Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU11

Hemlig kameraövervakning


Innehåll

1995/96
JuU11

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
dels proposition 1995/96:85 med förslag
om   införande  av   ett   nytt
straffprocessuellt tvångsmedel benämnt
hemlig   kameraövervakning,   dels
proposition 1995/96:14 med förslag till
en förlängning av giltighetstiden för
1952 års tvångsmedelslag.
Förslaget   beträffande   hemlig
kameraövervakning innebär i korthet att
spaning mot en för grövre brottslighet
skäligen misstänkt person i vissa fall
skall kunna bedrivas genom användande
av    dolda    fjärrmanövrerade
övervakningskameror.  Utskottet,  som
anser att regeringen i förslaget funnit
en lämplig avvägning mellan intresset
av att dels effektivt kunna bekämpa den
grova brottsligheten, dels upprätthålla
ett starkt skydd för den personliga
integriteten  och  rättssäkerheten,
tillstyrker propositionen.  Utskottet
avstyrker i samband härmed bifall till
fyra motioner varav tre väckts med
anledning av propositionen  och  en
väckts under den allmänna motionstiden
i år. I denna del föreligger fyra
reservationer varav en från (v, mp) och
tre  från  (fp) samt ett  särskilt
yttrande från (fp).
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag   om   förlängning   av
giltighetstiden  för   1952   års
tvångsmedelslag.  I  samband  härmed
avstyrker utskottet bifall till två
motioner. I denna del föreligger en
reservation från (v, mp).

Propositionerna

I proposition 1995/96:14 har regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att
riksdagen antar det i propositionen
framlagda  förslaget  till  lag  om
fortsatt giltighet av lagen (1952:98)
med  särskilda  bestämmelser   om
tvångsmedel i vissa brottmål.
I proposition 1995/96:85 har regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att
riksdagen  antar de i propositionen
framlagda,  av  Lagrådet  granskade,
förslagen till
1. lag om hemlig kameraövervakning,
2. lag om ändring i lagen (1952:98)
med  särskilda  bestämmelser   om
tvångsmedel i vissa brottmål,
3. lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100),
4. lag om ändring i lagen (1988:97) om
förfarandet    hos    kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna      och
domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1990:484)
om övervakningskameror m.m.
Lagförslagen  har   fogats   till
betänkandet, se bilaga 1-2.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:14
1995/96:Ju2 av Kia Andreasson (mp) vari
yrkas att riksdagen avslår proposition
1995/96:14.
1995/96:Ju3 av Alice Åström m.fl. (v)
vari  yrkas  att  riksdagen  avslår
proposition  1995/96:14 om  fortsatt
giltighet av 1952 års tvångsmedelslag.

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:85

1995/96:Ju9 av Kia Andreasson m.fl.
(mp) vari yrkas att riksdagen avslår
regeringens proposition 1995/96:85.

1995/96:Ju10 av Alice Åström m.fl. (v)
vari  yrkas  att  riksdagen  avslår
regeringens proposition 1995/96:85 om
hemlig kameraövervakning enligt vad i
motionen      anförts      om
integritetskränkning.

1995/96:Ju11 av Siw Persson och Bengt
Harding Olson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen antar regeringens
förslag med den ändring av 3 § andra
stycket   lagen   om    hemlig
kameraövervakning i enlighet med vad
som har anförts i motionen,
2.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande   1,  avslår  regeringens
proposition 1995/96:85,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om redovisning av tillämpningen
av lagen om hemlig kameraövervakning,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   det   fortsatta
utredningsarbetet    om    hemlig
kameraövervakning.
Motion väckt under den allmänna
motionstiden 1995

1994/95:Ju712 av Eva Eriksson (fp) vari
yrkas  att riksdagen hos regeringen
begär förslag till lag som tillåter
kamerabevakning  utanför  bank-  och
postlokaler.

Utskottet

Inledning

I  1  kap.  2  §  tredje  stycket
regeringsformen  (RF)  finns   en
grundläggande bestämmelse om skydd för
den enskildes personliga integritet.
Där sägs bl.a. att det allmänna skall
värna  den enskildes privatliv  och
familjeliv. Skyddet för den personliga
integriteten regleras genom ett flertal
bestämmelser på olika konstitutionella
nivåer  i  grundlag,  vanlig  lag,
förordningar     och     myndig
hetsföreskrifter.
I 2 kap. RF finns bestämmelser om
skydd för medborgarna mot tvångsmedel
från  det  allmänna.  Bestämmelserna
innebär att varje medborgare gentemot
det  allmänna är skyddad mot bl.a.
husrannsakan och liknande intrång, mot
undersökning  av brev  eller  andra
förtroliga försändelser samt mot hemlig
avlyssning  eller  upptagning  av
telefonsamtal eller andra förtroliga
meddelanden (2 kap. 6 § RF). Dessa
grundläggande fri- och rättigheter får
begränsas endast genom lag och endast
för att tillgodose ändamål som  är
godtagbara i ett demokratiskt samhälle.
Begränsningarna får aldrig gå utöver
vad som är nödvändigt eller utgöra hot
mot  den  fria  åsiktsbildningen.
Begränsningar av det nu angivna skyddet
finns i bl.a. rättegångsbalken (RB) och
hänför sig där till förfarandet vid
förundersökning i brottmål. Reglerna i
27 kap. 18 och 19 §§ RB om hemlig
teleavlyssning    och    hemlig
teleövervakning utgör exempel på sådana
lagreglerade begränsningar.
Någon begränsning av grundlagsskyddet
mot hemlig avlyssning, s.k. buggning,
lik  den  som  gäller  för  hemlig
teleavlyssning    och    hemlig
teleövervakning finns inte. Buggning är
kriminaliserad genom straffbestämmelsen
om olovlig avlyssning i 4 kap. 9 a §
brottsbalken (BrB).
Mot hemlig optisk övervakning saknas
grundlagsskydd. Det finns inte heller
någon  bestämmelse  i  BrB  som
kriminaliserar   hemlig    optisk
övervakning.  Förbud  mot   sådan
övervakning följer av bestämmelserna i
lagen om övervakningskameror m.m.
Europeiska konventionen den 4 november
1950 angående skydd för de mänskliga
rättigheterna  och de  grundläggande
friheterna  (Europakonventionen)  med
tilläggsprotokoll  inkorporerades  i
svensk rätt år 1994 (prop. 1993/94:117,
KU24, rskr. 246, 1994/95:KU5, rskr. 11,
SFS 1994:1219). I konventionens artikel
8 första punkten tillförsäkras envar
rätt till skydd för sitt privatliv och
familjeliv, sitt hem och sin korrespon
dens. Begränsningar i dessa rättigheter
får ske endast om åtgärden är förenlig
med de undantag som ställs upp  i
artikel 8 andra punkten, vari sägs att
offentlig myndighet icke  må  störa
åtnjutandet av denna rättighet  med
undantag för vad som är stadgat i lag
och i ett demokratiskt samhälle är
nödvändigt med hänsyn till  landets
yttre   säkerhet,  den   allmänna
säkerheten,   landets   ekonomiska
välstånd, förebyggandet av  oordning
eller brott, hälsovården, skyddandet av
sedligheten eller av andra personers
fri- och rättigheter.
I 2 kap. 23 § RF har intagits en
bestämmelse som föreskriver att lag
eller  annan  föreskrift  inte  får
meddelas i strid med Sveriges åtaganden
på grund av konventionen.
Proposition 1995/96:85

Bakgrund

Polisens     användning     av
övervakningskameror    i    sin
brottsutredande verksamhet m.m.

