Lagutskottets betänkande
1995/96:LU04

Års- och koncernredovisning


Innehåll

1995/96
LU4

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens proposition 1995/96:10 Års-
och  koncernredovisning  jämte  fyra
motioner som väckts med anledning av
propositionen och fyra motioner från
den allmänna motionstiden 1995.
I propositionen lägger regeringen fram
förslag   till   ändringar   i
redovisningslagstiftningen     för
aktiebolag,   vissa   handelsbolag,
kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag. Flertalet förslag
är betingade av regler i EG:s fjärde,
sjunde  eller  elfte bolagsrättsliga
direktiv    eller    av    de
redovisningsdirektiv som finns på bank-
och försäkringsområdet.
Regeringen föreslår en  ny  allmän
årsredovisningslag  som  innehåller
bestämmelser   om   årsredovisning,
koncernredovisning och delårsrapporter.
Det föreslås vidare att det införs två
särskilda  årsredovisningslagar  för
försäkringsföretag   resp.    för
kreditinstitut och värdepappersbolag.
Den nya lagstiftningen föreslås träda
i  kraft  den  1  januari  1996.
Kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag   skall   enligt
förslaget   tillämpa   de   nya
bestämmelserna  från  och  med  det
räkenskapsår som inleds den 1 januari
1996 eller senare under år 1996. Övriga
företag  som omfattas av  den  nya
lagstiftningen skall börja  tillämpa
bestämmelserna ett år senare.
I motionerna tas upp frågor om bl.a.
den internationella samordningen  av
redovisningsreglerna, redovisning av de
miljömässiga aspekterna på företagens
verksamhet och redovisning av det s.k.
humankapitalet. Motionerna berör vidare
tillståndsprövningen när det  gäller
möjligheten    att     upprätta
resultaträkning  i  förkortad  form,
principen  för  redovisningen  av
pensioner och liknande förmåner till
styrelse och verkställande direktör,
övergångsbestämmelsernas  effekt  på
avsättningar till uppskrivningsfond och
möjligheten för fler juridiska personer
att tillämpa de föreslagna reglerna.
Civilekonomernas     riksförbund,
Civilekonomerna, har inför utskottet
lagt fram sin syn på redovisningen och
de  mjuka investeringarna . I ärendet
har också inkommit en skivelse från
Kooperativa institutet.
Näringsutskottet,   till    vars
beredningsområde lagstiftningen rörande
kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag hör, har  beretts
tillfälle  att  avge yttrande  över
propositionen jämte de med anledning av
propositionen  väckta   motionerna.
Näringsutskottet har emellertid avstått
från att yttra sig i ärendet.
Utskottet tillstyrker propositionens
förslag  och avstyrker bifall  till
samtliga motioner.
Till  betänkandet har  fogats  fem
reservationer  av  vilka  fyra  har
avgivits av Moderata samlingspartiets
ledamöter.     De     avstyrker
tillståndskravet  för  rätten  att
upprätta resultaträkning i förenklad
form,  det  föreslagna  sättet  för
redovisningen av pensionsförmåner och
övergångsreglerna  när  det  gäller
användningen av medel som avsatts till
uppskrivningsfond. Vidare förordas i en
reservation att företag som startar sin
verksamhet under 1996 skall ges en
möjlighet att tillämpa de nya reglerna
redan på det första räkenskapsåret. I
en  reservation  (v)  förordas  ett
tillkännagivande     om     att
Redovisningskommittén bör ges i uppdrag
att i det fortsatta arbetet överväga
hur  en  redovisning av  företagens
jämställdhetsarbete   skall   kunna
integreras i årsredovisningen.

Propositionen

I  propositionen 1995/96:10 föreslår
regeringen (Justitiedepartementet)  -
efter  hörande av Lagrådet  -  att
riksdagen  antar de i propositionen
framlagda förslagen till
1. årsredovisningslag,
2. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
3. lag om ändring i bokföringslagen
(1976:125),
4. lag om ändring i lagen (1980:1103)
om årsredovisning m.m. i vissa företag,
5. lag om ändring i lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.,
6.  lag  om  årsredovisning  i
kreditinstitut och värdepappersbolag,
7. lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617),
8.   lag   om   ändring   i
bankaktiebolagslagen (1987:618),
9. lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619),
10.   lag   om   ändring   i
föreningsbankslagen (1987:620),
11. lag om ändring i lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse,
12. lag om ändring i lagen (1992:1610)
om kreditmarknadsbolag,
13. lag om ändring i lagen (1994:759)
om Sveriges allmänna hypoteksbank,
14. lag om ändring i lagen (1994:2004)
om   kapitaltäckning  och   stora
exponeringar för kreditinstitut  och
värdepappersbolag,
15.  lag  om  årsredovisning  i
försäkringsföretag,
16.   lag   om   ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
17. lag om ändring i lagen (1950:272)
om    rätt    för    utländska
försäkringsföretag   att    driva
försäkringsrörelse i Sverige,
18. lag om ändring i lagen (1989:1079)
om livförsäkringar med anknytning till
värdepappersfonder.
Lagförslagen  7, 10  och  14  har
överlämnats till näringsutskottet för
behandling, varvid lagförslag 14 kommer
att behandlas i samband med proposition
1995/96:62     Ändringar     i
kapitaltäckningsreglerna  m.m.  (bet.
1995/96:NU8) medan lagförslag 7 och 10
behandlas i samband med proposition
1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (bet.
1995/96:NU9).
Övriga  lagförslag har intagits  i
bilaga 1 till betänkandet.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:10

1995/96:L1 av Johan Lönnroth m.fl. (v)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  vad  i
motionen anförts om betydelsen av att
integrera företagens miljöräkenskaper,
jämställdhetsarbete         och
kompetensutvecklingsprogram      i
årsredovisningen.

1995/96:L2 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  vad  i
motionen anförts om bred internationell
samordning på redovisningsområdet.

1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
vari yrkas

1. att riksdagen avslår regeringens
förslag att införa tillståndsprövning
vid resultaträkning i förkortad form
och i stället utformar lagtexten i
enlighet  med  vad som  anförts  i
motionen,

2. att riksdagen avslår regeringens
förslag avseende tilläggsupplysningar
om pensionsförpliktelser och i stället
utformar lagtexten i enlighet med vad
som anförts i motionen,

3.  att  riksdagen  beslutar  att
övergångsbestämmelserna skall träda i
kraft den 1 januari 1997 för att ge
samtliga bolag samma möjligheter att
förbereda  sig  inför  det  nya
regelverket,

4. att riksdagen beslutar att i lagen
införa en möjlighet för fler juridiska
personer  att  tillämpa  det  nya
regelverket,

5. att riksdagen beslutar att i lagen
införa en möjlighet för bolag  som
påbörjar sitt första verksamhetsår fram
till den 1 januari 1997, att välja
mellan att tillämpa det gamla eller det
nya regelverket.

1995/96:L4 av Yvonne Ruwaida (mp) vari
yrkas  att  riksdagen  begär  att
regeringen  återkallar  proposition
1995/96:10 och återkommer då kommittén
har lagt sitt slutbetänkande.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1994/95

1994/95:L201 av Nils T Svensson (s)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär    förslag   om   utökad
redovisningsskyldighet        om
företagsledningars
anställningsförmåner.

1994/95:L203 av Lars Björkman och Stig
Bertilsson (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts  om
utredning av reglerna för avskrivning
av  inventarier,  redovisning  och
beskattning.

1994/95:L204 av Göran Magnusson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  vad  i
motionen  anförts om redovisning  i
verksamhetsberättelserna av chefernas
totala anställningsvillkor.

1994/95:L207 av Bengt Harding Olson
(fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om humankapitalet i
företagens räkenskapsredovisning.

