Finansutskottets betänkande
1995/96:FIU15

En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m.


Innehåll

1995/96
FiU15

Sammanfattning

Inledning
Det  alltjämt  svåra  läget   på
arbetsmarknaden  kräver  ytterligare
åtgärder.  Utskottet  framhåller  att
samarbetet mellan Socialdemokraterna och
Centerpartiet har haft en  avgörande
betydelse för den politiska stabiliteten
och  bidragit  till  sänkta  räntor.
Samarbetet har också lett till  att
riksdagen ställt sig bakom de åtgärder
för att stärka den svenska ekonomin som
föreslogs i årets vårproposition. De
tidigare beslutade åtgärderna för att
pressa tillbaka arbetslösheten förstärks
nu med bl.a. en miljard kronor till ett
treårigt  program  för  småföretagens
utveckling, förnyelse och tillväxt, en
miljard kronor för ett femårigt program
för  kretsloppsanpassning, en miljard
kronor till ett program för att stärka
samarbete   och   utveckling   i
Östersjöregionen  samt  en  kraftig
satsning på utbildning, t.ex. 30 000
permanenta högskoleplatser.
Konjunkturutvecklingen
Konjunkturutvecklingen  i  Västeuropa
kännetecknas alltjämt av en avmattning
som  håller tillbaka efterfrågan  på
svenska  exportvaror.  Det  positiva
inslaget   i  det  internationella
konjunkturläget är bl.a. en fortsatt god
ekonomisk utveckling i Förenta staterna
och  en utveckling i Japan som kan
innebära att Japan kommer ur den svacka
som under några år präglat ekonomin.
Konjunkturinstitutet gör i sin senaste
prognos  bedömningen att  konjunktur-
avmattningen blir kortvarig
Den svenska ekonomin kan nå en BNP-
tillväxt på något under 1 % år 1996 och
något över 2 % år 1997. Utvecklingen på
arbetsmarknaden har varit mycket svag de
senaste  månaderna vilket  med  stor
sannolikhet  innebär  att  antalet
sysselsatta  minskar  i  år.  En
återhämtning bör kunna ske nästa år.
Förutsättningarna för att underskottet i
den offentliga sektorn skall stanna vid
ca 2,5 % av BNP år 1997 är mycket goda.
Förslagen
I betänkandet behandlar finansutskottet
regeringens förslag till åtgärder för
att halvera den öppna arbetslösheten
fram till år 2000 (prop. 1995/96:207 och
222) jämte motioner.
Skattepolitiken
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag     på    skatteområdet.
Försäljningsskatten  på  motorfordon
slopas på personbilar i miljöklass 1 och
2 samt sänks till 2 000 kr i miljöklass
3. Utskottet tillstyrker i sammanhanget,
på förslag av skatteutskottet, en motion
som föreslår att lagen skall tillämpas
fr.o.m. dagen för offentliggörandet av
förslaget  den  11  juni   1996.
Fordonsskatten höjs den 1 oktober 1996
med  50 % utom för dieselbilar  av
årsmodell 1994 eller senare. För dessa
begränsas höjningen till 15 %. Utskottet
tillstyrker att tobaksskatten höjs med
15 % den 1 januari 1997. Stämpelskatten
sätts tillfälligt ned till en tredjedel
vid  förvärv  av fast  egendom  och
tomträtter under perioden från den 12
juni 1996 till den 31 december 1997.
Allmänna pensionsfonden föreslås, för
att  skapa konkurrensneutralitet, bli
skattskyldig enligt stämpelskattelagen
för  förvärv  och  inteckningar  för
juridiska personer fr.o.m den 1 augusti
1996. Slutligen tillstyrker utskottet
förslaget att skatten på utdelningar och
vinster på andelar i allemansfonder höjs
från 20 % till 30 % fr.o.m. år 1997.
Näringspolitiken
På  näringsområdet föreslås  att  en
miljard kronor avsätts till ett treårigt
program för utveckling, förnyelse och
tillväxt. Medlen skall användas för att
främja  småföretagsutveckling  i  vid
mening. Vidare föreslås att en miljard
kronor avsätts under en femårsperiod
till  ett  program för  att  stärka
samarbete   och   utveckling   i
Östersjöregionen. Medlen skall tillföras
en fond som fördelas efter förslag av
Statsministerns  Östersjöråd.  Rådets
arbete  skall koncentreras till  fem
områden;   livsmedel,  energisystem,
ömsesidigt  kunskapsutbyte,   stärkt
infrastruktur samt samarbete för att
skydda miljön runt Östersjön. Slutligen
föreslås  inom  näringsområdet  att
dessutom en miljard kronor avsätts för
ett femårigt program för omställning
till en hållbar utveckling med syfte att
driva på den tekniska utvecklingen samt
att skapa sysselsättning främst genom
kretsloppsanpassning  av  byggnader,
återvinning och minskad deponering av
byggnadsmaterial samt åtgärder inom va-
området och avfallsområdet.
Av de medel (400 miljoner kronor) som
är avsatta för särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting för år 1996
föreslås att 200 miljoner kronor skall
få användas för projekt som bidrar till
omstruktureringen  i  den  kommunala
verksamheten. Genom projekten förbättras
förutsättningarna  för  en  fortsatt
anpassning   till  den  ekonomiska
situationen. Anpassningen kan ske på ett
sätt som säkerställer kvaliteten i ett
långsiktigt perspektiv och möjliggör en
lägre takt i uppsägningen av personal
och  en  höjning av  de  anställdas
kompetens.
Utbildningspolitiken
På utbildningsområdet föreslås att den
tidigare aviserade utbildningssatsningen
med  100 000 reguljära platser inom
vuxenutbildningen fullföljs och byggs ut
successivt.  Den  skall  vara  fullt
genomförd från hösten 1997. 30  000
permanenta  platser  inrättas  inom
högskolan, från år 1997 med 15 000 och
från hösten 1999 med 15 000. Ett förslag
till fördelning av platserna redovisas i
propositionen.
Arbetsmarknad för ökad sysselsättning
Finansutskottet instämmer i regeringens
uppfattning att förutsättningarna för
att  kampen mot arbetslösheten skall
lyckas  är  en god samhällsekonomisk
grund,  en  förbättrad  och  utbyggd
utbildning samt goda förutsättningar för
företagen.   Utskottet   tillstyrker
regeringens     förslag     inom
arbetsmarknadspolitikens område.
Arbetslivsutveckling  skall  bedrivas
även under år 1997.
Under budgetåret 1997 avsätts högst 620
miljoner  kronor  för  tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten. Av medlen får
20 miljoner kronor användas för att
stimulera effektivare arbetsformer inom
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten.
Individuella handlingsplaner upprättas
mellan  arbetsförmedlingen  och  den
arbetssökande.  Den  utbildning  som
erbjuds   en   arbetssökande   som
arbetsmarknadsutbildning  skall  vara
anpassad till den sökandes behov och
förutsättningar samt till kraven  på
arbetsmarknaden.
Sammansättningen           av
arbetsförmedlingsnämnderna      ger
kommunerna en starkare roll. Majoriteten
i arbetsförmedlingsnämnderna skall utses
på förslag av kommunen. I nämnden skall
finnas representanter för det lokala
näringslivet             och
arbetstagarorganisationer.  Det  bör
finnas en arbetsförmedlingsnämnd i varje
kommun.
En  arbetslös som deltar i en  av
arbetsförmedlingen erbjuden  aktivitet
får  aktivitetsstöd  i  form  av
utbildningsbidrag, som i normalfallet
får utgå i högst 6 månader. Ersättning
lämnas  med  samma belopp  som  den
arbetslöse   skulle   fått   från
arbetslöshetskassa respektive KAS, dock
lägst 230 kr.
Utomnordisk  medborgare  som  varit
arbetslös   och   inskriven   vid
arbetsförmedlingen i två år eller längre
skall vid behov kunna erbjudas rätt att
studera i reguljärt utbildningsväsende
motsvarande grundskole- och gymnasienivå
inom ramen för arbetsmarknadsutbildning.
Anställningskravet         vid
arbetsplatsintroduktion slopas från den
1 september 1996.
En   arbetsgivare  får   beviljas
rekryteringsstöd med högst 350 kr per
dag, dock högst 50 % av lönekostnaden, i
högst  6  månader  om  arbetsgivaren
anställer    en   person    som
arbetsförmedlingen anvisar. Motsvarande
regler bör gälla för statsbidrag till
beredskapsarbete av tjänstekaraktär.
En arbetsgivare får beviljas bidrag för
utbildningsvikariat med högst 350 kr per
dag, dock högst 50 % av lönekostnaden, i
högst  6  månader  om  arbetsgivaren
anställer    en   person    som
arbetsförmedlingen   anvisar.   När
arbetsgivaren    själv    bekostar
fortbildning i ny teknik eller  för
utförande av nya arbetsuppgifter kan
utbildningsstöd till arbetsgivaren ges
med  högst  40 kr per timme,  dock
motsvarande högst 20 000 kr per vikarie.
Vikariatstöd får beviljas i högst sex
månader. Vikariatstöd bör kunna lämnas
som stöd till arbetsgivaren då ordinarie
anställd är ledig med lön för att starta
egen verksamhet. Reglerna skall gälla
från den 1 januari 1997.
Pendlingsstöd skall fr.o.m.  den  1
januari 1997 lämnas endast  för  de
reskostnader som överstiger de kostnader
som den arbetslöse normalt skulle ha
haft för resor till och från ett arbete
inom  normalt pendlingsavstånd,  dock
högst 1 200 kr/månad. Regeln för restid
slopas.
Särskilda åtgärder skall vidtas för
äldre långtidsarbetslösa. Personer över
55   år  som  har  rätt   till
arbetslöshetsersättning och som varit
inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst
två år skall få möjlighet att delta i
ett offentligt tillfälligt arbete (OTA).
Ersättningen    skall    motsvara
arbetslöshetsersättningen.  OTA  skall
finnas under 1997 och 1998.
Arbetslösa kvinnor som tidigare arbetat
inom främst den offentliga sektorn skall
få möjlighet att starta eget företag
eller kooperativ. Stöd till sådan åtgärd
skall kunna utgå i högst tolv månader
till  dem  som varit inskrivna  vid
arbetsförmedlingen i mer än två år.
Arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringens  roll  som
omställningsförsäkring     markeras
tydligare. Försäkringen är och skall
vara  en  omställningsförsäkring  för
personer med en fast förankring  på
arbetsmarknaden.
Omställningsförsäkringen skall också ge
tydliga   signaler    om    att
arbetslöshetsersättningen är tillfällig.
På förslag av arbetsmarknadsutskottet
biträder  finansutskottet  regeringens
förslag till ändringar i reglerna för
arbetslöshetsersättning  (ALF)   och
kontant  arbetsmarknadsstöd   (KAS).
Utskottet föreslår dock att regeringens
förslag  skall modifieras  på  några
punkter.
För rätt till arbetslöshetsersättning
under en första ersättningsperiod kommer
i fortsättningen att krävas att den
arbetslöse i princip arbetat på minst
halvtid under minst nio månader. Den
arbetslöse skall under de tolv månaderna
närmast   före   anmälan   till
arbetsförmedlingen i minst nio månader
ha utfört reguljärt arbete under minst
80 timmar/månad, eller halvtid enligt
gällande kollektivavtal.
Arbete med rekryteringsstöd kommer inte
längre att kvalificera för en första
ersättningsperiod.
För  rätt till ny ersättningsperiod
skall den sökande ha uppfyllt ett nytt
arbetsvillkor. Det kan ske genom att den
sökande haft reguljärt förvärvsarbete
eller    deltagit    i    en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i minst
sex månader med minst 80 timmar per
månad.  Han  eller  hon  kan  också
kvalificera  sig  genom  att  under
motsvarande tid genomgå utbildning med
särskild studiefinansiering.
Möjligheten  att omväxlande  uppbära
arbetslöshetsersättning och delta i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd begränsas
till  högst tre år (ersättningstid).
Ersättningstiden kan  förlängas  till
högst  fyra  år  om  sökande  under
ersättningstiden har utfört reguljärt
förvärvsarbete eller deltagit i reguljär
utbildning.
För  den  som  före  det  kommande
årsskiftet påbörjat en ersättningsperiod
räknas redan förbrukade ersättningsdagar
i den pågående perioden in i den totala
ersättningstiden. Pågående period skall
dock anses ha börjat tidigast den 1
januari 1996.
För rätt till KAS under en första
ersättningsperiod krävs förvärvsarbete
under minst sex månader. Möjligheten att
kvalificera  sig  för  en  första
ersättningsperiod med KAS genom det s.k.
studievillkoret  behålls  för  att
stimulera främst ungdomar att fullfölja
sin utbildning. De ändringar som görs i
arbetslöshetsersättningen  kommer  i
övrigt också att gälla för KAS.
Dagpenningen             i
arbetslöshetsförsäkringen skall beräknas
på  genomsnittet av arbetstiden  och
inkomsten  under de  tolv  månaderna
närmast före arbetslösheten. Dessa tolv
månader  utgör  en ramtid  som  kan
förlängas bakåt i tiden vid  styrkt
sjukdom och vård av eget barn eller
adoptivbarn som inte fyllt två år. När
ersättningsnivån  skall  fastställas
bortses från sådan tid som alltså blir
överhoppningsbar.
Vid  beräkningen  av dagpenningnivån
minskas  normalarbetstiden  om  den
arbetslöse  sänkt  sitt  arbetsutbud.
Normalarbetstiden och  normalinkomsten
ökas å andra sidan om sökande har utfört
reguljärt förvärvsarbete sammanhängande
i   minst   sex  månader   under
ersättningstiden.  Dagersättningen  är
alltid lägst 230 kr.
Den  som  avvisar  erbjudande  om
utbildning  som  ger  rätt  till
studiefinansiering      motsvarande
arbetslöshetsersättning eller avbryter
sådan utbildning utan giltig anledning
skall  avstängas  från  rätt  till
arbetslöshetsersättning.
Antalet karensdagar i ALF och KAS ökar
från fem till sex.
Enligt  finansutskottets  mening  bör
ersättningsnivån          inom
arbetslöshetsförsäkringen  höjas  till
80 % den 1 januari 1998. Utskottet anser
dock att höjningen skall finansieras
fullt  ut  genom  besparingar  på
arbetslöshetsförsäkringens  utgiftssida
och  att finansieringen av höjningen
skall  vara säkerställd innan  något
förslag framläggs.
I  propositionen  anges  ett  antal
tänkbara besparingsalternativ som enligt
finansutskottets mening bör kunna ligga
till grund för fortsatta överväganden.
Det gäller dels möjligheten att begränsa
uppräkningen av ersättningen på grund av
löneavtal  till  högst  2  %,  dels
möjligheten     att     samordna
arbetslöshetsersättningen      med
avgångsvederlag, semesterersättning och
föräldrapenning.
Finansutskottet    instämmer    i
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
det i dag gällande maximala beloppet för
dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen
inte  bör höjas i samband med  att
ersättningsnivån höjs till 80 %.
Till  betänkandet  har  fogats  172
reservationer och 18 särskilda yttranden
som framgår av innehållsförteckningen.
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och Kristdemokraterna har lämnat  19
gemensamma reservationer. Till en av
dessa har även Miljöpartiet anslutit
sig.
Inledning
I   detta   betänkande   behandlar
finansutskottet
dels  proposition  1995/96:207  En
ekonomisk politik för att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000,
dels  proposition  1995/96:222  Vissa
åtgärder för att halvera arbetslösheten
till  år  2000, ändrade anslag  för
budgetåret 1995/96, finansiering m.m.,
dels de med anledning av proposition 207
väckta motionerna
1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m),
1995/96:Fi110 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp),
1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl.
(v),
1995/96:Fi112 av Marianne Samuelsson
m.fl. (mp),
1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl.
(kds),
1995/96:Fi114 av Birgitta  Hambraeus
(c),
1995/96:Fi115 av Lena Klevenås (s),
dels de med anledning av proposition 222
väckta motionerna
1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl.
(v),
1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl.
(mp),
1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl.
(kds),
1995/96:Fi119 av Karin Falkmer m.fl.
(m),
1995/96:Fi120 av Bo Lundgren m.fl. (m),
1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl.
(m),
1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. (m),
1995/96:Fi123 av Anne Wibble  m.fl.
(fp),
1995/96:Fi124 av Kenth Skårvik m.fl.
(fp),
1995/96:Fi125 av Sten Tolgfors och Per
Bill (m),
1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och
Kenth Skårvik (fp),
1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp),
1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m),
1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m),
1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-
Marie Fagerström (s),
1995/96:Fi131 av Inger Lundberg m.fl.
(s),
1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp),
1995/96:Fi133 av Lars Hedfors och Eskil
Erlandsson (s, c),
1995/96:Fi134 av Karin Olsson m.fl. (s,
c),
1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och
Ingbritt Irhammar (c),
1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c) och
1995/96:Fi137  av  Lisbeth  Staaf-
Igelström (s),
dels de med anledning av händelse av
större vikt väckta motionerna
1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp),
1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. (kds)
samt
1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. (m).
Regeringens lagförslag
Regeringens i proposition 222 framlagda
lagförslag återfinns i bilaga 1 till
betänkandet. Såvitt avser förslagen till
dels lag om ändring i lagen (1973:370)
om arbetslöshetsförsäkring, dels lag om
ändring i lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd   har   utskottet
vidtagit  vissa  rättelser  avseende
nuvarande lydelse.
Utskottets lagförslag
Av  utskottet  framlagda  lagförslag
återfinns i bilaga 2 till betänkandet
resp. i utskottets hemställan.
Yttranden från andra utskott
Finansutskottet har  berett  tio  av
riksdagens utskott tillfälle att avge
yttrande   över  de  förslag   i
propositionerna jämte motioner som rör
resp.   utskotts   beredningsområde.
Yttranden har avlämnats från
- skatteutskottet (1995/96:SkU13y),
- lagutskottet (1995/96:LU6y),
- utrikesutskottet (1995/96:UU7y),
-      socialförsäkringsutskottet
(1995/96:SfU6y),
- kulturutskottet (1995/96:KrU12y),
- utbildningsutskottet (1995/96:UbU7y),
- jordbruksutskottet (1995/96:JoU8y),
- näringsutskottet (1995/96:NU10y),
- arbetsmarknadsutskottet (1995/96:AU6y)
samt
- bostadsutskottet (1995/96:BoU11y).
Yttrandena återfinns i betänkandets del
2, bilagorna 3-12.
Inkomna skrivelser m.m.
Under  ärendets gång  har  utskottet
mottagit     skrivelser     från
Arbetslöshetskassornas samorganisation,
Fondbolagens  förening,  Kooperativa
institutet,  Lärare vid  landstingets
folkhögskolor  i Västernorrland  samt
privatpersoner.
En gemensam skrivelse har den 4 juli
inkommit från företrädare i utskottet
för    Moderata   samlingspartiet,
Folkpartiet    liberalerna    och
Kristdemokraterna med förslag om vissa
omedelbara åtgärder för att skapa bättre
förutsättningar för nya, verkliga jobb
och minska den totala arbetslösheten.
Företrädare för Kooperativa institutet
har inför en delegation av utskottet
redovisat synpunkter på förslaget om
nedsättning av socialavgifterna.
Utfrågning
Generaldirektör  Alf  Carling  från
Konjunkturinstitutet har den 28 juni
inför utskottet redovisat institutets
rapport Konjunkturläget juni 1996.

Propositionernas förslag

Proposition 207
I proposition 207 föreslår regeringen
(Finansdepartementet)
1. att riksdagen godkänner de allmänna
riktlinjerna  för  den  ekonomiska
politiken som regeringen förordat,
2.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen har anfört (2.2) om målet att
halvera den öppna arbetslösheten till 4
% år 2000.
Proposition 222
I proposition 222 föreslår regeringen
(Finansdepartementet)
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1996:537) om ändring i lagen (1978:69)
om försäljningsskatt på motorfordon,
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
fordonsskattelagen (1988:327),
3.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
bilskrotningslagen (1975:343),
4.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt,
5.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i  vissa
fall,
6.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1984:404)  om  stämpelskatt   vid
inskrivningsmyndigheter,
7.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om upphävande av lagen
(1994:1851)  om  skattelättnader  för
sparande i allemansfond,
8.  att riksdagen till Program för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt  på  tilläggsbudget  till
statsbudgeten för budgetåret  1995/96
under tolfte huvudtiteln anvisar ett
reservationsanslag på 1 000 000 000 kr,
9. att riksdagen till Samarbete och
utveckling  inom Östersjöregionen  på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  första
huvudtiteln     anvisar     ett
reservationsanslag på 1 000 000 000 kr,
10. att riksdagen beslutar att  på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  öka  det  under
fjortonde   huvudtiteln   anvisade
reservationsanslaget Investeringsbidrag
för  främjande  av  omställning  i
ekologiskt hållbar riktning med 1 000
000 000 kr,
11.  att  riksdagen  godkänner  den
föreslagna användningen av medel på det
under  sjunde  huvudtiteln  anvisade
reservationsanslaget Särskilda insatser
för  vissa  kommuner  och  landsting
(avsnitt 5.6),
12. att riksdagen godkänner att en
utbildningssatsning görs i enlighet med
de riktlinjer som regeringen förordar
(avsnitt 6.3.1 och 6.4.1),
13. att riksdagen antar regeringens
förslag    till    lag    om
arbetslivsutveckling,
14. att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  offentliga
tillfälliga  arbeten   för   äldre
arbetslösa,
15. att riksdagen godkänner regeringens
förslag att högst 620 000 000 kronor av
medlen      under     anslaget
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  får
användas     för     tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten    (avsnitt
7.2.5),
16. att riksdagen godkänner regeringens
förslag i fråga om sammansättningen av
arbetsförmedlingsnämnderna   (avsnitt
7.2.6),
17. att riksdagen godkänner regeringens
förslag  att  det  bör  finnas  en
arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun
(avsnitt 7.2.6),
18. att riksdagen godkänner regeringens
förslag om att sammanföra bidragen till
deltagare  i  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder till ett aktivitetsstöd och
nivån på sådant stöd (avsnitt 7.2.7),
19. att riksdagen godkänner regeringens
förslag  i  fråga  om  utomnordiska
medborgares och arbetshandikappades rätt
att  studera  inom  det  reguljära
utbildningsväsendet     motsvarande
grundskole- och gymnasienivå inom ramen
för  arbetsmarknadsutbildning (avsnitt
7.3.3),
20. att riksdagen godkänner regeringens
förslag  att  anställningskravet  vid
arbetsplatsintroduktion slopas fr.o.m.
den 1 september 1996 (avsnitt 7.3.4),
21. att riksdagen godkänner regeringens
förslag   om   bidragsnivåer   och
bidragsvillkor vid rekryteringsstöd och
statsbidrag till beredskapsarbete  av
tjänstekaraktär (avsnitt 7.3.6),
22. att riksdagen godkänner regeringens
förslag i fråga om bidragsnivåer och
bidragsvillkor vid utbildningsvikariat
(avsnitt 7.3.7),
23. att riksdagen godkänner regeringens
förslag  i  fråga om villkoren  för
pendlingsstöd (avsnitt 7.3.9),
24. att riksdagen godkänner regeringens
förslag att äldre arbetslösa skall ges
möjlighet till viss sysselsättning inom
offentliga sektorn (avsnitt 7.4.2),
25. att riksdagen godkänner regeringens
förslag i fråga om aktivitetsstöd/starta-
eget  bidrag till arbetslösa kvinnor
(avsnitt 7.4.6),
26. att riksdagen godkänner regeringens
förslag till besparingar i fråga om
aktivitetsstödet, rekryteringsstödet och
upphandlad   arbetsmarknadsutbildning
(avsnitt 7.2.7 och 7.3.3),
27. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
28. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:371)     om      kontant
arbetsmarknadsstöd.

Motionerna

Motionsyrkanden med anledning av
proposition 207
1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen godkänner de allmänna
riktlinjer för den ekonomiska politiken
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
2.  att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om målet att villkoren
för  arbete  och  företagande  skall
förbättras  så  att  den  verkliga
arbetslösheten sjunker väsentligt mer än
vad som motsvaras av en halvering av den
öppna arbetslösheten till år 2000,
3. att riksdagen i enlighet med vad som
anförts i motionen beslutar godkänna
utgiftstaken för åren 1997, 1998 och
1999,
4. att riksdagen beslutar godkänna den
preliminära fördelningen av utgifterna
per utgiftsområde i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1995/96:Fi110 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen godkänner de allmänna
riktlinjer för den ekonomiska politiken
som anförts i motionen,
2.  att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om målet att halvera
såväl  den  öppna  som  den  totala
arbetslösheten genom tillkomsten av ca
400 000 nya jobb till år 2000,
3. att riksdagen beslutar om utgiftstak
totalt och för enskilda utgiftsområden
enligt vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar om sänkta
arbetsgivaravgifter med sammanlagt 12
miljarder kronor enligt vad som anförts
i motionen,
5.  att riksdagen beslutar avskaffa
dubbelbeskattningen av aktier enligt vad
som anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar upphäva de
särskilda,          restriktiva
placeringsreglerna för  allemansfonder
samtidigt   som  den  förmånligare
skattesatsen avskaffas,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  brytpunkten  i
inkomstbeskattningen ej bör sänkas,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lägre skatt för fåmansbolag,
9. att riksdagen beslutar att upphäva
beslutet   om   förlängning   av
sjuklöneperiod,
10. att riksdagen beslutar att upphäva
beslutet om snabbare inbetalning  av
moms.
1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att avslå
regeringens allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  ett  program   för
sysselsättning,
3. att riksdagen godkänner målet om att
halvera den öppna arbetslösheten,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om målet om en halvering av den
öppna arbetslösheten.
1995/96:Fi112 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att anta de
allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken som föreslås i motionen,
2. att riksdagen beslutar att anta de
mål  för  minskad  arbetslöshet  som
föreslås i motionen.
1995/96:Fi113 av Alf Svensson  m.fl.
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen antar de riktlinjer
för den ekonomiska politiken som anges i
motionen,
2. att riksdagen antar vad i motionen
anförts om målet att halvera den totala
arbetslösheten till år 2000.
1995/96:Fi114 av Birgitta Hambraeus (c)
vari yrkas att riksdagen i enlighet med
vad som anförts i motionen beslutar
utreda Riksbankens uppgifter och se över
lagen om Riksbanken.
1995/96:Fi115 av Lena Klevenås (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  den  halvårsvisa
avstämningen av den öppna arbetslösheten
bör kompletteras med en avstämning av
hur omställningen till det ekologiskt
hållbara samhället fortskrider,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts     om     miljöanpassad
fastighetsskatt.
Motionsyrkanden med anledning av
proposition 222
1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  ett  program   för
sysselsättningen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett samlat ställningstagande
för att justera de fördelningspolitiska
skevheterna i skattereformen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   riktlinjer   för
skattepolitiken,
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag  till  lag  om  tillfällig
nedsättning av stämpelskatten i vissa
fall,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en ökad miljörelatering av
bilbeskattningen,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om dubbelbeskattningen,
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till värnskatt på bolag enligt
vad i motionen anförts,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   avsättning   till
periodiseringsfond,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om höjd bolagsskatt,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sänkta arbetsgivaravgifter
och sänkt skatt för tjänsteproduktion,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om slopat grundavdrag,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tredjepartsfinansiering för
ekologiskt hållbar utveckling,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om halvering av patentavgifter,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  investeringsstöd  till
jordbruket,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om program för samarbete och
utveckling inom Östersjöregionen,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om program för omställning till
hållbar utveckling,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om gymnasieelevers möjlighet att
behörighets- eller konkurrenskomplettera
betyg utan att behöva erlägga någon
avgift,
18. att riksdagen beslutar att öka
antalet folkhögskoleplatser med 5 000
utöver vad regeringen föreslår eller
således  att anslaget höjs  med  40
miljoner kronor,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om folkhögskolors möjlighet att
ge basårsutbildning,
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   att    särskilt
utbildningsbidrag skall utgå för hela
den  studietid som behövs  för  att
kortutbildade och arbetslösa personer
skall kunna fullfölja sina studier,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   förlängning   av
arbetsplatsintroduktion till ett år för
arbetslösa    akademiker    utan
arbetslivserfarenhet och invandrare,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjligheten för arbetslösa
akademiker, med naturvetenskaplig eller
teknisk grundexamen, att få särskilt
utbildningsbidrag under ett år för att
läsa en praktisk pedagogisk utbildning,
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att bryta den könssegregerade
arbetsmarknaden som ett fjärde mål för
AMV,
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om institut för utvärdering av
arbetsmarknadspolitiken,
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  lokal  förankring  av
arbetsmarknadspolitiken,
26.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens  förslag  till  nivå  på
aktivitetsstödet,
27. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om samordnad rehabilitering,
28. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en modifierad äldreregel vid
förtidspension,
29. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utformningen av systemet med
individuella handlingsplaner,
30. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppföljningsprogram  efter
datorteksutbildning,
31. att riksdagen beslutar att bidraget
vid utbildningsvikariat skall uppgå till
högst 500 kr per dag och 80 kr per
studietimme,
32. att riksdagen avslår regeringens
förslag   om   bidragsnivåer   och
bidragsvillkor vid rekryteringsstöd och
statsbidrag till beredskapsarbete  av
tjänstekaraktär,
33. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lagreglering för ledighet vid
starta eget-verksamhet,
34.  att riksdagen beslutar om att
förlänga   lagen   (1995:409)   om
arbetslivsutveckling budgetåret 1997,
35. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  offentliga arbetsgivares
ansvar   för   invandrare    på
arbetsmarknaden,
36. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skärpning av lagen mot etnisk
diskriminering,
37.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens  förslag  till  lag  om
offentliga arbeten för äldre,
38.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag om äldre arbetslösas
sysselsättning  i offentliga  sektorn
enligt vad i motionen anförts,
39. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nytt förslag till åtgärd för
lokalt bundna långtidsinskrivna,
40. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett obligatoriskt system av
praktikplatser,
41. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett system av framtidsfonder,
42. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en tidsplan för förkortning
av arbetstiden,
43. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att initiera samtal  med
arbetsmarknadens  parter   om   en
arbetstidsförkortning,
44. att riksdagen beslutar om utvidgad
försöksverksamhet          med
arbetstidsförkortning  enligt  vad  i
motionen anförts,
45. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en parlamentarisk utredning
av arbetsrätten,
46. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till förtur till lediga timmar
för  deltidsanställda enligt  vad  i
motionen anförts,
47. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till    rätt    till
kompetensutveckling  på  arbetsplatsen
enligt vad i motionen anförts,
48. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en ändring i
förordningen om lönebidrag,
49. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att återta ändringen  i
förordningen om lönebidrag,
50.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag till besparingar i
fråga     om     aktivitetsstöd,
rekryteringsstöd   och   upphandlad
arbetsmarknadsutbildning,
51.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag till lag om ändring
i    lagen    (1973:370)    om
arbetslöshetsförsäkring,
52. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om finansiering av höjning av a-
kasseersättningen till 80 %,
53.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag till lag om ändring
i  lagen  (1973:371)  om  kontant
arbetsmarknadsstöd,
54.  att riksdagen beslutar om  a-
kasseersättning till deltidsarbetslösa
enligt vad i motionen anförts.
1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om synen på sysselsättning och
lönearbete,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om framtidens arbetsmarknad,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ökad tillväxt inte löser
problemet med arbetslösheten,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om den ekologiska omställningen
som motor för framtidens arbetsmarknad,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om målet för sänkning av den
totala och den öppna arbetslösheten,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om "gröna" jobb och utökade
budgetramar inom energisektorn,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kretsloppsanpassade  va-
system,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppdrag till Naturvårdsverket
om sammanställning av erfarenheter från
kretsloppsanpassade va-system,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utökad  utgiftsram  för
sanering av miljöskadade områden,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utökad  utgiftsram  för
kalkning av försurade sjöar,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om naturvårdsinventeringar,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om naturbevakare,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att investeringsbidrag till
allergisanering  skall  ingå  i  de
aviserade miljösatsningarna,
14. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  "grönt" ROT-bidrag  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
15. att riksdagen avslår förslaget till
lag  om  tillfällig  nedsättning  av
stämpelskatt i vissa fall,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts     om    miljöanpassade
transportsystem,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder för att begränsa
buller,
18. att riksdagen avslår förslaget till
lag om ändring i lagen (1996:537) om
ändring  i  lagen  (1978:69)  om
försäljningsskatt på motorfordon,
19. att riksdagen avslår förslaget till
lag  om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327),
20. att riksdagen avslår förslaget till
lag  om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343),
21. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till ändring av beskattningen av
bilförmån i enlighet med riktlinjerna i
motionen,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ändrad  beräkning  av
skiktgränsen för statlig inkomstskatt,
23. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om förändring av stödet till
kulturarbetare  i  form  av  ett
konstnärstillägg i enlighet med vad som
anförts i motionen,
24.  att  riksdagen  beslutar  att
programmet för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen skall genomföras
på tre år i stället för fem år och ges
en tydlig miljöinriktning,
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en skatteväxling
på 25 miljarder kronor på tre år och 100
miljarder kronor fram till år 2010,
26. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om minskad arbetslöshet genom
sänkt arbetstid,
27. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till lagstiftning om 35 timmars
veckoarbetstid i enlighet med vad som
anförts i motionen,
28. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om initiativ till ett kontrakt
med  arbetsmarknadens parter  om  en
arbetstidsförkortning till 35 timmars
arbetsvecka,
29. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till lag om sabbatsår enligt den
danska modellen; en förutsättning för
tjänstledigheten  bör  vara  att  en
arbetslös kan beredas arbete i  den
tjänstlediges ställe under tiden för
tjänstledigheten,
30. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning av möjligheten
till arbetsdelning enligt den danska
s.k. sopåkarmodellen,
31. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till hur moment om företagande
kan komma in i kursplanerna i alla
stadier i undervisningsväsendet,
32. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till inrättande av ett särskilt
organ för fortlöpande förenklingar och
avregleringar för företagande,
33. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beskattningen av arbetande
kapital,
34.  att  riksdagen  beslutar  att
börsnoterade     aktier     vid
förmögenhetsbeskattning skall värderas
till 75 % av marknadsvärdet,
35. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om statligt stöd till nätverk
som    stimulerar    småföretagens
miljötänkande,
36. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ytterligare  medel  för
utökning av rådgivningen vid landets
kooperativa utvecklingscentra som del i
den aviserade satsningen på företagande,
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att överflytta ansvar för
delar av anslag för nyföretagarlån till
kvinnors företagande till LKU,
38. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att undersöka en alternativ
utformning av nedsättningen av sociala
avgifter för företag,
39. att riksdagen avslår regeringens
förslag  till treårigt  program  för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt,
40. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till samlad redovisning  och
analys av företagsstöden i enlighet med
vad som anförts i motionen,
41. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  särskilda
stimulanser för tjänstesektorn,
42. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och sysselsättningen inom den
offentliga sektorn,
43. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder som medför en ökad
ekonomisk  ram  för  kommuner  och
landsting,
44. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  arbetsmarknadspolitikens
uppgift,
45. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   förnyelse    av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
46. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åldersgränsen vid offentliga
tillfälliga arbeten för äldre,
47. att riksdagen hos regeringen begär
tillsättande  av  en  utredning  om
villkoren  för lokala arbetsmarknader
enligt förslaget i motionen,
48. att riksdagen, vid bifall till
hemställanspunkt 26 om sänkt arbetstid,
hos  regeringen  begär  förslag  om
tidsbegränsade  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder i befintlig verksamhet enligt
den s.k. Kalmarmodellen,
49. att riksdagen hos regeringen begär
tillsättandet  av  en  utredning  om
sammanslagna lokala organisationer  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
50. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en mer genomtänkt
planering av den utökade utbildningen,
51. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om särskilda utbildningsinsatser
för arbetslösa med specifika läs- och
skrivsvårigheter,
52. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om krav på ökade insatser från
näringslivet     vad     gäller
arbetsplatsförlagd utbildning, praktik
och fortbildning,
53. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ökat  deltagande  från
universitet och högskolor i form av
service  till  och  samarbete  med
offentliga  tjänstesektorn  och  det
privata näringslivet,
54. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lärlingssystem,
55. att riksdagen hos regeringen begär
att  den återkommer med könsuppdelad
statistik i enlighet med vad i motionen
anförts,
56. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att hälften av det
stöd som utgår till nyföretagande skall
tilldelas kvinnliga företagare,
57. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att hälften av AMS
medel för arbetslöshetsåtgärder skall
tilldelas kvinnor,
58. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av samordning av
olika ersättningssystem,
59. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en parlamentarisk beredning
för    samordning   av    olika
ersättningssystem,
60. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ändrade åldersgränser för
studiestöd   via   a-kassa   för
gymnasie/grundskolestudier,
61. att riksdagen avslår regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
62. att riksdagen avslår regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:371)     om      kontant
arbetsmarknadsstöd,
63. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kvalificering och garantinivå
i arbetslöshetsförsäkringen,
64. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ersättningsnivåer   i
arbetslöshetsförsäkringen,
65. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om finansieringen av en höjning
av  ersättningsnivån till  80  %  i
arbetslöshetsförsäkringen för dem med
lägre inkomster,
66. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bortre  parentes  och
ersättningar vid långvarig arbetslöshet,
67. att riksdagen av regeringen begär
förslag om ändring av lagbestämmelserna
om    visstidsanställning    vid
arbetsanhopning i enlighet med vad som
anförts i motionen,
68. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om provanställning,
69. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till   ändring    av
lagbestämmelserna om turordningsregler i
företag  med  högst 10 anställda  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
70. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan lagändring  som
omöjliggör stridsåtgärd som har till
ändamål att kollektivavtal skall träffas
med ett företag som inte har några
arbetstagare eller där bara företagaren
eller  dennes  familjemedlemmar  är
arbetstagare,
71. att riksdagen antar de i motionen
framställda förslagen till ändringar i
lagen mot etnisk diskriminering.
1995/96:Fi118 av Alf Svensson  m.fl.
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sänkt fastighetsskatt,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag om slopad förmånsbehandling av
allemansfonder,
3.  att  riksdagen  beslutar  om
enkelbeskattning  på  risksparande  i
enlighet  med  den lagstiftning  som
infördes av fyrpartiregeringen att gälla
fr.o.m. den 1 januari 1997,
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag    om    att    sänka
avsättningsmöjligheten       till
periodiseringsfond,
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om minskat företagsstöd med 2
200 miljoner kronor för 1997, 2 500
miljoner kronor för 1998 och 2 700
miljoner  kronor  för  1999  för
finansiering  av  nedsättning   av
arbetsgivaravgifterna,
6. att riksdagen avslår regeringens
förslag   om   avskaffandet   av
riskkapitalavdrag,
7. att riksdagen ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att göra
en   översyn  av  reglerna   för
riskkapitalavdrag,
8. att riksdagen avslår regeringens
förslag om att minska uppräkningen av
skiktgränsen för statlig skatt,
9. att riksdagen beslutar att antalet
nya permanenta platser i högskolan under
1999 begränsas till 7 500 och  att
studiemedel  anvisas  i  motsvarande
omfattning,
10. att riksdagen beslutar att 10 000
nya  permanenta platser inrättas  på
komvux  år 1997 och att studiemedel
anvisas i motsvarande omfattning,
11. att riksdagen beslutar att 180
miljoner   kronor   anvisas   till
folkhögskolor och studieförbund utöver
regeringens  förslag,  för  att  nya
permanenta platser skall inrättas 1997,
och  att  studiemedel  anvisas  i
motsvarande omfattning,
12.  att  riksdagen  beslutar  att
barntillägget i svuxa återinförs,
13. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om inrättandet av system med
kompetenskonto,
14. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett nationellt program med
speciell inriktning på företagande i
gymnasieskolan,    förslag    om
folkhögskolekurser om företagande samt
förslag om kurser och utbildningsprogram
inriktade   på   företagande   på
högskolenivå,
15. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om inrättande av ett  nytt
institut    direkt    underställt
Arbetsmarknadsdepartementet,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fortsatt reformering av AMS,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett nytt sätt att  mäta
resultatet  i arbetsmarknadspolitiken,
med intervall i antalet personer  i
åtgärder och med kostnadseffektivitet i
form  av  resultat med människor  i
reguljärt arbete efter en åtgärdsperiod,
18.  att  riksdagen beslutar  slopa
anställningskravet          vid
arbetsplatsintroduktion fr.o.m. den 1
augusti 1996,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om den personkrets som  kan
omfattas av ALU,
20. att riksdagen beslutar avskaffa
pendlingsstödet,
21. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om  tillfälliga  offentliga
arbeten,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   lönebidrag   för
arbetshandikappade,
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sabbatsår,
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ungdomslöner,
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  stimulansbidrag   för
arbetsdelning inom offentlig verksamhet,
26. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts                om
utbildning/kompetensutveckling    för
personal   inom  kommunernas   och
landstingens     vård-     och
omsorgsverksamhet,
27. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regionalpolitisk helhetssyn
och avskaffande av startbidraget,
28. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en allmän  obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring,
29. att riksdagen avslår regeringens
förslag   avseende  arbetsvillkoret,
normalarbetstid och normalinkomst,
30. att riksdagen beslutar om fortsatt
anläggningsstöd för salix,
31. att riksdagen beslutar om fortsatt
investeringsstöd  för  solvärme  i
bostäder,
32. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  fortsatt  stöd  till
investeringar i vindkraft,
33. att riksdagen beslutar i enlighet
med vad som anförts i motionen att
skattereduktion inom ramen för  ROT-
åtgärder skall medges för konvertering
av    elvärme    till    andra
uppvärmningsformer,
34. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sysselsättning inom jordbruks-
och livsmedelssektorn,
35. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   skatteavdrag   och
fonderingsmöjligheter för yrkesfiskare.
1995/96:Fi119 av Karin Falkmer m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget om
ett program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett investeringsstöd  för
jordbruket,
3. att riksdagen avslår förslaget om
ett program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår förslaget om
ett program för omställning till hållbar
utveckling i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
5. att riksdagen avslår förslaget om
särskilda insatser för omstrukturering i
vissa kommuner och landsting i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1995/96:Fi120 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget till
lag  om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327) i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag till lag om upphävande av lagen
(1994:1851)  om  skattelättnader  för
sparande i allemansfonder i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag om en utbildningssatsning  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vuxenutbildningen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om personliga utbildningskonton,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   den   kvalificerade
eftergymnasiala yrkesutbildningen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbyggnad och kvalitet i
utbildningen och då i synnerhet i den
högre utbildningen.
1995/96:Fi122 av Per Unckel m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag  till  lag  om  offentliga
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag i fråga om sammansättningen av
arbetsförmedlingsnämnderna i  enlighet
med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen avslår regeringens
förslag  att  det  bör  finnas  en
arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun i
enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  regeringens förslag  om
utomnordiska    invandrares    och
arbetshandikappades  möjligheter  att
studera   inom   det   reguljära
utbildningsväsendet på grundskole- och
gymnasienivå,
5. att riksdagen avslår regeringens
förslag att äldre arbetslösa skall ges
möjlighet till viss sysselsättning inom
offentliga sektorn i enlighet med vad
som anförts i motionen,
6. att riksdagen avslår regeringens
förslag i fråga om aktivitetsstöd/starta-
eget-bidrag till arbetslösa kvinnor i
enlighet med vad som anförts i motionen,
7. att riksdagen avslår regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring i
enlighet med vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen avslår regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen.
1995/96:Fi123 av Anne Wibble m.fl. (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att arbetsmarknadspolitiken
bör förbli en statlig angelägenhet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts
a) om utvärdering av hur målen för
Arbetsmarknadsverket har uppnåtts,
b) om verkan av personalförstärkningar
till arbetsförmedlingarna och
c) om hur arbetslivsutveckling (ALU)
har fungerat,
3. att riksdagen beslutar att avslå
regeringens  förslag  till  lag  om
offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om lokala arbetscenter  för
långtidsarbetslösa,
5. att riksdagen beslutar att alla
långtidsarbetslösa kvinnor  skall  få
ökade möjligheter att starta företag,
6. att riksdagen godkänner att högst
420 000 000 kr av medlen under anslaget
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  får
användas     för     tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten,
7. att riksdagen godkänner att högst
200 000 000 kr av medlen under anslaget
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  får
anslås till lönebidrag,
8. att riksdagen beslutar, i enlighet
med vad som anförts motionen, om sådan
återgång till reglerna som gällde i LAS
och MBL före den 1 januari 1995,
9. att riksdagen beslutar om sådan
ändring av arbetslöshetsförsäkringen att
en "bortre parentes" sätts efter två år,
10. att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om användningen  av
medel för Särskilda insatser för vissa
kommuner och landsting,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  behovet   av   att
utbildningssektorn präglas av kvalitet,
mångfald och långsiktighet,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om programmet för samarbete och
utveckling inom Östersjöregionen,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om programmet för omställning
till hållbar utveckling.
1995/96:Fi124 av Kenth Skårvik m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om situationen för Samhall AB,
2.  att riksdagen beslutar att 200
miljoner kronor tillförs Samhall AB för
år 1997 genom en omdisponering av medlen
till tillfälliga personalförstärkningar
till arbetsförmedlingen och AMI.
1995/96:Fi125 av Sten Tolgfors och Per
Bill (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av frihandel mellan EU
och tredje land samt den inre marknadens
fulla     förverkligande     och
upprätthållande,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   vikten   av   att
Essendeklarationens     intentioner
förverkligas,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  det  socialdemokratiska
förslaget   om   en   europeisk
sysselsättningsunion,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en liberalisering
av den sociala stadgan, det sociala
protokollet   och  den   nuvarande
regleringsambitionen på  arbetsrättens
område,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att regeringen vid
EU:s pågående regeringskonferens driver
kraven på fördragsmässigt stöd för en
systematisk  avreglering  av  EG:s
regelverk,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetstidsdirektivet.
1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och
Kenth  Skårvik (fp) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
även arbetsskapande kulturprojekt inom
folkbildningen  skall  kunna  erhålla
ekonomiskt stöd ur de medel som anslås
för vuxenutbildningsprojekt.