År 1977 infördes lagen (1977:20) om TV-
övervakning   (prop.   1975/76:194,
1976/77:JuU14, rskr. 93). Dessförinnan
saknades i princip lagstiftning  om
sådan övervakning. Lagen kom till för
att förstärka den enskildes skydd mot
integritetskränkningar i samband med
övervakning och bevakning med hjälp av
TV-apparatur.  I lagstiftningsärendet
diskuterades huruvida även  polisens
användning  av  övervakningskameror
skulle  omfattas av den nya lagen.
Departementschefen uttalade därvid att
det var av betydelse att regler om
polisens och andra myndigheters TV-
övervakning  inte var  eller  kunde
framstå som mer liberala än de som
gällde för övriga (prop. s. 25). Den i
lagen föreskrivna tillståndsplikten för
TV-övervakning kom således att gälla
även för polisen.
Lagen om övervakningskameror (prop.
1989/90:119, JuU34, rskr. 320) trädde i
kraft den 1 juli 1990 och ersatte då
lagen om TV-övervakning. Lagen inleds
med en legaldefinition av begreppet
övervakningskameror.        Med
övervakningskameror avses TV-kameror,
andra  optisk-elektroniska instrument
och därmed jämförbara utrustningar som
är  uppsatta så att de, utan  att
manövreras på platsen, kan användas för
personövervakning (1  §).  I  lagen
uppställs ett generellt krav på att
övervakningskameror skall användas med
tillbörlig  hänsyn  till  enskildas
personliga integritet (2 §). Vidare
föreskrivs  att  upplysning  om  en
övervakningskamera skall lämnas genom
tydlig skyltning eller på något annat
verksamt sätt (3 §). Undantag från
upplysningsplikten    görs    för
övervakningskameror som används till
skydd av en anläggning eller ett område
som enligt 4 § 2-5 eller 5 § lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m. förklarats  utgöra
skyddsobjekt     samt     för
övervakningskamera som används av en
polismyndighet   vid   automatisk
hastighetsövervakning.  Länsstyrelsen
får  dessutom i andra  fall  medge
undantag från upplysningsplikten, om
det finns synnerliga skäl för det.
Lagen om övervakningskameror gäller i
likhet med föregångaren all användning
av fjärrstyrda övervakningskameror och
reglerar  således  även  polisens
hantering av denna apparatur. Detta
innebär att förbudet mot att använda
dolda         fjärrmanövrerade
övervakningskameror    vid    en
förundersökning  finns  kvar.  Lagen
omfattar dock inte användningen  av
handmanövrerade  övervakningskameror,
och polisen är således oförhindrad att
använda  sådana  kameror  i  sin
verksamhet.
Eftersom  polisens  användning  av
övervakningskameror präglas av att den
i många fall måste ske dolt för att
fylla sin funktion, innebär det anförda
att polisen i dag huvudsakligen är
hänvisad  till  att  använda  dolda
handmanövrerade TV-kameror. Det finns
enligt   regeringen  dock   flera
olägenheter med en sådan arbetsmetod.
Den  är bl.a. mycket personal- och
kostnadskrävande.
Lagen om övervakningskameror m.m. ger
emellertid  en  viss möjlighet  för
polisen och andra att använda dolda
övervakningskameror. Enligt 3 § tredje
stycket kan Länsstyrelsen som  nyss
nämnts medge undantag från skyldigheten
att   meddela   upplysningar   om
övervakningskamerans existens om det
finns synnerliga skäl för det. Det
anges  i  propositionen (1989/90:119
s. 43) att det skall vara fråga om
undantagssituationer där det finns ett
starkt  behov  av att  använda  en
övervakningskamera utan  att  behöva
informera om den, bl.a.  fall  där
hänsynen  till allmän  ordning  och
säkerhet  gör  sig särskilt  starkt
gällande, t.ex. vid övervakning av här
i  landet  anordnade internationella
sammankomster,   vissa   utländska
statsbesök och liknande arrangemang.
Polisens     användning     av
övervakningskameror  har  alltsedan
tillkomsten av 1977 års lag om TV-
övervakning  varit  föremål   för
diskussion i olika sammanhang, bl.a. i
ett     flertal    utredningar.
Tvångsmedelskommittén   anförde   i
delbetänkandet (Ds Ju 1981:22) Hemlig
avlyssning m.m. att övervakning med
dold fjärrstyrd TV-kamera kan ses som
den optiska motsvarigheten till hemlig
avlyssning genom dold mikrofon med den
skillnaden att medborgarna inte  är
skyddade  mot  TV-övervakning  genom
grundlagen eller BrB utan endast genom
lagen  om  TV-övervakning. Kommittén
uttalade att TV-övervakning av det slag
som regleras i lagen om TV-övervakning
(övervakning av plats som är upplåten
för  eller  eljest  nyttjas  av
allmänheten )  inte  är  av  så
integritetsvådlig natur att det fanns
anledning att på ett mera påtagligt
sätt begränsa tvångsmedlets användning
inom   polisens   brottsutredande
verksamhet. I linje härmed föreslog
kommittén att polisen skulle få använda
övervakningskameror vid utredning av
brott  för  vilka det  endast  var
föreskrivet fängelse.
År 1982 tillsattes Narkotikakommissionen
med  uppgift att lämna förslag  om
åtgärder mot narkotikamissbruket.  I
kommissionens  PM  nr  5,  Polisens
insatser  mot  narkotikan,  föreslog
kommissionen  att  lagen  om  TV-
övervakning skulle ändras så att den
inte gällde kameror som polisen använde
vid  spaning  och  utredning  av
narkotikabrott. Kommissionen ansåg att
det från integritetssynpunkt knappast
kunde vara någon avgörande skillnad om
polisen vid sidan av kikare och andra
kameror också fick utnyttja TV-kameror.
Kommissionen menade vidare att  TV-
övervakning på en plats där man ändå
alltid löper risk att iakttas med andra
metoder  inte  kunde  vara  alltför
integritetskränkande, även om den inte
skedde öppet.
Utredningen om TV-övervakning  m.m.
fick år 1985 i uppdrag att se över
lagen  om  TV-övervakning.  Enligt
direktiven  (dir.  1985:39)  skulle
utredaren  bl.a.  uppmärksamma  de
särskilda  problem som  kunde  vara
förenade med polisens användning av TV-
övervakning.  I  betänkandet  (SOU
1987:74) Optisk-elektronisk övervakning
föreslog utredningen att polisen skulle
få  rätt att efter tillstånd  från
domstol     använda      dold
vvervakningsapparatur        vid
förundersökning  i brottmål.  Enligt
förslaget  skulle  domstolen  kunna
meddela sådant tillstånd endast  om
någon var skäligen misstänkt för brott
för  vilket  det inte var  stadgat
lindrigare straff än fängelse i två år
och under förutsättning att åtgärden
var av synnerlig vikt för utredningen.
Vidare  föreslog  utredningen  att
tvångsmedlet  skulle  omfattas  av
bestämmelserna   i   1952   års
tvångsmedelslag, dvs. att övervakning
med dolda TV-kameror skulle få användas
vid utredning av vissa allmänfarliga
brott, vissa högmålsbrott och vissa
brott mot rikets säkerhet, även om det
för  brottet  var  föreskrivet  ett
straffminimum på mindre än två år.
Samtliga dessa förslag om polisens
rätt att få använda dolda fjärrmanövre
rade TV-kameror i den brottsutredande
verksamheten togs under övervägande i
proposition  1988/89:124  om  vissa
tvångsmedelsfrågor. Departementschefen
uttalade där att hon inte ansåg att
användningen av sådana kameror borde
införas  som metod i det reguljära
polisarbetet mot narkotikabrottslighet
och  annan  grov brottslighet.  Hon
poängterade   dock   att   detta
ställningstagande i första hand tog
sikte på förundersökningar i allmänhet.
Såvitt   avsåg   Säkerhetspolisens
arbetsmetoder hänvisade hon till SÄPO-
kommitténs då pågående arbete.
I sitt slutbetänkande (SOU 1990:51)
SÄPO - Säkerhetspolisens arbetsmetoder,
personalkontroll och meddelarfrihet tog
SÄPO-kommittén  upp till  behandling
bl.a.  frågor  om  Säkerhetspolisens
arbetsmetoder. Så behandlades  t.ex.
frågan  om  det borde  införas  en
möjlighet för Säkerhetspolisen att i
vissa  situationer få använda  dels
hemlig teknisk avlyssning med hjälp av
dolda mikrofoner, s.k. buggning, dels
övervakning  med  dolda  fjärrstyrda
kameror. Kommittén kom i betänkandet
fram till att Säkerhetspolisen under
vissa förutsättningar borde få använda
såväl  dolda mikrofoner  som  dolda
fjärrmanövrerade   kameror    vid
brottsutredningar. Kommittén motiverade
sitt  ställningstagande  vad  gäller
användningen av kameror bl.a. med att
övervakning med handmanövrerade kameror
kan vara riskfylld för den som sköter
kameran  och  att användningen  kan
innebära  att en pågående utredning
avslöjas.  Enligt  kommittén  borde
reglerna för användningen av  dolda
kameror utformas på motsvarande sätt
och  efter samma grundprinciper som
gäller för tvångsmedel.
Säkerhetspolisen   överlämnade   i
december  1994  en promemoria  till
Justitiedepartementet (dnr  94/4922),
där man uppger att Säkerhetspolisen
behöver  få  tillgång till  moderna
tekniska  hjälpmedel för att  kunna
bedriva en effektiv spaningsverksamhet
och  att  dolda  fjärrmanövrerade
övervakningskameror utgör ett sådant
hjälpmedel. Säkerhetspolisen föreslog i
promemorian vissa lagändringar.
I ärendet föreligger en skrivelse från
Generaltullstyrelsen i vilken hemställs
om riksdagens uttalande att den nya
regleringen om hemlig kameraövervakning
skall vara tillämplig inte endast i
polisens  brottsutredande  verksamhet
utan  också  när  tullen  bedriver
förundersökning.

