Näringsutskottets betänkande
1995/96:NU09

Ökad bankkonkurrens


Innehåll

1995/96
NU9
Ärendet

I detta betänkande behandlas
dels proposition 1995/96:74 om ökad
bankkonkurrens,  utom  såvitt  avser
lagförslagen 17 och 22,
dels proposition 1995/96:10 om års-
och koncernredovisning, såvitt avser
lagförslagen 7 och 10,
dels  proposition  1995/96:60  om
insättningsgaranti,  såvitt   avser
lagförslag 5,
dels  proposition  1995/96:104  om
skatteregler med anledning  av  nya
årsredovisningslagar,  m.m.,  såvitt
avser lagförslag 12,
dels två motioner som väckts  med
anledning av proposition 1995/96:74,
dels  tre  motioner från  allmänna
motionstiden.
Skrivelser i ärendet har inkommit från
Advokatfirman Vinge KB, JAK
Riksförening - JAK Södra, Nordiska
Sparlån Ekonomisk Förening och
Praktikerfinans AB.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de olika förslag
som regeringen lägger fram med syfte
att  uppnå  ökad  konkurrens  på
bankmarknaden. Regeringens förslag till
en tydligare definition av begreppet
bankrörelse   tillstyrks   sålunda.
Utskottet  anser dock  att  de  av
regeringen          föreslagna
övergångsbestämmelserna  skall  göras
generellt  applicerbara  på   all
inlåningsverksamhet som för närvarande
är tillåten enligt tillämpningen av
bankrörelselagen, i stället för som
regeringen har föreslagit endast avse
sådana ekonomiska föreningar som vid
lagändringens ikraftträdande bedriver
tillståndsfri sparkasseverksamhet.
Vidare tillstyrker utskottet förslaget
om att mottagande av kundmedel inte
skall betraktas som inlåningsverksamhet
om behållningen på kontot begränsas
till 15 000 kr. Även små spar- och
låneföreningar anser utskottet,  med
instämmande i regeringens förslag, bör
kunna   bli  föremål   för   en
undantagsregel. Den avgränsning till
ekonomiska föreningar med högst 1 000
medlemmar och där medlemmarna skall
vara fysiska personer som regeringen
har föreslagit tillstyrks av utskottet.
I en reservation (mp) förordas att även
juridiska personer skall tillåtas som
medlemmar och att det skall övervägas
om en gräns på 50 miljoner kronor i
balansomslutning  kan  tillämpas  i
stället för begränsningen till 1 000
medlemmar.
Regeringens förslag om en ny lag om
medlemsbanker  tillstyrks  också  av
utskottet. Därigenom blir det möjligt
att bedriva bankverksamhet i ekonomisk
förening.  Ett  viktigt  inslag  i
näringspolitiken är enligt utskottets
mening att alla företagsformer skall
behandlas lika. Utskottet tillstyrker
likaså förslaget om utökade möjligheter
för banker att distribuera banktjänster
genom ombud, med hänvisning till att
det för konsumenterna är en fördel att
kunna få banktjänster utförda på annat
sätt än i en banks egna lokaler.
Slutligen  tillstyrks  regeringens
förslag om vidgade möjligheter för icke-
finansiella företag att äga banker.
Härvid  föreslår  utskottet  -  med
tillstyrkan av en motion (mp) - att
regeringen skall anmodas att efter två
år lämna en redovisning till riksdagen
om erfarenheterna av regeländringen.

Proposition 1995/96:74

I proposition 1995/96:74 föreslås att
riksdagen antar regeringens  förslag
till
1. lag om medlemsbanker,
2.  två  lagar  om  ändring  i
bankrörelselagen (1987:617),
3. lag om ändring i lagen (1992:1610)
om kreditmarknadsbolag,
4.   lag   om   ändring   i
bankaktiebolagslagen (1987:618),
5. lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619),
6. lag om ändring i lagen (1988:1385)
om Sveriges riksbank,
7. lag om ändring i lagen (1947:526)
om statlig inkomstskatt,
8. lag om ändring i lagen (1950:272)
om    rätt    för    utländska
försäkringsföretag   att   bedriva
försäkringsrörelse i Sverige,
9. lag om ändring i skogskontolagen
(1954:142),
10. lag om ändring i lagen (1967:531)
om  tryggande  av pensionsutfästelse
m.m.,
11. lag om ändring i ackordslagen
(1970:847),
12. lag om ändring i lagen (1972:262)
om understödsföreningar,
13. lag om ändring i lagen (1979:611)
om upphovsmannakonto,
14.   lag   om   ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
15. lag om ändring i konkurslagen
(1987:672),
16. lag om ändring i lagen (1987:1245)
om  styrelserepresentation  för  de
privatanställda,
18. lag om ändring i lagen (1993:765)
om statligt stöd till banker och andra
kreditinstitut,
19. lag om ändring i lagen (1993:1538)
om periodiseringsfonder,
20. lag om ändring i lagen (1993:1539)
om  avdrag  för  underskott  av
näringsverksamhet,
21. lag om ändring i lagen (1993:1540)
om       återföring      av
skatteutjämningsreserv,
23. lag om ändring i lagen (1994:2015)
om  ändring i lagen (1991:981)  om
värdepappersrörelse,
24. lag om ändring i lagen (1995:000)
om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag.
Lagförslagen har granskats av Lagrådet.
Lagförslag 17, som finns på s. 75 i
propositionen och gäller ändring  i
lagen (1990:325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter, har överlämnats
till skatteutskottet och behandlas  i
betänkande  1995/96:SkU19. Lagförslag
22, som finns på s. 82 i propositionen
och gäller ändring i lagen (1994:2004)
om   kapitaltäckning  och   stora
exponeringar för kreditinstitut  och
värdepappersbolag,   behandlas   i
näringsutskottets      betänkande
1995/96:NU8. Övriga lagförslag återges
i bilaga 1.

Proposition 1995/96:10

I  proposition 1995/96:10  föreslås,
såvitt här är i fråga, att riksdagen
antar regeringens förslag till
7. lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617),
10.   lag   om   ändring   i
föreningsbankslagen (1987:620).
Lagförslagen,  som överlämnats  till
näringsutskottet av lagutskottet, finns
på s. 91 och s. 108 i propositionen.
Huvuddelen  av  förslagen  i  denna
proposition behandlas av lagutskottet i
betänkande 1995/96:LU4.

Proposition 1995/96:60

I  proposition 1995/96:60  föreslås,
såvitt här är i fråga, att riksdagen
antar regeringens förslag till
5.  lag om ändring i konkurslagen
(1987:672).
Lagförslaget  finns  på  s.  18  i
propositionen. Övriga förslag i denna
proposition  behandlar  utskottet  i
betänkande 1995/96:NU7.

Proposition 1995/96:104

I  proposition 1995/96:104 föreslås,
såvitt här är i fråga att riksdagen
antar regeringens förslag till
12. lag om ändring i lagen (1995:000)
om medlemsbanker.
Lagförslaget, som finns på s. 31 i
propositionen, har överlämnats  till
näringsutskottet  av skatteutskottet.
Övriga  förslag  i  propositionen
behandlas i skatteutskottets betänkande
1995/96:SkU19.

Motionerna

De motioner som väckts med anledning av
propositionen är följande:

1995/96:N9 av Eva Goës m.fl. (mp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   redovisning   av
erfarenheterna av att  den  möjliga
ägarkretsen vidgas.

1995/96:N10 av Inga-Britt Johansson och
Marianne Carlström (båda s) vari yrkas
att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag
om medlemsbanker med den ändring som
följer av vad i motionen anförts,
2. som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att
förändringarna i bankrörelselagen resp.
kreditmarknadsbolagslagen genomförs i
enlighet med de framförda synpunkterna,
3. som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att
kreditmarknadsbolagslagen   skyndsamt
namnändras   till    lag    om
kreditmarknadsföretag och öppnas för
verksamhet  i  form  av  ekonomisk
förening.
De motioner från allmänna motionstiden
som behandlas här är följande:

1994/95:N201 av Göran Hägglund (kds)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  vad  i
motionen  anförts  om  ränta  på
kundkonton.

1994/95:N292 av Per Rosengren och Johan
Lönnroth  (båda v) vari yrkas  att
riksdagen hos regeringen begär förslag
till en lag om andelsbanker i enlighet
med vad i motionen anförts och  i
enlighet med det förslag om lag om
andelsbanker  som redovisas  i  SOU
1994:66  Finansiella  tjänster  i
förändring.

1994/95:N297  av Marianne  Carlström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om finansiell
kooperativ verksamhet.

