Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU23

Skattebrott


Innehåll

1995/96
JuU23

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
ett regeringsförslag om ändringar  i
skattebrottslagen och andra lagar på
skatteområdet. Ändringarna syftar till
att göra regleringen om skattebrott mer
enhetlig    och    sammanhållen.
Skattebrottslagens  tillämpningsområde
föreslås utvidgat så att lagen kommer
att  omfatta i stort sett  samtliga
straffbestämmelser  som  finns  på
skatteområdet.     Skattebrottslagen
föreslås bli generellt tillämplig på
alla skatter. Lagen skall även tillämpas
på vissa avgifter om detta särskilt
föreskrivs.  Vidare  föreslås   att
skattebedrägeribrottet  får  en  ny
brottsbeteckning    och    benämns
skattebrott.  Skattebrottet  föreslås
konstrueras som ett farebrott med ett
enhetligt  subjektivt  rekvisit.  Det
föreslås  också  bl.a.  att  den
kriminalisering som i dag regleras i
uppbördslagen, lagen om självdeklaration
och kontrolluppgifter samt vissa andra
författningar   på   skatte-   och
avgiftsområdet    överförs    till
skattebrottslagen under  benämningarna
skattebetalningsbrott        och
skatteredovisningsbrott.    Utskottet
tillstyrker regeringens förslag.
Till  betänkandet har  fogats  fyra
reservationer (m), (c), (fp) och (v).

Propositionen

I proposition 1995/96:170 har regeringen
(Finansdepartementet)  föreslagit  att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1995:1669)
om   ändring  i  skattebrottslagen
(1971:69),
2. lag om ändring i skattebrottslagen
(1971:69),
3. lag om ändring i brottsbalken,
4.  lag om ändring i uppbördslagen
(1953:272),
5.   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200),
6. lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
7. lag om ändring i lagen (1958:295) om
sjömansskatt,
8. lag om ändring i lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt,
9. lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
10. lag om ändring i kupongskattelagen
(1970:624),
11. lag om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343),
12.   lag   om   ändring   i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
13. lag om ändring i lagen (1981:691)
om socialavgifter,
14. lag om ändring i lagen (1984:151)
om      punktskatter      och
prisregleringsavgifter,
15. lag om ändring i lagen (1984:668)
om  uppbörd  av socialavgifter  från
arbetsgivare,
16. lag om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327),
17. lag om ändring i lagen (1988:328)
om fordonsskatt på utländska fordon,
18. lag om ändring i lagen (1989:479)
om ersättning för kostnader i ärenden
och mål om skatt, m.m.,
19. lag om ändring i lagen (1990:613)
om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider
vid energiproduktion,
20. lag om ändring i lagen (1990:659)
om  särskild  löneskatt  på  vissa
förvärvsinkomster,
21. lag om ändring i lagen (1990:676)
om skatt på ränta på skogskontomedel
m.m.,
22. lag om ändring i lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta,
23. lag om ändring i lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.,
24. lag om ändring i lagen (1992:72) om
koncessionsavgift  på  televisionens
område,
25. lag om ändring i lagen (1993:672)
om  skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus,
26. lag om ändring i lagen (1994:1744)
om allmänna egenavgifter,
27. lag om ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift,
28. lag om ändring i lagen (1995:1670)
om  ändring i lagen (1971:1072)  om
förmånsberättigade   skattefordringar
m.m.,
29. lag om ändring i lagen (1978:880)
om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter,
30. lag om ändring i lagen (1985:146)
om  avräkning  vid återbetalning  av
skatter och avgifter.
Lagförslagen, som har granskats  av
Lagrådet, har fogats till betänkandet,
se bilaga 1.
I ärendet har inhämtats yttrande från
skatteutskottet, se bilaga 2.

Motionerna

1995/96:Ju23 av Isa Halvarsson (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   uppföljning   av
skattebrottslagen avseende effekterna av
de  förkortade momsredovisningstiderna
för småföretagare.

1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v)
vari yrkas att riksdagen beslutar att
4 § skattebrottslagen (1971:69) skall
ges följande lydelse: Om brott som avses
i 2 § är att anse som grovt, döms för
grovt skattebrott till fängelse, lägst
sex  månader och högst sex år. Vid
bedömande om brottet är grovt skall
särskilt beaktas om det rört mycket
betydande  belopp, om  gärningsmannen
använt  falska  handlingar,  osanna
handlingar eller vilseledande bokföring
eller om förfarandet ingått som ett led
i  en  brottslighet  som  utövats
systematiskt eller i större omfattning
eller i annat fall varit av synnerligen
farlig art.

1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och
Rolf  Kenneryd (c) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
avkriminalisera ringa förseelse och i
stället ersätta det med administrativa
avgifter.

1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär
ett nytt förslag till lagstiftning i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Utskottet

Bakgrund

Regeringen tillsatte i februari 1993 en
utredning,      1993      års
skattebrottsutredning (dir.  1993:23),
med uppgift att göra en översyn av
skattebrottslagen  m.m.  Utredningen
avlämnade i mars 1995 delbetänkandet
(SOU   1995:10)   Översyn    av
skattebrottslagen,    som    har
remissbehandlats. I propositionen tar
regeringen  upp  de  förslag  som
utredningen har presenterat. Regeringen
behandlar i propositionen  också  de
förslag  som redovisats i  en  inom
Finansdepartementet upprättad promemoria
(dnr Fi95/2388) Ny lagteknisk utformning
av   de   paragrafer  som  anger
tillämpningsområdet   för    lagen
(1971:1072)   om  förmånsberättigade
skattefordringar m.m., lagen (1978:880)
om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter samt lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av skatter
och  avgifter. Även promemorian  har
remissbehandlats.   Regeringen   tar
slutligen  upp  en  hemställan  från
Riksskatteverket  om   ändring   i
utsökningsbalken (dnr Fi95/7094), som
också den har remissbehandlats.

