Finansutskottets betänkande
1995/96:FIU05

Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m.


Innehåll

1995/96
FiU5

Sammanfattning

Finansutskottet tillstyrker i  detta
betänkande regeringens förslag  till
nytt statsbidrags- och utjämningssystem
för kommuner och landsting fr.o.m. år
1996. Systemet syftar till att  ge
kommuner   respektive   landsting
likvärdiga ekonomiska förutsättningar
att bedriva sin verksamhet.
I  samband  med  att  riksdagen
behandlade ett motsvarande förslag i
vårens    kompletteringsproposition
ställde  sig  riksdagen  bakom  de
grundläggande principer för ett nytt
bidrags-  och  utjämningssystem  vad
gäller syfte, inriktning, omfattning
och införanderegler som redovisades i
propositionen.   Riksdagen   ansåg
emellertid att man i första hand borde
välja en annan lagstiftningsteknik för
att uppnå de utjämningseffekter som
förslaget    i    propositionen
eftersträvade. Regeringen borde därför
återkomma till riksdagen med ett nytt
förslag i sådan tid att det skulle
kunna träda i kraft den 1 januari 1996.
Förslaget   till  utjämningssystem
innebär  att  en  utjämning  av
skatteinkomster och för skillnader i
strukturella förhållanden görs så att
de  kommuner  och  landsting  vars
skattekraft och mätbara strukturella
förhållanden är sämre än genomsnittet
får ett utjämningsbidrag från staten.
Kommuner och landsting vars skattekraft
eller mätbara strukturella förhållanden
är bättre än genomsnittet betalar en
utjämningsavgift. Som ett komplement
till  utjämningssystemet införs  ett
generellt statsbidrag till  kommuner
respektive landsting som betalas ut med
ett enhetligt belopp per invånare. För
att undvika drastiska förändringar för
enskilda  kommuner och landsting  i
samband med övergången till det nya
bidrags- och utjämningssystemet skall
särskilda  införanderegler  tillämpas
under en åttaårig övergångsperiod.
I betänkandet tillstyrker utskottet
också regeringens förslag till nytt sy
stem   för   återbetalning   av
mervärdesskatt  till  kommuner  och
landsting. Systemet syftar till att
skapa  konkurrensneutralitet  mellan
kommunal  verksamhet  bedriven  på
entreprenad   respektive   kommunal
verksamhet i egen regi. Ett annat syfte
är att undvika en automatisk ökning av
statens kostnader för systemet.
Utskottet  behandlar i  betänkandet
också  ett antal motioner. Samtliga
motionsyrkanden avstyrks.
Inledning

I   detta   betänkande  behandlar
finansutskottet

dels proposition 1995/96:64 Ett nytt
utjämningssystem  för  kommuner  och
landsting, m.m.,

dels de med anledning av proposition 64
väckta motionerna
1995/96:Fi10 av Carl Bildt m.fl. (m),
i vad avser yrkandena 1-5,
1995/96:Fi11  av Fredrik  Reinfeldt
m.fl. (m),
1995/96:Fi12 av Anne Wibble  m.fl.
(fp),
1995/96:Fi13 av Roy Ottosson m.fl.
(mp),
1995/96:Fi14 av Mats  Odell  m.fl.
(kds),
dels de med anledning av proposition 25
väckta motionerna
1995/96:Fi16 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) i vad avser yrkandena 20 och 21,
1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) yrkande 6 samt
1995/96:Fi23 av Karin Pilsäter och Ola
Ström (fp) yrkande 8.
Utfrågning och inkomna skrivelser

Den 21 november ordnade utskottet en
utfrågning i ärendet med företrädare
för  Svenska  Kommunförbundet  och
Landstingsförbundet        samt
Finansdepartementet.
Skrivelser   har  förutom   från
Kommunförbundet och Landstingsförbundet
också inkommit från De små kommunernas
samverkan - Småkom samt från Danderyds
och Lidingö kommuner.
Regeringens lagförslag

Regeringens i proposition 64 framlagda
lagförslag återfinns i bilaga  till
betänkandet.

Förslag i proposition 64
Regeringen  föreslår  i  proposition
1995/96:64
1. att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  generellt
statsbidrag  till  kommuner   och
landsting,
2. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om utjämningsbidrag
till kommuner och landsting,
3. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om utjämningsavgift
för kommuner och landsting,
4. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om införande av lagen
(1995:000)  om generellt statsbidrag
till  kommuner och landsting, lagen
(1995:000) om utjämningsbidrag  till
kommuner  och landsting  och  lagen
(1995:000)  om utjämningsavgift  för
kommuner och landsting,
5. att riksdagen antar regeringens
förslag    till    lag    om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting,
6. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser
om  kommuns  och  annan  menighets
utdebitering av skatt, m.m.,
7. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1979:417)  om  utdebitering  och
utbetalning av skatt vid ändring i
rikets indelning i kommuner, landsting
och församlingar,
8.  att  riksdagen till  Generellt
statsbidrag   till  kommuner   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  sjunde
huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag
på 14 250 000 000 kr,
9.  att  riksdagen till  Generellt
statsbidrag  till  landsting   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  sjunde
huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag
på 4 750 000 000 kr,
10.    att   riksdagen   till
Utjämningsbidrag till  kommuner  och
landsting  på  tilläggsbudget  till
statsbudgeten för budgetåret 1995/96
under sjunde huvudtiteln anvisar ett
förslagsanslag på 21 245 000 000 kr,
11.  att  riksdagen under  en  ny
inkomsttitel   på   statsbudgeten,
Utjämningsavgift  för  kommuner  och
landsting,  för  budgetåret  1995/96
beräknar 21 245 000 000.

Motionsyrkanden

Motionsyrkanden med anledning av
proposition 64
1995/96:Fi10 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett nytt hållfast och
långsiktigt statsbidragssystem  måste
vara  förenligt  med  grundlagens
bestämmelser,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag till nytt utjämningssystem för
kommuner och landsting i enlighet med
vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär
en  översyn av omfattningen av  de
offentliga  åtagandena  och  om  en
nationell  finansiering  av  vissa
kommunala uppgifter i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4.  att  riksdagen  beslutar  om
förändringar i dagens utjämningssystem
till kommuner och landsting i enlighet
med vad som anförts i motionen,
5.  att  riksdagen  beslutar  om
övergångsregler  i  det  reviderade
utjämningssystemet i enlighet med vad
som anförts i motionen.
1995/96:Fi11 av Fredrik Reinfeldt m.fl.
(m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett nytt hållfast och
långsiktigt statsbidragssystem  måste
vara  förenligt  med  grundlagens
bestämmelser,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag till nytt utjämningssystem för
kommuner och landsting i enlighet med
vad som anförts i motionen,
3.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande   2,   beslutar   anpassa
införandetilläggen i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om effekterna av att helt slopa
del-  och  slutavräkningarna  vid
indragandet   av   prognosticerade
inkomstförstärkningar,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna  vad  som  i
motionen  anförts om  propositionens
tillväxtfientliga   effekter   för
Stockholmsregionen.
1995/96:Fi12 av Anne Wibble m.fl. (fp)
vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  att
kompensationsgraden          i
kostnadsutjämningen sätts till 90 %,
2. att riksdagen beslutar att de i
motionen  anvisade förändringarna  i
kostnadsutjämningen  på   relevanta
ställen ersätter det i propositionen
framlagda förslaget,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppdraget till SCB  och
skattemyndigheterna,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   införandereglernas
utformning och att statsbidraget därmed
fördelas enligt dessa grunder,
5. att riksdagen avslår förslaget om
kollektiv avräkning.
1995/96:Fi13 av Roy Ottosson m.fl. (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  vad  i
motionen   anförts  om  justerade
statsbidrag till kommunsektorn  till
följd  av framtida förändringar  av
avgiftsbetalningar till den föreslagna
"momsfonden".
1995/96:Fi14 av Mats Odell m.fl. (kds)
vari yrkas
1.  att  riksdagen till  generellt
statsbidrag  till  kommuner   för
budgetåret 1995/96 anvisar 3 100 000
000 kr utöver vad regeringen föreslagit
eller således 17 350 000 000 kr,
2.  att  riksdagen till  generellt
statsbidrag  till  landsting  för
budgetåret 1995/96 anvisar 1 700 000
000 kr utöver vad regeringen föreslagit
eller således 5 450 000 000 kr,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   den   kommunala
självstyrelsen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om finansieringsprincipen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppräkning för äldrefaktorn
i bidrags- och utjämningssystemet för
kommuner och landsting,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  beräkningsgrunden  för
barnomsorgsfaktorn  i  bidrags-  och
utjämningssystemet för kommuner  och
landsting,
7. att riksdagen hos regeringen begär
en ny utredning syftande till att ta
fram en bättre modell för kommunal
finansiering,
8. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan  ändring  att
fastighetsskatten          på
industrifastigheter  (0,5  %)  och
kommersiella lokaler (1 %) överförs
till kommunsektorn.
Motionsyrkanden med anledning av
proposition 25
1995/96:Fi16 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kommunal näringspolitik
(avsnitt 5.2),
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om mångfald och valfrihet i
stället för monopol inom kommunerna
(avsnitt 5.2).
1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommuner och landsting i
avsnitt 5.7 En politik för arbete och
rättvisa.
1995/96:Fi23 av Karin Pilsäter och Ola
Ström (fp) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om prioriteringar inom kommunal
verksamhet.

Utskottet

Ärendets tidigare beredning

Utskottet behandlade våren 1995  de
förslag om den kommunala ekonomin som
regeringen   lade    fram    i
kompletteringspropositionen  och  i
budgetpropositionen        (bet.
1994/95:FiU19, rskr. 416 och 417). I
kompletteringspropositionen
presenterade regeringen bl.a. förslag
till  ett  nytt  bidrags-   och
utjämningssystem  för  kommuner  och
landsting samt förslag till ett nytt
system   för   återbetalning   av
mervärdesskatt  till  kommuner  och
landsting.
Det    nya    bidrags-    och
utjämningssystemet  skulle   enligt
förslaget träda i kraft den 1 januari
1996. Systemet syftade till att ge
kommuner  och  landsting  likvärdiga
förutsättningar  att  bedriva  sin
verksamhet. Enligt förslaget  skulle
detta syfte uppnås genom införande av
en inomkommunalt finansierad inkomst-
respektive kostnadsutjämning samt genom
ett nytt generellt statsbidrag till
kommuner respektive landsting.
Både inkomst- och kostnadsutjämningen
skulle enligt propositionen ske genom
en  omfördelning  av skatteinkomster
mellan kommuner respektive landsting.
Utjämningssystemet blev därigenom ett
inomkommunalt  finansierat  system.
Statsbidragen  till  kommuner  och
landsting utformades som ett allmänt
finansiellt  stöd  utan  utjämnande
inslag. De föreslogs därför fördelas
med ett enhetligt belopp per invånare
och  skulle bl.a. fungera som  ett
instrument för ekonomiska regleringar
mellan  staten  och  kommunsektorn.
Införandet av systemet borde enligt
propositionen ske på ett sådant sätt
att inkomstförändringarna för enskilda
kommuner  och landsting  begränsades
under en övergångsperiod.
Lagtekniskt föreslogs i propositionen
att omfördelningen av skatteinkomster i
ett nytt bidrags- och utjämningssystem
skulle ske genom en särskild lag om
utjämning  av  skatteinkomster  och
kostnader i kommuner och landsting.
Inkomstutjämningen föreslogs  således
ske genom att kommuner och landsting
med  en beskattningsbar inkomst per
invånare som överstiger genomsnittet
skulle   få  ett  avdrag   från
skatteinkomsterna, medan de med  en
beskattningsbar inkomst per invånare
som understiger genomsnittet skulle få
ett  tillägg till skatteinkomsterna.
Även  utjämningen  av  strukturellt
betingade  kostnadsskillnader  skulle
enligt förslaget ske genom tillägg till
och avdrag från skatteinkomsterna.
Riksdagen  ställde  sig  bakom  de
grundläggande principerna för ett nytt
bidrags-  och  utjämningssystem  som
regeringen föreslagit när det gällde
syfte,  inriktning,  omfattning  och
införanderegler.         Under
riksdagsbehandlingen   aktualiserades
frågan om grundlagsenligheten i den
lagtekniska lösning som förordats i
kompletteringspropositionen. Yttranden
inhämtades därför från Lagrådet och
konstitutionsutskottet.    Lagrådet
avstyrkte lagförslaget med hänvisning
till vad som i regeringsformen anges om
ändamålet   med   den   kommunala
beskattningen. Enligt Lagrådet skulle
emellertid ett system med avgifter och
bidrag eventuellt inte anses strida mot
grundlagens        bestämmelser.
Konstitutionsutskottet ansåg  däremot
att det fanns flera omständigheter som
gav utrymme åt en annan tolkning av
regeringsformen än den Lagrådet gjort.
Enligt konstitutionsutskottets mening
var det samtidigt mycket angeläget att
det inte skulle finnas någon tveksamhet
kring tillämpningen av regeringsformen.
Utskottet  pekade i sammanhanget på
möjligheten att avdragen och tilläggen
enligt lagförslaget omvandlades till
avgift    respektive    statligt
utjämningsbidrag.
Mot      bakgrund       av
konstitutionsutskottets  analys  av
grundlagsfrågan ansåg finansutskottet
att det i och för sig hade varit
möjligt för riksdagen att godkänna det
då föreliggande förslaget. Bl.a. för
att  undvika  all tveksamhet  kring
tillämpningen av regeringsformen borde
i  första hand emellertid en annan
lagstiftningsteknik väljas  för  att
uppnå     de     eftersträvade
utjämningseffekterna. Regeringen borde
därför återkomma till riksdagen med ett
nytt förslag. Det skulle föreligga i
sådan tid att det kunde träda i kraft
den 1 januari 1996. Med hänsyn till att
även      förslaget      till
konkurrenskorrigering     avseende
mervärdesskatt byggde på inomkommunal
finansiering borde de två förslagen
enligt finansutskottet övervägas i ett
sammanhang. Även i denna fråga borde
regeringen  därför  återkomma  till
riksdagen.       De       i
kompletteringspropositionen  framlagda
lagförslagen  avslogs  således  av
riksdagen.
Bakgrund till och motiv för kommunala
skatteutjämningssystem
Innan utskottet behandlar förslagen i
propositionen och motionerna återges
inledningsvis det som utskottet anförde
i sitt betänkande i våras om sambandet
mellan  kommunal självstyrelse och en
utjämning   av   de   ekonomiska
förutsättningarna  mellan  kommunerna
respektive   landstingen    (bet.
1994/95:FiU19 s. 19-21).
 Det svenska samhället har av tradition
strävat efter att utjämna skillnader
som har sitt ursprung i olika regionala
förutsättningar. Denna utjämning har
varit en viktig del i utvecklingen av
den svenska välfärden. Successivt har
det vuxit fram en uppfattning i det
svenska samhället - med starkt folkligt
stöd  - att människor skall  kunna
bosätta sig i olika delar av landet
utan  att  detta innebär  avsevärda
skillnader i ekonomiskt avseende.
Som uttryck för detta har det sedan
början av 1900-talet funnits  olika
typer av skatteutjämningssystem  för
kommuner. Likaså lämnas sedan lång tid
tillbaka regionalpolitiskt  stöd  av
olika slag för att kompensera regioner
som  är  särskilt utsatta i  olika
avseenden. Syftet med dessa åtgärder är
att så långt det är möjligt likställa
de  ekonomiska förutsättningarna för
kommunerna.
De ekonomiska förutsättningarna för
landets  kommuner att tillhandahålla
medborgarna en god kommunal service
varierar  starkt mellan  kommunerna.
Dessa   olikheter  gäller   såväl
kommunernas  inkomster  som  deras
kostnader.  Frågor  om  ekonomisk
utjämning mellan kommunerna har därför
ständigt diskuterats, och olika typer
av skatteutjämningssystem har funnits
sedan år 1917.
Skatteutjämningssystemen   har
successivt vuxit fram och  särskilt
tyngda kommuner har genom dem fått
statsbidrag. När kommunalskattereglerna
ändrats  har  kommunerna   kunnat
kompenseras  för det inkomstbortfall
dessa ändringar föranlett. Redan på
1960-talet         utnyttjades
skatteersättningsinstrumentet till att
i   generellt   bidragssyfte   ge
överkompensation till kommuner med svag
ekonomi. En mångfald olika lösningar
har valts som alla präglats av att
riksdagen tagit ställning till olika
ingrepp i kommunalbeskattningen.
Det moderna skatteutjämningssystemet
har funnits sedan början av 1970-talet
och  har  byggt  på  tillskott  av
skatteunderlag för behövande kommuner.
När  de  statliga  finanserna
försämrades i början av  1980-talet
uppstod problem med att finansiera de
vkade     kostnaderna     för
skatteutjämningssystemet.  År  1986
infördes      en      allmän
skatteutjämningsavgift som togs ut i
form av en fastställd procentsats på
skatteunderlaget. Samtidigt infördes en
särskild  skatteutjämningsavgift  för
kommuner med skattekraft över 135 % av
medelskattekraften.  Tilläggsavgiften
skärptes senare genom att gränsen för
avgiftsuttaget sänkts i avsikt  att
ytterligare reducera skillnaderna  i
skattekraft.  Skatteutjämningssystemet
upphörde år 1993 och ersattes då av ett
system med utjämningsbidrag. Samtidigt
avvecklades en stor del av de tidigare
specialdestinerade statsbidragen. Det
finns sedan länge ett starkt folkligt
stöd också för principen om kommunal
självstyrelse. En viktig förutsättning
för att den kommunala självstyrelsen
skall kunna utövas på ett likvärdigt
sätt är en utjämning av de ekonomiska
förutsättningarna med hänsyn till de
stora skillnaderna inom landet när det
gäller  skattekraft och strukturella
förhållanden av olika slag.
Den kommunala självstyrelsen är en
av de grundläggande principer på vilka
regeringsformen (RF) bygger. Begreppet
kommunal självstyrelse är emellertid
vagt  och  det går  inte  att  ur
förarbetena till regeringsformen utläsa
någon närmare precisering av begreppet.
Rätten att själv kunna finansiera de
kommunala uppgifterna är emellertid en
väsentlig  del  av  den  kommunala
självstyrelsen. En fri bestämmanderätt
förutsätter   nämligen   ekonomiska
resurser. Genom regeringsformen slås
också fast att kommunerna får ta ut
skatt för skötseln av sina uppgifter.
Bestämmelsen      är      ett
principställningstagande och kan enligt
förarbetena (prop. 1973:90 s.  231)
"inte  läsas så att den  kommunala
beskattningsrätten måste vara fri ens i
den meningen att varje kommun helt
obunden  kan bestämma skatteuttagets
storlek". Detta uttalande kommenterades
i konstitutionsutskottets av riksdagen
godkända betänkande (bet. KU 1973:26)
inte  på  annat  sätt  än  att
propositionens förslag i detta avseende
väl uppfyllde de krav som borde ställas
på ett grundlagsskydd för den kommunala
självstyrelsen.
Enligt  senare  uttalanden  av
konstitutionsutskottet  (bl.a.   KU
1980/81:22 s. 8) måste emellertid en
lagreglering alltid ge utrymme för en
fri sektor för kommunerna och även
bibehålla åtminstone en viss frihet för
kommunerna  när  det  gäller  att
fastställa beskattningens storlek.
Vilka de uppgifter är som kommunerna
får ta ut skatt för att sköta framgår
inte av grundlagen. I stället sägs i
regeringsformen att föreskrifter  om
grunderna   för   den   kommunala
beskattningen  och  om  kommunernas
befogenheter och om deras åligganden
skall meddelas genom lag. Detta innebär
enligt  förarbetsuttalanden  (prop.
1973:90  s.  231) att det  närmare
förverkligandet av principen om den
kommunala   beskattningsrätten   är
underkastat lagstiftning.
Till  sådana  åligganden  för
kommunerna som fordrar lagform  hör
bl.a. skyldigheten för en kommun att
erlägga skatteutjämningsavgifter  och
pastoratens  skyldighet  att  betala
kyrkoavgift till kyrkofonden.
Grundläggande  bestämmelser  om
kommunernas och landstingens kompetens
finns i kommunallagen. Enligt denna får
kommuner och landsting själva ha hand
om sådana angelägenheter av allmänt
intresse  som  har anknytning  till
kommunens eller landstingets  område
eller dess medlemmar och som inte skall
handhas enbart av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller något
annan. Paragrafen bygger på att en
kommunal  åtgärd skall  främja  ett
allmänintresse. Den ger också uttryck
åt  den s.k. lokaliseringsprincipen,
dvs. att en kommunal åtgärd skall vara
anknuten till kommunen i fråga för att
vara lagenlig.
Lokaliseringsprincipen är emellertid
försedd  med viktiga modifikationer.
Genom  olika  befogenhetsutvidgande
lagar, som alla innebär avsteg från den
allmänna kompetensbestämmelsen och de
kommunalrättsliga grundprinciperna, har
kommunerna fått kompetens  i  olika
frågor där åtgärderna inte har den
annars nödvändiga anknytningen till den
egna kommunen.
Som   exempel  på   sådana
befogenhetutvidgande lagar kan nämnas
lagen   (1986:753)  om   kommunal
tjänsteexport, lagen  (1989:977)  om
kommunalt      stöd      till
ungdomsorganisationer   och   lagen
(1994:693)  om  rätt för  kommuner,
landsting och kyrkliga kommuner att
lämna internationell katastrofhjälp och
annat bistånd. Ytterligare exempel är
de nu upphävda lagarna (1947:523) om
kommunala     åtgärder     till
bostadsförsörjningens främjande  m.m.
och (1985:1052) om rätt för kommuner
och  landstingskommuner  att  vidta
bojkottåtgärder mot Sydafrika.
Det är alltså riksdagen som i lag
både sätter gränserna för kommunernas
befogenheter och ålägger dem  deras
skyldigheter. Både befogenheter  och
skyldigheter kan gå utöver vad som
följer av lokaliseringsprincipen.
Genom åren har olika konstruktioner
använts för att åstadkomma en kommunal
skatteutjämning. Inom de ramar som dras
upp av grundlagsstadgandena har skilda
lösningar  valts,  som  dock  alla
karaktäriseras av att kommuner med låg
skattekraft  och/eller   ogynnsamma
strukturella förhållanden kompenserats
för  detta  jämfört med  ekonomiskt
starkare kommuner. Sådana system fanns
när regeringsformen antogs och nya har
utformats sedan dess.
Den särskilda skatteutjämningsavgift
som infördes år 1985 har blivit föremål
för  domstolsprövning  sedan   en
kommuninnevånare överklagat en kommuns
beslut att taxera ut sådan avgift.
Kammarrätten avslog dock överklagandet
med hänvisning till att skyldigheten
att  betala sådan avgift  var  ett
specialreglerat åliggande som kommunen
hade att följa vid sidan av övrig
kommunal lagstiftning.
I likhet med den senaste statliga
utredningen om kommunal skatteutjämning
(SOU    1994:144)    konstaterar
finansutskottet att utjämningen mellan
kommunerna  har  medverkat   till
uppbyggnaden av välfärden i Sverige och
har bidragit till att motverka "negativ
konkurrens"  och segregering  mellan
kommunerna.
Mot denna bakgrund anser utskottet
att  ett väl fungerande system för
skatteutjämning kan ge ett  viktigt
positivt bidrag till att vitalisera den
kommunala självstyrelsen i Sverige. 
Ett nytt utjämningssystem m.m.

