Kulturutskottets betänkande
1995/96:KRU04

Pliktexemplarslagen, m.m.


Innehåll

1995/96
KrU4

Sammanfattning

I  betänkandet  tillstyrker  utskottet ett av
regeringen  i proposition 1995/96:71  framlagt
förslag till ändringar av pliktexemplarslagen.
Genom en under allmänna motionstiden i år väckt
motion har en rad frågor om informationsteknik
aktualiserats. Utskottet diskuterar dessa.
Då det gäller pliktexemplarslagen anser utskottet
att motionen bör föranleda ett riksdagsinitiativ.
Utskottet framhåller att en allt större del av
informationsflödet i framtiden inte kommer att
omfattas av gällande regler om leveransplikt. För
att  i möjligaste mån förhindra att material
undanhålls  forskningen  och  att  delar  av
kulturarvet går förlorade anser utskottet att det
är motiverat att låta  utreda huruvida sådan
elektronisk information som inte omfattas av de
nuvarande bestämmelserna om pliktleverans skall
vara  föremål för leveransplikt i  framtiden.
Utskottet föreslår därför att riksdagen skall ge
regeringen till känna att en förutsättningslös
översyn skall göras av pliktexemplarslagen.
En motion - även den från allmänna motionstiden -
om översyn av organisationen vid Arkivet för ljud
och bild avstyrks.

Propositionen

1995/96:71 vari  yrkas  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument.
Lagförslaget  har  intagits i  bilaga  till
betänkandet.

Motioner väckta under allmänna

motionstiden
1994/95:Kr202 av Bertil Persson (m) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begär en genomgripande
översyn av organisationen inom Arkivet för ljud
och bild.
1994/95:Kr217 av Martin Nilsson (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om arkivering av tryckta
skrifter i binär form.

