Lagutskottets betänkande
1995/96:LU06

Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen


Innehåll

1995/96
LU6

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
proposition 1995/96:26 Vissa ändringar
i varumärkeslagen och firmalagen som en
följd  av  rådets  förordning  om
gemenskapsvarumärken.
Som en komplettering till förordningen
föreslås bl.a. att bara en domstol i
Sverige - Stockholms tingsrätt - skall
vara behörig att pröva mål om intrång i
ett gemenskapsvarumärke och att intrång
i ett sådant varumärke skall kunna leda
till straffansvar. Vidare föreslås att
ett  gemenskapsvarumärke skall  vara
hinder mot en senare svensk ansökan om
registrering  av ett förväxlingsbart
varumärke eller av en förväxlingsbar
firma.
För   att  närma  den  svenska
varumärkesrätten    till    den
gemenskapsrättsliga varumärkesordningen
föreslås att det skall vara  möjligt
att pantsätta också rätten till ett
varumärke  som  registrerats  enligt
varumärkeslagen samt även rätten till
en ansökan om en registrering. Det
sakrättsliga  skyddet  skall  enligt
förslaget  åstadkommas  genom  att
pantsättningsavtalet registreras  hos
Patent- och registreringsverket (PRV).
De nya reglerna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1996.
Inga motioner har väckts med anledning
av propositionen. Utskottet tillstyrker
bifall till regeringens förslag.

Propositionen

I  proposition  1995/96:26  föreslår
regeringen (Justitiedepartementet) att
riksdagen  antar de i propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i varumärkeslagen
(1960:644),
2.  lag  om  ändring i firmalagen
(1974:156),
3. lag om ändring i lagen (1994:1510)
om  ändringar  i  varumärkeslagen
(1960:644).
Lagförslagen har intagits i bilaga till
betänkandet.

