Finansutskottets betänkande
1995/96:FIU06

Registerbaserad folk- och bostadsräkning år 2000 m.m. (prop. 1995/96:90)


Innehåll

1995/96
FiU6

Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker  utskottet
regeringens förslag att genomföra en
registerbaserad folk- och bostadsräkning
år 2000.

En provverksamhet skall genomföras i
Gävle kommun och Högalids församling i
Stockholm för att utvärdera kostnader
och andra aspekter rörande insamling av
uppgifter  och  framställning   av
registerbaserad   statistik.   För
genomförandet   av  provverksamheten
tillstyrker utskottet att 37 miljoner
kronor anvisas på tilläggsbudget.

Erforderliga förslag om lagreglering -
bl.a.  lag  om  lägenhetsregister  -
tillstyrks av utskottet.

Till  betänkandet  har  fogats  två
reservationer.   I   den   första
reservationen  avstyrks propositionens
förslag.  I  den andra reservationen
föreslås  att  den  i  propositionen
föreslagna registerbaserade folk- och
bostadsräkningen ersätts med en räkning
baserad på urval.

Propositionen

Regeringen  föreslår  i  proposition
1995/96:90 (Finansdepartementet)
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag om provverksamhet
avseende hushålls- och bostadsuppgifter,
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om lägenhetsregister,
3.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
folkbokföringslagen (1991:481),
4.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister,
5. att riksdagen godkänner det som
regeringen   förordar   om   en
registerbaserad folk- och bostadsräkning
år 2000,
6.  att  riksdagen till Folk-  och
bostadsräkning år 2000 på tilläggsbudget
till  statsbudgeten  för  budgetåret
1995/96 under sjunde huvudtiteln anvisar
ett reservationsanslag på 37 000 000 kr.
Regeringens lagförslag
Regeringens lagförslag återfinns i
bilaga 1 till detta betänkande.

Yttrande från konstitutionsutskottet

Finansutskottet    har    berett
konstitutionsutskottet  tillfälle  att
avge  yttrande över  de  förslag  i
propositionen jämte motioner som rör
dess   beredningsområde.   Yttrandet
1995/96:KU3y återfinns i bilaga 2 till
detta betänkande.

Motionerna

1995/96:Fi6 av Anne Wibble m.fl. (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår proposition
1995/96:90 i den del som rör inrättande
av ett centralt lägenhetsregister,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande
1, avslår proposition 1995/96:90.
1995/96:Fi7 av Siw Persson och Margitta
Edgren (fp) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i   motionen  anförts   om   det
integritetskränkande  av  att   ha
lägenhet/lägenhetsbeteckning i adressen.

1995/96:Fi8 av Birger Hagård m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
proposition 1995/96:90 med förslag till
registerbaserad folk- och bostadsräkning
år 2000 m.m. i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande
1, som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att
mindre omfattande insatser i enlighet
med FoB 90-kommissionens förslag bör
användas vid insamling av uppgifter.
1995/96:Fi9 av Peter Eriksson och Birger
Schlaug (mp) vari yrkas att riksdagen
avslår proposition 1995/96:90 i dess
helhet.

Propositionens förslag

I propositionen föreslås att det skall
genomföras en registerbaserad folk- och
bostadsräkning (FoB) år 2000. För att
detta skall vara möjligt att genomföra
måste riksdagen besluta om en ny lag om
lägenhetsregister och vissa ändringar i
folkbokföringslagen         och
folkbokföringsregisterlagen.
För att konstruera ett ur statistisk
synvinkel     väl     fungerande
lägenhetsregister och för att få en
korrekt uppfattning av kostnaderna för
att genomföra registerbaserade folk- och
bostadsräkningar  föreslås  att  en
provverksamhet genomförs i Gävle kommun
och i Högalids församling i Stockholm.
För  att  genomföra  provverksamheten
föreslår  regeringen att 37 miljoner
kronor anvisas för detta ändamål.

Behovet av hushållsstatistik

I propositionen görs en allmän genomgång
av varför FoB-data är en oundgänglig del
av  den statistiska information  som
behövs    för   att   analysera
samhällsutvecklingen.
I Sverige har folkräkningar genomförts
sedan mitten av 1700-talet. Från och med
år 1930 har folkräkningar genomförts
vart femte år med undantag för år 1955
då räkningen inställdes av ekonomiska
skäl. Den information som erhålls genom
en folk- och bostadsräkning utgör ett
väsentligt     underlag     för
samhällsplanering, forskning och allmän
information och därpå grundade beslut
inom offentlig och privat sektor. I
propositionen    framhålls    att
informationen  är unik  i  ett  par
väsentliga avseenden. Den ger sålunda en
regelbundet återkommande information om
vissa  samhällsförhållanden  som  är
gemensamma för hela landet. Genom denna
kan man göra jämförelser mellan skilda
delar av landet och jämförelser mellan
olika tidpunkter. Detta är viktigt för
bl.a.   samhällsplaneringen    och
forskningen. Den ger också information
om förhållanden i fråga om hushåll,
bostäder  och  yrken  som  man  för
närvarande inte kan få på något annat
sätt.
De  utredningar  om  folk-  och
bostadsräkningar som har gjorts sedan
början av 1980-talet har alla genomfört
någon form av kartläggning av behovet av
hushållsstatistik. Kartläggningen  har
utvisat att det finns ett stort behov av
statistik över hushållen och boendet på
detaljerad    regional     nivå.
Hushållsstatistik på denna  nivå  är
grundläggande information  för  många
olika användare i de delar av samhället
som arbetar med planering, utvärdering
och resursfördelning. Kartläggningarna
har också slagit fast att det inte är
möjligt      att       genom
stickprovsundersökningar   få   fram
statistik på detaljerad regional nivå.
Utifrån   remissvaren   på   FoB-
kommissionens rapport ges bl.a. följande
exempel på behovet av sådan statistik
som kan sammanställas med hjälp av FoB-
data.
Kommunerna kan använda statistiken för
planering, utvärdering, uppföljning och
resursfördelning. Vid  fördelning  av
resurser  inom  socialtjänsten  och
sjukvården  används  uppgifter  om
socioekonomisk       tillhörighet,
bostadsförhållanden,
hushållssammansättning och samboende.
Socialstyrelsen        använder
hushållsstatistik   i    betydande
omfattning. Behovet kan komma att öka av
flera skäl. Förändringarna inom  den
sociala sektorns verksamhetsområde är av
sådan genomgripande karaktär att värdet
ständigt  ökar  av  relativt  täta
avläsningstidpunkter.
Riksförsäkringsverket     använder
hushållsstatistik  bl.a.  för  att
utvärdera  effekterna av  stöd  till
barnfamiljer  men  också  vid  de
uppföljningar och analyser som verket
gör av socialförsäkringen.
Boverket använder hushållsstatistik för
att kunna följa upp och utvärdera de
statliga bostadsstödens effekter för de
boende och bostadsmarknaden och för att
analysera utvecklingen på bostads- och
byggmarknaden. NUTEK gör prognoser över
energi- och elanvändningen vilka grundar
sig på statistik över hushållen och
deras boende.
Forskningens behov av empiriska data är
otvetydigt.  Den  medicinska   och
epidemiologiska  forskningen  behöver
uppgifter som rör yrke och arbetsplatser
men också uppgifter om boendemiljöer.
Hushållsdata används t.ex. vid studier
av sambandet mellan hälsa/ohälsa och
individens hushållstillhörighet.
Den  pågående  omdaningen  av  den
offentliga sektorn har förändrat behovet
och  efterfrågan  av  hushålls-  och
bostadsstatistik. Efterfrågan ökar av
statistik som ger ett underlag  för
utvärdering och fördelning av resurser i
takt med kravet på besparingar  och
omfördelningar.
Ett      väl      fungerande
skatteutjämningssystem      kräver
statistik, information av hög kvalitet.
Strukturkostnadsutredningen     (SOU
1993:53) ansåg det nödvändigt att minst
vart femte år göra en mer genomgripande
översyn av sy-stemet, vilket i sin tur
kräver att det genomförs folk-  och
bostadsräkningar med samma intervall.
Fördelen med en registerbaserad folk-
och bostadsräkning

I propositionen anges fem skäl till att
välja en registerbaserad FoB.

- Stora besparingar. Kostnaden för en
renodlat  registerbaserad  FoB  har
uppskattats till 10 miljoner kronor att
jämföras med 300 miljoner  för  en
traditionell FoB.
-  Bättre statistikkvalitet. Med  en
registerlösning är  det  i  princip
möjligt att kontinuerligt framställa
aktuell statistik.
- Enklare för uppgiftslämnarna. Inom ett
färdigställt  registersystem  kommer
uppgiftslämnarbördan att minska  för
såväl kommuner som fastighetsägare och
allmänhet.
- Förbättrad folkbokföring.
- Minskat bortfall. Vid räkningen år 1990
blev   svarsandelen  efter  stora
ansträngningar   och   ekonomiska
överskridanden  97,5  %.  Vid  ett
ytterligare  ökande  bortfall  av
uppgifter i en traditionell FoB blir
resultaten   av   dessa   alltmer
otillfredsställande för  de  avsedda
ändamålen.
Konstruktionen av ett lägenhetsregister

I propositionen redogörs för innehållet
i fastighetsdatasystemet, utformningen
av ett lägenhetsregister, kravet på att
personer som bor i flerbostadshus skall
bokföras på lägenhet och inte bara på
fastigheten. Vidare redovisas motiven
för och utformningen av den tillfälliga
lagstiftning som är nödvändig för att
den  tidigare nämnda provverksamheten
skall kunna genomföras. I ett särskilt
avsnitt    behandlas   säkerhets-,
integritets- och sekretessfrågorna.
I   propositionen  föreslås   att
lägenhetsregistret byggs upp i form av
ett administrativt beståndsregister utan
anknytning  till  enskild  person.
Registret inrättas i anslutning till
fastighetsdatasystemet och skall omfatta
samtliga bostadslägenheter i  landet.
Uppbyggnaden sker med uppgifter från
byggnadsregistret om regional belägenhet
samt  om  fastigheter och byggnader.
Härtill  kommer adressuppgifter.  Mer
specifika lägenhetsuppgifter, som inte
finns inom fastighetsdatasystemet, måste
hämtas in från ägare till flerbostadshus
och nyare enbostadshus med stöd av en
författningsreglerad uppgiftsskyldighet.
Grundläggande bestämmelser om ändamål
och  innehåll  ges  i  lag,  medan
kompletterande föreskrifter om  bl.a.
innehållet ges i förordningsform.
Det kan i detta sammanhang nämnas att
ca 50 % av Sveriges befolkning bor i
enbostadshus. Det innebär att för denna
del av befolkningen finns i dag alla de
uppgifter insamlade som behövs för en
registerbaserad    folk-     och
bostadsräkning.
Motionerna

I motionerna Fi6 av Anne Wibble m.fl.
(fp), Fi7 av Siw Persson och Margitta
Edgren (fp), Fi8 av Birger Hagård m.fl.
(m) och Fi9 av Peter Eriksson och Birger
Schlaug  (mp) avvisas förslaget  att
införa en registerbaserad folk-  och
bostadsräkning.