Utskottet

Bakgrund

Våren 1992 tillkallades med stöd av
regeringens bemyndigande en särskild
utredare (lagman Anders Nordström) med
uppdrag  att  utreda  behovet  av
normgivning och tillsyn inom  vissa
delar  av betalningsväsendet.  Genom
tilläggsdirektiv        vidgades
utredningsuppdraget till att omfatta en
analys av bankverksamhet som bedrivs i
butik samt en översyn av den inlånings-
och finansieringsverksamhet som drivs
av sparkassor och andra föreningar.
Utredningen,  som  antog   namnet
Betaltjänstutredningen, lämnade i maj
1994  ett delbetänkande, Finansiella
tjänster i förändring (SOU 1994:66), i
vilket    behandlades     bl.a.
inlåningsbegreppet          i
banklagstiftningen,
finansieringsverksamhet som bedrivs i
föreningsform  samt   frågan   om
banktjänster genom ombud.
Ett förslag angående icke-finansiella
företag som ägare till banker  har
framlagts  i  departementspromemorian
Ändringar  i  lagstiftningen  för
kreditinstitut  och värdepappersbolag
med anledning av nya EG-direktiv, m.m.
(Ds 1994:78). Såväl promemorian som
Betaltjänstutredningens betänkande har
remissbehandlats.
I  proposition  1995/96:74  lägger
regeringen  fram olika förslag  som
syftar  till  ökad  konkurrens  på
bankmarknaden. Detta förväntas komma
att  bidra  till  bl.a.  minskade
räntemarginaler.    De     höga
räntemarginalerna, som har rått under
de senaste åren, kan främst förklaras
av  bankkrisen, men  även  av  att
konkurrensen är ofullständig, sägs det
i propositionen. En ökad konkurrens och
lägre marginaler är önskvärda ur ett
bredare samhällsekonomiskt perspektiv,
för att åstadkomma en stimulans av den
ekonomiska tillväxten genom ökad privat
efterfrågan och ökade investeringar,
anför regeringen.
Bankmarknaden kan dock inte lämnas
helt oreglerad, konstateras det. Regler
behövs för att främja det finansiella
systemets stabilitet och  ett  gott
konsumentskydd. Konsumentskyddet  och
systemskyddet måste vara de vägledande
principerna  vid  utformningen  av
åtgärder som skall leda till  ökad
bankkonkurrens,   sägs   det   i
propositionen.
Bankrörelsedefinitionen

Inlåningsverksamhet

För att inlåningsverksamhet skall anses
utgöra bankrörelse krävs för närvarande
enligt 1 kap. 2 § bankrörelselagen
(1987:617) att inlåningen sker från
allmänheten.    Allmänhetsrekvisitet
infördes   på   tillskyndan   av
bankoutskottet  i   samband   med
tillkomsten  av 1911  års  banklag.
Karakteristiskt  för  den  typ  av
inlåningsverksamhet som riksdagen velat
hålla utanför bankrörelsebegreppet är
att den bedrivs inom den kooperativa
formens ram eller i starkt begränsad
omfattning.
I EG-rätten finns bestämmelser som rör
inlånings-             och
kreditgivningsverksamhet,  bl.a.  i
direktivet från år 1977 om samordning
av lagar och andra författningar om
rätten  att  starta  och  bedriva
verksamhet    i    kreditinstitut
(77/780/EEG)  -  det  s.k.  första
banksamordningsdirektivet   -   och
direktivet från år 1989 om samordning
av lagar och andra författningar om
rätten att starta och driva verksamhet
i kreditinstitut (89/646/EEG) - det
s.k. andra banksamordningsdirektivet. I
direktiven  finns  bestämmelser  med
relevans för allmänhetsbegreppet. Inga
andra företag än kreditinstitut får
sålunda  ta  emot  inlåning  eller
upplåning från allmänheten om  inte
verksamheten är föremål för särskild
reglering  och kontroll enligt  den
nationella lagstiftningen. Vidare anges
att ett kreditinstitut är ett företag
vars verksamhet omfattar både inlåning
eller upplåning från allmänheten och
kreditgivning för egen räkning.
De skäl som tidigare har funnits för
att  hålla sparkasseinlåning utanför
bankrörelsebegreppet har i takt med att
antalet medlemmar vuxit förlorat  sin
bärkraft, sägs det i propositionen.
Sparkasseverksamhet företer betydande
likheter med bankinlåningsverksamhet,
utan att omfattas av någon reglering
till  skydd  för insättarna,  anför
regeringen. Den anser att det finns
anledning att se till att sparkassorna
inordnas under ett regelsystem som är
ägnat  att  skapa förtroende  bland
medlemskollektivet.
Behovet av ett sådant regelsystem har
föranlett regeringen att låta tillkalla
en  särskild  utredare, landshövding
Bengt K Å Johansson (Fi 1995:09), med
uppdrag att utreda vilka regler som bör
gälla för ekonomiska föreningar som tar
emot            insättningar
(sparkasseverksamhet). Utredaren skall
enligt  direktiven  (1995:100)  göra
följande: överväga vilka kvalitativa
och kvantitativa krav som bör ställas
på ekonomiska föreningar som tar emot
insättningar och som har en  icke-
finansiell huvudverksamhet, bedöma i
vilken utsträckning offentlig kontroll
över dessa föreningar skall utövas,
föreslå  en rättslig reglering  som
tillfredsställer de krav och behov som
bedöms  föreligga  till  skydd  för
insättarna  samt överväga  hur  ett
särskilt  skydd  för  sparare  i
sparkassor kan utformas. Utredningen
skall  vara  avslutad senast  under
december 1995.
Allmänhetsrekvisitet  torde  nu  ha
tjänat ut sin roll, anser regeringen
och föreslår att det tas bort  ur
bankrörelselagen.
Enligt regeringen skall i stället med
inlåningsverksamhet avses inlåning på
konto där behållningen är nominellt
bestämd och tillgänglig för insättarna
med kort varsel. Att behållningen är
nominellt  bestämd  innebär   att
insättarens  disponibla  behållning
aldrig kommer att understiga det belopp
eller summan av de belopp som  är
insatta på kontot. Det kanske mest
framträdande   kännetecknet   för
insättningar som är relaterade till
betalningssystemet är att insättaren
har rätt att vid anfordran ta  ut
insatta  medel,  sägs   det   i
propositionen. Detta kan även uttryckas
så  att behållningen är tillgänglig
(disponibel) för insättaren eller, med
ett annat ord, likvid.
I propositionen meddelar  regeringen
sin avsikt att - på basis av förslag
från den nyss nämnda utredningen - så
snart som möjligt föreslå regler för
ekonomiska  föreningar som  bedriver
sparkasseverksamhet. I avvaktan härpå
föreslår regeringen att de föreningar
som vid lagändringens ikraftträdande
bedriver         tillståndsfri
sparkasseverksamhet  -  dvs.  när
föreningen har en annan huvudverksamhet
än finansiell verksamhet - skall få
fortsätta med det till och med den 31
december 1997. Före detta datum avser
regeringen   att   ha   klargjort
förutsättningarna  för   ekonomiska
föreningar     att     bedriva
sparkasseverksamhet.
Det  har  kommit  till  utskottets
kännedom  att  de  av  regeringen
föreslagna övergångsbestämmelserna har
fått en alltför snäv avgränsning. Genom
att  allmänhetsrekvisitet slopas  ur
bankrörelselagen skulle sådana företag
som bedriver verksamhet med inlåning
från en speciell kategori av personer -
t.ex. personer inom en viss yrkesgrupp
-   komma   att   omfattas   av
bankrörelselagens bestämmelser. Dessa
företag skulle därmed vara tvungna att
omedelbart ansöka om bankoktroj för att
kunna fortsätta med sin verksamhet.
Utan   övergångsbestämmelser  saknas
emellertid praktiska möjligheter för
dessa företag att ansöka om bankoktroj
eller  på  annat sätt anpassa  sin
verksamhet.

Utskottet instämmer i regeringens
bedömning att ett förtydligande av
bankrörelsedefinitionen behövs. Det
förslag till definition av begreppet
inlåningsverksamhet som regeringen
framlägger finner utskottet
ändamålsenligt; förslaget tillstyrks.
Mot bakgrund av det tidigare anförda
anser dock utskottet att
övergångsbestämmelserna skall göras
generellt applicerbara på all
inlåningsverksamhet som för närvarande
är tillåten enligt tillämpningen av
bankrörelselagen. Punkten 2 i
övergångsbestämmelserna bör därför ges
följande lydelse: Ett företag som vid
lagens ikraftträdande bedriver
inlåningsverksamhet som inte fordrade
tillstånd enligt äldre lag får
fortsätta med verksamheten längst till
den 31 december 1997. 


Insättning av kundmedel

Propositionen

Regeringen föreslår att mottagande av
medel på konto inte skall omfattas av
begreppet inlåningsverksamhet om medlen
får användas enbart för betalning av
varor och tjänster i det kontohållande
företaget, eller annat företag med nära
anknytning, och om behållningen  på
kontot är högst 15 000 kr.
Kundmedelsinsättningar företer vissa
likheter med bankinlåning, konstateras
det i propositionen. På behållningen
utgår   vanligtvis  ränta.  Någon
skyldighet att betala med insatta medel
förekommer inte, utan kunderna kan när
som helst avsluta kontot och få ut
kontobehållningen kontant.  Å  andra
sidan,   påpekas  det,   uppvisar
kundmedelskontona  även   betydande
likheter med vanlig förskottsbetalning.
Insättningarna  är  ju  ägnade  att
användas  just  för  betalning  av
företagets  produkter.  Redan  detta
senare förhållande - dvs. likheten med
förskottsbetalning  -  talar  enligt
regeringen för att hålla verksamheten
med    kundmedelskonton   utanför
inlåningsdefinitionen.
I  propositionen redovisas följande
huvudsakliga    fördelar    med
kundmedelskonton: de underlättar det
löpande betalningsförhållandet mellan
säljföretaget och kunden, de erbjuder
en rationell kassahanteringsrutin, de
förser insättaren med kontoutdrag med
förteckning över gjorda inköp varigenom
denne ges ökade möjligheter att planera
sin  ekonomi,  de  bidrar  till
kartläggning av kundernas köpbeteenden
vilket underlättar företagens planering
av inköp och lagerhållning.
Det är viktigt att kundmedelskontona
inte  kopplas till några  generella
betalningsinstrument, anför regeringen.
De insatta medlen får därför i princip
användas enbart för betalningar av de
produkter  som  det  kontohållande
företaget eller annat företag med nära
anknytning  erbjuder. En kommersiell
förutsättning            för
kundmedelskontotjänster      torde
emellertid i många fall  vara  att
kunderna har möjlighet att använda sina
insatta medel för betalning i flera
olika   butiker,  sägs  det   i
propositionen. Därför  föreslås  att
medel på kundmedelskonton också får
användas för betalning av varor och
tjänster som framställs eller säljs av
ett annat företag som ingår i samma
koncern eller i samma företagsgrupp med
nära ekonomisk samhörighet.
Regeringen föreslår, som nämnts, ett
beloppstak för kundmedelsinsättningar
på 15 000 kr. En sådan begränsning
framstår, enligt regeringens mening,
som  mer  ändamålsenlig  än  ett
ränteförbud. Räntan anses vara en mer
konsumentvänlig form av ersättning än
rabatter och bonus. Rätten att ge ränta
bedöms sannolikt komma att stimulera
konkurrensen.
Kundmedelsmottagande företag föreslås
inte bli tillståndspliktiga för den
aktuella verksamheten och kommer därmed
inte    att    omfattas    av
Finansinspektionens tillsyn. Det  är
därför  av  största  betydelse  att
kunderna på ett klart och tydligt sätt
informeras om att det kontohållande
företaget  inte  omgärdas  av  de
skyddsregler som gäller för bankerna,
anför  regeringen. Särskilt  viktigt
anses detta vara med hänsyn till att
kundmedelskontona inte skall omfattas
av   insättningsgarantin   (prop.
1995/96:60, bet. NU7). De företag som
erbjuder  kundmedelskonton  föreslås
därför bli skyldiga att informera om -
vid annonsering, skyltning och annan
marknadsföring       beträffande
kontotjänsten - att kontobehållningen
inte omfattas av insättningsgarantin.