Vissa uppgifter om utredningar
rörande IT-frågor, m.m.
Den   snabba   utvecklingen   på   det
informationstekniska (IT) området har inneburit
att  en  rad  statliga  utredningar m.m. för
närvarande  behandlar  IT-frågor  från  olika
aspekter.
-  1994  års  IT-kommission.  Kommissionen
tillkallades i syfte att främja en bred använding
av informationsteknologin i Sverige som ett medel
att  höja  livskvaliteten och öka vårt lands
internationella konkurrenskraft. Kommissionen har
avgivit betänkandet (SOU  1994:118) Vingar åt
människans förmåga.
- Kommittén om nya medier och grundlagarna (Ju
1994:13).  Kommittén  skall  bl.a.  analysera
tryckfrihetsförordningens           och
yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet på nya
medier som används vid förmedling av yttranden och
annan  information  till  allmänheten  (dir.
1994:194).
-  IT-utredningen (Ju 1994:05).  En  särskild
utredare  skall  utarbeta sådana förslag till
rättslig reglering som kan behövas i samband med
inrättandet av s.k. elektroniska anslagstavlor och
för användingen av elektroniska dokument inom både
förvaltning och näringsliv (dir. 1994:42).
-  1995  års  IT-kommission  (SB  1995:01).
Kommissionen har i uppgift att främja en bred
användning av informationsteknik och skall vara
rådgivande till regeringen i övergripande och
strategiska  frågor  inom informationsteknikens
område (dir. 1995:1). Kommissionen har överlämnat
betänkandet  (SOU  1995:68)  IT-kommissionens
arbetsprogram 1995-96 till regeringen.
- Junior IT-rådet (SB 1995:02). Rådet skall främja
barns och ungdoms användning av informationsteknik
och skall samla och förmedla kunskap om hur barn
och   ungdomar   kan   utnyttja   modern
informationsteknik i skolan och på fritiden.
- Datalagsutredningen (Ju 1995: 08). Utredningen
skall analysera på vilket sätt kommande  EG-
direktiv  om  skydd för personuppgifter skall
införlivas med svensk rätt (dir. 1995:91).
- Toppledarforum. Denna informella samverkansgrupp
med  ett  tiotal  genelraldirektörer   för
informationsintensiva myndigheter samt cheferna
för Kommun- och Landstingsförbunden syftar till
att förnya offentlig förvaltning med stöd av IT.
Gruppens  arbetsprogram  skall stimulera  till
omprövning  och  förnyelse  genom  en  öppen
elektronisk      infrastruktur      för
infomationsförsörjning i offentlig verksamhet.
Ytterligare några aktuella kommitéer på IT-området
nämns i trafikutskottets betänkande 1995/96:TU1.
Vidare kan nämnas att kulturutskottet i sitt
betänkande 1994/95:KrU15 anförde - när det gällde
biblioteksverksamhet och den snabba utvecklingen
på IT-området - att det framstod som naturligt att
den  parlamentariska  Kulturutredningen  skulle
uppmärksamma denna fråga.
Därefter  har  Kulturutredningen  i  sitt
slutbetänkande  (SOU 1995:84)  Kulturpolitikens
inriktning framhållit att datatekniken öppnar för
kommunikation   i   nya   nätverk   och
informationssystem.   I   framtiden,   menar
utredningen, kommer all information i text, ljud
och bild att bli tillgänglig i digital form.
Utvecklingen av nätverken sker snabbt. Särskilda
kulturnät kommer  att  kunna  skapas antingen
spontant av intresserade människor  eller  på
kommersiella  grunder  av  företag, där t.ex.
recensioner  av teater, böcker och  film  är
tillgängliga. Sådana nät kan också vara öppna för
ett brett och ständigt pågående samtal om kultur
som involverar alla som kan komma in på näten.
Mycket av kulturinstitutionernas  kunskap  och
information bör enligt utredningen digitaliseras
och samordnas i Kulturnät Sverige. Därmed kan
kulturinstitutionernas samlingar, information och
kunskap göras lätt åtkomligt för allmänheten via
terminaler på kulturinstitutioner eller i hemmen.
För att skapa Kulturnät Sverige krävs omfattande
utvecklings- och samordningsarbete av strategi och
teknik där  Statens  kulturråd  bör  ha  ett
övergripande  ansvar.  Samarbete  bör ske med
offentliga kulturinstitutioner av olika  slag.
Nätet bör, framhålls det, stå fritt gentemot
kommersiella   intressen   (Kulturpolitikens
inriktning s. 285-286).
Regeringen har nyligen tillkallat en särskild
utredare som skall utarbeta en samlad strategi för
använding av informationsteknik vid myndigheter
och institutioner inom kulturområdet och lämna
förslag till uppbyggnad av ett gemensamt kulturnät
(dir. 1995:129).
I  sammanhanget  kan  även  nämnas  att
konstitutionsutskottet   i  sitt  betänkande
1994/95:KU41 redovisar dels  en  av utskottet
initierad undersökning av samhällsinformationen på
en  övergripande  nivå, dels frågor om bl.a.
informationshantering  på elektronisk väg inom
ramen  för  medborgarkontor  resp.  inom  den
offentliga förvaltningen generellt.
Inom  Civildepartementet  pågår  projekt  om
medborgarinformation.  I  syfte  att  sprida
samhällsinformation till medborgare, näringsliv
och organisationer utvecklas för närvarande ett
nätverksbaserat  data-  och  informationssystem
benämnt "Samhället direkt". Databaser som RIXLEX,
Information    Rosenbad,    Skoldatanätet,
myndighetsdatabaser,     kommunala     och
landstingsdatabaser,  EU-databaser  m.fl. skall
finnas   med   i   "Samhället   direkt".
Civildepartementet ansvarar för samordningen av
projektet.
Regeringen   uppdrog   våren   1995  till
Riksrevisionsverket  att  i  samverkan  med
Statskontoret och Statistiska centralbyrån lämna
förslag om enhetliga principer för prissättning av
informationstjänster inom den offentliga sektorn.
Bl.a.  uttalas i regeringsuppdraget  att  det
övergripande  målet  för  tillhandahållande av
informationstjänster bör vara  att  uppnå  en
effektiv använding av den information som finns i
offentliga  databaser.   Finansierings-  och
prissättningsprinciperna får inte motverka detta
mål. Priset bör således inte sättas så högt att
efterfrågan på information blir lägre än vad som
är samhällsekonomiskt effektivt.

