Lagutskottets betänkande
1995/96:LU24

Tilläggsskydd för växtskyddsmedel, m.m.


Innehåll

1995/96
LU24

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
proposition 1995/96:179 vari föreslås
vissa  ändringar  i patentlagen.  De
föreslagna   ändringarna   innebär
kompletteringar till en EG-förordning om
tilläggsskydd för växtskyddsmedel och
gäller bestämmelserna om avgifter och
straffansvar.
Vidare behandlas tre motionsyrkanden
(mp) från den allmänna motionstiden 1995
som gäller patent på levande organismer.
Utskottet tillstyrker propositionen och
avstyrker motionsyrkandena.
Till  betänkandet  har  fogats  två
reservationer.

Propositionen

I  proposition  1995/96:179  föreslår
regeringen (Justitiedepartementet) att
riksdagen  antar det i propositionen
framlagda förslaget till lag om ändring
i patentlagen (1967:837).
Lagförslaget har intagits som bilaga
till betänkandet.

Motionerna

1994/95:Jo503 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en internationell konvention
som förbjuder patent på livsformer.
1994/95:Jo507 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kravet om  översyn  av
patentlagarna   i   Sverige   och
internationellt så det blir omöjligt att
ta patent på och äga livsformer.
1994/95:Jo529 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om patent på genmodifierade
djur.

Utskottet

Tilläggsskydd för växtskyddsmedel

Ett patent ger skydd för en uppfinning.
De   grundläggande   patenträttsliga
bestämmelserna  finns  i  patentlagen
(1967:837).   Patentskyddet    ger
innehavaren en tidsbegränsad ensamrätt
att utnyttja en uppfinning. En sådan
ensamrätt  är  avsedd att  stimulera
forskning   och   utvecklingsarbete.
Uppfinnare kan räkna med att  under
skyddstiden  utan  konkurrens  kunna
marknadsföra uppfinningen eller på annat
sätt exploatera den ekonomiskt. Häri
ligger också ett allmänt intresse. Mot
de  intressen som sålunda  bär  upp
patentskyddet står samhällets intresse
av att det inte skapas ett alltför
långtgående monopol när det gäller att
dra nytta av en uppfinning. Ensamrätten
är därför begränsad i tiden, i de flesta
länder till 20 år. I Sverige förlängdes
patentskyddet 1978 från 17 år till nu
gällande 20 år.
Normalt kan en produkt föras ut på
marknaden redan i anslutning till att en
ansökan  om  patent  har  gjorts.
Uppfinnaren kan då dra nytta av sin
ensamrätt under hela skyddstiden. För
vissa produkter, exempelvis läkemedel,
gäller emellertid att de inte får säljas
förrän  det  finns  ett  offentligt
godkännande.   När   ett   sådant
administrativt förfarande drar ut på
tiden, finns det risk för att  den
skyddstid  som  återstår  när  ett
godkännande för försäljning ges blir
förhållandevis kort. Om en alltför kort
tid står uppfinnaren till buds för att
utnyttja ensamrätten till uppfinningen
uppkommer risk för att han inte kan få
igen  nedlagda kostnader.  En  sådan
ordning   kan  leda   till   att
samhällsnyttiga  investeringar  inte
kommer till stånd eller att verksamheter
flyttas till länder som erbjuder ett
bättre skydd.
För att råda bot på en alltför kort
effektiv  patenttid när  det  gäller
läkemedel har EG:s råd 1992 antagit en
förordning  om  supplerande  skydds
certifikat  för  läkemedel.  Systemet
innebär  att  innehavaren  av  ett
läkemedelspatent efter ansökan kan få
skyddstiden för patentet förlängd med
högst fem år efter det att patenttiden
har löpt ut (prop. 1994/95:86, bet.
LU8).
Ett annat slag av produkter som kräver
godkännande för att få säljas och som
därmed kan drabbas av problemet med en
alltför kort patenttid är växtskydds
medel. I Sverige gäller som huvudregel
att ett växtskyddsmedel inte får släppas
ut på marknaden utan att vara godkänt av
Kemikalieinspektionen. Reglerna om krav
på  godkännande finns i förordningen
(1985:836)   om   bekämpningsmedel.
Växtskyddsmedel är produkter som  är
avsedda  att  skydda  växter  eller
växtprodukter mot skadliga organismer
eller  förhindra inverkan av  sådana
organismer. Framtagandet av ett nytt
växtskyddsmedel är en utdragen process.
Kostnaderna för forskning och utveckling
av nya produkter är mycket höga, och det
är förenat med betydande risker att
investera i forskning på området. Tiden
för behandling i Sverige av en ansökan
om  godkännande för försäljning  kan
uppskattas till i genomsnitt två år. Det
är  emellertid  inte  bara  denna
handläggningstid som gör att det dröjer
innan medlet kan marknadsföras. Medlets
egenskaper måste vara noga utprovade
innan en ansökan om godkännande kan
lämnas in. Denna prövning pågår ofta
under flera år. I praktiken kan det gå
ett tiotal år från patentansökan till
dess  att  medlet kan  säljas.  Den
effektiva  patenttiden blir därigenom
halverad.
Efter  samråd  med Europaparlamentet
antog rådet i november 1995 en gemensam
ståndpunkt om en förordning om skapandet
av    ett   tilläggsskydd   för
växtskyddsmedel. Parlamentet har den 12
mars  1996  ställt  sig  bakom  den
gemensamma  ståndpunkten,  dock  med
förslag till en viss justering. Det
finns  anledning  att  anta  att
förordningen slutligt kommer att antas
av rådet under våren 1996. Förordningen
innebär att innehavaren av ett patent på
ett växtskyddsmedel genom en ansökan om
tilläggsskydd kan få skyddstiden för
patentet förlängd med högst fem år,
beroende på hur lång tid det har tagit
att  få växtskyddsmedlet godkänt för
försäljning. En ansökan om tilläggsskydd
skall göras hos respektive medlemsstats
patentmyndighet.   Förordningen   om
tilläggsskydd   för  växtskyddsmedel
motsvarar i stort sett förordningen om
tilläggsskydd för läkemedel. Av Sveriges
medlemskap i den Europeiska  unionen
följer att förordningen om tilläggsskydd
för  växtskyddsmedel  blir  direkt
tillämplig   i   Sverige.   Vissa
kompletterande bestämmelser krävs dock
för att förordningen skall få avsedda
verkningar nationellt.
I förevarande proposition föreslås mot
denna bakgrund att det i patentlagen
införs regler om avgifter vid ansökan
enligt förordningen och att patentlagens
regler om ansvar blir tillämpliga även
med  avseende på tilläggsskyddet för
växtskyddsmedel. Ändringarna innebär att
avgiftsbestämmelserna och reglerna om
straffansvar, som nu gäller i fråga om
tilläggsskydd  för  läkemedel,  blir
tillämpliga  också  när  det  gäller
tilläggsskydd för växtskyddsmedel. De
nya reglerna föreslås träda i kraft den
dag regeringen bestämmer.
Utskottet, som inte har någon erinran
mot  regeringens förslag, tillstyrker
bifall till propositionen.
Patent på levande organismer

