Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU05

Immunitet och privilegier (International IDEA)


Innehåll

1995/96
JuU5

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet ett regeringsförslag om Internatio-
nella institutet för demokrati och fria val (International IDEA). Inga mo-
tioner har väckts i ärendet. Utskottet tillstyrker förslaget.

Propositionen

I proposition 1995/96:41 föreslår regeringen (Utrikesdepartementet) att
riksdagen
1. godkänner överenskommelsen mellan Sverige och International IDEA
rörande immunitet och privilegier för institutet och personer med tjänst
hos eller uppdrag av institutet,
2. antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i la-
gen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagförslaget har fogats till betänkandet, se bilaga.

Utskottet

International IDEA bildades den 27 februari 1995 i Stockholm. Medlem-
mar är Australien, Barbados, Belgien, Chile, Costa Rica, Danmark, Fin-
land, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sydafrika och Sverige.
Organisationens huvuduppgift är att främja demokrati i olika delar av
världen och att stärka olika demokratiska processer. Den svenska regering-
en har inbjudit organisationen att förlägga sitt högkvarter till Stockholm
och en överenskommelse har ingåtts med institutet om ett s.k. högkvar-
tersavtal där frågor om immunitet och privilegier regleras. I propositionen
föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen och som en följd
härav antar en ändring i bilagan till lagen om immunitet och privilegier.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Utskottet, som med tillfredsställelse ser att International IDEA förlägger
sitt högkvarter till Stockholm, finner ingen anledning till erinran mot rege-
ringsförslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande immunitet och privilegier för International IDEA
att riksdagen  dels godkänner överenskommelsen mellan Sverige och In-
ternational IDEA rörande immunitet och privilegier för institutet och per-
soner med tjänst hos eller uppdrag av institutet, dels antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall.
Stockholm den 7 november 1995
På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Lars-Erik Lövdén (s), Birthe
Sörestedt (s), Göran Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson
(m), Märta Johansson (s), Margareta Sandgren (s), Anders G Högmark
(m), Siw Persson (fp), Ann-Marie Fagerström (s), Alice Åström (v), Pär
Nuder (s), Maud Ekendahl (m), Kia Andreasson (mp), Rolf Åbjörnsson
(kds) och Görel Thurdin (c).


Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privi-
legier i vissa fall