Utformningen av propositionens
lagförslag
I propositionen anger regeringen att en
helt avgörande förutsättning för att
den kommunala självstyrelsen skall få
ett reellt innehåll är att kommuner och
landsting  ges likvärdiga ekonomiska
förutsättningar. Detta ställer krav på
en utjämning. Olika utjämningssystem
har  också funnits sedan lång tid.
Regeringen pekar vidare på att stora
förändringar under senare år ägt rum
när  det  gäller  de  ekonomiska
förutsättningarna  för  kommunsektorn
samt de ekonomiska relationerna mellan
staten och kommunsektorn, bl.a. genom
det nya systemet för statsbidrag och
utjämning som infördes år 1993.
Statens finanser ger inte utrymme för
en ökning av statsbidragen. Det har
därför blivit svårare att åstadkomma en
över  tiden  stabil  och  hållbar
utjämning. Kommuner och landsting måste
enligt regeringen solidariskt medverka
i   ett   nationellt   statligt
utjämningssystem. Det är inte minst mot
denna bakgrund som regeringens förslag
skall ses, heter det.
När det gäller utformningen av det nya
förslaget  har  regeringen  tolkat
riksdagens  beslut  som  ett  klart
ställningstagande för de effekter som
det  ursprungliga  förslaget  till
utjämning avsåg att åstadkomma, men att
den tekniska lösningen måste vara en
annan  än  den  som  föreslogs  i
kompletteringspropositionen.    Den
konstruktion som regeringen nu föreslår
innebär att de kommuner och landsting
som  har  sämre förutsättningar  än
genomsnittet i fråga om skattekraft och
mätbara strukturella förhållanden ges
ett statligt bidrag i utjämningssyfte
samtidigt som de kommuner och landsting
som har bättre motsvarande förhållanden
erlägger  en  utjämningsavgift  till
staten. Därigenom kommer ingen kommun
och inget landsting att ta ut skatt för
skötseln av en annan kommuns eller ett
annat landstings uppgifter.
Regeringen anser att förslaget med
denna  utformning är förenligt  med
regeringsformens bestämmelser och att
det  bidrar  till  att  uppfylla
regeringsformens intentioner i fråga om
den   kommunala   självstyrelsen.
Regeringen understryker att  Lagrådet
vid  sin granskning av det nu aktuella
förslaget konstaterat att  det  väl
ansluter till tidigare lagstiftning om
kommunal  skatteutjämning  och  att
förslaget kan sägas ge uttryck för en
konstitutionell praxis som utvecklats
till utfyllnad av grundlagsregleringen.
Lagrådet anger därför i sitt yttrande
till  regeringen att man inte vill
motsätta sig att förslaget läggs till
grund för lagstiftning.
Regeringen pekar också på att  en
kommitté tillkallats för att analysera
innebörden   i   den   kommunala
självstyrelsen och beskattningsrätten
och   dess   förhållande   till
grundlagsbestämmelserna.
I motion F10 av Carl Bildt m.fl. (m)
yrkas  avslag  på  det  reviderade
förslaget till nytt utjämningssystem.
Utformningen  av  det  föreliggande
förslaget är enligt motionärerna en
teknisk variant av det förslag till
inomkommunal utjämning som av Lagrådet
i våras utdömdes som helt främmande 
och stridande mot grundlagen. Det är
uppenbart  att  regeringens  manöver
endast  är  ett sätt  att  kringgå
bestämmelserna i regeringsformen  (1
kap. 7 §) som säger: Kommunerna får ta
ut  skatt  för  skötseln  av  sina
uppgifter.  Innebörden  av  det  nu
presenterade  förslaget  blir  exakt
detsamma som det tidigare utdömda. Ett
stort antal kommuner kommer enligt vad
som sägs i motionen att tvingas ta ut
lokal skatt som skall användas för att
finansiera  utgifter i  helt  andra
kommuner  och detta  i  strid  med
grundlagen.
I motionen hävdas att vad en kommun
genom den folkvalda församlingen  i
enlighet  med grundlagen  upptar  i
kommunal skatt skall gå till den egna
kommunens  skötsel. Det är  statens
uppgift att ge bidrag till kommuner som
har otillräcklig skattekraft för att
kunna sköta sina uppgifter. De statliga
skatteintäkterna skall bl.a. användas
till detta utjämningsbidrag. Medel som
enskilda kommuner uppbär i skatt för
sina  lokala uppgifter  kan  enligt
motionärerna inte användas för denna
utjämning.
Även  i  motion Fi11  av  Fredrik
Reinfeldt m.fl. (m) yrkas avslag på
regeringens  förslag  till   nytt
utjämningssystem. Den nya modellen ger
samma utfall för de enskilda kommunerna
och landstingen. I motionen sägs att
regeringen, trots den hårda kritiken i
grundlagsfrågan, väljer att lägga fram
ett  förslag  som  innebär  att
kommunalskatt som tas upp i en kommun
kommer  att gå till att finansiera
verksamhet i en annan kommun. Enligt
motionärerna kringgås grundlagen för
att uppnå ett ekonomiskt utfall som
gjorts till självändamål och som i
praktiken  innebär att  en  negativ
tillväxtpolitik introduceras för flera
av kommunerna i Stockholms län.
Utskottet  vill slå  fast  att  en
grundläggande förutsättning för  all
lagstiftning självfallet är att den
stiftade  lagen  skall  stå   i
överensstämmelse med grundlagens krav.
Regeringen  har nu återkommit  till
riksdagen med ett nytt lagförslag som
är  utformat  i enlighet  med  den
lagtekniska     lösning     som
konstitutionsutskottet i sitt yttrande
pekat på som en tänkbar lösning. Det
nya förslaget bygger på ett sådant
system med avgifter och bidrag som
också Lagrådet i sitt yttrande i våras
anvisat som en tänkbar lösning och som,
enligt  vad  konstitutionsutskottet
uttalat,  är  klart godtagbart  och
förenligt  med  den konstitutionella
praxis som utvecklats som utfyllnad av
grundlagsregleringen. Vid sin förnyade
granskning  har  Lagrådet   bl.a.
konstaterat   att   den    för
kommunallagstiftningen    utmärkande
lokaliseringsprincipen  vid   flera
tillfällen genombrutits och anslutit
sig   till  konstitutionsutskottets
uttalande om att den nu föreslagna
lagstiftningen kan sägas ge uttryck för
en  konstitutionell praxis. Att den
tidigare   lagstiftningen    inte
lagrådsgranskats har för Lagrådet inte
påverkat denna slutsats.
Enligt motionerna Fi10 (m) och Fi11
(m)  bör riksdagen som sin  mening
regeringen  till  känna  att  ett
långsiktigt hållbart statsbidragssystem
för kommunsektorn måste vara förenligt
med  grundlagens  bestämmelser.  För
finansutskottet framstår ett  sådant
uttalande som en självklarhet som har
tillämpning på alla beslut av såväl
riksdag och regering som statliga och
kommunala   myndigheter.    Någon
särställning i detta avseende intar
inte den kommunala skatteutjämningen.
Med  beaktande  av den  analys  av
grundlagsfrågan som exempelvis Lagrådet
gjort  i sitt nya yttrande -  där
Lagrådet bl.a. konstaterar att det nu
föreslagna  avgiftssystemet  anknyter
till tidigare i konstitutionell praxis
utvecklad  lagstiftning om  kommunal
skatteutjämning    -     finner
finansutskottet att allt tvivel  om
utjämningssystemets  grundlagsenlighet
kunnat  skingras och att ett  nytt
bidrags- och utjämningssystem bör kunna
utformas i enlighet med regeringens
förslag.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna Fi10 (m) yrkandena 1 och 2
och Fi11 (m) yrkandena 1 och 2.

