Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU17

En ny lag om domstolsärenden


Innehåll

1995/96
JuU17

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlar  utskottet ett
regeringsförslag om en ny ärendelag som skall
reglera förfarandet vid handläggning av ärenden i
de allmänna  domstolarna. Den nya lagen skall
ersätta den nuvarande ärendelagen och i huvudsak ha
samma  tillämpningsområde.   Den   föreslagna
regleringen är betydligt mera detaljerad än den
nuvarande.
Utskottet tillstyrker förslaget  utom när det
gäller en föreslagen ändring av den juridiska
terminologin.  Regeringen  föreslår att termen"
lagfaren domare" byts ut mot termen "juristdomare"
i bl.a. den nya ärendelagen. Förslaget avstyrks av
utskottet i denna del. Den nya regleringen föreslås
träda i kraft den 1 juli 1996.
I ärendet avstyrker utskottet vidare en motion som
väckts  med  anledning  av  förslaget.  Tre
reservationer har fogats till betänkandet, varav en
från (m, c, fp, kds), en från (m, c, fp, mp, kds)
och en från (fp).

Propositionen

I proposition 1995/96:115 (Justitiedepartementet)
har regeringen föreslagit att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om domstolsärenden,
2. lag om ändring i äktenskapsbalken,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i ärvdabalken,
5. lag om ändring i jordabalken,
6. lag om ändring i rättegångsbalken,
7. lag om ändring i utsökningsbalken,
8. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel
med lösören, som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva,
9. lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning
av pengar hos myndighet,
10. lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling,
11. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
12. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt,
13.  lag  om ändring i lagen (1958:642)  om
blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap,
14. lag om ändring  i  lagen  (1975:605) om
registrering av båtbyggnadsförskott,
15. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
16.  lag  om ändring i lagen (1976:206)  om
felparkeringsavgift,
17. lag om ändring i bötesverkställighetslagen
(1979:189),
18. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse
på okända borgenärer,
19. lag om ändring  i  lagen  (1984:649) om
företagshypotek,
20. lag om ändring i lagen (1987:232) om sambors
gemensamma hem,
21.  lag  om  ändring i lagen (1987:813) om
homosexuella sambor,
22. lag om ändring  i  lagen  (1988:688) om
besöksförbud,
23.  lag  om ändring i lagen (1988:950)  om
kulturminnen m.m.,
24. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter,
25. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
26.  lag  om  ändring  i  skuldsaneringslagen
(1994:334),
27. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
28. lag om ändring  i  lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,
29.  lag  om  ändring  i marknadsföringslagen
(1995:450),
30.  lag  om ändring i lagen (1995:000)  om
företagsrekonstruktion.
Propositionens huvudsakliga innehåll redovisas på
s. 5.
I samband med propositionen behandlar utskottet en
med anledning av propositionen  väckt  motion.
Motionsyrkandena redovisas på s. 2 f.
Lagförslagen,  som granskats av Lagrådet, har
fogats till betänkandet, se bilaga 1.
Propositionens lagförslag nr 30 har överlämnats
till lagutskottet för beredning.

Motionen

1995/96:Ju16 av Siw Persson och Bengt Harding Olson
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
reglering av en enskild parts rätt till ersättning
av det allmänna, när denne har en myndighet som
motpart och vinner framgång i processen,
2. att riksdagen avslår förslaget i proposition
1995/96:115 och antar följande förslag till lydelse
av 24 § i förslag till lag om domstolsärenden:
-----------------------------------------------------
Propositionens lagförslag Motionärernas förslag
-----------------------------------------------------
p24 §
-----------------------------------------------------
Vid  sammanträde  får  Vid  sammanträde  får
vittnesförhör   hållas. vittnesförhör hållas. I
Förhöret får hållas under fråga  om vittnesförhör
ed. I övrigt tillämpas 36 tillämpas 36 kap. 1-18
kap. 1-18 och 20-25 §§ och       20-25 §§
rättegångsbalken    på rättegångsbalken.
förhöret.
-----------------------------------------------------
Förhöret får hållas på telefon, om det är lämpligt
med hänsyn till  bevisningens  art  och övriga
omständigheter eller om bevisupptagning vid ett
sammanträde inför domstolen skulle medföra kostnader
eller  olägenheter  som  inte  står  i rimligt
förhållande till betydelsen av att bevisningen tas
upp på sådant sätt. Vid bevisupptagning på telefon
gäller  inte rättegångsbalkens  bestämmelser  om
kallelser och förelägganden och om påföljder för
utevaro.
-----------------------------------------------------
3. att riksdagen avslår förslaget i proposition
1995/96:115 och antar följande förslag till lydelse
av 21 § i förslag till lag om domstolsärenden:
-----------------------------------------------------
Propositionens lagförslag Motionärernas förslag
-----------------------------------------------------
p21 §
-----------------------------------------------------
I fråga om offentlighet  och  ordning vid ett
sammanträde  tillämpas  5 kap. 1-5 och  9  §§
rättegångsbalken.
-----------------------------------------------------
Under sammanträdet skall  Under sammanträdet skall
det föras anteckningar om det föras protokoll om
vad som förekommer vid vad som förekommer vid
detta  när  det gäller detta  när  det gäller
yrkanden,  medgivanden, yrkanden,  medgivanden,
bestridanden,       bestridanden,
åberopanden, invändningar åberopanden, invändningar
och erkännanden samt om och erkännanden samt om
den utredning som läggs den utredning som läggs
fram  vid sammanträdet. fram  vid sammanträdet.
Har     sammanträdet Har     sammanträdet
begränsats enligt 13 §, begränsats enligt 13 §,
skall även det antecknas. skall även det antecknas.
Om det är lämpligt med
hänsyn till sammanträdets
syfte och omfattning får
det,  i  stället  för
protokoll,     föras
anteckningar.
-----------------------------------------------------