Gällande rätt

Den  övergripande  författningen  på
skattebrottsområdet är skattebrottslagen
(1971:69), som trädde i kraft den 1
januari 1972. Skattebrottslagen upptar
ett antal olika brottsformer.
Det  centrala  skattebrottet   är
skattebedrägeri, som förekommer i tre
olika varianter: aktivt brott, passivt
brott och skattebedrägeri vid förenklad
självdeklaration.  Straffet  är  vid
samtliga brottsformer fängelse i högst
två år.
För s.k. aktivt skattebedrägeri döms
enligt   2   §  första   stycket
skattebrottslagen den som till ledning
för myndighets beslut i fråga om skatt
eller avgift uppsåtligen avger handling
med  oriktig  uppgift och  därigenom
föranleder att skatt eller avgift inte
påförs eller påförs med för lågt belopp
eller  tillgodoräknas med  för  högt
belopp.
Skattebedrägeribrottet är konstruerat
som  ett effektbrott och det aktiva
brottet  fullbordas i och  med  att
skattemyndigheten fattat ett felaktigt
beslut till nackdel för det allmänna.
Med  beslut  skall  därvid  enligt
lagmotiven förstås själva debiterings-
eller krediteringsbeslutet och alltså
inte  det  materiella avgörandet  av
skattefrågan.
För att ansvar skall kunna inträda vid
lämnande av oriktig uppgift krävs att
uppgiftslämnaren haft till uppsåt att
skatt skall undandras. S.k. eventuellt
uppsåt är tillräckligt för ansvar. Detta
innebär att det t.ex. inte är nödvändigt
att uppgiftslämnaren med säkerhet vet
att uppgiften är oriktig. Det räcker att
han inser att detta är möjligt och att
full visshet om uppgiftens oriktighet
inte skulle ha avhållit honom från att
lämna den.
Den andra formen av skattebedrägeri,
s.k. passivt skattebedrägeri, regleras i
2 § andra stycket. För skattebedrägeri
döms således även den som med avsikt att
skatt eller avgift inte skall påföras
eller skall påföras med för lågt belopp
underlåter att avge deklaration eller
därmed jämförlig handling och därigenom
föranleder  att han eller  den  han
företräder  inte påförs skatt  eller
avgift eller påförs skatt eller avgift
med för lågt belopp.
Till  skillnad  från  det  aktiva
skattebedrägeriet fordras för ansvar för
passivt  skattebedrägeri  att  den
skattskyldige underlåtit att deklarera
med avsikt att undandra skatt, s.k.
direkt uppsåt.
Den tredje formen av skattebedrägeri
begås av den som, med avsikt att skatt
inte skall påföras eller skall påföras
med för lågt belopp, överenskommer med
sin arbetsgivare, eller annan som är
skyldig att utan föreläggande  lämna
kontrolluppgift,  att  denne  skall
underlåta   att   fullgöra   sin
uppgiftsskyldighet   och   därigenom
föranleder att skatt på grundval av
förenklad självdeklaration inte påförs
eller påförs honom med för lågt belopp.
Försök  till  skattebedrägeri  är
straffbelagt   enligt    6    §
skattebrottslagen.
Om ett skattebedrägeri är att anse som
ringa döms enligt 3 § skattebrottslagen
för  skatteförseelse till böter. Vid
bedömningen av om ett skattebedrägeri är
att  anse  som ringa skall samtliga
objektiva omständigheter beaktas.  Av
avgörande  betydelse  är  i  praxis
storleken av den undandragna skatten.
Åtal för skatteförseelse får enligt 13 §
skattebrottslagen inte väckas med mindre
det  är påkallat av särskilda skäl.
Försök till skatteförseelse är  inte
kriminaliserat.
Grovt skattebedrägeri bestraffas enligt
4 § skattebrottslagen med fängelse i
lägst sex månader och högst sex år.
Liksom när det gäller skatteförseelse
skall samtliga objektiva omständigheter
beaktas  vid  bedömningen  om  ett
skattebedrägeri är att anse som grovt. I
lagtexten nämns som exempel på sådana
omständigheter att brottet rört mycket
betydande belopp eller eljest varit av
synnerligen farlig art. Vad beträffar
beloppsgränsen har i praxis undandragna
skattebelopp upp emot tio  basbelopp
bedömts som icke grovt brott.
Försök till grovt skatteberägeri är
straffbelagt   enligt    6    §
skattebrottslagen.
Den   culpösa   eller   oaktsamma
motsvarigheten    till    aktivt
skattebedrägeri och försök därtill är
vårdslös skatteuppgift. Straffet  för
detta  brott  är  enligt  5  §
skattebrottslagen böter eller fängelse i
högst  två  år. Till skillnad  från
skattebedrägeri är vårdslöshetsbrottet
konstruerat  som ett farebrott.  För
fullbordat  brott  är  det  således
tillräckligt att det förelegat en fara
för att det resultat som utgör rekvisit
vid  aktivt  skattebedrägeri  skall
inträffa eller, annorlunda uttryckt, att
myndigheten med ledning av den oriktiga
uppgiften   fattar  ett  felaktigt
skattebeslut till nackdel  för  det
allmänna. För att ansvar för vårdslös
skatteuppgift skall inträda erfordras
vidare  att  gärningen  avsett  ett
betydande belopp. I praxis har gränsen
satts vid ungefär ett basbelopp.
Enligt 7 § skattebrottslagen döms den
för  oredlig uppbördsredovisning  som
uppsåtligen  underlåter  att  till
uppbördsmyndigheten  avge  föreskriven
handling avseende redovisning av skatt
eller avgift, som innehållits för annan,
eller  avger en sådan handling  med
oriktig uppgift och därigenom föranleder
fara för att innehållen skatt eller
avgift med orätt belopp påförs  den
uppgiftsskyldige eller  tillgodoräknas
annan. Straffet är fängelse i högst ett
år. Uppbördsredovisningsbrotten har en
aktiv och en passiv form. Gemensamt för
de båda formerna är att gärningen skall
föranleda fara för den angivna effekten.
Uppbördsredovisningsbrott som är ringa
bedöms enligt 8 § skattebrottslagen som
bristande  uppbördsredovisning,  för
vilket påföljden är böter. Till den
lindrigare formen hänförs i första hand
gärningar som rör mindre skatte- eller
avgiftsbelopp. Gränsen för när  åtal
väcks torde i praxis ligga någonstans
omkring   ett  basbelopp.   Liksom
beträffande  skatteförseelse  gäller
enligt 13 § skattebrottslagen att åtal
får ske endast om det är påkallat av
särskilda skäl.
Om ett uppbördsredovisningsbrott begås
av grov oaktsamhet döms enligt 9 §
skattebrottslagen   för   vårdslös
uppbördsredovisning till böter  eller
fängelse i högst sex månader. I ringa
fall skall inte dömas till ansvar för
vårdslös  uppbördsredovisning.   Vid
bedömningen av om en gärning är att anse
som ringa skall samma överväganden göras
som vid avgörandet om ett uppsåtligt
brott  är  att bedöma som bristande
uppbördsredovisning. I  praxis  torde
gränsen för när åtal väcks emellertid
ligga  något  högre,  omkring  två
basbelopp.
För försvårande av skattekontroll döms
enligt   10  §  första   stycket
skattebrottslagen den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet åsidosätter
bokföringsskyldighet   eller   sådan
skyldighet  att  föra  och  bevara
räkenskaper som föreskrivs för vissa
uppgiftsskyldiga,   och   därigenom
allvarligt   försvårar   myndighets
kontrollverksamhet vid beräkning eller
uppbörd av skatt eller avgift. Straffet
är böter eller fängelse i högst två år
eller, om brottet är grovt, fängelse i
lägst sex månader eller högst fyra år.
Ansvar för försvårande av skattekontroll
skall  enligt  10 §  andra  stycket
skattebrottslagen  inte  ådömas  om
gärningen är att bedöma som  ringa.
Enligt   10  §  tredje   stycket
skattebrottslagen är brottet subsidiärt
till bl.a. bokföringsbrott i 11 kap. 5 §
brottsbalken (BrB).
Här skall också nämnas att det i 12 §
skattebrottslagen finns en bestämmelse
om frivillig rättelse som innebär att
den som frivilligt vidtar åtgärd som
leder till att skatt eller avgift kan
påföras eller tillgodoräknas med rätt
belopp går fri från ansvar. Vidare bör
nämnas att det i 14 § skattebrottslagen
finns  särskilda  bestämmelser  om
preskription för skattebrott.
Straffbestämmelser  på  skatteområdet
finns inte bara i skattebrottslagen,
utan  också  i  ett  antal  andra
författningar, bl.a. i  uppbördslagen
(1953:272),     mervärdesskattelagen
(1994:200),  lagen  (1990:325)  om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
kupongskattelagen      (1970:624),
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och
fordonsskattelagen (1988:327).
Vid  sidan  av  de  straffrättsliga
sanktionerna finns även administrativa
sanktioner   av   ekonomisk   art.
Bestämmelser   om   skatte-   och
avgiftstillägg     samt     om
förseningsavgifter  finns  bl.a.  i
taxeringslagen   (1990:324),   lagen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter
från arbetsgivare, mervärdesskattelagen
(1994:200),      fordonsskattelagen
(1988:327) samt på punktskatteområdet.
Utskottet återkommer i det följande
närmare  till  bestämmelserna   om
skattebedrägeri,  skatteförseelse  och
grovt skattebedrägeri. För en närmare
redogörelse för övriga här  påtalade
straffbestämmelser    m.m.,    se
propositionen s. 60 f.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regleringen
om skattebrott görs mer enhetlig och
sammanhållen.     Skattebrottslagens
tillämpningsområde föreslås utvidgas så
att lagen kommer att omfatta i stort
sett samtliga straffbestämmelser  som
återfinns    på    skatteområdet.
Skattebrottslagen blir därmed generellt
tillämplig  på  alla skatter.  Lagen
föreslås  tillämpad  även  på  vissa
avgifter om detta särskilt föreskrivs.
Skattebedrägeribrottet föreslås få en
ny brottsbeteckning och skall benämnas
skattebrott.  Skattebrottet  föreslås
konstrueras som ett farebrott med ett
enhetligt  subjektivt  rekvisit.  Den
kriminalisering som i dag regleras i
uppbördslagen, lagen om självdeklaration
och kontrolluppgifter samt vissa andra
författningar   på   skatte-   och
avgiftsområdet föreslås bli  överförd
till    skattebrottslagen    under
benämningarna skattebetalningsbrott och
skatteredovisningsbrott.
De  bestämmelser som anger vilka
författningar     lagen     om
förmånsberättigade skattefordringar m.m.
och  lagen om betalningssäkring  för
skatter, tullar och avgifter skall vara
tillämpliga  på föreslås  ändrade  i
enlighet med förslaget till ändring i
skattebrottslagen.
I  propositionen föreslås också att
indrivning hos en handelsbolagsdelägare
för ett handelsbolags skuld avseende
skatt eller avgift skall få ske i samma
ordning som gäller för skatten eller
avgiften, dvs. som allmänt mål.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1
juli 1996.
Skattebrottet

Regeringens förslag

Den            grundläggande
skattebrottsbestämmelsen återfinns som
framgått ovan i 2 § skattebrottslagen,
där det stadgas att den som uppsåtligen
lämnar  en  oriktig  uppgift  eller
underlåter att lämna deklaration eller
liknande handling som leder till att
skatt påförs med för lågt belopp eller
tillgodoräknas med för högt belopp döms
för skattebedrägeri till fängelse  i
högst två år.
I propositionen (s. 88 f) föreslår
regeringen  att skattebedrägeribrottet
får  en ny brottsbeteckning  och  i
fortsättningen  benämns  skattebrott.
Brottet  föreslås  omfatta   också
förfaranden  som i dag  bedöms  som
uppbördsbrott.
Skattebrottet  konstrueras   enligt
förslaget  som  ett  farebrott.  Ett
skattebrott fullbordas när en oriktig
uppgift  uppsåtligen  lämnas  till
myndighet  eller när en  föreskriven
uppgiftsskyldighet      uppsåtligen
åsidosätts om detta ger upphov till fara
för  att  skatt eller avgift  skall
undandras det allmänna.
Regeringsförslaget innebär i övrigt att
kravet  på  direkt  uppsåt  till
skatteundandragande  slopas  för  den
passiva formen för skattebrott.  Det
subjektiva  rekvisitet  blir  därmed
enhetligt för skattebrottet och kommer
att omfatta samtliga uppsåtsformer. Det
s.k. specialsubjektet slopas för passivt
skattebrott,  vilket  innebär  att
skatteeffekten inte längre behöver ha
gynnat den skattskyldige själv eller
någon som han företräder, utan kan ha
gynnat  vem  som  helst.  Begreppet
 handling föreslås bli ersatt med ett
krav på att uppgifter skall ha lämnats
 på annat sätt än muntligen  för att
föranleda  straffansvar.  Regeringens
förslag innebär vidare att invändning om
kvittning i skattebrottmål i princip
inte bör tillmätas någon betydelse vid
ansvarsbedömningen.  Avslutningsvis  i
denna  del  leder  övergången  till
farerekvisit till att kriminaliseringen
av försök till skattebrott slopas.