Ett utjämningssystem för kommuner och
landsting


Utgångspunkter  för  ett   nytt
utjämningssystem


I propositionen understryker regeringen
att huvudsyftet med förslaget är att
åstadkomma   likvärdiga  ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och
landsting. För att nå detta krävs ett
system med långtgående utjämning av
skillnader i beskattningsbara inkomster
och    strukturellt    betingade
kostnadsskillnader.  Systemet  måste
också  utformas så  att  det  blir
långsiktigt stabilt och hållbart såväl
när det gäller utjämningseffekter som
finansiering.
Enligt  förslaget bör en utjämning
göras genom två separata system. De
kommuner och landsting som har sämre
förutsättningar än genomsnittet i fråga
om skattekraft och mätbara strukturella
förhållanden  erhåller ett  statligt
bidrag för att utjämna skillnaderna.
Regeringen     föreslår     att
kompensationsgraden          i
inkomstutjämningen skall vara 95 %.
De kommuner och landsting som har
bättre förutsättningar än genomsnittet
i fråga om skattekraft och mätbara
strukturella förhållanden får erlägga
en avgift till staten. Avgiften bör
beräknas  så  att  de  sammanlagda
avgiftsinkomsterna i princip blir lika
stora som utjämningsbidraget.
I motion Fi10 av Carl Bildt m.fl. (m)
anförs att fördelningspolitik  skall
bedrivas av staten. Det är  därför
principiellt fel att medborgarna  i
kommuner  med relativt  sett  högre
skattekraft får betala till kommuner
med lägre skattekraft. Det alternativ
som Moderata samlingspartiet förordar
innebär  i motsats till regeringens
förslag att det sker en omfördelning
via statsskatten från medborgare med
högre inkomster - oavsett var de bor -
till  kommuner  med  otillräcklig
skattekraft.
I  motionen  hävdas  också  att
regeringens     förslag     är
tillväxtfientligt  och   innehåller
negativa incitament. I kommuner som
ökar sin skattekraft blir effekten att
de   inte   får  behålla   den.
Lågskattekommuner  som  ökar  sin
skattekraft kommer t.o.m. att förlora
resurser om de ökar skattekraften mer
än  riksgenomsnittet och får  högre
totala  intäkter  om  skattekraften
sjunker. Det är enligt motionärerna en
allvarlig effekt av förslaget att det
inte ger den minsta stimulans till
ekonomisk tillväxt i kommunerna.
På  kort sikt bör enligt Moderata
samlingspartiet         dagens
skattekraftsutjämning     behållas.
Kostnadsutjämningen bör dock förändras
och    byggas    upp    med
standardkostnadsfaktorer i enlighet med
den modell som finns i propositionen.
Ett  motsvarande system bör  enligt
motionen byggas upp för landstingen,
dvs. med garantinivåer kompletterade
med   strukturkostnadstillägg/avdrag.
Inkomstutjämningen måste utformas så
att  de  enskilda  kommunerna  har
incitament till att öka  den  egna
skattekraften.
Övergångsregler bör gälla för  att
begränsa de omedelbara effekterna. Den
nuvarande s.k. neutraliseringsavgiften
i  samband  med  utbetalningen  av
kommunalskattemedel  bör  bibehållas
liksom nuvarande system med för varje
kommun och landsting individuella del-
och  slutavräkningar,  framhålls  i
motionen. Något generellt statsbidrag
bör ej finnas utan statsbidragen skall
utgå via fastställda garantinivåer till
kommuner och landsting med för sina
uppgifter otillräcklig skattekraft.
I motion Fi11 av Fredrik Reinfeldt
m.fl. (m) hänvisas inledningsvis till
det  i  Moderata  samlingspartiets
partimotion framförda förslaget till
alternativ     modell     till
statsbidragssystem. Enligt motionärerna
innebär   denna  modell  positiva
tillväxteffekter   och   uteblivna
pomperipossaeffekter  för   landets
kommuner. Samtidigt hävdas i motionen
att  regeringens förslag skulle  få
särskilt  allvarliga  effekter  för
Stockholmsregionen.
Enligt    motionen    genomsyras
propositionen  av uppfattningen  att
kommuner  är  att  betrakta  som
självständiga objekt helt frikopplade
från sina respektive medborgare.  I
stället introduceras ett synsätt där
det  kommunala  självstyret  görs
liktydigt med största möjliga inkomst-
och kostnadsutjämning. Därmed stoppas i
princip     allt     kommunalt
profileringsarbete.
Motionärerna   pekar   på   att
utdebiteringen i många  kommuner  i
Stockholmsregionen sänktes under 1980-
talet för att öka den individuella
friheten och valfriheten men också för
att    parera    de    dyrare
levnadsomkostnaderna i regionen. Den
samlade effekten av regeringens politik
kommer enligt motionärerna att leda
till  att  invånarna  i  vanliga
inkomstlägen tvingas bort från många av
länets kommuner. Försöken att tvinga
fram skattehöjningar i vissa kommuner i
Stockholmsregionen får till följd att
många hushåll med små marginaler får
finansiera  resurser som  går  till
kommunal verksamhet i andra kommuner.
Motionärerna anser att detta kan ses
som    ett    slags    omvänd
fördelningspolitik.
Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet
de gröna och Kristdemokraterna ger i
sina  respektive  partimotioner  sin
principiella syn på förslaget till nytt
utjämningssystem, dock utan att några
konkreta yrkanden läggs fram.
I motion Fi12 av Anne Wibble m.fl.
(fp) understryks att Folkpartiet redan
i  våras i huvudsak stödde det av
regeringen  då framlagda  förslagets
principer, och gör så även nu. Partiet
accepterar den framställda tekniken med
ett   utjämningsbidrag   och   en
utjämningsavgift. Enligt Folkpartiet är
ett nytt utjämningssystem nödvändigt,
framför allt för att de opåverkbara
kostnader som i det gamla systemet mer
eller mindre negligerades nu vägs in.
Den  svåra ekonomiska situation som
många kommuner har kan delvis hänföras
till att deras specifika kostnader inte
tidigare vägts in.
I motion Fi13 av Roy Ottosson m.fl.
(mp)  sägs att det nu föreliggande
förslaget   till   inkomst-   och
kostnadsutjämning har samma materiella
innehåll som det förslag som riksdagen
i våras avslog. Miljöpartiet ansåg att
det tidigare förslaget var acceptabelt,
dock under förutsättning att det noga
följs upp och att därefter nödvändiga
korrigeringar görs. Partiet har därför
inga  invändningar  till  det  nu
föreliggande förslaget, heter det i
motionen.
Av motion Fi14 av Mats Odell m.fl.
(kds)  framgår att Kristdemokraterna
anser att huvuddragen bakom det nya
systemet   för   utjämning   av
skatteinkomster    är    riktiga.
Motionärerna anser samtidigt att den
föreslagna utjämningen får betecknas
som långtgående. Frågan är, sägs det,
hur långt man vill och kan gå i strävan
efter    likvärdiga    ekonomiska
förutsättningar.
Utskottet   vill  i  sammanhanget
understryka att riksdagen redan i våras
i samband med behandlingen av det då
föreliggande förslaget slog fast att
huvudsyftet för ett nytt bidrags- och
utjämningssystem skall vara att skapa
likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting. Enligt
riksdagens då uttalade mening bör detta
ske genom en långtgående utjämning av
skillnader i beskattningsbara inkomster
och    strukturellt    betingade
kostnadsskillnader.   Andra   givna
utgångspunkter, sades det, är att såväl
inkomstutjämningen         som
kostnadsutjämningen  skall  omfatta
samtliga kommuner och landsting samt
att bidrags- och utjämningssystemet bör
få en likartad uppbyggnad för såväl
kommuner som landsting. Enligt de av
riksdagen godkända riktlinjerna måste
bidrags- och utjämningssystemet också
ges en konstruktion som är långsiktigt
hållbar och inte beroende av nivån på
de statliga bidragen.
Utskottet kan för sin del konstatera
att det nu redovisade förslaget ligger
helt i linje med vårens riksdagsbeslut
om de grundläggande principerna för ett
nytt bidrags- och utjämningssystem. Av
de motioner som väckts med anledning av
propositionen kan man utläsa att ett
flertal av partierna i riksdagen står
bakom dessa principer. I själva verket
är det i riksdagen endast Moderata
samlingspartiet som  har  en  klart
avvikande syn på hur en utjämning av de
ekonomiska  förutsättningarna  mellan
kommunerna respektive landstingen skall
ske. Utskottet anser att det är mycket
värdefullt att det nu finns en stor
uppslutning   bakom   det   nya
utjämningssystemet. Därigenom finns det
enligt  utskottet goda förutsättningar
för  stabila  spelregler  för  den
kommunala verksamheten under en följd
av år framåt, vilket måste anses som
synnerligen betydelsefullt.
Enligt vad utskottet erfarit finns det
också  en  bred förankring  i  den
kommunala världen för reformen. Det
framkom bl.a. i samband med den hearing
som utskottet genomförde med Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet
den 21 november 1995. I samband därmed
uttalade båda förbunden att de står
bakom propositionens förslag.
Med hänvisning till vad utskottet här
anfört avstyrks motionerna Fi10 (m)
yrkandena 4 och 5 samt Fi11 (m) yrkande
5.

Utjämningsbidrag och utjämningsavgift


Enligt förslaget i propositionen kan en
kommun  eller  ett  landsting  få
utjämningsbidrag från staten för att
utjämna såväl inkomster som kostnader.
Skälen för regeringens förslag är de
stora skillnaderna i skattekraft och
därmed i skatteinkomster framför allt
mellan  kommuner men  också  mellan
landsting.   När   det   gäller
kostnadsskillnaderna beror en stor del
av  dessa  enligt propositionen  på
skillnaderna i fråga om behov  och
strukturella  förhållanden  som  i
betydande utsträckning är opåverkbara
för enskilda kommuner och landsting.
Det är dessa skillnader som ett system
för kostnadsutjämning bör ta sikte på.
Med ett fungerande utjämningssystem,
framhålls det i propositionen, kommer
skillnader i skattesatser mellan olika
kommuner  respektive  landsting  att
främst vara ett uttryck för skillnader
i standard, ambitionsnivå, effektivitet
och avgiftspolitik.
Regeringen föreslår i propositionen
också att en kommun eller ett landsting
under  vissa  förutsättningar  skall
betala en utjämningavgift till staten.
Regeringen  understryker  att  alla
kommuner  och landsting  genom  det
föreslagna utjämningsbidraget och det
likaså    föreslagna    generella
statsbidraget  garanteras  en  viss
miniminivå  i  fråga om  ekonomiska
förutsättningar för att kunna erbjuda
sina medborgare en kommunal service.
Genom att kommuner och landsting med en
skattekraft    och   strukturella
förhållanden  som  är  bättre  än
genomsnittet solidariskt medverkar i
ett statligt utjämningssystem åstadkoms
en  långsiktig  stabil  finansiering
liksom  minskade  påfrestningar  på
statens finanser.
I motion Fi12 av Anne Wibble m.fl.
(fp)  läggs  förslag  till  vissa
förändringar fram i det av regeringen
redovisade förslaget till utjämning.
Det  gäller  främst  frågan  om
utjämningsnivån samt de justeringar av
utredningsförslaget     beträffande
kostnadsutjämningen  som  gjorts  i
propositionen.
I   motionen   föreslås   att
utjämningsnivån  i inkomstutjämningen
sätts  till  90 % i  stället  för
propositionens 95 %. Det är enligt
motionen inte lämpligt att ur arbetet
med att skapa en dynamisk ekonomi med
fler jobb i princip utesluta hela den
kommunala sektorn från direkta egna
ekonomiska  incitament.  Den  lokala
mobiliseringen måste bejakas. Det är
därför rimligt att en kommun inte bara
har den allmänna samhällsekonomin som
drivkraft när det gäller att arbeta för
höjd  skattekraft  för  kommunens
invånare, utan även har någon egen
kommunalekonomisk  vinst  av  ökad
skattekraft.
Motionärerna  menar också  att  de
modeller  som låg till  grund  för
utredningens  förslag  var   noga
genomarbetade  och väl  underbyggda,
antingen genom empiriska data eller
jämförande studier. De justeringar som
görs i propositionen för kompensation
för  de  icke  verksamhetsrelaterade
kostnaderna          avseende
befolkningsminskning, arbetslöshet och
små landsting är, säger motionärerna,
ett resultat av politisk kohandel och
inte av faktiska kostnadsskillnader.
I motionen betonas också betydelsen av
att varje kommun måste ha möjlighet att
kontrollera de beräkningar som rör den
egna kommunen för att göra långsiktiga
beräkningar för kommunens egen ekonomi.
Systemet  måste  helt  enkelt  vara
kontrollerbart. Detta är också viktigt
för den lokala demokratin liksom för
möjligheterna att skapa respekt för
systemet. Detta bör därför ingå  i
uppdraget   till    SCB    och
skattemyndigheterna.
Enligt motion Fi14 av Mats Odell m.fl.
(kds) har regeringens förslag  till
kostnadsutjämning en sådan utformning
att justeringar måste göras för att ta
hänsyn till faktorer som äldreomsorg,
vård och barnomsorg. Kristdemokraterna
anser   att  kompensationen   för
äldreomsorgen  skall  räknas  upp
betydligt. Finansieringen  av  denna
uppräkning bör ske via statsbidraget,
och betalningen blir därmed solidarisk.
För kommunernas del ställs också krav
på  justeringar  när  det  gäller
barnomsorg. På motsvarande sätt som för
kompensationen för äldreomsorg inom det
primärkommunala   utjämningssystemet
föreslår motionärerna en uppräkning av
kompensationen för hälso- och sjukvård
i   kostnadsutjämningssystemet  för
landstingen.
Utskottet vill för sin del  anföra
följande.
När det gäller kompensationsnivån i
inkomstutjämningen framhålls i såväl
propositionen som i motion Fi12 (fp)
att  det  givetvis handlar  om  en
avvägning mellan graden av negativa
marginaleffekter å den ena sidan och
kravet   på   en   långtgående
inkomstutjämning å den andra. Utskottet
anser att inkomstutjämningen är den
viktigaste enskilda faktorn för att
skapa    likvärdiga    ekonomiska
förutsättningar. På detta sätt ges alla
kommuner respektive landsting i grunden
lika stora beskattningsbara inkomster
per invånare.
Det är enligt utskottets uppfattning
inte rimligt att skapa incitament för
en ökad skattekraft genom en mindre
långtgående utjämning. Som anges i den
s.k.  Henstrandska utredningen  (SOU
1994:144, s. 41) - vilken ligger till
grund för propositionen - har det inte
heller kunnat visas att sambanden är
starka  mellan  utjämningsgraden  i
systemet och hur en kommun i praktiken
agerar  för  att  påverka  sitt
skattteunderlag.  Enligt  utskottets
mening talar övervägande skäl för den
prioritering som görs i propositionen.
Utskottet ställer sig därför  bakom
propositionens    förslag    till
inkomstutjämning.
Utskottet vill betona att alla de
aspekter på strukturkostnadsskillnader
som tas upp i motionerna Fi12 (fp) och
Fi14  (kds)  noggrant har övervägts
under     utrednings-     och
beredningsarbetet.   Systemet   med
utjämning måste emellertid bli föremål
för   fortsatt  utrednings-   och
utvecklingsarbete. Mot denna bakgrund
har   regeringen   tillsatt   en
parlamentarisk kommitté med uppgift att
följa  upp  och utveckla  det  nya
utjämningssystemet  (dir.  1995:118).
Tyngdpunkten  i arbetet  ligger  på
kostnadsutjämningen.  Flera  av  de
kostnadsfaktorer  som  tas  upp  i
motionerna  skall  prioriteras  i
utrednings-  och  utvecklingsarbetet.
Motionerna bör därför avstyrkas.
Förslagen till kostnadsutjämning för
kommuner respektive landsting bygger på
ett mycket omfattande och långvarigt
utredningsarbete. Utskottet kan för sin
del tillstyrka de metoder och faktorer
som  använts i den i propositionen
föreslagna     modellen     för
kostnadsutjämning.   Enligt   det
föreliggande   förslaget    skall
kostnadsfördelningen        för
kollektivtrafiken  ske  utifrån  den
genomsnittliga   kostnadsfördelningen
mellan kommuner och landsting i länen.
När  förslaget  presenterades   i
kompletteringspropositionen underströks
att en kostnadsfördelning utifrån de
faktiska  kostnaderna  bl.a.  skulle
innebära  en  viss omfördelning  av
skatteintäkterna i länet. Vidare skulle
kostnadsutjämningen  för   kommuner
respektive landsting inte längre gå
jämnt  upp.  Frågan  borde  därför
behandlas   i   det   fortsatta
utvecklingsarbetet.
En av de frågor som skall prioriteras
av den parlamentariska kommittén gäller
kostnadsutjämningen         för
kollektivtrafiken. Utskottet vill  i
anslutning därtill framhålla att det,
med  hänsyn  till  skillnaderna  i
huvudmannaskapsförhållanden, är viktigt
att i kommitténs arbete pröva grunderna
för fördelningen av standardkostnaderna
för kollektivtrafiken mellan berörda
kommuner och landsting. Särskilt bör
förhållandena  i  Stockholms  län
uppmärksammas mot bakgrund  av  att
landstinget där ensamt  svarar  för
kollektivtrafiken.
Med hänvisning till vad utskottet här
anfört tillstyrker utskottet de  av
regeringen framlagda förslagen till lag
om     utjämningsbidrag     och
utjämningsavgift   samt   avstyrker
motionerna Fi12 (fp) yrkandena 1-3 och
Fi14 (kds) yrkandena 5 och 6.

Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting

I propositionen föreslås att två nya
statsbidrag  införs  år  1996,  ett
generellt statsbidrag till kommuner och
ett  generellt  statsbidrag  till
landsting.  Bidragen  skall  enligt
förslaget fördelas med ett för kommuner
respektive  för landsting  enhetligt
belopp per invånare den 1 november året
före bidragsåret. Samtidigt avskaffas
det     nuvarande     statliga
utjämningbidraget till kommuner  och
skatteutjämningsbidraget      till
landsting. Från och med år 1996 slopas
också det nuvarande generella avdraget
från  skatteinkomsterna  för  såväl
kommuner som landsting. Statsbidragen
kommer således att fungera som ett
instrument  för generella ekonomiska
regleringar  mellan  staten   och
kommunsektorn.

