Lagutskottets betänkande
1995/96:LU07

Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, m.m.


Innehåll

1995/96
LU7

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens  proposition  1995/96:61
Former för verksamhet som är beroende
av  statligt stöd, m.m. jämte  tre
motioner som väckts med anledning av
propositionen och en motion från den
allmänna motionstiden år 1995.
I propositionen föreslår regeringen
att riksdagen godkänner ett förslag om
former för verksamhet som är beroende
av statligt stöd. Förslaget innebär att
när staten, tillsammans med en annan
part, engagerar sig i verksamhet som är
beroende av statligt stöd skall detta
ske främst genom att ett aktiebolag
eller en ideell förening bildas. Dessa
verksamhetsformer   fyller   enligt
regeringens uppfattning även de behov
som kommuner och landsting har  av
privaträttsliga former för denna typ av
verksamhet.
Vidare  föreslår  regeringen  att
riksdagen antar ett förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1994:1221)  om
införande    av   stiftelselagen.
Lagförslaget innebär att bestämmelserna
i 6 kap. stiftelselagen om ändring m.m.
av ett stiftelseförordnande skall börja
tillämpas på stiftelser bildade  av
offentliga rättssubjekt den 1 januari
1997, dvs. ett år senare än vad som
tidigare har beslutats.
Slutligen föreslås en utvidgning av
undantaget   från   stiftelselagens
tillämpningsområde i fråga om  viss
kyrklig egendom av stiftelsekaraktär.
På   lagutskottets  begäran  har
kulturutskottet avgivit  yttrande  i
ärendet. Yttrandet har fogats  till
betänkandet som bilaga 2.
Utskottet  tillstyrker bifall  till
propositionens förslag.
Till  betänkandet har  fogats  två
reservationer. I en reservation (m, c,
fp, mp) begärs förslag om en rättslig
reglering    av   anslagsberoende
verksamheter och propositionen avstyrks
i  denna  del  och  i  den  andra
reservationen (m) avstyrks regeringens
förslag  om  att  skjuta   fram
ikraftträdandet   av   6   kap.
stiftelselagen.

Propositionen

I  proposition  1995/96:61  föreslår
regeringen (Justitiedepartementet)  -
efter  hörande av Lagrådet  -  att
riksdagen antar det i propositionen
framlagda förslaget till lag om ändring
i lagen (1994:1221) om införande av
stiftelselagen       (1994:1220).
Lagförslaget har intagits som bilaga 1
till betänkandet.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner
regeringens förslag om
verksamhetsformer för statlig
verksamhet (avsnitt 4).

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:61

1995/96:L20 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  vad  i
motionen anförts om ny associationsform
för anslagsberoende verksamhet.

1995/96:L21  av Elisabeth  Fleetwood
m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att statens
engagemang på kulturområdet oftare bör
kunna ske i form av avtal med bl.a. nu
existerande men ombildade stiftelser.

1995/96:L22 av Stig Rindborg (m) vari
yrkas att riksdagen avslår regeringens
förslag om att 6 kap. stiftelselagen
skall börja tillämpas först den 1
januari 1997, dvs. ett år efter det att
stiftelselagen träder i kraft, avseende
stiftelser som har bildats av
offentliga rättssubjekt i enlighet med
vad som anförts i motionen.

Motion väckt under den allmänna
motionstiden 1994/95

1994/95:L209 av Bengt Silfverstrand och
Bo Bernhardsson (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
ändring av stiftelselagen.

Utskottet

Inledning

Riksdagen  antog  våren  1994  en
stiftelselag som skall träda i kraft
den 1 januari 1996 (prop. 1993/94:9,
bet. LU12, rskr. 225, SFS 1994:1220).
Den nya lagen innehåller en utförlig
civilrättslig    reglering    av
stiftelseinstitutet.       Någon
civilrättslig   lagstiftning   om
stiftelser har tidigare inte funnits i
Sverige.
Definitionen  av  stiftelsebegreppet
intar en central plats i den nya lagen.
Genom definitionen fastställs ramarna
för vilka förmögenhetsbildningar som
omfattas  av stiftelsebegreppet.  En
stiftelse uppkommer genom att egendom
enligt förordnande av en eller flera
stiftare avskiljs för att varaktigt
förvaltas   som  en  självständig
förmögenhet för ett bestämt ändamål.
Bedömningen av om varaktighetskravet är
uppfyllt skall ske med utgångspunkt i
den egendom som avskilts för stiftelsen
och utan hänsynstagande till eventuella
utfästelser  i  förordnandet   om
ytterligare tillskott.
Med  denna definition av begreppet
stiftelse omfattar den nya lagen i
regel inte stiftelser som för  sin
verksamhet är beroende av fortlöpande
ekonomiskt stöd. I sådana fall kan man
nämligen inte anse att den avskilda
egendomen varaktigt skall förvaltas av
stiftelsen. I en övergångsbestämmelse
till  lagen  föreskrivs  dock  att
anslagsberoende stiftelser  som  har
tillkommit före lagens ikraftträdande
skall omfattas av lagen. Några nya
sådana  stiftelser kommer emellertid
inte  att  kunna  bildas  sedan
stiftelselagen trätt i kraft.
Konsekvenserna härav togs upp till en
ingående  prövning  i  samband  med
behandlingen  av  förslaget  till
stiftelselag. Övervägandena ledde till
att lagutskottet i sitt av riksdagen
godkända  betänkande  förordade  att
regeringen  skulle  återkomma  till
riksdagen med förslag till rättslig
reglering  av  sådan anslagsberoende
verksamhet  som  till  följd  av
definitionen av stiftelsebegreppet i
stiftelselagen inte kommer att kunna
anordnas i stiftelseform. En  sådan
rättslig    reglering     borde
tillhandahållas   samtidigt   med
stiftelselagens ikraftträdande. För att
detta  skulle vara möjligt uppsköts
ikraftträdandet av stiftelselagen till
den 1 januari 1996.
I  förevarande proposition föreslår
regeringen att riksdagen godkänner ett
förslag om former för verksamhet som är
beroende av statligt stöd. Förslaget
innebär att när staten tillsammans med
en  annan  part  engagerar  sig  i
verksamhet som är beroende av statligt
stöd, skall detta ske genom att ett
aktiebolag eller en ideell förening
bildas.   Dessa   verksamhetsformer
tillgodoser   enligt   regeringens
uppfattning även de behov som kommuner
och landsting har av privaträttsliga
former för denna typ av verksamhet.
Vidare  föreslår  regeringen  att
riksdagen antar ett förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1994:1221)  om
införande    av   stiftelselagen.
Lagförslaget  innebär  dels   att
bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen
om   ändring   m.m.   av   ett
stiftelseförordnande  skall   börja
tillämpas på stiftelser bildade  av
offentliga rättssubjekt den 1 januari
1997, dvs. ett år senare än vad som
tidigare  ha  beslutats,  dels  en
utvidgning  av  undantaget   från
stiftelselagens tillämpningsområde  i
fråga  om viss kyrklig egendom  av
stiftelsekaraktär.
Förslagen om formerna för verksamhet
som är beroende av statligt stöd och
lagförslaget  såvitt avser  6  kap.
stiftelselagen  grundar  sig   på
delbetänkandet (SOU 1994:147) Former
för statlig verksamhet som Utredningen
om verksamheter som är beroende av
statligt stöd överlämnade i november
1994. Lagförslaget som rör den kyrkliga
egendomen bygger på en framställning
från    Kammarkollegiet    till
Justitiedepartementet. Betänkandet och
framställningen har remissbehandlats.
Utskottet behandlar nedan under skilda
rubriker förslagen i propositionen samt
motionerna.
Formerna för anslagsberoende verksamhet

