Lagutskottets betänkande
1995/96:LU11

Lag om företagsrekonstruktion, m.m.


Innehåll

1995/96
LU11

Sammanfattning

I    betänkandet   behandlar   utskottet
regeringens proposition 1995/96:5 Lag om
företagsrekonstruktion. Vidare behandlas
sju motioner som väckts med anledning av
propositionen och elva motioner från den
allmänna motionstiden år 1995.
I propositionen  lägger regeringen fram
ett    förslag   till    en    lag    om
företagsrekonstruktion.        Förslaget
innefattar  ett  nytt insolvensrättsligt
förfarande  inom vars ram  åtgärder  kan
vidtas   för  att  rekonstruera   sådana
företag  i  kris som bedöms ha  utsikter
till  en fortsatt lönsam verksamhet.  En
rekonstruktion   kan   innefatta   såväl
åtgärder    som   förbättrar   rörelsens
resultat    som   en   uppgörelse    med
borgenärerna   i   form    av    ackord.
Ackordslagens bestämmelser om offentligt
ackord    överförs   till    lagen    om
företagsrekonstruktion.  Under  den  tid
som  en företagsrekonstruktion pågår har
enligt   förslaget   näringsidkaren    i
princip  skydd  mot  exekutiva  åtgärder
från  borgenärernas  sida  och  mot  att
avtalsmotparter  häver  ingångna  avtal.
När     en    domstol    beslutar     om
företagsrekonstruktion     skall     den
samtidigt utse en rekonstruktör.  Dennes
uppgift  är  att  utreda näringsidkarens
problem  och att lämna förslag till  hur
problemen   skall  lösas.   Borgenärerna
garanteras  insyn i och möjligheter  att
påverka rekonstruktionsförfarandet.  För
att  underlätta företagsrekonstruktionen
föreslås  att  fordringar  som   uppstår
under    förfarandet  skall   få   bästa
allmänna förmånsrätt.
I    propositionen   föreslås    vidare
ändringar     i     skuldsaneringslagen.
Ändringarna innebär att fysiska personer
som   är   näringsidkare   skall   kunna
beviljas  skuldsanering,  om  det  finns
särskilda    skäl   med   hänsyn    till
näringsverksamhetens  ringa   omfattning
och enkla beskaffenhet.
Lagen  om  företagsrekonstruktion   och
övriga  lagändringar  var  avsedda   att
träda i kraft den 1 februari 1996.
I    en   motion   yrkas   avslag    på
propositionen.  I  tre  andra   motioner
yrkas  att  förslaget  till  ändring   i
skuldsaneringslagen skall avslås. Övriga
motioner  gäller bl.a.  olika  moment  i
rekonstruktionsförfarandet,        vissa
rättsverkningar   av   ett   beslut   om
företagsrekonstruktion, rekonstruktörens
kompetens, ackord, förmånsrättsordningen
och  vissa  frågor med  anknytning  till
denna samt några spörsmål om  konkurs.
Konkursförvaltarkollegiernas förening
har  inför utskottet framfört synpunkter
på      förslaget     såvitt      gäller
förutsättningarna    för    beslut    om
företagsrekonstruktion.  I  ärendet  har
också    inkommit    skrivelser     från
Grossistförbundet  Svensk  Handel  resp.
Företagarnas Riksorganisation.
I betänkandet behandlar utskottet också
ett  i  proposition 1995/96:115 framlagt
förslag  till  lag om ändring  i  det  i
proposition     1995/96:5      framlagda
förslaget       till       lag        om
företagsrekonstruktion.
Beträffande förutsättningarna  för  ett
beslut     om    företagsrekonstruktion,
förordar utskottet en ändrad lydelse  av
bestämmelsen   härom   i    syfte    att
möjliggöra  att  ett sådant  beslut  kan
meddelas   på   ett  tidigare   stadium.
Utskottet   lägger  också   fram   några
förslag    som    innebär    lagtekniska
justeringar samt föreslår av lagtekniska
skäl  avslag  på ett par av  regeringens
lagförslag.   Vidare föreslår utskottet,
med    bifall    till   två    motioner,
följdändringar     i     viss      annan
lagstiftning.   I   övrigt   tillstyrker
utskottet  bifall till lagförslagen  med
den  ändringen  att  ikraftträdandet  av
lagstiftningen flyttas fram till  den  1
september 1996.
Med anledning av ett motionsyrkande (v)
förordar  utskottet ett tillkännagivande
om  att  regeringen  skall  låta  utreda
frågan  om rätt för gäldenären att  häva
avtal     efter    ett     beslut     om
företagsrekonstruktion. Vidare  förordar
utskottet   med   anledning    av    två
motionsyrkanden   (v  resp.   kds)   ett
tillkännagivande  om   en  utredning  av
frågan  om  vilken myndighet  som  skall
handha  statens  borgenärsfunktion   vid
ackord.
Övriga motionsyrkanden avstyrks.
Till   betänkandet   har   fogats    17
reservationer och ett särskilt yttrande.

Propositionerna

I    proposition   1995/96:5    föreslår
regeringen   (Justitiedepartementet)   -
efter   hörande   av  Lagrådet   -   att
riksdagen   antar  de  i   propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om företagsrekonstruktion,
2. lag om ändring i äktenskapsbalken,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4.  lag om ändring i lagen (1845:50  s.
1)  om  handel med lösören, som  köparen
låter i säljarens vård kvarbliva,
5.  lag om ändring i lagen (1927:77) om
försäkringsavtal,
6.  lag  om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979),
7. lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
8.  lag  om  ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
9. lag om ändring i lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m.,
10.      lag      om     ändring      i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
11.  lag  om ändring i lagen (1995:307)
om   ändring  i  utsökningsregisterlagen
(1986:617),
12.   lag  om  ändring  i  konkurslagen
(1987:672),
13.   lag   om   ändring   i   köplagen
(1990:931),
14.  lag  om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument,
15.  lag  om ändring i lagen (1993:891)
om  indrivning  av  statliga  fordringar
m.m.,
16.  lag  om ändring i lagen (1993:892)
om  ackord  rörande statliga  fordringar
m.m.,
17.      lag      om     ändring      i
skuldsaneringslagen (1994:334).
Lagförslagen har intagits som bilaga  1
i betänkandet.
I   proposition   1995/96:115   föreslår
regeringen (Justitiedepartementet) efter
hörande  av Lagrådet - såvitt  nu  är  i
fråga  (lagförslag 30) -  att  riksdagen
antar  i  propositionen framlagt förslag
till  lag  om ändring i lagen (1995:000)
om företagsrekonstruktion.

Lagförslaget, som av justitieutskottet
överlämnats till lagutskottet, återfinns
i bilaga 2 till betänkandet. Övriga
lagförslag i proposition 1995/96:115 har
behandlats av justitieutskottet i
betänkandet 1995/96:JuU17.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:5

1995/96:L11  av  Rolf  Åbjörnsson  m.fl.
(kds) vari yrkas
1.  att  riksdagen beslutar om  sådan
ändring  i  förmånsrättslagen (1970:979)
att  dels  nuvarande 11 § skall  upphöra
att  gälla, dels att nuvarande  10  a  §
skall  betecknas 11 § och att 12 och  15
§§ skall kompletteras med följande: 12 §
"Löper en uppsägningstid under konkursen
gäller  förmånsrätten endast  under  den
tid  som  gäldenärens  näringsverksamhet
fortsätter,   dock  längst   under   två
månader",  15 § "En fordran  med  allmän
förmånsrätt  tas  i första  hand  ut  ur
egendom som inte är föremål för särskild
förmånsrätt.  En  fordran   med   allmän
förmånsrätt  enligt 10, 11 eller  12  §§
tas   dock,  om  det  behövs,  ut   före
fordringar"   med  särskild  förmånsrätt
enligt 5 eller 12 §§ i annan lös egendom
än tomträtt,
2.  att  riksdagen beslutar om  sådan
ändring  i  lagen (1993:112)  om  ackord
rörande  statliga  fordringar  m.m.  att
staten           företräds            av
kronofogdemyndigheten,
3.  att  riksdagen avslår förslaget  om
ändring av skuldsaneringslagen.
1995/96:L12 av Anita Persson  m.fl.  (s)
vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  om  sådan
ändring  i 11 kap. 20 § lagen (1987:667)
om  ekonomiska föreningar att beslut  om
företagsrekonstruktion skall regi-
streras hos registreringsmyndigheten,
2.  att  riksdagen beslutar  om  sådant
tillägg   i  16  §  handelsregisterlagen
(1974:157) att registrering av beslut om
företagsrekonstruktion skall ske.
1995/96:L13 av Bengt Harding Olson m.fl.
(fp, m, c) vari yrkas
1.  att  riksdagen  avslår  regeringens
proposition        (1995/96:5)        om
företagsrekonstruktion,
2.  att  riksdagen begär att  regeringen
skyndsamt återkommer med nytt förslag om
rehabilitering av företag.

1995/96:L14 av Rolf Dahlberg  m.fl.  (m)
vari yrkas
1.   att   riksdagen   beslutar   ändra
regeringens       förslag       avseende
rekonstruktionsplanen   i  enlighet  med
vad som anförts i motionen,
2.   att   riksdagen   beslutar   ändra
regeringens förslag avseende ansökan  om
företagsrekonstruktion  i  enlighet  med
vad som anförts i motionen,
3.   att   riksdagen   beslutar   ändra
regeringens   förslag  avseende   ackord
under     företagsrekonstruktionen     i
enlighet med vad som anförts i motionen,
4.  att  riksdagen  avslår  regeringens
förslag       om       att       utvidga
skuldsaneringslagen  till  att   omfatta
även  små  näringsidkare i enlighet  med
vad som anförts i motionen,
5.   att   riksdagen   beslutar   ändra
regeringens       förslag       avseende
skattefordringars förmånsrätt i enlighet
med vad som anförts i motionen,
6.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts om reformeringen av systemet med
löneförmånsrätt och lönegaranti.
1995/96:L15 av Per Rosengren  m.fl.  (v)
vari yrkas
1.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag enligt vad i motionen anförts om
gäldenärens avtal, 6.4,
2.   att  riksdagen  antar  regeringens
förslag när det gäller rekonstruktör med
den ändring som följer av vad i motionen
anförts om avsnitt 7.1,
3.   att  riksdagen  antar  regeringens
förslag när det gäller borgenärens  roll
med  den  ändring som följer  av  vad  i
motionen anförts om avsnitt 7.3,
4.   att  riksdagen  godkänner  vad   i
motionen  anförts om upprättande  av  en
rekonstruktionsplan, avsnitt 7.4,
5.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag  enligt  vad i motionen  anförts
om  ackord under företagsrekonstruktion,
avsnitt 7.5,
6.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag  enligt  vad i motionen  anförts
om  ordningen mellan lönefordringar  och
fordringar      med      säkerhet      i
företagshypotek, avsnitt 8.2,
7.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag enligt vad i motionen anförts om
nytillkomna fordringar, avsnitt 8.4,
8.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag enligt vad i motionen anförts om
tidigare    genomförda    ändringar    i
löneförmånsrätten   och    lönegarantin,
avsnitt 8.7.
1995/96:L16 av Inga Berggren  m.fl.  (m,
fp)  vari  yrkas att riksdagen  som  sin
mening ger regeringen till känna  vad  i
motionen     anförts    om     förstärkt
sakrättsligt          skydd          för
återtagandeförbehåll.

1995/96:L17 av Inga-Britt Johansson och
Marianne Carlström (s) vari yrkas att
riksdagen beslutar om sådana ändringar i
annan lagstiftning att bestämmelserna om
företagsrekonstruktion också omfattar
ekonomiska föreningar.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1994/95

1994/95:L301 av Rolf Dahlberg m.fl.  (m)
vari yrkas
1.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag       till      ändring       av
förmånsrättslagen (1970:979) i  enlighet
vad   som   anförts   i   motionen    om
förmånsrätt för skattefordringar,
2.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag       till      ändring       av
förmånsrättslagen (1970:979) i  enlighet
med  vad  som  anförts  i  motionen   om
förmånsrätt för lönefordringar,
3. att riksdagen beslutar om ändring  i
lagen  (1984:649)  om företagshypotek  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1994/95:L302 av Bengt Harding Olson (fp)
vari  yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en myndighet för obeståndsmål
och skuldsaneringsärenden.

1994/95:L303 av Rolf Dahlberg m.fl.  (m)
vari yrkas
1.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag   till  ändring  i  konkurslagen
(1987:672)  beträffande förvaltning  och
tillsyn i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag   till  ändring  i  konkurslagen
(1987:672)  i  enlighet  med   vad   som
anförts i motionen,
3.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag  till ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385)  i  enlighet  med  vad   som
anförts i motionen.
1994/95:L306  av Kristina Nordström  och
Sven-Åke Nygårds (s) vari yrkas
3.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts  om  att begränsa  möjligheterna
till missbruk i konkursförfaranden,
4.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts      om      att      underlätta
rekonstruktionen av företag  som  bedöms
kunna bli livskraftiga.
1994/95:L307 av Hans Andersson m.fl. (v)
vari yrkas
1.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag    om    sådan    ändring     av
förmånsrättslagen   att    arbetstagares
lönefordran ges bästa förmånsrätt.
1994/95:L308  av Eva Flyborg  och  Bengt
Harding Olson (fp) vari yrkas
1.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts  om  återförsäljning av  egendom
till tidigare ägare genom auktion,
2.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts       om      skärpning       av
näringsförbudsregleringen,
3.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts      om      uppföljning      av
näringsförbudsbesluten,
4.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts    om    bättre    skydd     för
leverantörsfordringar,
5.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anfört  som  obligatorisk  prövning   av
företagsrekonstruktion innan  beslut  om
konkurs.
1994/95:L309  av  Bengt  Harding   Olson
m.fl. (fp, m, c) vari yrkas
1.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts          om         moderniserad
företagsrehabilitering,
2.  att  riksdagen som  sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts       om      en      reformerad
förmånsrättsordning.1994/95:L310 av Agne Hansson  m.fl.  (c)
vari yrkas
1.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag  om  ändring i förmånsrättslagen
(1970:979)  beträffande s.k.  produktiva
lönefordringar i enlighet  med  vad  som
anförts i motionen,
2.  att riksdagen hos regeringen  begär
förslag  om  ändring i förmånsrättslagen
(1970:979)  beträffande förmånsrätt  för
skatte- och avgiftsfordringar i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1994/95:L311 av Marianne Andersson m.fl.
(c,  m, fp) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i    motionen   anförts   om   förstärkt
sakrättsligt          skydd          för
äganderättsförbehåll.

1994/95:L312 av Hans Stenberg m.fl.  (s)
vari yrkas
1.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts       om       missbruk       av
konkursförfarandet,
2.  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen  till känna  vad  i  motionen
anförts       om      förändring       i
förmånsrättslagen.
1994/95:Ju221 av Gun Hellsvik m.fl.  (m)
vari yrkas

8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om avskaffande av
skatteprivilegiet.

Utskottet

Allmän bakgrund

Efterlevnaden  av civilrättsliga  regler
om betalningsskyldighet regleras i sista
hand    av   att   gäldenärens   egendom
tvångsvis genom konkurs kan användas för
att   tillgodose   fordringsägarna.   De
väsentligaste bestämmelserna om  konkurs
finns  i  konkurslagen  (1987:672).  Vid
sidan  av konkurslagen finns flera andra
lagar    som    har    betydelse     för
konkursinstitutets funktion. Härvid  kan
särskilt     nämnas    förmånsrättslagen
(1970:979), lönegarantilagen  (1992:497)
och ackordslagen (1970:847).
Ett  konkursförfarande inleds  med  att
rätten  på  ansökan  av  gäldenär  eller
borgenär  beslutar  om  konkurs.   Genom
konkursbeslutet   förlorar    gäldenären
rådigheten över den egendom som ingår  i
konkursboet.  Rådigheten  tillkommer   i
stället  den  förvaltare  som  utses  av
rätten.  Förvaltarens  uppgift  är   att
realisera tillgångarna i boet  och  dela
ut influtna medel till borgenärerna. Vid
förvaltningen skall förvaltaren ta  till
vara  borgenärernas gemensamma rätt  och
bästa  samt  vidta alla de åtgärder  som
kan   främja  en  förmånlig  och   snabb
avveckling   av   boet.  Konkursreglerna
utgår  från  att,  när flera  borgenärer
inte  kan  få betalt fullt ut  för  sina
fordringar,  förlusten i  princip  skall
fördelas  proportionellt  i  förhållande
till  vars  och ens fordran.  Konkursens
primära  uppgift  är att  tillhandahålla
ett  system för att tvångsvis tillgodose
de konkurrerande betalningsanspråken.
Den        ordning       i       vilken
betalningsanspråken  skall   tillgodoses
regleras  i förmånsrättslagen.  I  lagen
görs  beträffande  förmånsrättsordningen
skillnad   mellan  å  ena   sidan   s.k.
särskilda  förmånsrätter,  som  belastar
endast viss gäldenärens egendom och  som
gäller både vid utmätning och i konkurs,
samt   å   andra  sidan  s.k.   allmänna
förmånsrätter, som avser all gäldenärens
egendom och som gäller enbart i konkurs.
Lönegarantilagen innebär  att  staten
garanterar  prioriterade  fordringar  på
lön  och pension samt att staten övertar
såväl  fordringarna som den  förmånsrätt
som  följer  med  dem.  Staten  inträder
således  i  konkursen  som  borgenär  på
resp. löntagares plats.
Efter   ett  konkursbeslut  kan   en
borgenär  inte  genom  samförstånd   med
gäldenären   eller   genom   att   vidta
indrivningsåtgärder  m.m.   skaffa   sig
företräde framför andra borgenärer.  För
att  förhindra  att  enstaka  borgenärer
skaffar  sig  försprång  i  konkurrensen
mellan  fordringsägarna  finns  dessutom
regler  som ger konkursbeslutet en  viss
retroaktiv effekt. Sålunda kan betalning
och  andra  rättshandlingar som  företas
inom en viss tidsrymd före konkursen bli
föremål     för     återvinning     till
konkursboet.
En konkurs medför ofta värdeförstöring.
Kravet   på   att   konkursboet    skall
avvecklas   kan  sålunda   medföra   att
egendom  säljs till ett värde  som  inte
motsvarar  det  verkliga.  Regelsystemet
kan  vidare  göra  det svårt  att  under
konkursen  driva  verksamheten  på   ett
affärsmässigt  sätt, och de  värden  som
finns i företaget, bl.a. good-will,  kan
gå     till    spillo.    Vidare     kan
konkursförvaltningen                vara
kostnadskrävande.  För  att  undvika  de
negativa  effekterna av en  konkurs  kan
borgenärerna  träffa en  uppgörelse  med
gäldenären   genom  ackord.   En   sådan
uppgörelse   innebär   i   princip   att
oprioriterade fordringar reduceras  till
en  viss  procent  av  det  ursprungliga
beloppet.  Till skillnad  från  vad  som
gäller  vid  konkurs behåller gäldenären
sin   rådighet   över  egendomen   under
ackordsförfarandet.         Ackordslagen
reglerar   i   princip  bara  offentliga
ackord, dvs. fall där uppgörelsen kommer
till  stånd genom ett beslut av  domstol
efter  en  offentlig  ackordsförhandling
och     kan    genomföras     mot     en
borgenärsminoritets         bestridande.
Liknande bestämmelser finns också  i  12
kap. konkurslagen. Detta gör det möjligt
att  också  inom  ramen  för  en  inledd
konkurs åstadkomma ett ackord. Vid sidan
av    offentligt    ackord    förekommer
underhandsackord.   Sådana   ackord   är
formlösa   överenskommelser  som   ingås
frivilligt och kräver samtycke  av  alla
berörda borgenärer.
Reglerna   om  offentligt  ackord   har
kommit  till  för att förhindra  att  en
eller  ett  fåtal borgenärer av  tredska
framtvingar        en         oförmånlig
avvecklingsform.      Ackordsförfarandet
enligt  ackordslagen kan indelas  i  två
stadier.  Det  första  inleds  med   att
domstolen   på  ansökan  av   gäldenären
förordnar  en  god man som skall  utreda
och   förhandla   med  borgenärerna   om
ackord. Om en frivillig uppgörelse  inte
kan träffas men förhandlingarna ändå ger
ett  någorlunda positivt resultat inleds
det  andra  stadiet i ackordsförfarandet
genom   att   gäldenären   ansöker    om
förhandling  om offentligt  ackord.  För
att  ackordsförslaget skall kunna godtas
och    fastställas   fordras   att   det
uppfyller   vissa  krav   i   fråga   om
ackordsprocent  m.m.   samt   att   viss
majoritet     av     de    oprioriterade
borgenärerna     biträder     förslaget.
Ackordet  blir inte gällande förrän  det
godkänts av rätten.
Den   huvudsakliga  skillnaden   mellan
ackord  och  konkurs är att  vid  ackord
gäldenärsföretaget  består   och   avses
fortsätta  med sin verksamhet  medan  så
inte  är  fallet vid konkurs.  Konkursen
innebär   nämligen   i   allmänhet   att
gäldenärsföretaget upplöses och att dess
verksamhet  avvecklas,  antingen   genom
försäljning   till   ett   företag   som
fortsätter    driften    eller     genom
realisation    av    tillgångarna    och
nedläggning av driften. Även ackord  kan
leda  till  avveckling men avsikten  med
förfarandet är främst att få till  stånd
rekonstruktion av ett företags finanser.
Utöver  konkurs-  och ackordsinstituten
finns  inte någon lagreglerad  form  för
rekonstruktion   av   företag.   I   det
praktiska rättslivet har dock vid  sidan
av  konkurs  och  ackord  utvecklats  en
ordning  med  betalningsinställelse  som
ofta föregår konkurs eller ackord. Någon
allmän   civilrättslig   reglering    av
formerna     för    och    verkan     av
betalningsinställelse  finns  inte,  men
särskilda  bestämmelser  om  verkan   av
betalningsinställelse  finns   i   olika
författningar. Sålunda skall  exempelvis
enligt  konkurslagen en  gäldenär  anses
vara insolvent om han har förklarat  sig
ställa      in     sina     betalningar.
Betalningsinställelse utgör  således  en
presumtion för obestånd.
Frågor  om  ett  särskilt  rättsligt
förfarande   med  syfte  att  återställa
livskraften   hos  i  grunden   lönsamma
företag som hamnat i ekonomisk kris  har
diskuterats under lång tid och  i  olika
sammanhang.   Hösten   1987   behandlade
utskottet ett antal motioner vari sådana
frågor  togs  upp.  Också  motioner  som
rörde skuldsanering för fysiska personer
behandlades i detta sammanhang.  I  sitt
av    riksdagen   godkända    betänkande
1987/88:LU12   uttalade  utskottet   att
själva konkursförfarandet i sig ofta ger
goda möjligheter till rekonstruktion  av
företag  som är på obestånd men  som  på
sikt kan vara livskraftiga. Konkurs  som
instrument  för företagsrekonstruktioner
innebär emellertid vissa nackdelar.  För
ett  företag i kris är konkurs  ofta  en
sista   utväg  som  tillgrips  då  andra
åtgärder  inte  visat  sig  kunna   lösa
problemen.  Den ekonomiska  obalansen  i
företaget  kan  då  ha  förvärrats   och
möjligheterna till en rekonstruktion kan
därför     vara     begränsade     eller
obefintliga.  En annan nackdel,  anförde
utskottet   vidare,   är   att   konkurs
regelmässigt   innebär   värdeförstöring
samt         kan        leda        till
sysselsättningsproblem  och  svårigheter
för         underleverantörer        och
legotillverkare. Till bilden  hör  också
att   det   kan  vara  svårt   för   ett
konkursdrabbat företag att fortsätta sin
verksamhet eftersom möjligheterna att få
erforderliga  krediter från  banker  och
leverantörer är små. Mot denna  bakgrund
finns det, framhöll utskottet, anledning
att   närmare  överväga  om   man   inte
lagstiftningsvägen kan införa en ordning
som medger att företag i kris får rådrum
för     att     lösa    sina    problem.
Rekonstruktionsförsök   skulle    därmed
kunna påbörjas på ett tidigt stadium och
utsikterna    till   en    ändamålsenlig
återuppbyggnad  av livskraftiga  företag
kunna  öka. Det anförda ledde  utskottet
till  att  frågan  om  nya  former   för
rekonstruktion  av  företag  borde   bli
föremål    för    en    allsidig     och
förutsättningslös översyn. Vid en  sådan
översyn  borde  också  den  näraliggande
frågan  om sanering av fysiska personers
skulder övervägas. Vad utskottet sålunda
anförde  gav  riksdagen som  sin  mening
regeringen     till     känna     (rskr.
1987/88:57).
Med   anledning   av   riksdagsbeslutet
tillkallade  regeringen   år   1988   en
utredning  med  uppdrag att  utreda  ett
antal spörsmål på konkursrättens område.
I  uppdraget ingick att överväga  frågan
om  ett  nytt  rekonstruktionsförfarande
för  företag i ekonomisk kris. Därutöver
skulle  utredningen med förtur  behandla
frågan   om  skuldsanering  för  fysiska
personer. Utredningen, som antog  namnet
Insolvensutredningen    (Ju    1988:02),
överlämnade  hösten 1990  delbetänkandet
(SOU  1990:74) Skuldsaneringslag. I  det
ämnet  antog  riksdagen  våren  1994  en
skuldsaneringslag (1994:334), som trädde
i  kraft  den  1  juli samma  år  (prop.
1993/94:123,    bet.    LU26).     Genom
skuldsaneringslagen   har    möjligheter
införts  för privatpersoner som inte  är
näringsidkare    att     under     vissa
förutsättningar   helt   eller    delvis
befrias från en övermäktig skuldbörda.
År 1992 överlämnade Insolvensutredningen
sitt  slutbetänkande (SOU 1992:113)  Lag
om  företagsrekonstruktion.  Betänkandet
har  remissbehandlats  och  ligger  till
grund  för  förslagen i  nu  förevarande
proposition.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I   propositionen  föreslås  en  lag  om
företagsrekonstruktion.            Lagen
tillhandahåller         ett         nytt
insolvensrättsligt förfarande -  benämnt
företagsrekonstruktion - inom  vars  ram
åtgärder kan vidtas för att rekonstruera
sådana  företag  i kris  som  bedöms  ha
utsikter   till   en   fortsatt   lönsam
verksamhet.
En företagsrekonstruktion kan innefatta
såväl  en  rekonstruktion i  sak  av  en
näringsidkares   verksamhet    som    en
finansiell   rekonstruktion.   Den   kan
alltså syfta både till en förbättring av
verksamhetens  resultat  och   till   en
uppgörelse  med borgenärerna.  En  sådan
uppgörelse  kan ske genom  en  frivillig
överenskommelse eller med tillämpning av
regler   om   offentligt   ackord.   Det
föreslås  att ackordslagen  upphävs  och
att bestämmelser om offentligt ackord  i
stället    tas    in    i    lagen    om
företagsrekonstruktion.
Under      den     tid      som      en
företagsrekonstruktion     pågår     har
näringsidkaren i princip ett  skydd  mot
exekutiva  åtgärder  från  borgenärernas
sida  och mot att avtalsmotparter  häver
ingångna  avtal. När en domstol beslutar
om   företagsrekonstruktion  skall   den
samtidigt utse en rekonstruktör.  Dennes
uppgift     är    att    dels     utreda
näringsidkarens problem, dels ge förslag
till hur problemen skall lösas.
För  att  underlätta  rekonstruktionen,
bl.a.  genom  att göra det  lättare  för
näringsidkaren   att   få   ny   kredit,
föreslås   också   att  fordringar   som
uppstår  under en företagsrekonstruktion
skall  få  bästa  allmänna  förmånsrätt.
Vissa  andra förändringar föreslås också
i förmånsrättslagen.
I  propositionen  föreslås  vidare  att
fysiska  personer  som är  näringsidkare
skall  kunna beviljas skuldsanering,  om
det finns särskilda skäl med hänsyn till
näringsverksamhetens  ringa   omfattning
och enkla beskaffenhet.
Lagen  om  företagsrekonstruktion   och
övriga  lagändringar  föreslås  träda  i
kraft den 1 februari 1996.
Allmänna överväganden