I tre motioner av Birger Schlaug m.fl.
(mp) från den allmänna motionstiden år
1995 begärs tillkännagivanden som gäller
mot  patent på livsformer. I motion
1994/95:Jo507 anförs att regeringen bör
se   över   patentlagarna   och
internationella överenskommelser som rör
patent på liv, så att det blir omöjligt
att ta patent på och äga livsformer
(yrkande  7).  Motion  1994/95:Jo503
innehåller ett yrkande om Sverige bör
verka internationellt för en konvention
som  förbjuder patent på  livsformer
(yrkande  5). I motion 1994/95:Jo529
anförs att Sverige inom EU bör verka för
förbud på patent på genmodifierade djur
(yrkande 24).
Utskottet vill erinra om att det inom
EU pågår ett arbete med att utforma ett
direktiv  om  rättsligt  skydd  för
biotekniska uppfinningar. Motivet för
ett sådant direktiv är att garantera fri
rörlighet av patenterade bioteknologiska
produkter  genom  att  harmonisera
medlemsstaternas lagstiftning så att de
rättsliga   förutsättningarna   för
patentskydd, liksom skyddets omfattning,
klargörs.  Beträffande  arbetet  med
ifrågavarande direktiv  kan  upplysas
följande.
Efter  många  års  arbete  på  ett
direktivförslag antog EG:s råd 1994 en
gemensam ståndpunkt. Europaparlamentet
föreslog emellertid flera ändringar i
rådsförslaget.     Sedan     en
förlikningskommitté  presenterat  ett
gemensamt utkast, röstades detta ned av
parlamentet i mars 1995 med påföljd att
direktivet   inte   kunde   antas.
Kommissionen har därefter lagt fram ett
reviderat  direktivförslag.  Förslaget
bygger till övervägande delen på det
tidigare direktivet som det kom att
utformas   i   förlikningskommitténs
gemensamma  utkast.  Det  innehåller
bestämmelser  om  de  bioteknologiska
uppfinningarnas patenterbarhet. Avsikten
är att direktivet skall passa in i
existerande nationell lagstiftning och
det  är  alltså inte fråga om  att
introducera    någon    särskild
patentlagstiftning för levande material.
I förslaget har - med avseende på den
mänskliga kroppen - markerats skillnaden
mellan  en  uppfinning,  som  är
patenterbar, och en upptäckt, som inte
är det. Vidare anges att växtsorter och
djurraser som sådana inte skall vara
patenterbara. Detsamma gäller i allt
väsentligt biologiska förfaringssätt för
produktion av växter eller djur. Däremot
är  avsikten  att  mikrobiologiska
förfaranden  och  alster  som  är
framställda  genom sådana förfaranden
skall  vara  patenterbara.  Förslaget
innehåller vidare en övergripande etisk
regel som innebär att uppfinningar, vars
utnyttjande skulle stå i strid  med
allmän ordning och goda seder, inte
skall vara patenterbara. Det anges också
att  ett  förfarande som  avser  en
modifiering av den genetiska identiteten
hos djur inte skall kunna patenteras
såvida  det  inte råder  en  rimlig
proportion mellan det lidande som djuret
kan  förorsakas  och  uppfinningens
ändamål. Det nya direktivförslaget är
föremål    för    det    s.k.
medbeslutandeförfarandet       med
Europaparlamentet. Det behandlas också i
en     rådsarbetsgrupp.     Inom
Justitiedepartementet  bereds  ärendet
under tiden bl.a. genom att synpunkter
inhämtas  från  berörda  departement,
myndigheter och organisationer.
Mot  bakgrund av vad  som  sålunda
redovisats kan utskottet konstatera att
de frågor som motionärerna tar upp har
varit föremål för ett omfattande arbete
inom EG och att detta arbete nu synes
vara inne i slutskedet. Innehållet i ett
kommande  direktiv kommer  att  vara
bestämmande för utformningen  av  de
svenska  rättsreglerna  på  området.
Utskottet, som utgår från att regeringen
arbetar  för  att vinna  gehör  för
angelägna svenska intressen, ser för
närvarande inga skäl för ett initiativ
från riksdagens sida.
Utskottet avstyrker med det anförda
bifall  till motionerna 1994/95:Jo503
yrkande 5 och 1994/95:Jo507 yrkande 7.
Av  ovan  angivna  skäl  avstyrker
utskottet  bifall även  till  motion
1994/95:Jo529 yrkande 24.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande tilläggsskydd för
växtskyddsmedel
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
patentlagen (1967:837),
2.  beträffande  patent  på
livsformer
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:Jo503  yrkande  5   och
1994/95:Jo507 yrkande 7,
res. 1 (c, v)
3.  beträffande  patent  på
genmodifierade djur
att   riksdagen  avslår  motion
1994/95:Jo529 yrkande 24.
res. 2 (c)
Stockholm den 7 maj 1996
På lagutskottets vägnar
Agne Hansson