Bakgrund

Genom åren har olika synpunkter anlagts
på frågan om effekt- eller farerekvisit
bör       användas       i
skattebrottslagstiftningen.    Enligt
bestämmelserna i den lag som föregick
skattebrottslagen,   skattestrafflagen
(1943:13),  gällde  beträffande  de
centrala brotten - falskdeklaration och
vårdslös deklaration - att ett brott
ansågs fullbordat så snart en handling
med en oriktig uppgift inkommit till
beskattningsmyndigheten. Att den osanna
eller ofullständiga uppgiften medfört
ett  felaktigt skattebeslut fordrades
alltså  inte  för  att  ansvar  för
falskdeklaration   eller   vårdslös
deklaration skulle kunna utkrävas. Det
var tillräckligt att uppgiften varit
 ägnad att leda till för låg skatt för
den deklarationsskyldige eller någon som
han företrädde. Ett deklarationsbrott
kunde vidare begås endast genom att en
oriktig uppgift lämnades i en formbunden
handling, en deklaration eller däremot
svarande    skriftlig   försäkran.
Gärningsbeskrivningarna var  utformade
efter   samma   principer   som
sanningsbrotten osann eller  vårdslös
försäkran  i  15 kap.  10  §  BrB.
Underlåtenhet att lämna självdeklaration
bestraffades inte i skattestrafflagen
utan  försummelser  av  detta  slag
sanktionerades med penningböter enligt
120 § taxeringslagen (1956:623).
Även  den  utredning som  år  1965
tillsattes  för  att   se   över
skattestrafflagstiftningen,
Skattestrafflagutredningen, utformade i
sitt   betänkande  (SOU   1969:42)
brottsbeskrivningarna        med
sanningsbrotten i BrB som  förebild.
Utredningen  föreslog dock  att  det
brottsliga  förfarandet  inte  skulle
begränsas till lämnandet av osanna eller
ofullständiga uppgifter i en skriftlig
formbunden  handling.  Alla  oriktiga
uppgifter,  såväl  skriftliga  som
muntliga,  vilka  lämnades  till  en
myndighet och innebar fara för att skatt
eller avgift skulle komma att undandras
det allmänna skulle i princip kunna
medföra  straffansvar. Det straffbara
området föreslogs vidare utvidgat så att
vissa former av deklarationsförsummelse
skulle kunna bestraffas som centralt
skattebrott.
I  den  proposition  (1971:10)  som
utarbetades   på    grund    av
Skattestrafflagsutredningens förslag kom
emellertid     de     centrala
skattebedrägeribrotten att utformas som
ett  effektbrott.  Departementschefen
anförde  (prop. s. 229) att brotten
närmast är att uppfatta som en typ av
förmögenhetsbrott    och     att
straffbestämmelserna därför i  första
hand bör ta sikte på att skydda det
allmänna mot den förmögenhetsskada som
kan uppstå om skatten eller avgiften
blir för lågt beräknad och orsaken är
att söka i att någon lämnat oriktig
uppgift till ledning för beslutet. I
sammanhanget anmärkte departementschefen
att   vilseledandet   utgör   ett
karaktäristiskt drag  vid  brott  av
bedrägerityp  och  att  utredningens
förslag till brottskonstruktion skulle
innebära att ansvar för fullbordat brott
kunde  utkrävas  även  om  något
vilseledande  inte kom  till  stånd.
Brottskonstruktionen av skattebedrägeri
borde utformas med beaktande främst av
praktiska synpunkter. Med hänsyn till
den utvidgning av det straffbara området
som   förslaget   innebar,   borde
skattebedrägeribrottet utformas som ett
effektbrott.
Något  motsvarande resonemang fördes
emellertid  inte då det gällde  det
oaktsamma   skattebrottet,   benämnt
vårdslös  skatteuppgift,  vilket  i
enlighet               med
Skattestrafflagsutredningens förslag kom
att  utformas  med ett farerekvisit.
Skattestrafflagsutredningen framhöll i
denna  del att en konstruktion  med
effektrekvisit  för  oaktsamhetsfallen
skulle innebära att en oriktig uppgift
som      upptäcktes      under
taxeringsförfarandet inte skulle kunna
bestraffas. Gärningen skulle inte anses
fullbordad  eftersom  uppgiften  inte
föranlett något oriktigt skattebeslut,
och att straffa oaktsamt försök syntes
logiskt  otänkbart. Om den  oriktiga
uppgiften av någon anledning förbigick
den   ordinarie  granskningen  och
upptäcktes först därefter skulle ansvar
däremot  kunna utkrävas. Effektiviteten
och noggrannheten i skattemyndighetens
granskningsarbete skulle med en sådan
konstruktion bli av avgörande betydelse
för straffbarheten.
Även brotten mot uppgiftsskyldighet i
uppbördssammanhang har konstruerats som
farebrott i skattebrottslagen. Också här
tycks  lämplighetssynpunkter ha varit
utslagsgivande för valet mellan  ett
effektrekvisit och ett farerekvisit.
Skattebrottsutredningen har föreslagit
att skattebrottet skall konstrueras som
ett farebrott och har lagt fram ett
förslag  till ny lydelse  av  2  §
skattebrottslagen i enlighet  härmed.
Propositionens lagförslag överensstämmer
i denna del med utredningens.
Regeringen anför i propositionen (s. 93
f)  bl.a.  att  förfarandereglernas
utformning  på  skatteområdet  med
nuvarande ordning är helt avgörande för
bedömningen av om ett skattebrott är
fullbordat eller inte. Det kan enligt
regeringen  vara  svårt  att  från
rationella utgångspunkter försvara en
ordning    som   innebär    att
förfarandereglerna i så hög grad styr om
ett skattebrott är fullbordat eller har
stannat på försöksstadiet, särskilt som
detta  innebär omotiverade skillnader
mellan olika skatteslag. Att brottet kan
betraktas som fullbordat i och med att
en oriktig uppgift har lämnats till
beskattningsmyndigheten  torde  enligt
regeringen  överensstämma  med  ett
naturligt betraktelsesätt och motsvarar
dessutom bättre vad som gäller  för
jämförbar  traditionell  brottslighet.
Regeringen framhåller också att  den
nuvarande ordningen får konsekvenser i
preskriptionshänseende  som  knappast
framstår som sakligt motiverade  och
dessutom      kan      vålla
tillämpningssvårigheter.
Som ett ytterligare argument för en
omkonstruktion  av  det   centrala
skattebrottet framhåller regeringen de
konsekvenser som formerna för skattekon
trollen kan få med den nu gällande
ordningen. Med den konstruktion brottet
har i dag bedöms en oriktighet i en
självdeklaration som  upptäcks  under
taxeringsåret som försöksbrott - med en
lindrigare straffskala - medan brottet
om det avslöjas först på ett senare
stadium  anses  som fullbordat.  Det
förhållandet att brottet bedöms olika
beroende på när en oriktig  uppgift
upptäcks kan vara svårt att motivera.
Eftersom försök till skatteförseelse är
straffritt  kan  emellertid,  påpekar
regeringen, tidpunkten för upptäckt vara
av betydelse även för själva frågan om
straffbarhet.
Regeringen  anser  vidare  att  de
konsekvenser som enligt gällande ordning
kan bli följden av skattekontrollens
inriktning i det särskilda fallet är
otillfredsställande         från
rättssäkerhetssynpunkt. Det är enligt
regeringen också svårt att rationellt
motivera den konsekvens av dagens system
som  består  i  att  en  lindrigare
straffskala gäller för ett brott som har
stannat på försöksstadiet beroende på
att   inget   debiterings-   eller
krediteringsbeslut har hunnit  fattas
före lagföringen. Den skattskyldige har
ju i denna situation gjort allt som från
hans sida fordras för att brottet skall
vara fullbordat.
Det finns således enligt regeringen
beaktansvärda skäl för en omkonstruktion
av skattebrottet till farebrott.
Skattebrottsutredningen har i fråga om
farerekvisitet uttalat att det för att
ansvar skall kunna komma i fråga krävs
att det förelegat en konkret fara för
skatteundandragande.   Farerekvisitet
skulle  enligt utredningen få  samma
innebörd  som  i  dag  gäller  för
motsvarande  rekvisit  i   5   §
skattebrottslagen  angående  vårdslös
skatteuppgift.
Skattebrottsutredningen har redovisat
tre fall enligt vilket fara inte bör
anses föreligga. Ett fall är när det är
praktiskt taget uteslutet att en oriktig
uppgift undgår upptäckt, t.ex. när det
gäller uppgifter som skattemyndigheten
har tillgång till genom register som
förs av någon annan myndighet. Ett annat
fall är om en uppgift är oklar eller
tvivelaktig  och  därför  borde  ha
föranlett  en närmare granskning  av
myndigheten.  Slutligen  bör  enligt
utredningen fara inte anses föreligga om
en felaktighet är av sådant slag att den
bort avslöjas vid en med normal omsorg
företagen granskning enligt föreskrivna
rutiner.
När det gäller den närmare innebörden
av  farerekvisitet har regeringen en
något  annorlunda  uppfattning  än
Skattebrottsutredningen.   Regeringen
hänvisar  i  propositionen  (s.  95)
inledningsvis  till  innebörden  av
farerekvisitet  beträffande  vårdslös
skatteuppgift   enligt   5    §
skattebrottslagen.      Regeringen
konstaterar att det i propositionen till
skattebrottslagen (prop. 1971:10 s. 255)
härvid uttalades att åklagaren måste
göra sannolikt att förhållandena i det
enskilda fallet varit sådana att det
förelegat en beaktansvärd risk för att
skatt eller avgift skulle påföras med
ett för lågt belopp. Det borde för
ansvar  vara tillräckligt att  felet
sannolikt inte skulle upptäckas vid en
med normal omsorg företagen rutinmässig
granskning.  Därvid   angavs   den
redovisningsmetod som skall användas av
den        redovisningsskyldige,
kontrollapparatens      utformning,
granskningstidens  längd  och  andra
liknande  faktorer vara av avgörande
betydelse  vid  farebedömningen.  En
oriktig uppgift som kan avslöjas endast
vid en genomgång av bokföring och andra
räkenskaper    skulle     enligt
departementschefen  så  gott   som
undantagslöst anses innebära fara  i
lagrummets mening.
Enligt regeringen bör utgångspunkten
för innebörden av farerekvisitet även
framdeles vara att det för ansvar är
tillräckligt att felet sannolikt inte
skulle  upptäckas  vid  den  normala
rutinmässiga         kontrollen.
Kontrollsystemets   uppbyggnad   och
funktionssätt blir därmed av avgörande
betydelse för farerekvisitets innehåll.
Regeringen redogör i propositionen för
förfarandet  vid  den  rutinmässiga
skattekontrollen.  Det  anförs  att
kontrollen av självdeklarationer  går
till så att alla deklarationsuppgifter
registreras på data efter en kontroll
som endast görs för att kunna registrera
uppgiften.  Genom  samkörning   av
deklarationsuppgifter  med  övriga  i
skatteregistret tillgängliga uppgifter
sorteras befarade felaktigheter ut och
beräknas olika nyckeltal som kan ge
anledning till särskild kontroll. Den
rutinmässiga  kontrollen  är  således
numera en maskinell kontroll.  Någon
manuell   kontroll   av    hela
deklarationsmaterialet sker inte längre.
På löntagarbeskattningens område finns
ett omfattande system med obligatoriska
kontrolluppgifter, dvs. de skall lämnas
utan föreläggande av skattemyndigheten.
Således skall uppgifter lämnas om bl.a.
inkomster av tjänst, ränteintäkter och
ränteutgifter samt reavinst respektive
reaförlust vid avyttring av andel i
värdepappersfonder. Vid avyttring  av
andra värdepapper skall kontrolluppgift
lämnas  om försäljningslikviden.  Det
förenklade  deklarationssystem   som
tillämpas fr.o.m. 1995 års  taxering
innebär  att  deklarationsblanketterna
förtrycks   med   uppgifter   från
kontrolluppgifterna  som  direkt  kan
läggas  till  grund för beskattning.
Utrymmet  för skatteundandragande  är
således  vad  gäller  uppgifter  som
omfattas   av   den  obligatoriska
kontrolluppgiftsskyldigheten  begränsat
till de fall en oriktig kontrolluppgift
lämnats eller kontrolluppgift inte alls
lämnats och den skattskyldige inte genom
en s.k. tilläggsuppgift rättat felet.
Vad slutligen gäller mervärdesskatt,
arbetsgivaravgifter  och  punktskatter
innebär systemet med s.k. automatiska
beslut att deklarationer först efter
skattebeslutet kan komma att maskinellt
sorteras  ut  för kontroll.  Beskatt
ningsmyndigheten  har  därför  inte
möjlighet  att  före  skattebeslutet
reagera ens för en fullständigt apart
uppgift.
Den nu beskrivna uppbyggnaden av den
rutinmässiga skattekontrollen gör enligt
regeringen att man inte, på det sätt
utredningen föreslagit, kan anse att
fara inte föreligger om en uppgift är
oklar eller tvivelaktig och därför borde
ha föranlett en närmare granskning från
myndigheten. Fara kan enligt regeringen
tvärtom ofta föreligga även i de fall en
uppgift i och för sig är oklar eller
tvivelaktig.  Regeringen  anser  inte
heller att man, som utredningen antagit,
kan utgå från att det praktiskt taget är
uteslutet att en oriktig uppgift undgår
upptäckt om den framgår vid kontroll mot
register  som  skattemyndigheten  har
tillgång till men som förs av andra
myndigheter. Regeringen hänvisar  här
till  att  Riksskatteverket  i  sitt
remissyttrande   över   utredningens
betänkande påpekat att uppgifter som
inte  tillförs  skatteregistret  inte
automatiskt  är  tillgängliga  för
skattemyndigheten och inte kan användas
för urvalskontroll.
Det sagda innebär enligt regeringen att
farerekvisitet  med  den  uppbyggnad
skattekontrollen numera har  får  en
tämligen vidsträckt innebörd.
Sammanfattningsvis anser regeringen att
övervägande  skäl  talar  för  att
skattebrottet omkonstrueras till  ett
farebrott. Därigenom vinner bestämmelsen
i sakligt och pedagogiskt hänseende, och
den blir dessutom enklare att tillämpa.
Vidare uppnås enligt regeringen  den
betydande fördelen att kongruens erhålls
mellan det uppsåtliga och det vårdslösa
skattebrottet; det sistnämnda brottet är
som  framgått  utformat  med  ett
farerekvisit.  Regeringen  framhåller
vidare att det inte längre kommer att
finnas någon formell koppling mellan
skatteinstansernas och  den  allmänna
domstolens bedömning. Till detta kommer
enligt  regeringen  att  man  ökar
förutsättningarna för att åstadkomma en
enhetlig     reglering      på
skattebrottsområdet,  eftersom  vissa
specialstraffrättsliga
brottskonstruktioner   alltjämt   är
utformade  enligt  principerna  för
farebrott. Brottet bör enligt regeringen
anses  fullbordat när en föreskriven
uppgiftsskyldighet åsidosätts med uppsåt
att skatt skall undandras det allmänna
om  fara  för  skatteundandragande
uppkommer.  I princip alla  oriktiga
uppgifter som lämnas annat än muntligen
och   som   är   relevanta   för
beskattningsbeslutet kan innebära att
fara  föreligger. Motsvarande  gäller
underlåtelse  att  lämna  föreskrivna
uppgifter.   Beträffande   uppenbart
orimliga yrkanden framhåller regeringen
att om det inte framstår som sannolikt
att dessa uppgifter lämnats med uppsåt
att skatt skall undandras det allmänna
är skattebrott uteslutet redan på denna
grund.  Även  vid  tillämpning  av
bestämmelserna i 5 § skattebrottslagen
om   vårdslös  skatteuppgift   bör
farebegreppet tolkas på sätt som nu
sagts, anser regeringen.