Frågor rörande
pliktexemplarslagen, elektroniska
dokument, m.m.
Enligt  4  kap. 4 §  tryckfrihetsförordningen
föreskrivs i lag om skyldighet att bevara exemplar
av tryckt skrift för granskning och att lämna
exemplar av skrift till bibliotek eller arkiv. Den
lag som avses i tryckfrihetsförordningen är lagen
(1993:1392)  om  pliktexemplar  av  dokument
(pliktexemplars-lagen) i vilken föreskrifter ges
om skyldighet att till bibliotek  eller till
Arkivet för ljud och bild (ALB) lämna exemplar av
dokument,   s.k.   plikt-exemplar.  En  ny
pliktexemplarslag antogs av riksdagen hösten 1993
och  trädde  i  kraft  den 1 januari  1994.
Utgångspunkten för den nya lagen var de förslag
som  presenterats i betänkandet (SOU 1992:92)
Pliktleverans. Beträffande bakgrunden till lagen
hänvisas till prop. 1993/94:10 om pliktexemplar av
dokument och till kulturutskottets  betänkande
1993/94:KrU8. Beträffande övergångsbestämmelserna
se även prot. 1993/94:29. Vissa mindre ändringar
av  nämnda  lag  föreslås i prop. 1995/96:71
Ändringar i pliktexemplarslagen, som behandlas i
ett senare avsnitt i detta betänkande. Förslagen
grundar sig på önskemål från Kungl. Biblioteket
(KB) och ALB.
Syftet med pliktexemplarslagen är  bl.a. att
pliktexemplar skall bevaras och tillhandahållas
för  forskningsändamål.  I lagen förstås  med
dokument ett föremål som lagrar information för
läsning, avlyssning eller visning. Här begränsas
redovisningen av lagen till att gälla dokument för
elektronisk återgivning. Dokument för elektronisk
återgivning är enligt nämnda lags definition ett
dokument som i fixerad form lagrar text, ljud
eller bild och vars innehåll kan återges enbart
med hjälp av elektroniska hjälpmedel (2 §). Av
skrift  som  utgör  dokument  för elektronisk
återgivning skall sju pliktexemplar lämnas, om
skriften har framställts här i landet i minst 50
exemplar  och  har  gjorts  tillgänglig  för
allmänheten här. Har sådan skrift framställts i
utlandet och gjorts tillgänglig för allmänheten
här i landet i minst 50 exemplar skall sju
exemplar  lämnas  om  skriften  rör  svenska
förhållanden (10 §). Av specialmotiveringen till
lagen framgår att 10 § avser elektroniska dokument
som bara lagrar text  eller fast bild eller
bådadera (prop. 1993/94:10 s. 42). Enligt 14 §
skall  samma  villkor gälla för dokument för
elektronisk återgivning som är av annat slag än
som avses i 10 §. Av specialmotiveringen framgår
att härmed avses s.k. multimedia, dvs. dokument
som lagrar text, ljud och fasta och rörliga bilder
i olika kombinationer utan att vara videogram
eller fonogram.
Även  arkivlagen  (1990:782)  och  datalagen
(1973:289)  är  tillämpliga  på  elektroniska
dokument.
I den forskningspolitiska propositionen (prop.
1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
avsnitt 8 s. 206) uttalades bl.a. att åtgärder är
nödvändiga för att rädda skrifter och elektroniska
dokument  som  hotas av förstörelse samt att
förebygga framtida skador på det material som nu
levereras. Under Kungl. bibliotekets (KB) anslag
föreslogs medel bli anvisade till ett projekt för
att  undersöka  metoder  att  bevara  främst
elektroniska dokument. Projektarbetet skulle ske i
nära samverkan mellan Arkivet för ljud och bild
(ALB), KB och Riksarkivet.
En särskild utredare, fil. dr Mats G. Lindquist,
har på de tre myndigheternas uppdrag redovisat