I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Rolf Dahlberg
(m), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Bengt Harding
Olson (fp), Inger Segelström (s), Tanja
Linderborg (v), Anders Ygeman (s), Tomas
Högström (m), Yvonne Ruwaida (mp),
Birgitta Carlsson (c), Eva Persson
Sellin (s) och Marietta de Pourbaix-
Lundin (m).

Reservationer

1. Patent på livsformer (mom. 2)

Agne Hansson (c), Tanja Linderborg (v)
och Birgitta Carlsson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 4 börjar med Mot bakgrund 
och slutar med  yrkande 7  bort ha
följande lydelse:
Enligt utskottets mening finns  det
anledning att ifrågasätta rätten att
patentera och att äga livsformer. Detta
är  en fråga både om etik och  om
praktiskt ansvar. En ordning med rätt
till patent på livsformer innebär ett
hot mot viktiga delar av den biologiska
mångfalden  och mot kulturarvet.  De
nationella   reglerna   och   de
internationella överenskommelserna  på
området bör ses över med inriktningen
att det skall vara omöjligt att ta
patent på och äga livsformer. Sverige
bör internationellt också verka aktivt
för  skapandet av en konvention som
förbjuder  patenträtt på  livsformer.
Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen  till  känna.  Utskottet
tillstyrker således bifall till motion
Jo507  yrkande 7 samt motion  Jo503
yrkande 5.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande patent på livsformer
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1994/95:Jo503 yrkande 5
och 1994/95:Jo507 yrkande 7 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
2. Patent på genmodifierade djur (mom.
3)

Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda
c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 4 börjar med Av ovan  och
slutar med yrkande 24 bort ha följande
lydelse:
I   arbetet  med  att  motverka
möjligheterna att patentera livsformer
är det också viktigt att verka för
förbud på patent på genmodifierade djur.
Enligt utskottets mening är detta en
angelägen fråga som Sverige bör driva
inom EU. Detta bör riksdagen med bifall
till motion Jo529 yrkande 24 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.   beträffande   patent   på
genmodifierade djur
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:Jo529 yrkande 24 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

Propositionens lagförslag

Förslag  till  lag  om  ändring  i
patentlagen (1967:837)