Utskottet  noterar  att  Moderata
samlingspartiet  i  sin  alternativa
modell till statsbidragssystem angett
att  det  ej bör finnas  generella
statsbidrag av det slag som redovisas i
propositionen. Utskottet har tidigare
avstyrkt denna alternativa modell. I
övrigt finns en bred uppslutning kring
propositionens  förslag.  Utskottet
föreslår  mot  denna bakgrund  att
riksdagen antar regeringens  förslag
till lag om generellt statsbidrag till
kommer och landsting.

Införandet av det nya bidrags- och
utjämningssystemet

När  det gäller införandet hänvisar
regeringen i propositionen  till det
förslag   som   presenterades   i
kompletteringspropositionen. I samband
med  behandlingen av detta  förslag
uttalade riksdagen på finansutskottets
förslag att den begärda lagtekniska
omarbetningen  av  utjämningssystemet
inte  borde föranleda några sakliga
ändringar   i   de   föreslagna
införandereglerna. Enligt  riksdagens
mening   var   förslaget   till
införanderegler väl avvägt såväl när
det  gäller  genomförandetiden  som
begränsningarna           av
bidragsförändringarna.    Riksdagens
ställde sig vid samma tillfälle även
bakom principerna för finansieringen.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen
därför  samma  införanderegler  som
redovisades     i      vårens
kompletteringsproposition.
Förslaget innebär att bidrags- och
utjämningssystemet införs  successivt
under  åtta år fr.o.m.  1996.  För
kommuner  begränsas den  sammanlagda
bidragsminskningen för hela perioden
till 2 000 kr per invånare. För de
kommuner vars uppräknade skattekraft år
1993  översteg garantinivån  i  det
statliga utjämningsbidraget samma år
begränsas den totala bidragsminskningen
till högst 4 000 kr per invånare. För
landstingen begränsas den sammanlagda
bidragsminskningen för hela perioden
till 1 200 kr per invånare. Kommuner
och  landsting  vars  sammanlagda
bidragsminskning   överstiger   de
redovisade  beloppen får  ett  fast
införandetillägg   som   motsvarar
skillnaden mellan beloppet och  den
faktiska bidragsminskningen.
En årlig begränsning görs dessutom för
de   kommuner   vars   beräknade
bidragsminskning överstiger 250 kr per
invånare.  För  de  kommuner  vars
uppräknade skattekraft år 1993 översteg
garantinivån   i   den   statliga
inkomstutjämningen samma år görs en
årlig begränsning av bidragsminskningen
för  de  kommuner  vars  beräknade
bidragsminskning överstiger 500 kr per
invånare.
Enligt propositionens förslag räknas
bidragsökning        respektive
bidragsminskning som skillnaden mellan
ett referensbidrag i 1995 års nivå och
det nettobidrag /den nettoavgift som
kommunen eller landstinget skulle ha
fått om det föreslagna systemet hade
gällt detta år.
I motion Fi11 av Fredrik Reinfeldt
m.fl. (m) sägs att regeringens förslag
innebär  krav  på en mycket  snabb
ekonomisk anpassning för de kommuner
som  haft  en  mer  fördelaktig
skattekraftsutveckling  det  senaste
året. Regeringens skrivningar om ett
årligt tak för förlusterna per invånare
kringgås därmed enligt motionärerna.
Regeringen har i propositionen angett
att för de tre kommuner - Danderyd,
Lidingö och Täby - vars skattekraft år
1993  översteg garantinivån  i  det
statliga  utjämningsbidraget,  skall
effekten  begränsas till högst  500
kronor  per  invånare  och  år.
Motionärerna pekar på att enligt de
berörda kommunernas egna beräkningar
kommer i stället förlusten år 1996 att
bli respektive drygt 4 000, knappt 2
000 och drygt 2 000 kr per invånare.
I  motionen  ställs krav  på  att
införandetilläggen räknas om årligen
med  hänsyn  till  den  faktiska
utvecklingen av skattekraften i den
enskilda kommunen och i riket  som
helhet.
Enligt den alternativa modell  för
förändringar i statsbidragssystemet på
kortare sikt som föreslås i motion Fi10
av  Carl  Bildt  m.fl.  (m)  skall
övergångsregler gälla. I kronor per
invånare är det enligt motionen rimligt
att  utforma dessa så att det nya
strukturkostnadsindex  i  förhållande
till  1995  års  referensnivå  inte
påverkar utgående bidrag med mer än
högst 250 kr per invånare och år.
Utgångspunkten  är  att  relativa
förändringar i den egna skattekraften
efter referensåret skall ligga utanför
övergångsreglerna.
Införandereglerna tas även upp i motion
Fi12 av Anne Wibble m.fl. (fp). Enligt
motionärerna är den långa införandetid
som föreslås oacceptabel. Detta leder
till att omvandlingstrycket i de s.k.
förlorarkommunerna   minskar.   En
införandetid på åtta år vore, sägs det,
detsamma som ett besked att kommunerna
aldrig kommer att behöva anpassa sig
till ett fullt genomförande. I motionen
förordas    i   stället    att
införandereglerna  sätts  till  en
maximerad bidragsminskning på 500 kr
per invånare för alla kommuner samt att
propositionens    förslag    till
införanderegler i övrigt följs. Det gör
att de flesta kommer att vara infasade
i systemet efter fyra år och att de
kommuner som tidigare förlorat mest nu
snabbast får en förbättring. Även för
landstingen bör man enligt motionärerna
maximera införandeperioden till fyra
år.

Utskottet vill för sin del anföra
följande.
I motion Fi11 (m) liksom i skrivelser
från Danderyds och Lidingö kommuner
hävdas att systemomläggning ger andra
effekter  än  de som  redovisas  i
propositionen.  Av  redovisningen  i
motionen och i skrivelserna framgår att
man därvid har jämfört inkomstutfallet
för enskilda kommuner enligt det nya
systemet år 1996 med de inkomster som
de aktuella kommunerna skulle ha fått
år  1996 om det nuvarande systemet
skulle ha fortsatt att tillämpas.
Enligt propositionen framgår bl.a. att
förändringar  i  skattekraft  och
strukturella faktorer efter år 1995 bör
slå igenom vid bidragsberäkningen redan
år 1996. Detta för att systemet redan
inledningsvis skall få den  avsedda
utjämningseffekten. Utgångspunkten för
beräkningarna av bidragsförändringarna
görs därför i 1995 års nivå. För att
kunna   beräkna  införandetilläggen
respektive införandeavdragen  jämförs
det  bidrag som kommunen respektive
landstinget faktiskt har år 1995 med
ett    teoretiskt    framräknat
referensbidrag för år 1995 enligt det
föreslagna nya systemet. Därigenom kan
såväl tillägg som avdrag för  hela
övergångsperioden fastställas under år
1995,  vilket  enligt  propositionen
skapar      också      bättre
planeringsförutsättningar för enskilda
kommuner  och  landsting.  Utskottet
konstaterar att med de utgångspunkter
som anges i propositionen kommer de
årliga   bidragsminskningarna   för
kommunerna att uppgå till högst 250 kr
per invånare. För några kommuner, bl.a.
Danderyd  och  Lidingö,  begränsas
bidragsminskningen  enligt  förslaget
till 500 kr per invånare och år. För
Danderyd blir summan av de faktiska
skatteinkomsterna och statsbidragen i
princip oförändrade år 1996 jämfört med
år  1995, eller ca 22 000 kr per
invånare. För Lidingö är motsvarande
belopp ca 23 500 kr för år 1995 och ca
23 800 kr för år 1996.
Såsom anges i propositionen redovisade
regeringen      redan      i
kompletteringspropositionen  det  nu
föreliggande    förslaget    till
införanderegler.  I  samband  därmed
uttalade  riksdagen sitt  stöd  för
förslaget och ansåg det vara väl avvägt
såväl när det gäller genomförandetiden
som     begränsningarna     av
bidragsförändringarna.    Utskottet
vidhåller denna uppfattning. Utskottet
anser i likhet med regeringen att det
är   effekterna  av  själva  sy
stemomläggningen som  skall  mildras
genom      de      föreslagna
övergångsbestämmelserna.   Utskottet
tillstyrker med hänvisning därtill -
med  några  smärre  redaktionella
ändringar - propositionens förslag och
avstyrker motionerna Fi11 (m) yrkande 3
och Fi12 (fp) yrkande 4.

Avräkningsförfarandet

I propositionen föreslås att den för
varje kommun och landsting individuella
del- och slutavräkningen som görs i
nuvarande system för utbetalning av
kommunal-  och  landstingsskattemedel
avskaffas fr.o.m. taxeringsåret 1997.
Såväl del- som slutavräkning skall ske
enligt tidigare regler för åren till
och med taxeringsåret 1996.
En kollektiv avräkning av kommunal-
och landstingsskattmedel mellan staten
och kommuner respektive landsting görs
fr.o.m. taxeringsåret 1997. Skillnaden
mellan  preliminära  och  slutliga
kommunal-  och  landstingsskattemedel
regleras med ett enhetligt belopp per
invånare i kommunen eller landstinget
den   1   november  året   före
beskattningsåret.  Regleringen  skall
enligt förslaget göras i januari andra
året efter beskattningsåret.
I motion Fi11 av Fredrik Reinfeldt
m.fl. (m) sägs att regeringens förslag
innebär att indragningar görs  från
kommuner     med    fördelaktig
skattekraftsutveckling med hjälp av en
prognosticerad inkomstförstärkning. Om
det  senare  skulle visa  sig  att
inkomstförstärkningarna  inte  blir
enligt prognoserna förlorar kommunen
ändå  pengarna  eftersom  regeringen
avskaffar de individuella del-  och
slutavräkningarna.

Motionärerna bakom motion Fi12 (fp)
avvisar  regeringens  förslag  till
kollektiv avräkning av kommunal- och
landstingsskattemedel      fr.o.m.
taxeringsåret  1997. Kommunerna  kan
enligt motionen inte gentemot staten
behandlas  som  ett kollektiv,  där
förlust för den ena kommunen kvittas
mot  vinst  för den andra.  Enligt
motionärerna  måste  varje  kommun
behandlas  för  sig,  trots  att
skillnaderna för den enskilda kommunen
beloppsmässigt  är  begränsade.  Med
Folkpartiets förslag om en begränsning
av kompensationsnivån till 90 % kan
dock  skillnaderna  rent  teoretiskt
mellan preliminär och slutlig avräkning
bli större.

Utskottet anser att det finns starka
skäl att förenkla avräkningsförfarandet
på  det  sätt  som  föreslås  i
propositionen. Enligt  utskottet  är
vidare de fördelar som regeringen anger
i   propositionen  med  kollektiv
slutavräkning av kommunalskattemedlen
sådana att de motiverar en ändring av
det nuvarande systemet med individuella
del- och slutavräkningar i såväl skatte-
som bidragssystemet.
Utskottet   tillstyrker   därför
propositionens    förslag    att
utjämningsbidragen         och
utjämningsvgifterna   skall   vara
slutgiltiga och att några del- och
slutavräkningar  inte  skall  göras.
Utskottet  ställer sig också  bakom
förslaget att en kollektiv avräkning av
landstings- och kommunalskattemedel bör
ske  mellan  staten  och  kommuner
respektive   landsting    fr.o.m.
taxeringsåret 1997. Utskottet avstyrker
motionerna Fi11 (m) yrkande 4 och Fi12
(fp) yrkande 5.
Ändrat system för återbetalning av
mervärdesskatt till kommuner och
landsting

I propositionen föreslås att ett nytt
system   för  konkurrenskorrigering
avseende kommunernas och landstingens
kostnader för ingående mervärdesskatt
skall  införas  fr.o.m.  år  1996.
Återbetalningen    av    ingående
mervärdesskatt  skall  ske  i  ett
självfinansierat system där kommuner
och landsting skjuter till lika mycket
pengar som betalas ut för kompensation
av momskostnader. I nuvarande system
svarar  staten  för kostnaderna.  I
samband med övergången till det nya
systemet  görs enligt förslaget  en
ekonomisk reglering mellan staten och
kommuner respektive landsting på så
sätt att de senare via statsbidragen
tillförs  medel motsvarande  statens
nuvarande   kostnader.  Regeringens
bedömning är att kommunerna år 1996 via
det  generella  statsbidraget  bör
tillföras 14 250 miljoner kronor och
landstingen på motsvarande sätt 4 750
miljoner kronor.
Propositionens förslag i denna del tas
upp i en motion. I motion Fi13 av Roy
Ottosson m.fl. (mp) sägs  att  det
föreslagna systemet kan medföra en ny
smygande   resursindragning   från
kommunsektorn. Detta  kommer  enligt
motionärerna att inträffa om den höjda
nivån på statsbidragen blir nominellt
oförändrad de närmaste åren, vilket
riksdagen  uttalat sig  för,  medan
avgifterna till systemet höjs i takt
med inflation och volymförändringar i
kommunerna. Med 3 procents inflation
och 1 procents årlig volymminskning de
närmaste  åren  blir  den  årliga
urgröpningen knappt 300 miljoner kronor
för kommunerna och knappt 100 miljoner
kronor för landstingen.
Motionärerna     anser     att
resursindragningarna från kommunsektorn
redan har gått för långt. Därför har
Miljöpartiet tidigare föreslagit att
kommunsektorn  fullt   ut   skall
kompenseras för sina skatteförluster
till följd av de höjda egenavgifterna.
I motionen ställs krav på att kommuner
och landsting skall kompenseras över
statsbidragen så att den föreslagna
förändringen blir kostnadsneutral för
kommunsektorn. Det är angeläget att det
nu föreslagna systemet inte innebär en
ny resursindragning.
Utskottet  vill erinra om att  ett
likartat  förslag presenterades  för
riksdagen      redan      i
kompletteringspropositionen.  Eftersom
förslaget  byggde  på  inomkommunal
finansiering  borde  det   enligt
riksdagens mening emellertid övervägas
i ett sammanhang med det nya bidrags-
och  utjämningssystemet.  Riksdagen
avslog  därför  lagförslaget  liksom
förslaget till ekonomisk reglering.
Regeringen har därefter ytterligare
övervägt den lagtekniska konstruktionen
och återkommer nu med i princip samma
förslag  till teknisk lösning.  Det
avgörande   skälet   är   enligt
propositionen            att
konkurrenskorrigeringssystemet inte är
en metod för omfördelning. Det finns
därför  inte  skäl  till  samma
principiella invändningar som riktats
mot det i kompletteringspropositionen
föreslagna utjämningssystemet. Lagrådet
har i sitt yttrande över förslaget inte
framfört erinringar mot förslaget.
När det gäller de belopp som skall
tillföras  kommuner  och  landsting
konstateras  i  propositionen  att
beräkningsunderlaget är osäkert och att
en uppföljning skall ske när säkrare
uppgifter föreligger. Enligt utskottets
mening är det väsentligt att denna
uppföljning  kommer  till  stånd.
Utskottet  utgår  också  från  att
systemomläggningen på lämpligt  sätt
utvärderas. Utskottet kan mot denna
bakgrund för sin del godta den  i
propositionen förordade lösningen på
systemet för konkurrenskorrigering.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens  förslag  och  avstyrker
motion Fi13 (mp).
Budgetfrågor