Pågående utredning m.m.


Den  16  februari  1995  beslutade
regeringen att tillsätta en särskild
utredare för att se över frågor om
användningen  av övervakningskameror.
Enligt direktiven (dir. 1995:18) skall
utredningen,  som  antagit  namnet
Utredningen  om  användningen  av
övervakningskameror,   göra    en
genomgripande översyn av reglerna i
lagen om övervakningskameror m.m. I
utredningens uppdrag ingår att särskilt
överväga bl.a. frågan om en utvidgad
rätt  för  polisen  att  använda
övervakningskameror.    Utredningen
överlämnade i juli 1995 delbetänkandet
(SOU 1995:66) Polisens användning av
övervakningskameror         vid
förundersökning.  Betänkandet   har
remissbehandlats. Propositionen bygger
på utredningens förslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett nytt
tvångsmedel, hemlig kameraövervakning,
införs. Förslaget innebär att polisen
skall kunna bedriva spaning mot en
person  genom  att  använda  dolda
fjärrmanövrerade  övervakningskameror.
Den  föreslagna regleringen ansluter
nära till bestämmelserna i RB om hemlig
teleavlyssning.
Dolda         fjärrmanövrerade
övervakningskameror skall få användas
vid förundersökning angående brott för
vilket minimistraffet inte understiger
två  års fängelse samt vid försök,
förberedelse  eller  stämpling  till
sådant brott om gärningen är straffbar.
Beslut  om  tillstånd  till  hemlig
kameraövervakning  skall  fattas  av
rätten på ansökan av åklagaren. Hemlig
kameraövervakning får användas endast
om någon är skäligen misstänkt för
brottet och åtgärden är av synnerlig
vikt  för  utredningen.  Domstolens
tillstånd skall meddelas att gälla för
viss  tid  och viss plats.  Enligt
förslaget skall alla de platser som det
kan antas att den misstänkte kommer att
uppehålla sig på kunna övervakas.
Förslaget innehåller också regler om
hävande av beslut och granskning och
bevarande  av upptaget bildmaterial.
Även i dessa delar ansluter förslaget
till reglerna om hemlig teleavlyssning.
Vidare föreslås att lagen (1952:98)
med  särskilda  bestämmelser   om
tvångsmedel i vissa brottmål  skall
omfatta också hemlig kameraövervakning.
Det nya tvångsmedlet skall således i
vissa fall kunna användas även vid
utredning av allmänfarliga brott, vissa
högmålsbrott och vissa brott mot rikets
säkerhet även om det för brottet är
föreskrivet  lindrigare  straff  än
fängelse i två år.
I   propositionen  föreslås  att
bestämmelserna    om     hemlig
kameraövervakning tas in i en ny lag
vars  giltighet begränsas till elva
månader. Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 februari 1996.