Offentligt understödd verksamhet  på
kulturområdet har sedan länge  ofta
bedrivits i stiftelseform, och frågan
om en lämplig organisationsform för
sådan  verksamhet  belystes  i  en
proposition år 1974 om den statliga
kulturpolitiken. Där konstaterades att
det  är  svårt att ge en generell
rekommendation om lämplig företagsform.
Valet måste göras med hänsyn  till
förhållandena i det enskilda fallet.
Från den utgångspunkten är det, enligt
vad  som framhölls i propositionen,
angeläget att samhället tillhandahåller
företagsformer som är anpassade till
den  verksamhet  som  bedrivs  på
kulturområdet.    Frågan     om
organisationsform          för
kulturinstitutionerna  borde  enligt
propositionen övervägas i samband med
den av riksdagen begärda utredningen om
en stiftelselag.
I  enlighet  med  det  sagda  gav
regeringen Stiftelseutredningen år 1975
(Ju 1975:1) i uppdrag att överväga hur
kulturinstitutioner bör  utformas  i
organisatoriskt hänseende. I direktiven
till utredningen anfördes att skilda
organisationsformer  kunde   behöva
utarbetas alltefter de behov som olika
typer av kulturinstitutioner har och
att stiftelseformen inte genomgående
torde vara att föredra. I de fall
stiftelseformen skulle vara aktuell,
kunde  det enligt direktiven finnas
behov av särskilda regler.
Stiftelseutredningen upphörde år 1983
utan att ha slutfört sitt uppdrag och
arbetet   bedrevs   därefter   i
Justitiedepartementet,  som  i  en
promemoria,  Ds 1987:14  Stiftelser,
presenterade  ett  förslag   till
stiftelselag.    I    promemorian
konstaterades att avsaknaden av  en
civilrättslig   lagstiftning   om
stiftelser  har lockat  staten  att
använda beteckningen stiftelse på organ
av självägande natur som ligger vid
sidan   om   det   traditionella
stiftelsebegreppet. Stiftelsebildningar
som förutsätter att staten regelbundet,
t.o.m. årligen, tillskjuter nya medel
till stiftelsen angavs som exempel. Mot
denna bakgrund ansågs starka skäl tala
för att staten skall ha möjlighet att
bilda   stiftelser  under   andra
förutsättningar än de som gäller för
övriga stiftare. Det föreslogs därför
att lagen som en sidoform av stiftelse
skulle  omfatta stiftelser som  har
inrättats under medverkan av staten.
Det framstod enligt promemorian inte
som motiverat att alla de regler som
bör gälla för en vanlig stiftelse -
särskilt reglerna om den offentliga
tillsynen - också skulle tillämpas på
en av staten bildad stiftelse. Som
beteckning  på  en  sådan  sidoform
föreslogs anslagsstiftelse .
Promemorians förslag  i  fråga  om
anslagsstiftelser mötte  invändningar
från flera remissinstanser därför att
förslaget i den delen endast omfattade
stiftelser  som  inrättats  under
medverkan av staten. Särskilt framhölls
att  anslagsstiftelser  måste  kunna
bildas  även  när  landsting  och
primärkommuner medverkar som stiftare.
I en revisionsrapport, Stiftelser för
statlig   verksamhet,   redovisade
Riksrevisionsverket (RRV) år 1990 ett
regeringsuppdrag att ta fram riktlinjer
för användningen av stiftelseformen för
statlig   verksamhet.   RRV   tog
promemorieförslaget till utgångspunkt
och riktade stark kritik mot förslaget
om  anslagsstiftelser.  En  sådan
stiftelseform skulle enligt verket vara
oförenlig   med   det   allmänna
stiftelsebegreppet. RRV  framhöll  i
rapporten  att en särskild  statlig
stiftelseform  inte  borde  införas.
Staten borde i stället ansluta sig till
det allmänna stiftelsebegreppet.  Om
däremot en allmän reglering av det
slags   verksamhet   som   enligt
promemorieförslaget skulle bedrivas i
anslagsstiftelser är motiverad, borde
enligt verket en annan beteckning än
stiftelse  användas  för   sådana
organisationer. Den restriktivitet som
bör ligga i ett nytt och enhetligt
stiftelsebegrepp kräver, enligt vad RRV
framhöll, att alternativ utvecklas för
de stiftelser som inte längre uppfyller
de  grundläggande rekvisiten för en
stiftelse.
På grundval av rekommendationerna i
RRV-rapporten lade regeringen år 1991 -
i avvaktan på kommande utredningsarbete
- fast vissa principer för användningen
av stiftelseformen i statlig verksamhet
(se prop. 1990/91:100, bil. 1, s. 60
f.).  Rent  allmänt  förordades  en
restriktiv  hållning  till  statlig
verksamhet    i    stiftelseform.
Myndigheterna borde inte medverka som
stiftare eller via statuter skaffa sig
avgörande inflytande över stiftelser.
Endast vid ett partssammansatt agerande
där ingen annan verksamhetsform finns
att tillgå skulle stiftelseformen kunna
övervägas för statlig verksamhet. Som
ytterligare   förutsättning   för
användning av stiftelseformen  borde
dessutom föreligga behov av ekonomisk
samverkan med annan part jämte behov av
en  självständig framtoning. Därtill
borde  det vara fråga om  en  väl
avgränsad verksamhet. Enligt de nämnda
principerna borde stiftelseformen dock
inte  användas om verksamheten helt
finansieras av staten, om den är av
allmänt intresse eller om den kräver en
omfattande styrning. Även den tidigare
regeringen  ställde sig  bakom  den
restriktiva hållningen till  statlig
verksamhet i stiftelseform (se prop.
1991/92:100, bil. 1, s. 41).
Mot denna bakgrund kunde utskottet vid
behandlingen  av  förslaget  till
stiftelselag våren 1994 konstatera att
synen  på  statlig  verksamhet  i
stiftelseform  undergått  betydande
förändringar under den långa tidsrymd
som lagstiftningsärendet hade beretts.
Detsamma kunde enligt utskottet sägas
om    uppfattningen   om   hur
stiftelsebegreppet  -  särskilt  med
avseende på de s.k. anslagsstiftelserna
- bör avgränsas.
Propositionen med förslag till  ny
stiftelselag  innehöll  inte  någon
anvisning om hur sådan anslagsberoende
verksamhet som inte längre kommer att
kunna arrangeras i stiftelseform  i
fortsättning  skall  organiseras  i
rättsligt  hänseende. I  den  delen
anförde regeringen att frågan om en
lämplig organisation för verksamheter
som är beroende av statliga anslag och
som inte bör bedrivas i myndighetsform
bör  övervägas utifrån  helt  andra
utgångspunkter än som kunde ske inom
ramen för det då aktuella lagstiftnings
ärendet. Det borde därför ske i annat
sammanhang, och regeringen sade sig ha
för avsikt att senare ta initiativ till
det.  Med  hänsyn härtill,  anförde
regeringen vidare, var det för statens
del inte lämpligt att komplettera det
allmänna stiftelsebegreppet  med  en
särskild    stiftelseform    för
anslagsberoende,  självägande  organ.
Enligt regeringen borde det inte heller
komma i fråga att göra någon annan
bedömning  för  kommunernas   och
landstingskommunernas vidkommande.
I  sitt yttrande till lagutskottet
(yttr.   1993/94:KrU2y)   erinrade
kulturutskottet om att ett stort antal
kulturinstitutioner numera  drivs  i
stiftelseform och att många av dessa
har  en eller flera kommuner,  ett
landsting eller kommuner och landsting
tillsammans som stiftare. I vissa men
relativt  få fall är staten  ensam
huvudman för en kulturinstitution som
är en stiftelse. Kulturutskottet gjorde
bedömningen  att  det  även   i
fortsättningen kommer att finnas ett
betydande  behov  av  att  ha  en
organisationsform          för
kulturverksamheter som är beroende av
anslag  från  stat,  kommun  eller
landsting och som inte bör bedrivas i
myndighetsform. Utskottet grundade sin
bedömning på de goda erfarenheter som
finns från de senaste årtiondena av
verksamheter  på  kulturområdet  som
bedrivs     i    stiftelseform.
Kulturutskottet  delade  den   av
regeringen redovisade uppfattningen att
frågan om lämplig organisationsform för
ifrågavarande   verksamheter   bör
övervägas   från   helt   andra
utgångspunkter än som kan ske inom
ramen  för  det  då  föreliggande
lagstiftningsärendet.      Vidare
konstaterade kulturutskottet att det i
propositionen  saknades  ett  klart
ställningstagande från regeringens sida
som ger stöd för att det inom en nära
framtid  kommer till stånd konkreta
överväganden     om     lämplig
organisationsform          för
kulturverksamheter som är beroende av
anslag  från  stat,  kommun  eller