Motionerna


I motion 1995/96:N10 (s) anförs att
kravet på information verkar ha fått
för stora proportioner. Det är befogat
att   den   presumtive   spararen
tillförsäkras   information   innan
insättning sker, men att  företagen
skall tvingas annonsera om detta verkar
orimligt, anser motionärerna. De menar
att  insättning av kundmedel  måste
tillåtas inte bara formellt utan också
reellt.
Företag     som     bedriver
kontokortsverksamhet bör även framöver
få bevilja ränta på insatta medel,
anförs det i motion 1994/95:N201 (kds)
från allmänna motionstiden. Motionen
väcktes  sålunda innan propositionen
avlämnades. De system med kundkonton
som används av bl.a. ICA, Vivo och
Konsum fungerar alldeles utmärkt, säger
motionären. Han anser att det är lika
självklart att ränta skall utgå på
tillgodohavanden    som    kunden
förskottsinbetalar  som  att  ränta
debiteras  för  de  krediter  som
utnyttjas. Den konkurrens som bankerna
utsätts för genom denna verksamhet är
sund och gagnar konsumentintresset.

Utskottets ställningstagande


Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag beträffande kundmedelskonton.
Den  modell  för  begränsning  av
verksamhetens omfattning som valts -
beloppstak i stället för ränteförbud -
finner  utskottet  rimlig.  Motion
1994/95:N201  (kds), i  vilken  det
föreslås ett uttalande av riksdagen om
att  det  skall få utgå ränta  på
kundmedelskonton,   blir   därmed
tillgodosedd; motionen avstyrks.
Beträffande synpunkterna  i  motion
1995/96:N10 (s) rörande  kravet  på
annonsering  vill  utskottet  anföra
följande. Den aktuella bestämmelsen i
bankrörelselagen  som  reglerar  det
kontohållande        företagets
informationsskyldighet (1 kap. 2 c §)
uppställer inte något krav på  att
annonsering skall ske. Däremot innebär
bestämmelsen  att  om  annonsering,
skyltning eller annan marknadsföring
sker så måste information lämnas att
kontobehållningen inte  omfattas  av
insättningsgarantin.   Med   detta
avstyrker utskottet den nämnda motionen
i berörd del.

Mindre spar- och låneföreningar

Regeringen anser att mindre spar- och
låneföreningar inte omfattas av  så
starka skyddsintressen att de måste
inordnas  under  den  finansiella
lagstiftningen.  Sådana  föreningar
föreslås kunna bli föremål för  en
undantagsregel såväl i bankrörelselagen
som  i  lagen  (1992:1610)   om
kreditmarknadsbolag. En förutsättning
härför är dock att föreningarna inte
får anses vända sig till allmänheten i
den  mening  som  avses  i  första
banksamordningsdirektivet, sägs det i
propositionen. Verksamheten bör därför
bedrivas i just en ekonomisk förening
som inte är större än att de fördelar
beträffande   t.ex.   insyn   och
medlemsinflytande    som    denna
föreningsform erbjuder finns kvar.
En förening med högst 1 000 medlemmar
bör  enligt  regeringens uppfattning
kunna  hållas utanför det reglerade
området. För att undvika att flera små
spar-  och låneföreningar slår  sig
samman i större federationer utanför
det reglerade området föreslås dessutom
gälla  som förutsättning att endast
fysiska  personer  får  antas  som
medlemmar i föreningen.
Det    finns    ett    starkt
konsumentpolitiskt intresse av att de
medlemmar som väljer att förlägga delar
av - eller hela - sitt sparande till en
sådan  spar-  och låneförening  som
omfattas  av  de  här  aktuella
undantagsbestämmelserna  klart  och
tydligt informeras om att föreningen
står utanför den samhälleliga kontroll
och det garantisystem som gäller för
bankerna, anförs det i propositionen.
Informationsplikten   föreslås   få
motsvarande utformning som  tidigare
redovisats         beträffande
kundmedelskonton.  En  förening  som
erbjuder     sina     medlemmar
inlåningstjänster  med  stöd   av
undantagsbestämmelserna skall sålunda
vid annonsering, skyltning och annan
marknadsföring       beträffande
inlåningstjänsten informera  om  att
kontobehållningen inte  omfattas  av
insättningsgarantin. Samma information
skall därutöver skriftligen överlämnas
till medlemmarna innan ett kontoavtal
sluts.
I  motion 1995/96:N10 (s) framförs
olika synpunkter på förslaget om de små
spar- och låneföreningarna. Beträffande
bestämmelserna  om deras  verksamhet
anser motionärerna att det är oklart i
vilken grad föreningen kan göra rena
kapitalplaceringar i syfte att uppnå
ökad avkastning. Överlikviditet måste
kunna  hanteras  på ett  ekonomiskt
fördelaktigt sätt, anför motionärerna.
De har också invändningar emot att
endast fysiska personer skall tillåtas
som  medlemmar  i  de  spar-  och
låneföreningar  som   berörs   av
undantagsbestämmelserna.  Motionärerna
anser att det är oklart av vilket skäl
t.ex. småföretag inte skall tillåtas
samverka.  Det  anses  heller  inte
klarlagt om bestämmelserna tillåter att
enskilda näringsidkare, s.k. enskilda
firmor, samverkar. Om enskilda firmor
tillåts som medlemmar uppstår enligt
motionärerna frågan varför bestämmelsen
inte är associationsneutral. De anser
att  småföretag  bör  tillåtas  att
samverka, och att begränsningen till
fysiska personer således bör  utgå.
Vidare framförs åter i motionen kritik
mot  det av motionärerna uppfattade
kravet  på  annonsering  om  att
kontobehållningen inte  omfattas  av
insättningsgarantin.
Bestämmelsen om att endast fysiska
personer tillåts som medlemmar och att
föreningen får ha högst 1 000 medlemmar
sammanhänger med allmänhetsrekvisitet i
första  banksamordningsdirektivet.  I
detta  direktiv  definieras   ett
kreditinstitut som ett företag vars
verksamhet  består  i  att  från
allmänheten ta emot insättningar eller
andra  återbetalbara medel och  att
bevilja krediter för egen räkning. Om
fler än 1 000 medlemmar skulle tillåtas
eller om även juridiska personer skulle
kunna  ingå  som medlemmar,  skulle
verksamheten hos den berörda spar- och
låneföreningen  kunna  få  så  stor
omfattning att den skulle kunna anses
riktad till allmänheten. Enligt EG:s
regelsystem skulle föreningen då vara
att anse som ett kreditinstitut och
inte kunna omfattas av de föreslagna
undantagsbestämmelserna.
Beträffande vad som sägs i motion
1995/96:N10 (s) om att det är oklart om
enskilda firmor skall tillåtas  som
medlemmar i en spar- och låneförening
kan noteras att en enskild firma är att
betrakta som en fysisk person  och
således kan ingå som medlem.
Synpunkter  på  avgränsningen  av
medlemmar som skall tillåtas i en spar-
och låneförening för att den skall
omfattas av undantagsbestämmelserna har
också framförts i olika  skrivelser
till  utskottet.  Där  har  även
ifrågasatts kravet på att verksamheten
hos en spar- och låneförening som skall
omfattas av undantagsbestämmelsen skall
drivas som ekonomisk förening; önskemål
om att också ideella föreningar skall
tillåtas har framförts, varvid ett skäl
som anförts är att de administrativa
kraven  anses  bli  för  stora  om
verksamheten måste drivas som ekonomisk
förening.
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning  att  små  spar-  och
låneföreningar bör kunna bli föremål
för   en   undantagsregel    i
bankrörelselagen  och  lagen   om
kreditmarknadsbolag. Det  får  anses
önskvärt ur den svenska lagstiftningens
synpunkt att en verksamhet som skall
omfattas av undantagsbestämmelser inte
får   alltför   stor  omfattning.
Undantagsbestämmelserna innebär ju att
verksamheten kommer att stå utanför den
tillsyn och kontroll som banker och
kreditmarknadsbolag omfattas av.
Den  avgränsning  som  regeringen
föreslår och som bl.a. innebär att
verksamheten  skall  drivas  av  en
ekonomisk  förening anser  utskottet
lämplig. Enligt utskottets bedömning
bör den här typen av verksamhet inte
drivas i form av en ideell förening.
Huvudskälet är att en sådan förenings
ställning som rättssubjekt är oklar.
Osäkerhet skulle t.ex. kunna uppstå
beträffande det ekonomiska ansvaret.
Lagen  (1987:667)  om  ekonomiska
föreningar reglerar verksamheten hos
dessa föreningar, medan det inte finns
någon  motsvarande lag för  ideella
föreningar.  Att låta den  aktuella
verksamheten få bedrivas i en form som
saknar juridisk status skulle kunna
orsaka rättsförluster för enskilda. För
övrigt kan inte de administrativa krav
som ställs på ekonomiska föreningar
till följd av nyssnämnda lag anses
vara särskilt betungande.
När det gäller frågeställningen  i
motion  1995/96:N10  (s)  om  hur
överskottslikviditet får hanteras är
det  enligt  utskottets  uppfattning
självklart    så    att    den
överskottslikviditet som kan  uppstå
inom en spar- och låneförening får
placeras på ett ekonomiskt fördelaktigt
sätt. Något särskilt uttalande om detta
är inte erforderligt.
Beträffande motionärernas kritik mot
kravet på annonsering hänvisas till vad
som  redovisats  i  det  föregående
avsnittet om insättning av kundmedel.
Som sades där innebär den aktuella
bestämmelsen inget krav på annonsering,
men  om annonsering sker måste det
lämnas   information   om   att
kontobehållningen inte  omfattas  av
insättningsgarantin.
Vad slutligen gäller synpunkterna i
motionen på avgränsningen av vad som
skall  avses  med  små  spar-  och
låneföreningar vill utskottet anföra
följande. Att endast fysiska personer
tillåts som medlemmar och att antalet
begränsas  till  1  000  medlemmar
motiveras som nämnts bl.a. av  att
bestämmelsen inte skall stå i strid med
allmänhetsrekvisitet i  EG:s  första
banksamordningsdirektiv.
Om  även juridiska personer skulle
tillåtas eller vid en höjning av det
tillåtna   medlemsantalet   skulle
verksamheten, som tidigare redovisats,
kunna riskera att svälla ut i en sådan
omfattning att den skulle kunna anses
rikta  sig till allmänheten. Därmed
skulle  verksamheten  enligt  EG:s
regelverk behöva följa de regler för
kreditinstitut  som  gäller  enligt
bankrörelselagen  och  lagen   om
kreditmarknadsbolag.
Enligt utskottets mening finns det
också rättssäkerhetsskäl för att en
verksamhet, som kommer att stå utanför
den tillsyn och kontroll som följer av
de aktuella lagarna, inte bör tillåtas
ha alltför stor omfattning.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i här aktuell del och
avstyrker motion 1995/96:N10 (s)  i
motsvarande del.
Finansiell verksamhet i föreningsform