I motion Fi8 (m) anförs att regeringens
förslag att genomföra en FoB år 2000
inte  på ett tillfredsställande sätt
belyser vare sig det faktiska behovet av
en folk- och bostadsräkning eller de
integritetsfrågor som helt  naturligt
reses  vid  införandet  av   ett
lägenhetsregister. Enligt motionärernas
uppfattning  är  regeringens  angivna
ändamål   för  att   införa   en
lägenhetsregistrering alldeles för vagt
och oprecist formulerat. Ett exempel på
detta är regeringens motivering för att
genomföra en FoB. Regeringen anger bl.a.
att syftet är att tillgodose behovet av
statistik för allmän information . En
sådan formulering saknar varje form av
avgränsning  och  konkretisering  av
dndamålet med att inhämta statistik. Det
hade  varit  önskvärt om  regeringen
närmare analyserat konsekvenserna av de
möjligheter som förslaget  ger  till
sambearbetning med andra register.
Motionärerna menar att det finns all
anledning att undvika att det skapas
register med bra-att-ha-uppgifter  om
medborgarna, dvs. att uppgifter samlas
in  för  att  tillgodose  eventuella
framtida  behov  av registerdata  om
människors  liv och leverne.  Enligt
motionärernas uppfattning leder en sådan
utveckling   tanken   till   ett
 Storebrorssamhälle  som de inte kan
medverka till.
Motionärerna delar i och  för  sig
uppfattningen att det kan finnas behov
av hushållsstatistik men till skillnad
från regeringen kan motionärerna inte
godta att framställning av statistik
utgör tillräckliga skäl för att inrätta
ett lägenhetsregister. Statistikbehovet
bör i stället kunna tillgodoses genom
mindre omfattande insatser i enlighet
med  FoB 90-kommissionens (Folk- och
bostadsräkning år 1990 och i framtiden,
SOU 1993:41) förslag.
Sammanfattningsvis anser motionärerna
att FoB:ar även fortsättningsvis bör
kunna användas men endast vid klart
uttalade behov av statistiska uppgifter
som då inte kan erhållas på annat sätt.
Om det ändå skulle bli aktuellt med ett
lägenhetsregister är det motionärernas
uppfattning att en registrering i första
hand måste grunda sig på uppgifter som
inhämtas direkt från den enskilda som
skall bli föremål för registrering och
inte  som  enligt förslaget  på  en
lagreglerad  uppgiftsskyldighet.  En
ordning  som  innebär att  uppgifter
tillförs folkbokföringen eller ändras
utan att den enskilde först tillfrågats
kan aldrig godtas.
I motion Fi6 (fp) riktas stark kritik
mot   regeringens  bedömning   att
propositionen inte har effekter som är
integritetskränkande. Tvärtom, den är
oerhört   integritetskränkande   om
konsekvenserna dras  fullt  ut.  Den
tillåter dels en noggrann kartläggning
och datorisering av medborgarnas boende
i  syfte  att genomföra  folk-  och
bostadsräkningar, dels ger den underlag
till att genomföra olika undersökningar
och forskning som kan hänföras till
samhällsplanering i stort. Motionärerna
anser  att regeringens förslag  till
registerbaserad  FoB tillsammans  med
andra  tidigare  förslag  visar  att
regeringen saknar en genomtänkt strategi
för  att  värna  den  personliga
integriteten.
Ett skäl som åberopas i propositionen
för  inrättande  av  det  föreslagna
lägenhetsregistret är att det skulle
kunna  bli  kostnadsbesparande  för
samhället i stort. Motionärerna  kan
instämma i att vissa besparingar för
statskassan i samband med utförande av
folk- och bostadsräkningar med hjäp av
ett cen-tralt lägenhetsregister möjligen
skulle kunna påräknas. Den fullständiga
kalkylen över detta bör dock även ta
hänsyn dels till kommunernas kostnader,
dels till vad Riksskatteverket i sitt
remissvar skriver om att folkbokföring
på  lägenhet kräver betydande  extra
insatser under genomförandet. Det finns
också merkostnader som kan hänföras till
medborgarnas mer eller mindre spontana
aktiviteter. De kan finna det motiverat
att  uttrycka missnöje med registret
genom att svara mindre sanningsenligt. I
detta sammanhang vill motionärerna också
framhålla   att   det   perfekt
kostnadseffektiva samhället inte alltid
är önskvärt i ett längre perspektiv. Det
finns anledning att påminna om debatten
om  Storebrorssamhället  under 1970-
talet och senare. Den centralisering som
då  förordades har visat sig mindre
önskvärd, trots att den i det kortare
perspektivet möjligen kunde hävdas vara
kostnadsbesparande.
Avslutningsvis framhålls i motionen att
Folkpartiet liberalerna har medverkat i
en  rad  utredningar om  folk-  och
bostadsräkning  under  de  senaste
årtiondena, alltifrån Fobalt till FoB-
kommissionen.  Partiet   är   inte
motståndare    till   personbunden
information om den enskilde, ett modernt
samhälle har legitima behov av sådana.
Men dessa legitima samhällsbehov  av
individinformation måste balanseras av
en uttrycklig och i praktiken visad
respekt för den enskildes personliga
integritet. I motionen understryks att
vi måste vara mycket medvetna om att den
tekniska utvecklingen kan användas i
syften  som  inte  har  medborgarnas
personliga integritet som mål. Det är
riksdagen som måste vara banérförare för
personlig integritet.
I motion Fi7 (fp) avvisas propositionens
förslag om registerbaserad FoB utifrån i
stort samma motiveringar som i motion
Fi6.  I motionen hänvisas till  vad
Datainspektionen  (DI)  och  Svenska
Arbetsgivareföreningen (SAF) anför  i
sina remissvar. DI anför bl.a. att från
integritetssynpunkt kan en ordning där
uppgifter tillförs folkbokföringen eller
ändras  där  utan att den  enskilde
tillfrågas inte godtas. SAF anför att
samhällsutvecklingen och den politiska
beslutsprocessen påverkas och styrs i
första hand av andra faktorer än en
detaljrik    generell   statistisk
information;     den     sociala
ingenjörskonstens tid är förbi.
Lagrådet anser i sin remiss att de
avsedda  användningssätten  inte  är
precist angivna och kan ge upphov till
vissa tillämpningsproblem. Därför bör i
lagtexten 2 § om ändamålet preciseras så
att  bestämmelserna enbart avser det
allmännas användning. Detta har, sägs
det  i motionen, inte förts  in  i
lagtexten.
Enligt  motion  Fi9  (mp)  visar
propositionen en insikt om att de stora
folk- och bostadsräkningarnas saga bör
vara över. Det är mycket positivt. De
var dyra, integritetskränkande och hade
ett begränsat värde. Man kan, menar
motionärerna, ifrågasätta behovet av att
det över huvud taget genomförs fler folk-
och bostadsräkningar, vare sig de är
registerbaserade    eller    mer
traditionella. Varken kommunerna eller
forskningen har mer än ett begränsat
intresse av dessa. Vår synpunkt är att,
liksom  FoB 90-kommissionen,  förorda
mindre omfattande insatser. De behov som
propositionen vill tillgodose kan uppnås
genom  frivilliga,  mer  begränsade
undersökningar och till lägre kostnader.