Utskottets överväganden

Hemlig kameraövervakning


I motionerna Ju9 (mp) och Ju10 (v)
yrkas  avslag  på propositionen.  I
motionerna  anförs sammanfattningsvis
att det saknas tillräckliga skäl att
införa    ett    så    starkt
integritetskränkande tvångsmedel  som
hemlig kameraövervakning. I motionerna
ifrågasätts  också om förslagen  är
förenliga med bestämmelserna i RF om
skydd  för den enskildes personliga
integritet och Europakonventionen till
skydd  för de mänskliga  fri-  och
rättigheterna.
I motion Ju11 (fp) framhålls att det i
propositionen uppställda  kravet  på
anknytning mellan den misstänkte och
den plats som kan komma att bli föremål
för kameraövervakning är så lågt ställt
att det innebär en påtaglig risk för
att övervakningen huvudsakligen kommer
att omfatta personer som inte har något
som helst samband med brottsutredningen
och  att  många oskyldiga  personer
därigenom kommer att bli utsatta för
betydande  integritetskränkningar.  I
motionen yrkas att 3 § andra stycket i
regeringens lagförslag ändras så att
omfattningen  av  kameraövervakningen
begränsas. Om detta yrkande inte skulle
vinna bifall yrkas i andra hand avslag
på propositionen i dess helhet.
Lagen  om övervakningskameror  m.m.
omfattar, som tidigare framgått, även
polisens   användning  av   dolda
fjärrstyrda övervakningskameror. Detta
innebär att den i lagen föreskrivna
tillståndsplikten i  princip  gäller
också för polisens verksamhet. Eftersom
polisens     användning     av
övervakningskameror präglas av att den
i många fall måste vara hemlig för att
fylla sin funktion, innebär det att
polisen i dag huvudsakligen är hänvisad
till att använda handmanövrerade TV-
kameror. Av propositionen  (s.  19)
framgår  att denna metod,  som  är
oreglerad, är förenad med  en  rad
olägenheter. I vissa situationer är det
inte möjligt att bedriva övervakning
med   spanare   utrustade   med
handmanövrerade kameror, t.ex. därför
att  förhållandena på platsen  inte
tillåter att en spanare håller sig
dold. Även om det i och för sig skulle
vara möjligt att dölja en spanare kan
det vara omöjligt att avlösa denne utan
risk för upptäckt. I andra fall måste
övervakningen pågå under så lång tid
att man inte kan avvara nödvändiga
personalresurser.  Detsamma  gäller
övervakningar som kräver att  många
spanare tjänstgör samtidigt,  vilket
exempelvis  kan  vara  fallet  när
övervakningen avser en byggnad  med
flera  in- och utgångar. Ett annat
problem vid spaning - som hänger samman
med att antalet spanare är begränsat -
är enligt regeringen att det finns risk
för att spanaren blir igenkänd om han
måste befinna sig i den övervakade
personens närhet. Det kan i sådana fall
vara svårt för en spanare att undvika
att  bli avslöjad. Övervakning  med
handmanövrerade kameror  kan  enligt
regeringen också medföra  fara  för
spanarens personliga säkerhet. I dessa
fall innebär en övervakning helt enkelt
en alltför stor risk för att han skall
angripas av dem som övervakas. I sådana
situationer måste man av säkerhetsskäl
avstå  från övervakning. I  de  nu
beskrivna   situationerna   skulle
övervakning     med     dolda
övervakningskameror enligt regeringens
uppfattning vara mycket värdefull.
En    fördel    med    dolda
övervakningskameror   är   enligt
regeringen att de i vissa avseenden är
överlägsna     människan     i
registreringsförmåga.   En   dold
övervakningskamera kan av tekniska skäl
registrera   händelser   som   en
handmanövrerad kamera inte registrerar,
eftersom  den spanare som  bemannar
kameran aldrig upptäcker att det finns
något intressant att dokumentera. Det
är emellertid ofrånkomligt att det i de
flesta  fall är en fördel att  ha
personal på platsen. Användningen av
dolda övervakningskameror kan enligt
regeringen  alltså  inte  ersätta
användningen av handmanövrerade  TV-
kameror utan får snarare ses som ett
komplement till sådana kameror.
Problemen med handmanövrerade kameror
gäller enligt regeringen såväl för den
öppna polisen som för Säkerhetspolisen.
För Säkerhetspolisens del är användning
av dolda övervakningskameror särskilt
intressant i arbetet med att avslöja
brott mot rikets säkerhet och bekämpa
terrorism.  I detta arbete  bedrivs
spaning i olika former, varav en är
s.k. objektsspaning, som bedrivs mot
såväl personer som platser. Syftet med
spaningen är oftast att observera en
persons förehavanden, att identifiera
de personer som vederbörande träffar
eller att se vad som händer på en viss
plats. En förutsättning för att detta
skall kunna genomföras effektivt är att
personen eller platsen kan övervakas
under   en   längre  tid.   Vid
spaningsinsatser av detta slag används
i dag i relativt stor utsträckning
övervakning med handmanövrerade  TV-
kameror.
Regeringen anser att en rätt  att
använda  dolda  övervakningskameror
skulle innebära att polisen dels kan
utföra spaningsuppgifter mot mål där
detta hittills inte varit möjligt, dels
utföra  en effektivare spaning  med
större precision samt dessutom frigöra
spaningspersonal för andra insatser.
I propositionen konstateras (s. 21)
att all tvångsmedelsanvändning utgör
intrång i den privata sfären. Beroende
på vilket tvångsmedel som används blir
det fråga om ingrepp i den personliga
integriteten i fysisk mening (skyddet
för  den personliga friheten),  den
kroppsliga integriteten (skyddet för
kroppens  integritet mot ingrepp  i
kroppen eller våld mot kroppen) eller
den personliga integriteten i ideell
mening (skyddet för privatlivet och för
personligheten). Exempel på tvångsmedel
som innebär intrång av sistnämnda slag
är hemlig teleavlyssning.
Vid  en  jämförelse mellan  hemlig
teleavlyssning  och användningen  av
dolda övervakningskameror finner man
enligt regeringen vissa likheter. Båda
metoderna är hemliga till sin natur och
måste ske dolt för att fylla  sin
funktion. Detta innebär att den person
som tvångsmedlet riktas mot inte har
någon  möjlighet  att  ifrågasätta
beslutet. Det skydd mot missbruk av
olika tvångsmedel som ligger i att den
som drabbas av åtgärden kan få saken
prövad av domstol faller bort. Rätten
att överklaga blir illusorisk. Inte
heller kan någon kontroll ske från
allmänhetens sida, eftersom reglerna om
sekretess  hindrar  massmedia  och
allmänheten från insyn i ärendet.
Hemlig teleavlyssning och användning
av dolda övervakningskameror företer
stora likheter även med avseende på
omfattningen av det intrång i  den
personliga integriteten som kan bli
följden  av tvångsmedelsanvändningen.
Enligt  regeringens  mening   kan
övervakning med dold övervakningskamera
i vissa situationer vara ett väl så
ingripande  tvångsmedel  som  hemlig
teleavlyssning. Vid bedömningen av om
en    användning   av    dolda
övervakningskameror bör tillåtas måste
därför  en  avvägning göras  mellan
intresset  av  effektivitet  i  den
brottsutredande verksamheten och ett
starkt  skydd  för  den  personliga
integriteten.
När  det  gäller  frågan  huruvida
samtliga platser som den misstänkte kan
antas komma att uppehålla sig på skall
kunna  övervakas eller om det  bör
införas  någon begränsning härvidlag
noterar regeringen inledningsvis att
vissa begränsningar redan följer av
reglerna i 4 kap. BrB om brott mot
frihet och frid. Att t.ex. tränga in i
någons hem för att där montera en dold
övervakningskamera   är   således
förbjudet. Enligt regeringens mening
saknas skäl att göra några ändringar i
detta avseende. En annan sak är att
sådana utrymmen och platser kan bevakas
så länge kameran placeras på något
annat  ställe. Vidare är t.ex.  en
privatperson oförhindrad att frivilligt
upplåta sin bostad eller trädgård för
att polisen där skall kunna montera en
övervakningskamera och övervaka någon
annan.  Frågan  är  emellertid  om
användningen  av  det  föreslagna
tvångsmedlet bör begränsas ytterligare,
t.ex.  till övervakning  endast  av
allmänna platser eller platser  dit
allmänheten har tillträde. En annan
tänkbar  begränsning  är   enligt
regeringen att förbjuda övervakning med
dolda  övervakningskameror av  vissa
särskilt integritetskänsliga platser.
Regeringen  anser att  det  skulle
innebära ett allvarligt avbräck från
effektivitetssynpunkt om användningen
av    dolda   övervakningskameror
begränsades på något av dessa sätt.
Enligt   regeringens   uppfattning
förefaller det tämligen onyanserat att
t.ex.  förbjuda en övervakning  som
består i att övervakningskameran riktas
mot fönstret i en bostad, eftersom
omständigheterna ibland uppenbarligen
kan vara sådana att tvångsmedlet bör
kunna  komma  i  fråga  även  för
bostadsutrymmen. Samma resonemang gör
sig enligt regeringen också gällande
avseende platser som kan antas vara
särskilt integritetskänsliga.
Regeringen  föreslår således  ingen
begränsning av de platser som  får
övervakas med dolda övervakningskameror
utom de som följer av att åtgärden
endast får avse sådan plats där den
misstänkte  kan  antas  komma  att
uppehålla  sig och av de  allmänna
principer  som  gäller  för  all
tvångsmedelsanvändning.
Allmänna     principer     för
tvångsmedelsanvändning är i första hand
ändamålsprincipen, behovsprincipen och
proportionalitetsprincipen,    vilka
anknyter till innehållet i 2 kap. 12 §
RF. Ändamålsprincipen innebär att en
myndighets  befogenhet  att  använda
tvångsmedlet skall vara bunden till det
ändamål för vilket tvångsmedlet har
beslutats. Behovsprincipen innebär att
en  myndighet  får  använda  ett
tvångsmedel bara när det finns ett
påtagligt  behov  och  en  mindre
ingripande åtgärd inte är tillräcklig.
Proportionalitetsprincipen,  som  är
lagfäst i 24-27 kap. RB, innebär att en
tvångsåtgärd i fråga om art, styrka,
räckvidd och varaktighet skall stå i
rimlig proportion till vad som står att
vinna med åtgärden.
Regeringen finner för sin del att den
omständigheten    att     dolda
övervakningskameror endast får användas
för  utredning av grova brott, att
åtgärden endast får avse den som är
skäligen misstänkt, att åtgärden måste
vara av synnerlig vikt för utredningen
samt       att       bl.a.
proportionalitetsprincipen    skall
tillämpas vid tillståndsgivningen utgör
tillräckliga  garantier  för  att
tvångsmedlet endast kommer att användas
i de fall det kan anses befogat.