Motionen

I  motion  Ju26  (m)  yrkas  att
propositionen avslås och att riksdagen
uppdrar åt regeringen att återkomma med
ett  nytt  förslag när  farebrottets
konsekvenser    har   analyserats.
Motionärerna pekar på att farerekvisitet
är beroende av hur skattekontrollen är
utformad, något som dessutom ligger utom
den skattskyldiges kontroll. Det kan
därför  bli  svårt  att  tillämpa
rekvisitet. Motionärerna  vänder  sig
också mot att regeringen i propositionen
ger farerekvisitet en vidare tolkning än
vad    som    framgår     av
Skattebrottsutredningens betänkande utan
att föreslå någon motsvarande ändring av
utredningens förslag till lagtext  i
denna del. Lagstiftningens syfte skall
enligt motionärerna framgå av tydliga
bestämmelser  och  inte  genom  att
regeringen vid sidan av lagen uttalar
sig om hur den bör tillämpas.

Skatteutskottet

Skatteutskottet anför i sitt yttrande
att  man bör undvika att uppsåtliga
undandraganden som gäller stora belopp
eller som av annan anledning framstår
som straffvärda undgår kriminalisering
med hänvisning till att de hade bort
upptäckas   av  skattemyndigheterna.
Utgångspunkten för farerekvisitet bör
därför som regeringen framhåller vara
den   faktiska  risken  för  ett
skattebortfall. Det kan vidare enligt
utskottet påpekas att övergången till
farebrott inte innebär någon egentlig
ändring av fullbordanstidpunkten på de
områden  där automatiska skattebeslut
tillämpas. Utskottet instämmer med det
anförda i regeringens ställningstaganden
och  tillstyrker den  av  regeringen
föreslagna    utformningen    av
farerekvisitet.  Utskottet  avstyrker
således  motion Ju26 om  avslag  på
propositionen i dess helhet  på  nu
aktuell grund.

Justitieutskottet

Justitieutskottet anser för sin del att
skattebrottet bör omkonstrueras till ett
farebrott, och utskottet instämmer i vad
som anförts härom av regeringen och
skatteutskottet. Utskottet vill särskilt
framhålla att förslaget i denna del är
ägnat att förenkla lagtillämpningen och
öka     förutsägbarheten     vid
skattebrottslighet. Utskottet ser det
också  som en betydande fördel  att
bedömningen av när en gärning skall
anses som fullbordad med regeringens
förslag  sker med samma utgångspunkt
oavsett  om  det är fråga  om  ett
uppsåtligt eller vårdslöst skattebrott.
Utskottet har inget att erinra mot vad
regeringen anför om hur farerekvisitet
bör  tillämpas. I sammanhanget  vill
utskottet framhålla att det är naturligt
att det i förarbetena till en så pass
komplicerad och omfattande lagstiftning
som  den  nu aktuella lämnas  vissa
anvisningar  om tillämpningen.  Detta
ligger  också  i linje  med  svensk
rättstradition. Utskottet vill här också
påpeka att  det i alla för utskottet
kända rättssystem finns rättskällor vid
sidan av lagstiftningen och principer
för hur de olika rättskällorna förhåller
sig till varandra och hur de skall
tolkas.
Utskottet har inte heller i övrigt
något  att  invända mot  regeringens
förslag beträffande skattebrottet.
Med det anförda tillstyrker utskottet i
princip  regeringens  förslag  till
utformning   av  bestämmelsen   om
skattebrottet.  Utskottet  avstyrker
således förslaget i motion Ju26  om
avslag på propositionen och fortsatt
beredningsarbete.
Utskottet  återkommer  nedan  till
regeringens förslag till ändring  av
bestämmelserna om skatteförseelse och
grovt skattebedrägeri och till vissa
andra  frågor  med  anknytning  till
propositionen.
Skatteförseelse

I  motion  Ju25  (c)  begärs  att
skattebedrägeri som är  ringa  skall
avkriminaliseras  och  ersättas  med
avgifter där sådana i dag saknas.
Om ett skattebedrägeri är att bedöma
som  ringa  skall  enligt  3  §
skattebrottslagen    dömas    för
skatteförseelse  till  böter.  Till
skillnad från vad som gäller för de
övriga formerna av skattebedrägeri är
skatteförseelse  inte  straffbart  på
försöksstadiet. Vidare gäller enligt 13
§ skattebrottslagen att åtal för brottet
endast får väckas i de fall detta är
påkallat av särskilda skäl.
Någon ändring föreslås inte i denna
del.
När det gäller gränsdragningen mellan
skattebedrägeri  och  skatteförseelse
uttalades  i  propositionen   till
skattebrottslagen (prop. 1971:10 s. 250)
att till kategorin ringa brott främst
borde hänföras gärningar som rör mindre
skatte-  och  avgiftsbelopp.  Genom
rättsfallet NJA 1984 s. 384 har gränsen
mellan    skattebedrägeri    och
skatteförseelse kommit att ligga vid
ungefär tre fjärdedels basbelopp i de
fall storleken av undandragen skatt är
av  avgörande betydelse för brottets
rubricering.
Skattebrottsutredningen har föreslagit
att    straffbestämmelsen     om
skatteförseelse ges ett nytt innehåll
som bl.a. innebär att det nuvarande
ringa skattebrottet avkriminaliseras.
Regeringen anför i propositionen (s.
108 f) att det finns skäl att så långt
möjligt fullfölja den tanke som låg till
grund   för   förslaget    till
skattebrottslag,   nämligen    att
överträdelser  av mera ordningsmässig
karaktär  i första hand endast  bör
träffas av administrativa sanktioner.
Denna princip går dock enligt regeringen
inte att strikt upprätthålla, bl.a. på
grund av att administrativa sanktioner
saknas i ett flertal fall.
I sammanhanget erinrar regeringen om
att den i propositionen föreslår att
brottet  oredlig  uppbördsredovisning
avskaffas som ett särskilt brott och att
bestämmelsens  materiella   innehåll
inarbetas i den grundläggande regeln om
skattebrott. Om regeringens förslag i
den delen godtas kommer således även de
förseelser som i dag bestraffas som
bristande uppbördsredovsining att falla
under straffbudet för skatteförseelse.
Regeringen   konstaterar   att
straffbestämmelser med enbart böter som
påföljd förekommer på flera håll  i
skatte- och avgiftsförfattningarna. Det
kan  enligt  regeringen  visserligen
ifrågasättas om gärningar med ett så
lågt straffvärde över huvud taget bör
vara kriminaliserade när det, som på
skatteområdet,   förekommer    ett
administrativt sanktionssystem vid sidan
om det straffrättsliga. I många fall är
enligt  regeringen  avgiftssanktioner
också en tillräcklig samhällsreaktion på
överträdelser av detta slag.
Av olika skäl har det enligt regeringen
emellertid inte ansetts möjligt eller
önskvärt att införa sanktionsavgifter på
hela  skatte-  och  avgiftsområdet.
Regeringen pekar här på  att  några
administrativa sanktioner för oriktiga
uppgifter  inte finns på  exempelvis
fastighetstaxeringsområdet eller när det
gäller  arvs- och gåvoskatt.  Vidare
gäller  att  administrativa  avgifter
endast kan drabba den skattskyldige och
inte t.ex. ställföreträdaren för  en
juridisk person eller en omyndig. I
dessa  fall  har det därför  enligt
regeringen ansetts befogat att vid sidan
om   avgiftssystemet   straffbelägga
regelöverträdelser med böter.
En  viktigare invändning är  enligt
regeringen emellertid att det i många
fall ändå kan komma att handla  om
betydande belopp. Regeringen framhåller,
som  tidigare nämnts, att den gräns
mellan    skattebedrägeri    och
skatteförseelse som kommit att tillämpas
i praxis bestämts till tre fjärdedelar
av skattebeloppet. Basbeloppet uppgick
år 1995 till 35 700 kr. Det innebär,
anför regeringen, att det undanhållna
skattebeloppet  för närvarande  måste
uppgå till 27 000 kr för att åtal för
skattebedrägeri i praktiken skall kunna
komma i fråga. Med en skattesats på 30 %
för kapitalinkomster medför detta att en
skattskyldig kan underlåta att redovisa
t.ex. en reavinst på upp till 90 000 kr
utan att detta skulle anses utgöra ett
brott. Detta skulle enligt regeringen
framstå som stötande och den preventiva
verkan som ett åtal innebär skulle gå
förlorad.  Med hänvisning  till  det
anförda  har regeringen kommit  till
slutsatsen  att  ringa  fall  även
fortsättningsvis    bör     vara
kriminaliserat.
Regeringen   anför   att   dess
ställningstagande att ringa brott även
fortsättningsvis bör vara kriminaliserat
inte  är avsett att innebära  någon
ändring av hittillsvarande praxis för
vad som skall anses utgöra ringa brott.
Regeringen är således inte heller beredd
att genomföra Skattebrottsutredningens
förslag om en utvidgning av bestämmelsen
om skatteförseelse.
Skatteutskottet anför i sitt yttrande
att det inte alltid är möjligt eller
önskvärt  att  använda  sig   av
administrativa    påföljder    på
skatteområdet. Det finns därför  ett
behov av att behålla möjligheten till
bötespåföljd vid ringa brott. Utskottet
pekar också på att det, som regeringen
anfört, kan framstå som stötande om
uppsåtliga brott som rör stora belopp
helt faller utanför kriminaliseringen.
När  det gäller frågan om att göra
dndringar   i  det  administrativa
sanktionssystemet anser utskottet att
Skattekontrollutredningens   pågående
arbete bör avvaktas. Med det anförda
avstyrker skatteutskottet motionen och
tillstyrker propositionen i denna del.
Justitieutskottet instämmer i  denna
bedömning. Även utskottet anser således
att  övervägande skäl talar för att
behålla kriminaliseringen av skattebrott
som är ringa. Inte heller i övrigt har
utskottet  några  invändningar  mot
utformningen av straffbestämmelsen om
skatteförseelse.  Utskottet  avstyrker
motion   Ju25   och   tillstyrker
propositionen i motsvarande del.
Grovt skattebrott

