Näringsutskottets betänkande
1995/96:NU07

Insättningsgaranti


Innehåll

1995/96
NU7
Ärendet

I detta betänkande behandlas
dels  proposition  1995/96:60  om
insättningsgaranti,
dels tre motioner som har väckts med
anledning av propositionen.

Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag om införande av ett system för
garanti för insättningar hos banker och
vissa värdepappersbolag. Systemet skall
träda i kraft den 1 januari 1996.
Som medlem i EU är Sverige skyldigt
att införa ett sådant system i enlighet
med  ett  EG-direktiv.  Behovet  av
reglering inom EU på detta område har
sitt ursprung i principen om en enda
auktorisation av kreditinstitut  med
åtföljande  etableringsfrihet.  När
banker får etablera filialer i andra
länder och därigenom bidra till ökad
konkurrens och effektivitet har det
ansetts som viktigt att en gemensam
lägsta  nivå för insättarnas  skydd
genomförs.
Bland annat mot bakgrund av att alla
banker skall omfattas av ett och samma
system  skall  systemet  drivas  i
offentlig regi. Garantisystemet skall
omfatta insättningar på konto i bank
upp till 250 000 kr per insättare och
bank. Insättningen skall vara nominellt
bestämd och tillgänglig för insättaren
med kort varsel.  En utvidgning av
systemet  till  att  omfatta  även
kortvariga  behållningar överstigande
250  000  kr,  t.ex. likvider  vid
fastighetsförsäljning och  utfallande
livräntor, förordas i en reservation
(mp). Införande av självrisk föreslås i
en annan reservation (m).
Bankerna   skall   svara   för
finansieringen av insättningsgarantin
och belastas därför med avgifter som
motsvarar  de  beräknade   årliga
kostnaderna för systemet på lång sikt.
De årliga avgifterna för banksystemet
som helhet skall uppgå till ett belopp
motsvarande  0,25  procent  av  det
garanterade insättningsbeloppet eller
cirka en miljard kronor per år till
dess  behållningen på ett konto  i
Riksgäldskontoret  uppgår  till  2,5
procent   av   det   garanterade
insättningsbeloppet.  Därefter  skall
avgifterna reduceras till ett belopp
motsvarande  0,1  procent  av  det
garanterade insättningsbeloppet.  Den
enskilda bankens avgift relateras till
hur stor risken kan vara för att den
fallerar. I en reservation (m) förordas
en långsammare uppbyggnad av kontot;
den  årliga  avgiften borde  därför
begränsas till 0,15 procent till dess
behållningen uppgår till 2,5 procent av
det garanterade beloppet.
Utskottet avstyrker vidare  -  med
hänvisning till pågående utredning i
frågan - en motion med begäran om en
lag om vårdslös kreditgivning.

Propositionen

I proposition 1995/96:60 föreslås att
riksdagen
1.  antar regeringens förslag till
lag om insättningsgaranti,
2.
3.  antar regeringens förslag till
lag om skatteregler för ersättning från
insättningsgaranti,
4.
3. antar regeringens förslag till lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100),
4. antar regeringens förslag till lag
om   ändring  i  bankrörelselagen
(1987:617),
5. antar regeringens förslag till lag
om ändring i konkurslagen (1987:672),
6. antar regeringens förslag till lag
om  ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank,
7. antar regeringens förslag till lag
om  ändring i lagen (1990:325)  om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
8. antar regeringens förslag till lag
om  ändring i lagen (1994:2015) om
ändring  i  lagen  (1991:981)  om
värdepappersrörelse,
9.  godkänner  den  huvudsakliga
inriktningen  för  Bankstödsnämndens
verksamhet med det svenska systemet för
garanti för insättningar i enlighet med
vad regeringen förordar,
10. godkänner vad regeringen föreslår
angående    finansieringen    av
Bankstödsnämndens  administration  av
verksamheten med det svenska systemet
för garanti för insättningar,
11.  bemyndigar regeringen att låta
Bankstödsnämnden  låna  medel   i
Riksgäldskontoret enligt de riktlinjer
som regeringen förordar.

Lagförslagen har granskats av Lagrådet.
Lagförslag   5   behandlas   av
samordningsskäl   i    betänkande
1995/96:NU9  om ökad bankkonkurrens.
Vvriga lagförslag återges i bilaga 1.

Motionerna

De motioner som väckts med anledning av
propositionen är följande:

1995/96:N5 av Karin Falkmer m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen
1. som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts  om
självrisk,
2. som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts  om
banksystemets avgifter.
1995/96:N6 av Bo Lundgren (m) vari
yrkas  att riksdagen hos regeringen
begär förslag om en lag om vårdslös
kreditgivning i enlighet med vad som
anförts i motionen.