landsting och som inte bör bedrivas i
myndighetsform. Kulturutskottet ansåg
därför - med beaktande av det påtagliga
behov  av  sådana överväganden  som
konstaterats föreligga redan tjugo år
tidigare  - att lagutskottet  borde
föreslå riksdagen att som sin mening
tillkännage  att regeringen  snarast
borde förelägga riksdagen förslag till
lämplig  organisationsform  för  de
anslagsberoende kulturverksamheterna.
Vid  behandlingen  av  regeringens
förslag till stiftelselag våren 1994
ansåg lagutskottet det anmärkningsvärt
att propositionen varken innehöll något
konkret förslag eller någon anvisning
om hur frågan på annat sätt kunde lösas
i  anslutning  till  stiftelselagens
ikraftträdande. Förutsatt en  strikt
tillämpning  av  riktlinjerna  för
användningen  av  stiftelseformen  i
statlig verksamhet skulle denna brist
enligt utskottet inte innebära något
större problem på det statliga området.
Utskottet framhöll att förhållandet är
ett helt annat på den kommunala och den
landstingskommunala sidan, vilket också
hade framgått av en framställning från
Kommunförbundet,  av kulturutskottets
yttrande samt av de motioner som väckts
med   yrkande   om   att   även
anslagsstiftelser skulle omfattas av
stiftelselagen.  I  ärendet  väckta
motionsyrkanden  till  förmån  för
anslagsstiftelser  utgjorde  enligt
utskottets mening tecken på att det
föreligger ett praktiskt behov av en
rättslig   reglering  av   sådana
organisationer. Enligt utskottet borde
det dock inte komma i fråga att i
stiftelselagen  införa  regler  om
anslagsstiftelser,  en  ordning  som
skulle  stå  i  strid  med  det
stiftelsebegrepp som föreslogs.
Lagutskottet framhöll särskilt att det
dr en självklar angelägenhet när en ny
lagstiftning skall införas att tillse
att  de  nya  reglerna svarar  mot
praktiska  behov och anpassas  till
villkoren i övrigt för den verksamhet
som  skall regleras. Därtill  måste
lagstiftaren även vara observant på att
ett  nytt  regelsystem inte  medför
negativa effekter på sådana områden som
inte direkt omfattas av regleringen.
Enligt  utskottets mening hade  den
senare  aspekten,  såvitt  gäller
anslagsberoende verksamheter av  det
slag som traditionellt har bedrivits i
stiftelseform, inte fått tillräcklig
uppmärksamhet i lagstiftningsärendet.
Utskottet ansåg därför, i likhet med
vad kulturutskottet hade uttalat  i
ärendet  (yttr. 1993/94:KrU2y),  att
påtagliga  behov  talade  för  att
regeringen  borde  återkomma  till
riksdagen med förslag till regler om
hur  den  rättsliga regleringen  av
anslagsberoende  verksamheter   bör
anordnas.
Utskottet noterade i sammanhanget att
regeringen nyligen hade beslutat om
direktiv för en särskild utredare med
uppdrag att utreda frågan om en lämplig
form  för  finansiering av framtida
verksamheter  som  fortlöpande  är
beroende av statligt stöd men som inte
bör  bedrivas  i  myndighetsform.
Utredaren  skulle  vidare  enligt
direktiven (dir. 1994:20)  göra  en
förutsättningslös översyn av befintliga
stiftelser som är beroende av statligt
stöd och därefter lämna förslag om
bl.a.  hur verksamheten skall  vara
finansierad  i framtiden.  Utskottet
kunde konstatera att utredningen inte
skulle befatta sig med frågan  hur
anslagsberoende verksamheter rättsligt
skulle kunna ordnas. Mot den bakgrunden
ansåg  utskottet  det  inte  vara
realistiskt att anta att regeringen
skulle kunna återkomma till riksdagen
med ett lagstiftningsförslag i sådan
tid att en lagreglering skulle hinna
träda i kraft endast en kortare tid
efter den 1 januari 1995, vid vilken
tidpunkt   stiftelselagen   enligt
regeringens förslag skulle träda  i
kraft. I den situationen var det enligt
utskottet nödvändigt att senarelägga
stiftelselagens ikraftträdande för att
undvika de praktiska komplikationer som
skulle bli följden av att det skulle
saknas rättsliga regler, anpassade för
anslagsberoende   verksamheter.   I
enlighet härmed förordade utskottet i
sitt av riksdagen godkända betänkande
att  regeringen skulle  lägga  fram
förslag till rättslig reglering  av
diskuterat slag i sådan tid att en
lagstiftning därom skulle kunna träda i
kraft  samtidigt med stiftelselagen,
dvs. den 1 januari 1996.
I  förevarande  proposition  anför
regeringen att statlig verksamhet bör
bedrivas i myndighetsform. I några fall
kan det dock vara aktuellt att låta en
statlig  uppgift  utföras  i  en
privaträttslig verksamhetsform. Sådana
överväganden kan vara aktuella då det
finns statsfinansiella eller andra skäl
för  staten att samverka med någon
annan. Men även i vissa fall då staten
själv  finansierar  och  driver  en
verksamhet  kan  behovet  av  en
självständig    framtoning    för
verksamheten  utgöra skäl  för  att
utnyttja    en    privaträttslig
verksamhetsform. Om en statlig uppgift
innefattar  myndighetsutövning  måste
delegeringen ske med stöd av lag.
När en privaträttslig form krävs för
statlig verksamhet som är beroende av
återkommande    tilldelning    av
anslagsmedel skall enligt propositionen
främst formerna aktiebolag och ideell
förening    användas.     Dessa
verksamhetsformer  är  enligt  vad
regeringen framhåller lämpliga också
för motsvarande verksamheter i kommuner
och landsting. Förslaget överensstämmer
med det förslag som lagts fram  i
betänkandet (SOU 1994:147) Former för
statlig  verksamhet.  I  utredarens
uppdrag har dock inte ingått frågan att
överväga en alternativ juridisk form
för  anslagsberoende verksamheter  i
enlighet  med  riksdagens  begäran.
Regeringen  konstaterar  att  sådan
verksamhet som tidigare skulle ha getts
formen    anslagsstiftelse    i
fortsättningen  antingen  skall  ges
myndighetsformen eller någon av  de
nämnda privaträttsliga formerna. Övriga
verksamhetsformer har enligt regeringen
egenskaper  som  antingen  gör  dem
olämpliga för statlig verksamhet över
huvud taget eller som inte passar för
verksamhet som är beroende av statligt
stöd.  Beträffande  aktiebolagsformen
anförs som en fördel att den är väl
reglerad och att det inte finns några
begränsningar  i aktiebolagslagen  i
fråga om vilken typ av verksamhet som
kan bedrivas i ett aktiebolag, dvs.
även   annan   verksamhet   än
näringsverksamhet kan bedrivas där. Som
exempel på verksamhet som nu bedrivs i
aktiebolagsform nämns  Dramaten  och
Operan, som båda är av staten helägda
bolag.   Enligt  regeringen   kan
verksamhetsformen  ideell  förening
övervägas i sådana fall där det hos en
större krets finns intresse för den
uppgift som skall delegeras. Det saknas
visserligen lagstiftning om  ideella
föreningar, men regeringen  hänvisar
till  de generella principer,  till
praxis och litteratur som finns på
området.
De skäl som anförs till stöd för
användningen  av  aktiebolags-  och
föreningsformerna kan enligt regeringen
också  vara giltiga för motsvarande
verksamheter i kommuner och landsting.
Regeringen medger dock att även andra
verksamhetsformer kan vara aktuella på
det kommunala området samt framhåller
att  det får ankomma på respektive
kommun  eller landsting att utifrån
gällande lagstiftning bestämma vilken
verksamhetsform som skall väljas.
Utredningen om verksamhet  som  är
beroende  av  statligt  stöd  har
föreslagit att det bör ställas samma
krav i fråga om anslagsframställning,
årsredovisning och revision  på  de
aktiebolag och ideella föreningar som
får särskilt organisationsanslag som på
myndigheter. Kraven bör regleras  i
bolagsordningen       respektive
föreningsstadgarna eller i avtal mellan
staten   och  bolaget  respektive
föreningen. Regeringen säger sig  i
princip dela utredningens uppfattning
samt framhåller att kraven på hur de
statliga medlen skall användas i ökad
utsträckning  bör  preciseras   i
tidsbegränsade avtal.
I motion L20 av Bengt Harding Olson
(fp)   erinras   om   att   de
offentligrättsliga organen allt oftare
utnyttjar andra verksamhetsformer än
myndighetsformen. Särskilt gäller detta
när det finns skäl att samverka med
andra parter. En sådan samverkan blir
allt viktigare på allt fler områden för