1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan  ändring  som
tillgodoser   egenföretagares   och
närståendes   till   egenföretagare
möjlighet  att få del  av  särskilt
utbildningsbidrag i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan  ändring  som
tillgodoser   egenföretagares   och
närståendes   till   egenföretagare
möjlighet att få del av utbildningsstöd
till att starta eget i enlighet med vad
som anförts i motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan  ändring  som
tillgodoser   egenföretagares   och
närståendes   till   egenföretagare
möjlighet  att få del av offentliga
tillfälliga arbeten i enlighet med vad
som anförts i motionen.
1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  statens  avtal  med
Stiftelsehögskolan i Jönköping angående
utbyggnaden   av   Internationella
handelshögskolan.
1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m)
vari yrkas att riksdagen beslutar att
nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
skall ske i enlighet med vad som anförts
i motionen.
1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-
Marie Fagerström (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet  av  diskrimineringslag  i
arbetslivet  vad avser personer  med
funktionshinder.
1995/96:Fi131 av Inger Lundberg m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vikten av samordnade
insatser  för  att  utveckla  svensk
formgivning som ett medel för  ökad
tillväxt,  nationell  identitet  och
livskvalitet.
1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett program för utveckling av
arbetstillfällen inom äggproduktionen i
enlighet med riksdagsbeslutet om förbud
mot värphönshållning i bur.
1995/96:Fi133 av Lars Hedfors och Eskil
Erlandsson (s, c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att slopandet
av försäljningsskatten på personbilar i
miljöklasserna 1 och 2 börjar gälla
fr.o.m. den 11 juni 1996,
2.  att  riksdagen  beslutar  att
sänkningen till 2 000 kr i miljöklass 3
börjar gälla fr.o.m. den 11 juni 1996.
1995/96:Fi134 av Karin Olsson m.fl. (s,
c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om åtgärder för att
möjliggöra för kooperativa företag och
lokala kooperativa utvecklingscenter att
på  olika  sätt aktivt  medverka  i
processen för att minska arbetslösheten
i vårt land.
1995/96:Fi135 av Helena Nilsson  och
Ingbritt Irhammar (c) vari  yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
kvinnliga affärsrådgivare.
1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Almi företagspartner AB
bör få i uppdrag att utveckla ett system
för kreditgivning i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1995/96:Fi137 av Lisbeth Staaf-Igelström
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  att  Almi
företagspartner AB bör få i uppdrag att
utveckla ett system för kreditgivning i
enlighet med vad som anförts i motionen.
Motionsyrkanden med anledning av
händelse av större vikt
1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1.  att  riksdagen  hos  regeringen
hemställer  om  ett  förslag,  att
presenteras  skyndsamt,  om  sänkta
arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn
finansierade med besparingar, i första
hand på de s.k. företagsstöden,
2. att riksdagen beslutar upphäva de
förändringar  i  arbetsrätten  som
vidtagits efter valet 1994.
1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. (kds)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om attityder till företagande,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om åtgärder för att  minska
byråkratin för mindre företag i enlighet
med vad som anförts i motionen,
3.  att riksdagen beslutar  om  en
moderniserad arbetsrätt i enlighet med
vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ytterligare förändringar av
arbetsrätten,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillgång till riskkapital,
6.  att  riksdagen  beslutar  om
enkelbeskattning  på  risksparande  i
enlighet med de regler som infördes av
fyrklöverregeringen,
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om åtgärder för att förbättra
investeringsklimatet i enlighet med vad
som anförts i motionen,
8. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    om   åtgärder    för
kompetensutveckling och  forskning  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
9. att riksdagen beslutar om återgång
till  den  tidigare  tidpunkten  för
företagens momsinbetalningar,
10. att riksdagen beslutar att dagens
regler  för  arbetsgivarperiod   i
sjukförsäkringen fortsatt skall gälla,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om företagsstöd,
12. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om åtgärder för att stimulera
tjänstesektorn i enlighet med vad som
anförts i motionen,
13. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till   ändring    av
arbetsmarknadspolitiken i enlighet med
vad som anförts i motionen.


1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om riktlinjer för den ekonomiska
politiken i syfte att främja tillväxt
och fler arbetstillfällen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om förutsättningar  för  en
flexibel lönebildning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  studier  av   goda
internationella exempel,
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om enklare regler för  nya
företagare  och för att anställa  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om slopad dubbelbeskattning i
enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar om lindrade
spärregler för fåmansbolag från och med
den 1 januari 1997 i enlighet med vad
som anförts i motionen,
7.  att  riksdagen  beslutar  ändra
lagstiftningen om riskkapitalavdrag från
och med den 1 januari 1997 i enlighet
med vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen beslutar att inkomster
av royalty som härrör från patent skall
beskattas som kapitalinkomst från den 1
januari 1997 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
9. att riksdagen beslutar införa rätt
till  nuvärdeavskrivning från den  1
september 1996 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
10. att riksdagen beslutar om återgång
till  tidigare  betalningsregler  för
mervärdesskatt från den 1 september 1996
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
11. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om sänkning av den statliga
inkomstskatten till 20 % från den 1
januari 1997 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
12. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om sänkning av egenavgiften till
sjukförsäkringen med tre procentenheter
i  förhållande  till genomförda  och
beslutade höjningar fram till 1998 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
13. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ökad förmånsrelatering av
socialavgifterna i syfte att minska den
totala skatten på arbete i enlighet med
vad som anförts i motionen,
14. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om avveckling av den allmänna
löneavgiften i enlighet med vad som
anförts i motionen,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  beträffande generellt  sänkt
kommunalskatt,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  beträffande  reformering  av
mervärdesskatten,
17. att riksdagen beslutar upphäva de
höjningar av energibeskattningen  som
föreslogs i proposition 1995/96:198 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
18. att riksdagen beslutar om en 50-
procentig  skattereduktion för  vissa
hushållstjänster i enlighet med vad som
anförts i motionen,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   beskattningen   av
tjänstebilar,
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skyldighet för kommunerna att
upphandla i konkurrens,
21. att riksdagen hos regeringen begär
förslag   om   inställelse   av
uppgiftslämnandeskyldighet under två år
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    en    statlig
avregleringsdelegation,
23. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till   ändring    av
förmånsrättslagen   (1970:979)   om
förmånsrätt  för  skattefordringar  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om reformeringen av systemet med
löneförmånsrätt och lönegaranti,
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fortsatta privatiseringar,
26. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till en förenklad arbetsrätt att
gälla från den 1 januari 1999 i enlighet
med vad som anförts i motionen,
27. att riksdagen beslutar att från den
1 september 1996 till den 31 december
1998 sätta lagen om anställningstrygghet
ur kraft i enlighet med vad som anförts
i motionen,
28. att riksdagen beslutar om vissa
ytterligare förändringar av arbetsrätten
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
29. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om att arbetsdomstolen skall
upphöra från den 1 januari 1999  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
30.  att riksdagen beslutar om  en
förändring  av  LAS  vad  gäller
uppsägningstiden i enlighet med vad som
anförts i motionen,
31. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om den svenska arbetsrättsliga
hållningen i EU,
32. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om en nationell skolpeng med
sikte på den 1 juli 1999 i syfte att
konkurrensutsätta skolan i enlighet med
vad som anförts i motionen,
33. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om en utbyggnad med 20 000
platser  på tre år i eftergymnasial
utbildning tillsammans med företagen, i
enlighet med vad som anförts i motionen,
34. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett program för förstärkt
kvalitet i den högre utbildningen i
enlighet med vad som anförts i motionen,
35. att riksdagen hos regeringen begär
förslag   om   ett   långsiktigt
kunskapsprogram i enlighet med vad som
anförts i motionen,
36. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om personliga utbildningskonton
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en särskild utredning av
vilka forskningsområden som har särskild
betydelse och särskild potential för
Sverige och svenska företag,
38. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om en databas om forskning i
enlighet med vad som anförts i motionen,
39. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till    en    allmän
arbetslöshetsförsäkring i enlighet med
vad som anförts i motionen,
40. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  analyser  av  sociala
ersättningars,    skatters    och
inkomstrelaterade avgifters påverkan på
lönebildning och arbetslöshet,
41. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändigheten av en stramare
arbetsmarknadspolitik,
42. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett brett lärlingsprogram med
introduktion den 1 januari  1997  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
43. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett nytt stödsystem  för
långtidsarbetslösa i enlighet med vad
som anförts i motionen,
44. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om undanröjande av kvarvarande
hinder för privat arbetsförmedling i
enlighet med vad som anförts i motionen,
45. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  ett  ökat  svenskt
utnyttjande av EU:s miljöprogram för
jordbruket i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
46. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  utvidgat  stöd  till
vallodlingen inom ramen för miljöstödet
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
47. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till förenklade regler  för
miljöersättningen i enlighet med vad som
anförts i motionen,
48. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvärdering av effekterna
av   ett   investeringsstöd   till
animalieproduktion,
49. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om  en  förbättring  av
svenskundervisningen för invandrare i
enlighet med vad som anförts i motionen,
50. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om en ny utbildningsorganisation
i  Norrland i enlighet med vad som
anförts i motionen,
51. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en ny ordning för regionalt
stöd,
52. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett program för att främja
kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden,
53. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ett  nytt  system  för
rehabilitering,
54. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvärdering av Samhall och
systemet med lönebidrag,
55. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en kontinuerlig redovisning
av effekterna av åtgärderna för fler
jobb.

Utskottet

Den ekonomiska politiken
Den ekonomiska utvecklingen
Det internationella konjunkturläget
I finansutskottets senaste betänkande om
den ekonomiska politiken (1995/96:FiU10,
rskr. 304), behandlat och godkänt av
riksdagen den 11 juni 1996, framhöll
utskottet  att  den  internationella
konjunkturutvecklingen är  svårbedömd.
Avmattningen  av  den   ekonomiska
aktiviteten under det sista kvartalet
1995  och det första kvartalet 1996
pekade  mot  att  den genomsnittliga
tillväxten i EU blir betydligt lägre i
år än vad som förutsågs hösten 1995.
Tillväxten  i  Förenta Staterna  och
utanför OECD-området bedömdes emellertid
bli god i år och nästa år. Det gäller
flera av de asiatiska länderna.
Det  är framför allt i Europa som
tillväxten är svagare än väntat. Både
OECD  och EU-kommissionen har  gjort
nedrevideringar avseende BNP-tillväxten.
Den ligger nu närmare den bedömning som
den  svenska  regeringen  gjorde  i
vårpropositionen (jfr tabell 1). OECD
beräknar tillväxten för OECD-Europa till
1,4 % i år och 2,5 % 1997. Kommissionens
motsvarande  prognos för  EU-länderna
anger tillväxttakten på 1,5 % och 2,4 %.
Motsvarande bedömning i vårpropositionen
var 1,7 % i år och 2,5 % nästa år.
Konjunkturinstitutet (KI)  publicerade
den 25 juni en reviderad bedömning av
den ekonomiska utvecklingen för åren
1996 och 1997.
Tabell  1  BNP-tillväxt,  KPI  och
arbetslöshet
Årlig procentuell förändring
19
95 1996     1997
KI OEC Fi-   OEC Fi-
1 D2  dep KI D2  dep3
3  1
BNP:
Förenta  2, 2, 2,  2,  2, 2,  2,
Staterna  1  1 3  2   3 0  5
Japan   0, 2, 2,  2,  2, 2,  2,
9  6 2  2   9 4  7
Tyskland  1, 0, 0,  1,  1, 2,  2,
9  6 5  1   8 4  3
Frankrike 2, 1, 1,  1,  2, 2,  2,
5  2 0  2   1 4  6
Storbrita 2, 2, 2,  2,  2, 3,  2,
nnien    6  3 2  0   9 0  6
EU     2,  - 1,  1,   - 2,  2,
5   4  7    5  5
OECD    1, 1, 2,  2,  2, 2,  2,
totalt   9  9 1  0   4 5  5
Konsument
priser:
OECD
Europa   3, 2, 3,  -  2, 3,   -
(exkl.   1  5 0     4 1
Turkiet)
Arbetslös
het i %
av
arbetskra
ften:
OECD    7,  - 7,  7,   - 7,  7,
6   7  9    6  9
EU     11  - 11  11   - 11  10
,2   ,4  ,0    ,3  ,9
1 KI:    960618
2 OECD: 960530
3 Fi-dep: 960410
Källor: Konjunkturinstitutet (KI), OECD
och Finansdepartementet (Fi-dep)

Den svaga ekonomiska utvecklingen i EU
förklaras till stor del av utvecklingen
i Tyskland. För ett år sedan gjorde OECD
bedömningen att den tyska BNP-tillväxten
år 1996 skulle uppgå till nära 3 %. Ett
halvår senare - OECD Economic Outlook
december 1995 - nedreviderades prognosen
till 2,5 %. Nedskrivningen av prognosen
motiverades med att löneökningarna blev
större än vad OECD-sekretariatet räknat
med samtidigt som apprecieringen av D-
marken under år 1995 blev väsentligt
kraftigare och gick snabbare än vad man
hade  förväntat.  Att  tillväxten  i
december ändå bedömdes bli så pass hög
som 2,5 % byggde på förutsättningen om
en  återhämtning av exporten vilket,
tillsammans med lägre ränta, skulle ge
en god tillväxt i investeringarna. Den
privata konsumtionen i år bedömdes öka
med 2,5 %. Denna bedömning gjorde OECD
mot  bakgrund  av  vissa  planerade
skattesänkningar  för  hushållen  i
kombination med lägre räntor även om den
tyska  regeringen  annonserat   en
neddragning av de statliga utgifterna. I
den  nu  aktuella prognosen -  OECD
Economic Outlook Juni 1996 - anges för i
år en tillväxt för Tyskland som uppgår
till  0,5  %.  Skillnaden  gentemot
decemberprognosen förklaras främst av
att den privata konsumtionen nu bedöms
öka med knappt 1,5 %. Vidare gjordes i
decemberprognosen bedömningen att  de
totala inve-steringarna skulle öka med
drygt 3,5 %. I OECD:s senaste Outlook
antas investeringarna minska med 2,4 %.
Det redan mycket bekymmersamma läget på
den tyska arbetsmarknaden kommer mot här
angiven   bakgrund  att  försämras
ytterligare i år och nästa år.
OECD:s Tysklandsprognoser visar  hur
svårbedömt konjunkturläget i Europa är.
Den nedrevidering av tillväxtprognosen
för Tyskland som OECD nu genomför är
nästan av samma storlek som de ändringar
i  prognoserna som framtvingades  av
sammanbrottet  i  det  västeuropeiska
växelkurssystemet i början av  1990-
talet.
För nästa år gör OECD bedömningen att
det sker en återhämtning i den tyska
ekonomin. För hela EU anges en tillväxt
på 2,5 %, vilken är densamma som angavs
i OECD:s decemberprognos.
Av tabell 1 framgår att OECD:s prognos
för Förenta Staterna ligger något under
motsvarande     bedömning     i
vårpropositionen.  Som  framhålls  i
proposition 207 utvecklades såväl den
privata konsumtionen som investeringarna
starkt under första kvartalet  1996,
uppgifter  som  emellertid   OECD-
sekretariatet inte haft möjlighet att
beakta.  Det bör innebära  att  den
amerikanska ekonomin nu går in i en
stabil  tillväxtbana.  Arbetslösheten
fortsätter att sjunka och uppgår i dag
till 5,5 %. Man får gå tillbaka 20 år i
tiden för att hitta motsvarande låga
arbetslöshetstal för Förenta Staterna.
OECD:s  prognos  för  den  japanska
ekonomin innebär en tillväxt på 2,2 % i
år och 2,4 % nästa år. Tillväxten i Kina
och de s.k. DAE-länderna - dvs. Korea,
Taiwan, Hongkong, Singapore, Thailand
och  Malaysia - fortsätter att vara
mycket hög.
Skillnaden  mellan KI:s och  OECD:s
prognos (se tabell 1) gäller främst
utvecklingen i Japan. Här redovisar KI
en väsentligt mer positiv utveckling för
den japanska ekonomin med en tillväxt på
drygt 2,5 % i år och nära 3 % nästa år.
Bakgrunden   till   KI:s   högre
tillväxttakter är bl.a. det positiva
utfallet för första kvartalet även om
det finns stor risk att uppgifterna för
första  kvartalet kan överdriva  den
underliggande styrkan i ekonomin. En
icke oväsentlig del av uppgången beror
på  en  stark ökning av  offentliga
investeringar  som  ett  led   i
stimulanspolitiken. Till detta kommer
att             preliminära
nationalräkenskapsuppgifter för  Japan
ofta   visar  sig  vara   mindre
tillförlitliga.   Det   förefaller
emellertid  som  om  den  massiva
finanspolitiska  injektionen  nu  ger
resultat. I finansutskottets betänkande
1995/96:FiU10 framhölls att det ännu
inte går att säga att uppgången kommer
att vara självgående. Att tillväxten i
år, som KI förutsätter, blir högre än
vad tidigare prognos visat bör det dock
inte råda någon tvekan om. För år 1997
är  läget annorlunda; fortfarande är
osäkerheten stor om tillväxten kommer
att visa god styrka när effekten av
stimulanspolitiken  klingar  av.  Den
senaste redovisade statistiken  visar
dock att konsumtionsökningen tycks hålla
i sig, att bostadsbyggandet ökar och att
nybilsregistreringen  fortsätter  att
utvecklas väl. De faktorer som kan bryta
den nu påbörjade uppgången är bl.a. att
konsumtionsskatterna kommer att höjas
våren  1997. Därtill kommer att  de
tillfälliga  inkomstskattelättnaderna,
som varit i kraft i år, skall avvecklas.
Det   bör   också   nämnas   att
kapacitetsutnyttjandet i den japanska
industrin  alltjämt är mycket  lågt,
vilket   kan   hålla   tillbaka
investeringarna. I detta sammanhang kan
också nämnas att parlamentet godkänt en
serie lagar som tryggar statligt stöd åt
de skuldtyngda finans- institutionerna.
Förutsättningar finns sålunda för en
stabil god tillväxt i Japan, vilket
också  skulle innebära  en  påtaglig
stimulans till den amerikanska ekonomin;
en  utveckling som också  borde  få
positiva effekter på tillväxten i EU-
länderna.
Utvecklingen i vissa östeuropeiska
länder
Flertalet östeuropeiska länder är nu
inne i en återhämtningsfas efter den
djupa   krisen  i  samband   med
planekonomiernas sönderfall. Det forna
östblocket beräknas år 1996 för första
gången sedan år 1989 sammantaget ha en
positiv  tillväxt.  Potentialen  för
fortsatta produktionsökningar är mycket
stor, inte minst mot bakgrund av det
kraftiga fallet i produktionsnivån under
senare år. I hela regionen finns dock en
osäkerhet   om  i  vilken   takt
marknadsanpassningen   kommer   att
fortsätta. För de baltiska  länderna
väntas tillväxten år 1996 bli relativt
god. Inflationen är i jämförelse med
OECD-länderna  mycket hög.  Rysslands
tillväxt blev negativ förra året, men
kan bli positiv andra halvåret i år (jfr
tabell 2).
Tabell 2 BNP-tillväxt och inflation i
de baltiska länderna och Ryssland
1993 199 1995 1996
4
Estland   BNP    -  -
8,5  2,7 2,9 4-5
Infla  35  42  29 20-2
tion          5
Lettland  BNP  -15      -
0,6 1,6 1-3
Infla  35  26  23 17-2
tion          2
Litauen   BNP  -24
0,6 2,7 3-5
Infla 189  45  36 25-3
tion          4
Ryssland  BNP  -12  -15  -4
0-1
Infla 840  215 131 40-6
tion          0
Källa: OECD och Östekonomiska Institutet
vid Handelshögskolan i Stockholm
Utvecklingen i Sverige
I betänkande 1995/96:FiU10 konstaterade
utskottet att prognosen för den svenska
ekonomins utveckling fram t.o.m. år 1997
utgick ifrån att den internationella
konjunkturavmattningen  skulle   bli
kortvarig. Det framhölls emellertid att
osäkerheten   i   bedömningen   av
utvecklingen i EU-området var stor.
I den nu aktuella propositionen anförs
att  det  finns  risk  för  att
vårpropositionens tillväxtprognos - 1,4
% för i år och 2 % nästa år - inte
kommer att infrias. Man understryker
emellertid att läget är svårbedömt. Den
information  som  tillkommit  efter
Finansdepartementets senast publicerade
prognos visar att utrikeshandeln första
kvartalet 1996 utvecklats något svagare
än  förväntat. Det gäller även  den
privata konsumtionen. I propositionen
refereras till Statistiska centralbyråns
(SCB) senaste undersökning av hushållens
inköpsplaner (96-05-30) som inte visar
några tecken som tyder på att hushållen
skulle  vara  på  väg  att  öka
konsumtionstakten.
I propositionen anförs vidare att de
faktorer  som positivt påverkar  den
svenska ekonomin är den fortsatt goda
utvecklingen av statens finanser som
ökar  framtidstron  och  förbättrar
möjligheterna till lägre räntor. I det
sammanhanget framhålls i propositionen
de   förbättrade  utsikterna   för
prisstabilitet  som  möjliggjort  att
styrräntan hittills i år har sänkts med
drygt 2,5 procentenheter.
I  den  i juni publicerade Economic
Outlook  från  OECD  redovisas  en
försörjningsbalansprognos för  Sverige
som är i det närmaste identisk med den
prognos   som   Finansdepartementet
presenterade i vårpropositionen. Sålunda
gör    OECD   bedömningen   att
produktionstillväxten i år kommer att
uppgå till 1,3 % och nästa år till 2,0
%. Den öppna arbetslösheten förväntas i
år uppgå till 7,6 och nästa år till 7,2
%, vilket innebär en högre arbetslöshet
än vad som angavs i vårpropositionen.
Den    25   juni   publicerade
Konjunkturinstitutet (KI) sin senaste
prognos. I tabell 3 redovisas  KI:s
försörjningsbalans fram t.o.m. år 1997
och i anslutning härtill vissa nyckeltal
i tabell 4.
Tabell 3 Försörjningsbalans, 1994-1997
Miljarder    kr      Procentuell
volymförändring
1995 19       19972
94 199 19962
5
BNP     1         0,8  2,2
634, 2, 3,0 (1,4) (2,0)
9   6
Import            3,2  3,7
563, 13 8,7 (5,0) (4,7)
8   ,4
Tillgång  2         1,4  2,5
198, 4, 4,3 (2,2) (2,6)
7   9
Privat            1,0  1,7
konsumtion 853, 0, 0,3 (0,8) (1,7)
5   8
Offentlig      -  -  -1,2 -0,6
konsumtion 422, 0, 2,3 (0,9) (-
6   5        1,1)
Stat        -  -  -0,9  0,4
131, 0, 4,5 (5,2) (-
3   1        3,3)
Kommuner      -  -  -1,3 -1,0
291, 0, 1,2 (-1,0) (0,0)
3   7
Bruttoinves     -     9,4  1,3
teringar  237, 0, 10, (10,0) (2,4)
8   2  6
Näringsliv          10,1  1,9
171, 14 24, (10,9) (2,1)
6   ,4 5
därav         15,0 -2,0
industri  60,9 28 37, (17,0) (-
,6 5      4,0)
Bostäder     -   -  26,1 -2,3
26,7 35 27, (19,2) (5,6)
,3 9
Myndigheter         -4,6  1,4
39,4 10 1,6 (0,1) (1,1)
,6
Lagerinvest         -1,3  0,3
eringar1)  17,5 1, 0,5 (-1,0) (0,1)
5
Export            3,8  5,4
667, 14 11, (4,5) (6,1)
3   ,1 4
Användning 2         1,4  2,5
198, 4, 4,3 (2,2) (2,6)
7   9
Inhemsk   1         0,4  1,3
användning 531, 1, 1,6 (1,3) (1,1)
3   9
1 Förändring i % av föregående års BNP
2 Uppgifterna inom parentes anger
motsvarande bedömning i proposition
1995/96:150
Källa: Konjunkturinstitutet
Tabell 4 Nyckeltal
199
4  199 19962  19972
5
Timlön,           5,6   4,6
kostnad    2,4 3,4 (5,3)2  (4,3)
KPI,   dec.-        1,5   2,1
dec.      2,6 2,6 (1,9)  (2,3)
NPI,   dec.-        0,9   0,7
dec.      1,7 1,0 (1,0)  (1,3)
Disponibel          0,7   0,4
inkomst    1,1 -0, (0,8)  (0,3)
1
Sparkvot           8,0   6,7
(nivå)     8,6 8,2 (8,3)  (7,0)
Industriproduk 13,      1,2   5,0
tion      8  9,4 (2,8)  (5,4)
Öppen            7,9   7,0
arbetslöshet  8,0 7,7 (7,2)  (6,5)
(nivå)
Arbetsmarknads
politiska          4,8   5,3
åtgärder1  5,2 4,4 (5,2)  (5,2)
Handelsbalans 67, 106 112,3  132,0
(mdr kr)    1  ,6  (102,7) (119,0)
Bytesbalans (i        2,3   3,1
% av BNP)   0,4 2,0 (1,8)  (2,5)
1 I % av arbetskraften
2  Uppgifterna  inom  parentes  är
motsvarande  bedömning i  proposition
1995/96:150
Källa: Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet  gör   följande
sammanfattning            av
försörjningsbalansprognosen.
Svag   efterfrågetillväxt   präglar
fortfarande utvecklingen i den svenska
ekonomin.  Konjunkturavmattningen  i
Västeuropa håller tillbaka efterfrågan
på svenska exportvaror. Samtidigt bidrar
den kraftiga apprecieringen under det
senaste  året till att den  svenska
exportindustrin    nu    förlorar
marknadsandelar för bearbetade varor.
Privat och offentlig konsumtion inom
landet hålls tillbaka av finanspolitiska
åtstramningsåtgärder.  Den   privata
konsumtionen stimuleras visserligen i år
av markant stigande reallöner och av
fallande  räntor. Men osäkerhet  och
pessimism bland hushållen, inte minst
som  följd  av  den  fortsatt  höga
arbetslösheten,   kommer    enligt
institutets  bedömning  att  hålla
sparkvoten   uppe   och   bromsa
konsumtionstillväxten.
Den  enda  del av efterfrågan  som
fortfarande växer kraftigt är de fasta
investeringarna.
Investeringskonjunkturen tog fart sent
efter deprecieringen och omslaget för
exportefterfrågan. Ännu i år ger den ett
kraftigt   positivt  bidrag   till
efterfrågetillväxten (ca 1,5 % av BNP).
Samtidigt vänder dock lagercykeln nedåt
efter två år med lageruppbyggnad.
Utvecklingen hittills under år 1996
ändrar  inte  institutets  tidigare
bedömning  att  konjunkturavmattningen
blir relativt kortvarig. Betingelserna
för  en  vändning  uppåt  i  den
internationella konjunkturen  framstår
fortfarande som goda. Låg inflationstakt
och sjunkande räntor bör kunna stimulera
efterfrågetillväxten såväl i Sverige som
i övriga Västeuropa. Lagercykeln vänder
också troligen något uppåt i slutet av
prognosperioden. Tillväxten för de fasta
investeringarna får å andra sidan antas
avstanna    nästa    år.    För
tillväxtutsikterna är det då väsentligt
att den privata konsumtionen till stor
del  kan  ta  över  rollen  som
 tillväxtmotor . Det måste i så fall ske
trots    en    relativt    svag
köpkraftsutveckling  för  hushållen.
Konsumtionsprognosen   innebär   att
sparkvoten  faller  med  drygt  1
procentenhet nästa år efter att i år ha
legat kvar vid ca 8 %.
KI:s prognos innebär en BNP-tillväxt
något under 1 % år 1996 och något över 2
% år 1997. Risker finns för en mer
utdragen lågkonjunktur beroende på dels
att den västeuropeiska utvecklingen kan
försvagas av problem i anpassningen till
EMU:s konvergenskrav, dels att ökad oro
bland  de svenska hushållen,  främst
orsakad av läget på arbetsmarknaden, kan
medföra      en      svagare
konsumtionsefterfrågan.
Inflationstakten i Sverige är nu mycket
låg. Den kan antas förbli låg under
prognosperioden,     även     om
konsumentprisernas ökningstakt kan nå
något över 2 % år 1997. De totala
löneökningarna i ekonomin beräknas bli
drygt 5,5 % i år och drygt 4,5 % nästa
år. Reallönerna stiger alltså kraftigt,
men  beroende  på  finanspolitiska
åtstramningar   och   en   svag
sysselsättningsutveckling      ökar
hushållens reala disponibelinkomster med
endast ca 1 % år 1996 och 0,5 % år 1997.
Den privata konsumtionen väntas stiga
med 1 % år 1996 och med drygt 1,5 % år
1997.  Den  offentliga  konsumtionen
fortsätter   att   minska   under
prognosperioden, med ungefär 1 % per år
i genomsnitt.
De fasta investeringarna ökar i år i
nästan samma takt som förra året eller
med nära 10 %, men nästa år väntas
ökningstakten avta till ca 1 %. Å andra
sidan väntas lagercykelns bidrag till
efterfrågan slå om, från -1,3 % av BNP
1996 till +0,3 % år 1997.
Utrikeshandeln kommer att ge positiva
bidrag till tillväxten i år och framför
allt  nästa år. KI räknar med  att
ökningstakten för export av varor och
tjänster tilltar från knappt 4 % i år
till nära 5,5 % nästa år. Importens
ökningstakt väntas bli klart  lägre;
drygt 3 % 1996 och drygt 3,5 % år 1997.
Överskottet i bytesbalansen fortsätter
att växa och beräknas nästa år nå över 3
% av BNP.
En jämförelse med KI:s prognos för BNP-
utvecklingen och motsvarande bedömning
i vårpropositionen (se tabell 3) visar
att KI har en lägre produktionstillväxt
för i år och en något högre nästa år.
För åren 1996 och 1997 sammantagna är
skillnaden mellan de båda prognoserna
marginell. Förklaringen till att KI och
Finansdepartementet  inte  har  samma
fördelning av tillväxten mellan de båda
åren är olikheter vad gäller bedömningen
av  utvecklingen av  den  offentliga
konsumtionen.   När   det   gäller
försörjningsbalansen  i  övrigt  kan
konstateras att KI har en mer försiktig
bedömning av exportens utveckling  i
jämförelse   med   vårpropositionens
prognos.  Detsamma  gäller  importen.
Utrikeshandelns bidrag till tillväxten
är  i  stort densamma  i  de  båda
prognoserna.
Under  de första åren på 1990-talet
försvann  drygt  en  halv  miljon
arbetstillfällen  på  den  svenska
arbetsmarknaden. Av dessa var ca 410 000
i  privat sektor och ca 120 000 i
offentlig sektor. Nästan hälften  av
nedgången i antalet arbetade  timmar
mellan åren 1990 och 1993 har återtagits
år  1996.  Under samma  period  har
emellertid endast en knapp tiondel av
antalet   sysselsatta   återtagits.
Förklaringen   är   bl.a.   att
övertidsuttaget har ökat samtidigt som
sjukfrånvaron har minskat.
Enligt      Konjunkturinstitutets
arbetsmarknadsprognos i  junirapporten
kommer den öppna arbetslösheten att i
jämförelse   med   vårpropositionens
bedömning bli högre såväl för i år som
nästa  år  (jfr tabell 5).  I  sin
redovisning  av  arbetsmarknadsläget
konstaterar institutet att utvecklingen
på arbetsmarknaden också varit mycket
svag de senaste tre månaderna (mars-maj)
enligt arbetskraftsundersökningen (AKU).
Antalet sysselsatta personer stagnerade
redan under senare delen av 1995, men
har därefter minskat.
Tabell 5 Arbetsmarknad
1 000-tal, 16-64 år
Niv Förändring  (om  ej
å  annat anges)
199 19 19 19
2  93 94 95 19961 1997
1
Befolkning    5        14   10
443 21 30 25
Personer    i 4  -  -   -25  -15
arbetskraften  423 10 53 54 (-4)  (4)
3
Personer    i
arbetsmarknadspo       -  13   23
litiska     165 23 39 36
åtgärder
därav utanför       -  29   23
arbetskraften  107 39 14 32
Sysselsatta   4  -  -   -32   23
185 21 37 61 (16)  (36)
1
därav:
jord-  och       -   -7  -1
skogsbruk    141 -4 -1 11 (-2)  (0)
industri        -      4  10
841 -6 10 41 (9)  (24)
9
-     -1  0
byggnadsverksamh 272 -3 17 5 (5)  (4)
et          6
privat 1          -7  24
tjänstesektor  560 -5 31 34 (17)  (8)
4
offentlig 1    -  - -19  -12
sektor      363 -5 38 7 (-13)
6
Öppen
arbetslöshet
(nivå) i % av 5,3 8, 8, 7, 7,9  7,0
arbetskraften     2  0  7 (7,2) (6,5
)
Personer    i
åtgärder: i %
av arbetskraften 3,7 4, 5, 4, 4,8  5,3
(nivå)        4  3  4 (5,2) (5,2
)
1  Uppgifterna  inom parentes  anger
motsvarande  bedömning i  proposition
1995/96:150
Källa: Konjunkturinstitutet
Nedgången tycks ske på bred front i
ekonomin, men är särskilt tydlig inom
den privata tjänstesektorn. Mätt som
helårsgenomsnitt  beräknas   antalet
sysselsatta personer minska med drygt 30
000 i år. Den genomsnittligt arbetade
tiden per sysselsatt fortsätter att öka
främst beroende på minskad sjukfrånvaro.
Nästa år förutses en viss återhämtning i
antalet sysselsatta när den ekonomiska
aktiviteten tilltar.
Förändringen i antalet arbetade timmar
och antalet sysselsatta i ett längre
perspektiv - från 1980 till i dag -
framgår av följande diagram.
Diagram
Sysselsättning i timmar och personer
samt total arbetslöshet
Index. Basår=1980