Utskottet

Allmän bakgrund

Den  centrala  författningen   på
redovisningsområdet är bokföringslagen
(1976:125). Den skall tillämpas av i
stort sett alla näringsidkare oavsett
verksamhetens  form  eller   art.
Bokföringslagen innehåller regler om
löpande  bokföring,  upprättande  av
årsbokslut   och  arkivering   av
räkenskapsmaterial. Den har karaktären
av ramlag, dvs. bestämmelserna fylls ut
genom kompletterande föreskrifter  i
andra lagar och, på vissa områden, av
myndighetsföreskrifter. Lagens regler
kompletteras också av sådan praxis som
innefattas   i   begreppet   god
redovisningssed.    Bokföringslagen
innehåller  inga  bestämmelser  om
årsredovisning          eller
koncernredovisning,   dvs.   sådan
redovisning som skall offentliggöras
genom  ingivande till  Patent-  och
registreringsverket eller - när det
gäller banker och försäkringsbolag -
till        Finansinspektionen.
Bokföringslagens  bestämmelser   om
årsbokslut skall emellertid med vissa
undantag  tillämpas när års-  eller
koncernredovisning  upprättas.  Detta
gäller bl.a. värderingen av tillgångar
och skulder och balansräkningens och
resultaträkningens  uppställning  och
innehåll.
Redovisningsbestämmelser      som
kompletterar och i viss utsträckning
ersätter bokföringslagens bestämmelser
finns  i  bl.a.  aktiebolagslagen
(1975:1385),  lagen  (1980:1103)  om
årsredovisning m.m. i vissa företag
(1980  års  redovisningslag),  lagen
(1986:667) om ekonomiska föreningar,
försäkringsrörelselagen (1982:713) och
bankrörelselagen (1987:617).
Aktiebolagslagens   regler    om
redovisning finns i 11 kap.  Dessa
innebär  att alla aktiebolag  skall
upprätta  årsredovisning  och  att
moderbolag i en koncern skall upprätta
koncernredovisning. Vidare finns regler
om  delårsrapport.  Årsredovisningen
skall omfatta en resultaträkning, en
balansräkning,            en
förvaltningsberättelse och i vissa fall
en         finansieringsanalys.
Resultaträkningen och balansräkningen
skall upprättas enligt bokföringslagens
bestämmelser och med iakttagande av
vissa kompletterande bestämmelser  i
aktiebolagslagen.   Resultaträkningen
skall redovisa intäkter och kostnader i
rörelsen under räkenskapsåret och lämna
redovisning  om  hur räkenskapsårets
resultat har uppkommit. Balansräkningen
skall   visa  rörelsens  samtliga
tillgångar  och skulder  samt  eget
kapital  i rörelsen på balansdagen.
Resultat- och balansräkningarna kan och
skall i vissa fall kompletteras med
tilläggsupplysningar. Dessa kan lämnas
i     form     av    noter.
Förvaltningsberättelsen skall innehålla
upplysningar om sådana förhållanden som
är viktiga för bedömningen av bolagets
verksamhetsresultat och ställning och
som inte har redovisats i resultat-
eller balansräkningen. Den skall också
ge information om sådana händelser av
väsentlig betydelse för bolaget som har
inträffat under räkenskapsåret eller
efter dess slut. Finansieringsanalys
skall upprättas av aktiebolag som är av
sådan  storlek  att  de  måste  ha
auktoriserad revisor. Den skall visa
företagets    finansiering    och
kapitalinvesteringar       under
räkenskapsåret.
Aktiebolagslagens   regler    om
koncernredovisning syftar  till  att
utreda  koncernens  resultat  och
ställning. Koncernredovisningen skall
upprättas av moderbolaget i koncernen
och bestå av en koncernresultaträkning
och  en  koncernbalansräkning.  I
resultaträkningen skall internvinster,
dvs. vinster som har uppstått  när
koncernföretag  har  handlat  med
varandra, räknas bort. Därigenom kommer
koncernredovisningen att klarlägga vad
som   utgör   den   realiserade,
utdelningsbara vinsten respektive den
ansamlade förlusten i koncernen som
helhet och vad som utgör koncernens
samlade egna kapital.
1980 års redovisningslag avser främst
näringsverksamheter  som  bedrivs  i
handelsbolag  eller  av  enskilda
näringsidkare.  Den  omfattar  inte
verksamhet som bedrivs i aktiebolag,
ekonomiska föreningar eller stiftelser.
Enligt  lagen  skall  den  som  är
bokföringsskyldig       upprätta
årsredovisning om antalet  anställda
under räkenskapsåret i medeltal varit
minst tio, om företaget är moderkoncern
och antalet anställda i koncernen under
räkenskapsåret i medeltal varit minst
tio eller om tillgångarnas nettovärde
enligt  balansräkningen för de  två
senaste räkenskapsåren har överstigit
motsvarande 1 000 basbelopp för den
sista   månaden   i   respektive
räkenskapsår. Årsredovisningen  skall
bestå av en resultaträkning och en
balansräkning och i vissa fall  en
förvaltningsberättelse   och   en
finansieringsanalys. Ett moderföretag
skall  avge  koncernredovisning  om
antalet  anställda  i  koncernen  i
medeltal har varit fler än tio.
Bankrörelselagen innehåller i 4 kap.
bestämmelser  om  skyldigheten  för
bankaktiebolag,   sparbanker   och
föreningsbanker   att    upprätta
ersredovisning  med  resultat-  och
balansräkningar          samt
förvaltningsberättelse.      Till
förvaltningsberättelsen skall fogas en
kapitaltäckningsanalys.    Kapitlet
innehåller  även  bestämmelser  om
koncernredovisningen i banker.
Försäkringsrörelselagen innehåller i
11    kap.   bestämmelser   om
årsredovisningen           i
försäkringsaktiebolag och  ömsesidiga
försäkringsbolag. Enligt bestämmelserna
skall  i resultaträkningen ingå  en
resultatanalys  med  information  om
intäkter och kostnader särskilt för
varje verksamhetsgren inom rörelsen.
Kapitlet innehåller även bestämmelser
om företagens koncernredovisning.
Vid sidan av lagstiftningen förekommer
på redovisningsområdet en omfattande
kompletterande normgivning, vilken sker
dels genom statliga myndigheter, dels
genom andra organ.
Bokföringsnämnden har till uppgift att
främja   utvecklingen   av   god
redovisningssed i företagens bokföring
och offentliga redovisning. En viktig
uppgift för nämnden är att konkretisera
innebörden   av   begreppet   god
redovisningssed och påverka bedömningen
av hur frågor om god redovisningssed
skall  bedömas i olika situationer.
Någon normgivningsmakt i formell mening
har inte nämnden. Dess rekommendationer
och uttalanden har enbart status av
allmänna råd.
Stiftelsen för utvecklande av  god
redovisningssed,  som  bildats  på
initiativ   av   Bokföringsnämnden,
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR
och Sveriges Industriförbund, har att
verka  för  utvecklandet  av  god
redovisningssed i s.k. publika företag.
Med  publika företag avses i detta
sammanhang större företag som sprider
information  till ett  stort  antal
intressenter. Stiftelsen verkar genom
Redovisningsrådet. Avsikten  är  att
rådets  rekommendationer  så  långt
möjligt   skall   anpassas   till
internationell praxis, i första hand
rekommendationer  från  International
Accounting Standards Committe (IASC),
som är en internationell sammanslutning
av  revisorsorganisationer.  Rådets
rekommendationer, som får sin slutliga
form  först sedan ett utkast  till
rekommendation  offentliggjorts  och
remissbehandlats,  har  fått  stort
genomslag  i praxis. I likhet  med
Bokföringsnämndens rekommendationer är
inte  heller rådets rekommendationer
bindande.
Finansinspektionen har till uppgift
att  utöva tillsyn över finansiella
marknader,  kreditinstitut  och  det
enskilda      försäkringsväsendet.
Inspektionen fungerar som normgivare på
redovisningsområdet för de finansiella
företagen.  Finansinspektionen  kan
utfärda allmänna råd men har också
möjlighet  att  utfärda  bindande
föreskrifter. Regeringen har nämligen
med  stöd  av bankrörelselagen  och
försäkringsrörelselagen   bemyndigat
Finansinspektionen   att   meddela
föreskrifter  om löpande  bokföring,
årsbokslut och årsredovisning i banker
och   försäkringsföretag.   Sådana
föreskrifter har utfärdats i en icke
obetydlig omfattning.
EG har på bolagsrättens område utfärdat
tre   direktiv   som   behandlar
redovisningsfrågor. Dess syfte är att i
medlemsstaterna  skapa  en  minsta
gemensam  skyddsnivå  för  delägare,
borgenärer och andra som träder  i
förbindelse med ett företag.
Det äldsta av dessa direktiv, det
fjärde bolagsrättsliga direktivet, från
år 1978, (rådets direktiv av den 25
juli  1978 om årsbokslut  i  vissa
bolagsformer, 78/660/EEG),  behandlar
skyldigheten att upprätta årsbokslut
och förvaltningsberättelse i bolag med
begränsat  delägaransvar.  Direktivet
syftar  bl.a.  till  att  uppställa
likvärdiga minimikrav på den ekonomiska
information som företagen skall låta
allmänheten ta del av. Det övergripande
kravet i direktivet är att årsbokslutet
skall  ge en rättvisande  bild  av
bolagets ställning och resultat.
Det sjunde bolagsrättsliga direktivet
från 1983 (rådets sjunde direktiv av
den  13  juni 1983 om sammanställd
redovisning,  83/349/EEG)  behandlar
skyldigheten  att   upprätta   en
sammanställd  redovisning  och  en
sammanställd  förvaltningsberättelse,
dvs. i stort sett vad som enligt svensk
rätt  utgör  en  koncernredovisning.
Syftet med direktivet är att uppställa
krav  på  likvärdig information  om
koncerner så att intressenter lättare
kan bedöma dels koncernens ställning
och resultat, dels de ekonomiska banden
mellan koncernbolagen.
Även  det  elfte  bolagsrättsliga
direktivet (rådets direktiv av den 21
december 1989 om krav på offentlighet i
filialer  som  har  öppnats  i  en
medlemsstat av vissa bolagsformer som
lyder under lagstiftningen i en annan
stat,    89/666/EG)    innehåller
bestämmelser om redovisning. Direktivet
ställer krav på att bolag som lyder
under en medlemsstats lagstiftning och
öppnar filial i en annan medlemsstat
skall  offentliggöra  bl.a.  vissa
räkenskapshandlingar  i  den  andra
staten. Syftet med detta är att ge
tredje man samma skydd oavsett om ett
bolag väljer att etablera sig i en
medlemsstat  genom ett dotterföretag
eller genom en filial.
År  1986  antogs ett direktiv  om
redovisning för bl.a. banker (rådets
direktiv av den 8 december 1986 om
årsbokslut och sammanställd redovisning
för  banker  och andra  finansiella
institut,         86/635/EEG),
bankredovisningsdirektivet.     Ett
motsvarande    direktiv     för
försäkringsbolagens del antogs  1991
(rådets direktiv av den 19 december
1991 om årsbokslut och sammanställd
redovisning  för  försäkringsbolag,
91/674/EEG),
försäkringsredovisningsdirektivet. Även
dessa  direktiv  avser  att  skydda
företagens intressenter och syftar till
att   göra   informationen   mer
lättillgänglig  och  mer  jämförbar.
Direktiven bygger på det fjärde och det
sjunde direktivet och innehåller endast
sådana avvikelser från dessa som har
bedömts vara motiverade av de särdrag
som utmärker företagens verksamheter.
Det s.k. bankfilialdirektivet (rådets
direktiv av den 13 februari 1989 om
skyldigheter angående offentliggörande
av årsredovisningshandlingar för i en
medlemsstat inrättade filialer  till
kreditinstitut och finansiella institut
med huvudkontor i en annan medlemsstat,
89/117/EEG) innehåller bestämmelser för
kreditinstitut och finansiella institut
motsvarande dem som finns i det elfte
direktivet.
Föreskrifterna i direktiven är  av
skilda  slag.  I vissa  delar  ges
medlemsstaterna handlingsutrymme  att
tillåta,  föreskriva eller  förbjuda
vissa  förfaranden.  I  betydande
utsträckning är direktiven emellertid
tvingande,  vilket  innebär   att
medlemsstaterna är skyldiga att tillse
att  den  nationella  rättsordningen
anpassas till de normer som direktiven
ställer upp.
Den     nuvarande     svenska
redovisningslagstiftningen uppfyller på
åtskilliga  punkter inte direktivens
krav. Omfattande författningsändringar
är därför nödvändiga.
I propositionen lägger regeringen fram
förslag   till   ändringar   i
redovisningslagstiftningen     för
aktiebolag,   vissa   handelsbolag,
kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag. Förslagen grundar
sig   på   Redovisningskommitténs
delbetänkande (SOU 1994:17) Års- och
koncernredovisning enligt EG-direktiv
som  överlämnades i februari  1994.
Betänkandet har remissbehandlats.
Utskottet kommer nedan - efter en
redovisning   av   propositionens
huvudsakliga innehåll -  att  under
skilda rubriker ta upp de frågor i
propositionen  som har aktualiserats
genom motionerna eller som eljest har
tilldragit    sig    utskottets
uppmärksamhet.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram
förslag till ändringar i redovisnings
lagstiftningen för aktiebolag, vissa
handelsbolag,      kreditinstitut,
värdepappersbolag          och
försäkringsföretag. Flertalet förslag
är betingade av regler i EG:s fjärde,
sjunde  eller  elfte bolagsrättsliga
direktiv    eller    av    de
redovisningsdirektiv som finns på bank-
och försäkringsområdet.
Regeringen föreslår en  ny  allmän
ersredovisningslag  som  innehåller
bestämmelser   om   årsredovisning,
koncernredovisning och delårsrapporter.
Det föreslås vidare att det införs två
särskilda  årsredovisningslagar  för
försäkringsföretag   resp.    för
kreditinstitut och värdepappersbolag.
De      föreslagna      nya
årsredovisningslagarna    innehåller
bestämmelser om hur årsredovisning och
koncernredovisning skall upprättas. I
de   föreslagna   lagarna   finns
bestämmelser om hur tillgångar  och
skulder  skall  värderas.  Lagarna
reglerar  också  vilka  ytterligare
upplysningar  som  skall  lämnas  i
årsredovisningen          och
koncernredovisningen och ger riktlinjer
för hur en förvaltningsberättelse och
en  finansieringsanalys  skall  vara
utformade. Vidare regleras upprättandet
av   delårsrapporter.   Slutligen
innehåller    den    föreslagna
lagstiftningen   bestämmelser   om
offentliggörande           av
redovisningshandlingar       och
revisionsberättelser.  Propositionens
förslag innebär bl.a. följande nyheter:
- Utöver kravet på att redovisningen
skall ske enligt god redovisningssed
införs ett krav på att årsredovisning
och koncernredovisning skall ge  en
rättvisande  bild  av  företagets
ställning och resultat.
-     Vissa     grundläggande
redovisningsprinciper lagfästs, bl.a.
den s.k. försiktighetsprincipen.
-  En  ny  uppställningsform  för
balansräkningen   och   två   nya
uppställningsformer         för
resultaträkningen införs.
- Förändringar sker i reglerna för
värdering av tillgångar.
- En ny koncerndefinition, som skall
tillämpas såväl på redovisningsrättens
som på bolagsrättens område, införs.
- En bestämmelse införs om att bolagen
skall redovisa förekomsten av avtal om
avgångsvederlag   eller   liknande
förmåner.
- Intresseföretagsbegreppet definieras
i lag.
-  Metoderna för konsolidering  av
dotterföretag  och  intresseföretag
lagregleras.
För kreditinstitut, värdepappersbolag
och  försäkringsföretag  innehåller
propositionen vissa särbestämmelser som
föranleds av dessa företags särart.
Detta gäller uppställningsformen för
balansräkningen och resultaträkningen
samt vissa särskilda värderingsregler.
Den nya lagstiftningen föreslås träda
i  kraft  den  1  januari  1996.
Kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag   skall   enligt
förslaget   tillämpa   de   nya
bestämmelserna  från  och  med  det
räkenskapsår som inleds den 1 januari
1996 eller senare under år 1996. Övriga
företag  som omfattas av  den  nya
lagstiftningen skall börja  tillämpa
bestämmelserna ett år senare.
Behovet av ny lagstiftning m.m.

Regeringen föreslår att bestämmelserna
om  års- och koncernredovisning för
aktiebolag och vissa handelsbolag skall
samlas i en ny årsredovisnings-lag.
Motsvarande   bestämmelser    för
kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag tas in i två nya
lagar, en lag om årsredovisning  i
kreditinstitut  och värdepappersbolag
och  en  lag  om årsredovisning  i
försäkringsföretag. De bestämmelser i
dessa lagar som överensstämmer  med
bestämmelserna i den allmänna lagen ges
formen av hänvisningar till den lagen.
Bestämmelserna   om   års-   och
koncernredovisning i aktiebolagslagen,
bankrörelselagen          och
försäkringsrörelselagen upphävs. Vidare
begränsas tillämpningsområdet för 1980
års årsredovisningslag.
I propositionen anför regeringen att
det, som flera remissinstanser  har
varit inne på, i och för sig hade varit
önskvärt att behandla samtliga frågor
om redovisning i ett sammanhang. Enligt
regeringen medför emellertid Sveriges
åtagande enligt avtalet om anslutning
till  EU  att  anpassningen  till
direktiven måste göras utan ytterligare
dröjsmål. Med hänsyn härtill och då
kommitténs översyn av övriga delar av
redovisningslagstiftningen ännu inte är
avslutad måste lagstiftningen i detta
skede begränsas till de områden som
direkt  berörs av direktiven,  dvs.
reglerna    om    års-    och
koncernredovisning. Reglerna om bl.a.
den löpande bokföringen berörs således
inte av detta lagstiftningsärende.
I motion L4 av Yvonne Ruwaida (mp)
yrkas   att   riksdagen   avslår
propositionen och begärs att regeringen
återkommer med ett nytt förslag sedan
Redovisningskommittén har slutfört sitt
uppdrag. Motionären anser att det är
olyckligt att regeringen har valt att
inte vänta med att anta EG-direktiven
tills kommittén är färdig med  sin
översyn. Hon vänder sig vidare mot att
förslaget  innebär en bokstavstrogen
tolkning av direktiven, vilka bygger på
en   delvis  föråldrad  syn  på
redovisningsfrågor.
Utskottet  kan konstatera  att  de
ändringar i redovisningslagstiftningen
som nu föreslås i huvudsak begränsar
sig till reglerna om årsredovisning och
koncernredovisning.
Redovisningskommitténs huvuduppgift är
att överväga vilka lagändringar och
andra åtgärder som är påkallade för att
anpassa den svenska lagstiftningen till
utvecklingen  på redovisningsområdet.
Däri ingår även frågor om företagens
löpande bokföring. I kommitténs uppdrag
ingår vidare bl.a. att behandla en rad
övergripande     frågor     på
redovisningsområdet,   bl.a.   om
lagstiftningens        struktur,
kompletterande   normgivning   och
sambandet  mellan  redovisning  och
beskattning. Kommitténs  arbete  kan
beräknas vara slutfört tidigast under
slutet av år 1996.
Utskottet delar regeringens bedömning
att Sveriges åtaganden gentemot  EU
kräver att den svenska lagstiftningen
anpassas  till  direktiven   utan
ytterligare dröjsmål. Därtill kommer
att  det  för företagen  inom  det
finansiella  tjänsteområdet  är  av
särskild vikt att de krav som EG-rätten
ställer uppfylls. På detta område har
nämligen den inre marknaden inom EU
genomförts. Denna marknad bygger på
principerna om en enda auktorisation
och hemlandstillsyn. Ett finansiellt
företag kan alltså med stöd av ett
tillstånd  i hemlandet bedriva  sin
verksamhet  i  hela  Gemenskapen.
Principerna för genomförandet av den
inre  finansiella  tjänstemarknaden
förutsätter  att  varje  medlemsland
godtar övriga länders regler för att
driva  finansiell  verksamhet  och
offentlig tillsyn av sådan verksamhet.
Ett  särskilt direktiv anger  vissa
minimiregler för verksamhet som bedrivs
i finansiella företag. Detta omfattar
bl.a. regler om redovisningen. Till
följd av det sagda avstyrker utskottet
bifall till motion L4.
I motion L2 av Bengt Harding Olson (fp)
anförs  att den nu föreslagna  EU-
anpassningen bör ses bara som ett steg
på  vägen att nå en internationell
samordning  på  redovisningsområdet.
Motionären pekar på att det på många
håll  pågår samordningsarbete, bl.a.
inom FN och OECD, samt att det särskilt
inom International Accounting Standards
Committe (IASC) bedrivs ett synnerligen
intensivt    standardiseringsarbete.
Enligt motionären föreligger det risk
för konflikt mellan EU:s och IASC:s
regler.  Detta  vore  synnerligen
olyckligt och måste undvikas. Sverige
bör bidra till att hitta en godtagbar
lösning genom att inom EU kraftfullt
verka  för  en  bred internationell
samordning. Under hänvisning till det
anförda   begär  motionären   ett
tillkännagivande om behovet av en bred
internationell   samordning    på
redovisningsområdet.
Utskottet kan konstatera att IASC,
vars   medlemmar   utgörs   av
redovisningsorganisationer  från  83
länder, bedriver ett mycket omfattande
arbete med inriktningen att uppnå en
världsomfattande  harmonisering  och
acceptans   av   reglerna   på
redovisningsområdet.  EU-kommissionen
har deltagit i IASC:s arbete i egenskap
av observatör och har nyligen tagit
initiativ till en vidareutveckling av
redovisningsreglerna  inom  EU  och
etableringen av en närmare anpassning
till IASC:s regelsystem. Frågan har
anmälts i ministerrådet den 23 november
1995. Ett informellt arbete har redan
påbörjats och i en första fas undersöks
vilka skillnader som finns. I nästa
skede avser Kommissionen att gå in på
konkreta frågor. Arbetet kommer att
bedrivas i en eller flera expertgrupper
som  skall  verka under  den  s.k.
Kontaktkommittén,  som  består  av
representanter för medlemsstaterna och
kommissionen. Den har till uppgift att
ge Kommissionen råd samt förslag om
tillägg  till  eller  ändringar  i
direktiven. Kommittén har också till
uppgift att genom regelbundna samråd
underlätta en enhetlig tillämpning av
direktiven. Det utvecklingsarbete som
nu planeras kommer att inriktas på
koncernredovisningen    och    på
redovisningen  i  övrigt  i  större
företag.
Utskottet delar den syn som förs fram
i  motionen  om behovet  av  breda
internationella  lösningar  när  det
gäller reglerna på redovisningsområdet.
Den     vidareutveckling     av
redovisningsreglerna  inom  EU  som
kommissionen nu har tagit initiativ
till synes ligga helt i linje med vad
motionären efterlyser. Något initiativ
från riksdagens sida är därför inte
erforderligt. Utskottet avstyrker med
det sagda bifall till motion L2.
Lagstiftningens omfattning