att uppnå viktiga gemensamma mål. Till
följd av det rättsläge som uppstår i
och med stiftelselagens ikraftträdande
den 1 januari 1996 gäller det enligt
motionären att finna lämpliga rättsliga
former för anslagsberoende verksamhet.
Motionären anser att regeringen har
avvisat riksdagens begäran  om  ett
sådant förslag i och med att den i
stället har hänvisat anslagsberoende
verksamheter till att bedrivas  som
aktiebolag eller ideella föreningar.
Förslaget har mött invändningar från
olika håll, och de föreslagna formerna
dr inte anpassade för ändamålet. De
skapar  enligt motionären i stället
särskilda problem för kommuner och inom
kulturområdet. Fortfarande saknas en
grundläggande analys för att tillskapa
en ny och lämplig associationsform som
garanterar erforderlig långsiktighet,
nödvändig flexibilitet och en  klar
ansvarsfördelning mellan  medverkande
parter. Till följd av det anförda bör
riksdagen enligt motionären förnya sin
tidigare begäran om förslag på  en
lämplig   associationsform    för
anslagsberoende  verksamheter.  Med
hänsyn till den korta tid som återstår
inför  stiftelselagens ikraftträdande
anser  motionären att propositionens
förslag bör godtas och att de däri
anvisade  verksamhetsformerna  tills
vidare får användas.
Kulturutskottet anser i sitt yttrande
att de skäl inte är övertygande som
anförts i propositionen för att det
inte  finns  behov av en  särskild
organisationsform    för    bl.a.
kulturverksamheter som är beroende av
anslag  från  stat,  kommun  eller
landsting och som inte bör bedrivas i
myndighetsform. Utskottet finner att de
synpunkter som anfördes i yttrandet
till lagutskottet över propositionen
med   förslag  till  stiftelselag
fortfarande har bärkraft (se  yttr.
1993/94:KrU2y).   Vidare    anser
kulturutskottet att det finns starka
skäl som talar för att riksdagen bör
upprepa sin begäran om att regeringen
snarast  skall  förelägga  riksdagen
förslag om lämplig organisationsform
för  anslagsberoende  verksamheter.
Kulturutskottet pekar därvid på att det
under remissbehandlingen av det förslag
som  läggs fram i den nu aktuella
propositionen  har framhållits  från
kultursektorn - både den statliga och
den kommunala - att det finns behov av
en   ny   associationsform   för
kulturinstitutioner eller för regler
som innebär att anslagsstiftelser skall
få  bildas  och  falla  in  under
stiftelselagens  regler.  Bl.a.  har
Statens kulturråd låtit göra en studie
för att undersöka om det utomlands
finns modeller som kan användas i vårt
land. Kulturutskottet erinrar - med
anledning av regeringens förslag om
användande av ideella föreningar - om
att det i den angivna studien påpekas
att det kan föreligga en risk för att
en organisation som man antagit vara en
ideell förening kan komma att  bli
klassificerad som ett enkelt bolag om
medlemsantalet de facto är statiskt.
Kulturutskottet utgår i sitt yttrande
från att lagutskottet beaktar denna
fråga vid sitt ställningstagande till
propositionens förslag.
Beträffande  motion  L20   anser
kulturutskottet i likhet med motionären
att  det  inte  är  lämpligt  att
stiftelselagens ikraftträdande skjuts
upp  ytterligare i avvaktan på det
förslag  som  riksdagen  redan  har
efterfrågat. Utskottet anser sig därför
-  med  den  reservation  som  kan
föranledas av lagutskottets bedömning
när det gäller användningen av formen
ideell  förening - kunna dela  den
uppfattning som kommer till uttryck i
propositionen   att   av    de
verksamhetsformer som nu står till buds
bör i framtiden aktiebolaget och den
ideella föreningen främst komma i fråga
då en privaträttslig form krävs för
statlig verksamhet som är beroende av
återkommande tilldelning av  anslags
medel. Kulturutskottet ansluter  sig
också till vad som i propositionen
anförs om statligt engagemang genom
avtal med annan part.
I likhet med kulturutskottet nödgas
lagutskottet konstatera att varken den
föregående  eller  den  nuvarande
regeringen har föranstaltat  om  en
utredning som kan läggas till grund för
förslag  till  en  sådan  rättslig
reglering av anslagsberoende verksamhet
som riksdagen efterlyst. Lagutskottet
kan   också  ställa  sig  bakom
kulturutskottets bedömning om behovet
av en alternativ privaträttslig form
för sådan anslagsberoende verksamhet
som inte bör bedrivas i myndighetsform.
När  det  gäller de av regeringen
förordade formerna för sådan verksamhet
vill utskottet beträffande aktiebolaget
göra   det   påpekandet    att
aktiebolagsformen - även om den i och
för sig kan användas för den verksamhet
som nu diskuteras och i en del fall
också är lämplig för det - är utformad
med utgångspunkt i näringslivets behov.
Även användningen av formen ideell
förening kan bli problematisk. Enligt
utskottets mening är det viktigt att
tillse, om den ideella föreningen skall
användas som verksamhetsform, att man
skapar  en  organisation  som  har
tillräckliga drag av ideell förening
för att en sådan skall anses föreligga
också i juridisk mening. Utskottet kan
för sin del inte utesluta att det slag
av anpassningar som i det syftet måste
göras kan innebära att den ideella
föreningen inte blir en så användbar
verksamhetsform  för  anslagsberoende
verksamheter  som  regeringen  har
förutsatt  vid  utformningen   av
propositionens förslag.
Mot bakgrund av det anförda kan det
enligt utskottets mening i vart fall
för närvarande inte uteslutas att det
kan krävas en ny rättslig form vid
sidan av aktiebolaget och den ideella
föreningen för att helt tillfredsställa
behovet av rättslig reglering för de
skilda  slags verksamheter  som  är
beroende av fortlöpande statligt stöd.
Utskottet utgår från att regeringen med
uppmärksamhet följer frågan och  om
något år återkommer till riksdagen med
en redovisning härav samt förslag till
en ny rättslig reglering om ett sådant
behov har visat sig föreligga. Något
tillkännagivande från riksdagens sida
är därför inte erforderligt. Utskottet
avstyrker med det sagda bifall till
motion   L20   och   tillstyrker
propositionen i denna del.
Utskottet övergår därmed till  att
behandla  en fråga som gäller  den
fortsatta verksamheten i nu verksamma
stiftelser. I motion L21 anför Elisa
beth  Fleetwood m.fl. (m) att  det
framför allt på kulturområdet finns
anledning att använda sig av andra
samarbetsformer än aktiebolaget och den
ideella föreningen när det finns fler
intressenter  än  de  offentliga.
Motionärerna  pekar  på  att  många
kulturella  verksamheter  bedrivs  i
stiftelser som svarar mot den  nya
lagens   krav.  Med  tanke   på
stiftelseformens  fördelar  är  det
viktigt att dessa kan fortsätta i denna
form, men utan att stat, landsting
eller kommun kvarstår som stiftare. De
offentliga bidragen kan  i  stället
regleras genom avtal där stiftelsens
ansvar  och skyldigheter preciseras,
liksom villkoren för lämnade anslag.
Motionärerna begär ett tillkännagivande
om att det offentliga engagemanget på
kulturområdet oftare bör ske i form av
avtal med bl.a. nu existerande men
ombildade stiftelser.
Regeringen framhåller i propositionen
att kraven på hur de statliga medlen
skall användas i ökad utsträckning bör
preciseras i tidsbegränsade avtal. Som
kulturutskottet påpekar stämmer detta i
viss utsträckning överens med vad som
anförs i motion L21. I slutbetänkandet
av Utredningen om verksamheter som är
beroende av statligt stöd, Omprövning
av statliga åtaganden (SOU 1995:93),
har utredaren redovisat en
förutsättningslös översyn av bl.a.
stiftelser som fortlöpande är beroende
av statliga medel samt lämnat förslag
om hur verksamheten bör vara
organiserad och finansierad i
framtiden. Betänkandet har ännu inte
remitterats. Den fråga som motionärerna
tar upp har ett uppenbart samband med
utredningsförslaget. Enligt utskottets
mening bör den fortsatta beredningen av
utredningsförslaget inte föregripas,
något som ett ställningstagande från
riksdagens sida till motionsyrkandet i
viss mån skulle innebära. Utskottet
avstyrker med det sagda bifall till
motion L21.