I  motion  Ju24  (v)  föreslås  att
användandet av osanna handlingar skall
tas med i uppräkningen av grunderna för
när ett skattebrott skall bedömas som
grovt.
Vid   bedömningen  av  om   ett
skattebedrägeri är att anse som grovt
skall, enligt 4 § skattebrottslagen,
särskilt beaktas om brottet rört mycket
betydande belopp eller eljest varit av
synnerligen farlig art. Påföljden är
fängelse, lägst sex månader och högst
sex år.
Regeringen föreslår i propositionen (s.
110 f) att det vid bedömningen av om ett
skattebrott är att anse som grovt införs
som särskilda kvalifikationsgrunder -
utöver den att gärningen rört mycket
betydande belopp - att gärningsmannen
använt  falska  handlingar   eller
vilseledande bokföring eller att brottet
ingått som ett led i en brottslighet som
utövats systematiskt eller i  större
omfattning. Ändringen är inte avsedd att
åstadkomma någon ändrad rättstillämpning
utan innebär ett förtydligande.
I sammanhanget framhåller regeringen
bl.a. att Högsta domstolen vid flera
tillfällen haft att ta ställning till om
ett skattebedrägeri varit att anse som
grovt, och därvid givit till känna att
avgörandet skall bygga på en bedömning
av samtliga omständigheter i målet (se
t.ex. NJA 1974 s. 194, 1979 s. 286, 1980
s. 359 II och 1987 s. 201).
Skattebrottsutredningen tog inte upp
begagnandet av osanna handlingar bland
rekvisiten  för  grovt  brott.  Vid
remissbehandlingen  av  utredningens
betänkande  framförde  Riksåklagaren
däremot att även begagnandet av osanna
handlingar borde nämnas vid uppräkningen
av vad som särskilt skall beaktas vid
bedömningen av om brottet är grovt.
Osanna   handlingar   är   enligt
Riksåklagaren vanligt förekommande i mål
om skattebedrägeri.
Här kan kort något nämnas om skillnaden
mellan falska och osanna handlingar. Med
en falsk handling eller urkund avses i
allmänhet ett bevismedel, sant eller
osant, som helt eller delvis icke är
framställt av den person, från vilket
bevismedlet ger sken av att härröra.
Förfalskningsåtgärden kan t.ex. bestå i
att skriva en annan persons namnteckning
eller  att ändra en uppgift i  ett
dokument som utfärdats av någon annan
(s.k. positiv materiell förfalskning).
En osann handling eller urkund däremot
kan sägas vara ett bevismedel med ett
innehåll som ger sken av att bevisa
något  som  inte överensstämmer  med
verkligheten. Ett typiskt fall är att
någon i ett intyg lämnar en oriktig
uppgift.
I  remissen till Lagrådet  föreslog
regeringen  att även begagnandet  av
osanna  handlingar  skulle  ingå  i
uppräkningen i 4 § skattebrottslagen.
Lagrådet  konstaterade  i  anslutning
härtill  att  förslaget  innebar  en
avvikelse  från utredningsbetänkandet.
Det innebar också en skillnad gentemot
bestämmelserna om grovt bedrägeri i 9
kap. 3 § BrB, där det bara talas om
 falsk  handling.  Enligt  Lagrådets
mening kunde det ifrågasättas, om man i
den nu diskuterade paragrafen borde tala
om osanna handlingar. Den föreslagna
lagtexten kunde enligt Lagrådet läsas
så, att varje användning av en osann
handling,  t.ex. inlämnandet  av  en
oriktig   självdeklaration,   kunde
kvalificera ett skattebrott som grovt,
något  som  uppenbarligen  inte  var
meningen. Lagrådet förordade därför att
 osanna  handlingar  fick  utgå  ur
uppräkningen i lagrummet. Fall då någon
begagnar sig av osanna handlingar, t.ex.
oriktiga fakturor, på ett sätt som gör
att gärningen vid en helhetsbedömning
bör  bedömas som grov, kunde enligt
Lagrådet hänföras under 4 §, även om
inte osanna handlingar nämns särskilt i
lagtexten.
Regeringen gör i propositionen inte
någon annan bedömning än Lagrådet.
Skatteutskottet har i denna del inte
någon annan åsikt än den som redovisats
av Lagrådet, och utskottet avstyrker
motionsyrkandet   och   tillstyrker
propositionens förslag.
Justitieutskottet    har    samma
uppfattning. Utskottet avstyrker bifall
till  motion  Ju24  och  tillstyrker
propositionen i motsvarande del.
Redovisning av mervärdesskatt

Den 1 januari 1996 infördes nya regler
för redovisning av mervärdesskatt som
bl.a.  innebar  att  tidpunkten  för
redovisning och betalning flyttades från
den  5  i  andra  månaden  efter
redovisningsperioden till den  20  i
första      månaden      efter
redovisningsperioden. Ändringen gällde
för   skattskyldiga   med   ett
beskattningsunderlag  som   beräknas
överstiga 10 miljoner kronor  (prop.
1995/96:19,  SkU11,  rskr.  16).  I
proposition 1995/96:198 har regeringen
föreslagit    att    de    nya
redovisningsreglerna från den 1 juli
1996 bara skall gälla skattskyldiga vars
beskattningsunderlag beräknas överstiga
40 miljoner kronor.
I  motion  Ju23  (fp)  anförs  att
tillämpningen av skattebrottslagen bör
följas upp med avseende på de  nya
reglerna   för   redovisning   av
mervärdesskatt. Enligt motionären ökar
de nya bestämmelserna risken för att
småföretagare  av  tidsbrist  lämnar
felaktiga redovisningar.
Liknande synpunkter som i motionen har
under    remissbehandlingen    av
Skattebrottsutredningens   betänkande
framförts      av      Svenska
Arbetsgivareföreningen,
Industriförbundet  och  Lantbrukarnas
Riksförbund (se prop. s. 113, 124 och
138).
I propositionen berörs inte särskilt
frågan  om  de  nya  reglerna  för
redovisning av mervärdesskatt.
Skatteutskottet konstaterar  i  sitt
yttrande att det under hösten  1995
behandlade och tillstyrkte förslaget om
en  omläggning  av  betalnings-  och
redovisningstiderna för mervärdesskatt.
Enligt utskottet har motionären inte
anfört något som föranleder utskottet
att  ändra  sitt  ställningstagande.
Utskottet avstyrker motionsyrkandet.
Justitieutskottet  konstaterar  att
regeringen i en proposition nyligen har
föreslagit en lagändring som innebär att
de nya reglerna för redovisning och
betalning av mervärdesskatt endast skall
gälla   skattskyldiga   med   ett
beskattningsunderlag som överstiger 40
miljoner kronor. Därmed skulle en än
större del av de mindre företagen komma
att  undantas  från  de  ändrade
redovisningsreglerna.     Utskottet
förutsätter i övrigt att  regeringen
följer     tillämpningen     av
skattebrottslagstiftningen      och
återkommer till riksdagen med förslag
till  ändringar om så  skulle  vara
nödvändigt. Det saknas anledning för
riksdagen att ta något initiativ med
anledning  av motion Ju23.  Motionen
avstyrks.
Övrigt

I 14 § skattebrottslagen föreslås en
särskild  preskriptionsregel  avseende
brotten i 3 och 6-8 §§ i samma lag.
Denna regel bör även gälla för brottet
vårdslös skatteuppgift i lagens 5 §.
Utskottet har beaktat detta  i  sin
hemställan.
Vidare har utskottet uppmärksammats på
att  ändringar bör ske i riksdagens
beslut  med anledning av regeringens
proposition om säkerhetsskydd  (prop.
1995/96:129,  JuU19,  rskr.  232).
Ändringarna bör ske på sätt som framgår
av bilaga 3 till utskottets betänkande.
Utskottet har i övrigt ingenting att
anföra med anledning av propositionen
och motionerna.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ju26,
res. 1 (m)
2. beträffande skatteförseelse
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ju25  antar   regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
skattebrottslagen (1971:69)  såvitt
avser 3 §,
res. 2 (c)
3.    beträffande    grovt
skattebrott
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ju24  antar   regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
skattebrottslagen (1971:69)  såvitt
avser 4 §,
res. 3 (v)
4. beträffande redovisning av
mervärdesskatt
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ju23,
res. 4 (fp)
5. beträffande preskription
att  riksdagen  antar  14  §  i
regeringens förslag till  lag  om
ändring i skattebrottslagen (1971:69)
med den ändringen att orden 6-8 §
ersätts med orden 5-8 §§,
6. beträffande skattebrottslagen
i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
skattebrottslagen (1971:69) i den mån
det  inte  omfattas av utskottets
hemställan i det föregående,
7. beträffande säkerhetsskydd
att riksdagen
a) med upphävande av sitt tidigare
beslut (1995/96:JuU19, rskr.  232)
såvitt avser lagen om ändring i lagen
(1987:813) om homosexuella  sambor
antar det av utskottet i bilaga 3
framlagda förslaget till  lag  om
ändring i lagen (1996:262) om ändring
i lagen (1987:813) om homosexuella
sambor,
b)  med ändring av sitt tidigare
beslut (1995/96:JuU19, rskr.  232)
såvitt    avser    22    §
säkerhetsskyddslagen    (1996:000)
beslutar att lagrummet skall ha i
bilaga  3 som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
8.    beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
1) lag om ändring i lagen (1995:1669)
om  ändring  i  skattebrottslagen
(1971:69),
2) lag om ändring i brottsbalken,
3) lag om ändring i uppbördslagen
(1953:272),
4)   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200),
5) lag om ändring i lagen (1990:325)
om  självdeklaration och  kontroll
uppgifter,
6) lag om ändring i lagen (1958:295)
om sjömansskatt,
7) lag om ändring i lagen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt,
8) lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring,
9) lag om ändring i kupongskattelagen
(1970:624),
10)   lag   om   ändring   i
bilskrotningslagen (1975:343),
11)   lag   om   ändring   i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
12) lag om ändring i lagen (1981:691)
om socialavgifter,
13) lag om ändring i lagen (1984:151)
om     punktskatter     och
prisregleringsavgifter,
14) lag om ändring i lagen (1984:668)
om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare,
15)   lag   om   ändring   i
fordonsskattelagen (1988:327),
16) lag om ändring i lagen (1988:328)
om fordonsskatt på utländska fordon,
17) lag om ändring i lagen (1989:479)
om ersättning för kostnader i ärenden
och mål om skatt, m.m.,
18) lag om ändring i lagen (1990:613)
om  miljöavgift  på  utsläpp  av
kväveoxider vid energiproduktion,
19) lag om ändring i lagen (1990:659)
om  särskild löneskatt  på  vissa
förvärvsinkomster,
20) lag om ändring i lagen (1990:676)
om skatt på ränta på skogskontomedel
m.m.,
21) lag om ändring i lagen (1991:586)
om  särskild  inkomstskatt  för
utomlands bosatta,
22) lag om ändring i lagen (1991:591)
om  särskild  inkomstskatt  för
utomlands bosatta artister m.fl.,
23) lag om ändring i lagen (1992:72)
om koncessionsavgift på televisionens
område,
24) lag om ändring i lagen (1993:672)
om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus,
25)  lag  om  ändring  i  lagen
(1994:1744) om allmänna egenavgifter,
26)  lag  om  ändring  i  lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift,
27)  lag  om  ändring  i  lagen
(1995:1670)  om ändring  i  lagen
(1971:1072)  om  förmånsberättigade
skattefordringar m.m.,
28) lag om ändring i lagen (1978:880)
om  betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter,
29) lag om ändring i lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av skatter
och avgifter.