1995/96:N7 av Eva Goës m.fl. (mp) vari
yrkas  att riksdagen hos regeringen
begär förslag om utvidgat insättarskydd
för kortvariga större behållningar.

Utskottet

EG-direktivet om system för garanti för
insättningar

EG  antog i maj 1994 ett direktiv
(94/19/EG) om system för garanti för
insättningar. I direktivet anges att
syftet med att införa garantisystem är
att skydda insättares medel hos ett
kreditinstitut vid finansiella kriser.
Utöver detta syfte kan garantisystemet
sägas  ha  en  stabilitetsbevarande
funktion. Genom direktivet kan olika
nationella  system till  skydd  för
insättares  medel hos kreditinstitut
harmoniseras.
Kraven på införlivande av direktivets
bestämmelser  med  den  nationella
lagstiftningen  är  begränsade  till
garantisystemets   huvudkomponenter,
såsom t.ex. garantins omfattning och
ersättningsnivå, värdlandets behandling
av filialer till kreditinstitut från
andra medlemsländer och tredje land
samt formerna för framställande av krav
på och erhållande av ersättning.
Direktivet   innehåller   endast
minimiregler. Medlemsländerna ges stor
frihet att utforma sina garantisystem
utifrån   nationellt   betingande
förhållanden.
Målsättningen  för  garantisystemen
skall enligt direktivet vara att det
inom en kort tid skall kunna betalas ut
ersättning till en insättare på grund
av att de insatta medlen har förklarats
indisponibla  till  följd  av  ett
kreditinstituts finansiella situation.
Garantisystemen skall omfatta varje
insättares samlade behållning i ett
enskilt kreditinstitut och täcka ett
belopp som motsvarar minst 20 000 ecu
(för  närvarande ca 170  000  kr).
Direktivet ger möjlighet att förena
garantin med en självrisk som inte får
överstiga 10 procent av det för en
insättare bestämda ersättningsbeloppets
storlek.  Garantin  skall  enligt
huvudregeln infrias inom tre månader
från att det konstateras att insättarna
är förhindrade att disponera sina medel
på  grund  av att kreditinstitutets
finansiella  ställning   omöjliggör
betalningen.
Enligt direktivet skall de anslutna
kreditinstituten    svara    för
finansieringen av garantisystemen.
Allmänt om regeringens förslag

I propositionen föreslås en lag om
insättningsgaranti. Det primära syftet
med att införa ett system för garanti
för  insättningar  är  att  stärka
konsumentskyddet  för  allmänhetens
insättningar i bank och komplettera den
övriga  skyddsreglering  som  omger
bankerna, konstaterar regeringen.
Som medlem i EU är Sverige skyldigt
att   införa  ett  system   för
insättningsgaranti i enlighet med EG-
direktivet. Behovet av reglering inom
EU på detta område har sitt ursprung i
principen om en enda auktorisation av
kreditinstitut   med   åtföljande
etableringsfrihet.  När  banker  får
etablera filialer i andra länder och
därigenom bidra till ökad konkurrens
och effektivitet har det ansetts som
viktigt att en gemensam lägsta nivå för
insättarnas skydd införs.
Den svenska insättningsgarantin skall,
i linje med direktivets minimiregler, i
huvudsak  inriktas mot ett renodlat
konsumentskydd.  Bland  annat  mot
bakgrund av att alla banker föreslås
bli omfattade av ett och samma system
bör systemet drivas i offentlig regi,
sägs det i propositionen.
Det  finns enligt regeringen inget
hinder mot att garantisystemet träder i
kraft medan det statliga bankstödet
kvarstår. Något ersättningsfall torde
emellertid inte komma att aktualiseras
så  länge  det  statliga  åtagandet
kvarstår.
Det svenska garantisystemet föreslås
omfatta insättningar på konto i bank
upp till 250 000 kr per insättare och
bank.  För att en insättning skall
omfattas av insättningsgarantin krävs
att  den är nominellt bestämd  och
tillgänglig för insättaren med kort
varsel.
Bankerna   skall   svara   för
finansieringen av insättningsgarantin
och därför belastas med avgifter som
motsvarar  de  beräknade   årliga
kostnaderna för systemet på lång sikt.
De årliga avgifterna för banksystemet
som helhet föreslås uppgå till ett
belopp motsvarande 0,25 procent av det
garanterade insättningsbeloppet eller
cirka en miljard kronor om året. Detta
avgiftsuttag föreslås pågå till dess
behållningen uppgår till 2,5 procent
av det garanterade insättningsbeloppet.
Därefter  skall  avgifterna   för
banksystemet som helhet uppgå till ett
belopp motsvarande 0,1 procent av det
garanterade insättningsbeloppet.  Den
enskilda bankens avgift föreslås bli
relaterad till hur stor risken kan vara
för att den fallerar. För att systemet
skall   vara  trovärdigt  behöver
avgiftsuttaget kompletteras  med  en
upplåningsrätt. Bankstödsnämnden skall
enligt förslaget därför bemyndigas att
låna medel i Riksgäldskontoret för att
kunna  betala  ut  ersättning  till
insättare. Vid eventuella fallissemang
kommer systemet först att belastas med
kostnader i samband med att ersättning
betalas ut till insättarna.  Senare
kommer sy-stemet delvis att kompenseras
i    anslutning    till    att
konkursförfarandet   avslutas.   Om
tillgångarna  i  systemet  inte  är
tillräckliga för de utbetalningar som
krävs lånas medel upp i avvaktan på att
den  fallerande  bankens  tillgångar
realiseras och garantisystemet får sin
andel.
Garantisystemet får endast  tas  i
anspråk när en domstol försatt en bank
i konkurs eller då en behörig utländsk
myndighet förklarat att insättningarna
i en bank, vars filial anslutit sig
till det svenska garantisystemet, är
indisponibla. Ersättning skall betalas
ut till berörda insättare senast inom
tre   månader  från  dagen  för
konkursbeslutet eller förklaringen.
Motsvarande regler föreslås gälla även
för vissa värdepappersbolag som tar
emot insättningar.
De nya reglerna skall träda i kraft
den 1 januari 1996.
Ansvar för vårdslös kreditgivning