Konkursinstitutet är  nödvändigt  i  ett
utvecklat    och   dynamiskt   samhälle.
Konkurser kan ses som en integrerad  del
av en fungerande marknadsekonomi. Är det
fråga  om ett gäldenärsföretag som  inte
går att rekonstruera, t.ex. på grund  av
brist  på  tillgångar,  är  konkurs   en
oundviklig   metod  för   att   avveckla
företaget   i   syfte   att   tillgodose
borgenärerna.  Finns det  anledning  att
anta  att  gäldenären sökt  gynna  någon
borgenär framför de övriga, kan  konkurs
även   visa  sig  vara  den  lämpligaste
utvägen  för  att möjliggöra återvinning
av  en otillbörlig transaktion eller för
att    förhindra   ytterligare    sådana
transaktioner.  Kan man misstänka  brott
mot   borgenärer  framstår  konkurs  som
regel som oundviklig av den orsaken.
Då  Insolvensutredningens förslag  till
lag om företagsrekonstruktion lades fram
i     november    1992    var    antalet
företagskonkurser   rekordhögt   och   i
markant stigande sedan år 1990. Under år
1993 minskade dock antalet konkurser med
drygt 9 % och  antalet företagskonkurser
uppgick  till  närmare 19 000.  År  1994
hade  antalet  sjunkit till  omkring  16
000.  Den sjunkande tendensen har hållit
i sig även under år 1995. Enligt uppgift
minskade företagskonkurserna då med 20 %
och   uppgick  till  omkring   11   500.
Förhållandena nu är således i  viss  mån
annorlunda  än  då  Insolvensutredningen
presenterade   sitt   förslag.   Antalet
konkurser,  som  i viss utsträckning  är
betingat       av      det      allmänna
konjunkturläget, måste dock  fortfarande
anses vara högt.
Av  vad  som  framgår av  propositionen
förekommer   ackord   i   mycket   ringa
utsträckning.  Under  år  1993   förekom
endast  68  förhandlingar om  offentligt
ackord    vid    landets    tingsrätter.
Därutöver    förordnades,   enligt    en
preliminär beräkning, i ytterligare  480
fall  en god man enligt ackordslagen.  I
vilken   omfattning  dessa  förordnanden
lett  fram till underhandsackord är inte
känt. Av uppgifterna kan inte dras någon
annan  slutsats  än  att  den  nuvarande
ackordslagen inte visat sig vara ett  så
effektivt  instrument för rekonstruktion
av  företag  som  man antog  vid  lagens
tillkomst år 1970.
Bland de företag som årligen försätts i
konkurs  torde flertalet i grunden  vara
olönsamma. En brist på lönsamhet  kan  i
många  företag  bero på  att  affärsidén
saknat   bärkraft.  I  andra  fall   kan
uppkomna  kapitalbrister inte ha  kunnat
botas. Därutöver finns många företag som
inte  kunnat  möta konkurrensen  på  ett
tillräckligt  effektivt  sätt.  Å  andra
sidan är det allmänt omvittnat att bland
de konkursdrabbade företagen också finns
sådana  som visserligen  haft en bärande
affärsidé  men som av olika  anledningar
råkat   i  svårigheter  som  inte  varit
möjliga  att bemästra. Det kan ha  varit
fråga    om    brist    på    nödvändigt
riskkapital,       organisationsproblem,
otillräcklig    marknadsföring     eller
brister i företagsledningen.
Enligt utskottet är det viktigt att man
tar  till  vara  alla  utvägar  för  att
hindra   onödiga   konkurser   och   att
rättsordningen också tillhandahåller ett
effektivt  instrument för rekonstruktion
utan  konkurs. Företag som bedöms ha  en
bärande   affärsidé  men  som  råkar   i
svårigheter  av det slaget  att  de  kan
övervinnas  bör  inte  avvecklas   genom
konkurs.  Från  såväl  samhällsekonomisk
som  företagsekonomisk synpunkt  är  det
viktigt   att   sådana   företag   genom
omstrukturering   och   en    finansiell
uppgörelse med borgenärerna i ett tidigt
skede  kan återfå livskraft innan krisen
blivit  så  djup  att en realisation  av
tillgångarna måste ske genom konkurs.
Numera är det allmänt förekommande  att
konkursinstitutet används inte bara  för
avveckling  av  företag utan  också  för
rekonstruktion. Detta bekräftas också  i
flera  av de remissyttranden som avgetts
med  anledning  av Insolvensutredningens
betänkande.   Av   betänkandet   framgår
emellertid  att  konkursinstitutet  inte
alla    gånger    är    lämpligt     för
företagsrekonstruktioner.
Konkursförfarandet   präglas    av    en
detaljerad    reglering,    vilket    är
nödvändigt      med     hänsyn      till
konkursföretagets            borgenärer.
Regleringen medför emellertid  samtidigt
att  förfarandet drar ut  på  tiden  och
blir kostsamt.
En del rekonstruktioner som förekommer
inom    konkursinstitutets    ram    har
uppfattats  som  stötande.  Det  har  då
gällt  vad  som  ibland  betecknas   som
bekvämlighetskonkurser.     För      ett
aktiebolag som är insolvent men som  har
ambitionen  att fortsätta sin verksamhet
kan   konkurs  ha  vissa  fördelar   som
rekonstruktionsform. Det finns  nämligen
inget  hinder mot att konkursförvaltaren
anlitar  bolagets  ställföreträdare  att
svara       för      driften       under
konkurstillståndet.  De  anställda   kan
sägas  upp  och  deras  uppsägningslöner
under den fortsatta driften betalas  med
lönegarantimedel.      Vidare       blir
skuldsaneringen  effektiv  eftersom   de
oprioriterade borgenärerna ofta inte får
någon  utdelning. Ställföreträdaren  kan
genom  ett  nytt  bolag  förvärva  t.ex.
lager,  inventarier och andra tillgångar
i  konkursbolaget (det  s.k.  inkråmet).
Möjlighet    skapas    därigenom     för
ställföreträdaren  att   fortsätta   den
verksamhet  han  tidigare  har  bedrivit
utan  gamla  skulder och med  det  antal
anställda han finner lämpligt.
I  sammanhanget bör vidare  erinras  om
att utvecklingen internationellt går mot
mer  flexibla insolvensrättsliga system.
Detta  beror  på en ökad medvetenhet  om
att  insolvensrättsliga  problem  är  av
mångskiftande   natur  och   att   olika
problem kräver skilda instrument för att
kunna hanteras på ett effektivt sätt  ur
såväl   den   enskildes  som  samhällets
perspektiv.          Sätten          att
lagstiftningsvägen lösa  de  frågor  som
uppstår när man väljer ett mer flexibelt
synsätt varierar från rättsordning  till
rättsordning.   Som  en   sorts   minsta
gemensamma  nämnare  finns  dock,  såsom
också   anförs   i  propositionen,   ett
markant     inslag     av     utvecklade
rekonstruktionsförfaranden.
Enligt     utskottets    mening     har
utvecklingen klart visat på  behovet  av
en ordning som medger att företag i kris
får rådrum för att lösa sina problem. En
sådan ordning bör vara enklare, snabbare
och  mer flexibel än konkursen och syfta
till   att   genom  en  sanering   skapa
möjligheter    för   en    ändamålsenlig
återuppbyggnad av livskraftiga  företag.
Rekonstruktionsförsök   skulle    därmed
kunna påbörjas på ett tidigt stadium och
utsikterna       till      framgångsrika
företagsrekonstruktioner   kunna    öka.
Detta   lagstiftningsbehov   bör    inte
tillgodoses inom konkursinstitutets ram.
Tvärtom bör, som regeringen anför, i den
utsträckning     det     är      möjligt
konkursinstitutet   renodlas   mot   sin
egentliga   uppgift,  nämligen   att   i
ordnade   former  avveckla   i   grunden
olönsamma   företag.  Enligt  utskottets
mening  kan  lagstiftningsbehovet   inte
heller    i   tillräcklig   utsträckning
tillgodoses     genom    ändringar     i
ackordslagen.  Reglerna  om   offentligt
ackord    är   alltför   inriktade    på
ekonomiska  uppgörelser  med  företagets
borgenärer.  En  reformerad   ackordslag
framstår därför inte som en tillräckligt
verksam lösning.
Utskottet  anser  mot bakgrund  av  det
anförda att en särskild lagstiftning  om
företagsrekonstruktion  för  företag   i
ekonomisk kris bör komma till stånd.
Det  nu  framlagda lagförslaget innebär
att  alla  näringsidkare,  oberoende  av
verksamhetens       omfattning       och
associationsform, kan komma i fråga  för
företagsrekonstruktion.            Vissa
verksamheter,   hänförliga    till    de
finansiella  och offentliga  sektorerna,
undantas  dock. Begreppet  näringsidkare
är vidsträckt och täcker såväl juridiska
som  fysiska personer som driver näring.
Det  omfattar de allra största företagen
likaväl som enmansföretagare. Också  den
som  jämsides med en anställning  driver
någon  form av näringsverksamhet är  att
anse      som     näringsidkare.      Av
Insolvensutredningens betänkande framgår
att    erfarenheterna   från   utländska
rättssystem tyder på att ett lagreglerat
rekonstruktionsförfarande    får     sin
största   betydelse   för   stora    och
medelstora   företag.  Utredningen   har
emellertid inte funnit skäl att  föreslå
någon     inskränkning     av     lagens
tillämpningsområde   med   hänsyn   till
näringsverksamhetens storlek eller form.
Förslaget har i stället utformats så att
det  av  bl.a. kostnadsskäl också  skall
kunna  användas  av  mindre  företag.  I
likhet med flera remissinstanser påpekar
regeringen      att      behovet      av
rekonstruktioner kan vara väl  så  stort
hos  något mindre företag. Det är därför
enligt regeringens mening  angeläget att
inte   utesluta   någon   kategori    av
näringsidkare   från  möjligheten   till
företagsrekonstruktion.
I   motion  L13 av Bengt Harding  Olson
m.fl.  (fp,  m,  c) yrkas att  riksdagen
skall   avslå  förslaget  till  lag   om
företagsrekonstruktion  och  begära  att
regeringen skyndsamt återkommer med  ett
nytt   förslag.   Enligt   motionärernas
mening   är  lagförslaget  otillräckligt
eftersom   det   saknar  ett   förenklat
rekonstruktionsförfarande    för     små
företag.   Vidare   måste   en    ändrad
förmånsrättsordning          beträffande
leverantörsfordringar och skatter  komma
till  stånd där statens förmånsrätt  för
skatter   är   avskaffad.   I   motionen
framhålls     bl.a.    den    finländska
lagstiftningen  om sanering  av  företag
som  förebild. Regler för ett omfattande
förfarande för företagsrekonstruktion är
där   kompletterade  med  ett  förenklat
företagssaneringsförfarande.    Systemet
innefattar  också  en  radikalt   ändrad
förmånsrättsordning  (yrkande  1  delvis
och yrkande 2).
Ett tillkännagivande om lagstiftning om
företagsrehabilitering begärs  i  motion
L309  av Bengt Harding Olson m.fl.  (fp,
m, c) (yrkande 1).
Såvitt  utskottet kan  bedöma  har  det
framlagda  lagförslaget  i  huvudsak  en
utformning  som bör kunna  tillgodse  de
stora  och medelstora företagens  behov.
Om  lagstiftningen kommer att  medge  en
tillräckligt  flexibel  tillämpning  och
möjliggöra rekonstruktioner även för små
företag  är emellertid inte helt säkert.
I  sammanhanget måste emellertid beaktas
att  ett  rekonstruktionsförfarande  har
störst   betydelse  för   något   större
företag    helt   enkelt   därför    att
möjligheterna  till  rekonstruktion  där
oftast   är   betydligt   bättre.    Som
framhålls i propositionen kan ett större
företag   ha   en   administration   och
produktion   som   rymmer   tillräckliga
möjligheter   till   flexibilitet    och
förändring. Ett sådant företag kan också
ha  bättre förutsättningar än ett mindre
att  erbjuda  säkerhet för  en  fortsatt
finansiering av rörelsen.  Det  är,  som
regeringen också framhåller,  givet  att
en  blygsam om än yrkesmässig  ekonomisk
verksamhet   som   en   enskild   person
bedriver  däremot ofta inte ger  utrymme
för  alternativa lösningar och  knappast
heller för ny kredit.
Osäkerheten   vad  gäller   de   mindre
företagen  i  nu  berört  hänseende  bör
enligt  utskottets mening inte föranleda
att   en  mycket  angelägen  reform   om
företagsrekonstruktion   skjuts  på   en
obestämd  framtid  i  avvaktan  på   att
frågan  om  särskilda  regler  för   ett
förenklat      rekonstruktionsförfarande
utreds.  I  sammanhanget vill  utskottet
särskilt    peka   på   att   regeringen
framhåller att de lösningar som förordas
i    propositionen   kan   sägas    vara
begränsade  till  vad som  bedömts  vara
nödvändigt            för            att
företagsrekonstruktioner   skall   kunna
vinna tilltro som ett lämpligt sätt  att
utan   konkurs   åtgärda  ett   företags
betalningssvårigheter. En del förslag om
längre  gående, eller i vissa  avseenden
annorlunda   utformade,   åtgärder   som
framförts  från  olika  håll  kan  dock,
menar   regeringen,  ha  fog  för   sig.
Regeringen utesluter därför inte att  en
framtida     utvärdering     av      det
rekonstruktionsförfarande  som  föreslås
kan  leda  till att vissa av de  förslag
som  nu  inte framläggs kan  få  förnyad
aktualitet senare.  Utskottet anser  sig
mot denna bakgrund ha goda skäl att utgå
från  att  regeringen är  uppmärksam  på
frågan   huruvida   lagstiftningen    är
ändamålsenlig  och  verksam   även   för
mindre  företag.  Om det  därvid  skulle
visa       sig       att       särskilda
lagstiftningsåtgärder    är    påkallade
förutsätter  utskottet  att   regeringen
återkommer     till    riksdagen     med
erforderliga förslag.
Utskottet  har också en viss förståelse
för   kritiken  i  motion  L13  mot  att
propositionen   inte  innehåller   några
förslag      till      ändringar       i
förmånsrättslagen   som   på   ett   mer
påtagligt     sätt    kan     underlätta
företagsrekonstruktioner.         Enligt
utskottets   mening   hade   det   varit
önskvärt  om beredningen av samtliga  de
förmånsrättsfrågor, som kan  anses  vara
av   betydelse  för  möjligheterna  till
företagsrekonstruktion,  nu  hade  varit
klar. Vad som anförts i motionen i denna
del  bör dock inte heller föranleda  att
lagstiftningen   om  rekonstruktion   av
företag  skjuts på framtiden. Regeringen
har nämligen den 21 december 1995, efter
det    att    förevarande    proposition
avlämnats   till  riksdagen,    beslutat
direktiv till en parlamentarisk kommitté
som skall utreda frågor om förmånsrätt i
konkurs, lönegaranti och underlaget  för
företagshypotek     (dir.     1995:163).
Kommitténs  huvuduppgifter  är  att   ta
ställning    till   dels   om    statens
förmånsrätt för skatter och avgifter bör
slopas, dels om företagshypotek bör  ges
en  annan ställning än det har i dag och
dels  om  arbetstagarnas  löneskydd  vid
arbetsgivarens  konkurs  kan  förbättras
utan    att   statens   kostnader    för
lönegarantin ökar. En strävan bör enligt
direktiven           vara            att
förmånsrättsordningen   och   anslutande
lagregler    är    så   utformade    att
rekonstruktion  av livskraftiga  företag
underlättas.   Uppdraget   skall    vara
slutfört  senast den 31  december  1997.
Utskottet   anser  det  värdefullt   att
förmånsrättsfrågorna kommer att få en så
allsidig  belysning som  direktiven  ger
vid handen.
Den i propositionen föreslagna lagen om
företagsrekonstruktion  får  mot   denna
bakgrund   i viss mån ses som en  första
etapp    mot    ett   mer   fullständigt
regelsystem som innefattar också en  för
rekonstruktioner       lämplig       och
ändamålsenlig  förmånsrättsordning.  Det
kan  också enligt utskottets mening vara
av  stort  värde att viss erfarenhet  av
den    nya  lagstiftningen  vunnits  när
slutliga     ställningstaganden     till
förmånsrättsordningen  skall   göras   i
framtiden. Utskottet anser det angeläget
att utredningen om förmånsrättsfrågor  i
konkurs  arbetar skyndsamt  och  att  en
remissbehandling  av  framlagda  förslag
kan  komma  till  stånd redan  under  år
1997.
Med  det  anförda  avstyrker  utskottet
motion  L13  yrkande 1 i denna  del  och
yrkande 2 samt motion L309 yrkande 1.
Utskottet   återkommer  i  ett   senare
avsnitt           närmare           till
förmånsrättsordningen med  anledning  av
motionsyrkanden       i        särskilda
förmånsrättsfrågor.
Utskottets  ställningstagande   innebär
att  yrkande 4 i motion L306 av Kristina
Nordström och Sven-Åke Nygårds (båda s),
vari  begärs förslag för att  underlätta
rekonstruktion  av  företag  som  bedöms
kunna bli livskraftiga, är tillgodosett.
Utskottet  övergår  därmed  till  att  -
under   skilda   rubriker   -   behandla
förslagens närmare innebörd i  de  delar
som aktualiserats i motionerna eller som
eljest  har  tilldragit  sig  utskottets
uppmärksamhet.

Den ekonomiska förutsättningen för
företagsrekonstruktion

Inom   insolvensrätten   används   vissa
begrepp  för  att  beskriva  gäldenärens
ekonomiska situation. Ett sådant begrepp
är  insolvens eller obestånd.  Insolvens
innefattar den ekonomiska situation  som
utgör  förutsättning  för  konkurs   och
ackord.   Med   insolvens   avses    att
gäldenären  inte rätteligen  kan  betala
sina skulder och att denna oförmåga inte
är    endast   tillfällig.   Ett   annat
insolvensrättsligt      begrepp       är
insufficiens,    varmed    menas     att
gäldenärens   skulder  överstiger   hans
tillgångar.  Illikviditet  innebär   att
gäldenären  inte har omedelbar  tillgång
till vanliga betalningsmedel motsvarande
de  förfallna skuldernas belopp.  Om  en
gäldenär  är  enbart illikvid,  har  han
däremot   andra   tillgångar   som   kan
användas   för   att  på   sikt   betala
skulderna.   Därutöver   förekommer    i
insolvensrätten   betalningsinställelse,
vilket utgör en presumtion för obestånd.
I  propositionen  föreslås  att  endast
företag  som  vid tiden för  ansökan  om
rekonstruktion saknar förmåga att betala
sina  förfallna skulder  skall  komma  i
fråga     för    företagsrekonstruktion.
Förslaget innebär med andra ord att  det
krävs  illikviditet. Något krav  på  att
företaget  är på obestånd ställs  alltså
inte upp.
Utgångspunkten     för      regeringens
resonemang    om    den    grundläggande
ekonomiska      förutsättningen      för
rekonstruktion är att endast företag med
betalningssvårigheter      av      någon
omfattning kan antas komma att ansöka om
rekonstruktion.  Förutsättningarna   för
att  besluta  om  företagsrekonstruktion
bör   därför   enligt  regeringen   inte
knytas till någon viss kvalificerad nivå
på   företagets   betalningssvårigheter.
Regeringen  anser således  att  när  det
gäller  gäldenärens ekonomiska situation
inga andra krav bör ställas än att denne
i  sin ansökan om företagsrekonstruktion
klargör  att  han inte kan  betala  sina
fordringar  allteftersom  de   förfaller
till  betalning. Det är  således,  anför
regeringen, tillräckligt att  gäldenären
är illikvid.
Konkursförvaltarkollegiernas   förening
har  inför utskottet framfört kritik mot
förslaget   till   utformning   av   den
grundläggande                 ekonomiska
förutsättningen. Föreningen  har  därvid
anfört att förslaget innebär en påtaglig
risk  för  att i många fall erforderliga
företagsrekonstruktioner kommer  i  gång
för sent.
Utskottet delar de farhågor som sålunda
framförts  i ärendet. Enligt  utskottets
mening  bör det vara möjligt att besluta
om  företagsrekonstruktion inte bara när
illikviditeten är ett faktum  utan  även
när en sådan betalningsoförmåga inträder
inom  kort. Den grundläggande ekonomiska
förutsättningen  -  illikviditet  -  bör
inte  heller vara utformad  så  att  det
krävs   en   fullständig  och  otvetydig
utredning om att illikviditet föreligger
eller kommer att inträda inom kort.  Det
bör  vara tillräckligt att det kan antas
att  illikviditet föreligger  eller  att
sådan   oförmåga  inträder  inom   kort.
Utskottet föreslår därför enligt vad som
framgår  av bilaga 3 en  ändrad  lydelse
av    regeln    om    den     ekonomiska
förutsättningen.    Förslaget    innebär
således   att   även   en   prognos   om
illikviditet   eller   en    risk    för
illikviditet kan läggas till  grund  för
ett beslut om företagsrekonstruktion.
I  detta  sammanhang tar  utskottet  upp
motion  L308  av Eva Flyborg  och  Bengt
Harding  Olson  (båda  fp).  I  motionen
yrkas  ett  tillkännagivande om  att  en
obligatorisk         prövning         av
företagsrekonstruktion skall komma  till
stånd   innan  beslut  om  konkurs   får
meddelas (yrkande 5).
Utskottet kan inte finna att  en  sådan
ordning som motionärerna förespråkar  är
ändamålsenlig. Enligt utskottets  mening
måste  det i de fall där förutsättningar
inte  föreligger  för en  rekonstruktion
alltid   finnas  möjligheter  att   utan
onödig tidsutdräkt direkt kunna få  till
stånd konkurs. Med det anförda avstyrker
utskottet   bifall  till   motion   L308
yrkande 5.
Ansökan om företagsrekonstruktion