Stockholm den 21 maj 1996

På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik
I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik
(m),  Lars-Erik Lövdén  (s),  Birthe
Sörestedt (s), Göran Magnusson  (s),
Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson (m),
Märta Johansson (s), Ingbritt Irhammar
(c), Margareta Sandgren (s), Anders G
Högmark (m), Siw Persson (fp), Ann-Marie
Fagerström (s), Alice Åström (v), Pär
Nuder  (s), Maud Ekendahl (m),  Kia
Andreasson (mp) och Michael Stjernström
(kds).

Reservationer

1. Avslag på propositionen m.m. (mom. 1)

Gun Hellsvik, Göthe Knutson, Anders G
Högmark och Maud Ekendahl (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  12  börjar   med
 Justitieutskottet anser och slutar med
 fortsatt beredningsarbete  bort  ha
följande lydelse:
Justitieutskottet kan på föreliggande
underlag inte acceptera en konstruktion
av skattebrottet med ett farerekvisit
som innebär att det för ansvar  är
tillräckligt att en felaktig uppgift
sannolikt inte skulle upptäckas vid den
normala rutinmässiga skattekontrollen.
Den rutinmässiga skattekontrollen  är
numera datoriserad, och någon manuell
kontroll av hela deklarationsmaterialet
förekommer inte längre. Med regeringens
förslag   kommer   kontrollsystemets
utformning att få avgörande betydelse
för  bedömningen av om en straffbar
gärning föreligger. Denna bedömning är
samtidigt beroende av omständigheter som
ligger helt utanför den skattskyldiges
kontroll. Enligt utskottets bedömning
kan farerekvisitet såsom det utformats i
propositionen  komma  att  medföra
betydande tillämpningssvårigheter. Det
leder också till en betydande utvidgning
av det straffbara området. Mot denna
bakgrund är det nödvändigt att förslaget
i denna del blir föremål för närmare
analys  i syfte att klargöra  vilka
effekter som kan komma att uppstå om det
genomförs.
Utskottet vänder sig också mot det sätt
på  vilket  regeringen  nu  önskar
lagstifta.  Regeringens förslag  till
straffbestämmelse om  skattebrott  är
detsamma  som  har  lagts  fram  av
Skattebrottsutredningen. Regeringen har
emellertid en annan syn än utredningen
på  hur  farerekvisitet i  den  nya
bestämmelsen skall tolkas. Lagtexten kan
alltså  tolkas på olika  sätt,  och
regeringen förutsätter att dess tolkning
skall vara vägledande för domstolarna.
Här  är att märka att propositionen
endast utgör ett av flera lagförarbeten
som  kan användas vid lagtolkningen.
Förfarandet  är därför  olämpligt  -
skillnaden i tolkning hade bort komma
till uttryck i lagtexten.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
regeringens förslag måste bli föremål
för ytterligare beredning i de avseenden
som här angivits och att propositionen
därför bör avslås av riksdagen. Det
ankommer på regeringen att ge direktiv
för det fortsatta utredningsarbetet.
dels att utskottets hemställan under
moment 1 bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ju26 dels avslår proposition
1995/96:170, dels som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.

2. Skatteförseelse (mom. 2)

Ingbritt Irhammar (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  14  börjar   med
 Justitieutskottet instämmer och slutar
med  motsvarande del bort ha följande
lydelse:
Utskottet  har  den  principiella
uppfattningen att kriminalisering som en
metod för att söka hindra överträdelser
av olika normer i samhället bör användas
med försiktighet. Skattebrott i form av
skatteförseelse är enligt  utskottets
mening  en  överträdelse  av  mera
ordningsmässig karaktär som - i likhet
med  vad  som anförts av  flertalet
remissinstanser - bör avkriminaliseras
och i stället beivras med hjälp av
administrativa        sanktioner.
Skatteförseelser av mera allvarligt slag
bör dock i stället kunna bedömas som
skattebrott av normalgraden. Det får
ankomma på regeringen att återkomma till
riksdagen med ett förslag som beaktar
vad utskottet nu har anfört. Det anförda
bör riksdagen med anledning av motion
1995/96:Ju25  som  sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
moment 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande skatteförseelse
att riksdagen dels antar regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
skattebrottslagen såvitt avser 3 §,
dels  med  anledning  av  motion
1995/96:Ju25 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.

3. Grovt skattebrott (mom. 3)

Alice Åström (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  15  börjar   med
 Justitieutskottet har och slutar med
 motsvarande del  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  konstaterar  att  osanna
handlingar är vanligt förekommande i mål
om  skattebedrägeri. Utskottet  anser
därför i likhet med Riksåklagaren att
osanna  handlingar  bör  nämnas  i
uppräkningen av vad som särskilt skall
beaktas vid bedömningen av  om  ett
skattebrott är grovt. I sammanhanget
vill  utskottet  framhålla  att  den
föreslagna ändringen skall ses som ett
förtydligande och inte tolkas på det
sättet att varje användning av en osann
handling,  t.ex. inlämnandet  av  en
felaktig självdeklaration, skall leda
till att skattebrottet bedöms som grovt.
dels att utskottets hemställan under
moment 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande grovt skattebrott
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ju24 antar 4 § i regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
skattebrottslagen med den ändringen
att  paragrafen erhåller  följande
lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
4 §
Om brott som avses i 2 § är att anse
som grovt, döms för grovt skattebrott
till fängelse, lägst 6 månader och högst
6 år.
Vid bedömande om  Vid bedömande om
brottet är  grovt brottet är  grovt
skall   särskilt skall   särskilt
beaktas om det rört beaktas om det rört
mycket  betydande mycket  betydande
belopp,     om belopp,     om
gärningsmannen    gärningsmannen
använt    falska använt    falska
handlingar  eller handlingar, osanna
vilseledande     handlingar  eller
bokföring eller om vilseledande
förfarandet ingått bokföring eller om
som ett led i en förfarandet ingått
brottslighet  som som ett led i en
utövats       brottslighet  som
systematiskt eller utövats
i större omfattning systematiskt eller
eller i annat fall i större omfattning
varit      av eller i annat fall
synnerligen farlig varit      av
art.         synnerligen farlig
art.


4. Redovisning av mervärdesskatt (mom.
4)

Siw Persson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  16  börjar   med
 Justitieutskottet  konstaterar   och
slutar med Motionen avstyrks bort ha
följande lydelse:
Riksdagens beslut om kraftigt förkortad
tid för redovisning och betalning av
mervärdesskatt ökar risken  för  att
näringsidkare   på   grund   av
arbetsanhopning och tidsbrist skall göra
sig  skyldiga  till felaktigheter  i
redovisningsförfarandet.      Denna
problematik har inte uppmärksammats vid
utformningen   av   förslagen   i
propositionen. Det bästa vore enligt
utskottets mening att återgå till den
tidigare ordningen för momsredovisning.
I avvaktan på en sådan ordning måste en
uppföljning ske av hur skattebrottslagen
tillämpas  vid  överträdelser   av
redovisningsreglerna. Regeringen bör se
till att en sådan uppföljning kommer
till stånd och snarast återkomma till
riksdagen med förslag till ändringar om
orimliga  straffrättsliga konsekvenser
skulle uppstå för småföretagare. Vad
utskottet nu har anfört bör riksdagen
med anledning av motion Ju23 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  redovisning  av
mervärdesskatt
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Ju23 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.Regeringens lagförslag
Skatteutskottets yttrande
1995/96:SkU6y
Översyn av skattebrottslagen

Till justitieutskottet

Utskottet har beretts tillfälle  att
yttra sig över proposition 1995/96:170
om översyn av skattebrottslagen och de
motioner som väckts i ärendet. Utskottet
får anföra följande.

I propositionen föreslås att regleringen
om skattebrott görs mer enhetlig och
sammanhållen.     Skattebrottslagens
tillämpningsområde utvidgas så att lagen
kommer att omfatta i stort sett samtliga
straffbestämmelser som  återfinns  på
skatteområdet. Skattebrottslagen  blir
generellt tillämplig på alla skatter.
Lagen tillämpas även på vissa avgifter
om detta särskilt föreskrivs. Skatte
bedrägeribrottet   får   en   ny
brottsbeteckning    och    benämns
skattebrott. Skattebrottet konstrueras
som ett farebrott med ett enhetligt
subjektivt rekvisit. Den kriminalisering
som i dag regleras i uppbördslagen,
lagen   om  självdeklaration   och
kontrolluppgifter  samt  vissa  andra
författningar   på   skatte-   och
avgiftsområdet  förs   över   till
skattebrottslagen under  benämningarna
skattebetalningsbrott        och
skatteredovisningsbrott. I propositionen
föreslås också att indrivning hos en
handelsbolagsdelägare   för    ett
handelsbolags skuld avseende skatt eller
avgift skall få ske i samma ordning som
gäller för skatten eller avgiften, dvs.
som  allmänt mål. Förslagen föreslås
träda i kraft den 1 juli 1996.