Tre motioner har väckts med anledning
av propositionen. I motion 1995/96:N6
(m) tas upp frågan om straffrättsligt
ansvar för vårdslös kreditgivning. För
att garantisystemet och statens ansvar
att ingripa vid omfattande problem inom
den finansiella sektorn inte skall leda
till en mindre noggrann kreditprövning
bör, anser motionären, kraven på de
ansvariga  personerna  skärpas.  En
särskild strafflagstiftning om vårdslös
kreditgivning borde därför införas. Det
är enligt motionären inte fråga om att
rubricera dåliga affärsmässiga beslut
som brott i straffrättslig mening utan
förslaget  syftar till  att  införa
straffsanktioner när kreditprövningen
som sådan är bristfällig.
Mot  bakgrund  av  de  befintliga
kunskaper om de skeenden som ledde fram
till den svenska bankkrisen beslutade
regeringen i juni 1995 att tillsätta en
kommitté med uppdrag att  göra  en
översyn av statens tillsyn över framför
allt banker och kreditmarknadsbolag.
Kommittén  skall utreda behovet  av
ändringar i bl.a. tillsynens innehåll
och  inriktning på bankområdet.  Av
direktiven (dir. 1995:86) framgår att
kommittén också bör göra en genomgång
av  det  nuvarande  straffrättsliga
regelverket  beträffande   vårdslös
kreditgivning och lämna de förslag som
den  anser  behövs.  Förslag  till
kriminalisering skall dock föregås av
en noggrann analys, där olika intressen
skall   vägas   mot   varandra.
Utredningsarbetet skall vara avslutat
före utgången av år 1996, och  om
möjligt  skall  kommittén  avlämna
delbetänkanden.
Bankkrisen visade på klara brister i
noggrannhet   vid   kreditgivning.
Utskottet anser att stabiliteten  i
kreditsystemet och därmed också i ett
garantisystem  för  insättning  i
förlängningen är beroende av kvaliteten
i kreditgivningen. Det förslag som förs
fram i motion 1995/96:N6 (m) kommer att
tas upp till prövning av den tillsatta
utredningen. Mot denna bakgrund bör
motionen, enligt utskottets  mening,
inte påkalla någon riksdagens vidare
åtgärd. Den avstyrks därför.
Insättarskydd för kortvariga större
behållningar