Ändring av föreskrifter i vissa
stiftelseförordnanden

Stiftelselagens  6  kap.  innehåller
regler om ändring m.m. av föreskrifter
i  ett  stiftelseförordnande. Enligt
huvudregeln i 1 § får styrelsen eller
förvaltaren inte utan tillstånd  av
Kammarkollegiet ändra eller  upphäva
eller  i  särskilt fall  åsidosätta
föreskrifter  i stiftelseförordnandet
som avser i paragrafen närmare angivna
frågor.  Föreskrifterna  får  vidare
ändras, upphävas eller i särskilt fall
åsidosättas endast om de på grund av
ändrade förhållanden inte längre kan
följas  eller har blivit  uppenbart
onyttiga eller uppenbart stridande mot
stiftarens avsikt eller om det finns
andra särskilda skäl.
Stiftelselagens 6 kap. kommer  att
gälla  för  alla stiftelser.  Några
lagregler   om   ändring    av
stiftelseförordnanden för  stiftelser
som  har  bildats  av  offentliga
rättssubjekt  gäller  inte  i  dag.
Regeringen lämnar tillstånd efter en
icke lagbunden prövning till ändring av
sådana stiftelseförordnanden.
I propositionen föreslår regeringen
att  för sådana stiftelser som  är
bildade  av  eller tillsammans  med
staten, en kommun, ett landsting eller
en kyrklig kommun skall stiftelselagens
sjätte kapitel börja tillämpas först
efter den 1 januari 1997, dvs. ett år
efter det att stiftelselagen träder i
kraft. Förslaget skall ses mot bakgrund
av att regeringen överväger en annan
ordning  än  den  som  anges  i
stiftelselagen  för  ändring   av
förordnanden för stiftelser som har
bildats av offentliga rättssubjekt. I
propositionen anges att resultatet av
dessa överväganden troligen kommer att
presenteras för riksdagen under våren
1996 och att eventuella lagändringar
avses träda i kraft den 1 januari 1997.
För att undvika att stiftelselagens
bestämmelser först börjar gälla för
sådana  stiftelser och sedan ändras
föreslår  regeringen  att  6  kap.
stiftelselagen  inte  skall  börja
tillämpas på stiftelser bildade  av
offentliga   rättssubjekt   innan
bestämmelserna kan träda i kraft i sin
nya lydelse. Den nuvarande ordningen
kommer därigenom att gälla ytterligare
ett år för dessa stiftelser, dvs. att
regeringen  lämnar  tillstånd  till
ändring  efter  en  icke  lagbunden
prövning.
I motion L22 invänder Stig Rindborg
(m)  mot  förslaget  om  ändrat
ikraftträdande av 6 kap. stiftelselagen
beträffande stiftelser som har bildats
av offentliga rättssubjekt. Förslaget
framstår enligt motionären  som  en
fortsättning på det arbete som pågår
med att göra kommuner och landsting mer
och  mer osjälvständiga. För  redan
existerande stiftelser förefaller den
aviserade  lagstiftningen  innebära
bestämmelser som torde  strida  mot
grundläggande  rättsliga  principer.
Stiftelselagen kommer enligt motionären
att ge utrymme för en rimlig ordning
vad gäller möjligheterna att ändra en
verksamhet som bl.a. staten bedriver i
stiftelseform.  Regeringens  förslag
innebär att dessa stiftelser  skall
särbehandlas, vilket är ett betydande
avsteg från stiftelselagen utan att
regeringen anfört några väsentliga skäl
härför. Riksdagen bör därför  avslå
propositionen i denna del.
I motion L209 av Bengt Silfverstrand
och Bo Bernhardsson (s) erinras om att
bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen
om  upphävande  av  föreskrifter  i
stiftelseförordnande kommer att gälla
även för nu befintliga stiftelser som
har bildats av staten. Motionärerna
anser under hänvisning till bl.a. de
högskole- och forskningsstiftelser som
beslutades  under  den  föregående
mandatperioden att stiftelselagen måste
revideras   när   det   gäller
förutsättningarna för permutation av
stiftelser  som har  bildats  under
medverkan av staten. Detta måste ske
innan lagen träder i kraft den  1
januari 1996.
Enligt propositionen avser regeringen
att ompröva den fortsatta existensen
när  det gäller stiftelser som  är
beroende av statliga anslag. Enligt
utskottet är det rimligt att detta kan
ske  utan  hinder  av  de  nya
förutsättningar som stiftelselagen från
den  1  januari 1996 ställer  upp.
Utskottet   tillstyrker    därför
regeringens förslag såvitt det avser
ändrat  ikraftträdande  av  6  kap.
stiftelselagen för stiftelser som har
bildats  av offentliga rättssubjekt.
Ställningstagandet   innebär   att
önskemålen  i  motion  L209  är
tillgodosedda samt att motion L22 bör
avslås.
Mot de delar av propositionen som inte
särskilt  har berörts har utskottet
ingen erinran.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande verksamhetsformer
för statlig verksamhet
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L20  godkänner regeringens
förslag i denna del,
res. 1 (m, c, fp, mp)
2. beträffande stiftelser  på
kulturområdet
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:L21,
3. beträffande ikraftträdandet av
6 kap. stiftelselagen
att riksdagen med avslag på
motionerna 1994/95:L209 och
1995/96:L22 antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1221) om införande av
stiftelselagen (1994:1220), såvitt
avser
1 §,
res. 2 (m)
4.  beträffande  lagförslaget  i
övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1221)   om   införande   av
stiftelselagen (1994:1220) i den mån
förslaget  inte  omfattas  av  vad
utskottet hemställt ovan.