Skattebrottet

I   propositionen   föreslås   att
skattebrottet  konstrueras  som  ett
farebrott. Ett skattebrott fullbordas
när  en  oriktig uppgift uppsåtligen
lämnas till myndighet eller när  en
föreskriven      uppgiftsskyldighet
uppsåtligen åsidosätts om detta  ger
upphov till fara för att skatt skall
undandras  det  allmänna.  Fara  för
undandragande  bör enligt  regeringen
anses föreligga om det är sannolikt att
felet inte skulle ha upptäckts vid den
normala rutinmässiga kontrollen.
I motion Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
hemställer    motionärerna    att
propositionen i sin helhet avslås och
att ett nytt förslag läggs fram när
farebrottets konsekvenser analyserats.
Farerekvisitet är enligt motionärerna
avhängigt den allmänna utformningen av
skattekontrollen och kan därför komma
att      medföra     betydande
tillämpningssvårigheter. Regeringen har
vidare givit farerekvisitet en vidare
tolkning än vad som framgår av Skatte
brottsutredningens redovisning utan att
föreslå någon motsvarande ändring  i
lagtexten. Detta sätt att  lagstifta
genom motivuttalanden är enligt motionä
rerna oacceptabelt.
Skattebrottsutredningen har uttalat att
det krävs en konkret fara för att ansvar
skall kunna komma i fråga. Tre fall då
någon fara inte bör anses föreligga
redovisas av utredningen. Ett fall är
när det är praktiskt taget uteslutet att
en oriktig uppgift undgår upptäckt som
t.ex. när det gäller uppgifter  som
skattemyndigheten har  tillgång  till
genom register som förs av någon annan
myndighet. Ett annat fall är om en
uppgift är oklar eller tvivelaktig och
därför borde ha föranlett en närmare
granskning. Slutligen bör enligt utred
ningen fara inte anses föreligga om en
felaktighet är av sådant slag att den
bort avslöjas vid en med normal omsorg
företagen granskning enligt föreskrivna
rutiner.
I propositionen anförs att övervägande
skäl talar för en övergång från det
nuvarande  effektbrottet  till  ett
farebrott. Bestämmelsen vinner i sakligt
och pedagogiskt hänseende, och den blir
dessutom enklare att tillämpa.  Vidare
uppnås  den  betydande fördelen  att
kongruens erhålls mellan det uppsåtliga
och  vårdslösa  skattebrottet.  Den
formella    kopplingen    mellan
skatteinstansernas och  den  allmänna
domstolens bedömningar kommer också att
frånfallas. Till detta kommer att man
ökar  förutsättningarna  för   att
åstadkomma en enhetlig reglering  på
skattebrottsområdet,  eftersom  vissa
specialstraffrättsliga
brottskonstruktioner   alltjämt   är
utformade  enligt  principerna  för
farebrott. Innebörden av farerekvisitet
bör enligt regeringen vara att det skall
vara sannolikt att felet inte skulle ha
upptäckts vid den normala rutinmässiga
kontrollen. Kontrollsystemets uppbyggnad
och  funktionssätt  blir  därmed  av
avgörande  betydelse för  rekvisitets
innehåll. I propositionen konstateras
att  någon manuell kontroll av hela
deklarationsmaterialet på löntagarsidan
inte längre görs och att systemet med
automatiska   beslut   gör   att
mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och
punktskatter över huvud taget inte blir
föremål  för någon granskning  innan
skatten bestäms. Uppbyggnaden av den
rutinmässiga  kontrollen  gör  enligt
regeringen att man inte kan anse att en
fara inte föreligger om en uppgift är
oklar eller tvivelaktig och därför borde
ha föranlett en närmare granskning. Inte
heller kan man enligt regeringen utgå
ifrån  att det praktiskt  taget  är
uteslutet att en oriktig uppgift undgår
upptäckt om den framgår av ett register
som skattemyndigheten har tillgång till
men som förs av andra myndigheter. Med
den uppbyggnad som skattekontrollen har
får således farerekvisitet enligt vad
som anförs i propositionen en tämligen
vidsträckt innebörd.
Enligt skatteutskottets mening bör man
undvika att uppsåtliga undandraganden
som gäller stora belopp eller som av
annan anledning framstår som straffvärda
undgår kriminalisering med hänvisning
till att de hade bort upptäckas av
skattemyndigheterna. Utgångspunkten för
farerekvisitet bör därför som regeringen
framhåller vara den faktiska risken för
ett  skattebortfall. Det kan  vidare
påpekas att övergången till farebrott
inte innebär någon egentlig ändring av
fullbordanstidpunkten på de områden där
automatiska skattebeslut tillämpas.
Utskottet instämmer med det anförda i
regeringens  ställningstaganden  och
tillstyrker den av regeringen föreslagna
utformningen   av   farerekvisitet.
Utskottet avstyrker motion  Ju26  om
avslag på propositionen i dess helhet på
nu aktuell grund.
Skatteförseelse

Skattebrottsutredningen har föreslagit
att ringa skattebrott (skatteförseelse)
avkriminaliseras.
I   propositionen  föreslås   att
kriminaliseringen  av  ringa  brott
(skatteförseelse) inte ändras.
I motion Ju25 av Eskil Erlandsson och
Rolf Kenneryd (c) begär motionärerna ett
tillkännagivande om att en översyn bör
genomföras i syfte att avkriminalisera
ringa skattebrott och i stället införa
administrativa avgifter.
Regeringen anför i propositionen att
det visserligen kan ifrågasättas  om
gärningar med ett så lågt straffvärde
att endast böter stadgas som påföljd
över   huvud  taget   bör   vara
kriminaliserade när det förekommer ett
administrativt sanktionssystem vid sidan
av det straffrättsliga. Av olika skäl
har det emellertid inte ansetts möjligt
eller   önskvärt   att   införa
avgiftssanktioner på hela skatte- och
avgiftsområdet. Exempel på detta  är
fastighetstaxeringsområdet och när det
gäller  arvs- och gåvoskatt.  Vidare
gäller att de administrativa avgifterna
endast kan drabba den skattskyldige och
inte t.ex. ställföreträdaren för  en
juridisk person eller för en omyndig.
Mot tanken på en avkriminalisering kan
alltså enligt regeringen invändas att
den uppgiftsskyldige i vissa situationer
helt skulle undgå sanktion. En viktigare
invändning är dock enligt regeringen att
det i många fall ändå kan komma att
handla om betydande belopp. Gränsen mot
det nuvarande skattebedrägeribrottet går
i praxis vid 75 % av basbeloppet. År
1995 motsvarar detta 27 000 kr, vilket
vid en kapitalskattesats på 30 % innebär
att en skattskyldig kan underlåta att
redovisa en reavinst på upp till 90 000
kr utan att detta anses utgöra brott.
Detta skulle enligt regeringen framstå
som  stötande  för många,  och  den
preventiva verkan som ett eventuellt
åtal innebär skulle gå förlorad. Någon
ändring föreslås därför inte.
Skattekontrollutredningen (Fi 1995:05)
har i uppdrag att se över vissa frågor
med anknytning till de administrativa
sanktionerna   på   skatteområdet.
Skattekontrollutredningen skall bl.a. se
över vissa bestämmelser om skattetillägg
vid skönstaxering och skönsbeskattning
på grund av utebliven deklaration. En
annan viktig fråga är att analysera hur
den   enskildes   uppgiftsskyldighet
förhåller sig till artikel 6 i den
europeiska konventionen den 4 november
1950 angående skydd för de mänskliga
rättigheterna  och  de  grundläggande
friheterna (SFS 1994:1219) och till hans
rätt  att  förhålla sig passiv  vid
brottsutredningar.
Enligt skatteutskottets mening är det
inte alltid möjligt eller önskvärt att
använda sig av administrativa påföljder
på skatteområdet. Det finns därför ett
behov av att bibehålla möjligheten till
bötespåföljd  vid ringa  brott.  Som
regeringen anför kan det också framstå
som stötande om uppsåtliga brott som rör
stora  belopp  helt  faller  utanför
kriminaliseringen.
När det gäller frågan om att göra
ändringar i det administrativa sanktions
systemet  anser  skatteutskottet  att
Skattekontrollutredningens   pågående
arbete bör avvaktas.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionen och tillstyrker propositionen i
denna del.
Grovt skattebrott

I propositionen föreslås att lagtextens
hänvisning till betydande belopp som en
grund för att bedöma ett skattebrott som
grovt  kompletteras  med  fall  då
gärningsmannen använt falska handlingar
eller  vilseledande  bokföring  eller
brottet  ingått som ett led  i  en
brottslighet som utövats systematiskt
eller i större omfattning. Någon saklig
ändring är inte avsedd utan tanken är
att  den  nya  utformningen  skall
återspegla gällande praxis på området.
I motion Ju24 av Alice Åström m.fl. (v)
yrkar  motionärerna att även  osanna
handlingar anges som en uttrycklig grund
för  att bedöma ett skattebrott som
grovt.
Riksåklagaren har i sitt remissyttrande
över Skattebrottsutredningens betänkande
föreslagit att uppräkningen även skall
omfatta begagnande av osann handling
eftersom det är vanligt med  osanna
handlingar i mål om skattebedrägeri.
Lagrådet har emellertid avstyrkt  en
sådan  utformning av  lagtexten  med
följande motivering.
Att användningen av "osanna" handlingar
uttryckligen nämns utgör en avvikelse
från utredningsbetänkandet. Det innebär
också   en   skillnad   gentemot
bestämmelserna om grovt bedrägeri i 9
kap. 3 § brottsbalken, där det bara
talas  om  "falsk" handling.  Enligt
Lagrådets mening kan det ifrågasättas,
om man i den nu diskuterade paragrafen
bör  tala om osanna handlingar. Den
föreslagna lagtexten kan läsas så, att
varje användning av en osann handling,
t.ex.  inlämnandet  av  en  oriktig
självdeklaration, kan kvalificera ett
skattebrott  som  grovt,  något  som
uppenbarligen inte är meningen. Lagrådet
förordar   därför  att   "osanna"
handlingar får utgå ur uppräkningen i
andra stycket. Fall då någon begagnar
sig av osanna handlingar, t.ex. oriktiga
fakturor, på ett sätt som gör  att
gärningen vid en helhetsbedömning bör
bedömas som grov, kan hänföras under 4
§, även om inte osanna handlingar nämns
särskilt i lagtexten.

Skatteutskottet har i denna del inte
någon annan åsikt än den som redovisats
av  Lagrådet.  Utskottet  avstyrker
motionsyrkandet och tillstyrker proposi
tionen i denna del.

Omläggning av
mervärdesskatteredovisningen

I motion Ju23 av Isa Halvarsson (fp)
anförs  att  den nyligen  genomförda
omläggningen             av
mervärdesskatteredovisningen har medfört
en ökad fara för felaktigheter som inte
beaktats   tillräckligt   i   det
straffrättsliga  eller  administrativa
sanktionssystemet. I avvaktan på  en
återgång till tidigare regler bör en
uppföljning  av  just  dessa  fall
genomföras.
Skatteutskottet  har  under  hösten
behandlat och tillstyrkt en omläggning
av  betalnings- och redovisningstiderna
för  mervärdesskatt.  Riksdagen  har
bifallit förslaget och de nya reglerna
tillämpas sedan den 1 januari 1996.
I proposition 1995/96:198 om ekonomisk-
politiska  åtgärder på  skatte-  och
avgiftsområdet föreslås en höjning av
den  omsättningsgräns som gäller för
redovisning   och   betalning   av
mervärdesskatt den 20 i månaden efter
redovisningsperiodens utgång. Ändringen
föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 1996.
Förslaget  kommer att  behandlas  av
riksdagen senare i vår.
Enligt  skatteutskottets mening  har
motionärerna inte anfört något som för
anleder att utskottet bör ändra sitt
ställningstagande när det gäller utform
ningen av beslutet om nya tidpunker för
redovisning   och   betalning   av
mervärdesskatt.  Utskottet  avstyrker
motionsyrkandet.
I övrigt har skatteutskottet utifrån de
synpunkter som utskottet har att bevaka
inte funnit någon anledning till erinran
mot  de  förslag som läggs fram  i
propositionen.  Utskottet  tillstyrker
propositionen.

Stockholm den 23 april 1996

På skatteutskottets vägnar

Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Bo Lundgren (m), Anita Johansson
(s), Sverre Palm (s), Lisbeth Staaf-
Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn
Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m),
Inger Lundberg (s), Lars Bäckström (v),
Ulla Rudin (s), Jan-Olof Franzén (m),
Ronny Korsberg (mp), Holger Gustafsson
(kds), Lars U Granberg (s), Carl Erik
Hedlund (m) och Karin Pilsäter (fp).