Källa: Konjunkturinstitutet

När  sysselsättningsläget  försvagas
minskar utbudet av arbetskraft vilket
minskar  ökningen av  arbetslösheten.
Förändringar  i  arbetsmarknads-  och
sysselsättningspolitiken påverkar också
i hög grad utvecklingen av arbetsutbudet
och den uppmätta arbetslösheten under
prognosperioden. I år ökar det totala
antalet      personer      i
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  med
knappt  15  000. Som följd  av  en
omfördelning            från
sysselsättningsåtgärder       till
utbildningsåtgärder  kommer  antalet
personer  i  arbetsmarknadspolitiska
utbildningar att stiga med närmare 30
000.  Nästa år beräknas det  totala
antalet personer i åtgärder stiga med
ytterligare 20 000-25 000.
Ökningen   beror   främst   på
sysselsättningspropositionens förslag om
att erbjuda långtidsarbetslösa personer
över  55 år möjlighet att delta  i
verksamheten inom offentlig sektor. KI
har i beräkningarna antagit att denna
åtgärd  i  statistiken  kommer  att
redovisas på samma sätt som den s.k.
arbetslivsutvecklingen  (ALU).  Därmed
kommer dessa personer inte att betraktas
som sysselsatta utan registreras som
varande   i   utbildning   utanför
arbetskraften.
Sammantaget innebär detta att antalet
personer  i  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder beräknas öka från 4,4 % av
arbetskraften 1995 till 4,8 resp. 5,3 %
åren 1996 och 1997. Därmed begränsas
uppgången i den öppna arbetslösheten i
er till 0,2 procentenheter. Nästa år
beräknar KI att den öppna arbetslösheten
minskar från 7,9 till 7 %. Summan av
antalet öppet arbetslösa och antalet
personer i åtgärder, den s.k. totala
arbetslösheten, utgör dock en  något
större andel av arbetskraften år 1997 än
år 1995.
Förutom   de   ovan   diskuterade
förändringarna   i   den   direkta
arbetsmarknadspolitiken tillkommer  en
ökning av antalet utbildningsplatser i
det reguljära utbildningssystemet. Detta
bidrar ytterligare till att minska den
uppmätta arbetskraften. Personer i dessa
åtgärder ingår dock inte i begreppet
total arbetslöshet i det föregående.
Den  offentliga sektorns  finansiella
sparande har hittills i år utvecklats
betydligt  bättre  än  som  tidigare
förutsetts (jfr tabell 6). Tillsammans
med   ytterligare   åtgärder   för
budgetsanering,  som  föreslogs  i
vårpropositionen, torde detta  enligt
KI:s bedömning innebära att underskottet
i den offentliga sektorn kommer att
stanna vid ca 2,5 % av BNP år 1997 och
därmed uppfylla EU:s konvergenskrav.
Tabell  6  Finansiellt sparande  och
offentlig skuld
I procent av BNP om ej annat anges
199 199 1995 19962 19972
3  4
Offentlig   -  -    -  -4,2  -2,4
sektor    12, 10, 8,1  (-5)  (-
3  8         3,3)
Staten    -  -    - -5,2  -2,8
15, 12, 8,8
2  1
Kommunerna      -   -  0,0  -0,5
0,7 0,3 0,4
AP-fonden           1,0  0,9
2,2 1,7 1,1
Privat sektor         6,4  5,5
10, 11, 10,1
3  2
Hushåll            5,5  4,6
6,0 6,2 5,8
Företag            0,9  1,0
4,2 5,0 4,2
Bytesbalans   -       2,3  3,1
2,0 0,4 2,0
Statens    242 185 139  57   43
lånebehov,          (76)  (59)
mdkr
Statsskuld          86,2  84,3
78, 84, 84,8 (86,8) (85,8
3  3         )
Konsoliderad
offentlig          80,1  78,5
76, 79, 78,7 (81,6) (81,3
bruttoskuld1 0  3         )
1     Enligt   definition    i
Maastrichtkriteriet
2  Uppgifterna  inom parentes  anger
motsvarande  bedömning i proposition
1995/96:150
Källa: Konjunkturinstitutet
Inriktningen av den ekonomiska politiken
Målet om en halvering av den öppna
arbetslösheten
Den  viktigaste  uppgiften  för  den
ekonomiska politiken är att  bekämpa
arbetslösheten.  I  proposition  207
föreslår  regeringen  att  riksdagen
ställer sig bakom målet att halvera den
öppna arbetslösheten från 8 % år 1994
till 4 % år 2000.
I  partimotionerna  från  Moderata
samlingspartiet,       Folkpartiet
liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Miljöpartiet de gröna framhålls  att
regeringens målsättning att halvera den
öppna arbetslösheten innebär en för låg
ambitionsnivå.
I motion Fi109 (m) (yrkande 2) anförs
att  begränsningen  till  den  öppna
arbetslösheten  gör detta  till  ett
skenmål. Med statistiska manipulationer
och politiska beslut skulle man, menar
motionärerna, till och med helt kunna
avskaffa den öppna arbetslösheten. Skall
riksdagen  ta  ställning  till  ett
politiskt mål när det gäller att bekämpa
arbetslösheten, måste detta utgå från
den verkliga arbetslösheten och avse
åtgärder som skapar förutsättningar för
riktiga jobb i dagens och morgondagens
företag.  Motionärerna  föreslår  att
riksdagen i stället ställer sig bakom
ett mål som innebär att villkoren för
arbete och företagande skall förbättras
så  att  den verkliga arbetslösheten
sjunker  väsentligt mer än vad  som
motsvaras av en halvering av den öppna
arbetslösheten till år 2000.
I  motion  Fi110 (fp) (yrkande  2)
framhålls att propositionens yrkande att
riksdagen skall acceptera målet  att
halvera den öppna arbetslösheten till år
2000 inte är tillräckligt ambitiöst.
Motionärerna anser att utformningen av
detta mål är mycket farlig genom att det
fokuserar på fel sak. Sverige  kan,
paradoxalt nog, nå målet  men  ändå
befinna sig i massarbetslöshet med de
oerhört allvarliga sociala konsekvenser
det för med sig. Genom att begränsa
målet till den öppna arbetslösheten gör
regeringen det möjligt att nå målet
genom   kreativ  bokföring .  Genom
omdefinitioner och en våldsam expansion
av  billiga  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder  -  som  för  de  berörda
medborgarna inte skiljer sig nämnvärt
från öppen arbetslöshet - kan regeringen
hävda att målet nåtts trots att mycket
lite hänt i verkligheten. Motionärernas
förslag är att statsmakternas mål för
sysselsättningspolitiken  uttrycks  i
nytillkommande arbeten (med avdrag för
antalet jobb som försvunnit under samma
period). Det innebär att både den öppna
och  den totala arbetslösheten  till
sekelskiftet skall ha halverats till
högst 4 % respektive 6,5 % genom att
antalet jobb har ökat med 400 000.
Kristdemokraterna framhåller  i  sin
motion Fi113 (kds) (yrkande 2)  att
regeringens målsättning att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000 varken
är  tillräckligt  långtgående  eller
baserad på rätt variabel. Motionärerna
anser att målet skall vara att halvera
den totala arbetslösheten till år 2000.
Regeringens målsättning riskerar  att
utmynna i en politik som endast flyttar
människor  från  öppen  till  dold
arbetslöshet.
Regeringens förslag till målsättning,
att arbetslösheten skall halveras till
4 % år 2000 är, sägs det i motion Fi112
(mp)  (yrkande 2) inte tillräckligt.
Målsättningen säger inget om hur stor
den  totala arbetslösheten, dvs. den
öppna  arbetslösheten  plus  de  som
sysselsätts  i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, skall vara. Bristerna i själva
målsättningen gör, menar motionärerna,
att   regeringens   avsikter   kan
ifrågasättas. Det finns en uppenbar risk
att regeringens politik leder till att
en orimligt stor andel av arbetskraften
kommer  att  vara  sysselsatt  i
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  I
motion Fi117 (mp) (yrkande 5) föreslås
att målet skall vara att den totala
arbetslösheten uppgår till högst 7 % år
2000.
Arbetsmarknadsutskottet anför i  sitt
yttrande (AU6y) till finansutskottet att
utskottet inte har någon annan mening än
motionärerna   när   det   gäller
önskvärdheten att få ned den totala
arbetslösheten. Men redan målet om att
halvera den öppna arbetslösheten är ett
mycket  ambitiöst  mål   i   det
arbetsmarknadsläge som råder.
Finansutskottet vill med anledning av
här behandlade motionsyrkanden anföra
följande.
Socialdemokraternas och Centerpartiets
samarbete har sedan våren 1995 haft en
avgörande betydelse för den politiska
stabiliteten och bidragit till sänkta
räntor. Samarbetet har också lett fram
till att riksdagen ställt sig bakom de
åtgärder för att stärka den svenska
ekonomin  som  föreslogs  i  årets
vårproposition. Samarbetet fullföljs nu
genom    de    ekonomisk-politiska
propositionerna  med  en  offensiv
näringspolitik, utbildning för tillväxt
och  åtgärder för ökad trygghet och
sysselsättning samt åtgärder för att
uppnå en ekologisk hållbar utveckling.
I  motionerna framhålls att det är
felaktigt att ställa upp ett mål att
halvera den öppna arbetslösheten till 4
% år 2000. I motion Fi109 (m) och motion
Fi110 (fp) antyds att regeringen valt
detta mål för att med hjälp av kreativ
bokföring  kunna dölja hur stor den
totala arbetslösheten faktiskt är. Detta
är ett misstänkliggörande av regeringens
avsikt som utskottet bestämt avvisar. De
mål som nu ställs upp av regeringen
motiveras av flera skäl.
För det första måste målet klart kunna
kvantifieras utan att kunna misstolkas
samtidigt som det måste kunna uppnås med
tillgängliga  medel.   Den   öppna
arbetslösheten uppfyller de kraven. I
internationell statistik är den öppna
arbetslösheten   den    vanligaste
kvantifieringen av arbetslösheten. Den
öppna  arbetslösheten går  inte  att
misstolka. Det finns dessutom ytterst få
ekonomer som påstår sig med säkerhet
kunna ange hur stor minskningen av den
totala arbetslösheten skulle bli efter
en given tidsperiod på grund av t.ex.
förbättrade villkor för företag  och
företagande.
Ett annat viktigt motiv till att välja
en halvering av den öppna arbetslösheten
som mål för regeringen och riksdagen är
synen på arbetslöshet. Arbetslinjen har
för de flesta av riksdagens partier
varit en självklar grundpelare i den
ekonomiska  politiken. I en  alltmer
internationaliserad  omgivning  ställs
stora krav på strukturförändringar på
arbetsmarknaden.  Det  innebär  att
arbetslinjen måste utvecklas till att
bli  arbets-  och  kompetenslinjen.
Människor som är i utbildning - antingen
därför  att  de  vill  bredda  sina
möjligheter på arbetsmarknaden  eller
tvingas  därtill på  grund  av  att
arbetssituationen förändrats -  utför
självfallet ett värdefullt arbete både
för sig själva och samhället. Att påstå
att människors utbildning och omskolning
enbart handlar om kreativ bokföring 
visar på en cynism som utskottet inte
kan ställa sig bakom.
I motionerna Fi109 (m) och Fi110 (fp)
används uttrycken riktiga jobb på ett
tvivelaktigt sätt. Såvitt utskottet kan
tolka motionerna avser motionärerna med
 riktiga jobb på ett alltför ensidigt
sätt  arbetstillfällen i den privata
sektorn.  Utskottet anser  inte  att
arbeten skulle vara riktigare än andra
bara för att de utförs i särskilda
sektorer av ekonomin.
Med hänvisning till vad utskottet här
anfört avstyrks motionerna Fi109 (m)
yrkande 2, Fi110 (fp) yrkande 2, Fi112
(mp) yrkande 2, Fi113 (kds) yrkande 2
och Fi117 (mp) yrkande 5.
I motion Fi111 (v) (yrkandena 3 och 4)
ser   Vänsterpartiet   det   som
utomordentligt bra att regeringen nu är
beredd att ställa upp konkreta mål för
arbetslöshetsbekämpningen.   Samtidigt
menar  motionärerna  att  regeringens
politik  är  otillräcklig  för  att
stimulera  framväxten  av  ordinarie
arbetstillfällen. Det vore olyckligt om
målet   att  halvera  den  öppna
arbetslösheten uppnås på konstlad väg -
t.ex. genom att antalet personer  i
åtgärder ytterligare ökar eller  via
statistiska manipulationer. I motionen
framhålls   vikten    av    att
förvärvsfrekvensen återgår till tidigare
höga nivåer.
Finansutskottet   konstaterar   att
motionärerna är av samma uppfattning som
regeringen när det gäller formuleringen
av sysselsättningsmålet. Givetvis är det
också utskottets uppfattning att  om
efterfrågan  på  exportmarknaden  och
hemmamarknaden utvecklas på ett sådant
sätt att också exempelvis andelen äldre
långtidsarbetslösa minskar så är detta
en mycket positiv utveckling. Avsikten
med  de  i  propositionen föreslagna
åtgärderna är också att successivt höja
förvärvsfrekvensen till de höga nivåer
som tidigare karakteriserat den svenska
arbetsmarknaden.
Mot bakgrund av att yrkande 3 i motion
Fi111 (v) i sak inte innebär något
utöver vad som anges i förslaget i
propositionen  behöver motionsyrkandet
inte  föranleda  någon  åtgärd  från
riksdagens sida varför det avstyrks. Med
hänvisning till vad utskottet anfört
avstyrks även motionens yrkande 4. Med
det anförda tillstyrker utskottet det i
proposition 207 föreslagna målet för
sysselsättningspolitiken att halvera den
öppna arbetslösheten till 4 % år 2000.
Kontinuerlig rapportering om
sysselsättningen m.m.
I motion A49 (m) föreslås att regeringen
med  jämna  mellanrum  bör  redovisa
effekterna av vidtagna åtgärder för att
minska arbetslösheten (yrkande 55).
I motion Fi115 av Lena Klevenås (s)
föreslås  att  den  i  propositionen
föreslagna halvårsvisa avstämningen av
den öppna arbetslösheten kompletteras
med en avstämning av hur omställningen
till det ekologiskt hållbara samhället
fortskrider (yrkande 1).
Utskottet  vill med anledning  härav
anföra följande. Av proposition  207
framgår  att regeringen  kommer  att
regelbundet följa upp utvecklingen på
arbetsmarknaden.  En  avstämning  i
förhållande till målet om en halverad
arbetslöshet  år  2000  kommer  att
redovisas för riksdagen varje halvår i
anslutning till vårpropositionen  och
budgetpropositionen. Detta kommer att
ske med början våren 1997. Därmed inleds
en procedur av samma slag som den som
gäller för konvergensprogrammet.
Med hänvisning till vad utskottet här
anfört anser utskottet att motionens
krav på redovisning av effekter  av
vidtagna  åtgärder  för  att  minska
arbetslösheten   är   tillgodosett.
Utskottet avstyrker sålunda yrkande 55 i
motion A49 (m).
Vad  gäller motion Fi115 (s) anser
finansutskottet  i  likhet  med  vad
jordbruksutskottet  anfört  i  sitt
yttrande  (JoU8y) att det  av  både
praktiska och principiella skäl är en
fördel  om sådana redovisningar  som
motionären   föreslår   även   i
fortsättningen  görs  i  den  årliga
skrivelse som regeringen överlämnar till
riksdagen angående miljöarbetet under
året (senast skr. 1995/96:120).
Finansutskottet  avstyrker  med  det
anförda motion Fi115 (s) yrkande 1.
Resultat av den förda politiken
Den   djupa  lågkonjunkturen   och
försämringen av de offentliga finanserna
i  början av 1990-talet ställde den
ekonomiska politiken inför mycket svåra
problem.  Av vårpropositionen  (prop.
1995/96:150)  och  av   utskottets
betänkande om den ekonomiska politiken
(1995/96:FiU10) framgår att  Sveriges
ekonomi i flera avseenden utvecklats
positivt. Bl.a. ökade förra året BNP med
3 % och sysselsättningen med 60 000
personer.  Bytesbalansen  visade  ett
rekordstort överskott och inflationen är
nu lägre än den har varit på decennier.
Sunda statsfinanser och stabila priser
måste   enligt   utskottet   också
fortsättningsvis  vara  grunden  i
regeringens strategi för en halverad
arbetslöshet.  Saneringen  av   de
offentliga finanserna är en nödvändig
förutsättning  för att arbetslösheten
uthålligt skall kunna bekämpas. Målen är
att stabilisera statsskulden som andel
av BNP 1996, att reducera underskottet i
de offentliga finanserna till mindre än
3 % av BNP 1997 och att nå balans i de
offentliga finanserna 1998. Utgiftstaket
ligger   fast.   Att   fullfölja
budgetsaneringen  är  en  avgörande
förutsättning för att räntorna skall
kunna pressas ned och för att vårt lands
ekonomi åter skall kunna stärkas. Som
framhålls i proposition 207 har även i
dessa avseenden den ekonomiska politiken
varit framgångsrik de första två åren:
- Den offentliga sektorns finansiella
underskott minskade från 10,8 % av BNP
1994 till 8,1 % år 1995 och beräknas
minska till 5,1 % år 1996.
- Räntan på en femårig statsobligation
har sjunkit från ca 11 % i april 1995
till ca 7,5 % i början av juni 1996.
- Riksbanken har sedan årsskiftet sänkt
den s.k. reporäntan från ca 8,9 % till
5,9 % i början av juli.
- Den svenska kronan har stärkts med över
15 % mot ecu-index sedan april 1995.
Av   Konjunkturinstitutets   senaste
bedömning framgår att den ekonomiska
utvecklingen har varit något svagare än
konjunkturprognoserna i vårpropositionen
förutsätter. De offentliga finanserna
tycks emellertid ha utvecklats något
starkare. Ett särskilt oroande problem
är dock att sysselsättningen inte har
utvecklats fullt så positivt och att
arbetslösheten inte har minskat i den
takt som förväntades. En viktig orsak
till denna utveckling är den fördjupade
och  utdragna  avmattningen  av  den
internationella konjunkturen, särskilt i
Tyskland och Frankrike.
Allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken
I  vårpropositionen presenterades ett
scenario där den öppna arbetslösheten
skulle sjunka från 7,2 % år 1996 till
5,7 % år 2000 under förutsättning att
tillväxten uppgick till 2-2,5 % per år
fram till sekelskiftet. Det motsvarar en
minskning av arbetslösheten med drygt 60
000  personer.  Dessa  beräkningar
inkluderade  effekten  av  den  i
vårpropositionen       föreslagna
utbildningssatsningen. Av de scenarier
som redovisades i vårpropositionen och i
finansutskottets       betänkande
1995/96:FiU10 framgick klart att den
ekonomiska tillväxten måste bli högre
och att svensk ekonomi måste fungera
bättre för att det uppsatta målet att
halvera den öppna arbetslösheten skall
kunna  nås. Detta kommer att  kräva
fortsatta insatser och en uppslutning
från alla parter kring uppgiften.
Den 28 maj 1996 justerade utskottet sitt
senaste betänkande 1995/96:FiU10 om den
ekonomiska  politiken. Den  12  juni
fastställde  riksdagen  de  allmänna
riktlinjerna  för  den  ekonomiska
politiken som finansutskottet föreslagit
i riksdagen. I detta avsnitt behandlar
ånyo utskottet riktlinjerna för  den
ekonomiska politiken. Det  ligger  i
sakens natur att detta avsnitt om de
samlade riktlinjerna i flera avseenden
blir  en  upprepning av  motsvarande
avsnitt i FiU10. Utskottet har därför
med  hänvisning  till  den  tidigare
behandlingen valt att i detta betänkande
behandla  de yrkanden som hör  till
ämnesområdet allmänna riktlinjer för den
ekonomiska   politiken    relativt
kortfattat. Längre fram i betänkandet
behandlar utskottet de nu tillkommande
detaljerade förslagen till åtgärder för
att minska arbetslösheten.
I  proposition  207 sammanfattas  de
förslag regeringen nu lägger fram med
avsikt att till sekelskiftet halvera den
öppna arbetslösheten på följande sätt:
- Den reguljära utbildningen byggs ut med
100 000 platser i vuxenutbildningen för
att ge i första hand arbetslösa med låg
utbildningsnivå en chans att förbättra
sina  kunskaper  och  därmed  sina
möjligheter på arbetsmarknaden.
- Högskolan byggs ut med 30 000 reguljära
platser. Utbyggnaden sker över  hela
landet med särskild tyngdpunkt på Malmö,
Sundsvall-Härnösand-Östersund,
Bergslagen  och  Sydöstra  Sverige.
Regeringen preciserar nu fördelningen av
de 30 000 platserna. Minst hälften av
platserna blir inom naturvetenskap och
teknik.
- Ett program genomförs omfattande 1
miljard kronor för investeringar för
hållbar     utveckling     och
kretsloppsanpassning.
- Ett program genomförs omfattande 1
miljard      kronor      för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt.
- En fond omfattande 1 miljard kronor för
Östersjösamarbetet inrättas och inriktas
bl.a.    på    att    stärka
näringslivsutvecklingen. Den  nordiska
invest-    eringsbanken   tillförs
ytterligare resurser.
- Arbetsgivaravgifterna reduceras med 5
procentenheter för den del av lönesumman
i ett företag som understiger 600 000
kr.  Sänkningen  gäller  även  för
egenföretagare.
-    Lättnader   genomförs    i
dubbelbeskattningen med inriktning på
små och medelstora företag.
-  Försäljningsskatten på motorfordon
avskaffas   för   att   stimulera
bilförsäljningen.  Förmånsbeskattningen
av tjänstebilar sänks och förändras så
att den blir beroende av den privata
körsträckan.
-  Stämpelskatten reduceras till  en
tredjedel under perioden den 12 juni
1996 till den 31 december 1997 för att
stimulera fastighetsmarknaden.
- En översyn görs av förutsättningarna
för expansion i tjänstesektorn.
- Arbetsförmedlingarna stärks samtidigt
som de centrala resurserna reduceras.
Kommunerna  får  en  starkare  roll.
Användningen      av      de
arbetsmarknadspolitiska medlen blir mer
flexibel.
- Ersättningsnivån i a-kassan avses att
höjas till 80 % den 1 januari 1998.
Kostnaderna  finansieras  helt  genom
regelförändringar inom a-kassan.
- Arbetslöshetsförsäkringens roll som en
omställningsförsäkring stärks. En bortre
parentes  i  arbetslöshetsförsäkringen
införs den 1 januari 1997.
-  Tydliga och konkreta individuella
handlingsplaner  skall  upprättas  i
samarbete mellan arbetsförmedlingen och
den arbetssökande.
- Arbetslösa mellan 25 och 55 år ges
möjlighet att studera under ett år på
grund- och gymnasieskolenivå med ett
särskilt utbildningsbidrag motsvarande
arbetslöshetsersättningen.     Även
anställda   kan   få   del   av
utbildningsbidraget under förutsättning
att de ersätts med långtidsarbetslösa
inskrivna vid en arbetsförmedling.
- 40 000 äldre långtidsarbetslösa får
sysselsättning i kommunerna, landstingen
och  staten  med ersättning  på  a-
kassenivå.
I motion Fi110 (m) anförs att regeringen
och Moderata samlingspartiet har två
fundamentalt olika strategier för att
bekämpa massarbetslösheten. Regeringens
politik  är  att öka satsningen  på
arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder
för att minska den öppna arbetslösheten.
Därmed,  menar motionärerna,  befästs
nivån på den verkliga arbetslösheten,
och hushållen får fortsätta att bära de
enorma  kostnaderna.  Den  moderata
politiken syftar i stället till att
skapa förutsättningar för fler riktiga
arbeten.  Därmed  kan  den  verkliga
arbetslösheten minska. Bidragsberoendet
avtar, kostnaderna för arbetslösheten
sjunker och välståndet ökar. I motionen
har redovisats riktlinjer för en politik
som,  enligt motionärerna, genom  en
förnyelse av Sveriges ekonomi skapar
goda förutsättningar för företagande,
expansion och nya jobb. Förslagen kan
sammanfattas på följande sätt.
- De offentliga finanserna måste bringas
i långsiktigt hållbar balans. Det kräver
högre   ekonomisk   tillväxt   och
återhållsamhet med offentliga utgifter.
- En flexibel lönebildning är nödvändig.
Regeringen bör underlätta för aktörerna
på   arbetsmarknaden  att   förnya
lönesättningen så att den främjar den
enskildes utveckling och tillkomsten av
fler jobb.
- Företagen måste få goda förutsättningar
att växa om de skall kunna anställa
flera. Skatten på arbete och kunskap,
skatten på kapitalbildning och skatten
på  företagande måste sänkas  i  en
sammanhållen strategi.
-  En långtgående liberalisering  av
arbetsmarknaden är ett viktigt inslag i
en politik för större rörlighet och fler
jobb. En ny arbetsrättslig lagstiftning,
med  endast  ett  begränsat  antal
grundläggande stadganden om villkoren på
arbetsmarknaden bör införas. Lagen om
anställningsskydd (LAS) bör sättas ur
kraft för nyanställningar från den 1
september i år under den tid som åtgår
för att förbereda en total förenkling av
arbetsrätten.
- Kunskap blir allt viktigare för både
konkurrenskraften  och  den  sociala
rörligheten. En nationell skolpeng bör
införas,    den    kvalificerade
eftergymnasiala utbildningen byggas ut
och  insatser göras för att  främja
kvaliteten i den högre utbildningen.
-  Arbetsmarknadspolitiken skall vara
stram och bidra till att arbetsmarknaden
fungerar    väl.   En    allmän
arbetslöshetsförsäkring bör införas och
ersättningen begränsas till 300 dagar.
De åtgärder som motionärerna vill ha
genomförda redan från den 1 september i
år är följande:
- Undantag för lagen om anställningsskydd
(LAS) för nyanställningar
-  Återintroduktion av  den  enklare
arbetsrätt som gällde till den  31
december 1994
-   Skattereduktion   för   vissa
hushållstjänster
-  Rätt  till nuvärdeavskrivning  av
investeringar  i   maskiner   och
inventarier
-   Bättre  betalningsregler   för
mervärdesskatt
- Energiskattehöjningarna som genomförts
och beslutats under året un-danröjs
- Frihet för privat arbetsförmedling.
Den sammanlagda effekten för statens
finanser av förslagen i motion A49 (m)
och i motion Fi109 (m) innebär enligt
motionärerna en nettoförstärkning med
några hundra miljoner årligen jämfört
med  budgetförslaget i  partimotionen
1995/96:Fi78  (m)  som  väcktes  med
anledning av vårpropositionen.
Utskottet vill understryka att arbetet
med  budgetsaneringen  måste  drivas
vidare,   vilket   innebär   att
finanspolitiken måste  vara  fortsatt
mycket stram. Det är emellertid i detta
sammanhang   anmärkningsvärt   att
motionärerna även fortsättningsvis i de
nu aktuella motionerna blundar för de
svåra avvägningsproblem som en regering
ställs inför när finanspolitiken måste
stramas åt. Som utskottet ser det är det
nödvändigt att regering och  riksdag
mildrar  de  negativa  effekter  på
inkomstfördelningen    och    på
arbetsmarknaden som kan uppstå i arbetet
med att sanera den offentliga sektorns
finanser.
Finansutskottet delar den uppfattning
som framförs i skatteutskottets yttrande
(SkU13y)  att  ansvaret  för  de
budgetpolitiska målen och kravet  på
fördelningspolitisk hänsyn gör att det
inte  kan bli tal om åtgärder  som
försvagar  budgeten eller medför  en
förskjutning  inom saneringsprogrammet
som  rubbar  den fördelningspolitiska
balansen. I sammanhanget bör det erinras
om  att  värnskatten och den  lägre
mervärdesskatten på  livsmedel  utgör
viktiga  inslag  i  denna  balans.
Värnskatten  kommer  enligt  gällande
lagstiftning att upphöra  inkomståret
1999. Som skatteutskottet konstaterade
tidigare i våras kommer regeringen att
föreslå hur det samlade skatte- och
avgiftsuttaget skall justeras för att en
bättre  fördelningsprofil skall  nås.
Avgörande för den fördelningspolitiska
profilen  är  också balansen  mellan
besparingar och skattehöjningar.
Som nämnts ställs i motion Fi109 (m)
krav    på   förändringar    av
arbetsmarknadspolitiken och då bl.a. en
långt  gående  förändring  av  den
arbetsrättsliga     lagstiftningen.
Utskottet tolkar den moderata motionen
så att regeringen omgående bör förbereda
en lagstiftning som bl.a. sätter lagen
om anställningsskydd (LAS) ur kraft för
nyanställningar  redan  från  den  1
september i år.
I  likhet  med vad som  anförs  i
propositionen  anser  utskottet  att
arbetsrätten behöver förändras. Det är
en viktig fråga för både löntagare och
arbetsgivare. Arbetsrätten måste ha en
ändamålsenlig utformning och spegla en
rimlig  avvägning mellan  löntagarnas
behov av skydd mot godtyckliga  och
diskriminerande beslut och företagens
behov av att kontinuerligt kunna anpassa
sin organisation och sin arbetsstyrka
till förändrade förutsättningar. Det är
anmärkningsvärt  att  de  moderata
motionärerna inte beaktar  de  svåra
avväganden som finns i en utformning av
arbetsrätten. De väljer att ensidigt
stödja arbetsgivarna.
Utskottet anser att strävan bör vara
att förändringen av arbetsrätten skall
åstadkommas av arbetsmarknadens parter i
samverkan. Arbetsmarknadens parter har
meddelat regeringen att de har  för
avsikt att försöka nå en eller flera
partsgemensamma   uppgörelser   på
arbetsrättens område. Regeringen har i
samband  härmed ställt medlare  till
parternas förfogande. Parterna  skall
senast den 23 augusti i år redovisa
resultaten   av   överläggningarna.
Utskottet avvaktar mot den bakgrunden
regeringens besked när de gäller dessa
frågors fortsatta behandling.
I  den  moderata motionen framhålls
vidare som en viktig del av riktlinjerna
för den ekonomiska politiken att det
måste  skapas  goda  villkor  för
företagande och att en ökad konkurrens
är nödvändig för tillväxten och därmed
möjliggör  en  ökning  av  antalet
sysselsatta. Bl.a. ställs krav på en
sänkning av företagsskatterna, skatten
på arbete och kunskap och skatten på
kapitalbildning.
Utskottets  uppfattning  är   att
framtidens  utmaningar  kräver  goda
villkor för företag och företagande. Det
är i huvudsak inom den privata sektorn
som de nya jobben måste komma. Skatte-
och  näringspolitiken  måste  därför
utformas så att de ger goda generella
förutsättningar  för  företagande  i
Sverige.
I propositionen föreslås därför en sådan
riktning av den ekonomiska politiken.
Sålunda   skall  arbetsgivaravgiften
reduceras från den 1 januari 1997 med 5
procentenheter för den del av lönesumman
i ett företag som understiger 600 000
kr. Därigenom stimuleras särskilt de
mindre företagen. Även egenföretagare
omfattas.
Vidare aviseras en permanent lättnad i
dubbelbeskattningen med inriktning mot
små och medelstora företag. Ändringar
aviseras  i  räntefördelningen  för
enskilda  näringsidkare  för   att
underlätta generationsskiften. Dessutom
kommer arbetet att intensifieras för att
förenkla  skattereglerna för enskilda
näringsidkare.  För  att  förenkla
skatteuppbörden särskilt för småföretag
kommer    ett   nytt    enklare
skatteuppbördssystem - skattekonton -
att införas. En översyn av skatte- och
förmånsreglerna för utländska experter
och  andra nyckelpersoner skall ske.
Slutligen har regeringen fattat beslut
som innebär att tullrutinerna förenklas.
Utskottet  vill  i detta  sammanhang
framhålla  att  de  i  propositionen
föreslagna  skattelättnaderna  också
kommer att finansieras fullt ut.  I
samband med att utskottet här behandlar
den moderata motionen Fi109 (m) finns
det  anledning  att  framhålla  att
regeringen   i   anslutning   till
finansieringen  av  de  föreslagna
skattelättnaderna också har beaktat de
fördelningspolitiska aspekterna.
I motion A49 (m) yrkande 2 tas frågan
upp om förutsättningar för en flexibel
lönebildning. I motionen framhålls att
det är parterna på arbetsmarknaden som
har  det yttersta ansvaret för  att
problemet  med lönebildningen  löses.
Motionärerna framhåller att om problemen
med lönebildningen skall lösas måste
emellertid  bl.a.  grundtankarna  i
skattereformen       återställas,
arbetslöshetsförsäkringen  finansieras
med  egenavgifter  och  arbetsrätten
förändras.
Utskottet har tidigare i betänkandet
kommenterat  Moderata samlingspartiets
syn på skattepolitiken och arbetsrätten.
Utskottet återkommer till dessa frågor
längre fram i betänkandet och kommer
också att behandla finansieringen av
arbetslöshetsförsäkringen.
Det är utskottets uppfattning att en
avgörande  förutsättning  för  att
arbetslösheten uthålligt skall minska är
att lönebildningen förbättras. Så länge
som lönebildningen fungerar på nuvarande
sätt är det mycket svårt att hållbart
pressa   tillbaka   arbetslösheten.
Utgångspunkten måste vara att Sverige,
även   vid   väsentligt   lägre
arbetslöshetsnivåer än den nuvarande,
skall ha en lönekostnadsutveckling på
låg europeisk nivå. Lönebildningen måste
utformas så att de arbetslösas intressen
tas till vara i större utsträckning än i
dag.
Utskottet   delar   propositionens
uppfattning att om Sverige skall komma
ur massarbetslösheten behövs ett nytt
kontrakt   för   samverkan   på
lönebildningens område. I samband med
vårpropositionen   inbjöd   därför
regeringen arbetsmarknadens parter till
att inför regeringen redovisa sin syn på
hur  den  framtida lönebildningen  i
Sverige skall utformas. Lönebildningen
bör i första hand vara en fråga för
arbetsmarknadens parter. Samtidigt har
staten ansvar för olika regelverk som
formar    förutsättningarna    för
lönebildningen. Vid de diskussioner som
påbörjades den 28 maj överenskoms att
arbetsmarknadens parter senast den 10
juni 1997 skall redovisa sin syn på
lönebildningen och möjligheterna  att
gemensamt   formulera   nödvändiga
förändringar  av  förhandlings-  och
lönebildningssystem.     Regeringens
fortsatta   agerande  vad   gäller
lönebildningen är beroende av de svar
parterna lämnar.
I motion A49 (m) yrkande 40 framhålls
att det bland svenska experter länge
rått samstämmighet om att de negativa
effekterna av höga ersättningsnivåer var
begränsade.  I  dag  har,  menar
motionärerna, detta starkt ifrågasatts.
Mot  den  bakgrunden är det  enligt
motionärerna angeläget att som underlag
för  förändringar  analysera  sociala
ersättningars,    skatters    och
inkomstrelaterade avgifters inverkan på
lönebildningen och arbetslösheten.  I
motionen föreslås att en sådan analys
presenteras för riksdagen senast hösten
1997.
Utskottet konstaterar att i motionen
nämns  att  två större studier  har
genomförts inom det ämnesområde  som
anges  i  motionen. De  frågor  som
motionärerna vill ha belysta följs även
löpande  upp  i Konjunkturinstitutets
rapporter  och  utgör  även  viktig
information i den analys av den svenska
ekonomins utveckling som presenteras i
bilaga  1 till vårpropositionen  och
motsvarande      bilaga      i
budgetpropositionen. Även den löpande
uppföljning av åtgärder för att halvera
den öppna arbetslösheten till år 2000
som regeringen nu föreslår bör kunna
lämna  bidrag till den  analys  som
efterfrågas av motionärerna. Utskottet
anser inte mot denna bakgrund att det
finns behov av en särskild utredning i
enlighet med förslaget i motion A 49
(m).
Med  det anförda avstyrker utskottet
motion Fi109 (m) yrkande 1 och motion A
49 (m) yrkandena 1, 2 och 40.
I motion Fi110 (fp) understryks att
kampen mot arbetslösheten är en kamp för
goda företagarvillkor. Att expandera den
offentliga sektorn är med dagens skatter
och   budgetunderskott  inte   ett
realistiskt alternativ. Därför finns i
dagens Sverige ingen annan metod att
komma till rätta med arbetslösheten än
att satsa på företagandet. Inriktningen
av de ekonomiskt politiska åtgärderna
måste i grunden bygga på att selektiva
inslag byts mot ett bättre generellt
företagsklimat.
Som allra viktigast anser motionärerna
det   vara  att  kraftigt  sänka
arbetsgivaravgifterna i  första  hand
finansierat med besparingar i de s.k.
företagsstöden  och  att  reformera
arbetsrätten.
I motionen framförs också flera punkter
i de program som Folkpartiet tidigare
fört fram i riksdagen och som man ser
som mycket viktiga i kampen för fler
jobb:
- Ett avskaffande av dubbelbeskattningen
av aktieutdelningar.
- Ett återupprättande av hälften kvar i
skattereformen, dvs. avskaffande av den
s.k. värnskatten och ett nej till det
nya avsteg som nu föreslås och som ger
permanent höjd marginalskatt för ca 50
000 människor utöver dem som redan fått
det   genom  andra  skatte-  och
avgiftshöjningar.
-  Ett  avskaffande  av  de  nya
momsinbetalningsreglerna.
- En konkurrens- och avregleringspolitik
som spar pengar åt stat och kommun genom
minskade subventioner, spar pengar åt
konsumenterna genom lägre priser och
skapar ett sundare affärsklimat byggt på
konkurrens på lika villkor. En sådan
politik bör bl.a. inkludera ett stopp
för den kommunala bolagshysterin, ett
återupprättande   av   medborgarnas
lagstadgade valfrihet när det gäller
vård, barnomsorg och utbildning, ett nej
till den planerade skärpningen av det
kommunala planmonopolet avsett att göra
det möjligt för kommunalpolitiker att
stoppa lågprisaffärer.
- Förändringar i regelverket som påverkar
lönebildningen. Som motionärerna ser det
har   utfallen  av  de   senaste
lönerörelserna gjort det uppenbart att
det råder en obalans på lönemarknaden
till arbetsgivarnas nackdel. Därför är
Folkpartiet berett att medverka till att
regelförändringar av olika slag skapar
bättre balans. Det skulle vara en klar
fördel   om   egenavgifterna   i
arbetslöshetskassorna var högre, så att
det fanns ett för de anställda tydligare
samband      mellan      höga
lönekostnadshöjningar   och    hög
arbetslöshet i en bransch.
-  En  ansvarsfull  energiuppgörelse.
Osäkerheten om elförsörjningen hämmar en
viktig del av svensk industri. Det är
angeläget  att göra klart  att  den
omställning   av   det   svenska
energisystemet som förestår inte kommer
att resultera i stora och plötsliga
elprishöjningar.
Motionärerna vill starkt understryka att
inga åtgärder får vidtas som äventyrar
en trovärdig budgetsanering och därmed
en fortsatt låg inflation och lägre
räntor. Uttryckt i miljarder  kronor
innebär förslagen i motionen följande.
Bättre företagsklimat   1997   1998
Sänkta            5    12
arbetsgivaravgifter,  i
första   hand   för
tjänstesektorn
Avskaffad         5,5   5,5
dubbelbeskattning  för
alla företag
Nej till sänkt brytpunkt  0,9    1
Nej  till  försämrad   -    3
periodiseringsfond
Sänkt   skatt   för  0,4   0,4
fåmansbolag
Nej   till   längre  1,1   1,1
arbetsgivarperiod
Slopad      förtida   8    -
momsinbetalning
Totalt  sänkta skatter 20,9    23
för företagande
avgår    regeringens  5,6   5,8
förslag till sänkning
Nej  till finansiering  5,8    6
via Securum
Att finansiera      21,1   23,1
Finansiering
Reducerat företagsstöd    8    8
Höjd   pensionsålder,   4    7
ändrad förtidspension
Totalt minskade utgifter  12    15
Höjd matmoms        10    10
Total finansiering     22    25

I  motion  Fi113 (kds)  anförs  att
ekonomisk tillväxt är en förutsättning
för  att minimera arbetslösheten och
utveckla   välfärden   för   alla.
Finanspolitiken måste  vara  fortsatt
stram och budgetsaneringen fullföljas.
Skattepolitiken måste ges  en  sådan
inriktning att det totala skattetrycket
sänks, främst genom att skatten  på
arbete sänks. Därutöver är det angeläget
att den del av tjänstesektorn som riktar
sig  till de privata hushållen  får
skattelättnader  som  leder   till
utveckling och expansion.
Budgetpolitiken måste bl.a.  ha  som
långsiktigt mål att bättre balans uppnås
mellan den privata och den offentliga
sektorn. Ty när den privata sektorn
tillåts expandera, minskar behovet av
offentliga  insatser. För  att  inte
snedvrida konkurrensen och för att ge
god  effektivitet i  den  offentliga
sektorn måste staten gå vidare  med
ägarspridning  och  sälja  statliga
företag.  Det är också viktigt  att
strukturpolitiken  utformas  för  en
uthållig tillväxt. Det är nödvändigt att
en  ambitiös  miljöpolitik  blir  en
integrerad del av tillväxtpolitiken.
I     motionen     sammanfattas
Kristdemokraternas förslag om tillväxt
för nya jobb på följande sätt:
- En helt avgörande faktor för att lyckas
nedbringa arbetslösheten är den attityd
till  företagande som det politiska
etablissemanget utstrålar. Regelverket
måste ge stark motivation för  att
starta och driva företag.
- Byråkratin måste minska bl.a. genom en
samordning av de olika verksamheter som
handhar företagarfrågor.
- Arbetsrätten bör förändras så att den
bättre speglar de förhållanden  som
gäller i dag. Kristdemokraterna menar
att beslut snarast måste fattas om en
ny arbetsrätt. Beslut bör omedelbart
kunna tas om att de regler som infördes
av    fyrpartiregeringen    skall
återinföras.
- Tillgången på riskkapital måste bli
bättre.  Risksparande  skall  inte
beskattas hårdare än det helt riskfria
banksparandet.
- Royalty på patenterade uppfinningar bör
vara skattefri.
- Möjligheten att införa avdragsrätt för
avsättningar   till   individuella
utbildningskonton bör prövas.
-  De  nya  reglerna för företagens
momsinbetalningar  som  gäller  ny
tidpunkt   för  redovisning   och
inbetalning av mervärdesskatt  måste
rivas upp.
- Företagsstöden bör ses över och sänkas
i    utbyte    mot    sänkta
arbetsgivaravgifter.
- Tjänster till hushållen bör kunna
stimuleras enligt en utvidgad modell av
den typ som prövats i Danmark.
Som  utskottet ser det  föreslås  i
motionerna Fi110 (fp) och Fi113 (kds)
riktlinjer för den ekonomiska politiken
som helt överensstämmer med de motioner
som dessa partier väckte med anledning
av vårpropositionen. På samma sätt som i
motion  Fi109  (m) ställs  krav  på
skattelättnader och på förändringar i
arbetsrätten även om de i jämförelse med
förslagen från Moderata samlingspartiets
motioner  inte  alls  är  av  samma
omfattning.
De synpunkter på lönebildningen som
framförs i motionerna Fi110 (fp) och
Fi113 (kds) har också stora likheter med
den syn på denna fråga som framförs i
motionerna Fi109 (m) och A 49 (m).
Med hänvisning till utskottets tidigare
behandling av riktlinjerna  för  den
ekonomiska  politiken och  utskottets
tidigare  redovisade ställningstagande
till  skattepolitiken, frågor rörande
åtgärder inom arbetsmarknadsområdet och
lönebildningen, som utskottet redovisat
i  anslutning  till behandlingen  av
motionerna Fi109 (m) och A 49 (m),
avstyrker utskottet yrkande 1 i motion
Fi110 (fp) och yrkande 1 i motion Fi113
(kds). Utskottet vill här tillägga att
de frågor i motionerna Fi110 (fp) och
Fi113 (kds) som behandlar förslag om
nedsättning  av  socialavgifter  och
åtgärder för att stimulera utvecklingen
i tjänstesektorn tar utskottet ställning
till  längre  fram i betänkandet  i
avsnittet nedsättning av socialavgifter
resp. om en översyn av reglerna inom
tjänstesektorn.  Som  framgår   av
proposition 207 skall regeringen nu göra
en  översyn av förutsättningarna för
expansion i tjänstesektorn.
Av propositionerna 207 och 222 framgår
att när det gäller utgiftstaket och
fördelning   av   utgifterna   på
utgiftsområden  är  de  föreslagna
åtgärderna    i    propositionerna
finansierade fullt ut och att det av
riksdagen den 11 juni i år beslutade
utgiftstaket  ligger fast.  En  viss
omfördelning kan dock komma att ske
mellan utgiftsområdena till följd av
riksdagens beslut.
I motionerna Fi109 (m) yrkandena 3 och
4 och Fi110 (fp) yrkande 3 föreslås att
riksdagen dels godkänner de utgiftstak
som föreslås i motionerna för åren 1997,
1998  och  1999,  dels  godkänner
fördelningen  på  utgiftsområden  i
enlighet med den uppläggning av den
ekonomiska politiken som föreslås  i
respektive motion.
Som en följd av att utskottet inte kan
ställa sig bakom den inriktning av den
ekonomiska politiken som föreslås  i
dessa motioner avstyrker utskottet de
förslag till inriktning av budgetarbetet
som framgår av yrkandena 3 och 4 i
motion Fi109 (m) och yrkande 3 i motion
Fi110 (fp).
I motion Fi111 (v) krävs en ny och mer
expansiv inriktning på politiken om vi
skall ha utsikter att komma tillbaka
till full sysselsättning. Arbetslösheten
i Sverige ökade mycket snabbt vid 1990-
talets      början,      men
långtidsarbetslösheten är  fortfarande
relativt  begränsad i ett europeiskt
perspektiv.  Det  talar  för,  menar
motionärerna, att det fortfarande borde
finnas  möjligheter  att  komma  ur
massarbetslösheten någorlunda  snabbt.
Men det förutsätter å andra sidan en
mycket  starkare efterfrågeutveckling,
dvs. en politik som tillåter en tillväxt
av   hemmamarknaden   utan   att
statsfinanserna        urholkas.
Hemmamarknaden måste stärkas genom en
mer konjunkturstimulerande politik. Den
nuvarande ekonomiska politiken är, sägs
det i motionen, för restriktiv. Den
privata konsumtionen är för svag och det
privata   sparandet   för   högt.
Vänsterpartiet föreslår därför en något
lättare finanspolitik och en högre nivå
på de statliga utgifterna. Ett höjt
grundavdrag för låginkomsttagare  bör
genomföras.    De    ytterligare
budgetförstärkningar som regeringen och
Centerpartiet kom överens om i  den
ekonomiska vårpropositionen  i  april
måste  avvisas.  Regeringen  är  för
ensidigt  inriktad på EMU-anpassning,
något      som      försvårar
arbetslöshetsbekämpningen.  Riksbanken
måste också ta ytterligare steg för att
sänka ränteläget.
Motionärerna menar att saneringen av
statens ekonomi måste ske på ett mer
rättvist sätt. Nu får låginkomsttagarna
bära de tyngsta bördorna. De fortsatta
neddragningarna inom offentlig sektor
tränger ut kvinnor i arbetslöshet och
bidragsberoende.  En  mer  rättvis
fördelningspolitik      omfördelar
konsumtionsutrymmet och stimulerar hemma
marknaden.  Ett större  utrymme  för
kommunerna    stärker   kvinnornas
arbetsmarknad och gynnar den ekonomiska
tillväxten. Jämställdhet och  rättvis
fördelning skapar förutsättningar för en
balanserad ekonomisk utveckling.
I motionen föreslås ett program för
sysselsättningen   med    följande
sammansättning.
- Stöd till kommunsektorn i form av
sänkta
arbetsgivaravgifter        5,0
mdr
- Stöd till privat tjänstesektor via
sänkta arbets-
givaravgifter           5,0
mdr
- Sänkta egenavgifter på näringsinkomster
för
egenföretagare          0,6
mdr
- Sänkta arbetsgivaravgifter för försök
med
6-timmars arbetsdag        1,5
mdr
- Kreditstöd i form av en skatterabatt
för småföretag            1,0
mdr
- Ett grönt investeringsprogram    1,5
mdr
- Aktiv arbetsmarknadspolitik, kommuner,
utb.  kvinnor,  invandrare  och
arbetshandikappade          3,0
mdr
- Näringspolitik, FOU-stöd, nätverk  1,2
mdr
-  Akuta jobbinsatser för arbetslösa
ungdomar               1,2
mdr
Totalt:
20,0 mdr

