Konstitutionsutskottets betänkande
1995/96:KU20

Ändring i sametingslagen (1992:1433) m.m.


Innehåll

1995/96
KU20

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  proposition
1995/96:77 om ändring i sametingslagen
(1992:1433)  m.m.  I  propositionen
föreslås att Sametinget skall  kunna
lämna partistöd till de partier som är
representerade  i Sametinget.  Vidare
föreslås att ledamöter och ersättare i
Sametinget skall få rätt  till  den
ledighet från sina anställningar som
behövs för att kunna fullgöra uppdraget
i Sametinget, dess styrelse och nämnder.
Som en följd härav föreslås att en ny
paragraf med denna innebörd införs i
sametingslagen. Propositionen har inte
föranlett  några motioner.  Utskottet
tillstyrker regeringens förslag.

Propositionen

1995/96:77 vari yrkas att riksdagen
1. antar regeringens förslag om ändring
i sametingslagen (1992:1433),
2. godkänner vad regeringen förordar om
rätt för Sametinget att lämna partistöd
(avsnitt 5).
Propositionens lagförslag fogas till
detta betänkande som bilaga.

Utskottet

Stöd till partier i Sametinget

Bakgrund

Regeringen lade hösten 1992 fram ett
förslag  om  en sametingslag  (prop.
1992/93:32 bil.1). Riksdagen biföll i
december 1992 regeringens förslag (bet.
1992/93:KU17, rskr. 1992/93:114). Lagen
trädde i kraft den 1 januari 1993 (SFS
1992:1433).
I sametingslagen ges bestämmelser om en
särskild myndighet - Sametinget - med
uppgift att främst bevaka frågor som rör
samisk  kultur i Sverige. Sametinget
skall verka för en levande samisk kultur
och  därvid  ta  initiativ  till
verksamheter och föreslå åtgärder som
främjar denna kultur. Till Sametingets
uppgifter hör särskilt att besluta om
fördelningen av statens bidrag och av
medel ur Samefonden till samisk kultur
och samiska organisationer samt av andra
medel  som  ställs  till  samernas
gemensamma förfogande. Sametinget skall
vidare utse den styrelse för sameskolan
som  avses i 8 kap. 6 § skollagen
(1985:1100) och skall leda det samiska
språkarbetet. Till Sametingets uppgifter
hör   också   att   medverka   i
samhällsplaneringen  och  bevaka  att
samiska  behov  beaktas,  däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande
av mark och vatten. Slutligen är det en
särskild uppgift för Sametinget  att
informera om samiska förhållanden.
Sametinget består av 31 ledamöter som
utses  genom val bland den  samiska
befolkningen. Val skall hållas  vart
fjärde  år.  Det första valet  till
Sametinget  ägde rum  i  maj  1993.
Sametinget påbörjade sin verksamhet i
augusti 1993.
Sametinget är en statlig  myndighet
under regeringen. I propositionen med
förslag till sametingslag framhölls att
det trots benämningen ting  inte var
fråga om något organ för självstyre, som
skall verka i stället för riksdag eller
kommunfullmäktige eller i konkurrens med
dessa organ. Regeringen förordnar, efter
förslag av Sametinget, ordföranden för
tinget. En av Sametinget utsedd styrelse
sköter den löpande verksamheten.
Medel  till  Sametingets  verksamhet
anvisas under nionde huvudtitelns anslag
D 1. Sametinget. I budgetpropositionen
1994/95:100  bil.  10   redogjorde
regeringen  (s.  50)   för   att
Riksrevisionsverket  (RRV)  vid  sin
granskning   avseende   Sametingets
medelsanvändning under  räkenskapsåret
1993/94 invänt mot att 494 000 kr på
Sametingets anslag hade betalats ut som
stöd  till partier representerade  i
Sametinget.  Enligt RRV:s uppfattning
fick  anslaget  inte  användas  till
partistöd.   Enligt  villkoren   i
regleringsbrevet för budgetåret 1993/94
fick   anslaget   användas   till
lönekostnader, arvoden till ledamöter i
Sametinget, lokalkostnader och övriga
förvaltningskostnader.    Regeringen
anförde  i  budgetpropositionen  att
Sametingets  medel enligt regeringens
bedömning inte bör få användas till
partistöd  eller andra  bidrag  till
samiska organisationer. För bidrag till
samiska  organisationer borde  enligt
regeringen även i fortsättningen de av
Sametinget disponerade medlen ur bl.a.
Samefonden användas.
Vid    sin    behandling    av
budgetpropositionen i denna del anförde
konstitutionsutskottet att det delade
regeringens bedömning att Sametingets
medel inte bör användas för partistöd
eller  andra  bidrag  till  samiska
organisationer (bet. 1994/95:37 s. 9).
Utskottet anförde därefter  att  den
översyn av det kommunala partistödet som
pågick dock eventuellt kunde ge underlag
för en annan bedömning i framtiden.
Riksdagen  följde  utskottet  (rskr.
1994/95:
244).
I    proposition    1994/95:150
(kompletteringspropositionen) aviserade
regeringen att den avsåg att  fatta
beslut om att från Samefonden dra in det
för  partistöd  felaktigt  utbetalda
beloppet om 494 000 kr. I motioner som
avlämnats   med   anledning   av
kompletteringspropositionen   anfördes
bl.a. att partistöd bör utbetalas också
till partier i Sametinget i enlighet med
de regler som gäller för partistöd samt
att  det  var fel att i  efterhand
bestraffa samerna som grupp för  en
utbetalning  från  Sametinget  till
partistöd.
Med    anledning    av
kompletteringspropositionen  avlämnade
konstitutionsutskottet ett yttrande till
finansutskottet rörande frågan om stöd
till partier representerade i Sametinget
(1994/95:KU7y). Utskottet noterade  i
sitt yttrande att den kommitté som bl.a.
skulle  överväga  formerna  för  det
kommunala  partistödet  inte  hade
tillkallats.  I sin bedömning  angav
utskottet  att  den  vidhöll  sin
uppfattning att Sametingets anslag inte
bör användas för partistöd eller andra
bidrag  till  samiska organisationer.
Utskottet avstyrkte därför  de  ovan
nämnda  motionerna i aktuella delar.
Vidare konstaterade utskottet att den
verksamhet som bedrivs vid Sametinget
ännu är under utveckling. De partier som
innehar mandat i tinget är av olika
karaktär  och har skilda  historiska
bakgrunder. Enligt utskottet har  de
därför behov av stöd av olika slag och
omfattning. Härvid framhöll utskottet
att det är av vikt att det finns goda
förutsättningar för Sametinget och dess
partiers verksamhet. Utskottet anförde
att det utgick ifrån att regeringen
följer utvecklingen vid Sametinget även
i  detta  avseende.  Finansutskottet
instämde i vad konstitutionsutskottet
anfört (bet. 1994/95:FiU20 s.  159).
Riksdagen  följde  utskottet  (rskr.
1994/95:447).