Enligt propositionen skall den  nya
allmänna årsredovisningslagstiftningen
tillämpas bara i den omfattning som
föreskrivs i det fjärde direktivet dvs.
-  förutom för publika och privata
aktiebolag och jämförbara bolag som
inte lyder under någon medlemsstats
lagstiftning - på handelsbolag där alla
obegränsat  ansvariga  delägare  är
aktiebolag.  Vidare  skall  vissa
handelsbolag i vilka delägarna inte
enbart  är  aktiebolag  utan  också
handelsbolag omfattas. Förutsättningen
för detta är att samtliga obegränsat
ansvariga  delägare  i  det  senare
handelsbolaget är aktiebolag eller med
aktiebolag jämförbara bolag.
För  att undvika vissa olägenheter
föreslås  dock  att   den   nya
lagstiftningen i två avseenden ges ett
något vidare tillämpningsområde än vad
direktivet anger. Ett handelsbolag som
en  gång har omfattats av den nya
lagstiftningen skall få tillämpa denna
även om det vid en senare tidpunkt inte
längre  uppfyller  förutsättningarna.
Vidare skall av praktiska skäl de nya
reglerna gälla för alla handelsbolag
som ingår i en koncern där moderbolaget
omfattas av den nya lagstiftningen. I
propositionen anges att det i  det
förevarande lagstiftningsärendet inte
har funnits utrymme för överväganden
huruvida den nya lagstiftningen skall
kunna tillämpas även i andra fall.
Frågan    om   ändringar    av
redovisningsreglerna  för  ekonomiska
föreningar,  stiftelser,   enskilda
näringsidkare och övriga handelsbolag
bör därför enligt regeringen anstå till
senare.
I motion L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
anförs att det även för ekonomiska
föreningar och andra juridiska personer
bör erbjudas en möjlighet att använda
sig  av  den  nya  lagstiftningen.
Motionärerna begär därför att riksdagen
beslutar  om att införa  en  sådan
bestämmelse   i  den   föreslagna
lagstiftningen (yrkande 4).
Enligt   utskottets   uppfattning
förefaller  det  som  om  den  i
propositionen föreslagna avgränsningen
kan  vara mindre lämplig  i  vissa
sammanhang. Exempelvis uppstår problem
vid   redovisningen   av   ett
koncernförhållande med en  ekonomisk
förening  i toppen och där  de  i
koncernen ingående bolagen omfattas av
den  nya lagstiftningen. Enligt vad
utskottet  har  inhämtat  övervägs
emellertid inom Justitiedepartementet
förslag om att ge även de ekonomiska
föreningarna i vart fall en möjlighet
att tillämpa den nya lagstiftningen. En
promemoria härom kommer sannolikt att
remitteras  i  sådan  tid  att  en
lagändring kan komma att gälla från och
med 1997. Resultatet av de överväganden
som enligt det sagda redan pågår bör
enligt  utskottets uppfattning  inte
föregripas. Utskottet avstyrker därför
bifall till motion L3 yrkande 4.
Allmänna bestämmelser om
årsredovisningen

Regeringen föreslår att alla bolag som
omfattas    av    den    nya
årsredovisningslagen skall upprätta en
årsredovisning. Denna skall bestå av
balansräkning, resultaträkning, noter
och förvaltningsberättelse. Beträffande
bolag  som är skyldiga att ha  en
auktoriserad revisor skall även  en
finansieringsanalys    ingå    i
årsredovisningen. Enligt gällande rätt
ingår   förvaltningsberättelsen   i
årsredovisningen.  I  det  fjärde
direktivet behandlas årsbokslut  och
förvaltningsberättelse som två separata
handlingar.   Enligt   regeringens
bedömning kan det inte anses strida mot
direktivet att även i fortsättningen
låta förvaltningsberättelsen utgöra en
del av årsredovisningen. Eftersom denna
ordning har praktiska fördelar föreslår
regeringen att förvaltningsberättelsen
även  enligt den nya lagstiftningen
skall  ingå  i årsredovisningen.  I
propositionen pekas på att detta har
praktiska  fördelar,  eftersom  även
förvaltningsberättelsen  skall  vara
föremål   för   revisorsgranskning,
behandling  på  bolagsstämma  och
offentliggörande på samma sätt  som
årsredovisningen i övrigt. Direktivet
ställer inte några krav på upprättandet
av  finansieringsanalys, men  enligt
regeringens  uppfattning  bör  även
finansieringsanalysen i  förekommande
fall utgöra en del av årsredovisningen.
Sammanfattningsvis är det regeringens
uppfattning  att årsredovisningen  i
framtiden bör ha samma beståndsdelar
som  i dag, även om informationens
fördelning i vissa avseenden kommer att
bli en annan.
Utskottet delar regeringens bedömning
i nu behandlad del.
Redovisningen i mindre bolag

I propositionen föreslås att i huvudsak
samma regler bör gälla för större och
mindre företag. På ett flertal punkter
medger det fjärde direktivet  vissa
undantag  för mindre och medelstora
företag. Det gäller bl.a. möjligheten
att upprätta balansräkning och noter i
förenklad form och upprättandet av en
något  sammandragen  resultaträkning.
Även  vissa andra förenklingar  för
mindre och medelstora företag medges.
Enligt regeringen skulle ett  mera
allmänt  utnyttjande av  direktivets
undantagsbestämmelser  innebära  en
försämring     av      svensk
redovisningsstandard, vilket inte bör
komma i fråga. Regeringen har dock valt
att  i  viss utsträckning  utnyttja
möjligheten att tillåta mindre  och
medelstora företag att upprätta s.k.
resultaträkning i förkortad form samt
möjligheten att undanta mindre företag
från    vissa    krav    på
tilläggsupplysningar.
Utskottet delar den bedömning  som
regeringen gör i propositionen.
God redovisningssed och rättvisande
bild m.m.

Enligt propositionens förslag  skall
årsredovisningen  upprättas  på  ett
överskådligt sätt och i enlighet med
god redovisningssed. Balansräkningen,
resultaträkningen och noterna  skall
tillsammans ge en rättvisande bild av
bolagets ställning och resultat. Om det
behövs för att en rättvisande bild
skall ges, skall tilläggsupplysningar
lämnas.  Om  avvikelser  görs  från
allmänna råd eller rekommendationer av
normgivande organ, skall detta anmärkas
i en not. Skälen för sådan avvikelse
skall särskilt anges.
En    bärande   princip    på
redovisningsområdet är enligt gällande
rätt  att bokföring och redovisning
skall  ske  i  enlighet  med  god
redovisningssed. Detta  kommer  till
särskilt uttryck i 2 § bokföringslagen
som      föreskriver      att
bokföringsskyldigheten skall fullgöras
på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed.   Begreppet   god
redovisningssed förekommer inte i de
bolagsrättsliga direktiven. I stället
innehåller det fjärde direktivet vissa
allmänna krav på redovisningen. Enligt
direktivet skall årsbokslut upprättas
på ett överskådligt sätt. Direktivet
innehåller  också  föreskrifter  om
rättvisande bild. Innebörden av det
senare begreppet är dock inte angivet.
Om  en redovisning i enlighet  med
direktivets föreskrifter inte ger en
rättvisande     bild     måste
tilläggsupplysningar lämnas. Enligt en
särskild  bestämmelse  skall  vidare
direktivets föreskrifter frångås, om
tillämpningen av dem undantagsvis är
oförenlig med kravet på rättvisande
bild.
Direktivets    föreskrift    om
överskådlighet, som är tvingande för
medlemsstaterna, tar endast sikte på
balansräkningen, resultaträkningen och
noterna. Eftersom ett mera allmänt krav
på överskådlighet enligt regeringen är
ägnat att främja tillgängligheten av
redovisningen föreslås i propositionen
en   regel   av  innebörd   att
årsredovisningen skall upprättas på ett
överskådligt  sätt.  Regeln  kommer
således   att   omfatta   alla
årsredovisningens   delar,   även
förvaltningsberättelsen       och
finansieringsanalysen.
Direktivet kräver att det i svensk
rätt  införs  bestämmelser  om  att
redovisningen skall ge en rättvisande
bild  av  bolagets  ställning  och
resultat.  Innebörden  av  begreppet
rättvisande bild är delvis oklar men
enligt regeringen bör det förstås som
ett  i  förhållande  till  övriga
föreskrifter i direktivet överordnat
krav på sådan ekonomisk information att
läsaren kan få en så riktig bild som
möjligt  av  bolagets  ekonomiska
situation. Begreppet torde inte vara
avsett att - såsom är fallet med  god
redovisningssed  - återspegla rådande
praxis och rekommendationer.
Enligt regeringen torde de skillnader
som föreligger mellan begreppen inte
alltid ha någon praktisk betydelse. Det
kan nämligen antas att årsredovisningen
som regel ger en rättvisande bild när
den  innehåller den information som
läsaren kan förvänta sig mot bakgrund
av  sådana  vedertagna  normer  som
återspeglas i god redovisningssed. Dock
torde skillnaderna enligt propositionen
vara så betydelsefulla att det inte
utan vidare går att utmönstra kravet på
iakttagande av god redovisningssed i
och med att kravet på rättvisande bild
införs. Behovet av en rättslig standard
som god redovisningssed, grundad på
förekommande     praxis     och
rekommendationer,   torde   enligt
regeringens bedömning inte helt kunna
ersättas av kravet på rättvisande bild,
eftersom det kravet har sin tyngdpunkt
i redovisningen i det enskilda fallet.
Till följd härav och av den rådande
osäkerheten om innebörden av begreppet
rättvisande  bild  anser  regeringen
övervägande skäl tala för att begreppet
god redovisningssed i vart fall tills
vidare  bör  ingå  i  den  nya
lagstiftningen. Propositionens förslag
innebär således att det i den nya
lagstiftningen tas in såväl ett krav på
att god redovisningssed skall iakttas
som ett krav på att redovisningen skall
ge en rättvisande bild av bolagets
ställning och resultat. När det gäller
sättet för att bestämma innebörden av
begreppet god redovisningssed föreslås
ingen ändring i förhållande till vad
som gäller för närvarande.
Enligt  utskottets  mening   har
regeringen gjort en riktig bedömning.
Med hänsyn främst till den oklarhet som
råder om den närmare innebörden av
begreppet rättvisande bild vore det
enligt utskottets mening olämpligt att
nu avföra den i redovisningssammanhang
grundläggande  principen  om  god
redovisningssed.  Som  framhålls  i
propositionen måste givetvis den praxis
och  de  rekommendationer  som  ger
begreppet  dess innehåll fortlöpande
anpassas till de synsätt som kan komma
att utvecklas inom ramen för EG-rätten.
Balans- och resultaträkningarna