Utskottet

Inledning
Vid tingsrätterna handläggs vid sidan om tvistemål och
brottmål närmare
       30 000 domstolsärenden per år. Förfarandet
rörande handläggningen av dessa
       ärenden regleras i lagen
(1946:807) om handläggning av domstolsärenden, den
       s.k.
ärendelagen. Ärendelagen har från sin tillkomst inte varit föremål för
någon mera allmän översyn. Under det senaste decenniet har lagen
dock flera
       gånger varit föremål för uppmärksamhet i mer
allmänna reformsammanhang, och
       flera  förslag  har
presenterats. Bl.a. lade Domstolsutredningen  i
betänkandet (SOU 1991:106) Domstolarna inför 2000-talet fram ett
förslag
       till en ny förfarandelag som skulle ersätta
inte bara den nuvarande
       ärendelagen utan också den för
de allmänna förvaltningsdomstolarna gällande
förvaltningsprocesslagen (1971:291). Den föreslagna lagen skulle
alltså
       vara  en  för  de  båda  domstolstyperna
gemensam  processlag.
       Domstolsutredningens förslag
remissbehandlades (se Ds 1993:5) men ledde
       inte till
lagstiftning i denna del. I stället togs frågor om en ny
ärendelag för de allmänna domstolarna upp i en inom
Justitiedepartementet
       upprättad departementspromemoria.
Promemorian, som remissbehandlats, ligger
       till grund för
den nu aktuella propositionen, i vilken det föreslås att en
ny ärendelag skall ersätta den nuvarande.
       Vidare tas i
propositionen  upp  några  frågor  som  behandlas  i
Domstolsutredningens nyss nämnda betänkande. Det gäller
testamentsexekutors
       uppgiftsskyldighet till tingsrätten
och handläggningen av ärenden som
       gäller lösöreköp
respektive kallelse av okända borgenärer.
Bakgrund
       Vid  tingsrätterna  förekommer  dels  sådan
rättsvård som innefattar
       rättskipning i klassisk
mening (brottmål och tvistemål), dels annan
       rättsvård.
Rättegångsbalken gäller endast rättskipningen, och balkens
regler skiljer mellan tvistemål och brottmål. Annan rättsvård omfattar
vitt
       skilda ärenden, t.ex. om registrering av
bouppteckning, anordnande av
       förvaltarskap, tillstånd
till adoption, dödande av förkommen handling, byte
       av
släktnamn och tillstånd enligt bolagslagstiftningen. På senare tid
har
       också tillkommit ärenden av en ny typ, nämligen
sådana som kommer till
       tingsrätt genom överklagande av
en förvaltningsmyndighets beslut (t.ex.
       enligt
utsökningsbalken).
       Ärendelagen reglerar förfarandet för
ärenden angående rättsvård som
       tingsrätt skall ta upp
självmant eller efter ansökan och som inte enligt
       lag
eller författning skall handläggas i den ordning som föreskrivs för
tvistemål eller brottmål. Lagen är dock inte tillämplig på
ärenden som
       angår straff eller annan med brott förenad
påföljd.
        Ärendelagen är inte på samma sätt som
rättegångsbalken byggd på
       muntlighet, omedelbarhet och
koncentration, och förfarandet är inte som
       enligt
rättegångsbalken uppdelat i ett förberedande skede och ett skede för
avgörande. Endast vissa frågor regleras direkt. Beträffande
alla andra
       frågor hänvisas i ärendelagen till vad som
gäller i rättegångsbalken om
       tvistemål "i den mån
det är tillämpligt". Normalt är handläggningen
skriftlig. Om sökanden eller någon annan som ärendet angår bör
höras
       muntligen för att ärendet skall kunna prövas,
kan domstolen dock kalla
       honom eller henne att komma till
en förhandling. Bland övriga frågor som
       regleras
särskilt kan nämnas vissa frågor om ansökan, om inhämtande av
yttrande och om domstolens sammansättning. Ett ärende avgörs genom
beslut,
       och vid överklagande av ett domstolsbeslut
tillämpas samma regler som vid
       överklagande av ett
processuellt beslut i ett tvistemål eller brottmål,
       dvs.
reglerna om överklagande av beslut i 52 och 56 kap. RB. Trots att det
kan röra sig om ett materiellt beslut tillämpas alltså inte
reglerna i 50,
       51 eller 55 kap. RB som vid överklagande av
en dom.
       Tillämpningsområdet för ärendelagen har undan för
undan och särskilt under
       senare år kommit att utvidgas.
Från att ursprungligen ha avsett endast
       enklare
ärenden, främst sådana där det inte förekommer något egentligt
partsförhållande, har ärendelagen kommit att bli tillämplig också
för andra
       ärenden  som  inte  ansetts passa för en
hantering  direkt  enligt
       rättegångsbalken. Detta
gäller  bl.a.  sådana fall som kommer till
tingsrätterna genom överklagande. Bakom denna utveckling ligger bl.a.
att
       den primära beslutsnivån för en del ärendetyper
flyttats från domstol eller
       ett domstolsliknande organ till
en förvaltningsmyndighet. Överklagande till
       tingsrätt
kan  numera  förekomma  enligt  bl.a.  föräldrabalken,
utsökningsbalken, aktiebolagslagen (1975:1385),  lagen  (1976:206)
om
       felparkeringsavgift,  konkurrenslagen  (1993:20),
skuldsaneringslagen
       (1994:334) och lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret
       m.m. Enligt
regeringen kan ytterligare lagar inom de närmaste åren
förväntas komma att innehålla regler om överklagande till tingsrätt. I
de
       flesta av de nu berörda ärendena förekommer två eller
flera parter som står
       mot varandra. Oftast är det en
myndighet som står mot en enskild part.
       Rättegångsbalken
har de  senaste decennierna på grundval främst av
betänkanden  avgivna  av  Rättegångsutredningen  (Ju  1977:06)
och
       Domstolsutredningen (Ju 1989:06) varit föremål för en
omfattande översyn
       och modernisering. Detta har inneburit
att ganska många bestämmelser i
       balken har mjukats
upp. Det ställs exempelvis inte längre samma krav på
hållande av huvudförhandling som förut och även i många andra
hänseenden
       har förfarandet gjorts enklare.
Ärendelagen har, som ovan nämnts, aldrig varit föremål för någon
mera
       generell översyn, och endast vid några få
tillfällen har det skett
       ändringar i den. Under det
senaste decenniet har lagen dock varit föremål
       för
uppmärksamhet i mera allmänna reformsammanhang, och flera förslag har
presenterats av bl.a. Rättegångsutredningen (SOU 1982:25-26)
och, som ovan
       nämnts, av Domstolsutredningen (SOU
1991:106). Inget förslag har emellertid
       lett till
lagstiftning.
       I den promemoria som ligger till grund för
den nu aktuella propositionen
       konstateras, i likhet med
vad Domstolsutredningen anfört, att det alltid
       förekommit
vissa problem kring tillämpningen av ärendelagen, bl.a. när det
gäller gränsdragningen mot rättegångsbalkens regler. En annan
typ av
       problem har gällt frågor om i vilka fall
rättegångsbalkens bestämmelser
       skall tillämpas när det
saknas bestämmelser i ärendelagen. En tredje typ av
       problem
har gällt frågor om vad  som  skall  ske när det även i