Bestämmelser om partistöd

Till politiska partier som deltagit i
val till riksdagen utgår statligt stöd
enligt lagen (1972:625) om sådant stöd.
Stödformerna   är  partistöd   och
kanslistöd. Fråga om stöd prövas av
partibidragsnämnden.
Borgerliga kommuner får enligt 2 kap. 9
och 10 §§ kommunallagen (1991:900) ge
ekonomiskt  bidrag  och  annat  stöd
(partistöd) till de politiska partier
som är representerade i fullmäktige.
Fullmäktige   skall   besluta   om
partistödets omfattning och formerna för
det. Stödet får inte utformas så att det
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti.
Av  12  §  lagen  (1972:704)  om
kyrkofullmäktigval m.m.  framgår  att
kyrkliga kommuner saknar befogenhet att
utge annat ekonomiskt stöd till  de
politiska  partierna än bidrag  till
valsedelskostnader. En församling får
besluta att ett parti som är eller genom
valet   blir   representerat   i
kyrkofullmäktige i församlingen skall få
bidrag av denna till partiets kostnader
för valsedlar. Beslutet skall innehålla
att ersättning lämnas till varje sådant
parti efter enhetliga grunder. Detsamma
gäller för kyrkliga samfälligheter där
det ingår en församling med direktvalt
kyrkoråd. Beslut om bidrag skall därvid
avse ett parti som är eller genom valet
blir  representerat i  kyrkorådet  i
församlingen. Riksdagen avslog  under
föregående riksmöte motioner med yrkande
om   att  möjligheten  till  ett
kyrkokommunalt partistöd skall införas
(bet. 1994/95:KU29, rskr. 1994/95:192).
Konstitutionsutskottet hänvisade härvid
till att den pågående översynen av det
kommunala partistödet kunde utgöra ett
värdefullt underlag för bedömning av
frågan om motsvarande stöd skall införas
för de kyrkliga kommunerna. I avvaktan
på  resultatet  av  översynen  borde
riksdagen enligt utskottet  inte  ta
ställning i frågan. Som redovisats ovan
har den kommitté som skulle göra nämnda
översyn inte tillkallats.