En successiv arbetstidsförkortning är,
enligt motionärerna, en nödvändig del av
sysselsättningsprogrammet.   Dessutom
föreslås    i   motionen    ett
kompetensutvecklingsprogram      i
arbetslivet   genom   framtidsfonder
finansierade via vinstavsättningar  i
näringslivet  under  inflytande  av
parterna på arbetsmarknaden.
Utskottet konstaterar att Vänsterpartiet
står  fast  vid sitt  förslag  till
inriktning av den ekonomiska politiken
så som det presenterades i anslutning
till vårpropositionen. Det innebär bl.a.
att motionärerna avvisar den inriktning
av  arbetet  med  att  fullfölja
budgetsaneringen som riksdagen godkände
den 11 juni i år. Som utskottet ser det
är    avvägningsproblemen   mellan
efterfrågestimulanser  och  fortsatt
budgetsanering mycket svåra att lösa. I
propositionen nämns tre  åtgärder  -
försäljningsskatten  på  motorfordon
avskaffas,  förmånsbeskattningen  av
tjänstebilar sänks och stämpelskatten
reduceras till en tredjedel temporärt -
för  att  öka efterfrågan.  Det  är
utskottets  uppfattning  att  det  i
nuvarande budgetläge inte är tillrådligt
att vidta ytterligare åtgärder med denna
inriktning.
I motion Fi111 (v) hävdas vidare att
fördelningspolitiken i budgetsaneringen
är felaktig och bör ändras. Utskottet
delar inte denna uppfattning. Det är
riktigt  att  de fördelningspolitiska
frågorna också fortsättningsvis måste ha
hög prioritet. Men det är ofrånkomligt
att   den   höga   arbetslösheten,
neddragningen  av  de   offentliga
utgifterna och de stora förändringarna i
transfereringssystemet  innebär  stora
fördelningspolitiska påfrestningar. Det
framtvingade  budgetsaneringsprogrammet
omfattar nu 126 miljarder kronor. Det
råder emellertid inget tvivel om att det
är den höga arbetslösheten som mer än
något annat skapar orättvisor, vidgar
klyftorna  och urholkar den  sociala
tryggheten.    Den    viktigaste
fördelningspolitiska uppgiften är därför
att genom en sund och uthållig finans-
och penningpolitik, en aktiv närings-,
regional- och arbetsmarknadspolitik och
stora satsningar på utbildning åter ge
alla människor möjlighet att försörja
sig genom eget arbete. Då motionärerna
avvisar den inriktning av arbetet med
att  fullfölja  budgetsaneringen  som
riksdagen godkände den 11 juni i år
skulle konsekvenserna av deras politik
medföra  stora  fördelningspolitiska
påfrestningar  i  form  av  ökad
arbetslöshet.
Beräkningar  som  Finansdepartementet
genomfört pekar mot att de  samlade
effekterna  av  saneringsprogrammet,
åtgärderna  i  vårpropositionen  och
sysselsättningspropositionen kan sägas
ha en rimlig fördelningspolitisk profil.
I  motion  Fi111  (v)  upprepar
Vänsterpartiet sitt påstående att den av
regeringen   förordade   ekonomiska
politiken, som kännetecknas av en mycket
stram finanspolitik, är helt inriktad på
ett deltagande i EMU. Utskottet vill
återigen understryka att detta är en
felsyn. Även om Sverige skulle välja att
stå utanför EMU så måste det stora
underskottet i de offentliga finanserna
elimineras.
När det gäller kravet på en successiv
arbetstidsförkortning, som framförs i
motion Fi111 (v), hänvisar utskottet
till vad utskottet anför i anslutning
till behandlingen av motion Fi112 (mp).
Med det anförda avstyrker utskottet
motion Fi111 (v) yrkandena 1 och 2.
I motionerna Fi112 (mp) och Fi117 (mp)
återfinns Miljöpartiets förslag  till
riktlinjer för den ekonomiska politiken
för  att  minska arbetslösheten.  De
sammanfattas i motion Fi112 (mp)  i
följande punkter:
- Förkortad arbetstid. Normalarbetstiden
sänks till 35 timmar per vecka från
1998. För att underlätta genomslaget på
arbetsmarknaden sänks egen- avgifterna.
För  statens  del finansieras  denna
inkomstminskning genom lägre kostnader
för a-kassa och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
- Lägre skatt på arbete. Den relativa
arbetskraftskostnaden  sänks   genom
successiv  neddragning  av  främst
arbetsgivaravgifter.     Sänkningen
finansieras genom höjda energi-  och
miljöskatter. Fram t.o.m. 1999 bör ca 25
miljarder växlas från skattebasen arbete
till skattebasen energi och miljö. Detta
gynnar bl.a.                    tjänstesektorn (både
privat och offentligt) och miljö- och återvinningssektorn.
-  Bättre möjligheter för  små  och
medelstora  företag.  Översyn  och
förenkling av regelverk, en mer flexibel
arbetsrätt,  ökad  tillgänglighet  av
riskvilligt    kapital,    ändrade
skatteregler som underlättar för både
nyföretagande och tillväxt i små och
medelstora företag m.m.
-   Utbyggnad   av   miljöanpassad
infrastruktur och satsning på  gröna
jobb. Utbyggnad av miljöanpassade trafik-
och  energisystem med såväl statliga
direktinvesteringar         som
investeringsbidrag,         samt
arbetsmarknadsåtgärder  inriktade  på
miljö- och hälsoområdet i vid mening.
Högre energi- och miljöskatter (i en
skatteväxling),  samt  en  väsentligt
förbättrad  miljölagstiftning  i  en
miljöbalk, bidrar verksamt till att öka
förändringstrycket i näringslivet.
-  Utveckling  av  de  offentliga
verksamheterna   inom   välfärdens
kärnområden. Satsningar på bättre vård,
omsorg och utbildning ger jobb i sig,
men förbättrar också möjligheterna för
näringsliv och samhälle och fungerar
bättre  ekonomiskt  sett.  En  väl
fungerande offentlig sektor är också
viktig för att vidmakthålla och utveckla
en  stark  hemmamarknad. Satsningarna
finansieras främst genom att  minska
transfereringar  till  medel-  och
höginkomsttagare och till företag.
- Ökad social rättvisa. Den ekonomiska
politiken skall utformas solidariskt så
att  alla  medborgare  ges  rimliga
ekonomiska möjligheter att delta i både
den  demokratiska  processen  och  i
produktionen. Nödvändiga besparingar för
att klara statens finanser skall inte
riktas  mot dem som har de  lägsta
inkomsterna  eller minsta  ekonomiska
marginalerna - av såväl sociala som
ekonomiska skäl.
- Ökad jämlikhet mellan könen. Kvinnor
måste ges bättre möjligheter att starta
och driva företag, och därmed också
utveckla potentiella marknader som i dag
saknas eller är små.
-  Sanering  av  statens  finanser.
Saneringen av statens finanser måste
fullföljas så att statens räntekostnader
kan  minska  och det internationella
förtroendet  för  svensk   ekonomi
förstärkas ytterligare.
Utskottet vill med anledning av  de
riktlinjer för den ekonomiska politiken
som anges i motionerna Fi112 (mp) och
Fi117 (mp) anföra följande.
Som utskottet framhöll vid behandlingen
av vårpropositionen delar utskottet i
många   avseenden  den  syn   på
miljöpolitiken som framförs i motionerna
från Miljöpartiet. När det gäller den
ekologiska omställningen av det svenska
samhället framhålls i proposition 207
att miljöpolitiken har en övergripande
roll i regeringens strategi för hög
tillväxt  och  ökad  sysselsättning.
Tillväxten stimuleras genom att krav
ställs på omställning av det svenska
samhället som behövs för att tillväxten
skall ske på ett ekologiskt hållbart
sätt. Sverige skall ligga i frontlinjen
när det gäller att utveckla och använda
ny miljöteknik. Kretsloppssamhället ger
nya jobb och nya företag. Sverige skall
sträva efter att vara ett föregångsland
där tillväxt och ekologi går hand i
hand.  Visionen är  att  skapa  det
ekologiskt hållbara samhället. Med tanke
på den nuvarande svåra situationen på
arbetsmarknaden talar starka skäl för
att - trots det ansträngda budgetläget -
avsätta 1 miljard kronor för specifika
miljöinvesteringar,   vilket   också
föreslås i propositionen.
Såvitt utskottet förstår är förslaget
om  arbetstidsförkortning en  av  de
viktigaste  delarna i den ekonomiska
politik som Miljöpartiet förordar. I
betänkande    1995/96:FiU10    om
vårpropositionen framhöll utskottet att
denna fråga är mycket komplex. En kort
redogörelse   gavs    för    en
forskningsrapport som presenterade en
översikt  över teorier och  empirisk
forskning inom detta område.
Vidare hänvisade utskottet till att den
av  regeringen  tillsatta  1995  års
arbetstidskommitté bl.a. har som uppgift
att  analysera  konsekvenserna  för
sysselsättningen av förkortad arbetstid.
Utredningen skall lämna slutförslag i
höst.
I motion Fi112 (mp) understryks också
vikten av att skapa bättre möjligheter
för  små  och  medelstora  företag.
Utskottet  vill  i det  sammanhanget
hänvisa till att det i propositionen
föreslås att 1 miljard kronor avsätts
till    ett    program    för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt. Programmet, som har en tydlig
småföretagsinriktning,   avser   att
underlätta för Sverige att  utveckla
kunskapssamhället, göra det enklare att
vara  företagare  och  att  påbörja
omställningen mot en hållbar utveckling.
Programmet  innebär  bl.a.  att  en
delegation   för  förenkling   för
småföretagen inrättas vars uppgift är
att redovisa förslag som kan stimulera
till  nyetableringar samt möjligheter
till  förenklingar  av  regler  för
småföretag. Utöver småföretagsprogrammet
avser regeringen att initiera en bred
samverkan  i länen för en  effektiv
närings- och regionalpolitik inriktad
mot de mindre företagen. Utskottet, som
ställer  sig  bakom  propositionens
förslag, behandlar dessa frågor  mer
ingående  i betänkandets avsnitt  om
program   för   företagsutveckling,
förnyelse och tillväxt.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion Fi112 (mp) yrkande 1 och motion
Fi117 (mp) yrkandena 1-4, 6 och 42.
Utskottet  tillstyrker  de  allmänna
riktlinjer för den ekonomiska politiken
som förordas i proposition 207.
Studier av internationella exempel
I motion A49 (m) yrkande 3 framhålls att
Sverige  bör  dra  nytta  av  goda
internationella exempel i kampen mot
arbetslösheten. Motionärerna  förordar
att initiativ tas till grundläggande
studier av goda exempel från  andra
länder för att vidga beslutsunderlaget
som  en  del  av  en  nödvändig
liberalisering  av   den   svenska
arbetsmarknaden. Resultaten av studierna
bör  enligt  motionärerna  successivt
redovisas  för  riksdagen  under  de
kommande två åren.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning att det är viktigt att följa
den  ekonomiska utvecklingen och den
förda politiken i länder som har eller
har  haft problem liknande dem  som
drabbat  Sverige.  Samtidigt  vill
utskottet  erinra  om  att  sådana
organisationer som OECD, EU-kommissionen
och Internationella Valutafonden (IMF)
löpande  redovisar  analyser   och
presenterar statistiskt material  som
möjliggör sådana jämförelser. Utskottet
vill i detta sammanhang även nämna att
Konjunkturinstitutet  i  sin  senaste
rapport  om konjunkturläget  gör  en
jämförande analys av arbetslöshet och
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  i
Norden. Institutet planerar att utvidga
denna analys till att omfatta  fler
länder i kommande rapporter.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion A49 (m) yrkande 3.
Svensk arbetsmarknad i ett europeiskt
perspektiv
I motion Fi125 av Sten Tolgfors och Per
Bill   (båda   m)   begärs   ett
tillkännagivande till regeringen utifrån
motionärernas   syn   på   svensk
arbetsmarknad  i  ett   europeiskt
perspektiv.
Motionärerna  framhåller  vikten  av
frihandel mellan EU och tredje land,
samt  den  inre  marknadens  fulla
förverkligande  och  upprätthållande.
Motionärerna betonar också vikten av att
Essen-deklarationens     intentioner
förverkligas  både i Europa  och  i
Sverige.  Man kritiserar vidare  det
socialdemokratiska  förslaget  om  en
europeisk  sysselsättningsunion  som
motionärerna   karakteriserar   som
substanslöst. Det är enligt motionärerna
inte   fler  deklarationer   eller
målsättningar i fördragen som krävs för
att få ner arbetslösheten. Redan  i
Romfördraget  slås  vikten  av  god
sysselsättning fast. Huvudansvaret för
sysselsättningen ligger och måste ligga
på den nationella nivån. Det är nämligen
medlemsländerna  som   huvudsakligen
bestämmer  i  frågor som arbetsrätt,
lönebildning, arbetsmarknadspolitik och
utbildningsinsatser. Det finns ingenting
att vinna på att dessa frågor görs till
överstatliga  politikområden.  Tvärtom
måste utrymme ges för en anpassning till
inhemska förhållanden.
Att skapa ett bättre näringsklimat och
lägga grund för växande internationell
konkurrenskraft  är  i  huvudsak  en
utmaning för Sveriges riksdag, liksom
för övriga europeiska parlament. Vissa
av de beslut som måste tas den kommande
tiden måste dock, enligt motionärerna,
föregås  av avreglering på europeisk
nivå.  Den sociala stadgan och  det
sociala protokollet manifesterar en i
deras tycke alltför långtgående allmän
ambition till europeisk reglering.
Slutligen framförs kravet att Sverige
vid den pågående regeringskonferensen
skall   driva  kravet   på   ett
fördragsmässigt stöd för en systematisk
avreglering  av EU:s  regelverk.  En
allmänt omfattad uppfattning är att den
europeiska  arbetsmarknaden  generellt
sett är för stel och att detta är en av
EU-områdets        allvarligaste
konkurrenshämmande faktorer.  Det  är
därför olyckligt att vissa EU-direktiv
är så detaljerade och/eller så långt
gående att de bidrar till att öka denna
stelhet. Exempel på detta ger det s.k.
arbetstidsdirektivet         och
överlåtelsedirektivet. Som motionärerna
ser saken bör arbetsrätt primärt vara en
nationell angelägenhet. Medlemsländerna
bör  i huvudsak få välja sina egna
arbetsrättsliga lösningar.
Arbetsmarknadsutskottet anför i  sitt
yttrande (AU6y) att man tidigare under
våren har haft att bedöma flera av de
frågor som tas upp i motion Fi125 (m)
(1995/96:UU13, AU3y m.fl., rskr. 199).
Arbetsmarknadsutskottet finner  därför
inte  skäl  att i detta  sammanhang
penetrera  alla  de  frågor  som
motionärerna berör.
Arbetsmarknadsutskottets uppfattning är
att det inte räcker att fullfölja den
inre  marknaden  och  att  fullfölja
Essenpunkterna.  Sysselsättningsfrågan
bör  lösas  med  mer av  europeiskt
samarbete. Det är viktigt att  EU:s
medlemsländer har en gemensam strategi
för att möta arbetslösheten och få till
stånd ökad  sysselsättning. Samtidigt
krävs en kraftfull arbetsmarknadspolitik
nationellt     i      Sverige.
Arbetsmarknadsutskottet  ställde  sig
bakom  regeringens  uppfattning  att
Sverige vid EU:s regeringskonferens 1996
skulle   verka   för   en   s.k.
sysselsättningsunion, dvs. att det i
grundfördragen förs in ett avsnitt om
sysselsättningspolitik med  gemensamma
mål,  gemensamma procedurer och  ett
gemensamt  åtagande att följa  vissa
principer för sysselsättningspolitiken.
Arbetsmarknadsutskottets uppfattning är
vidare att arbetstagarnas ställning inom
EU snarare måste stärkas än försvagas.
Av   den   anledningen   förordade
arbetsmarknadsutskottet att regeringen
vid regeringskonferensen skulle verka
för att EG:s sociala protokoll, som rör
bl.a. arbetstagarnas rättigheter, skrivs
in i Romfördraget. En försämring av
arbetstagarnas  rättigheter genom  en
uttunning av det sociala protokollet
eller Europarådets sociala stadga kommer
enligt arbetsmarknadsutskottets mening
inte att leda till ökad sysselsättning
inom EU.
Riksdagen   har  nyligen   (prop.
1995/96:162,  bet. AU9,  rskr.  219)
beslutat  att EG:s arbetstidsdirektiv
tills vidare skall genomföras på det
sättet att det i arbetstidslagen förs in
en bestämmelse om s.k. EG-spärr, dvs. en
bestämmelse om att kollektivavtal som
slutits   med   avvikelse   från
arbetstidslagens  regler  inte  får
underskrida direktivets minimikrav. De
materiella    bestämmelserna    i
arbetstidslagen  och  annan  berörd
lagstiftning skall i princip  lämnas
oförändrade  i  avvaktan  på  att
Arbetstidskommittén slutför sitt arbete.
Av  hänsyn  till Arbetstidskommitténs
arbete anser arbetsmarknadsutskottet att
riksdagen inte bör uttala någon mening
om    bestämmelserna   i   EG:s
arbetstidsdirektiv.
Med   det   anförda   avstyrker
arbetsmarknadsutskottet motion Fi125.
Näringsutskottet tar i sitt yttrande
(NU10y) upp frågan om frihandel, som tas
upp som en punkt i motion Fi125 (m).
Frihandel är, enligt näringsutskottets
mening, en avgörande drivkraft för den
globala ekonomiska utvecklingen.  Som
sägs i både propositionen och den nämnda
motionen bör Sverige fortsätta att verka
för ökad liberalisering i världshandeln.
Enligt näringsutskottets mening är det
angeläget att Sverige inom EU intar en
aktiv och pådrivande roll och fortsätter
att verka för ökad frihandel mellan EU
och tredje land.
Den  inre  marknaden utgör,  enligt
näringsutskottets  uppfattning,  ett
kärnområde i EU-samarbetet. Genom den
inre marknaden har svenska företag och
konsumenter  fått tillgång  till  en
hemmamarknad  som  omfattar  ca  370
miljoner invånare. En väl fungerande
inre marknad är av avgörande betydelse
för Sveriges ekonomi och utveckling. Det
är därför väsentligt att en effektiv
tillämpning    av   lagstiftningen
beträffande denna marknad säkerställs,
så   att   det  inte   uppkommer
konkurrenssnedvridningar mellan företag
i olika länder. Sverige bör fortsätta
att inom EU agera i denna riktning.
Med   det   anförda   avstyrker
näringsutskottet den nämnda motionen i
berörd del.
Finansutskottet delar de uppfattningar
i   arbetsmarknadsutskottets   och
näringsutskottets yttranden  som  här
redovisats. Något tillkännagivande till
regeringen med anledning av motion Fi125
(m) är enligt finansutskottets mening
inte påkallat varför den avstyrks.
Riksbankens uppgifter
I motion Fi114 av Birgitta Hambraeus (c)
begärs  en  utredning om Riksbankens
uppgifter  och  en  översyn   av
riksbankslagen.
Utskottet redovisade i sitt av riksdagen
den 11 juni 1996 godkända betänkande
1995/96:FiU10 (rskr. 304) att ett arbete
påbörjats för att förbereda förändringar
i lagstiftningen mot bakgrund av de nya
förutsättningarna  för  penning-  och
valutapolitiken.
Finansutskottet ser inte anledning att
föregripa  regeringens  arbete  och
avstyrker motion Fi114 (c).
Skattepolitiken
Fördelningspolitiska effekter av
skattepolitiken
I motion Fi116 (yrkande 3) av Gudrun
Schyman m.fl. (v) föreslås riktlinjer
för  skattepolitiken som innebär att
större hänsyn bör tas till skatternas
fördelningspolitiska effekter. Partiets
förslag innefattar bl.a. en sänkning av
skatten på lägre inkomster, t.ex. genom
höjt grundavdrag. Förslaget bör enligt
motionärerna kombineras med ett slopat
grundavdrag för inkomster som ligger
över  brytpunkten. Förmögenhetsskatten
breddas och ytterligare skalsteg införs.
För att stödja mindre och nystartade
företag förespråkar motionärerna sänkta
egenavgifter för egenföretagare och ett
kreditstöd  genom skatteavdrag.  Inom
tjänstesektorn   föreslås   sänkta
arbetsgivaravgifter för såväl kommunal
som     privat    tjänstesektor.
Bolagsbeskattningen   bör   enligt
motionärerna höjas och  en  särskild
värnskatt på 5 % tas ut. På energi- och
miljöområdet vill motionärerna se ett
successivt ökat skatteuttag, främst för
el  och  koldioxidutsläpp. De  höjda
skatterna på energi- och miljöområdet
bör  ingå i en plan för  en  grön
skatteväxling för att finansiera sänkt
skatt på arbete. En målsättning kan vara
att växlingen skall omfatta 5-6 % av
BNP.   Regeringen  bör,   föreslår
motionärerna vidare (yrkande  2),  i
samband med budgetpropositionen hösten
1996 för riksdagen redovisa ett samlat
ställningstagande  till   hur   de
fördelningspolitiska  skevheterna  i
skattereformen skall justeras.
Skatteutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande (SkU13y) att stora uppoffringar
gjorts för att sanera de offentliga
finanserna  och återvinna  omvärldens
förtroende för en stabil svensk krona.
Det är viktigt att saneringspolitiken
fullföljs så att målen om balans i de
offentliga finanserna successivt nås.
Samtidigt  som  de  budgetpolitiska
riktlinjerna ligger fast är det, anför
skatteutskottet vidare, viktigt att de
åtgärder  som vidtas  för  att  öka
tillväxten  och  sysselsättningen  är
fördelningspolitiskt  godtagbara.  Att
begränsa  arbetslösheten  är  mycket
angeläget, även ur fördelningspolitisk
synpunkt.
Skatteutskottet  erinrar  om  att
värnskatten   och   den   lägre
mervärdesskatten på  livsmedel  utgör
viktiga  fördelningspolitiska  inslag.
Värnskatten  kommer  enligt  gällande
lagstiftning att upphöra  inkomståret
1999. Regeringen har emellertid aviserat
att den kommer att föreslå hur det
samlade skatte- och avgiftsuttaget skall
justeras   för  att  en   bättre
fördelningsprofil skall nås.
Skatteutskottet avstyrker motionen i
här aktuella delar med det anförda och
med hänvisning till vad skatteutskottet
anfört tidigare i ett yttrande till
finansutskottet (1995/96:SkU12y).
Finansutskottet  har  tidigare   i
betänkandet behandlat riktlinjerna för
den  ekonomiska politiken och i det
sammanhanget     berört     de
fördelningspolitiska konsekvenserna av
den  ekonomiska politiken.  Utskottet
avstyrker, i likhet med skatteutskottet,
motion Fi116 (v) yrkandena 2 och 3.
Tillfällig nedsättning av stämpelskatt
I proposition 222 (avsnitt 4.2, yrkande
5) föreslås en tillfällig nedsättning av
stämpelskatten  i syfte  att  minska
transaktionskostnaden vid förvärv  av
fastigheter. Stämpelskatten sätts ned
till en tredjedel vid förvärv av fast
egendom och tomträtter under tiden den
12 juni 1996-den 31 december 1997. En
förutsättning  är  att  inskrivning
beviljas före utgången av mars 1998. I
stället  för  skattesatserna  1,5  %
respektive  3  %  skall  de  nya
skattesatserna vara 0,5 % respektive
1 %. Överskjutande skatt på förvärv som
skrivs in fram till den 1 augusti 1996
kommer  att  återbetalas i  särskild
ordning.
Avslagsyrkanden framställs i motioner
från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I
motion  Fi116 (yrkande 4) av Gudrun
Schyman m.fl. (v) anför motionärerna att
stämpelskatten  utgör  en  så  pass
begränsad kostnad vid köp av småhus att
den  inte  på något avgörande  sätt
påverkar beslutet att genomföra  ett
förvärv.  Vid större affärer  uppgår
stämpelskatten   visserligen   till
betydande belopp men spelar även i dessa
fall  en  marginell  roll  för  den
långsiktiga avkastningen  och  därmed
prisbilden.   Även   om   antalet
fastighetsaffärer ökar är det enligt
motionärerna osannolikt att detta skulle
påverka byggandet.
I motion Fi117 (yrkande 15) av Birger
Schlaug m.fl. (mp) anförs att det är
tveksamt om en stimulans för köp av
redan byggda fastigheter kommer att ha
någon effekt på byggandet. Det är enligt
motionärerna bättre att t.ex.  satsa
ytterligare på allergisanering av skolor
och bostäder.
I motion Fi129 av Jerry Martinger (m)
anförs   att   hänvisningen   till
förvärvsdatum  kan  ge  upphov  till
tolkningstvister,   och   motionären
hemställer därför att nedsättningen får
avse alla inskrivningsbeslut som fattas
efter den 12 juni 1996 och där ansökan
om inskrivning har ingivits senast den
31 december 1997.
Skatteutskottet  instämmer  i  sitt
yttrande  (SkU13y)  i  regeringens
bedömning att en tillfällig nedsättning
av   stämpelskatten   skulle   öka
omsättningshastigheten        på
fastighetsmarknaden.      Nuvarande
stämpelskatt            höjer
transaktionskostnaderna och bidrar till
att   dämpa  omsättningen.  Enligt
skatteutskottets mening kan en sänkning
av  stämpelskatten  på  fastigheter
underlätta  en  återhämtning  inom
byggsektorn  och  anser  därför  att
förslaget bör genomföras.
När det gäller den närmare utformningen
finner  skatteutskottet fog  för  de
invändningar som görs i motion Fi129
(m), men konstaterar samtidigt att en
förändring av det slag som motionären
föreslår  medför  en  merkostnad  av
betydande  storlek.  Vid  en  samlad
bedömning  anser skatteutskottet  att
anknytningen  till förvärvsdatum  bör
behållas.
Sammantaget tillstyrker skatteutskottet
propositionen i denna del och avstyrker
de aktuella motionerna. Vid yttrandet
har  avvikande meningar fogats  från
Moderata samlingspartiet och Folkpartiet
liberalerna samt en gemensam avvikande
mening  från  Vänsterpartiet   och
Miljöpartiet de gröna.
I sin avvikande mening anför Moderata
samlingspartiets representanter att de
utgår från att ett underlag för att
bedöma de statsfinansiella effekterna av
att tillstyrka motion Fi129 (m) kommer
att   kunna   tas   fram   under
finansutskottets beredning av ärendet.
Bostadsutskottet ansluter sig i sitt
yttrande (BoU11y) till propositionens
förslag på de i propositionen angivna
grunderna.  De  av  bostadsutskottet
behandlade motionsyrkandena avstyrks i
motsvarande  del. Vid yttrandet  har
avvikande  meningar  fogats   från
företrädarna  för Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet de gröna.
Finansutskottet vill med anledning av
motion Fi129 (m) anföra följande. Enligt
jordabalken (20 kap. 2 §) skall lagfart
sökas inom tre månader efter det att den
handling på vilken förvärvet grundas
upprättades. Det innebär att de förvärv
som ägt rum under tiden 12 mars-12 juni
och där köparen ännu inte ansökt om
inskrivning  skulle   beröras   av
motionärernas   förslag.    Enligt
motionsförslaget  skulle  dessa  köp
belastas med den lägre stämpelskatten.
Kostnaden under en tremånadersperiod för
skattesänkningen  beräknas  vara  500
miljoner kronor (helårseffekten beräknas
i  propositionen  till  2  miljarder
kronor). Samtidigt bör man emellertid i
en  kalkyl beakta hur aktörerna  på
fastighetsmarknaden kan tänkas agera med
anledning av de nya reglerna. Vid en
samlad  bedömning av olika  faktorer
innebär  det att kostnaden  troligen
kommer att vara lägre än 500 miljoner,
men fortfarande uppgå till ett betydande
belopp.
Sammanfattningsvis innebär detta att
kostnaden kan komma att uppgå  till
uppemot 500 miljoner kronor, men att det
råder osäkerhet om det exakta beloppet.
Utskottet konstaterar således att om
motionen tillmötesgås kommer det att
leda   till   kraftigt   minskade
statsinkomster. Det kan dessutom påpekas
att eftersom åtgärden är avsedd som en
stimulansåtgärd är det verkningslöst att
sänka stämpelskatten med effekt  för
förlupen tid.
Finansutskottet tillstyrker i likhet
med skatteutskottet och bostadsutskottet
därför propositionen i denna del och
avstyrker motionerna Fi116 (v) yrkande
4, Fi117 (mp) yrkande 15 och Fi129 (m).
Fastighetsskatt
I  motion Fi118 (yrkande 1) av Alf
Svensson m.fl. (kds) anförs att det
stora problemet på fastighetsmarknaden
inte   är   stämpelskatten   utan
fastighetsskatten. Motionärerna föreslår
därför att fastighetsskatten sänks från
1,7 % till 1,5 % och att skatteuttaget i
storstäder och skärgård begränsas genom
en takregel.
I motion Fi115 (yrkande 2) av Lena
Klevenås (s) föreslår motionären att
fastighetsskatten bör utformas så att
investeringar  som  är  bra  från
miljösynpunkt uppmuntras.
Skatteutskottet erinrar i sitt yttrande
(SkU13y) om att utskottet senast har
behandlat    yrkanden    angående
fastighetsskatten i ett yttrande till
bostadsutskottet (1995/96:SkU8y). Enligt
skatteutskottets uppfattning saknas det
statsfinansiellt utrymme för en allmän
sänkning  av  fastighetsskatten  som
föreslås i motion Fi118 (kds). Höjningen
av skattesatsen från 1,5 % till 1,7 %
har gjort det möjligt att undvika en
höjning av den garanterade räntan för
vissa bostäder. De speciella problemen
för den bofasta befolkningen i vissa
skärgårdsområden och andra attraktiva
fritidsområden har tagits upp i  en
särskild     översyn      inom
Finansdepartementet    som    har
målsättningen att redovisa sitt arbete
före halvårsskiftet 1996.
Vad beträffar behovet av stimulanser
för  miljöriktiga  investeringar  som
föreslås  i motion Fi115 (s)  anser
skatteutskottet att detta bör  kunna
tillgodoses  på annat sätt  än  via
fastighetsbeskattningen.
Med   det   anförda   avstyrker
skatteutskottet   motionerna.   Vid
yttrandet har avvikande meningar fogats
från  Moderata  samlingspartiets  och
Kristdemokraternas representanter.
Bostadsutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande (BoU11y) motionsförslaget om
sänkt  fastighetsskatt med hänvisning
till att det behandlade och avstyrkte
motsvarande förslag om fastighetsskatten
i betänkande 1995/96:BoU10 (se s. 10).
Vid yttrandet har en avvikande mening
fogats från Moderata samlingspartiet och
en   gemensam   från   Folkpartiet
liberalernas  och  Kristdemokraternas
representanter. Särskilda yttranden har
anförts    av    Centerpartiets,
Vänsterpartiets  och Miljöpartiet  de
grönas företrädare.
Finansutskottet    noterar    att
skatteministern  i ett  frågesvar  i
riksdagen den 28 juni har redovisat
vissa överväganden med anledning  av
översynen av fastighetsbeskattningen i
vissa  skärgårdsområden  och  andra
attraktiva  fritidsområden.  Utskottet
avstyrker, i likhet med skatte- och
bostadsutskotten, motion Fi118  (kds)
yrkande 1.
Utskottet har ingen annan mening än
skatteutskottet när det gäller motion
Fi115 (s) yrkande 2 och avstyrker därmed
även detta yrkande.
Stämpelskatt för AP-fonden
I  proposition  222 (avsnitt  4.2.3,
yrkande 6) föreslår regeringen att AP-
fonden skall vara skattskyldig enligt
stämpelskattelagen. Eftersom den, till
skillnad  från  andra  placerare  på
fastighetsmarknaden, inte behöver betala
stämpelskatt,  snedvrids  emellertid
konkurrensen på denna marknad. Genom
regeringsförslaget kommer AP-fonden att
arbeta under samma villkor som övriga
marknadsaktörer.
Skatteutskottet har i sitt  yttrande
(SkU13y) inte funnit någon anledning
till  erinran  mot  förslaget  och
tillstyrker det därför.
Inte heller finansutskottet finner någon
anledning   till  erinran   varför
propositionen tillstyrks i denna del.
Skatter och avgifter på motorfordon
I  proposition  222  (avsnitt  4.3,
yrkandena 1-3) föreslås ett skifte från
försäljningsskatt till fordonsskatt i
syfte att stimulera till en förnyelse av
bilparken.  Försäljningsskatten   på
personbilar slopas i miljöklass 1 och 2
och sänks till 2 000 kr i miljöklass 3
med verkan fr.o.m. den 12 juni 1996.
Försäljningsskatt som debiterats fram
till lagändringens ikraftträdande den 1
augusti 1996 skall återbetalas till den
skattskyldige. Fordonsskatten höjs med
50 % för personbilar och 15 % för
dieselbilar av årsmodell 1994  eller
senare.  Av administrativa skäl  kan
höjningen av fordonsskatten träda  i
kraft först fr.o.m. den 1 oktober 1996.
En följdändring berör bilskrotningslagen
(1975:343).
Förslaget om höjd fordonsskatt avstyrks
i  motion Fi120 (yrkande 1) av  Bo
Lundgren m.fl. (m). Motionärerna har
ingen invändning mot att en övergång
till  moderna och miljövänliga bilar
underlättas     genom     slopad
försäljningsskatt men anser att det är
fel att höja fordonsskatten eftersom
detta gör det svårare för personer som
är beroende av bilen för sitt arbete
eller bor i glesbygd.
I motion Fi117 (yrkandena 18-20) av
Birger Schlaug m.fl. (mp) hemställer
motionärerna att förslaget avslås. Det
är enligt motionärerna tveksamt om det
är  positivt  ur  miljösynpunkt  att
stimulera  till  en  förnyelse  av
bilparken.  Effekten  kan   enligt
motionärerna i stället bli att  den
totala bilparken och därmed bilåkandet
vkar,  bl.a.  på  bekostnad   av
kollektivtrafiken.
I motion Fi116 (yrkande 5) av Gudrun
Schyman m.fl. (v) anför motionärerna att
det föreslagna skiftet bör följas av
fler  och  snabba steg som  skärper
miljöprofilen   när   det   gäller
beskattningen av bilismen. Även om det
pågår ett utredningsarbete med denna
inriktning  anser  motionärerna  att
riksdagen bör deklarera att en ökad
miljörelatering är önskvärd och  att
denna bör innefatta ett differentierat
skatteuttag   med   hänsyn   till
bensinförbrukning, utsläpp och  annan
miljöpåverkan under bilens livscykel.
I motion Fi133 av Lars Hedfors (s) och
Eskil Erlandsson (c) yrkar motionärerna
att reglerna skall börja tillämpas den
11 juni i stället för den 12 juni 1996
eftersom uppgifter av denna innebörd
lämnats vid den presskonferens som hölls
när förslagen presenterades.
I  sitt  yttrande (SkU13y) instämmer
skatteutskottet i regeringens bedömning
att försäljningsskatten på personbilar
bidrar till att dämpa omsättningen av
bilparken, vilket bidragit till att den
svenska bilparken blivit allt äldre. En
förskjutning av skatteuttaget på bilar
från försäljningsskatt till fordonsskatt
torde bidra till att öka omsättningen
och ha positiva effekter på miljön,
trafiksäkerheten  och  aktiviteten  i
bilindustrin.   Om   den   högre
försäljningsskatten på personbilar  i
miljöklass 3 bibehålls bidrar detta till
att introducera miljövänligare bilar.
Skatteutskottet   delar    således
regeringens bedömning och anser  att
förslaget bör genomföras.
Med hänsyn till att uppgifter lämnats
om ett ikraftträdande redan den 11 juni
finns  det,  enligt  skatteutskottets
mening, skäl att justera datum  för
ikraftträdande så att även denna dag
täcks in. Ändringen berör punkt 3 av
vvergångsbestämmelserna  till  lagen
(1996:537) om ändring i lagen (1978:69)
om  försäljningsskatt på motorfordon.
Bestämmelsen  bör  härvid  ges  en
utformning   som   klargör   att
försäljningsskatt  skall  utgå   i
miljöklass 3 även efter ikraftträdandet.
Vidare bör, anför skatteutskottet, en
följdändring  göras i  punkt  2  av
övergångsbestämmelserna i förslaget till
lag  om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343).
Vad avser förslaget i motion Fi116 (v)
om   miljörelaterad   bilbeskattning
avstyrker skatteutskottet motionärernas
förslag med hänvisning till det pågående
utredningsarbetet           i
Kommunikationskommittén (K 1995:01).
Till  skatteutskottets yttrande  har
avvikande meningar fogats från Moderata
samlingspartiets, Vänsterpartiets  och
Miljöpartiet de grönas företrädare.
Även finansutskottet finner skäl för ett
skifte  från  försäljningsskatt  till
fordonsskatt i syfte att stimulera en
förnyelse av bilparken och tillstyrker
därför  regeringsförslaget  med  de
ändringar som skatteutskottet förordat.
Finansutskottets lagförslag återfinns i
hemställan till betänkandet. Utskottet
kan  konstatera  att  ändringen  av
ikraftträdandedagen från den 12 till den
11 juni kommer att medföra minskade
statsinkomster  på  ett  belopp  i
storleksordningen 7 miljoner  kronor.
(Helårseffekten beräknas i propositionen
bli  1,5 miljarder kronor för  åren
1997-1999.)
Finansutskottet instämmer  vidare  i
skatteutskottets yttrande  beträffande
yrkandet    om    miljörelaterad
bilbeskattning om motion Fi116 (v).
Utskottet tillstyrker därmed  motion
Fi133 (s, c) samt propositionen i denna
del med angiven justering och avstyrker
motionerna Fi116 (v) yrkande 5, Fi117
(mp) yrkandena 18-20 och Fi120  (m)
yrkande 1.
Tobaksskatt
I proposition 222 (avsnitt 4.4, yrkande
4) föreslås att skatten på tobaksvaror
höjs med 15 % fr.o.m. den 1 januari
1997. Förslaget ingår som ett led i
finansieringen  av de  åtgärder  som
regeringen  föreslår för att  minska
arbetslösheten. För en sådan höjning
talar, menar regeringen, folkhälsoskäl
samt att Sverige för närvarande ligger
under de miniminivåer på tobaksskatt som
gäller inom EU.
Skatteutskottet instämmer i regeringens
förslag beträffande tobaksskatten och
tillstyrker i sitt yttrande (SkU13y)
därför regeringens förslag.
Finansutskottet har ingen annan mening
än  skatteutskottet  och  tillstyrker
därmed proposition 222 i denna del.
Skattereglerna för allemansfonder
I propositionen (yrkande 7, avsnitt 4.5)
föreslås   att   de   särskilda
skattelättnaderna  för  sparande  i
allemansfond slopas fr.o.m. år 1997.
Regeringen konstaterar i propositionen
att allemansfonderna i inte obetydlig
mån  bidragit  till  dagens  breda
aktieägande. Denna fördel har tidigare
uppvägt det från principiella grunder
negativa med en selektiv sparstimulans.
I  nuvarande ekonomiska  läge  finns
emellertid  inte, enligt  regeringens
mening, tillräckliga skäl att bibehålla
en  sådan  skattestimulans för  ökat
hushållssparande, varför den föreslås
avvecklas.
Om särreglerna för beskattningen tas
bort faller skälet för de särskilda spar-
och placeringsregler som finns i lagen
(1983:89)   om   allemanssparande.
Regeringen aviserar därför  att  den
senare  kommer  att  återkomma  till
riksdagen  med  förslag  beträffande
allemansfondernas    spar-    och
placeringsregler.
Moderata samlingspartiet anser i motion
Fi120 (yrkande 2) att frågan om slopad
förmånsbehandling av allemansfonder bör
tas  upp i samband med en generell
sänkning av skatten på kapitalinkomster.
Regeringsförslaget, som måste kombineras
med  att  placeringsreglerna  blir
likvärdiga  med  andra  former  av
aktiefondsparande,   bör    enligt
motionärerna avslås i avvaktan på ett
förslag om detta.
I Folkpartiet liberalernas motion Fi110
föreslås (yrkande 6) att de särskilda
spar-  och placeringsreglerna upphävs
samtidigt som skattereglerna  ändras.
Motionärerna har emellertid ingenting
att erinra emot att förmånsbehandlingen
av allemansfonder slopas.
I  Kristdemokraternas  motion  Fi118
(yrkande  2)  yrkas  avslag   på
regeringsförslaget    att    slopa
förmånsbehandlingen. Motionärerna delar
inte regeringens uppfattning att det av
statsfinansiella skäl finns anledning
att skärpa beskattningen av sparande i
allemansfonder. De anser att det alltid
finns skäl för att skattemässigt gynna
ett grundsparande hos hushållen.
Skatteutskottet tar i sitt  yttrande
(SkU13y)  upp  förslagen  beträffande
skattereglerna men inte beträffande spar-
och  placeringsreglerna. I  yttrandet
konstaterar   skatteutskottet   att
skattelättnaderna  för  allemansfonder
utgör ett avsteg från principen  om
neutral beskattning och anser, i likhet
med regeringen, att det i nuvarande
ekonomiska läge inte finns tillräckliga
skäl att bibehålla denna skattestimulans
för ett ökat hushållssparande.
Skatteutskottet  tillstyrker  sålunda
propositionen i denna del och avstyrker
motionerna Fi120 (m) och Fi118 (kds) i
här aktuella delar. Vid skatteutskottets
yttrande  i  denna del  har  fogats
avvikande meningar från företrädarna för
Moderata    samlingspartiet    och
Kristdemokraterna.
Finansutskottet behandlade särreglerna
för  allemansfonder  senast  i  sitt
betänkande om ändringar i lagen  om
allemanssparande, m.m. (bet. 1995/96:
FiU2).  Utskottet  erinrade  i  det
sammanhanget om de positiva effekter som
allemansfonderna har haft för att bredda
aktieägandet och för att tillföra nytt
kapital till riskkapitalmarknaden. Mot
bakgrund   av   det   nuvarande
statsfinansiella läget och med hänsyn
till  att de sysselsättningspolitiska
åtgärder  som regeringen föreslår  i
propositionerna, och som utskottet här
ställer sig bakom, behöver finansieras,
delar utskottet regeringens uppfattning
att  de gynnsamma skattereglerna för
allemansfonder bör avvecklas.
I propositionen aviserar regeringen att
den avser att återkomma med förslag om
de    särskilda    spar-    och
placeringsreglerna för allemansfonderna.
Regeringen  har  dessutom  i  ett
pressmeddelande  den  26  juni  1996
aviserat att de särskilda spar- och
placeringsreglerna  som  gäller  för
allemansfonderna bör tas bort fr.o.m.
1997.  Utskottet  delar  regeringens
uppfattning  att  avskaffandet  av
allemanssparreglerna fordrar ytterligare
överväganden   med   avseende   på
övergångsbestämmelserna och finner det
därför lämpligt att riksdagen avvaktar
med  regeländringar tills  regeringen
återkommer med förslag i frågan.
Utskottet tillstyrker med det anförda
förslagen i propositionen och avstyrker
motionerna Fi110 (fp) yrkande 6, Fi118
(kds) yrkande 2 och Fi120 (m) yrkande 2.
Företagsbeskattning
I motion Fi116 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) föreslås dels en särskild värnskatt
om 5 % på bolagsvinster som överstiger
50 miljoner kronor (yrkande 7), dels
höjd bolagsskatt från 28 % till 30 %
(yrkande   9).   Intäkterna   från
skattehöjningarna   skall,   enligt
motionärerna,  användas  för   att
finansiera Vänsterpartiets förslag om
skattelättnader  bl.a.  för  mindre
företag.
Skatteutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande (SkU13y) motionen i aktuella
delar med motiveringen att förslagen
skulle  leda  till en ej  godtagbar
överbeskattning. Vid yttrandet har en
avvikande   mening   fogats   från
Vänsterpartiets företrädare.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets yttrande och avstyrker
därmed motion Fi116 (v) yrkandena 7 och
9.
Dubbelbeskattning av aktier och
riskkapitalavdrag
Regeringen meddelar i proposition 222
(avsnitt  4.6.1) att den avser  att
föreslå en lättnad i den ekonomiska
dubbelbeskattningen   i   onoterade
aktiebolag fr.o.m. den 1 januari 1997.
Den  närmare  utformningen  kommer
regeringen att ta ställning till när
Företagsskatteutredningen  har  lämnat
sitt förslag, som väntas i slutet av
juli.  Ett utrymme på 3,5 miljarder
kronor  avsätts  för denna  lättnad.
Avsikten är att samtidigt slopa det s.k.
riskkapitalavdraget.
I tre motioner - A49 av Carl Bildt
m.fl. (m) (yrkande 5), Fi110 av Lars
Leijonborg m.fl. (fp) (yrkande 5) samt
A46 (yrkande 6) och Fi118 (yrkande 3)
båda av Alf Svensson m.fl. (kds) -
föreslås   att   dubbelbeskattningen
avskaffas helt. Enligt motion Fi116 av
Gudrun Schyman m.fl. (v) (yrkande 6) bör
man  i första hand lösa frågan  om
lättnader  av  dubbelbeskattning  i
bolagsledet.
Vad  gäller riskkapitalavdraget  har
yrkanden väckts i tre motioner. I motion
A49 (m) föreslås att lagstiftningen om
riskkapitalavdrag förlängs i tre  år
utöver vad som nu är beslutat (yrkande
7).   Enligt   motionärerna   är
riskkapitalavdraget     synnerligen
begränsat och kan inte kompensera för
att   den   dubbla   beskattningen
återinförts, men enligt motionärernas
uppfattning kan det finnas anledning att
ha ett reviderat riskkapitalavdrag (med
höjd avdragsgräns till 300 000 kr) under
en övergångsperiod. I motion A46 (kds),
som väcktes före propositionen, anförs
(yrkande 5) att det är viktigt att
tillgången på riskkapital förbättras och
att riskkapitalavdraget förändras på det
sätt som föreslås i motion A49 (m). I
motion Fi118 (kds) yrkas avslag  på
regeringens  förslag  att  avskaffa
riskkapitalavdraget (yrkande 6). Vidare
föreslås att en översyn görs av reglerna
för riskkapitalavdrag (yrkande 7).
Skatteutskottet  instämmer  i  sitt
yttrande (SkU13y) i vad som anförs i
propositionen om att det är önskvärt med
en lättnad i dubbelbeskattningen för
mindre och medelstora företag för att
därigenom  skapa förutsättningar  för
ekonomisk   tillväxt   och   ökad
sysselsättning i dessa företag.  Hur
reglerna skall utformas och avgränsas
bör  för närvarande lämnas öppet  i
avvaktan  på  utredningens  förslag.
Skatteutskottet ställer sig även bakom
förslaget  att finansiera  delar  av
lättnaden i dubbelbeskattningen genom
att slopa riskkapitalavdraget.
Vad  skatteutskottet anför  i  sitt
yttrande innebär att det instämmer i
regeringens bedömning samt avstyrker de
aktuella motionerna. Vid yttrandet har
fogats avvikande meningar från Moderata
samlingspartiets,      Folkpartiet
liberalernas,  Vänsterpartiets   och
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet gör för egen del ingen
annan bedömning än skatteutskottet utan
avstyrker därmed motionerna A46 (kds)
yrkandena 5 och 6, A49 (m) yrkandena 5
och 7, Fi110 (fp) yrkande 5, Fi116 (v)
yrkande 6 och Fi118 (kds) yrkandena 3, 6
och 7.
Avdragsrätten för periodiseringsfonder
I  proposition  222 (avsnitt  4.6.1)
meddelar regeringen att den avser att
begränsa avdragsrätten för avsättning
till periodiseringsfond från 25 % till
20  %  av  inkomsten.  Avdragsrätten
föreslås begränsas av statsfinansiella
skäl och bör enligt regeringen gälla
fr.o.m. 1998 års taxering i fråga om
avsättningar  för beskattningsår  som
avslutas efter den 31 december 1996.
I motion Fi116 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) anförs (yrkande 8) att motionärerna
kan stödja regeringens förslag när det
gäller  aktiebolag  och  ekonomiska
föreningar. De menar dock att många
enskilda  firmor  och  handels-  och
kommanditbolag har en  så  ansträngd
finansiell  situation att övervägande
skäl talar för att dessa bör få behålla
avdragsrätten  för  avsättning  till
periodiseringsfond med 25 %.
Alf Svensson m.fl. (kds) yrkar i motion
Fi118  avslag på regeringens förslag
(yrkande 4) eftersom det leder till höjd
beskattning av företagandet.
Skatteutskottet  instämmer  i  sitt
yttrande  (SkU13y)  i  regeringens
bedömning  att en minskning  med  5
procentenheter bör kunna ske utan att
några  mer  påtagliga  olägenheter
uppkommer. Skatteutskottet förordar med
andra ord propositionens förslag och
avstyrker motionerna i här  aktuella
delar.  Vid yttrandet har  avvikande
meningar fogats från Vänsterpartiets och
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets yttrande och avstyrker
därmed motionerna Fi116 (v) yrkande 8
och Fi118 (kds) yrkande 4.
Förmögenhetsbeskattningen av aktier m.m.
Som ett led i finansieringen av en
höjning av det generella fribeloppet vid
förmögenhetsbeskattningen från 800 000
till 900 000 kr beslutade riksdagen
nyligen (prop. 1995/96:198, bet. SkU31,
rskr 305) att aktier som noteras på
börsens A-lista vid 1997 års taxering
skall tas upp till sitt fulla noterade
värde mot tidigare 75 % av detta värde.
I det sammanhanget anförde regeringen
att marknadsnoterade aktier och liknande
tillgångar i princip bör tas upp till
sitt fulla värde.
I  proposition 222 (avsnitt  4.6.2)
uttalar  regeringen att  aktier  som
noteras på börsens O- och OTC-listor
alltjämt  bör  vara  befriade  från
förmögenhetsskatt, eftersom företagens
tillväxt och tillgången på riskvilligt
kapital inte bör hämmas på ett olämpligt
sätt.
I motion Fi117 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) yrkas på en återgång till 75 % för
börsnoterade  aktier  (yrkande  34).
Motionärerna föreslår  även  att  en
översyn bör göras över beskattningen av
arbetande kapital (yrkande 33).
Skatteutskottet erinrar i sitt yttrande
(SkU13y) om att den översyn som pågår
rörande förmögenhetsskatten kommer att
redovisas inom kort. I avvaktan härpå
finns  det  enligt  skatteutskottets
uppfattning inte anledning att avvika
från regeringens nuvarande bedömningar
eller att ompröva frågan om värderingen
av börsaktier. Skatteutskottet avstyrker
således motion Fi117 (mp) i denna del.
Vid yttrandet har avvikande meningar
fogats från Moderata samlingspartiets
och Miljöpartiet de grönas företrädare.
Finansutskottet  finner  regeringens
bedömning att aktier som noteras på O-
och OTC-listorna bör vara befriade från
förmögenhetsbeskattning  välmotiverad.
Andra      ändringar      av
förmögenhetsbeskattningen som i övrigt
kan vara aktuella bör övervägas först
när regeringens översyn är avslutad och
förslagen  remissbehandlats. Utskottet
avstyrker     därför,     liksom
skatteutskottet,  motion  Fi117  (mp)
yrkandena 33 och 34.
Åtgärder för enskilda näringsidkare och
fåmansföretag
Fr.o.m. inkomståret 1994 gäller  nya
skatteregler för enskilda näringsidkare
och delägare i handelsbolag. Syftet med
reglerna är att ge dessa näringsidkare
likvärdiga skattevillkor som ägare av
enmansaktiebolag. Samtidigt innebär det
nya  regelverket  att  skattesystemet
blivit mer komplicerat.
I  proposition 222 (avsnitt  4.6.3)
anförs att regeringen i höst återkommer
med  vissa  detaljförbättringar  och
förenklingar  på  grundval  av  en
promemoria från Finansdepartementet som
regeringen presenterar inom kort. Enligt
regeringens bedömning bör en fortsatt
utvärdering   och  översyn   göras
beträffande dessa regler, vilket  är
motiverat även på grund av förslaget om
lättnader  i  dubbelbeskattningen  av
aktiebolag.  När  regeringen  tagit
ställning till detaljutformningen  av
detta förslag kommer även beskattningen
av fåmansföretag att ses över.
I motion A49 av Carl Bildt m.fl. (m)
yrkas att riksdagen beslutar att lindra
spärreglerna för fåmansbolag  fr.o.m.
1997, så att den som redovisar en rimlig
arbetsinkomst från bolaget (minst 10
basbelopp) skall få rätt att betrakta
vvrig inkomst från bolaget som utdelning
(yrkande 6).
Även motion Fi110 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) går ut på lättnader i de
särskilda    skattereglerna    för
fåmansföretag (yrkande 8).
Skatteutskottet påpekar i sitt yttrande
(SkU13y) att de frågor som tagits upp i
motionerna omfattas av de överväganden
som  pågår inom regeringen och  att
regeringen så snart som möjligt kommer
att redovisa sina ställningstaganden för
riksdagen. I avvaktan härpå avstyrker
utskottet motionerna i dessa delar. Vid
yttrandet har fogats avvikande meningar
från  Moderata  samlingspartiets  och
Folkpartiet liberalernas företrädare.
Finansutskottet delar skatteutskottets
uppfattning  och  avstyrker  därmed
motionerna A49 (m) yrkande 6 och Fi110
(fp) yrkande 8.
Beskattning av royalty och patent, m.m.
I motion A49 av Carl Bildt m.fl. (m)
föreslås skattelättnader för royalty på
patenterade uppfinningar (yrkande 8).
Royalty skall i princip hänföras till
den förvärvskälla från vilken den har
utgått.
Motsvarande förslag framförs även i
motion A46 av Alf Svensson m.fl. (kds) i
samband med att motionärerna föreslår
att riksdagen hos regeringen bör begära
förslag om åtgärder för att förbättra
investeringsklimatet (yrkande 7).
Skatteutskottet erinrar i sitt yttrande
(SkU13y) om att det vid tidigare års
behandling av denna fråga har anfört att
det inte kan anses aktuellt att ompröva
dessa  regler.  Vad som  anförts  i
motionerna innebär inte något nytt som
nu bör föranleda en annan bedömning.
Utskottet  avstyrker  alltså  dessa
motionsyrkanden.  Vid  yttrandet  har
avvikande meningar fogats av Moderata
samlingspartiets och Kristdemokraternas
företrädare.
Ett annat yrkande i motion A49 (m) är
att regler om nuvärdesavskrivning införs
från den 1 september 1996 (yrkande 9).
Frågan  om  nuvärdesavskrivning  har
behandlats i tidigare utredningsarbete
men har inte föranlett lagstiftning.
Enligt skatteutskottets mening saknas
det skäl att i detta sammanhang ta upp
denna    fråga   och    ompröva
avskrivningsreglerna varför motionen i
denna   del   avstyrks.   Moderata
samlingspartiets   företrädare   i
skatteutskottet har anmält en avvikande
mening i frågan.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets yttrande  beträffande
förslagen om beskattning av royalty och
avstyrker därmed motionerna A46 (kds)
yrkande 7 och A49 (m) yrkande 8.
Finansutskottet    delar    även
skatteutskottets uppfattning beträffande
nuvärdesavskrivning och avstyrker motion
A49 (m) yrkande 9.
Nedsättning av socialavgifter
I  proposition 222 (s. 4.14)  anför
regeringen att det är viktigt, trots de
strama budgetrestriktioner som gäller,
att  de  indirekta  lönekostnaderna
reduceras,  inte minst  i  små  och
medelstora företag. Regeringen kommer
därför i höst att lägga fram förslag om
nedsättning av socialavgifterna fr.o.m.
1997  med 5 procentenheter  på  ett
underlag  om högst 600 000  kr  på
årsbasis, dvs. från ca 33 % inklusive
allmän löneavgift till ca 28 %. Även
egenavgifterna för egenföretagare sätts
ned med 5 procentenheter. Regeringen har
beräknat att förslaget kommer att minska
statens inkomster med 2 100 miljoner
kronor år 1997, 2 300 miljoner kronor år
1998 och 2 300 miljoner kronor år 1999.
I motion A49 (m) begär motionärerna
förslag från regeringen om en sänkning
av egenavgiften till sjukförsäkringen
med 3 procentenheter i förhållande till
genomförda och beslutade höjningar fram
till 1998, att socialavgifterna i ökad
utsträckning förmånsrelateras och att
löneavgiften avvecklas, allt i syfte att
minska den totala skatten på arbete
(yrkandena 12-14).
I partimotionen Fi110 (fp) föreslås en
sänkning   av  arbetsgivaravgifterna
(yrkande 4). För att finansiera detta
föreslås i motionen sänkta företagsstöd.
Liknande förslag framförs i  motion
Fi118 (kds) (yrkande 5).
Enligt motion Fi116 (v) bör frågan om
sänkta arbetsgivaravgifter beredas mer
fullständigt. Enligt motionen bör man
bl.a.   överväga   att   begränsa
nedsättningen till företag med högst 50
anställda.  Vidare  bör  man  enligt
motionen vidga nedsättningen till en ram
på  10 miljarder kronor fördelat på
offentlig och privat tjänsteproduktion.
Motionärerna anser också att enskilda
näringsidkare bör stimuleras genom att
undanta 40 000 kr från underlaget för
avgifterna (yrkande 10).
I motion Fi117 (mp) anförs att det för
närvarande inte finns tillräckliga skäl
för temporära stimulanser av hushålls
tjänster eller ROT-åtgärder. Frågan om
lägre skatter på arbete bör i stället
lösas varaktigt genom skatteväxling med
högre  skatt på energi- och  resurs
förbrukning  i storleksordningen  100
miljarder kronor till år 2010 och ca 25
miljarder kronor för de närmaste tre
åren (yrkande 25). Enligt motionärerna
bör regeringen undersöka en alternativ
utformning av nedsättningen av sociala
avgifter för företagen (yrkande 38).
Skatteutskottet  instämmer  i  sitt
yttrande  (SkU13y)  i  regeringens
bedömning att det är viktigt, trots de
strama  budgetrestriktioner  som  nu
gäller, att de indirekta lönekostnaderna
reduceras. Det är också angeläget att
åtgärderna genomförs skyndsamt, och det
är enligt skatteutskottets mening inte
möjligt att snabbt skapa ett underlag
för allmänna skattelättnader genom ett
system med skatteväxling eller genom
långtgående besparingar. Skatteutskottet
finner därför i likhet med regeringen
att åtgärderna bör inriktas framför allt
mot de små och medelstora företagen för
att  ge tillräckliga incitament  för
nyanställningar   och    uppmuntra
egenföretagande. Skatteutskottet ställer
sig  därför  bakom  den  planerade
utformningen av nedsättningsreglerna och
avstyrker motionerna.
Företrädarna    för    Moderata
samlingspartiet,       Folkpartiet
liberalerna,       Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Kristdemokraterna har
fogat var sin avvikande mening till
skatteutskottets yttrande.
Näringsutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande (NU10y) motion Fi118 (kds).
Företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och  Kristdemokraterna har fogat  en
gemensam   avvikande   mening   om
näringspolitiken till yttrandet där även
den aktuella motionen behandlas.
Socialförsäkringsutskottet anför i sitt
yttrande (SfU6y) att det är angeläget
inte minst för människors förtroende för
socialförsäkringssystemet      att
socialavgifter som riksdagen beslutat om
också används för de angivna ändamålen.
För att rätt kunna bedöma behovet av
uttag av olika socialavgifter är det
därmed  också  viktigt  att  statens
inkomster och utgifter redovisas på ett
tydligt sätt. Socialförsäkringsutskottet
har för egen del inte något att invända
mot det förhållandet att en nedsättning
av  socialavgifterna avses  ske  men
förutsätter  att  regeringen   vid
utformningen av det kommande förslaget
beaktar vad socialförsäkringsutskottet
anfört  om socialavgifternas ändamål.
Eftersom det aviserade förslaget utgör
en del i ett sammanhållet förslag till
åtgärder  mot  arbetslösheten  utgår
socialförsäkringsutskottet  vid  sin
bedömning från denna storlek på det
ekonomiska utrymmet för nedsättning av
de     sociala     avgifterna.
Socialförsäkringsutskottet kan med denna
utgångspunkt  inte tillstyrka  motion
Fi110 (fp) yrkande 4 till den del det
avser  en  större  nedsättning  av
avgifterna.
Socialförsäkringsutskottet anser  att
regeringens förslag med den  närmare
utformningen  av  nedsättningen  av
avgifterna bör avvaktas och avstyrker
därför bifall till motionerna Fi116 (v)
yrkande 10 och Fi117 (mp) yrkande 38.
Beträffande frågan om sänkning av den
allmänna  sjukförsäkringsavgiften  har
socialförsäkringsutskottet i sitt  av
riksdagen nyligen godkända betänkande
1995/96:SfU7 avstyrkt ett motsvarande
motionsyrkande.
Socialförsäkringsutskottet vidhåller sin
uppfattning.
Även frågan om ökad förmånsrelatering
av  socialavgifter  behandlades  i
socialförsäkringsutskottets  betänkande
1995/96:SfU7. Socialförsäkringsutskottet
konstaterade  bl.a.  att  det  för
huvuddelen av socialavgifterna fanns en
direkt finansiell koppling. För vissa
avgifter fanns det däremot inte något
direkt samband mellan avgift och förmån.
Socialförsäkringsutskottet, som framhöll
att  den  bristande överensstämmelsen
mellan avgifter och förmåner hade sin
grund i bl.a. den allmänna försäkringens
solidariska och obligatoriska karaktär,
avstyrkte den ifrågavarande motionen.
Socialförsäkringsutskottet anser  inte
att  det finns skäl att frångå den
uppfattningen i denna fråga.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker   socialförsäkringsutskottet
bifall till motion A49 (m) yrkandena 12
och 13.
Företrädarna    för    Moderata
samlingspartiet,       Folkpartiet
liberalerna,   Vänsterpartiet   och
Miljöpartiet de gröna har lämnat var sin
avvikande mening till yttrandet.
Finansutskottet vill  i  likhet  med
socialförsäkringsutskottet  understryka
betydelsen av den allmänna försäkringens
solidariska och obligatoriska karaktär.
Utskottet     delar      också
socialförsäkringsutskottets uppfattning
att det är viktigt att statens inkomster
och utgifter redovisas på ett tydligt
sätt.  Finansutskottet har  i  flera
sammanhang  uttalat  att  det  är
grundläggande för att riksdagen skall
kunna bereda och ta ställning  till
budgetförslaget  att  inkomster  och
utgifter redovisas var för  sig  på
inkomst-  respektive  utgiftssidan  i
statsbudgeten. Därigenom kommer statens
kostnader för olika verksamheter att
framgå tydligt, vilket gör det möjligt
att göra prioriteringar på rationella
grunder  mellan olika utgiftsområden.
Fr.o.m. innevarande budgetår redovisas i
stort  sett  hela  socialförsäkringen
brutto över statsbudgeten.
Finansutskottet anser vidare i likhet
med vad som anförs i propositionen att
det, trots de budgetrestriktioner som
gäller, är viktigt att de indirekta
lönekostnaderna reduceras. Det är av
stor betydelse inte minst i små och
medelstora företag för att ge utrymme
för  nyanställningar  och  så  att
egenföretagande uppmuntras. Regeringen
bör därför återkomma med förslag om att
sänka   socialavgifterna   med   5
procentenheter fr.o.m. 1997 i enlighet
med vad som aviseras i propositionen.
Finansutskottet   delar   skatte-,
socialförsäkrings- och näringsutskottens
uppfattning att motionerna  A49  (m)
yrkandena 12-14, Fi110 (fp) yrkande 4,
Fi116  (v)  yrkande 10, Fi117  (mp)
yrkandena 25 och 38 samt Fi118 (kds)
yrkande 5 bör avslås av riksdagen.
Förmånsbeskattning av bilar
I  proposition  222 (avsnitt  4.6.5)
aviserar regeringen att den i samband
med  budgetpropositionen  kommer  att
föreslå  att reglerna om bilförmåner
ändras  på  grundval av  promemorian
Beskattning av bilförmån - en ny modell.
Regeringen  kommer  att  ta  slutlig
ställning  till  förslaget   efter
remissbehandlingen, men avsikten är att
skatteuttaget på bilförmån skall sänkas
med i storleksordningen 1 000 miljoner
kronor.  I propositionen anförs  att
förslaget  kommer att stimulera  den
inhemska aktiviteten och bidra till en
förbättrad   miljö   och   ökad
trafiksäkerhet.   Förmånsbeskattningen
skall bygga på en korrekt värdering av
förmånen  med  hänsyn  bl.a.  till
ränteläget  och  skall  inte  längre
uppmuntra  till  överdriven  privat
körning. Regeringen anför också att den
nuvarande   överbeskattningen   av
förmånsbilar i stort sett kommer att
försvinna.
Regeringen  menar att ändringen  av
beskattningen  av  bilförmån   bör
finansieras genom att uppjusteringen av
skiktgränsen för statlig inkomstskatt
begränsas för inkomståret 1997 med drygt
3  000 kr. Finansutskottet behandlar
detta förslag i följande avsnitt om
inkomstskatten.
I motion A49 av Carl Bildt m.fl. (m)
förordas att förmånsbeskattningen för
tjänstebilar sänks fr.o.m. 1997 (yrkande
19).
I motion Fi117 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) föreslås att den nuvarande nivån på
beskattningen  av  bilförmåner  bör
behållas men med en ökad relatering till
den privata körsträckan (yrkande 21).
Skatteutskottet kan i sitt  yttrande
(SkU13y) konstatera att det råder bred
enighet  om  att  beskattningen  av
bilförmåner bör ändras i den riktning
som  regeringen anger och  avstyrker
därmed motionerna. Vid yttrandet har en
avvikande   mening   fogats   från
Miljöpartiet de grönas företrädare. En
gemensam avvikande mening har avgivits
av   företrädare   för   Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och Kristdemokraterna beträffande ändrad
beskattning av bilförmåner med en annan
finansiering.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets yttrande och avstyrker
därmed motionerna A49 (m) yrkande 19 och
Fi117 (mp) yrkande 21.
Inkomstbeskattning
Regeringen aviserar i proposition 222
(avsnitt  4.6.5) att den avser  att
finansiera  ändringen  av  reglerna
beträffande   bilförmåner   (vilket
utskottet  behandlat  i  föregående
avsnitt)   genom   att   begränsa
uppjusteringen  av  skiktgränsen  för
statlig inkomstskatt.
Att en begränsning av uppräkningen av
skiktgränsen  skall  utnyttjas  som
finansieringskälla för åtgärden avvisas
i motionerna Fi110 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) yrkande 7, Fi117 av Birger
Schlaug m.fl. (mp) yrkande 22 och Fi118
av Alf Svensson m.fl. (kds) yrkande 8.
I motion Fi116 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) föreslås att grundavdraget reduceras
eller slopas över brytpunkten som ett
bra  alternativ  till  att  begränsa
uppjusteringen av skiktgränsen (yrkande
11).
Förslag om inkomstbeskattningen har även
framställts av Carl Bildt m.fl. (m) i
motion A49. Motionärerna menar att den
s.k.  värnskatten leder till minskad
avkastning   på  investeringar   i
utbildning. Det är olyckligt i ett läge
när sådana investeringar är särskilt
viktiga. Ett av Sveriges tillväxtproblem
är, anför motionärerna, att intresset
för  bättre och bredare kunskap och
kompetens är för litet. Det är mot den
bakgrunden  motionärerna  finner  det
nödvändigt  att  avveckla  den  s.k.
värnskatten med omedelbar verkan. Därmed
skall målet om ca 50 % marginalskatt
åter   kunna   nås   vad   avser
inkomstbeskattningen  (yrkande  11).
Vidare föreslår motionärerna (yrkande
15) att det bör skapas ett utrymme för
kommunerna att sänka kommunalskatten med
i vart fall 1:50 kr 1999. Utrymmet kan
skapas genom att staten tar över visst
finansieringsansvar  från  kommunerna,
exempelvis grundskolan.
Skatteutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande  (SkU13y) att  det  är  en
fördelningspolitiskt lämplig åtgärd att
begränsa uppjusteringen av skiktgränsen
för 1997 för att finansiera förändrade
regler för beskattningen av bilförmåner.
Regeringens  förslag  innebär  att
inkomstskatten räknas upp med sammanlagt
ca  800  kr  för  inkomster  över
brytpunkten. Skatteutskottet anser att
detta  är godtagbart. Några  närmare
ställningstaganden till dessa  frågor
erfordras enligt skatteutskottets mening
inte för närvarande, och skatteutskottet
avstyrker därför motionerna i  dessa
delar.
Till  yttrandet  har  en  gemensam
avvikande mening fogats av  Moderata
samlingspartiets,      Folkpartiet
liberalernas  och  Kristdemokraternas
företrädare. Dessutom finns avvikande
meningar  från  Vänsterpartiets  och
Miljöpartiet de grönas företrädare.
Vad beträffar förslagen i motion A49
(m)  anför  skatteutskottet  i  sin
diskussion om de generella riktlinjerna
för skattepolitiken att det gjorts stora
uppoffringar  för  att  sanera  de
offentliga  finanserna och  återvinna
omvärldens förtroende för en  stabil
svensk  krona. Det är  viktigt  att
saneringspolitiken   nu   fullföljs.
Skatteutskottet  erinrar  om   att
värnskatten,  liksom   den   lägre
mervärdesskatten på livsmedel,  utgör
viktiga fördelningspolitiska inslag i
skattepolitiken.  Avgörande  för  den
fördelningspolitiska profilen är även
balansen  mellan  besparingar  och
skattehöjningar. Mot  den  bakgrunden
avstyrks motionen i här aktuell del.
Till   yttrandet   har   Moderata
samlingspartiets företrädare fogat en
avvikande mening.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets ställningstagande till
motionerna  och  avstyrker  således
motionerna A49 (m) yrkandena 11 och 15,
Fi110 (fp) yrkande 7, Fi116 (v) yrkande
11, Fi117 (mp) yrkande 22 samt Fi118
(kds) yrkande 8.
Skatteuppbörd
Regeringen meddelar i proposition 222
(avsnitt 4.6.6) att den avser att så
snart som möjligt föreslå en starkt
förenklad administration av företagens
skatte- och avgiftsbetalningar genom ett
nytt  system  med  skattekonton  som
Skattebetalningsutredningen kommer att
lägga fram förslag till inom kort.
Motionerna A49 av Carl Bildt m.fl. (m)
yrkande 10, A46 av Alf Svensson m.fl.
(kds) yrkande 9 och Fi110 av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 10 innebär
att  riksdagen skall besluta om  en
återgång   till   de   tidigare
redovisningstiderna för moms.
Riksdagen beslutade hösten 1995 att
förkorta redovisningsperioderna för moms
från  två månader för dem som inte
bedriver EU-handel till en månad för
alla och att förkorta betalningstiderna
från  35 dagar till 20 dagar efter
redovisningsperiodens slut. Omläggningen
motiverades av statsfinansiella skäl och
konkurrensskäl  och  utformades  med
särskilda  undantag  för  de  mindre
företagen. Undantagen har numera byggts
ut (prop. 1995/96:198, bet. SkU31, rskr.
305)  och  innebär  bl.a.  att  den
förkortade betalningstiden inte gäller
för företag med en omsättning på högst
40 miljoner kronor.
Skatteutskottet anser i sitt yttrande
(SkU13y) att det inte finns tillräckliga
skäl att frångå nuvarande regler för
momsinbetalningar   och   avstyrker
motionerna i dessa delar. Vid yttrandet
har en gemensam avvikande mening fogats
av    Moderata   samlingspartiets,
Folkpartiet    liberalernas    och
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet vill med anledning av
att regeringen aviserat förslag om en
rationaliserad  skatteuppbörd  anföra
följande.  Skattebetalningsutredningens
förslag  (SOU 1996:100) innebär  som
redovisats  en  stark förenkling  av
administrationen för företagens skatte-
och  avgiftsinbetalningar.  Det  är
emellertid angeläget att möjligheterna
att följa och analysera inflödet av
olika skatteslag på aggregerad nivå inte
försämras. Denna information är av stort
värde  för  att kunna bedöma  bl.a.
konjunkturförloppet  i  ekonomin  som
helhet. Vad gäller ställningstagandet
till  motionerna har utskottet ingen
annan  åsikt än skatteutskottet  och
avstyrker därför motionerna A46 (kds)
yrkande 9, A49 (m) yrkande 10 och Fi110
(fp) yrkande 10.
Energibeskattningen
I  proposition  222 (avsnitt  4.6.7)
meddelas att ett förslag om att ersätta
produktionsskatten på äldre vattenkraft
med  en  fastighetsskatt kommer  att
utarbetas inom Finansdepartementet. En
omläggning till fastighetsskatt skulle
enligt vad som anförs i propositionen
medföra att de ekonomiska snedvridningar
som den nuvarande produktionsskatten ger
upphov till minskar. En proposition i
ämnet  kommer  att  överlämnas  till
riksdagen under hösten 1996.
I motion A49 av Carl Bildt m.fl. (m)
föreslås  att riksdagen upphäver  de
höjningar som riksdagen nyligen beslutat
om efter förslag från regeringen  i
proposition 1995/96:198 (bet.  SkU31,
rskr.  305). I motionen anförs  att
höjningarna av produktionsskatterna på
el  ökar näringslivets kostnader och
drabbar den energiintensiva industrin
mycket hårt. Enligt motionärerna kan
höjningarna  leda  till  att  många
arbetstillfällen går förlorade, och de
hemställer  att  beslutet  om  höjda
produktionsskatter  på  el  undanröjs
(yrkande 17).
Skatteutskottet erinrar i sitt yttrande
(SkU13y)  att riksdagen nyligen  har
beslutat   om   höjningar    av
produktionsskatterna på elektrisk kraft
från  kärnkraftverk och  från  äldre
vattenkraftverk. Höjningarna träder i
kraft den 1 september 1996 och den 1
juli 1997 (prop. 1995/96:198, SkU31). De
utgör en del av finansieringen av den
satsning på 130 000 utbildningsplatser
som genomförs under de kommande åren.
När  det  gäller den energiintensiva
industrin pågår inom regeringskansliet
en   skyndsam   utvärdering   av
produktionsskatterna med hänsyn bl.a.
till övervältringseffekterna.
Som  regeringen  anför  skulle  en
omläggning till fastighetsskatt medföra
att de ekonomiska snedvridningar som den
nuvarande produktionsskatten ger upphov
till minskar. Skatteutskottet anser att
det aviserade förslaget om en omläggning
till fastighetsskatt bör avvaktas varför
motionen avstyrks. En avvikande mening
har  avgivits  av  företrädarna  för
Moderata samlingspartiet.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets yttrande och avstyrker
därmed motion A49 (m) yrkande 17.
Skatteavdrag för yrkesfiskare
I motion Fi118 av Alf Svensson m.fl.
(kds) föreslås att regeringen snarast
lägger  fram  förslag  om  särskilda
skatteavdrag för yrkesfiskare i syfte
att  likställa villkoren  för  denna
yrkesgrupp med vad som gäller i våra
grannländer (yrkande 35).
Skatteutskottet erinrar i sitt yttrande
(SkU13y)  om  att  det  tidigare
(1995/96:SkU2)  har  förutsatt  att
regeringen så snart som möjligt till
riksdagen redovisar resultatet av de
överväganden som pågår inom regeringen i
denna fråga och med hänvisning härtill
avstyrkt föreliggande motioner på denna
punkt.  Skatteutskottet  finner  inte
anledning att nu bedöma detta på annat
sätt  utan  avstyrker motionen.  Vid
yttrandet  har  fogats  en  gemensam
avvikande  mening  från   Moderata
samlingspartiets och Kristdemokraternas
företrädare.
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets ställningstagande och
avstyrker motion Fi118 (kds) yrkande 35.
Näringspolitiken
Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt
I  proposition  222  (s.  5.14-5.31)
redovisar regeringen sin övergripande
syn på näringspolitikens inriktning. De
senaste  årens ändrade  villkor  för
företagandet beskrivs.
Regeringen föreslår att ett särskilt
treårigt      program      för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt   skall  inrättas.   Fyra
huvudrubriker    anges     såsom
riktningsgivande   för   programmet,
nämligen Företag skall växa med kunskap,
Enklare att starta och driva företag, En
ny  regional näringspolitik och Fler
exportföretag. Under var och en av dessa
rubriker preciseras i sin tur en rad
insatser som avses ingå i programmet.
Bland förslagen kan nämnas inrättandet
av en delegation för förenkling för
småföretagen samt olika åtgärder för att
främja   kunskapsöverföring    och
teknikspridning, bl.a. mellan högskolor
och de små och medelstora företagen.
Vidare  skall  särskilda  insatser
genomföras  beträffande skogsnäringen,
miljöteknikområdet och tjänstesektorn.
Småföretagens riskkapitalförsörjning och
införande av en patentintrångsförsäkring
skall  underlättas. En ökad betoning
skall göras beträffande samverkan mellan
aktörer på den regionala nivån.
Till   programmet   föreslås   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret     1995/96     ett
reservationsanslag på 1 miljard kronor
att anvisas under tolfte huvudtiteln. I
huvudsak innehåller propositionen endast
allmänna beskrivningar av hur medlen
skall fördelas på angivna ändamål. Från
den nu angivna beloppsramen föreslås att
500 miljoner kronor avsätts för  en
fortsättning  av  bl.a.  det  s.k.
tillfälliga småföretagsstödet (s. 5.26).
Etgärderna bör i princip  ha  samma
inriktning som hittills men även kunna
användas för samma ändamål som det s.k.
länsanslaget, anför regeringen.
Enligt motion Fi119 av Karin Falkmer
m.fl. (m) bör riksdagen avslå förslaget
om ett program för småföretagsutveckling
m.m. Motionärerna stöder visserligen de
åtgärdsförslag som stämmer överens med
Moderaternas  tidigare  presenterade
näringspolitiska förslag, men de anser i
övrigt att programmet varken är konkret
eller genomtänkt (yrkande 1).
I motion A49 (m) begärs förslag om
enklare regler för att bli företagare
och för hushållen att anställa någon för
att  utföra  tjänster  (yrkande  4).
Motionärerna  föreslår  också  att
företagens  skyldighet  att  lämna
statistiska uppgifter skall ställas in
under två år (yrkande 21). Vidare bör en
statlig avregleringsdelegation inrättas
(yrkande 22).
Även i motion Fi117 (mp) föreslås ett
särskilt organ med uppgift att verka för
fortlöpande    förenklingar    och
avregleringar för företagandet (yrkande
32). Motionärerna anser samtidigt att
förslaget  om  ett  program  för
småföretagsutveckling m.m. bör avslås
(yrkande  39). Regeringen  bör  till
riksdagen lämna en samlad redovisning
och analys av alla företagsstöd (yrkande
40). För ökad sysselsättning föreslås
dels (yrkande 35) statligt stöd till
nätverk  som stimulerar småföretagens
miljötänkande,  dels  (yrkande  36)
ytterligare medel för rådgivning vid de
lokala kooperativa utvecklingscentrumen
(LKU). En del av nyföretagarlånen och
lånen till kvinnors företagande  bör
beviljas  av LKU, anser motionärerna
vidare och föreslår i enlighet härmed en
överflyttning  av  medel  från  ALMI
(yrkande  37). Kvinnligt  företagande
skall tilldelas hälften av det statliga
stödet för nyföretagande, framhåller de
slutligen (yrkande 56).
I motion A46 (kds) efterlyses förslag
till åtgärder för att minska byråkratin
för små företag (yrkande 2). Sänkta
företagsstöd i utbyte mot sänkta skatter
och arbetsgivaravgifter är ett annat
förslag från motionärerna (yrkande 11),
som i övrigt anser det angeläget med en
samlad  översyn  av  de  statliga
företagsstöden.
I motion Fi134 av Karin Olsson m.fl. (s,
c)  förespråkas  åtgärder  för  att
kooperativa  företag  och   lokala
kooperativa  utvecklingscentrum  (LKU)
skall kunna medverka till att minska
arbetslösheten.
I motion Fi135 av Helena Nilsson och
Ingbritt Irhammar (båda c) efterlyses
ett system med kvinnliga affärsrådgivare
i varje kommun.
ALMI Företagspartner AB skall ges i
uppdrag att utarbeta ett system för
kreditgivning, begärs det i motion Fi136
av Kjell Ericsson (c); det hänvisas till
en modell som tillämpas i Holland. Ett
likalydande krav framställs i motion
Fi137 av Lisbeth Staaf-Igelström (s).
Skatteutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande (SkU13y) förslaget i motion A49
(m) om förenklingar för nya företagare
m.m. med hänvisning till pågående arbete
inom  regeringen.  Företrädarna  för
Moderaterna har avgivit en avvikande
mening.
När det gäller yrkandet i motion Fi135
(c) har näringsutskottet erfarit att
systemet med kvinnliga affärsrådgivare
har fungerat väl på de orter där det har
tillämpats. Näringsutskottet anser dock
att det i första hand är kommunerna
själva som bör ta ställning till en
utökning och avstyrker motionen.
Näringsutskottet anför i sitt yttrande
(NU10y)  inledningsvis att programmet
ansluter sig till vad som anförs i
propositionen  om  näringspolitikens
syfte, nämligen att främja tillväxt och
förnyelse i näringslivet. Med  olika
generella medel skall det nationella
produktionssystemet stärkas, sägs det
vidare.
Såvitt   gäller  programmet   för
småföretagsutveckling  m.m.  upplyser
näringsutskottet  att  kompletterande
information om medelstilldelningen har
inhämtats från Näringsdepartementet. Det
betonas  dock att riksdagens  beslut
endast  skall  gälla  det  totala
anslagsbeloppet. Med anledning av de
aktuella   motionerna   konstaterar
näringsutskottet att många av de frågor
som  tas  upp i dessa behandlas  i
propositionen.  Det  gäller  t.ex.
förenklingar    för    företagen,
avregleringar,     teknikspridning,
teknikupphandling, forskningssamverkan,
åtgärder   på   miljöteknikområdet,
patentfrågor,  riskkapitalförsörjning,
tjänstesektorn  och  exportfrämjande.
Regeringens förslag till program för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt,   m.m.   tillstyrks   av
näringsutskottet,  som  finner  att
åtgärderna som föreslås däri har en
sådan inriktning som överensstämmer med
dess syn på hur näringspolitiken bör
bedrivas. Därmed avstyrks motionerna i
berörda avseenden.
Beträffande     program     för
småföretagsutveckling m.m. har avvikande
meningar anmälts från företrädarna för
Moderata  samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna, Miljöpartiet de gröna och
Kristdemokraterna.
Finansutskottet har ingen annan mening
än skatteutskottet och näringsutskottet
och  tillstyrker således  regeringens
förslag om att ett reservationsanslag på
1   miljard  kronor  anvisas  på
tilläggsbudget under tolfte huvudtiteln
till Program för småföretagsutveckling,
förnyelse  och tillväxt.  Motionerna,
Fi117 (mp) yrkandena 32, 35-37, 39, 40
och 56, Fi119 (m) yrkande 1, Fi134 (s,
c), Fi135 (c), Fi136 (c) och Fi137 (s),
A46 (kds) yrkandena 2 och 11 och A49 (m)
yrkandena 4, 21 och 22 avstyrks därmed.
Översyn av reglerna inom tjänstesektorn
I proposition 222 (s. 5.24) aviseras att
regeringen skall låta göra en översyn av
reglerna för anlitande av tjänster och
en analys av vilken roll privatpersoners
köp   av   tjänster   har   för
samhällsekonomin. Uppdraget, som  bör
slutföras under innevarande år, avses
också innefatta att förslag skall lämnas
till  regeländringar  i  syfte  att
stimulera utbud av och efterfrågan på
tjänster.
I propositionen anförs att de senaste
decenniernas starka expansion inom denna
sektor  visar  att  den  privata
tjänstesektorn    inte    behöver
skattelättnader eller andra stimulanser
för att expandera men att 1990-talets
svåra   ekonomiska   kris   och
massarbetslöshet dock ger skäl för att
överväga vilka åtgärder som skulle kunna
vidtas för att på kort sikt underlätta
sektorns expansion. Regeringen anser att
det kan finnas anledning att överväga om
och hur tillfälliga stimulanser som ROT-
avdrag kan inriktas på annat än byggnads
åtgärder. I propositionen aviseras ett
uppdrag till Riksskatteverket att belysa
möjligheterna   till  administrativa
förenklingar och överväga om det går att
införa ett standardiserat system för
betalning av tjänster som i Frankrike.
I motion A49 (m) hävdas att den höga
skatten  på arbete är ett  särskilt
problem för den privata tjänstesektorn.
Det kan ifrågasättas om mervärdesskatt
över huvud taget borde tas ut på denna
typ av tjänster (yrkande 16). Dagens EU-
regler hindrar en särbehandling av dessa
tjänster.  Därtill  kommer  tekniska
svårigheter  och det statsfinansiella
läget som gör det svårt att genomföra
generella sänkningar av beskattningen av
arbete i sådan omfattning att det skulle
få  några  nämnvärda  effekter  för
hushållens möjligheter att efterfråga
tjänster. Enligt motionärernas mening
bör därför särskilda åtgärder vidtas som
på ett väsentligt sätt minskar den så
kallade skattekilen för dessa tjänster.
På  grund av svårigheterna  att  nu
genomföra   tillräckliga   allmänna
sänkningar av beskattningen av arbete
föreslår de i stället en skattereduktion
på  50 % för vissa hushållstjänster
(yrkande  18).  Därigenom  elimineras
skattekilen  eller  reduceras  den
väsentligt. Eftersom tjänster av det
slag det här är fråga om knappast utförs
alls på ett sätt som redovisas för
skattemyndigheterna,        blir
skattebortfallet försumbart. Sannolikt
leder   förslaget   till   ökade
skatteinkomster  genom  att  många
arbetslösa kan få ett riktigt arbete.
I  motion  A45  (fp) föreslås  att
regeringen skyndsamt skall lägga fram
förslag till en sänkning av  arbets
givaravgifterna inom tjänstesektorn med
ca 7 procentenheter. Inkomstbortfallet
bör enligt motionen finansieras genom
sänkt företagsstöd (yrkande 1).
I motion A46 (kds) begär motionärerna
en  stimulans  för tjänsteföretagande
genom  direkta statliga bidrag  till
tjänster i hushållet enligt en dansk
modell och genom skattereduktion med
60  %  av  arbetskostnaderna  för
byggnadsåtgärder  (ROT-åtgärder)  och
vissa andra tjänster såsom bilrepara
tioner,  större trädgårdsarbeten  och
installation av exempelvis vitvaror och
datorer (yrkande 12).
I motion Fi117 (mp) anförs att det inte
för närvarande finns tillräckliga skäl
för temporära stimulanser av hushålls
tjänster eller ROT-åtgärder. Problemet
med de stora skattekilarna på arbete bör
enligt motionärerna lösas på ett mer
generellt sätt genom en skatteväxling
där  högre  skatter på energi-  och
resursförbrukning  växlas  mot  lägre
skatter  på  arbete, i första  hand
arbetsgivar-   och   egenavgifter.
Miljöpartiet  anser  att  en  sådan
skatteväxling i storleksordningen 100
miljarder kronor bör genomföras fram
till år 2010. För de närmaste tre åren
bör  skatteväxlingen omfatta  ca  25
miljarder  kronor.  En  skatteväxling
gynnar, generellt sett, tjänstesektorn
eftersom den är mycket energi-  och
naturresurssnål (yrkande 41).
Skatteutskottet har i sitt  yttrande
(SkU13y) inte något att erinra mot att
regeringen ser över frågan om andra
tillfälliga    stimulanser    av
privatpersoners köp av tjänster, och
skatteutskottet utgår från att man i den
planerade översynen kommer att ta upp
alla  goda  uppslag. Samtidigt  vill
skatteutskottet framhålla att de förslag
som regeringen hittills har presenterat
på dessa områden har finansierats fullt
ut  och  att  åtgärderna  enligt
skatteutskottets  mening  också  har
utformats på ett sätt som är godtagbart
från  fördelningspolitiska och  andra
utgångspunkter.  Det  statsfinansiella
läget innebär enligt skatteutskottets
uppfattning att dessa förutsättningar
måste gälla även i fortsättningen. De
aktuella  motionerna i dessa  frågor
framstår  mot  denna  bakgrund  som
orealistiska  och  saknar  i  allt
väsentligt  underlag för en  närmare
bedömning.  De  avstyrks  därför  av
skatteutskottet.
Företrädarna    för    Moderata
samlingspartiet,       Folkpartiet
liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Miljöpartiet  de  gröna  har  fogat
avvikande meningar till yttrandet.
Socialförsäkringsutskottet konstaterar i
sitt yttrande (SfU6y) att i den översyn
av reglerna för anlitande av tjänster
som regeringen aviserar skall analyseras
vilken  roll privatpersoners köp  av
tjänster har för samhällsekonomin och
förslag läggas om regeländringar som
stimulerar utbud och efterfrågan  på
tjänster riktade mot hushållen.  Med
hänvisning till att denna översyn bör
avvaktas            avstyrker
socialförsäkringsutskottet bifall till
motion A45 (fp) yrkande 1.
Folkpartiet liberalerna tillstyrker i
en avvikande mening sitt motionsförslag.
Näringsutskottet anför i sitt yttrande
(NU10y) att de särskilda insatser för
tjänstesektorn som regeringen aviserar
överensstämmer med näringsutskottets syn
på hur näringspolitiken bör bedrivas.
Näringsutskottet avstyrker  motionerna
A45 (fp) och A46 (kds) i berörda delar.
Företrädarna  för  Folkpartiet  och
Kristdemokraterna har fogat var  sin
avvikande mening till yttrandet.
Finansutskottet  ställer  sig  bakom
regeringens planer rörande dessa frågor
och avstyrker i likhet med skatte-,
socialförsäkrings-         resp.
näringsutskottet motionerna A45  (fp)
yrkande 1, A46 (kds) yrkande 12, A49 (m)
yrkandena 16 och 18 och Fi117 (mp)
yrkande 41.
Stöd till jordbruket
I proposition 222 aviserar regeringen
(s. 5.28-5.30) ett nytt investeringsstöd
till jordbruket. Det skall i princip
ersätta bl.a. det nationella stöd som
hittills har lämnats inom ramen för
landsbygdsstödet, vilket avskaffas till
följd av en anpassning till EG:s regler
om s.k. försumbart stöd. Det nya stödet
avses   möjliggöra   dels   ökad
sysselsättning i glesbygdsområden, dels
förstärkta     miljö-      och
djurskyddsåtgärder.  Främst  är  det
investeringar i de sju nordligaste länen
som bör komma i fråga för stödet, anförs
det. Stödet finansieras med medel som i
dag anslås för landsbygdsstöd, och det
skall  kunna medfinansieras  av  EG.
Närmare uppgifter om villkoren anges i
propositionen.
I motion A49 (m) föreslås insatser för
ökad  sysselsättning inom lantbruket.
Sverige bör öka utnyttjandet av EU:s
miljöprogram för jordbruket, anförs det
(yrkande 45). Vidare efterlyses  ett
utvidgat stöd till vallodlingen inom
ramen för miljöstödet (yrkande  46).
Samtidigt  anser  motionärerna  att
reglerna för miljöersättningen  skall
förenklas (yrkande 47) och  att  en
utvärdering bör göras av effekterna för
jobben som ett investeringsstöd till
animalieproduktionen kan få  (yrkande
48).
En   positiv   inställning   till
investeringsstödet uttrycks i  motion
Fi116  (v).  Vissa  synpunkter  på
utformningen framförs dock, däribland
att den småskaliga livsmedelsförädlingen
bör premieras och att villkoren för
näringslivets utveckling på lands- och i
glesbygden inte försämras (yrkande 14).
Enligt vad som sägs i motion Fi118
(kds)  bör  anläggningsstöd   till
energigrödan salix vara möjligt även i
fortsättningen.  Finansieringen  kan
ordnas  genom  tidigare  anslagna,
outnyttjade medel till anläggning av
energiskog m.m. (yrkande 30). Vidare
framhålls   att  en  ökning   av
sysselsättningen inom jordbruks-  och
livsmedelssektorerna förutsätter att EU-
stöden utnyttjas fullt ut (yrkande 34).
I motion FiU119 av Karin Falkmer m.fl.
(m)  stöds  förslaget om  ett  nytt
investeringsstöd till jordbruket. Det
betonas att finansieringen bör ordnas
inom  ramen  för en statsfinansiellt
neutral omfördelning av medel för det
nationella stödet (yrkande 2).
Möjligheterna     till     fler
arbetstillfällen   genom   småskalig
äggproduktion tas upp i motion Fi132 av
Gudrun Lindvall (mp). Regeringen bör i
linje  härmed uppmanas att inventera
gällande stödformer, även sådana från
EU, anser motionären.
Jordbruksutskottet konstaterar i sitt
yttrande (JoU8y) att regeringens förslag
om  investeringsstöd till  stor  del
sammanfaller  med de synpunkter  som
jordbruksutskottet tidigare  redovisat
(1995/96:JoU7y).  Även  de  berörda
motionsförslagen tillgodoses  i  allt
väsentligt, anser jordbruksutskottet och
avstyrker  dem därför. Yrkandena  om
utnyttjandet av EU:s miljöprogram och
miljöstöd  till  vallodling  avstyrks
likaså.  Med  hänsyn  till  pågående
översynsarbete bör inte heller förslaget
om    förenklade   regler   för
miljöersättningen föranleda någon åtgärd
av   riksdagen.   Jordbruksutskottet
avstyrker slutligen förslaget rörande
äggproduktionen. Det hänvisas till att
riksdagen under hösten 1996 förutses
fatta beslut om förutsättningarna för
näringsgrenen, bl.a. med avseende på
omställningen av burhållningssystemet.
Avvikande meningar har anmälts av dels
företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet, till förmån för motion
A49 i berörda delar, dels företrädaren
för Miljöpartiet de gröna till förmån
för motion Fi132.
Finansutskottet, som ansluter sig till
jordbruksutskottets     uppfattning,
avstyrker motionerna A49 (m) yrkandena
45-48, Fi116 (v) yrkande 14, Fi118 (kds)
yrkandena 30 och 34, Fi119 (m) yrkande 2
och Fi132 (mp).
Patentavgifter
I  motion  Fi116 (v)  föreslås  att
patentavgifterna  skall  halveras  i
Sverige och att Sverige skall arbeta för
sänkningar av patentavgifterna i Europa
(yrkande  13).  Enligt  motionärernas
mening är avgifterna i dag alltför höga
och innebär att patent inte söks i
erforderlig omfattning.
Lagutskottet erinrar i sitt yttrande
(LU6y)   om   att  Patent-   och
registreringsverket  (PRV)  handlägger
ärenden angående patent. Av patentlagen
(1967:837)  framgår  att  det  i
patentärenden utgår avgifter av olika
slag,  bl.a.  ansökningsavgifter  och
progressiva årsavgifter. Tanken är att
den som upprätthåller sitt patent även
har framgång med sin uppfinning och då
kan  betala  årsavgifter  enligt  en
stigande skala. Verksamheten vid PRV är
helt avgiftsfinansierad.
Enligt  lagutskottets  mening  utgör
avgifterna för att söka och upprätthålla
patent endast en mindre del av de totala
kostnaderna i ett patentärende. De stora
kostnaderna torde i regel hänföra sig
till  arbetet  med  utformningen  av
ansökningshandlingarna,    exempelvis
ombudsarvoden            och
översättningskostnader. De avgifter som
utgår till PRV i patentärenden synes
därför  knappast  påverka  antalet
patentansökningar.  En  minskning  av
avgifternas storlek skulle dessutom leda
till antingen att PRV:s verksamhet måste
finansieras på ett annat sätt än för
närvarande eller att verksamheten fick
skäras ned. Lagutskottet kan för sin del
inte ställa sig bakom något av dessa
alternativ. Mot denna bakgrund förordar
lagutskottet att motion Fi116 (v) i
berörd del avstyrks.
Även   näringsutskottet  tar   upp
patentfrågorna i sitt yttrande (NU10y).
Dessa skiljer sig kraftigt åt mellan
Förenta Staterna och Japan å ena sidan
och  Europa  å  den  andra.  Den
genomsnittliga patentkostnaden  uppgår
enligt uppgift till ca 17 000 kr i
Förenta Staterna, till ca 9 000 kr i
Japan och till ca 45 000 kr i Sverige.
Enligt näringsutskottets mening kan höga
patentkostnader innebära ett hinder för
framför allt små företag. Detta är en
fråga som det vore värdefullt att få en
närmare belysning av. Näringsutskottet
noterar vidare med tillfredsställelse
att regeringen avser att inom ramen för
det  föreslagna  småföretagsprogrammet
fatta  beslut  om att genomföra  en
patentintrångsersättning.
Finansutskottet    noterar    att
patentkostnaderna         enligt
näringsutskottet kan innebära problem
för i första hand de små företagen.
Finansutskottet  utgår  från   att
regeringen överväger hithörande frågor i
samband med det fortsatta arbetet med
det i propositionen föreslagna treåriga
programmet  för småföretagsutveckling.
Samtidigt  konstaterar finansutskottet
med  utgångspunkt i vad lagutskottet
anför  om patentavgifterna att dessa
generellt sett inte torde vara hämmande
för  antalet  patentansökningar.  En
sänkning  av patentavgifterna  skulle
påverka finansieringen av verksamheten
vid Patent- och registeringsverket. De
alternativ som står till  buds  får
negativa statsfinansiella konsekvenser.
Med   det   anförda   avstyrker
finansutskottet motion Fi116 (v) yrkande
13.
Privatiseringar av statliga företag
I  motion A49 (m) förordas att den
privatisering av statliga företag som
inleddes under den borgerliga regeringen
återupptas (yrkande 25). Telia AB och
Vattenfall  AB föreslås  därvid  ges
förtur. Enligt motionärerna bör staten
inte  äga  företag. Statens  främsta
uppgift inom näringspolitiken bör  i
stället  vara  att ange  ramar  och
regelverk för företagens verksamhet och
bidra  till  att  skapa  gynnsamma
förutsättningar     för     fler
arbetstillfällen och fler företag. Om
staten både bestämmer spelreglerna på
marknaden och själv uppträder som en
aktör på densamma uppstår en rad problem
bl.a. i form av risker för en osund
konkurrens, heter det i motionen.
Näringsutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande   (NU10y)  det   aktuella
motionsyrkandet i anslutning till sin
behandling av näringspolitikens allmänna
inriktning. Utan att närmare gå in på
frågan om privatiseringen av statliga
företag  anför  näringsutskottet  att
näringspolitikens syfte är att främja
förnyelse och tillväxt i näringslivet.
En  sådan  politik  innebär  enligt
näringsutskottet att med olika generella
medel   stärka   det   nationella
produktionssystemet.  Därvid  är  det
centralt   att   spelreglerna   är
överskådliga, konsekventa och stabila.
Privatiseringsfrågorna behandlas i en
avvikande   mening   avgiven   av
representanterna   för    Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och     Kristdemokraterna     om
näringspolitikens inriktning.
Finansutskottet   konstaterar   att
riksdagen nyligen behandlat regeringens
förslag om aktiv förvaltning av statens
företagsägande (prop. 1995/96:141). I
sitt av riksdagen godkända betänkande
avstyrkte näringsutskottet därvid (bet.
1995/96:NU26 s. 21) en rad motioner om
privatiseringar av statliga företag.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker finansutskottet motion A49 (m)
yrkande 25.
Insatser för svensk formgivning
I motion Fi131 av Inger Lundberg m.fl.
(s) föreslås att regeringen som ett led
i en offensiv utveckling av svenskt
näringsliv  skall ta initiativ  till
samordnade insatser för att stärka och
utveckla svensk formgivning och design.
I motionen pekas på en rad åtgärder som
enligt motionärerna är ägnade att leda
till  detta  mål.  Näringspolitiska,
utbildningspolitiska och kulturpolitiska
insatser föreslås.
Kulturutskottet anser i sitt yttrande
(KrU12y) att det vid utformningen av en
framtida politik för formgivning och
industridesign   måste   ske   en
sammanvägning   av  kulturpolitiska,
utbildningspolitiska         och
näringspolitiska   synpunkter.   Det
beredningsarbete som med utgångspunkt i
Kulturutredningens   förslag   (se
betänkande SOU 1995:84 s. 417, 420-421
och  427-428)  och  remissyttrandena
däröver pågår inom regeringskansliet bör
inte föregripas. Kulturutskottet anser
därför att motion Fi131 (s) inte bör
föranleda någon riksdagens åtgärd.
Näringsutskottet  hänvisar  i  sitt
yttrande  (NU10y)  till  att  det
innevarande  budgetår  finns  medel
upptagna  för området under anslaget
Småföretagsutveckling.  Vidare   kan
förslag på designområdet bli aktuella i
den kulturpolitiska propositionen. Med
detta avstyrks den nämnda motionen av
utskottet.
Finansutskottet  har   från   sina
utgångspunkter inte anledning att göra
någon annan bedömning än kulturutskottet
och  näringsutskottet, varför  motion
Fi131 (s) avstyrks.
Program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen
Regeringen föreslår i proposition 222
(s.  5.31-5.32) att riksdagen  skall
anvisa ett anslag på 1 miljard kronor
till  samarbete och utveckling  inom
Östersjöregionen. En fond skapas med
syfte att under en femårsperiod stärka
samarbete   och   utveckling   i
Östersjöregionen.
Det ligger i Sveriges intresse att
utvecklingen runt Östersjön fortskrider
och  påskyndas,  påpekas  det  i
propositionen. En ökad handel har en
central  betydelse  både  för  den
ekonomiska utvecklingen och för att föra
folken  närmare  varandra.   Genom
regeringschefsmötet i Visby i maj 1996
har  Sveriges roll tydliggjorts.  Om
Östersjöområdet kan utvecklas till en
naturlig  bro  mellan  de  tidigare
kommunistiska länderna och EU kan en
marknadsplats för nära en halv miljard
människor skapas i Sveriges närområde.
Ett speciellt råd har inrättats  i
Statsrådsberedningen - Statsministerns
Östersjöråd.  Rådet  skall,  enligt
propositionen, vara det centrala forumet
för samordning och utveckling av den
svenska Östersjöpolitiken. Avsikten är
att rådets arbete skall koncentreras
till  följande  fem områden:  svensk
exportindustri,   bl.a.   avseende
livsmedel;  energisystem;  ömsesidigt
kunskapsutbyte; stärkt  infrastruktur;
samarbete för att skydda miljön runt
Östersjön.
I syfte att stimulera tillväxt och
sysselsättning bör de föreslagna medlen
anvisas för åtgärder och projekt inom
bl.a. de redovisade fem områdena samt
för att öka handeln och investeringarna
och i övrigt stärka samarbetet mellan
stater och näringsliv i regionen. De
angivna medlen skall tillföras en fond.
Fördelning av medlen skall ske under en
femårsperiod,  efter  förslag   av
Statsministerns Östersjöråd.
I motion Fi119 av Karin Falkmer m.fl.
(m) avstyrks regeringens förslag om ett
program för samarbete och utveckling i
Östersjöregionen  (yrkande  3).  Den
konstruktion och det tillvägagångssätt
som  föreslås i propositionen  måste
enligt  motionärerna ifrågasättas.  I
motionen  erinras  om  att  Moderata
samlingspartiet redan i budgetmotionen i
januari 1995 föreslog en betydligt högre
ordinarie anslagsnivå när det gäller
stödet till närområdet. Nivån på det
framtida samlade svenska stödet till
närområdet  samt  inriktningen  och
fördelningen av detta stöd bör bestämmas
i   budgetarbetet   hösten   1996.
Motionärerna anför vidare att man av
propositionen kan få intrycket att det
föreslagna stödet skall gå till svensk
export av bl.a. livsmedel, men de utgår
från  att  detta  dock  är  en
missuppfattning. Att stödja export av
livsmedel till de baltiska  länderna
skulle, enligt motionärerna, försvåra
dessa länders möjligheter att själva
bygga upp en livsmedelsproduktion.
För att kunna avgöra om det föreslagna
programmet för Östersjöregionen är väl
använda medel ur sysselsättningssynpunkt
erfordras att det klargörs hur medlen
skall fördelas, anförs det i motion
Fi123 av Anne Wibble m.fl. (fp) (yrkande
12). Motionärerna konstaterar att 200
miljoner kronor (per år i fem år) inte
räcker  till särskilt många projekt,
varför de anser att det finns anledning
att prioritera bland insatsområdena. De
menar att inriktningen bör vara att stöd
skall   ges   till   vattenrening,
kärnsäkerhet   i  Östeuropa   samt
rökgasrening och energieffektivisering.
Vänsterpartiet framhåller  i  motion
Fi116  att  man  ser  positivt  på
regeringens förslag om ett program för
ett utökat Östersjösamarbete (yrkande
15). Regeringens förslag om att inrätta
ett Östersjöråd i Statsrådsberedningen
betraktas vidare som ett steg i rätt
riktning. Rådets uppgifter bör  dock
klargöras,   anser   motionärerna.
Vänsterpartiet  avser  att  återkomma
beträffande östbiståndets  volym  och
fördelning   i   samband    med
budgetpropositionen   hösten   1996.
Motionärerna anser vidare att Östersjöns
miljö  inte  kan  ses  skild  från
verksamheter  och  miljöåtgärder  på
Nordkalotten och i Barentsregionen. De
föreslår därför att det - utöver den
fond som regeringen föreslår - skall
inrättas en fond för Barentsregionen på
100 miljoner kronor att användas under
en femårsperiod.
I motion Fi117 föreslår Miljöpartiet
att riksdagen beslutar att programmet
för  samarbete  och utveckling  inom
Östersjöregionen skall genomföras på tre
år i stället för på fem och ges en
tydlig miljöinriktning (yrkande 24). I
motionen  anförs  att  behovet  av
ekonomiskt bistånd till det fortsatta
arbetet för miljön i och kring Östersjön
är stort, liksom till kärnsäkerhet och
nedläggning av kärnkraftverk.
Utrikesutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (UU7y) regeringens förslag att
en fond för Östersjösamarbete inrättas.
Berörda    motioner    avstyrks.
Utrikesutskottet  erinrar  om  att
riksdagen tidigare beslutat  om  ett
samarbetsprogram  med  Central-  och
Östeuropa fram t.o.m. år 1998 (prop.
1994/95:160, UU16, rskr. 242). Enligt
utrikesutskottets uppfattning är  det
angeläget att fondens verksamhet och det
normala östsamarbetet genomförs på så
sätt att insatserna kompletterar och
förstärker  varandra. Utrikesutskottet
framför   även   synpunkter   på
ansvarsfördelningen   för    olika
samarbetsområden.
Till utrikesutskottets yttrande  har
representanter    för    Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
respektive  Vänsterpartiet   avgivit
avvikande   meningar.  Miljöpartiets
representant har avgivit ett särskilt
yttrande.
Näringsutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (NU10y) att riksdagen anvisar
de av regeringen föreslagna medlen för
samarbete   och  utveckling   inom
Östersjöregionen.  Som  framgår  av
yttrandet när det gäller stöd  till
svensk export av bl.a. livsmedel har
näringsutskottet   erfarit    från
regeringskansliet  att  stödet  avser
kunskapsöverföring i allmän bemärkelse
inom hela livsmedelskedjan. Det gäller
t.ex.   regler  för  djurhållning,
hygienfrågor och distributionskedjan. I
det fall att det skall kunna bli fråga
om stöd till export av produkter skall
det, enligt uppgift, avse högt förädlade
livsmedel. Aktuella motioner avstyrks.
Avvikande  meningar har  anmälts  av
Moderata  samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna, Vänsterpartiet respektive
Miljöpartiet.
Finansutskottet anser, i likhet  med
utrikesutskottet och näringsutskottet,
att regeringens förslag i denna del bör
tillstyrkas. Utskottet delar regeringens
uppfattning att en ökad handel har en
central  betydelse  både  för  den
ekonomiska utvecklingen och för att föra
folken närmare varandra.
Utskottet vill erinra om att medlen
föreslås  anvisas  i   form   av
reservationsanslag. Detta innebär att
outnyttjade medel får användas längst
tre år efter det att anslaget senast var
uppfört på statsbudgeten. Om medel från
anslaget behöver utnyttjas även efter
treårsperiodens slut, bör  regeringen
föreslå riksdagen att på nytt föra upp
anslaget  på  statsbudgeten  (prop.
1992/93:100 bil. 1 s.129-131,  FiU20
(behandling av det återförvisade ärendet
FiU10), rskr. 189). Det kan noteras att
denna regel föreslås få lags form i
proposition  1995/96:220  Lag   om
statsbudgeten.
Utskottet finner regeringens förslag
väl avvägt och tillstyrker därmed att 1
miljard   kronor   anvisas   som
reservationsanslag  på  tilläggsbudget
under första huvudtiteln till Samarbete
och utveckling inom Östersjöregionen.
Därmed avstyrks motionerna Fi116 (v)
yrkande 15, Fi117 (mp) yrkande 24, Fi119
(m) yrkande 3 samt Fi123 (fp) yrkande
12.
Program för omställning till hållbar
utveckling
Regeringen föreslår i proposition 222
(s. 5.33-5.35) ett femårigt program för
omställning till hållbar utveckling. Det
skall syfta till att driva på  den
tekniska utvecklingen och att  skapa
sysselsättning,    främst    genom
kretsloppsanpassning av byggnader och
teknisk infrastruktur. Insatser  inom
fyra  områden  nämns  särskilt  som
stödgrundande. Det gäller insatser inom
va-sektorn för bl.a. minskat utsläpp av
kväve och fosfor från avloppsvatten,
återanvändning  av  byggnadsmaterial,
renovering med hälso- och miljöanpassade
material samt inom avfallsområdet för
bl.a.  avskiljning  av  miljöfarligt
avfall. Regeringen påpekar dock att även
åtgärder  för en ekologiskt  hållbar
utveckling inom vissa andra områden kan
omfattas av stödprogrammet. Åtgärderna
skall  inriktas  på  projekt  av
pilotkaraktär och som annars inte skulle
komma till stånd. Regeringen föreslår
att  ytterligare  1  miljard  kronor
tillförs fjortonde huvudtitelns anslag
Investeringsbidrag för  främjande  av
omställning  i  ekologiskt  hållbar
riktning.  Medlen skall fördelas  av
delegationen för ekologisk omställning
vid Naturvårdsverket.
Avslag på regeringens förslag yrkas i
motion Fi119 av Karin Falkmer m.fl. (m).
Motionärerna förordar i stället sänkta
skatter och strukturella förändringar
såsom medel för att nya jobb skall
skapas  och  fler  investeringar  i
miljövänligare teknik skall underlättas
(yrkande 4).
I motion Fi123 av Anne Wibble m.fl.
(fp)  framhålls  som väsentligt  att
mandatet för delegationen för ekologisk
omställning  får en  klar  innebörd.
Motionärerna begär ett tillkännagivande
härom (yrkande 13).
Vänsterpartiet anför i motion Fi116 att
det  sannolikt  är samhällsekonomiskt
lönsamt med ett större anslag än 200
miljoner kronor per år under perioden. I
motionen  föreslås vidare  att  även
energieffektiviserings- och sparåtgärder
i byggnader samt utveckling i ekologisk
riktning inom trafik- och va-sektorerna
borde kunna innefattas i programmet. Ett
tillkännagivande  begärs  i  enlighet
härmed (yrkande 16).
Jordbruksutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (JoU8y) regeringens förslag om
ytterligare medel för omställning till
hållbar  utveckling. Därmed  avstyrks
motion  Fi119  (m)  i  berörd  del.
Jordbruksutskottet ser inget hinder mot
att också sådana sektorer som nämns i
motion Fi116 (v) kan erhålla stöd. Det