I propositionen konstateras att det i
statsbudgeten för budgetåret 1995/96
redan  finns anvisat medel för  de
generella statsbidragen till kommuner
respektive landsting. Anslagsbeloppen
som riksdagen anvisade i våras uppgår
till respektive 30 490 miljoner kronor
på anslaget Generellt statsbidrag till
kommuner och 7 298 miljoner kronor på
anslaget Generellt statsbidrag  till
landsting. Enligt det i propositionen
föreslagna   nya   systemet   för
återbetalning av mervärdesskatt till
kommuner och landsting förordas  en
ökning av de generella statsbidragen
till kommuner respektive landsting med
14 250 miljoner kronor respektive 4 750
miljoner kronor. Medlen bör  enligt
propositionen    anvisas     på
tilläggsbudget.
I propositionen föreslås vidare på
tilläggsbudget ett anslag till det nya
statliga  utjämningsbidraget   till
kommuner och landsting på  21  245
miljoner kronor, varav 12 565 miljoner
kronor avser kommunerna och 8  680
miljoner  kronor avser  landstingen.
Detta bidrag motsvaras volymmässigt av
en utjämningsavgift. Utjämningsavgiften
bör  enligt  propositionens  förslag
redovisas på en särskild inkomsttitel
på  statsbudgetens inkomstsida.  Den
sammanlagda  effekten  blir  därmed
statsfinansiellt neutral.
I motion Fi14 av Mats Odell m.fl. (kds)
anges att Kristdemokraterna är  väl
medvetna om att den samlade offentliga
sektorn måste anpassas till vad det
samhällsekonomiska  utrymmet  medger.
Samtidigt  måste  hänsyn  tas  till
nyckelområden  inom  den  offentliga
sektorn,  framför allt  vården  och
äldreomsorgen. Utrymmet för ytterligare
besparingar inom dessa områden måste
enligt  motionärerna  anses  vara
obefintligt. Tvärtom måste ytterligare
resurser till för att kvaliteten inom
dessa   sektorer   skall   kunna
upprätthållas.
I  enlighet med vad som  tidigare
föreslagits  i partiets budgetmotion
ställs därför krav på ett särskilt
bidrag till vård och omsorg i kommuner
och landsting på totalt 4,8 miljarder
kronor. När det gäller finansieringen
hänvisar    motionärerna    till
budgetmotionen  vari  hävdas  att
Kristdemokraternas samlade ekonomiska
politik skulle medföra en sammantagen
förstärkning av kommunernas ekonomi med
12,8  miljarder  kronor  relativt
regeringens samlade politik.
Utskottet vill beträffande förslagen i
propositionen  hänvisa  till  sitt
ställningstagande  från  i  våras.
Utskottet  tillstyrkte  därvid  det
förslag   till   riktlinjer   för
utvecklingen av statsbidragen under de
närmaste åren som regeringen redovisade
i  kompletteringspropositionen.  Av
statsfinansiella    skäl    borde
statsbidragen till kommunsektorn  de
närmaste  åren högst bli  nominellt
oförändrade.  Samtidigt   avstyrkte
utskottet vid detta tillfälle  även
olika     motionskrav     från
Kristdemokraterna som nu åter  förs
fram. Utskottet står fast vid  sin
tidigare intagna ståndpunkt och kan
inte tillstyrka den kommunala expansion
som förordas i motionen.
När  det  gäller  de  generella
statsbidragen har utskottet noterat att
det  i  propositionen  anges  att
eventuella   kostnadsökningar   för
införandereglerna i förhållande till de
preliminära   beräkningarna   som
redovisades              i
kompletteringspropositionen    skall
finansieras   ur   de   generella
statsbidragen   till   kommunerna
respektive landstingen. Utskottet har
inget att erinra mot detta.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion Fi14 (kds) yrkandena 1, 2 och 8.
Utskottet   tillstyrker   samtidigt
regeringens    förslag     till
budgetåtgärder.
Övriga frågor

Kommunernas roll

I motion Fi14 av Mats Odell m.fl. (kds)
redovisar Kristdemokraterna sin syn på
kommunernas roll i samhället. Där sägs
inledningsvis att partiets ekonomiska
vision är ett hållbart välfärdssamhälle
som vilar på sunda statsfinanser samt
en   ansvarsfull   och   effektiv
marknadsekonomi. Det är endast  ett
marknadsekonomiskt   system   som
långsiktigt kan generera den tillväxt
och de andra förutsättningar som krävs
för att skapa många och varaktiga jobb
och en sund ekonomi.
Kommunernas roll i samhällsekonomin är
betydande.  På  ett  effektivt  och
heltäckande  sätt  skall  de  bistå
människorna i deras dagliga liv  i
direkt eller indirekt anslutning till
den  lokala  näringslivsverksamheten,
heter det i motionen. Denna verksamhet
får inte detaljstyras från staten utan
måste bygga på lokal initiativkraft och
demokrati. Den kommunala självstyrelsen
är  ett  viktigt  villkor,  enligt
motionärerna, för kommunal effektivitet
och är också en grundpelare för den
svenska folkstyrelsen.
På grund av att staten på senare år
överfört delar av den egna verksamheten
och  hårdare reglerat den kommunala
verksamheten har utvecklingen gått mot
ökade krav på kommunal service och ökat
utbud.  Samtidigt har de  kommunala
resurserna minskat och en allt mindre
skattebas utgör ett ökat  hot  mot
självstyrelsen.  Motionärerna  hävdar
också att det nya utjämningssystemet i
praktiken  naggar  den  kommunala
självstyrelsen i kanten och därmed kan
även detta innebära att delar av den
kommunala självstyrelsen går förlorad.
Enligt  motionärerna är därför  ett
varsamt handlag av största betydelse
när dessa frågor avgörs. I motionen
ställs också krav på att regeringen bör
tillsätta en utredning för att ta fram
en  bättre  modell  för  kommunal
finansiering med anledning av att den
föreliggande   propositionen   inte
presenterat  ett  tillfredsställande
system.
Utskottet kan delvis dela motionärernas
oro när det gäller möjligheterna för
kommuner och landsting att med knappa
resurser klara de växande behoven av
och  anspråken på kommunal service.
Samtidigt måste det noteras att man
ofta på ett berömvärt sätt på kommunal
nivå har lyckats bemästra en sitution
med  knappare  resurser  genom  en
kombination  av  rationaliseringar,
effektiviseringar och  neddragningar.
Detta visar enligt utskottet på styrkan
i  det  lokala  självbestämmandet.
Utskottet kan således i mycket instämma
i vad motionärerna anför om betydelsen
av kommunal självstyrelse.
Som utskottet tidigare understrukit är
en väl fungerande skatteutjämning en av
de grundläggande förutsättningarna för
att skapa likvärdiga kommunalekonomiska
förutsättningar och därmed möjliggöra
för  kommunerna  att  klara  sina
betydelsefulla  uppgifter.  Utskottet
vill  också när det gäller  onödig
statlig detaljstyrning av kommunsektorn
peka på att regeringen har satt i gång
den  översyn  av  kostnadsdrivande
statliga  regleringar  av  kommunala
verksamheter  som  aviserades   i
kompletteringspropositionen.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion Fi14 (kds) yrkandena 3 och 7.

Den  kommunala sektorns ekonomiska
utrymme

I motion Fi17 av Gudrun Schyman m.fl.
(v)  understryker  motionärerna  att
verksamheterna i kommunsektorn är av
helt avgörande betydelse för välfärden,
för den ekonomiska tillväxten och för
förnyelsen  av  svensk   ekonomi.
Vänsterpartiet  säger  sig   dela
regeringens    uppfattning    att
kommunverksamheterna måste värnas. Men
samtidigt, säger motionärerna, leder
regeringens politik i praktiken till
att  det kommunala handlingsutrymmet
begränsas. Regeringen föreslår också
ett strikt tak för den offentlliga
sektorns utgifter. Detta tak begränsar
den   kommunala   handlingsfriheten
ytterligare.
Partiet återkommer också till sina
tidigare förslag om förstärkningar av
kommunsektorns ekonomi. I sin motion
med      anledning       av
kompletteringspropositionen  föreslogs
att kommunsektorn skulle kompenseras
med 5 miljarder kronor för egenavgifter
i  form av en riktad sänkning  av
arbetsgivaravgifterna samt  tillföras
ytterligare 1,6 miljarder till en s.k.
kommunakut. Dessa senare medel skulle
finansiera omställningen till det nya
utjämningssystemet.   Vänsterpartiet
vidhåller dessa förslag.
Utskottet anförde våren 1995 i sitt
betänkande (1994/95:FiU19 s. 16) om
kommunal  ekonomi att  kommunsektorn
också    måste   bidra    till
samhällsekonomiskt      nödvändiga
besparingar. Samtidigt är det viktigt,
underströk utskottet, att slå vakt om
grundläggande kommunala  verksamheter
som skola, omsorg och vård. Utskottet
ansåg att den bedömning som regeringen
gjort  av  den  kommunala  sektorns
ekonomiska  utrymme  var  rimlig.
Utskottet kunde därför inte tillstyrka
den   kommunala   expansion   som
Vänsterpartiet förespråkade.
Utskottet vidhåller denna uppfattning
och avstyrker motion Fi17 (v) yrkande
6.

Översyn av kommunal finansiering m.m.

Enligt motion Fi10 av Carl Bildt m.fl.
(m) visar de gångna årens arbete med
ett  nytt system för inkomst-  och
kostnadsutjämning att det krävs  en
genomgripande  reform  där  flera
hittillsvarande utgångspunkter  måste
omprövas. Svårigheterna bottnar i stor
utsträckning i den totala kommunala
sektorns omfattning. Med en så stor
kommunal sektor blir skillnaderna i
egen  skattekraft  och  opåverkbara
kostnader så betydande mellan olika
kommuner att det krävs ett statligt
system för att ge kommunerna likvärdiga
förutsättningar  att  sköta  sina
uppgifter.    Det     kommunala
finansieringsansvaret  måste  därför
begränsas.
En omprövning av utgångspunkterna för
ett  hållbart  system måste  enligt
motionärererna bestå i att föra över
vissa uppgifter från den offentliga
till  den  privata sektorn  -  med
motsvarande utrymme för medborgarna att
själva finansiera dessa. Andra och mer
begränsade uppgifter på det kommunala
planet kräver en nationell avreglering
för att kunna skötas på ett lokalt
anpassat  och  effektivt  sätt.  De
uppgifter som efter en översyn kvarstår
som ett lokalt kommunalt ansvar - också
vad avser finansieringen - bör även
fortsättningsvis  finansieras   med
kommunal inkomstskatt kompletterat med
riktade statsbidrag till kommuner med
otillräcklig skattekraft. Översynen bör
inledas omedelbart i syfte att inleda
en  successiv  förändring  av  den
offentliga  sektorns omfattning  och
ansvarsfördelning,  heter  det  i
motionen.
Utskottet  delar inte den  syn  på
kommunal verksamhet som motionen är ett
uttryck för. Kommunerna svarar  för
mycket  betydelsefulla  uppgifter  i
samhället. Det gäller framför  allt
skolor, barnomsorg, äldreomsorg  och
sjukvård. Det är viktigt  att  den
service som ges medborgarna är av hög
kvalitet,  att den  styrs  på  ett
demokratiskt   sätt,   finansieras
kollektivt och fördelas efter behov.
Utifrån dessa grundläggande kriterier
anser utskottet att det bör stå varje
kommun och landsting fritt att välja
medel och metoder för att uppnå hög
kvalitet. Samtidigt är det nödvändigt
både  för  medborgarna  och  för
samhällsekonomin  att  verksamheten
uppfyller målen till minsta möjliga
kostnad.
Det  disponibla  resursutrymmet  i
samhällsekonomin kommer som utskottet
ser det att vara begränsat under 1990-
talet. Den kommunala konsumtionen har
minskat under de senaste åren. En viss
begränsning av den kommunala sektorns
omfattning har således skett. Samtidigt
är kraven på förbättrad och utökad
service stort. Dessa krav måste främst
mötas med omfördelning av resurser,
effektiviseringar och förbättringar av
produktiviteten.  Statsmakterna  kan
bl.a. bidra till detta genom ett nytt
bidrags- och utjämningssystem och till
minskad statlig styrning av kommunal
verksamhet. Formerna för finansiering
av  verksamhet  måste  självfallet
fortlöpande ses över. Något motiv för
utredning av det slag som förordas av
motionärerna innebärande en avveckling
av  en  stor del av den kommunala
verksamheten kan dock utskottet inte
se. Utskottet avstyrker därför motion
Fi10 (m) yrkande 3.

Finansieringsprincipen

I motion Fi14 av Mats Odell m.fl. (kds)
understryks att staten givetvis skall
leva   upp   till   den   s.k.
finansieringsprincipen. Det innebär att
staten inte skall påföra kommunerna nya
kostnader utan att staten tar ansvar
för  hur  sådana  skall  täckas.
Motionärerna menar att de svårigheter
som funnits och finns att leva upp till
detta gör att det finns tveksamheter
till tanken på ett tak för de kommunala
utgifterna. Trovärdigheten i ett sådant
förslag är också begränsad så länge
staten inte har kontroll över sina egna
utgifter. Enligt motionärerna är ett
klargörande      av      hur
finansieringsprincipen skall tillämpas
nödvändigt om ett tak för de offentliga
utgifterna skall införas för kommuner
och landsting.

Frågan  om  finansieringsprincipens
tillämpning behandlades ingående  av
utskottet våren 1994 (1993/94:FiU19). I
samband  därmed  klargjordes  att
finansieringsprincipen endast omfattar
statliga      beslut      om
verksamhetsförändringar.    Däremot
omfattas inte åtgärder som inte direkt
tar sikte på men ändå får ekonomiska
effekter för kommunsektorn. Det gäller
t.ex.  åtgärder  som  påverkar  det
kommunala skatteunderlaget. I stället
skall den kommunalekonomiska effekten
av  sådana  åtgärder  beaktas  vid
bedömningen av det skattefinansierade
utrymmet i samband med fastställandet
av statsbidragnivån.
När det gäller frågan om utgiftstak
för den offentliga sektorn återkommer
regeringen med ett konkret  förslag
under våren 1996. Utskottet utgår från
att frågan om finansieringsprincipen
och  dess  förhållande  till  ett
utgiftstak för den kommunala sektorn
kommer att belysas i detta sammanhang.
Utskottet avstyrker med det anförda
motion Fi14 (kds) yrkande 4.

Kommunal verksamhet och valfrihet

I motion Fi23 av Karin Pilsäter och Ola
Ström   (fp)  tas  behovet   av
prioriteringar  inom  den  kommunala
verksamheten upp. Motionärerna anser
att det är angeläget att kommunerna
prioriterar  sina kärnområden  såsom
omsorg  om  barn  och  gamla  samt
utbildning,   kollektivtrafik   och
sjukvård  för att upprätthålla  god
kvalitet och trygghet och för att kunna
hålla taxor på en nivå som inte skapar
fattigdomsfällor.
Motionärerna   understryker   att
infrastruktur   i   form    av
kollektivtrafik,   barnomsorg   och
äldreomsorg samt skolor är avgörande
för att kvinnor (och i ett jämställt
samhälle  även männen) skall  kunna
arbeta samt utveckla verksamheter och
skapa tillväxt. Det är däremot inte
kommunalt bedriven affärsverksamhet där
skattebetalarnas pengar används  som
riskkapital.   Sådan   verksamhet
snedvrider konkurrensen, undergräver de
kommunala  finanserna  och  hindrar
privat företagsamhet som skulle kunna
skapa fler jobb.
Även i motion Fi16 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) tas frågan om de kommunala
bolagen upp. Enligt motionärerna är
dessa  bolag  ofta  utifrån  såväl
demokratiska    som    ekonomiska
utgångspunkter  till  skada   för
medborgarna. Konkurrens på lika villkor
sätts  ut spel, vilket skadar  det
privata näringslivet på orten och är
till   men  för  skattebetalarna.
Motionärerna rekommenderar därför en
stor  restriktivitet när det gäller
kommunala bolagsbildningar. De flesta
kommunala bolag kan antingen försäljas,
eftersom de bedriver en verksamhet som
kommunen inte behöver eller ens är bäst
på, eller övergå i förvaltningsform.
Därigenom skulle medborgarna ges bättre
insyn.