rättegångsbalken  saknats  bestämmelser.  Andra
tillämpningsproblem
       accentueras av, anförs det, att det
till ärendelagen förs nya typer av
       ärenden, t.ex.
utsökningsärenden, skuldsaneringsärenden och ärenden enligt
den nya konkurrenslagen. Lagstiftningen bör också, anförs det, bättre än
nu
       anpassas till att det i dessa ärenden skall ske
överklaganden till
       tingsrätten och till de krav på
muntlighet som följer av våra åtaganden
       enligt den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen),  som
numera är
       inkorporerad i svensk rätt (prop. 1993/94:117,
1993/94:KU24, rskr. 246,
       1994/95:KU5, rskr 11, SFS
1994:1219). Förekommande problem uppges bli mer
       frekventa i
takt med att antalet ärendetyper ökar.
       Det påvisas vidare
i promemorian flera brister i den nuvarande regleringen
bl.a. när det gäller kommunicering av processmaterialet mellan
parterna,
       frågor  om  bevisning, muntlighet eller
skriftlighet och frågor  om
       rättegångskostnader.
Vidare  uppges  de  krångliga domförhetsreglerna
återspegla vad som tidigare gällt i rättegångsbalken. Promemorian
utmynnar
       i ett förslag till en ny ärendelag.
Propositionens huvudsakliga innehåll
       I
propositionen föreslås att en ny ärendelag skall ersätta den
nuvarande.
       Förslaget innebär att regleringen av ärendenas
handläggning blir betydligt
       mera detaljerad än nu. Syftet
med detta är framför allt att åstadkomma en
       ordning som
bättre passar sådana ärenden som är av mer kvalificerad typ.
Förslaget bygger till betydande del på reglerna i rättegångsbalken.
Balkens
       bärande principer om muntlighet, omedelbarhet och
koncentration behöver
       dock inte tillämpas. Därmed
företer lagförslaget principiellt större
       likheter med
förvaltningsprocesslagen än med rättegångsbalken. De regler
som gäller för processen i förvaltningsdomstol  har  också  i
stor
       utsträckning tjänat som förebilder vid utformningen av
lagförslaget.
       Bland de sakliga nyheterna i förslaget kan
nämnas att den som vill inleda
       ett förfarande enligt den
nya lagen normalt skall göra detta skriftligen,
       eventuellt
genom telefax. Finner tingsrätten i samband med att ärendet
inleds att sökanden vänt sig till fel domstol, skall tingsrätten lämna
över
       handlingarna i ärendet till en behörig domstol, om
sökanden inte har någon
       invändning mot detta och det
inte heller finns något annat skäl mot
       överlämnande.
Samma regler föreslås gälla för tvistemål och brottmål enligt
rättegångsbalken. Om en enskild person har överklagat ett beslut av
en
       förvaltningsmyndighet  till  tingsrätten,  skall  i
åtskilliga  fall
       beslutsmyndigheten vara motpart till
den enskilde och även ha rätt att
       överklaga ett senare
domstolsbeslut. I ett domstolsärende skall tingsrätten
       i de
flesta fall vara domför med en lagfaren domare. När det finns skäl med
hänsyn till ärendets beskaffenhet skall tingsrätten dock kunna
bestå av
       flera domare. Möjligheterna att delegera
arbetsuppgifter till sådana
       personer som är anställda vid
tingsrätten utan att vara domare föreslås bli
       utvidgade
till att gälla även enkla ärenden om bouppteckning och arvsskatt.
I förslaget till den nya ärendelagen ges också utförliga regler om i
vilka
       fall handlingarna i ett ärende skall tillställas
en part (kommuniceras).
       Sakligt sett syftar dessa regler
till att onödiga kommuniceringar undviks
       och till att
behövliga kommuniceringar sker. Utförliga regler föreslås om
när sammanträde i ett ärende skall hållas. På den punkten föreslås
enskilda
       få ett betydande inflytande med hänsyn till
de krav på muntlighet som
       följer av Europakonventionen.
Ett sammanträde  skall inte vara lika
       formbundet som
enligt nuvarande regler, och ett sammanträde skall under
vissa förutsättningar kunna hållas på telefon.
       Om ett
tingsrättsavgörande överklagas skall den nya lagen även gälla
förfarandet i hovrätt och Högsta domstolen. Den ordningen anses
särskilt
       motiverad för sådana fall  där  det enligt
Europakonventionen krävs
       muntlighet.  Förslaget  medför
att  tillämpningen  av  reglerna  i
       rättegångsbalken
om överklagande av beslut, vilka bygger på att förfarandet
i den högre domstolen skall vara helt skriftligt, begränsas till att
i
       huvudsak endast gälla överklaganden av processuella
beslut.
       För vissa ärenden där en
förvaltningsmyndighets beslut med nu gällande
       regler
överklagas direkt till hovrätt föreslås det att den primära
domstolsprövningen i stället skall ske i tingsrätt. Det
gäller bl.a.
       ärenden enligt lagen (1927:56) om nedsättning
av pengar hos myndighet.
       Lagförslagen föreslås träda i
kraft den 1 juli 1996.
      Utskottets överväganden
       Allmänt om förslaget
       Utskottet delar
regeringens bedömning att regleringen av ärendeförfarandet i de
allmänna domstolarna bör bli betydligt mer utförlig än för
närvarande och
       att en reform därför är nödvändig.
Utskottets ställningstagande skall ses
       främst  mot
bakgrund av det allmänna och grundläggande  kravet  på
förutsebarhet och likabehandling i rättstillämpningen. Även andra
skäl
       talar i denna riktning. Här tänker utskottet
bl.a. på ordningen med
       delegering  av  vissa
arbetsuppgifter  från  lagfarna  domare  till
domstolsbiträden, en ordning som utskottet vid flera tillfällen
uttalat
       sitt gillande av (se 1993/94:JuU21 s. 13 f och där
gjorda hänvisningar). En
       förutsättning för en sådan
delegering är givetvis att det inte skall kunna
       föreligga
någon juridisk tvekan i fråga om vad som gäller beträffande
själva förfarandet. Utskottet har vidare beaktat de övriga skäl
som
       regeringen anfört för reformen, bl.a. behovet av nya
och moderna regler för
       att uppfylla de krav som nya
ärendetyper, t.ex. ärenden som överklagats
       från en
förvaltningsmyndighet, kan ställa på förfarandet.
Utskottet godtar vidare regeringens bedömning av att reformbehovet
bör
       tillgodoses  genom  att  det  införs  en
särreglering för samtliga
       domstolsärendens del och att
detta sker i en helt ny lag som i huvudsak
       skall ha
samma tillämpningsområde som den nuvarande ärendelagen. Utskottet
godtar således i princip regeringens förslag. Till enskildheter i
förslaget
       återkommer utskottet i det följande.
       Termen "lagfaren domare"
       I flera
av propositionens lagförslag, t.ex. förslaget till den nya ärendelagen,
har
       termen "lagfaren domare", som förekommer i
rättegångsbalkens terminologi,
       byts  ut  mot termen
"juristdomare". Den förra termen definieras i
kungörelsen (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare,
m.m.