synpunkter  och  förslag  rörande  långsiktigt
bevarande av elektroniska dokument i en rapport
som  publicerats  i  oktober  1995  (Kungl.
biblioteket. Rapport nr 22). De slutsatser i
rapporten som har relevans för de frågor som
behandlas  i detta  betänkande  är  i  stark
sammanfattning följande.
Enligt utredarens definition är "ett elektroniskt
dokument ett eller flera  föremål som lagrar
information för läsning, avlyssning  och/eller
visning och vars innehåll kan återges enbart med
hjälp av elektroniskt hjälpmedel". Elektroniska
dokument  kan  vara  analoga  som  t.ex.
ljudupptagningar på kassettband och videogram för
VHS eller digitala som t.ex. CD-ROM, Video-CD,
elektronisk  post  och  ordbehandlingsdokument.
Producenterna av elektroniska dokument erbjuder
ofta samma information på flera sätt, t.ex. "on
line" till en databas via uppkoppling till ett
datanät och på CD-ROM.
Utredaren konstaterar att elektroniska dokument
som inte lagrar information i fixerad form ej
omfattas  av  leveransplikten. Således  kommer
allmänt tillgängliga databaser som kan betraktas
som dynamiska elektroniska dokument inte att ingå
i  den  spegling  av  svenskt  samhälle  som
eftersträvas. Det förhållandet att förekomsten och
utnyttjandet av databaser ökar kan leda till att
uppfyllandet av målen med pliktleverans försämras.
Material som inte omfattas av pliktexemplarslagen
är  bl.a.  elektroniska  tidskrifter   som
tillgänggligörs  t.ex.  via  Internet.  Sådana
tidskrifter blir mer och mer etablerade och är
snarlika  traditionella  tidskrifter.  Samma
förhållande  gäller  rapporter  som  finns
tillgängliga på Internet.
Utredaren tar även upp upphovsrättliga aspekter på
elektroniska dokument för vilka kopieringsrätten
är begränsad. Eftersom elektroniska dokument kan
kopieras utan kvalitetsförlust är risken stor att
de  lätt kan  spridas  utan  tillstånd  från
upphovsmannen  och  att  de  kan manipuleras.
Innehavare  av  upphovsrätt är därför  oftast
tveksamma  till att  låta  sina  verk  göras
tillgängliga via elektroniska nät.
Utredaren anser att elektroniska dokument är så
olika de traditionella bärarna att etablerade
verksamhetsformer  och  lagstiftning   måste
omvärderas  i grunden. Till detta kommer den
tekniska förändringshastigheten  som  gör alla
ställningstaganden riskfyllda. Internets roll för
vetenskapligt  idébyte  ökar  särskilt  inom
naturvetenskaper som fysik, något som får följder
för  den vetenskapliga tidskriftens betydelse.
Elektroniska tidskrifter börjar få organisatorisk
form men det finns alltjämt många oklarheter
särskilt rörande långsiktigt ansvar och kontroll.
Biblioteksvärlden i stort har kommit fram till att
det är nödvändigt att tillgodogöra sig denna
utveckling nu. Library of Congress i USA har
startat ett projekt för att studera frågor rörande
elektroniska  tidskrifter.  British  Library i
Storbritannien har påbörjat ett projekt rörande
elektroniska  tidskrifter  med  betoning  på
tillgänglighetsaspekten.
Den ökade kommersialiseringen av Internet medför
att kryptering av olika slag kommer att öka, anser
utredaren.
(Anm. Internet är en global sammankoppling av
nätverk som för närvarande består av mer än 40 000
nätverk.  Nätverken hänger  ihop  genom  s.k.
backbones, ryggrader.  Ryggradsnäten  är  ofta
uppbyggda av höghastighetsförbindelser.)