Ny lag om medlemsbanker

Propositionen

I och med att föreningsbanksrörelsen
överförde sin verksamhet  till  ett
bankaktiebolag finns det för närvarande
ingen bank som driver verksamhet enligt
föreningsbankslagen     (1987:620),
konstateras det i propositionen. Enligt
regeringen bör möjligheten att bedriva
bankverksamhet i ekonomisk  förening
finnas kvar. I propositionen föreslås
att föreningsbankslagen skall upphävas
och  ersättas  av en  ny  lag  om
medlemsbanker  som   i   huvudsak
överensstämmer med den upphävda lagen.
Riksdagen behandlade våren 1994 frågan
om de kooperativa företagens ställning
i   förhållande   till   andra
företagsformer.    Näringsutskottet
uttryckte  i  det  näringspolitiska
betänkandet 1993/94:NU15 sin positiva
syn på den kooperativa företagsformen.
Utskottet anförde att det är  helt
oacceptabelt om statsmakterna  genom
utformning  av  regelsystem   som
missgynnar    den    kooperativa
företagsformen åstadkommer en styrning
bort från denna företagsform. Riksdagen
biföll utskottets hemställan att genom
ett uttalande till regeringen klarlägga
att  de kooperativa företagen skall
behandlas likvärdigt med andra företag.
I  en reservation (m, fp, c, kds)
anfördes  att  något  uttalande  av
riksdagen i saken inte erfordrades.
Vid  bedömningen av  om  en  viss
associationsform skall accepteras som
grund   för   bankverksamhet   är
utgångspunkten att kravet på finansiell
stabilitet inte får efterges, anförs
det  i propositionen. De krav  som
ansetts  rimliga  att  ställa  på
finansiell verksamhet - bl.a. regler om
startkapital, rörelsens bedrivande och
särskilda regler om avsättning till
reservfond eller motsvarande -  kan
ställas på föreningar i lika hög grad
som på aktiebolag, anser regeringen.
De skäl som i olika sammanhang har
anförts   mot   bedrivande   av
bankverksamhet  i föreningsform  går
huvudsakligen ut på att aktiebolaget är
överlägset  föreningen  beträffande
förmågan  att attrahera riskkapital,
sägs det i propositionen. Regeringen
anser att det i och för sig är riktigt
att  aktiebolagsformen har  fördelar
framför föreningsformen när det gäller
att från en bredare allmänhet uppbringa
nytt  riskkapital. Detta förhållande
anses emellertid inte kunna utgöra ett
tillräckligt  skäl  att  kategoriskt
diskriminera föreningsformen. Frågan om
ett företag är lämpat för en viss
verksamhet  bör, enligt  regeringens
mening, bedömas utifrån företagets egna
förutsättningar från fall till fall.
Beträffande    ägarprövningsregler
erinras om att Finansdepartementet i
juni  1995 uppdrog åt justitierådet
Torkel  Gregow att göra en  allmän
översyn av ägarprövningsreglerna i den
finansiella lagstiftningen, bl.a. med
anledning av ett nyligen antaget EG-
direktiv. Därvid skall reglerna för de
föreslagna medlemsbankerna liksom för
bankaktiebolagen övervägas. Med hänsyn
till     avfattningen      av
ägarprövningsreglerna  i  det  andra
banksamordningsdirektivet  bör  dessa
införlivas  redan  i  förevarande
lagförslag, anför regeringen.
I överensstämmelse med vad som gäller
enligt   sistnämnda   EG-direktiv,
innehåller såväl banklagstiftningen som
lagen   om    kreditmarknadsbolag
bestämmelser  om  krav  på  minsta
startkapital. För bankaktiebolag gäller
ett krav på eget bundet kapital om
minst 5 miljoner ecu. Minimikravet för
sparbanker är 1 miljon ecu. Regeringen
föreslår att bankrörelse i medlemsbank
skall  tillåtas  med  ett  lägsta
startkapital om 1 miljon ecu  (för
närvarande ca 8,5 miljoner kronor) i
det fall att balansomslutningen uppgår
till högst 100 miljoner kronor.
Reglerna   om   kapitalbas   och
kapitaltäckning   enligt    lagen
(1994:2004)  om kapitaltäckning  och
stora exponeringar för kreditinstitut
och  värdepappersbolag  (den  s.k.
kapitaltäckningslagen) kommer att få
samma tillämpning på medlemsbankerna
som   för  övriga  banker   och
kreditinstitut,  framhålls  det  i
propositionen. Kapitalbasen utgörs av
summan av primärt och supplementärt
kapital. Med primärt kapital menas i
medlemsbanker eget kapital med undantag
för förlagsinsatser samt kapitalandelen
i    skatteutjämningsreserv   och
perodiseringsfond. I det supplementära
kapitalet får inräknas vissa förlagslån
och  andra  skuldförbindelser  som
uppfyller de i lagen angivna kraven.
I 8 kap. 6 § föreningsbankslagen finns
bestämmelser om bankens  reservfond.
Till reservfonden skall avsättas minst
25 % av den del av föreningsbankens
nettovinst för året som inte går åt för
att täcka en balanserad förlust. Dessa
regler  gör  att  en  föreningsbank
ansamlar  medel  i  reservfonden  i
betydligt större utsträckning än ett
bankaktiebolag. Regeringen anser - i
likhet med vad riksdagen har uttalat
(bet. 1993/94:NU15) - att kooperativa
företag  skall  ges  en  likvärdig
behandling jämfört med andra företag.
Mot  den bakgrunden bör regeln  om
reservfondsavsättning ses över, anser
regeringen; analysen bör inbegripa alla
slags banker oavsett associationsform.
I avvaktan på en sådan översyn föreslås
regeln i föreningsbankslagen föras över
till den nya lagen om medlemsbanker
utan saklig ändring.
Regeringen har tidigare under hösten
1995 avlämnat proposition 1995/96:10
med  förslag  till  nya  års-  och
koncernredovisningsregler  för  bl.a.
banker och andra kreditinstitut samt
värdepappersbolag. Medlemsbanker kommer
härigenom  i  allt  väsentligt  att
jämställas  med  andra  banker  vid
tillämpningen   av   den   nya
redovisningslagstiftningen, konstateras
det.  Riksdagen behandlar inom kort
denna proposition (bet. 1995/96:LU4).
Regeringen anser att en ombildning
från en associationsform till en annan
inte  onödigtvis bör försvåras.  En
medlemsbanks rörelse bör sålunda kunna
överlåtas till en annan bank efter
regeringens medgivande. Vidare bör en
medlemsbank kunna teckna aktier mot
apport av den egna rörelsen. I övrigt
bör  medlemsbankerna inordnas  under
samma  principer  som  gäller  för
ekonomiska  föreningar i  allmänhet,
anförs det.