I motion 1995/96:N7 (mp) framhålls som
angeläget   att  även  kortvariga
behållningar som överstiger 250 000 kr
skall skyddas av insättningsgarantin.
Som exempel anför motionärerna likvider
vid   fastighetsförsäljning   och
utfallande livräntor. De anser  att
frågan bör utredas ytterligare, och att
regeringen därefter bör lägga  fram
förslag   om   utvidgning   av
insättarskyddet till att omfatta även
sådana behållningar.
Frågan  om  hur kortvariga  större
behållningar i samband med betalningar
skall behandlas berörs inte i EG:s
direktiv.  Regeringen konstaterar  i
propositionen att sådana behållningar
har stor privatekonomisk och därmed
social betydelse. Detta kan gälla många
slag  av  betalningar,  t.ex.  vid
bostadsöverlåtelser  och  utfallande
livförsäkringar. Om det görs undantag
från beloppsgränsen för den typen av
behållningar, vilket enligt regeringen
i  och för sig kan betraktas  som
önskvärt, måste undantaget omges med
tydliga regler för att systemet inte
skall luckras upp och förfelas. Att
avgränsa vad som ryms inom ett socialt
kriterium innebär ett betydande mått av
godtycklighet, och stora svårigheter
kan förutses vid den kontroll som måste
kunna göras. Med dessa utgångspunkter
stannar   regeringen   vid   att
garantisystemet  inte  bör  omfatta
placeringar av nu aktuellt slag.
Utskottet är medvetet om den risk för
negativa  sociala  konsekvenser  som
påtalas  i motion 1995/96:N7  (mp).
Samtidigt  gäller,  som  tidigare
redovisats, att insättarskyddet skall
utgöra   ett   grundskydd   från
konsumentsynpunkt. Stora behållningar,
om  än tillfälliga, kräver då ökad
medvetenhet  hos  insättarna   om
eventuella  risker.  I  likhet  med
regeringen anser därför utskottet att
systemet i dess föreslagna utformning
svårligen kan omfatta ett  utvidgat
insättarskydd  i   enlighet   med
motionärernas   förslag.   Motionen
avstyrks med det sagda.
Självrisk i garantisystemet

Enligt regeringens förslag skall ingen
självrisk tas ut från insättarna i
samband med utbetalningar av ersättning
från garantisystemet. Enligt vad som
sägs i motion 1995/96:N5 (m) minskar
frånvaron av självrisk i garantisy-
stemet bankkundernas motiv att reagera
om  en  bank uppenbart  ökar  sitt
risktagande. Den uteblivna självrisken
kan  därför komma att medföra  att
kundernas  val av bank präglas  av
passivitet. I motionen föreslås att en
självrisk på 5 procent skall införas så
att 95 procent av det insatta beloppet
skyddas till dess ersättningen uppgår
till 250 000 kr.
Som redovisats inledningsvis medger EG-
direktivet (artikel 7) att en självrisk
om högst 10 procent av en enskild
insättares garanterade insättning vid
ett  ersättningstillfälle  tas  ut.
Utskottet  har inhämtat  att  några
medlemsländer  i sina  garantisystem
också  har infört en självrisk  av
varierande  storlek.  Dessa  länders
garantisystem skiljer sig emellertid
såväl  sinsemellan  som  från  det
föreslagna svenska systemet, varför en
jämförelse  utifrån  dessa  länders
erfarenheter svårligen kan göras.
Både Riksbanken och Finansinspektionen
har föreslagit att en självrisk på 5
procent  skall  införas.  Regeringen
påpekar dock i propositionen att det är
svårt att utvärdera behovet av  en
självrisk i systemet. Eftersom det är
en uttalad anledning för införandet av
garantisystemet att de flesta insättare
har relativt svårt att göra bedömningar
av bankernas kreditvärdighet, finner
regeringen att tillräckliga skäl saknas
för att motivera en självrisk med att
insättarna  skall  förmås  öka  sin
vaksamhet  rörande  förändringar  i
bankernas risktagande. Förekomsten av
självrisk  kan  dessutom,   anser
regeringen,  öka  risken  för  att
bankmedlen tas ut på ett tidigt stadium
vid tendens till oro för att inte ett
belopp motsvarande självrisken skall gå
förlorat. Eftersom insättarna generellt
sett inte kan antas ha förmågan att
bedöma det finansiella tillståndet i
bankerna finns det risk för att ett
sådant  uttagsbeteende  grundas  på
felaktiga  antaganden  vilket  vore
allvarligt och måste undvikas så långt
det  är  möjligt,  sägs  det  i
propositionen. Regeringen menar därför
att en självrisk inte bör införas i
garantisystemet.
Även om det finns goda skäl  för
införande av en självrisk instämmer
utskottet i regeringens bedömning att
dessa skäl inte överväger nackdelarna.
Mot  den  bakgrunden  tillstyrker
utskottet regeringens förslag i denna
del  och avstyrker det nu aktuella
yrkandet i motion 1995/96:N5 (m).
Avgiftens storlek