Propositionens innehåll

Regeringen hänvisar till att det med
anledning av riksdagens beslut anges som
villkor  i  regleringsbrevet   för
Sametinget för budgetåret 1995/96 att
anslaget inte får användas för partistöd
eller liknande ändamål.
Vidare uppger regeringen att Sametinget
genom skrivelser till riksdagen och till
Riksrevisionsverket  sammanfattningsvis
har utvecklat behovet av partistöd på
följande  sätt.  Sametinget  är  ett
folkvalt organ. Ledamöterna i tinget
utses  genom val bland den  samiska
befolkningen - inte av regeringen - även
om  Sametinget också är en särskild
statlig      förvaltningsmyndighet.
Partistödet  är  inte  en  utgift
tillhörande         Sametingets
myndighetsuppdrag, utan det utgår för
att partier som är representerade i
Sametinget skall kunna fullgöra sina
demokratiska  förpliktelser  mot  det
samiska folket. Partistöd utbetalas i
Sverige  till  partier  som  finns
representerade i folkvalda organ  på
såväl riksnivå som på regional och lokal
nivå och från vilka Sametinget inte
avviker vare sig på det sätt valen
förrättas  eller  i   fråga   om
representativitet och demokrati. Stödet
skall inte sammankopplas med de bidrag
som    lämnas   till    samiska
riksorganisationer och föreningar och
som   fördelas   av   Sametingets
kulturdelegation. Frågan om utbetalande
av partistöd är i stället sammanbunden
med  Sametingets status som folkvalt
organ.  Demokratin  förutsätter  att
partierna i Sametinget, förutom  att
aktivt  delta i tingets möten,  kan
bedriva ett politiskt arbete  mellan
mötestillfällena. Det är därför absolut
nödvändigt att avsätta medel till stöd
för de partier som finns representerade
i Sametinget för att dessa skall kunna
bedriva  ett  meningsfullt  politiskt
arbete såväl inåt mot tinget som utåt
mot  det samiska sanhället. Det  är
ytterst  angeläget att den politiska
processen inte hindras av att partierna
saknar medel för sin verksamhet. Ett
stort ansvar har lagts på de partier som
är representerade i Sametinget för att
föra den politiska debatten med såväl
sina  egna  väljare som med  andra.
Insatsen begränsas naturligtvis om inte
partierna kan erhålla stöd för  sin
verksamhet. Partistöd är en grundpelare
i  ett  folkvalt  styrelseskick  och
Sametinget är delaktigt i en  sådan
ordning.
Regeringen anför att Sametinget den 1
juni 1995 har begärt en ändring av
sametingslagen så att ekonomiskt bidrag,
partistöd, skall kunna lämnas till de
partier  som  är  representerade  i
Sametinget. Partier representerade  i
Sametinget  föreslås, i  likhet  med
partier  i andra folkvalda organ  i
Sverige, få en ekonomisk grund för sin
informations-  och  opinionsbildande
verksamhet och därigenom verka för att
stärka en demokratisk utveckling utan
att  vara beroende av någon enskild
bidragsgivare.
Enligt  regeringens  förslag  skall
partistöd kunna lämnas till de partier
som  är representerade i Sametinget.
Bidraget skall bekostas inom ramen för
Sametingets förvaltningsanslag och skall
fördelas på ett sådant sätt att inget
parti  otillbörligt  gynnas  eller
missgynnas. Regeringen bestämmer  hur
stort  belopp som får användas  för
partistöd.
Regeringen konstaterar att den kommitté
inte har tillkallats som bl.a. skulle
överväga  formerna för det kommunala
partistödet och som enligt riksdagens
beslut, som redovisats ovan,  skulle