       Där anges dels att såsom kunskapsprov för behörighet
att utöva domartjänst
       gäller juris kandidatexamen eller
juristexamen, dels att vad i lag eller
       författning sägs
om lagfaren eller lagkunnig avser den som avlagt sådan
examen. Termen  lagfaren  domare förekommer på hundratals ställen
i
       lagstiftningen.
       Några remissinstanser
har i ärendet uttalat att det inte i olika lagar bör
användas två termer för samma begrepp.
       Regeringen anser
(prop. s. 98) att termen lagfaren domare är alltför
ålderdomlig för att passa in i en nyskriven processlag. Regeringen
anser
       vidare att det knappast kan orsaka några praktiska
olägenheter av betydelse
       att man tills vidare använder de
båda termerna vid sidan av varandra i
lagstiftningen.
       Utskottet kan i och för sig instämma i
att termen "lagfaren domare" är
       ålderdomlig.
Termen är emellertid för den skull inte otidsenlig utan
förekommer frekvent i såväl det juridisk-tekniska språket som i
mer
       vardagliga sammanhang. Någon oklarhet beträffande
innebörden torde inte
       föreligga. Härtill kommer att
regeringsförslaget får till konsekvens att
       termerna
"lagfaren domare" och "juristdomare" kommer  att
förekomma
       omväxlande  i lagstiftningen till synes helt
utan konsekvens. Detta
       begränsar sig inte till att
gälla mellan olika lagar; även inom samma lag
       kommer de
båda termerna att förekomma om förslaget genomförs, se t.ex. 15
kap. 3 § äktenskapsbalken och förslaget till 18 kap. 4 a § samma
balk.
       Sammanfattningsvis finner utskottet inte
tillräckliga skäl föreligga att
       frångå den gamla
terminologin.
       Utskottets ställningstagande leder till
ändringar i regeringens förslag,
       vilket framgår av
utskottets hemställan nedan.
       Fakultativ eller
obligatorisk vittnesed
       Enligt 13 § första stycket förslaget
till ny ärendelag skall ett skriftligt förfarande
       vara
huvudregel i den nya ärendeprocessen. Förfarandet kan emellertid i
viss utsträckning vara muntligt. Enligt andra stycket i
den nämnda
       bestämmelsen får domstolen besluta att det i
handläggningen av ett ärende
       skall ingå sammanträde i de
fall där ett sådant kan vara till fördel för
       utredningen
eller främja ett snabbt avgörande. Sammanträde skall också,
enligt 14 §, hållas om det begärs av en enskild part. Sammanträde
behöver
       dock, enligt sistnämnda bestämmelse, inte hållas
om ärendet inte skall
       prövas i sak, om avgörandet inte
går parten emot eller om ett sammanträde
       på grund av
någon annan särskild omständighet inte behövs.
       Vid
sammanträde får vittnesförhör hållas, och 24 § innehåller regler om
förhör med vittnen. Det föreslås att ett förhör med ett vittne
skall kunna
       hållas utan att vittnet avlägger ed.
I motionen begärs att en ordning med obligatorisk vittnesed skall
gälla
       även i fortsättningen. Motionärerna anför att
denna fråga inte bör få en
       separat  och från
rättegångsbalken avvikande reglering  i  den  nya
ärendelagen. Frågan om vittnesförhör utan ed bör, anser motionärerna, få
en
       mer fullständig genomgång i ett annat och större
sammanhang innan en
       ändring införs.
       Flera
remissinstanser har även riktat kritik mot förslaget i denna del.
Enligt nuvarande regler skall, om ett vittne skall höras i ett
ärende,
       rättegångsbalkens regler om vittnen gälla.
Bestämmelsen där (36 kap. 11 §
       RB) innebär att ett vittne
skall höras under ed utom i vissa i 36 kap. 13 §
       RB angivna
undantagsfall. Undantagsfallen avser vittnen som är under 15 år
och vittnen som på grund av psykisk störning saknar erforderlig
insikt om
       betydelsen av ed. Vidare får i brottmål ed inte
heller avläggas av vissa
       närstående till den tilltalade.
Oriktiga uppgifter som lämnats under ed kan
       föranleda
straffansvar enligt 15 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Där stadgas
det att den som under ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen
kan
       dömas för mened till fängelse i högst fyra år eller,
om brottet är ringa,
       till böter eller fängelse i högst
sex månader. Är brottet grovt är
       maximistraffet
fängelse i åtta år. Ansvar kan också, om gärningen begås av
grov oaktsamhet, komma i fråga för ovarsam utsaga jämlikt 15 kap. 3 §
BrB.
       Straffet härför är böter eller fängelse i högst sex
månader.
       I förvaltningsdomstolarna är reglerna om
edsförhör fakultativa. Detta
       framgår av 25 §
förvaltningsprocesslagen där det, i likhet med vad som nu
föreslås i den nya ärendelagen, stadgas att ett förhör med ett vittne
får
       hållas under ed.
       Regeringen redovisar
i propositionen (s. 110 f) vissa skäl för att
edsregeln i ärendeprocessen bör göras fakultativ. Här pekas
inledningsvis
       på att förfarandet enligt den nya lagen
i de flesta fall skall vara
       skriftligt och att
skriftliga vittnesintyg skall vara tillåtna till
skillnad mot vad som gäller i tvistemålsprocessen. Den omständigheten
att
       ett vittne lämnar sina uppgifter skriftligen
befriar, anförs det, honom
       inte från straffansvar för
oriktiga uppgifter då ansvar för osant intygande
       jämlikt 15
kap. 11 § BrB kan komma i fråga i ett sådant fall. Regeringen
anför vidare att det dock i en del fall även framdeles behöver
hållas
       vittnesförhör, och det gäller framför allt när
vittnet inte är berett att
       avge någon skriftlig berättelse.
Vittnesförhöret har vidare, anförs det,
       den stora
fördelen att det kan ställas frågor till vittnet. Regeringen
påpekar att vittnet, vid ett vittnesförhör som avges utan
edsavläggelse,
       inte har något ansvar för oriktiga
uppgifter. Detta medför,  anför
       regeringen, att ett
förhör med vittnet måste hållas under ed i de fall där
trovärdigheten av vittnets uppgifter kan sättas i fråga. Bevisvärdet
av
       vittnesutsagan blir dock, anförs det vidare,  med
hänsyn till den i svensk
       rätt gällande principen om fri
bevisvärdering, endast i undantagsfall högre
       av
edsavläggelsen eller straffansvaret. Enligt regeringen kan det
tyckas
       att det inte skulle bereda några större
problem med att låta alla
       vittnesförhör ske under ed.
Risken med detta är emellertid, anförs det, att
       parterna
överskattar värdet av sådana förhör och underlåter att ta till
vara möjligheterna att åstadkomma tillräcklig bevisning genom
skriftliga
       vittnesberättelser. Därmed skulle det finnas
en risk för att onödiga
       sammanträden i ärendena skulle
behöva hållas. Regeringen pekar slutligen på
       att den
föreslagna ordningen redan gällt under ett kvarts sekel inom
förvaltningsprocessen utan att det synes ha riktats någon
kritik mot
       systemet. Sammanfattningsvis anför
regeringen att även om det genom