Som  tidigare nämnts skall bankerna
svara   för   finansieringen   av
insättningsgarantin. Sammanlagt skall
årligen avgifter till ett belopp som
motsvarar  0,25  procent  av  det
garanterade insättningsbeloppet - eller
cirka en  miljard kronor - inbetalas
till Bankstödsnämnden och placeras på
ett   räntebärande   konto   i
Riksgäldskontoret. Den enskilda bankens
avgift skall relateras till risken för
att banken fallerar.
I motion 1995/96:N5 (m) hävdas att
fonduppbyggnaden bör spridas ut över en
längre  tidsperiod.  Om  bankernas
avgifter är alltför höga kan det enligt
motionärerna  leda   till   ökade
räntemarginaler, vilket i sin tur kan
medföra en överströmning till andra
sparformer. Det föreslås  därför  i
motionen att den årliga avgiften skall
begränsas  till  0,15  procent  av
garanterat insättningsbelopp till dess
behållningen   på   kontot   i
Riksgäldskontoret  uppgår  till  2,5
procent av det garanterade beloppet.
Därefter skall avgiften - liksom i
regeringens förslag - vara 0,1 procent
av insättningsbeloppet.
I överensstämmelse med EG-direktivet
skall garantisystemet bekostas av de
banker  som  omfattas av  systemet.
Avgifterna skall motsvara de förväntade
årliga kostnaderna för garantisystemet,
vilket huvudsakligen bestäms av  de
förväntade kostnaderna i samband med
eventuella ersättningsfall.
Enligt  översiktliga beräkningar  i
departementspromemorian
Insättningsgaranti   (Ds   1995:3)
uppskattas systemets förväntade årliga
kostnader över en tioårsperiod till i
genomsnitt knappt en miljard kronor.
Enligt en annan översiktlig beräkning
uppskattas    det    garanterade
insättningsbeloppet till ungefär 400
miljarder kronor. Sålunda motsvarar den
årliga kostnaden på knappt en miljard
kronor närmare 0,25 procent av det
garanterade insättningsbeloppet.  Vid
uppskattningen av denna kostnad har
till viss del erfarenheter från det
amerikanska garantisystemet  använts.
Det har ansetts vara av värde att
speciellt studera detta system eftersom
det varit i bruk längst tid, sedan år
1933, och haft det största antalet
ersättningsfall. Enligt regeringen bör
det  svenska garantisystemet ha  en
liknande  konstruktion  som   det
amerikanska med avseende på en målsatt
behållning  på  nämndens  konto  i
Riksgäldskontoret  som  utlöser  en
sänkning   av  avgiftsnivån.   De
amerikanska instituten har sedan år
1992 betalat individuella avgifter på
mellan 0,23 och 0,31 procent av total
domestic  deposits   beroende  på
institutens  individuella risktagande
och  finansiella  tillstånd.  Den
amerikanska garantifonden har nyligen
nått  sin målsatta behållning,  och
avgifterna kommer därför att reduceras.
Utskottet har inhämtat uppgifter om
den  årliga avgiften i ett flertal
länder.  De offentliga och  privata
garantisystem i andra länder som bygger
på  fondering tillämpar i allmänhet
årliga fasta avgifter som tas ut till
dess att fondens tillgångar nått en
viss  storlek.  Förutom  i  Förenta
staterna  gäller  detta  t.ex.  i
Frankrike,   Italien,   Luxemburg,
Nederländerna och Österrike. I Tyskland
tillämpas en kombination av  årliga
avgifter och en anslutningsavgift. I
vissa  länder  utfärdar  bankerna
garantier att i efterhand bidra till
systemet. Även viktiga förhållanden när
det gäller värdet av garantiåtagandet
kan  skilja sig åt markant,  t.ex.
beträffande garanterad inlåningsvolym,
banksy-stemets struktur och tillstånd
samt bestämmelser rörande hantering av
rekonstruktion av insolventa institut.
En   rättvisande  jämförelse   av
avgiftsnivåer mellan olika länder låter
sig därför knappast göras.
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning  att det totala  årliga
avgiftsuttaget från banksystemet bör
uppgå till 0,25 procent av det totala
garanterade  insättningsbeloppet  upp
till den målsatta nivån. Som redovisats
motsvarar beräkningarna av systemets
förväntade årliga kostnader  närmare
0,25  procent  av  det  garanterade
insättningsbeloppet. Denna  beräkning
ligger i linje, så långt en jämförelse
kan göras, med avgiften i de flesta
andra länder som tillämpar ett system
med förskottsbetalning.
Det  anförda innebär att utskottet
tillstyrker regeringens förslag i denna
del och avstyrker motion 1995/96:N5 (m)
såvitt här är i fråga.
Övriga frågor

