Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU12

Ny vapenlag


Innehåll

1995/96
JuU12

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
ett regeringsförslag om en ny, språkligt
och systematiskt omarbetad, vapenlag som
anpassats till internationella  krav.
Utskottet  tillstyrker förslaget  med
vissa justeringar av lagteknisk natur.
Till  betänkandet  har  fogats  sju
reservationer varav två från (c) och fem
från (mp).

Propositionen

I proposition 1995/96:52 har regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit  att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. vapenlag,
2. lag om ändring i lagen (1988:254) om
förbud beträffande knivar och  andra
farliga föremål,
3. lag om ändring i lagen (1992:1300)
om krigsmateriel,
4. lag om ändring i lagen (1994:122) om
ändring  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel,
5.  lag  om  ändring  i  tullagen
(1994:1550).
Lagförslagen,  som  granskats  av
Lagrådet, har fogats till betänkandet,
se bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1995/96:Ju6 av Kia Andreasson m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att  sikten som utnyttjar  strålning
utanför ögats känslighetsområde skall
omfattas av vapenlagen och tillstånd
skall krävas för innehav,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att   paintballvapen  skall   vara
tillståndspliktiga enligt samma regler
som för annat målskytte,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att tillstånd för handel med skjutvapen
av  typ  hel-  eller halvautomatiska
handeldvapen endast prövas av regeringen
enligt krigsmateriellagen,
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att skytteklubbar till polismyndighet
skall anmäla vilka medlemmar som slutar
vara aktiva i klubben,
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att det till medlemmar i skytteklubbar
endast utfärdas tidsbegränsade licenser
som måsta styrkas vartannat år,
6. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att behörighetskrav skall inrättas för
att få tillstånd att handla med vapen,
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att rapportering av en vapenhandlares
import detaljerat skall rapporteras av
tullen till polisdistrikt,
8. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i vapenlagen
att alla legala vapen skall förvaras i
godkända säkerhetsskåp enligt SS 3492
och vara SIS-certifierade.
1995/96:Ju7 av Gullan Lindblad (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en ny lagstiftning
rörande soft air guns.

1995/96:Ju8 av Eskil Erlandsson  och
Birgitta Carlsson (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att 3 kap. 8
§  vapenlagen avslutas med  följande
mening: "Vad nu har sagts hindrar dock
inte att ett vapen lånas ut av en
skyttesammanslutning för övning eller
tävling på bana eller annan anläggning
som   ägs   eller   drivs   av
skyttesammanslutningen",
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ge  kvinno-  och
brottsofferjourer möjlighet att bevilja
licenser för pepparspray.
Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1995

1994/95:Ju602 av Barbro Andersson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en skärpning av
lagstiftningen vad gäller såväl militära
som civila vapen.

1994/95:Ju621 av Roland Larsson (c) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring av den s.k.
knivlagen  att  den  även  omfattar
stålhättade skor och kängor.

1994/95:Ju623 av Bengt Silfverstrand och
Bo Nilsson (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av
skärpning av reglerna för vapeninnehav
m.m.

1994/95:Ju629 av Sigge Godin (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
en   skyndsam  totalgenomgång   av
vapenhandeln,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till ett program som begränsar
den illegala tillgången till vapen.
1994/95:Ju809 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  olaga vapeninnehav  och
vapenanvändning vid våldsbrottslighet,
15. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till ändring i lagen (1988:254)
om förbud beträffande knivar och andra
farliga föremål som föreslås i motionen,
1994/95:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
50. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om innehav av vapenlicens för
dem som döms för våldsbrott.

Utskottet

Bakgrund

Den nu gällande vapenlagen (1973:1176,
omtryckt 1991:1181), som trädde i kraft
år  1974, innehåller bestämmelser om
enskildas  och organisationers  m.fl.
befattning med vapen och ammunition.
Lagen kompletteras av vapenförordningen
(1974:123, omtryckt 1991:1257) och av
Rikspolisstyrelsen utgivna föreskrifter
och    allmänna    råd    till
vapenlagstiftningen (RPS FS 1992:2 FAP
551-3). Vad gäller tillverkning  och
utförsel av vissa skjutvapen och viss
ammunition finns bestämmelser i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel  och  i
förordningen    (1992:1303)    om
krigsmateriel. Regler om hantering och
import av ammunition finns även i lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva
varor.
Utanför vapenlagen faller knivar, andra
stick- och skärvapen samt vissa andra
föremål som, utan att vara skjutvapen,
är ägnade att användas som vapen vid
brott mot liv eller hälsa. Bestämmelser
om  sådana  föremål finns  i  lagen
(1988:254) om förbud beträffande knivar
och   andra   farliga   föremål
(knivförbudslagen) och, såvitt  avser
införsel, i förordningen (1990:415) om
tillstånd till införsel av vissa farliga
föremål.
Vapenlagen har ändrats vid ett flertal
tillfällen sedan den trädde i kraft. Den
senaste  övergripande genomgången  av
lagen   företogs  av  1987   års
vapenutredning som år 1989 lade fram
sitt  slutbetänkande  (SOU  1989:44)
Översyn   av   vapanlagstiftningen.
Utredningens förslag ledde bl.a. till
att  bestämmelserna om  förvärv  och
innehav av ammunition skärptes, att det
ställdes högre krav på förvaring av
vapen och ammunition samt att reglerna
om  återkallelse  av  vapentillstånd
förtydligades och i viss mån skärptes
(prop. 1990/91:130, JuU33, rskr. 300).
I ärendet uttalade justitieutskottet
(bet. s. 32) att vapenlagen knappast
kunde  sägas uppfylla  de  krav  på
överskådlighet och tillgänglighet som
kan ställas på en modern lagstiftning.
Enligt utskottet borde lagen därför vid
ett lämpligt tillfälle - exempelvis i
samband  med en anpassning till  en
framtida EG-reglering - ingående ses
över både systematiskt och språkligt.
Vad utskottet anfört gav riksdagen som
sin mening regeringen till känna.
En  anpassning  av vapenlagen  till
internationella  krav  aktualiserades
sedan EG:s ministerråd i juni  1991
utfärdade ett direktiv (991/477/EEG) om
kontroll av förvärv och innehav av vapen
inom  medlemsstaterna, nedan  benämnt
vapendirektivet.  I  direktivet,  som
blivit bindande för Sverige i och med
Sveriges inträde i EU den 1 januari
1995,  föreskrivs att medlemsstaterna
skall anpassa sin lagstiftning så att
kontrollen av enskildas förvärv  och
innehav  av  vapen  och  ammunition
uppfyller i vart fall vissa minimikrav.
I direktivet finns också anvisningar om
hur vapen och ammunition skall få föras
över mellan medlemsstaterna och om hur
information om sådana överföringar skall
utbytas.
I  ett  motionsärende  hösten  1992
(1992/93:JuU4) behandlade utskottet ett
antal   motioner   rörande   bl.a.
prövningsförfarandet enligt vapenlagen,
rätten att inneha lasersikten, rätten
att  förvärva och inneha ammunition,
behovet   av   en   översyn   av
vapenlagstiftningen,  förutsättningarna
för  att  återkalla  vapentillstånd,
tillstånd för innehav av samlarvapen
samt      förvaringsbestämmelserna
beträffande ammunition. Utskottet, som
hade inhämtat att en utredning om EG-
anpassning  m.m. av  vapenlagen  var
förestående, fann inte skäl att  ta
ställning  till  de  yrkanden  som
framställts i motionerna. I  stället
förutsatte utskottet att de i motionerna
aktualiserade spörsmålen i erforderlig
omfattning skulle tas upp i det kommande
utredningsarbetet.
I det senaste lagstiftningsärendet på
området våren 1993 skärpte riksdagen
straffskalan  för olaga vapeninnehav,
respektive överlåtelse eller upplåtelse
av ett skjutvapen till någon som inte är
berättigad att inneha det, genom att en
särskild straffskala om grovt  brott
infördes  (prop. 1992/93:141,  JuU16,
rskr. 220). I detta ärende infördes
också   den  tidsbegränsade  lagen
(1993:206) om ansvarsfrihet vid olaga
vapeninnehav, s.k. vapanamnesti. Genom
denna lag gavs möjlighet för den som
olovligen  innehade  vapen   eller
ammunition att under en begränsad period
lämna in vapnen eller ammunitionen till
polisen utan att därvid dömas  till
ansvar. Vapenamnestin ledde till att en
stor mängd vapen och ammunition lämnades
in.
Regeringen tillsatte i mars 1993 en
utredning (dir. 1993:12) med uppdrag att
göra  en  översyn  av  vapenlagen
(1973:1176). Utredningen antog namnet
Vapenlagsutredningen. I januari  1994
lade utredningen fram betänkandet (SOU
1994:4) Vapenlagen och EG. Betänkandet
innehåller ett förslag till en  ny,
språkligt  och systematiskt omarbetad
vapenlag, vari även tagits in bl.a.
sådana  förändringar  som  bedömts
nödvändiga vid ett svenskt inträde i
Europeiska unionen (EU). I betänkandet
behandlas också vissa andra frågor om
vapenlagstiftningens utformning, främst
de som  aktualiserades av utskottet i
det   ovan   nämnda   betänkandet
1992/93:JuU4. Utredningens betänkande,
som ligger till huvudsaklig grund för
förslagen  i  propositionen,   har
remissbehandlats.
I propositionen behandlas också ett
förslag som lagts fram i betänkandet
(SOU 1995:53) Samverkan för fred - den
rättsliga regleringen och som  avser
regleringen i vapenlagen om vad som
skall gälla för främmande stats militära
styrka som besöker Sverige inom ramen
för  internationellt  samarbete  i
fredsbevarande   verksamhet.   Detta
betänkande   remissbehandlas   för
närvarande.  Med  anledning  av  en
skrivelse från Svenska jägareförbundet
till regeringen (dnr Ju95/539) tas i
propositionen  även  upp  frågan  om
utlåning av skjutvapen till personer som
inte fyllt 18 år.
Närmare om EU:s vapendirektiv