Utskottets ställningstagande

När det gäller frågan om införande av
en möjlighet till användande av dolda
övervakningskameror i brottsutredande
syfte  föreligger  i  ärendet  tre
huvudlinjer. Dessa är  bifall  till
regeringsförslaget,   bifall   till
användande av dolda övervakningskameror
med   ett  i  förhållande  till
regeringsförslaget      inskränkt
användningsområde och slutligen avslag
på propositionen i dess helhet.
Utskottet  konstaterar inledningsvis
att  den  föreslagna lagstiftningen,
vilken är avsedd att vara tidsbegränsad
i  avbidan på slutförandet av  den
pågående  översynen  av  lagen  om
övervakningskameror m.m., har utformats
efter mönster av reglerna i 27 kap. RB
om  hemlig teleavlyssning. I  lagen
uppställs garantier för att tillstånd
endast ges, om åtgärden är av synnerlig
vikt  för  utredningen  och  avser
allvarligare brottslighet för vilken
någon är skäligen misstänkt, samt för
att övervakningen inte blir alltför
omfattande eller långvarig.
Utskottet vill i sammanhanget tillägga
att Lagrådet har att granska huruvida
föreslagna  lagar är förenliga  med
grundlagarna bl.a. med avseende  på
innehåll. Det i 2 kap. 23  §  RF
grundlagsfästa skyddet mot lagstiftning
som  strider  mot Europakonventionen
innebär att Lagrådet haft att granska
även  frågan  om  det  aktuella
lagförslaget         uppfyller
Europakonventionens krav. Lagrådet har
inte funnit skäl till erinran  mot
förslagen i propositionen.
Enligt utskottets mening är det från
kriminalpolitisk synpunkt angeläget att
hemliga övervakningskameror kan ingå
som  ett  tekniskt  hjälpmedel  vid
utredning av så grova brott som den
föreslagna lagstiftningen tar sikte på.
Eftersom hemlig kameraövervakning till
sin    natur    är    starkt
integritetskränkande  är  det  från
rättssäkerhetssynpunkt  viktigt  att
förutsättningarna för dess användning
är noggrant avvägda och preciserade.
Det är också angeläget att ha regler
som  inte  är  tänjbara  och  att
eftersträva ett beslutsförfarande som
så långt det är möjligt garanterar en
korrekt tillståndsgivning. Regeringen
har i förslaget bemästrat uppkommande
problem rörande rättssäkerheten och den
personliga integriteten, samtidigt som
den  tillgodoser intresset  av  att
effektivt kunna bekämpa den allvarliga
brottsligheten. Utskottet tillstyrker
således  propositionen.  Utskottets
ställningstagande   innebär   att
motionerna Ju9, Ju10 och Ju11 i nu
behandlade  delar  avstyrks.  Till
enskildheter i förslaget  återkommer
utskottet i det följande.
I sammanhanget konstaterar utskottet
att den aktuella lagstiftningen torde
vara tillämplig såväl när tullen som
när polisen biträder åklagaren vid en
förundersökning.
Mot    bakgrund    av    dold
kameraövervaknings        starkt
integritetskränkande   natur   vill
utskottet  avslutningsvis understryka
den  utomordentliga vikten  av  att
användningen av tvångsmedlet begränsas
så långt det är möjligt beträffande
såväl  omfattning som den tid  som
åtgärderna pågår. Av särskild betydelse
i sammanhanget är, såsom regeringen
också understrukit i propositionen, att
personer som är ovidkommande för en
brottsutredning i möjligaste mån inte
drabbas av tvångsmedlet.

Parlamentarisk kontroll


I motion Ju11 (fp) yrkas ett riksdagens
tillkännagivande om att  regeringens
redovisning  till riksdagen  om  de
brottsutredande     myndigheternas
tillämpning av bestämmelserna i lagen
om hemlig kameraövervakning skall ske
kvartalsvis i stället för årligen som
föreslås i propositionen. I motionen
understryks  även  vikten  av  att
regeringens redovisning också belyser i
vilken  omfattning personer som  är
ovidkommande för en brottsutredning har
drabbats av tvångsmedlet.
I enlighet med riksdagens önskemål
(JuU 1981/82:54, rskr. 298 och prop.
1988/89:124 s. 55, JuU25, rskr. 313)
redovisar  regeringen  årligen  hur
reglerna i RB om hemlig teleavlyssning
och  hemlig  teleövervakning  har
tillämpats (se senast skr. 1995/96:9,
JuU1,  rskr.  17). Detsamma  gäller
tillämpningen av lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll (se senast
skr. 1994/95:132, JuU10, rskr. 197).
I propositionen anför regeringen att
den  redovisning  som  lämnas  till
riksdagen    angående    hemlig
teleavlyssning    och    hemlig
teleövervakning allmänt sett torde vara
av stort värde. Regeringen anser därför
att motsvarande redovisning bör lämnas
när det gäller det nya tvångsmedlet
hemlig  kameraövervakning  och  att
redovisningen bör omfatta uppgifter om
bl.a. antalet ärenden och meddelade
tillstånd, vilka brott det varit fråga
om,  vilka tillståndstider som  har
förekommit,     hur     länge
tvångsmedelsanvändningen i det enskilda
fallet rent faktiskt har pågått samt i
vilken    utsträckning    hemlig
kameraövervakning har  fyllt  avsett
ändamål. Därutöver bör redovisningen
enligt regeringen också belysa i vilken
omfattning personer som är ovidkommande
för en brottsutredning har drabbats av
tvångsmedlet.
I det ovannämnda ärendet från våren
1982   (JuU  1981/82:54)  rörande
parlamentarisk kontroll i fråga  om
teleavlyssning upprepade utskottet ett
uttalande som utskottet gjort i ett
ärende   rörande  telefonavlyssning
tidigare samma år (JuU 1981/82:35),
bl.a. att det är ett viktigt intresse
från  demokratisk  synpunkt   att
diskussionen om enskildas integritet i
förhållande till myndigheterna alltid
hålls levande, inte minst mot bakgrund
av den utveckling som enligt utskottet
hade  lett till teknik som innebar
betydligt   större   risker   för
integritetskränkningar  än  tidigare.
Utskottet anförde vidare att en minskad
vaksamhet   när   det   gäller
integritetsfrågor kan leda till  en
avtrubbning   i   den   allmänna
uppfattningen            att
integritetskränkningar      endast
undantagsvis kan godtas i ett samhälle
av den typ vi har. Utskottet förordade
att den parlamentariska insynen när det
gällde telefonavlyssning borde ske i
form  av  en  årlig redovisning  i
proposition  eller  skrivelse  till
riksdagen.
Utskottet, som i sammanhanget återigen
vill  slå  fast att betydelsen  av
vaksamhet i integritetsfrågor inte nog
kan understrykas, anser att regeringens
redovisningar  när   det   gäller
tillämpningen av reglerna om hemlig
teleavlyssning    och    hemlig
teleövervakning varit mycket värdefulla
och   nödvändiga  för  att  den
parlamentariska kontrollen skall kunna
upprätthållas.
Erfarenheterna  av  den  kontroll
riksdagen utövar, vilken sträcker sig
över en lång följd av år, har dock
givit vid handen att de förändringar av
antal tillstånd m.m. som förekommit
skett så långsamt över tiden att det
enligt utskottets uppfattning inte står
något att vinna på att införa  en
ordning med tätare redovisningar än vid
ett   tillfälle  årligen.  Enligt
utskottets  uppfattning torde  samma
förhållanden kunna förväntas när det
gäller hemlig kameraövervakning.
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning  rörande  redovisningens
omfattning och innehåll samt att den
bör ske vid ett tillfälle årligen.
Utskottet   tillstyrker   således
propositionen också  i  denna  del.
Utskottets ställningstagande  innebär
att utskottet avstyrker bifall till
motion Ju11 i nu behandlad del.