kunna  ge  underlag för en framtida
bedömning om Sametinget skall  kunna
lämna partistöd. Några andra direktiv om
en översyn av det kommunala partistödet
har inte utfärdats. Enligt regeringen
saknas därför anledning att vänta med
att  ta  ställning till  frågan  om
Sametinget skall kunna lämna partistöd.
Som  skäl  för  sitt  förslag  att
Sametinget skall kunna lämna partistöd
anger regeringen att Sametinget är såväl
ett  samiskt folkvalt organ som  en
statlig  förvaltningsmyndighet  under
regeringen.  Trots  att  Sametingets
ledamöter utses genom val är det inte
något  organ för samiskt självstyre.
Enligt regeringens uppfattning  talar
emellertid, inte minst mot bakgrund av
vad Sametinget anfört om behovet av
partistöd, övervägande skäl för att stöd
bör kunna lämnas till de partier som är
representerade i Sametinget. Ett sådant
partistöd  bör  lämnas  från  nionde
huvudtitelns ramanslag Sametinget. För
innevarande budgetår har anvisats 15 082
000 kr till Sametinget. Regeringen anför
att partistödet bör bekostas inom ramen
för det anslaget och att ytterligare
medel för ändamålet således inte bör
anvisas. Enligt regeringen bör den ange
hur stor del av anslaget som högst får
användas för partistöd. Däremot bör det
stå Sametinget fritt att bestämma om
stödet, i likhet med vad som gäller för
riksdagspartier, skall lämnas i form av
kanslistöd,  partistöd  eller   en
kombination av båda stödformerna. Enligt
regeringens uppfattning skall  stödet
fördelas mellan de partier  som  är
representerade i Sametinget  på  ett
sådant sätt att inget parti otillbörligt
gynnas eller missgynnas. Om kanslistöd
lämnas bör det därför ske med ett lika
stort belopp för varje parti som är
representerat i Sametinget.  Stöd  i
övrigt till partierna, partistöd, bör
fördelas i förhållande till det antal
ledamöter som representerar partiet i
Sametinget.  Några  ändringar   av
sametingslagen behövs enligt regeringen
inte.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning
att övervägande skäl talar för att stöd
bör kunnas lämnas till de partier som är
representerade i Sametinget. Ett sådant
stöd bör lämnas från nionde huvudtitelns
anslag Sametinget. I enlighet med vad
regeringen förordat anser utskottet att
partistödet bör bekostas inom ramen för
de medel som för innevarande budgetår
har anvisats för detta anslag. Några
ytterligare medel skall därför  inte
anvisas. Utskottet anser att regeringen
skall ange hur stor del av anslaget som
högst får användas för partistöd. Det
bör däremot, såsom regeringen anfört,
stå Sametinget fritt att bestämma om
stödet  skall  lämnas  i  form  av
kanslistöd,  partistöd  eller   en
kombination av båda stödformerna. Härvid
skall stödet fördelas mellan de partier
som är representerade i Sametinget på
ett  sådant  sätt att  inget  parti
otillbörligt gynnas eller missgynnas. Om
kanslistöd lämnas bör detta ske med ett
lika stort belopp för varje parti som är
representerat i Sametinget. Övrigt stöd
till  partierna  bör  fördelas  i
förhållande till det antal ledamöter som
representerar  respektive  parti  i
Sametinget.
Utskottet  finner  i  likhet  med
regeringen att vad som nu anförts om
användningen av anslaget till Sametinget
inte behöver föranleda någon ändring i
sametingslagen.
Rätt till ledighet från anställning för
ordinarie ledamot och ersättare i
Sametinget