EG:s ministerråd har som framgått ovan
utfärdat ett direktiv (91/477/EEG) om
kontroll av förvärv och innehav av vapen
inom medlemsstaterna, vanligen benämnt
vapendirektivet, vilket blev bindande
för Sverige genom inträdet i EU den 1
januari 1995.
Vapendirektivet syftar till att få till
stånd   en   delvis   harmoniserad
lagstiftning  i dessa frågor  mellan
medlemsstaterna. I direktivets ingress
deklareras att det kan vara lämpligt att
bestämma vilka kategorier av skjutvapen
som  privatpersoner  inte  alls  får
förvärva eller inneha eller som de får
inneha endast med tillstånd eller efter
anmälan. Vidare anförs att det i princip
inte bör vara tillåtet att ta  med
skjutvapen mellan länderna, men  att
detta kan medges om ett förfarande antas
som  ger staterna möjlighet att  få
underrättelse om att ett skjutvapen förs
in i respektive land. Smidigare regler
bör  dock  antas  för  jakt  eller
tävlingsskytte för att inte inkräkta på
den fria rörligheten mer än nödvändigt.
Vapendirektivet    berör    inte
medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder
mot illegal vapenhandel. Inte heller
berörs  staternas rätt  att  utfärda
nationella bestämmelser om tillstånd att
inneha vapen eller om jakt och tävling
med vapen. Direktivet gäller inte heller
sådana förvärv och innehav av vapen som
är förenliga med nationell rätt och som
avser  de väpnade styrkorna, polisen
eller offentliga myndigheter och inte
heller  sådana  vapensamlare   och
kulturella historiska institutioner som
har  statens  godkännande  för  sin
verksamhet. Direktivet tar inte  upp
kommersiella överlåtelser av krigsvapen
och ammunition till sådana vapen.
Vapendirektivet anger det minsta krav
som medlemsstaternas lagstiftning skall
uppfylla men tillåter dessa att hålla en
högre skyddsnivå. Den speciella procedur
med europeiska skjutvapenpass som avser
jägare  och tävlingsskyttar och  som
behandlas i direktivet skall dock alltid
kunna tillämpas med i direktivet angivna
begränsningar.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till
en  ny,  språkligt och  systematiskt
omarbetad, vapenlag. I huvudsak bygger
förslaget på bestämmelserna i den nu
gällande vapenlagen.
Propositionen innehåller förslag till
sådana ändringar av vapenlagstiftningen
som  behövs för att i svensk  rätt
genomföra    EG:s   vapendirektiv.
Anpassningen innebär en viss skärpning
av  bestämmelserna  om  innehav  av
ammunition  samt vissa ändringar  av
bestämmelserna om införsel av skjutvapen
och ammunition till Sverige. För att
uppfylla  direktivets  krav  föreslås
vidare att regeringen skall bemyndigas
föreskriva att tillstånd skall krävas
för  överföring  av  skjutvapen  och
ammunition  till  ett  annat  land.
Därigenom ges också regeringen möjlighet
att meddela bestämmelser om utsläppande
på  marknaden  och  övervakning  av
explosiva  varor  för  civilt  bruk
(95/15/EEG). Den höga skyddsnivån som
gäller i Sverige beträffande innehav av
vapen och ammunition förändras inte på
grund av förslagen.
Bestämmelserna  om  överklagande  av
beslut  enligt  vapenlagen  föreslås
ändrade så att polismyndighetens beslut
skall  överklagas till länsrätten  i
stället  för  som  i  dag  till
länsstyrelsen. Kammarrätten skall pröva
ett överklagande från länsrätten endast
om     kammarrätten     meddelat
prövningstillstånd.
Vidare föreslås att polismyndigheten
undantagsvis skall få bevilja tillstånd
att skjuta med ett vapen för vilket
tillstånd till innehav meddelats för
annat ändamål än skjutning.
Det föreslås också att den som har
särskilt tillstånd att inneha  extra
vapendelar skall få byta ut dessa mot
nya  likadana  utan att  söka  nytt
tillstånd.
Härutöver  behandlas i propositionen
frågor  om  lasersikten, signalvapen,
tårgassprayer och andra liknande sprayer
samt frågor om s.k. paintballvapen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 april 1996.
Överväganden

Inledning

Utskottet kan konstatera att den nu
gällande vapenlagen är över 20 år gammal
och att den sedan ikraftträdandet har
ändrats vid ett stort antal tillfällen.
Vapenlagen framstår i dag som  både
ålderdomlig och svårtillgänglig. Den har
heller inte anpassats till relevanta
direktiv inom EG. Utskottet anser därför
att det nu är dags att besluta om en ny
vapenlag  som  anpassats  till  EG:s
bestämmelser och som i språkligt och
systematiskt hänseende uppfyller de krav
som  bör  ställas  på  en  modern
lagstiftning.
Utskottet ser i princip positivt på de
förslag som läggs fram i propositionen.
Med   anledning  av  ett   antal
motionsyrkanden som väckts i anslutning
till propositionen återkommer utskottet
i det följande till vissa enskildheter i
de framlagda förslagen.
I ärendet föreligger även ett antal
motionsyrkanden som väckts dels  med
anledning av propositionen, dels under
den allmänna motionstiden 1995 och som
inte direkt tar sikte på propositionens
förslag utan främst berör frågor om hur
vapenkontrollen skall kunna förbättras.
Dessa motionsyrkanden behandlas i den
avslutande delen av betänkandet.

Lasersikten

I motion 1995/96:Ju6 (mp) begärs att
lasersikten och liknande sikten skall
bli tillståndspliktiga enligt den nya
vapenlagen.
Ett lasersikte är ett riktmedel som kan
monteras på olika typer av skjutvapen.
Det är så konstruerat att det sänder en
kompakt   ljusstråle   i   vapnets
skottriktning. Ljusstrålen skapar  en
lysande röd punkt på det föremål den
träffar. Det är meningen att siktet
skall ställas in så att den röda punkten
överensstämmer med den punkt där ett
skott  från vapnet träffar. Eftersom
punkten blir svårare att se på ett
längre avstånd ingår ofta en kikare i
siktet.
Det kan i sammanhanget nämnas att olika
laserinstrument  har  ett  betydande
användningsområde i yrkeslivet, t.ex.
som     riktinstrument     vid
anläggningsarbeten,   i   medicinsk
verksamhet och som s.k. laserpekare till
overheadapparater.
Riktmedel  för  vapen  såsom  t.ex.
kikarsikten och lasersikten  omfattas
inte av bestämmelserna i vapenlagen och
de är således inte tillståndspliktiga
enligt denna lag. Något förslag  om
tillståndsplikt läggs inte heller fram i
propositionen, jfr 1 kap.  3  §  i
förslaget  till  ny  vapenlag.  För
laseranordningar finns däremot särskilda
bestämmelser   i   strålskyddslagen
(1988:220). Laser klassbestäms enligt
Statens       strålskyddsinstituts
författningssamling med  hänsyn  till
strålningsegenskaperna. För de  högre
klasserna gäller krav på tillstånd. De
lasersikten som finns i handeln  är
emellertid klassade i någon av de lägsta
klasserna och är i princip ofarliga för
det oskyddade ögat.
Vapenlagsutredningen föreslår i sitt
betänkande (s. 99 f) att lasersikten
skall omfattas av vapenlagen och att
tillstånd skall krävas för  innehav.
Utredningen motiverar sin ståndpunkt med
att det inte råder någon tvekan om att
lasersikten kan användas vid allvarlig
brottslighet  och  att  samhällets
uppmärksamhet därför är påkallad samt
att behov av lasersikten endast kan
föreligga  under  mycket  speciella
förhållanden.
Flera  av  remissinstanserna,  bl.a.
Riksåklagaren  och Rikspolisstyrelsen,
har   ifrågasatt  eller   avstyrkt
utredningens förslag i denna del. De
framhåller att lasersikten inte utgör
något problem ur polisiär synpunkt och
att införandet av tillståndsplikt skulle
skapa en ökad byråkrati som inte är
motiverad. Även Statens kriminaltekniska
laboratorium,  SKL, har  ställt  sig
tveksamt till utredningens förslag och
bl.a. påpekat att användbarheten av ett
lasersikte är störst på korta avstånd
och under dåliga ljusförhållanden. I
sådana sammanhang är enligt SKL  en
tillståndsfri   laserpekare   lika
användbar. SKL framhåller också  att
lasersikten kan vara svåra att särskilja
från laserpekare och att utredningens
förslag därför inte skulle få den effekt
som eftersträvades.
Enligt  vad  regeringen  anför  i
propositionen (s. 64) bör utredningens
förslag i denna del inte genomföras. Vid
detta   ställningstagande   hänvisar
regeringen till vad SKL  anfört  om
gränsdragningsproblem till  instrument
som  rimligen inte bör falla  under
vapenlagstiftningens   område   och
möjligheten att ersätta lasersikten med
annan liknande utrustning. Regeringen
avser  dock  att mycket noga  följa
utvecklingen  på  detta  område  och
eterkomma till riksdagen om det skulle
visa sig att det finns ett mer påtagligt
behov  av tillstånd för innehav  av
lasersikten.
Utskottet  instämmer  i  regeringens
uppfattning att lasersikten inte bör
omfattas  av  tillståndsplikt  enligt
vapenlagen.  Utskottet  noterar  att
regeringen avser att mycket noga följa
utvecklingen på området och vid behov
återkomma  till  riksdagen.  Motion
1995/96:Ju6 i nu aktuell del avstyrks.