Avvikande meningar

1. Skattebrottet

Bo Lundgren, Carl Fredrik Graf, Jan-Olof
Franzén och Carl Erik Hedlund (alla m)
anför:

Regeringens förslag att konstruera det
nya  skattebrottet som ett farebrott
innebär en återgång till den  gamla
konstruktionen som gällde före 1971 års
skattebrottsreform,  då  effektbrottet
infördes.  Ett argument för  en  om
konstruktion är att en oriktighet i en
självdeklaration som  upptäcks  under
taxeringsåret   bedöms   som   ett
försöksbrott, medan en oriktig uppgift
som upptäcks först senare bedöms som ett
fullbordat  brott. Liksom  regeringen
anser   vi   att   det   från
rättssäkerhetssynpunkt kan vara svårt
att motivera att brott bedöms olika
beroende på när den oriktiga uppgiften
avslöjas. Vi anser emellertid inte att
dessa skäl i dagsläget framstår som
tillräckliga.
Enligt  regeringens  förslag  bör
innebörden i farerekvisitet vara att det
för ansvar är tillräckligt att felet
sannolikt inte skulle upptäckas vid den
normala  rutinmässiga kontrollen.  Vi
måste här starkt ifrågasätta om det är
lämpligt att  hålla fast  vid  ett
synsätt som i grunden bygger på hur
skattekontroll bedrevs för 25 år sedan.
Formerna  för  skattekontrollen  har
avsevärt    förändrats     sedan
skattebrottslagens  tillkomst.   Den
största skillnaden består i att den
rutinmässiga skattekontrollen numera är
datoriserad  och att  någon  manuell
kontroll av hela deklarationsmaterialet
således inte längre förekommer.  Med
regeringens    förslag    kommer
kontrollsystemets utformning  att  få
avgörande betydelse för bedömningen om
en  straffbar  handling  föreligger
samtidigt som de omständigheter det här
är fråga om ligger helt utanför den
skattskyldiges kontroll.  Enligt  vår
bedömning kan farerekvisitet såsom det
utformats i förslaget komma att medföra
betydande tillämpningssvårigheter. Mot
denna  bakgrund är det  enligt  vår
uppfattning nödvändigt att  förslaget
blir föremål för en närmare analys i
syfte att klargöra vilka effekter som
kan komma att uppstå med förslagets
nuvarande utformning. Dessförinnan är vi
inte beredda att ta slutgiltig ställning
till förslaget.
I sammanhanget bör också erinras om att
skälet till att det centrala skatte
brottet  1971  ombildades  till  ett
effektbrott framför allt var att det
inte ansågs förenligt med berättigade
rättssäkerhetskrav att  den  enskilde
skulle  kunna  drabbas  av  såväl
kriminalisering  som  administrativa
påföljder när det straffbara området
utökades så väsentligt som skedde i och
med skattebrottslagens införande.
Avslutningsvis vill vi också beröra det
sätt på vilket regeringen valt  att
lagstifta.   Regeringen   har   i
propositionen uttalat att farerekvisitet
måste tolkas på ett annat och  mer
vidsträckt    sätt    än    vad
Skattebrottsutredningen förespråkar men
har ändå valt att hålla fast vid den
lagtext som utredningen föreslagit. Det
är enligt vår uppfattning oacceptabelt
att regeringen på detta sätt styr över
rättstillämpningen   genom    egna
motivuttalanden.   Det    resultat
lagstiftaren vill uppnå  skall uppnås
genom klar och tydlig regelgivning och
inte genom att regeringen vid sidan av
själva lagtexten uttalar sig om hur den
önskar att domstolarna tillämpar lagen.
Vi är kritiska både mot regeringens
framlagda förslag och mot det sätt varpå
regeringen   valt  att  lagstifta.
Regeringens förslag i de delar  som
berörts bör bli föremål för ytterligare
beredning och analys. Först därefter är
vi beredda att ta slutlig ställning till
förslaget i dess helhet.
2. Skatteförseelse

Rolf Kenneryd (c) anför:

Skattebrottsutredningen  föreslog  att
ringa     skattebrott     skulle
avkriminaliseras. Avkriminaliseringen av
ringa brott tillstyrktes av flertalet
remissinstanser. Regeringen väljer dock
att bibehålla kriminaliseringen av ringa
brott. Samtidigt ställer sig regeringen
bakom principen att så långt möjligt
fullfölja den tanke som låg till grund
för  förslaget  till skattebrottslag,
nämligen att överträdelser  av  mera
ordningsmässig karaktär i första hand
bör   träffas   av  administrativa
sanktioner. Enligt regeringen går dock
inte  denna  princip  att  strikt
upprätthålla, bl. a. på grund av att
administrativa sanktioner saknas i ett
flertal  fall.  Några  administrativa
sanktioner för oriktiga uppgifter finns
exempelvis      inte      på
fastighetstaxeringsområdet  och  inte
heller  när  det gäller  arvs-  och
gåvoskatt.
Vi anser att det ringa skattebrottet
bör avkriminaliseras. Det bör i stället
införas avgifter eller andra sanktioner
i de fall där detta i dag ej förekommer.
Vidare bör praxis beträffande gränsen
för skattebedrägeribrottet ändras till
ett lägre belopp.
3. Grovt skattebrott

Lars Bäckström (v) anför:

Vänsterpartiet ser positivt  på  att
regeringen nu gör en mer enhetlig och
sammanhållen reglering om skattebrott
och  att  skattebrottslagens  tillämp
ningsområde utvidgas.
Vi ställer oss dock kritiska till att
regeringen inte vill skriva in användan
det av osanna handlingar i lagtexten.
Eftersom osanna handlingar är vanligt
förekommande   i   mål   angående
skattebedrägerier, så bör även dessa
nämnas i lagtexten. Risken är minimal
att detta får till följd att varje
användning av en osann handling, t.ex.
inlämnande   av   en    oriktig
självdeklaration,  leder  till  att
skattebrottet bedöms som grovt.
4. Mervärdesskatten

Karin Pilsäter (fp) anför:

Riksdagen har - mot bl.a. Folkpartiets
vilja - beslutat om ändring av före
tagens momsredovisning. Numera  skall
momsdeklarationer inges oftare och med
kraftigt förkortade redovisnings- och
inbetalningstider. Detta medför  stor
tidspress för företagen och har redan
förorsakat stora problem  för  många
småföretagare.     Arbetsanhopning,
personliga problem och andra liknande
förhållanden  drabbar  ofta  särskilt
näringsidkare.   Faran   för   att
felaktigheter skall uppstå ökar med det
nya momssystemet. Detta synes inte ha
tillräckligt uppmärksammats vare sig i
det   straffrättsliga  eller   det
administrativa sanktionssystemet.
Det  bäste  vore om man omedelbart
avskaffade det nya momssystemet  och
återgick till den gamla ordningen.
I avvaktan på en sådan återgång måste
särskild  uppföljning ske av  främst
skattebrottslagens tillämpning i just
dessa momsfall mot bakgrund av den nya
situation  som  uppkommit  genom  de
förkortade redovisningstiderna för moms
och dess följder för småföretagarna.
Jag  förutsätter  att  regeringen
skyndsamt återkommer till riksdagen med
förslag   till   förändringar   av
skattebrottslagen,   om   orimliga
straffrättsliga  konsekvenser  skulle
uppstå för småföretagare.
Särskilt yttrande

Mervärdesskatten

Bo Lundgren, Carl Fredrik Graf, Jan-Olof
Franzén och Carl Erik Hedlund (alla m)
anför:

Vi anser att den skärpning av kravet
redovisning  och  inbetalning   av
mervärdesskatt som trätt i kraft den 1
januari 1996 är oacceptabel. Den innebär
bl.a. att mervärdesskatt skall redovisas
och  betalas  till  staten  innan
företagaren erhållit motsvarande belopp.
Vi har därför motsatt oss omläggningen.
Som  anförs av Karin Pilsäter  (fp)
(avvikande mening 4) innebär den nya
ordningen att näringsidkarna utsätts för
en stor tidspress, och detta medför att
faran för felaktigheter ökar. Vi anser
att detta bör beaktas om propositionens
förslag om skärpta skattebrottsregler
genomförs.
Vår inställning är dock att även detta
problem bäst löses genom att förslaget
om ett nytt skattebrott avslås.
Utskottets förslag
1. Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:262) om ändring i lagen (1987:813)
om homosexuella sambor
Härigenom  föreskrivs  att  lagen
(1987:813) om homosexuella sambor i dess
lydelse  enligt lagen (1996:262)  om
ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
Om två personer bor tillsammans i ett
homosexuellt förhållande, skall vad som
gäller i fråga om sambor enligt följande
lagar och bestämmelser tillämpas även på
de homosexuella samborna:
1.  lagen  (1987:232)  om  sambors
gemensamma hem,
2. ärvdabalken,
3. jordabalken,
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
5.  4  kap.  19  § första  stycket
utsökningsbalken,
6. 19 § första stycket, punkt 1 nionde
stycket och punkt 3 sjunde stycket av
anvisningarna till 31 § samt punkt 3 a
av   anvisningarna  till  33   §
kommunalskattelagen (1928:370),
7. lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt,
8. bostadsrättslagen (1991:614),
9. 9 § rättshjälpslagen (1972:429),
10. lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer,
11.  5  kap.  18 § tredje  stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988),
12. 10 § insiderlagen (1990:1342),
13.  11 kap. 3 § första och andra
styckena och 5 § andra stycket vallagen
(1972:620),
14. 36 § första stycket lagen (1972:704)
om kyrkofullmäktigval, m.m.,
15. 2 § andra stycket lagen (1993:1404)
om  brevröstning i Förbundsrepubliken
Tyskland och i Schweiz,
16.   lagen 16.      lagen
(1993:1469)   om (1993:1469)   om
uppskovsavdrag vid uppskovsavdrag vid
byte  av  bostad, byte av bostad,
samt
17. 10 kap. 18 §,
17. 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och
11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7
16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 16
och 8 §§ samt 16 kap. 7 och 9 §§
kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,
föräldrabalken.   samt
18.
säkerhetsskyddslage
n (1996:000).
Förutsätter   dessa  lagar   eller
bestämmelser att samborna skall vara
ogifta, gäller det också de homosexuella
samborna.
2. Förslag till ändring i riksdagens
beslut om säkerhetsskyddslag (1996:000)

Lydelse enligt riks Utskottets förslag
dagens    beslut
(rskr. 1995/96:232)
22 §
Vid registerkontroll enligt 14 § får
utlämnandet omfatta alla uppgifter om
den  kontrollerade  som  finns  i
Säkerhetspolisens  register  samt  de
uppgifter om den kontrollerade som finns
i person- och belastningsregistret hos
Rikspolisstyrelsen  om  dom  eller
misstanke om brott som avses i
- 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
-  4  kap. 1 - 6,  8 och 9  §§
brottsbalken,
- 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
- 8 kap. 4 - 6 §§ brottsbalken,
- 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
-12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
- 13 kap. 1 - 5b och 7 §§ brottsbalken,
- 16 kap. 1 - 3, 5, 6 och 8 §§
brottsbalken,
- 17 kap. 1 § brottsbalken,
- 18 kap. 1 och 3 - 5 §§ brottsbalken,
- 19 kap. brottsbalken,
-  1 och 3 §§ narkotikastrafflagen
(1968:64), och
- 37 § vapenlagen  -  9 kap. 1  §
(1973:1176).     vapenlagen
(1996:67).
Även uppgift om försök och förberedelse
till dessa gärningar får lämnas ut.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
Utskottet 3
Bakgrund 3
Gällande rätt 3
Propositionens huvudsakliga
innehåll 6
Skattebrottet 6
Regeringens förslag 6
Bakgrund 7
Motionen 11
Skatteutskottet 11
Justitieutskottet 12
Skatteförseelse 12
Grovt skattebrott 14
Redovisning av mervärdesskatt 15
Övrigt 16
Hemställan 16
Reservationer 18
1. Avslag på propositionen (mom. 1) 18
2. Skatteförseelse (mom. 2) 19
3. Grovt skattebrott (mom. 3) 20
4. Redovisning av mervärdesskatt
(mom. 4) 21
Bilagor
1. Regeringens lagförslag 22
2. Skatteutskottets yttrande 73
3. Utskottets lagförslag81
Gotab, Stockholm 1996