Bokföringslagens    regler    om
balansräkningens      uppställning
föreskriver  ett  uppställningsschema
enligt kontoformen men tillåter även
annan uppställningsform som ger  en
likvärdig  överblick över  rörelsens
ställning. Detta betyder  att  även
rapportformen accepteras. Kontoformen
är emellertid den etablerade i svensk
redovisningspraxis och  rapportformen
används i praktiken inte. Det fjärde
direktivet    föreskriver    att
balansräkningen ställs upp enligt något
av två angivna scheman. Det ena innebär
uppställning i kontoform. Det andra
innebär  uppställning i rapportform.
Medlemsstaterna får enligt direktivet
välja mellan att tillåta båda formerna
eller enbart den ena formen. Regeringen
anser att det praktiska behovet av att
kunna ställa upp balansräkningen  i
rapportform  är  mycket  liten.  I
propositionen anförs att kontoformen
även i övriga Europa - med undantag för
Storbritannien och Irland - är  den
klart dominerande. Flertalet av EU:s
medlemsstater tillåter också  endast
kontoformen. Regeringen föreslår att
den nya lagstiftningen bör föreskriva
att  balansräkningen  alltid  skall
upprättas  i  kontoform. Direktivets
föreskrifter   om  balansräkningens
närmare  utformning är  i  huvudsak
tvingande. Regeringens förslag till den
närmare utformningen av balansräkningen
framgår av bilaga 2 till förslaget till
ny årsredovisningslag.
Enligt  det fjärde direktivet  får
medlemsstaterna tillåta vissa mindre
bolag att upprätta balansräkning  i
förkortad form. Regeringen har valt att
inte utnyttja den möjligheten. Som skäl
för det ställningstagandet anförs i
propositionen bl.a. att en förenklad
balansräkning ofta har ett väsentligt
lägre  informationsvärde  än   en
fullständig balansräkning samt att en
möjlighet att upprätta en förkortad
balansräkning skulle innebära en risk
för    att    den    svenska
redovisningsstandarden sänks.
När det gäller resultaträkningen kan
denna, liksom balansräkningen, enligt
gällande rätt ställas upp antingen i
kontoform  eller i  rapportform.  I
praktiken  är  rapportformen  numera
huvudregel.  Kontoformen  används  i
praktiken inte. Det fjärde direktivet
medger fyra olika uppställningsformer
för resultaträkningen, dels rapportform
med   kostnadsslagsindelning,  dels
rapportform  med  funktionsindelning,
dels  kontoform  med  kostnadsslags
indelning  och  dels kontoform  med
funktionsindelning. Medlemsstaterna får
välja att tillåta två eller flera av
formerna eller att föreskriva endast en
uppställningsform.
Regeringen    föreslår     att
resultaträkning skall ställas upp i
rapportform,    antingen    med
kostnadsslagsindelning  eller   med
funktionsindelning.  Uppställning  i
kontoform skall inte vara tillåten.
Direktivets     schema     för
resultaträkningen  är  i  huvudsak
tvingande. Den svenska lagstiftningens
föreskrifter om utformningen av och
innehållet i en funktionsindelad resp.
en kostnadsslagsindelad resultaträkning
måste därför i allt väsentligt ansluta
till  föreskrifterna  i  direktivet.
Regeringens förslag till den närmare
utformningen framgår av bilaga 3 till
förslaget till ny årsredovisningslag.
Regeringen  föreslår  att,  under
förutsättning att det är motiverat av
konkurrensskäl och regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ger
tillstånd till det, bolag som använder
en funktionsindelad resultaträkning får
slå   samman   bl.a.   posterna
Nettoomsättning och Kostnad för sålda
varor till en gemensam post. Bolag som
använder   en  kostnadsslagsindelad
resultaträkning får under motsvarande
förutsättningar  slå  samman  bl.a.
posterna Nettoomsättning och Förändring
av varulager till en gemensam post.
Möjligheterna att på detta upprätta
resultaträkning i förkortad form skall
dock inte stå öppna för bolag som är så
stora att de är skyldiga att ha auktori
serad revisor.
Direktivet ger ett betydande utrymme
att  tillåta mindre och  medelstora
företag att upprätta resultaträkning i
förkortad form. Denna möjlighet är inte
uttryckligen begränsad  till  sådana
situationer   då  en  fullständig
redovisning skulle vara till skada för
företaget. Likväl torde syftet  med
bestämmelsen, enligt vad som sägs i
propositionen, vara  att  ge  bolag
möjlighet att inte redovisa uppgifter
vars offentliggörande skulle leda till
konkurrensnackdelar för bolaget.
En resultaträkning i rapportform med
funktionsindelning innebär att bolagen
tvingas redovisa förhållandet mellan
nettoomsättningen och kostnaden  för
sålda varor. En resultaträkning med
kostnadsslagsindelning ger upplysning
om     förhållandet     mellan
nettoomsättningen och bruttoresultatet.
Dessa uppgifter kan vara känsliga från
konkurrenssynpunkt,  eftersom  de  i
viktiga  delar  avslöjar  bolagets
prissättningspolitik        och
vinstmarginaler.   Särskilt   för
nystartade företag eller företag med
endast en eller ett fåtal produkter
skulle en öppen redovisning om dessa
förhållanden  kunna  få  allvarliga
följder. Enligt regeringen talar därför
övervägande skäl för att lagstiftningen
skall ge ett begränsat utrymme för att
uppgifter  av detta slag utelämnas.
Uppgifterna bör dock inte få utelämnas
i annat fall än om det är befogat av
konkurrensskäl.    De    närmare
förutsättningarna för när uppgifterna
kan utelämnas bör enligt regeringen
bestämmas i praxis. Enligt regeringen
bör  möjligheten  att  upprätta  en
förkortad   resultaträkning   göras
beroende av tillståndsprövning.  Som
villkor  uppställs  därför  enligt
propositionens förslag att regeringen
eller  den myndighet som regeringen
bestämmer  skall  ha  lämnat  sitt
medgivande.
I motion L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
yrkas att kravet på tillståndsprövning
för de företag som skall få upprätta
resultaträkning i förkortad form avslås
(yrkande 1). Motionärerna framhåller
att   tillståndsprövningen  innebär
nackdelar  både från kostnads-  och
effektivitetssynpunkt men också en ökad
pappersexercis för småföretagarna. De
pekar på att Redovisningskommittén inte
förde   fram  något   krav   på
tillståndsprövning  utan  i  stället
föreslog att företaget i en not skulle
upplysa  om vilka överväganden  som
ligger   bakom  bedömningen   att
bestämmelsen är tillämplig. Detta var
också  regeringens  förslag  enligt
lagrådsremissen. Motionärerna motsätter
sig regeringens ståndpunkt, som  är
olycklig bl.a. med hänsyn till landets
svåra arbetsmarknadspolitiska läge.
Utskottet kan dela uppfattningen att
den  föreslagna  tillståndsprövningen
innebär nackdelar från kostnads- och
effektivitetssynpunkt. Huvudskälet för
förslaget synes dock vara farhågor för
att  flertalet företag  kommer  att
utelämna  uppgifter om omsättningen,
vilket skulle leda till en ofullständig
information och negativa effekter för
konkurrensen. Enligt en uppgift som
lämnas  i  propositionen  har  en
motsvarande  bestämmelse  i  dansk
lagstiftning lett till att nära 60 % av
de danska företagen avstår från att
redovisa uppgift om omsättningen. Med
hänsyn till de skäl som sålunda kan
åberopas  för  en tillståndsprövning
finner utskottet att en sådan ordning,
trots de nackdelar den innebär, är
befogad  för  att  upprättandet  av
resultaträkning i förenklad form skall
användas  endast i den  restriktiva
omfattning  som  avsetts.  Utskottet
avstyrker med det sagda bifall till
motion L3 yrkande 1.
I motion L1 anför Johan Lönnroth m.fl.
(v) att det är en brist i regeringens
förslag till årsredovisningslag  att
frågorna om företagens jämställdhets
arbete och kompetensutvecklingsarbete
utelämnas.  Motionärerna  anser  att
redovisningen borde kompletteras med
uppgifter     om     bolagens
jämställdhetsprogram, dvs.  vad  som
gjorts   för   att   förstärka
kvinnorepresentationen i styrelser och
på    ledande   tjänster,   om
löneutvecklingen osv. Dessutom borde
företagens strategier för att utveckla
arbetskraftens kompetens - och därmed
bolagets långsiktiga överlevnadsförmåga
- också ingå i årsredovisningen. I
motionen anförs vidare att det är en
brist  att  företagen inte  tvingas
redovisa   sina  miljöskulder   i
balansräkningen.  Om  denna  skuld
beräknades och redovisades inom linjen
i  balansräkningen  skulle  såväl
konsumenter som potentiella investerare
ha betydligt större möjligheter att
bedöma företagens framtidsutsikter i
samhällsekonomisk      betydelse.
Marknadsekonomin  skulle  därigenom
fungera  bättre. Motionärerna  begär
tillkännagivande om betydelsen av att
integrera företagens miljöräkenskaper,
jämställdhetsarbete         och
kompetensutvecklingsprogram      i
redovisningen.
I motion L207 tar Bengt Harding Olson
(fp) upp frågor om humankapitalet i
företagens  redovisning.  Motionären
framhåller att människan är företagets
viktigaste tillgång men  att  detta
förhållande inte avspeglas i företagens
nuvarande värderingspraxis. I motionen
anförs  bl.a.  följande.   Hårda 
investeringar,  såsom  verktyg  och
inventarier, anses ha ett bestående
värde  medan  mjuka  investeringar,
exempelvis    kostnaden     för
kompetensutveckling,  däremot  anses
sakna  varaktigt  värde.  De  hårda
investeringarna tas upp i företagens
balansräkningar, men inte de mjuka.
Mjuka  investeringar är sådana  som
påverkar produktiviteten under mer än
ett bokföringsår och som med dagens
praxis inte värdemässigt tas upp i
balansräkningen. Exempel  på  sådana
investeringar  är  utbildning  och
kompetensutveckling,
informationslösningar när det gäller
fakturerings-,    ekonomi-    och
produktionsplaneringssystem    etc.,
dokumentation och arbetsrutiner såsom
kvalitets-  och säkerhetssystem  och
personalhandböcker. En undervärdering
av  humankapitalet  får  allvarliga
konsekvenser i flera avseenden. Ett
hårt ekonomiskt synsätt motverkar en
planmässig och långsiktig  vård  av
människan/humankapitalet  och   den
direkta kostnadsföringen av de mjuka
investeringarna   får    negativa
resultatmässiga  konsekvenser.  Den
nuvarande utformningen av balans- och
resultaträkningen utgör i själva verket
en  bromskloss för utvecklingen  av
svensk   ekonomi.   Den   mjuka
värdetillväxten  fungerar  som  en
resultatdämpande faktor. Dessutom går
samhället  miste  om skatteintäkter.
Motionären yrkar tillkännagivande om
vad  som  i  motionen  anförs  om
humankapitalet    i    företagens
redovisning.
När   det   först  gäller   de
jämställdhetsfrågor som tas  upp  i
motion L1 vill utskottet erinra om sitt
ställningstagande  våren  1994,  när
utskottet  senast  behandlade  ett
snarlikt  motionsyrkande.  Utskottet
framhöll   att   syftet    med
aktiebolagslagens regler om upprättande
och offentliggörande av årsredovisning
i  första  hand  är  att  bolagets
intressenter av skilda slag skall kunna
få upplysningar som är av betydelse för
bedömningen av företagets ekonomiska
förhållanden            och
utvecklingsmöjligheter. I den mån det
finns behov av en lagstadgad skyldighet
för  aktiebolag att  redovisa  sina
jämställdhetssträvanden  bör  sådana
bestämmelser,  enligt vad  utskottet
framhöll, i vart fall inte föras in i
aktiebolagslagen. Utskottet, som i dag
inte  har  någon annan uppfattning,
avstyrker bifall till motion L1 i nu
behandlad del.
I propositionen konstaterar regeringen
att frågan om miljöredovisning under
den senaste tiden har fått en ökad
aktualitet,  och  det  kan  enligt
regeringen hävdas att någon form av
miljöredovisning  borde  ingå   i
förvaltningsberättelsen.   Regeringen
avser därför att inom kort återkomma i
denna fråga.
Utskottet   har   erfarit   att
Justitiedepartementet avser  att  ge
Redovisningskommittén        ett
tilläggsdirektiv,   enligt   vilket
kommittén  skall få i uppdrag  att
vverväga hur de miljömässiga aspekterna
på bolagens verksamhet bör redovisas.
Eftersom Redovisningskommittén sålunda
kommer att utreda frågan bör riksdagen
enligt utskottets mening inte nu ta
något  initiativ med  anledning  av
motionen. Utskottet avstyrker således
bifall till motion L1 även i denna del.
Frågan  om redovisningsmetoder  som
bättre tar hänsyn till investeringar i
det s.k. humankapitalet behandlades av
utskottet  våren  1993  (se  bet.
1992/93:L31).  Utskottet  kunde  då
konstatera att en arbetsgrupp  inom
Arbetsmarknadsdepartementet    hade
utarbetat   ett   förslag   till
personalekonomiska redovisningar, (DsA
1991:43) Personalekonomisk redovisning
- Förslag till lagstiftning. Enligt det
synsätt  som präglar rapporten  har
personalens      utbildningsnivå,
yrkesskicklighet och närvaro  liksom
arbetsmiljöförhållandena betydelse för
produktivitet och verksamhetsresultat i
en organisation. För att ledningen på
olika nivåer i en verksamhet skall
kunna göra riktiga personalekonomiska
bedömningar     krävs     att
informationsbehoven       internt
tillgodoses.  Den  personalekonomiska
redovisningen  skall   också   ge
information till t.ex. aktieägare och
borgenärer, leverantörer  och  andra
huvudmän samt till vissa myndigheter.
Enligt promemorieförslaget skall regler
om personalekonomisk redovisning tas in
i  de befintliga författningar  som
reglerar den ekonomiska redovisningen.
En sådan lösning anses ligga i linje
med den man valt inom EU. Rapporten har
remissbehandlats, varefter regeringen
har    överlämnat   den   till
Redovisningskommittén för överväganden.
Utskottet, som anser att  det  är
angeläget att frågorna om värderingen
och  redovisningen  av  företagens
personanknutna resurser blir närmare
belysta, ser med tillfredsställelse att
dessa frågor kommer att övervägas av
Redovisningskommittén i dess fortsatta
arbete.  Kommitténs ställningstagande
bör inte föregripas. Motionerna bör
därför inte föranleda något initiativ
från  riksdagens  sida.  Utskottet
avstyrker således bifall till motion L1
i denna del och till motion L207.
Värdering av tillgångar