Beviljande av vapentillstånd för
pepparspray

I motion 1995/96:Ju8 (c) föreslås att
kvinno- och brottsofferjourer skall få
möjlighet att bevilja tillstånd  för
innehav av pepparspray.
Frågor om tillstånd enligt vapenlagen
handläggs enligt 7 § i lagen (2 kap. 2 §
förslaget till ny vapenlag) exklusivt av
polismyndigheten.
Vapenlagens  bestämmelser  omfattar,
förutom skjutvapen i egentlig mening,
även vissa andra föremål som räknas upp
i 1 § andra stycket vapenlagen (1 kap. 3
§ förslaget till ny vapenlag). Bland
dessa   föremål   nämns   särskilt
tårgasanordningar. Med tårgasanordningar
torde avses även andra anordningar som
till verkan och ändamål är jämförliga
därmed (jfr prop. 1973:166 s. 134).
I propositionen (s. 69) anförs att
tårgasanordningar  sedan  lång  tid
tillbaka omfattats av vapenlagen och
varit  underkastade  samma  krav  på
tillstånd  m.m. som skjutvapen.  Det
saknas enligt regeringen skäl att i
detta  sammanhang överväga att ändra
denna ordning. Även om risken är liten
att någon skall tillfogas allvarliga
skador    av    tårgas,    har
tårgasanordningarna enligt propositionen
karaktär av vapen. Syftet är att under
en begräsad tid fysiskt sätta en person
ur  spel.  Utöver  de  polisiära
användningsområdena   är    tårgas
anordningarna avsedda att användas i
självförsvar. Enligt propositionen är de
emellertid   lika  effektiva   som
angreppsvapen. Det har bl.a. visat sig
att  tårgassprayer ofta kommer  till
användning  vid  rån  och  liknande
överfall.
Sprayer för försvarsändamål kan enligt
SKL och Försvarets forskningsanstalt,
FOA, delas in i fyra kategorier.
Sprayer i kategori A innehåller tårgas
och är alltså direkt hänförliga till
tårgasanordningar.
Sprayer i kategori B innehåller andra
tårretande ämnen än tårgaser. Hit hör de
s.k.  pepparsprayerna.  Den  aktiva
substansen i pepparspray, capsaicin, har
en liknande verkan som tårgas.
Till kategori C hänförs sprayer som
innehåller ämnen som inte är direkt
irritationsframkallande och som enligt
FOA  kan förmodas ha låg giftighet.
Sprayer i denna kategori har ofta till
syfte att märka ut en angripare för
framtida identifiering. De skiljer sig
således väsentligt i fråga om verkan och
ändamål från tårgasanordningarna.
Sprayer i kategori D slutligen ger
temporär bedövning eller förlamning. De
kan därför, även utan att irritera ögon,
hud eller slemhinnor, ha en kraftigt
prestationsnedsättande effekt.
Enligt  propositionen  bör,  förutom
sprayerna i kategori A, även sprayerna i
kategori B, bl.a. pepparspray, och D
falla  under  vapenlagen  och  vara
tillståndspliktiga. Därmed skulle det
direkt av lagtexten framgå att bl.a.
pepparspray  omfattas av  vapenlagens
tillståndsbestämmelser.
För att klargöra vapenlagens omfattning
när det gäller olika skyddssprayer och
för att undvika eventuella tveksamheter
i  legalitetshänseende  föreslås  i
propositionen  en   justering   av
uppräkningen  1  §  andra  stycket
vapenlagen (1 kap. 3 § förslaget till ny
vapenlag) genom att ett förtydligande
tillägg görs i paragrafen.
Regeringen har inte funnit skäl att i
propositionen ta upp frågan om i vilken
utsträckning tillstånd bör beviljas för
tårgasanordningar   eller    andra
tillståndspliktiga   sprayer.    I
Rikspolisens föreskrifter och allmänna
råd till vapenlagstiftningen (avsnitt
6.2)  anges  att  tillståndsgivningen
beträffande  gaspistoler  och  andra
likartade vapen - exempelvis spray - bör
vara mycket restriktiv och att tillstånd
endast bör beviljas undantagsvis, när
ett synnerligen starkt behov föreligger.
Frågan   om   tillståndsgivningens
omfattning  har fått ökad aktualitet
genom att Rikspolisstyrelsen har inlett
en försöksverksamhet där hotade kvinnor
som komplement till s.k. trygghetspaket,
som innehåller olika larmanordningar,
efter vederbörlig tillståndsprövning i
varje enskilt fall också utrustats med
pepparspray   eller   tårgasspray.
Regeringen har genom ett beslut den 18
november   1993   uppdragit   åt
Rikspolissstyrelsen  att   utvärdera
försöksverksamheten.    Utvärderingen
beräknas  av Rikspolisstyrelsen  vara
färdig i början av september 1996.
Utskottet konstaterar att frågor om
vapentillstånd enligt vapenlagen  för
närvarande     handläggs     av
polismyndigheten. Utskottet finner detta
vara en ändamålsenlig ordning. Förslaget
i motion 1995/96:Ju8 om att även vissa
fristående organisationer  skulle  få
handlägga vissa typer av vapenärenden är
enligt   utskottets  mening   inte
acceptabelt  ur bl.a. kontroll-  och
säkerhetssynpunkt. Utskottet ser däremot
positivt på den försöksverksamhet med
att  förse vissa hotade kvinnor med
skyddsspray  som  nu  bedrivs  av
Rikspolisstyrelsen. Med  det  anförda
tillstyrker utskottet propositionen i
denna del och avstyrker bifall till
motion 1995/96:Ju8.

Paintballvapen

I motion 1995/96:Ju6 (mp) föreslås att
s.k.   paintballvapen  skall  vara
tillståndspliktiga enligt vapenlagen.
Paintballvapen är benämningen på en typ
av kolsyredrivna vapen som till utseende
påminner om stridsvapen. Dessa vapen
laddas med ampuller som består av ett
gelatinskal och har ett innehåll av
flytande färg. Vapnen och amunitionen
används vid stridsliknande spel  och
lekar.
Enligt 5 § andra stycket vapenlagen (2
kap. 1 § andra stycket förslaget till ny
vapenlag) krävs inte tillstånd för den
som fyllt 18 år att inneha, driva handel
med eller föra in ett kolsyre-, luft-
eller fjädervapen som är avsett för
målskjutning eller ett harpungevär, allt
under förutsättning att vapnet har en i
förhållande till andra vapen begränsad
effekt.
Enligt 1 a § vapenförordningen skall
ett kolsyre- luft- eller fjädervapen
anses ha en sådan begränsad effekt om en
projektil från vapnet fyra meter från
pipans mynning har en anslagsenergi som
är mindre än 10 joule. När det gäller
hel- eller halvautomatiska vapen  av
dessa slag är motsvarande gräns 3 joule.
Statens kriminaltekniska laboratorium,
SKL,  testar  kolsyre-,  luft-  och
fjädervapen för att avgöra om dessa
skall anses vara effektbegränsade eller
inte.  På  de  paintballvapen  som
undersökts av SKL har en anslagsenergi
på mellan fem och nio joule uppmätts.
Hel- och halvautomatiska vapen används
på  grund  av  den  låga  tillåtna
anslagsenergin inte i stridslekarna.
I sitt remissyttrande i ärendet har SKL
bl.a. påpekat att paintballvapen på ett
enkelt sätt kan ändras så att hastighet
och  anslagsenergi uppnår ett  högre
värde. Det finns enligt SKL anledning
att tro att de vapen som finns på
marknaden kan ha högre prestanda än det
vapen  som klassificerats. Ett sådan
förhöjt   värde  ökar   emellertid
projektilens   farlighet    endast
marginellt.  Risken för en  framtida
allmän    prestandahöjning    för
paintballvapen torde enligt SKL inte
heller vara speciellt stor beroende på
att det finns praktiska faktorer hos
vapnen och ammunitionen som naturligt
begränsar prestandan.
SKL anser på de anförda skälen att
klassificeringen av paintballvapen inte
är meningsfull i sin nuvarande form. SKL
föreslår att man föreskriver antingen
att  alla  hel-  och halvautomatiska
skjutvapen skall vara tillståndspliktiga
och de övriga tillståndsfria för den som
fyllt  18  år  eller  att  samtliga
paintballvapen skall vara tillståndsfria
för personer som fyllt 18 år. Enligt
SKL:s  uppfattning  finns  det  ur
vapenteknisk  synvinkel ingen  större
anledning till särbehandling av de olika
typerna av paintballvapen; eldhastighet
och projektilens farlighet skiljer sig
inte åt.
Enligt propositionen (s. 72) torde det
andra kravet för att vapnen skall anses
tillståndsfria för personer över 18 år -
att de är avsedda för målskjutning - i
praktiken ha kommit att anses uppfyllt
när det gäller paintballvapen. I varje
fall har såvitt regeringen känner till
ingen  myndighet  ingripit  mot  att
personer som fyllt 18 år utan tillstånd
importerat,  sålt  eller  innehaft
paintballvapen med begränsad effekt.
I  propositionen anförs vidare  att
utgångspunkten  vid fastställande  av
tillståndspliktens omfattning bör vara
den   direkta   farligheten   hos
paintballvapen och risken i övrigt för
att dessa skall komma att användas som
hjälpmedel vid allvarlig brottslighet.
Det  har  enligt propositionen  inte
framkommit att paintballvapen i  sig
skulle  ha  orsakat några allvarliga
skador. Det hänvisas också till att
penetreringsförmågan  hos  projektilen
från ett paintballvapen är väsentligt
mindre än hos projektilen från  ett
effektbegränsat luftgevär. Luftgevär av
denna  typ  har sedan  länge  varit
tillståndsfria för personer som fyllt 18
år.  Det  finns enligt propositionen
heller inget stöd för att paintballvapen
skulle   utgöra   en   fara   i
brottssammanhang;  vapnen  har  ett
relativt särpräglat utseende och kan
svårligen  förväxlas  med  ordinära
handeldvapen.
När  det sedan gäller aspekten att
aktiviteter med paintballvapen i vissa
fall skulle kunna ge intryck av att
förhärliga utövandet av våld anförs i
propositionen  att  ingenting  har
framkommit som tyder på att det skulle
föreligga något samband mellan utövande
av   paintballskytte   och   och
våldsbenägenhet i övrigt. Även om man
enligt  propositionen  kan  anföra
invändningar från etiska utgångspunkter
mot att anordna stridsliknande spel och
lekar med paintballvapen så finns det
knappast skäl att ingripa mot dessa med
stöd av vapenlagstiftningen. Man bör,
anförs det, hålla i minnet att också
flera etablerade sporter är inspirerade
av  verklig  våldsutövning  mellan
människor. Enligt propositionen finns
det   anledning  att   tro   att
paintballskyttet med tiden i allt större
utsträckning kommer att  bedrivas  i
organiserade   former   och   att
tävlingsmomentet därvid kommer att bli
mer framträdande än likheterna med en
verklig eldstrid.
Med  hänsyn till bl.a. det anförda
förordar regeringen att paintballvapen i
princip bör vara tillståndsfria  för
personer som fyllt 18 år. Mot bakgrund
av   vad   SKL   uttalat   om
paintballprojektilernas  anslagsenergi
och vapnens prestanda i övrigt anser
regeringen  dessutom  att  de  i
vapenförordningen       uppställda
effektgränserna bör avskaffas  såvitt
gäller  paintballvapen. Dessutom  bör
enligt  regeringen  såväl  hel-  som
halvautomatiska    och    övriga
paintballvapen  anses  ha  en  sådan
begränsad effekt som avses i 5 § andra
stycket vapenlagen. En föreskrift om
detta bör tas in i vapenförordningen.
Avslutningsvis anförs att skytte med
paintballvapen  bör  anses  utgöra
målskytte. Alternativet, att skapa en
särreglering för paintballvapen, finner
regeringen inte befogat. I denna del
anförs att paintballvapen inte syftar
till att åstadkomma annan effekt än att
markera en träff på en motspelare, som
får  förutsättas vara införstådd med
denna konsekvens av spelet. Även om det
således är fråga om skytte mot levande
mål anser regeringen att paintballvapen
i vapenlagens mening - där avsikten
främst  är  att  utesluta  andra
användningsområden - bör anses  vara
avsedda för målskjutning.
Utskottet  instämmer  i  regeringens
bedömningar beträffande paintballvapen
och  avstyrker  bifall  till  motion
1995/96:Ju6 i denna del.