Utskottet

Som redovisats i propositionen finns det
ett  starkt  dokumenterat  behov  av
statistik på hushållsnivå. Kraven på hög
kvalitet   och   aktualitet   i
hushållsstatistiken är stora. När det
gäller    frågan    hur    ofta
hushållsstatistiken bör produceras har
det framkommit att vart tredje år skulle
kunna vara en önskvärd periodisering.
Det  är  dock  förenat  med  stora
svårigheter   att   genomföra   en
traditionell folk- och bostadsräkning
med  så  korta intervaller. Med  en
registerlösning är det i princip möjligt
att kontinuerligt framställa den nämnda
statistiken, vilket innebär en  klar
kvalitetsförbättring  av  samhällets
information om hushållens boendestandard
och boendeekonomi. Utskottet ser det som
en  stor  fördel  att  det  är
statistikbehovet som blir styrande när
hushållsstatistiken skall  uppdateras.
Det är inte givet att behoven bara
uppkommer t.ex. vart femte eller tionde
år.
Utskottet vill särskilt understryka att
registerbaserade    folk-    och
bostadsräkningar på sikt medför stora
besparingar jämfört med traditionella
räkningar,  vilket  bekräftas   av
erfarenheter från Danmark och Finland. I
propositionen anges kostnaden för en
registerbaserad folk- och bostadsräkning
till 10 miljoner kronor. Detta skall
jämföras  med  kostnaden  för  en
traditionell folk- och bostadsräkning
som  i dag uppskattas till ca  300
miljoner kronor per insamling. Enligt
utskottets mening talar flera skäl för
införande av en registerbaserad FoB.
Utskottet tolkar de med anledning av
propositionen  väckta motionerna  Fi6
(fp), Fi7 (fp), Fi8 (m) och Fi9 (mp) så
att det främst är två skäl till att
motionärerna  avvisar  förslagen  i
propositionen.
-  Värnande  av  den  personliga
integriteten.
- Statistikbehovet och kraven på högre
kvalitet   och   aktualitet   hos
hushållsstatistiken är inte av  den
omfattningen  att  det  motiverar
införandet av en registerbaserad FoB.
När det gäller behovet av tillförlitlig
hushållsstatistik framhålls i motion Fi8
(m) att motiven för att insamla FoB-data
är  alldeles för vaga och  oprecist
formulerade.  Som  framgått  av  vad
utskottet anfört ovan delar utskottet
inte  denna  uppfattning.  För  att
ytterligare konkretisera den efterfrågan
som  i  dag  finns  på  detaljerad
hushållsstatistik kan exempel tas från
kommunsektorn.
Efterfrågan på omsorg i kommunerna har
t.ex. starkt samband med inte bara kön
och  ålder utan även med hushållets
sammansättning       (ensamboende,
sammanboende,     två-     och
flergenerationshushåll).
Statistik om boende och hushåll  i
församlingar eller delar av kommuner
ingår allt oftare som underlag  för
lokaliseringsbeslut.
Befolkningsprognoser för små  områden
utgör   viktiga   underlag   för
dimensionering  och  lokalisering  av
kommunal service. Utglesning i boendet
har på många håll inneburit ett över
tiden ojämnt kapacitetsutnyttjande för
kommunala      serviceanläggningar.
Befolkningsprognoser för mindre områden
förutsätter  aktuella  uppgifter  om
hushåll och boende.
Förslag till införande av ett nytt
utjämningssystem  för  kommuner  och
landsting har nyligen behandlats  av
utskottet (1995/96:FiU5). Avsikten är
att    utjämningssystemet    skall
administreras   av   SCB    och
skattemyndigheterna. För utjämning av
strukturkostnadsskillnader    mellan
kommuner används i detta system data
från  FoB,  såsom andel ensamstående
kvinnor med barn i åldern 0-5 år (för
utjämning av kostnader inom individ- och
familjeomsorg),    indelning    i
socioekonomiska grupper  (äldreomsorg)
och fördelning på ensam- och samboende
(äldreomsorg och hälso- och sjukvård).
En  kommitté  har  tillsatts  (dir.
1995:118) med uppgift att i första hand
se över den s.k. kostnadsutjämningen i
det nya utjämningssystemet. Det är i
kostnadsutjämningen som ovan uppräknade
verksamheter ingår.
Det kan i detta sammanhang även nämnas
att  Förenta  nationernas  Economic
Commission for Europe i mars nästa år
skall fatta beslut om en rekommendation
till ny folk- och bostadsräkning år
2000. Efter detta beslut kommer EU att
utfärda direktiv till medlemsländerna om
en sådan folk- och bostadsräkning.
Huvudinvändningen  i  här  aktuella
motioner mot en registerbaserad FoB är
emellertid  hotet mot den personliga
integriteten.
Konstitutionsutskottet har i denna fråga
yttrat  sig till finansutskottet.  I
yttrandet (1995/96:KU3y) anförs bl.a.
att  konstitutionsutskottet  när  det
gäller   inrättandet   av   ett
lägenhetsregister inte ser registret i
sig som integritetskränkande eftersom
det inte är knutet till personer. Vad
som däremot kan inge oro bland människor
är   det  förhållandet  att   en
sambearbetning  av  detta  register,
folkbokföringsregister   och   andra
register tillsammans kan ge en alltför
integritetskänslig bild av personer och
hushåll.  Konstitutionsutskottet  vill
därför   understryka  behovet   av
information till allmänheten när det
gäller folk- och bostadsräkningarna om
bl.a.   syftet  med  folk-   och
bostadsräkningen     och     det
integritetsskydd  som  finns  kring
uppgifterna. Konstitutionsutskottet har
inhämtat   att   information   om
provundersökningen kommer att ges i form
av  annonser,  pressmeddelanden  och
informationsträffar.  Vidare  kommer
allmänheten  att ges  möjlighet  att
rekvirera  informationsmaterial.   I
samband med ändringar i folkbokföringen
kommer  de  registrerade  att  få
information från skattemyndigheterna. De
register som används för den statistik
som framställs under provundersökningen
kommer enligt propositionen att gallras
när     proven     genomförts.
Konstitutionsutskottet förutsätter att
regeringen - i samband med att den
återkommer till riksdagen i fråga om
folk- och bostadsräkningen år 2000 -
kommer att behandla informationsfrågan
ingående och beakta alla aspekter på hur
informationen  bäst  bör  delges  de
registrerade.
Mot  bakgrund  av  att  omfattande
informationsinsatser  planeras  anser
konstitutionsutskottet   att    en
registerbaserad  provundersökning  och
även folk- och bostadsräkningen år 2000
bör  kunna genomföras utan att  det
behöver   uppkomma   oro    för
integritetskränkningar i samband  med
verksamheten.
Finansutskottet delar de synpunkter som
konstitutionsutskottet  framlagt  på
integritetsfrågorna och tillstyrker med
det  anförda  det som regeringen  i
propositionen   förordar   om   en
registerbaserad FoB och lagförslagen i
propositionen. Motionerna Fi6 (fp), Fi7
(fp), Fi8 (m) yrkande 1 samt Fi9 (mp)
avstyrks.    Vidare    tillstyrker
finansutskottet att 37 miljoner kronor
anvisas på ett reservationsanslag för
genomförande  av  den   föreslagna
provundersökningen.

I motion Fi8 m yrkande 2 föreslås att
man  i  stället för att införa  en
registerbaserad FoB bör överväga en folk-
och bostadsräkning baserad på urval där
möjligheter att skriva fram uppgifter
från en traditionell FoB utnyttjas.

Utskottet   har  från  Statistiska
centralbyrån  inhämtat  att  en  FoB
genomförd på detta sätt inte uppfyller
rimliga krav på kvalitet när det gäller
statistiska  beskrivningar  på  låg
regional nivå. Utskottet avstyrker med
hänvisning  härtill motion  Fi8  (m)
yrkande 2.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande registerbaserad
folk-  och bostadsräkning  år  20
m.m.
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1995/96:90  samt  med
avslag  på  motionerna 1995/96:Fi6,
1995/96:Fi7, 1995/96:Fi8 yrkande  1
och 1995/96:Fi9
dels antar regeringens förslag till
1. lag om provverksamhet avseende
hushålls- och bostadsuppgifter,
2. lag om lägenhetsregister,
3.   lag   om   ändring   i
folkbokföringslagen (1991:481),
4.  lag  om  ändring  i  lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister,
dels godkänner det som regeringen
förordar om en registerbaserad folk-
och bostadsräkning år 2000,
dels till Folk- och bostadsräkning
år  2000  på  tilläggsbudget  till
statsbudgeten för budgetåret 1995/96
under sjunde huvudtiteln anvisar ett
reservationsanslag på 37 000 000 kr,
res.1 (m, fp,  mp,
kds)
2.   beträffande   folk-   och
bostadsräkning baserad på urval
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Fi8 yrkande 2.
res.2 (m, fp,  mp,
kds)
- villk. res. 1

Stockholm den 5 december 1995
På finansutskottets vägnar
Jan Bergqvist
I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist
(s), Per-Ola Eriksson (c), Sören Lekberg
(s), Lisbet Calner (s), Bo Nilsson (s),
Sonja Rembo (m), Arne Kjörnsberg (s),
Sonia Karlsson (s), Lennart Hedquist
(m), Anne Wibble (fp), Susanne Eberstein
(s),  Johan  Lönnroth  (v),  Fredrik
Reinfeldt (m), Roy Ottosson (mp), Mats
Odell (kds), Thomas Östros (s) och Per
Bill (m).

Reservationer

1. Registerbaserad folk- och
bostadsräkning år 2000 m.m. (mom. 1)

Sonja  Rembo (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik  Reinfeldt (m), Roy Ottosson
(mp), Mats Odell (kds) och Per Bill (m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar Som redovisats och
på  s.  9  slutar  med  föreslagna
provundersökningen  bort ha  följande
lydelse:
I  likhet med vad som framförs  i
motionerna Fi6 (fp), Fi7 (fp), Fi8 (m)
och  Fi9 (mp) delar utskottet  inte
regeringens bedömning att förslaget i
propositionen inte har effekter som är
integritetskränkande.  Förslaget  till
registerbaserad folk- och bostadsräkning
tillåter dels en noggrann kartläggning
och datorisering av medborgarnas boende
i  syfte  att genomföra  folk-  och
bostadsräkningar, dels ger det underlag
för att genomföra olika undersökningar
och forskning som kan hänföras till
omfattande     och    detaljerad
samhällsplanering. Med den precision som
uppnås  med  lägenhetsbeteckning  i
adressen  behöver  man  inte  längre
personnummer  i  t.ex.  kund-  och
medlemsregister:  Redan  postadressen
upplyser om hur/var man (eller kvinna)
bor tillsammans eller var för sig.
Det föreslagna lägenhetsregistret utgör
den  centrala delen i propositionens
förslag till registerbaserad FoB.
Det är utskottets bestämda uppfattning
att genomförandet av en registerbaserad
folk- och bostadsräkning i enlighet med
förslaget i propositionen strider mot
fundamentala  värderingar  om  att
samhällets  användning av registrerad
information om den enskilde i möjligaste
mån skall ske först efter hörande och
delaktighet av den enskilde, och med
medborgarens samtycke.
Mot  här angiven bakgrund avstyrker
utskottet med anledning av här aktuella
motioner proposition 90 i sin helhet.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande registerbaserad folk-
och bostadsräkning år 2000 m.m.
att  riksdagen  med  anledning  av
motionerna 1995/96:Fi6, 1995/96:Fi7,
1995/96:Fi8 yrkande 1 samt 1995/96:Fi9
avslår proposition 1995/96:90 och som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
2. Folk- och bostadsräkning baserad på
urval (mom. 2)