Gällande bestämmelser

Sametinget

Sametingets 31 ledamöter utses enligt 2
kap. 2 § första stycket sametingslagen
genom val. I samma stycke anges att det
för ledamöterna skall utses ersättare.
Enligt  paragrafens  andra  stycke
förordnas  Sametingets ordförande  av
regeringen på förslag av Sametinget.
Ordföranden skall utses bland tingets
ledamöter.  Sametinget  väljer  vice
ordförande bland ledamöterna.
Enligt 2 kap. 4 § skall Sametinget
bland tingets ledamöter utse en styrelse
om högst sju ledamöter och med lika
många ersättare. Styrelsen skall sköta
den löpande verksamheten för Sametinget.
Vidare sägs i 2 kap. 5 § att Sametinget
skall tillsätta en valnämnd som skall
bereda valet till tinget. Därutöver kan
Sametinget tillsätta de nämnder som i
övrigt behövs för beredning, förvaltning
och verksamhet.
I   sametingslagen  finns   ingen
bestämmelse  om  att  ledamot  eller
ersättare har rätt till ledighet från
sin anställning för att fullgöra uppdrag
som Sametingsledamot.

Rätt till ledighet för vissa uppdrag

Enligt 4 kap. 6 § regeringsformen får
riksdagsledamot och ersättare fullgöra
uppdrag som ledamot utan hinder  av
tjänsteuppgift  eller  annan  sådan
förpliktelse som åligger honom.
Förtroendevalda har enligt 4 kap. 11 §
kommunallagen (1991:900) rätt till den
ledighet som behövs för uppdragen. Med
förtroendevalda avses enligt 4 kap. 1 §
ledamöter och ersättare i fullmäktige,
nämnder och fullmäktigeberedningar samt
revisorer och revisorsersättare.
Enligt  12  kap. 10  §  kyrkolagen
(1993:300) har förtroendevalda  samma
rätt till ledighet som förtroendevalda
enligt    kommunallagen.     Med
förtroendevalda avses enligt 12 kap. 1 §
valda  ledamöter  och  ersättare  i
kyrkofullmäktige, församlingsdelegerade,
kyrkorådet  och övriga nämnder  samt
beredningar. Med förtroendevalda avses
också revisorer och revisorsersättare,
ordföranden  och vice  ordförande  i
kyrkostämma samt kyrkoherden eller någon
annan  präst  som har utsetts  till
ordförande  eller vice ordförande  i
kyrkorådet.

Propositionens innehåll

Regeringen  föreslår  att  det  i
sametingslagen införs en bestämmelse om
att Sametingets ledamöter har rätt till
den ledighet från sina anställningar som
behövs för att kunna fullgöra uppdragen
i Sametinget, dess styrelse och nämnder.
Regeringen konstaterar att Sametinget
är såväl ett samiskt folkvalt organ som
en statlig förvaltningsmyndighet under
regeringen. Sametinget är inte något
organ för självstyre i vissa frågor.
Det skiljer sig därvidlag från riksdag,
borgerliga     kommuner     och
kyrkofullmäktige.  Enligt  regeringens
uppfattning   talar  trots   detta
övervägande skäl för att motsvarande
rätt till ledighet från anställning bör
ges ledamot och ersättare i Sametinget.
Rätten bör gälla ledighet som behövs för
att  kunna  fullgöra  uppdraget  i
Sametinget, dess styrelse och nämnder.
Regeringen framhåller att rätten till
ledighet således bör vara begränsad till
uppdrag  som är direkt knutna  till
Sametingets verksamhet. Om en ledamot
fullgör annat uppdrag som inte är en
direkt följd av uppdraget som ledamot
eller   ersättare,  gäller  enligt
regeringen således inte rätten  till
ledighet. Som exempel på det senare
anger regeringen förordnande som ledamot
i  styrelsen  för  Samefonden,  där
regeringen enligt 24 § första stycket
rennäringsförordningen (1993:384) utser
tre av de sex ledamöterna efter förslag
av Sametinget. Eftersom det inte finns
något krav på att de föreslagna skall
vara  ledamöter  eller  ersättare  i
Sametinget, bör rätten till ledighet
enligt  regeringen inte omfatta  ett
sådant  styrelseuppdrag.  Regeringen
föreslår att förslaget skall föranleda
en ändring i sametingslagen.

Utskottets bedömning

Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande stöd till partier
i Sametinget
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens  förslag godkänner  vad
utskottet anfört,
2.  beträffande rätt  till
ledighet för vissa uppdrag
att riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i sametings-lagen
(1992:1433).

Stockholm den 6 februari 1996

På konstitutionsutskottets vägnar
Birgit Friggebo

I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo
(fp), Kurt Ove Johansson (s), Catarina
Rönnung (s), Anders Björck (m), Ingvar
Johnsson (s), Widar Andersson (s),
Birger Hagård (m), Tone Tingsgård (s),
Björn von Sydow (s), Jerry Martinger
(m), Barbro Hietala Nordlund (s),
Kenneth Kvist (v), Pär-Axel Sahlberg
(s), Peter Eriksson (mp), Håkan Holmberg
(fp), Nils Fredrik Aurelius (m) och
Sivert Carlsson (c).
Förslag  till  lag  om  ändring  i
sametingslagen (1992:1433)
Härigenom  föreskrivs  att  det  i
sametingslagen (1992:1433) skall införas
en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
2 kap. Sametinget
3 a §
Ledamöter   och
ersättare har rätt
till den ledighet
från      sina
anställningar  som
behövs  för  att
fullgöra uppdragen
i Sametinget, dess
styrelse    och
nämnder.
___________
Denna lag träder i kraft den 1 april
1996.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Utskottet 1
Stöd till partier i Sametinget 1
Bakgrund 1
Bestämmelser om partistöd 3
Propositionens innehåll 3
Utskottets bedömning 5
Rätt till ledighet från
anställning för ordinarie ledamot
och ersättare i Sametinget 5
Gällande bestämmelser 5
Propositionens innehåll 6
Utskottets bedömning 7
Hemställan 7
Förslag till lag om ändring i
sametingslagen (1992:1433) 8
Gotab, Stockholm 1996