Utlåning av vapen i vissa fall

I motion 1995/96:Ju8 (c) föreslås en
ändring i förslaget till vapenlag av
innebörd att det vid övnings- eller
tävlingsskytte     hos      en
skyttesammanslutning skall vara tillåtet
att  utan  särskilt  tillstånd  av
polismyndigheten låna ut skjutvapen till
den som fått ett skjutvapen förklarat
förverkat  eller  ett  vapentillstånd
återkallat.
Ett skjutvapen får enligt 23 § andra
stycket vapenlagen (3 kap. 2 § förslaget
till ny vapenlag) inte lånas ut till den
som  kan  antas komma att missbruka
vapnet.  Enligt 23 § första stycket
vapenlagen (3 kap. 8 § förslaget till ny
vapenlag) får skjutvapen som huvudregel
inte heller lånas ut till den som fått
skjutvapen förklarat förverkat  eller
tillstånd till innehav av skjutvapen
återkallat. Som ett undantag från den
sistnämnda  regeln gäller att  vapen
efter   särskilt   tillstånd   av
polismyndigheten får lånas ut för övning
eller tävling som äger rum under uppsikt
av en skyttesammanslutning.
Bestämmelserna  om   hinder   för
vapenutlåning är straffsanktionerade i
37 § vapenlagen (9 kap. 1 § förslaget
till  ny vapenlag). Straffregleringen
innebär att den som uppsåtligen innehar,
överlåter eller lånar ut ett skjutvapen
till någon som inte har rätt att inneha
vapnet döms till fängelse i högst ett
år. Är brottet grovt döms till fängelse
i lägst sex månader och högst fyra år.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet
eller om brottet är ringa är påföljden
böter  eller fängelse i  högst  sex
månader.
Av  intresse  i  sammanhanget  är
möjligheterna för en enskild att få del
av  polismyndighetens  uppgifter  om
beviljade och återkallade vapentillstånd
m.m. Enligt 5 kap. 5 § sekretesslagen
(1980:100)  gäller  sekretess  hos
polismyndighet i verksamhet, som avser
förande av eller uttag ur vapenregister,
för uppgift som har tillförts registret,
om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan fara för att vapen eller
ammunition  kommer  till  brottslig
användning. Under samma förutsättning
gäller sekretess i verksamhet som avser
folkbokföringen för uppgift som hänför
sig till vapenregister.
I  den  proposition  som  föregick
införandet av denna sekretessbestämmelse
nämndes, förutom brottsspaning, seriös
forskning som ett berättigat skäl att
hämta uppgifter ur vapenregistret och
folkbokföringsregistret      (prop.
1990/91:130 s. 50).
Vid remissbehandlingen av betänkandet
Vapenlagen  och  EG  har  Svenska
jägareförbundet  hänvisat  till  ett
tidigare  avfattat  remissyttrande  i
vilket förbundet anför att det inte är
rimligt att kräva att de ansvariga för
vapenutlåning            vid
skyttesammanslutningarna -  provledare
för  jägarexamen,  skjutledare  och
instruktörer - i varje enskilt fall
skall göra en kontroll av om utlåning av
vapen får ske. Som exempel nämns att
vver 30 000 personer avlägger prov för
jägarexamen varje år. Jägareförbundet
påpekar också bl.a. att vapenutlåningen
vid  skjutbanor  sker  under  sträng
kontroll och att det såvitt  bekant
aldrig förekommit något missbruk vid
sådan utlåning. Mot denna bakgrund anser
jägareförbundet att kravet på tillstånd
av polismyndigheten inte bör gälla vid
utlåning    av    vapen    av
skyttesammanslutning för övning eller
tävling på bana eller annan anläggning
som ägs eller drivs av sammanslutningen.
Utskottet konstaterar att syftet med
motionsönskemålet synes vara att  en
skjutledare inte skall behöva riskera
straffrättslig påföljd för den utlåning
av vapen som sker inom ramen för en
skyttesammanslutnings  övnings-  eller
tävlingsverksamhet.
Problemet torde här vara att inte bara
uppsåt  utan  också  oaktsamhet  vid
utlåningen kan föranleda straffansvar.
Utskottet har förstått att den aktuella
lagregleringen har lett till en viss
osäkerhet inom skyttesammanslutningarna
när det gäller en skjutledares ansvar i
nu aktuellt hänseende. Utskottet anser
emellertid att det skulle föra för långt
att  på  det  sätt som motionärerna
föreslår  vidga  möjligheterna  till
vapenutlåning till den krets av personer
som det här är fråga om.
I sammanhanget vill utskottet framhålla
att  en skjutledares ansvar för att
kontrollera om det i det enskilda fallet
erfordras  särskilt  tillstånd  för
utlåning av vapen vid övning  eller
tävling  inom en skyttesammanslutning
måste  ses i belysning av  att  en
skjutledare  har  mycket  begränsade
möjligheter att i praktiken efterforska
hur det förhåller sig härmed.
Vad som enligt utskottets mening kan
krävas  i  fråga  om  aktsamhet  av
skjutledaren är att han med hjälp av
frågor till den som vill låna  ett
skjutvapen  försöker utröna  om  det
föreligger någon omständighet som gör
att  det  behövs  tillstånd   av
polismyndigheten för att utlåning skall
få ske. Om så visar sig vara fallet bör
naturligtvis ett tillstånd uppvisas. I
annat fall finns det enligt utskottets
mening inte skäl för skjutledaren att
försöka     göra     ytterligare
efterforskningar eller att vägra att
låna ut skjutvapnet såvida det inte
föreligger någon särskild omständighet
som ger honom anledning att misstänka
att utlåning inte får ske.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag i nu aktuell del och hemställer
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Ju8 godkänner vad utskottet nu
har anfört.

Propositionen i övrigt

Utrikesutskottet har i sitt denna dag
justerade   betänkande   1995/96:UU3
behandlat en proposition (1995/96:31) om
en  ny myndighet för kontroll  över
krigsmateriel  och andra  strategiskt
känsliga produkter. Regeringens förslag
i  det  ärendet  beträffande  lagen
(1992:1300)  om  krigsmateriel  måste
samordnas  med det i  detta  ärende
föreliggande förslaget till  lag  om
ändring i dels denna lag, dels lagen
(1994:112)  om ändring i  lagen  om
krigsmateriel.

Vissa andra vapenfrågor

Skärpning av vapenlagstiftningen m.m.

Som  framgått ovan är avsikten  med
propositionen inte primärt att lägga
fram  förslag  som  skall  förbättra
kontrollen av vapen utan att få till
stånd  en  språklig och  systematisk
modernisering av vapenlagen och  att
anpassa denna till EG:s vapendirektiv.
För  att  få underlag för kommande
förslag   som   skall   förbättra
vapenkontrollen tillsatte regeringen i
mars 1995 en utredning (dir. 1995:39)
med uppgift att göra en genomgripande
översyn  av  vapenlagstiftningen  med
inriktning på att förebygga våldsbrott.
Utredningen har tagit namnet 1995 års
vapenutredning. I utredningens översyn
skall ingå dels en utvärdering av de
ändringar i vapenlagen som företogs på
förslag av 1987 års vapenutredning, dels
en  utvärdering av lagen om  förbud
beträffande knivar och andra farliga
föremål. Utredningen skall därutöver på
en  rad  olika punkter överväga  om
lagstiftningen om skjutvapen, knivar och
andra farliga föremål kan förbättras.
Dessutom  skall  utredningen  bedöma
möjligheterna  till   ett   utökat
internationellt samarbete mot illegal
spridning av skjutvapen, särskilt inom
EU.
Utredningsuppdraget  ingår   enligt
regeringen som ett led i  en  bred
satsning mot våldet i samhället där ett
av målen är att skapa ett samhälle där
endast  legal  hantering  av  vapen
förekommer.
Utredningen skall i ett delbetänkande
under hösten 1995 ta sig an frågan om en
utvärdering av knivförbudslagen  samt
utformningen av ett förbud mot  att
medföra skjutvapen på allmän  plats.
Utredningens  arbete i övrigt  skall
redovisas före utgången av år 1996.
I sammanhanget bör också nämnas att
Rikspolisstyrelsen hösten 1992 tillsatte
en projektgrupp med uppdrag att efter en
kartläggning presentera en samlad bild
av vilka åtgärder som bör vidtas för att
motverka  en  fortsatt spridning  av
illegala vapen i samhället. I mars 1995
publicerade  projektgruppen  rapporten
(RPS Rapport 1995:2) Illegala vapen, i
vilken läggs fram en rad förslag för att
minska förekomsten av illegala vapen i
samhället.
De  förslag  som  lagts  fram  i
Rikspolisstyrelsens rapport  och  som
gäller civila vapen skall beredas vidare
av 1995 års vapenutredning.
I  motionerna  1994/95:Ju602  (s),
1994/95:Ju623 (s) och 1994/95:Ju809 (c)
begärs    mot    bakgrund    av
våldsbrottslighetens  omfattning  en
skärpning  av vapenlagstiftningen.  I
motion 1994/95:Ju629 (fp) begärs mot
samma bakgrund att den legala handeln
med vapen utvärderas och att regeringen
skall lägga fram ett handlingsprogram
för hur antalet illegala vapen skall
minskas.
Utskottet ser med oro på det ökande
våldet i samhället och på den stora
användningen av skjutvapen och andra
vapenanordningar i brottslig verksamhet.
Mot  denna  bakgrund är det  enligt
utskottets mening tillfredsställande att
regeringen har tillsatt en utredning med
uppgift  att  göra en  genomgripande
översyn  av  vapenlagstiftningen  med
inriktning på att förebygga våldsbrott.
Genom det pågående utredningsarbetet får
önskemålen i motionerna 1994/95:Ju602,
1994/95:Ju623,   1994/95:Ju629   och
1994/95:Ju809  om  en  skärpning  av
vapenlagstiftningen m.m.  anses  vara
väsentligen tillgodosedda.  Motionerna
avstyrks.
I det följande behandlar utskottet ett
antal  motionsyrkanden som innehåller
förslag om olika åtgärder för att skärpa
vapenkontrollen och som har bäring på
det  nu  nämnda  utredningsarbetet.
Avsnittet  avslutas  med  en  samlad
bedömning av de olika frågorna.