Under förutsättning av bifall till
reservation 1

Sonja  Rembo (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik  Reinfeldt (m), Roy Ottosson
(mp), Mats Odell (kds) och Per Bill (m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 9 som börjar med Utskottet har 
och slutar med  yrkande 2  bort ha
följande lydelse:
Utskottet  delar  i  och  för  sig
uppfattningen att det kan finnas behov
av hushållsstatistik men till skillnad
från regeringen kan vi inte godta att
framställning  av  statistik  utgör
tillräckliga skäl för att genomföra den
i    propositionen    föreslagna
registerbaserade    folk-    och
bostadsräkningen.
Utskottet har förståelse för att ett
modernt  samhälle  har  behov  av
personbunden  information  om  den
enskilde.   Men   dessa   legitima
samhällsbehov  av  individinformation
måste balanseras av en uttrycklig och i
praktiken  visad  respekt  för  den
enskildes integritet. Mot denna bakgrund
föreslår  utskottet  att  folk-  och
bokföringsräkningar  genomförs  vart
tionde år i enlighet med den uppläggning
som  föreslogs  av  den  s.k.  FoB-
kommissionen (1993:41).
FoB-kommissionens   förslag   kan
sammanfattas på följande sätt.
Folk- och bostadsräkningar (FoB) med
traditionell inriktning och omfattning
bör genomföras vart tionde år.
Om det under de tioåriga perioderna
mellan traditionella FoB:ar föreligger
behov av aktualisering av FoB-data finns
det  möjligheter att med  begränsade
insatser framställa tillfredsställande
statistik som efterfrågas om hushåll och
boende. Uppgifter från en traditionell
FoB  kan  således skrivas fram  med
uppgifter från tillgängliga register och
kompletteras med uppgifter som hämtas in
särskilt  genom  mer  eller  mindre
begränsade  enkätundersökningar.  Den
statistik som erhålls på detta sätt bör
kunna tillgodose väsentliga behov av FoB-
data för planeringsändamål, på nationell
och  regional nivå. Beroende av hur
omfattande    de    kompletterande
enkätundersökningarna   görs   kan
statistiken i kvalitet och användbarhet
mer eller mindre närma sig vad som
gäller  för  den  egentliga  FoB-
statistiken.
Kommuner och landsting, som är  de
främsta  användarna av  hushållsstati
stiken, kan med denna uppläggning av FoB-
räkningar  styra enkätundersökningarna
efter sina speciella behov.
Även med denna uppläggning av FoB-
räkningar krävs vissa sambearbetningar
av     befintliga     register,
uppgiftsinsamling,  information  till
allmänheten m.m. Detta kräver särskild
lagstiftning. Regeringen bör återkomma
till riksdagen med förslag till lag.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motion Fi8 yrkande 2 om en folk- och
bostadsräkning baserad på urval bör av
riksdagen ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.    beträffande   folk-   och
bostadsräkning baserad på urval
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Fi8 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.

Propositionens lagförslag
1.  Förslag till lag om provverksamhet
avseende hushålls- och bostadsuppgifter

2.  Förslag till lag om
lägenhetsregister

3.  Förslag till lag om ändring i
folkbokföringslagen  (1991:481)

4.Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister

Konstitutionsutskottets yttrande
1995/96:KU3y
Registerbaserad folk- och bostadsräkning
år 2000 m.m.

1Till finansutskottet

Finansutskottet    har    berett
konstitutionsutskottet  tillfälle  att
yttra sig över proposition 1995/96:90
Registerbaserad folk- och bostadsräkning
år 2000 m.m.

Bakgrund

I  Sverige  har  folkräkningar  med
varierande utformning och regelbundenhet
genomförts sedan mitten av 1700-talet.
Bostadsräkningar med olika omfattning
och mellanrum har gjorts sedan 1910-
talet.  Från och med år  1930  har
folkräkningar genomförts vart femte år
med undantag för år 1955, då räkningen
inställdes av ekonomiska skäl. Från och
med år 1960 har samordnade folk- och
bostadsräkningar genomförts vart femte
år.  Uppgifterna  i räkningarna  har
hämtats dels från frågeblanketter till
allmänheten,  dels från  tillgängliga
datoriserade register. Andelen uppgifter
från  datoriserade  register   har
successivt ökat. I den senaste folk- och
bostadsräkningen från år 1990 samlades
uppgifter  om  hushåll,  lägenheter,
färdsätt till arbete, yrke, arbetad tid
och utbildning in genom frågeformulär
till  allmänheten. Uppgifter hämtades
också  in  från befintliga register.
Arbetet  med  1990  års  folk-  och
bostadsräkning följdes av Kommissionen
för 1990 års folk- och bostadsräkning
(FoB 90-kommissionen), som hade  att
bevaka  de  formella  och  praktiska
aspekterna  av  betydelse  för  den
personliga  integriteten. Kommissionen
hade  också som uppgift att  utreda
förutsättningarna    för    helt
registerbaserade framtida  folk-  och
bostadsräkningar samt en övergång till
tioårsintervall. Kommissionen redovisade
i   sitt  betänkande  Folk-  och
bostadsräkning år 1990 och i framtiden,
del II (SOU 1993:41) olika alternativ
till   traditionella   folk-   och
bostadsräkningar. Kommissionen tog inte
ställning till om man skulle ha en
registerbaserad folk- och bostadsräkning
utan konstaterade bara att några bärande
motiv för att för andra ändamål införa
lägenhetsregister och folkbokföring på
lägenhet   inte   redovisats   för
kommissionen. Kommissionen föreslog att
folk- och bostadsräkningar av hittills
traditionell inriktning  inte  skulle
genomföras oftare än vart tionde år.
Kommissionen bedömde att behovet  av
aktualisering  av  statistiken  under
tioårsperioden  kunde  ske   genom
begränsade insatser i mån av konstaterad
efterfrågan. Uppgifter kunde inhämtas
från tillgängliga register och genom mer
eller     mindre     begränsade
enkätundersökningar.
Mot bakgrund av remissutfallet beslöt
regeringen i mars 1994 att uppdra åt
Statistiska centralbyrån (SCB) att i
samarbete  med  Centralnämnden  för
fastighetsdata     (CFD)     och
Riksskatteverket   (RSV)   studera
möjligheterna att producera hushålls-
och bostadsstatistik med hjälp av ett
framtida   lägenhetsregister   och
förbättrad    adressuppgift    i
folkbokföringen. Uppdraget redovisades i
en rapport i juni 1994. I rapporten
föreslogs  att  ett lägenhetsregister
skulle    inrättas   och    att
lägenhetsidentitet skulle  införas  i
folkbokföringen. En  arbetsgrupp  som
tillsatts inom Finansdepartementet har i
enlighet med regeringsbeslut den 30 mars
1995  redovisat  förslag  till  den
författningsreglering m.m. som krävs för
att  framställa hushållsstatistik med
hjälp  av  registerdata. Båda  dessa
förslag har remissbehandlats.
Datainspektionen       avstyrker
arbetsgruppens    förslag     av
integritetsskäl.  Den  oro  och  det
missnöje  som  kanaliserats  vid  de
tidigare folk- och bostadsräkningarna
kommer man enligt inspektionen inte till
rätta med genom en total kartläggning
och  registrering  av  de  svenska
hushållens   sammansättning.    En
registrering som till stor del sker utan
att uppgifter inhämtas direkt hos de
enskilda som skall registreras skulle
sannolikt också förstärka allmänhetens
negativa inställning och föda känslor av
att  leva  i ett storebrorssamhälle.
Inspektionen förordar i stället mindre
omfattande insatser i enlighet med FoB
90-kommissionens förslag. Om det ändå
skulle  bli  aktuellt  med   ett
lägenhetsregister anser inspektionen att
registreringen i första hand bör grunda
sig på uppgifter från de enskilda som
skall registreras och inte på uppgifter
som inhämtats från andra register och
från          fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar  m.fl.  Också
Svenska  Arbetsgivareför-eningen  har
framhållit integritetsfrågan och  har
anfört att centrala register skapar oro
hos  många  människor  och  företag.
Arbetsgivareföreningen  har  avstyrkt
förslaget.
Forskningsrådsnämnden och  Föreningen
för kommunal statistik och planering har
däremot delat SCB:s uppfattning  att
införandet av lägenhets-identiteter i
flerbostadshus  och  ett  särskilt
lägenhetsregister till sin karaktär inte
dr  mer  integritetshotande  än  den
nuvarande     uppgiften     om
folkbokföringsfastighet för boende  i
småhus. I vilken bostad en person bor,
dvs. hans adress, och vilka fler som bor
i bostaden är normalt allmänt känt.
Dessutom sägs att skyddet  för  den
personliga integriteten snarare borde
förstärkas   än  försämras   genom
folkbokföring  på lägenhet,  eftersom
precisionen i adressen blir bättre och
risken  för personförväxlingar därmed
minskar.
Propositionen

Propositionen   innehåller    fyra
lagförslag. Två nya lagar  föreslås,
nämligen  en  lag om  provverksamhet
avseende hushålls- och bostadsuppgifter
och en lag om lägenhetsregister. Vidare
föreslås ändringar i folkbokföringslagen
(1991:481) och lagen (1990:1536)  om
folkbokföringsregister.
Regeringen föreslår också att riksdagen
skall  godkänna  det som  regeringen
förordar om en registerbaserad folk- och
bostadsräkning år 2000.
I propositionen föreslås att det skall
genomföras en registerbaserad folk- och
bostadsräkning  år  2000  för  att
framställa     statistik     för
samhällsplanering, forskning och allmän
information. Förslaget innebär i korthet
att  kommunerna  blir  skyldiga  att
fastställa  adresser   till   alla
bostadslägenheter, och i de fall det
finns mer än en bostadslägenhet med
samma adress en särskild beteckning för
varje lägenhet. Ett lägenhetsregister
som   skall   omfatta   samtliga
bostadslägenheter utan koppling  till
enskilda personer inrättas i anslutning
till  nuvarande  fastighetsdatasystem.
Kompletterande    lägenhetsspecifika
uppgifter   skall   lämnas   av
fastighetsägarna.  Uppgiftsinsamlingen
skall  ombesörjas  av  det  blivande
Lantmäteriverket. I ett senare led av
uppbyggnadsskedet skall fastighetsägare
också   lämna   uppgifter   till
folkbokföringsmyndigheter       om
lägenhetsbeteckning  och  till  vem
bostadslägenheter är upplåtna. I fråga
om  folkbokföringen föreslås att  en
person  som  är  bosatt  på  en
flerbostadsfastighet skall folkbokföras
på lägenhet.
En provverksamhet skall genomföras för
att utvärdera kostnader och en rad andra
aspekter  kring  dels  insamling  av
uppgifter och folkbokföring på lägenhet,
dels framställning av registerbaserad
statistik. Provverksamhet i Gävle kommun
och Högalids församling i Stockholms
kommun skall inledas den 1 januari 1996.
De föreslagna bestämmelserna i övrigt
avses träda i kraft den 1 juli 1996 när
det gäller dessa församlingar och annars
vid  den  tidpunkt  som  regeringen
bestämmer.