Rätten        att       ansöka        om
företagsrekonstruktion   skall    enligt
förslaget   tillkomma   gäldenären   och
dennes   borgenärer.  Om   en   borgenär
ansöker  om företagsrekonstruktion,  får
ansökan  emellertid bifallas  endast  om
gäldenären  har  medgett  den.  När   en
borgenärsansökan skriftligen bestrids av
gäldenären förfaller ansökan och ärendet
skall      avskrivas     från     vidare
handläggning.
I  motion L14 vill Rolf Dahlberg  m.fl.
(m)  att riksdagen skall ändra förslaget
så  att  endast gäldenären ges rätt  att
ansöka     om    företagsrekonstruktion.
Enligt   motionärernas   mening   medför
regeringens förslag risker för att vissa
borgenärer kommer att utnyttja sin  rätt
i  syfte att driva in sina fordringar på
samma sätt som i dag förekommer när  det
gäller  konkursansökningar. Motionärerna
ser  fler nackdelar än fördelar med  att
införa en rätt för borgenärer att ansöka
om rekonstruktion (yrkande 2).
Utskottet    vill   erinra    om    att
rekonstruktionsinstitutets främsta syfte
är  att  på  ett så tidigt  stadium  som
möjligt av en negativ utveckling för ett
företag ge möjlighet - och incitament  -
till    nödvändiga    förändringar    av
verksamheten.    Som     framhålls     i
propositionen   torde   det    förekomma
åtskilliga fall där gäldenären på  grund
av  bristande  resultatuppföljning  inte
tillräckligt väl ser de negativa tecknen
eller  till  följd av överoptimism  inte
förmår att tolka dessa tecken rätt. I en
sådan  situation  är  det  viktigt   att
gäldenärens medkontrahenter kan  ta  ett
initiativ.  Mot denna bakgrund  framstår
det  som  angeläget att  flera  aktörers
bedömning   av  ett  företags  situation
tillåts initiera, om än inte utlösa,  en
företagsrekonstruktion.  Därtill  kommer
att  den gäldenär som misstänker att  en
borgenärsansökan    om    rekonstruktion
tillkommit  i  något  orättmätigt  syfte
alltid  har möjlighet att förhindra  ett
fortsatt  förfarande genom att  bestrida
ansökan.
Utskottet tillstyrker med det anförda
regeringens förslag i nu behandlad del
och avstyrker bifall till motion L14
yrkande 2.
Gäldenärens avtal
En  viktig rättsverkan av ett beslut  om
företagsrekonstruktion            gäller
gäldenärens     avtal.    Propositionens
förslag  i  den  delen  innebär  att  om
gäldenären  har  ingått  ett  avtal  som
motparten      före     beslutet      om
företagsrekonstruktion har fått rätt att
häva  på  grund av gäldenärens dröjsmål,
får motparten inte häva avtalet på grund
av   dröjsmålet,   om   gäldenären   med
rekonstruktörens  samtycke   begär   att
avtalet   fullföljs.   Motparten   skall
emellertid  inte  behöva  ta  några  nya
risker.  Han  skall  därför  inte   vara
skyldig att prestera enligt avtalet,  om
inte gäldenären fullgör sina motsvarande
prestationer eller ställer säkerhet  för
dem. Är tiden för motpartens fullgörelse
inte  inne, skall gäldenären under vissa
ytterligare förutsättningar vara skyldig
att  ställa säkerhet - helt eller delvis
-   för  sina  prestationer.  Avtal   om
anställning  undantas  helt  från  denna
reglering.   Någon   hävningsrätt    för
gäldenären föreslås inte.
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
anförs   att   gäldenären   måste    ges
möjlighet  att  i vissa  fall  säga  upp
avtal.   En   sådan  rätt   kan   enligt
motionärernas mening vara  av  avgörande
betydelse   för  att  en  rekonstruktion
skall   lyckas.  Regeringen  bör  därför
återkomma  med förslag i denna  riktning
(yrkande 1).
Den i motionen aktualiserade frågan har
varit   föremål  för  en  diskussion   i
Insolvensutredningen. Enligt utredningen
kan  det  inte uteslutas att gäldenärens
möjlighet  till befrielse  från  löpande
avtal   någon  gång  kan  ha   avgörande
betydelse    för   möjligheterna    till
rekonstruktion.  Det fallet  kan  tänkas
att  en rekonstruktion innebär att vissa
verksamhetsgrenar  i ett  företag  läggs
ned och att det därmed finns ett uttalat
intresse  av att bli kvitt vissa  hyres-
och leas- ingavtal.
I  propositionen upplyses att det i den
finska lagen om sanering av företag  har
föreskrivits att gäldenären skall  kunna
säga  upp  ett  tidsbundet  hyres-   och
leasingavtal  så  att  det  upphör   två
månader   efter   uppsägningen   oavsett
vilken  tid som bestämts i avtalet.  Den
ersättning   som  gäldenären   vid   ett
förtida  upphörande kan bli skyldig  att
utge  skall bestämmas enligt en särskild
regel   som   tränger  undan  eventuella
avvikande   avtalsvillkor.  Ersättningen
utgör     en    oprioriterad    fordran.
Regeringen  konstaterar  att  det   inte
finns  underlag för att nu bedöma om  en
motsvarande  regel bör  införas  även  i
Sverige.   Frågan   kan   dock    enligt
regeringen behöva bli föremål för vidare
överväganden sedan den föreslagna  lagen
om   företagsrekonstruktion  kommit  att
tillämpas    någon   tid   och    därmed
ytterligare erfarenheter vunnits.
Utskottet  anser för sin  del  att  det
finns  goda  skäl  att omgående  närmare
utreda   spörsmålet  om  en   rätt   för
gäldenären att säga upp avtal  under  en
företagsrekonstruktion.   Ett   lämpligt
sammanhang  härför är enligt  utskottets
mening  den  utredning om förmånsrätt  i
konkurs   som  regeringen  beslutat   om
direktiv    till   i   december    1995.
Regeringen   bör  sålunda   besluta   om
tilläggsdirektiv    med    nu    angiven
innebörd.
Vad  utskottet nu anfört bör  riksdagen
med  anledning av motion L15  yrkande  1
som sin mening ge regeringen till känna.
Rekonstruktörens kompetens

När     en    domstol    beslutar     om
företagsrekonstruktion skall den  enligt
förslaget     samtidigt     utse      en
rekonstruktör. En sådan person skall  ha
såväl  obeståndsjuridiska kunskaper  som
insikter    i    företagsekonomi     och
företagsledning.   Normalt   bör    till
rekonstruktör, enligt vad som  anförs  i
propositionen,  utses  en   advokat   ur
konkursförvaltarkretsen eller  en  högre
tjänsteman  vid  ackordscentral.  I  det
enskilda  fallet  skall  det  emellertid
vara  möjligt  för rätten  att  förordna
någon   annan  lämplig  person.  I   den
föreslagna  bestämmelsen  anges  att  en
rekonstruktör  skall  ha  den  särskilda
insikt   och  erfarenhet  som  uppdraget
kräver, ha borgenärernas förtroende samt
även   i   övrigt   vara   lämplig   för
uppdraget.
Enligt  regeringens uppfattning  kommer
för   en   rekonstruktör  förmågan   att
bedöma     de     rent     affärsmässiga
förutsättningarna för fortsatt  drift  i
förgrunden  på ett annat  sätt  än   vid
konkurs    eller   ackord.    Även    en
rekonstruktör  måste  givetvis,   liksom
konkursförvaltaren, undersöka företagets
aktuella ekonomiska situation och  bilda
sig  en  uppfattning om  orsakerna  till
dess   svårigheter.  Vidare  måste  han,
liksom    den    gode   mannen    enligt
ackordslagen,   ägna  uppmärksamhet   åt
möjligheterna   till  rekonstruktion   i
finansiellt        hänseende.        Men
rekonstruktörens  viktigaste  insats  är
att  bedöma  om  gäldenärsföretaget  med
återvunnen  lönsamhet kan fortsätta  att
sälja   sin   vara   eller   tjänst   på
marknaden. För att kunna göra  en  sådan
bedömning  bör rekonstruktören  ha  goda
insikter  i  företagsekonomi, erfarenhet
av       företagande,       affärssinne,
förhandlingsvana  och inte  sällan  viss
branscherfarenhet.    Samtidigt    måste
rekonstruktören, eftersom det  är  fråga
om   ett   lagreglerat  förfarande   med
betydande rättsverkningar, besitta såväl
ett  allmänjuridiskt som  ett  obestånds
juridiskt kunnande.
De  krav  på rekonstruktörens kompetens
som   nu  har  redovisats  torde  enligt
regeringens mening knappast uppfyllas av
mer  än  ett  begränsat antal  personer,
främst   advokater  med  erfarenhet   av
större  företagskonkurser  liksom  högre
tjänstemän  vid ackordscentralerna.  Det
skall  heller inte uteslutas att  det  i
företagsledarnas  krets  finns  personer
med  tillräckliga  juridiska  kunskaper.
Enligt  regeringens uppfattning  är  det
inte   lämpligt  att  ställa  upp  något
formellt krav på viss utbildning, examen
eller  motsvarande för  förordnande  som
rekonstruktör. Det är i stället  rimligt
att  ange  att rekonstruktören skall  ha
den  särskilda insikt och erfarenhet som
uppdraget   kräver,   ha   borgenärernas
förtroende   och  även  i  övrigt   vara
lämplig  för uppdraget. Genom  en  sådan
bestämning blir det - vilket är  viktigt
-  möjligt  att  i det särskilda  fallet
välja den person som är mest lämpad  för
uppdraget.   Det kan ställas olika  krav
på   tyngdpunkten   i   rekonstruktörens
kompetens beroende på vilket företag som
är  föremål  för företagsrekonstruktion.
Regeringen  anser likväl  att  när  inte
omständigheterna i det  enskilda  fallet
motiverar   annat  bör  en  advokat   ur
konkursförvaltarkretsen eller  en  högre
tjänsteman vid ackordscentral förordnas.
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
anförs      att      tyngdpunkten      i
rekonstruktörens kompetens  bör  utgöras
av   kunskaper  i  företagsekonomi   och
företagsledning    i   stället   för   i
juridiskt kunnande. I motionen yrkas att
riksdagen skall anta regeringens förslag
när  det  gäller rekonstruktör  med  den
ändring  som  följer av vad som  sålunda
anförts (yrkande 2).
Utskottet  anser att det med  beaktande
av     vad    regeringen    anfört    om
rekonstruktörens  kompetens   bör   vara
möjligt att i det enskilda fallet  välja
den   person  som  är  mest  lämpad  för
uppdraget.  Eftersom det i  normalfallet
torde  bli fråga om att utse en  advokat
som  är konkursförvaltare eller en högre
tjänsteman   vid  ackordscentral   finns
enligt  utskottets  mening  tillräckliga
garantier  för  att rekonstruktören  har
erforderlig        erfarenhet         av
företagsledning,       kunskaper       i
obeståndsjuridik  och  andra   relevanta
rättsområden samt vana vid  att  hantera
situationer i vilka motstående intressen
kan  göra  sig gällande. Därtill  kommer
att    regeringens   förslag   ingalunda
utesluter att det i ett enskilt fall kan
förordnas en rekonstruktör vars bakgrund
är  t.ex.  ekonomens,  företagsledarens,
revisorns    eller    konsultens.     Om
gäldenärens verksamhet är av mycket stor
omfattning  eller  av  komplicerad   art
finns dessutom möjligheter att utse fler
än en rekonstruktör.
Någon ändring i regeringens förslag  är
med  hänvisning  till det  anförda  inte
erforderligt.   Utskottet    tillstyrker
sålunda  förslaget och avstyrker  bifall
till motion L15 yrkande 2.
Tidpunkten för förordnande av
rekonstruktör och vissa
tidsfrister

De föreslagna reglerna om prövning av en
ansökan     om    företagsrekonstruktion
innebär att gäldenärens ansökan, om  den
tas  upp,  skall prövas  genast.  Om  en
borgenärs ansökan tas upp, skall  rätten
sätta ut ett sammanträde för prövning av
ansökan. Sammanträdet skall hållas  inom
två  veckor från det att ansökan kom  in
till  rätten.  Om  det  finns  särskilda
skäl, får det hållas senare, dock senast
inom sex veckor. Till sammanträdet skall
parterna  kallas.  Gäldenären  skall   i
kallelsen  föreläggas  att  senast   vid
sammanträdet yttra sig över  ansökan.  I
kallelsen    skall   även   anges    att
sammanträdet kommer att ställas  in,  om
gäldenären   före   sammanträdet   själv
ansöker om företagsrekonstruktion  eller
skriftligen  medger borgenärens  ansökan
och  rätten  inte  särskilt  underrättar
honom  om  att sammanträdet  ändå  skall
hållas.
Regeringens förslag innebär vidare  att
rekonstruktören  skall  utses  samtidigt
som       rätten       beslutar       om
företagsrekonstruktion.  Det  är  alltså
inte    möjligt    att    besluta     om
företagsrekonstruktion     utan      att
samtidigt utse en rekonstruktör. I syfte
att    säkerställa   att   arbetet   med
företagsrekonstruktionen omedelbart  kan
påbörjas  föreslås att rätten i  samband
med  beslutet  om  rekonstruktion  också
skall   bestämma   tidpunkt   för    ett
borgenärssammanträde inför  rätten.  Ett
sådant  sammanträde skall normalt hållas
inom tre veckor. Om det är oundgängligen
nödvändigt får dock sammanträdet  hållas
längre     fram    i    tiden.    Enligt
propositionen krävs mycket  starka  skäl
för  att ett borgenärssammanträde  skall
få  hållas  senare än inom  tre  veckor.
Undantagsbestämmelsen kan bli tillämplig
exempelvis när ett stort bolag ansökt om
rekonstruktion.     I   rekonstruktörens
åligganden ingår att inom en vecka  från
beslutet    om    företagsrekonstruktion
underrätta samtliga kända borgenärer  om
beslutet  och  tillställa  dessa   visst
material.   Till  underrättelsen   skall
sålunda  fogas en preliminär förteckning
över gäldenärens tillgångar och skulder,
gäldenärens senaste balansräkning och de
ytterligare upplysningar som  behövs  om
hans  ekonomiska ställning. Vidare skall
enligt   förslaget  till  underrättelsen
fogas   uppgift   om   orsakerna    till
betalningssvårigheterna   och   om   hur
verksamheten      kan     rekonstrueras.
Därutöver skall underrättelsen innehålla
upplysningar    om    tidpunkten     för
borgenärssammanträde.
I motion L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
anförs  att en rekonstruktör  bör  kunna
förordnas omgående, redan efter  ansökan
om   företagsrekonstruktion.  En   sådan
ordning skulle innebära att man undviker
tidsförluster  och  förhindrar   onödigt
stora     ekonomiska     risker      för
borgenärerna.   Vidare    bör,    enligt
motionärernas  mening, en  rekonstruktör
som  inte  är  bekant med  företaget  få
betydligt längre tid på sig än en  vecka
att   underrätta  borgenärerna  om   att
företagsrekonstruktion inletts. Av detta
följer    att   även   tidpunkten    för
borgenärssammanträdet bör  senareläggas.
I  motionen  yrkas att  riksdagen  skall
ändra regeringens förslag i enlighet med
vad som sålunda anförts (yrkande 3).
Utskottet  har ingen annan  uppfattning
dn  motionärerna när det gäller  behovet
av  skyndsamhet beträffande  förordnande
av  en  rekonstruktör. Enligt utskottets
mening  bör det emellertid inte komma  i
fråga  att tidigarelägga tidpunkten  för
förordnandet  av  rekonstruktör.   Någon
grund  för  förordnandet torde  nämligen
inte uppkomma förrän rätten har gjort en
materiell prövning av ansökan.  Med  den
av   motionärerna  förordade   ordningen
skulle  i  de  fall  ansökningarna  inte
bifalls  förordnandena bli  meningslösa.
Dessutom  skulle i sådana fall som  inte
leder        till       beslut        om
företagsrekonstruktion särskilda problem
uppkomma   vad  gäller  rekonstruktörens
rätt  till  ersättning.   I sammanhanget
vill   utskottet  också   hänvisa   till
nuvarande  bestämmelser om ackord  varav
framgår  att  en materiell  prövning  av
ansökan   måste  göras  innan  god   man
förordnas.   Vidare  bör   påpekas   att
reglerna   om   vad  en  ansökan   skall
innehålla     innebär     att      visst
utredningsarbete kommer till stånd redan
innan ansökan prövas och att därmed  tid
vunnits i de fall ansökan leder till ett
beslut om rekonstruktion.
De    tidsfrister   som   föreslås    i
propositionen     när     det     gäller
underrättelse     om      beslut      om
företagsrekonstruktion      och      när
borgenärssammanträde skall äga  rum  är,
såvitt  utskottet  nu  kan  bedöma,  väl
avvägda för att tillgodose borgenärernas
möjligheter         att          påverka
rekonstruktionsförfarandet  på  ett   så
tidigt stadium som möjligt. Det kan dock
inte   uteslutas  att  tidsfristerna   i
praktiken  kan  komma  att  framstå  som
alltför snäva. Utskottet förutsätter att
regeringen  också uppmärksammar huruvida
förfarandereglerna fått en ändamålsenlig
utformning.
Utskottet  tillstyrker med det  anförda
lagförslaget   i  berörda    delar   och
avstyrker  motion L14 yrkande 3.
Rekonstruktionsplanen

De      föreslagna      reglerna      om
rekonstruktionsplanen  innebär  att   en
sådan    plan    skall   upprättas    av
rekonstruktören. Av planen skall normalt
framgå   såväl  hur  gäldenärsföretagets
finansiella situation bör lösas som  hur
dess  resultat  skall kunna  förbättras.
Planens  innehåll förutsätts  emellertid
kunna  anpassas till omständigheterna  i
det   enskilda  fallet.  Några   närmare
föreskrifter   om   vad   planen   skall
innehålla  föreslås  inte.  Inte  heller
finns  några  förslag  som  innebär  att
planen  skall  fastställas.  Enligt  den
föreslagna   lagtexten   skall    planen
redovisa       hur      syftet       med
företagsrekonstruktionen  skall  uppnås.
Planen  skall  tillställas  rätten   och
borgenärerna.
I  propositionen framhåller  regeringen
vikten  av  att  planens innehåll  måste
kunna  anpassas till omständigheterna  i
det    enskilda    fallet.    Vad     en
rekonstruktion kan behöva innebära måste
rimligen kunna variera högst väsentligt.
Även   om  det  inte  i  lag  ges  några
föreskrifter       om       att       en
rekonstruktionsplan  skall   fastställas
eller  om formerna och förutsättningarna
för ett fastställande, är det givet att,
om  planen  skall kunna genomföras,  det
fordras    en    bred   enighet    bland
borgenärerna  liksom  mellan   dem   och
gäldenären   om   i   vart   fall   dess
huvudsakliga element. Regeringen betonar
vidare   att   i   den   mån   som    en
rekonstruktion medför egentliga  ingrepp
i  borgenärernas  rätt genom  att  deras
fordringar  sätts ned, detta  måste  ske
antingen   genom   avtal   eller   genom
offentligt ackord.
Rolf  Dahlberg m.fl. (m) anför i motion
L14  att  det  framstår som orealistiskt
att  borgenärerna kommer  att  uppnå  en
nära  100-procentig enighet om  hur  ett
företag  skall  rekonstrueras.  För  att
rekonstruktionsförfarandet   skall   bli
meningsfullt  måste  därför  införas  en
ordning       som      innebär       att
rekonstruktionsplanen   fastställs    av
domstol    efter   det   att    samtliga
borgenärer haft möjlighet att yttra  sig
över   planen.   En  förutsättning   för
fastställelse bör därvid vara  att  viss
majoritet  av borgenärerna  uttalat  sig
för   planen.  I  motionen   yrkas   att
riksdagen    skall   ändra   regeringens
förslag   i  enlighet  med  det  anförda
(yrkande 1).
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
anförs  att  det i motiven  närmare  bör
klargöras   vad  en  rekonstruktionsplan
skall innehålla. Motionärerna anser  att
en   rekonstruktionsplan  bör  innehålla
bl.a.   en   preliminär  betalningsplan,
förslag  till finansiering av  rörelsen,
en  enkel  marknadsanalys och en  budget
för den närmaste tiden. I motionen yrkas
att  riksdagen godkänner vad som sålunda
anförts     om     rekonstruktionsplanen
(yrkande 4).
Enligt  utskottets  mening  finns   det
flera      skäl     till     att      en
rekonstruktionsplan      inte      skall
fastställas av domstol. En sådan ordning
skulle  medföra  risk  för  att  planens
innehåll  onödigtvis  formaliseras   och
dessutom   leda  till  fördröjning   och
fördyringar.  Ett krav på  fastställelse
synes  inte  heller  ändamålsenligt  med
hänsyn   till,   som  också   regeringen
påtalat,       att        det        nya
rekonstruktionsförfarandet   i   princip
bygger  på  frivillig uppslutning  kring
förfarandets olika moment.
Med  det  anförda tillstyrker utskottet
regeringens förslag och avstyrker bifall
till motion L14 yrkande 1.
Vad   sedan  gäller  motion  L15  anser
utskottet för sin del att de anvisningar
som   lämnas  i  propositionen  ger   en
tillräckligt  god  vägledning   för   en
rekonstruktörs  ställningstagande   till
vad    en   rekonstruktionsplan    skall
innehålla  i  ett  enskilt  fall.  Något
hinder  mot  att  en rekonstruktionsplan
också  redovisar andra förhållanden  som
kan   vara  av  värde  i  det  fortsatta
förfarandet finns inte. Några  särskilda
uttalanden  därom från  riksdagens  sida
kan inte anses erforderligt.
Det   anförda  innebär  att   utskottet
avstyrker motion L15 yrkande 4.
Ackord under företagsrekonstruktion

Förslaget       till       lag        om
företagsrekonstruktion    innebär    att
offentligt  ackord  skall   kunna  komma
till  stånd  enbart inom  ramen  för  en
företagsrekonstruktion.    Ackordslagens
bestämmelser   om   offentligt    ackord
föreslås  i  sak  oförändrade  överförda
till ett särskilt kapitel (3 kap.) i den
nya lagen, varvid ackordslagens gode man
föreslås  bli ersatt av rekonstruktören.
Kravet   på  att  gäldenären   vid   ett
offentligt    ackord    skall    erbjuda
borgenärerna betalning med åtminstone 25
%   av  deras  fordringsbelopp  behålls.
Undantag  skall  dock  i  fortsättningen
kunna  göras  när  det  finns  särskilda
skäl.
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
yrkas att riksdagen hos regeringen skall
begära  ett  förslag  som  innebär   att
reglerna om offentligt ackord i lagen om
företagsrekonstruktion  får  en   bättre
samordning  med  lagens  bestämmelser  i
övrigt.  I  motionen hänvisas  till  att
Riksskatteverket   begärt    en    sådan
samordning (yrkande 5).
Utskottet  vill erinra om att  Lagrådet
vid   sin   granskning  av  lagförslaget
ansett  det  önskvärt  att  3  kap.  vid
lämpligt tillfälle blir föremål  för  en
översyn  mot  bakgrund av erfarenheterna
av    tillämpningen   av   ackordslagens
motsvarande regler.
Med    anledning   av   Lagrådets   och
Riksskatteverkets    påpekanden    anför
regeringen i propositionen att en  sådan
mer  långt gående samordning i  och  för
sig  i  vissa delar kunde vara  tänkbar.
Regeringen framhåller emellertid att ett
offentligt  ackord  skiljer   sig   från
övriga        skeden        i         en
företagsrekonstruktion   därigenom   att
ackordet   binder  samtliga   deltagande
borgenärer,  även dem som  inte  biträtt
förslaget  till uppgörelse. Det  element
av  tvång gentemot vissa borgenärer  som
således  är,  eller kan vara,  förbundet
med  fastställande av offentligt  ackord
gör   det,  enligt  regeringens  mening,
nödvändigt  med mera preciserade  regler
för  den  delen  av förfarandet  än  som
krävs   när  en  uppgörelse  bygger   på
samtliga intressenters bifall.  Det  kan
därför,  såvitt regeringen nu anser  sig
kunna bedöma, knappast undvaras att  det
för  offentligt ackord, även inom  ramen
för      företagsrekonstruktion,     ges
särskilda regler om exempelvis  ansökan,
bouppteckning    och    ett     formligt
ackordsförslag.     Därutöver      pekar
regeringen  på  att det  i  lagförslaget
uttryckligen    angetts    att    sådana
handlingar  och  uppgifter   som   skall
bifogas  en  begäran om  förhandling  om
offentligt ackord inte behöver ges in om
de             tidigare            under
företagsrekonstruktionen har tillställts
rätten och borgenärerna. Mot bl.a. denna
bakgrund  är det regeringens uppfattning
att  den systematiska samordning som kan
och bör ske i det väsentliga kommit till
stånd.
Utskottet har  för sin del ingen  annan
uppfattning och avstyrker därför  bifall
till motion L15 yrkande 5.
Utskottet   övergår  därmed   till   att
behandla  en  fråga som  gäller  statens
borgenärsfunktion vid ackord.
Enligt  lagen (1993:891) om  indrivning
av  statliga  fordringar m.m.  företräds
staten   vid   indrivning   av   statens
fordringar på skatter, avgifter m.m.  av
kronofogdemyndigheten.  Detta    innebär
bl.a.   att  kronofogdemyndigheten   får
ansöka   om   att   en  gäldenär   skall
försättas  i konkurs och att myndigheten
skall  bevaka  den rätt i konkursen  som
med  anledning av en fordran  tillkommer
det allmänna.
I     propositionen    föreslås     att
kronofogdemyndigheten i allmänhet  skall
företräda staten som borgenär  även  vid
företagsrekonstruktion.
När det gäller ackord fullgörs statens
borgenärsfunktion     i     dag       av
skattemyndigheten      enligt      lagen
(1993:892)  om  ackord rörande  statliga
fordringar   m.m.   Det   innebär    att
skattemyndigheten fattar  beslut  å  det
allmännas vägnar om att anta förslag  om
ackord  som  innefattar  fordringar   på
skatt,  avgift  etc.  I  detta  avseende
föreslås    inte   någon    ändring    i
propositionen.
Ordningen   med  att  skattemyndigheten
också  i  fortsättningen skall företräda
det  allmänna   vid ackord kritiseras  i
motion  L11  av  Rolf  Åbjörnsson  m.fl.
(kds).  Enligt motionärerna är nuvarande
ordning orsak till att staten så  sällan
accepterar           ackordsuppgörelser.
Skattemyndigheten har ingen affärsmässig
kompetens utan företräder enbart en rent
fiskal  inriktning. Riksdagen bör därför
besluta  om  ändring i lagen  om  ackord
rörande  statliga  fordringar  m.m.   av
innebörd  att  statens borgenärsfunktion
vid    ackord    skall   fullgöras    av
kronofogdemyndigheten (yrkande 2).
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
framställs    ett   liknande    yrkande.
Motionärerna          anser          att
kronofogdemyndigheten är  den  myndighet
som  har  klarast blick över  företagets
totala       ekonomiska       situation.
Kronofogdemyndigheten är dessutom, anför
motionärerna,  bäst lämpad  att  ur  ett
samhällsekonomiskt perspektiv  företräda
staten som borgenär (yrkande 3).
I  propositionen anför  regeringen  att
övervägande   skäl   talar    för    att
kronofogdemyndigheten bör företräda  det
allmänna  vid  företagsrekonstruktion  i
allmänhet.  Det är också den uppfattning
som  ligger mest i linje med de allmänna
övervägandena bakom lagen om  indrivning
av  statliga fordringar m.m. Vid  ackord
däremot   uppkommer  enligt   regeringen
bl.a. frågor kring de olika skatte-  och
avgiftsfordringarna                  som
skattemyndigheten får  anses  vara  bäst
skickad   att  utreda.  Regeringen   gör
därför  den  bedömningen  att  det  inte
finns skäl att föreslå någon ändring vad
gäller borgenärsfunktionen vid ackord.
Utskottet  har inte någon  erinran  mot
att      kronofogdemyndigheten     skall
företräda      det     allmänna      vid
företagsrekonstruktion. Ordningen  synes
mest   lämplig  med  hänsyn   till   att
förfarandet  utgör ett  alternativ  till
konkurs  och   i flera fall  torde  leda
vver till konkurs.
När    det    sedan   gäller    statens
borgenärsfunktion   vid   ackord    vill
utskottet erinra om att frågan  berördes
av  utskottet  våren  1993  i  yttrandet
1992/93:LU6y  till skatteutskottet  över
proposition 1992/93:198 om indrivning av
statliga   fordringar   m.m.   Utskottet
konstaterade   därvid    att    det    i
propositionen   inte   föreslogs   någon
ändring beträffande vilken myndighet som
skall  vara behörig att besluta i frågor
om   ackordsförslag   på   skatte-   och
avgiftsområdet. Utskottet erinrade också
om   att  Insolvensutredningen  i   sitt
betänkande     om     en     lag      om
företagsrekonstruktion   förordat    att
denna funktion såvitt avser skatter  och
avgifter  flyttas från skattemyndigheten
till     kronofogdemyndigheten.      Mot
bakgrund  av att utredningens betänkande
var  föremål för remissbehandling  ansåg
utskottet   i  likhet  med  föredragande
statsrådet att någon ändring vad  gäller
ackordsmyndighet     i     fråga      om
skattefordringar m.m. då inte borde ske.
Spörsmålet    om    borgenärsfunktionen
beträffande    skatter   och    avgifter
berördes  av  utskottet även våren  1994
vid  behandlingen av skuldsaneringslagen
(se  bet.  1993/94:LU26). I  betänkandet
uttalade utskottet med anledning  av  en
motion  att  det  kunde ifrågasättas  om
inte   statens   borgenärsfunktion   vid
skuldsanering    borde    innehas     av
kronofogdemyndigheten i stället  för  av
skattemyndigheten,   vilket   regeringen
föreslagit  i  propositionen  i  ärendet
(prop.    1993/94:123).    Frågan     om
borgenärsfunktionen  för  skatter   m.m.
borde   dock   enligt   utskottet   inte
regleras annorlunda för skuldsanering än
vad  som  gäller  för ackord.  Utskottet
erinrade om de tidigare övervägandena  i
frågan   och  konstaterade  vidare   att
Insolvensutredningens förslag ännu  inte
föranlett någon proposition. I  avvaktan
härpå  ansåg utskottet att någon ändring
inte   borde  ske  beträffande   statens
borgenärsfunktion vid  ackord.  I  linje
med vad utskottet uttalat tidigare ansåg
utskottet  att  skattemyndigheten  tills
vidare  också  borde ges  möjlighet  att
godta    förslag    om    skuldsanering.
Utskottet      tillstyrkte       sålunda
regeringens  förslag  i  denna  del  och
avstyrkte  bifall till det  då  aktuella
motionsyrkandet.
Utskottet anser för sin del att  starka
skäl   talar   för  att  regeringen   nu
förutsättningslöst låter  utreda  frågan
om  vilken myndighet som skall företräda
staten  vid ackord som omfattar  skatter
och allmänna avgifter. Enligt utskottets
mening  torde  det vara lämpligt  att  i
sammanhanget  också  på  nytt   överväga
frågan om statens borgenärsfunktion  vid
skuldsanering    enligt   skuldsanerings
lagen. Det bör ankomma på regeringen att
närmare     bestämma    formerna     för
utredningsarbetets bedrivande. Utskottet
vill  dock  understryka  vikten  av  att
utredningen bedrivs skyndsamt.
Vad   utskottet  sålunda   anfört   bör
riksdagen  med  anledning av  motionerna
L11  yrkande 2 och L15 yrkande 3 som sin
mening ge regeringen till känna.
Förmånsrättsordningen