Stockholm den 23 november 1995
På lagutskottets vägnar
Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Rolf Dahlberg (m), Carin Lundberg
(s), Rune Berglund (s), Stig Rindborg
(m), Karin Olsson (s), Eva Arvidsson
(s), Henrik S Järrel (m), Bengt Harding
Olson (fp), Inger Segelström (s), Tanja
Linderborg (v), Sven-Erik Österberg
(s), Göran R Hedberg (m), Yvonne
Ruwaida (mp) och Birgitta Carlsson (c).

Reservationer

1. Verksamhetsformer för statlig
verksamhet (mom.1)

Agne Hansson (c), Rolf Dahlberg (m),
Stig Rindborg (m), Henrik S Järrel (m),
Bengt Harding Olson (fp), Göran  R
Hedberg (m), Yvonne Ruwaida (mp) och
Birgitta Carlsson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  9 börjar  med  Även
användningen och på s. 10 slutar med
 denna del. bort ha följande lydelse:
Beträffande användningen av  formen
ideell  förening  är  situationen
sannolikt mer problematisk.  I  den
studie som Statens kulturråd låtit göra
och som kulturutskottet hänvisar till
pekas   på   den   principiella
gränsdragningen i svensk rätt mellan
bolag (med undantag för aktiebolaget)
och föreningar. Bolaget anses som en
organisation för ett mer eller mindre
bestämt  antal  medlemmar,  medan
föreningen är en organisation för ett
växlande  antal  medlemmar.   Med
utgångspunkt i denna skiljelinje mellan
bolag och förening varnas i studien för
den risk som kan ligga i att  en
organisation som man antagit vara en
ideell förening kan komma att  bli
klassificerad som ett enkelt bolag om
medlemsantalet de facto är statiskt.
Detta skulle i så fall leda till att
organisationen inte vinner ställning
som juridisk person och att den eller
de som företräder organisationen blir
personligt  ansvariga  för   dess
förpliktelser. Enligt utskottets mening
borde  denna fråga, som  inte  har
diskuterats i propositionen, ha blivit
föremål  för  en  närmare  analys.
Uppenbarligen  är det  viktigt  att
tillse, om den ideella föreningen skall
användas som verksamhetsform, att man
skapar  en  organisation  som  har
tillräckliga drag av ideell förening
för att en sådan skall anses föreligga
också i juridisk mening. Utskottet kan
för sin del inte utesluta att det slag
av anpassningar som i det syftet måste
göras kan innebära att den ideella
föreningen inte blir en så användbar
verksamhetsform  för  anslagsberoende
verksamheter  som  regeringen  har
förutsatt  vid  utformningen   av
propositionens förslag.
Enligt utskottets mening innebär det
anförda  ytterligare skäl  för  att
riksdagens begäran från år 1994 om
förslag till en alternativ rättslig
reglering,  anpassad  för   sådan
anslagsberoende verksamhet som inte kan
eller bör bedrivas i myndighetsform,
skall besvaras. Behovet av en sådan
reglering har också framhållits  av
flera remissinstanser.
Till följd härav förordar utskottet
att regeringen så snart det kan ske
skall lägga fram förslag till rättslig
reglering av det slag som nu  har
diskuterats. Till dess får regeringens
förslag om användningen av aktiebolaget
och den ideella föreningen godtas. Vad
utskottet sålunda anfört bör riksdagen
med bifall till motion L20 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande verksamhetsformer
för statlig verksamhet
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:L20 och med avslag på
propositionen i denna del som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

2. Ikraftträdandet av 6 kap.
stiftelselagen (mom. 3)

Rolf Dahlberg, Stig Rindborg, Henrik S
Järrel och Göran R Hedberg (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 11 börjar med  Enligt
propositionen  och slutar med  bör
avslås. bort ha följande lydelse:
Utskottet kan ställa sig bakom det
synsätt som motion L22 ger uttryck för.
I sammanhanget vill utskottet erinra om
att en enig riksdag vid behandlingen av
förslaget till stiftelselag våren 1994
tog avstånd från tanken på att införa
särskilda regler för stiftelser som
tillkommit på initiativ från  bl.a.
staten (s.k. anslagsstiftelser). Som
skäl för ställningstagandet anfördes
att en sådan ordning skulle stå i
uppenbar  strid med det  föreslagna
stiftelsebegreppet, vilket klart och
entydigt bör ge besked om vad för slags
organisation som avses och vilka regler
som gäller för denna. Utskottet har nu
samma   principiella   uppfattning.
Stiftelselagen anger en rimlig ordning
för ändring av förutsättningarna för
den verksamhet staten och andra har
anförtrott åt en stiftelse att driva.
Vidare torde det - vad gäller redan
existerande stiftelser - strida mot
allmänna rättsprinciper att genomdriva
den      nu      föreslagna
ändringslagstiftningen. Till följd av
det anförda avstyrker utskottet med
bifall  till motion L22 regeringens
förslag till ändrat ikraftträdande av 6
kap. stiftelselagen.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande ikraftträdandet av
6 kap. stiftelselagen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:LU22 och med avslag på motion
1994/95:L209 avslår regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1994:1221)
om  införande  av  stiftelselagen
(1994:1220), såvitt avser 1 §.

Propositionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1221) om införande av
stiftelselagen (1994:1220)

Kulturutskottets yttrande

1995/96:KrU1y

Former för verksamhet som är beroende
av statligt stöd, m.m.

Till lagutskottet

Lagutskottet har den 26 oktober 1995
beslutat   bereda   kulturutskottet
tillfälle  att  avge yttrande  över
proposition 1995/96:61 om former för
verksamhet som är beroende av statligt
stöd, m.m. jämte motioner.

Med  anledning av propositionen har
väckts motionerna 1995/96: L20-L22.