Motionerna


I motion 1995/96:N10 (s) noteras med
tillfredsställelse  att  möjligheter
skapas för etablerandet av kooperativa
banker  i  form  av  medlemsbank.
Motionärerna  framför dock synpunkter
på följande områden:
Antal  medlemmar (2  kap.  1  §):
Motionärerna anser att en höjning av
minimiantalet från föreslagna tre till
exempelvis tjugo bör övervägas.
Inskränkningar i inträdesrätt (3 kap.
1 §):  Motionärerna föreslår att det
bör övervägas huruvida det som sägs i
specialmotiveringen om att den aktuella
bestämmelsen kan tänkas få särskilt
intresse för banker som bedriver sin
verksamhet utifrån olika ideologiska
utgångspunkter,  t.ex.  miljömässiga
eller religiösa, bör tas in i lagen.
Reservfonden vid medlemsavgång (4 kap.
1 §): Motionärerna anser att det är
tveksamt att behöva begränsa utdelning
beräknad  på  insatskapitalet  till
diskonto plus tre procentenheter. De
hänvisar    till    att    i
skattelagstiftningen     betraktas
statslåneräntan plus 6 procentenheter
som normal utdelning.
Avsättning till reservfonden (8 kap. 6
'): 25 % avsättning till reservfonden
torde  vara  för  mycket,  anför
motionärerna.  De  menar  att  om
avsättningskravet skulle sättas till
samma      procentsats      i
bankaktiebolagslagen (1987:618), enligt
vilken 10 % gäller, skulle en viss
formell likabehandling uppstå. Det är
ändå, enligt motionärerna, en skillnad
i det att ägarna till ett noterat
bankaktiebolag kommer i åtnjutande av
ett bra resultat via priset på aktien,
medan i en medlemsbank resultatet blir
helt inlåst .
I  två  motioner  från  allmänna
motionstiden - 1994/95:N297 (s) och
1994/95:N292  (v)  -  begärs  att
riksdagen skall anmoda regeringen att
lägga fram förslag om införande av en
lag om andelsbanker liknande det som
Betaltjänstutredningen presenterade. I
den förstnämnda motionen anförs att ett
lägre eget kapital än vad utredningen
föreslog  bör kunna accepteras.  I
motion 1994/95:N292 (v) erinras om att
det i den finansiella lagstiftningen
för närvarande saknas möjlighet att
bedriva  finansiell  verksamhet  i
ekonomisk förening. Med hänsyn till det
intresse  som finns för  finansiell
verksamhet i kooperativ form bör det
enligt motionärerna införas möjlighet
att  bedriva  sådan  verksamhet  i
associationsformen ekonomisk förening.

Utskottets ställningstagande


Utskottet välkomnar regeringens förslag
om en ny lag om medlemsbanker. Ett
viktigt inslag i näringspolitiken är,
enligt utskottets mening, att  alla
företagsformer skall behandlas lika.
Det är företagets förutsättningar att
driva bankverksamhet - och inte dess
associationsform - som bör avgöra om
tillstånd skall beviljas.
Beträffande  önskemålet  i  motion
1995/96:N10  (s)  om  ett  högre
minimiantal avseende medlemmar  vill
utskottet hänvisa till att  det  i
specialmotiveringen (s. 150) sägs att
bestämmelsen om att minsta  antalet
medlemmar skall vara tre innebär en
anpassning till lagen  om ekonomiska
föreningar. Där sägs vidare att en
medlemsbank med få medlemmar givetvis i
visst avseende är sårbar om en medlem
med stor kapitalinsats lämnar banken.
För att en medlemsbank med få medlemmar
skall kunna godtas måste därför normalt
krävas att stadgarna är så utformade
att bankens fortlevnad inte hotas i
händelse av en eller flera medlemmars
avgång.
När det gäller synpunkten i den nämnda
motionen om att det behövs precisering
i lagtexten avseende inskränkningar i
inträdesrätten för medlemmar noterar
utskottet att den aktuella paragrafen i
stort sett överensstämmer med vad som
stadgas  i  föreningsbankslagen.  Av
specialmotiveringen  framgår  vidare
tydligt i vilka fall bestämmelsen kan
vara tillämplig, dvs. i fall då en bank
bedriver sin verksamhet utifrån olika
ideologiska  utgångspunkter,  t.ex.
miljömässiga eller religiösa.
Vad  sedan  gäller  motionärernas
tveksamhet i fråga om reglerna för
reservfond vill utskottet framhålla att
det,  som tidigare nämnts, sägs  i
propositionen   att   regeln   om
reservfondsavsättningar skall ses över.
Översynen   skall  omfatta   alla
bankkategorier. Frågan är kopplad till
det primära kapitalets funktion som
riskkapital   vid  en   ansträngd
kapitaltäckningssituation.
Reservfondsfrågan kommer enligt uppgift
också att uppmärksammas av Utredningen
av  de kooperativa företagsformernas
ställning i förhållande till  andra
företagsformer  - särskild  utredare
Anita Harriman (C 1994:05). Frågan om
insatsräntans beräkning, som också tas
upp  i motionen, är relaterad till
bestämmelserna i lagen om ekonomiska
föreningar.
Kraven  i  de  båda  motionerna
1994/95:N297 (s) och 1994/95:N292 (v)
från allmänna motionstiden om införande
av  en  lag  om  andelsbanker  är
tillgodosedda med regeringens förslag.
Ett  förslag  till  ändring  av
regeringens förslag till ny lag om
medlemsbanker har senare framlagts i
proposition 1995/96:104 om skatteregler
med    anledning    av    nya
årsredovisningslagar,       m.m.
Näringsutskottet har övertagit detta
lagförslag från skatteutskottet. Vidare
har  näringsutskottet övertagit  ett
lagförslag av lagutskottet. Det gäller
förslag   om   en   ändring   i
föreningsbankslagen som framlagts  i
proposition 1995/96:10 om års-  och
koncernredovisning.  Detta   senare
förslag  saknar aktualitet, eftersom
föreningsbankslagen   upphävs   om
riksdagen fattar beslut om lagen om
medlemsbanker.     Näringsutskottet
samordnar  förslagen i  föreliggande
betänkande.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionerna   1995/96:74   och
1995/96:104  i  berörda  delar  och
avstyrker  de  tre  här  aktuella
motionerna i motsvarande delar.

Finansieringsverksamhet i ekonomisk
förening

Ett  företag  som  vill  bedriva
tillståndspliktig
finansieringsverksamhet  utan   att
samtidigt bedriva inlåningsverksamhet
behöver inte ansöka om bankoktroj, men
måste i stället ha tillstånd enligt
lagen    om   kreditmarknadsbolag.
Regeringen menar att de skäl som talar
för att bankverksamhet skall få drivas
i den ekonomiska föreningens form gör
sig  gällande  i  lika  hög  grad
beträffande finansieringsverksamhet som
kräver     tillstånd     enligt
kreditmarknadsbolagslagen.  Riksdagen
beslöt våren 1994 (prop. 1993/94:216,
bet. NU27) att Landshypoteks rörelse
skall bedrivas i aktiebolag, men att
om Landshypotek så önskar och vissa
kapitaltäckningskrav är uppfyllda, får
institutet efter den 1 januari 1998
driva  verksamheten  i  ekonomisk
förening.
Mot  bakgrund av det sagda  anser
regeringen att möjligheten att bedriva
tillståndspliktig
finansieringsverksamhet utan inslag av
inlåningsrörelse    bör    göras
associationsneutral.   Detta   bör
lämpligen åstadkommas genom att lagen
om kreditmarknadsbolag görs tillämplig
även  på  ekonomiska  föreningar.
Regeringen lägger trots detta inte nu
fram något förslag till lag-ändring av
följande skäl. Betaltjänstutredningen
har inte haft möjlighet att beakta de i
proposition  1995/96:10   framlagda
förslagen  om  nya   års-   och
koncernredovisningsregler  för  bl.a.
banker och andra kreditinstitut samt
värdepappersbolag,  sägs  det.  Vid
beredningen av dessa förslag har inte
heller   en   associationsneutral
lagstiftning             om
kreditmarknadsverksamhet förelegat.
Regeringen ämnar snarast  återkomma
till riksdagen med förslag beträffande
finansieringsverksamhet   i   den
ekonomiska  föreningens  form.  Som
tidigare redovisats föreslår regeringen
emellertid  nu  ett  undantag  i
kreditmarknadsbolagslagen som möjliggör
för vissa mindre ekonomiska föreningar
att bedriva sparlåneverksamhet.
Kreditmarknadsbolagslagen     bör
skyndsamt namnändras till lagen  om
kreditmarknadsföretag och öppnas för
verksamhet  i  form  av  ekonomisk
förening,  anförs  det  i  motion
1995/96:N10  (s).  Motionärerna  är
besvikna på att regeringen inte nu
lägger fram något sådant förslag. Även
om  regeringen har för avsikt  att
snarast återkomma med förslag i frågan
är det enligt motionärerna olyckligt,
inte minst ur informationssynpunkt och
ur pedagogisk synpunkt, att frågan inte
behandlas  samtidigt med  lagen  om
medlemsbanker. Motionärerna menar att
skälen till fördröjningen inte verkar
särskilt starka. Det torde ha varit
möjligt att genomföra förändringen nu
och  återkomma i redovisningsfrågan,
eftersom det i princip dröjer ett år
tills  nästa  årsredovisning  skall
upprättas, anförs det.
Utskottet delar regeringens ståndpunkt
att  alla  företag - oberoende  av
associationsform - bör ges möjlighet
att   bedriva   tillståndspliktig
finansieringsverksamhet utan inslag av
inlåningsrörelse.  Regeringen   bör
snarast  återkomma med förslag  som
möjliggör detta.
Utskottet kan däremot inte instämma i
vad som sägs i motion 1995/96:
N10 (s) i denna del. Att regeringen,
som anförs i motionen, nu skulle ha
kunnat lämna förslag om ändring i lagen
om  kreditmarknadsbolag  och  senare
återkommit i redovisningsfrågan hade
inte    varit   ett   lämpligt
tillvägagångssätt. Ett  företag  som
startar  verksamhet bör  redan  vid
inledningen av verksamhetsåret  veta
vilka redovisningsregler som kommer att
gälla. Dessa regler påverkar  bl.a.
företagets rapporteringsrutiner och ADB-
system, och ändringar i dessa kan vara
mycket kostnadskrävande.
Med det anförda avstyrker utskottet
den nämnda motionen i här aktuell del.
Banktjänster genom ombud