aktuella yrkandet avstyrks därför.
Såvitt gäller frågan om mandat för
delegationen föreslår jordbruksutskottet
att   riksdagen  bör  göra   ett
tillkännagivande  av  innebörd  att
regeringen i budgetpropositionen för år
1997 bör lägga fram förslag som innebär
att delegationen får en självständig
ställning och tilldelas ett särskilt
myndighetsanslag. Också i övrigt bör
delegationen få ställning som statlig
förvaltningsmyndighet, anförs det. Genom
jordbruksutskottets  ställningstagande
tillgodoses i viss mån motion Fi123 (fp)
i motsvarande del.
Till jordbruksutskottets yttrande har
avvikande meningar i denna del avgivits
av   företrädarna   för   Moderata
samlingspartiet och Vänsterpartiet var
för sig. Folkpartiet liberalerna har
anmält ett särskilt yttrande.
Även bostadsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (BoU11y) regeringens förslag.
Såvitt gäller Vänsterpartiets yrkande om
att programmet inte nu skall bindas till
en årlig nivå om 200 miljoner kronor
under fem år framhåller bostadsutskottet
fördelen av att programmet redan  i
inledningsskedet ges en viss tryggad
finansiering. Såvitt gäller yrkandet om
att  programmet borde  omfatta  fler
områden  understryker bostadsutskottet
vikten av att programmet utformas så att
det blir möjligt att lämna stöd för
projekt som bidrar till att flytta fram
positionerna   när   det   gäller
omställningen  till   en   hållbar
utveckling. Det kan, anförs det, finnas
anledning att vara uppmärksam på att
programmet  ges  denna framåtsyftande
karaktär.   Bostadsutskottet   utgår
samtidigt från att regeringen  under
programperioden kommer att redovisa för
riksdagen hur programmet framskrider.
Såvitt gäller kravet på att även bl.a.
energisparåtgärder  borde  ingå  i
programmet  finner  bostadsutskottet
grundad anledning att anta att frågan
kommer att aktualiseras i de nyligen
inledda    överläggningarna    om
energipolitiken.
Kravet i motion Fi123 (fp) om ett klart
mandat till delegationen kommer enligt
bostadsutskottets  uppfattning   att
tillgodoses  utan  någon  riksdagens
begäran därom. Det hänvisas till den
översyn av mandatet som aviseras  i
propositionen.
Finansutskottet delar den uppfattning om
medelstilldelning  som  redovisas  av
jordbruksutskottet och bostadsutskottet
och tillstyrker propositionens förslag
att på tilläggsbudget anvisa 1 miljard
kronor till reservationsanslaget Invest
eringsbidrag   för  främjande   av
omställning  i  ekologiskt  hållbar
riktning. Motionerna Fi116 (v) yrkande
16, Fi119 (m) yrkande 4 och Fi123 (fp)
yrkande  13  avstyrks  sålunda,  det
sistnämnda yrkandet i berörd del. Frågor
som  jordbruksutskottet tar upp  vad
gäller  organisatoriska  former  och
medelsanvisning beträffande delegationen
för ekologisk omställning kommer  på
sedvanligt  sätt  att  redovisas  i
budgetpropositionen.        Något
tillkännagivande  av  det  slag  som
föreslås av jordbruksutskottet finner
finansutskottet inte vara påkallat och
motion Fi123 (fp) yrkande 13 avstyrks
därför även i nu aktuellt avseende.
Finansutskottet erinrar om att medlen
föreslås  bli anvisade  i  form  av
reservationsanslag. Detta innebär att
outnyttjade medel får användas längst
tre år efter det att anslaget senast var
uppfört på statsbudgeten. Om medel från
anslaget behöver utnyttjas även efter
treårsperiodens slut, bör  regeringen
föreslå riksdagen att på nytt föra upp
anslaget  på  statsbudgeten  (prop.
1992/93:100 bil. 1 s. 129-131, bet.
FiU20 (rskr. 189) (behandling av det
återförvisade ärendet FiU10). Det kan
noteras  att  regeln  föreslås  i
proposition  1995/96:220  Lag   om
statsbudgeten få laga form.
Kretsloppsanpassade system
I motion Fi117 (mp) föreslås en rad
åtgärder för kretsloppsanpassning. Va-
system  berörs i två  förslag.  Ett
fullständigt kretslopp borde inkludera
även avloppsvattnet - de däri lösta
näringsämnena måste på ett ekologiskt
avpassat sätt återföras till  främst
jordbruksmarken, anförs det (yrkande 7).
Vidare begärs att Naturvårdsverket ges i
uppdrag att sammanställa erfarenheter
från de befintliga va-system som är
kretsloppsanpassade   (yrkande   8).
Motionärerna anser vidare att en ökad
utgiftsram behövs för dels sanering av
miljöskadade områden (yrkande 9), dels
kalkning av försurade sjöar (yrkande
10). Även naturvårdsområdet berörs i
motionen.        Länsstyrelsernas
miljövårdsenheter bör förstärkas  för
bl.a. länsvisa naturvårdsinventeringar
(yrkande 11), och ett system med s.k.
naturbevakare bör byggas upp för skydd
av hotade arter (yrkande 12). Två av
förslagen gäller främst byggnadsområdet.
Investeringsbidrag till allergisanering
skall   ingå  i   de   aviserade
miljösatsningarna (yrkande 13) och ett
 grönt  ROT-bidrag bör införas (yrkande
14), föreslås det slutligen.
Jordbruksutskottet  påpekar  i  sitt
yttrande (JoU8y) att yrkandena 9-12 i
motion Fi117 (mp) tar sikte på enskilda
anslag  inom utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård. Med hänsyn bl.a.
till att motsvarande förslag nyligen har
avslagits av riksdagen (1995/96:JoU6y,
FiU10) avstyrks de. Företrädaren för
Miljöpartiet de gröna har avgivit en
avvikande mening.
Bostadsutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande (BoU11y) förslagen  på  va-
området. Det är inte lämpligt att knyta
upp omställningsprogrammet till åtgärder
med tämligen specifik inriktning, anförs
det. Vidare utgår bostadsutskottet från
att en uppföljning av den bidragsgivning
som  omfattas  av det nu  framlagda
regeringsförslaget kommer att innefattas
i  den  utvärdering  av  pågående
bidragsgivning  som  Naturvårdsverket
avses redovisa våren 1997. Förslaget om
naturvårdsinventeringar  bör  enligt
bostadsutskottets mening kunna prövas i
budgetarbetet under hösten 1996  och
avstyrks  därför.  Även  kraven  på
allergisanering och grönt  ROT-bidrag
avstyrks. Bostadsutskottet hänvisar till
att motsvarande krav helt nyligen har
behandlats  av  riksdagen  (1995/96:
BoU10y).
Avvikande  mening har  avgivits  av
företrädaren för Miljöpartiet de gröna
och särskilda yttranden av företrädarna
för  Moderata  samlingspartiet  resp.
Folkpartiet liberalerna.
Finansutskottet har i dessa frågor ingen
annan uppfattning än jordbruksutskottet
och  bostadsutskottet  och  avstyrker
motion Fi117 (mp) yrkandena 7-14.
Stöd till energiprojekt
Gällande riktlinjer för energipolitiken
antogs  av riksdagen år 1991 (prop.
1990/91:88, bet. NU40).  Våren  1996
slutfördes   remissbehandlingen   av
betänkandet    Omställning    av
energisystemet  (SOU  1995:139)  och
inleddes partiöverläggningar  om  den
framtida energipolitiken. I proposition
222 meddelar (s. 5.13) regeringen nu sin
avsikt  att  under  nästa  riksmöte
förelägga  riksdagen  förslag  till
riktlinjer  för  energipolitiken.  En
utgångspunkt är att omställningen och
utvecklingen  av  energisystemet  bör
grundas  på  långsiktigt  hållbara
politiska  beslut, som framstår  som
trovärdiga över tiden, anförs det.
I motion Fi118 (kds) presenteras tre
förslag  om stöd till energiprojekt.
Fortsatta investeringsstöd för solvärme
i  bostäder  (yrkande  31)  resp.
vindkraftverk (yrkande 32) efterlyses.
Vidare  sägs  (yrkande  33)  att
konvertering av elvärme  till  andra
uppvärmningsformer borde främjas genom
skattereduktion enligt ROT-programmet.
Skatteutskottet påpekar i sitt yttrande
(SkU13y)  beträffande  förslaget  om
skattereduktion  att konvertering  av
värmesystemet i ett hus i allmänhet
torde kräva sådana åtgärder att det blir
fråga om ombyggnad. Då arbetskostnaderna
härför skall ingå i underlaget  för
skattereduktionen är förslaget delvis
tillgodosett,  anses  det.  Yrkandet
avstyrks.    Företrädaren    för
Kristdemokraterna  har  avgivit  en
avvikande mening.
Näringsutskottet lämnar i sitt yttrande
(NU10y)  en  redovisning  av  läget
beträffande energipolitiken och berörda
stödformer. Det erinras om att riksdagen
kommer att behandla hithörande frågor
dels under nästa riksmöte såvitt gäller
riktlinjerna för energipolitiken, dels
under  hösten 1996 när  det  gäller
budgetramen för energi. Näringsutskottet
avstyrker därför de aktuella förslagen i
motion Fi118 (kds).
Bostadsutskottet erinrar i sitt yttrande
(BoU11y)  beträffande förslaget  till
skattereduktion för arbeten  som  är
förknippade  med  konvertering  från
elvärme till andra uppvärmningsformer om
riksdagens nyligen beslutade möjlighet
till skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete  (1995/96:SkU32).  Det
påpekas att mer detaljerade frågor om
enskilda byggnadsåtgärder inte togs upp
vid        utskottsbehandlingen.
Bostadsutskottet förutsätter att även
den nya lagen om skattereduktion - som i
den aktuella delen i huvudsak anknyter
till den tidigare gällande lagen - ger
möjlighet för berörda myndigheter att
bevilja skattereduktion för den typ av
åtgärder som nu diskuteras. Yrkandet
avstyrks   med   hänsyn   härtill.
Företrädaren för Kristdemokraterna har
avgivit en avvikande mening, och ett
särskilt  yttrande har  avgivits  av
företrädarna    för     Moderata
samlingspartiet.
Finansutskottet anser - i likhet med vad
som sägs i yttrandena från skatte-,
närings- och bostadsutskotten -  att
motion Fi118 (kds) yrkandena 31-33 bör
avslås av riksdagen.
Miljöanpassat transportsystem
I motion Fi117 (mp) krävs en politik för
mer  miljöanpassade  transportsystem
(yrkande  16).  Motionärerna  anser
beträffande  persontransporterna  att
kollektivtrafikens andel bör ökas och
beträffande godstransporterna att den
spårbundna trafiken och sjöfarten bör
främjas.  Genom ett ökat inslag  av
inhemska, miljöanpassade drivmedel och
oljor  skulle fler gröna jobb kunna
skapas, anförs det vidare.
Finansutskottet   konstaterar   att
riksdagen nyligen har avslagit (1995/96:
FiU10,  rskr. 304) ett förslag  med
motsvarande syfte från Miljöpartiet de
gröna. En reservation (mp) till förmån
för  motionsförslaget avgavs. I sitt
yttrande till finansutskottet över den
ekonomiska  vårpropositionen  erinrade
trafikutskottet (1995/96:TU5y) bl.a. om
att regeringen i slutet av året skulle
komma  att  förelägga riksdagen  ett
förslag   till   inriktning   av
infrastrukturplaneringen för  perioden
1998-2007. Finansutskottet finner inte
skäl  till  ändrad  uppfattning  och
avstyrker motion Fi117 (mp) yrkande 16.
Åtgärder för att begränsa buller
I proposition 222 anförs under rubriken
Samverkan mellan arbetsmarknadspolitiken
och  andra politikområden  (s.  7.9)
sammanfattningsvis          att
arbetsmarknadspolitiken har en central
roll i den ekonomiska politiken för
skapandet  av  en  väl  fungerande
arbetsmarknad  men att kontaktpunkter
även med andra politikområden, däribland
miljöpolitiken, kan utvecklas.
I motion Fi117 (mp) riktas kritik mot
gällande  planer för begränsning  av
buller bl.a. på de statliga vägarna och
stomnätet för järnvägen. Motionärerna
anser att åtgärdstakten är för långsam
och     föreslår     ytterligare
arbetsmarknadspolitiska satsningar  på
bullersaneringen (yrkande 17).
Finansutskottet erinrar om att riksdagen
nyligen behandlat regeringens skrivelse
Vår miljö - Miljöarbetet under året
(skr. 1995/96:120). I avsnittet om ett
miljöanpassat transportsystem redovisas
etgärder mot trafikbuller. Det hänvisas
till    proposition    1993/94:215
Handlingsplan mot buller och de där
aviserade  uppdragen  till   bl.a.
trafikverken och Naturvårdsverket och
som syftade till att medverka till en
kraftig  minskning av  trafikbullret.
Skrivelsen i denna del föranledde inte
några   närmare   kommentarer   i
jordbruksutskottet (JoU17). Enligt vad
som  erfarits  pågår för  närvarande
beredning  inom regeringskansliet  av
berörda rapporter. Mot denna bakgrund
avstyrker finansutskottet motion Fi117
(mp) yrkande 17.
Tredjepartsfinansiering för ekologiskt
hållbar tillväxt
För  att ekologiskt hållbar tillväxt
skall främjas bör enligt motion  Fi116
(v)    staten    stödja    s.k.
tredjepartsfinansiering, främst  genom
informationsinsatser  (yrkande  12).
Systemet går ut på att den entreprenör
som svarar för en investering samtidigt
skall  garantera ett visst  resultat
(t.ex. lägre energiåtgång). Priset för
förbrukaren (t.ex. på el) höjs dock
inte, och den mellanskillnad som därvid
uppstår tillfaller entreprenören  för
återbetalning av investeringen.
Bostadsutskottet anför i sitt yttrande
(BoU11y) att det inte är en uppgift
främst för staten att medverka till att
den  föreslagna  finansieringsformen
kommer till stånd. Det kan förutsättas
att den av motionärerna efterfrågade
informationen  tas fram  utan  någon
riksdagens  begäran  därom.  Motionen
avstyrks i berörd del.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning och avstyrker således motion
Fi116 (v) yrkande 12.
Särskilda insatser för omstrukturering i
vissa kommuner och landsting
I proposition 222 föreslår regeringen
(s. 5.36-5.37) att av de 400 miljoner
kronor  som  anvisats för  särskilda
insatser  för  vissa  kommuner  och
landsting år 1996 högst 200 miljoner
kronor skall få användas för projekt i
kommuner och landsting som kan bidra
till omstrukturering av den kommunala
verksamheten (yrkande 11).
De av riksdagen våren 1995 anslagna 400
miljoner kronorna skall användas för
kommuner och landsting med en särskilt
svår ekonomisk situation och ekonomiska
problem  vid införandet av det  nya
bidrags- och utjämningssystemet. Ännu
har medlen inte fördelats. Därför anser
regeringen att högst hälften av  de
anslagna medlen engångsvis under år 1996
även bör få användas för projekt som
underlättar  den omstrukturering  som
måste  ske  för  att åstadkomma  en
verksamhet som motsvarar den ekonomiska
situationen. Detta bedöms även ge vissa
positiva sysselsättningseffekter under
den tid projekten pågår.
Enligt motion Fi119 av Karin Falkmer
m.fl. (m) bör propositionens förslag
avslås (yrkande 5). Enligt motionärerna
ligger  ansvaret på  kommunerna  och
landstingen  själva att  verksamheten
effektiviseras och anpassas till  de
resurser som finns tillgängliga. Som ett
verksamt  medel  att  effektivisera
verksamheten pekas i motionen på de
förslag som förts fram från Moderata
samlingspartiet om att det bör  bli
obligatoriskt  att  upphandla  alla
verksamheter i konkurrens så att de
offentliga monopolen kan öppnas för de
privata företagen.
I motion Fi123 av Anne Wibble m.fl. (fp)
hänvisas till att Folkpartiet i samband
med behandlingen av förslaget till ett
nytt  bidrags-  och  utjämningssystem
yrkade  avslag på att en  akutpott 
skulle avsättas för vissa kommuner och
landsting (yrkande 10). I det aktuella
läget anser motionärerna emellertid att
200  miljoner kronor engångsvis  bör
fördelas till de kommuner och landsting
som  har ökade verksamhetskrav  inom
skola, vård och äldreomsorg snarare än
till dem som har särskilt svårt att
använda sina resurser effektivt. Någon
särskild  kommitté för  att  fördela
pengarna   behövs   inte,   menar
motionärerna.
Finansutskottet  delar   regeringens
uppfattning  att  det  kan  behövas
särskilda statliga insatser för  att
stödja en nödvändig omstrukturering av
verksamheten  i  de ekonomiskt  mest
utsatta kommunerna och landstingen. Även
om det, som anges i motion Fi119 (m),
primärt ankommer på huvudmännen själva
att  genomföra effektiviseringar  och
omställningar inom de ramar som anges av
statsmakterna vill utskottet framhålla
att  kommuner  och landsting  enligt
regeringens förslag skall svara  för
minst hälften av kostnaderna för de
aktuella projekten.
Finansutskottet ställer sig också bakom
att medlen skall fördelas efter ansökan
och att särskild hänsyn därvid skall tas
till  kommunernas  och  landstingens
ekonomiska situation. Beträffande kravet
i motion Fi123 (fp) att pengarna skall
fördelas   direkt  av   regeringen
konstaterar  utskottet  att  den  av
regeringen föreslagna ordningen ligger
väl i linje med det selektiva sätt att
hantera de aktuella medlen som hittills
använts.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionens förslag och  avstyrker
motionerna Fi119 (m) yrkande 5 och Fi123
(fp) yrkande 10.
Upphandling i konkurrens
I Moderata samlingspartiets partimotion
A49 ställs under rubriken Politik för
fler och växande företag krav på att
kommunerna skall åläggas att upphandla i
konkurrens (yrkande 20). En kommunal
konkurrensrevision bör vidare genomföras
kontinuerligt för att visa att kommunen
sköter upphandling, konkurrensutsättning
m.m. Motionärerna hävdar att det är
orimligt att någon verksamhet, som kan
genomföras i konkurrens, drivs i form av
offentligt  monopol. Likaså  är  det
felaktigt, heter det, att den offentliga
sektorn i egen regi driver verksamheter
som skulle kunna utföras av andra. Basen
för  företagande skulle kunna vidgas
väsentligt om den offentliga sektorn
begränsar sina egna utföraranspråk.
I motionen ifrågasätts om kommuner över
huvud taget skall bedriva verksamhet i
företagsform. Kommunala bolag bör  i
stället privatiseras och därmed bli en
del av en dynamisk företagsutveckling.
Näringsverksamhet  i  kommunerna  bör
enligt motionen inte förekomma.
Näringsutskottet        behandlar
konkurrensfrågorna övergripande i sitt
yttrande (NU10y) i samband med andra
allmänna  frågor om näringspolitikens
inriktning.  Där  sägs  bl.a.  att
näringspolitikens syfte är att främja
förnyelse och tillväxt i näringslivet.
En sådan politik innebär att med olika
generella medel stärka det nationella
produktionssystemet.  Därvid  är  det
enligt näringsutskottet centralt  att
spelreglerna    är   överskådliga,
konsekventa och stabila. Sund konkurrens
är  vidare en förutsättning för ett
dynamiskt  näringsliv. Med hänvisning
därtill avstyrks bl.a. det här aktuella
motionsyrkandet. Konkurrensfrågorna tas
upp  i  en  avvikande  mening  av
företrädarna    från    Moderata
samlingspartiet,   Folkpartiet   och
Kristdemokraterna om näringspolitikens
inriktning.
Finansutskottet behandlade motsvarande
motionskrav våren 1995 i sitt betänkande
1994/95:FiU22 om offentlig upphandling.
Utskottet erinrade därvid om att en rad
olika åtgärder vidtas på olika plan för
att   utveckla   den   offentliga
upphandlingen.  Lagen  om  offentlig
upphandling  reglerar  således  all
offentlig  upphandling.  Kommun-  och
landstingsförbunden stöder vidare aktivt
sina medlemmar i deras strävan att i
större  utsträckning konkurrensutsätta
verksamheten. Utskottet underströk också
bl.a. att det ligger i den upphandlande
myndighetens eget intresse att genom
upphandling utnyttja de möjligheter som
finns att effektivisera verksamheten.
Utskottet ansåg inte att det fanns något
behov av ytterligare initiativ  från
riksdagens sida.
Utskottet vidhåller denna uppfattning
och avstyrker således motion A49 (m)
yrkande 20.
Övriga kommunala frågor
I motion Fi117 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) hänvisar Miljöpartiet till  sin
partimotion med anledning av regeringens
vårproposition. För att på kort sikt
förbättra  möjligheterna att  behålla
personal  i  kommuner och  landsting
föreslogs en ökning av den ekonomiska
ramen för kommunsektorn med cirka 2
miljarder kronor år 1997, 5 miljarder år
1998 och 7 miljarder år 1999. Genom
dessa      åtgärder     skulle
personalneddragningarna i kommunsektorn
kunna reduceras med 20 000 anställda
under treårsperioden, utöver vad som
blir resultatet av den av Miljöpartiet
föreslagna arbetstidsförkortningen.
Finansutskottet vill  i  sammanhanget
endast hänvisa till sitt utlåtande i det
nyligen  av  riksdagen  behandlade
betänkandet   över  vårpropositionen
(1995/96:FiU10  s.  143).  Utskottet
uttalade därvid, när det gäller  de
allmänna   förutsättningarna   för
kommunsektorn, sitt stöd för regeringens
principiella grundsyn att de offentliga
verksamheterna skall prioriteras framför
transfereringar och statlig verksamhet.
Enligt  utskottet  hade  vidare  den
överenskommelse  som träffats  mellan
regeringen och de två kommunförbunden om
den   kommunala  ekonomin   skapat
förutsättningar att, utifrån kraven på
en  stabilisering av  de  offentliga
finanserna, upprätthålla en  kommunal
verksamhet av rimligt god  kvalitet.
Utskottet kunde vid detta tillfälle inte
tillstyrka de motionskrav som nu åter
framförs från Miljöpartiet om en ökad
ekonomisk  ram  för  kommunsektorn.
Utskottet hänvisade främst  till  de
finansieringslösningar som motionärerna
fört  fram,  t.ex. när  det  gäller
förslaget  att  ändra  besluten  om
avdragsgilla    egenavgifter    i
socialförsäkringarna.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motion Fi117 (mp)
yrkande 43.
Utbildning för tillväxt
Behovet av kunskapslyft
I proposition 222 (avsnitt 6.2) slår
regeringen  fast att  Sverige  skall
konkurrera med kompetens, inte med låga
löner. Regeringen menar att för att
skapa   en   långsiktigt   stabil
välståndsutveckling med en rättvis och
rationell  fördelning av  inkomsterna
måste Sverige konsekvent satsa på en
snabb utveckling av kunskapssamhället.
Den mest effektiva fördelningspolitiken,
anförs vidare, är den som stimulerar den
ekonomiska    tillväxten,    höjer
kunskapsnivån    och     minskar
arbetslösheten. Ökade kunskaper är inte
enbart bra för ekonomin, utan dessutom
grunden  för  social,  politisk  och
kulturell utveckling och för att det
skall vara möjligt att ta långsiktiga
miljöhänsyn  inriktade  på  hållbar
utveckling. Detta kräver,  framhåller
regeringen, en förstärkt ungdoms- och
högskoleutbildning,  ett   livslångt
lärande och ett kunskapslyft för de
lågutbildade grupper av vuxna  vilka
annars  riskerar att  hamna  utanför
arbetsmarknaden.
Regeringen visar i propositionen att
utbildningsnivån i landet har  höjts
under de senaste 25 åren. Trots denna
positiva utveckling menar regeringen att
utbildnings- och kunskapsnivån  måste
höjas  ytterligare. Det är  särskilt
viktigt  mot  bakgrund  av   den
samhällsomvandling som sker. Det handlar
om förändringar av produktionsmetoder,
arbetsorganisation          och
informationsflöden.  Denna  utveckling
ställer  nya krav på individer  och
samhälle.
Vidare påpekar regeringen att det råder
ojämlikhet mellan män och kvinnor vilket
avspeglas i utbildningsvalen och senare
i  yrkesvalen. Dessa val är  mycket
könsbundna. Att kvinnor och män träder
in   på   utbildningsområden   som
traditionellt är förknippade med det
andra könet ser regeringen som  ett
viktigt sätt att bryta könssegregeringen
på arbetsmarknaden.
Regeringen anför också att kvinnors
kunskaper inte tas till vara i samhället
trots att de i dag i genomsnitt har
högre utbildning än män.
Vidare redovisar regeringen resultat
från  en  internationell  studie  av
läsförståelse.  Studien  visar  att
läsförståelsen i Sverige är högre än i
alla  de övriga undersökta länderna.
Trots  det visar undersökningen  att
omkring  en  fjärdedel  av  Sveriges
befolkning mellan 16 och 65 år har en
läsförståelse som understiger vad som
kan sägas vara målen i läroplanen för
det  obligatoriska  skolväsendet  för
årskurs 9. Detta anser regeringen vara
oacceptabelt.
Regeringen menar att det är viktigt att
vuxna svenskar kan få del av gymnasial
utbildning motsvarande den som erbjuds
ungdomar samtidigt som kvaliteten bör
höjas i ungdomsskolans utbildning.
Vuxenutbildning
I proposition 222 (avsnitt 6.3.1 och
6.4.1, yrkande 12) föreslår regeringen
att en särskild statlig satsning på
vuxenutbildning skall göras under fem
år för att under denna period åstadkomma
ett kraftigt kunskapslyft för den grupp
vuxna som har störst behov av utbildning
och  hittills  har  fått  minst  av
samhällets utbildningsinsatser.  Detta
görs i syfte att öka sysselsättning och
tillväxt. Målgruppen för den särskilda
utbildningssatsningen är i första hand
vuxna arbetslösa som helt eller delvis
saknar   treårig  gymnasiekompetens.
Därutöver skall satsningen också vända
sig till anställda som helt eller delvis
saknar denna kompetens. Övriga vuxna
skall få delta i mån av plats.
Satsningen skall också bidra till att
utveckla nya former för att möta vuxnas
utbildningsbehov i framtiden och därmed
efter femårsperioden kunna avlösas av
ett nytt vuxenutbildningssystem.
På regeringens förslag har riksdagen
nyligen  beslutat att den  särskilda
satsningen  på vuxenutbildning  skall
inledas redan under läsåret 1996/97.
Statliga medel har anvisats motsvarande
62  000 utbildningsplatser inom  den
kommunala  vuxenutbildningen  (komvux)
samt  i  kvalificerad yrkesutbildning
hösten 1996 (prop. 1995/96:150, UbU6y,
FiU10, rskr. 304). Riksdagen godkände
vid  samma  tillfälle  regeringens
preliminära beräkning av utgiftsramarna
för utgiftsområde 16: Utbildning och
universitetsforskning innebärande bl.a.
en ökad volym på vuxenutbildning med 28
000 platser fr.o.m. år 1997. Inom ramen
för  de  90 000 platserna  beräknas
försöksverksamheten  med  kvalificerad
yrkesutbildning få en ökad omfattning
(+2 000 platser hösten 1997 och +2 500
platser hösten 1998). Den avses läsåret
1996/97 omfatta 1 700 platser. Dessutom
har     inom    ramen    för
vuxenutbildningssatsningen på 100 000
platser 10 000 platser per år avsatts
för folkbildningen. Statens kostnader
för hela satsningen beräknas uppgå till
ca  3  miljarder  per  år  för
utbildningskostnaden exkl. studiestöd.
Utöver de platser som avsätts  för
folkhögskolan  och  för  kvalificerad
yrkesutbildning skall kommunerna  ges
ansvaret       för       att
vuxenutbildningssatsningen  genomförs.
Kommunerna skall, efter ansökan,  få
bidrag för vuxenutbildning som ligger på
gymnasial nivå. Även statens skolor för
vuxna skall kunna få extra medel för
gymnasial utbildning som planeras  i
samverkan med kommuner. Som villkor för
att  få  bidrag  skall  gälla  att
verksamheten  anordnas  utöver  den
gymnasiala vuxenutbildning som erbjuds
med kommunala medel och att omfattningen
av  denna  gymnasiala vuxenutbildning
således  inte minskas. En delegation
skall få regeringens uppdrag att under
ett inledningsskede fördela medlen och
följa verksamheten.
I  Moderaternas kommittémotion  Fi121
yrkas avslag på regeringens förslag till
utbildningssatsning   (yrkande   1).
Motionärerna anser att regeringen har
valt en mycket dyrbar lösning, vars
effekt  på  antalet  arbetslösa  kan
ifrågasättas. I stället hänvisar man
till att det i kommunerna redan finns
ett  väl  fungerande  system  för
vuxenutbildning. Vidare åberopas  ett
tidigare av Moderaterna framfört yrkande
om resurser till komvux motsvarande den
volym  den  av  arbetsmarknadsskäl
motiverade utbildningen har i dag. I
yrkande 2 i samma motion anförs att det
är  bättre  att utvidga  kommunernas
skyldigheter att erbjuda grundläggande
vuxenutbildning till att även omfatta
gymnasiekurser än att införa ett nytt
projektbidrag.   Härvid   bör   en
prioritering av kärnämneskurser  vara
utgångspunkten för ändrade regler vad
gäller grundläggande vuxenutbildning.
I motion A49 (m) - som väcktes innan
förevarande proposition lagts fram -
begärs  (yrkande  33)  förslag  av
regeringen om en utbyggnad med 20 000
platser  på tre år i eftergymnasial
utbildning tillsammans med företagen, en
kvalificerad  yrkesutbildning.  Denna
motsvarar ett uppenbart företagsbehov
och skulle kunna ha en påtagligt positiv
betydelse redan för dagens arbetslösa.
Åberopande   redan   föreliggande
erfarenheter av den nyligen beslutade
försöksverksamheten  med  kvalificerad
yrkesutbildning framförs i motion Fi121
(m) att det finns all anledning för
regeringen att överväga om inte en del
av  de  av  regeringen  föreslagna
utbildningsplatserna borde föras över
till det aktuella försöket (yrkande 4).
Utbildningsutskottet ställer sig i sitt
yttrande  (UbU7y)  bakom  regeringens
förslag  till  en  satsning   på
vuxenutbildning          enligt
propositionsförslaget och  anser  att
finansutskottet bör avstyrka yrkandet om
avslag  på regeringens förslag  till
utbildningssatsning. Utbildningutskottet
är  heller inte berett att i detta
sammanhang närmare överväga frågan om en
så omfattande förändring när det gäller
kommunernas skyldigheter att  erbjuda
utbildning på gymnasial nivå inom komvux
som förordas i motion Fi121. Såvitt
avser  försöket  med  kvalificerad
yrkesutbildning         erinrar
utbildningsutskottet om att regeringen
avser  att avsevärt öka omfattningen
jämfört med de tidigare av riksdagen
beslutade 1 700 platserna. Med  det
anförda  föreslår utbildningsutskottet
att  finansutskottet avstyrker bifall
till motionerna. Till yttrandet har en
avvikande mening fogats från Moderata
samlingspartiets företrädare.
Även kulturutskottet tillstyrker i sitt
yttrande   (KrU12y)  förslaget   i
propositionen  om  en  satsning  på
vuxenutbildning.
Finansutskottet välkomnar satsningen på
vuxenutbildning. Utbildning är en viktig
förutsättning för ekonomisk tillväxt,
och  att  satsa  på kompetens-  och
kunskapshöjning utgör  en  väsentlig,
långsiktig  strategi för  att  sänka
arbetslösheten. Det finns ett behov av
ett kunskapslyft i Sverige för att leda
landet ut ur arbetslösheten utan att
fastna  i en situation där  Sverige
tvingas konkurrera med omvärlden med
hjälp av låga löner.
Utskottet   gör   därmed   samma
ställningstagande          som
utbildningsutskottet och kulturutskottet
till förslagen och tillstyrker således
bifall till propositionen i här aktuell
del och avstyrker motionerna Fi121 (m)
yrkandena 1, 2 och 4 samt A49 (m)
yrkande 33.
Innehållet i utbildningarna m.m.
I motion A49 (m) begärs förslag om ett
långsiktigt kunskapsprogram. Efter en
bred  undersökning  av  företagens
fortsatta  behov  av  högutbildade
medarbetare bör regeringen föreslå en i
verkligheten förankrad strategi för hur
en kunskaps- och företagsexpansion skall
kunna  genomföras på ett  ömsesidigt
stödjande sätt (yrkande 35).
I motion Fi117 (mp) efterlyses i ett
likartat  yrkande en mer  genomtänkt
planering  av  utbildningssatsningen
(yrkande 50). Motionärerna menar att
frågan om innehållet i utbildningarna
liksom  möjligheterna  för  framtida
anställning  efter olika utbildningar
inte har närmare berörts.
Utbildningsutskottet påpekar  i  sitt
yttrande  (UbU7y) att  regeringen  i
propositionen  utförligt   redovisar
förhållandena på arbetsmarknaden  för
arbetstagare     på     skilda
utbildningsnivåer. Bilden som framträder
är tydlig. Låg utbildning ger generellt
sämre  förutsättningar  för  att  få
fotfäste   och  att  lyckas   på
arbetsmarknaden.  Den  av  regeringen
redovisade strategin är lika tydlig,
nämligen  att  höja de lågutbildades
kompetensnivå  så att den  motsvarar
efterfrågan  och  möjliggör  fortsatt
lärande. Den breda satsning över hela
utbildningsområdet - inklusive högskolan
- som nu avses, skall bidra till att
skapa  goda förutsättningar för  det
livslånga lärandet. Satsningen  skall
främja individernas förmåga att stärka
sin ställning i arbetslivet samtidigt
som näringsliv och offentlig sektor får
möjlighet   till   en   betydande
kompetenshöjning. För att möta behovet i
näringslivet  av hög kompetens  inom
naturvetenskap  och  teknik  anger
regeringen  att  inriktningen   på
utbyggnaden av högskolan bör vara att
minst hälften av platserna skall avse
naturvetenskapliga   och   tekniska
utbildningar. Utbildningsutskottet anser
att de nu berörda yrkandena i motionerna
inte  bör föranleda någon riksdagens
särskilda åtgärd, varför finansutskottet
bör avstyrka desamma. Till yttrandet har
fogats avvikande meningar från Moderata
samlingspartiets och Miljöpartiet  de
grönas företrädare.
Finansutskottet har inget att invända
mot        utbildningsutskottets
ställningstagande och avstyrker därmed
motionerna A49 (m) yrkande 35 och Fi117
(mp) yrkande 50.
Arbetslösa med specifika läs- och
skrivsvårigheter
Enligt  motion Fi117  (mp)  bör  nu
tillfället utnyttjas att göra en rejäl
insats för att ge de arbetslösa med
specifika läs- och skrivsvårigheter en
god undervisning, så att de får tillgång
till läsning och skrivning, två viktiga
medel för ett aktivt deltagande inte
bara i arbetslivet utan även i hela den
demokratiska processen (yrkande 51).
Utbildningsutskottet erinrar  i  sitt
yttrande  (UbU7y) än en  gång  (jfr
1995/96:UbU6y s. 13) om att det enligt
skollagen  (4 kap. 1  §)  ingår  i
kommunernas skyldighet att uppmärksamma
problemen för barn med speciella läs-
och skrivsvårigheter. När det gäller
vuxna vill utskottet likaså peka på att
varje kommuninvånare har rätt att delta
i grundläggande vuxenutbildning från och
med det andra kalenderhalvåret det år
han fyller 20 år, om han saknar sådana
färdigheter  som  normalt  uppnås  i
grundskolan och är bosatt i landet (11
kap.    10    §    skollagen).
Utbildningsutskottet utgår ifrån  att
kommunerna arbetar på ett sätt  som
innebär  att  lagstiftningens  krav
uppfylls   och   föreslår   att
finansutskottet avstyrker  förevarande
yrkande. Vid yttrandet har Miljöpartiet
de grönas företrädare fogat en avvikande
mening.
Finansutskottet          följer
utbildningsutskottets  förslag   och
avstyrker motion Fi117 (mp) yrkande 51.
Ökade insatser från näringslivet i
utbildningen
Ett uttalande av riksdagen om krav på
ökade insatser från näringslivet vad
gäller  arbetsplatsförlagd utbildning,
praktik och fortbildning begärs i motion
Fi117 (mp) (yrkande 52). Det handlar,
anförs det i motionen, t.ex. om att
tidigt väcka ungdomars intresse genom
att ställa upp med meningsfull praktik
för skoleleverna. Motionärerna kommer
också in på frågan om ökad samverkan med
näringslivet  när det  gäller  högre
utbildning. Företagen borde kunna gå in
med t.ex. fortbildning av lärare och
forskare.
Utbildningsutskottet har i sitt yttrande
(UbU7y) inget att erinra mot syftet med
motionen.   Förslaget   om   ett
tillkännagivande av riksdagen i enlighet
med  yrkandet bör emellertid  enligt
utbildningsutskottets mening avstyrkas
av finansutskottet. Till yttrandet har
fogats en gemensam avvikande mening från
Miljöpartiet   de   grönas   och
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet    gör     samma
ställningstagande          som
utbildningsutskottet  och  avstyrker
därmed motion Fi117 (mp) yrkande 52.
Lärlingsutbildningar
I   två   motionsyrkanden   berörs
lärlingsutbildningen. Lärlingssystem bör
enligt motion Fi117 (mp) ingå som en
naturlig  del  i både ungdoms-  och
vuxenutbildning (yrkande 54). Företag
med mer än ett visst antal anställda bör
ta emot lärlingar för utbildning.
I motion A49 (m) begärs förslag om ett
brett lärlingsprogram med introduktion
den 1 januari 1997 i enlighet med vad
som anförts i motionen (yrkande 42). Om
yrkesinriktad utbildning mer målmedvetet
integreras  i  företagen,  förbättras
effektiviteten.
Utbildningsutskottet erinrar  i  sitt
yttrande (UbU7y) om att regeringen i
proposition  222 ägnar ett  särskilt
avsnitt  åt  lärlingsutbildning  och
arbetsplatsförlagd      utbildning.
Utbildningsutskottet   instämmer   i
regeringens  uppfattning  att  sådan
utbildning bör kunna utnyttjas betydligt
mer  än  vad som sker i dag.  Som
utbildningsutskottet ser det är syftet
med   de   förevarande   yrkandena
tillgodosett  med vad utskottet  har
redovisat om regeringens avsikter i nu
berört hänseende. Med hänvisning härtill
anser   utbildningsutskottet   att
finansutskottet bör avstyrka motionerna.
Till denna del av yttrandet har fogats
en  gemensam  avvikande mening  från
Moderata samlingspartiets, Folkpartiet
liberalernas, Miljöpartiet de grönas och
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet har inte anledning att
göra något annat ställningstagande än
utbildningsutskottet  utan  avstyrker
yrkande 54 i motion Fi117 (mp) och
yrkande 42 i motion A49 (m).
Fördelning av vuxenutbildningssatsningen
mellan folkbildningen och komvux m.m.
Vänsterpartiet förordar i motion Fi116
(yrkande 18) en annan fördelning av
vuxenutbildningssatsningen,   nämligen
15  000 platser i folkhögskolan och
85 000 platser inom komvux. En utökning
av platserna inom folkhögskolan skulle
ge nya folkhögskolor en möjlighet att
starta sin verksamhet utan att någon
minskning behöver ske på  de  redan
etablerade skolorna, anför motionärerna.
Vänsterpartiet  föreslår  vidare  i
motionen  (yrkande  19)  att  även
folkhögskolor skall kunna anordna basår.
En lägre utbyggnadstakt när det gäller
komvux  och en annan fördelning  av
vuxenutbildningssatsningen mellan komvux
å ena sidan och folkbildningen å den
andra förordas av Kristdemokraterna i
motion Fi118 (yrkandena 10 och 11). För
att  kvalitetskraven  skall  kunna
uppfyllas och utbildningsanordnarna få
rimliga planeringsförutsättningar  bör
enligt motionärerna endast 10 000 nya
permanenta platser inom komvux inrättas
år 1997 och resurser för studiemedel
anvisas i motsvarande grad. Motionärerna
vill  att 180 miljoner kronor skall
anvisas  för budgetåret 1997  utöver
regeringens förslag till nya permanenta
platser på folkhögskolor och särskilt
hos studieförbunden.
I motion Fi126 av Carl-Johan Wilson och
Kenth  Skårvik (fp) erinras om  att
kulturministern i ett pressmeddelande i
anslutning till proposition 222 lyft
fram kulturens betydelse för tillväxt
och regional utveckling. Motionärerna
efterlyser   konkretiseringar    i
propositionen av sådana satsningar som
speciellt  avser  kulturområdet.  De
föreslår att det inom den särskilda
vuxenutbildningssatsningen även skall få
ingå arbetsskapande kulturprojekt.
Utbildningsutskottet har i sitt yttrande
över  den ekonomiska vårpropositionen
(prop.  1995/96:150,  yttr.  UbU6y)
tillstyrkt regeringens där  framförda
förslag      såvitt      avser
utbildningssatsningens    omfattning.
Utbildningsutskottet ser ingen anledning
att  nu  (UbU7y) göra  någon  annan
bedömning. Vad gäller folkhögskolan och
studieförbunden noterar utskottet att
regeringen tydligt har markerat  att
kommunerna   inom   ramen   för
vuxenutbildningssatsningen skall kunna
anlita olika utbildningsanordnare, bl.a.
såväl folkhögskolor som studieförbund
och enskilda utbildningsanordnare. Det
har enligt utbildningsutskottets mening
stort värde att kommunerna på detta sätt
dels får den helt övervägande delen av
ansvaret för vuxenutbildningssatsningen,
dels  får  frihet  att  välja  den
organisation   och   utnyttja   de
utbildningsanordnare som är effektivast
och som bäst svarar mot målgruppernas
behov och de lokala förutsättningarna,
vilka  självfallet  varierar  mellan
kommunerna.
Med hänvisning till vad det anfört
förordar  utbildningsutskottet   att
finansutskottet  avstyrker  motionerna
Fi116 (v) yrkande 18 samt Fi118 (kds)
yrkandena 10 och 11. Till yttrandet har
fogats  en  avvikande  mening  från
Kristdemokraternas företrädare.
Vad avser yrkande 19 i motion Fi116 (v)
utgår  utbildningsutskottet från  att
kommunerna  skall  kunna  utnyttja
folkhögskolor även för  att  anordna
basår. Något tillkännagivande om detta
är  därför  inte  behövligt,  varför
finansutskottet  bör  föreslå  att
riksdagen avslår yrkandet.
Även  kulturutskottet  behandlar  och
avstyrker  i sitt yttrande  (KrU12y)
motionerna Fi116 (yrkandena 18 och 19)
och Fi118 (yrkande 11). Vid yttrandet
har  fogats avvikande meningar  från
Vänsterpartiets och Kristdemokraternas
företrädare.
Kulturutskottet behandlar vidare motion
Fi126 av Carl-Johan Wilson och Kenth
Skårvik  (fp).  Kulturutskottet  vill
framhålla  att  utbildningssatsningen
syftar  till  att ge  sådana  vuxna
arbetslösa och anställda som  saknar
treårig gymnasiekompetens möjlighet att
skaffa sig denna kompetens. En viktig
del i satsningen är att motivera och
väcka intresse för utbildning, t.ex.
genom  orienteringskurser, pröva  på-
kurser och aktiv rekryteringsverksamhet
bland  studieovana.  Det  bör  åvila
kommunerna och utbildningsanordnarna att
finna  de  bästa och mest effektiva
verksamhetsformerna. Med det  anförda
avstyrker kulturutskottet motionen.
Finansutskottet som vill  understryka
vikten av att utnyttja folkbildningens,
inte minst studieförbundens, kapacitet
att nå ut till de människor som är
arbetslösa eller korttidsutbildade tar
samma ställning till motionerna  som
utbildnings- och kulturutskotten  och
avstyrker därför bifall till motionerna
Fi116 (v) yrkandena 18 och 19, Fi118
(kds) yrkandena 10 och 11 samt Fi126
(fp).
Särskilt utbildningsbidrag
Regeringen redovisar i proposition 222
(avsnitt 6.7) sin avsikt att den 1 juli
1997    införa   ett   särskilt
utbildningsbidrag. Förslag härom kommer
att presenteras i budgetpropositionen
till  hösten.  I  nu  förevarande
proposition  anger  regeringen  att
personer mellan 25 och 55 år som är
arbetslösa bör ges möjlighet att under
högst  ett  studieår  studera  på
motsvarande   grundskole-    eller
gymnasienivå   med  ett   särskilt
utbildningsbidrag på a-kassa/KAS-nivå.
Anställda mellan 25 och 55 år med minst
fem    års    heltids-    eller
deltidsanställning kan ges motsvarande
möjlighet, förutsatt att berörda lokala
parter  har  slutit  avtal   där
arbetsgivaren åtar sig att som ersättare
bereda plats åt en långtidsarbetslös
inskriven vid arbetsförmedlingen.
I motion Fi116 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) begärs ett uttalande av riksdagen om
att  särskilt utbildningsbidrag skall
utgå för hela den studietid som behövs
för att kortutbildade och arbetslösa
personer skall kunna fullfölja  sina
studier (yrkande 20). Det anförs  i
motionen att det är få människor som på
ett år kommer att hinna med att få
gymnasiekompetens. I yrkande 22 i samma
motion föreslås att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om möjligheten  för
arbetslösa    akademiker     med
naturvetenskaplig   eller   teknisk
grundexamen   att   få   särskilt
utbildningsbidrag under ett år för att
genomgå praktisk-pedagogisk utbildning.
För att bl.a. minska orättvisorna i
studiefinansieringen enligt regeringens
förslag bör nedre åldersgränsen  för
studier via a-kassa höjas till 35 år,
föreslås det i motion Fi117 av Birger
Schlaug m.fl. (mp) (yrkande 60). Vidare
bör enligt motionärerna den övre gränsen
med hänsyn till de äldre arbetslösas
speciella situation tas bort.
Motion Fi127 av Eva Eriksson (fp) utgår
från  den  praxis  som  gäller  för
arbetslösa  som  samtidigt  bedriver
begränsat eget företagande. Den innebär
att  ersättning  inte  utges  om
verksamheten i företaget överstiger 10
timmar per vecka. Motionären pekar på
att   detta   leder   till   att
deltidsföretagare  inte  kommer  att
omfattas av vissa av de nya åtgärder som
föreslås i propositionen. Förslagen bör
ändras så att dessa personer inkluderas
(yrkandena 1 och 2).
Utbildningsutskottet  nämner  i  sitt
yttrande (UbU7y), som svar på förslaget
i  motion  Fi116, andra  former  av
studiestöd som vuxenstuderande kan söka
efter att de studerat ett år med det av
regeringen föreslagna särskilda studie
stödet. Utbildningsutskottet konstaterar
därefter att det inte är berett att
förorda en ändring av de villkor för det
nu      aktuella     särskilda
utbildningsbidraget som regeringen har
angivit i propositionen.
Ej heller beträffande målgruppen och
det    ändrade    syftet    med
vuxenutbildningssatsningen      är
utbildningsutskottet berett att ställa
sig bakom motionärernas förslag om att
inom  ramen  för  den  nu  aktuella
satsningen bereda arbetslösa akademiker
möjlighet  att genomgå en  praktisk-
pedagogisk utbildning.
Med   det   anförda   föreslår
utbildningsutskottet att finansutskottet
avstyrker bifall till yrkandena 20 och
22 i motion Fi116 (v). Finansutskottet
bör därjämte enligt utbildningsutskottet
föreslå  riksdagen att godkänna  vad
regeringen anfört om syftet med och
målgrupp   för   den   särskilda
utbildningssatsningen i den mån det inte
berörts   i   utbildningsutskottets
yttrande.
Vad  beträffar  åldersgränsen  har
utbildningsutskottet inget att erinra
mot  de  åldersgränser som anges  i
propositionen varför yrkande 60 i motion
Fi117 (mp) bör avstyrkas.
Slutligen föreslår utbildningsutskottet
att även motion Fi127 (fp) i berörda
delar bör avstyrkas.
Vid yttrandet har fogats en avvikande
mening  från Miljöpartiet de  grönas
företrädare.
Arbetsmarknadsutskottet  tar  i  sitt
yttrande  (AU6y)  upp  motion  Fi127
(yrkandena 1 och 2) vari frågan om
rätten till arbetslöshetsersättning för
arbetslös       deltidsföretagare
aktualiseras.  Arbetsmarknadsutskottet
hänvisar till att frågan omfattas av det
uppdrag Utredningen om ersättning vid
arbetslöshet och omställning  (ARBOM)
har.  Utredningens arbete  bör  inte
föregripas varför motionsyrkandena bör
avstyrkas.
Finansutskottet avstyrker, i likhet med
utbildningsutskottet, motionerna Fi116
(v) yrkandena 20 och 22 och Fi117 (mp)
yrkande  60.  I  likhet  med  såväl
utbildningsutskottet         som
arbetsmarknadsutskottet    avstyrker
finansutskottet  motion  Fi127  (fp)
yrkandena 1 och 2.
Barntillägget i svuxa
I  motion Fi118 (kds) föreslås  att
riksdagen beslutar att barntillägget i
det  särskilda vuxenstudiestödet  för
arbetslösa, svuxa, återinförs (yrkande
12).
Utbildningsutskottet  menar  i  sitt
yttrande (UbU7y) att riksdagen bör avslå
detta  yrkande  med hänvisning  till
beredningen av Studiestödsutredningens
(SOU 1996:90) förslag. Till yttrandet
har fogats en avvikande mening från
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet    instämmer    i
utbildningsutskottets ställningstagande
och avstyrker därmed motion Fi118 (kds)
yrkande 12.
Högskoleutbyggnaden
Riksdagen  har tidigare beslutat  om
tillfälliga utbildningssatsningar inom
högskolan  (senast prop. 1995/96:150,
yttr. UbU6y, bet. FiU10, rskr. 304).
Dessa kommer läsåret 1996/97 att omfatta
10 650 helårsplatser. Riksdagen godkände
vid samma tillfälle regeringens förslag
att  låta den tillfälliga satsningen
avlösas av en permanent utbyggnad med 30
000 utbildningsplatser under perioden
1997-1999. Denna kommer att påbörjas
hösten   1997   med   15   000
utbildningsplatser, en nettoökning med 4
350 platser jämfört med läsåret 1996/97.
Till skillnad från vad som anfördes i
proposition  1995/96:150   -   att
ytterligare  10  000  platser  borde
tillkomma hösten 1998 - bör enligt vad
regeringen nu anför i proposition 222
(avsnitt 6.8) de återstående 15 000
platserna tillkomma först hösten 1999. I
propositionen  (s.  6.30)  redovisar
regeringen  sin  bedömning  rörande
fördelningen av de 30 000 platserna
mellan universiteten och högskolorna.
Kristdemokraterna föreslår  i  motion
Fi118 att högskoleutbyggnaden begränsas
till 22 500 platser i stället för av
regeringen föreslagna 30 000 (yrkande
9). Motionärerna pekar på risken för att
kvaliteten blir lidande vid en alltför
snabb utbyggnad. Hösten 1999 bör därför
tillkomma endast 7 500 platser.
Utbildningsutskottet noterar  i  sitt
yttrande (UbU7y) att regeringen - för
att ge utrymme för en god planering av
den fortsatta expansionen - har ändrat
sitt  förslag  från  den  ekonomiska
vårpropositionen (prop. 1995/96:150) om
takten i expansionen. I stället för att
ytterligare  10  000  platser  skall
tillkomma år 1998 och ytterligare 5 000
platser år 1999 planerar regeringen nu
att samtliga 15 000 ytterligare platser
skall tillkomma först år 1999.  Som
utbildningsutskottet nyligen har anfört
i sitt yttrande över vårpropositionen
(yttr.  1995/96:UbU6y s.  8)  spelar
Högskoleverkets    bedömning    av
högskolornas     arbete     med
kvalitetsutveckling en viktig roll vid
beslut rörande den högre utbildningen.
Verket har också till uppgift att stödja
och främja arbetet vid universitet och
högskolor   med   att   förbättra
verksamhetens         kvalitet.
Utbildningsutskottet anser  inte  att
riksdagen bör motsätta sig regeringens
plan för expansionen och förordar därför
att  finansutskottet avstyrker motion
Fi118 (kds) yrkande 9. Till yttrandet
har  en avvikande mening fogats  av
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet    instämmer    i
utbildningsutskottets ställningstagande
och avstyrker därmed motion Fi118 (kds)
yrkande 9.
Kvalitet i utbildningen
Frågan  om  bibehållen  kvalitet  i
utbildningen  mot  bakgrund  av  den
föreslagna  satsningen  tas  upp  i
ytterligare tre motionsyrkanden  (jfr
yrkande 9 i motion Fi118 (kds) ovan).
Att  ständigt  beakta utbildningarnas
kvalitet bör enligt motion Fi121 av
Beatrice  Ask  m.fl. (m)  vara  den
avgörande  utgångspunkten  såväl  för
tidpunkten för en fortsatt utbyggnad som
för  fördelningen av platser  mellan
lärosäten. Det är i dag minst lika
viktigt att öka examinationsfrekvensen
som att forcera fram nya platser. Ett
uttalande av riksdagen härom begärs i
motionen (yrkande 5).
Även i motion A49 av Carl Bildt m.fl.
(m) framförs att utbyggnaden skall ske
med beaktande av utbildningens kvalitet
(yrkande 34). I syfte att ge företräde
åt  kvalitetsinvesteringar, t.ex. vad
avser lärarkompetens och utrustning, bör
enligt  motionärerna  ett  särskilt
kvalitetsanslag inrättas.
I motion Fi123 av Anne Wibble m.fl.
(fp) föreslås att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av  att
utbildningssektorn präglas av kvalitet,
mångfald och långsiktighet (yrkande 11).
Ett  långsammare  tempo  i  själva
utbyggnaden kan accepteras, om det är
nödvändigt för att behålla kvaliteten.
Utbildningsutskottet erinrar  i  sitt
yttrande (UbU7y) om att det tidigare
under innevarande riksmöte vid ett par
tillfällen har behandlat motionsledes
framförda yrkanden liknande dem som nu
är för handen. Vid sin beredning av den
s.k. tillväxtpropositionen (1995/96:25),
i vilken regeringen hade aviserat sin
avsikt   att   permanenta   den
hittillsvarande  av arbetsmarknadsskäl
pågående satsningen på utbildning, och
med anledning av en i anslutning till
propositionen  väckt  motion  utgick
utskottet när det gäller de kvalitativa
villkoren för en utbyggnad av den högre
utbildningen från att de uppmärksammas
av regeringen i kommande förslag om
utbyggnad (1995/96:UbU2y). Frågor  om
kvaliteten i utbildningen aktualiserades
återigen motionsledes med anledning av
regeringens   s.k.   vårproposition
(1995/96:150) med förslag till beräkning
av  utgiftsområdena  15  och  16
(1995/96:UbU6y).  Utbildningsutskottet
hänvisar i nu förevarande sammanhang
till vad det tidigare anfört i frågan.
Utbildningsutskottet ställer sig inte
bakom  förslaget  om  ett  särskilt
kvalitetsanslag. All verksamhet  inom
högskolan är underkastad bestämmelserna
i 1 kap. högskolelagen (1992:1434) där
det föreskrivs att verksamheten skall
avpassas så att en hög kvalitet nås,
såväl i utbildningen som i forskningen
och det konstnärliga utvecklingsarbetet.
Det är en gemensam angelägenhet för
högskolornas personal och studenterna
vid  högskolorna att de tillgängliga
resurserna utnyttjas effektivt för att
hålla en hög kvalitet i verksamheten
(4 §).
Utbildningsutskottet      föreslår
sammanfattningsvis att finansutskottet
avstyrker bifall till motionerna. Till
yttrandet  har  fogats  en  gemensam
avvikande  mening  från   Moderata
samlingspartiets,      Folkpartiet
liberalernas  och  Kristdemokraternas
företrädare.
Finansutskottet avstyrker i likhet med
utbildningsutskottet motionerna  Fi121
(m) yrkande 5, Fi123 (fp) yrkande 11 och
A49 (m) yrkande 34.
Forskningsområden av särskild betydelse
för Sverige
I motion A49 (m) anförs att forskningen
måste hålla högsta kvalitet för att
Sverige  skall  kunna  möta  den
internationella konkurrensen  (yrkande
37).  Motionärerna  föreslår   att
regeringen säkerställer att en  bred
process inleds genom vilken universitet,
högskolor och företag söker definiera
vilka  forskningsområden, inriktningar
och villkor i övrigt som är av särskild
betydelse  för Sverige  och  svenska
företags  utveckling,  liksom  vilka
områden  där  Sverige har  särskilda
möjligheter att hävda en position i
forskningsfronten. I yrkandet talas det
om en särskild utredning.
Utbildningsutskottet noterar  i  sitt
yttrande  (UbU7y)  att  utredningen
Nyttiggörande  av  forskningsresultat,
samverkan näringsliv-högskola, NYFOR, (N
1995:10)  nyligen  överlämnade  sitt
huvudbetänkande   Samverkan   mellan
högskolan och näringslivet (SOU 1996:70)
till regeringen. Utredningen behandlar
utförligt  frågor som rör exempelvis
näringslivets behov av högskolan och
högskolans uppgift att samverka  med
näringslivet. Utredningens betänkande,
som  för  närvarande remissbehandlas,
kommer  att  ingå i underlaget  för
forskningspropositionen  i  september.
Utbildningsutskottet utgår  från  att
frågor av den art som motionärerna här
tar  upp  kommer  att  behandlas  i
forskningspropositionen,     varför
finansutskottet  bör  föreslå  att
förevarande yrkande avslås av riksdagen.
Till yttrandet har fogats en avvikande
mening från Moderata samlingspartiets
företrädare.
Finansutskottet    gör     samma
ställningstagande till förslaget  som
utbildningsutskottet, och motion A49 (m)
yrkande 37 avstyrks därmed.
Utbytet mellan högskolor och näringsliv
I motion Fi117 (mp) yrkande 53 begärs
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ökat  deltagande  från
universitet och högskolor i form av
service till och samarbete med  den
offentliga  tjänstesektorn  och  det
privata näringslivet.
I  sitt  yttrande  (UbU7y)  erinrar
utbildningsutskottet om  det  nyligen
avlämnade     utredningsbetänkandet
Samverkan  mellan  högskolan   och
näringslivet (SOU 1996:70), i vilket
NYFOR-kommittén  framför  ett  antal
förslag för att underlätta ett samspel
mellan  högskolan  och  näringslivet.
Utbildningsutskottet konstaterar att de
frågor som motionärerna tar upp helt
nyligen har utretts och utgår från att
de  kommer att närmare behandlas av
regeringen i forskningspropositionen och
budgetpropositionen.  Med  hänvisning
härtill      bör,      enligt
utbildningsutskottets      mening,
finansutskottet avstyrka motionen. Till
yttrandet  har en gemensam avvikande
mening fogats av Miljöpartiet de grönas
och Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning  än  utbildningsutskottet,
varför motion Fi117 (mp) yrkande 53
avstyrks.
Stiftelsehögskolan i Jönköping
I motion Fi128 (m) yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om statens avtal
med Stiftelsen Högskolan i Jönköping
angående utbyggnaden av Internationella
Handelshögskolan  (IHH).  Motionären
åberopar vad regeringen i propositionen
anför om ytterligare platser (600) till
högskolan och finner som  det  enda
rimliga att utbyggnaden av IHH enligt
avtalet med staten (100 platser årligen
under perioden 1997-1999) ligger utöver
 nytillskottet .
Regeringen  har  i  proposition  222
redovisat  sin  bedömning  rörande
fördelningen av de 30 000 platserna
mellan  universiteten och högskolorna
under  perioden 1997-1999. Av  dessa
tillförs  Stiftelsen  Högskolan  i
Jönköping     600     platser.
Utbildningsutskottet har i sitt yttrande
(UbU7y)  inget att erinra  mot  att
regeringens slutliga förslag i höstens
budgetproposition   utarbetas    i
huvudsaklig   överensstämmelse   med
sammanställningen  i  propositionen.
Motionen bör enligt utbildningsutskottet
avslås av riksdagen. Till yttrandet har
fogats en avvikande mening från Moderata
samlingspartiets företrädare.
Finansutskottet  gör   från   sina
utgångspunkter ingen annan bedömning än
utbildningsutskottet  och  avstyrker
därmed motion Fi128 (m).
Individuella utbildningskonton
I fyra motioner tas frågan om personliga
utbildningskonton upp. Motionärerna i
motion Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)
begär ett uttalande av riksdagen om vad
i motionen anförts om sådana konton för
vuxnas  utbildning (yrkande  3)  och
hänvisar till motion A49 (m) yrkande 36,
där  ett  system  med  personliga
utbildningskonton närmare utvecklas. Ett
likartat   förslag   framförs   av
Kristdemokraterna i motionerna  Fi118
(yrkande 13) och A46 (yrkande 8).
Utbildningsutskottet erinrar  i  sitt
yttrande (UbU7y) om att det vid två
tillfällen tidigare under innevarande
riksmöte har behandlat motionsyrkanden
med  förslag  om  en  ordning  med
individuella utbildningskonton och då
avstyrkt dem (1995/96:UbU2y och 6y).
Studiestödsutredningen har nyligen till
regeringen    överlämnat    sitt
slutbetänkande    (SOU    1996:90)
Sammanhållet  studiestöd.  Regeringens
överväganden och förslag med anledning
av det betänkandet bör avvaktas, enligt
utbildningsutskottet, innan  riksdagen
uttalar sig om formerna för ett framtida
studiestödssystem. Till yttrandet har en
gemensam avvikande mening fogats från
Moderata samlingspartiets, Folkpartiet
liberalernas  och  Kristdemokraternas
företrädare.
Skatteutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande   (SkU13y)   från   sina
utgångspunkter motionerna A49 (m), Fi118
(kds) och Fi121 (m) i här aktuella
delar. Till yttrandet i denna del har
fogats avvikande meningar från Moderata
samlingspartiets och Kristdemokraternas
företrädare.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning   än  utbildnings-   och
skatteutskotten och avstyrker  därmed
motionerna A46 (kds) yrkande 8, A49 (m)
yrkande 36, Fi118 (kds) yrkande 13 och
Fi121 (m) yrkande 3.
Betygskomplettering
I  proposition 222 (s. 6.15)  anger
regeringen att kommunerna inom ramen för
den       nu       aktuella
vuxenutbildningssatsningen  får   en
skyldighet att genomföra prövning för
den som vill skaffa sig ett formellt
betyg  utan att ha gått  en  kurs.
Prövningen skall kunna ske avgiftsfritt.
I  motion  Fi116  (v)  begärs  ett
tillkännagivande  av  riksdagen  till
regeringen om att även gymnasieskolans
elever  skall  ges  möjlighet  att
behörighets- eller konkurrenskomplettera
betyg utan att behöva erlägga någon
avgift (yrkande 17).
Utbildningsutskottet har i sitt yttrande
(UbU7y)  inget att erinra  mot  vad
regeringen  anfört  om  kommunernas
skyldighet. Vad avser motionsförslaget
hänvisas till gällande bestämmelser på
området varefter det avstyrks.
Finansutskottet  har   från   sina
utgångspunkter ingen anledning att göra
någon   annan   bedömning    än
utbildningsutskottet  och  avstyrker
därmed motion Fi116 (v) yrkande 17.
Nationell skolpeng
Riksdagen bör, föreslås det i motion A49
(m), hos regeringen begära förslag om
ett system med nationell skolpeng i
syfte  att  konkurrensutsätta  skolan
(yrkande 32). En förutsättning för att
göra skolan mer variationsrik är att
fristående  skolor  garanteras  goda
arbetsmöjligheter. En full frihet kan
främjas  genom  introduktion  av  en
nationell skolpeng som går till  de
skolor, fristående och kommunala, som
förmår tillgodose elevers och föräldrars
önskemål. Formerna för systemet  bör
utvecklas skyndsamt, så att det kan
introduceras senast den 1 juli 1999,
anför motionärerna.
Utbildningsutskottet avstyrker motionen
i här aktuell del med hänvisning till
att det för kort tid sedan behandlade
ett likartat yrkande väckt med anledning
av  den  ekonomiska  vårpropositionen
(prop. 1995/96:150, mot. Fi78 yrk. 5,
UbU6y) och utgår från att förevarande
yrkande innefattar samma grundläggande
förändring  såvitt avser  kommunernas
ansvar för skolans finansiering som det
då aktuella yrkandet. Till yttrandet har
en avvikande mening fogats av Moderata
samlingspartiets företrädare.
Finansutskottet  gör   från   sina
utgångspunkter ingen annan bedömning än
utbildningsutskottet, varför motion A49
(m) yrkande 32 avstyrks.
Databas om forskning
Förslag om en databas om forskning förs
fram i motion A49 (m) yrkande 38. I
databasen bör finnas upplysningar om
forskningens resultat och om pågående
forskningsprojekt. En sådan databas bör
vara tillgänglig för företagen.
Utbildningsutskottet erinrar  i  sitt
yttrande (UbU7y) om att regeringen i
proposition 1995/96:125 Åtgärder för att
bredda och utveckla användningen  av
informationsteknik   anmälde   att
Högskoleverket skulle få i uppdrag att i
samråd med Forskningsrådsnämnden m.fl.
utarbeta  ett  förslag  till  ett
forskningsinformationssystem     med
Internet som informationsbärare. Målet
är  att  nå  ett väl  utbyggt  och
överblickbart system över hela landet år
1998. Systemet skall vara riktat mot
allmänheten och mot utbildningsväsendet.
Utbildningsutskottet hade tidigare i vår
inget att erinra mot planerna (1995/96:
UbU5y). Utbildningsutskottet har erfarit
att uppdraget kommer att beslutas inom
kort och att Högskoleverket redan har
påbörjat överläggningar med intressenter
i  frågan. Med hänvisning till  att
motionärernas  syfte  med  yrkandet
förefaller  tillgodosett  med   de
redovisade  förhållandena   föreslår
utbildningsutskottet att finansutskottet
avstyrker bifall till yrkandet. Till
yttrandet har fogats en avvikande mening
från   Moderata   samlingspartiets
företrädare.
Finansutskottet    instämmer    i
utbildningsutskottets  yttrande  och
avstyrker motion A49 (m) yrkande 38.
Ny utbildningsorganisation i Norrland
En ny utbildningsorganisation med stöd
av modern informationsteknik bör enligt
motion A49 (m) utvecklas i Norrland
(yrkande 50). Den skall kunna omfatta
alla utbildningsnivåer och syfta till
att säkerställa att företagsetableringar
inte uteblir i Norrlands inland därför
att   utbildningsmöjligheterna   för
anställda och deras familjer inte är
konkurrenskraftiga jämfört med  andra
delar  av  landet. Umeå universitet,
Högskolan i Luleå och Mitthögskolan bör
göras gemensamt ansvariga för den nya
organisationen, som bör introduceras den
1 januari 1997, anser motionärerna.
Utbildningsutskottet erinrar  i  sitt
yttrande (UbU7y) om att regeringen i
proposition 222 (s. 6.31) aviserar en
nationell IT-satsning inom universitets-
och     högskoleområdet     samt
biblioteksväsendet         m.m.
Distansutbildningskommittén (U 1995:07,
dir. 1995:69) har till uppgift  att
föreslå  åtgärder  som  kan  främja
användningen  av distansmetoder  inom
främst vuxenutbildningen och högskolan.
Kommittén   skall   lämna   sitt
slutbetänkande i maj 1998. Riksdagen bör
enligt utskottets mening inte föregripa
regeringens förslag på dessa punkter,
varför finansutskottet föreslås avstyrka
motionen  i här aktuell  del.  Till
yttrandet har fogats en avvikande mening
från   Moderata   samlingspartiets
företrädare.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning än utbildningsutskottet och
avstyrker därmed motion A49 (m) yrkande
50.
Svenskundervisning för invandrare
I motion A49 (m) framhålls att ett stort
hinder för invandrarnas inträde på den
svenska  arbetsmarknaden och  i  det
svenska  samhällslivet i  övrigt  är
bristande kunskaper i svenska språket.
Motionärerna vill därför (yrkande 49)
att  riksdagen hos regeringen  begär
förslag  om  en  förbättring  av
svenskundervisningen  för  invandrare
(sfi). Regeringen bör under hösten 1996
återkomma till riksdagen med ett program
för hur sfi skall ges högsta prioritet,
anför de.
Utbildningsutskottet hänvisar i  sitt
yttrande   (UbU7y)   till   dels
Invandrarpolitiska  kommitténs   (Ku
1994:11) slutbetänkande, dels en rapport
från Skolverket (april 1996). Dessa är
för närvarande under remissbehandling
respektive planeras att remissbehandlas
inom kort. I avvaktan på resultatet från
remissbehandlingen       föreslår
utbildningsutskottet att motionen i här
aktuell del avstyrks. Till yttrandet har
fogats en avvikande mening från Moderata
samlingspartiets företrädare.
Finansutskottet har ingen anledning att
göra  någon  annan  bedömning  än
utbildningsutskottet  och  avstyrker
därmed motion A49 (m) yrkande 49.
Utbildning i företagande
I  två motioner behandlas frågor om
utbildning i företagande och vikten av
att skolan bidrar till att lägga grunden
till  ett företagsvänligt klimat.  I
Miljöpartiets motion Fi117 framhålls att
det är viktigt att moment om företagande
kommer in i kursplanerna i alla stadier
i undervisningsväsendet (yrkande 31).
Kristdemokraterna begär i sin motion
Fi118  (yrkande 14) förslag om  ett
nationellt program i gymnasieskolan med
speciell  inriktning på  företagande,
motsvarande kurser inom folkhögskolan
samt  kurser  och  utbildningsprogram
inriktade   på   företagande   på
högskolenivå. Ett motsvarande förslag
åtefinns  även i motion A46  (kds).
Inställningen   till   företagande,
företagsklimatet,  är  avgörande  för
benägenheten att starta företag, anförs
det.  Politiker, skolor,  företagare,
organisationer m.fl. har ett gemensamt
ansvar härvidlag. I skolundervisningen
bör ingå moment om företagens betydelse
och  företagandets  villkor,  anser
motionärerna som ett element i deras
förslag till politik för att förändra
attityden till företagande (yrkande 1).
Utbildningsutskottet,  som  behandlar
förslagen i motionerna Fi117 (mp) och
Fi118 (kds), erinrar i sitt yttrande
(UbU7y) om att det tidigare vid flera
tillfällen har behandlat  frågor  om
arbetsliv och företagande i  skolan.
Senast i början av innevarande riksmöte
pekade  utskottet  bl.a.  på  att
företagarfrågor tas upp i flera av de
nya kursplanerna som fastställts och att
det också förekommer olika lokala kurser
inom området (bet. 1995/96:UbU3 s. 21).
Utskottet  framhöll  att  den  nya
gymnasieskolan  ger betydligt  större
utrymme för flexibla lösningar på lokal
nivå, vilket också många kommuner har
utnyttjat.  Företagarutbildning  har
startats vid ett antal gymnasieskolor.
På högskolenivå förekommer vid flera
högskolor kurser och utbildningsprogram.
Högskolorna själva beslutar om vilka
kurser som skall ges vid resp. högskola.
Det  ankommer inte på riksdagen att
besluta om innehållet i universitetens
och   högskolornas   utbildningar.
Finansutskottet    bör    enligt
utbildningsutskottet      avstyrka
förevarande     yrkanden     om
företagarutbildning. Till yttrandet har
en gemensam avvikande mening fogats av
Miljöpartiet   de   grönas   och
Kristdemokraternas företrädare.
Näringsutskottet  avstyrker  i  sitt
yttrande  (NU10y) motion  A46  (kds)
yrkande  1. Till yttrandet  har  en
avvikande   mening   fogats   från
Kristdemokraternas företrädare.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning   än  utbildningsutskottet
respektive   näringsutskottet   och
avstyrker därmed motionerna A46 (kds)
yrkande 1, Fi117 (mp) yrkande 31 och
Fi118 (kds) yrkande 14.
En arbetsmarknad för ökad sysselsättning
Arbetsmarknadspolitikens inriktning
I  proposition  222  (s.  7.9-7.10)
framhålls att kampen mot arbetslösheten
kräver  samverkan och samordning  av
politiken   inom  flera   områden.
Arbetsmarknadspolitiken har en central
roll i den ekonomiska politiken för
skapandet  av  en  väl  fungerande
arbetsmarknad. Den kompletterar övriga
ekonomisk-politiska åtgärder och  har
därmed många beröringspunkter med andra
politikområden.
Beträffande     den     aktiva
arbetsmarknadspolitiken  påpekas   i
proposition 222 (s. 7.10-7.13) att de
mål  för arbetsmarknadspolitiken  som
fastställdes i början av 1960-talet i
sina  huvuddrag  fortfarande  gäller.
Huvuduppgiften            för
arbetsmarknadspolitiken är att  bidra
till att lösa upp strukturella obalanser
genom att med olika åtgärder underlätta
och påskynda anpassningen mellan utbud
och  efterfrågan  på  arbetskraft.
Arbetsmarknadspolitiken har också ett
stabiliseringspolitiskt mål genom att
den  skall bidra till att  motverka
konjunkturellt         betingade
sysselsättningsvariationer.
Arbetsmarknadspolitikens  styrka  har
varit att den kunnat kombinera  det
ekonomiskt nödvändiga med det socialt
angelägna. Erfarenheterna från  1990-
talets            omfattande
arbetsmarknadspolitiska insatser måste
enligt  regeringen utnyttjas  i  den
strategi som skall utformas för att nå
målet   att  halvera  den  öppna
arbetslösheten till år 2000.  Enligt
regeringens uppfattning bör den framtida
arbetsmarknadspolitiken  ha  följande
inriktning.
-  Arbetsförmedlingens huvuduppgift är
att  tillse  att  platserna  snabbt
tillsätts.
-  Den enskilde arbetssökande skall
genom särskilda insatser rustas för de
arbeten som är eller blir lediga.
-  Målinriktade individuella
handlingsplaner skall upprättas som
tydliggör den arbetslöses och
myndigheternas ansvar.
-  När det inte finns arbeten på den
reguljära arbetsmarknaden eller lämpliga
utbildningsinsatser        skall
arbetsmarknadspolitiken ha möjlighet att
på  annat  sätt  förhindra  att
långtidsarbetslöshet uppstår.
-  Arbetsmarknadspolitiken skall ha
resurser för att förhindra utslagning
från arbetsmarknaden. Äldre
arbetssökande utanför den reguljära
arbetsmarknaden skall erbjudas ett
offentligt tillfälligt arbete.
-     Kommunernas    roll    i
arbetsmarknadspolitiken skall utvecklas.
-  En hållbar försäkring vid
arbetslöshet skall skapas.
-    Arbetsmarknadspolitiken  skall
medverka   till   och   påskynda
förändringarna av vårt samhälle. Det
gäller inte minst i jämställdhetsarbetet
och i miljöarbetet.
-    De   arbetsmarknadspolitiska
åtgärdernas utformning skall samordnas.
Moderata  samlingspartiet förordar  i
motion A49 att de aktiva arbetsmarknads
åtgärderna  snabbt ges  en  stramare
inriktning (yrkande 41 i denna del). En
mycket hårdare prioritering av vilka som
skall  komma  i  åtnjutande   av
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  bör
ske. Arbetsmarknadspolitiken skall inte
ges   någon   stabiliseringspolitisk
funktion  utan syfta  till  att  få
arbetsmarknaden  att fungera  bättre,
anser motionärerna. Unga människor bör
hänvisas   till   det   ordinarie
utbildningsväsendet.       Utöver
förmedlingsverksamheten       bör
arbetsmarknadsinsatserna inriktas  mot
dem som är eller löper stor risk att bli
arbetslösa för lång tid.
I    Folkpartiet    liberalernas
kommittémotion Fi123 påpekas att en hel
rad av förslagen i propositionen berör
den  aktiva  arbetsmarknadspolitiken.
Vissa  av  förslagen leder  i  rätt
riktning, andra är mindre bra. Positivt
är att den lokala arbetsförmedlingen får
ett större ansvar för verksamheten än
tidigare.  Motionärerna  varnar  dock
bestämt för tendensen att kommunalisera
arbetsmarknadspolitiken. Det kan vara
ett första steg till att övervältra ett
ansvar på kommunerna som ytterligare
kommer att urholka deras möjligheter att
klara  sina  angelägna uppgifter  på
utbildnings- och vårdområdena (yrkande
1).
I  Vänsterpartiets  motion  Fi116
framhålls att sysselsättningspolitikens
mål fortfarande är full sysselsättning.
Om Sverige skall kunna ta sig ur den
ekonomiska krisen måste sysselsättningen
öka. Lönebildningen får inte tillåtas
att skapa ökade klyftor.
Arbetsmarknadspolitiken ensam kan inte
skapa några jobb. Den kan endast ha
tillfälliga   stabiliseringspolitiska
uppgifter vid sidan om huvuduppgiften
att   bidra  till  en   effektiv
matchningsprocess         genom
förmedlingsverksamhet och insatser för
att    höja    kompetens    och
arbetslivserfarenhet        inom
tillväxtområden.    Kampen    mot
arbetslösheten kräver  samverkan  och
samordning  av politiken inom  flera
områden (yrkande 1).
Enligt Miljöpartiets motion Fi117 är
arbetsmarknadspolitiken ett komplement
till den allmänna ekonomiska politiken,
näringspolitiken           och
utbildningspolitiken.
Arbetsmarknadspolitikens uppgift  blir
svår när den ekonomiska politiken och
näringspolitiken har misslyckats så att
nära 13 % av arbetskraften är utan
arbete. I detta läge är det viktigt med
en   genomtänkt   strategi   för
arbetsmarknadspolitiken dels på kort och
medellång sikt, dels på lång sikt.
På   lång   sikt   kommer   de
arbetsmarknadspolitiska uppgifterna att
gälla personer som av olika skäl är
svårplacerade på arbetsmarknaden. Här
behövs utbildning, kompetensutveckling
och  olika  slag  av rehabiliterande
insatser.  På  kort  sikt   blir
arbetsmarknadspolitikens     uppgift
svårare. Det gäller en mängd människor -
även välutbildade - som inte kan få
jobb. Deras arbetsförmåga måste tas till
vara för samhällsnyttiga insatser hellre
än att de förblir passivt sysslolösa
(yrkande 44).
Det kommer under lång tid att finnas
ett  stort  behov  av  fortsatta
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är
därför angeläget att åtgärderna får en
mer långsiktig och effektiv utformning
än de har i dag (yrkande 45).
Kristdemokraterna anför i motion A46
att   arbetsmarknadspolitiken   bör
reformeras (yrkande 13). I dag är just
detta  område  ett  av  de  mest
genomreglerade med ett stort statligt
verk som dirigent. Detta måste nu i
grunden omprövas. Motionärerna pekar på
de förslag som i olika sammanhang har
förts fram av partiet. Exempel på sådana
förändringar är
-     en    uppdelning    av
Arbetsmarknadsverket (AMV) regionvis,
-  att arbetsmarknadsutbildningen bör
ingå    i    det    reguljära
utbildningsväsendet,
-   ett  praktiksystem för ungdomar
respektive invandrare,
-  en samordnad rehabilitering,
-  en regional helhetssyn,
-  obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
och
-  stödjande insatser för arbetslösa.
I motionen hävdas också att det är
nödvändigt att få en ny syn på den
statliga arbetsmarknadspolitiken kontra
kommunerna och deras ansvar för  de
arbetslösa.
Arbetsmarknadsutskottet hänvisar i sitt
yttrande  (AU6y) till  uttalandet  i
proposition    1995/96:207    att
arbetsmarknadspolitiken har en central
roll  i  den  ekonomiska  politiken.
Arbetsmarknadsutskottet  delar  denna
uppfattning men upprepar samtidigt vad
man många gånger tidigare sagt:  En
aldrig så effektiv arbetsmarknadspolitik
kan  i  sig inte skapa arbete  och
tillväxt.   Insatserna   på   det
arbetsmarknadspolitiska området kan inte
isoleras från andra politikområden. I
ett läge där alla bedömare är eniga om
att  läget  på  arbetsmarknaden  är
allvarligt måste flera politikområden
samverka för att nå målet att minska
arbetslösheten.
Arbetsmarknadsutskottet  understryker
vidare  behovet  av  en  nationell
kraftsamling för att framgångsrikt kunna
bekämpa arbetslösheten. Alla måste ta
ett      gemensamt     ansvar.
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att
samtliga oppositionspartier  som  har
motionerat delar regeringens uppfattning
att arbetslösheten måste pressas ned.
Det råder bred enighet om behovet av
samverkan mellan flera politikområden
för  att  härigenom  pressa  ned
arbetslösheten. Det gäller insatser inom
områden   som  utbildningspolitiken,
näringspolitiken,    miljöpolitiken,
regionalpolitiken          och
jämställdhetspolitiken. Det råder också
bred    enighet    om    att
sysselsättningsökningen i huvudsak måste
komma i de små och medelstora företagen.
Arbetsmarknadsutskottet   konstaterar
dock också i yttrandet att förslagen om
hur sysselsättningen skall kunna öka och
arbetslösheten pressas ned  i  flera
avseenden skiljer sig mellan partierna.
Något samlat alternativ till regeringens
inriktning och förslag beträffande den
framtida    arbetsmarknads-    och
sysselsättningspolitiken      finns
emellertid inte. Avslutningsvis avstyrks
berörda motioner.
Representanterna   för   Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och Kristdemokraterna har avgivit en
gemensam avvikande mening i denna del.
Vänsterpartiets  och   Miljöpartiets
representant  har  avgivit  var  sin
avvikande mening.
Finansutskottet   delar,    liksom
arbetsmarknadsutskottet,   regeringens
uppfattning att förutsättningarna för
att  kampen mot arbetslösheten skall
lyckas  är  en god samhällsekonomisk
grund,  en  förbättrad  och  utbyggd
utbildning samt goda förutsättningar för
företagen. Som arbetsmarknadsutskottet
påpekar finns det i denna  del  en
betydande samsyn mellan partierna.
Utskottet  instämmer  i  regeringens
uppfattning att förmågan att kombinera
det  ekonomiskt nödvändiga  med  det
socialt angelägna även i fortsättningen
i hög grad måste genomsyra insatserna
för att få fler människor i arbete,
utbildning eller åtgärd. Därigenom kan
arbetsmarknaden bli så flexibel  att
flaskhalsar  och  inflationsdrivande
löneökningar kan undvikas. Det är den
utgångspunkten som måste vara vägledande
för målen och för vad som skall uppnås
med arbetsmarknadspolitiken under  de
kommande åren.
Utskottet har inget att invända mot
regeringens uppfattning om den framtida
arbetsmarknadspolitikens   inriktning.
Utskottet har tidigare i betänkandet, i
avsnittet om den ekonomiska politiken,
närmare kommenterat bl.a. målet  att
halvera den öppna arbetslösheten till 4
% år 2000. Utskottet har därvid ställt
sig bakom målet.
Därmed avstyrks motionerna Fi116 (v)
yrkande 1, Fi117 (mp) yrkandena 44 och
45, Fi123 (fp) yrkande 1, A46 (kds)
yrkande 13 samt A49 (m) yrkande 41 i
denna del.
Uppföljning av arbetsmarknadspolitiken
I proposition 222 (s. 7.17) konstateras
att  förutsättningen  för  en  väl
fungerande  mål-  och  resultatstyrd
organisation  är att det  finns  en
omfattande styrnings-, uppföljnings- och
utvärderingsverksamhet.   AMS   och
länsarbetsnämndernas nya  organisation
skall skapa bättre förutsättningar för
detta.   Fler  utvärderings-   och
forskningsuppdrag skall  i  framtiden
läggas  på fristående organisationer,
myndigheter och universitet. En bredare
utvärdering är angelägen när kommunernas
roll i genomförandet av den nationella
arbetsmarknadspolitiken  ökar.  Vidare
avser regeringen att från och med den 1
januari 1997 inrätta ett nytt institut
under Arbetsmarknadsdepartementet  som
får  i  uppdrag  att  göra  löpande
utvärderingar     av     arbets
marknadspolitiken.
Moderata samlingspartiet förespråkar i
motion A49 att arbetsmarknadspolitiken i
allmänhet och AMS i synnerhet  blir
föremål för kontinuerlig, noggrann och
oberoende  revision.  Vid  en  sådan
revision bör grundligt prövas om den
förda arbetsmarknadspolitiken alls haft
några positiva effekter som inte skulle
ha uppstått i alla fall (yrkande 41 i
denna del).
Folkpartiet  liberalerna  påpekar  i
motion  Fi123  att  regeringen  i
propositionen anger att det är viktigt
att Arbetsmarknadsverket kan hålla nere
vakanstiderna för lediga platser, minska
långtidsarbetslösheten  och  motverka
långa tider utan arbete. Folkpartiet
anser  att dessa mål är  goda  men
ifrågasätter om de kan hålla. Detta är
enligt motionärerna standardfraser, som
utfästs varje år men sällan leder till
resultat.  Regeringen  bör  därför
presentera en utvärdering av hur verkets
mål har uppnåtts hittills (yrkande 2 i
denna del).
Vänsterpartiet  ser  positivt  på
förändringarna inom AMV:s verksamhet med
målstyrning och friare utnyttjande av
åtgärdsmedel. Det förutsätter  enligt
motion Fi116 (v) också större lokalt
inflytande samt ställer större krav på
uppföljning och utvärdering. Det finns
behov av en instans för utvärdering som
står fri från regeringsmakten vare sig
det sker inom ett samlat institut eller
inom olika institutioner. Vänsterpartiet
motsätter sig en placering direkt under
departementet (yrkande 24).
Miljöpartiet anför i motion Fi117 att
regeringen snarast bör komplettera sina
förslag med könsuppdelad statistik vad
gäller          arbetsmarknad,
arbetsmarknadsåtgärder        och
utbildningssatsningar som bekostas med
skattemedel. Miljöpartiet vill se det
faktiska resultatet av att regeringen
uttalat att den arbetar för att låta
jämställdhetsperspektivet   genomsyra
samtliga beslut (yrkande 55).
Enligt Kristdemokraterna i motion Fi118
är propositionens förslag om inriktning
på uppföljning och utvärdering riktig.
Det  innebär  att utvärderings-  och
forskningsuppdrag läggs på fristående
organisationer,   myndigheter   och
universitet.  Riksdagen  bör  avslå
förslaget om inrättande av ett nytt
institut    direkt    underställt
Arbetsmarknadsdepartementet   (yrkande
15).
Vidare bör enligt samma motion ett nytt
utvärderingssystem tillskapas som också
ser   till   kvaliteten   i   de
arbetsmarknadspolitiska   åtgärdernas
utförande. Med en sådan helhetssyn bör
kvantiteten mätas i intervall (yrkande
17).
Arbetsmarknadsutskottet  framhåller  i
sitt  yttrande (AU6y) att regeringen
avser   att  ytterligare  utveckla
mätmetoder som beskriver resultaten i
arbetsmarknadspolitiken.  Det  finns
uppenbara fördelar med att placera ett
utvärderingsinstitut        under
Arbetsmarknadsdepartementet.  Därigenom
ökar  förutsättningarna  för   att
resultaten av institutets arbete tas
till vara i den konkreta och praktiska
utformningen   av   den   framtida
arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadsutskottet  ser  därför
positivt på regeringens initiativ om att
inrätta  ett  nytt  institut  under
Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift
att fortlöpande göra olika typer av
utvärderingar             av
arbetsmarknadspolitiken.
Vidare påpekar arbetsmarknadsutskottet
att man delar den uppfattning som förs
fram i Kristdemokraternas motion Fi118,
nämligen att man i utvärderingar måste
se till såväl kvantitet som kvalitet.
Självfallet är det av stort intresse att
i  utvärderingar  också  belysa  hur
sannolikheten att få ett fast eller
temporärt arbete påverkas av olika typer
av  arbetsmarknadspolitiska  åtgärder
respektive öppen arbetslöshet. En rad
studier av denna karaktär har också
genomförts   i   den    svenska
arbetsmarknadspolitiska   forskningen
under 1990-talet. Dessa studier finns
redovisade  i  en expertbilaga  till
Arbetsmarknadspolitiska    kommitténs
betänkande    (SOU     1996:34).
Arbetsmarknadsutskottet utgår från att
såväl  kvantitativa  som  kvalitativa
studier kommer att göras inom ramen för
den  intensifierade  utvärdering  av
arbetsmarknadspolitiken som förespråkas
i propositionen.
Beträffande den av Folkpartiet i motion
Fi123 efterlysta utvärderingen av hur
AMV  uppnått  målen  hittills  anför
arbetsmarknadsutskottet att man inte har
någon annan uppfattning än motionärerna
när  det  gäller  önskvärdheten  av
uppföljning och utvärdering av uppsatta
mål. De senaste åren har regeringen i
budgetpropositionen relativt detaljerat
redovisat av AMV uppnådda resultat i
förhållande  till  uppställda  mål.
Arbetsmarknadsutskottet förutsätter för
sin del att dessa redovisningar kommer
att presenteras även i fortsättningen.
Arbetsmarknadsutskottet avstyrker de i
yttrandet behandlade motionerna.
Avvikande  meningar har anmälts  av
representanterna   för    Moderata
samlingspartiet,       Folkpartiet
liberalerna,       Vänsterpartiet,
Miljöpartiet         respektive
Kristdemokratiska samhällspartiet.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
det  finns  starka  skäl  till  att
ytterligare bygga ut verksamheten med
utvärdering  och  uppföljning   av
arbetsmarknadspolitiken.    Utskottet
instämmer också i vad som  sägs  i
propositionen om att förutsättningen för
en väl fungerande mål- och resultatstyrd
organisation  är att det  finns  en
omfattande styrnings-, uppföljnings- och
utvärderingsverksamhet.
Utskottet   noterar  vidare   med
tillfredsställelse att regeringen avser
att   ytterligare   utveckla   de
resultatbeskrivande   måtten   och
mätmetoderna.   Som   påpekas   i
propositionen  kommer  måtten  eller
indikatorerna  att  kopplas   till
verksamhetsmålen och fördelas på kvinnor
och män samt på olika delgrupper på
arbetsmarknaden.
Motionerna Fi116 (v) yrkande 24, Fi117
(mp) yrkande 55, Fi118 (kds) yrkandena
15 och 17, Fi123 (fp) yrkande 2 i denna
del samt A49 (m) yrkande 41 i denna del
avstyrks därmed.
Övergripande mål för
Arbetsmarknadsverket
Av  proposition  222 (s.  7.14-7.17)
framgår att de övergripande målen för
Arbetsmarknadsverket (AMV) följer målen
för den aktiva arbetsmarknadspolitiken
och för budgetåret 1997 innebär att
vakanstiderna för lediga platser skall
hållas nere, att långtidsarbetslösheten
skall minskas och att långa perioder
utan reguljärt arbete skall motverkas.
Regeringen  aviserar  att  tydligare
verksamhetsmål kommer att sättas för AMV
i regleringsbrevet för budgetåret 1997.
De övergripande målen kommer att brytas
ned i ett antal verksamhetsmål, vilka
skall  vara  enkla,  tydliga  och
uppföljningsbara enligt propositionen.
Regeringen kommer vidare att ställa krav
på    skärpt   uppföljning    i
regleringsbrevet.
Vänsterpartiet anser i motion Fi116 att
målet  att bryta den könssegregerade
arbetsmarknaden bör föras in som ett
fjärde konkret övergripande mål för AMV
(yrkande 23).
Kristdemokraterna förordar i  motion
Fi118 att AMS som en central myndighet
ytterligare minskas till förmån  för
fältarbetet  på  arbetsförmedlingarna
(yrkande 16).
Arbetsmarknadsutskottet erinrar i sitt
yttrande  (AU6y)  om  att  enligt
förordningen  (1987:405)  om   den
arbetsmarknadspolitiska   verksamheten
skall arbetsmarknadsmyndigheterna verka
för kvinnors och mäns rätt till arbete
på  lika  villkor och  motverka  en
könsuppdelad arbetsmarknad (7 §). Det
innebär  att  målet att  bryta  den
könssegregerade arbetsmarknaden  ingår
som  en  röd tråd i AMV:s samtliga
verksamheter.   Vidare   framhåller
arbetsmarknadsutskottet att  man  ser
positivt på regeringens uppdrag till RRV
att  göra  en  översyn  av  de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  ur
ett jämställdhetsperspektiv.
Beträffande de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna anför arbetsmarknadsutskottet
att  det förslag som läggs fram  i
propositionen  i dagens  läge  måste
bedömas som rimligt och realistiskt.
Arbetsmarknadsutskottet noterar att det
mer exakta medelsbehovet för åtgärderna
och fördelningen av medlen på anslag
kommer    att    redovisas    i
budgetpropositionen för år 1997.
Arbetsmarknadsutskottet    avstyrker
motionerna   i   berörda   delar.
Vänsterpartiets        respektive
Kristdemokraternas  representant  har
avgivit avvikande meningar.
Finansutskottet avstyrker mot bakgrund
av  arbetsmarknadsutskottets  yttrande
motionerna Fi116 (v) yrkande 23 och
Fi118 (kds) yrkande 16.
Arbetsförmedling och
arbetsmarknadsinstitut
I  proposition  222  (s.  7.18-7.19)
föreslås  att  riksdagen  godkänner
regeringens förslag att under budgetåret
1997 högst 620 miljoner kronor av medlen
under anslaget Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder får användas för tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen  och   arbetsmark
nadsinstituten.
Under  budgetåret 1995/96  får  900
miljoner kronor (600 miljoner kronor
räknat på 12 månader), under anslaget
Arbetsmarknadspolitiska    åtgärder,
användas     för     tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen  och   arbetsmark
nadsinstituten. Regeringen föreslår nu
att högst 620 miljoner kronor av medlen
för          konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder under
budgetåret  1997  får  användas  för
tillfälliga personalförstärkningar vid
arbetsförmedlingen  och   arbetsmark
nadsinstituten. Av de föreslagna medlen
bör 20 miljoner kronor få användas för
projekt  i  syfte att stimulera  ef
fektivare arbetsformer och därmed skapa
ytterligare   utrymme   för   ar
betsförmedlingens    och    arbets
marknadsinstitutens   arbete   med
individuella handlingsplaner.
Folkpartiet liberalerna vill i motion
Fi123   inte  förneka  att   ett
resurstillskott  i  detta  läge  är
ofrånkomligt men anser att 200 miljoner
kronor av de av regeringen föreslagna
620 miljoner kronorna bör anslås till
lönebidrag. Riksdagen föreslås därför
godkänna att högst 420 miljoner kronor
av    medlen   under   anslaget
Arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  får
användas     till    tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten (yrkande 6).
Arbetsmarknadsutskottet erinrar i sitt
yttrande    (AU6y)    om    att
arbetsmarknadsläget har försvagats under
de senaste månaderna. Att i detta läge i
likhet  med  innevarande  budgetår
förstärka   arbetsförmedlingar   och
arbetsmarknadsinstitut       synes
arbetsmarknadsutskottet   välbetänkt.
Genom en sådan resursförstärkning ökar
också  möjligheterna att  förverkliga
intentionerna  med  de  individuella
handlingsplanerna.
Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker
propositionens förslag och  avstyrker
motionen.
Folkpartiet liberalernas representant
har avgivit en avvikande mening till
yttrandet.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets  uppfattning.
Utskottet tillstyrker att högst  620
miljoner  kronor  av  medlen  för
konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  får
användas  för tillfälliga personalför
stärkningar vid arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsinstituten      under
budgetåret  1997. Vidare  tillstyrker
utskottet att 20 miljoner kronor av
medlen får användas för projekt av det i
propositionen angivna slaget.
Därmed  avstyrks motion Fi123  (fp)
yrkande 6.
Lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna
Regeringen föreslår i proposition 222
(s. 7.19-7.21) att riksdagen godkänner
att instruktionen för AMV ändras så att
där framgår att det bör finnas  en
arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun.
Riksdagen  föreslås  vidare  godkänna
regeringens förslag i fråga om  sam
mansättningen             av
arbetsförmedlingsnämnderna.  Förslaget
innebär att ordföranden och en majoritet
av ledamöterna i arbetsförmedlingsnämn
den utses efter förslag av kommunen,
vilket innebär att kommunen får ett
avgörande  inflytande  över  nämndens
verksamhet. I nämnden skall också finnas
representanter  för   det   lokala
näringslivet och arbetstagarorganisatio
ner.
I propositionen anförs att kommunerna
under första delen av 1990-talet har
fått en allt mer krävande roll när det
gäller  att  genomföra  den  aktiva
arbetsmarknadspolitiken.  Trots  ökade
statliga      insatser      i
arbetsmarknadspolitiken har kommunernas
kostnader för olika typer av insatser
för arbetslösa vuxit snabbt. En statligt
dimensionerad     och     styrd
arbetsmarknadspolitik i nära samverkan
med lokal kompetens, leder till bättre
lösningar för de enskilda individerna.
Enligt propositionen framgår kommunernas
stora  intresse  och  engagemang  i
arbetsmarknadsfrågor bland annat av det
stora antal kommuner som anmält intresse
för att delta i regeringens försök med
utökad   lokal  samverkan   (prop.
1995/96:148, AU13, rskr. 223).
Moderata samlingspartiet hävdar i motion
Fi122 att ett huvudinslag i regeringens
politik är att delar av arbetslösheten
skall kommunaliseras. Detta är enligt
motionen  en  riskfylld  strategi.
Erfarenheterna av den försöksverksamhet
som riksdagen nyligen beslutat om bör
enligt motionärerna först prövas. Mot
denna  bakgrund bör riksdagen  avslå
regeringens förslag dels i fråga om
sammansättningen           av
arbetsförmedlingsnämnderna, dels att det
bör finnas en arbetsförmedlingsnämnd i
varje kommun (yrkandena 2 och 3).
Vänsterpartiet har i motion Fi116 inget
att erinra mot förslagen om ytterligare
lokal  förankring  samt  ändring  av
arbetsförmedlingsnämndernas  ställning
och sammansättning. Partiet vill dock
framhålla  att det i  den  allmänna
debatten tycks förekomma missförstånd om
vad reformen i realiteten innebär. Några
stora  medelstillskott  kommer  inte
kommunerna till del.
Enligt    Vänsterpartiet    måste
arbetsmarknadspolitiken ses som en del
av den ekonomiska politiken och ansvaret
utkrävas  av regeringen. Den  lokala
arbetsmarknaden måste kunna gå utanför
kommungränserna. Individer  får  inte
 låsas    in    i    kommunala
sysselsättningsprojekt. Samtidigt skulle
lokal samverkan och lokalt ansvar kunna
effektivisera  arbetet förutsatt  att
arbetsmarknaden  är  expansiv  och
resurserna    tillräckliga.    Den
arbetsmarknadspolitiska ambitionen måste
vara den förhärskande, inte endast den
socialpolitiska (yrkande 25).
Arbetsmarknadsutskottet anför i  sitt
yttrande (AU6y) att kommunernas ökade
engagemang i arbetsmarknadspolitiken har
medfört ett växande behov av  lokal
anpassning av arbetsmarknadspolitiken.
Enligt     arbetsmarknadsutskottets
uppfattning är det inte fråga om att ett
utökat lokalt ansvar kommer att innebära
att  man  överger  den  nationella
arbetsmarknadspolitiken.  I  stället
kommer  den  att  kompletteras  med
värdefulla kunskaper och erfarenheter
genom ett ökat lokalt engagemang.
Arbetsmarknadsutskottet   framhåller
vidare i yttrandet att man inte har
någon annan uppfattning än motion Fi116
(v)  att  den arbetsmarknadspolitiska
ambitionen måste vara den förhärskande
när  arbetsmarknadspolitikens  lokala
förankring  utvecklas. Den  reguljära
arbetsmarknadens behov och effektivitet
skall   stå   i   fokus   för
arbetsförmedlingsnämndernas verksamhet.
Arbetsmarknadsutskottet förutsätter att
företrädare  för länsarbetsnämnd  och
arbetsförmedling även framgent  skall
ingå i arbetsförmedlingsnämnderna.
Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker
propositionens förslag och  avstyrker
motionerna.
Moderata        samlingspartiets
representanter har avgivit en avvikande
mening  till  arbetsmarknadsutskottets
yttrande.
Finansutskottet ställer sig i likhet med
arbetsmarknadsutskottet      bakom
propositionens förslag i denna  del.
Därmed  tillstyrks  att  riksdagen
godkänner regeringens förslag i fråga om
sammansättningen           av
arbetsförmedlingsnämnderna.     Även
regeringens förslag att det bör finnas
en arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun
tillstyrks.
Motionerna Fi116 (v) yrkande 25 samt
Fi122 (m) yrkandena 2 och 3 avstyrks.
Aktivitetsstöd
I  proposition  222  (s.  7.21-7.22)
föreslås att en arbetslös som deltar i
en    av   arbetsförmedling/arbets
marknadsinstitut erbjuden aktivitet får
ett  aktivitetsstöd.  Aktivitetsstödet
lämnas i form av utbildningsbidrag. Ett
beslut  om  aktivitetsstöd  får  i
normalfallet omfatta högst sex månader
men  kan  i  vissa fall  förlängas.
Ersättningen lämnas med samma belopp som
den  arbetslöse skulle ha fått från
arbetslöshetskassa eller KAS. Tekniken
kommer i detta avseende att likna den
som  för  närvarande  gäller  vid
arbetslivsutveckling  (ALU).   Någon
uppräkning av dagpenningbeloppet skall
således  inte  göras.  Det  lägsta
utbildningsbidrag som lämnas skall vara
KAS-beloppet, 230 kr per dag. Reglerna
om stödet skall samlas i en förordning
och skall gälla från den 1 januari 1997.
Den   föreslagna  regelförändringen
beräknas leda till en besparing  på
189 miljoner kronor för budgetåret 1997,
vilket riksdagen föreslås godkänna.
Vänsterpartiet godtar i motion Fi116 att
ersättningen  i  de  individinriktade
stödformerna  slås  ihop  till  ett
aktivitetsstöd.   Partiet   avvisar
emellertid den föreslagna  nivån  på
stödet. Som följd härav avvisas också
regeringens förslag till besparing genom
det   föreslagna   aktivitetsstödet.
Besparingens  innebörd  är  enligt
Vänsterpartiets   mening    oklar.
Budgetmässiga   prioriteringar   bör
dessutom, framhåller man, göras i ett
sammanhang  och således invänta  den
ordinarie budgetprocessen (yrkandena 26
och 50 i denna del).
Arbetsmarknadsutskottet tillstyrker  i
sitt yttrande (AU6y) regeringens förslag
och avstyrker motionen. Vänsterpartiets
representant har avgivit en avvikande
mening.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning  än arbetsmarknadsutskottet.
Utskottet   tillstyrker    således
regeringens förslag om att sammanföra
bidragen   till   deltagare   i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder  till
ett aktivitetsstöd och nivån på detta
stöd. Samtidigt bör riksdagen godkänna
regeringens förslag till besparing i
fråga om aktivitetsstödet. Motion Fi116
(v) yrkandena 26 och 50 i denna del
avstyrks därmed.
Individuella handlingsplaner
I  proposition  222  (s.  7.24-7.26)
framhålls att ett centralt hjälpmedel
för att nå fram till en tillfällig eller
fast anställning är individuella och
målinriktade  handlingsplaner.  Hand
lingsplanen skall vara ett ömsesidigt
kontrakt    mellan    arbetsförmed
ling/arbetsmarknadsinstitut  och  den
arbetssökande. Regeringen menar att en
ambitionshöjning måste ske i arbetet med
individuella handlingsplaner.
I motion Fi116 ger Vänsterpartiet sitt
fulla  stöd  till  arbetssättet  med
individuella handlingsplaner. Regeringen
borde utarbeta klarare riktlinjer om vad
en handlingsplan skall innefatta samt
klarlägga vissa form- och ansvarsfrågor.
Propositionen har enligt Vänsterpartiet
inte tillräckligt belyst rättstryggheten
för  den  enskilde.  Regeringen  bör
återkomma  med ett bättre preciserat
förslag i budgetpropositionen (yrkande
29).
Arbetsmarknadsutskottet anför i  sitt
yttrande  (AU6y)  att  individuella
handlingsplaner  är  ett  centralt
hjälpmedel  för ett mer  målinriktat
arbetssökande.   En    individuell
handlingsplan kan generellt beskrivas
som  en kombinerad utbildnings-  och
jobbsökarstrategi för den arbetssökande
och  utformas i samråd  mellan  den
arbetssökande och arbetsförmedlingen.
Enligt     arbetsmarknadsutskottets
uppfattning måste ett ansvar  läggas
också  på  arbetsförmedlingen  att
fullfölja  sina  åtaganden  enligt
 kontraktet . Regeringen  bör  enligt
arbetsmarknadsutskottet    skyndsamt
närmare överväga formerna för detta. Den
behandlade motionen avstyrks.
Vänsterpartiets  representant   har
avgivit  en  avvikande  mening  till
arbetsmarknadsutskottets  yttrande  i
denna del.
Finansutskottet    instämmer    i
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
individuella handlingsplaner  är  ett
centralt hjälpmedel i arbetssökandet.
Likaså     delar     utskottet
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
det vore motsägelsefullt att riksdagen i
en situation där AMV:s verksamhet allt
tydligare inriktas på målstyrning och
friare  utnyttjande  av  åtgärdsmedel
skulle detaljreglera vad en individuell
handlingsplan skall innefatta.
Motion Fi116 (v) yrkande 29 avstyrks
därmed.
Platsförmedling
I proposition 222 (s. 7.26-7.28) anförs
att  ett  mer aktivt samarbete  med
arbetsmarknadens parter  och  utökade
företagskontakter särskilt med de mindre
företagen är en förutsättning för att
effektivisera
arbetsförmedlingsverksamheten.    Den
offentliga arbetsförmedlingen skall även
i  framtiden vara anslagsfinansierad,
heltäckande    och    avgiftsfri.
Platsförmedlingen är arbetsförmedlingens
grundläggande uppgift och tillika en av
hörnstenarna  i  den  aktiva  arbets
marknadspolitiken.
Moderata samlingspartiet anser i motion
A49  att  det  fortfarande  finns
restriktioner   i   den   privata
förmedlingsverksamhet  som  etablerats
sedan   arbetsförmedlingens  monopol
upphörde  1993. Mycket talar  enligt
motionen för att dessa restriktioner gör
det onödigt svårt för arbetslösa att
hitta  en  lämplig  och  intresserad
arbetsgivare. I motionen föreslås att
kvardröjande  hinder  för   privat
arbetsförmedling undanröjs redan från
den 1 september 1996 (yrkande 44).
Arbetsmarknadsutskottet erinrar i sitt
yttrande  (AU6y) om att det  enligt
propositionen (1992/93:218, AU16, rskr.
345)    om    avreglering    av
arbetsförmedlingsmonopolet skall ske en
utvärdering av lagstiftningsändringarna
under  1996.  Förberedelserna  för
utvärderingen pågår för närvarande i
regeringskansliet.  I  avvaktan  på
resultatet  av  utvärderingen  anser
arbetsmarknadsutskottet att  riksdagen
inte bör göra något uttalande i den
aktuella frågan. Arbetsmarknadsutskottet
vill dock i sammanhanget betona att man
bör eftersträva samverkan och samarbete
mellan den offentliga förmedlingen och
alternativa förmedlingsformer. Detta kan
bidra  till att öka arbetsmarknadens
effektivitet.  Mot  denna  bakgrund
avstyrks motionen.
Moderata        samlingspartiets
representanter har avgivit en avvikande
mening i denna del.
Finansutskottet  har  ingen  annan
uppfattning än arbetsmarknadsutskottet i
denna fråga. Därmed avstyrks motion A49
(m) yrkande 44.
Arbetsmarknadsutbildningens inriktning
I proposition 222 (s. 7.28-7.31) anförs
att arbetsmarknadsutbildning skall vara
anpassad till den arbetssökandes behov
och förutsättningar samt till kraven på
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutbildning skall  bl.a.
kunna användas för att kursdeltagarna
skall få möjlighet att utveckla egna
affärsidéer i syfte att starta egna
företag eller kooperativ. Utbildningen
skall också kunna användas för  att
utveckla  nya  utbildningar,  t.ex.
miljöinformatörsutbildning.  Regeringen
kommer att överväga vilka utbildningar
som skall kunna vara öppna för  en
förmånlig  studiefinansiering.  Enligt
nuvarande system kan studier upp till 40
poäng  inom  högskolan beviljas  som
arbetsmarknadsutbildning.
Regeringen avser att inom ramen för
upphandlad arbetsmarknadsutbildning göra
en besparing motsvarande 300 miljoner
kronor   budgetåret   1997   som
delfinansiering            av
utbildningssatsningen.     Riksdagen
föreslås godkänna denna besparing.
Vänsterpartiet anför i motion Fi116 att
riksdagen  bör avslå förslaget  till
besparing på 300 miljoner kronor i fråga
om upphandlad arbetsmarknadsutbildning.
Det finns enligt motionen inte något
beslutsunderlag varigenom man kan bedöma
hur  en  eventuell växling kan  ske
gentemot satsningen på vuxenutbildning.
Frågan   bör  därför  prövas   i
budgetprocessen (yrkande 50 i  denna
del).
Arbetsmarknadsutskottet tillstyrker  i
sitt yttrande (AU6y) regeringens förslag
till  besparing.  Motionen  avstyrks.
Vänsterpartiets representant har anmält
avvikande mening i denna del.
Finansutskottet  har  ingen  annan
uppfattning än arbetsmarknadsutskottet i
denna fråga och tillstyrker därmed att
riksdagen  godkänner  förslaget  till
besparing  i  fråga  om  upphandlad
arbetsmarknadsutbildning. Motion Fi116
(v) yrkande 50 i denna del avstyrks
därmed.
Arbetsmarknadsutbildning för
handikappade och utomnordiska medborgare
I  proposition  222  (s.  7.31-7.32)
föreslås att arbetsförmedlingen/arbets
marknadsinstitut vid behov skall kunna
erbjuda  utomnordiska medborgare  som
varit  arbetslösa och inskrivna  vid
arbetsförmedlingen i två år eller längre
samt  arbetslösa  arbetshandikappade
möjlighet att studera på grundskole- och
gymnasienivå  inom  det  reguljära
utbildningsväsendet  inom  ramen  för
arbetsmarknadsutbildning.
Nämnda grupper har ofta behov av längre
och mer omfattande utbildning. Av de
arbetshandikappade   inskrivna   vid
arbetsförmedlingen/arbetsmarknads
institut i oktober 1995 hade endast 45 %
en högre utbildning än grundskola, medan
för samtliga arbetssökande under samma
tid   70   %  hade  en   högre
utbildningsbakgrund än grundskola. En
jämförelsevis stor andel av utomnordiska
medborgare  har  endast  förgymnasial
utbildning.
I kommittémotion Fi122 (m) kritiseras
förslaget att utomnordiska invandrare
och  arbetshandikappade  skall  få
möjlighet att studera på a-kassa inom
det reguljära utbildningsväsendet  på
grundskole-    och   gymnasienivå.
Motionärerna befarar motsättningar olika
grupper  emellan och att  besvärande
orättvisor blir följden. Motionärerna
betraktar förslaget som ogenomtänkt och
förordar att riksdagen skickar tillbaka
förslaget   till  regeringen   för
ytterligare överväganden - bl.a. bör
Studiestödsutredningens förslag beaktas
(yrkande 4).
Arbetsmarknadsutskottet anför i  sitt
yttrande  (AU6y) att man anser  att
riksdagen  skall godkänna regeringens
förslag  i  denna del och  avstyrka
motionen.  Moderata  samlingspartiets
representanter  har anmält  avvikande
mening i denna fråga.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets uppfattning och
tillstyrker därmed regeringens förslag i
denna del. Motion Fi122 (m) yrkande 4
avstyrks således.