Behovet av statistikuppgifter

I propositionen framhålls att det finns
ett  stort  behov  av  statstik  på
hushållsnivå. De utredningar om folk-
och  bostadsräkningar som har gjorts
sedan början av 1980-talet har alla
genomfört någon form av kartläggning av
behovet    av   hushållsstatistik.
Kartläggningarna har enligt regeringen
utvisat att det finns ett stort behov av
statistik över hushållen och dess boende
på låg regional nivå. Hushållsstatistik
på  denna  nivå  är  grundläggande
information för många olika användare i
de delar av samhället som arbetar med
planering,    utvärdering    och
resursfördelning.         Under
remissbehandlingen  av   FoB   90-
kommissionens   betänkande    hade
understrukits det stora  behovet  av
hushållsstatistik,  såväl  inom  den
statliga och kommunala som den privata
sektorn.
Svenska    Kommunförbundet    har
understrukit att det för  kommunerna
finns ett angeläget och dokumenterat
behov att använda hushållsstatistik för
planering, utvärdering, uppföljning och
inte  minst  resursfördelning.  Vid
fördelning   av   resurser   inom
socialtjänsten och sjukvården används
uppgifter    om    socioekonomisk
tillhörighet,    bostadsförhållanden,
hushållssammansättning och samboende.
Flera statliga myndigheter har också
pekat  på behovet av hushålls-  och
bostadsstatistik.    Socialstyrelsen
använder hushållsstatistik i betydande
omfattning och har hänvisat till att
behovet av statistik kan tänkas öka med
anpassningen   till   rollen   som
utvärderande och uppföljande myndighet.
Dessutom framhålls att förändringarna
inom   den   sociala   sektorns
verksamhetsområde är av så genomgripande
karaktär att värdet av relativt täta
avläsningstidpunkter        ökar.
Riksförsäkringsverket      använder
hushållsstatistik för  att  utvärdera
effekterna av stödet till barnfamiljer
och även vid verkets uppföljning och
analyser av socialförsäkringen. Boverket
använder statistiken för att följa upp
och   utvärdera   det   statliga
bostadsstödets effekter för de boende
och  bostadsmarknaden  och  för  att
analysera utvecklingen på bostads- och
byggmarknaden.    Närings-    och
teknikutvecklingsverket gör  prognoser
över  energi- och elanvändningen  på
grundval av statistik över hushållen och
deras boende.
Regeringen  understryker  också  att
forskningens behov av empiriska data är
otvetydigt.  Den  medicinska   och
epidemiologiska  forskningen  behöver
uppgifter om yrke, arbetsplatser och
boendemiljöer. Hushållsdata används vid
studier av sambandet mellan hälsa/ohälsa
och individens hushållstillhörighet.
Vidare gäller enligt propositionen att
den avreglerade bostadsmarknaden skapar
efterfrågan på hushållsstatistik från
bostadskreditinstitut, byggherrar m.fl.
som behöver underlag för beslut och
risktaganden.
Strukturkostnadsutredningen  har  i
betänkandet  Kostnadsutjämning  mellan
kommunerna (SOU 1993:53) framhållit att
det   av   utredningen  föreslagna
kostnadsutjämningssystemet  bygger  på
strukturella skillnader  i  kostnader
mellan kommunerna. De kommuner som har
många äldre och barn föreslås generellt
erhålla       en       högre
strukturkostnadsersättning. Utredningen
har framhållit det nödvändiga i folk-
och bostadsräkningar i femårsintervall.
Annars måste de uppgifter som behövs för
utjämningsmodellen göras tillgängliga på
annat sätt.
Regeringen  delar de  statliga  och
kommunala  myndigheternas  bedömning
avseende  behovet av  hushålls-  och
bostadsstatistik och hänvisar till att
behovet snarare ökar än minskar mot
bakgrund av att statistiken behövs vid
fördelning av knappa samhällsresurser.
Regeringen framhåller att det  finns
flera skäl som talar för en övergång
till  registerbaserade  folk-  och
bostadsräkningar. Stora besparingar kan
uppnås med en sådan ordning. Kostnaden
för  en  registerbaserad  folk-  och
bostadsräkning har enligt propositionen
uppskattats till ca 10 miljoner kronor,
att jämföra med de ca 300 miljoner
kronor som en insamling i dag beräknas
kosta.  Vidare  framhålls  att  en
kvalitetsförbättring  för  statistik
uppnås   genom   möjligheten   att
kontinuerligt         framställa
hushållsstatistik. Det blir också enligt
regeringen enklare för uppgiftslämnarna.
Kvaliteten på folkbokföringen förbättras
och risken för ett ökat bortfall i
statistikuppgifterna försvinner.
Regeringen hänvisar också till att det
inom   Europeiska  unionen   pågår
förberedelse  för ett  direktiv  som
uppmanar medlemsländerna att genomföra
en  folk-  och  bostadsräkning  vid
sekelskiftet.

Inrättande av ett lägenhetsregister

För att möjliggöra en registerbaserad
folk-  och  bostadsräkning  föreslår
regeringen  att ett lägenhetsregister
inrättas.
Registret  inrättas  som  ett
administrativt  beståndsregister   i
anslutning till fastighetsdatasystemet
och skall omfatta samtliga lägenheter i
landet. Uppgifterna skall inte kunna
kopplas direkt till enskilda personer.
Uppbyggnaden sker med uppgifter från
fastighetsdatasystemet,      främst
byggnadsregister.  Uppgifterna  gäller
regional belägenhet, fastigheter  och
byggnader.    Härtill     kommer
adressuppgifter.   Mer   specifika
lägenhetsuppgifter som  antalet  rum,
förekomst  av  kök  eller  hiss,
upplåtelseform och våningsplan  måste
inhämtas från ägare till flerbostadshus
och nyare enbostadshus med stöd av en
författningsreglerad uppgiftsskyldighet.
Lägenhetsbeteckning skall fastställas av
kommunen och meddelas fastighetsägaren.
Grundläggande bestämmelser om ändamål
och innehåll samt om uppgiftsskyldighet
ges  i  lag,  medan  kompletterande
föreskrifter  ges  i förordningsform.
Lägenhetsregistret  blir  inte  ett
personregister i datalagens mening men
en  allmän  förebild har varit  den
förekommande    regleringen    av
personregister.
Som registerändamål anges i förslaget
till  lag  om lägenhetsregister  att
uppgifterna i registret får användas för
framställning av statistik  och  för
folkbokföringen. Registret får  också
användas  för  resursfördelning  samt
planering, uppföljning och utvärdering
av boende, byggande och kommunikationer.
I fråga om innehållet föreskrivs att
registret får innehålla uppgifter om
fastighet, byggnad, lägenhetsbeteckning
och övriga uppgifter om lägenheten samt
att regeringen närmare föreskriver vilka
uppgifter  registret skall innehålla.
Uppgiftsskyldigheten för fastighetsägare
förenas med en möjlighet att förelägga
vite om begärd uppgift inte lämnas inom
föreskriven tid.

Folkbokföring på lägenhet

Regeringen  föreslår  en  ändring  i
folkbokföringslagen med innebörden att
personer som bor i flerbostadshus skall
folkbokföras på lägenhet och inte bara
på  fastigheten.  Folkbokföringen  på
lägenhet medför att skyldigheten att
lämna    vissa   uppgifter    i
flyttningsanmälan också  skall  gälla
lägenhetsuppgift. Skattemyndigheten får
i     sin    egenskap     av
folkbokföringsmyndighet  förelägga  en
person  att  lämna  uppgift   om
lägenhetsbeteckning, även om denne inte
dr  skyldig  att  göra  anmälan  om
flyttning.    Bestämmelserna    om
föreläggande till fastighetsägare att
uppge till vem han upplåter bostad och
vilka som enligt hans kännedom bor i
fastigheten  respektive   lägenheten
kompletteras med att föreläggandet också
får  avse  uppgift om  personnummer,
adress,   fastighetsbeteckning   och
lägenhetsbeteckning.

Integritetsfrågor

Enligt regeringen utgör folkbokföring på
lägenhet som en utökad adressuppgift
knappast i sig en integritetskänslig
uppgift.  Genom  att  uppgifter  om
lägenhetsbeteckning  förs   in   i
folkbokföringen  ökar  precisionen  i
adressen  och  minskar  risken  för
personförväxlingar,   t.ex.    vid
postdistribution.  Minskad  risk  för
personförväxling   innebär   enligt
regeringen   en  förstärkning   av
integritetsskyddet.  Införandet   av
särskiljande adresser i folkbokföringen
anges kanske även kunna bidra till en
minskning av personnummeranvändningen.
Regeringen framhåller vidare att den
personliga integriteten kan  kränkas,
inte  enbart  genom  att  känslig
information samlas, utan även genom att
i och för sig harmlösa uppgifter är
felaktiga eller inaktuella. Regeringen
hänvisar även till att de uppgifter som
SCB  använder  för  att  framställa
statistik omfattas av absolut sekretess.