Utskottet

Ändringar i pliktexemplarslagen
Utskottet konstaterar att den snabba utveckling
som pågår inom det informationstekniska  (IT)
området berör många olika samhällssektorer. En rad
utredningar och kommissioner ägnar sig åt att
följa utvecklingen och lämna förslag till hur
samhället på olika sätt skall tillgodgöra sig och
tillämpa tekniken. I flera av riksdagens utskott
har IT-frågor behandlats. En redovisning härför
och för aktuella utredningar inom nämnda område
har lämnats i det föregående.  I sammanhanget bör
nämnas  att  regeringen  avser att lämna  en
proposition till riksdagen i början av år 1996 med
förslag till åtgärder för att ytterligare bredda
användningen av IT.
I  den nu aktuella propositionen 1995/96:71,
föreslås  vissa  mindre  ändringar  av  lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument (plikt-
exemplarslagen). Ändringsförslagen är i huvudsak
följande.
I 21 § pliktexemplarslagen regleras frågan om vem
som skall lämna pliktexemplar av dels skrift i
mikroform,  dels  dokument  för  elektronisk
återgivning. Enligt paragrafen skall pliktexemplar
av dokument för elektronisk återgivning lämnas, om
det har framställts här i landet, av den som har
framställt dokumentet och, om det har framställts
utomlands, av den som låtit föra in dokumentet
till landet. I fråga om videogram  som  har
granskats av Statens biografbyrå och därvid inte
godkänts för visning skall dock pliktexemplar
lämnas av den som begärt granskningen (prop. s.
9).
KB och ALB har anmält att de har svårigheter med
att få leveranserna att fungera i enlighet med
lagen. Svårigheterna gäller fonogram, videogram
och  andra  elektroniska  dokument  som  har
framställts  här i landet. I fråga om detta
material får lagen anses utpeka presserier och
kopieringsföretag som leveranspliktiga. För KB har
leveranserna över huvud taget inte kommit i gång
trots omfattande information till framställarna.
Presserierna och kopieringsföretagen har till KB
och ALB fört fram invändningar av praktisk och
principiell natur. KB och ALB har begärt att
leveransplikten  skall  lyftas  bort  från
"framställaren av den slutliga produkten", dvs.
CD-presserier, diskett- och kassettkopierare, till
den som har låtit göra dokumentet tillgängligt för
allmänheten i landet.
Regeringen anser i likhet med KB och LB att
lagstiftningen  bör  ändras.  En  genomgående
förutsättning för leveransplikt avseende de olika
typerna av elektroniska dokument är - anförs det -
att dokumentet skall ha gjorts tillgängligt för
allmänheten här i landet. Leveransskyldigheten bör
därför åvila den som har låtit göra dokumentet
tillgängligt på det viset. Detta bör gälla för
såväl dokument som har framställts här i landet
som dokument som har framställts utomlands. I
fråga om videogram som har granskats av Statens
biografbyrå och därvid inte godkänts bör dock
pliktexemplar även i fortsättningen lämnas av den
som har begärt granskningen. Förslaget innebär att
de regler om vem som skall leverera som gäller
film kommer att gälla  också  för videogram,
fonogram och andra elektroniska dokument.
Vidare anser regeringen att det bör klargöras i
pliktexemplarslagen  att  ett  datorprogram  i
maskinläsbar form kan utgöra sådana särskilda
anvisningar som kan fordras för att användaren
skall kunna tillgodogöra sig innehållet i ett
dokument  för elektronisk återgivning.  Sådana
särskilda anvisningar föreslås bli omfattade av
leveransplikt.
Slutligen  föreslås  i  propositionen  att
leveransplikt avseende reklamblad skall införas.
Enligt utskottets uppfattning finns det anledning
att förmoda att produktionen av  elektroniska
dokument i fixerad form kommer att öka allt mer.
Självfallet  är  det  av  stor  vikt  att
pliktleveranserna fungerar. Utskottet  anser -
liksom regeringen - att leveransplikten för dessa
dokument  bör  åvila  den som gör dokumenten
tillgängliga   för  allmänheten.   Utskottet
tillstyrker således den föreslagna ändringen av
pliktexemplarslagen.   Likaledes   tillstyrker
utskottet  övriga  i  propositionen föreslagna
ändringar av lagen.
Arkivering av tryckta skrifter i binär
form
Innehållet i motion Kr217  (s) är i korthet
följande.
Den     skyldighet     som     enligt
tryckfrihetsförordningen  föreligger  att lämna
exemplar av tryckt skrift till bibliotek eller
arkiv föreslås bli kompletterad med ett krav på
att dokumenten även skall lagras i binär form.
Eftersom så gott som allt material som trycks i
dag någon gång under framställandets gång passerar
genom en dator föreligger det inte några större
praktiska problem med  en sådan lagstiftning,