När  konkurs inträffat skall,  om  medel
finns  i  konkursboet,  betalning  först
utgå  för  konkurskostnaderna  och   för
annan skuld som konkursboet ådragit  sig
(s.k.  massagäld). Av boets  återstående
medel   sker  därefter  utdelning   till
borgenärerna i en viss ordning, den s.k.
förmånsrättsordningen. Bestämmelser om i
vilken  ordning  olika fordringar  skall
betalas finns, som nämnts inledningsvis,
i förmånsrättslagen.
Förmånsrättslagen    skiljer     mellan
särskild    och    allmän   förmånsrätt.
Särskild    förmånsrätt    gäller    vid
utmätning och konkurs samt belastar viss
egendom.  Särskild  förmånsrätt   följer
bl.a.  med företagshypotek, varmed avses
en  säkerhetsrätt på grund av inteckning
i  en  näringsidkares lösa egendom,  och
med  inteckning  i fast egendom.  Allmän
förmånsrätt  gäller endast  vid  konkurs
och  avser  all  egendom  som  ingår   i
gäldenärens      konkursbo.       Allmän
förmånsrätt   har  t.ex.   under   vissa
förutsättningar fordringar på skatt samt
vissa      fordringar      på       lön.
Förmånsrättslagen reglerar den  inbördes
företrädesrätten    mellan     särskilda
förmånsrätter       resp.       allmänna
förmånsrätter. Särskild förmånsrätt  har
i   princip  företräde  framför   allmän
förmånsrätt. Fordran med bästa  allmänna
förmånsrätt  har dock företräde  framför
exempelvis  företagshypotek.  Fordringar
utan   förmånsrätt,  dvs.  oprioriterade
fordringar, har inbördes lika rätt.
Lönegarantilagen  kan   allmänt   sägas
innebära     att    staten    garanterar
prioriterade    lönefordringar    enligt
förmånsrättslagen      och       övertar
fordringarna    -    med     motsvarande
förmånsrätt - samt inträder i  konkursen
som  borgenär.  Sedan den  1  juli  1994
gäller    en    s.k.    karensregel    i
lönegarantilagen.  Bestämmelsen   syftar
till    att    begränsa   missbruk    av
lönegarantisystemet  som  har   negativa
effekter  på  konkurrensen. Karensregeln
innebär  att  lönegaranti  skall   kunna
lämnas   endast   en   gång   under   en
tidsperiod  om två år för lönefordringar
som  har uppstått i huvudsakligen  samma
verksamhet.   Enligt  den   ursprungliga
lydelsen  av  regeln  gällde  emellertid
lönegarantin   om   arbetstagaren    har
anvisats anställningen av den offentliga
arbetsförmedlingen. Genom en lagändring,
som  trädde  i  kraft den 1  juli  1995,
infördes         ytterligare          en
undantagsbestämmelse  som  innebär   att
lönegarantin   gäller   om   det   finns
särskilda skäl för det.
I     propositionen    föreslås     att
fordringar,   inklusive  lönefordringar,
som  grundas på avtal som gäldenären med
rekonstruktörens samtycke träffat  under
en  företagsrekonstruktion som  föregått
konkursen skall vara förenade med  bästa
allmänna  förmånsrätt (s.k.  nytillkomna
fordringar).    Vidare   föreslås    att
förmånsrätten avseende vissa  revisions-
och    bokföringskostnader    förstärks.
Sådana fordringar som nu nämnts föreslås
få förmånsrätt före bl.a. fordringar med
säkerhet  i  företagshypotek.  Därutöver
föreslås     nya     bestämmelser      i
förmånsrättslagen  och  konkurslagen   i
syfte att klargöra hur fordringar som  i
förmånsrättshänseende    kommer    efter
vanliga  oprioriterade fordringar,  s.k.
efterställda fordringar, skall behandlas
i samband med ackord.
Beträffande    löneförmånsrätten    gör
regeringen  bedömningen  att  denna  bör
vara   kvar.   Däremot  föreslås   vissa
ändringar när det gäller förmånsrätt för
lönefordringar                      före
företagsrekonstruktion.      Har      en
företagsrekonstruktion    föregått    en
konkurs,  skall  arbetstagarna  ha   ett
särskilt  skydd för löner som  förfallit
till    betalning   före   ansökan    om
företagsrekonstruktion.      Ges      en
konkursansökan in inom ett år  från  det
att  en företagsrekonstruktion upphörde,
skall förmånsrätten för lön - om det  är
förmånligare för arbetstagaren - omfatta
fordringar som förfallit till  betalning
inom   tre  månader  före  beslutet   om
företagsrekonstruktion  i  stället   för
fordringar   som   har  förfallit   till
betalning   under   samma    tid    före
konkursansökningen.  Förmånsrätten   för
lönefordringar  kan dock aldrig  omfatta
mer än sammanlagt sex månader.
Insolvensutredningen    föreslog    två
ytterligare         ändringar          i
förmånsrättsordningen. Den  ena  innebar
att statens förmånsrätt för vissa skatte-
och  avgiftsfordringar skulle avskaffas.
Den     andra    innebar    att    vissa
lönefordringar  -  fordringar   på  s.k.
produktiv  lön - skulle ges  förmånsrätt
framför   fordringar  med   säkerhet   i
företagshypotek.  Den   av   utredningen
föreslagna    ordningen   innebär    att
lönefordringar    före    konkurs    och
uppsägningslön för den tid under  vilken
gäldenärens verksamhet fortsätter  efter
konkursutbrottet, dock längst under  två
månader,   skall  ha  förmånsrätt   före
fordringar   förenade  med  säkerhet   i
företagshypotek.    Det     huvudsakliga
motivet  bakom  dessa  förslag  var  att
ändringarna   på   olika   sätt   skulle
förbättra  möjligheterna  att  genomföra
företagsrekonstruktioner. Sålunda menade
utredningen    att   kreditgivare    med
säkerhet  i  företagshypotek  borde  ges
ökade incitament att följa och ingripa i
utvecklingen hos ett företag som  är  på
väg  in  i en ekonomisk kris. Härigenom,
anförde   utredningen   vidare,   skapas
bättre  förutsättningar för att få  till
stånd  en  rekonstruktion  av  företaget
utan   konkurs   och   indirekt   bättre
utsikter   för   de  icke   prioriterade
borgenärerna att få betalt.  Beträffande
skälen       för      att       avskaffa
skatteförmånsrätten              anförde
Insolvensutredningen   att   en    sådan
förändring  bör  bidra till  att  stärka
oprioriterade borgenärers ställning. Ett
avskaffande av förmånsrätten för skatter
skulle          dessutom,         enligt
Insolvensutredningen,             främja
rekonstruktion utan konkurs  och  stärka
utsikterna    till   ackordsuppgörelser.
Tvingas   staten  att  delta  i   sådana
uppgörelser  som skatteborgenär  bedömde
utredningen  att antalet  ackord  skulle
öka.  Staten kommer nämligen då, anförde
utredningen, att få ett större  intresse
att medverka till ekonomiska uppgörelser
mellan gäldenären och borgenärerna.
Propositionen  innehåller  inte   något
förslag  till  förändring av   ordningen
mellan lönefordringar och fordringar med
säkerhet i företagshypotek. Inte  heller
föreslås  att förmånsrätten för  skatter
och  allmänna avgifter avskaffas. Enligt
regeringens          mening          bör
Insolvensutredningens    förslag    till
förändringar   i   förmånsrättsordningen
inte    för    närvarande    genomföras.
Förändringar   i   den   riktning    som
utredningen  föreslagit  bör  emellertid
studeras   vidare.   Det   bör    enligt
regeringen göras av en ny utredning.
I  ett  stort antal motioner tas frågor
upp om ändringar i förmånsrättsordningen
i  syfte  att  underlätta  möjligheterna
till  företagsrekonstruktion.  I  motion
L11 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds) yrkas
att    riksdagen   skall   besluta   den
ändringen   i   förmånsrättslagen    att
statens  förmånsrätt  för  skatter   och
allmänna   avgifter   slopas   och   att
fordringar  avseende s.k. produktiv  lön
ges  förmånsrätt framför fordringar  med
säkerhet   i   företagshypotek.   Enligt
motionärerna är, som regelsystemet i dag
är   utformat,  en  konkurs  en   mycket
attraktiv form för rekonstruktion av  en
verksamhet genom att lönegarantisystemet
utnyttjas.   Verksamheten   kan   därmed
fortsätta under konkursen utan att detta
är  företagsekonomiskt motiverat. Om man
förbättrar  förmånsrätten för produktiva
löner  kommer verksamheten att i stället
drivas    vidare   med   lönemedel    ur
konkursboet.  Det skulle  garantera  att
driften  bara  fortsätter  om   det   är
företagsekonomiskt     godtagbart.     I
motionen  anförs  vidare  att  ackord  i
praktiken   omöjliggörs  genom   statens
förmånsrätt  för skatter m.m.  Härigenom
försvåras  allvarligt möjligheterna  att
utnyttja den nya lagstiftningen (yrkande
1).
Rolf  Dahlberg m.fl. (m) yrkar i motion
L14    att    riksdagen   skall    ändra
regeringens förslag så att fordringar på
skatter  m.m.  blir efterställda.  Genom
detta   skulle  leverantörsfordringarnas
ställning          förbättras          i
förmånsrättshänseende och  möjligheterna
till företagsrekonstruktion öka avsevärt
(yrkande  5).  I motionen anförs  vidare
att  lönegarantin inte  bör  automatiskt
sammankopplas   med   vilken   prioritet
lönefordran  har. Medlen, som  inbetalas
av  arbetsgivarna, bör  som  en  garanti
tillkomma  de anställda precis  som  den
ersättning  den anställde  erhåller  vid
sjukdom.   För  att  få  en   så   enkel
administration som möjligt och därigenom
göra  hanteringen  billigare  bör  dessa
arbetsgivaravgifter       gå        till
försäkringskassan, som  skall  ombesörja
utbetalningarna       efter       dagens
ersättningsmodell vid sjukförsäkring.  I
motionen  yrkas  att riksdagen  som  sin
mening bör ge regeringen till känna  vad
som  sålunda  anförts om reformering  av
systemet    med   löneförmånsrätt    och
lönegaranti (yrkande 6).
Även  i   motion L301 av Rolf  Dahlberg
m.fl.   (m)  framhålls  önskemålet   att
stärka  leverantörernas  ställning   som
skäl  för  att  slopa förmånsrätten  för
skatter   m.m.   Ett  annat   skäl   som
framhålls  i motionen är att  staten  är
den  borgenär  som är bäst  skickad  att
kunna  ingripa på ett tidigt stadium  av
ett   företags  kris.  Om  staten   gavs
anledning att bevaka sina fordringar  på
samma  villkor som övriga fordringsägare
skulle   också   oseriös   företagsamhet
sannolikt   kunna  upptäckas   betydligt
snabbare  än  vad  som  sker  i  dag.  I
motionen  yrkas  sålunda att  regeringen
skall  lägga  fram ett  förslag  om  att
avskaffa skatteprivilegiet (yrkande  1).
I  motionen  anförs också att  avgörande
för  att ett rekonstruktionsförsök skall
lyckas  är  att de anställda  medverkar.
Den  anställdes  löneanspråk  för  tiden
närmast före och efter ett konkursbeslut
skall  därför  ha bättre förmånsrätt  än
företagshypotek. Motionärerna begär  ett
tillkännagivande   i   enlighet   härmed
(yrkande 2).
Samma  inriktning har motion  Ju221  av
Gun Hellsvik m.fl. (m). I motionen yrkas
sålunda  ett  tillkännagivande  om   att
skatteprivilegiet    skall     avskaffas
(yrkande 8).
I motion L310 av Agne Hansson m.fl. (c)
anförs att om s.k. produktiva löner  får
förmånsrätt före företagshypotek  kommer
bankerna  att få incitament att medverka
i    rekonstruktion   av    krisdrabbade
företag.  Om  förmånsrätten för  skatter
m.m.  tas  bort skulle det innebära  att
den      totala     utdelningen     till
oprioriterade     borgenärer,      t.ex.
leverantörer,  ökar. Ett avskaffande  av
statens förmånsrätt skulle också  främja
rekonstruktion utan konkurs. I  motionen
yrkas att regeringen lägger fram förslag
till  ändringar av förmånsrättsordningen
i angivna hänseenden.
Produktiva    löners    ställning     i
förmånsrättshänseende tas  också  upp  i
motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v). I
motionen   yrkas   att   riksdagen   hos
regeringen   begär   förslag   om    att
produktiva  löner skall  ha  förmånsrätt
före     företagshypotek.     Institutet
företagshypotek      skapar       enligt
motionärerna  orättvisor  mellan   olika
borgenärer (yrkande 6).
Enligt  motion L308 av Eva Flyborg  och
Bengt  Harding Olson (båda  fp)  innebär
den    oprioriterade   ställningen   för
leverantörsfordringarna att  en  konkurs
ofta  för  med sig serier av ytterligare
konkurser   på  leverantörssidan,   s.k.
dominokonkurser. I motionen  begärs  ett
tillkännagivande         om          att
leverantörsfordringar skall ha en bättre
ställning (yrkande 4).
Bengt  Harding Olson m.fl. (fp,  m,  c)
anser  i  motion L309 att ett  effektivt
rekonstruktionssystem    för     företag
förutsätter   sådana   förändringar    i
förmånsrättsordningen    att    samtliga
borgenärer  får incitament att  medverka
till  företagsrekonstruktion  i  stället
för  konkurs. En målsättning bör  därvid
vara att begränsa antalet förmånsrätter.
Enligt  motionärerna kan  den  nyordning
beträffande  förmånsrättsordningen   som
införts i Finland tjäna som förebild.  I
motionen      yrkas     sålunda      ett
tillkännagivande   om   en    reformerad
förmånsrättsordning (yrkande 2).
Några    av   motionsyrkandena   gäller
prioriteten    för   lönefordringar    i
allmänhet.   I  motion  L312   av   Hans
Stenberg   m.fl.  (s)  anförs   att   de
anställdas   löneskydd  i  konkurs   har
försämrats på senare år till förmån  för
oprioriterade  borgenärer.  I   motionen
yrkas   att   förmånsrätten  för   löner
snarast  återställs  till  sin  tidigare
omfattning  (yrkande 2).
Även  i  motion L307 av Hans  Andersson
m.fl. (v) hänvisas till  de försämringar
som          införts         beträffande
löneförmånsrätten. I motionen yrkas  att
regeringen lägger fram förslag om att ge
lönefordringar      bästa       allmänna
förmånsrätt (yrkande 1).
Den tidigare redovisade karensregeln  i
lönegarantilagen tas upp i motion L15 av
Per Rosengren m.fl. (v). Enligt motionen
dr  regeln  orättvis mot  de  anställda.
Karensregeln   bör   bara   gälla    vid
uppenbart  missbruk  och  där  det  står
klart  att  missbruket  grundas  på  ett
handlande    i    samförstånd     mellan
arbetsgivare  och  anställda.  Riksdagen
bör  hos regeringen begära förslag  till
lagändring  i  enlighet härmed  (yrkande
8). I motionen begärs vidare ett förslag
från  regeringen om att löner  under  en
företagsrekonstruktion     skall      ha
förmånsrätt  som nytillkomna fordringar.
Starka   sociala   skäl   talar   enligt
motionärerna  för  en sådan  förmånsrätt
(yrkande 7).
Utskottet  har ingen annan  uppfattning
än    motionärerna   när   det    gäller
förmånsrättsordningens   betydelse   för
möjligheterna  att  framgångsrikt  kunna
genomföra företagsrekonstruktioner.  Som
regeringen           anför           bör
förmånsrättsordningen dels medverka till
att  en rekonstruktion kommer till stånd
i  de fall då företaget är livskraftigt,
dels    också    medverka    till    att
rekonstruktionsarbetet kan  bedrivas  på
ett  effektivt  sätt. Enligt  utskottets
mening   hade  det  varit  önskvärt   om
regeringen   i  förevarande  proposition
också    lagt    fram    förslag    till
ytterligare         ändringar          i
förmånsrättslagen    för     att     öka
möjligheterna till rekonstruktion.   Som
regeringen anför är det  emellertid inte
bara  de önskemål som hänger samman  med
företagsrekonstruktion som skall beaktas
vid           utformningen            av
förmånsrättsordningen. När en förändring
i   förmånsrättsordningen  övervägs  bör
hänsyn tas till alla väsentliga effekter
av  förändringen.  Förmånsrättsordningen
avgör nämligen hur värdefull en säkerhet
är    vid   kreditgivning   och   spelar
därigenom  en avgörande roll  för  vilka
säkerheter  som används  och  för  vilka
möjligheter  ett  företag  har  att   få
kredit. Vidare har förmånsrättsordningen
betydelse  för  hur förlusterna  vid  en
konkurs     fördelas    mellan     olika
borgenärskategorier.  Därmed   har   den
också  betydelse  för vissa  borgenärers
ekonomiska situation, och den är även av
intresse för statens finanser.
Beträffande    det   i    propositionen
aviserade utredningsarbetet har,  vilket
inledningsvis  redovisats,    regeringen
den  21 december 1995  beslutat direktiv
för  en kommitté som skall utreda frågor
om  förmånsrätt  i konkurs,  lönegaranti
och underlaget för företagshypotek (dir.
1995:163). Kommitténs huvuduppgifter  är
att  ta  ställning till dels om  statens
förmånsrätt för skatter och avgifter bör
slopas, dels om företagshypotek bör  ges
en  annan ställning än det har i dag och
dels  om  arbetstagarnas  löneskydd  vid
arbetsgivarens  konkurs  kan  förbättras
utan    att   statens   kostnader    för
lönegarantin          ökar.           De
samhällsekonomiska   konsekvenserna   av
eventuella          ändringar          i
förmånsrättsordningen  skall  övervägas,
bl.a. hur kreditgivningen till företagen
påverkas.   En   strävan   bör    enligt
direktiven           vara            att
förmånsrättsordningen   och   anslutande
lagregler    är    så   utformade    att
rekonstruktion  av livskraftiga  företag
underlättas. Inriktningen bör  vara  att
de oprioriterade borgenärernas situation
helst skall stärkas.
När  det gäller frågan om förmånsrätten
för  skatter  och  avgifter  bör  slopas
skall  enligt  direktiven särskild  vikt
fästas    vid    de   samhällsekonomiska
aspekterna,     bl.a.     förmånsrättens
inverkan    på   kreditgivningen    till
företag.       De       statsfinansiella
konsekvenserna av ett avskaffande är  en
viktig   faktor.    Möjligheterna    att
genomföra                        lyckade
företagsrekonstruktioner   skall   också
tillmätas       särskild      betydelse.
Beträffande  förmånsrätt för  fordringar
med säkerhet i företagshypotek anförs  i
direktiven    att   utredningen    skall
överväga   företagshypotekets  ställning
mot  bakgrund av önskemålet att reglerna
skall  främja  företagsrekonstruktioner.
Därvid    skall   utredningen   särskilt
studera  effekterna av företagshypoteket
på  kreditgivningen i  stort,  bl.a.  på
bankernas och leverantörernas agerande i
deras  egenskap av kreditgivare, och  på
de oprioriterade borgenärernas ställning
i konkurs.
I   fråga   om  löneförmånsrätten   och
lönegarantin  skall  utredningen  enligt
direktiven   överväga  på  vilket   sätt
reglerna     om     lönegaranti      och
löneförmånsrätt  bör  ändras   för   att
arbetstagarnas  skydd   skall   bli   så
heltäckande som möjligt. Vikten  av  att
stävja    företagares    missbruk     av
lönegarantin   skall   beaktas    liksom
statens    kostnader    för    garantin.
Inriktningen skall vara att  förslag  om
regeländringar skall utformas så att  de
inte innebär ökade kostnader för staten.
Även   fortsättningsvis   torde   enligt
direktiven utgångspunkten böra vara  att
lönegarantin   skall   ersätta    endast
fordringar  som omfattas av förmånsrätt.
Skulle  utredningen anse att  kopplingen
mellan  de båda regelsystemen bör  lösas
upp, är dock utredningen oförhindrad att
lägga   fram  förslag  med  ett   sådant
innehåll.
Mot   bakgrund  av  vad   som   sålunda
redovisats  konstaterar   utskottet  att
det   i  kommitténs  uppdrag  ingår  att
överväga         förändringar          i
förmånsrättsordningen    i    alla    de
avseenden   som berörs i de nu  aktuella
motionsyrkandena.  Med  hänsyn   härtill
anser  utskottet att yrkandena nu   inte
bör            föranleda           några
lagstiftningsåtgärder  och  inte  heller
något  annat  initiativ från  riksdagens
sida.  Enligt utskottets mening  är  det
värdefullt   att   förmånsrättsordningen
genom   utredningen  får   en   allsidig
belysning.  Utskottet vill  än  en  gång
understryka  vikten av att  utredningen,
med  hänsyn  till förmånsrättsordningens
betydelse   för  företagsrekonstruktion,
arbetar skyndsamt.
Utskottet  avstyrker  med  det  anförda
motionerna L11 yrkande 1, L14  yrkandena
5  och  6, L15 yrkandena 6 och  8,  L301
yrkandena 1 och 2, L307 yrkande 1,  L308
yrkande  4,  L309 yrkande 2, L310,  L312
yrkande 2 samt  Ju221 yrkande 8.
Med anledning av yrkande 7 i motion L15
vill   utskottet   framhålla   att    en
förutsättning  för den  förmånsrätt  för
s.k.    nytillkomna    fordringar    som
regeringen  nu föreslår, och  som  avser
även  fordringar på lön, är att  fordran
grundas  på avtal som gäldenären träffat
under   den  tid  företagsrekonstruktion
pågår.  För lönefordringars del  innebär
det  att anställningsavtalet, på  vilket
lönekraven  grundas,  skall  ha  ingåtts
under rekonstruktionsperioden.  När  det
gäller  förmånsrätten för lönefordringar
som  grundas på avtal som träffats  före
rekonstruktionsförfarandet          vill
utskottet åter peka på att det  ingår  i
uppdraget för utredningen om förmånsrätt
i    konkurs,    m.m.    att    överväga
omfattningen   av  löneförmånsrätten   i
syfte att arbetstagarnas skydd skall bli
så  heltäckande  som möjligt.  Utskottet
anser  med  hänsyn till det anförda  att
motion  L15 yrkande 7 inte bör föranleda
någon   riksdagens  vidare  åtgärd   och
avstyrker motionsyrkandet.
Utskottet  behandlar i detta  sammanhang
några  andra frågor med anknytning  till
förmånsrättsordningen som tagits  upp  i
skilda motioner.
Av   vad  som  redovisats  framgår  att
särskild    förmånsrätt    följer    med
företagshypotek.  Vilken   egendom   som
omfattas  av företagshypotek framgår  av
lagen  (1984:649) om företagshypotek.  I
enlighet härmed omfattar företagshypotek
en näringsidkares lösa egendom i den mån
egendomen   hör   till  den   intecknade
verksamheten. Vissa slag av lös  egendom
ingår  dock  inte  i  hypoteksegendomen,
såsom  kassa-  och banktillgodohavanden,
aktier   och  obligationer  samt  skepp,
luftfartyg  och  annan egendom  som  kan
vara  föremål för panträtt på  grund  av
inteckning.
I  motion  L301 av Rolf Dahlberg  m.fl.
(m)  yrkas  att riksdagen skall  besluta
upphäva    undantaget  för  kassa-   och
banktillgodohavanden.             Enligt
motionärerna medför undantaget osäkerhet
beträffande säkerhetens värde vid skilda
tidpunkter. Eftersom det var hänsyn till
förmånsrätten  för skattefordringar  som
föranledde undantaget är tiden nu enligt
motionen  mogen  att i samband  med  ett
slopande   av  denna  förmånsrätt   även
upphäva   ifrågavarande   undantag   för
kassamedel m.m.  (yrkande 3).
I    propositionen    gör    regeringen
bedömningen        att       kassamedel,
banktillgodohavanden    och     liknande
tillgångar  inte heller i fortsättningen
skall  omfattas av företagshypotek.  För
den  skull, anför regeringen vidare, bör
dock  frågan inte anses avgjord en  gång
för   alla.   Om   den   utredning   som
regeringen  avser  att tillsätta  skulle
finna  att  en  reform  skulle  innebära
klara  fördelar  bör  en  ändring  kunna
övervägas på nytt.
Av   direktiven  till  utredningen   om
förmånsrätt   i  konkurs   framgår   att
utredningen   också  skall  överväga  om
det  finns  skäl att ändra  reglerna  om
underlaget för företagshypotek, bl.a. om
kassa-  och  bankmedel bör  omfattas  av
säkerheten.  Särskilt  skall  prövas  om
strävandena  att få till  stånd  en  väl
fungerande        rekonstruktionsordning
underlättas  med en annan  reglering  än
den nuvarande.
I    avvaktan    på    resultatet    av
utredningens     överväganden      anser
utskottet att riksdagen nu inte  bör  ta
initiativ           till           några
lagstiftningsåtgärder.         Utskottet
avstyrker därför motion L301 yrkande 3.
Enligt   gällande  rätt  är  ett   s.k.
återtagandeförbehåll i ett  köpeavtal  i
princip sakrättsligt giltigt tills varan
är fullt betald. Säljaren kan alltså vid
köparens  insolvens  kräva  att  varorna
skall    frånskiljas   köparens   övriga
egendom  och återställas till  säljaren.
Denne  har med andra ord separationsrätt
till  godset  innebärande  att  han  har
företräde   till  detta  före   köparens
övriga   borgenärer.  Som  ett   viktigt
undantag  gäller  dock att  någon  sådan
rätt   inte   tillkommer  säljaren   när
köparen trots förbehållet haft rätt  att
förfoga över varan före betalning  genom
att infoga den i annan egendom, förbruka
den eller sälja den vidare.
I    en   motion   med   anledning   av
propositionen,  motion   L16   av   Inga
Berggren  m.fl.  (m,  fp),  begärs   ett
tillkännagivande om att det sakrättsliga
skyddet  för  återtagandeförbehåll   bör
stärkas. I motionen anförs bl.a. att  en
av    flera   förklaringar    till   den
dramatiska ökningen av antalet konkurser
under    senare   år   är   det    svaga
sakrättsliga         skyddet         för
återtagandeförbehåll.   Även   vid    en
internationell  jämförelse  är   skyddet
svagt.
Ett   liknande  yrkande  framställs   i
motion L311 av Marianne Andersson  m.fl.
(c, m, fp).
Frågan    om    separationsrätt     vid
försäljning med återtagandeförbehåll har
behandlats av Kommissionslagskommittén i
dess    slutbetänkande   (SOU   1988:63)
Kommission    och   dylikt.    Kommittén
föreslår    inte    någon    principiell
förändring beträffande förutsättningarna
för    sådan    separationsrätt.    Även
Insolvensutredningen    har     övervägt
spörsmålet eftersom det ansetts  ha  ett
nära samband med utredningens förslag  i
övrigt.   Inte  heller  denna  utredning
föreslår   en   utvidgad  giltighet   av
återtagandeförbehåll.
I  den  förevarande  propositionen  gör
regeringen  bedömningen att  möjligheten
att      få     separationsrätt      vid
återtagandeförbehåll för närvarande inte
bör  utvidgas. Regeringen hänvisar  till
att            Kommissionslagskommitténs
slutbetänkande för närvarande  bereds  i
Justitiedepartementet.  Beredningen   av
betänkandet   bör   enligt    regeringen
avvaktas, och regeringen anser att någon
ändring i reglerna nu inte bör göras.
Enligt   vad   utskottet   erfarit   är
Kommissionslagskommitténs slutbetänkande
alltjämt      under     beredning      i
Justitiedepartementet.  I  avvaktan   på
resultatet   av   denna  beredning   bör
riksdagen  nu  inte  ta  något  särskilt
initiativ  till lagstiftning beträffande
den    sakrättsliga    giltigheten    av
återtagandeförbehåll.          Utskottet
avstyrker  därför  motionerna  L16   och
L311.