Lagteknisk utformning


I motion Ju11 (fp) yrkas riksdagens
tillkännagivande att  det  fortsatta
utredningsarbetet bör inriktas på att
reglerna om hemlig kameraövervakning
skall införas i RB i stället för att
giltighetstiden  för  den  aktuella
lagstiftningen skall förlängas.
Regeringen anför i propositionen (s.
37) bl.a. att den naturliga platsen för
en    reglering   av    hemlig
kameraövervakning skulle vara RB. Med
hänsyn    till    lagstiftningens
provisoriska karaktär och till att den
föreslås få begränsad giltighetstid är
en sådan placering enligt regeringen
dock mindre lämplig. Med tanke på att
utredningen  om  användningen  av
övervakningskameror  fortsätter  sitt
arbete rörande den kameraövervakning
som inte sker dolt, vilket kan påverka
regleringen   om   den   dolda
kameraövervakningen, kommer frågan om
användning     av      sådana
övervakningskameror enligt regeringen
emellertid att få behandlas på nytt i
ett större sammanhang.
Regeringen anför vidare att det för
närvarande också pågår en  relativt
omfattande   översyn   av   olika
straffprocessuella     tvångsmedel.
Resultatet av denna översyn kan få
betydelse  även för regleringen  av
hemlig   kameraövervakning.   När
utredningsarbetet  är  avslutat  kan
beslut  fattas  i frågan  huruvida
lagstiftningen skall permanentas eller
giltighetstiden för densamma förlängas.
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning såväl i fråga om att den
aktuella regleringen rörande  hemlig
kameraövervakning naturligen hör hemma
i RB som att den tills vidare bör vara
intagen i en särskild lag med begränsad
giltighetstid. I likhet med regeringen
anser utskottet att det först när det
pågående utredningsarbetet m.m.  har
avslutats är aktuellt att ta ställning
till  om, och i sådant fall  hur,
regleringen   skall   permanentas.
Utskottet avstyrker bifall till motion
Ju11 också i nu behandlad del.

Kameraövervakning utanför post-  och
banklokaler


I motion Ju712 (fp) förespråkas att
kameraövervakning  skall   tillåtas
utanför bank- och postlokaler så att
det bl.a. skall kunna vara möjligt att
identifiera rånare som utanför lokalen
förberett sig för brottet.
Banker och postkontor som ansöker om
att få sätta upp en övervakningskamera
inne  i  lokalen  får  regelmässigt
tillstånd  till det.  För  områdena
utanför lokalen medges i dag normalt
inte   tillstånd   att   använda
övervakningskamera.
Utskottet   behandlade   liknande
motionsyrkanden i ett ärende hösten
1993 (1993/94:JuU4 s. 5f). Utskottet
anförde då att syftet med gällande
lagstiftning är att ge enskilda skydd
mot integritetskränkningar. Kravet på
tillstånd   för   att   använda
övervakningskameror  hade,  anförde
utskottet, tillkommit för att garantera
integritetsskyddet.      Utskottet
konstaterade att införandet av lagen om
övervakningskameror   innebar,   i
förhållande  till vad som  tidigare
gällt, att integritetsskyddet för den
enskilde hade stärkts, bl.a. genom att
tillståndskravet hade utvidgats. Denna
förstärkning hade enligt utskottet dock
medfört nya avgränsningsproblem av den
typ som nu aktualiseras i motion Ju712.
Enligt utskottets mening borde frågor
härom tas upp i lämpligt sammanhang.
Utskottet avstyrkte de då föreliggande
motionerna.
I direktiven till den översyn av lagen
om övervakningskameror, vilka utskottet
i det föregående redovisat, sägs bl.a.
att utgångspunkten för uppdraget är att
rätten att använda övervakningskameror
bör  utvidgas  i sådana  fall  där
intresset av att bekämpa brott väger
särskilt tungt. I direktiven  nämns
bl.a. frågan om kameraövervakning av
närområdet  utanför   bank-   och
postkontor. Utredningen  skall  vara
avslutad före utgången av maj månad
1996.
Utskottet, som anser att resultatet av
det  pågående utredningsarbetet  bör
avvaktas innan ställning tas till den
aktuella frågan, avstyrker bifall till
motion Ju712.

Övrigt

I övrigt har utskottet ingenting att
anföra med anledning av proposition
1995/96:85 och till denna hänförliga
motioner.

Proposition 1995/96:14

Lagen   (1952:98)  med  särskilda
bestämmelser om tvångsmedel i vissa
brottmål  innehåller  tilläggs-  och
undantagsbestämmelser   till   den
grundläggande regleringen i RB i fråga
om  straffprocessuella  tvångsmedel.
Lagen, som är tidsbegränsad, gäller vid
förundersökning angående vissa brott
mot rikets säkerhet och vissa andra
grova brott. Efter den senast gjorda
förlängningen  gäller  lagen  till
utgången av år 1995 (prop. 1994/95:33,
JuU4, rskr. 42, SFS 1994:1489).
1952   års   lag  gäller   vid
förundersökning   angående   dels
allmänfarliga brott, t.ex. mordbrand
och sabotage, dels vissa högmålsbrott
såsom uppror och olovlig kårverksamhet,
dels vissa brott mot rikets säkerhet,
t.ex.  spioneri. Lagen gäller också
försök, förberedelse och stämpling till
dessa  brott om sådan  gärning  är
straffbar.  I  förhållande   till
regleringen  i  RB  innebär  lagen
utvidgade  möjligheter  att  använda
tvångsmedlen   häktning,   beslag,
kvarhållande av postförsändelse m.m.
samt hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning.
SÄPO-kommittén   kom   i   sitt
slutbetänkande   (SOU    1990:51)
Säkerhetspolisens    arbetsmetoder,
personalkontroll  och  meddelarfrihet
fram till slutsatsen att det föreligger
ett permanent behov av sådana särskilda
möjligheter till tvångsmedelsanvändning
som 1952 års lag tillhandahåller. På
sikt   borde,  ansåg   kommittén,
bestämmelserna arbetas in i RB.
Säkerhetspolisen  har  genom  en
skrivelse den 1 september 1995 till
regeringen, under åberopande av att
1952 års lag är av utomordentlig vikt
för  Säkerhetspolisens  verksamhet,
hemställt om att lagen ges fortsatt
giltighet. Säkerhetspolisen har därvid
anfört att lagen alltjämt utgör en
nödvändig grund för Säkerhetspolisens
verksamhet för bekämpning av brott mot
rikets säkerhet och att de möjligheter
till tvångsmedel i särskilda fall som
lagen ger också har utnyttjats i stor
omfattning.
I likhet med Säkerhetspolisen anser
regeringen att lagen, som gäller till
utgången  av  år 1995,  fortfarande
behövs.
Av propositionen framgår bl.a. att
Polisrättsutredningens  slutbetänkande
(SOU 1995:47) Tvångsmedel enligt 27 och
28 kap. RB samt polislagen, som bl.a.
innehåller förslag till ändringar av
reglerna om beslag och kvarhållande av
postförsändelse  m.m.,  bereds  inom
Justitiedepartementet.
Regeringen gör i propositionen den
bedömningen att resultatet  av  det
pågående  översynsarbetet  kan  vara
avgörande för frågan om, och i sådant
fall hur, bestämmelserna i 1952 års lag
skall permanentas.
I propositionen föreslås att 1952 års
lag skall fortsätta att gälla till
utgången av år 1996.

Motionerna

I motionerna Ju2 (mp) och Ju3 (v) yrkas
avslag på propositionen. I motion Ju2
anförs bl.a. att en tvångslagstiftning
bör grundas på sakliga förhållanden och
permanentas om behovet av den inte är
övergående. I motion Ju3 kritiseras den
redovisning som lämnas i propositionen
beträffande tillämpningen av 1952 års
lag. Motionärerna, som efterlyser en
redovisning av i vilken utsträckning
lagen använts och varför den behövs,
anser   att   det   bristfälliga
beslutsunderlaget bör leda till att
propositionen avslås.