Utskottet  vill  understryka  att
kommunerna givetvis skall ha en stor
frihet att mot bakgrund av gällande
statliga regler och med hänsyn till
tillgängliga    resurser    göra
prioriteringar  utifrån  de  lokala
behoven.  Det  är i själva  verket
utgångspunkten  för  all  kommunal
självstyrelse. Enligt utskottets mening
har man på kommunal nivå i regel klarat
dessa svåra avvägningsfrågor på ett bra
sätt. Om statsmakterna har synpunkter
på  de  prioriteringar som görs  i
kommunsektorn bör det ske genom ändrad
lagstiftning eller genom förändringar i
det ekonomiska utrymmet för kommunal
verksamhet  i  enlighet  med  den
arbetsfördelning som gäller mellan stat
och kommun.
Utskottet har viss förståelse för de
synpunkter som i motionerna anförs om
kommunal  verksamhet  i  bolagsform.
Utskottet  menar  emellertid  att
lagstiftningen  på området  i  allt
väsentligt är väl avvägd. Utskottet
vill också erinra om att en översyn av
kommunallagens  ekonomikapitel  för
närvarande pågår. Översynen syftar till
att skapa bättre förutsättningar för
kommuner och landsting att åstadkomma
en god ekonomisk hushållning.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna Fi16 (fp) yrkandena 20 och
21 samt Fi23 (fp) yrkande 8.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande utformningen av
propositionens lagförslag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi10 yrkandena 1 och 2  och
1995/96:Fi11 yrkandena 1 och 2,
res. 1 (m)
2.  beträffande utgångspunkter
för ett nytt utjämningssystem
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi10 yrkandena 4 och 5 samt
1995/96:Fi11 yrkande 5,
res. 2 (m)
3. beträffande utjämningsbidrag
och utjämningsavgift
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi12 yrkandena 1-3
och 1995/96:Fi14 yrkandena 5 och 6
antar  de i proposition 1995/96:64
yrkandena 2 och 3 framlagda förslagen
till
dels  lag om utjämningsbidrag till
kommuner och landsting,
dels  lag om utjämningsavgift  för
kommuner och landsting,
res. 3 (fp)
res. 4 (kds)
res.  5  (m)  -
motiv.
4.   beträffande   generellt
statsbidrag  till  kommuner  och
landsting

att riksdagen antar det i proposition
1995/96:64  yrkande  1  framlagda
förslaget  till lag  om  generellt
statsbidrag  till  kommuner  och
landsting,
5. beträffande införandet av det
nya bidrags- och utjämningssystemet
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi11 yrkande 3 och
1995/96:Fi12 yrkande 4 antar det i
proposition  1995/96:64  yrkande  4
framlagda  förslaget till  lag  om
införande  av lagen (1995:000)  om
generellt statsbidrag till kommuner
och landsting, lagen (1995:000) om
utjämningsbidrag till kommuner  och
landsting och lagen (1995:000)  om
utjämningsavgift för  kommuner  och
landsting,
res. 6 (m)
res. 7 (fp)
6.           beträffande
avräkningsförfarandet
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi11 yrkande 4 och
1995/96:Fi12 yrkande 5 antar de i
proposition 1995/96:64 yrkandena  6
och 7 framlagda förslagen till
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser
om  kommuns  och  annan  menighets
utdebitering av skatt, m.m.,
dels  lag  om ändring  i  lagen
(1979:417)  om  utdebitering  och
utbetalning av skatt vid ändring i
rikets   indelning  i  kommuner,
landsting och församlingar,
res. 8 (m)
res. 9 (fp)
7. beträffande ändrat system för
återbetalning av mervärdesskatt till
kommuner och landsting
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Fi13 antar det i proposition
1995/96:64  yrkande  5  framlagda
förslaget   till    lag    om
mervärdesskattekonton  för  kommuner
och landsting,
res. 10 (v, mp)
8.  beträffande  anslag  till
Generellt statsbidrag till kommuner
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:64 yrkande 8 samt
med  avslag på motion 1995/96:Fi14
yrkandena  1 och 8 till Generellt
statsbidrag  till  kommuner   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  sjunde
huvudtiteln    anvisar     ett
förslagsanslag på 14 250 000 000 kr,
res. 11 (kds) -
delvis
res. 12 (mp)  -
delvis - motiv.
9.  beträffande  anslag  till
Generellt    statsbidrag    till
landsting
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:64 yrkande 9 samt
med  avslag på motion 1995/96:Fi14
yrkandena  2 och 8 till Generellt
statsbidrag  till  landsting  på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  sjunde
huvudtiteln    anvisar     ett
förslagsanslag på 4 750 000 000 kr,
res. 11 (kds) -
delvis
res. 12 (mp)  -
delvis - motiv.
10.  beträffande  anslag  till
Utjämningsbidrag till kommuner  och
landsting
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:64  yrkande  10
till Utjämningsbidrag till kommuner
och landsting på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1995/96
under sjunde huvudtiteln anvisar ett
förslagsanslag på 21 245 000 000 kr,
11.    beträffande    ny
inkomsttitel
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:64  yrkande  11
under  en  ny  inkomsttitel  på
statsbudgeten, Utjämningsavgift  för
kommuner   och  landsting,   för
budgetåret   1995/96    beräknar
21 245 000 000 kr,
12.  beträffande  kommunernas
roll
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Fi14 yrkandena 3 och 7,
res. 13 (kds)
res. 14  (m)  -
motiv.
13. beträffande den kommunala
sektorns ekonomiska utrymme

att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Fi17 yrkande 6,
res. 15 (v)
14.  beträffande  översyn  av
kommunal finansiering m.m.
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Fi10 yrkande 3,
res. 16 (m)
res. 17 (fp)  -
motiv.
15.          beträffande
finansieringsprincipen
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Fi14 yrkande 4,
res. 18 (kds)
16.   beträffande   kommunal
verksamhet och valfrihet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi16 yrkandena 20 och 21 samt
1995/96:Fi23 yrkande 8.
res. 19 (m, fp, kds)

Stockholm den 5 december 1995
På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist
I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist
(s),  Per-Ola Eriksson  (c),  Sören
Lekberg (s), Lisbet Calner (s), Bo
Nilsson (s), Sonja Rembo (m), Arne
Kjörnsberg (s), Sonia Karlsson (s),
Lennart Hedquist (m), Susanne Eberstein
(s),  Johan  Lönnroth (v),  Fredrik
Reinfeldt (m), Roy Ottosson (mp), Mats
Odell (kds), Kjell Nordström (s), Per
Bill (m) och Karin Pilsäter (fp).

Reservationer

1. Utformningen av propositionens
lagförslag (mom. 1)

Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser
dels  att utskottets yttrande under
rubriken Bakgrund till och motiv för
kommunala skatteutjämningssystem bort
utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Utformningen  av
propositionens lagförslag börjar med
 Regeringen pekar och slutar med till
grundlagsbestämmelserna   bort   ha
följande lydelse:
Lagrådet hänvisar därvid också till
att  regeringen  nu  tillkallat  en
kommitté  för att närmare analysera
innebörden   av   den   kommunala
självstyrelsen och beskattningsrätten
och   dess   förhållande   till
grundlagsbestämmelserna.
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Utformningen  av
propositionens lagförslag börjar med
 Utskottet vill och slutar med 1 och
2 bort ha följande lydelse:
Utskottet   avvisar   regeringens
reviderade     förslag     till
utjämningssystem  för  kommuner  och
landsting. Förslaget åstadkommer exakt
samma  resultat  som  det  tidigare
förslaget och är endast en teknisk
variant av inomkommunal utjämning som
Lagrådet i våras utdömde som  helt
främmande   och  stridande   mot
grundlagen.  Det är  uppenbart  att
regeringens förslag endast är ett sätt
att   söka   kringgå  grundlagens
bestämmelser i regeringsformen   1
kap. 7 §.
Ett stort antal kommuner kommer med
regeringens förslag att tvingas ta ut
lokal skatt som skall användas för att
finansiera  utgifter i  helt  andra
kommuner  och detta  i  strid  med
grundlagen. Enligt utskottet borde det
vara  självklart  att  grundlagens
bestämmelser  skall  följas.  Med
anledning av regeringens förslag bör
riksdagen ge regeringen till känna att
ett  nytt  hållfast och långsiktigt
statsbidragssystem måste vara förenligt
med  vad  som står i den  svenska
grundlagen.
Enligt utskottet måste således den
kommunala beskattningsrätten såsom den
kommit  till  uttryck i  grundlagen
försvaras och upprätthållas. Det är
utskottets bestämda mening att vad en
kommun genom den folkvalda församlingen
upptar i skatt skall gå till den egna
kommunens  skötsel, i enlighet  med
regeringsformens     bestämmelser.
Utskottet anser att staten har stora
möjligheter att påverka den kommunala
ekonomin, bl.a. genom att fastställa
basen för den kommunala beskattningen.
Det är vidare statens uppgift att ge
bidrag till de kommuner och landsting
som har otillräcklig skattekraft för
att kunna sköta sina uppgifter. De
statliga skatteintäkterna skall bl.a.
användas till detta ändamål. Däremot
kan inte medel som enskilda kommuner
uppbär  i  skatt för  sina  lokala
uppgifter användas för denna utjämning.
Utskottet  presenterar längre  fram
riktlinjer  för hur en  långsiktigt
hållbar lösning skulle kunna utformas
genom  en  översyn av bl.a.  vilka
uppgifter  som  kommunerna  genom
kommunalskatten  bör  ansvara  för.
Utskottet lägger i det följande också
fram - i avvaktan på en mer långsiktig
lösning  på den kommunala  sektorns
totala     omfattning     och
finansieringsansvar -  förslag  till
omedelbara    förändringar    i
statsbidragssystemet för kommuner och
landsting.   Utskottet  tillstyrker
motionerna Fi10 (m) yrkandena 1 och 2
och Fi11 (m) yrkandena 1 och 2.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.  beträffande utformningen av
propositionens lagförslag
att  riksdagen med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi10 yrkandena 1
och 2 och 1995/96:Fi11 yrkandena 1
och  2  samt  med  avslag  på
proposition  1995/96:64  godkänner
vad utskottet anfört och som sin
mening ger regeringen detta till
känna,
2. Utgångspunkter för ett nytt
utjämningssystem (mom. 2)

Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Utgångspunkter för
ett nytt utjämningssystem börjar med
 Utskottet  vill  och  slutar  med
 yrkande 5 bort ha följande lydelse:
Utskottet anser, i likhet med vad som
anförs  i  motion  Fi10  (m),  att
propositionens    förslag    till
utjämningssystem är så utformat att det
är  tillväxtfientligt och innehåller
negativa incitament. I kommuner som
ökar sin skattekraft blir effekten att
de   inte   får  behålla   den.
Lågskattekommuner  som  ökar  sin
skattekraft kommer t.o.m. att förlora
resurser om de ökar skattekraften mer
än  riksgenomsnittet och får  högre
totala  intäkter  om  skattekraften
sjunker.
På kortare sikt bör enligt utskottet
dagens  skattekraftsutjämning   via
statsbidrag  behållas.  Motsvarande
system bör införas för landstingen.
Kostnadsutjämningen bör dock förändras
och byggas upp med standardfaktorer i
enlighet  med  regeringens  förslag.
Strukturkostnadsindex  för  enskilda
kommuner bör i enlighet med dagens
system  påverka  grundgarantierna  i
inkomstutjämningen som tillägg eller
avdrag. En enskild kommun eller ett
enskilt landsting med skattekraft över
garantinivån  bör enligt  utskottets
uppfattning självfallet inte få något
statsbidrag.
För  att  bygga in ett kraftfullt
positivt     incitament     för
skattekraftsförändringar under en given
period  förordar  utskottet   att
referensnivåerna för varje kommun i
utjämningssystemet fryses. Det innebär
att en kommun kortsiktigt helt får
behålla  respektive  bära  relativa
förändringar  i den egna  kommunens
skattekraftsutveckling. En fördel med
denna ordning är vidare att inga s.k.
pomperipossaeffekter uppstår trots den
höga utjämningen.
Övergångsregler bör gälla. I kronor
per invånare är det enligt utskottet
rimligt att utforma dessa så att det
nya strukturkostnadsindex i förhållande
till 1995 års referensnivå inte skall
påverka utgående bidrag med mer än
högst  250  kr  per  år.  Relativa
förändringar i den egna skattekraften
förutsätts    ligga     utanför
övergångsreglerna.
Utskottet anser att ett nytt förslag
till bidrags- och utjämningssystem bör
utarbetas enligt dessa linjer. Med det
anförda   tillstyrker   utskottet
motionerna Fi10 (m) yrkandena 4 och 5
samt Fi11 (m) yrkande 5.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande utgångspunkter för
ett nytt utjämningssystem
att  riksdagen med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi10 yrkandena 4
och 5 samt 1995/96:Fi11 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
3. Utjämningsbidrag och
utjämningsavgift (mom. 3)

Karin Pilsäter (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Utjämningsbidrag och
utjämningsavgift börjar med  Det är 
och slutar med yrkandena 5 och 6 bort
ha följande lydelse:
Utskottet anser att en långtgående
utjämning   av   skillnader   i
beskattningsbara   inkomster   och
strukturellt         betingade
kostnadsskillnader bör ske. Utskottet
förordar     emellertid     att
inkomstutjämningen sätts till 90 % i
stället för 95 % eftersom det  är
viktigt  att den stora sektor  som
kommuner och landsting utgör har egna
incitament  att  bidra  till  den
ekonomiska tillväxten.
När det gäller kostnadsutjämningen är
enligt utskottets mening de modeller
som  ligger  till  grund  för  den
Henstrandska   utredningen   noga
genomarbetade  och väl  underbyggda.
Utskottet anser därför att utredningens
förslag  bör  utgöra  underlag  för
kostnadsutjämningen.   Dock   bör
kostnadsfördelningen        för
kollektivtrafiken  ske  utifrån  den
faktiska kostnadsfördelningen  mellan
kommuner och landsting i länen. Denna
fråga bör prövas med förtur inom ramen
för  det fortsatta utvecklings- och
utvärderingsarbetet.
Utskottet vill också peka på  att
utjämningssystemet har en sådan kom
plexitet att det kan vara svårt att
överblicka. Inte minst ur demokratisk
synvinkel är det därför, såsom sägs i
motion Fi12 (fp), viktigt att systemet
är  möjligt  för  kommunerna  att
kontrollera. Hithörande  frågor  bör
övervägas  av  den  parlamentariska
kommitté som skall följa  upp  och
utveckla det nya utjämningssystemet.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motion Fi12 yrkandena 1-3.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande utjämningsbidrag
och utjämningsavgift
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi12 yrkandena 1-3
och  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi14 yrkandena 5  och  6
antar de i proposition 1995/96:64
yrkandena  2  och  3  framlagda
förslagen till
dels lag om utjämningsbidrag till
kommuner och landsting,
dels lag om utjämningsavgift för
kommuner och landsting
samt godkänner vad utskottet anfört
och som sin mening ger regeringen
detta till känna,
4. Utjämningsbidrag och
utjämningsavgift (mom. 3)

Mats Odell (kds) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Utjämningsbidrag och
utjämningsavgift börjar med  Utskottet
vill betona  och slutar med  därför
avstyrkas bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att huvuddragen  i
regeringens förslag till utjämning har
en  riktig ansats. När det  gäller
utjämningen    av    strukturella
kostnadsskillnader anser utskottet dock
att  vissa justeringar måste göras.
Bl.a. bör äldrefaktorn ges en betydligt
tyngre vikt. För kommunernas del krävs
enligt utskottet vissa justeringar vad
gäller barnomsorg i enlighet med vad
som anförs i motion Fi14 (kds). En
uppräkning av kompensationen för hälso-
och sjukvård i kostnadsutjämningen för
landstingen är också nödvändig.
dels att den del av utskottets yttande
som under rubriken Utjämningsbidrag och
utjämningsavgift  börjar  med   Med
hänvisning och slutar med  5 och 6 
bort ha följande lydelse:
Med  hänvisning till vad utskottet
anfört    tillstyrker   utskottet
propositionens förslag med tillägg för
vad som förordas i motion Fi14 (kds)
vilket riksdagen som sin mening bör ge
regeringen  till  känna.  Utskottet
avstyrker däremot motion Fi12  (fp)
yrkandena 1-3.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande utjämningsbidrag
och utjämningsavgift
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi14 yrkandena 5 och
6  samt  med avslag  på  motion
1995/96:Fi12 yrkandena 1-3 antar de
i proposition 1995/96:64 yrkandena
2 och 3 framlagda förslagen till
dels lag om utjämningsbidrag till
kommuner och landsting,
dels lag om utjämningsavgift för
kommuner och landsting
samt godkänner vad utskottet anfört
och som sin mening ger regeringen
detta till känna,
5. Utjämningsbidrag och
utjämningsavgift (mom. 3,
motiveringen)
Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser
att den del av utskottets yttrande som
under rubriken Utjämningsbidrag  och
utjämningsavgift börjar med  När det 
och slutar med  5 och 6  bort ha
följande lydelse:
Utskottet har tidigare med anledning
av motion Fi10 yrkande 4 angivit ett
antal     förändringar      i
statsbidragssystemet för kommuner och
landsting. I denna alternativa modell
för   ett  nytt  bidrags-   och
utjämningssystem har utskottet också
redovisat   sin  syn   på   hur
kostnadsutjämningen   och   inkomst
utjämningen bör vara uppbyggd för att
stimulera tillväxten och ge incitament
till  ökning  av  den  kommunala
skattekraften och därvid undvika s.k.
pomperipossaeffekter. Utskottet  står
givetvis fast vid denna alternativa
modell.