Regeringen     föreslår     att
anläggningstillgångar, dvs. tillgångar
som är avsedda att stadigvarande brukas
och innehas i rörelsen, skall delas in
i  immateriella,  materiella  och
finansiella anläggningstillgångar.
Som  immateriell anläggningstillgång
får tas upp goodwill, utgifter för
forsknings- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten samt utgifter  för
koncessioner,   patent,   licenser,
varumärken, hyresrätter och liknande
rättigheter, om de är av väsentligt
värde för rörelsen under kommande år.
När  det  gäller  värderingen  av
tillgångarna  innebär   regeringens
förslag  att  anläggningstillgångar
normalt  skall  tas  upp   till
anskaffningsvärdet. Om tillgången har
tillverkats inom företaget, skall i
anskaffningsvärdet räknas  in  såväl
direkta tillverkningskostnader som en
skälig   andel   av   indirekta
tillverkningskostnader.        I
anskaffningsvärdet skall i sådant fall
även kunna räknas in ränta på kapital
som  har lånats för att finansiera
tillverkningen  av  tillgången.  I
anskaffningsvärdet skall i vissa fall
även  få  räknas in  utgifter  för
värdehöjande förbättring.
När  det  gäller avskrivningar  av
anläggningstillgångar     föreslår
regeringen   följande.   Om   en
anläggningstillgång  har  begränsad
ekonomisk livslängd, skall den skrivas
av systematiskt över denna livslängd.
För goodwill och andra immateriella
anläggningstillgångar   skall   den
ekonomiska livslängden beräknas till
högst fem år, såvida det inte med
rimlig  grad av säkerhet  går  att
fastställa en längre livslängd. Om ett
bolag   tillämpar   en   längre
avskrivningstid, skall  detta  jämte
skälen  för det anges i  en  not.
Avskrivningsbelopp skall redovisas i
resultaträkningen.
När  det  gäller  nedskrivning  av
anläggningstillgångar      innebär
regeringens   förslag   att   en
anläggningstillgång som på balansdagen
har ett lägre värde än det värde som
följer  av  en  tillämpning  av
årsredovisningslagens  övriga  regler
skall skrivas ned till detta lägre
värde, om värdeminskningen kan antas
vara   bestående.  En  finansiell
anläggningstillgång får skrivas  ned
till det lägre värde som den har på
balansdagen, även om det inte kan antas
att värdenedgången är bestående. Om
skälen för nedskrivningen inte längre
föreligger, skall gjorda nedskrivningar
återföras (reverseras). Nedskrivnings-
och reverseringsbelopp skall redovisas
i resultaträkningen.
Regeringen   föreslår  beträffande
uppskrivning av anläggningstillgångar
att  en  materiell eller finansiell
anläggningstillgång  som  har  ett
tillförlitligt  och bestående  värde
väsentligen överstigande bokfört värde
skall få skrivas upp till detta värde.
En förutsättning för uppskrivning skall
dock  vara att uppskrivningsbeloppet
används för ökning av aktiekapitalet
eller  för  avsättning  till  en
uppskrivningsfond.  Det  uppskrivna
beloppet och det belopp som har avsatts
till uppskrivningsfond eller använts
för ökning av aktiekapitalet skall inte
intäkts- eller kostnadsföras.  Några
bestämmelser som ger möjlighet  att
kvitta uppskrivning mot nedskrivning av
andra anläggningstillgångar tas inte in
i   den   nya   lagstiftningen.
Uppskrivningsfonden skall när som helst
kunna tas i anspråk för ökning av
aktiekapitalet och för täckande  av
förlust som inte kan täckas av fritt
eget  kapital. Vid avskrivning  och
nedskrivning  av  tillgången  samt
avyttring  och  utrangering,  skall
uppskrivningsfonden minskas.
Enligt  regeringens  förslag  skall
enligt huvudprincipen för värderingen
av  omsättningstillgångar, dvs. alla
andra      tillgångar      än
anläggningstillgångar, dessa tillgångar
värderas enligt den s.k. lägsta värdets
princip. Denna innebär att tillgången
skall tas upp till det lägsta  av
anskaffningsvärdet och det  verkliga
värdet     på     balansdagen.
Anskaffningsvärdet skall bestämmas på
samma  sätt  som skall  gälla  för
anskaffningsvärdet          av
anläggningstillgångar.  Det  verkliga
värdet   skall   bestämmas   till
nettoförsäljningsvärdet eller, om det
finns     särskilda     skäl,
återanskaffningsvärdet  eller  annat
värde förenligt med god redovisningssed
och  kravet  på  rättvisande  bild.
Undervärdering av omsättningstillgångar
tillåts inte. Till följd därav tas
några bestämmelser om lagerreserv inte
in i den nya lagstiftningen.
När  det  gäller  värderingen  av
varulager innebär regeringens förslag
att anskaffningsvärdet för varulager av
likartade  tillgångar  får  beräknas
enligt  den  s.k. först-in-först-ut-
metoden (FIFO-metoden), med hjälp av
vägda genomsnittspriser eller enligt
annan jämförbar metod. Den s.k. sist-in-
först-ut-metoden  (LIFO-metoden)  och
liknande  metoder får däremot  inte
tillämpas. Om det bokförda värdet av
varulagret  väsentligt avviker  från
marknadsvärdet, skall skillnadsbeloppet
anges i en not. En särskild regel
införs om att vissa tillgångar, vars
kvantitet,  värde och sammansättning
inte  varierar väsentligt och  vars
sammantagna värde är av underordnad
betydelse, får tas upp till en bestämd
mängd och ett fast värde.
Utskottet  har ingen  erinran  mot
propositionens  förslag  i  den  nu
redovisade delen.
Avtal om avgångsvederlag

I svensk rätt finns inte något krav på
att löner och andra ersättningar till
ledande   befattningshavare   skall
specificeras   i  balans-   eller
resultaträkningen. Om ett avtal  om
avgångsvederlag och liknande förmån är
att  anse som en förpliktelse  för
bolaget - vilket vanligen torde vara
fallet  - skall det tas  upp  som
ansvarsförbindelse   eller   skuld.
Lagstiftningen kräver emellertid inte
att  balans- eller resultaträkningen
innehåller uppgifter om vem eller vilka
detta skuldbelopp avser.
Enligt 11 kap. 9 § aktiebolagslagen
skall i förvaltningsberättelsen anges
det   sammanlagda   beloppet   av
räkenskapsårets löner och ersättningar
dels till styrelsen och verkställande
direktören, dels till övriga anställda.
Tantiem och därmed jämställd ersättning
till  styrelsen  och  verkställande
direktör skall anges särskilt. Någon
uppgift om vad som belöper på var och
en av de enskilda befattningshavarna
behöver dock inte lämnas. Enligt 11
kap. 8 § första stycket fjärde punkten
aktiebolagslagen skall, om lån  har
givits eller säkerhet lämnats  till
bolaget närstående personer med stöd av
tillstånd  enligt  aktiebolagslagen,
uppgift lämnas i balansräkningen om
lånets  storlek, arten  av  ställda
säkerheter och beloppet av de lån för
vilka säkerhet ställts. Uppgift skall
även lämnas om vilken anknytning till
bolaget den har till vilken lån lämnas
eller för vilken säkerhet ställts.
Motionsyrkanden med krav på skärpta
regler  avseende  redovisningen  av
bolagens  ledande  befattningshavares
förmåner  och  krav  på  särskild
redovisning  av avgångsvederlag  har
tidigare  behandlats  av  utskottet,
senast  i  maj  1994  (se  bet.
1993/94:LU32). Utskottet utgick från
att spörsmålet om företags redovisning
av avtal om avgångsvederlag m.m. skulle
komma att behandlas av regeringen inom
ramen   för   beredningen   av
Redovisningskommitténs förslag.
Det fjärde direktivet föreskriver att
noterna  skall  ange  storleken  av
räkenskapsårets  ersättningar  till
ledamöterna i förvaltnings-, lednings-
och tillsynsorganen på grund av deras
arbetsuppgifter samt  varje  avtalad
eller  på  annat  sätt  uppkommen
förpliktelse som avser pensioner till
tidigare  ledamöter i dessa  organ.
Summan för varje kategori skall anges.
Därutöver skall noterna ange storleken
av de förskott och krediter som har
beviljats ledamöterna i förvaltnings-,
lednings-  och  tillsynsorganen  med
uppgifter om räntesatser, huvudsakliga
villkor  och  eventuellt återbetalda
belopp,  liksom åtaganden  som  har
ingåtts för ledamöternas räkning i form
av garantier av något slag. Uppgifterna
skall  avse summan för varje sådan
kategori av befattningshavare.
I propositionen erinras om att det
under senare år har ifrågasatts om inte
krav borde ställas på att företagen
lämnar en mer detaljerad information om
ledande       befattningshavares
anställningsförmåner och förekommande
avtal   om  avgångsvederlag   och
motsvarande. Intresset sägs främst ha
gällt de noterade aktiebolagen, men
enligt regeringen kan det finnas ett
intresse   av  att   avtal   om
avgångsvederlag och andra förmåner ges
en viss öppen redovisning även i bolag
som   inte  är  marknadsnoterade.
Förekomsten  av  sådana  avtal  kan
nämligen  innebära  vissa  särskilda
risker för bolagen, inte minst om de
avtalade vederlagen är stora och gäller
endast en eller ett fåtal personer. En
öppen redovisning har enligt regeringen
betydelse  också för  det  allmänna
förtroendet för bolagens verksamhet.
Regeringen framhåller dock att det mot
dessa krav på en öppnare redovisning av
olika        befattningshavares
anställningsvillkor står integritets-
och   sekretesshänsyn,  och  även
konkurrensskäl.
I  propositionen  hänvisas  till
rekommendationen Information angående
ledande  befattningshavares förmåner,
som utfärdades 1993 av Näringslivets
Börskommitté. Genom rekommendationen,
som anses ha fått ett gott mottagande
bland  börsföretagen,  har  dessas
skyldighet att lämna information om
ledande befattningshavares löner, andra
ersättningar   och  avgångsvederlag
utvidgats betydligt. Det finns enligt
propositionen för närvarande inget som
tyder på att graden av den föreskrivna
informationsskyldigheten skulle  vara
otillräcklig eller att  de  berörda
företagen inte kommer att rätta sig
efter rekommendationen.
Eftersom det i enlighet  med  det
tidigare sagda finns ett intresse av
att  även  bolag  som  inte  är
inregistrerade  på  börsen  lämnar
upplysningar om förekommande avtal om
avgångsvederlag och liknande förmåner
föreslår regeringen att bolagen enligt
den  nya lagstiftningen skall  vara
skyldiga att i årsredovisningen lämna
uppgift om vad som har utgått i löner
och  andra ersättningar till  vissa
befattningshavare i bolaget.  Enligt
förslaget  skall uppgiftsskyldigheten
omfatta lön och annan ersättning till
dels    styrelseledamöter    och
verkställande direktör i aktiebolag,
dels  sådana  befattningshavare  i
handelsbolag som intar en ställning
motsvarande  styrelseledamot  eller
verkställande direktör. Uppgiftsskyldig
heten skall avse även sådan lön och
ersättning  som  har  lämnats  till
tidigare verkställande direktör eller
styrelseledamot.
Regeringen  föreslår  vidare  en
komplettering  av  gällande  regler
beträffande redovisningen av lån och
ansvarsförbindelser. Enligt förslaget
skall den nya lagstiftningen ställa
krav   på   dels   uppgift   om
ansvarsförbindelser som har  ingåtts
till   förmån  för  verkställande
direktören  eller  en  ledamot  i
styrelsen,  dels  vissa  ytterligare
uppgifter om lämnade lån, säkerheter
och  ansvarsförbindelser.  Slutligen
föreslås  krav  på redovisning  för
beloppen av förpliktelser och kostnader
som  avser  pensioner och  liknande
förmåner till styrelseledamöter  och
verkställande direktör, liksom  till
tidigare   styrelseledamöter   och
verkställande   direktör   (eller
motsvarande).
Bolagens    redovisning     av
avgångsvederlag m.m. tas upp i två
motioner  från  1995  års  allmänna
motionstid. I L201 av Nils T Svensson
(s) anförs att det mot bakgrund av de
senaste  årens  utveckling  finns
utomordentligt starka skäl att införa
en  redovisningsskyldighet  av  s.k.
fallskärmsavtal i bolagens redovisning.
En   offentlig   redovisning   av
ersättningarna måste enligt motionären
avse  hela  företagsledningen  och
styrelsen,  och  redovisningen  bör
omfatta såväl räkenskapsårets löner och
ersättningar som större avsättningar
för  sjukförsäkrings-, pensions- och
andra  sociala avgifter.  Motionären
yrkar  att riksdagen hos regeringen
begär   förslag  om  en  utökad
redovisningsskyldighet   beträffande
företagsledningarnas
anställningsförmåner i enlighet med det
sagda.
I motion L204 av Göran Magnusson (s)
anförs att frågan om lagstiftning åter
bör aktualiseras i syfte att införa
bindande  regler för alla  företags
redovisning  av  chefernas  totala
anställningsvillkor. Motionären begär
ett tillkännagivande av denna innebörd.
Enligt utskottets mening finns det
goda skäl för regeringens bedömning om
behovet    av   en    utvidgad
upplysningsskyldighet beträffande avtal
om avgångsvederlag m.m. Det är i och
för sig mycket tillfredsställande att
börsbolagen  på frivillighetens  väg
synes ha anpassat sig till den öppnare
redovisning som rekommendationen från
Näringslivets Börskommitté föreskriver.
Som regeringen betonar är emellertid
nya   regler   om   en   vidgad
upplysningsplikt av störst betydelse
när det gäller de icke marknadsnoterade
bolagen. En mer öppen redovisning i
dessa bolag är angelägen, inte minst
när det gäller förtroendet för bolagens
verksamhet.   Enligt    utskottet
tillfredsställer regeringens lagförslag
i  detta avseende de krav som bör
ställas på en öppen redovisning av
förmåner mot bakgrund av de integritets-
, sekretess- och konkurrenshänsyn som
gör sig gällande i sammanhanget. Syftet
med  motionerna L201 och L204  får
därigenom anses vara tillgodosett.
Till följd av det anförda tillstyrker
utskottet regeringens förslag i  nu
behandlad del och avstyrker bifall till
motionerna L201 och L204.
När det gäller kravet på uppgifter om
pensioner och liknande förmåner till
nuvarande     och     tidigare
styrelseledamöter  och  verkställande
direktör innebär regeringens förslag
att redovisningen skall avse, förutom
det sammanlagda kapitaliserade värdet
av föreliggande pensionsförpliktelser,
de sammanlagda kostnader som uppkommit
under räkenskapsåret. Upplysningskravet
berör  således  både resultat-  och
balansräkningarna.
Redovisningskommittén  föreslog  att
dessa uppgifter enbart skulle  avse
kostnader och förpliktelser till den
del  de överstiger de förmåner som
skulle  ha  gällt  enligt  allmän
pensionsplan. Detsamma  föreslogs  i
lagrådsremissen.  Som  skäl   för
propositionens förslag i denna  del
anförs att kommitténs förslag  till
begränsning i redovisningsskyldigheten
skulle leda till betydande praktiska
problem vid redovisningen.
I motion L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
vänder  sig  motionärerna  mot  att
regeringen frångått kommitténs förslag
när det gäller frågan om vilka belopp
uppgiftsskyldigheten skall avse.  De
erinrar om att kommittén, till följd av
den  förordade  utformningen   av
bestämmelsen, ifrågasatt behovet av en
särredovisning i de fall då t.ex. en
verkställande  direktör  har  samma
pensionsförmåner som andra anställda på
samma  lönenivå.  För  att  undvika
laborerandet   med   två   olika
sifferuppgifter, vilket blir följden av
regeringens  förslag,  bör  enligt
motionärerna    uppgiftsskyldigheten
utformas  i enlighet med kommitténs
förslag (yrkande 2). Uppgifterna skulle
därigenom  på  ett  tydligare  sätt
åskådliggöra den faktiska kostnaden för
ett företags pensionsförpliktelser.
Utskottet  kan  konstatera   att
skiljaktigheterna   i   kommitténs
respektive regeringens förslag i den nu
behandlade delen ger uttryck för två
olika synsätt och att det snarast kan
anses vara en lämplighetsfråga vilket
av de båda alternativen som bör väljas.
Enligt  utskottets  mening  talar
övervägande  skäl för propositionens
förslag, eftersom kommitténs förslag
innebär  en  nettoredovisning  som
avviker från det gängse sättet att
redovisa kostnader. Detta kan enligt
utskottets   mening   leda   till
missförstånd. Till följd av det sagda
avstyrker utskottet bifall till motion
L3 yrkande 2.
Tilläggsupplysningar