Utskottets överväganden

Utskottet vill för sin del beträffande
behovet av den reglering som 1952 års
lag innehåller i likhet med föregående
år  erinra om SÄPO-kommitténs  ovan
redovisade ställningstagande.
I  fråga  om  redovisningen  i
propositionen för lagens tillämpning
vill utskottet påminna om utskottets
ställningstagande i det initiativärende
våren  1982  rörande  parlamentarisk
kontroll i fråga om telefonavlyssning
som utskottet nämnt i det föregående. I
ärendet efterlyste utskottet en årlig
redovisning till riksdagen i fråga om
telefonavlyssning. Utskottet undantog
emellertid sådana brottmål som avses i
1952 års lag från redovisningskravet.
Utskottet  uttalade  att  utskottet
härvidlag liksom eljest självt  kan
inhämta  den information som  anses
behövlig (JuU 1981/82:54 s. 5; jfr
1988/89:JuU21 s. 9 f och 1990/91:JuU6
s.  3). Det bör också nämnas  att
utskottet regelmässigt och med viss
periodicitet    brukar    inhämta
upplysningar i här aktuella hänseenden
vid besök hos Säkerhetspolisen eller
vid  utfrågning med företrädare för
Säkerhetspolisen.
Utskottet,  som  konstaterar  att
reglerna   om   straffprocessuella
tvångsmedel för närvarande  undergår
betydande förändringar samtidigt som
regelsystemet delvis fortfarande  är
föremål för översyn, delar regeringens
uppfattning  att  resultatet   av
översynen, i likhet med vad som gäller
för hemlig kameraövervakning, kan vara
avgörande för frågan om och i så fall
hur bestämmelserna i 1952 års lag skall
permanentas. Ett ställningstagande i
denna fråga bör därför anstå tills
detta arbete har avslutats. I avvaktan
därpå bör giltighetstiden för 1952 års
lag    förlängas.    Utskottets
ställningstagande innebär att utskottet
avstyrker bifall till motionerna Ju2
och Ju3.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.    beträffande   hemlig
kameraövervakning
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:85 och med avslag
på    motionerna    1995/96:Ju9,
1995/96:Ju10   och   1995/96:Ju11
yrkandena 1 och 2 antar regeringens
förslag till
a)   lag  om  hemlig
kameraövervakning,
b) lag om ändring i lagen
(1952:98) med särskilda bestämmelser
om tvångsmedel i vissa brottmål,
c)  lag  om  ändring  i
sekretesslagen (1980:100),
d)  lag om ändring i  lagen
(1988:97)  om  förfarandet   hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och  domstolarna under krig  eller
krigsfara m.m.,
e)  lag om ändring i lagen
(1990:484)  om  övervakningskameror
m.m.,
res. 1 (v, mp)

res.  2(fp)
2.    beträffande    den
parlamentariska kontrollen
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Ju11 yrkande 3,
res. 3 (fp)
3.   beträffande  lagteknisk
utformning
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Ju11 yrkande 4,
res. 4(fp)
4. beträffande kameraövervakning
utanför post- och banklokaler
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:Ju712,
5.   beträffande   fortsatt
giltighet av 1952 års lag
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:14 och med avslag
på  motionerna  1995/96:Ju2  och
1995/96:Ju3 antar det i propositionen
framlagda  förslaget till  lag  om
fortsatt giltighet av lagen (1952:98)
med  särskilda  bestämmelser  om
tvångsmedel i vissa brottmål.
res. 5 (v, mp)

Stockholm den 5 december 1995
På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik
(m), Birthe Sörestedt (s), Göran
Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s),
Märta Johansson (s), Margareta Sandgren
(s), Anders G Högmark (m), Ann-Marie
Fagerström (s), Alice Åström (v), Pär
Nuder (s), Maud Ekendahl (m), Kia
Andreasson (mp), Helena Frisk (s),
Jeppe Johnsson (m), Görel Thurdin (c)
och Bengt Harding Olson (fp).

Reservationer

1. Hemlig kameraövervakning (mom. 1)

Alice Åström (v) och Kia Andreasson
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på  s.  11 som börjar med  Enligt
utskottets  och  slutar  med   av
tvångsmedlet bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottets uppfattning  kan
åtgärder  som  kränker  medborgarnas
integritet endast undantagsvis godtas.
Stora värden äventyras om samhället
flyttar fram sin toleransgräns  vad
gäller användning av olika tvångsmedel.
Det anförda innebär att det, innan ett
nytt tvångsmedel kan införas, krävs
mycket noggranna analyser av  såväl
behovet  härav som utformningen  av
regelsystemet och de konsekvenser som
användning av tvångsmedlet  kan leda
till.
I jämförelse med vad som är fallet
beträffande     den     hemliga
telefonavlyssningen föreligger i fråga
om  hemlig  kameraövervakning  ett
betydligt   större   mått   av
integritetsinskränkning och därmed en
konflikt med bestämmelserna i 2 kap. 6
§ RF om skydd mot hemlig avlyssning
eller upptagning av telefonsamtal eller
annat förtroligt meddelande. Enligt 2
kap. 12 § RF får begränsningar av detta
skydd endast göras för ändamål som är
godtagbara i ett demokratiskt samhälle
och får aldrig gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till det ändamål
som föranlett den. En prövning  av
huruvida   dessa   förutsättningar
föreligger  har  inte  skett  i
propositionen.
I 2 kap. 23 § RF stadgas att lag eller
föreskrift inte får meddelas i strid
med Sveriges åtaganden på grund av den
europeiska konventionen till skydd för
de  mänskliga rättigheterna och  de
grundläggande   friheterna.   Denna
konvention får därmed karaktären av att
vara en del av den svenska grundlagens
fri- och rättighetskatalog och skall
därmed beaktas vid införandet av ny
lagstiftning. Artikel 8 i konventionen
stadgar att envar har rätt till skydd
för sitt privat- och familjeliv, sitt
hem  och  sin  korrespondens.  I
propositionen saknas överväganden om
förenligheten mellan den  föreslagna
lagstiftningen  och   ifrågavarande
artikel.
Utskottet anser, i linje med vad som
anförs i motionerna Ju9 och Ju10, att
det inte är klarlagt att det föreligger
något    behov    av    hemlig
kameraövervakning. Inte  heller  har
utformningen av regleringen eller de
konsekvenser som kan bli följden av ett
införande  av  tvångsmedlet  blivit
föremål för tillräckligt genomgripande
analyser. Lagstiftningen bör  enligt
utskottets uppfattning inte genomföras
i  avsaknad  av  sådana  analyser.
Utskottet är således kritiskt  till
förslaget  och  inte  berett  att
tillstyrka bifall till propositionen.
dels att utskottets hemställan under
moment 1 bort ha följande lydelse:
1.    beträffande    hemlig
kameraövervakning
att  riksdagen med  bifall  till
motionerna   1995/96:Ju9   och
1995/96:Ju10 samt med avslag  på
motion 1995/96:Ju11 yrkandena 1 och
2 avslår proposition 1995/96:85,
2. Hemlig kameraövervakning (mom. 1)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på  s.  11 som börjar med  Enligt
utskottets  och  slutar  med   av
tvångsmedlet bort ha följande lydelse:
Mot   bakgrund  av  den  grova
brottsligheten  och  de  allvarliga
samhällsproblem som denna ger upphov
till   måste,  enligt  utskottets
uppfattning, hemlig kameraövervakning i
någon form accepteras trots de risker
från integritetssynpunkt som därvid gör
sig  gällande. Huruvida  regeringens
förslag skall godtas eller inte är
således en fråga om utformningen av den
föreslagna regleringen.
Vid  en  bedömning  härav  finner
utskottet  att  det  av  regeringen
föreslagna kravet i fråga om anknytning
mellan den misstänkte och den plats där
övervakningen skall äga rum är så lågt
satt att det innebär en påtaglig risk
för  att övervakningen huvudsakligen
kommer att omfatta personer som inte
har  något  som helst samband  med
brottsutredningen. Enligt  utskottets
uppfattning måste möjligheterna  att
använda   hemlig  kameraövervakning
begränsas mer än regeringen föreslagit.
Sambandet mellan den misstänkte, hans
brottslighet  och  den  plats  där
övervakning får ske bör förstärkas.
Utskottet anser, i linje med vad som
framförs  i  motion  Ju11,  att
användningsområdet för det  aktuella
tvångsmedlet  måste  begränsas  till
miljöer som typiskt sett kan betraktas
som kriminella, dvs. platser där grov
brottslighet mera generellt bedrivs.
Med en sådan ordning blir det möjligt
med  övervakning där det  verkligen
behövs, t.ex. i MC- och spelklubbar
samt den misstänktes hem m.m. medan
kameraövervakning undviks i andra fall.
Utskottet är således inte berett att
tillstyrka  att  riksdagen  antar
regeringens förslag på denna punkt. I
stället  bör en justering göras  i
lagtexten i enlighet med vad utskottet
nu anfört.
dels  att utskottets hemställan
under moment 1 bort ha följande
lydelse:
1.    beträffande   hemlig
kameraövervakning
att  riksdagen med bifall till
motion 1995/96:Ju11 yrkande 1 och
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Ju9,  1995/96:Ju10   och
1995/96:Ju11  yrkande  2  antar
regeringens förslag till
a) lag om hemlig kameraövervakning
med den ändringen att 3 § erhåller
följande  som utskottets  förslag
betecknade lydelse:
Regeringens     Utskottets
förslag       förslag
3 §
Hemlig kameraövervakning får användas
endast om
1. någon är skäligen misstänkt för
brottet,
2. åtgärden är av synnerlig vikt för
utredningen samt
3. skälen för åtgärden uppväger det
intrång eller men i övrigt som åtgärden
innebär för den misstänkte eller för
något annat motstående intresse.
Åtgärden    får Åtgärden   får
endast avse  sådan endast avse sådan
plats  där   den plats där det kan
misstänkte    kan antas  att  den
antas  komma  att misstänkte   kan
uppehålla sig.    komma     att
uppehålla sig och
grov brottslighet
bedrivs.
b)  lag  om ändring  i  lagen
(1952:98)    med    särskilda
bestämmelser  om  tvångsmedel  i
vissa brottmål,
c) lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100),
d)  lag  om ändring  i  lagen
(1988:97)  om  förfarandet  hos
kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna    och
domstolarna  under  krig  eller
krigsfara m.m.,
e)  lag  om ändring  i  lagen
(1990:484)  om övervakningskameror
m.m.,
3. Den parlamentariska kontrollen (mom.
2)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 12 som börjar med Erfarenheterna
av och slutar med behandlad del bort
ha följande lydelse:
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning  rörande  redovisningens
omfattning och innehåll. Utskottet vill
dock ytterligare understryka att det i
redovisningen skall belysas i vilken
omfattning personer som är ovidkommande
för brottsutredningen har drabbats av
tvångsmedlet.
När det gäller hur ofta regeringen
skall  inkomma  till riksdagen  med
redovisning måste det enligt utskottets
uppfattning  skapas möjligheter  för
riksdagen  att reagera snabbare  på
felaktig tillämpning av reglerna än som
är möjligt om redovisningen sker en
gång årligen. Med tätare redovisningar
kan   riksdagen  omgående   vidta
korrigerande åtgärder. Utskottet delar
den uppfattning som framförs i motion
Ju11 att regeringens redovisning bör
äga rum kvartalsvis. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels  att utskottets hemställan
under moment 2 bort ha följande
lydelse:
2. beträffande den parlamentariska
kontrollen
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Ju11 yrkande 3 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
4. Lagteknisk utformning (mom. 3)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 13 som börjar med  Utskottet
delar  och slutar med behandlad del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning att regleringen  rörande
hemlig kameraövervakning naturligen hör
hemma i RB. Enligt utskottets mening är
det angeläget att sådan lagstiftning
som behövs också är permanent. Detta är
särskilt betydelsefullt i fråga  om
tvångsmedelslagstiftning.   Utskottet
anser, i likhet med vad som framförs i
motion  Ju11,  att  det  pågående
utredningsarbetet        rörande
kameraövervakning och den översyn av de
straffprocessuella tvångsmedlen som för
närvarande äger rum bör bedrivas med
inriktning på att regleringen om hemlig
kameraövervakning skall föras in i RB i
stället för att i nuvarande form bli
föremål  för  en  förlängning.  I
utredningsarbetet bör enligt utskottets
uppfattning vidare noggrant  bedömas
verkningarna och nyttan  av  hemlig
kameraövervakning  samt   åtgärdens
förenlighet med Europakonventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna
och  grundläggande  friheterna.  Det
ankommer på regeringen att under år
1996  till riksdagen återkomma  med
förslag i enlighet med vad utskottet nu
anfört. Detta bör riksdagen med bifall
till motion Ju11 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels  att utskottets hemställan under
moment 3 bort ha följande lydelse:
3.   beträffande   lagteknisk
utformning
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Ju11 yrkande 4 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
5. Fortsatt giltighet av 1952 års lag
(mom. 5)