varken för myndigheter eller skriftframställare,
anser motionären. Att bygga upp ett digitalt
bibliotek med alla svenska trycksaker skulle -
menar motionären - kunna underlätta skapandet av
databaser där dessa alster finns tillgängliga för
alla nätanvändare. Vissa lagtekniska problem kan
finnas när det gäller verkens immaterialrättsliga
status, något som regeringen enligt motionären bör
granska närmare.
De frågor som behandlas i motionen har hög
aktualitet. För närvarande diskuteras - som nämnts
i det föregående - IT-frågor bl.a. i en rad
utredningar som rör olika samhällssektorer. För
biblioteksväsendet är den nya tekniken av största
betydelse och kommer sannolikt att medföra stora
förändringar inom en snar framtid. För bok- och
biblioteksväsendet kommer troligen även den s.k.
computor-to-plate-tekniken (CTP) att innebära en
omställning och medföra att tryckerierna trycker
endast det antal exemplar av en bok som för
tillfället behövs. Tekniken gör det också möjligt
att samtidigt trycka en bok på flera platser i
landet (jfr tidningen Svensk Bokhandel nr 13
1995).
Motionsförslaget att pliktexemplarslagen skall
utökas till att tryckta dokument skall lagras även
i digital form berördes i  betänkandet  (SOU
1992:92) Pliktleverans. Utredaren anförde bl.a.
att  vissa produkter produceras på basis  av
elektroniska dokument men sprids på andra medier.
Så är fallet med trycksaker. Man kan - anfördes
det  - mycket förenklat säga att en datafil
omvandlas till en bok. Kan man då inte tänka sig
att leverera datafilen, undrade utredaren. Mot
detta talar att det är en grundläggande tanke att
det  allmänt  tillgängliga  dokumentet  skall
levereras. Det är det som påverkar människorna.
Datafilen kan inte sägas vara allmänt tillgänglig,
menade utredaren (s. 80).
Utskottet konstaterar att information allt oftare
lagras enbart digitalt. Som redovisats i ett
föregående avsnitt i detta betänkande är det inte
ovanligt  att  material  såsom  vetenskapliga
uppsatser,  tidskrifter  m.m.,  endast  finns
tillgängligt via datanät, något som även berördes
i pliktleveransutredningen. Dessa  elektroniska
dokument  som  är  tillgängliga  endast genom
direktkoppling är således inte leveranspliktiga.
Vidare konstaterar utskottet att datanäten, främst
via Internet, blir tillgängliga för allt fler
medborgare. För närvarande  ökar  anslutningen
explosionsartat. Statistiska centralbyrån (SCB)
har nyligen på uppdrag av 1995 års IT-kommission
redovisat  att drygt 1,4 miljoner personer i
Sverige eller 28 % av den svenska befolkningen i
åldern 16-64 år har tillgång till dator i hemmet.
Av dessa har
240 000 personer tillgång till datorer som är
uppkopplade  mot andra datorer utanför hemmet
(Datorvanor 1995, SCB).
Den lagstadgade leveransplikten omfattar vissa
typer av elektroniska dokument, nämligen sådana
som finns i fixerad form och i utgåvor som kan
köpas,  lånas  osv.  såsom CD-ROM, disketter,
videogram  och  fonogram.  Däremot  omfattas
information som görs tillgänglig i direktkopplade
databaser, s.k. on line-förbindelse, inte av lagen
och är således inte leveranspliktig. Elektroniska
dokument som utgör underlag för tryckt material
omfattas  inte  heller  av  leveransplikten.
Motionären föreslår leveransplikt även i detta
fall.
Syftet med pliktexemplarslagen är att bevara och
tillhandahålla yttringar av svenskt liv, svenskt
samhälle och svensk kultur för eftervärlden och
att ge kunskap om och insyn i vårt samhälle.
Härigenom främjas ett fritt meningsutbyte, en fri
och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt
skapande. Det visar vår egenart och ger oss vår
identitet i Europa och världen (prop. 1993/94:10
om pliktexemplar av dokument s. 17).
Takten på den tryckeri- och informationstekniska
utvecklingen har ökat snabbt under de år som gått
sedan Pliktleveransutredningen  redovisade sitt
förslag år 1992. Utvecklingen innebär bl.a. att
allt fler elektroniska dokument aldrig får en
fixerad form i pliktexemplarslagens mening. Sådana
dokument omfattas inte av bestämmelserna i lagen.
Som en följd härav minskar möjligheterna att
tillgodose det syfte som ligger bakom reglerna i
pliktexemplarslagen.  En  allt  större del av
informationsflödet i framtiden kommer således med
gällande  lagstiftning  inte att omfattas  av
reglerna om leveransplikt. Detta är ägnat att i
väsentlig  mån  minska  förutsättningarna  för
forskningen och för bevarandet av kulturarvet. För
att i möjligaste mån förhindra att material i allt
högre utsträckning undanhålls forskningen och att
delar av kulturarvet går förlorade är det enligt