       förslaget uppstår en
skillnad mellan bevisningsreglerna för tvistemål och
motsvarande regler för ärenden så bör detta godtas.
Utskottet, som delar regeringens uppfattning, tillstyrker propositionen
i
       nu berörd del. Motionen avstyrks i motsvarande del.
       Ersättning för rättegångskostnad
       Den
nuvarande ärendelagen innehåller inga bestämmelser om en parts
ansvar för
       motpartens kostnader för förfarandet. I
rättegångsbalken finns däremot i 18
       kap. relativt
utförliga bestämmelser i ämnet. Grundprincipen enligt de
bestämmelserna är att en förlorande part skall ersätta motparten
dennes
       rättegångskostnader.
        Av
propositionen (s. 117 f) framgår att det i dag förekommer ärenden i
vilka rättegångsbalkens bestämmelser om rättegångskostnader
tillämpas, även
       om dessa torde vara mindre vanliga. Redan
Processlagberedningen uttalade
       att bestämmelserna, vilka
förutsätter att ett partsförhållande föreligger,
       endast i
begränsad omfattning skulle komma till användning i domstols-
ärendena (se NJA II 1947 s. 92 och 113). Enligt beredningen borde
beaktas
       olika ärendens beskaffenhet och syftet med de
bestämmelser om vilka var
       fråga. I propositionen redogörs
för flera rättsfall som rör frågor om
       ersättning för
rättegångskostnader i ärenden.
       Enligt 32 § förslaget
till ny ärendelag skall domstolen kunna förplikta
       den ena
parten eller dennes ställföreträdare, ombud eller biträde att
ersätta den andra parten för dennes kostnader i ärendet eller det
som i
       ärendet betalats av allmänna medel. I sådana fall
skall reglerna i 18 kap.
       RB tillämpas. En förutsättning är
att ärendeprocessen förs mellan enskilda
       parter.
I motionen  begärs att riksdagen  genom  ett tillkännagivande
till
       regeringen begär förslag till reglering av enskilds
rätt till ersättning
       för rättegångskostnader av det
allmänna, när en myndighet är motpart och
       den enskilde
vinner ärendeprocessen.
       I  propositionen  föreslås
inte  någon  sådan  regel.  Frågan  om
kostnadsansvaret i ärenden där en enskild part står mot det allmänna
har
       lämnats utanför reformen. Regeringen anför i
propositionen  (s. 118) att
       detta  spörsmål  har
en  ojämförligt  större  betydelse  för
förvaltningsdomstolarnas mål än för domstolsärendena. Mycket talar för
att
       svaret  på  frågan  bör  vara detsamma  för
förvaltningsmålen  och
       domstolsärendena, och ett
ställningstagande till frågan bör därför, anförs
       det,
inte ske isolerat för ärendenas del utan får övervägas i annat
sammanhang. Regeringens ställningstagande innebär att
rättegångskostnader
       inte kan dömas ut i ett ärende mellan
en allmän part och en enskild annat
       än om det för en viss
ärendetyp finns särskilda regler. Exempel på sådana
särbestämmelser ges bl.a. i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader
i
       ärenden och mål om skatt, m.m. såvitt gäller
arvsskatteärenden.
       Frågan om rättegångskostnader i
förvaltningsmål har varit aktuell för
       detta utskott vid
flera tillfällen. Efter initiativ av utskottet (se t.ex.
JuU 1984/85:14, rskr. 161 och 1988/89:JuU19 s. 23) fick
Domstolsutredningen
       i uppdrag att belysa frågan. I sitt
betänkande (del A s. 619 f) konstaterar
       utredningen att
det i en förvaltningsprocess endast sällan  uppstår
kostnader för enskilda även om det finns undantagsfall. Med nu
gällande
       regler får den enskilde därvid nästan alltid stå
för sina egna kostnader,
       även om han vinner processen. För
en del fall är den ordningen stötande och
       utredningen
anser  att  det  bör  finnas  en  reglering  avseende
rättegångskostnader i förvaltningsprocessen som är heltäckande.
Någon
       generell  möjlighet för vinnande part att få
ersättning bör enligt
       utredningen inte införas, men
utredningen föreslår att domstolen skall få
       besluta att det
allmänna skall svara för enskild parts kostnader i målet om
det - efter en helhetsbedömning - med hänsyn till omständigheterna
framstår
       som oskäligt att han själv skall bära dessa.
Domstolsutredningens betänkande har, som framgått ovan,
remissbehandlats.
       Den nämnda frågan är ännu inte
färdigbehandlad i Justitiedepartementet där
       det pågår en
översyn av förvaltningsprocessen. Översynen skall ske etappvis
och rättegångskostnadsspörsmålet kommer inte att tas med i den
första
       etappen.
       Utskottet, som saknar
anledning att nu inta annan ståndpunkt än regeringen
       när
det gäller frågan om rättegångskostnader i ärendeprocessen, tillstyrker
i denna del propositionen. Motionen avstyrks i motsvarande
del. Utskottet
       utgår  emellertid  från  att
regeringen i ett sammanhang överväger
rättegångskostnadsfrågorna i ärendeprocessen resp.
förvaltningsprocessen
       och att detta sker inom en inte
alltför avlägsen framtid.
       Protokoll vid
sammanträde
       Enligt den nuvarande ärendelagen (10 §)
förordnar regeringen om vad som gäller om
       protokoll i
ärenden. Detta sker i protokollkungörelsen (1971:1066; 2 §) där
det hänvisas till reglerna om protokoll i 6 kap.
rättegångsbalken.
       Utgångspunkten är att alla
handläggningsåtgärder skall dokumenteras i
       protokoll men
undantagen är många. När förhandling hålls skall protokoll
dock alltid föras.
       I propositionen (21 § andra
stycket i förslaget till ny ärendelag)
       föreslås att
det under ett sammanträde skall föras anteckningar bl.a. om
vad som förekommer vid detta när det gäller yrkanden,
medgivanden,
       bestridanden,  åberopanden, invändningar
och erkännanden samt om den
       utredning som läggs fram
vid sammanträdet. Ordet protokoll används inte i
       den
föreslagna bestämmelsen  utan  det  lämnas öppet i vilken form
anteckningarna skall ske.
       Enligt
författningskommentaren till den berörda bestämmelsen (prop. s.
163) finns det flera användbara sätt att föra sådana anteckningar
på. En
       möjlighet kan enligt regeringen vara att
anteckningarna förs på en särskilt
       upprättad handling, dvs.
att de protokollförs i hävdvunnen mening. Andra
möjligheter kan vara att de behövliga uppgifterna antecknas på
dagboksblad
       eller i ett ADB-behandlat målregister.
Anteckningar kan vidare, anförs det,
       givetvis behöva föras
även utan sammanhang med ett sammanträde, t.ex. när
       flera
domare deltar i en prövning och skiljaktig mening förekommer. De
särskilda bestämmelser som behövs om anteckningar enligt den
föreslagna
       bestämmelsen bör, anför regeringen, tas in i en
förordning.
       I  motionen  begärs att propositionen
avslås i denna del.  Enligt
       motionärerna bör
huvudregeln alltjämt vara att ett protokoll skall
upprättas vid ett sammanträde. Motionärerna anser att regelrätta