Enligt  fjärde  direktivet  skall
tillämpade  värderingsmetoder   och
använda beräkningsmetoder för av- och
nedskrivningar anges i not. Direktivet
ställer vidare bl.a. vissa krav på
särskilda    upplysningar    om
anläggningstillgångar        och
uppskrivningar.  Upplysningar  måste
också lämnas om i vilken utsträckning
beräkningen  av  årsresultatet  har
påverkats    av    skattemässiga
överväganden.
När   det   gäller   allmänna
tilläggsupplysningar  om  värderingen
innebär   propositionens   förslag
följande.
I  årsredovisningen  skall  lämnas
upplysningar  om  principerna  för
värderingen av tillgångar, avsättningar
och skulder. I fråga om tillgångar,
avsättningar och skulder i utländsk
valuta skall det anges enligt vilka
principer beloppen har räknats om till
svenska kronor. Uppgift skall  även
lämnas om grunderna för avskrivning av
anläggningstillgångarnas olika poster.
Vidare skall upplysningar lämnas bl.a.
om       anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärde,    om    årets
avskrivningar,  nedskrivningar  och
uppskrivningar,   om   ackumulerade
avskrivningar,  nedskrivningar  och
uppskrivningar, om korrigeringar  av
tidigare    års    avskrivningar,
nedskrivningar och uppskrivningar och
om  de tillgångar som bolaget  har
anskaffat  eller avhänt  sig  under
räkenskapsåret.   Vidare    skall
upplysningar     lämnas     om
uppskrivningsfondens storlek och dess
förändringar under räkenskapsåret. Om
en tillgång är föremål för avskrivning
eller  nedskrivning  uteslutande  av
skatteskäl, skall det lämnas upplysning
om detta tillsammans med uppgift om
avskrivningens  eller nedskrivningens
storlek.
Tilläggsupplysningarna skall, om inte
annat föreskrivs, tas in i noterna.
Hänvisningar till noterna skall göras
vid de poster i balansräkningen eller
resultaträkningen   till    vilka
upplysningarna    hänför    sig.
Tilläggsupplysningarna kan även lämnas
i balans- eller resultaträkningen under
förutsättning att detta inte står i
strid med kravet på överskådlighet.
Medlemsstaterna får enligt direktivet
medge undantag när det gäller vissa
mindre företags skyldighet att lämna
tilläggsupplysningar.   Flera   av
undantagen gäller sådana upplysningar
som enligt gällande rätt måste lämnas
av  samtliga aktiebolag.  I  sådana
avseenden finns det enligt regeringen
inte  någon  anledning  att  medge
undantag. Enligt regeringens förslag
skall  mindre  bolag undantas  från
skyldigheten  att  lämna   sådana
tilläggsupplysningar som inte erfordras
enligt gällande rätt. Förslaget innebär
att lättnadsregeln omfattar bolag med
högst  tio  anställda och  med  en
balansomslutning om högst 24 miljoner
kronor.
Utskottet kan konstatera  att  den
föreslagna lättnadsregeln kommer att
omfatta en majoritet av bolagen. Det är
enligt     utskottets    mening
tillfredsställande att  möjligheterna
till lättnader för de mindre bolagen
tas till vara i den utsträckning det
kan  ske  utan  avkall  på  svensk
redovisningsstandard.  Utskottet  kan
vidare konstatera att regeringen inte
har  varit  beredd att nu  föreslå
ytterligare undantag från de särskilda
upplysningskraven men anser att det
finns anledning att återkomma  till
frågan sedan Redovisningskommittén har
avlämnat sitt slutbetänkande.
Koncern- och intresseföretag

En koncern består av en grupp om två
eller flera företag, varav ett utgör
moderbolag och de övriga dotterföretag.
Det  typiska för koncernen är  att
moderbolaget  har  ett  bestämmande
inflytande över dotterföretagen, oftast
genom att moderbolaget förfogar över en
betydande andel av rösterna i dessa.
Eftersom det inte är möjligt att få en
klar bild av koncernens ställning och
resultat enbart genom att ta del av de
olika         koncernföretagens
årsredovisningar ställer lagstiftningen
upp   krav   på   en   särskild
koncernredovisning.  Definitionen  av
koncernbegreppet har betydelse framför
allt  för redovisningsreglerna.  Ett
moderbolag   måste  upprätta   en
koncernbalansräkning   som   skall
innehålla bl.a. en balansräkning och en
resultaträkning   avseende   hela
koncernen. Att ett aktiebolag utgör
moderbolag i en koncern innebär att en
särskild begränsning gäller om rätten
till vinstutdelning. Ett sådant bolag
får nämligen inte dela ut mer än vad
som  är  utdelningsbar vinst enligt
koncernbalansräkningen.
Koncernförhållandet  medför   också
begränsningar   i   dotterföretags
möjligheter att förvärva eller som pant
ta  emot aktier i moderbolaget och
koncernreglerna   påverkar   bl.a.
tillämpningsområdet  för  det  s.k.
låneförbudet.
EG-rätten innehåller inte någon allmän
bolagsrättslig koncerndefinition. Det
sjunde direktivet anger dock ett antal
situationer då ett företag skall vara
skyldigt  att  upprätta  en  s.k.
sammanställd  redovisning  och  ett
sammanställt   årsbokslut.   Dessa
bestämmelser kan därför sägas innebära
en indirekt formulerad definition.
De regler om koncernredovisning som i
dag   finns   i  aktiebolagslagen
överensstämmer   inte   med   det
koncernbegrepp som direktivets regler
bygger på. En anpassning måste därför
ske. En sådan anpassning kräver i och
för  sig  inte  att  den  allmänna
associationsrättsliga
koncerndefinitionen ändras. I Sverige
råder emellertid i dag överensstämmelse
mellan det koncernbegrepp som används
för redovisningsändamål och det som
används  inom  associationsrätten  i
övrigt. Enligt regeringens mening talar
både rättssystematiska och praktiska
skäl för att denna överensstämmelse
behålls, och i propositionen föreslås
därför att ett nytt koncernbegrepp i
enlighet med EG:s redovisningsregler
skall  gälla  både  i  den  nya
redovisningslagstiftningen och på den
allmänna aktiebolagsrättens område.
Enligt  förslaget skall en koncern
anses föreligga dels när ett bolag
innehar mer än hälften av rösterna för
samtliga aktier eller andelar i en
annan juridisk person, dels när ett
bolag äger aktier eller andelar i en
annan juridisk person och på grund av
avtal  med andra delägare i  denna
förfogar  över mer än  hälften  av
rösterna för samtliga aktier  eller
andelar, dels när ett bolag äger aktier
eller  andelar i en annan juridisk
person och har rätt att utse eller
avsätta mer än hälften av ledamöterna i
dess  styrelse  eller  motsvarande
ledningsorgan, dels ock när ett bolag
äger aktier eller andelar i en annan
juridisk person och har rätt att utöva
ett bestämmande inflytande över denna
på grund av avtal med den juridiska
personen eller på grund av föreskrift i
dess bolagsordning, bolagsavtal eller
därmed jämförbara stadgar. I  dessa
situationer skall bolaget anses som
moderbolag och den andra  juridiska
personen som dotterföretag.
Utskottet,  som  delar  regeringens
uppfattning   att   det   svenska
koncernbegreppet även i fortsättningen
bör vara enhetligt, har ingen erinran
mot den utformning av begreppet som
föreslås.
I propositionen föreslås vidare att
det i den svenska lagstiftningen skall
införas   ett   nytt   begrepp,
 intresseföretag . Med intresseföretag
avses i det sjunde direktivet  ett
företag, över vars driftsmässiga och
finansiella styrning ett annat företag
utövar  ett  betydande  inflytande.
Begreppet  intresseföretag  har  i
direktiven sin största betydelse för
koncernredovisningen. Om det företag
som utövar ett betydande inflytande
över ett annat företag också har ett
ägarintresse i detta företag, skall
innehavet redovisas under en särskild
rubrik i koncernredovisningen.
Enligt  den föreslagna definitionen
skall  ett  intresseföretag  anses
föreligga bl.a. om ett bolag  äger
aktier eller andelar i en svensk eller
utländsk juridisk person som inte är
dotterföretag till bolaget  och  om
bolaget samtidigt utövar ett betydande
inflytande över den juridiska personens
driftsmässiga och finansiella styrning
samt  ägandet utgör ett led i  en
varaktig förbindelse mellan bolaget och
den juridiska personen.
Utskottet  har ingen  erinran  mot
propositionens förslag i denna del.
Sambandet mellan redovisning och
beskattning

I motion L203 av Lars Björkman och Stig
Bertilsson (m) tas upp en fråga som har
samband  med  kopplingen   mellan
redovisning    och   beskattning.
Motionärerna begär ett tillkännagivande
om behovet av en utredning om reglerna
för  avskrivning  av  inventarier,
redovisning och beskattning. De pekar
på att nuvarande skatteregler skapar en
konfliktsituation i förhållande till
redovisningsreglerna. En konsekvens av
försiktighetsprincipen       inom
redovisningsområdet är att tillgångar
inte får tas upp till högre värde än
det verkliga. I skattehänseende däremot
skall inventarier betraktas som  en
helhet, och några extra avskrivningar
av sådana tillgångar som på grund av
den snabba tekniska utvecklingen på
kort tid har blivit mer eller mindre
värdelösa  tillåts  inte.  Enligt
motionärerna  är det angeläget  att
reglerna anpassas till verkligheten.
Redovisningskommittén bör därför genom
tilläggsdirektiv få i uppdrag att se
över  sambandet mellan  avskrivning,
redovisning och beskattning.
Redovisningskommittén överlämnade  i
maj 1995 delbetänkandet (SOU 1995:43)
Sambandet redovisning - beskattning.
Kommitténs förslag går ut  på  att
sambandet bör minskas. Bl.a. föreslås
att systemet med bokslutsdispositioner
och  obeskattade  reserver  skall
avskaffas  och  vidare  att  sådana
avskrivningar och avsättningar som görs
uteslutande av skatteskäl inte skall
redovisas   i   balans-    och
resultaträkningarna. Betänkandet  har
remissbehandlats.   I   proposition
1995/96:104 Skatteregler med anledning
av nya årsredovisningslagar, m.m. anför
regeringen - Finansdepartementet - att
remissutfallet på kommitténs förslag
varit övervägande negativt även om ett
antal remissinstanser är positiva till
att   bokslutsdispositioner   och
obeskattade reserver avskaffas.  Mot
bakgrund av remisskritiken  är  det
enligt  regeringen  nödvändigt  med
ytterligare   överväganden   innan
ställning kan tas till vad som skulle
vara en lämplig ordning. Regeringen
lägger  därför inte nu fram  något
förslag i fråga om sambandet mellan
redovisning och beskattning för företag
i allmänhet. Förslaget begränsas därför
till de nya regler på skatteområdet som
är en nödvändig konsekvens av de nya
årsredovisningslagarna       för
kreditinstitut  och värdepappersbolag
samt försäkringsföretag, vilka avses
träda i kraft den 1 januari 1996. Det
innebär att den nuvarande ordningen
behålls.
I  förevarande  proposition  anför
regeringen att det finns flera argument
som  talar  för att det  nuvarande
sambandet inte bör behållas, i vart
fall inte i sin nuvarande form. Frågan
om sambandet bör förändras bör enligt
regeringen anstå till dess att det
beredningsarbete som för  närvarande
pågår  inom Finansdepartementet  med
anledning  av  Redovisningskommitténs
delbetänkande har avslutats.
Utskottet kan konstatera att den fråga
motionärerna tar upp omfattas av det
beredningsarbete som för  närvarande
pågår  inom Finansdepartementet  med
anledning  av  Redovisningskommitténs
senaste   delbetänkande.    Något
tillkännagivande från riksdagens sida
av det slag som motionärerna efterlyser
är  därför inte påkallat. Utskottet
avstyrker bifall till motion L203.
Försäkringsföretag, kreditinstitut och
värdepappersbolag