Lagrådet

Lagrådet  har  granskat  regeringens
lagförslag och har haft vissa synpunkter
på utformningen av förslagen. Lagrådets
synpunkter  har i stor  utsträckning
beaktats i propositionen. Lagrådet har
inte närmare berört integritetsfrågan.

Motionerna

Fyra motioner har väckts med anledning
av propositionen. I motion 1995/96:Fi8
yrkar  Birger Hagård m.fl. (m)  att
riksdagen    avslår    regeringens
proposition. I andra hand  yrkas  i
motionen  ett  tillkännagivande  till
regeringen om mindre omfattande insatser
vid insamling av uppgifter, i enlighet
med FoB 90-kommissionens förslag. Enligt
motionärerna   utgör   allmänhetens
inställning till FoB:arna den naturliga
utgångspunkten för överväganden kring
hur statistikbehovet skall tillgodoses.
En registrering som uteslutande bygger
på att uppgifter om medborgarna inhämtas
från andra register, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar  m.fl.  kommer
enligt  motionärerna  snarare  att
förstärka   allmänhetens   negativa
inställning och väcka känslor av att
leva i ett kontrollsamhälle än mana till
förståelse   för   registreringen.
Motionärerna  framhåller  dock  att
genomförandet   av   folk-   och
bostadsräkningen     inte     är
integritetskränkande i sig utan det är
möjligheterna till sambearbetning  av
lägenhetsregistret med en rad  andra
register som reser berättigade frågor
från      sårbarhets-      och
integritetssynpunkt.    Om    ett
lägenhetsregister   införs   måste
registrering i första hand grunda sig på
uppgifter som inhämtas endast från den
enskilde som registreringen avser och
inte    på    en    lagreglerad
uppgiftsskyldighet.
Anne Wibble m.fl. (fp) yrkar i motion
1995/96:Fi6  att  regeringen  avslår
propositionen  i den  del  som  rör
inrättandet   av   ett   centralt
lägenhetsregister. Om  detta  yrkande
avslås yrkas avslag på propositionen. I
motion 1995/96:Fi7 av Siw Persson och
Margitta Edgren (båda fp) begärs ett
tillkännagivande till regeringen i fråga
om det integritetsinskränkande av att ha
lägenhet/lägenhetsbeteckning i adressen.
I båda motionerna framhålls att man inte
är  motståndare  till  personbunden
information om den enskilde eftersom ett
modernt samhälle har ett legitimt behov
av sådana uppgifter. Men dessa legitima
samhällsbehov  av  individinformation
måste - framhålls det i motion Fi6 -
balanseras av en uttrycklig  och  i
praktiken  visad  respekt  för  den
enskildes   personliga   integritet.
Införandet  av  ett lägenhetsregister
strider mot grundtanken att samhällets
användning av registrerad information om
den enskilde i möjligaste mån skall ske
först efter hörande och delaktighet av
den  enskilde, och med  medborgarens
samtycke. Motion Fi7 vänder sig mot
lägenhetsbeteckningar  i   adresser.
Integritetsintrånget kommer att upplevas
av   allmänheten  främst   utifrån
preciseringen av postadressen som ju
sprids  utan restriktioner.  Adressen
kommer att bära information om  den
enskildes   boendeförhållanden   och
samlevnad med andra. Det är spridningen
av uppgifter - som en integrerad del av
postadressen - till alla dem som den
enskilde vill eller måste ha kontakt med
som skapar det moraliska och politiska
problemet.
Peter Eriksson och Birger Schlaug (båda
mp) ifrågasätter i motion 1995/96:Fi9
behovet av att det över huvud taget
genomförs   fler   folk-   eller
bostadsräkningar,  vare  sig  de  är
registerbaserade    eller    mer
traditionella, mot bakgrund  av  att
varken kommunerna eller forskningen har
mer än ett begränsat intresse av dessa.
De  behov  som  propositionen  vill
tillgodose kan som FoB 90-kommissionen
förordat uppnås genom frivilliga mer
begränsade   undersökningar.    Av
integritetsskäl är det inte acceptabelt
att enskilda medborgare skall behöva
uppleva att staten samlar in mängder av
data  ur ett flertal register bakom
ryggen på dem. Att staten dessutom skall
utgå från fastighetsägarnas uppgifter i
stället  för  uppgifter direkt  från
medborgarna upplevs säkerligen av många
som både kränkande och obehagligt. Det
nya lägenhetsregistret bör inte införas,
och motionärerna yrkar att propositionen
i sin helhet avslås.
Utskottet

Inhämtande av upplysningar

På utskottets begäran har statsrådet Jan
Nygren  och  generaldirektören  vid
Datainspektionen  Anitha   Bondestam
muntligen   lämnat   kompletterande
upplysningar i ärendet.

Reaktionerna på tidigare folk- och
bostadsräkningar

Frågan om den personliga integriteten
och intrång i denna i samband med folk-
och  bostadsräkningar  uppmärksammades
första gången i en omfattande allmän
debatt  vid  1970  års  folk-  och
bostadsräkning. Därefter har debatter om
integritetsfrågor förekommit  tämligen
regelmässigt vid följande folk-  och
bostadsräkningar.
Debatten i samband med 1970 års folk-
och bostadsräkning avsåg i första hand
det då tillämpade förfarandet med en
insamling   av   uppgifter   genom
fastighetsägarna, vilket  kritiserades
starkt.  Debatten  avsåg  dock  även
riskerna  för  integritetsintrång  i
bearbetning och lagring av data.
En omfattande integritetsdebatt uppstod
också  på grund av det förslag  om
utformning  av  kommande  folk-  och
bostadsräkningar som SCB på regeringens
uppdrag lade fram år 1983, det s.k.
Fobaltförslaget. Enligt detta  skulle
uppgifter helt hämtas ur befintliga och
vissa tillkommande register. Kritiken
inriktades främst på att datatekniken
kunde  användas för att  kontrollera
medborgarna,     bl.a.     genom
sambearbetningar  av  administrativa
register.
Statistikkommissionen för 1985 års folk-
och  bostadsräkning, kallad FoB  85-
kommissionen, uppdrog åt en arbetsgrupp
att utföra ett visst utredningsarbete.
Gruppens  rapport finns redovisad  i
kommissionens delbetänkande Folk- och
bostadsräkningar  i  framtiden  (SOU
1988:43) som bilaga 1. Gruppen vägde
nyttan mot kostnaderna för folk- och
bostadsräkningar.  En  tungt  vägande
aspekt, kanske den avgörande, var enligt
arbetsgruppen   uppoffringen    av
integritet. Det finns emellertid inte
någon självklar definition av begreppet
personlig integritet eller intrång i
denna integritet. Allmänt gällde enligt
arbetsgruppen att man fruktar den stora
mängden uppgifter och den av individen
okontrollerade överföringen från  ett
register till ett annat. Bland sådant
som väcker oro och irritation nämns
 känslig          information,
registersamkörning,  användning   av
personnummer, felaktig eller misstolkad
information             och
evalveringsundersökningar. Men i många
fall  ser  man  ändå  folk-  och
bostadsräkningen  mindre  som  ett
integritetshot än som en av andra skäl
mindre önskvärd företeelse. Massmedierna
speglar allmänhetens oro för folk- och
bostadsräkningen.  De  har  enligt
arbetsgruppen  fört  ut  en  saklig
information men har också presenterat
folk-  och bostadsräkningen  så  att
allmänheten kunnat vilseledas att tro
att uppgifter för statistiska ändamål
inte är sekretesskyddade. Många upplever
bristen på kontroll av vart uppgifterna
tar vägen som det mest oroande. Man
oroar  sig i första hand  för  att
uppgifterna   når   den   närmaste
omgivningen, men också att de når alla
dem som i sin tjänsteutövning har eller
kan  skaffa  sig  tillgång  till
individuppgifter. Dessutom oroar man sig
för  vad  som brukar betecknas  som
 storebror och för hur registret skulle
kunna utnyttjas av en ockupationsmakt.
FoB  85-kommissionen  framhöll  att
skyddet för den personliga integriteten
under  alla  förhållanden fortlöpande
måste  uppmärksammas.  Riskerna  för
otillbörliga integritetsintrång är små
när det gäller statistik av det slag som
folk-    och    bostadsräkningen
representerar. Det hindrar inte  att
kvarstående  faktiska  risker  för
integritetsintrång och sakligt grundad
oro för detta kan och måste så långt
möjligt  undanröjas.  Utan  allmänt
vedertagna uppfattningar om vad  som
skall avses med personlig integritet och
otillbörliga intrång i denna måste det i
fråga  om folk- och bostadsräkningen
eller  motsvarande, liksom  vid  all
framtagning av offentlig statistik, dock
alltid bli fråga om en avvägning mellan
det allmännas och medborgarnas mer eller
mindre sammanfallande eller motstridande
intressen.
FoB 90-kommissionen redovisade i sitt
betänkande Folk och bostadsräkningen år
1990  och i framtiden (SOU 1993:41)
reaktionerna över 1990 års folk- och
bostadsräkning.    Folk-     och
bostadsräkningen  hade  föranlett  en
omfattande allmän debatt, där  olika
kritiska synpunkter förts fram, främst i
massmedierna. Kritiska synpunkter hade
även kommit till uttryck hos politiker i
kommunerna    och    i    deras
ställningstaganden  i  de  beslutande
organen.  Den  i  olika  sammanhang
framförda kritiken hade till stor del
liksom tidigare gällt att folk- och
bostadsräkningen kränker den enskildes
integritet,  att  sekretesskyddet  är
otillräckligt,  att den  innebär  en
otillbörlig kontroll av medborgarna och
att den är onödig och dyr eftersom de
uppgifter som ingår i den redan finns
tillgänglig i olika andra register o.d.
Nytt i reaktionerna var också att de i
ökad utsträckning i en del fall fått
formen av mer eller mindre organiserade
 kampanjer med syfte att bojkotta folk-
och   bostadsräkningen.  FoB   90-
kommissionen fann att skyddet för den
personliga    integriteten    hade
tillgodosetts   genom   omfattande
säkerhetsåtgärder  och  att  några
nämnvärda integritetsinskränkningar som
kunde  hänföras  till  åtgärder  i
genomförandet inte hade kommit  till
synes. Kommissionen kunde konstatera att
den oro för integritetsintrång och de
uppfattningar   att   folk-   och
bostadsräkningar är onödiga som kommit
till synes i den allmänna debatten och i
vägran att lämna uppgifter inte hade
dämpats  i  1990  års  folk-  och
bostadsräkning jämförts med vad  som
tidigare iakttagits, snarare kunde det
vara fråga om en ökning. Detta gäller
trots   strävandena   att   genom
informationsinsatser visa på sekretess-
och   integritetsskyddet  och  öka
förståelsen   för   folk-   och
bostadsräkningen.