utskottets  uppfattning motiverat  att  utreda
huruvida sådan elektronisk information som inte
omfattas  av  de  nuvarande  bestämmelserna i
pliktexemplarslagen  skall  vara  föremål  för
leveransplikt i framtiden. Om sådan leveransplikt
bedöms böra införas,  bör det utredas vilken
omfattning denna bör ha liksom bl.a. vem som skall
fullgöra leveransplikten. Med hänvisning till den
stora mängden material finns det skäl att under
utredningsarbetet beakta att leveransplikten inte
får bli så omfattande att det i praktiken blir
svårt att upprätthålla den. Härvidlag bör även
beaktas kostnadsaspekten såväl för staten som för
leverantörerna  av  pliktmaterial. Arbetet bör
bedrivas förutsättningslöst. Detta innebär bl.a.
att utredningen även bör kunna innefatta den av
motionären  aktualiserade  frågan, nämligen om
leveransplikt  skall  gälla  för  elektroniska
dokument som utgör underlag för sådant tryckt
material,  som nu är leveranspliktigt.  Under
utredningsarbetet bör samråd ske med kommittéer
och  arbetsgrupper på det informationstekniska
området. De pliktexemplarsregler som finns i andra
länder,  främst  inom  Norden  och  EU,  bör
uppmärksammas.
Då det gäller den del av motionsförslaget som
syftar till att ett digitalt  bibliotek  med
tillgång  till  alla svenska trycksaker skall
inrättas  och  att de  därmed  sammanhängande
upphovsrättsliga frågorna  skall  utredas vill
utskottet anföra följande.
Som framgår av ett tidigare avsnitt i detta
betänkande arbetar ett flertal utredningar med IT-
frågor.  Ett  arbete  pågår  också  inom
Civildepartementet  för  att  göra  offentliga
databaser tillgängliga för medborgarna. Vidare har
1995 års IT-kommission i sitt arbetsprogram tagit
upp frågan om de krav som kommer att ställas på
biblioteken i en situation där stora mängder
information kommer att  vara lagrad digitalt.
Enligt kommissionen måste tillgången till de stora
datanäten säkras av biblioteken.  Kommissionen
föreslår  att  regeringen  skall  uppdra  åt
Forskningsrådsnämnden att ta fram en skrift som
belyser  bibliotekens  nya  möjligheter  och
utmaningar samt  de  strategier som kan leda
utvecklingen in i framtiden. Skriften skall -
anser kommissionen  -  belysa situationen för
forskningsbiblioteken och folkbiblioteken.
Vidare kan nämnas att frågan om att inrätta
digitala bibliotek har  aktualiserats  både i
Sverige och i andra länder, bl.a. USA. T.ex. pågår
på  Stockholms  stadsbiblioteks  huvudbibliotek
förberedelser  för  att  i  ett  annex (f.d.
Humanistiska biblioteket) inrätta ett IT-bibliotek
i   samverkan  med  Telia  Research  AB.
Stadsbiblioteket  får  härigenom möjlighet att
använda befintliga bibliotekstillämpningar inom
IT-området. I biblioteket kommer även försök och
utprovningar att göras med sådana tillämpningar
och tekniker som inom en snar framtid kan komma
att   utvecklas   inom   utbildnings-  och
kunskapsområdena. IT-biblioteket  beräknas  bli
taget i bruk hösten 1996.
Utskottet konstaterar att motionsförslaget om att
inrätta ett digitalt bibliotek delvis ligger i
linje med de pågående planerna på att inrätta ett
IT-bibliotek  i Stockholm och att frågan  om
allmänhetens tillgång till offentliga databaser
behandlas av olika kommittéer och arbetsgrupper.
Motionärens förslag synes emellertid gå längre och
syfta till att allmänheten via databaser skall få
tillgång  till  allt tryckt material.  Enligt
utskottets uppfattning  är  det  förslag  som
motionären ställer intressant. Dock inrymmer det -
med den starka ställning som upphovsrätten har i
vårt land - svårlösta frågor. I sammanhanget bör
nämnas att EU-kommissionen i en s.k. grönbok
kartlagt en rad  upphovsrättsliga problem som
uppstår genom den nya informationstekniken (COM 95
382). Bl.a. behandlas frågor om kopieringsrätt och
piratkopiering.  Frågan  ställs  om  dagens
upphovsrättslagar bör kompletteras. Grönboken har
remitterats till berörda länder och organisationer
för yttrande. Svaren skall ligga till grund för en
ev.  lagstiftning.  Med  hänvisning  till det
omfattande utredningsarbete som för närvarande
bedrivs  inom  landet  och internationellt är
utskottet inte berett att föreslå riksdagen att ta
initiativ i här aktuellt hänseende.
Utskottets  ställningstagande  innebär  att
riksdagen med anledning av motion Kr217 som som
sin mening bör ge regeringen till känna vad
utskottet   anfört   om  behovet  av  en
förutsättningslös översyn av pliktexemplarslagen.
Arkivet för ljud och bild
Motionären bakom motion Kr202  (m) anser att
tillgängligheten  till information skall  vara
densamma oavsett medium. Information på film och