Redovisningen för kreditinstitut och
värdepappersbolag    och    för
försäkringsföretag   skall   enligt
propositionens förslag regleras i två
särskilda  lagar,  en  lag   om
årsredovisning i kreditinstitut  och
värdepappersbolag  och  en  lag  om
årsredovisning i försäkringsföretag. De
regler som i dessa lagar överensstämmer
med reglerna i den allmänna lagen ges
formen av hänvisningar till denna. Den
särskilda lagstiftningen omfattar  i
övrigt bl.a. en anpassning till bank-
och försäkringsdirektiven. Bank- och
försäkrings-lagstiftningen  hör  till
näringsutskottets   beredningsområde.
Näringsutskottet har därför  beretts
tillfälle  att  yttra  sig  över
propositionen jämte de motioner som
väckts med anledning av propositionen.
Näringsutskottet har emellertid avstått
från att avge sådant yttrande. Vid det
ställningstagandet        måste
näringsutskottet  ha  vägt  in  den
omständigheten att lagutskottet inte
kan  förväntas  ta  ställning  till
huruvida den föreslagna lagstiftningen
på ett lämpligt sätt är anpassad till
den  verksamhet  som  bedrivs  inom
kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag. Lagutskottet utgår
därför  från  att  näringsutskottets
beslut innebär att det inte  finns
anledning  till  invändningar  mot
lagstiftningen i dessa avseenden.

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Den   nya   lagstiftningen   om
årsredovisning föreslås träda i kraft
den    1    januari    1996.
Övergångsbestämmelserna har utformats
så att de finansiella företagen skall
tillämpa de nya reglerna om upprättande
av årsredovisning, koncernredovisning
och  delårsrapport redan  från  det
räkenskapsår som inleds under 1996,
medan övriga företag skall tillämpa
motsvarande regler först från och med
det räkenskapsår som inleds under 1997.
Rolf Dahlberg m.fl. (m) anser i motion
L3 att det bör införas en möjlighet för
bolag  som  startar  sitt  första
verksamhetsår fram till den 1 januari
1997 att välja mellan de nya och de
gamla reglerna för detta räkenskapsår.
De föreslagna övergångsreglerna innebär
nämligen att de nödgas tillämpa de
nuvarande reglerna under det första
räkenskapsåret  och  därefter  måste
anpassa sig till de nya. Motionärerna
begär med anledning härav att riksdagen
skall besluta om införandet av en sådan
valmöjlighet som förordas i motionen
(yrkande 5).
Utskottet har förståelse för att det
kan framstå som en onödig komplikation
att nystartade företag under det första
verksamhetsåret tvingas anpassa  sig
till det regelsystem som därefter inte
längre  kommer  att  gälla.  Enligt
utskottets mening skulle emellertid en
övergångsregel   i   linje   med
motionärernas förslag föra med  sig
oönskade effekter av annat slag. För
det - i förhållande till helheten -
fåtal företag som frågan gäller skulle
det inte finnas någon kompletterande
normgivning med avseende på det nya
regelsystemet att falla tillbaka på.
Utvecklingen  av  denna  kommer  av
naturliga skäl i gång först sedan den
nya lagstiftningen börjat gälla för
alla företag. Därtill kommer att kravet
på jämförbarhet kan bli åsidosatt, dvs.
den lämnade informationen enligt det
nya  regelsystemet skulle inte utan
vidare kunna jämföras med motsvarande
information från andra företag  som
redovisar enligt de äldre, nuvarande
reglerna. Med hänsyn till det anförda
kan utskottet inte ställa sig bakom
motionärernas  önskemål.  Utskottet
avstyrker därför bifall till motion L3
yrkande 5.
Enligt    punkt    6     i
övergångsbestämmelserna  får  endast
belopp  som  har avsatts  till  en
uppskrivningsfond   före   lagens
ikraftträdande användas för nödvändiga
nedskrivningar            av
anläggningstillgångar. Om detta görs
skall upplysning lämnas i en  not.
Belopp   som  satts   av   till
uppskrivningsfond  motsvarar  dolda
reserver i anläggningstillgångar som
inte kan tas fram på annat sätt.
Övergångsregeln i punkt 6 tas upp i
motion L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m). I
motionen erinras om att kvittning av
uppskrivningsfonden i vissa fall kan
vara nödvändig för att upprätthålla en
god resultatnivå, och i handelsbolag är
detta den enda möjligheten att kunna
skriva  upp  anläggningstillgångar.
Uppskrivning av anläggningstillgångar
och avsättning till uppskrivningsfond
kan  endast göras vid årsbokslutet.
Motionärerna anser att övergångsregeln
är  orättvis eftersom vissa  bolag,
beroende på bokslutsdatum, inte kommer
att kunna anpassa sig efter den. De
bolag som har bokslutsdatum den 30
april skall nämligen redan ha sänt in
årsredovisning  till  Patent-  och
registreringsverket när riksdagen under
december   månad  1995  behandlar
förevarande proposition. Även bolag med
bokslutsdatum den 30 juni kommer att få
svårt att kunna förbereda sig eftersom
deras årsredovisningar skall behandlas
av bolagsstämma under december månad.
Därmed är det således endast de bolag
som har bokslutsdatum den 31 augusti
och den 31 december som kan förbereda
sig.   Detta   är   fel   från
konkurrenssynpunkt. Samtliga bolag bör
ges samma möjlighet att förbereda sig
inför det nya regelverket. Mot bakgrund
av det anförda begärs i motionen att
riksdagen skall besluta att punkt 6 i
övergångsbestämmelserna skall träda i
kraft först den 1 januari 1997 (yrkande
3).
Utskottet kan konstatera att de nya
reglerna om uppskrivning innebär att
det inte längre är möjligt att använda
uppskrivningsfonden för att kvitta mot
nedskrivningar. Enligt  propositionen
bör den nya ordningen emellertid inte
tillämpas på belopp som har avsatts
till en uppskrivningsfond före lagens
ikraftträdande.  Övergångsregeln  är
utformad i syfte att undvika detta. Den
ståndpunkt som motionärerna däremot ger
uttryck för synes vara att företagen
bör beredas möjlighet att före den nya
lagstiftningens ikraftträdande avsätta
medel till uppskrivningsfond för att
under  det nya regelsystemet  kunna
kvitta dem mot nedskrivningar. Detta
har   uppenbarligen  inte   varit
regeringens avsikt. Enligt utskottets
mening  bör  övergångsbestämmelsens
funktion endast vara att undvika att de
bolag  drabbas oskäligt  som  under
gällande förutsättningar har  avsatt
medel till uppskrivningsfond för att
senare  kunna  kvitta  dem  mot
nedskrivningar.
Att en del bolag trots allt, på det
sätt som beskrivs i motionen, kan ha
bättre förutsättningar än andra att i
vidare mån än vad som avsetts utnyttja
övergångsregeln, är såvitt utskottet
kan  bedöma en oönskad effekt  som
emellertid är svår att undvika vid
övergången från ett regelsystem till
ett annat.
Utskottet kan inte ställa sig bakom
det krav som förs fram i motionen utan
avstyrker bifall till motion L3 yrkande
3.  Vidare tillstyrker utskottet de
föreslagna   ikraftträdande-   och
övergångsbestämmelserna.
Övrigt

Mot de delar av propositionen som inte
särskilt  har berörts har utskottet
ingen erinran.

Utskottet har emellertid noterat vissa
smärre felaktigheter i regeringens
lagförslag, och utskottet lägger därför
i bl.a. bilaga 2 till betänkandet fram
förslag till några ändringar.
Ändringarna rör förslaget till
årsredovisningslag och förslaget till
lag om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L4,
2.  beträffande internationell
samordning
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L2,
3.           beträffande
årsredovisningslagens
tillämpningsområde
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L3 yrkande 4,
4.           beträffande
tillståndsprövning        för
resultaträkning i förkortad form
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L3   yrkande   1   antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag, såvitt avser  3
kap. 7 §,
res. 1 (m)
5.           beträffande
jämställdhetsredovisning
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L1 i denna del,
res. 2 (v)
6.           beträffande
miljöredovisning
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L1 i denna del,
7. beträffande humankapitalet
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L1 i denna del samt motion
1995/96:L207,
8. beträffande redovisning av
avgångsvederlag m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:L201 och 1994/95:204,
9.  beträffande uppgifter  om
pensionsförmåner
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L3   yrkande   2   antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag, såvitt avser  5
kap. 20 §,
res. 3 (m)
10.  beträffande  nystartade
företag
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L3   yrkande   5   antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag,  såvitt  avser
punkt 3 i övergångsbestämmelserna,
res. 4 (m)
11.          beträffande
uppskrivningsfond
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L3   yrkande   3   antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag,  såvitt  avser
punkt 6 i övergångsbestämmelserna,
res. 5 (m)
12.          beträffande
årsredovisningslagen i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till årsredovisningslag i den
mån förslaget inte omfattas av vad
utskottet hemställt ovan, med dels
den ändringen att 5 kap. 18 § och 7
kap. 29 § erhåller i bilaga 2 som
Utskottets   förslag   betecknade
lydelse, dels den ändringen att punkt
13 i bilaga 4 Uppställningsform II
för resultaträkning (rapportform med
funktionsindelning) erhåller följande
lydelse:
Räntekostnader   och   liknande
kostnader (med särskild uppgift om
kostnader avseende koncernföretag).,
13. beträffande förslaget till
lag   om   årsredovisning   i
kreditinstitut           och
värdepappersbolag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag
med den ändringen att 1 kap. 3 §
erhåller i bilaga 2 som Utskottets
förslag betecknade lydelse,
14.   beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
dels   lag   om  ändring   i
aktiebolagslagen (1975:1385),
dels   lag   om  ändring   i
bokföringslagen (1976:125),
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag,
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1992:160)  om  utländska  filialer
m.m.,
dels   lag   om  ändring   i
bankaktiebolagslagen (1987:618),
dels lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619),
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse,
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1992:1610) om kreditmarknadsbolag,
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1994:759)  om  Sveriges  allmänna
hypoteksbank,
dels  lag  om  årsredovisning  i
försäkringsföretag,
dels   lag   om  ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1950:272)  om rätt för  utländska
försäkringsföretag   att   driva
försäkringsrörelse i Sverige,
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1989:1079) om livförsäkringar  med
anknytning till värdepappersfonder.
15. beträffande sambandet mellan
avskrivning,   redovisning   och
beskattning
att   riksdagen   avslår   motion
1994/95:L203.
Stockholm den 30 november 1995
På lagutskottets vägnar
Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Rolf Dahlberg (m), Carin Lundberg
(s), Rune Berglund (s), Stig Rindborg
(m),  Eva  Arvidsson  (s),  Tanja
Linderborg (v), Sven-Erik  Österberg
(s), Göran R Hedberg (m), Birgitta
Carlsson (c), Eva Persson Sellin (s)
och Marietta de Pourbaix-Lundin (m).