Enligt EG-direktivets artikel 2 gäller
att insättningar som ett kreditinstitut
har gjort i eget namn och för egen
räkning i ett annat kreditinstitut inte
skall omfattas av återbetalning från
garantisystem. Från bestämmelsen görs
inga undantag.
I 2 § i regeringens förslag till lag
om   insättningsgaranti  definieras
institut som en svensk bank eller ett
utländskt bankföretag eller ett svenskt
värdepappersbolag  eller  utländskt
värdepappersföretag som har tillstånd
att ta emot kunders medel på konto.
Enligt 5 § i lagförslaget kan ett
institut som omfattas av garantin inte
få ersättning enligt garantin.
En tolkning av 5 § ger rimligtvis vid
handen att institut som inte omfattas
av garantin kan komma i fråga för
ersättning.  Med en sådan  tolkning
skulle  t.ex. utländska  bankföretag
eller utländska värdepappersföretag som
står utanför ett garantisystem kunna
kräva  att omfattas av garantin  i
egenskap av insättare. Det är enligt
utskottets mening tveksamt om 5 § i här
angiven lydelse står i överensstämmelse
med artikel 2 i EG-direktivet. Med den
föreslagna  lydelsen i propositionen
undanröjs   visserligen  eventuella
svårigheter med en definiering av de
olika typer av utländska företag som
kan komma i fråga för garantin. De
relativa  fördelar  en  enkelhet  i
systemet innebär kan emellertid, menar
utskottet,  inte anses överväga  de
nackdelar  det skulle innebära  att
oklarhet kan komma att råda om vissa
utländska företags rätt till ersättning
enligt  garantin.  Härutöver  anser
utskottet  att  full  och  tydlig
överensstämmelse med  artikel  2  i
direktivet bör eftersträvas. Utskottet
föreslår därför en ändring av 5 § i
regeringens förslag. Ändringen innebär
att  den  aktuella  lydelsen  i
lagrådsremissen införs i  lagen.  I
bilaga 2 har den nu aktuella ändringen
klargjorts.
Utskottet  behandlar  slutligen  två
tolkningsfrågor       beträffande
insättningsgarantin. Av 2 § punkt 3 i
lagförslaget framgår att garantin avser
insättningar där tillgodohavandena är
nominellt  bestämda  och  som  är
tillgängliga för insättaren med kort
varsel. Alla slag av konton i bank som
uppfyller  nämnda  kriterier  skall
omfattas. I propositionen  (s.  56)
konstateras att bl.a. konton som har
uppsägningstid  men  som  ändå  kan
disponeras av insättare, om än till en
kostnad i form av uttagsavgifter, skall
omfattas av garantisystemet. Därefter
sägs följande i propositionen:
Sparkonton i bank till fast ränta där
beloppet är bundet viss period, dvs.
uttag kan inte göras före periodens
utgång, uppfyller inte kriteriet att
vara tillgänglig med kort varsel, dvs.
likvid.  Även om dessa  konton  är
förenade med rätt till förtidsinlösen
skall de inte omfattas av garantin om
insättningen löper till fast ränta och
aktuell kontobehållning vid  förtida
uttag  beror  av  förändringar  i
marknadsräntorna.
Det nu sagda i propositionen skulle
kunna  tolkas  så att  enbart  den
omständigheten att kontot löper med
fast ränta diskvalificerar insättningen
från   garantin.  Utskottet  vill
understryka att vad som bör undantas i
detta  sammanhang  är  konton  där
behållningen  varierar med  gällande
ränteläge, dvs. sådana konton som i
grundläggande  mening  har  samma
ekonomiska  egenskaper  som  t.ex.
bankcertifikat. Det innebär att i vissa
fall även konton med fast eller bunden
ränta kan omfattas av garantin men att
ett konto faller utanför garantin om
den  bundna  räntan  medför  att
insättningen inte kan anses nominellt
bestämd eller om behållningen inte är
tillgänglig med kort varsel.
På samma sida i propositionen sägs
vidare att  annan egenskap som bör
känneteckna skyddsvärda kontoslag är
att insättaren skall ha möjlighet att
fortlöpande sätta in medel på kontot .
Något sådant krav för att ett konto
skall omfattas av garantin uppställs
inte i EG-direktivet. Enligt utskottets
mening  kan  ett  kontoslag  vara
skyddsvärt             från
insättningsgarantisynpunkt  även  om
insättaren   inte  tillåts   göra
fortlöpande insättningar, förutsatt att
övriga kontovillkor överensstämmer med
de rekvisit som upptagits i lagen.
I  övrigt  tillstyrker  utskottet
regeringens förslag i de delar som inte
berörts av utskottet i det föregående.
Av  samordningsskäl framlägger  dock
utskottet regeringens förslag till lag
om ändring i konkurslagen (1987:672) i
betänkande  1995/96:NU9  om  ökad
bankkonkurrens.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  ansvar  för
vårdslös kreditgivning
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:N6,
2. beträffande insättarskydd för
kortvariga större behållningar
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:N7,
res. 1 (mp)
3. beträffande självrisk i
garantisystemet
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:N5 yrkande 1,
res. 2 (m)