I propositionen föreslås vidare utökade
möjligheter för banker att distribuera
banktjänster genom ombud.
Sedan ett antal år får - för att
tillgodose  behovet  av  service  i
glesbygd - enklare banktjänster, främst
olika   former  av  kontantuttag,
tillhandahållas i andra lokaler  än
bankens egna. Förutsättningen är att
banken  har erhållit tillstånd  för
verksamheten  av regeringen  eller,
efter   regeringens   bemyndigande,
Finansinspektionen.
Regeringen  föreslår  nu  att  den
huvudprincip  som  har  gällt,  men
hittills varit oreglerad, och som har
inneburit att en banks verksamhet skall
tillhandahållas i bankens lokaler och
av  bankens  egen  personal,  skall
lagfästas. Banktjänster som avser uttag
från konto utan bankbok föreslås dock
kunna tillhandahållas även på annat
sätt.
Vidare  föreslås en utvidgning  av
möjligheten att erbjuda banktjänster
genom ombud. Möjligheten att låta ombud
tillhandahålla vissa banktjänster  i
andra lokaler än bankens egna föreslås
sålunda kunna medges även på andra
orter än i glesbygd och mindre orter.
Om en bank erbjuder banktjänster genom
ombud skall banken vara huvudansvarig
för verksamheten mot kunden.
Enklare   banktjänster,    dvs.
insättning på bankkonto, uttag från
konto    med   bankbok    samt
betalningsförmedling,  skall  banken
enligt  regeringens  förslag  efter
tillstånd kunna tillhandahålla i andra
lokaler än bankens egna och med annan
personal än bankens. Tillstånd  att
bedriva denna typ av verksamhet skall
ges av Finansinspektionen och endast få
beviljas om verksamheten bedöms kunna
bedrivas under kontrollerade former och
med betryggande säkerhet. Tillstånd att
tillhandahålla banktjänster genom ombud
får  beviljas den bank som ansöker om
sådant tillstånd, varvid tillståndet
skall ges generellt till banken för
tillhandahållande   av    enklare
banktjänster hos ombud.
Regeringen föreslår slutligen att en
bank skall kunna få särskilt tillstånd
att   tillhandahålla  andra   mer
kvalificerade   banktjänster   än
kontotjänster och betalningsförmedling
hos ett eller flera särskilt angivna
ombud. Kraven för tillstånd för dessa
tjänster  ställs  högre  än  för
kontotjänster och betalningsförmedling.
Förslaget om utökade möjligheter för
banker  att distribuera banktjänster
genom ombud har inte föranlett några
motioner.
Utskottet  finner de  förslag  som
regeringen  framlägger välmotiverade.
För konsumenterna är det en fördel att
kunna få banktjänster utförda på annat
sätt  än i en banks egna lokaler.
Samtidigt är det viktigt att det inte
råder någon tvekan om att det är banken
som är huvudansvarig för verksamheten
mot  kunden.  Med detta tillstyrker
utskottet propositionen i denna del.
Icke-finansiella bankägare

Regeringen  föreslår i propositionen
även  vidgade möjligheter för icke-
finansiella företag att äga banker.
De nu gällande bestämmelserna rörande
finansiella koncerner trädde i kraft
den 1 januari 1993 (prop. 1992/93:89,
bet.  NU9).  Förbudet  för  ett
bankaktiebolag  att  ingå  som  ett
dotterbolag i en koncern i  vilken
moderföretaget inte är ett finansiellt
företag togs då bort. Det krävs dock
synnerliga skäl för att  en  sådan
koncern skall tillåtas.
Bestämmelserna om  att  det  krävs
synnerliga skäl för att ett  icke-
finansiellt företag skall  få  vara
moderföretag till en bank fördes in i 7
kap. 11 § bankrörelselagen, dvs. i
anslutning   till   reglerna   om
ägarprövning.   Det   angavs   i
propositionen att de möjligheter som
bestämmelserna om ägar-prövning ger att
förhindra ett obehörigt utnyttjande av
en  ställning som stark ägare samt
förekomsten   av   den    s.k.
banksmittobestämmelsen     minskar
betänkligheterna att tillåta att en
bank ingår som dotterföretag i en icke-
finansiell           koncern.
Banksmittobestämmelsen, som finns i 1
kap. 11 § bankrörelselagen, innebär
att om en bank ingår i en koncern skall
bankrörelselagens bestämmelser om banks
rörelse och om tillsyn över bank gälla
i tillämpliga delar för övriga företag
i koncernen.
Sedan de nu gällande bestämmelserna om
finansiella koncerner trädde i kraft
den 1 januari 1993 har villkoren för
bankernas verksamhet påverkats i olika
avseenden, sägs det i propositionen. En
serie  lagändringar,  senast  genom
införlivandet   av   EG:s   båda
banksamordningsdirektiv, har  sålunda
gjort det möjligt för utländska banker
att etablera inte endast dotterbanker
utan  även filialer samt att driva
gränsöverskridande   verksamhet   i
Sverige.
Ägarreglerna varierar relativt mycket
mellan olika länder, påpekas det vidare
i propositionen. Flera länder i främst
Europa har inga principiella förbud mot
icke-finansiella ägare till banker. I
vissa länder krävs dock tillstånd för
att  inneha kontrollposter. I andra
länder finns absoluta gränser för icke-
finansiella  företags ägarandelar  i
banker. Utan att bilden är entydig
överväger  antalet länder  med  mer
liberala regler, konstateras det  i
propositionen.
Regeringen anför följande skäl för en
liberalisering av reglerna om ägande av
banker: (1) en liberalisering torde
medverka  till  ökad  mångfald  och
konkurrens på marknaden, (2) starka
ägare kan utöva en ansvarsfull och
styrande   ägarroll,   (3)   en
liberalisering kan främja  en  ökad
tillgång till kapital, (4) tillkomst av
en  ny kategori banker med smalare
affärskoncept  underlättas,  vilket
innebär ökad konkurrens samt bättre
service och valfrihet för kunderna.
Regeringen anger också skäl mot en
liberalisering av reglerna, nämligen
(1) risk för intressekonflikter och
maktmissbruk samt (2) risk för att
banken smittas av problem i andra delar
av företagsgruppen.
Sammantaget anser regeringen att det
finns  starka  skäl  för  att  de
restriktiva regler som ännu gäller för
icke-finansiella företags  bankägande
skall liberaliseras och likställas med
reglerna för övriga ägarkategorier. De
principiella skälen mot  ett  icke-
finansiellt ägande anses ha minskat i
tyngd, samtidigt som det sägs vara
svårt   att  peka  på  negativa
internationella erfarenheter av  ett
sådant ägande.
Möjligheterna     till     en
tillfredsställande  insyn  i  icke-
finansiella  företag i egenskap  av
dominerande ägare till en bank är en
annan omständighet av stor betydelse,
anförs det i propositionen. Ett villkor
bör härvid vara att koncernens struktur
och ägarförhållanden är så överskådliga
att  Finansinspektionens tillsyn  av
banken inte förhindras. Det är också av
största  vikt att inspektionen  har
möjlighet att ingripa och förhindra att
ett    sådant    svåröverskådligt
koncernförhållande uppstår, heter det
vidare.
EG antog i juni 1995 ett direktiv som
bl.a.  tar  sikte på att förhindra
uppkomsten   av   svåröverskådliga
koncernstrukturer som  kan  försvåra
tillsynen över en bank - det s.k. BCCI-
direktivet. Detta direktiv innehåller
regler  som  syftar till  förstärkt
tillsyn över koncerner och finansiella
företagsgrupper.  Det  förutsätts  i
direktivet att tillsynsmyndigheten kan
återkalla  ett givet  tillstånd  om
koncernstrukturen blir svåröverskådlig
ur tillsynssynpunkt.
Det  är  givetvis  väsentligt  att
Finansinspektionen har möjlighet att
ingripa och förhindra att en  bank
kommer att ingå i en företagsgrupp som
är så svåröverskådlig att en effektiv
tillsyn  inte  kan bedrivas,  anser
regeringen och menar att den principen
bör  komma  till klart  uttryck  i
lagstiftningen. Regeringen har,  som
tidigare  nämnts, gett justitierådet
Torkel Gregow i uppdrag att göra en
allmän översyn av ägarprövningsreglerna
i den finansiella lagstiftningen. Detta
arbete skall bedrivas med beaktande av
BCCI-direktivet och  slutföras  före
årsskiftet 1995/96.
Mot bakgrund av det anförda föreslår
regeringen alltså att bestämmelserna i
7 kap. 11 § bankrörelselagen om att det
krävs synnerliga skäl för förvärv som
innebär  att  ett  icke-finansiellt
företag blir moderföretag till en bank
upphävs. Som en följd av detta föreslås
även ett upphävande av bestämmelsen i 7
kap. 17 a § försäkringsrörelselagen
(1982:713) om att ett försäkringsbolag
som är moderbolag till en bank inte får
vara dotterföretag till andra företag
än    banker.    Den    s.k.
banksmittobestämmelsen i 1 kap. 11 §
bankrörelselagen  föreslås  kvarstå
oförändrad.
Med hänvisning till vikten av att en
bank inte bör ingå i en koncernstruktur
som är sådan att tillsynen försvåras
anser  regeringen att lagändringarna
inte bör träda i kraft förrän den nyss
nämnda översynen har slutförts  och
regeringen kunnat lägga fram förslag om
erforderliga       lagändringar.
Bestämmelserna föreslås därför träda i
kraft först den 1 juli 1996.
Miljöpartiet de gröna är i grunden
positivt till åtgärder som kan leda
till en ökad bankkonkurrens, anförs det
i motion 1995/96:N9 (mp). Motionärerna
accepterar förslaget att banker skall
kunna ägas även av icke-finansiella
företag. I propositionen påtalas dock
risken med att detta kan leda till
intressekonflikter och maktmissbruk och
att banken kan smittas av problem i
andra  delar  av  företagsgruppen,
konstaterar motionärerna.  De  anser
därför  att  det  är  viktigt  att
utvecklingen noga följs upp - inte bara
som  föreslås  i  propositionen  av
Finansinspektionen.  Regeringen  bör
också, efter förslagsvis två år, lämna
en  redovisning till  riksdagen  av
erfarenheterna av att  den  möjliga
ägarkretsen   vidgas,    föreslår
motionärerna. Därvid bör det redogöras
för de omstruktureringar och eventuella
incidenter som skett samt ingripanden
från Finansinspektionen. Vidare  bör
redovisas en analys av effekterna på
konsumentservice och räntemarginaler.
Redovisningen  bör  också  omfatta
Finansinspektionens   funktionssätt,
anförs det.
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning att möjligheterna för icke-
finansiella företag att äga banker bör
vidgas.  Detta  bör,  som  sägs  i
propositionen, kunna bidra till en ökad
konkurrens på bankmarknaden.
Det kan dock finnas vissa risker med
att den möjliga ägarkretsen vidgas. Som
anförs i motion 1995/96:N9 (mp) bör
därför  regeringen göra en noggrann
uppföljning av utvecklingen.
Utskottet anser sålunda att regeringen
efter två år bör lämna en redovisning
till riksdagen om erfarenheterna av
regeländringen. Därvid är det angeläget
att risken för att en bank smittas av
problem   i  andra   delar   av
företagsgruppen särskilt uppmärksammas.
Utskottet vill framhålla att förslaget
om en redovisning till riksdagen inte
innebär  ett  krav på  återkommande
redovisningar. Det som avses är en
uppföljning av utvecklingen under de
två första åren.
Med det anförda tillstyrker utskottet
de nu aktuella lagförslagen och motion
1995/96:N9 (mp). I regeringens förslag
till ändring i försäkringsrörelselagen
från den 1 juli 1996 har emellertid
inte hänsyn tagits till en ändring av
den  aktuella paragrafen som enligt
förslag i proposition 1995/96:10 skall
genomföras från den 1 januari 1996.
Lagutskottet (bet. 1995/96:LU4)  har
nyligen  tillstyrkt  detta  förslag.
Näringsutskottet har i bilaga 3 fört in
denna ändring så att paragrafen får
rätt  lydelse när den nu  aktuella
lagändringen genomförs den 1 juli 1996.
Lagförslagen i övrigt