Arbetsplatsintroduktion
I proposition 222 (s. 7.33) föreslår
regeringen att anställningskravet vid
arbetsplatsintroduktion  (API)  slopas
från och med den 1 september 1996.
Arbetsplatsintroduktion   är   en
praktikåtgärd  som  får   beviljas
arbetslösa från och med den 1 juli det
år de fyller 20 år. För ungdomar under
25 år får åtgärden, med vissa undantag,
bara  beviljas om den följs av  en
anställning som varar minst sex månader.
Anställningskravet  uppges  missgynna
ungdomar i åldern 20-25 år eftersom
motsvarande regel inte finns vare sig
för äldre eller för dem som är yngre än
20 år och har praktik inom ramen för det
kommunala     uppföljningsansvaret.
Förändringen  motiveras  också  av
utvecklingen med en minskning av antalet
lediga platser.
I   motion   Fi116   uppmärksammar
Vänsterpartiet   situationen   för
arbetslösa    akademiker    utan
arbetslivserfarenhet  och  invandrare.
Dessa  grupper  kan  i  dag  få
arbetsplatsintroduktion  under   sex
månader. I motionen föreslås att den
tiden utvidgas till ett år (yrkande 21).
Kristdemokraterna föreslår i  motion
Fi118  att  anställningskravet  vid
arbetsplatsintroduktion slopas redan den
1 augusti 1996 (yrkande 18).
Arbetsmarknadsutskottet tillstyrker  i
sitt yttrande (AU6y) regeringens förslag
och     avstyrker    motionerna.
Vänsterpartiets representant har avgivit
en avvikande mening.
Finansutskottet  gör  ingen  annan
bedömning  än arbetsmarknadsutskottet.
Därmed tillstyrks regeringens förslag
att    anställningskravet    vid
arbetsplatsintroduktion slopas fr.o.m.
den 1 september 1996. Motionerna Fi116
(v) yrkande 21 och Fi118 (kds) yrkande
18 avstyrks.
Datortek
I proposition 222 (s. 7.33-7.34) påpekas
att  fr.o.m.  den 1 juli  1996  är
datorteken öppna även för dem som har
fyllt 25 år. Härigenom blir verksamheten
en möjlighet även för äldre som saknar
dataerfarenhet. Det är  viktigt  att
eftersträva att den hittills uppnådda
jämna könsfördelningen mellan kvinnor
och män bland deltagarna i datorteken
bibehålls.
Verksamheten innebär att arbetssökande
under  högst  tre  månader  tränar
grundläggande datakunskaper på halvtid
och  deltar i arbetsmarknadsinriktade
projektarbeten på den andra halvtiden.
Datortekens   arbetsmarknadsinriktade
projektdel   ingår   som    ett
utvecklingsområde  i  det  svenska
programmet för insatser inom EU:s Mål 3-
program.
Vänsterpartiet föreslår i motion Fi116
ett uppföljningsprogram för arbetslösa
ungdomar upp till 25 år som genomgått
datortekutbildning. Ungdomarna skall med
ett särskilt rekryteringsstöd i högst
sex månader kunna arbeta i små företag
(yrkande 30).
Arbetsmarknadsutskottet erinrar i sitt
yttrande (AU6y) om att man behandlade
motsvarande yrkande från Vänsterpartiet
i   yttrandet  1995/96:AU4y   till
finansutskottet med anledning av den
ekonomiska vårpropositionen 1995/96:150.
Arbetsmarknadsutskottet bedömde därvid
att man genom de befintliga åtgärderna
rekryteringsstöd           och
arbetsplatsintroduktion redan i dag kan
tillgodose   det   uppföljningsbehov
motionärerna talar om.
Arbetsmarknadsutskottet vidhåller sin
bedömning  och  avstyrker  motionen.
Vänsterpartiets representant har avgivit
en avvikande mening.
Finansutskottet instämmer, liksom vid
behandlingen av vårpropositionen (bet.
1995/96:FiU10,   rskr.   304),   i
arbetsmarknadsutskottets  bedömning  i
denna  fråga. Därmed avstyrks motion
Fi116 (v) yrkande 30.
Rekryteringsstöd och beredskapsarbete
I  proposition  222  (s.  7.34-7.36)
föreslås att en arbetsgivare från den 1
januari   1997   får   beviljas
rekryteringsstöd med högst 350 kr per
dag, dock högst 50 % av lönekostnaden i
högst sex månader om han anställer en
person       som      arbets
förmedling/arbetsmarknadsinstitut
anvisar. Vid deltidsarbete skall stödet
reduceras i proportion till arbetstiden.
Motsvarande regler föreslås gälla för
statsbidrag till beredskapsarbete  av
tjänstekaraktär.
Enligt  gällande bestämmelser lämnas
rekryteringsstöd under högst sex månader
och med högst 50 % av lönekostnaden per
månad, dock med högst 7 000 kr per
månad. Bidragstiden kan i vissa fall
förlängas till tolv månader. Liknande
regler gäller för beredskapsarbete.
Europeiska kommissionen har  utifrån
EG:s regler om statsstöd framfört vissa
synpunkter när det gäller utformningen
av  det nuvarande rekryteringsstödet.
Genom de förändringar som nu föreslås av
stödet  torde  reglerna  vara  i
överensstämmelse med EG:s riktlinjer för
sysselsättningsstöd.
Förändringen          avseende
rekryteringsstödet beräknas ge upphov
till  en  besparing motsvarande  600
miljoner kronor under budgetåret 1997.
Medlen    skall    delfinansiera
utbildningssatsningen.
Vänsterpartiet föreslår i motion Fi116
att  riksdagen avslår  förslaget  om
bidragsnivåer och bidragsvillkor  vid
rekryteringsstöd och statsbidrag till
beredskapsarbete  av  tjänstekaraktär.
Förslaget   till   besparing   i
rekryteringsstödet bör också  avslås.
Motionärerna framhåller att  det  är
mycket svårt att i propositionen utläsa
hur     regelförändringen     i
rekryteringsstödet kan ge upphov till
den angivna besparingen (yrkandena 32
och 50 i denna del).
Arbetsmarknadsutskottet tillstyrker  i
sitt yttrande (AU6y) regeringens förslag
i denna del och avstyrker motionen.
Vänsterpartiets representant har avgivit
en avvikande mening.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets uppfattning och
tillstyrker därmed regeringens förslag
om bidragsnivåer och bidragsvillkor vid
rekryteringsstöd och statsbidrag till
beredskapsarbete  av  tjänstekaraktär.
Vidare  tillstyrks  förslaget  till
besparing i fråga om rekryteringsstödet.
Motion Fi116 (v) yrkandena 32 och 50 (i
denna del) avstyrks.