4.   beträffande   avgiftens
storlek
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:N5 yrkande 2 antar det i
proposition  1995/96:60  framlagda
förslaget   till   lag   om
insättningsgaranti såvitt avser 12
§,
res. 3 (m)
5. beträffande förslaget till
lag om insättningsgaranti i övrigt
att  riksdagen  antar  det  i
proposition  1995/96:60  framlagda
förslaget till
lag om insättningsgaranti i den mån
det  inte omfattas av utskottets
hemställan i det föregående, dock
med den ändringen att 5 § erhåller
lydelse enligt Utskottets förslag i
bilaga 2,
6.    beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  de  i
proposition  1995/96:60  framlagda
förslagen till
a)  lag om skatteregler för
ersättning från insättningsgaranti,
b)  lag  om  ändring  i
sekretesslagen (1980:100),
c)  lag  om  ändring  i
bankrörelselagen (1987:617),
d)  lag om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank,
e) lag om ändring i lagen (1990:325)
om     självdeklaration    och
kontrolluppgifter,
f)  lag  om  ändring  i  lagen
(1994:2015)  om  ändring  i  lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse,
7. beträffande Bankstödsnämndens
verksamhet med garantisystemet
att  riksdagen med  bifall  till
proposition 1995/96:60 momenten 9
och 10
dels godkänner den i propositionen
angivna  huvudsakliga inriktningen
för  Bankstödsnämndens  verksamhet
med  det  svenska  systemet  för
garanti för insättningar,
dels godkänner den i propositionen
angivna  finansieringen  av  Bank
stödsnämndens  administration  av
verksamheten med det svenska sy-
stemet   för   garanti   för
insättningar,
8. beträffande upplåningsrätt i
samband med ersättningsfall
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:60 moment  11
bemyndigar  regeringen  att  låta
Bankstödsnämnden  låna  medel  i
Riksgäldskontoret i enlighet med de
riktlinjer   som   anges   i
propositionen.
Stockholm den 21 november 1995

På näringsutskottets vägnar
Birgitta Johansson

I  beslutet har deltagit:  Birgitta
Johansson (s), Christer Eirefelt (fp),
Karin Falkmer (m), Bo Bernhardsson (s),
Kjell Ericsson (c), Sylvia Lindgren
(s),  Chris  Heister  (m),  Barbro
Andersson (s), Lennart Beijer  (v),
Marie Granlund (s), Ola Karlsson (m),
Eva Goës (mp), Göran Hägglund (kds),
Dag Ericson (s), Laila Bäck (s), Sten
Tolgfors (m) och Frank Lassen (s).

Reservationer

1. Insättarskydd för kortvariga större
behållningar (mom. 2)

Eva Goës (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 6 som börjar med Utskottet är 
och slutar med  det sagda  bort ha
följande lydelse:
Frågan  om  skyddet för kortvariga
större behållningar rymmer en social
dimension men är viktig även från rent
principiella utgångspunkter. Denna typ
av behållningar berörs inte i EG:s
direktiv. Som motionärerna anför kan
behållningarna, inte minst när  det
gäller  likvider  i  samband  med
bostadsöverlåtelser,  ha  en  stor
privatekonomisk  och  därmed  social
betydelse. Detta kan även gälla andra
slag av betalningar, t.ex. utfallande
livförsäkringar. Utskottet konstaterar
att   Konsumentverket   i   sitt
remissyttrande har förordat att dessa
tillfälliga  stora  kontobehållningar
skall vara garanterade fullt ut.
Det  vore enligt utskottets mening
olyckligt   om   normalt   säkra
betalningsmetoder skulle  komma  att
överges  till  förmån  för  mer
komplicerade eller i realiteten mer
osäkra  metoder på  grund  av  ett
begränsat insättarskydd. Utskottet är
medvetet   om  de  administrativa
svårigheter  som en  utvidgning  av
skyddet i detta avseende kan komma att
medföra men anser att problemen inte
har  analyserats i sin helhet. Som
anförs i motionen är det inte minst av
konsumentskäl angeläget  att  frågan
utreds  ytterligare. Regeringen  bör
därför återkomma till riksdagen med
förslag om utvidgat insättarskydd för
kortvariga  större  behållningar  i
enlighet med vad som sägs i motion
1995/96:N7 (mp). Vad utskottet anfört
med  anledning av denna motion bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande insättarskydd för
kortvariga större behållningar
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:N7 som sin mening
ger  regeringen till  känna  vad
utskottet anfört.
2. Självrisk i garantisystemet (mom. 3)