Handel med vapen

I motion 1995/96:Ju6 (mp) föreslås att
tillstånd för handel med  hel-  och
halvautomatiska vapen skall beviljas av
regeringen i enlighet med bestämmelserna
i krigsmateriellagen. I samma motion
förordas restriktivare bestämmelser för
tillstånd att bedriva handel med vapen i
övrigt.
Tillståndsärenden  enligt  vapenlagen
handläggs enligt 7 § i lagen (2 kap. 2 §
förslaget  till  ny  vapenlag)  av
polismyndigheten.
I lagen (1992:1300) om krigsmateriel
finns  särskilda  bestämmelser  om
krigsmateriel  och andra  strategiskt
känsliga  produkter.  Tillstånd  för
utförsel m.m. enligt lagen beviljas av
ett statsråd eller, i vissa viktigare
ärenden, av regeringen. Syftet med lagen
är  att  säkerställa  att  utrikes-,
säkerhets-   och   försvarspolitiska
överväganden görs vid tillståndsprövning
rörande  vissa  särskilt  känsliga
produkter.
I  sammanhanget  kan  nämnas  att
regeringen  i  den  tidigare  nämnda
propositionen (1995/96:31) om en  ny
myndighet   för   kontroll   över
krigsmateriel  och andra  strategiskt
känsliga produkter har föreslagit att
Krigsmaterielinspektionen skall ombildas
till en ny myndighet, Inspektionen för
strategiska produkter, som skall pröva
merparten av de ärenden om kontroll över
krigsmateriel m.m. som regeringen eller
ett statsråd i dag har till uppgift att
pröva.
Tillstånd  att  driva  handel  med
skjutvapen får enligt 18 och 19 §§
vapenlagen (2 kap. 10 § förslaget till
ny  vapenlag ) meddelas den som är
berättigad att driva handel i allmänhet,
har de kunskaper som behövs samt är
ordentlig och pålitlig. Tillstånd får
meddelas endast för handel som skall
bedrivas  yrkesmässigt.  Tillståndet
medför rätt att inneha skjutvapen. Det
får begränsas till att omfatta vissa
typer av skjutvapen eller ett visst
antal vapen åt gången.
För handel med skjutvapen som bedrivs
av en juridisk person skall enligt 25 §
vapenförordningen finnas en föreståndare
som är godkänd av polismyndigheten och
som ansvarar för att rörelsen bedrivs
riktigt.
I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd till vapenlagstiftningen
(avsnitt 12) finns närmare anvisningar
om vad polismyndigheten skall beakta vid
tillståndsprövningen när det gäller den
sökandes kunskaper, ordentlighet  och
pålitlighet samt yrkesmässighet.
1995 års vapenutredning har i uppdrag
att bl.a. se över reglerna om handel med
skjutvapen och om automatiska vapen. I
utredningens direktiv anförs att  en
fråga  som  uppmärksammats  i  olika
sammanhang är förutsättningarna för att
få bedriva handel med skjutvapen och
kontrollen av sådan verksamhet.  Ett
relativt stort antal personer har enligt
direktiven tillstånd till vapenhandel.
En  fråga som enligt direktiven bör
uppmärksammas är om kraven på säker
förvaring   av   skjutvapen   hos
vapenhandlare  är  tillräckligt  högt
ställda. I direktiven konstateras vidare
att många vapenhandlare har tillstånd
att bedriva handel även med automatiska
skjutvapen.  Med  hänsyn  till  den
restriktivitet  som  bör  gälla  för
beviljande av tillstånd till innehav av
sådana vapen och den begränsning av
marknaden som följer därav, kan det
enligt  direktiven  ifrågasättas  om
generella tillstånd till handel  med
automatiska vapen alls bör beviljas.

Kontrollen av vapenhandlares vapenimport

I motion 1995/96:Ju6 (mp) anförs att
tullen   bör   rapportera   till
Rikspolisstyrelsen den import av vapen
som görs av vapenhandlare.
Av 20 § vapenlagen (2 kap. 16  §
förslaget till ny vapenlag) framgår att
den som har rätt att bedriva handel med
skjutvapen får meddelas tillstånd att
till Sverige föra in sådana skjutvapen
som omfattas av handelstillståndet.
När ett sådant tillstånd utfärdats får
vapenhandlaren utan  att  ansöka  om
tillstånd i det enskilda fallet föra in
den typ av vapen och det antal vapen som
handelstillståndet  omfattar.  Någon
begränsning av hur många gånger införsel
får  ske  finns inte.  I  praktiken
inskränks  dock  möjligheterna  till
vapeninförsel av att vapenhandlaren vid
ett och samma tillfälle inte får inneha
fler vapen än vad tillståndet omfattar.
Enligt 27-30 §§ vapenförordningen skall
en vapenhandlares förvärv av vapen ske
efter  skriftlig  rekvisition.  Över
rekvisitionerna skall handlaren föra en
särskild inköpsförteckning. Handlaren är
även skyldig att föra anteckningar i en
särskild försäljningsförteckning  över
försålda   vapen.   Det   åligger
polismyndigheten att minst en gång om
året  låta  granska  en  handlares
inköpsförteckningar         och
försäljningsförteckningar  samt,  när
anledning finns till det, hans lager av
vapen.
Vid införsel till Sverige av skjutvapen
svarar   tullen   för   nödvändiga
kontrollåtgärder  i  samband   med
förtullningen. Tullen rapporterar inte
till polisen den vapenimport som sker.
När  den  enskilda  polismyndigheten
kontrollerar en vapenhandlares inköps-
och försäljningsförteckningar m.m. vet
den således inte om samtliga importerade
vapen tagits upp i dessa förteckningar.
I Rikspolisstyrelsens rapport Illegala
vapen föreslås att Rikspolisstyrelsen
inleder    förhandlingar     med
Generaltullstyrelsen för att  nå  en
överenskommelse om att tullen skall ta
kopior av samtliga inköpshandlingar när
en vapenhandlare för in skjutvapen i
landet.   Kopiorna  skulle   sedan
tillställas den lokala polismyndigheten
för att användas vid kontroll av att
vapenhandlaren inte tar in fler vapen i
landet än handelstillståndet omfattar
och att samtliga införda vapen ingår i
den lagliga verksamheten.
Enligt vad utskottet inhämtat avser
Rikspolisstyrelsen att inom kort ta upp
den aktuella frågan till diskussion med
Generaltullstyrelsen.
I sammanhanget bör också nämnas att det
i 3 kap. i EG:s vapendirektiv finns
bestämmelser  om  formaliteter  för
förflyttning av vapen inom gemenskapen.
Dessa bestämmelser innebär bl.a. att
myndigheterna i det land från vilket
överföring av vapen sker skall ha lämnat
tillstånd till detta - antingen för det
enskilda fallet eller i form av ett
generellt tillstånd - och att varje
medlemsstat skall lämna alla relevanta
upplysningar om slutliga överföringar av
skjutvapen till den medlemsstat till
vars territorium överföringen har skett.
För Sveriges del är Rikspolisstyrelsen
den myndighet som har att mottaga sådana
upplysningar. Såvitt är  bekant  för
utskottet  tillämpas  vapendirektivets
bestämmelser i nu nämnt avseende ännu så
länge bara i begränsad omfattning av
berörda stater.
Som nämnts ovan ingår det i uppdraget
för 1995 års vapenutredning att se över
reglerna om handel med skjutvapen. I
denna del anförs i utredningens direktiv
bl.a.  att  det har ifrågasatts  om
kontrollen av vapenhandlares import av
skjutvapen är tillräcklig. Utredningen
skall också överväga och ta ställning
till  de förslag som lagts fram  i
Rikspolisstyrelsens  rapport  Illegala
vapen. Under arbetet skall utredningen
samråda med Rikspolisstyrelsen och med
de  övriga myndigheter som kan vara
berörda av de olika sakfrågorna.

Vapentillstånd för målskytte m.m.

I motion 1995/96:Ju6 (mp) föreslås att
vapentillstånd  för målskytte  endast
skall beviljas för begränsad tid och att
en skytteförening skall vara skyldig att
anmäla till polismyndigheten när  en
medlem går ur föreningen.
Av  10 § vapenlagen (2 kap. 5  §
förslaget till ny vapenlag) framgår att
ett  tillstånd att inneha vapen får
tidsbegränsas om det med hänsyn till
särskilda omständigheter kan förutses
att behovet av vapnet inte kommer att
bli varaktigt. Ett tillstånd får enligt
29 § (6 kap. 1 § förslaget till ny
vapenlag)  återkallas,  förutom  vid
misskötsamhet, om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns eller det
annars finns någon skälig anledning att
återkalla tillståndet.
Möjligheten  att  tidsbegränsa  ett
tillstånd att inneha ett vapen  bör
enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (avsnitt 7) tillämpas
restriktivt, särskilt när det gäller
jaktvapen. Bestämmelsen tar i första
hand  sikte på tillstånd att inneha
enhandsvapen och automatiska vapen. En
tidsbegränsning av tillstånd att inneha
sådana vapen för målskjutning bör dock
enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar
inte ske generellt utan efter prövning i
varje enskilt fall.
I  Rikspolisstyrelsens  anvisningar
framhålls också (avsnitt 17.1.2) att den
som  inte  är  aktiv medlem  i  en
skytteförening normalt inte kan anses ha
behov av att inneha målskyttevapen och
att återkallelse kan komma i fråga i
denna situation.
I   betänkandet   Översyn   av
vapenlagstiftningen (SOU 1989:44 s. 169)
lades fram ett förslag om skyldighet för
skytteföreningar    att     till
polismyndigheten  rapportera   vilka
medlemmar  som  lämnat  föreningen.
Förslaget togs emellertid inte upp i den
efterföljande propositionen om ändringar
i vapenlagen m.m. (prop. 1990/91:130 s.
47). I propositionen anfördes att man
bör  undvika  att  ålägga  enskilda
organisationer   att    rapportera
förhållanden till myndigheter som kan
föranleda  åtgärder mot  en  enskild
person. Särskilt gällde detta enligt
propositionen  i  förhållande  till
medlemmar eller tidigare sådana.
I Rikspolisstyrelsens rapport Illegala
vapen  (s.  76  f)  föreslås  att
skytteföreningar skall vara skyldiga att
rapportera till polismyndigheten när en
medlem lämnar föreningen utan att gå med
i någon ny. I rapporten (s. 69 f)
föreslås också att den som för första
gången ansöker om vapentillstånd för
målskjutning skall få ett tillstånd som
är tidsbegränsat till två år. Efter
denna prövotid skall den sökande för att
få ett permanent tillstånd visa att han
fortfarande är aktiv målskytt och i
övrigt uppfyller ställda krav.
Som  tidigare nämnts ingår  det  i
uppdraget för 1995 års vapenutredning
att följa upp de förslag som lagts fram
av Rikspolisstyrelsen för att förbättra
vapenkontrollen. Av direktiven framgår
också  bl.a.  att utredningen  skall
överväga   hur   polismyndighetens
möjligheter att få information om sådana
förhållanden  som  kan   föranleda
återkallelse av tillstånd skall kunna
förbättras.