Utbildningsvikariat
I  proposition  222  (s.  7.37-7.39)
föreslås vissa förändringar i fråga om
bidragsnivåer och bidragsvillkor  vid
utbildningsvikariat. Förslaget innebär
att en arbetsgivare som anställer en
utbildningsvikarie för den  ordinarie
anställde, som med lön deltar i av
arbetsgivaren anordnad fortbildning, av
arbetsförmedlingen skall kunna få ett
vikariatsstöd på högst 350 kr per heldag
som vikarien arbetar, dock högst 50 % av
lönekostnaden inklusive sociala avgifter
och semesterersättning per månad. Vid
deltidsarbete skall stödet reduceras i
proportion till arbetstiden.
Regeringen föreslår att stöd  också
skall kunna lämnas när en anställd vill
pröva  möjligheten att starta  eget.
Förslaget  innebär  vidare  att  en
arbetsgivare  som har kostnader  för
utbildning som syftar till att  den
anställde skall kunna tillgodogöra sig
ny   teknik  eller  utföra   nya
arbetsuppgifter skall kunna beviljas ett
utbildningsstöd med högst 40 kr per
utbildningstimme, dock motsvarande högst
20 000 kr per vikarie. Utbildningen
skall vara godkänd av länsarbetsnämnden.
Förslaget skall gälla från och med den 1
januari   1997.   Därmed   upphör
utbildningsvikariaten i sin nuvarande
form.
Vänsterpartiet föreslår i motion Fi116
att  bidraget vid utbildningsvikariat
skall uppgå till högst 500 kr per dag
och 80 kr per studietimme (yrkande 31).
Vidare  konstateras i  motionen  att
propositionens  förslag   om   att
vikariatsstöd skall kunna lämnas till
arbetsgivare då ordinarie anställd är
ledig för att starta eget liknar det
förslag Vänsterpartiet tidigare  fört
fram. Av förslaget framgår dock inte om
anställda får rätt till tjänstledighet
för   att  starta  eget.  Enligt
motionärernas mening bör  frågan  om
tjänstledighet för att  starta  eget
lagregleras (yrkande 33).
Arbetsmarknadsutskottet erinrar i sitt
yttrande (AU6y) om att riksdagen (bet.
1995/96:FiU10, rskr. 304) efter förslag
i  den  ekonomiska  vårpropositionen
1995/96:150     beslutat     om
avdragsbegränsningar för arbetsgivare i
utbildningsvikariaten från den 1 juli
1996. Arbetsmarknadsutskottet uttalade
därvid i sitt yttrande (1995/96:AU4y)
till finansutskottet att det var rimligt
att  den  i propositionen föreslagna
utbildningssatsningen  delfinansierades
genom   regeländringar   i   de
arbetsmarknadspolitiska   åtgärderna.
Utskottet flaggade också för att en
omläggning  av ersättningssystemet  i
utbildningsvikariaten var förestående,
bl.a.  mot  bakgrund av den  kritik
Riksrevisionsverket   framfört   mot
åtgärdens avdragsregler.
Vidare erinrar arbetsmarknadsutskottet
om att man nyligen med anledning av
Vänsterpartiets  motion  1994/95:A706
avvisat förslag om att rätten  till
tjänstledighet skall vidgas till att
gälla även för att starta eget företag
(1995/96:AU9,    rskr.     219).
Arbetsmarknadsutskottet står fast vid
sin uppfattning.
Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker
således  propositionen och  avstyrker
motionen. Vänsterpartiets representant
har avgivit en avvikande mening.
Finansutskottet har inga invändningar
mot arbetsmarknadsutskottets yttrande i
denna   del.   Således  tillstyrks
propositionens förslag  i  fråga  om
bidragsnivåer och bidragsvillkor  vid
utbildningsvikariat. Motion Fi116 (v)
yrkandena 31 och 33 avstyrks.
Arbetslivsutveckling (ALU)
I  proposition  222  (s.  7.39-7.41)
föreslås      att     åtgärden
arbetslivsutveckling   (ALU)   skall
bedrivas även under nästa budgetår. Den
nuvarande   lagen  (1995:409)   om
arbetslivsutveckling upphör att gälla
vid  utgången  av  år  1996.  Detta
föranleder    en    lag    om
arbetslivsutveckling som skall  gälla
under budgetåret 1997.
Folkpartiet  liberalerna  anser  i
kommittémotion Fi123 att en utvärdering
bör göras av hur arbetslivsutveckling
fungerat (yrkande 2 i denna del).
Vänsterpartiet anser i motion Fi116,
mot bakgrund av partiets inställning
till      förslagen       om
arbetslöshetsersättning,   att   den
nuvarande   lagen  (1995:409)   om
arbetslivsutveckling  skall  förlängas
budgetåret 1997 (yrkande 34).
Kristdemokraterna föreslår i  motion
Fi118 att ALU också skall kunna erbjudas
arbetslösa som inte är berättigade till
a-kassa eller KAS-ersättning. Gruppen
skulle därvid omfattas av det föreslagna
aktivitetsstödet (yrkande 19).
Arbetsmarknadsutskottet kommenterar  i
sitt  yttrande (AU6y)  det  aktuella
förslaget   dels   i   avsnittet
Arbetslivsutveckling, dels i avsnittet
om  arbetslöshetsförsäkringen,  under
rubriken De särskilda lagarna om ALU och
OTA.
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att
ALU får anvisas arbetslösa fr.o.m. den 1
juli det år de fyller 20 år om de inte
kunnat beredas arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller utbildning eller
någon      annan      lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Härutöver
krävs att de arbetslösa uppbär a-kassa
eller kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
Det      finns,      påpekar
arbetsmarknadsutskottet, sedan länge en
stark  koppling mellan  rätten  till
arbetslöshetsersättning   och   de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. När
den arbetslöse deltar i en åtgärd lämnas
utbildningsbidrag med åtminstone samma
belopp som han eller hon skulle ha fått
i a-kassa eller KAS.
Arbetsmarknadsutskottet utgår från att
även  ALU  kommer att  omfattas  av
utvärdering  och  uppföljning   av
arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
regeringens förslag till ALU-lag  är
anpassad till den i samma proposition
föreslagna nya lydelsen av 7 § lagen
(1973:370)  om arbetslöshetsförsäkring
(ALF)  resp.  lagen  om  kontant
arbetsmarknadsstöd (KAS).  Det  anges
sålunda att tiden i ALU kvalificerar för
en  ny  ersättningsperiod. Hur länge
åtgärden  måste pågå för  att  vara
kvalifikationsgrundande anges inte. För
att få svar på frågan om kvalificering
skett måste den särskilda lagen läsas
tillsammans med ALF alternativt KAS, som
anger  att  det krävs sex  månaders
aktivitet. Arbetsmarknadsutskottet anser
att  kvalifikationskravet  inte  bör
innebära att aktiviteten i fråga måste
ha  viss omfattning, utan ett  nytt
arbetsvillkor kan upparbetas med  en
kombination av olika aktiviteter.
Arbetsmarknadsutskottet påpekar vidare
att den nuvarande ALU-lagen innehåller i
3 § en regel om analogvis tillämpning av
avstängningsreglerna i ALF resp. KAS som
saknar motsvarighet i det nu framlagda
lagförslaget. Med den lydelse av 29 §
ALF   resp.  26  §   KAS   som
arbetsmarknadsutskottet  förordar  på
annan plats i yttrandet (AU6y) omfattas
även ALU.
Arbetsmarknadsutskottet   tillstyrker
propositionens förslag och  avstyrker
berörda    motioner.   Folkpartiet
liberalerna, Vänsterpartiet respektive
Kristdemokraterna har avgivit avvikande
meningar i denna del.
Finansutskottet tillstyrker, i likhet
med       arbetsmarknadsutskottet,
propositionens förslag  att  åtgärden
arbetslivsutveckling skall bedrivas även
under  nästa  budgetår.  Utskottet
tillstyrker också att riksdagen antar
regeringens  förslag  till  lag  om
arbetslivsutveckling (bilaga 1).
Motionerna Fi116 (v) yrkande 34, Fi118
(kds) yrkande 19 och Fi123 (fp) yrkande
2 i denna del avstyrks.
Pendlingsstöd
I proposition 222 (s. 7.41) föreslås att
pendlingsstöd fr.o.m. den 1 januari 1997
endast lämnas för de reskostnader som
överstiger  de  kostnader  som  den
arbetslöse normalt skulle haft för resor
till  och från arbetet inom normalt
pendlingsavstånd. Regeln  för  restid
slopas. Ersättningen föreslås liksom i
dag utgå med högst 1 200 kr per månad
Kristdemokraterna föreslår  i  motion
Fi118  att  pendlingsstödet avskaffas
(yrkande 20).
Arbetsmarknadsutskottet  anser   att
regeringens förslag i fråga om villkoren
för  pendlingsstöd  bör  godkännas.
Motionen avstyrks således.
Finansutskottet  har  ingen  annan
uppfattning än arbetsmarknadsutskottet i
denna   del.   Således  tillstyrks
regeringens förslag i fråga om villkoren
för pendlingsstöd medan motion Fi118
(kds) yrkande 20 avstyrks.