protokoll
       är det säkraste sättet att bevisa vad som
har förekommit vid ett
       sammanträde. Domstolen bör dock,
anser motionärerna, ges möjlighet att, när
       det är
lämpligt med hänsyn till sammanträdets syfte och omfattning,
begränsa skyldigheten att föra protokoll.
Utskottet, som i sammanhanget bl.a. noterat att det även enligt
gällande
       rätt i vissa enklare brottmål finns möjligheter
att i stället för protokoll
       föra anteckningar (se 6 kap. 1
§ tredje stycket RB), saknar anledning att
       inta annan
ståndpunkt än regeringen såvitt gäller dokumentationen av vad
som förekommit vid ett sammanträde i ett ärende. Utskottet vill
understryka
       att den föreslagna regleringen innebär att det
åligger domstolen att sörja
       för att bevisning föreligger
om vad som förekommit vid ett sammanträde.
       Utskottet
tillstyrker således bifall till propositionen i denna del och
avstyrker motionen i motsvarande del.
Övrigt
       Regeringen föreslår i propositionen (lagförslag 30)
en ändring i 4 kap. 1 och 2 §§ i
       den i proposition
1995/96:5 föreslagna lagen om företagsrekonstruktion.
Vidare föreslås (lagförslag 8) en ändring i bl.a. 3 § lagen (1845:50 s.
1)
       om handel med lösören, som köparen låter i säljarens
vård kvarbliva i den
       lydelse bestämmelsen föreslagits ha
i proposition  1995/96:5.  Denna
       proposition bereds av
lagutskottet och enligt vad justitieutskottet erfarit
       är
ärendet bordlagt och för närvarande är det inte fastställt någon
tidpunkt vare sig för utskotts- eller kammarbehandling av
propositionen.
       Med anledning härav har lagförslag 30
överlämnats till lagutskottet för
       beredning. Vidare
föreslår justitieutskottet att den i lagförslag 8
föreslagna ändringen såvitt avser 3 § sker i nämnda paragrafs nu
gällande
       lydelse. Utskottet anmärker vidare att den
ändring i 8 kap. 12 a § i
       jordabalken (lagförslag 5)
som föreslås i propositionen sker i den lydelse
       som
paragrafen har från den 1 januari 1996 (SFS 1995:1474).
       I
övrigt har  utskottet  inte  något att anföra med anledning av
propositionen eller motionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande fakultativ eller obligatorisk vittnesed
att riksdagen med avslag på motion 1995/96:Ju16 yrkande 2 antar
det i
        proposition 1995/96:115 framlagda förslaget till
lag om domstolsärenden
        såvitt avser 24 §,
res. 1 (m, c, fp, kds)
2. beträffande ersättning för rättegångskostnad
att riksdagen avslår motion 1995/96:Ju16 yrkande 1,
res. 2 (m, c, fp, mp, kds)
3. beträffande protokoll vid sammanträde
att
riksdagen med avslag på motion 1995/96:Ju16 yrkande 3 antar det i
moment 1 nämnda lagförslaget såvitt avser 21 §,
res. 3 (fp)
4.
beträffande förslaget till lag om domstolsärenden i
övrigt
att riksdagen antar det i moment 1
nämnda lagförslaget såvitt det inte
        omfattas av
utskottets hemställan ovan, dock med den ändringen att i 3 §
ordet "juristdomare" byts ut mot "lagfaren domare",
5. beträffande lagförslag 8
att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1845:50 s.
1)
        om handel med lösören, som köparen låter i
säljarens vård kvarbliva,
        dock med den ändringen
att 3 § erhåller i bilaga 2 som utskottets
        förslag
betecknade lydelse,
6.  beträffande
termen  juristdomare  i  regeringens
lagförslag
att riksdagen antar 18 kap. 4 a §
förslaget till lag om ändring i
        äktenskapsbalken, 20
kap. 1 § förslaget till  lag om ändring i
föräldrabalken, 19 kap. 21 a §, 20 kap. 12 § och 23 kap. 6 §
förslaget
        till lag om ändring i ärvdabalken, 15 §
förslaget till lag om ändring i
        lagen (1927:85) om
dödande av förkommen handling, 34 § förslaget till
        lag
om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 13 §
förslaget till lag om ändring i bötesverkställighetslagen
(1979:189), 20
        a § förslaget till lag om ändring
i lagen (1987:232) om sambors
        gemensamma hem, 64 c §
förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen
(1993:20), 53 § förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1811)
om
        disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. och 48 §
förslaget till lag om
        ändring i marknadsföringslagen
(1995:450) med den ändringen att i
        samtliga  nu
nämnda  paragrafer  ordet  "juristdomare"  i  olika
böjningsformer byts ut mot "lagfaren domare" i motsvarande
böjningsform,
7. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen antar följande i propositionen framlagda
lagförslag i den
        mån de inte omfattas av vad utskottet
hemställt ovan
       1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
       3. lag om
ändring i ärvdabalken,
       4. lag om ändring i
jordabalken,
       5. lag om ändring i rättegångsbalken,
6. lag om ändring i utsökningsbalken,
       7. lag om
ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos
myndighet,
       8. lag om ändring i lagen (1927:85) om
dödande av förkommen handling,
       9. lag om ändring i lagen
(1933:269) om ägofred,
       10. lag om ändring i lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
       11. lag om ändring
i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap,
       12.  lag  om  ändring  i
lagen  (1975:605)  om  registrering  av
båtbyggnadsförskott,
       13. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
       14. lag om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift,
       15. lag om ändring i
bötesverkställighetslagen (1979:189),
       16. lag om ändring i
lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
       17. lag
om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek,
       18. lag
om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,
19. lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor,
20. lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud,
21. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
22. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,
23. lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
24. lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334),
25. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
        26. lag om
ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m.,
       27. lag om ändring i
marknadsföringslagen (1995:450).
Stockholm den 5
mars 1996
      På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik
      I beslutet har deltagit: Gun
Hellsvik (m), Lars-Erik Lövdén (s), Sigrid
      Bolkéus (s),
Märta Johansson (s), Margareta Sandgren (s), Anders G Högmark
(m), Siw Persson (fp), Ann-Marie Fagerström (s), Alice Åström (v),
Pär
      Nuder (s), Maud Ekendahl (m), Kia Andreasson (mp),
Helena Frisk (s), Jeppe
      Johnsson  (m), Christin Nilsson
(s), Görel Thurdin (c) och Michael
      Stjernström
(kds).