Tidigare riksdagsbehandling

Under   riksdagsbehandlingen    av
propositioner   om   folk-   och
bostadsräkningen  år  1990  (prop.
1988/89:91 och 1988/89:121) framfördes i
en  rad  motioner  yrkanden  med
utgångspunkt  i  integritetsaspekter.
Finansutskottet hänvisade bl.a. till de
stora  behovet  för  kommunerna  av
tillförlitlig statistik  på  regional
nivå. Finansutskottet ställde sig  i
huvudsak bakom regeringens förslag, men
gjorde  två  tillkännagivanden  till
regeringen, en beträffande arkivering av
registret  och  en  beträffande  en
tioårsintervall  mellan  folk-  och
bostadsräkningarna (bet. 1988/89:FiU24).
Frågan   om   skyldighet   för
fastighetsägare att lämna uppgifter om
vem  som  bor  i deras  fastigheter
behandlades  av konstitutionsutskottet
våren  1991  i  ett  yttrande  till
skatteutskottet     över     ny
folkbokföringslag (1990/91:
KU5y). Utskottet hänvisade till  att
uppgiftsskyldigheten bara gällde efter
förfrågan från skattemyndigheten. Enligt
utskottet vägde behovet av att kunna
kontrollera om folkbokföringsorten är
rätt    över   den   eventuella
integritetsinskränkning
uppgiftsskyldigheten skulle innebära.

Gällande regler

Enligt  1 kap. 2 § tredje  stycket
regeringsformen skall det allmänna värna
om den enskildes privatliv. 2 kap. 3 §
regeringsformen  stadgar  att  varje
medborgare  i  den utsträckning  som
närmare anges i lag skall skyddas mot
att hans personliga integritet kränks
genom att uppgifter om honom registreras
med hjälp av automatisk databehandling.
Datalagen (1973:289) har till syfte
att hindra att hantering av ADB-fört
personregister  medför  otillbörligt
intrång i den personliga integriteten.
Integritetsskyddet i datalagen ersätts
på  en  rad  områden  av  särskilda
registerlagar  för  vissa  slag  av
personregister.  För  sådana  s.k.
statsmaktsregister behövs inte tillstånd
av Datainspektionen.
Enligt 2 § andra stycket 4 datalagen
krävs tillstånd för sambearbetning av
uppgifter i olika personregister, men
kravet på tillstånd gäller inte om det i
författning  finns  stöd  för  en
sambearbetning  och inte  heller  om
samkörningen sker i överensstämmelse med
beslut av Datainspektionen eller om de
registrerade lämnat sitt medgivande. Med
inrättande av personregister  förstås
även insamling av uppgifter som skall
ingå i registret.
Enligt förarbetena till datalagen
(prop. 1973:33 s. 120) är det angeläget
att   frågan  om  huruvida   ett
personregister kan medföra otillbörligt
integritetsintrång   bedöms   efter
likartade grunder oavsett om registret
inrättas   efter   tillstånd   av
Datainspektionen eller efter beslut av
statsmakterna.  I  förarbetena  till
bestämmelserna i 3 § datalagen om de
generella     grunderna     för
tillståndsgivningen (prop. 1978/79:109)
har    framhållits   att    för
tillståndsgivningen självfallet  måste
vara av betydelse om uppgifterna samlas
in direkt från dem som registreras och
om  dessa  personer  känner  till
registerändamålet eller om uppgifterna
kommer  från annat håll och  kanske
samlats in för andra syften. Enligt
motiven skall när det gäller tillstånd
för  sambearbetning  en  restriktiv
tillämpning gälla. I vissa fall, t.ex. i
fråga om samutnyttjande av data för
forskningsändamål, samhällsplanering och
statistikproduktion, kan man vara mindre
restriktiv vid bedömningen.
Datalagsutredningens förslag till ny
datalag  (SOU  1993:10)  innehåller
bestämmelser om att personuppgifter får
behandlas   endast   under   vissa
förutsättningar, bl.a. om den enskilde
samtyckt till behandlingen eller  om
behandlingen behövs för att tillgodose
ett allmänintresse och detta intresse
fick anses väga tyngre än den enskildes
intresse av att uppgifter om honom inte
behandlas. Den enskildes samtycke skall
enligt förslaget lämnas uttryckligen och
avse  viss  behandling,  som  han
informerats om.
I  detta sammanhang kan nämnas att
Datalagsutredningen     diskuterade
begreppet  otillbörligt intrång i den
personliga integriteten och fann att
det inte låter sig definieras. Det är
beroende av en vägning av motstående
intressen. Endast om den enskilde ges en
absolut rätt att freda sig mot varje
intrång i integriteten, dvs. i  sin
privata sfär, eller om undantagen går
att exakt avgränsa skulle en definition
vara möjlig. Något allmänt stöd för
uppfattningen att den enskilde skulle ha
en absolut rätt till uppgifter om sin
person  föreligger inte. Fallen  där
intrång skall vara tillåtet och således
inte  otillbörligt växlar beroende på
vilka  utgångspunkter  som  väljs.
Utredningen ansåg att intrång i den
personliga  integriteten  måste  få
tillåtas,  om  andra  och  viktigare
intressen påkallade det och att den
oenighet  som  kunde  finnas  om
integritetsskyddets omfattning närmast
rör vilka dessa övergripande intressen
kan vara. Denna fråga kan i sin tur inte
besvaras  utan att hänsyn tas  till
exempelvis arten och mängden av  de
uppgifter om den enskilde som skall
behandlas och i vilka sammanhang de är
tänkta att förekomma.
I  Europaparlamentets  och  rådets
direktiv 95/46/EG regleras skyddet för
enskilda  personer med  avseende  på
behandlingen av personuppgifter samt de
fria  flödet  av  sådana  uppgifter.
Direktiven gäller för sådan behandling
av uppgifter som sker med hjälp av
automatisk databehandling och för sådana
andra uppgifter som ingår i ett register
som   är  uppbyggt  efter  vissa
sökkriterier.  Medlemsstaterna  skall
föreskriva att personuppgifter  skall
samlas  in för särskilda uttryckligt
angivna och berättigade ändamål; senare
behandling av uppgifter för historiska,
statistiska och vetenskapliga ändamål
skall inte anses oförenlig med dessa
ändamål förutsatt att medlemsstaterna
beslutar  om lämpliga skyddsåtgärder.
Personuppgifter får behandlas endast om
den registrerade otvetydigt lämnat sitt
samtycke  eller  om behandlingen  är
nödvändig för att fullgöra ett avtal,
för  att  fullgöra  en  rättslig
förpliktelse   som   åvilar   den
registeransvarige, för att skydda den
registrerades grundläggande  intressen
eller om behandlingen är nödvändig för
att utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse,  eller om behandlingen  är
nödvändig  för  ändamål  som  rör
berättigade  intressen   hos   den
registeransvarige  utom  när  sådana
intressen uppvägs av den registrerades
intressen.
Den  registeransvarige skall ge den
person som uppgifterna samlas in ifrån
information  om   vem   som   är
registeransvarig,   ändamålet   med
behandlingen av uppgifterna samt all
ytterligare information som är nödvändig
för att tillförsäkra den registrerade en
korrekt behandling.
Om uppgifterna inte samlas in från den
registrerade skall den registeransvarige
ge  den  registrerade  motsvarande
information. Detta gäller dock inte när
det - särskilt i samband med behandling
för   statistiska  ändamål   eller
forskningsändamål - visar sig omöjligt
eller innebär en oproportionerligt stor
ansträngning att ge informationen eller
om  registrering  eller  utlämnande
uttryckligen föreskrivs i författning. I
sådana   fall   skall   lämpliga
skyddsåtgärder vidtas.
Inom  EG planeras mot bakgrund  av
rekommendationer från FN och Europarådet
direktiv om en folk- och bostadsräkning
år 2000.
När det gäller det i den nu aktuella
propositionen framlagda förslaget om att
uppgift om lägenhetsförteckning skall
kunna ingå i folkbokföringsregistret kan
nämnas  att  enligt 7  kap.  15  §
sekretesslagen   (1980:100)   gäller
sekretess  i  verksamhet  som  avser
folkbokföringen eller annan  liknande
registrering av befolkningen för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om
det av särskild anledning kan antas att
den  enskilde  eller  någon  honom
närstående lider men om uppgiften röjs.
För  uppgifter  om  namn,  adress,
personnummer eller civilstånd  gäller
således i normala fall inte sekretess.
Däremot råder enligt 9 kap. 4 § absolut
sekretess för de uppgifter som  SCB
använder för att framställa statistik
och  som  avser enskilds  personliga
ekonomiska  förhållanden,  vilka  kan
hänföras till den enskilde. Uppgifter i
företagsregister, uppgift  som  avser
avliden,  uppgift  som  behövs  för
forskningsändamål, uppgift som  avser
personal-  och  lönestatistik  och
uppgifter som inte kan hänföras till
enskild får emellertid lämnas ut om det
står klart att det kan ske utan skada
för den som uppgiften rör eller för
någon honom närstående.