Skuldsanering för vissa näringsidkare

Enligt   skuldsaneringslagen  (1994:334)
kan  skuldsanering komma i fråga för  en
gäldenär  med hemvist i Sverige  som  är
fysisk person och inte är näringsidkare.
I     propositionen    föreslås      att
skuldsaneringslagen      skall      vara
tillämplig även för fysiska personer som
är  näringsidkare, men endast om det med
hänsyn  till näringsverksamhetens  ringa
omfattning   och  övriga  omständigheter
finns särskilda skäl för skuldsanering.
I  motion L11 av Rolf Åbjörnsson  m.fl.
(kds) anförs att förslaget är olämpligt.
Det     är     mycket    viktigt     att
skuldsaneringslagens     innebörd     är
entydig.   Möjligheterna  att  missbruka
lagen   skall   vara  helt  eliminerade.
Skuldsanering  bör  enligt  motionärerna
endast  komma i fråga för en person  som
helt  avstår  från att  bedriva  näring.
Förutom  de  gränsdragningsproblem   som
förslaget  medför förhåller det  sig  så
att     oegentligheter    är     vanligt
förekommande   i  de  verksamheter   som
avses   omfattas   av  utvidgningen.   I
motionen yrkas att riksdagen skall avslå
förslaget (yrkande 3).
Även  i  motion  L13 av  Bengt  Harding
Olson  m.fl.  (fp, m,  c)  framhålls  de
gränsdragningsproblem som skulle  uppstå
med   förslaget   till   utvidgning   av
skuldsaneringslagen. Motionärerna  anser
vidare      att      tillämpningsområdet
beträffande näringsidkare blir  orimligt
snävt  om  utvidgningen, som  regeringen
föreslår,    skall    omfatta     endast
näringsverksamhet   med   karaktär    av
 extraknäck . De mindre företagens behov
i  sammanhanget  kommer enligt  motionen
därför   inte   att  tillgodoses   genom
förslaget.   I   motionen   yrkas    att
propositionen   skall   avslås   i    nu
ifrågavarande del (yrkande 1 delvis).
Rolf  Dahlberg m.fl. (m)  framhåller  i
motion   L14    att   borgensmän    till
gäldenären har en utsatt position om ett
skuldsaneringsförfarande   kommer   till
stånd.  Med  regeringens förslag  kommer
detta att gälla även för borgensmän till
företagare som erhåller skuldsanering. I
motionen   yrkas  att  riksdagen   skall
avslå förslaget (yrkande 4).
Enligt regeringen finns det flera  skäl
till    att   de   näringsidkare    vars
verksamhet   har   en   mycket   blygsam
omfattning bör kunna komma i  fråga  för
ett  särskilt saneringsförfarande. Bland
annat  talar intresset av ett  flexibelt
insolvensrättsligt   system   för   det.
Åsyftade   gäldenärer  gör  regelmässigt
inte    heller   någon   mer   betydande
åtskillnad  mellan  näringsverksamhetens
ekonomi        och       privatekonomin.
Näringsverksamheten är så ringa till sin
omfattning  att  intäkterna   från   den
endast i begränsad omfattning kan  bidra
till  försörjningen. Den verksamhet  som
bedrivs är dessutom ofta nära förknippad
med   den   person  som  bedriver   den.
Skuldsaneringslagens  sociala   karaktär
innebär  också  att den lagen  och  dess
former för skuldsanering passar väl  för
sådana  små näringsidkare. De  kostnader
för den enskilde som är förenade med ett
skuldsaneringsförfarande jämfört med vad
det        kostar       att       inleda
företagsrekonstruktion            enligt
regeringens förslag talar också för  att
skuldsaneringsförfarandet bör öppnas för
de riktigt små näringsidkarna.
Mot    denna   bakgrund   bör    enligt
regeringen    tillämpningsområdet    för
skuldsaneringslagen vidgas så  att  även
vissa  kategorier  av näringsidkare  kan
komma i fråga för skuldsanering. För att
en  fysisk  person som är  näringsidkare
skall  kunna beviljas skuldsanering  bör
krävas       att      den       bedrivna
näringsverksamheten    är    av    ringa
omfattning såväl omsättningsmässigt  som
vad gäller den tid gäldenären lägger ned
på  verksamheten.  De näringsidkare  som
avses   är   de  vars  näringsverksamhet
närmast  har karaktären av  extraknäck .
Förutom  näringsverksamhetens omfattning
bör  också  hänsyn  tas  till  rörelsens
beskaffenhet.   För  att   skuldsanering
skall   kunna   komma   i   fråga    bör
förhållandena  kring näringsverksamheten
vara enkla.
Utskottet vill för sin del än  en  gång
understryka    betydelsen     av     att
lagstiftningen om företagsrekonstruktion
är  flexibel och i princip tillämplig på
näringsidkare   oavsett  omfattning   på
verksamheten.   Det   torde   emellertid
förhålla   sig  så  att  en   grupp   av
näringsidkare  vars  verksamhet  har  en
mycket  blygsam omfattning, av praktiska
och kostnadsmässiga skäl, inte kan komma
i  fråga för företagsrekonstruktion. Som
regeringen  framhåller riskerar  sålunda
de riktigt små näringsidkarna att  hamna
mellan  två  stolar .  Utskottet   delar
således  regeringens bedömning  att  det
finns      ett     behov     av      ett
saneringsförfarande   även   för   denna
kategori  gäldenärer och att det  ligger
närmast till hands att göra en försiktig
utvidgning  av  skuldsaneringslagen  och
låta  dess former för skuldsanering  bli
tillämpliga.
Utskottet  har dock en viss  förståelse
för   de   farhågor   som   uttalats   i
motionerna        beträffande         de
gränsdragningsproblem som kan uppstå med
den   nu  diskuterade  utvidgningen   av
skuldsaneringslagen.   Utskottet    vill
därför   understryka  att  det  även   i
fortsättningen   endast    är    fysiska
personer  som  kan  komma  i  fråga  för
skuldsanering.   De  näringsidkare   som
avses  med  förslaget är de  som  driver
rörelse som fysiska personer i eget namn
och  därför inte har privatekonomin  och
rörelseekonomin åtskild. Utskottet utgår
från    att   regeringen   noga   följer
tillämpningen av skuldsaneringslagen och
dr    särskilt    uppmärksam    på    om
gränsdragningsproblem    eller     andra
svårigheter  uppkommer med anledning  av
den  nu  aktuella utvidgningen av lagens
tillämpningsområde.
Det   anförda  innebär  att   utskottet
tillstyrker  regeringens  förslag   till
utvidgning    av    skuldsaneringslagens
tillämpningsområde  och  att  motionerna
L11 yrkande 3, L13 yrkande 1 i denna del
och L14 yrkande 4 avstyrks.
Några andra konkursrättsliga frågor

I  detta avsnitt behandlar utskottet ett
antal       frågor       som       berör
konkursförfarandet och som tagits upp  i
motioner  från den allmänna motionstiden
1995.
Med fristdag avses i konkurslagen dagen
då en ansökan om gäldenärens försättande
i   konkurs  kom  in  till  tingsrätten.
Fristdagen  bildar utgångspunkt  för  de
olika    frister    som    gäller    för
återvinning  av rättshandlingar  m.m.  i
konkurs.
I   motion L303 av Rolf Dahlberg  m.fl.
(m)  föreslås att fristdagen  i  stället
skall  vara  den  dag  styrelsen  i  ett
aktiebolag          finner           att
kontrollbalansräkningen   utvisar    att
aktiekapitalet  är mer än  till  hälften
förbrukat.   Försummelse  att   upprätta
kontrollbalansräkning   skall    medföra
personligt     betalningsansvar      för
styrelseledamöter    för    den    skada
borgenärerna åsamkas. Motionärerna yrkar
att   riksdagen  hos  regeringen   begär
ändringar   i   bl.a.   konkurslagen   i
enlighet  med vad som anförts i motionen
(yrkandena 2 och 3).
En    motion    med   samma    innehåll
behandlades  av riksdagen våren  1994  i
betänkandet   1993/94:LU20.    Utskottet
framhöll  där  att  insufficiens  -  att
skulderna överstiger tillgångarna - inte
ansetts  tillräckligt för  att  motivera
konkurs. Konkurslagens ståndpunkt  är  i
stället  att  frågan om konkurs  är  för
handen   bör  avgöras  efter   en   mera
allsidig  och  nyanserad  bedömning   av
olika  ekonomiska  faktorer än  den  som
avspeglas   i   begreppet  insufficiens.
Vidare   konstaterade utskottet att  det
gällande  insolvensbegreppet  som  grund
för   konkurs  är  en  sedan  länge  väl
förankrad   princip   i   konkursrätten.
Utskottet gör inte någon annan bedömning
i  dag  och  är  därför inte  heller  nu
berett  att  förorda en sådan ingripande
förändring  av  konkursförutsättningarna
som förslagen i motion L303 innebär. Det
bör  också framhållas att förslaget till
en lag om företagsrekonstruktion innebär
en  möjlighet  att ingripa tidigare  mot
företag        som       kommit        i
betalningssvårigheter.  I   sammanhanget
kan       vidare        nämnas       att
Borgenärsbrottsutredningen (Fi  1993:08)
haft   i   uppdrag  att   bl.a.   utreda
förutsättningarna   för   att    ersätta
nuvarande obeståndsrekvisit med ett mera
lättillämpbart  rekvisit  (dir.  1993:23
och  1994:94).  I sitt nyligen framlagda
slutbetänkande       (SOU       1996:30)
Borgenärsbrotten - en översyn av 11 kap.
brottsbalken anför utredningen  att  det
inte  skulle  vara någon framkomlig  väg
att     i    straffbestämmelserna     om
borgenärsbrott                    överge
obeståndsrekvisitet och övergå  till  en
konstruktion   som   bygger    på    ett
insufficiensbegrepp.
Med  det  anförda  avstyrker  utskottet
motion L303 yrkandena 2 och 3.
Genom    ett   konkursbeslut   förlorar
gäldenären  rådigheten över den  egendom
som   ingår  i  konkursboet.  Rådigheten
tillkommer  i  stället förvaltaren,  som
utses   av   rätten  efter  hörande   av
tillsynsmyndigheten.        Förvaltarens
allmänna åligganden är att ta till  vara
borgenärernas gemensamma rätt och  bästa
samt  vidta alla de åtgärder som främjar
en  förmånlig  och snabb  avveckling  av
boet.  Konkursförvaltningen  skall   stå
under  tillsyn  av en tillsynsmyndighet.
Tillsynsmyndigheter       är       vissa
kronofogdemyndigheter som av  regeringen
utsetts därtill.
Enligt  motion  L303 av  Rolf  Dahlberg
m.fl.    (m)    bör   konkursförfarandet
anpassas    till    sin   huvudfunktion,
nämligen  att  tillgodose  borgenärerna.
Motionärerna  anser att det  starkt  kan
betvivlas att nuvarande ordning  med  en
till     kronofogdemyndigheten    knuten
tillsynsmyndighet är  ägnad  att  främja
detta                     huvudintresse.
Konkursförvaltningen bör därför, när det
är   fråga   om   aktiebolags   konkurs,
principiellt  ordnas  på  ett  sätt  som
motsvarar         regleringen          i
aktiebolagslagen, med den skillnaden att
borgenärerna     övertar    aktieägarnas
befogenheter.  Tillsynen  skulle   kunna
läggas   över   på   Finansinspektionen.
Motionärerna  hemställer  att  riksdagen
hos   regeringen  begär   förslag   till
ändring   i   konkurslagen   beträffande
förvaltning  och tillsyn i enlighet  med
vad som anförs i motionen (yrkande 1).
Motioner    med    liknande    innehåll
behandlades  av  utskottet  våren   1994
(bet. 1993/94:LU20). I sitt av riksdagen
godkända  betänkande avstyrkte utskottet
motionerna  med hänvisning till  att  de
där     aktualiserade    frågorna     om
konkursförvaltningen                 och
tillsynsverksamheten  var  föremål   för
överväganden  i  skilda  sammanhang.  De
överväganden   som  avsågs   var   bl.a.
Domstolsutredningens      förslag      i
betänkandet  (SOU 1991:106)  Domstolarna
inför  2000-talet angående  omfördelning
av     uppgifter    mellan    domstolar,
tillsynsmyndigheter  och  förvaltare   i
fråga   om  konkurshanteringen  och   en
utredning  inom  Riksrevisionsverket  om
konkurshanteringssystemet  med  särskild
inriktning på tillsynsfrågorna.
Riksrevisionsverket     har      numera
presenterat resultatet av sitt arbete  i
rapporten  (RRV  1994:13)  Tillsyn   vid
konkurs.   Beredning   av   frågor    om
konkursförvaltningens  organisation  och
tillsynsfunktionen på grundval av  bl.a.
denna  rapport  och Domstolsutredningens
betänkande  pågår  för  närvarande  inom
Justitiedepartementet. I avvaktan på att
denna beredning blir klar bör inte någon
åtgärd  från riksdagens sida vidtas  med
anledning  av  motion  L303  yrkande  1.
Utskottet       avstyrker        sålunda
motionsyrkandet.
I  motion L302  föreslår  Bengt Harding
Olson     (fp)    att    en     särskild
obeståndsmyndighet inrättas med  uppgift
att  sköta  konkurs- och ackordsärenden,
frågor  om  företagsrekonstruktion   och
skuldsanering   samt   hanteringen    av
lönegarantin. En sådan myndighet  skulle
kraftigt effektivisera hela verksamheten
och  särskilt  samhällets bekämpning  av
den ekonomiska brottsligheten.
Som  framgått ovan pågår för närvarande
beredning inom Justitiedepartementet  av
frågor      om     konkursförvaltningens
organisation och tillsynsverksamheten. I
avvaktan   på   resultatet   av    denna
beredning finns det inte någon anledning
för   riksdagen  att  nu   vidta   några
särskilda  åtgärder  med  anledning   av
motionen.  Utskottet  avstyrker   därför
motion L302.
En  särskild  fråga som  uppmärksammats
under    senare   år    är    de    s.k.
bekvämlighetskonkurserna.   Med   sådana
konkurser menas att konkurser kommit att
betraktas  som  en  möjlighet  för   ett
företag  att  reducera  sin  skuldbörda,
framför allt i fråga om de oprioriterade
leverantörsskulderna,  och  sedan  kunna
återuppta    verksamheten    med    ökad
konkurrenskraft efter en rekonstruktion.
Denna typ av konkurser anses planerade i
så    måtto   att   ägarens   ekonomiska
intressen och avsikt att efter konkursen
kunna    driva   rörelsen   vidare,    i
huvudsakligen samma omfattning  men  med
väsentligt minskad skuldbörda, är  satta
i   förgrunden.  Konkursens   ekonomiska
konsekvenser drabbar i dessa fall endast
borgenärerna,  främst de  oprioriterade,
och inte aktieägarna. Det är vidare inte
sällan  fråga om förfaranden  som  utgör
led i en planerad brottslig verksamhet.
I   motion  L306 av Kristina  Nordström
och  Sven-Åke Nygårds (båda s) yrkas att
regeringen skall lägga fram förslag till
åtgärder    som    kraftigt    begränsar
möjligheterna    till    missbruk     av
konkursförfarandet     (yrkande      3).
Motionärerna    pekar    särskilt     på
förekomsten           av            s.k.
bekvämlighetskonkurser.
Ett   liknande  yrkande  framställs   i
motion L312 av Hans Stenberg m.fl.  (s).
Enligt  motionärerna  är  huvudproblemet
inte     att     löntagare    missbrukar
lönegarantisystemet utan att  företagare
missbrukar  konkursinstitutet   (yrkande
1).
Eva  Flyborg  och Bengt  Harding  Olson
(båda  fp)  begär  i   motion  L308  ett
tillkännagivande         om          att
konkursförvaltaren endast skall få sälja
tillbaka  egendom  till  en  f.d.  ägare
efter  ett  offentligt  anbudsförfarande
eller vid offentlig auktion (yrkande 1).
Enligt  motionen bör man också  i  syfte
att   bekämpa  konkursmissbruket  skärpa
näringsförbudslagstiftningen och  bättre
följa    upp   meddelade   näringsförbud
(yrkandena 2 och 3).
Utskottet  vill  framhålla  att   under
senare   år   beslutade   ändringar    i
konkurslagstiftningen varit inriktade på
bl.a.  åtgärder  mot  olika  former   av
konkursmissbruk.    Sålunda    beslutade
riksdagen  våren 1995  om en  ändring  i
konkurslagen av innebörd att försäljning
av    ett   konkursbos   egendom    till
konkursgäldenären  eller   någon   honom
närstående fysisk eller juridisk  person
skall    föregås   av   ett   offentligt
anbudsförfarande   (prop.   1994/95:189,
bet.     1994/95:LU31,    rskr.    411).
Ändringen, som trädde i kraft den 1 juli
1995,   syftar   till   att   komma   åt
bekvämlighetskonkurserna.      Samtidigt
beslutade     riksdagen    ett     antal
ytterligare   lagändringar    för    att
möjliggöra åtgärder mot konkursmissbruk.
Dessa    tar    särskilt    sikte     på
konkursgäldenärens  skyldigheter   under
konkursförfarandet.
Lagstiftningsarbetet   har    ingalunda
avstannat.    Nyligen   har    riksdagen
beslutat     skärpta     regler      för
näringsförbud  i  anledning   av   brott
(prop.  1995/96:98,  bet.  LU22,   rskr.
212).       Samtidigt       förbättrades
möjligheterna att övervaka hur meddelade
näringsförbud efterlevs. Regeringen  har
vidare,   i   enlighet   med   vad   som
aviserades   i  nyssnämnda  proposition,
beslutat  tillkalla en särskild utredare
för   att  se  över  bestämmelserna   om
näringsförbud     i     samband      med
betalningsunderlåtelse  och  konkurs   i
lagen     om    näringsförbud.    Enligt
direktiven för uppdraget (dir.  1996:20)
är  syftet  med översynen att åstadkomma
tydligare   regler  för  att   härigenom
underlätta en effektivare tillämpning av
lagen  i  dessa  fall.  Uppdraget  skall
redovisas senast den 31 december 1996.
Med  hänsyn  till vad som nu redovisats
finner  utskottet inte anledning  att  i
detta sammanhang ta några initiativ till
ytterligare åtgärder med angivet  syfte.
Utskottet  avstyrker  därför  motionerna
L306  yrkande 3, L308 yrkandena 1-3  och
L312 yrkande 1.
Övriga frågor