Förvaring av skjutvapen

I motion 1995/96:Ju6 (mp) efterfrågas
föreskrifter om att vapen skall förvaras
i vissa typgodkända säkerhetsskåp.
I 26 § vapenlagen (5 kap. 1 och 2 §§
förslaget till ny vapenlag) stadgas som
huvudregel att den som innehar  ett
skjutvapen eller ammunition är skyldig
att ta hand om egendomen och hålla den
under sådan uppsikt att det inte är fara
för att någon obehörig kommer åt den.
Skjutvapen  skall enligt bestämmelsen
förvaras under säkert lås eller på annat
lika betryggande sätt. Om förvaringen
inte sker i säkerhetsskåp eller i annat
lika säkert förvaringsutrymme skall, om
detta  är  möjligt  utan  avsevärd
svårighet, en vapendel tas bort från
vapnet så att det inte kan användas.
Vapen, vapendel och ammunition skall
förvaras var för sig.
Vad gäller vapenhandlare får enligt 19
§ vapenlagen (2 kap. 10 § förslaget till
ny vapenlag) i deras handelstillstånd
föreskrivas att vapnen skall förvaras på
visst sätt.
Rikspolisstyrelsen meddelar enligt 21 §
vapenförordningen särskilda föreskrifter
om bl.a. vapenhandlares förvaring av
tillståndspliktiga vapen och vad som
skall gälla för förvaring hos andra
vapeninnehavare.
I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd till vapenlagstiftningen
(avsnitt 16) finns förskrifter om bl.a.
vilka  krav  som skall  ställas  på
säkerhetsskåp i nu aktuellt hänseende.
För vapenhandlare och andra som förvarar
ett större antal vapen gäller särskilda
föreskrifter om förvaringen.
I   direktiven  till  1995  års
vapenutredning anförs att det nu är dags
att utvärdera bl.a. bestämmelserna om
förvaring av skjutvapen och kontrollen
av reglerna om förvaring. Utredningen
bör enligt direktiven även överväga om
kraven på säker förvaring av skjutvapen
hos vapenhandlare är tillräckligt högt
ställda.

Soft air guns

I motion 1995/96:Ju7 (m) begärs ett
förbud mot att saluföra s.k. soft air
guns.
Under den senaste tiden har en ny typ
av luft- eller gasdrivna enhandsvapen
börjat marknadsföras under namnet soft
air guns. Dessa är avsedda för målskytte
med en plastkula och har en relativt
ringa effekt. Till det yttre är de
emellertid  mycket  lika  ordinära
handeldvapen.
Flertalet soft air guns torde utgöra
sådana effektsvaga vapen som enligt 5 §
vapenlagen (2 kap. 1 § andra stycket
förslaget till ny vapenlag) får innehas
utan tillstånd av den som är över 18 år.
Marknadsdomstolen har nyligen avgjort
ett mål där Konsumentombudsmannen, KO,
med  stöd  av  bestämmelserna  i
produktsäkerhetslagen (1988:1604) yrkade
att Marknadsdomstolen med hänsyn till
risken för personskador på barn och
ungdomar skulle förbjuda ett företag att
tillhandahålla bl.a. soft air guns.
Marknadsdomstolen konstaterar i sin dom
(Dnr B 1/95) att för att det skall vara
möjligt att meddela säljförbud för soft
air guns enligt produktsäkerhetslagen
fordras att det inte i annan författning
har meddelats särskilda bestämmelser om
varan med samma ändamål som förbudet
skulle fylla. Enligt marknadsdomstolen
får vapenlagens bestämmelser, som ju
innebär att soft air guns endast får
överlåtas till den som är över 18 år, i
aktuellt avseende anses fylla  samma
ändamål i säkerhetshänseende som ett
säljförbud enligt produktsäkerhetslagen
skulle göra. Produktsäkerhetslagen är
sålunda inte tillämplig. Förbud för det
aktuella företaget att sälja soft air
guns fick därför inte meddelas och KO:s
talan lämnades därmed utan bifall.
I   direktiven  till  1995  års
vapenutredning anförs  att  det  har
förekommit  incidenter,  där  polisen
uppfattat ett soft air gun såsom ett
allvarligt hot och stått i begrepp att
använda sina tjänstevapen i nödvärn.
Risken är enligt direktiven också stor
för att denna vapentyp skall komma att
användas vid rån. Förekomsten av soft
air guns ger enligt direktiven anledning
att överväga om någon form av reglering
av införsel och tillhandahållandet av
vapenattrapper och andra föremål som kan
förväxlas med fungerande skjutvapen bör
införas. Därvid skall beaktas såväl de
brottsförebyggande aspekterna som risken
för att nödvärnssituationer kan uppstå.

Återkallelse av vapentillstånd vid
våldsbrottslighet

I motion 1994/95:A807 (c) anförs att det
är  angeläget  att  vapentillstånd
återkallas vid våldsbrott.
I 29 § vapenlagen (6 kap. 1 § förslaget
till  ny vapenlag) stadgas att  ett
tillstånd till att inneha eller införa
skjutvapen får återkallas  bl.a.  om
tillståndshavaren  missbrukat  vapnet,
visat oaktsamhet med vapnet, på annat
sätt visat att han är olämplig att
inneha vapen eller det annars finns
någon skälig anledning att återkalla
tillståndet.
För återkallelse av ett tillstånd att
driva handel med vapen finns särskilda
bestämmelser i 31 § vapenlagen (6 kap. 3
§ förslaget till ny vapenlag).
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter
och    allmänna    råd    till
vapenlagstiftningen (avsnitt 17.1.1) bör
frågan  om  en  persons  fortsatta
vapeninnehav regelmässigt omprövas när
innehavaren dömts för grovt brott, i
första  hand där vapen kommit  till
användning, dömts för frihetsstraff för
brott mot jaktlagstiftningen, missbrukat
vapen,  grovt åsidosatt  regler  för
förvaring  av vapen, förfallit  till
allvarlig asocialitet eller missbrukat
alkohol, narkotika m.m., dömts för grovt
rattfylleri eller drabbats av  sådan
allvarlig sjukdom att hans lämplighet
kan ifrågasättas.
Som exempel på gärningar som kan leda
till  återkallelse av tillstånd  att
inneha vapen nämns bl.a. brott  som
innefattar brukande av våld mot annan
person såsom mord, dråp och misshandel
och  andra hänsynslösa beteenden mot
annan person såsom människorov, olaga
frihetsberövande och olaga hot.
Särskilda  anvisningar  lämnas  för
ärenden  som gäller återkallelse  av
tillstånd att bedriva handel med vapen.
Inom  polismyndigheterna finns vissa
rutiner   för  att   följa   upp
brottsutredningar  så  att  det  i
förekommande fall sker en omprövning av
vapentillståndet när någon döms  för
brott av det slag som nämnts ovan. När
flera polismyndigheter är inblandade kan
dock brister i rapporteringen uppstå.
För   att  underlätta  för   en
polismyndighet att få information om
förhållanden som kan ligga till grund
för återkallelse av vapentillstånd m.m.
finns  i  vapenlagstiftningen  vissa
bestämmelser om underrättelseskyldighet.
I 46 § vapenlagen (6 kap. 6 § förslaget
till ny vapenlag) stadgas att om den som
är intagen på sjukvårdsinrättning för
vård av en psykisk störning innehar
eller kan tänkas inneha skjutvapen och
det kan antas att han inte bör inneha
ett sådant vapen, skall den läkare som
är ansvarig för den psykiatriska vården
omedelbart  anmäla förhållandet  till
polismyndigheten i den ort där patienten
är folkbokförd.
Vidare   framgår   av   54   §
vapenförordningen bl.a. att om domstol
har funnit någon skyldig till brott mot
vapenlagen eller vapenförordningen eller
till annat brott vid vilket skjutvapen
använts eller om högre rätt har avgjort
ett mål vari sådan dom meddelats, skall
kopia av domen eller beslutet samma dag
sändas till polismyndigheten  i  den
dömdes   folkbokföringsort.   Samma
underrättelseskyldighet  gäller  när
domstol  har  lämnat  yrkande  om
förverkande enligt vapenlagen helt eller
delvis utan bifall.
I uppdraget för 1995 års vapenutredning
ingår att överväga om bestämmelserna om
återkallelse  av  tillstånd  enligt
vapenlagen  är  utformade  på  ett
ändamålsenligt sätt med beaktande både
av rättssäkerhetsaspekten och intresset
av  att kunna förebygga missbruk av
skjutvapen. I det sammanhanget skall
utredningen   även  överväga   hur
polismyndighetens möjligheter att  få
information om sådana förhållanden som
kan föranleda återkallelse av tillstånd
skall kunna förbättras.