Utskottet

Vissa        bakgrundsuppgifter.
Propositionens huvudsakliga innehåll

Som  redovisas i propositionen  har
stiftelseformen använts flitigt bl.a.
på kulturområdet. En stiftelse utmärks
av att den är ett självägande organ med
en varaktigt bestående, självständig
förmögenhet. När en stiftelse bildas
måste  alltså en tillräckligt  stor
förmögenhet avsättas så att kravet på
varaktighet uppfylls. Staten, kommuner
och landsting har ofta, särskilt inom
kutursektorn,  använt  beteckningen
stiftelse på organ av självägande natur
som de bildat och som kräver att det
regelbundet  tillskjuts  medel  av
stiftarna. Ett sådant  organ ligger
definitionsmässigt vid sidan om det
vedertagna  stiftelsebegreppet  men
brukar  trots  det  betecknas  som
anslagsstiftelse.
Stiftelselagen  (1994:1220),  som
antogs av riksdagen våren 1994, träder
i kraft den 1 januari 1996. Lagen
innehåller inte några bestämmelser om
anslagsstiftelser.  Som  följd  av
innehållet  i lagen (1994:1221)  om
införande av stiftelselagen (1994:1220)
är  i  många fall anslagsstiftelser
likväl  att betrakta som stiftelser
enligt  stiftelselagen. Däremot  ger
stiftelselagstiftningen inte  utrymme
för staten, kommunerna och landstingen
att bilda nya anslagsstiftelser. Som
närmare  framgår  av  den  följande
framställningen  togs  frågan  om
konsekvenserna härav upp till ingående
prövning  av  såväl  kulturutskottet
(yttr. 1993/94:KrU2y) som lagutskottet
(bet. 1993/94: LU12) i samband med
stiftelselagstiftningen  våren  1994.
Övervägandena  ledde   till   att
lagutskottet  i sitt  av  riksdagen
godkända  betänkande  förordade  att
regeringen  skulle  återkomma  till
riksdagen med förslag till rättslig
reglering  av  sådan anslagsberoende
verksamhet  som,  till  följd  av
definitionen av stiftelsebegreppet i
det   behandlade  förslaget  till
stiftelselag, inte kommer att kunna
anordnas i stiftelseform. En  sådan
rättslig    reglering     borde
tillhandahållas   samtidigt   med
stiftelselagens ikraftträdande. För att
detta  skulle vara möjligt uppsköts
ikraftträdandet   av   den   nya
lagstiftningen till den 1 januari 1996.
Varken  den föregående  eller  den
nuvarande regeringen har föranstaltat
om en utredning som kan läggas till
grund för förslag om en sådan rättslig
reglering    av   anslagsberoende
verksamheter som riksdagen efterlyst. I
propositionen föreslås i stället att
riksdagen skall godkänna de förslag
till  verksamhetsformer för  statlig
verksamhet som regeringen redovisar i
propositionen.  Utgångspunkten  för
förslagen är att statlig verksamhet bör
bedrivas i myndighetsform. I några fall
kan det dock vara aktuellt att överväga
att låta en statlig uppgift utföras i
en  privaträttslig  verksamhetsform.
Sådana överväganden kan vara aktuella
då det finns statsfinansiella eller
andra skäl för staten att samverka med
någon annan. Men även i vissa fall då
staten själv finansierar och driver en
verksamhet  kan  behovet  av  en
självständig    framtoning    för
verksamheten  utgöra skäl  för  att
utnyttja    en    privaträttslig
verksamhetsform. Regeringen anser att
sådan verksamhet som tidigare skulle ha
getts formen av anslagsstiftelse  i
fortsättningen  främst  skall  ges
myndighetsformen  eller  någon  av
formerna  aktiebolag  och  ideell
förening. Med hänsyn till riksdagens
tidigare ställningstagande till frågan
om  formerna  för  drivande  av
anslagsberoende verksamheter kan här
också nämnas att det i propositionen
uttalas att de skäl som redovisats i
propositionen  för  att   använda
aktiebolags-  och  föreningsformerna
också kan vara giltiga för motsvarande
verksamhet i kommuner och landsting.
Även andra verksamhetsformer kan dock
vara aktuella på det kommunala området.
Vidare föreslås i propositionen att
bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen
(1994:1220) om ändring m.m. av ett
stiftelseförordnande  skall   börja
tillämpas på stiftelser bildade  av
offentliga rättssubjekt den 1 januari
1997, dvs. ett år senare än vad som har
bestämts tidigare.
Det föreslås också en utvidgning av
undantaget   från   stiftelselagens
tillämpningsområde i fråga om  viss
kyrklig egendom av stiftelsekaraktär.

Motionskrav

Motionären bakom motion L20 (fp) riktar
kritik mot att riksdagens begäran om
förslag  till en ny och alternativ
associationsform för  anslagsberoende
verksamhet  inte tillgodosetts.  Han
anser  att  det  inte  kan  anses
oomtvistligt   att   anslagberoende
verksamhet lämpligen bör bedrivas i
form  av  aktiebolag  eller  ideell
förening. Dessa associationsformer  är
inte  avsedda  för  anslagsberoende
verksamhet och är därför inte heller
anpassade  för ändamålet. Motionären
anför vidare bl.a. att de av regeringen
förordade associationsformerna skapar
särskilda problem på kulturområdet.
Motionären anser med hänsyn till den
tidsbrist som råder - stiftelselagen
skall träda i kraft vid årsskiftet -
att propositionen bör godkännas men att
riksdagen skall vidhålla sina krav på
att  ett  sådant förslag  till  ny
associationsform för  anslagsberoende
verksamhet som riksdagen begärde våren
1994 skall läggas fram.
Motionärerna bakom motion L21  (m)
anser  att  statens  engagemang  på
kulturområdet oftare bör kunna ske i
form av avtal med bl.a. nu existerande
men ombildade stiftelser. De erinrar om
att  många  kulturella verksamheter
bedrivs  i  stiftelseform  och  att
stiftelserna också uppfyller den nya
lagens  definition  att  vara  ett
självägande organ med en  varaktigt
bestående självständig förmögenhet, som
tillskjutits  av  de  ursprungliga
stiftarna. Med tanke på de fördelar
stiftelseformen innebär när det gäller
självständighet,   engagemang   och
fasthållande  vid  de  ursprungliga
stiftarnas intentioner är det viktigt
att dessa stiftelser ges möjlighet att
fortsätta inom ramen för  den  nya
stiftelselagen men utan att staten,
eller i förekommande fall kommun eller
landsting, kvarstår som stiftare. Det
ekonomiska   bidrag  som   staten
tillskjutit dels som stiftare, dels i
form av anslag, kan då i framtiden
regleras genom avtal där stiftelsens
ansvar  och  skyldigheter preciseras
liksom de villkor som är förbundna med
det statliga medelstillskottet. Avtalet
kan tidsbegränsas, men det får inte
vara   alltför  kortvarigt.  Även
uppsägningstiden    måste    vara
tillräckligt lång för att möjliggöra
omdisponeringar.
I den tredje motionen, L22 (m), yrkas
avslag på det framlagda lagförslaget
såvitt däri föreslås en senareläggning
av  ikraftträdandet av bestämmelserna
i 6 kap. stiftelselagen om ändring m.m.
av ett stiftelseförordnande som avser
stiftelse  bildad av ett offentligt
rättssubjekt.