I propositionen framläggs också ett
antal förslag om konsekvensändringar i
olika lagar.Vidare har näringsutskottet
övertagit  ett  lagförslag   från
lagutskottet. Det gäller förslag till
ändringar  i  bankrörelselagen  i
proposition 1995/96:10 om års-  och
koncernredovisning. Vidare  behandlar
näringsutskottet i detta  betänkande
förslag till ändringar i konkurslagen
(1987:672) i proposition 1995/96:60.
Övriga  förslag  i  den  sistnämnda
propositionen  har  behandlats  i
betänkande 1995/96:NU7.
Utskottet  samordnar  berörda
lagförslag i föreliggande betänkande
och tillstyrker alltså här aktuella
lagförslag.
Ett av dessa förslag gäller lagen
(1947:576)  om statlig inkomstskatt.
Utskottet har uppmärksammat att  på
grund av en tidigare ändring som gäller
reglerna om uttagsbeskattning i 22 §
punkt  1  av  anvisningarna  till
kommunalskattelagen (1928:370) bör en
lagteknisk justering göras i lagen om
statlig inkomstskatt. Utskottet inför
denna  justering i det nu aktuella
lagförslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.           beträffande
inlåningsverksamhet
att  riksdagen med anledning  av
proposition 1995/96:74 moment 2 i
denna del antar av utskottet  i
bilaga 2 framlagt förslag till lag
om  ändring  i  bankrörelselagen
(1987:617) såvitt avser 1 kap. 2 §
och övergångsbestämmelserna,
2. beträffande insättning  av
kundmedel
att  riksdagen med  bifall  till
proposition 1995/96:74 moment 2 i
denna  del  och med  avslag  på
motionerna   1994/95:N201   och
1995/96:N10 yrkande 2 i denna del
antar  av utskottet i bilaga  2
framlagt  förslag  till  lag  om
ändring   i   bankrörelselagen
(1987:617) såvitt avser 1 kap. 2 a
§,
3. beträffande mindre spar- och
låneföreningar
att riksdagen
dels med bifall till proposition
1995/96:74 moment 2 i denna del och
med avslag på motion 1995/96:N10
yrkande 2 i denna del antar av
utskottet  i bilaga  2  framlagt
förslag  till lag om ändring  i
bankrörelselagen (1987:617) såvitt
avser 1 kap. 2 b och 2 c §§,
dels  antar  det  i  proposition
1995/96:74 framlagda förslaget till
lag om ändring i lagen (1992:1610)
om kreditmarknadsbolag,
res. (mp)
4.  beträffande  ny  lag  om
medlemsbanker
att  riksdagen med  bifall  till
proposition 1995/96:104 moment 12
och  med  avslag på  proposition
1995/96:10 moment 10 och motionerna
1994/95:N292,  1994/95:N297  och
1995/96:N10 yrkande 1 antar det i
proposition  1995/96:74  framlagda
förslaget   till   lag   om
medlemsbanker,  dock  med  den
ändringen att 9 kap. 8 § erhåller
lydelse   enligt   förslag   i
proposition 1995/96:104,
5.           beträffande
finansieringsverksamhet      i
ekonomisk förening
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:N10 yrkande 3,
6.  beträffande  banktjänster
genom ombud
att  riksdagen med  bifall  till
proposition 1995/96:74 moment 2 i
denna del antar av utskottet  i
bilaga 2 framlagt förslag till lag
om  ändring  i  bankrörelselagen
(1987:617) såvitt avser 2 kap. 3 a
§,
7. beträffande icke-finansiella
bankägare
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:N9
dels  antar  de  i  proposition
1995/96:74 framlagda förslagen till
a) (förslag 2 b) lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617),
b)   lag   om   ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
dock med ändring av lydelsen enligt
Utskottets förslag i bilaga 3,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
8. beträffande lagförslagen i
övrigt
att riksdagen
dels  antar  de i  proposition
1995/96:74 framlagda förslagen till
a)   lag   om   ändring   i
bankaktiebolagslagen (1987:618),
b) lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619),
c)  lag  om  ändring  i  lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank,
d)  lag  om  ändring  i  lagen
(1947:526) om statlig inkomstskatt,
dock med den ändringen att orden
 fjärde stycket i 2 § 4 mom. två
sista styckena skall utgå,
e)  lag  om  ändring  i  lagen
(1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag  att  bedriva
försäkringsrörelse i Sverige,
f) lag om ändring i skogskontolagen
(1954:142),
g)  lag  om  ändring  i  lagen
(1967:531)  om  tryggande   av
pensionsutfästelse m.m.,
h) lag om ändring i ackordslagen
(1970:847),
i)  lag  om  ändring  i  lagen
(1972:262) om understödsföreningar,
j)  lag  om  ändring  i  lagen
(1979:611) om upphovsmannakonto,
k)  lag  om  ändring  i  lagen
(1987:1245)            om
styrelserepresentation  för   de
privatanställda,
l)  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:765) om statligt stöd till
banker och andra kreditinstitut,
m)  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:1538)            om
periodiseringsfonder,
n)  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:1539)  om   avdrag   för
underskott av näringsverksamhet,
o)  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:1540)  om  återföring  av
skatteutjämningsreserv,
p)  lag  om  ändring  i  lagen
(1994:2015) om ändring  i  lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse,
dels  -  med ändring av riksdagens
beslut enligt förslag i betänkande
1995/96:LU4 i denna del - antar det
i proposition 1995/96:74 framlagda
förslaget till lag om ändring i
lagen (1995:000) om årsredovisning
i     kreditinstitut     och
värdepappersbolag, dock  med  den
ändringen att ingressens andra dels-
sats  skall ha följande lydelse:
 dels att 2 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 8
kap. 5 § samt 9 kap. 3 § skall ha
följande lydelse. 
dels med bifall till proposition
1995/96:10 moment 7 och proposition
1995/96:74 moment 2 i denna del
antar  av utskottet i bilaga  2
framlagt  förslag  till  lag  om
ändring   i   bankrörelselagen
(1987:617) i den mån  det  inte
omfattas av utskottets hemställan i
det föregående,
dels med bifall till proposition
1995/96:74 moment 15 antar det i
proposition  1995/96:60  framlagda
förslaget till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672), dock med
den ändringen att orden  central
föreningsbank     i    olika
böjningsformer skall bytas ut mot
 med-lemsbank   i   motsvarande
böjningsform.