Alice Åström (v) och Kia Andreasson
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med  Utskottet,
som och på s. 16 slutar med och Ju3. 
bort ha följande lydelse:
1952 års tvångsmedelslag innehåller
bestämmelser  om  straffprocessuella
tvångsmedel  som  innebär  att  den
enskildes rättsliga skydd är väsentligt
svagare  än vad som gäller  enligt
rättegångsbalkens regler.  Lagen  är
bl.a. på grund härav tidsbegränsad.
I propositionen redovisas på några
rader att Säkerhetspolisen anser lagen
vara nödvändig, att den utnyttjas i
stor omfattning samt att det är av
utomordentlig vikt att giltighetstiden
förlängs. Även om utskottet i och för
sig har möjligheter att självt inhämta
information om lagens tillämpning m.m.
anser utskottet att det underlag som
redovisas i propositionen  för  den
föreslagna förlängningen  av  lagens
giltighetstid är otillräckligt.  Med
tanke bl.a. på att insynen i hur lagen
används är begränsad, vilket utgör ett
hot mot rättssäkerheten, och på att
tillämpningen innebär stora risker för
integritetskränkningar, anser utskottet
att  beslut  om en förlängning  av
giltighetstiden inte kan fattas utan
att regeringen närmare redovisar  i
vilken utsträckning lagen använts och
mera ingående utvecklar skälen till att
den  behövs. Utskottet  är  sålunda
kritiskt mot regeringsförslaget, och
utskottet är, i linje med vad som
framförs i motionerna Ju2 och Ju3, inte
berett  att tillstyrka förslaget  i
propositionen om en förlängning av 1952
års lag.
dels  att utskottets hemställan
under moment 5 bort ha följande
lydelse:
5.   beträffande   fortsatt
giltighet av 1952 års lag
att  riksdagen med  bifall  till
motionerna   1995/96:Ju2   och
1995/96:Ju3   avslår   det   i
proposition  1995/96:14  framlagda
förslaget  till lag om  fortsatt
giltighet av lagen (1952:98) med
särskilda   bestämmelser    om
tvångsmedel i vissa brottmål.
Särskilt yttrande

Hemlig kameraövervakning (mom. 1)

Bengt Harding Olson (fp) anför:
Av tekniska skäl ställde det sig inte
möjligt att anmäla reservation till
förmån för andrahandsyrkandet i motion
1995/96:Ju11 om avslag på
propositionen. För det fall
förstahandsyrkandet i motionen om
ändringar i propositionen (se
reservation 2) inte skulle vinna
kammarens gillande kommer Folkpartiet
liberalerna i stället att stödja
reservation 1 om avslag på
propositionen.
Innehållsförteckning
Sammanfattning            1
Propositionerna            1
Motionerna              2
Motioner  väckta med anledning  av
proposition 1995/96:14       2

Motioner  väckta med anledning  av
proposition 1995/96:85       2

Motion  väckt  under den  allmänna
motionstiden 1995          2
Utskottet               2
Inledning              2

Proposition 1995/96:85       4

Bakgrund             4

Propositionens     huvudsakliga
innehåll             7

Utskottets överväganden      7

Övrigt              14

Proposition 1995/96:14       14

Motionerna            15

Utskottets överväganden     15

Hemställan             16
Reservationer            17
1. Hemlig kameraövervakning (mom. 1)17

2. Hemlig kameraövervakning (mom. 1)18

3.  Den  parlamentariska kontrollen
(mom. 2)              19

4. Lagteknisk utformning (mom. 3) 20

5. Fortsatt giltighet av 1952 års lag
(mom. 5)              20
Särskilt yttrande          21
Hemlig kameraövervakning (mom. 1)21

Gotab, Stockholm 1995