Reservationer

1.
Fakultativ eller obligatorisk vittnesed (mom. 1)
       Gun
Hellsvik (m), Anders G Högmark (m), Siw Persson (fp), Maud Ekendal (m),
Jeppe Johnsson (m), Görel Thurdin (c) och Michael Stjernström
(kds) anser
       dels att den del av utskottets yttrande på s.
9 som börjar med "Utskottet,
       som" och slutar med
"motsvarande del" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar inte regeringens uppfattning i frågan om att
vittneseden
       skall göras fakultativ i ärendeprocessen. Det
finns visserligen argument
       för och emot att vittnen skall
avlägga ed, och obligatorisk vittnesed är,
       som framförs
i motionen, långt ifrån självklart i andra länder. Tvärtom
tycks det finnas en tendens att frångå den obligatoriska vittneseden,
t.ex.
       i länder som Danmark och Tyskland.  I dessa
länder kan emellertid
       straffansvar komma i fråga även för
utsagor som inte beedigats.
       Utskottet anser för sin del
att denna fråga är av utomordentlig vikt och
       att det
för närvarande inte finns förutsättningar för att i den nya
ärendelagen införa en separat och från rättegångsbalken avvikande
ordning.
       Frågan om vittnesförhör utan ed bör i stället
få en mer fullständig
       genomgång i ett annat och
större sammanhang innan en ändring genomförs i
       den nu
föreslagna riktningen.
       Mot den avgivna bakgrunden kan
utskottet inte tillstyrka propositionen i
       nu behandlad
del. I stället bör, som begärs i motionen, obligatorisk
vittnesed alltjämt gälla i ärendeprocessen.
       dels att
utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse:
1. beträffande fakultativ eller obligatorisk vittnesed
att riksdagen med bifall till motion 1995/96:Ju16 yrkande 2 antar 24 §
i
        det i proposition 1995/96:115 framlagda förslaget
till lag om domstols-
        ärenden med den ändringen att
paragrafen  erhåller  följande som
        Utskottets förslag
betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
p24 §
-----------------------------------------------------
Vid  sammanträde  får  Vid  sammanträde  får
vittnesförhör   hållas. vittnesförhör hållas. I
Förhöret får hållas under fråga  om vittnesförhör
ed. I övrigt tillämpas 36 tillämpas 36 kap. 1-18
kap. 1-18 och 20-25 §§ och    20-25
§§
       rättegångsbalken    på rättegångsbalken.
förhöret.
-----------------------------------------------------
Förhöret får hållas på telefon, om det är lämpligt
med hänsyn till  bevisningens  art  och övriga
omständigheter eller om bevisupptagning vid ett
sammanträde inför domstolen skulle medföra kostnader
eller  olägenheter  som  inte  står  i rimligt
förhållande till betydelsen av att bevisningen tas
upp på sådant sätt. Vid bevisupptagning på telefon
gäller  inte rättegångsbalkens  bestämmelser  om
kallelser och förelägganden och om påföljder för
utevaro.
-----------------------------------------------------

2. Ersättning för rättegångskostnad (mom. 2)
Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m), Siw Persson (fp), Maud
Ekendal (m),
       Kia Andreasson (mp), Jeppe Johnsson (m), Görel
Thurdin (c) och
       Michael Stjernström (kds) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som börjar med
"Utskottet,
       som" och slutar med "avlägsen
framtid" bort ha följande lydelse:
       Utskottet  anser
för  sin  del  att  frågan  om  ersättning  för
rättegångskostnader i ärendeprocessen inte fått en
tillfredsställande
       lösning i den nya ärendelagen
eftersom lagen inte reglerar frågan om
       kostnadsansvaret i
ärenden där en enskild står mot det allmänna. I varje
fall i vissa sådana ärenden är det uppenbart att en enskild måste ha
rätt
       till ersättning, nämligen om en myndighet överklagat
ett tingsrättsbeslut
       men inte vunnit framgång i
hovrätten. Den enskilde kan i sådana fall
       orsakas
rättegångskostnader vid de båda domstolarna som denne rimligen
måste få ersättning för.
       Enligt utskottets
uppfattning bör således utgångspunkten vara att en
enskild part skall ha rätt att utfå ersättning för rättegångskostnader
av
       det allmänna i de ärenden där en myndighet är motpart
och där myndigheten
       är tappande. Det får ankomma på
regeringen att upprätta förslag till
       lagstiftning i den
riktning som utskottet nu förordat och snarast lägga
fram detta för riksdagen. Vad utskottet här med anledning av motion
Ju16
       uttalat bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
       dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
          2. beträffande ersättning för
rättegångskostnad
        att riksdagen med anledning av
motion 1995/96:Ju16 yrkande 1 som sin
        mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