6. Införandet av det nya bidrags- och
utjämningssystemet (mom. 5)

Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Införandet av det
nya  bidrags- och utjämningssystemet
börjar med I motion Fi11 (m) liksom 
och slutar med yrkande 4  bort ha
följande lydelse:
Utskottet  avvisar  den  del  av
regeringsförslagets införanderegler som
innebär en bestraffning av kommuner som
det  senaste  året  haft  en  mer
fördelaktig skattekraftsutveckling än
riksgenomsnittet. Det handlar om ett
stort antal kommuner även om effekten
blir mest kännbar för de kommuner som
ej  erhållit statsbidrag enligt det
hittills gällande systemet. Exempel på
sådana  kommuner  är  Danderyd  och
Lidingö. Dessa får nu bära en betydligt
större  förlust  än vad regeringen
angett   som   årligt   tak   i
införandereglerna. Detta visar enligt
utskottet det stötande i att bygga in
negativa incitament i systemet. Med det
anförda tillstyrker utskottet motion
Fi11  yrkande  3  och  avstyrker
propositionens    förslag    till
införanderegler.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande införandet av det
nya bidrags- och utjämningssystemet
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi11 yrkande 3 och
med avslag på det i proposition
1995/96:64  yrkande  4  framlagda
lagförslaget    och    motion
1995/96:Fi12 yrkande 4  godkänner
vad utskottet anfört och som sin
mening ger regeringen detta till
känna,
7. Införandet av det nya bidrags- och
utjämningssystemet (mom. 5)

Karin Pilsäter (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Införandet av det
nya  bidrags- och utjämningssystemet
börjar med I motion Fi11 (m) liksom 
och slutar med yrkande 4  bort ha
följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning är den
föreslagna övergångstiden på åtta år
oacceptabelt lång. Den kommer tveklöst
att innebära att omvandlingstrycket i
de  kommuner  som  förlorar  på
omläggningen  minskar.  Den  långa
införandetiden kommer av de berörda
kommunerna att tolkas som att de inte
behöver anpassa sig.
Utskottet  föreslår i stället  att
införandereglerna ändras så att den
maximerade  bidragsminskningen  sätts
till 500 kr per invånare för alla
kommuner.  Övriga införanderegler  i
propositionen bör följas. Detta skulle
innebära att flertalet kommuner kommer
att vara infasade i systemet efter fyra
år samt att de kommuner som tidigare
förlorat mest nu snabbast  får  en
förbättring. Även för landstingen bör
införandetiden begränsas till maximalt
fyra år, vilket överensstämmer  med
utredningens  ursprungliga  förslag.
Regeringen bör snarast återkomma med
förslag   till   förkortning   av
genomförandetiden till fyra år. Med
hänvisning  till vad utskottet  här
anfört tillstyrks motion Fi12 yrkande
4.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande införandet av det
nya bidrags- och utjämningssystemet
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi12 yrkande 4 samt
med avslag på motion 1995/96:Fi11
yrkande 3 antar det i proposition
1995/96:64  yrkande  4  framlagda
förslaget till lag om införande av
lagen  (1995:000)  om  generellt
statsbidrag  till  kommuner  och
landsting,  lagen  (1995:000)  om
utjämningsbidrag till kommuner och
landsting och lagen (1995:000) om
utjämningsavgift för kommuner och
landsting  samt  godkänner  vad
utskottet anfört och som sin mening
ger regeringen detta till känna,
8. Avräkningsförfarandet (mom. 6)

Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som      under      rubriken
Avräkningsförfarandet  börjar   med
 Utskottet  anser  och  slutar  med
 yrkande 5 bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag till införanderegler innebär
att  indragningar skall göras  från
kommuner     med    fördelaktig
skattekraftsutveckling med hjälp av en
prognosticerad inkomstförstärkning. Om
det skulle visa sig att inkomsterna
inte har utvecklats enligt prognoserna
förlorar kommunen ändå pengarna, till
följd av att del- och slutavräkningarna
föreslås bli slopade. Utskottet avvisar
förslaget att slopa den för  varje
kommun och landsting individuella del-
och slutavräkningen av kommunal- och
landstingsskattemedel och tillstyrker
motion Fi11 (m) yrkande 4.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.           beträffande
avräkningsförfarandet
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi11 yrkande 4 och
med  avslag på de i proposition
1995/96:64  yrkandena  6  och  7
framlagda lagförslagen och motion
1995/96:Fi12 yrkande 5  godkänner
vad utskottet anfört och som sin
mening ger regeringen detta till
känna,
9. Avräkningsförfarandet (mom. 6)

Karin Pilsäter (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som      under      rubriken
Avräkningsförfarandet   börjar  med
 Utskottet  anser  och  slutar  med
 yrkande 5  bort ha följande lydelse:
Utskottet kan för sin del inte ställa
sig bakom förslaget i propositionen
till kollektiv avräkning av kommunal-
och  landstingsskattemedel  fr.o.m.
taxeringsåret 1997. Utskottet finner
inte tillräckliga skäl för en sådan
förenkling  av avräkningsförfarandet.
Enligt utskottets mening kan kommunerna
inte gentemot staten behandlas som ett
kollektiv, där förlust för den ena
kommunen kvittas mot vinst för den
andra, för att på detta sätt åstadkomma
statsfinansiell neutralitet. Principen
måste vara att varje kommun behandlas
för sig, även om skillnaderna för den
enskilda kommunen inte blir särskilt
stora.  Utskottet tillstyrker motion
Fi12  (fp) yrkande 5 och avstyrker
propositionens förslag i denna del.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.           beträffande
avräkningsförfarandet
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi12 yrkande 5 och
med  avslag på de i proposition
1995/96:64  yrkandena  6  och  7
framlagda lagförslagen och motion
1995/96:Fi11 yrkande 4  godkänner
vad utskottet anfört och som sin
mening ger regeringen detta till
känna,
10. Ändrat system för återbetalning
av mervärdesskatt till kommuner och
landsting (mom. 7)

Johan Lönnroth (v) och Roy Ottosson
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Ändrat system för
återbetalning av mervärdesskatt börjar
med  När det och slutar med  motion
Fi13 (mp)  bort ha följande lydelse:
Utskottet instämmer i att det ändrade
systemet för återbetalning av ingående
mervärdesskatt    skall    vara
kostnadsneutralt  för  kommunsektorn.
Utskottet anser också att det belopp
som  skall  tillföras kommuner  och
landsting även i ett längre perspektiv
bör  vara  lika stort som ingående
mervärdesskatt. Utskottet tillstyrker
således motion Fi13 (mp). Vad utskottet
här anfört bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande ändrat system för
återbetalning  av  mervärdesskatt
till kommuner och landsting
att  riksdagen med anledning  av
motion 1995/96:Fi13 antar det  i
proposition  1995/96:64  framlagda
förslaget   till   lag   om
mervärdesskattekonton för kommuner
och landsting och som sin mening
ger  regeringen till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Anslag till Generellt statsbidrag
till kommuner och anslag till Generellt
statsbidrag till landsting (mom. 8 och
9)

Mats Odell (kds) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Budgetfrågor börjar
med  Utskottet vill och slutar med
 till budgetåtgärder bort ha följande
lydelse:
Enligt  utskottet  är  det  av
grundläggande  betydelse  att  den
offentliga sektorn anpassas till de
krav som samhällsekonomin ställer. Det
är samtidigt viktigt att stor hänsyn
tas till nyckelområden såsom vård och
omsorg. Möjligheterna till ytterligare
besparingar inom dessa områden måste
anses vara obefintliga.
Utskottet delar den uppfattning som
förts  fram av Kristdemokraterna  i
motion  Fi14 att kommunsektorn  bör
tillföras ett särskilt bidrag till vård
och omsorg på totalt 4,8 miljarder
kronor.  Insatserna bör  finansieras
bl.a.  genom  att  höjningen  av
egenavgiften begränsas och genom att
den  breddade fastighetsskatten  för
kommersiella    lokaler     och
industrilokaler skall användas för en
skatteväxling  till  kommunsektorn.
Utskottet  tillstyrker  motion  Fi14
yrkandena 1, 2 och 8.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.  beträffande  anslag  till
Generellt statsbidrag till kommuner
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi14 yrkandena 1 och
8 samt med anledning av proposition
1995/96:64 yrkande 8 till Generellt
statsbidrag  till  kommuner  på
tilläggsbudget till  statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 under sjunde
huvudtiteln    anvisar    ett
förslagsanslag på 17 350 000 000
kr,
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.  beträffande  anslag  till
Generellt   statsbidrag   till
landsting
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi14 yrkandena 2 och
8 samt med anledning av proposition
1995/96:64 yrkande 9 till Generellt
statsbidrag  till  landsting  på
tilläggsbudget till  statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 under sjunde
huvudtiteln    anvisar    ett
förslagsanslag på 5 450 000 000 kr,
12. Anslag till Generellt statsbidrag
till kommuner och anslag till Generellt
statsbidrag till landsting (mom. 8 och
9, motiveringen)

Roy Ottosson (mp) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Budgetåtgärder  börjar med  Utskottet
vill   och  slutar  med   till
budgetåtgärder  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att förstärkningar i
statsbudgeten inte i första hand skall
ske  på bekostnad av den kommunala
sektorn.  Välfärdens  kärnområden  -
omsorgen, skolan och vården - är i hög
grad   kommunala   angelägenheter.
Besparingar på dessa områden får stora
negativa   efekter   på   sociala
förhållanden, jämlikhetssträvanden och
samhällets  långsiktiga  ekonomiska
förmåga. Utskottet menar därför att
kommunsektorn borde ha kompenserats för
det minskade skatteunderlag som blir
följden av de höjda egenavgifterna.
Samtidigt   får   det   statliga
budgetunderskottet  inte  ökas  i
förhållande  till  vad  riksdagen
beslutade  i  våras.  Ett  ökat
budgetunderskott skulle kunna medföra
allvarliga negativa konsekvenser såsom
en  högre  räntenivå, en  försvagad
kronkurs, en lägre ekonomisk tillväxt
och ett minskat ekonomiskt utrymme till
följd av ökade räntekostnader.  Ett
bifall till motion Fi14 (kds) yrkandena
1  och 2 skulle medföra ett  ökat
budgetunderskott  eftersom  motionen
saknar   konkreta  förslag   till
finansiering.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion Fi14 (kds) yrkandena 1 och 2.
Utskottet   tillstyrker   samtidigt
regeringens    förslag     till
budgetåtgärder.

13. Kommunernas roll (mom. 12)

Mats Odell (kds) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Kommunernas roll
börjar med Utskottet kan och slutar
med  yrkande 3  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet kan för sin del ställa sig
bakom den syn på kommunernas roll i
samhället som redovisas i motion Fi14
(kds). Grundläggande för möjligheterna
att   upprätthålla  ett  hållbart
välfärdssamhälle, och därmed också för
att  slå  vakt  om  de  kommunala
verksamheterna, är sunda statsfinanser
inom ramen för en ansvarsfull  och
effektiv  marknadsekonomi.  Utskottet
vill understryka att det endast är ett
marknadsekonomiskt   system   som
långsiktigt kan generera den tillväxt
och de andra förutsättningar som krävs
för att skapa varaktiga jobb och en
sund ekonomi. Staten roll är inte minst
att  underlätta bl.a. den kommunala
sektorns strukturomvandling i en tid av
ändrade  ekonomiska  och  sociala
förhållanden.
Kommunerna och landstingen har enligt
utskottets mening en mycket viktig roll
i samhällsekonomin genom att de på ett
effektivt och heltäckande sätt skall
bistå människor i deras dagliga liv.
Kommunsektorn har under  senare  år
kommit att ställas under allt hårdare
krav. Det hänger bl.a. samman med att
staten överfört delar av den  egna
verksamheten till kommunal nivå, genom
ökad  reglering  av  den  kommunala
verksamheten  och  genom  en  real
minskning  av tillgängliga resurser.
Därtill  skall läggas att det  nya
utjämningssystemet för kommuner  och
landsting nu i praktiken kommer att
nagga den egna beskatttningsrätten i
kanten. Enligt utskottet finns det mot
bakgrund av det anförda starka skäl att
tillsätta en utredning med uppgift att
ta  fram en bättre och långsiktigt
hållbar modell för finansiering av den
kommunala  verksamheten.  Utskottet
tillstyrker  med hänvisning  härtill
motion Fi14 (kds) yrkandena 3, 7 och 8.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande kommunernas roll
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi14 yrkandena 3 och
7 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
14. Kommunernas roll (mom. 12,
motiveringen)
Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser
att den del av utskottets yttrande som
under rubriken Kommunernas roll börjar
med  Utskottet kan  och slutar med
 yrkande 3 bort ha följande lydelse:
Utskottet kan i vissa delar ställa sig
bakom den analys som i motion Fi14
(kds) görs av de problem som  den
kommunala  sektorn  brottas  med.
Samtidigt   bör  framhållas   att
kommunsektorn på ett bra sätt åren
1992-1994  anpassade  sig  till  en
situation med knappare resurser genom
en kombination av nya lokalt anpassade
lösningar,      rationaliseringar,
effektivisering och omprövning av viss
verksamhet.  Den  avreglering  av
statsbidragssystemet som beslutades år
1992  bidrog  verksamt  till  denna
positiva utveckling. Utskottet förordar
i  likhet med motionärerna att  en
översyn bör göras av formerna  för
finansieringen  av  den  kommunala
verksamheten.
Det grundläggande problemet ur ett
medborgarperspektiv  -  likväl  som
utifrån       samhällsekonomiska
utgångspunkter - är emellertid  den
totala kommunala sektorns omfattning,
något som också framhålls i motion Fi10
(m).  En omprövning behövs  av  de
offentliga åtagandena och därmed också
av det kommunala finansieringsansvaret.
Omprövningen bör enligt utskottet bl.a.
bestå i att vissa uppgifter förs över
från den offentliga till den privata
sektorn. I andra fall kan det vara
lämpligt    att   föra    över
finansieringsansvaret från kommunerna
till staten. Införandet av en nationell
skolpeng, som föreslås i motion Fi10
(m), kan vara ett exempel på  det
senare.
15. Den kommunala sektorns ekonomiska
utrymme
(mom. 13)
Johan Lönnroth (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  under  rubriken Den  kommunala
sektorns ekonomiska utrymme börjar med
 Utskottet anförde  och slutar  med
 yrkande 6 bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna bakom motion Fi17 (v) att
de kommunala verksamheterna är av helt
avgörande betydelse för välfärden, för
den ekonomiska tillväxten liksom för
förnyelsen av svensk ekonomi. Det är
därför enligt utskottet nödvändigt med
förstärkningar   av  kommunsektorns
ekonomi. Utskottet delar regeringens
uppfattning   att  de   kommunala
verksamheterna måste värnas. Det gäller
inte minst om utbildning, vård och
omsorg.
Utskottet ser samtidigt allvarligt på
att regeringens politik i praktiken på
många  sätt  minskar det  kommunala
handlingsutrymmet.  Den   kommunala
konsumtionen beräknas t.ex. minska som
andel av BNP med 2-3 % under perioden
1992-1996. Regeringen aviserar också
förslag om ett kommunalt utgiftstak.
Enligt utskottets mening är ett strikt
utgiftstak för kommuner och landsting
inte förenligt med den grundlagsfästa
kommunala självstyrelsen.
Utskottet anser också att regeringen
bör infria sitt löfte att se över
fördelningen mellan egenavgifter och
arbetsgivaravgifter. Enligt utskottets
mening måste kommunsektorn kompenseras
med  5  miljarder kronor  för  den
försvagning av skatteintäkterna  som
egenavgifterna innebär. Det kan ske
genom  en  riktad  sänkning  av
arbetsgivaravgifterna på det sätt som
föreslogs  av  Vänsterpartiet   i
anslutning     till     vårens
kompletteringsproposition.      En
krisfond/kommunakut   bör   också
tillskapas  för  de  mest  utsatta
kommunerna och tillföras 1,6 miljarder
kronor. Utskottet tillstyrker med det
anförda motion Fi17 yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13.  beträffande den  kommunala
sektorns ekonomiska utrymme
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi17 yrkande 6 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
16. Översyn av kommunal finansiering
m.m. (mom. 14)

Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Översyn av kommunal
finansiering m.m. börjar med Utskottet
delar och slutar med yrkande 3  bort
ha följande lydelse:
Enligt  utskottets  mening  är  en
genomgripande reform av den kommunala
sektorns finansiering nödvändig. Det
visar  med  all önskvärd  tydlighet
diskussionen kring principerna för och
utformningen av ett nytt bidrags- och
utjämningssystem.  Enligt  utskottets
uppfattning  bottnar  svårigheterna
framför allt i den kommunala sektorns
stora omfattning. Om man inkluderar det
statliga skatteuttaget för att betala
statsbidragen  till  kommuner  och
landsting krävs en utdebitering på nära
40 % av landets förvärvsinkomster för
att finansiera denna verksamhet. Detta
är  ur  samhällsekonomisk  synvinkel
skadligt genom att tillväxtkraften  i
landet hämmas.
För att få ett långsiktigt hållbart
system fordras enligt utskottet  en
grundläggande    omprövning    av
utgångspunkterna  för  verksamheten.
Således bör vissa uppgifter överföras
från den offentliga till den privata
sfären. Ett motsvarande utrymme kan
därigenom skapas för medborgarna att
efter  egna  överväganden finansiera
dessa uppgifter. De uppgifter som efter
en översyn kvarstår som ett lokalt
kommunalt ansvar - också vad avser
finansieringen  -  bör  även  i
fortsättningen finansieras med kommunal
inkomstskatt kompletterat med riktade
statsbidrag till kommuner  med  för
uppgifterna otillräcklig skattekraft.
En sådan översyn bör enligt utskottet
inledas omedelbart. Med det anförda
tillstyrker utskottet motion Fi10 (m)
yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14.  beträffande  översyn  av
kommunal finansiering m.m.
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi10 yrkande 3 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
17. Översyn av kommunal finansiering
m.m. (mom. 14, motiveringen)

Karin Pilsäter (fp) anser

att den del av utskottets yttrande som
under  rubriken Översyn av kommunal
finansiering  m.m.   börjar   med
 Utskottet  delar  och  slutar  med
 yrkande 3 bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att kommunerna och
landstingen  svarar  för   mycket
betydelsefulla uppgifter i samhället.
Det  gäller  framför  allt  skolor,
barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård.
Det är viktigt att den service som ges
medborgarna är av hög kvalitet, att
verksamheten styrs demokratiskt  med
stor  öppenhet samt fördelas  efter
behov.  Enligt  utskottet  är  det
angeläget att i ett kärvt ekonomiskt
läge göra en översyn av all onödig
såväl   statlig   som   kommunal
detaljreglering av verksamheten.
Inom ramen för en sådan översyn är det
enligt  utskottets  mening  också
angeläget  att ta bort hinder  som
införts  när  det  gäller  enskilda
alternativ och konkurrens inom  den
kommunala  sektorn.  En  avgörande
förutsättning för att kommunerna och
landstingen framöver skall kunna klara
kraven att med realt minskade resurser
erbjuda en kvalitativt god verksamhet
är att de tillåts att använda en rad
olika instrument. Bland sådana märks
olika typer av enskilda alternativ,
effektiv  upphandling  samt  ökad
konkurrens.
18. Finansieringsprincipen (mom. 15)

Mats Odell (kds) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som      under      rubriken
Finansieringsprincipen  börjar  med
 Frågan om och slutar med yrkande 4 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att staten givetvis
måste  leva  upp  till  den  s.k.
finansieringsprincipen. Staten  skall
således  självfallet  inte  påföra
kommuner och landsting nya kostnader
utan att ta ansvar för hur dessa skall
täckas. De svårigheter som funnits att
leva upp till detta åtagande gör att
det nu finns tveksamheter till tanken
på ett tak för de kommunala utgifterna.
Utskottet utgår från att regeringen i
samband med det aviserade förslaget
till utgiftstak kommer att klargöra hur
finansieringsprincipen skall tillämpas
fortsättningsvis. Mot denna bakgrund
ställer sig utskottet bakom motion Fi14
yrkande 4.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15.          beträffande
finansieringsprincipen
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:Fi14 yrkande 4 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
19. Kommunal verksamhet och valfrihet
(mom. 16)

Sonja Rembo (m), Lennart Hedquist (m),
Fredrik  Reinfeldt (m), Mats  Odell
(kds), Per Bill (m) och Karin Pilsäter
(fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Kommunal verksamhet
och valfrihet börjar med  Utskottet
vill  och slutar med yrkande 8  bort
ha följande lydelse:
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna bakom motion Fi23 (fp) det
angeläget att kommunerna prioriterar
kärnverksamheterna vård, omsorg  och
utbildning. Enligt utskottets mening
bör  huvudregeln vara att  kommunal
verksamhet bedrivs i förvaltningsform
med  de möjligheter till insyn för
medborgarna som detta innebär.
Kommunernas verksamhet har givetvis
också en viktig roll för det lokala
näringslivets möjligheter att utvecklas
och därigenom skapa jobb. Däremot är
det inte en kommunal uppgift att med
medborgarnas   skattemedel    som
riskkapital bedriva affärsverksamhet i
konkurrens  med  privata  aktörer.
Utskottet  vill  här  peka   på
kommunallagens  bestämmelser  som  i
princip   ej   tillåter   sådan
affärsverksamhet.
I  praktiken är emellertid gränsen
mellan offentlig och privat verksamhet
inte  enkel  att  dra.  Den  ökade
marknadsorienteringen   inom   den
offentliga sektorn har inneburit att
gränsen mellan den offentliga och den
privata sektorn blivit mindre markerad.
Det  visar den analys som  nyligen
redovisats i betänkandet Konkurrens i
balans   (SOU   1995:105)   av
Underprissättningsutredningen. Det är
enligt utskottet angeläget att noga
följa utvecklingen och vidta åtgärder
mot  en  icke  önskvärd  och  mot
kommunallagen         stridande
affärsverksamhet som pågår på många
håll. Utskottet tillstyrker med det
anförda motionerna Fi16 (fp) yrkandena
20 och 21 samt Fi23 (fp) yrkande 8.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16.   beträffande   kommunal
verksamhet och valfrihet
att  riksdagen med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi16  yrkandena
20 och 21 och 1995/96:Fi23 yrkande
8 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

Särskilda yttranden

1.    Utjämningsbidrag    och
utjämningsavgift (mom. 3)

Roy Ottosson (mp) anför:
Kostnadsutjämningen för kollektivtrafik
beräknas utifrån förutsättningen att
kommuner och landsting vardera  bär
hälften av kostnaden. I Stockholms och
Södermanlands  län  bär  emellertid
landstingen hela kostnaden. Särskilt i
Stockholms  län innebär  regeringens
förslag ett allvarligt avbräck  för
landstingets inkomster. Risken är stor
att  detta kan innebära ytterligare
nedskärningar i vården. Med hänsyn till
vårdsituationen i Stockholm är detta
helt oacceptabelt.
Miljöpartiet de gröna anser därför att
regeringen redan nu skall vidta sådana
åtgärder att kostnadsutjämningen för
kollektivtrafiken i  Stockholms  och
Södermanlands  län  att  landstingen
erhåller hela kostnadsersättningen.
2. Ändrat system för återbetalning av
mervärdesskatt till kommuner och
landsting (mom. 7)

Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anför:
Moderata samlingspartiet har i  sin
partimotion  Fi10  föreslagit  en
alternativ modell för förändringar i
statsbidragssystemet på kortare sikt
och  i  avvaktan på en  långsiktig
lösning. Enligt detta förslag skall ett
nytt   momssystem   införas   för
kommunsektorn  som  innebär  full
neutralitet  gentemot  även  privata
producenter. Regleringarna med staten
sker enligt detta alternativ genom den
s.k. neutraliseringsavgiften.
3. Generellt statsbidrag till
kommuner respektive landsting (mom. 8
och 9)
Sonja Rembo, Lennart Hedquist, Fredrik
Reinfeldt och Per Bill (alla m) anför:
I sin partimotion Fi10 har Moderata
samlingspartiet  på  kortare  sikt
förordat ett system som bygger på att
dagens skattekraftsutjämning bibehålls
men där kostnadsutjämningen förändras i
enlighet  med vad som redovisas  i
propositionen.  Vidare   bör   de
strukturkostnadsindex som räknas fram
för enskilda kommuner och landsting i
enlighet med rådande system påverka
grundgarantierna i inkomstutjämningen
som tillägg eller avdrag.
Regleringarna mellan stat och kommun
bör   ske   i   enlighet   med
finansieringsprincipen  och   andra
förändringar   genom   den   s.k.
neutraliseringsavgiften i samband med
utbetalning av kommunalskattemedel. Det
utrymme som finns för statsbidrag skall
helt  gå till grundgarantierna  för
utjämning  av  skattekrafts-  och
strukturkostnadsskillnaderna.   Något
generellt    statsbidrag    till
kommunsektorn skall inte utgå.
4. Generellt statsbidrag till
kommuner respektive landsting (mom. 8
och 9)
Johan Lönnroth (v) anför:
Vänsterpartiet har i sin partimotion
Fi17 föreslagit en förstärkning  av
kommunsektorns ekonomiska utrymme och
att  kommuner  och landsting  måste
kompenseras för den åtstramning som
orsakas av systemet med egenavgifter.
Partiet vidhåller denna uppfattning.
Det  är  också  väsentligt  att
kommunsektorn kompenseras för  såväl
verksamhetsförändringar       som
skatteunderlagsförändringar i samband
med att statsmakterna tar beslut som
påverkar kommuner och landsting. Den
s.k.  finansieringsprincipen  måste
tillämpas fullt ut. Det kan lämpligen
ske då det skattefinansierade utrymmet
fastställs   i   samband   med
ställningstagandet till storleken på de
generella statsbidragen till kommuner
och landsting.
5. Kommunernas roll (mom. 12)
Karin Pilsäter (fp) anför:
Folkpartiet känner stark oro för läget
i många kommuner. Statsmakterna måste
mycket noga följa utvecklingen på det
kommunala välfärdsområdet. Det kan få
mycket  allvarliga  konsekvenser  på
längre sikt om t.ex. kvaliteten  i
skolundervisningen tillåts sjunka, om
vården av unga med psykiska problem
försummas  eller  om  barnomsorgen
utvecklas   till   ett   passivt
omhändertagande. En sådan utveckling
får inte tillåtas.
Vi vill påpeka att med den av oss
förordade politiken - som leder till
fler jobb och därmed färre arbetslösa,
bibehållen 80-procentig ersättningsnivå
inom  socialförsäkringssystemen  och
fortsatt förnyelsearbete i kommunerna -
kommer även kommunernas ekonomi att
påverkas positivt. Detta bidrar till
att kunna upprätthålla och utveckla
välfärden inom utbildning, vård och
omsorg.
Ett   fortsatt   och   utvecklat
förnyelsearbete leder alltså till att
medborgarna kan få både mer och bättre
service, vård och omsorg.
6. Den kommunala sektorns ekonomiska
utrymme (mom. 13)
Roy Ottosson (mp) anför:
Miljöpartiet  de  gröna  anser  att
kommunsektorn skall kompenseras för det
inkomstbortfall som blir följden av
systemet med egenavgifter. En sådan
kompensation  ingår  i   partiets
budgetförslag för budgetåret 1995/96.
Förslaget innebar i övrigt ytterligare
besparingar i statens utgifter  som
medförde ett mindre budgetunderskott än
enligt regeringens förslag. Riksdagen
avslog  emellertid  detta  förslag.
Miljöpartiet avser att återkomma med
motsvarande förslag i budgetsammanhang.
När det gäller förslaget till nytt
utjämningssystem  för  kommuner  och
landsting   bör   detta   enligt
Miljöpartiets   uppfattning   vara
kostnadsneutralt för staten.
1Propositionens lagförslag

1.  Förslag till lag om generellt
statsbidrag till

kommuner och landsting

2.  Förslag till lag om
utjämningsbidrag till kommuner och
landsting

3.  Förslag till lag om
utjämningsavgift för kommuner och
landsting

4.  Förslag till lag om införande av
lagen (1995:000) om generellt
statsbidrag till kommuner och
landsting, lagen om utjämningsbidrag
till kommuner och landsting och lagen
(1995:000) om utjämningsavgift för
kommuner och landsting

5.  Förslag till lag om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting

6.  Förslag till lag om ändring i
lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt,
m.m.

7.  Förslag till lag om ändring i
lagen (1979:417) om
utdebitering och utbetalning av skatt
vid ändring i rikets
indelning i kommuner, landsting och
församlingar

Innehållsförteckning

Sammanfattning            1
Inledning               2
Utfrågning och inkomna skrivelser  2

Regeringens lagförslag       2
Förslag i proposition 64       2
Motionsyrkanden            3
Motionsyrkanden  med  anledning  av
proposition 64           3

Motionsyrkanden  med  anledning  av
proposition 25           5
Utskottet               5
Ärendets tidigare beredning     5

Bakgrund till och motiv för kommunala
skatteutjämningssystem       6

Ett nytt utjämningssystem m.m.   9

Utformningen  av  propositionens
lagförslag            9

Ett utjämningssystem för kommuner
och landsting          11

Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting          16

Införandet av det nya bidrags- och
utjämningssystemet        16

Avräkningsförfarandet      19

Ändrat system för återbetalning av
mervärdesskatt till

kommuner och landsting     19

Budgetfrågor            21

Övriga frågor           22

Kommunernas roll         22

Den kommunala sektorns ekonomiska
utrymme             23

Översyn  av kommunal finansiering
m.m.               23

Finansieringsprincipen      24

Kommunal verksamhet och valfrihet25

Hemställan             26

Reservationer


1.  Utformningen av  propositionens
lagförslag (mom. 1), (m)      29

2.  Utgångspunkter  för  ett  nytt
utjämningssystem (mom. 2), (m)   30

3.     Utjämningsbidrag    och
utjämningsavgift (mom. 3), (fp)  31

4.     Utjämningsbidrag    och
utjämningsavgift (mom. 3), (kds)  32

5.     Utjämningsbidrag    och
utjämningsavgift (mom. 3), (m)   32

6. Införandet av det nya bidrags- och
utjämningssystemet
(mom. 5), (m)           33
7. Införandet av det nya bidrags- och
utjämningssystemet
(mom. 5), (fp)           33
8.  Avräkningsförfarandet (mom. 6),
(m)                34

9.  Avräkningsförfarandet (mom. 6),
(fp)                34

10. Ändrat system för återbetalning
av mervärdesskatt till

kommuner och landsting (mom.
7), (v, mp)            35

11. Anslag till Generellt statsbidrag
till kommuner och anslag till

Generellt  statsbidrag  till
landsting (mom. 8 och 9), (kds)  35
12. Anslag till Generellt statsbidrag
till kommuner och anslag till
Generellt  statsbidrag  till
landsting (mom. 8 och 9,
motiveringen), (mp)      36
13. Kommunernas roll (mom. 12), (kds)3
7

14.  Kommunernas  roll  (mom.  12,
motiveringen), (m)         37

15. Den kommunala sektorns ekonomiska
utrymme, (v)            38

16. Översyn av kommunal finansiering
m.m. (mom. 14), (m)        39

17. Översyn av kommunal finansiering
m.m.

(mom. 14, motiveringen), (fp) 39

18. Finansieringsprincipen (mom. 15),
(kds)               40

19. Kommunal verksamhet och valfrihet
(mom. 16), (m, fp, kds)      40

Särskilda yttranden


1.     Utjämningsbidrag    och
utjämningsavgift (mom. 3), (mp)  42

2. Ändrat system för återbetalning av
mervärdesskatt till

kommuner och landsting (mom. 7),
(m)                42

3.  Generellt  statsbidrag  till
kommuner respektive landsting

(mom. 8 och 9), (m)      42

4.  Generellt  statsbidrag  till
kommuner respektive landsting

(mom. 8 och 9), (v)      43

5. Kommunernas roll (mom. 12), (fp)43

6. Den kommunala sektorns ekonomiska
utrymme (mom. 13), (mp)      43

Bilaga


Propositionens lagförslag      44
1.  Förslag till lag om generellt
statsbidrag till kommuner
och landsting        44
2.    Förslag  till  lag   om
utjämningsbidrag till kommuner
och landsting        45
3.    Förslag  till  lag   om
utjämningsavgift för kommuner
och landsting        47
4.  Förslag till lag om införande av
lagen (1995:000) om
generellt statsbidrag  till
kommuner och landsting,
lagen om utjämningsbidrag till
kommuner och landsting
och  lagen  (1995:000)  om
utjämningsavgift för kommuner
och landsting        49
5.    Förslag  till  lag   om
mervärdesskattekonton för kommuner
och landsting        52
6.  Förslag till lag om ändring i
lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering
av skatt, m.m.       54
7.  Förslag till lag om ändring i
lagen (1979:417) om utdebitering
och utbetalning av skatt vid
ändring i rikets inelning i
kommuner, landsting och
församlingar 57