Knivförbudslagen

I motion 1994/95:Ju809 (c) föreslås att
knivförbudslagens  bestämmelser  skall
gälla  även på restauranger  och  i
liknande  lokaler,  och  i  motion
1994/95:Ju621 (c) föreslås att det i
lagen intas ett förbud mot stålhättade
skor och kängor.
I  lagen  (1988:254)  om  förbud
beträffande knivar och andra farliga
föremål  (knivförbudslagen) föreskrivs
som huvudregel att knivar, andra stick-
och skärvapen och andra föremål som är
ägnade att användas som vapen vid brott
mot liv eller hälsa inte får innehas på
allmän plats eller inom skolområde där
grundskole- eller gymnasieundervisning
bedrivs.
I  samband med att knivförbudslagen
dndrades i ett ärende våren 1990 (prop.
1989/90:129, JuU35, rskr.  287)  tog
utskottet  bl.a. ställning  för  att
knivförbudslagen borde utvärderas. Detta
gav riksdagen som sin mening regeringen
till känna.
1995 års vapenutredning har i uppgift
att se över knivförbudslagen och att
presentera sina överväganden beträffande
denna i ett delbetänkande denna höst. I
utredningens översyn skall ingå att göra
en utvärdering av lagen i enlighet med
vad   justitieutskottet   uttalat.
Utredningen skall bl.a. överväga  om
knivförbudet bör utvidgas till att gälla
också på andra platser än i dag, t.ex. i
myndigheters lokaler dit allmänheten har
tillträde, eller om ett generellt förbud
att inneha vissa föremål bör införas.

Utskottets bedömning

Utskottet konstaterar när det gäller
förslagen   i  motion  1995/96:Ju6
beträffande reglerna om  handel  med
vapen,  kontroll  av  vapenhandlares
vapenimport,   vapentillstånd   för
målskytte  m.m.  samt  förvaring  av
skjutvapen att detta är frågor som 1995
års vapenutredning har i uppdrag att se
över.  Utskottet vill i sammanhanget
särskilt peka på betydelsen av  att
frågan  om  en skärpt  kontroll  av
vapenhandlarnas införsel av skjutvapen
närmare övervägs. Utskottet noterar med
tillfredsställelse att RPS inom kort
avser  att ta upp diskussioner  med
Generaltullstyrelsen i  denna  fråga.
Utredningens  överväganden  och  de
förestående   överläggningarna   på
myndighetsnivå bör inte föregripas av
riksdagen med något initiativ i  de
aktuella spörsmålen. Motion 1995/96:Ju6
i denna del avstyrks.
Inte  heller  önskemålet  i  motion
1995/96:Ju7  om  en lagreglering  av
handeln med soft air guns bör  mot
bakgrund    av   det   pågående
utredningsarbetet bli föremål för någon
åtgärd från riksdagens sida. Utskottet
avstyrker motionen.
Utskottet instämmer i vad som påpekas i
motion  1994/95:A807 om att det  är
viktigt att det vid våldsbrott görs en
prövning av om vapentillstånd  skall
återkallas. Även i denna fråga pågår
utredningsarbete. Utskottet utgår från
att man i det sammanhanget ser över
rapporteringsrutinerna inom polisen när
det  gäller brott som bör föranleda
återkallelse av vapentillstånd. Motionen
avstyrks i nu aktuell del.
Vidare konstaterar utskottet att det
ingår  i  uppdraget  för  1995  års
vapenutredning   att   se   över
bestämmelserna i knivförbudslagen. Inte
heller motion 1994/95:Ju809 bör därför
föranleda  något  initiativ   från
riksdagens sida. Motionerna  avstyrks
således.
Avslutningsvis konstaterar  utskottet
att det skulle föra alltför långt att ge
knivförbudslagen  ett  så  vidsträckt
tillämpningsområde som föreslås i motion
1994/95:Ju621. Utskottet kan  således
inte ställa sig bakom ett införande av
ett förbud mot stålhättade skor och
kängor i knivförbudslagen. Även denna
motion avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lasersikten
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ju6 yrkande 1 antar det i
proposition  1995/96:52  framlagda
förslaget till vapenlag såvitt avser
1 kap. 3 §,
res. 1 (mp)
2.  beträffande vapentillstånd
för skyddsspray
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ju8  yrkande   2   antar
regeringens  förslag till  vapenlag
såvitt avser 2 kap. 2 §,
3. beträffande paintballvapen
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ju6  yrkande   2   antar
regeringens  förslag till  vapenlag
såvitt avser 2 kap. 1 §,
res. 2 (mp)
4. beträffande utlåning av vapen
i vissa fall
att riksdagen dels med anledning av
motion 1995/96:Ju8 yrkande 1 godkänner
vad  utskottet anfört, dels  antar
regeringens  förslag till  vapenlag
såvitt avser 3 kap. 8 §,
5. beträffande förslaget till
vapenlag i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till vapenlag i den mån det
inte omfattas av utskottets hemställan
i det föregående,
6.  beträffande  lagen  om
krigsmateriel
att  riksdagen  med  anledning  av
regeringens  förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel och lag om ändring i
lagen (1994:122) om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel antar det
av utskottet i bilaga 2 framlagda
förslaget till lag om ändring i den
förstnämnda lagen,
7.    beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
a) lag om ändring i lagen (1988:254)
om  förbud beträffander knivar och
andra farliga föremål,
b)  lag  om  ändring  i  tullagen
(1994:1550),
8. beträffande skärpning av
vapenlagstiftningen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:Ju602,     1994/95:Ju623,
1994/95:Ju629 yrkandena 1 och 3 och
1994/95:Ju809 yrkande 14,
9. beträffande handel med vapen
m.m.
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Ju6 yrkandena 3, 4, 5, 6, 7
och 8,
res. 3 (mp)
10. beträffande soft air guns
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Ju7,
res. 4 (mp)
11. beträffande återkallelse av
vapentillstånd vid våldsbrottslighet
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:A807 yrkande 50,
res. 5 (c)
12.          beträffande
knivförbudslagen
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:Ju809 yrkande 15,
res. 6 (c)
13.  beträffande  förbud  mot
stålhättade skor och kängor
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:Ju621.
res. 7 (mp)

Stockholm den 5 december 1995

På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik
(m), Birthe Sörestedt (s), Göran
Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Märta
Johansson (s), Ingbritt Irhammar (c),
Margareta Sandgren (s), Anders G Högmark
(m), Ann-Marie Fagerström (s), Alice
Åström (v), Pär Nuder (s), Maud Ekendahl
(m), Kia Andreasson (mp), Helena Frisk
(s), Jeppe Johnsson (m) och Bengt
Harding Olson (fp).

Reservationer

1. Lasersikten (mom. 1)

Kia Andreasson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på  s. 7 som börjar med  Utskottet
instämmer och slutar med del avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att lasersikten
och liknande sikten, t.ex. sådana som är
avsedda för skjutning i mörker, har
speciella egenskaper som gör att de kan
komma  att  användas  vid  brottslig
verksamhet. Sikten av angivet slag bör
enligt utskottets mening därför vara
tillståndspliktiga enligt  vapenlagen.
Det  får ankomma på regeringen  att
snarast återkomma till riksdagen med ett
lagförslag  i enlighet  härmed.  Vad
utskottet har anfört bör riksdagen med
anledning av motion 1995/96:Ju6 i denna
del som sin mening ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande lasersikten
att  riksdagen dels antar  det  i
proposition  1995/96:52  framlagda
förslaget till vapenlag såvitt avser 1
kap. 3 §, dels med anledning av motion
1995/96:Ju6 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
2. Paintballvapen (mom. 3)

Kia Andreasson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 11 som börjar med  Utskottet
instämmer  och slutar med  denna del 
bort ha följande lydelse:
Skjutning med paintballvapen mot andra
människor   är  enligt  utskottets
uppfattning en verksamhet som inte kan
accepteras  ur  etisk  synpunkt.  De
stridsliknande spel och lekar som äger
rum med vapnen leder till att våld
uppmuntras    och    förhärligas.
Paintballskyttet kan dessutom antas ha
en särskild lockelse på unga människor.
Eftersom vapnen i dag säljs i  den
vanliga handeln finns det stor risk för
att de kommer i händerna på ungdomar
under 18 års ålder. Utskottet finner mot
bl.a. denna bakgrund att det bör krävas
tillstånd enligt vapenlagen för innehav
av paintballvapen. Utskottet delar inte
heller  regeringens  uppfattning  att
skjutning  med  paintballvapen  mot
människor i vapenlagens mening skall
bedömas som målskjutning. I vapenlagen
bör  föreskrivas att tillstånd  till
innehav av paintballvapen endast får
beviljas medlemmar i föreningar som i
likhet  med  vanliga skytteföreningar
endast bedriver skjutning mot måltavlor.
Utskottet anser att regeringen snarast
bör återkomma till riksdagen med ett
lagförslag i enlighet med vad utskottet
här har anfört. Detta bör riksdagen med
anledning av motion 1995/96:Ju6 i denna
del som sin mening ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande paintballvapen
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till vapenlag såvitt avser
2 kap. 1 §, dels med anledning av
motion 1995/96:Ju6 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
3. Handel med vapen m.m. (mom. 9)

Kia Andreasson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 20 som börjar med  Utskottet
konstataerar och slutar med denna del
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är angeläget
att en rad åtgärder snarast vidtas för
att minska förekomsten av såväl legala
som illegala vapen i samhället. För att
polisen skall få bättre kontroll över
den  import av vapen som  görs  av
vapenhandlare  bör tullen  rapportera
denna import till polisen. Regeringen
bör övervaka att de överläggningar som
nu skall äga rum mellan polisen och
tullen i denna fråga snabbt leder till
positivt resultat. Om så inte skulle bli
fallet bör regeringen skyndsamt besluta
om  nödvändiga  föreskrifter  eller
lagförslag. Vidare bör enligt utskottets
mening tillstånd till innehav av hel-
och   halvautomatiska   vapen   i
fortsättningen beviljas av regeringen
och bestämmelser härom tas in i lagen om
krigsmateriel. Bestämmelserna i övrigt
för att driva handel med vapen bör
skärpas  så att färre personer  får
bedriva sådan handel. Utskottet anser
också att det måste bli lättare att
återkalla vapentillstånd för målskyttar
som    inte   längre   bedriver
målskytteverksamhet.          I
vapenlagstiftningen bör således intas
bestämmelser om att vapentillstånd för
målskjutning endast skall beviljas för
begränsad   tid   och   att   en
skyttesammanslutning skall vara skyldig
att anmäla till polismyndigheten när en
medlem går ur sammanslutningen. Dessutom
bör föreskrivas att alla vapen skall
förvaras i säkerhetsskåp som godkänts
enligt Svensk Standard SS 3492 och är
certifierade             av
Standardiseringskommissionen i Sverige
(SIS). Det ankommer på regeringen att
snarast återkomma till riksdagen med
lagförslag eller besluta om ändringar i
vapenförordningen i enlighet med  de
riktlinjer som utskottet här har dragit
upp. Vad utskottet anfört bör riksdagen
med anledning av motion 1995/96:Ju6 i
denna del som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande handel med vapen m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Ju6 yrkandena 3, 4, 5, 6, 7
och 8 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
4. Soft air guns (mom. 10)