I   13  kap. 20 § aktiebolagslagen finns
vissa   bestämmelser  om  att  tingsrätt
skall                         underrätta
registreringsmyndigheten om vissa beslut
angående konkurs och offentligt  ackord.
Motsvarande bestämmelser finns i 11 kap.
20  §  lagen  (1987:667)  om  ekonomiska
föreningar  och  i  handelsregisterlagen
(1974:157).  I  förevarande  proposition
föreslås  endast  en  ändring  i  nämnda
bestämmelse   i   aktiebolagslagen    av
innebörd  att  underrättelseskyldigheten
när   det  gäller  vissa  beslut  enligt
ackordslagen i stället avser motsvarande
beslut       enligt       lagen       om
företagsrekonstruktion.
I motionerna L12 av Anita Persson m.fl.
(s) samt L17 av Inga-Britt Johansson och
Marianne  Carlström (båda s)  yrkas  att
motsvarande  ändringar  skall   göras  i
lagen  om  ekonomiska  föreningar    och
handelsregisterlagen.
Som  framhålls i motionerna är den  nya
lagstiftningen om företagsrekonstruktion
tillämplig   på  näringsidkare   oavsett
storleken  på verksamheten  och  oavsett
associationsform.  Med  hänsyn   härtill
skall,     som    motionärerna    yrkar,
lagändringar   som  motsvarar   de   som
regeringen  föreslår  i  13  kap.  20  §
aktiebolagslagen  också  införas  i   de
angivna  lagrummen i lagen om ekonomiska
föreningar  resp.  handelsregisterlagen.
Utskottet  tillstyrker  sålunda   bifall
till  motionerna och framlägger i bilaga
4      förslag     till     erforderliga
lagändringar.
Under   beredningen  av   ärendet   har
utskottet   uppmärksammat   att    vissa
ytterligare    lagtekniska   justeringar
behöver  göras i regeringens lagförslag.
Ändringarna      rör      lagen       om
företagsrekonstruktion               och
förmånsrättslagen. Utskottet  lägger   i
bilaga  3 till betänkandet fram  förslag
till några lagändringar.
En  annan åtgärd som bör vidtas  gäller
den i proposition 1995/96:115 föreslagna
ändringen       i        lagen        om
företagsrekonstruktion (lagförslag  30),
som  är  en  följdändring till  den  nya
lagen    om    domstolsärenden.    Detta
lagförslag  bör arbetas in  i  förslaget
till lag om företagsrekonstruktion.
Utskottet  framlägger  vidare   -   med
anledning  av  regeringens förslag  till
lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om
handel med lösören, som köparen låter  i
säljarens vård kvarbliva (lagförslag  4)
-  ett eget förslag till ny lydelse av 3
§  nämnda lag, enligt vad som framgår av
bilaga   4.   Skälet  härtill   är   att
riksdagen nyligen har beslutat  en  viss
annan  ändring  i  paragrafen  i  fråga,
vilken  skall träda i kraft den  1  juli
1996  (prop.  1995/96:115, JuU17,  rskr.
193).
Utskottet  föreslår också att riksdagen
avslår  regeringens förslag till lag  om
ändring i lagen (1995:302) om ändring  i
förmånsrättslagen    (lagförslag     7),
eftersom ändringslagen trätt i kraft den
1  april 1996 (se prop. 1994/95:49, LU6,
rskr. 172). Den sakliga ändringen bör  i
stället   åstadkommas   genom   den   av
utskottet    i   bilaga   3   föreslagna
dndringen i 10 § förmånsrättslagen.
Det   förslag  som  lämnas  beträffande
lagen    (1995:307)   om    ändring    i
utsökningsregisterlagen       (1986:617)
(lagförslag  11)  har  riksdagen  delvis
genomfört   i   annat  sammanhang,   och
lagändringen  har trätt i  kraft  den  1
april  1996 (se bet. 1995/96:LU29, rskr.
167).   Med  hänsyn  härtill  och   till
innehållet  i regeringens lagförslag  10
angående     lag    om     ändring     i
utsökningsregisterlagen såvitt avser 6 §
förordar  utskottet  att  lagförslag  11
avslås.
Den    nya   lagstiftningen    har    i
propositionen föreslagits träda i  kraft
den        1        februari       1996.
Riksdagsbehandlingen  av   propositionen
har emellertid inte kunnat avslutas före
denna tidpunkt. Med hänsyn till att  det
är  angeläget att den nya lagstiftningen
träder  i  kraft  snarast  möjligt,  men
också  till  att  erforderlig  tid   kan
behövas     för    informationsinsatser,
förordar          utskottet          att
ikraftträdandetidpunkten  bestäms   till
den 1 september 1996.
Utskottet har inte någon erinran mot de
delar av propositionen som inte
särskilt har berörts.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.    beträffande   avslag    på
förslaget      till       lag       om
företagsrekonstruktion, m.m.
att    riksdagen   avslår   motionerna
1995/96:L13 yrkande 1 i denna del  och
yrkande 2 samt 1994/95:L309 yrkande 1,
res. 1 (fp, mp)
2. beträffande åtgärder för  att
underlätta företagsrekonstruktion
att     riksdagen     avslår    motion
1994/95:L306 yrkande 4,
3.     beträffande     ekonomisk
förutsättning                      för
företagsrekonstruktion
att   riksdagen  antar   regeringens
förslag       till       lag        om
företagsrekonstruktion såvitt avser  2
kap.  6  §  första  stycket  med   den
ändringen  att  stycket   erhåller   i
bilaga   3   som  Utskottets   förslag
betecknade lydelse,
4.    beträffande   obligatorisk
prövning av företagsrekonstruktion
att     riksdagen    avslår     motion
1994/95:L308 yrkande 5,
res. 2 (fp)
5.   beträffande   ansökan    om
företagsrekonstruktion
att  riksdagen  med avslag  på  motion
1995/96:L14 yrkande 2 antar 2  kap.  1
§,  3-5 §§, 6 § tredje stycket, 7-9 §§
samt  4 kap. 13 § förslaget  till  lag
om företagsrekonstruktion,
res. 3 (m)
6.    beträffande    gäldenärens
avtal
att  riksdagen med anledning av motion
1995/96:L15 yrkande 1 som  sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört,
7.  beträffande rekonstruktörens
kompetens
att  riksdagen  med avslag  på  motion
1995/96:L15 yrkande 2 antar 2 kap.  11
§     förslaget    till     lag     om
företagsrekonstruktion,
8.       beträffande       vissa
tidsfrister m.m.
att  riksdagen  med avslag  på  motion
1995/96:L14 yrkande 3 antar 2 kap.  10
och  13  §§  förslaget  till  lag   om
företagsrekonstruktion,
res. 4 (m)
9.                     beträffande
rekonstruktionsplanen
att riksdagen med avslag på motionerna
1995/96:L14  yrkande 1 och 1995/96:L15
yrkande  4 antar 2 kap. 12 § förslaget
till lag om företagsrekonstruktion,
res. 5 (m)
10.                    beträffande
ackordsreglerna
att     riksdagen    avslår     motion
1995/96:L15 yrkande 5,
11.      beträffande     statens
borgenärsfunktion vid ackord
att   riksdagen   med   anledning   av
motionerna 1995/96:L11 yrkande  2  och
1995/96:L15 yrkande 3 som  sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört,
res. 6 (m)
12.                    beträffande
förmånsrättslagen
att riksdagen
dels    med   avslag   på   motionerna
1995/96:L11   yrkande  1,  1995/96:L14
yrkandena   5   och   6,   1995/96:L15
yrkandena  6-8, 1994/95:L301 yrkandena
1   och  2,  1994/95:L307  yrkande  1,
1994/95:L308  yrkande 4,  1994/95:L309
yrkande  2, 1994/95:L310, 1994/95:L312
yrkande 2 samt 1994/95:Ju221 yrkande 8
antar regeringens förslag till lag  om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
med  de  ändringarna  att  10  §  samt
ikraftträdande-                    och
övergångsbestämmelserna   erhåller   i
bilaga   3   som  Utskottets   förslag
betecknade lydelse,
dels  avslår regeringens förslag  till
lag  om ändring i lagen (1995:302)  om
ändring       i      förmånsrättslagen
(1970:979),
res. 7 (m)
res. 8 (c)
res. 9 (fp)
res.10 (mp)
13.  beträffande underlaget  för
företagshypotek
att     riksdagen    avslår     motion
1994/95:L301 yrkande 3,
res. 11 (m)
14.                    beträffande
återtagandeförbehåll
att    riksdagen   avslår   motionerna
1995/96:L16 och 1994/95:L311,
res. 12 ( c, fp)
15.   beträffande  skuldsanering
för vissa näringsidkare
att riksdagen med avslag på motionerna
1995/96:L11   yrkande  3,  1995/96:L13
yrkande 1 i denna del  och 1995/96:L14
yrkande  4  antar regeringens  förslag
till     lag     om     ändring      i
skuldsaneringslagen  (1994:334),   med
den   ändringen  att  tidpunkten   för
lagens ikraftträdande bestäms till den
1 september 1996,
res. 13 (m)
res. 14 (fp)
16.    beträffande   lagen    om
företagsrekonstruktion i övrigt
att    riksdagen   med   bifall   till
proposition 1995/96:5 i denna del  och
proposition  1995/96:115 i  denna  del
antar  det  i  förstnämnda proposition
framlagda  förslaget   till   lag   om
företagsrekonstruktion,  i   den   mån
lagförslaget  inte  omfattas  av   vad
utskottet  hemställt  ovan,   med   de
ändringarna att
dels orden  central föreningsbank  i 1
kap.  3  § första stycket byts ut  mot
 medlemsbank ,
dels  siffran  1  i 3 kap. 14 § första
stycket utgår ur lagrummet,
dels   4  kap.  1 § erhåller  följande
lydelse:
Om  inte annat föreskrivs, gäller lagen
(1996:242)   om   domstolsärenden    för
rättens handläggning enligt denna lag.
dels  4  kap.  2  § erhåller  följande
lydelse:
En sådan förhandling som avses i 3 kap.
23  §  första stycket skall äga  rum  så
snart  som  möjligt. Om rekonstruktören,
gäldenären  eller  en  borgenär  uteblir
från förhandlingen, hindrar det inte att
ackordsfrågan prövas och avgörs.
dels  4 kap. 3 § utgår,
dels  4 kap. 4-15 §§  betecknas 4 kap.
3-14 §§,
dels  hänvisningen i 4 kap. 6 §  skall
avse  4 §, hänvisningen i 4 kap.  7  §
skall avse 4 och 5 §§, hänvisningen  i
4   kap.   9   §  skall  avse   7   §,
hänvisningen i 4 kap. 10 § skall  avse
7  §  första stycket eller 8  §  andra
stycket samt hänvisningen i 4 kap.  15
§ skall avse 13 §,
dels  ock  att tidpunkten  för  lagens
ikraftträdande  bestäms  till  den   1
september 1996,
17.                    beträffande
lösöresköpslagen
att    riksdagen   med   bifall   till
proposition  1995/96:5  i  denna   del
antar av utskottet i bilaga 4 framlagt
förslag  till lag om ändring  i  lagen
(1845:50  s. 1) om handel med lösören,
som  köparen  låter i  säljarens  vård
kvarbliva,
18.                    beträffande
utsökningsregisterlagen
att riksdagen
dels  antar  regeringens förslag  till
lag        om        ändring         i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
dels  avslår regeringens förslag  till
lag  om ändring i lagen (1995:307)  om
ändring    i   utsökningsregisterlagen
(1986:617).
19.    beträffande    tingsrätts
underrättelseskyldighet
att    riksdagen   med   bifall   till
motionerna 1995/96:L12 och 1995/96:L17
antar  de  av utskottet   i  bilaga  4
framlagda förslagen till
dels     lag     om     ändring      i
handelsregisterlagen  (1974:157),
dels lag om ändring i lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar,
20.      beträffande      övriga
lagförslag
att    riksdagen   antar   regeringens
förslag till
dels     lag     om     ändring      i
äktenskapsbalken,
dels lag om ändring i föräldrabalken,
dels  lag om ändring i lagen (1927:77)
om försäkringsavtal,
dels      lag     om     ändring     i
aktiebolagslagen (1975:1385),
dels lag om ändring i lagen (1982:188)
om  preskription  av  skattefordringar
m.m.,
dels  lag  om  ändring i  konkurslagen
(1987:672),
dels   lag   om  ändring  i   köplagen
(1990:931),
dels lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument,
dels lag om ändring i lagen (1993:891)
om  indrivning av statliga  fordringar
m.m.,
dels   ock  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:892) om ackord rörande  statliga
fordringar m.m.,
med  den ändringen att tidpunkten  för
lagarnas  ikraftträdande bestäms  till
den 1 september 1996,
21.  beträffande  fristdagen   i
konkurs m.m.
att     riksdagen    avslår     motion
1994/95:L303 yrkandena 2 och 3,
res. 15 (m)
22.                    beträffande
konkursförvaltningen
att  riksdagen avslår motion  1994/95:
L303 yrkande 1,
res. 16 (m)
23.                    beträffande
obeståndsmyndighet
att     riksdagen    avslår     motion
1994/95:L302,
res. 17 (fp)
24.  beträffande  åtgärder   mot
konkursmissbruk
att    riksdagen   avslår   motionerna
1994/95:L306  yrkande 3,  1994/95:L308
yrkandena    1-3   samt   1994/95:L312
yrkande 1.Stockholm den 21 maj 1996

På lagutskottets vägnar

Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Henrik S Järrel
(m), Bengt Harding Olson (fp), Inger
Segelström (s), Anders Ygeman (s),Tomas
Högström (m), Yvonne Ruwaida (mp),
Birgitta Carlsson (c), Marietta de
Pourbaix-Lundin (m) och Per Rosengren
(v).

Reservationer

1. Avslag på förslaget till lag om
företagsrekonstruktion, m.m. (mom. 1)

Bengt  Harding  Olson  (fp)  och  Yvonne
Ruwaida (mp) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som   på   s.  12  börjar  med    Såvitt
utskottet   och  på  s.  13  slutar  med
 yrkande 1  bort ha följande lydelse:
Utskottet   vill   med   anledning   av
motionerna framhålla vikten av att en ny
lagstiftning   om   rekonstruktion    av
företag  ges  en flexibel utformning  så
att  den  kan  tillämpas på  företag  av
olika    storlekar.   Utskottet    delar
uppfattningen   i   motion    L13    att
propositionen inte tillgodoser de mindre
företagens  behov, eftersom lagförslaget
saknar    regler   om   ett    förenklat
rekonstruktionsförfarande   för    denna
kategori.  Enligt utskottets  mening  är
vidare  reformen, som  anförs  i  motion
L13, otillräcklig för sitt syfte även av
den  anledningen att den inte innefattar
en      förbättrad      ställning      i
förmånsrättshänseende                för
leverantörsfordringar      och       ett
avskaffande av förmånsrätten för skatter
och allmänna avgifter.
En ny lagstiftning om rehabilitering av
företag  -  som är en lämpligare  allmän
beteckning   för   förfarandet   -   bör
utformas med två alternativa system  för
rehabiliteringen, efter förebild av  den
finländska       lagstiftningen       om
företagssanering.  En  sådan   lag   bör
sålunda    innehålla   en    fullständig
reglering  av de åtgärder som  avser  en
omfattande  företagsrekonstruktion.  När
företagets   problem   är   av   enklare
beskaffenhet och främst hänför sig  till
skuldsituationen   bör   ett   förenklat
förfarande  för  företagssanering  kunna
användas.   Lagstiftningen  bör   därför
också   innehålla  regler  om  en  sådan
enklare ordning.
När  det  gäller  förmånsrättsordningen
anser    utskottet    i    likhet    med
motionärerna  att antalet  förmånsrätter
allmänt sett bör minska så att en större
rättvisa  åstadkoms mellan borgenärerna.
Härigenom  torde incitamenten  öka   hos
samtliga   borgenärsgrupper   för    att
åstadkomma                     angelägna
företagsrekonstruktioner i  stället  för
att  låta  företagen gå i  konkurs.  Som
nämnts  bör  i  främsta  rummet  statens
förmånsrätt  för  skatter  och  allmänna
avgifter          slopas          liksom
leverantörsfordringarnas       ställning
förbättras      på     bekostnad      av
företagshypoteket.   Enligt   utskottets
mening   är   dessa   förändringar    av
förmånsrättsordningen  av  så  väsentlig
betydelse  för en effektiv  lagstiftning
om företagsrehabilitering att det saknas
anledning att genomföra det föreliggande
förslaget     till    lagstiftning    om
företagsrekonstruktion ens som en första
etapp i avvaktan på att olika frågor  om
förmånsrätt utreds i särskild ordning.
Med  hänvisning  till det  anförda  bör
propositionen  nu avslås och  regeringen
skyndsamt återkomma med ett nytt förslag
till  lagstiftning om rehabilitering  av
företag.  Ett  sådant  förslag   bör   i
enlighet  med  det ovan sagda  innehålla
regler  om ett förenklat förfarande  för
mindre   företag   och   inbegripa    en
förändrad förmånsrättsordning främst vad
gäller      skattefordringarnas      och
leverantörsfordringarnas ställning.
Till  följd  av  det anförda  avstyrker
utskottet,  med bifall till  motion  L13
yrkande   1   i   denna   del,   det   i
propositionen  framlagda förslaget  till
lag   om   företagsrekonstruktion.   Vad
utskottet  i övrigt ovan anfört  om  ett
nytt     förslag     till     lag     om
företagsrekonstruktion bör riksdagen med
bifall till motion L13 yrkande 2 och med
anledning av motion L309 yrkande  1  som
sin mening ge regeringen till känna.
dels  att utskottets hemställan under  1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande avslag på  förslaget
till  lag  om  företagsrekonstruktion,
m.m.
att riksdagen
dels med bifall till motion 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del avslår proposition
1995/96:5  utom  såvitt  avser  lag   om
ändring       i      skuldsaneringslagen
(1994:334),
dels med bifall till motion 1995/96:L13
yrkande 2 och med anledning av motion
1994/95:L309 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

2. Obligatorisk  prövning av
företagsrekonstruktion (mom. 4)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 15 börjar med  Utskottet kan 
och  slutar  med   yrkande  5   bort  ha
följande lydelse:
Utskottet  vill  understryka   att   en
lagstiftning  om  företagsrehabilitering
med  all säkerhet ökar möjligheterna att
rädda       företag       som        har
utvecklingsmöjligheter    och    minskar
antalet   onödiga  konkurser.  För   att
lagstiftningen  skall få åsyftad  verkan
måste emellertid, som framhålls i motion
L308,  införas en obligatorisk  prövning
av           möjligheterna          till
företagsrekonstruktion     innan     ett
konkursförfarande inleds. Regeringen bör
snarast  återkomma  till  riksdagen  med
förslag till erforderliga lagändringar.
dels  att utskottets hemställan under  4
bort ha följande lydelse:
4.      beträffande     obligatorisk
prövning av företagsrekonstruktion
att  riksdagen med bifall till  motion
1994/95:L308 yrkande 5 som sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört.
3. Ansökan om företagsrekonstruktion
(mom. 5)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med  Utskottet vill 
och  slutar  med   yrkande  2   bort  ha
följande lydelse:
Utskottet  vill för sin  del  framhålla
att det  främst ligger i näringsidkarens
eget    intresse   att   försöka   rädda
företaget   och  återställa  lönsamheten
genom        att        ansöka        om
företagsrekonstruktion i  god  tid.  Som
anförs   i  motion  L14  skapas,   genom
möjligheten att en borgenär  får  ansöka
om  företagsrekonstruktion, en risk  för
ansökningar som inte syftar till seriösa
rekonstruktionsförsök  utan  i   stället
till att vissa borgenärer kan tillskansa
sig     fördelar    i     ett     senare
indrivningsförfarande  på  bekostnad  av
andra borgenärer. Missbruk i detta syfte
förekommer i dag i konkursförfarandet.
Mot  denna  bakgrund  kan  utskottet  i
likhet med motionärerna inte ställa  sig
bakom  lagförslaget i  nu  ifrågavarande
del.  Utskottet förordar  i  stället  en
ordning  där endast gäldenären har  rätt
att  ansöka  om  företagsrekonstruktion.
Regeringen  bör omgående återkomma  till
riksdagen  med förslag till de ändringar
av  lagen om företagsrekonstruktion  som
föranleds  härav. I avvaktan  härpå  får
det nu framlagda förslaget godtas som en
provisorisk lösning.
Vad   utskottet  sålunda   anfört   bör
riksdagen  med anledning av  motion  L14
yrkande  2  som sin mening ge regeringen
till känna.
dels  att utskottets hemställan under  5
bort ha följande lydelse:
5.     beträffande    ansökan     om
företagsrekonstruktion
att riksdagen
dels    med   anledning   av    motion
1995/96:L14 yrkande 2 som  sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört,
dels antar 2 kap. 1 §, 3-5 §§, 6 §
tredje stycket, 7-9 §§ samt 4 kap. 13 §
förslaget till lag om
företagsrekonstruktion.

4. Vissa tidsfrister m.m. (mom. 8)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som på s. 19 börjar med  De tidsfrister 
och  slutar  med   yrkande  3   bort  ha
följande lydelse:
När   det  gäller  de  tidsfrister  som
föreslås   i  propositionen  beträffande
underrättelse     om      beslut      om
företagsrekonstruktion      och      när
borgenärssammanträde skall äga rum delar
utskottet  de  farhågor som  framförs  i
motion  L14  att fristerna  i  praktiken
kommer  att visa sig alltför  snäva.  En
viss  utsträckning av  tidsfristerna  är
enligt  utskottets mening påkallat   och
kommer  att gagna förfarandet  utan  att
krav  på  skyndsamhet  i  handläggningen
äventyras. Regeringen får återkomma till
riksdagen  med förslag till  preciserade
ändringar       i        lagen        om
företagsrekonstruktion. I avbidan på att
så    sker    får    det    föreliggande
lagförslaget  godtas som en  provisorisk
lösning.
Vad   utskottet  sålunda   anfört   bör
riksdagen  med anledning av  motion  L14
yrkande  3  som sin mening ge regeringen
till känna.
dels  att utskottets hemställan under  8
bort ha följande lydelse:
8.   beträffande  vissa  tidsfrister
m.m.
att riksdagen
dels    med   anledning   av    motion
1995/96:L14 yrkande 3 som  sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört,
dels  antar  2  kap.  10  och  13   §§
förslaget      till       lag       om
företagsrekonstruktion.
5. Rekonstruktionsplanen (mom. 9)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som   på   s.  20  börjar  med    Enligt
utskottets   och slutar med  yrkande  1 
bort ha följande lydelse:
Utskottet  delar bedömningen  i  motion
L14  att  det är orealistiskt  att,  som
lagförslaget,   utgå   från   att    ett
rekonstruktionsförfarande  skall   kunna
genomföras    med   i   princip    total
uppslutning från borgenärernas sida.  En
sådan  modell  kan missbrukas  av  vissa
borgenärer. Som motionärerna anför bör i
syfte att effektivisera förfarandet  den
ordningen          införas           att
rekonstruktionsplanen skall  fastställas
av   domstol  sedan  borgenärerna   haft
tillfälle    att   uttala    sig    över
rekonstruktörens förslag till  plan.  En
förutsättning     för     beslut      om
fastställelse   bör   vara   att    viss
majoritet  av borgenärerna  uttalat  sig
till  förmån  för rekonstruktionsplanen.
Enligt utskottets mening får det ankomma
på regeringen att snarast återkomma till
riksdagen  med förslag till erforderliga
ändringar       i        lagen        om
företagsrekonstruktion. I avvaktan härpå
får det nu framlagda lagförslaget godtas
tills vidare.
Vad   utskottet  sålunda   anfört   bör
riksdagen  med anledning av  motion  L14
yrkande  1 som sin mening ger regeringen
till känna.
dels  att utskottets hemställan under  9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande rekonstruktionsplanen
att riksdagen
dels    med   anledning   av    motion
1995/96:L14 yrkande 1  som sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört,
dels med avslag på motion 1995/96:L15
yrkande 4 antar  2 kap. 12 §  förslaget
till lag om företagsrekonstruktion.