Reservationer

1. Tillståndsprövning för
resultaträkning i förkortad form (mom.
4)

Rolf Dahlberg, Stig Rindborg, Göran R
Hedberg och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med Utskottet kan 
och slutar med  yrkande 1  bort ha
följande lydelse:
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning  att  den  föreslagna
tillståndsprövningen innebär nackdelar
från      kostnads-      och
effektivitetssynpunkt.   Förfarandet
kommer  också att leda till  ökade
kostnader för staten, genom den ökade
myndighetsutövning   som   krävs.
Farhågorna om att företagen i stor
utsträckning skulle välja att utelämna
uppgifter om omsättningen - vilka synes
vara  det  främsta  argumentet  för
tillståndskravet -  framstår  enligt
utskottets mening som överdrivna. En
utformning   av   reglerna   om
resultaträkning i förkortad form enligt
Redovisningskommitténs förslag innebär
att den som utnyttjar möjligheten att
upprätta   en   sådan   förenklad
resultaträkning  skall  redovisa  de
överväganden  som  ligger   bakom
bedömningen  att  bestämmelsen  är
tillämplig. En sådan ordning  torde
enligt utskottets mening vara  till
fyllest för att bestämmelsen inte skall
utnyttjas i vidare mån än som avsetts,
dvs.  när  det  är  befogat  av
konkurrensskäl.
Till följd av det anförda förordar
utskottet med bifall till motion L3
yrkande 1 att riksdagen avslår kravet
på tillståndsprövning för rätten att
upprätta resultaträkning i förkortad
form.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande tillståndsprövning
för  resultaträkning i  förkortad
form
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:L3 yrkande 1 antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag, såvitt avser 3
kap. 7 §, med den ändringen att
paragrafen erhåller i bilaga 3 som
Reservanternas förslag  betecknade
lydelse.
2. Jämställdhetsredovisning (mom. 5)

Tanja Linderborg (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 16 börjar med När det  och
slutar med  behandlad del  bort ha
följande lydelse:
Enligt  utskottets mening  är  det
angeläget att företagens jämställdhets
arbete i skilda sammanhang lyfts fram.
Ett  alternativ som  förtjänar  att
övervägas är att det ställs krav på
företagen att de i årsredovisningen
skall   lämna   uppgifter   om
jämställdhetsarbetet. Om företagen på
det sättet vore skyldiga att öppet
redovisa  vad som gjorts  för  att
förstärka  kvinnorepresentationen  i
styrelser  och  på ledande  poster,
lönefördelningen m.m., skulle  dessa
frågor sannolikt drivas på ett mer
målmedvetet sätt. Till följd av det
anförda   finner  utskottet   att
Redovisningskommittén i sitt fortsatta
arbete bör överväga hur en redovisning
av   jämställdhetsaspekterna   på
företagens  arbete  lämpligen  bör
integreras  i årsredovisningen.  Vad
utskottet anfört bör riksdagen  med
bifall till motion L1 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5.           beträffande
jämställdhetsredovisning
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:L1 i denna del som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört.
3. Uppgifter om pensionsförmåner (mom.
9)

Rolf Dahlberg, Stig Rindborg, Göran R
Hedberg och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 22 börjar med Utskottet kan 
och slutar med yrkande 2  bort ha
följande lydelse:
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning. Redovisningskommitténs och
lagrådsremissens förslag åskådliggör på
ett  tydligare  sätt  den  faktiska
kostnaden     för    företagens
pensionsförpliktelser och det  finns
enligt utskottets mening inget skäl för
att kräva särredovisning i de fall där
t.ex. verkställande direktör har samma
pensionsförmåner som andra anställda på
samma lönenivå. Till följd av  det
anförda förordar utskottet med bifall
till motion L3 yrkande 2 att 5 kap. 20
§ i förslaget till årsredovisningslag
utformas   i   enlighet    med
lagrådsremissens förslag.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.  beträffande  uppgifter  om
pensionsförmåner
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:L3 yrkande 2 antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag, såvitt avser 5
kap. 20 §, med den ändringen att
paragrafen erhåller i bilaga 3 som
Reservanternas förslag  betecknade
lydelse.
4. Nystartade företag (mom. 10)

Rolf Dahlberg, Stig Rindborg, Göran R
Hedberg och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 26 börjar med Utskottet har 
och slutar med yrkande 5  bort ha
följande lydelse:
Enligt utskottets mening innebär det
en onödig komplikation för nystartade
företag  att de under sitt  första
verksamhetsår skall tvingas anpassa sig
till ett regelsystem som därefter skall
upphöra att gälla. Det bör  därför
införas en möjlighet för dessa företag
att välja att tillämpa de nya reglerna
redan på det första räkenskapsåret.
Utskottet förordar därför med bifall
till  motion  L3  yrkande  5  att
övergångsbestämmelserna  utformas  i
enlighet            härmed.
dels att utskottets hemställan under
10 bort ha följande lydelse:
10. beträffande nystartade företag
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:L3 yrkande 5 antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag,  såvitt  avser
punkt 3 i övergångsbestämmelserna,
med  den  ändringen att  punkten
erhåller  i  bilaga  3   som
Reservanternas förslag  betecknade
lydelse.
5. Uppskrivningsfond (mom. 11)

Rolf Dahlberg, Stig Rindborg, Göran R
Hedberg och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 27 börjar med Utskottet kan 
och       slutar       med
 övergångsbestämmelserna   bort  ha
följande lydelse:
Utskottet  kan konstatera  att  de
föreslagna  reglerna om uppskrivning
innebär att det inte längre skall vara
möjligt att använda avsättningar till
uppskrivningsfond för kvittning  mot
nedskrivningar.  Som   motionärerna
framhåller   är  den   föreslagna
övergångsregeln  med  avseende  på
möjligheterna  att  utnyttja  gjorda
avsättningar olyckligt utformad. Det är
enligt  utskottets  mening   inte
acceptabelt att alla bolag som berörs
av de nya reglerna inte ges samma
förutsättningar att anpassa sig till
dem.   En   senareläggning   av
ikraftträdandet  av  punkt  6  i
övergångsbestämmelserna i enlighet med
vad som förordas i motionen skulle
rätta till missförhållandet. Till följd
härav   förordar  utskottet   att
övergångsregeln med bifall till motion
L3  yrkande 3 utformas i  enlighet
härmed.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande uppskrivningsfond
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:L3 yrkande 3 antar
regeringens    förslag    till
årsredovisningslag,  såvitt  avser
punkt 6 i övergångsbestämmelserna,
med  den  ändringen att  punkten
erhåller  i  bilaga  3   som
Reservanternas förslag  betecknade
lydelse.
Propositionens lagförslag

1 Förslag till årsredovisningslag
2  Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen      (1975:1385)
3  Förslag till lag om ändring  i
bokföringslagen       (1976:125)
4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:1103)  om     årsredovisning
m.m. i vissa företag
Härigenom föreskrivs ifråga om lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag
5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.
6 Förslag till lag om årsredovisning i
kreditinstitut och
värdepappersbolag
8 Förslag till lag om ändring i
bankaktiebolagslagen (1987:618)
9 Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen (1987:619)
11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:981) om
värdepappersrörelse
12 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1610) om
kreditmarknadsbolag
13 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:759) om Sveriges allmänna
hypoteksbank
15 Förslag till lag om årsredovisning i
försäkringsföretag
16 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)
17 Förslag till lag om ändring i lagen
(1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige
18 Förslag till lag om ändring i lagen
(1989:1079) om livförsäkringar med
anknytning till värdepappersfonder
Av utskottet föreslagna ändringar i
regeringens förslag till
årsredovisningslag

Regeringens    Utskottets
förslag      förslag
5 kap.
18 §
Av         Av
räkenskapsårets  räkenskapsårets
personalkostnader personalkostnader
skall   följande skall   följande
belopp    anges belopp    anges
särskilt:     särskilt:
1.  löner  och 1.  löner  och
ersättningar, och andra
ersättningar, och
2.    sociala
kostnader,   med 2.     sociala
särskild  uppgift kostnader,   med
om         särskild  uppgift
pensionskostnader. om
pensionskostnader.
7 kap.
29 §
Om  ett  bolag  omfattas  av  en
koncernredovisning och tillsammans med
ett eller flera företag, som inte
omfattas  av  koncernredovisningen,
leder ett annat företag som inte är
dotterföretag, får bolagets ägarandel
i det sistnämnda företaget redovisas
enligt andra stycket.
I         I
koncernbalansräkni koncernbalansräkni
ngen får tas upp ngen får tas upp
en så stor andel en så stor andel
av   företagets av    företagets
tillgångar   och tillgångar,
skulder    som avsättningar  och
belöper  sig  på skulder     som
bolagets      belöper  sig  på
ägarandel.    I bolagets
koncernresultaträk ägarandel.    I
ningen får tas upp koncernresultaträk
en så stor andel ningen får tas upp
av   företagets en så stor andel
intäkter    och av    företagets
kostnader   som intäkter    och
belöper  sig  på kostnader    som
bolagets      belöper  sig  på
ägarandel.   Vid bolagets
redovisning enligt ägarandel.   Vid
detta stycke skall redovisning enligt
9-12, 14 och 18-21 detta stycke skall
§§ tillämpas.   9-12, 14 och 18-21
§§ tillämpas.
Ett  bolag  som  tillämpar  denna
paragraf skall i en not upplysa om
skälen för detta. Uppgift enligt 5
kap. 17 § skall anges särskilt för
varje företag för vilket ägarandelar
redovisas med tillämpning av denna
paragraf.


Av utskottet föreslagen ändring i
regeringens förslag till lag om
årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag

Regeringens    Utskottets
förslag      förslag
1 kap.
3 §
Med bank avses vid tillämpningen av
denna lag bankaktiebolag, sparbank och
föreningsbank.
Med        Med
hypoteksinstitut  hypoteksinstitut
avses   Svenska avses Konungariket
stadshypotekskassa Sveriges
n,    Sveriges stadshypoteks
allmänna      kassa,   Sveriges
hypoteksbank  och allmänna
Svenska      hypoteksbank  och
skeppshypotekskass Svenska
an.        skeppshypotekskass
an.
Av reservanterna föreslagna ändringar i
regeringens förslag till
årsredovisningslag

Regeringens    Reservanternas
förslag      förslag
3 kap.
7 §
Om   det   är Om   det   är
motiverat    av motiverat    av
konkurrensskäl och konkurrensskäl får
regeringen  eller posterna  1-6  i
den myndighet som bilaga      3
regeringen     respektive
bestämmer  medger posterna 1-3 och 6
det, får posterna i  bilaga 4 slås
1-6 i bilaga  3 samman  till  en
respektive     post    benämnd
posterna 1-3 och 6 bruttovinst  eller
i bilaga 4 slås bruttoförlust.
samman  till  en Detta gäller dock
post    benämnd inte om bolaget är
bruttovinst eller ett  sådant bolag
bruttoförlust.   som  avses i  10
Detta gäller dock kap.  3 §  andra
inte om bolaget är stycket
ett sådant bolag aktiebolagslagen
som avses i  10 (1975:1385)  eller
kap.  3 § andra 4 kap. 3 § första
stycket      stycket    lagen
aktiebolagslagen  (1980:1103)   om
(1975:1385) eller årsredovisning
4 kap. 3 § första m.m.   i  vissa
stycket   lagen företag.
(1980:1103)   om
årsredovisning
m.m.  i  vissa
företag.
Ett bolag som slår samman posterna
enligt första stycket skall i en not
upplysa om skälen för detta.
5 kap.
20 §
Uppgift   skall Uppgift   skall
lämnas  om  det lämnas  om  det
sammanlagda    sammanlagda
beloppet    av beloppet     av
kostnader   och kostnader    och
förpliktelser som förpliktelser  som
avser  pensioner avser   pensioner
eller   liknande eller   liknande
förmåner   till förmåner    till
styrelseledamöter, styrelseledamöter,
verkställande   verkställande
direktören  eller direktören  eller
motsvarande    motsvarande
befattningshavare. befattningshavare
till  den   del
beloppen
överstiger vad som
skulle  ha  gällt
för    förmåner
enligt    allmän
pensionsplan.

3. I bolag som avses i 1 kap. 1 §
andra stycket lagen (1995:000)  om
årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och 1 kap. 1 § andra
stycket   lagen  (1995:000)   om
årsredovisning  i försäkringsföretag
skall bestämmelserna i 2-6 kap., 9
kap. 1 §, 2 § första stycket, 3 och
4 §§ samt 10 kap. 1 § tillämpas första
gången i fråga om det räkenskapsår som
inleds närmast efter den 31 december
1995.
I  övriga bolag I  övriga  bolag
skall de angivna skall  de angivna
bestämmelserna   bestämmelserna
samt        samt
bestämmelserna i 7 bestämmelserna i 7
kap.   tillämpas kap.   tillämpas
första gången  i första  gången  i
fråga  om  det fråga  om   det
räkenskapsår  som räkenskapsår  som
inleds efter den inleds efter  den
31 december 1996. 31 december 1996.
De       nya
bestämmelserna får
dock, i bolag som
startar     sin
verksamhet  under
1996,   tillämpas
även i fråga  om
det     första
räkenskapsåret.
6. Belopp som har 6. Belopp som har
avsatts    till avsatts    till
uppskrivningsfond uppskrivningsfond
före    lagens senast  den  31
ikraftträdande får december 1996 får
användas även för användas även för
nödvändiga     nödvändiga
nedskrivningar på nedskrivningar  på
anläggningstillgån anläggningstillgån
gar. Om detta görs gar. Om detta görs
skall  upplysning skall  upplysning
om detta lämnas i om detta lämnas i
en not.      en not.Innehållsförteckning
Sammanfattning            1
Propositionen             2
Motionerna              3
Motioner  väckta med anledning  av
proposition 1995/96:10       3

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1994/95        3
Utskottet               4
Allmän bakgrund           4

Propositionens huvudsakliga innehåll7

Behovet av ny lagstiftning m.m.   8

Lagstiftningens omfattning     10

Allmänna    bestämmelser    om
årsredovisningen          11

Redovisningen i mindre bolag    12

God redovisningssed och rättvisande
bild m.m.             12

Balans- och resultaträkningarna  13

Värdering av tillgångar      17

Avtal om avgångsvederlag      19

Tilläggsupplysningar        22

Koncern- och intresseföretag    23

Sambandet  mellan  redovisning  och
beskattning            24

Försäkringsföretag,   kreditinstitut
och värdepappersbolag       25

Ikraftträdande           och
övergångsbestämmelser       26

Övrigt               27

Hemställan             28
Reservationer            30
1.    Tillståndsprövning    för
resultaträkning i förkortad form (m)30

2. Jämställdhetsredovisning (v)  30

3. Uppgifter om pensionsförmåner (m)31

4. Nystartade företag (m)     31

5. Uppskrivningsfond (m)      32
Bilaga 1 Propositionens lagförslag  33
Bilaga 2 Av utskottet föreslagna
ändringar i regeringens förslag till
årsredovisningslag och lag om
årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag          184
Bilaga 3 Av reservanterna föreslagna
ändringar i regeringens förslag till
årsredovisningslag 186