Stockholm den 5 december 1995

På näringsutskottets vägnar


Birgitta Johansson
I  beslutet har deltagit:  Birgitta
Johansson (s), Christer Eirefelt (fp),
Karin Falkmer (m), Reynoldh Furustrand
(s),  Mikael  Odenberg  (m),  Bo
Bernhardsson (s), Sylvia Lindgren (s),
Chris Heister (m), Barbro Andersson
(s), Lennart Beijer (v), Marie Granlund
(s), Eva Goës (mp), Göran Hägglund
(kds), Dag Ericson (s), Laila Bäck (s),
Sten  Tolgfors  (m)  och  Kerstin
Warnerbring (c).

Reservation

Mindre spar- och låneföreningar (mom.
3)

Eva Goës (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som börjar på s. 10 med Vad slutligen 
och slutar på s. 11 med  motsvarande
del bort ha följande lydelse:
Utskottet instämmer till stor del i de
synpunkter på avgränsningen  av små
spar- och låneföreningar som framförs i
motion 1995/96:N10 (s) men också i
skrivelser till utskottet. Som sägs i
motionen bör småföretag tillåtas att
samverka. Likaså bör t.ex. s.k. ekobyar
eller  föreningar för  vindkraftverk
kunna  samverka  i  en  spar-  och
låneförening  som   omfattas   av
undantagsbestämmelsen.
Enligt utskottets mening bör således
dven juridiska personer tillåtas som
medlemmar. För att förhindra att flera
små spar- och låneföreningar slår sig
samman i större federationer utanför
det   reglerade   området   kan
undantagsbestämmelsen formuleras så att
juridiska personer, vars huvudsakliga
verksamhet är finansieringsverksamhet,
inte tillåts som medlemmar. För att
hålla verksamhetens omfattning på en
rimlig nivå kan en tänkbar modell vara
att  sätta en gräns på t.ex.  50
miljoner kronor i balansomslutning - i
stället för att ange en gräns på 1 000
medlemmar.
Riksdagen bör anmoda regeringen att
snarast återkomma med ett förslag till
utformning   av   den   aktuella
undantagsbestämmelsen i enlighet med
vad  utskottet har förordat. Därmed
tillstyrks motion 1995/96:N10 (s) i
denna del.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande mindre spar- och
låneföreningar
att riksdagen
dels med bifall till proposition
1995/96:74 moment 2 i denna del och
motion 1995/96:N10 yrkande  2  i
denna del  antar av utskottet i
bilaga 2 framlagt förslag till lag
om  ändring  i  bankrörelselagen
(1987:617) såvitt avser 1 kap. 2 b
och 2 c §§,
dels  antar  det  i  proposition
1995/96:74 framlagda förslaget till
lag om ändring i lagen (1992:1610)
om kreditmarknadsbolag,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.
Regeringens lagförslag
1 Förslag till lag om medlemsbanker2 a Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen
(1987:617)


2 b Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617)

3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1610) om
kreditmarknadsbolag4 Förslag till lag om ändring i
bankaktiebolagslagen (1987:618)

5  Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen (1987:619)

6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:1385) om
Sveriges riksbank7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att bedriva
försäkringsrörelse i Sverige

9 Förslag till lag om ändring i
skogskontolagen (1954:142)

10 Förslag till lag om ändring i lagen
(1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.

11 Förslag till lag om ändring i
ackordslagen (1970:847)

12  Förslag till lag om ändring i
lagen (1972:262) om
understödsföreningar

13 Förslag till lag om ändring i lagen
(1979:611) om
upphovsmannakonto

14 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)15  Förslag till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672)

16 Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:1245) om
styrelserepresentation för de
privatanställda18 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:765) om statligt stöd till banker
och andra kreditinstitut

19 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1538) om
periodiseringsfonder

20 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1539) om avdrag för underskott av
näringsverksamhet21 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1540) om
återföring av skatteutjämningsreserv

23 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:2015) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse

24 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:000) om
årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag


Av utskottet framlagt förslag till
Lag  om  ändring i bankrörelselagen
(1987:617)
Härigenom  föreskrivs i  fråga  om
bankrörelselagen (1987:617)
dels att 4 kap. skall upphöra att
gälla,
dels att i 2 kap. 6 a och 8 §§, 3 kap.
2 och 15 §§, 5 kap. 8 § samt 6 kap. 3 §
orden central föreningsbank och ordet
 föreningsbank i olika böjningsformer
skall bytas ut mot ordet medlemsbank 
i motsvarande form,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 3
a, 5, 6, 9, 10, 13, 17-19 §§, 3 kap. 1,
4, 5, 7 och 11 §§, 5 kap. 1, 3 och 7
§§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5, 10, 11,
13, 14, 21, 22 och 24 §§ samt 8 kap. 1,
2, 4, 5 och 8 §§ skall ha följande
lydelse,
dels att det i 1 kap. skall införas nya
bestämmelser, 2 a - c §§, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
Nuvarande lydelse Utskottets förslag
Nuvarande lydelse Utskottets förslagAv utskottet föreslagen ändring i
regeringens förslag till
lag    om    ändring     i
försäkringsrörelselagen (1982:713)
Lydelse  enligt Utskottets
betänkande     förslag
1995/96:LU4
17 a §
Ett        Ett
försäkringsbolag  försäkringsbolag
får  enligt  de får  enligt  de
förutsättningar  förutsättningar
som anges i denna som anges i denna
paragraf förvärva paragraf  förvärva
aktier    eller aktier    eller
andelar i företag andelar i företag
som driver någon som  driver någon
form av finansiell form av finansiell
verksamhet.  Ett verksamhet.
försäkringsbolag
som är moderbolag
till ett bankbolag
får  inte  vara
dotterföretag till
något    annat
företag  än  ett
bankbolag.
För förvärv av aktier eller andelar
som,     tillsammans      med
försäkringsbolagets övriga aktier eller
andelar i samma företag, motsvarar ett
röstetal som överstiger fem procent av
röstetalet för samtliga aktier eller
andelar i företaget krävs tillstånd av
regeringen  eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen.  Om
försäkringsbolaget ingår i en koncern,
skall första meningen tillämpas  på
koncernens  samlade  innehav.  Vid
beräkningen av koncernens innehav skall
dock, intill ett innehav motsvarande
fem procent av röstetalet för samtliga
aktier eller andelar, bortses  från
aktier och andelar som innehas  av
företag i koncernen som driver någon
form av finansiell verksamhet eller av
dotterföretag till sådana företag.
Tillstånd enligt andra stycket får ges
endast  om värdet av de förvärvade
aktierna eller andelarna - tillsammans
med  det  bokförda  värdet   av
försäkringsbolagets sammanlagda innehav
av  aktier och andelar som  kräver
tillstånd enligt andra stycket samt av
vad som skjutits till som aktiekapital
eller  i  annan form i ett  annat
försäkringsbolag -  inte  överstiger
summan av
A. för livförsäkringsbolag
1. eget kapital och garantikapital
samt
2. fyra procent av
- försäkringstekniska avsättningar,
-  återbäringsmedel och
- femtio procent av övervärden i
tillgångar,
B. för skadeförsäkringsbolag
1.  eget  kapital,  garantikapital,
regleringsfond för trafikförsäkring och
utjämningsfond,
2. sjuttio procent av
- skatteutjämningsreserv,
- återstående del av uppskovsbeloppet
enligt lagen (1990:655) om återföring
av obeskattade reserver och
- periodiseringsfond samt
3. fyra procent av
- försäkringstekniska avsättningar,
- säkerhetsreserv och
-  femtio procent av övervärden i
tillgångar.
Beräkningen  av  aktiernas  eller
andelarnas värde enligt tredje stycket
skall  ske  enligt  4  kap.  lagen
(1995:000)  om  årsredovisning  i
försäkringsföretag. Bestämmelserna i 4
kap. 5 § nämnda lag om värdering till
verkligt  värde  skall  dock  inte
tillämpas.   Eget   kapital   och
återbäringsmedel skall i förekommande
fall minskas med fond för orealiserade
vinster.
För  tillstånd krävs att förvärvet
ingår som ett led i organisationen av
verksamheten.
Innehållsförteckning
Ärendet                1
Sammanfattning            1
Proposition 1995/96:74        2
Proposition 1995/96:10        3
Proposition 1995/96:60        3
Proposition 1995/96:104        3
Motionerna              3
Utskottet               4
Bakgrund              4

Bankrörelsedefinitionen       5

Inlåningsverksamhet        5

Insättning av kundmedel      6

Propositionen.....................
..................................
........................7

Motionerna........................
..................................
.........................8

Utskottets
ställningstagande.................
..................................
.....8

Mindre spar- och låneföreningar  8

Finansiell verksamhet i föreningsform1
1

Ny lag om medlemsbanker     11

Propositionen
..................................
..................................
.......11

Motionerna........................
..................................
......................13

Utskottets
ställningstagande.................
..................................
...14

Finansieringsverksamhet i ekonomisk
förening             15

Banktjänster genom ombud      16

Icke-finansiella bankägare     17

Lagförslagen i övrigt       19
Hemställan              20

Reservation
Mindre spar- och låneföreningar (mp) 22
Bilagor
1. Regeringens lagförslag i proposition
1995/96:74              24
2. Av utskottet framlagt förslag till
lag om ändring i bankrörelselagen  102
3. Av utskottet föreslagen ändring i
regeringens förslag till lag om ändring
i försäkringsrörelselagen  121