Karin  Falkmer, Chris Heister,  Ola
Karlsson och Sten Tolgfors (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som börjar på s. 6 med Även om  och
slutar på s. 7 med  motion 1995/96:N5
(m) bort ha följande lydelse:
Bankkundernas vaksamhet  är  enligt
utskottets mening en av flera faktorer
som medverkar till ett disciplinerat
banksystem. Det är därför av vikt att
lagstiftningen på bankområdet utformas
så att denna vaksamhet uppmuntras.
EG-direktivet medger en självrisk om
högst  10  procent av  en  enskild
insättares garanterade insättning vid
ett  ersättningstillfälle. I motsats
till regeringen föreslår flera tunga
remissinstanser, bl.a. Riksbanken och
Finansinspektionen, att en självrisk
skall införas. Som anförs i motion
1995/96:N5 (m) är det väsentligt att
bankkunderna har incitament för sin
vaksamhet. Trots vad som påstås i vissa
sammanhang  saknar  kunderna  inte
möjlighet  att inhämta  kunskap  om
bankernas   finansiella  ställning.
Införande  av  en  självrisk  i
garantisystemet   skulle   enligt
utskottets mening ytterligare uppmuntra
bankkunderna att ta del av tillgänglig
information. Utskottet delar  heller
inte  regeringens farhågor när  det
gäller  risken  för  ett  oönskat
uttagsbeteende grundat på  felaktiga
antaganden. Regeringen bör återkomma
till riksdagen med förslag om införande
av en självrisk om 5 procent i enlighet
med  vad som föreslås i nyssnämnda
motion. Vad utskottet här anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  självrisk  i
garantisystemet
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:N5 yrkande 1 som sin
mening ger regeringen tilll känna
vad utskottet anfört.
3. Avgiftens storlek (mom. 4)

Karin  Falkmer, Chris Heister,  Ola
Karlsson  och Sten Tolgfors (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 8 som börjar med  Utskottet
delar och slutar med i fråga bort ha
följande lydelse:
En  avgift  på  0,25  procent  av
garanterat belopp kan enligt utskottets
mening inte anses vara en försumbar
kostnad för bankerna. Alltför höga
bankavgifter  kan leda  till  ökade
räntemarginaler. Detta kan i sin tur
komma  att  medföra  en  oönskad
överströmning till andra sparformer.
För att svenska kreditinstitut inte
skall belastas med konkurrenshämmande
stora avgiftsuttag, bör uppbyggnaden av
kontot  hos Riksgäldskontoret därför
spridas ut över en längre tidsperiod än
vad regeringen föreslår. Som anförs i
motion 1995/96:N5 (m) bör den årliga
avgiften begränsas till 0,15 procent av
garanterat insättningsbelopp till dess
behållningen   på   kontot   i
Riksgäldskontoret  uppgår  till  2,5
procent av det garanterade beloppet.
Därefter bör avgiften vara 0,1 procent
av garanterat belopp. Med ett beslut i
enlighet  härmed blir det  aktuella
yrkandet i motion 1995/96:N5 (m) helt
tillgodosett.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande avgiftens storlek
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:N5 yrkande 2 antar
det  i  proposition  1995/96:60
framlagda förslaget till lag  om
insättningsgaranti såvitt avser 12
',  dock med den ändringen  att
siffrorna  0,25  i andra stycket
skall  bytas  ut  mot  siffrorna
 0,15 .
Regeringens lagförslag

1 Förslag till lag om
insättningsgaranti2 Förslag till lag om skatteregler för
ersättning från
insättningsgaranti

3 Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)

4 Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617)

6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:1385) om
Sveriges riksbank

7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter

8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:2015) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse


Av utskottet föreslagen ändring  i
regeringens
förslag till lag om insättningsgaranti

Regeringens    Utskottets
förslag      förslag
5 §
Ett institut som En insättare som
omfattas    av är en bank eller
garantin kan inte ett
få   ersättning värdepappersbolag
enligt garantin.  som har tillstånd
att   ta   emot
kundens medel  på
konto,    eller
motsvarande
utländska företag,
kan   inte   få
ersättning  enligt
garantin.

Innehållsförteckning

Ärendet