Kia Andreasson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 20 som börjar med Inte heller 
och slutar med avstyrker motionen bort
ha följande lydelse:
När  det  gäller  soft  air  guns
konstaterar utskottet att deras likhet
med riktiga vapen har medfört att de
kommit till användning vid rån och olika
brott som innefattar hot mot person. Det
har  också förekommit incidenter där
polisen uppfattat soft air guns som
riktiga vapen och stått i begrepp att
använda sina tjänstevapen i nödvärn.
Soft air guns kan dessutom förorsaka
t.ex. ögonskador när de avfyras. Mot
denna  bakgrund, och för att minska
risken för spridning av soft air guns
till barn och ungdomar, anser utskottet
att   dessa  vapen  skall   vara
tillståndspliktiga enligt  vapenlagen.
Regeringen  bör  snarast  förelägga
riksdagen ett lagförslag i  enlighet
härmed.  Detta  bör  riksdagen  med
anledning av motion 1995/96:Ju7 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande soft air guns
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Ju7  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
5. Återkallelse av vapentillstånd vid
våldsbrottslighet
(mom. 11)

Ingbritt Irhammar (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 20 som börjar med  Utskottet
instämmer och slutar med aktuell del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är av yttersta
vikt att det vid våldsbrott görs en
prövning av om vapentillstånd  skall
återkallas. För att säkerställa att en
sådan prövning vid behov kommer till
stånd   behövs  enligt  utskottets
uppfattning en förbättrad rapportering,
inte minst inom polisen, när det gäller
brottslighet  som  kan   föranleda
återkallelse av vapentillstånd. Det får
ankomma på regeringen att se till att
nödvändiga åtgärder vidtas  i  detta
hänseende. Vad utskottet anfört  bör
riksdagen  med anledning  av  motion
1994/95:A807 i denna del som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.  beträffande återkallelse  av
vapentillstånd vid våldsbrottslighet
att riksdagen med anledning av motion
1994/95:A807 yrkande 50 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
6. Knivförbudslagen (mom. 12)

Ingbritt Irhammar (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på  s.  20 som börjar med  Vidare
konstateras  och slutar med  avstyrks
således bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att knivar och
andra stick- och skärvapen allt oftare
kommer till användning vid våldsbrott i
samband med nöjesliv på restauranger och
dansställen.
Möjligheten  att  förebygga  denna
brottslighet begränsas bl.a. av  att
knivförbudslagen inte är tillämplig i
nöjeslokaler, utan endast på  allmän
plats  och  inom vissa  skolområden.
Utskottet anser att det nu finns skäl
att    utvidga   knivförbudslagens
tillämpningsområde till restauranger och
liknande   där  nöjesliv  bedrivs.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med  ett  förslag  i  enlighet  med
utskottets önskemål. Vad utskottet nu
har anfört bör riksdagen med anledning
av motion 1994/95:Ju809 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande knivförbudslagen
att riksdagen med anledning av motion
1994/95:Ju809 yrkande 15  som  sin
mening ger regeringen till känna, vad
utskottet anfört,
7. Förbud mot stålhättade skor och
kängor (mom. 13)

Kia Andreasson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 20 som börjar med Avslutningsvis
konstateras  och slutar med  motionen
avstyrks bort ha följande lydelse:
När det gäller stålhättade skor och
kängor konstaterar utskottet att sådana
skodon,  om  de inte används  under
utövande  av  viss  yrkesverksamhet,
normalt  inte  kan ha  något  annat
användningsområde än att fungera som ett
vapen att hota med eller använda i
gatuslagsmålsliknande situationer. Det
har ju också visat sig att skor av detta
slag bl.a. kommit till användning av
s.k.  skinnskallar  vid  oprovocerad
gatumisshandel. Utskottet  anser  mot
denna bakgrund att det finns skäl att i
knivförbudslagen införa ett förbud mot
stålhättade skor och kängor. Förbudet
bör utformas så att legitim användning
inom t.ex. yrkeslivet av sådana skor
inte förhindras. Regeringen bör snarast
återkomma till riksdagen med ett förslag
i enlighet med vad som här skisserats.
Det anförda bör riksdagen med anledning
av motion 1994/95:Ju621 som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13.   beträffande  förbud  mot
stålhättade skor och kängor
att riksdagen med anledning av motion
1994/95:Ju621 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.
Regeringens lagförslagUtskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel
Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 6 §§
lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse1 Föreslagen lydelse
3 §
Krigsmateriel får inte tillverkas här
i landet utan tillstånd.
Regeringen får meddela föreskrifter
om undantag från detta tillståndskrav
för
1. ändring eller 1. ändring eller
ombyggnad    av ombyggnad    av
skjutvapen i  de skjutvapen  i  de
fall som avses i fall som avses i
24   §  första 4  kap.  1  §
stycket vapenlagen vapenlagen (1996:
(1973:1176),    0000),
2. tillverkning av enstaka skjutvapen
och av ammunition för tillverkarens
eget bruk,
3. årlig tillverkning för medicinska
eller farmaceutiska ändamål eller för
forskningsändamål av högst 100 gram
kemiska produkter som klassificeras
som krigsmateriel.
Bestämmelsen i första stycket gäller
inte för sådana statliga myndigheter
som inte är affärsverk.

4 §
Verksamhet     som     avser
tillhandhållahållande        av
krigsmateriel, uppfinningar  rörande
krigsmateriel  och  metoder  för
framställning av sådan materiel får
inte  bedrivas här i landet  utan
tillstånd.
Svenska myndigheter, svenska företag
samt  den  som  är  bosatt  eller
stadigvarande vistas här får  inte
heller  utom landet bedriva  sådan
verksamhet utan tillstånd.
Bestämmelserna i första och andra
styckena  gäller inte  för  sådana
statliga myndigheter som  inte  är
affärsverk.
Tillstånd enligt första eller andra
stycket behövs inte för verksamhet som
avser    tillhandahållande    av
krigsmateriel till svenska statliga
myndigheter eller sådana tillverkare
som  har  tillstånd att  tillverka
krigsmateriel   av   det   slag
tillhandahållandet gäller. Inte heller
behöver     innehavare     av
tillverkningstillstånd ha  tillstånd
enligt första eller andra stycket, om
verksamheten avser tillhandahållande
av   krigsmateriel  som  tillhör
tillståndshavaren och som finns inom
landet  eller tillhandahållande  av
uppfinning   eller   metod   för
framställning av krigsmateriel till
svenska statliga myndigheter  eller
sådana tillverkare som har tillstånd
att tillverka krigsmateriel av det
slag tillhandahållandet gäller.
Regeringen  får Regeringen   får
meddela      meddela
föreskrifter  om föreskrifter   om
undantag   från undantag    från
tillståndskravet  tillståndskravet
enligt första och enligt första och
andra styckena i andra styckena  i
fråga  om  sådan fråga  om  sådan
handel     med handel     med
skjutvapen   som skjutvapen   som
regleNuvarande   regleFöreslagen
lydelse      lydelse
ras     genom ras      genom
föreskrifterna  i föreskrifterna  i
vapenlagen     vapenlagen
(1973:1176) eller (1996:0000)  eller
sådan hantering av sådan hantering av
ammunition  eller ammunition  eller
annan   explosiv annan   explosiv
vara som regleras vara som regleras
genom       genom
föreskrifterna  i föreskrifterna  i
lagen  (1988:868) lagen  (1988:868)
om  brandfarliga om   brandfarliga
och   explosiva och    explosiva
varor.       varor.
6 §
Krigsmateriel får inte föras ut ur
landet utan tillstånd, om inte annat
följer  av  denna lag eller  annan
författning. I fråga om programvara
likställs med utförsel överföring till
utlandet genom telekommunikation eller
på annat liknande sätt.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen  bestämmer  får  meddela
föreskrifter om utförsel av
1.  skjutvapen  och  tillhörande
ammunition för enskild persons räkning
samt skjutvapen och därtill hörande
ammunition för användning vid jakt,
tävling eller övning utom riket,
2. skjutvapen för reparation, översyn
eller annan liknande åtgärd,
3. skjutvapen som förts in i landet
för åtgärd som avses i 2,
4.  sådana jakt- 4.  sådana jakt-
och         och
tävlingsskjutvapen tävlingsskjutvapen
och   tillhörande och   tillhörande
ammunition som har ammunition som har
förts in i landet i förts in i landet i
enlighet    med enlighet    med
bestämmelserna i 16 bestämmelserna i 2
§  2  vapenlagen kap.  13  §  b
(1973:1176).    vapenlagen
(1996:0000).

______________
Denna lag träder i kraft den 1 april
1996.
Innehållsförteckning

Sammanfattning             1
Propositionen             1
Motionerna               1
Motioner väckta med anledning av
propositionen            1
Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1995          2
Utskottet               3
Bakgrund               3
Närmare om EU:s vapendirektiv    4
Propositionens huvudsakliga
innehåll               5
Överväganden             6
Inledning             6
Lasersikten            6
Beviljande av vapentillstånd för
pepparspray            7
Paintballvapen           9
Utlåning av vapen i vissa fall  11
Propositionen i övrigt      12
Vissa andra vapenfrågor      12
Skärpning av vapenlagstiftningen
m.m.               12
Handel med vapen         14
Kontrollen av vapenhandlares vapenimport  15
Vapentillstånd för målskytte m.m.16
Förvaring av skjutvapen     17
Soft air guns          17
Återkallelse av vapentillstånd vid våldsbrottslighet
18
Knivförbudslagen         19
Utskottets bedömning       20
Hemställan             20
Reservationer             22
1. Lasersikten (mom. 1)       22
2. Paintballvapen (mom. 3)     22
3. Handel med vapen m.m. (mom. 9)  23
4. Soft air guns (mom. 10)     24
5. Återkallelse av vapentillstånd
vid våldsbrottslighet (mom.11)   24
6. Knivförbudslagen (mom. 12)    24
7. Förbud mot stålhättade skor och
kängor (mom. 13)          25
Bilagor:
1. Regeringens lagförslag      26
2. Utskottets lagförslag44
_______________________________
1 Lydelse enligt bet 1995/96:UU3.