Utskottet

Skyddet   för  varumärken,   dvs.
kännetecken för varor och tjänster som
tillhandahålls i en näringsverksamhet,
regleras i Sverige i varumärkeslagen
(1960:644).   Inom  EG   regleras
varumärkesrätten av två rättsakter.
Den ena är rådets första direktiv
89/104/EEG från den 21 december 1988 om
tillnärmningen  av  medlemsstaternas
varumärkeslagar.  Reglerna  i  detta
direktiv har, med ett undantag som rör
beaktande    av    det    s.k.
gemenskapsvarumärket vid prövningen av
svenska varumärkesansökningar,  redan
införts i den svenska lagstiftningen
som en följd av Sveriges åtaganden
enligt EES-avtalet (prop. 1992/93:48,
bet. 1992/93:LU17).
Den  andra  rättsakten  är  rådets
förordning (EG) nr 40/94 från den 20
december 1993 om gemenskapsvarumärken.
Genom  förordningen  etableras  ett
gemenskapsrättsligt  varumärkessystem
som innebär att man genom en enda
ansökan  om  registrering  kan  få
ensamrätt till ett kännetecken i hela
gemenskapen. Förordningen  trädde  i
kraft  den  15  mars  1994.  Det
gemenskapsrättsliga varumärkessystemet
skall handhas av ett särskilt inrättat
organ, Byrån för harmonisering inom den
inre marknaden, varumärken och mönster
(Varumärkesbyrån).  Ansökningar  om
registrering skall kunna göras direkt
hos    byrån    eller    till
registreringsmyndigheten   i   en
medlemsstat. Varumärkesbyrån beräknas
kunna ta emot ansökningar tidigast den
1 januari 1996. Förutsättningarna för
registrering av ett gemenskapsvarumärke
regleras  uteslutande  av  EG-förord
ningen.
Genom Sveriges medlemskap i EU är
förordningen  om gemenskapsvarumärken
direkt   tillämplig  i   Sverige.
Förordningen medger emellertid i vissa
avseenden och förutsätter  i  andra
avseenden att den kompletteras  med
nationella bestämmelser.
I förevarande proposition framlägger
regeringen förslag till ändringar i
varumärkeslagen   (1960:644)   och
firmalagen (1974:156) som syftar till
att     EG-förordningen     om
gemenskapsvarumärken skall kunna  få
avsedda verkningar i Sverige. Förslaget
grundar   sig   på   en   inom
Justitiedepartementet     upprättad
promemoria,  Vissa  ändringar   i
varumärkeslagen och firmalagen som en
följd   av   EG-förordningen   om
gemenskapsvarumärken  (Ju  95/2267).
Promemorian har remissbehandlats. De i
propositionen föreslagna ändringarna i
varumärkeslagen   gäller,   förutom
avgifter  och straffansvar,  behörig
domstol för gemenskapsvarumärken, ett
gemenskapsvarumärkes inverkan på senare
ansökningar  om  registrering  av
varumärken samt pantsättning av svenska
varumärken  m.m.  De  nya  reglerna
föreslås träda i kraft den 1 januari
1996.
Patent- och registreringsverket (PRV)
skall få ta ut en avgift med belopp som
regeringen bestämmer. Avgift skall få
tas  ut  dels  för ansökningar  om
gemenskapsvarumärken  som  görs  via
verket,  dels  för  ansökningar  om
omvandling av ett gemenskapsvarumärke
till en svensk ansökan, dels ock för
ärenden om utfärdande av intyg för den
som  avser  att vara  ombud  inför
Varumärkesbyrån.
För att i första och andra instans
handlägga mål om intrång  i  eller
giltigheten av ett gemenskapsvarumärke
skall  enligt förordningen  ett  så
begränsat antal domstolar som möjligt
utses. Enligt regeringen finns  det
anledning att i ett inledande skede
koncentrera  mål  om  intrång  i
gemenskapsvarumärke som väcks i Sverige
till  endast  en domstol,  nämligen
Stockholms tingsrätt. Sedan systemet
varit i kraft en tid kan det enligt
regeringen vara lämpligt att utvärdera
effekterna av den nya ordningen.
Regeringen  föreslår  vidare  att
varumärkeslagens regler om straffansvar
vid  varumärkesintrång  skall  göras
tillämpliga också på intrång i ett
gemenskapsvarumärke. Detsamma föreslås
beträffande lagens regler om vite, ska
destånd och säkerhetsåtgärder.
Till följd av att förordningen genom
Sveriges medlemskap i den europeiska
unionen blivit direkt tillämplig  i
Sverige, blir det nödvändigt att i
varumärkeslagen  införa  direktivets
regler    om   beaktande    av
gemenskapsvarumärke vid prövningen av
senare ansökningar om registrering av
varumärken. I propositionen föreslås
därför  att,  vid  prövningen  av
ansökningar  om  varumärken   och
internationella varumärken som skall
gälla i Sverige, äldre förväxlingsbara
gemenskapsvarumärken skall vara hinder
för registrering respektive giltighet
av  varumärket  i Sverige.  Därtill
föreslås att det i firmalagen (1974:56)
skall    anges    att    äldre
gemenskapsvarumärken utgör hinder mot
registrering  av  en  förväxlingsbar
firma.
Av  förordningen  följer  att  ett
gemenskapsvarumärke kan utmätas. Vidare
kan ett gemenskapsvarumärke eller en
ansökan  om  ett  sådant  enligt
förordningen användas som  säkerhet.
Detta är en skillnad i förhållande till
den svenska varumärkesrätten, enligt
vilken det anses följa av förbudet mot
utmätning av en varumärkesrätt  att
rätten inte heller kan pantsättas.
Som framhålls i propositionen kan ett
varumärke  ofta  representera  ett
betydande  värde och  om  det  kan
utnyttjas som säkerhet för lån kan det
underlätta   finansieringen    av
innehavarens   verksamhet.   Enligt
regeringen är det inte önskvärt att den
som väljer att skydda sin rätt genom
registrering   enligt   nationell
lagstiftning inte har samma möjligheter
i detta avseende som förordningen ger.
Det skulle nämligen innebära en risk
för att det inhemska systemet i det
enskilda fallet konkurreras ut av EG-
systemet även i sådana fall då ett
varumärke inte är intressant för den
gemensamma  marknaden  som  helhet.
Regeringen föreslår bl.a.  mot  den
bakgrunden   att   det   införs
pantsättningsregler  i  den  svenska
varumärkeslagen så att den står  i
harmoni med det system som finns på
gemenskapsnivå. Regeringen har valt att
utforma  de föreslagna reglerna  om
pantsättning av varumärken så att de
svarar mot de som tidigare har införts
om pantsättning av patent.
Utskottet kan med tillfredsställelse
konstatera att regeringens förslag -
utöver de utfyllande bestämmelser i
anslutning  till  förordningen  som
oundgängligen krävs - präglas av en
konsekvent ambition att bringa  den
nationella varumärkesrätten  i  nära
överensstämmelse          med
gemenskapsvarumärkesrätten.  Utskottet
tillstyrker bifall till propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande lagförslagen
att  riksdagen antar  regeringens
förslag till
dels   lag   om  ändring   i
varumärkeslagen (1960:644),
dels lag om ändring i firmalagen
(1974:156),
dels lag om ändring i lagen (1994:1510)
om   ändring   i  varumärkeslagen
(1960:644).

Stockholm den 21 november 1995
På lagutskottets vägnar

Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Rune Berglund (s), Stig Rindborg
(m), Karin Olsson (s), Eva Arvidsson
(s), Henrik S Järrel (m), Bengt Harding
Olson (fp), Inger Segelström (s), Tanja
Linderborg (v), Sven-Erik  Österberg
(s),  Göran R Hedberg (m),  Yvonne
Ruwaida (mp), Birgitta Carlsson (c),
Eva Persson Sellin (s) och Marietta de
Pourbaix-Lundin (m).
Propositionens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i
varumärkeslagen (1960:644)

2 Förslag till lag om ändring i
firmalagen (1974:156)

3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1510) om ändring i
varumärkeslagen (1960:644)