      3.
Protokoll vid sammanträde (mom. 3)
       Siw Persson (fp)
anser
       dels att den del av utskottets yttrande på s. 11 som
börjar med "Utskottet,
       som" och slutar med
"motsvarande del" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar här motionärernas uppfattning. Huvudregeln bör
alltså
       alltjämt vara att det vid sammanträden i
ärendeprocessen förs protokoll och
       detta bör, menar
utskottet, framgå direkt av lagtexten. Som motionärerna
framför är regelrätta protokoll det säkraste sättet att bevisa vad
som
       förekommit vid ett sammanträde. Den nya ärendelagen
bör dock ge domstolen
       möjlighet att begränsa skyldigheten
att föra protokoll när så är lämpligt
       med  hänsyn  till
sammanträdets  syfte och  omfattning.  Utskottets
ställningstagande föranleder ändringar i regeringsförslaget enligt vad
som
       framgår av hemställan nedan.
       dels att
utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande protokoll vid sammanträde
        att riksdagen
med bifall till motion 1995/96:Ju16 yrkande 3 antar 21 § i
det i proposition 1995/96:115 framlagda förslaget till lag om
domstols-
        ärenden med den ändringen att paragrafen
erhåller  följande  som
        Utskottets förslag betecknade
lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
p21 §
-----------------------------------------------------
I  fråga  om offentlighet och ordning vid ett
sammanträde tillämpas  5  kap.  1-5  och 9 §§
rättegångsbalken.
-----------------------------------------------------
Under sammanträdet skall  Under sammanträdet skall
det föras anteckningar om det föras protokoll om
vad som förekommer vid vad som förekommer vid
detta  när  det gäller detta  när  det gäller
yrkanden,  medgivanden, yrkanden,  medgivanden,
bestridanden,       bestridanden,
åberopanden, invändningar åberopanden, invändningar
och erkännanden samt om och erkännanden samt om
den utredning som läggs den utredning som läggs
fram  vid sammanträdet. fram  vid sammanträdet.
Har     sammanträdet Har     sammanträdet
begränsats enligt 13 §, begränsats enligt 13 §,
skall även det antecknas. skall även det antecknas.
Om det är lämpligt med
hänsyn till sammanträdets
syfte och omfattning får
det,  i  stället  för
protokoll,     föras
anteckningar.
-----------------------------------------------------

Utskottets förslag till ändring i regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
p3 §[1]
-----------------------------------------------------
Är  köpeavhandling  så  Är  köpeavhandling  så
upprättad och behandlad, upprättad och behandlad,
som  i 1 § sägs, men som  i 1 § sägs, men
inträffar utmätning inom inträffar utmätning inom
trettio dagar efter det trettio dagar efter det
avhandlingen inför rätten avhandlingen gavs in till
företeddes,     eller kronofogdemyndigheten  i
försätts  säljaren  i det  län där egendomen
konkurs efter ansökning, finns,  eller  försätts
som  gjorts inom sagda säljaren i konkurs efter
tid,  är  den  sålda ansökning,  som  gjorts
egendomen ej fredad från inom sagda tid, är den
att  utmätas eller att sålda egendomen ej fredad
räknas till konkursboet. från att utmätas eller
Detsamma  gäller,  när att   räknas   till
ansökan om förordnande av konkursboet.   Detsamma
god    man   enligt gäller, när ansökan om
ackordslagen  (1970:847) förordnande av god man
gjorts inom nämnda tid enligt    ackordslagen
och  konkurs  följt på (1970:847)  gjorts inom
ansökan, som gjorts inom nämnda tid och konkurs
tre veckor från det att följt  på ansökan, som
verkan         av gjorts inom tre veckor
godmansförordnandet    från det att verkan av
förföll   eller,  när godmansförordnandet
förhandling om offentligt förföll   eller,  när
ackord       följt, förhandling om offentligt
ackordsfrågan avgjordes. ackord       följt,
Görs efter utgången av ackordsfrågan avgjordes.
den  i  första punkten Görs efter utgången av
angivna  tiden jäv mot den  i  första punkten
köpeavhandling, vilken är angivna  tiden jäv mot
så   upprättad   och köpeavhandling, vilken är
behandlad,  som  nyss så   upprättad   och
sagts, är, om jävet görs behandlad,  som  nyss
vid utmätningstillfälle, sagts, är, om jävet görs
fordringsägaren  skyldig vid utmätningstillfälle,
att,  om  han  vill fordringsägaren  skyldig
fullfölja jävet, inom en att,  om  han  vill
månad  därefter  väcka fullfölja jävet, inom en
talan mot såväl säljaren månad  därefter  väcka
som  köparen  vid  den talan mot såväl säljaren
tingsrätt som avses i 1 som   köparen   vid
§. Gör han inte det, har tingsrätten i den ort där
han förlorat sin talan. egendomen finns. Gör han
Godset  skall  genast inte  det,  har  han
beläggas med kvarstad och förlorat  sin  talan.
sökanden skall, om han Godset  skall  genast
vill att åtgärden skall beläggas med kvarstad och
bestå, inom fjorton dagar sökanden skall, om han
efter           vill att åtgärden skall
utmätningsförrättningen  bestå, inom fjorton dagar
hos kronofogdemyndigheten efter
ställa full borgen för utmätningsförrättningen
den kostnad och skada, hos kronofogdemyndigheten
som  kan  orsakas  av ställa full borgen för
kvarstaden. Var säljarens den kostnad och skada,
egendom  avträdd  till som  kan  orsakas  av
konkurs,  skall vad om kvarstaden. Var säljarens
återvinning   av  lös egendom  avträdd  till
egendom till konkursbo är konkurs,  skall vad om
stadgat i 4 kap. 19 och återvinning   av  lös
20   §§  konkurslagen egendom till konkursbo är
(1987:672)      äga stadgat i 4 kap. 19 och
motsvarande tillämpning.  20   §§  konkurslagen
(1987:672)      äga
motsvarande tillämpning.
-----------------------------------------------------
Vad  som nu sagts om konkurs äger motsvarande
tillämpning  om  i  stället  offentligt  ackord
fastställes. I fråga om talan  med anledning av
ackordsförhandling äga 17 och 18 §§ ackordslagen
(1970:847) motsvarande tillämpning.
-----------------------------------------------------