video lagras på Arkivet för ljud och bild (ALB)
som  enligt motionären  har  en  oacceptabelt
undermålig service. Informationen är i stort sett
endast tillgänglig  vid  personliga besök. En
genomgripande översyn av organisationen inom ALB
föreslås därför i motionen.
ALB är en central myndighet med nationellt ansvar
för att samla in, bevara och tillhandhålla det i
Sverige tillgängliga utbudet av ljud och rörliga
bilder.  Grunden  för  ALB:s  verksamhet  är
pliktexemplarslagen, i vilken föreskrivs att ljud-
och bildupptagningar skall levereras till ALB som
pliktexemplar. Ett övergripande mål för ALB:s
verksamhet är att möjliggöra forskning i svensk
kultur och samhälle genom att tillhandahålla den
del av medieutbudet i Sverige som offentliggörs i
form av ljud och rörliga bilder.
Enligt 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk får ALB framställa
litterära  och  konstnärliga  verk, dock inte
datorprogram,  för  bevarande-, kompletterings-
eller  forskningsändamål.   Enligt   1   §
pliktexemplarslagen, som innehåller föreskrifter
om skyldighet att lämna exemplar av dokument till
ALB,  skall  pliktexemplaren  bevaras  och
tillhandahållas för forskning och studier enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Enligt 6 §
förordningen  (1993:1439)  om pliktexemplar av
dokument hålls de dokument som förvaras hos ALB
tillgängliga i arkivets lokaler och tillhandahålls
med hjälp av arkivets apparatur i den utsträckning
som arkivet bestämmer. De dokument som förvaras
hos arkivet får efter prövning i varje särskilt
fall hållas tillgängliga på motsvarande sätt på en
institution utanför arkivet.
Utskottet konstaterar att vissa begränsningar i
tillhandahållandet  av  material  följer  av
regelverket och att ALB därför  måste iaktta
restriktivitet vid tillhandahållandet av ljud- och
bildmaterial. Självfallet bör ALB bemöda sig om
att noggrant iaktta den serviceskyldighet som
åligger myndigheter enligt 4 § förvaltningslagen
(1986:223).  Varje  myndighet  skall  lämna
upplysningar, vägledning, råd och annan sådan
hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den
utsträckning som är lämplig  med hänsyn till
frågans art, den enskildes behov av hjälp och
myndighetens verksamhet. Vidare skall frågor av
enskilda besvaras så snart som möjligt.
I  sammanhanget  kan nämnas att inte endast
universitetsanknutna  forskare  utnyttjar ALB:s
tjänster. ALB godkänner även andra som forskare,
t.ex. journalister, författare och personer som är
konstnärligt verksamma inom film, teater och dans.
Vidare  har ALB upprättat ett fjärrlånesystem
utanför Stockholm och kan via ett trettiotal
institutioner  i landet, främst högskole- och
länsbibliotek, låna ut material ur sina samlingar.
Mot den angivna bakgrunden anser utskottet att
någon översyn av ALB:s organisation inte  är
erforderlig och att motionen således inte bör
föranleda  någon  riksdagens  åtgärd. Motionen
avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.              beträffande
pliktexemplarslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar
av dokument,
2. beträffande en förutsättningslös översyn
av pliktexemplarslagen
att riksdagen  med  anledning  av  motion
1994/95:Kr217 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
3. beträffande översyn av organisationen
inom Arkivet för ljud och bild
att riksdagen avslår motion 1994/95:Kr202.
Stockholm den 23 november 1995
På kulturutskottets vägnar

Åke Gustavsson


I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Berit
Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Leo Persson
(s), Björn Kaaling (s), Marianne Andersson (c),
Monica Widnemark (s), Lennart Fridén (m), Carl-
Johan Wilson (fp), Agneta Ringman (s), Charlotta L
Bjälkebring (v), Annika Nilsson (s), Jan Backman
(m), Fanny Rizell (kds), Nils-Erik Söderqvist (s),
Birgitta Wichne (m) och Elizabeth Nyström (m).


I propositionen framlagt och av
utskottet tillstyrkt lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1392) om plikt-exemplar av dokument


Innehållsförteckning
Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
1
Motioner väckta under allmänna motionstiden......
1
Vissa uppgifter om utredningar rörande IT-
frågor, m.m......................................
2
Frågor rörande pliktexemplarslagen,
elektroniska dokument, m.m.......................
4
Utskottet........................................
6
Ändringar i pliktexemplarslagen 6
Arkivering av tryckta skrifter i binär form
7
Arkivet för ljud och bild 10
Hemställan 11
Bilaga
I propositionen framlagt och av utskottet
tillstyrkt lagförslag.............12