6. Statens borgenärsfunktion vid ackord
(mom. 11)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  23  börjar  med   Utskottet
anser  och slutar med  till känna   bort
ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i  motion
L11    att    ackordsuppgörelser    ofta
försvåras   av  att  staten   i   sådana
sammanhang         företräds          av
skattemyndigheten.    Denna    myndighet
saknar  tillräcklig  kompetens  för  att
kunna    göra    sådana    affärsmässiga
överväganden   som  är  nödvändiga   vid
ackordsförhandlingar.
Kronofogdemyndigheten däremot har en god
överblick   över  ett  företags   totala
ekonomiska  situation och är därför  den
myndighet   som  är  bäst   lämpad   att
företräda   staten  som  borgenär.   Som
framhålls   i  motion  L11   talar   ett
avskaffande  av statens förmånsrätt  för
skatter   m.m.  också  starkt  för   att
kronofogdemyndigheten  övertar   statens
borgenärsfunktion.  En   förändring   av
statens borgenärsfunktion i den riktning
som nu förordats skulle - i förening med
att   skatteförmånsrätten  avskaffas   -
avsevärt  förbättra  möjligheterna   att
utom  konkurs rekonstruera  företag.  En
avsevärd  fördel  med  förändringen   är
också att staten skulle företrädas av en
och    samma   myndighet   under    hela
rekonstruktionsförfarandet,  liksom  vid
en eventuell efterföljande konkurs.
Utskottet  anser sålunda att  riksdagen
med bifall till motionerna L11 yrkande 2
och  L15  yrkande  3  bör  anta  det  av
reservanterna  i  bilaga   5   framlagda
förslaget till ändring i lagen om ackord
rörande statliga fordringar m.m.
dels att utskottets hemställan under  11
bort ha följande lydelse:
11.        beträffande       statens
borgenärsfunktion vid ackord
att    riksdagen   med   bifall   till
motionerna 1995/96:L11 yrkande  2  och
1995/96:L15 yrkande 3
dels  beslutar att 2 och  4  §§  lagen
(1993:892) om ackord rörande  statliga
fordringar  m.m. skall erhålla  ändrad
lydelse  i enlighet med Reservanternas
förslag i bilaga 5,
dels  beslutar  om  sådan  ändring  av
ingressen  till  regeringens   förslag
till lag om ändring i lagen (1993:892)
om  ackord rörande statliga fordringar
m.m. som föranleds härav.
7. Förmånsrättslagen (mom. 12)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 26 börjar med  Utskottet har 
och på s. 28 slutar med  yrkande 8  bort
ha följande lydelse:
Som  framhålls i motion L301 är  staten
regelmässigt den borgenär som  har  bäst
inblick       i       en       gäldenärs
betalningsförmåga. Staten kan därför  på
ett  tidigt stadium bli varse tecken  på
betalningssvårigheter i ett företag.  Om
förmånsrätten för skatter  och  allmänna
avgifter  togs  bort  skulle  staten  få
incitament  att tidigare ingripa  i  ett
företag  som  befinner sig i  begynnande
ekonomiska  svårigheter.  Staten  skulle
härvid  som  likaberättigad  med   andra
oprioriterade fordringsägare  få  större
möjligheter att verka för lösningar utom
konkurs. Statens företrädare skulle  vid
ackordsförhandlingar inte  behöva  hävda
att staten skall ha full utdelning innan
exempelvis   leverantörer   får    någon
utdelning.  Det allmänna kommer  därmed,
som  Insolvensutredningen också  anfört,
att   få  ett  större  intresse  av  att
medverka   till  ekonomiska  uppgörelser
mellan   gäldenären  och   borgenärerna.
Detta  kommer  att främja  möjligheterna
till  företagsrekonstruktion. Ett  annat
väsentligt   skäl   till    att    slopa
förmånsrätten för skatter, som  särskilt
påpekas i motion L14, är att utdelningen
till  oprioriterade borgenärer härigenom
skulle  komma  att  öka.  Därmed  stärks
leverantörernas  ställning  och  antalet
följdkonkurser         för         denna
borgenärskategori kan förväntas  minska.
Utskottet vill understryka att en  sådan
reform    väsentligt    skulle     gynna
borgenärernas  ställning i  allmänhet  i
ett rekonstruktionsförfarande och därmed
skapa  betydligt  bättre förutsättningar
för     lyckosamma     rekonstruktioner.
Enligt   utskottets  mening   torde   de
positiva  effekterna av ett  avskaffande
av skatteförmånsrätten vara tillräckligt
underbyggda   vid   det    här    laget.
Regeringen  bör  därför  omgående  lägga
fram   ett  förslag  för  riksdagen   om
avskaffande    av   förmånsrätten    för
fordringar   på  skatter  och   allmänna
avgifter.
För att en företagsrekonstruktion skall
lyckas är, som framhålls i motion  L301,
det också av avgörande betydelse att  de
anställdas    fortsatta    insatser    i
produktionen    kan    garanteras.    De
anställdas löneanspråk för tiden närmast
före  och  efter  ett konkursbeslut  bör
därför   ha   bättre   förmånsrätt    än
företagshypotek. Fördelarna med en sådan
förändring  av förmånsrättsordningen  är
enligt    utskottets    mening     också
tillräckligt    klarlagda    för     att
regeringen  skyndsamt skall kunna  lägga
fram     förslag    till    erforderliga
lagändringar.
Vad  särskilt gäller lönegarantin anser
utskottet  i likhet med motion  L14  att
ett  nytt lönegarantisystem bör utformas
efter förebild av den ordning som gäller
inom   den   allmänna  sjukförsäkringen.
Härigenom    skulle    hanteringen    av
lönersättningen  vid  konkurs  förenklas
och    kostnaderna    nedbringas.     De
arbetsgivaravgifter   som    finansierar
lönegarantisystemet     bör      sålunda
tillföras           försäkringskassorna.
Försäkringskassan     skall     utbetala
garantimedel  till  de  anställda  vilka
förvaltaren i konkursen har  anmält  för
kassan.  Den  anställde har  sedan,  som
varje  annan  borgenär, att  bevaka  sin
fordran  enligt anställningsavtalet  med
arbetsgivaren.  Det åligger  förvaltaren
att  vid  utdelning på lönefordran  göra
avdrag  för  vad löntagaren  erhållit  i
lönegarantimedel  från försäkringskassan
eller   som  massagäld  som  förvaltaren
betalat.  Systemet bör vidare möjliggöra
för  förvaltaren  vid  avvecklingen   av
konkursföretaget    eller     vid     en
rekonstruktion  av  detsamma  att   låta
anställda arbeta vidare.
Den  modell  som  nu skisserats   torde
vara betydligt enklare och billigare att
administrera     än    det     nuvarande
lönegarantisystemet.      Genom      det
föreslagna      systemet    bör    också
missbruksmöjligheterna bli mindre  än  i
dag   och  lönegarantin  inte  i   samma
utsträckning  kunna  utnyttjas  för  att
tillskansa        sig       otillbörliga
konkurrensfördelar    gentemot     andra
företag på marknaden. Det får ankomma på
regeringen att i enlighet med de angivna
riktlinjerna   mer  i   detalj   utforma
förslag  till ett nytt lönegarantisystem
och återkomma till riksdagen. I avvaktan
på  sådana  förslag får det föreliggande
förslaget      till      ändring       i
förmånsrättslagen    godtas    som    en
provisorisk lösning.
Vad    utskottet    nu    anfört     om
skattefordringars förmånsrätt  m.m.  bör
riksdagen  med  anledning   av   de   nu
aktuella  motionerna som sin  mening  ge
regeringen till känna.


dels att utskottets hemställan under  12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels   med   anledning  av  motionerna
1995/96:L11   yrkande  1,  1995/96:L14
yrkandena   5    och  6,   1995/96:L15
yrkandena  6-8, 1994/95:L301 yrkandena
1   och  2,  1994/95:L307  yrkande  1,
1994/95:  L308 yrkande 4, 1994/95:L309
yrkande   2,  1994/95:L310,   1994/95:
L312   yrkande   2  och  1994/95:Ju221
yrkande   8   som   sin   mening   ger
regeringen  till känna  vad  utskottet
anfört       om      skattefordringars
förmånsrätt, m.m.,
dels  antar  regeringens förslag  till
lag  om  ändring  i  förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt        ikraftträdande-        och
övergångsbestämmelserna   erhåller   i
bilaga   3   som  Utskottets   förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

8. Förmånsrättslagen (mom. 12)

Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda
c) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 26 börjar med  Utskottet har 
och på s. 28 slutar med  yrkande 8  bort
ha följande lydelse:
Utskottet instämmer till alla  delar  i
den bedömning som görs i motion L310 att
det  höga antalet konkurser under senare
år  särskilt  hårt har drabbat  små  och
medelstora företag. I denna kategori  är
företagen ofta leverantörer till  större
företag.  Genom att leverantörsskulderna
är   oprioriterade  erhålls   sällan   i
konkurs  någon utdelning  att  tala  om.
Även  konkursmissbruk  i  form  av  s.k.
bekvämlighetskonkurser har  främst  gått
ut   över  leverantörerna.  Ett   sådant
planlagt   missbruk av konkursinstitutet
snedvrider   också   konkurrensen   till
nackdel  för  andra företag i  branschen
vilket ytterst missgynnar konsumenterna.
Missbruket bygger också ofta på ett inte
avsett          utnyttjande           av
lönegarantisystemet.  Som  framhålls  av
motionärerna                       måste
obeståndslagstiftningen vara utformad så
att  den  hindrar onödiga konkurser  och
minskar  möjligheterna till systematiskt
missbruk av konkursinstitutet. En bättre
lagstiftning  i  detta  avseende  skulle
också  gagna  kampen mot den  ekonomiska
brottsligheten,  som ofta  utnyttjar  de
nuvarande         svagheterna          i
konkurslagstiftningen.
En   starkt   bidragande   orsak   till
underleverantörernas    nu    redovisade
svårigheter  är,  som  anförs  i  motion
L310,   den  förmånsrättsställning   som
statens   fordringar  på   skatter   och
allmänna  avgifter har. Ett  avskaffande
av  förmånsrätten  för  skattefordringar
m.m.  skulle  innebära  att  den  totala
utdelningen på oprioriterade  fordringar
ökar och att antalet följdkonkurser  hos
leverantörsföretag minskar  i  betydande
omfattning. En annan positiv  effekt  av
ett  upphävande  av skatteförmånsrätten,
som      också      framhållits       av
Insolvensutredningen, är att staten  som
borgenär  får anledning att  i  god  tid
ingripa   i  ett  företag  i  begynnande
ekonomisk  kris. Som anförs  i  motionen
torde  härigenom möjligheterna att uppnå
ackordsuppgörelser  öka,  vilket  kommer
att   främja  strävan  att  rekonstruera
företag. Det anförda innebär således att
utskottet förordar att förmånsrätten för
skatter och allmänna avgifter upphävs.
Som  också framhålls i motion L310  bör
förmånsrättsordningen även ge incitament
för    bankerna    att    medverka     i
företagsrekonstruktioner.   Detta    kan
uppnås  genom  att  fordringar  på  s.k.
produktiva  löner  ges förmånsrätt  före
företagshypotek. Härigenom skulle banker
och  andra innehavare av företagshypotek
bli  mer angelägna om att förhindra  att
ekonomiska kriser uppkommer i  företagen
och  aktivt medverka i rekonstruktioner.
Samtidigt  skulle  den  snedvridning  av
konkurrensen                         som
bekvämlighetskonkurserna  innebär,   med
deras  överutnyttjande av  lönegarantin,
mildras.  Utskottet  instämmer   sålunda
också  i  önskemålet i motion  L310  att
s.k.    produktiva   löner    bör    ges
förmånsrätt framför företagshypotek.
Det   bör  ankomma  på  regeringen  att
omgående   återkomma  med   erforderliga
lagförslag i enlighet med vad  utskottet
nu   anfört.   I  avvaktan   på   sådana
lagförslag  får det framlagda  förslaget
till ändring i förmånsrättslagen  godtas
som en provisorisk lösning.
Vad   utskottet   sålunda   anfört   om
förmånsrätt  för produktiva  löner  m.m.
bör  riksdagen  med bifall  till  motion
L310  och med anledning av de övriga  nu
aktuella motionsyrkandena som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under  12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels    med    bifall   till    motion
1994/95:L310  samt  med  anledning  av
motionerna   1995/96:L11  yrkande   1,
1995/96:L14  yrkandena   5    och   6,
1995/96:L15       yrkandena       6-8,
1994/95:L301  yrkandena   1   och   2,
1994/95:L307  yrkande 1,  1994/95:L308
yrkande  4,  1994/95:L309  yrkande  2,
1994/95:L312     yrkande     2     och
1994/95:Ju221 yrkande 8 som sin mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet  anfört om  förmånsrätt  för
produktiva löner, m.m.,
dels  antar  regeringens förslag  till
lag  om  ändring  i  förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt        ikraftträdande-        och
övergångsbestämmelserna   erhåller   i
bilaga   3   som  Utskottets   förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

9. Förmånsrättslagen (mom. 12)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 26 börjar med  Utskottet har 
och på s. 28 slutar med  yrkande 8  bort
ha följande lydelse:
Utskottet  vill i likhet med motionerna
L308      och      L309      understryka
förmånsrättsordningens   betydelse   för
möjligheterna  att  framgångsrikt  kunna
genomföra      företagsrekonstruktioner.
Förmånsrättsordningen bör  sålunda  dels
medverka   till  att  en  rekonstruktion
kommer till stånd i de fall företaget är
livskraftigt, dels också bidra till  att
rekonstruktionsarbetet kan  bedrivas  på
ett effektivt sätt.
Enligt   utskottets  mening  bör   även
borgenärer med prioriterade fordringar -
exempelvis     vissa     lönefordringar,
fordringar      med      säkerhet      i
företagshypotek  och skattefordringar  -
ges   ökade  incitament  att  följa  och
ingripa  i utvecklingen hos ett  företag
som  är  på väg in i en ekonomisk  kris.
Härigenom  skapas bättre förutsättningar
för  att få till stånd en rekonstruktion
av företaget utan konkurs och även ökade
utsikter   för   de  icke   prioriterade
borgenärerna att få betalt.
Det   får  ankomma  på  regeringen  att
omgående  återkomma till  riksdagen  med
erforderliga  lagförslag i enlighet  med
det anförda.
Vad   utskottet   nu   anfört   om   en
reformerad    förmånsrättsordning    bör
riksdagen  med  bifall  till  motionerna
L308  yrkande 4 och L309 yrkande 2  samt
med  anledning av de övriga nu  aktuella
motionsyrkandena  som  sin   mening   ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under  12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels   med   bifall  till   motionerna
1994/95:L308     yrkande     4     och
1994/95:L309  yrkande   2   samt   med
anledning  av  motionerna  1995/96:L11
yrkande  1,  1995/96:L14  yrkandena  5
och   6,  1995/96:L15  yrkandena  6-8,
1994/95:L301  yrkandena   1   och   2,
1994/95:L307  yrkande 1, 1994/95:L310,
1994/95:L312     yrkande     2     och
1994/95:Ju221 yrkande 8 som sin mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet   anfört  om  en  reformerad
förmånsrättsordning,
dels  antar  regeringens förslag  till
lag  om  ändring  i  förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt        ikraftträdande-        och
övergångsbestämmelserna   erhåller   i
bilaga   3   som  Utskottets   förslag
betecknade lydelse,
dels  ock  avslår regeringens  förslag
till lag om ändring i lagen (1995:302)
om    ändring    i   förmånsrättslagen
(1970:979).

10. Förmånsrättslagen (mom.12)

Yvonne Ruwaida (mp) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 26 börjar med  Utskottet har 
och  på  s.  28  slutar  med   avstyrker
motionsyrkandet    bort   ha    följande
lydelse:
Som  framhålls  i motionerna  L308  och
L309   har   förmånsrättsordningen    en
avgörande  betydelse  för  möjligheterna
att    framgångsrikt   kunna   genomföra
företagsrekonstruktioner.    För     att
åstadkomma att förmånsrättsordningen får
denna  verkan  bör även  borgenärer  med
prioriterade  fordringar  -   exempelvis
staten   med   förmånsrätt   för    sina
skattefordringar - ges ökade  incitament
att följa och ingripa i utvecklingen hos
ett  företag  som är  på  väg  in  i  en
ekonomisk kris. Härigenom skapas  bättre
förutsättningar för att få till stånd en
rekonstruktion av företaget utan konkurs
och  även  ökade utsikter  för  de  icke
prioriterade borgenärerna att få betalt.
Vad  gäller yrkande 8 i motion L15 vill
utskottet   i  likhet  med  motionärerna
framhålla att de försämringar som  under
senare    år    genomförts   beträffande
löneskyddet  hårt drabbat arbetstagarna.
Vad   särskilt   beträffar  lönegarantin
innebär  den s.k. karensregeln  alltjämt
en  orättvis behandling av de anställda.
Som    framhålls    i    motionen    bör
karensregeln  bara gälla  vid  uppenbart
missbruk  och  där det  står  klart  att
missbruket  grundas på ett  handlande  i
samförstånd   mellan  arbetsgivare   och
anställda.
Utskottet  anser vidare  i  likhet  med
motion L15 yrkande 7 att löner under  en
företagsrekonstruktion      bör       få
förmånsrätt    som    för    nytillkomna
fordringar     i    allmänhet     enligt
regeringens  förslag.  Som  motionärerna
framhåller  talar  starka  skäl  för  en
sådan  prioriterad ställning  för  dessa
löneanspråk.   Arbetstagarna    riskerar
annars att stå helt utan löneskydd under
en rekonstruktionsperiod.
Regeringen  bör snarast  återkomma  med
förslag  till  erforderliga lagändringar
enligt vad som nu anförts.
Vad   utskottet   sålunda   anfört   om
lönefordringars  förmånsrätt  m.m.   bör
riksdagen med bifall till motionerna L15
yrkandena  7 och 8, L308 yrkande  4  och
L309 yrkande 2 samt med anledning av  de
övriga  motionsyrkandena som sin  mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels   med   bifall  till   motionerna
1995/96:L15   yrkandena   7   och   8,
1994/95:L308     yrkande     4     och
1994/95:L309  yrkande   2   samt   med
anledning  av  motionerna  1995/96:L11
yrkande  1,  1995/96:L14  yrkandena  5
och   6,   1995/96:L15   yrkande    6,
1994/95:L301  yrkandena   1   och   2,
1994/95:L307  yrkande 1, 1994/95:L310,
1994/95:L312     yrkande     2     och
1994/95:Ju221 yrkande 8 som sin mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet  anfört  om  lönefordringars
förmånsrätt m.m.,
dels  antar  regeringens förslag  till
lag  om  ändring  i  förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt        ikraftträdande-        och
övergångsbestämmelserna   erhåller   i
bilaga   3   som  Utskottets   förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

11. Underlaget för företagshypotek (mom.
13)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som på s. 29 börjar med  I avvaktan  och
slutar  med  yrkande 3  bort ha följande
lydelse:
Utskottet  vill för sin  del  framhålla
sambandet mellan den nuvarande ordningen
att kassa- och banktillgodohavanden inte
ingår  i  underlaget för företagshypotek
och   förmånsrätten  för   skatter   och
allmänna avgifter. Som påpekas i  motion
L301  bortfaller ett avgörande  argument
för  att  behålla undantaget i det  fall
förmånsrätten    för    skatter     m.m.
avskaffas.      Med     hänsyn      till
angelägenheten          av           att
skatteförmånsrätten   snarast    upphävs
talar  starka skäl sålunda för  att  den
inteckningsbara      egendomen       vid
företagshypotek    vidgas    på     sätt
motionärerna förordar. Det skulle stärka
skyddet      för     borgenärer      med
företagsinteckningar utan att  följderna
för andra fordringsägare blir orättvisa.
Enligt  utskottets mening är  fördelarna
med  en utvidgning av hypoteksunderlaget
tillräckligt väl underbyggda. Regeringen
bör   därför  omgående  lägga  fram  ett
förslag  för  riksdagen till erforderlig
lagändring.
Vad  utskottet nu anfört bör  riksdagen
med  anledning av motion L301 yrkande  3
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under  13
bort ha följande lydelse:
13.   beträffande   underlaget   för
företagshypotek
att  riksdagen med anledning av motion
1994/95:L301 yrkande 3 som sin  mening
ger    regeringen   till   känna   vad
utskottet anfört.

12. Återtagandeförbehåll (mom. 14)

Agne  Hansson  (c), Bengt Harding  Olson
(fp) och Birgitta Carlsson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 29 börjar med  Enligt vad  och
på  s. 30 slutar med  och L311  bort  ha
följande lydelse:
Som framhålls i motionerna L16 och L311
är  en  bidragande orsak till  det  höga
antalet  konkurser  i  Sverige  att  det
sakrättsliga         skyddet         för
äganderättsförbehåll är för  svagt.  Ett
utvidgat   skydd  för  sådana  förbehåll
skulle   stärka  främst  leverantörernas
ställning      och      medföra      att
kreditmöjligheterna allmänt  sett  ökar.
Åtgärden  skulle också innebära  att  en
leverantör      som      säljer      med
äganderättsförbehåll  sakrättsligt  sett
erhåller  ett  skydd  liknande  det  som
gäller vid försäljning genom kommission.
En   annan   fördel,  som  framhålls   i
motionerna,     är     att      rättslig
överensstämmelse  uppnås  med  vad   som
gäller  i  flera  av de  länder  som  är
Sveriges viktigaste handelspartners. Det
får  ankomma på regeringen att återkomma
till    riksdagen    med    erforderliga
lagförslag. Vad nu anförts bör riksdagen
med  bifall till motionerna L16 och L311
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under  14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande återtagandeförbehåll
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:L16 och 1994/95:L311 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

13. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (mom. 15)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som på s. 31 börjar med  Utskottet vill 
och  slutar  med   4 avstyrks   bort  ha
följande lydelse:
Som      framhållits      av      såväl
Insolvensutredningen som  i  förarbetena
till    skuldsaneringslagen    är    det
betydelsefullt med en klar gräns  mellan
skuldsanering   och  andra   former   av
insolvensbehandling.           Begreppet
näringsidkare    är    vidsträckt    och
innefattar inte bara den som driver  och
livnär sig på en industriell rörelse, en
handelsrörelse   eller  exempelvis   ett
jordbruk. Hit hör också den som jämsides
med en anställning driver någon form  av
näringsverksamhet. Genom  en  utvidgning
av  skuldsaneringslagen i  enlighet  med
regeringens förslag tillkommer problemet
att  på  ett  entydigt sätt  ange  vilka
näringsidkare   som skulle  omfattas  av
skuldsanering. Enligt utskottets  mening
är  det vidare inte rimligt att den  som
befinner   sig   i   en   situation   av
överskuldsättning skall kunna  fortsätta
att  bedriva näringsverksamhet, om än  i
liten    skala.    En   utvidgning    av
skuldsaneringsinstitutet     på     sätt
regeringen  föreslår innebär  också  att
riskerna   för  missbruk  av  institutet
ökar. Det bör vidare framhållas att  den
som   gått  i  borgen  för  en  gäldenär
riskerar    att   komma   i   ekonomiska
svårigheter   om   gäldenären   beviljas
skuldsanering                     enligt
skuldsaneringslagen. Vid  en  utvidgning
av lagens tillämpningsområde  i enlighet
med regeringens förslag riskerar sålunda
även  borgensmän till näringsidkare  som
beviljas  skuldsanering  att   hamna   i
ekonomiska bekymmer. Som anförs i motion
L14  kan  detta allmänt sett  inte  vara
till gagn för småföretagandet.
Det  anförda  leder  enligt  utskottets
mening  till  att skuldsanering  även  i
fortsättningen  bör  vara  renodlad  för
rent    privatekonomiska   förhållanden.
Utskottet  anser  därför  i  likhet  med
motionärerna att tillämpningsområdet för
skuldsaneringslagen  inte  bör  utvidgas
såsom regeringen föreslår. Förslaget bör
sålunda - med bifall till motionerna L11
yrkande 3, L13 yrkande 1 i denna del och
L14 yrkande 4 - avslås.
dels att utskottets hemställan under  15
bort ha följande lydelse:
15.  beträffande  skuldsanering  för
vissa näringsidkare
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:L11 yrkande 3, 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del  och 1995/96:L14
yrkande 4 avslår regeringens förslag
till lag om ändring i
skuldsaneringslagen (1994:334).

14. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (mom. 15)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som på s. 31 börjar med  Utskottet vill 
och  slutar  med   4 avstyrks   bort  ha
följande lydelse:
Utskottet vill än en gång framhålla att
propositionen inte tillgodoser de mindre
företagens           behov            av
företagsrekonstruktion. Som framhålls  i
motion  L13 strider vidare en utvidgning
av  skuldsaneringslagen till att omfatta
vissa  näringsidkare mot  principen  att
skuldsaneringsinstitutet är  avsett  för
rent    privatekonomiska   förhållanden.
Sistnämnda förslag är dessutom  behäftat
med      andra     nackdelar.      Stora
tillämpningssvårigheter  uppkommer  dels
inom       skuldsaneringslagen       vid
gränsdragningen mellan privatekonomi och
företagsekonomi       dels        mellan
skuldsaneringslagen   och    lagen    om
företagsrekonstruktion.   Vidare    blir
skuldsaneringslagens  tillämpningsområde
orimligt  snävt om detta  skall  omfatta
näringsverksamhet   som   närmast    har
karaktären   av   extraknäck    och   om
förutom  alla  redan gällande  krav  för
skuldsanering    även    skall    krävas
 särskilda  skäl . De mindre  företagens
problem  kommer uppenbarligen att  hamna
mellan  stolarna  och deras  berättigade
behov     av     rekonstruktion     blir
uppenbarligen inte tillgodosett.
Som  utskottet tidigare förordat  måste
de mindre företagens berättigade krav på
möjligheter  till företagsrekonstruktion
mötas  genom  särskilda  regler  om  ett
förenklat         förfarande         för
företagssanering    beträffande    denna
kategori.   Här   kan   den   finländska
lagstiftningen  på  området  tjäna   som
förebild.
Utskottet anser med hänvisning till det
anförda  att  regeringens  förslag  till
utvidgat     tillämpningsområde      för
skuldsaneringslagen bör avslås.
dels att utskottets hemställan under  15
bort ha följande lydelse:
15.  beträffande  skuldsanering  för
vissa näringsidkare
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:L11 yrkande 3, 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del  och 1995/96:L14
yrkande 4 avslår regeringens förslag
till lag om ändring i
skuldsaneringslagen (1994:334).