Utskottets överväganden

Genom  muntliga  upplysningar  från
statsrådet  Jan  Nygren  och  genom
propositionen har framkommit att det i
samhället finns en stort behov av sådana
statistiska uppgifter som folk-  och
bostadsräkningarna  ger.  Uppgifterna
behövs bl.a. för resursfördelning och
planering  samt för uppföljning  och
utvärdering. Hushållsstatistik på lokal
nivå  ger  information  som  är  av
grundläggande betydelse för arbete med
planering, utvärdering och fördelning av
samhällets resurser. I remissvaren på
FoB 90-kommissionens förslag underströks
det stora behovet av hushållsstatistik,
såväl inom den statliga och kommunala
som den privata sektorn. Det har vidare
framkommit att urvalsundersökningar inte
är en metod som lämpar sig när det
gäller uppgifter på låg regional nivå,
t.ex. på församlingsnivå, och att det
finns  ett  stort behov  av  sådana
uppgifter.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att övervägande skäl talar för att folk-
och bostadsräkningarna i fortsättningen
skall ske genom att uppgifterna helt
hämtas från andra register i stället för
att som hittills delvis ha inhämtats
också från de enskilda personerna. Stora
besparingar  kan  uppnås  genom  att
uppgifter inte längre behöver inhämtas
från    alla   hushåll.   Klara
kvalitetsförbättringar uppnås genom att
det ges en möjlighet att kontinuerligt
framställa hushållsstatistik, vilket ger
en mer aktuell information om hushållens
boendestandard   och  boendeekonomi.
Problemet med bortfall av svar, som
visade sig under 1990 års folk- och
bostadsräkning och som innebär en risk
för  sämre  kvalitet i  statistiken,
försvinner med en registerbaserad folk-
och bostadsräkning. Ytterligare ett skäl
är   att  bördan  för  kommuner,
fastighetsägare  och allmänheten  att
lämna  uppgifter kan  minskas  sedan
uppbyggnadsskedet väl passerats.
En   registerbaserad  folk-   och
bostadsräkning förutsätter folkbokföring
på  lägenhet  för dem  som  bor  i
flerbostadshus,  liksom  hushåll  i
enbostadshus i dag registreras på sin
bostad. Utskottet har inhämtat muntliga
upplysningar från generaldirektören vid
Datainspektionen Anitha Bondestam, som
särskilt berört det integritetskänsliga
i  de  föreslagna  ändringarna  i
folkbokföringslagen.  Utskottet   är
medvetet  om  att  en  uppgift  i
folkbokföringsregister  om  i  vilken
lägenhet en person bor i vissa fall kan
upplevas som integritetskränkande men
vill hänvisa till att 7 kap. 15 §
sekretesslagen  ger  utrymme   att
sekretessbelägga uppgiften om det finns
särskild  anledning att den enskilde
eller någon honom närstående lider men
om uppgiften röjs.
När  det gäller inrättandet av ett
lägenhetsregister ser utskottet  inte
registret i sig som integritetskränkande
eftersom  det inte är  knutet  till
personer. Vad som däremot kan inge oro
bland människor är det förhållandet att
en sambearbetning av detta register,
folkbokföringsregister   och   andra
register tillsammans kan ge en alltför
integritetskänslig bild av personer och
hushåll.  Utskottet  vill   därför
understryka behovet av information till
allmänheten när det gäller folk- och
bostadsräkningarna om bl.a. syftet med
folk-  och bostadsräkningen och  det
integritetsskydd  som  finns  kring
uppgifterna. Utskottet har inhämtat att
information om provundersökningen kommer
att  ges  i  form  av  annonser,
pressmeddelanden           och
informationsträffar.  Vidare  kommer
allmänheten  att ges  möjlighet  att
rekvirera  informationsmaterial.   I
samband med ändringar i folkbokföringen
kommer  de  registrerade  att  få
information från skattemyndigheterna. De
register som används för den statistik
som framställs under provundersökningen
kommer enligt propositionen att gallras
när  proven  genomförts.  Utskottet
förutsätter att regeringen, i samband
med att den återkommer till riksdagen i
fråga om folk- och bostadsräkningen år
2000,    kommer   att   behandla
informationsfrågan ingående och beakta
alla aspekter på hur informationen bäst
bör delges de registrerade.
Mot  bakgrund  av  att  omfattande
informationsinsatser  planeras  anser
utskottet  att  en  registerbaserad
provundersökning och även folk-  och
bostadsräkningen år 2000  bör  kunna
genomföras utan att det behöver uppkomma
oro för integritetskränkningar i samband
med verksamheten.
Konstitutionsutskottet anser således att
propositionens   lagförslag    bör
tillstyrkas  och att vad  regeringen
förordat om en registerbaserad folk- och
bostadsräkning bör godkännas. Motionerna
bör följaktligen avstyrkas. Utskottet
har   inte  tagit  ställning   i
anslagsfrågan.
Stockholm den 30 november 1995
På konstitutionsutskottets vägnar
Birgit Friggebo

I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo
(fp), Kurt Ove Johansson (s), Catarina
Rönnung (s), Ingvar Johnsson (s), Widar
Andersson (s), Birger Hagård (m), Tone
Tingsgård (s), Birgitta Hambraeus (c),
Björn von Sydow (s), Jerry Martinger
(m), Barbro Hietala Nordlund (s),
Kenneth Kvist (v), Pär-Axel Sahlberg
(s), Peter Eriksson (mp), Håkan Holmberg
(fp), Nils Fredrik Aurelius (m) och Ola
Karlsson (m).

Avvikande mening

Birgit Friggebo (fp), Anders Björck (m),
Birger Hagård (m), Birgitta Hambraeus
(c), Jerry Martinger (m), Inger René
(m),  Peter Eriksson (mp) och Håkan
Holmberg  (fp) anser att  utskottets
yttrande  under rubriken Överväganden
bort ha följande lydelse:
Enligt konstitutionsutskottets mening
har regeringen inte lagt tillräcklig
vikt  vid  integritetsfrågan.   En
omfattande registrering av uppgifter som
berör enskilda personer måste föregås av
noggranna avvägningar i fråga om behovet
av de insamlade uppgifterna å ena sidan
och integritetsfrågorna och de enskildas
krav på en skyddad personlig sfär å
andra sidan. Nyttan av en allmän folk-
och bostadsräkning måste vägas mot de
fördelar som därigenom står att vinna
jämfört med att uppgifterna hämtas in
enligt  en  urvalsmetod.  Några  mer
ingående  avvägningar av detta  slag
redovisas  inte  i  propositionen.
Regeringen har som skäl för förslaget
bl.a.  framhållit  kostnadsaspekterna.
Utskottet  anser att kostnadsaspekten
under   alla  förhållanden   måste
underordnas behovet av ett system som
medborgarna känner förtroende inför.
Som  ändamål  för lägenhetsregistret
anges  att  det skall användas  för
framställning av statistik  och  för
folkbokföringen     samt     för
resursfördelning   och   planering,
uppföljning och utvärdering av boende,
byggande och kommunikationer. Utskottet
anser att det inte bör skapas  ett
register som på detta sätt innehåller
uppgifter som är "bra att ha", dvs. är
till  för  att tillgodose eventuella
framtida  behov  av registerdata  om
människors liv och leverne.
Utskottet  vill  understryka  att
regeringens förslag innebär effekter som
är integritetskränkande. Uppgift om en
persons adress i folkbokföringsregistren
är   visserligen   oftast   inte
integritetskränkande i dag, men  det
uppstår   ett  annat  läge   när
lägenhetsbeteckningen  upplyser   om
boendeform för envar och när man via
postadressen kan göra sammanställningar
om hushållets sammansättning.
Enligt  utskottets  mening  måste
allmänhetens inställning till folk- och
bostadsräkningarna vara utgångspunkten
vid ställningstaganden om hur samhällets
statistikbehov  skall   tillgodoses.
Allmänhetens inställning manifesterades
tydligt vid folk- och bostadsräkningen
1990, då bortfallet av svar också blev
märkbart. Att uppgiftsinsamlingen för
statistiska ändamål skall ske  genom
heltäckande folk- och bostadsräkningar
kan  i  och  för  sig ifrågasättas.
Utskottet  anser  dock  att  ett
allvarligare problem är att enskilda
personer genom en registerbaserad folk-
och  bostadsräkning kan uppleva  att
staten samlar in en stor mängd data
bakom ryggen på dem, och att detta sker
i ett kontrollsyfte. Om det nu genomförs
en datainsamling utan att uppgifterna
hämtas från den enskilde personen kommer
detta enligt utskottets bedömning att
förstärka  medborgarnas misstänksamhet
och  försvåra  framtida  angelägnare
datainsamlingar, även om  medborgarna
lämnas utförlig information om folk- och
bostadsräkningen. Att staten dessutom
skall  utgå  från  fastighetsägarnas
uppgifter i stället för uppgifter direkt
från medborgarna kan också sannolikt
uppfattas som kränkande och obehagligt.
Utskottet avstyrker propositionen.
Innehållsförteckning
Sammanfattning             1
Propositionen             1
Motionerna               2
Propositionens förslag         2
Behovet av hushållsstatistik     2
Fördelen med en registerbaserad
folk- och bostadsräkning       4
Konstruktionen av ett
lägenhetsregister          4
Motionerna              5
Utskottet               7
Hemställan              9

Reservationer

1. Registerbaserad folk- och
bostadsräkning år 2000 m.m.
(mom. 1)            10
2. Folk- och bostadsräkning
baserad på urval (mom. 2)      11

Bilagor

1. Propositionens lagförslag     12
1.  Förslag till lag om
provverksamhet avseende hushålls-
och
bostadsuppgifter      12
2.  Förslag till lag om
lägenhetsregister          13
3.  Förslag till lag om ändring i
folkbokföringslagen (1991:481)   15
4.  Förslag till lag om ändring i
lagen (1990:1536) om folkbok-
föringsregister       17
2.  Konstitutionsutskottets  yttrande
1995/96:KU3y18
Gotab, Stockholm 1995