Kulturutskottets bedömning

Kulturutskottet anser att de skäl inte
är  övertygande  som  anförs  i
propositionen för att det inte finns
behov av en särskild organisationsform
för bl.a. kuturverksamheter som  är
beroende av anslag från stat, kommun
eller  landsting och som inte  bör
bedrivas i myndighetsform. Utskottet
anser nämligen att de synpunkter som
utskottet anförde i sitt yttrande till
lagutskottet över propositionen  med
förslag till stiftelselag fortfarande
har bärkraft (se yttr. 1993/94:Kr2y).
Utskottet     grundade     sitt
ställningstagande i nämnda ärende på de
goda erfarenheter som fanns från de
senaste årtiondena av verksamheter på
kulturområdet   som   bedrivs   i
stiftelseform.  Belägg  härför  hade
utskottet fått inte minst i samband med
sina studiebesök i olika delar  av
landet. Utskottet hänvisade emellertid
också till att det bl. a . av en
rapport från Riksrevisionsverket  år
1990 framgick att stiftelseformen också
hade nackdelar då det gäller att driva
offentlig verksamhet. Efter att vidare
ha redovisat bl.a. att det redan tjugo
år tidigare - under det arbete som
föregick  tillkomsten av  1974  års
kulturproposition - konstaterats att
det  fanns ett påtagligt behov  av
konkreta överväganden om en lämplig
organisationsform    för    vissa
kulturverksamheter,      förordade
kulturutskottet att lagutskottet hos
regeringen  skulle  hemställa  att
regeringen  snarast borde  förelägga
riksdagen lämplig organisationsform för
anslagsberoende verksamheter.
Lagutskottets förslag, som bifölls av
riksdagen, tillgodosåg kulturutskottets
önskemål. Kulturutskottet anser att,
såvitt   avser   kulturutskottets
beredningsområde,  det finns  starka
skäl som talar för att riksdagen bör
återupprepa sin begäran i här aktuellt
avseende.  Utskottet vill  härvidlag
tillägga   att   även    under
remissbehandlingen av det förslag som
behandlas  i  den  nu  aktuella
propositionen det har framhållits från
kultursektorn - både den statliga och
den kommunala - att det finns behov av
en   ny   associationsform   för
kulturinstitutioner eller för regler
som innebär att anslagsstiftelser skall
få  bildas  och  falla  in  under
stiftelselagens regler. Bl.a. har, som
anges  i  propositionen,  Statens
kulturråd låtit göra en studie för att
undersöka  om  det utomlands  finns
modeller som kan användas i vårt land.
Utskottet vill -   med hänsyn till
regeringens förslag om användande av
ideella  föreningar i  stället  för
anslagsberoende verksamheter - erinra
om  att det i den angivna studien
påpekas att det kan föreligga en risk
för att en organisation som man antagit
vara en ideell förening kan komma att
bli klassificerad som ett enkelt bolag
om medlemsantalet de facto är statiskt.
Utskottet utgår från att lagutskottet
tar upp denna fråga till bedömning vid
ställningstagandet  till  den   i
propositionen        föreslagna
rekommendationen i fråga om former för
verksamhet  som  är  beroende  av
återkommande tilldelning av statliga
anslag.
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionären bakom motion L20 att  det
inte är lämpligt att ikraftträdandet av
stiftelselagen skjuts upp ytterligare
i avvaktan på ett sådant förslag som
riksdagen uttalat sig för. Utskottet
har  vid  denna bedömning  att  ta
ställning till de förslag som framlagts
i  propositionen  om  former  för
verksamhet som är beroende av statligt
stöd.  Det  gäller  således  vilken
organisationsform  som  staten  i
fortsättningen  bör   välja   för
verksamheter  som  är  beroende  av
återkommande    tilldelning    av
anslagsmedel  i  fall   då  inte
myndighetsformen bör användas.
Utskottet kan - med den reservation
som kan föranledas av lagutskottets
bedömning då det gäller användningen av
formen ideell förening - dela  den
uppfattning som kommer till uttryck i
propositionen   att   av    de
verksamhetsformer som nu står till buds
bör i framtiden aktiebolaget och den
ideela föreningen främst komma i fråga
då en privaträttslig form krävs för
statlig verksamhet som är beroende av
återkommande    tilldelning    av
anslagsmedel.  Utskottet  kan  också
ansluta  sig  till  vad  som  i
propositionen  anförs  om  statligt
engagemang genom avtal med annan part.
Det framhålls i avsnittet därom bl.a.
att kraven på hur de statliga medlen
skall användas i ökad utsträckning bör
preciseras i tidsbegränsade avtal. I
viss utsträckning stämmer detta synsätt
överens med vad som anförs i motion
L21. Då det gäller frågan om avtalets
längd får enligt utskottets mening en
prövning ske i varje enskilt fall.
I propositionen anförs under rubriken
Regeringens  förslag  (s.  8)  att
verksamhetsformerna  aktiebolag  och
ideell förening också är lämpliga för
sådan  verksamhet  i  kommuner  och
landsting  som  är  beroende  av
återkommande    tilldelning    av
anslagsmedel. Kulturutskottet vill för
sin del understryka vad som i ett
senare   sammanhang   anförs   i
propositionen, nämligen att det får
ankomma på respektive kommun  eller
landsting  att  utifrån  gällande
lagstiftning   bestämma    vilken
verksamhetsform som skall väljas.
Propositionen innehåller inte förslag
om  att det skall ske en generell
omprövning av organisationsformen för
nu pågående verksamhet som får statliga
anslag  och  som  inte  drivs  i
myndighetsform eller som  aktiebolag
eller ideell förening. Det anges dock -
som en motivering för det tidigare
redovisade    lagförslaget    om
tillämpningen av 6 kap. stiftelselagen
(1994:1220) på stiftelser bildade av
offentliga  rättssubjekt  -   att
regeringen delar den bedömning  som
kommer  till uttryck i ett nyligen
framlagt utredningsförslag att äldre
anslagsstiftelser bör omprövas.  Det
förslag som åsyftas är det förslag som
lagts fram i betänkandet (SOU 1995:93)
Omprövning av statliga åtaganden. I
betänkandet    redovisas     en
förutsättningslös översyn av stiftelser
och    andra    privaträttsliga
organisationer  som  fortlöpande  är
beroende av statligt stöd. Ett antal av
dessa tillhör kultursektorn.
Utskottet  tillstyrker  lagförslaget
såväl i här aktuell del som då det
gäller   stiftelser  med  kyrklig
anknytning. Detta innebär att motion
L22 avstyrks.
Även    om   beredningen    i
regeringskansliet  av  det  angivna
betänkandet inte bör föregripas, vill
utskottet  framhålla att  en  sådan
omprövning av äldre anslagsstiftelser
som förutskickas i propositionen måste
göras  med  stor  noggrannhet  och
försiktighet för att kulturverksamhet
som nu bedrivs på ett framgångsrikt
sätt  inte  skall skadas.  Det  är
uppenbart att det i fråga om en rad av
de  verksamheter  som  behandlas  i
betänkandet finns starka skäl som talar
för att den nuvarande verksamhetsformen
skall förbli oförändrad eller i vart
fall inte förändras på det sätt som
föreslås i utredningsbetänkandet.
Stockholm den 14 november 1995
På kulturutskottets vägnar

Åke Gustavsson
I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson
(s), Elisabeth Fleetwood (m), Anders
Nilsson (s), Leo Persson (s), Björn
Kaaling (s), Lennart Fridén (m), Carl-
Johan Wilson (fp), Agneta Ringman (s),
Charlotta L Bjälkebring (v), Annika
Nilsson (s), Jan Backman (m),  Ewa
Larsson (mp), Fanny Rizell (kds), Lars
Lilja (s), Catarina Rönnung (s),  Erik
Arthur  Egervärn (c) och  Elizabeth
Nyström (m).
Innehållsförteckning

Gotab, Stockholm 1995