15. Fristdagen i konkurs m.m. (mom. 21)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 32 börjar med  En motion  och
slutar  med   och  3  bort  ha  följande
lydelse:
Som    anförs   i   motion   L303   kan
borgenärernas rätt i ett aktiebolag inte
anses  var  i fara så länge tillgångarna
överstiger skulderna i bolaget. Den  för
borgenärerna     kritiska     tidpunkten
uppkommer    däremot   när    skyldighet
inträder för  aktiebolaget att  träda  i
likvidation,  dvs.  när  bolagets   eget
kapital  understiger  hälften   av   det
registrerade aktiekapitalet.
I   aktiebolagslagen  föreskrivs  vissa
skyldigheter   för   styrelsen   i   den
situationen att det finns skäl att  anta
att  mer  än  halva  aktiekapitalet   är
förbrukat   i  bolaget.  Sålunda   skall
styrelsen ofördröjligen upprätta en s.k.
kontrollbalansräkning. Visar  denna  att
mer än halva aktiekapitalet förbrukats i
bolaget  skall styrelsen snarast möjligt
till  bolagsstämman hänskjuta frågan  om
bolaget   skall  träda  i   likvidation.
Bolaget  kan undgå likvidationsplikt  om
det  på bolagsstämma som hålls inom åtta
månader efter hänskjutandet godkänns  en
balansräkning som utvisar att  det  egna
kapitalet  uppgår till det  registrerade
aktiekapitalet.   För  styrelseledamöter
gäller  att  de  svarar solidariskt  för
bolagets  förpliktelser om de underlåter
att  fullgöra vad som åligger dem  i  de
angivna avseendena.
Den  nu  redovisade kritiska tidpunkten
enligt aktiebolagslagen kan jämföras med
den s.k. fristdagen enligt konkurslagen,
som   är  den  dag  då  en  ansökan   om
gäldenärens försättande i konkurs kom in
till   tingsrätten.  Fristdagen   bildar
utgångspunkt  för de olika  frister  som
gäller      för      återvinning      av
rättshandlingar m.m. i konkurs.
Utskottet delar uppfattningen i  motion
L303   att   vad  som  är  den  kritiska
tidpunkten enligt aktiebolagslagen också
bör   vara   det   enligt  konkurslagen.
Fristdagen   i   konkurs   bör    därför
tidigareläggas och vara den tidpunkt  då
kontrollbalansräkningen   utvisar    att
aktiekapitalet  är till mer  än  hälften
förbrukat.   En sådan ordning  skulle  i
hög  grad  gagna fordringsägarna  i  ett
aktiebolag.  Regeringen bör  lägga  fram
förslag   till   en  sådan   ändring   i
konkurslagen.
Som   motionärerna  anför  bör   vidare
försummelse  av  styrelseledamöter   att
fullgöra  vad som åligger dem när  denna
tidpunkt inträtt innebära inte bara  ett
personligt  ansvar för de  förpliktelser
bolaget  ingår utan även ett ansvar  för
den  skada  som uppkommer.  Ett  förslag
till  ändring  i  aktiebolagslagen   med
denna   innebörd   bör  framläggas   för
riksdagen.
Vad  utskottet nu anfört bör  riksdagen
med bifall till motion L303 yrkandena  2
och  3 som sin mening ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under  21
bort ha följande lydelse:
21. beträffande fristdagen i konkurs
m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:L303 yrkandena 2 och 3 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

16. Konkursförvaltningen (mom. 22)

Stig  Rindborg, Henrik S  Järrel,  Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på s. 32 börjar med  Motioner  med 
och   på   s.  33  slutar  med   sålunda
motionsyrkandet    bort   ha    följande
lydelse:
Utskottet    vill   erinra    om    att
konkursförvaltarens  allmänna  åliggande
är  att  avveckla konkursboet så  snabbt
och förmånligt som möjligt och därvid ta
till  vara borgenärernas gemensamma rätt
och   bästa.  Enligt  utskottets  mening
finns  det  emellertid  bestämmelser   i
konkurslagen  som i viss  mån  motverkar
syftet att tillgodose borgenärerna.  Som
framhålls   i   motion  L303   kan   det
betvivlas   att   ordningen   med    att
förvaltningen skall stå under tillsyn av
en  tillsynsmyndighet främjar de  syften
som konkursförfarandet har.
Utskottet      delar      motionärernas
uppfattning  att konkursförvaltningen  i
stället  bör  ordnas  på  ett  sätt  som
överensstämmer    med    reglerna    för
förvaltningen    av     aktiebolag     i
aktiebolagslagen och att fordringsägarna
i    konkursen   därvid    inträder    i
aktieägarnas roll och funktioner.  Detta
innebär att borgenärerna i princip skall
utse  förvaltaren  i  konkursen.  Vidare
skall borgenärssammanträdena organiseras
mer  som  bolagsstämmorna i  aktiebolag.
Patent-  och  registreringsverket  skall
för  företag i konkurs kunna få en sådan
registrerande     och     kontrollerande
funktion  som  verket  redan   har   för
aktiebolag   i  drift.   I   syfte   att
förbättra         kvaliteten          på
konkursförvaltningen    skall     vidare
förvaltningen        granskas         av
Finansinspektionen.
Enligt     utskottets    mening     bör
konkurslagen  ändras i enlighet  med  de
riktlinjer för en reform som nu angetts.
Regeringen får återkomma till  riksdagen
med     förslag     till    erforderliga
lagändringar.  Vad utskottet  nu  anfört
bör  riksdagen  med bifall  till  motion
L303   yrkande  1  som  sin  mening   ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under  22
bort ha följande lydelse:
22. beträffande konkursförvaltningen
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:L303 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

17. Obeståndsmyndighet (mom. 23)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels  att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 33 börjar med  Som framgått 
och  slutar  med  motion L302   bort  ha
följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i  motion
L302      att     organisationen      på
obeståndsområdet  är splittrad  och  att
effektiviteten   i   verksamheten    bör
förbättras,  inte minst  till  gagn  för
kampen      mot      den      ekonomiska
brottsligheten. En väsentlig åtgärd  för
att  samordna  samhällets  insatser  och
rationalisera   hanteringen   av   olika
obeståndsfrågor   är,   som   motionären
föreslår,  att  tillskapa en  fristående
obeståndsmyndighet  eller   självständig
enhet       inom       en       regional
kronofogdemyndighet.   Denna   myndighet
skall ha till uppgift att handha konkurs-
och    ackordsärenden,    ärenden     om
företagsrekonstruktion             resp.
skuldsanering för fysiska personer  samt
hanteringen av lönegarantisystemet.  Som
framhålls  i  motionen torde inrättandet
av    en    sådan   myndighet   innebära
väsentliga  besparingar för  staten  och
minskade  förluster för  borgenärerna  i
konkurs. Regeringen bör överväga det  nu
aktuella    spörsmålet    närmare    och
återkomma     till     riksdagen     med
erforderliga  förslag. Vad utskottet  nu
anfört  bör  riksdagen med  bifall  till
motion L302 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under  23
bort ha följande lydelse:
23. beträffande obeståndsmyndighet
att  riksdagen med bifall till  motion
1994/95:L302   som  sin   mening   ger
regeringen  till känna  vad  utskottet
anfört.Särskilt yttrande

Skuldsanering för vissa näringsidkare

Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda
c) anför:

Principiella invändningar kan enligt vår
mening    resas    mot    att    utvidga
tillämpningsområdet                  för
skuldsaneringslagen   alltför    mycket.
Skuldsaneringslagen  är  och   skall   i
första hand vara av social karaktär  och
omfatta   enskilda  personer.   Vi   har
emellertid  inte motsatt oss möjligheten
att även vissa näringsidkare kan komma i
fråga för skuldsanering. Förutsättningen
är   som  framhålls  i  betänkandet  att
näringsverksamheten  bedrivs   i   ringa
omfattning   och   att  endast   fysiska
personer  skall kunna komma i fråga  för
skuldsanering.   I  den   meningen   bör
skuldsaneringslagen vara till fördel för
att    underlätta   och   motivera   att
nyföretagandet stimuleras och genom  att
de  som  satsar  på att  bygga  upp  ett
företag inte à priori är uteslutna  från
möjligheter att på ett ordnat sätt kunna
sanera sina skulder.
Däremot  är enligt vår uppfattning  det
föreliggande  förslaget  till   lag   om
företagsrekonstruktion  bristfälligt   i
den  meningen att det inte i tillräcklig
omfattning  tar  hänsyn  till   de   små
företagens behov av rekonstruktion.  Ett
rekonstruktionsförfarande    med     den
innebörd  som  avses med den  föreslagna
lagstiftningen blir enligt vår mening  i
många   fall  alltför  komplicerat   och
kostsamt  för  de mindre företagen.  Det
är,   som  nämnts,  inte  heller   någon
tillfredsställande  lösning   på   detta
problem att utvidga skuldsaneringslagens
tillämpningsområde  på  sätt  regeringen
föreslår.
Mot den angivna bakgrunden vill vi
understryka vikten av att regeringen
snarast överväger om man inte, efter
förebild av den finländska
lagstiftningen om företagssanering, i
lagen om företagsrekonstruktion kan
införa särskilda regler för ett
förenklat förfarande för rekonstruktion
av mindre företag. Regeringen får
återkomma med erforderliga lagförslag
till riksdagen.

I proposition 1995/96:5 framlagda
lagförslag
1 Förslag till lag om
företagsrekonstruktion
2 Förslag till lag om ändring i
äktenskapsbalken

3 Förslag till lag om ändring i
föräldrabalken

4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1845:50 s. 1) om handel med lösören,
som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva

5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1927:77) om försäkringsavtal

6 Förslag till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:302) om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

8 Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385)

9 Förslag till lag om ändring i lagen
(1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.

10 Förslag till lag om ändring i
utsökningsregisterlagen (1986:617)

11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:307) om ändring i
utsökningsregisterlagen (1986:617)

12 Förslag till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672)

13 Förslag till lag om ändring i
köplagen (1990:931)

14 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:980) om handel med finansiella
instrument

15 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

16 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:892) om ackord rörande statliga
fordringar m.m.

17 Förslag till lag om ändring i
skuldsaneringslagen (1994:334)
I proposition 1995/96:115 framlagt
lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:000) om företags-
rekonstruktion
Av utskottet föreslagna ändringar i
regeringens
lagförslag
1 Förslaget till lag om
företagsrekonstruktion

Regeringens förslag  Utskottets förslag
2 kap.
6  §
En   förutsättning   En   förutsättning
för  att beslut  om  för  att beslut  om
företagsrekonstrukt  företagsrekonstrukt
ion  skall meddelas  ion  skall meddelas
är  att  gäldenären  är   att  det   kan
vid    tiden    för  antas           att
ansökningen    inte  gäldenären     inte
kan   betala   sina  kan   betala   sina
förfallna skulder.   förfallna   skulder
eller   att   sådan
oförmåga   inträder
inom kort.
Beslut  om  företagsrekonstruktion  får
inte  meddelas,  om  det  saknas  skälig
anledning   att  anta  att  syftet   med
företagsrekonstruktionen kan uppnås.
En  ansökan av en borgenär får bifallas
endast   om   gäldenären   har   medgett
ansökan.
2 Förslaget till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

Regeringens förslag  Utskottets förslag
10  § 3
Allmän förmånsrätt följer med
1.  den  kostnad som borgenär haft  för
försättande av gäldenären i konkurs  och
för beslut att ett dödsbos egendom skall
avträdas     till     förvaltning     av
boutredningsman  samt  begravnings-  och
bouppteckningskostnader  när  gäldenären
avlidit före konkursbeslutet,
2.  arvode och kostnadsersättning  till
rekonstruktör enligt lagen (1995:000) om
företagsrekonstruktion,      tillsynsman
enligt  nämnda  lag  eller  konkurslagen
(1987:672)        eller        förordnad
boutredningsman, om fordringen avser tid
inom       sex       månader       innan
konkursansökningen     gjordes     eller
därefter,
3.  kostnad för särskilda åtgärder  som
under   den  tid  som  nämnts  under   2
vidtagits  med  rekonstruktörens   eller
tillsynsmannens  godkännande  eller   av
boutredningsmannen och  uppenbart  varit
till borgenärernas bästa,
4. som grundar sig   4.           andra
på     avtal    som  fordringar      som
gäldenären      med  grundar   sig    på
rekonstruktörens     avtal           som
samtycke träffat.    gäldenären      med
rekonstruktörens
samtycke    träffat
under            en
företagsrekonstrukt
ion enligt lagen om
företagsrekonstrukt
ion.
Förmånsrätt  enligt första stycket  1-3
gäller  endast  i den mån  beloppet  med
hänsyn till omständigheterna är skäligt.
____________         ____________
1.    Denna    lag   1.    Denna    lag
träder i kraft  den  träder i kraft  den
1 februari 1996.     1 september 1996.
2.   I  fråga   om   2.   I  fråga   om
förmånsrätt       i  förmånsrätt       i
konkurs   som   har  konkurs   som   har
beslutats på  grund  beslutats på  grund
av  en ansökan  som  av  en ansökan  som
gjorts före  den  1  gjorts före  den  1
februari       1996  september      1996
gäller 10 och 15 §§  gäller 10 och 15 §§
i    deras    äldre  i    deras    äldre
lydelse.             lydelse.

Av utskottet framlagda lagförslag
1  Förslag till lag om ändring i  lagen
(1845:50 s.1) om handel med lösören, som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Härigenom  föreskrivs  att  3  §  lagen
(1845:50 s.1) om handel med lösören, som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse 1  Föreslagen lydelse
3  §
Är köpeavhandling så Är köpeavhandling så
upprättad       och  upprättad       och
behandlad, som i  1  behandlad, som i  1
§     sägs,     men  §     sägs,     men
inträffar utmätning  inträffar utmätning
inom  trettio dagar  inom  trettio dagar
efter           det  efter           det
avhandlingen   gavs  avhandlingen   gavs
in             till  in             till
kronofogdemyndighet  kronofogdemyndighet
en  i  det län  där  en  i  det län  där
egendomen    finns,  egendomen    finns,
eller      försätts  eller      försätts
säljaren i  konkurs  säljaren i  konkurs
efter    ansökning,  efter    ansökning,
som   gjorts   inom  som   gjorts   inom
sagda  tid, är  den  sagda  tid, är  den
sålda egendomen  ej  sålda egendomen  ej
fredad   från   att  fredad   från   att
utmätas  eller  att  utmätas  eller  att
räknas         till  räknas         till
konkursboet.         konkursboet.
Detsamma    gäller,  Detsamma    gäller,
när   ansökan    om  när   ansökan    om
förordnande av  god  företagsrekonstrukt
man          enligt  ion   enligt  lagen
ackordslagen         (1996:000)       om
(1970:847)   gjorts  företagsrekonstrukt
inom nämnda tid och  ion   gjorts   inom
konkurs  följt   på  nämnda   tid    och
ansökan, som gjorts  konkurs  följt   på
inom   tre   veckor  ansökan, som gjorts
från det att verkan  under
av                   företagsrekonstrukt
godmansförordnandet  ionen  eller   inom
förföll eller,  när  tre veckor från det
förhandling      om  att rätten beslutat
offentligt   ackord  att
följt,               företagsrekonstrukt
ackordsfrågan        ionen         skall
avgjordes.     Görs  upphöra. Görs efter
efter  utgången  av  utgången av  den  i
den     i    första  första      punkten
punkten     angivna  angivna  tiden  jäv
tiden    jäv    mot  mot köpeavhandling,
köpeavhandling,      vilken    är     så
vilken    är     så  upprättad       och
upprättad       och  behandlad, som nyss
behandlad, som nyss  sagts, är, om jävet
sagts, är, om jävet  görs            vid
görs            vid  utmätningstillfälle
utmätningstillfälle  ,   fordringsägaren
,   fordringsägaren  skyldig att, om han
skyldig att, om han  vill      fullfölja
vill      fullfölja  jävet,   inom    en
jävet,   inom    en  månad      därefter
månad      därefter  väcka   talan   mot
väcka   talan   mot  såväl säljaren  som
såväl säljaren  som  köparen         vid
köparen         vid  tingsrätten  i  den
tingsrätten  i  den  ort  där  egendomen
ort  där  egendomen  finns. Gör han inte
finns. Gör han inte  det,    har     han
det,    har     han  förlorat sin talan.
förlorat sin talan.  Godset skall genast
Godset skall genast  beläggas        med
beläggas        med  kvarstad        och
kvarstad        och  sökanden skall,  om
sökanden skall,  om  han     vill    att
han     vill    att  åtgärden      skall
åtgärden      skall  bestå, inom fjorton
bestå, inom fjorton  dagar         efter
dagar         efter  utmätningsförrättni
utmätningsförrättni  ngen            hos
ngen            hos  kronofogdemyndighet
kronofogdemyndighet  en    ställa   full
en    ställa   full  borgen   för    den
borgen   för    den  kostnad och  skada,
kostnad och  skada,  som kan orsakas  av
som kan orsakas  av  kvarstaden.     Var
kvarstaden.     Var  säljarens   egendom
säljarens   egendom  avträdd        till
avträdd        till  konkurs, skall  vad
konkurs, skall  vad  om återvin-
om
ning av lös egendom
återvinning av  lös  till  konkursbo  är
egendom        till  stadgat i 4 kap. 19
konkursbo        är  och      20      §§
stadgat i 4 kap. 19  konkurslagen
och      20      §§  (1987:672)      äga
konkurslagen         motsvarande
(1987:672)      äga  tillämpning.
motsvarande
tillämpning.          Vad  som nu  sagts
om   konkurs   äger
Vad  som nu  sagts  motsvarande
om   konkurs   äger  tillämpning  om   i
motsvarande          stället  offentligt
tillämpning  om   i  ackord fastställes.
stället  offentligt  I  fråga  om  talan
ackord fastställes.  med  anledning   av
I  fråga  om  talan  ackordsförhandling
med  anledning   av  tillämpas 3 kap.  6
ackordsförhandling   och  7 §§ lagen  om
äga  17 och  18  §§  företagsrekonstrukt
ackordslagen         ion.
(1970:847)
motsvarande
tillämpning.
____________
1.  Denna  lag  träder i  kraft  den  1
september 1996.
2.   Har   god  man  förordnats  enligt
ackordslagen       (1970:847)       före
ikraftträdandet   gäller   dock    äldre
bestämmelser.

1   Lydelse  enligt  riksdagens   beslut
(prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17,
rskr. 1995/96:193)
2   Förslag  till  lag  om  ändring   i
handelsregisterlagen (1974:157)
Härigenom   föreskrivs   att    16    §
handelsregisterlagen (1974:157) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
16  § 1
Om  avförande  av firma  ur  registret,
sedan     dom     om     hävande      av
firmaregistrering  vunnit  laga   kraft,
finns    bestämmelser    i    firmalagen
(1974:156).
Har  i annat fall genom  dom som vunnit
laga  kraft  förklarats, att införing  i
registret  ej bort ske eller att  beslut
som registrerats är ogiltigt eller att i
annat   fall   visst   förhållande   som
registrerats   ej   föreligger,    skall
registreringen avföras ur registret. Dom
i   mål   som  här  avses  skall   genom
domstolens  försorg  i  avskrift  sändas
till registreringsmyndigheten.
Om  bolagsman  genom  dom  skilts  från
rätten att teckna bolagets firma,  skall
uppgift härom registreras även om  domen
icke vunnit laga kraft.
Försätts  en näringsidkare  i  konkurs,
skall   tingsrätten   för   registrering
underrätta  registreringsmyndigheten  om
beslutet,  vem  som  har  utsetts   till
konkursförvaltare       och       vilken
tillsynsmyndighet  som  utövar   tillsyn
över   förvaltningen.  Har  högre   rätt
upphävt  ett  beslut om  konkurs,  skall
tingsrätten     anmäla     detta     för
registrering.   När   en   konkurs   har
avslutats,  skall  rätten  genast  sända
meddelande om detta för registrering.
Vad  i  föregående
stycke föreskrivits
äger    motsvarande
tillämpning, om ett
beslut           om
företagsrekonstrukt
ion   enligt  lagen
(1996:000)       om
företagsrekonstrukt
ion  har meddelats,
högre   rätt    har
upphävt ett  sådant
beslut   eller   en
företagsrekonstrukt
ion har upphört.

Denna   lag  trdder  i  kraft   den   1
september 1996.
3  Förslag till lag om ändring  i  lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
Härigenom föreskrivs att 11 kap.  20  §
lagen     (1987:667)    om    ekonomiska
föreningar skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
11 kap.
20  § 1
Om   en   förening   Om   en   förening
försätts i  konkurs  försätts i  konkurs
eller            om  eller   beslut   om
förhandling      om  företagsrekonstrukt
offentligt   ackord  ion   enligt  lagen
inleds          för  (1996:000)       om
föreningen,   skall  företagsrekonstrukt
tingsrätten     för  ion   meddelas  för
registrering         föreningen,   skall
underrätta           tingsrätten     för
registreringsmyndig  registrering
heten  om beslutet,  underrätta
vem som har utsetts  registrerings
till                 myndigheten      om
konkursförvaltare    beslutet,  vem  som
och          vilken  har   utsetts  till
tillsynsmyndighet    konkursförvaltare
som  utövar tillsyn  och          vilken
över förvaltningen.  tillsynsmyndighet
som  utövar tillsyn
över förvaltningen.
Under  konkursen  företräds  föreningen
som  konkursgäldenär av den styrelse och
verkställande    direktör    eller    de
likvidatorer  som finns  vid  konkursens
början. Även under konkursen gäller dock
bestämmelserna i denna lag om  rätt  att
avgå,    om    entledigande    och    om
nytillsättning.
När en konkurs har   När en konkurs har
avslutats eller  en  avslutats eller  en
förhandling      om  företagsrekonstrukt
offentligt   ackord  ion enligt lagen om
har  avslutats   på  företagsrekonstrukt
annat sätt än genom  ion   har  upphört,
konkurs,      skall  skall   tingsrätten
tingsrätten  genast  genast          för
för    registrering  registrering
underrätta           underrätta
registrerings        registrerings
myndigheten  och  i  myndigheten  och  i
det   förra  fallet  det   förra  fallet
ange    om    något  ange    om    något
överskott     finns  överskott     finns
eller         inte.  eller         inte.
Tingsrätten   skall  Tingsrätten   skall
även            för  även            för
registrering         registrering
underrätta           underrätta
registrerings        registrerings
myndigheten     när  myndigheten     när
högre   rätt    har  högre   rätt    har
upphävt ett  beslut  upphävt ett  beslut
att        försätta  att        försätta
föreningen        i  föreningen        i
konkurs  eller  att  konkurs  eller  ett
inleda  förhandling  beslut           om
om       offentligt  företagsrekonstrukt
ackord.              ion.


1.  Denna  lag  trdder i  kraft  den  1
september 1996.
2.   Om   sedant  fvrhellande  avseende
fvrhandling om offentligt ackord  enligt
ackordslagen (1970:847) som anges  i  11
kap. 20 ' i dess dldre lydelse intrdffar
efter ikrafttrddandet, gdller paragrafen
i den dldre lydelsen.
Reservanternas förslag till  ändring  i
lagen (1993:892) om
ackord rörande statliga fordringar m.m.
Nuvarande lydelse    Reservanternas
förslag
2  § 1
Beslut om att anta   Beslut om att anta
förslag  om  ackord  förslag  om  ackord
eller godta förslag  eller godta förslag
om        frivillig  om        frivillig
skuldsanering        skuldsanering
fattas           av  fattas           av
skattemyndigheten i  kronofogdemyndighet
det     län     där  en  i  det län  där
gäldenärens          gäldenären har sitt
hemortskommun    är  hemvist  eller  där
belägen.         Om  egendom som tillhör
gäldenären   saknar  gälldenären  finns.
hemortskommun     i  Om  gäldenären inte
landet       fattas  har    hemvist    i
beslutet         av  landet       fattas
Skattemyndigheten i  beslutet         av
Stockholms län.      kronofogdemyndighet
en  i  det län  där
gäldenärens
arbetsgivare finns.

4  §

I  ett  ärende  om   I  ett  ärende  om
ackord        skall  ackord        skall
kronofogdemyndighet  skattemyndigheten
en          beredas  beredas   tillfälle
tillfälle att yttra  att  yttra sig,  om
sig,  om  det  inte  det  inte kan anses
kan           anses  obehövligt.
obehövligt.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionerna 2
Motionerna 3
Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:5 3
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1994/95 4
Utskottet 6
Allmän bakgrund 6
Propositionens huvudsakliga
innehåll 9
Allmänna överväganden 9
Den ekonomiska förutsättningen för
företagsrekonstruktion 14
Ansökan om företagsrekonstruktion 15
Gäldenärens avtal 15
Rekonstruktörens kompetens 16
Tidpunkten för förordnande av
rekonstruktör och vissa
tidsfrister 18
Rekonstruktionsplanen 19
Ackord under
företagsrekonstruktion 20
Förmånsrättsordningen 23
Skuldsanering för vissa
näringsidkare 30
Några andra konkursrättsliga
frågor 31
Övriga frågor 34
Hemställan 35
Reservationer 39
1. Avslag på förslaget till lag om
företagsrekonstruktion, m.m. (fp,
mp) 39
2. Obligatorisk prövning av
företagsrekonstruktion (fp) 40
3. Ansökan om
företagsrekonstruktion (m) 41
4. Vissa tidsfrister m.m. (m) 41
5. Rekonstruktionsplanen (m) 42
6. Statens borgenärsfunktion vid
ackord (m) 42
7. Förmånsrättslagen (m) 43
8. Förmånsrättslagen (c) 45
9. Förmånsrättslagen (fp) 46
10. Förmånsrättslagen (mp) 47
11. Underlaget för företagshypotek
(m) 48
12. Återtagandeförbehåll (c, fp) 49
13. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (m) 50
14. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (fp) 50
15. Fristdagen i konkurs m.m. (m) 51
16. Konkursförvaltningen (m) 52
17. Obeståndsmyndighet (fp) 53
Särskilt yttrande 54
Skuldsanering för vissa
näringsidkare (c) 54
Bilaga 1 I proposition 1995/96:5
framlagda lagförslag 55
Bilaga 2 I proposition 1995/96:115
framlagt lagförslag 99
Bilaga 3 Av utskottet föreslagna
ändringar i regeringens lagförslag 100
1 Förslaget till lag om
företagsrekonstruktion 100
2 Förslaget till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979) 101
Bilaga 4 Av utskottet framlagda
lagförslag 102
1 Förslag till lag om ändring i
lagen (1845:50 s.1) om handel med
lösören, som köparen låter i
säljarens vård kvarbliva 102
2 Förslag till lag om ändring i
handelsregisterlagen (1974:157) 104
3 Förslag till lag om ändring i
lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar 105
Bilaga 5 Reservanternas förslag till
ändring i lagen (1993:892) om ackord
rörande statliga fordringar m.m. 106
_______________________________
3 Senaste lydelse 1987:694
1 Lydelse enligt riksdagens beslut
(prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17,
rskr. 1995/96:193)
1 Senaste lydelse 1995:794
1 Senaste lydelse 1995:795
1 Senaste lydelse 1994:345