Invandrarna på arbetsmarknaden
Av  proposition  222 (s.  7.42-7.46)
framgår  att  regeringen  anser  att
insatser för invandrare i huvudsak skall
ske  inom  ramen  för  generella
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  Ett
visst behov av kompletterande insatser
för invandrare finns dock. Bl.a. krävs
ökad information och rådgivning till
invandrarföretagare,   översyn   av
lagstiftningen mot etnisk diskriminering
i  arbetslivet samt ökad kunskap om
mångfald i arbetslivet. Dessutom ser
regeringen  det  som väsentligt  att
fortsätta arbetet med mentorskap och att
stimulera arbetsgivare att ta initiativ
till att anställa invandrare.
Sedan den 1 juli 1994 finns det regler
om förbud mot etnisk diskriminering i
arbetslivet. Under de snart två år som
lagstiftningen varit i kraft har dock
inget ärende prövats i Arbetsdomstolen.
Även om inte diskriminering är  den
huvudsakliga orsaken till invandrares
svaga situation på arbetsmarknaden måste
sådan diskriminering förhindras.  Mot
denna bakgrund har regeringen för avsikt
att se över lagstiftningen mot etnisk
diskriminering i arbetslivet.
Vänsterpartiet framhåller i motion Fi116
att  offentliga arbetsgivare har ett
särskilt  ansvar för att bryta  det
diskriminerande    mönstret    på
arbetsmarknaden. Motionärerna anser att
det framgent måste vara ett övergripande
mål    för    den    statliga
rekryteringspolitiken att rekrytera fler
personer   med   invandrarbakgrund.
Regeringen bör enligt deras mening också
se till att en större andel av de
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
riktas till invandrare (yrkande 35).
Vänsterpartiet välkomnar  regeringens
förslag om en översyn av lagstiftningen
mot etnisk diskriminering i arbetslivet.
Enligt  motionen  bör  lagstiftningen
utsträckas så att den även omfattar ett
förbud mot indirekt diskriminering samt
mot     diskriminering     under
anställningsförfarandet (yrkande 36).
Miljöpartiet de gröna föreslår i motion
Fi117   att  lagen  mot   etnisk
diskriminering kompletteras  med  ett
portalstadgande som anger att ändamålet
med lagen är att främja allas rätt till
lika behandling i arbetslivet oberoende
av hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung eller trosbekännelse. Vidare
bör krav ställas på aktiva åtgärder från
arbetsgivarens sida för att främja en
utjämning av villkoren för grupper som
är eftersatta på grund av sin etniska
tillhörighet. Miljöpartiet föreslår att
riksdagen antar ett i motionen framlagt
förslag till ändringar i lagen  mot
etnisk diskriminering (yrkande 71).
Arbetsmarknadsutskottet    avstyrker
motionärernas förslag.
De  synpunkter  som  Vänsterpartiet
framför  i  fråga  om  offentliga
arbetsgivares  ansvar för  invandrare
ligger enligt arbetsmarknadsutskottet i
viss  mån  i  linje  med  pågående
utredningsarbete varför något initiativ
från riksdagens sida inte är påkallat.
Arbetsmarknadsutskottet anser  vidare
att de ändringar som Vänsterpartiet och
Miljöpartiet de gröna föreslår i lagen
om  etnisk diskriminering  inte  bör
föranleda någon åtgärd i avvaktan på
resultatet av den översyn som regeringen
aviserat beträffande denna lagstiftning.
Vänsterpartiet  och Miljöpartiet  de
gröna har i var sin avvikande mening
biträtt sina respektive förslag.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
riksdagen inte bör ta något initiativ i
dessa frågor i avvaktan på resultatet av
de nämnda översynerna.
Med  hänvisning  härtill  avstyrker
finansutskottet motionerna Fi116  (v)
yrkandena 35 och 36 samt Fi117 (mp)
yrkande 71.
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
(OTA)
Regeringen föreslår i proposition 222
(s. 7.47-7.48) att särskilda åtgärder
skall    vidtas    för    äldre
långtidsarbetslösa   (yrkande   24).
Personer över 55 år som har rätt till
arbetslöshetsersättning och  som  har
varit arbetssökande och inskrivna vid en
arbetsförmedling i två år eller mer
skall enligt propositionen kunna få ett
offentligt tillfälligt arbete (OTA) inom
kommun, landsting eller stat.  Denna
grupp  består i dag av ca 27  500
personer. Den som deltar i en sådan
åtgärd skall få ett aktivitetsstöd som
motsvarar  nivån  på  arbetslöshets
ersättningen. Arbetsförmedlingen skall
anvisa  till  åtgärden  som  enligt
förslaget skall finnas under 1997 och
1998.
Regeringen föreslår att riksdagen antar
en särskild lag, som anger att den som
anvisats  ett offentligt  tillfälligt
arbete inte skall anses som arbetstagare
i annat avseende än när det gäller
arbetsmiljölagen   (yrkande   14).
Lagförslaget innebär vidare att den tid
under  vilken en person deltagit  i
offentligt  tillfälligt arbete  skall
kvalificera för en ny ersättningsperiod
inom samma ersättningstid.
Den som anvisas till ett offentligt
tillfälligt arbete skall fortsätta att
söka   ett   reguljärt   arbete.
Arbetsförmedlingen skall dessutom minst
en gång om året ompröva beslutet om en
anvisning till offentligt tillfälligt
arbete.
Regeringen räknar med att upp till
40 000 personer per månad kan komma att
omfattas  av  denna  åtgärd  under
respektive budgetår.
Regeringen  anser att 150  miljoner
kronor skall avsättas till kommuner och
landsting  för  extra kostnader  som
uppkommer i samband med de offentliga
tillfälliga arbetena. Detta tillskott
avses  bli finansierat genom  en  i
propositionen  (s.  7.22)  föreslagen
besparing på utbildningsbidraget.
Moderata  samlingspartiet  avvisar  i
motion Fi122 förslaget om offentliga
tillfälliga arbeten för äldre (yrkandena
1  och  5).  Förslaget  är  enligt
motionärerna ogenomtänkt.
Även Folkpartiet liberalerna avvisar
förslaget i motion Fi123 (yrkande 3).
Detsamma gör Vänsterpartiet i motion
Fi116  (yrkandena  37  och  38).
Motionärerna anser att regeringen bör
återkomma i budgetpropositionen med ett
nytt förslag till åtgärd för lokalt
bundna långtidsinskrivna. Syftet  bör
vara att aktivera den arbetslöse  i
meningsfull  verksamhet  inom  den
offentliga sektorn Åtgärden bör kunna
vara  i ett år med möjlighet  till
förlängning samt medföra ersättning med
minst a-kassenivå plus 15 % (yrkande
39).
Miljöpartiet de gröna accepterar  i
motion  Fi117  med  viss  förändring
regeringens förslag som en provisorisk
lösning (yrkande 46). Motionärerna anser
att en absolut 55-årsgräns blir alltför
stelbent.  Om  en åldersgräns  anses
behövas bör den sättas väsentligt lägre,
t.ex. vid 45 års ålder. Regeringen bör
också  låta utreda en mer permanent
lösning med lokala arbetsmarknader för
utförande av samhällsnyttiga insatser
(yrkande 47).
Också  Kristdemokraterna  avvisar  i
motion  Fi118  regeringens  förslag
(yrkande 21).
Eva Eriksson (fp) begär i motion Fi127
att egenföretagare och deras närstående
skall  kunna  få del av  offentliga
tillfälliga arbeten (yrkande 3). Den som
kombinerar en deltidsanställning  med
eget företagande på mer än tio timmar
per vecka är inte berättigad till vare
sig a-kassa eller KAS vid arbetslöshet i
anställningen  och  är  därmed  även
utestängd från OTA.
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
propositionens förslag och  avstyrker
motionerna.
Arbetsmarknaden  för   äldre   är
problematisk,          påpekar
arbetsmarknadsutskottet,  som  därför
finner  det  värt att  pröva  olika
initiativ  som ger äldre  arbetslösa
möjlighet att komma till sin rätt på
arbetsmarknaden.
Åtgärden  med offentliga tillfälliga
arbeten är planerad som en kortvarig
aktivitet för arbetslösa äldre. Det får
-  påpekar arbetsmarknadsutskottet  -
naturligtvis inte vara fråga om att ge
dessa personer uppgifter som de inte har
förmåga   eller  lämplighet   för.
Arbetsmarknadsutskottet förutsätter att
anvisningarna sker omdömesgillt. Vidare
förutsätter arbetsmarknadsutskottet att
en  noggrann utvärdering görs av de
effekter som OTA har för såväl  de
personer som omfattas av åtgärden som de
arbetsplatser och branscher som berörs.
Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att
regeringens  förslag  till  lag  om
offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa är anpassad till den i samma
proposition föreslagna nya lydelsen av 7
§    lagen    (1973:370)    om
arbetslöshetsförsäkring  (ALF)  resp.
lagen   (1973:371)   om   kontant
arbetsmarknadsstöd (KAS).  Det  anges
sålunda att tiden i OTA kvalificerar för
en  ny  ersättningsperiod. Hur länge
åtgärden  måste pågå för  att  vara
kvalifikationsgrundande anges inte. För
att få svar på frågan om kvalificering
skett måste den särskilda lagen läsas
tillsammans med ALF alt. KAS, som anger
att det krävs sex månaders aktivitet.
Arbetsmarknadsutskottet  anser   att
kvalifikationskravet inte bör innebära
att aktiviteten i fråga måste ha viss
minsta  omfattning,  utan  ett  nytt
arbetsvillkor kan upparbetas med  en
kombination av olika aktiviteter.
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
och Kristdemokraterna har i en gemensam
avvikande mening tillstyrkt förslagen i
sina parti- och kommittémotioner medan
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
i särskilda avvikande meningar biträtt
sina resp. partiers motionsförslag.
Finansutskottet  ansluter  sig  till
arbetsmarknadsutskottets syn på behovet
av    åtgärder    för    äldre
långtidsarbetslösa.   Finansutskottet
anser sålunda att riksdagen bör godkänna
regeringens förslag att äldre arbetslösa
skall  ges  möjlighet  till  viss
sysselsättning  inom  den  offentliga
sektorn (yrkande 24) samt anta det av
regeringen framlagda förslaget till lag
om offentliga tillfälliga arbeten för
äldre  arbetslösa  (yrkande   14).
Regeringens lagförslag framgår av bilaga
1 till detta betänkande.
Riksdagen bör vidare avslå motionerna
Fi116 (v) yrkandena 37-39, Fi 117 (mp)
yrkandena 46 och 47, Fi118 (kds) yrkande
21, Fi122 (m) yrkandena 1 och 5, Fi123
(fp) yrkande 3 samt Fi127 (fp) yrkande
3.
Arbetshandikappade på arbetsmarknaden
Av  proposition  222  framgår  (s.
7.48-7.49) att regeringen har för avsikt
att studera hur det samlade offentliga
stödet till arbetshandikappade fungerar.
Man  kommer  därvid  att  se  över
effektiviteten      i      de
arbetsmarknadspolitiska  medel   som
avsätts  till lönebidrag  samt  till
Samhall AB. I en första delredovisning
kommer lönebidragen att analyseras.
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A49 att verksamheten vid Samhall
AB liksom systemet med lönebidrag bör
bli  föremål  för extern utvärdering
(yrkande 54).
Folkpartiet liberalerna  föreslår  i
motion  Fi123  att  ytterligare  200
miljoner kronor av medlen under anslaget
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall
användas till lönebidrag under  1997
(yrkande 7).
Vänsterpartiet anser i motion Fi116 att
regeringen tolkat riksdagens tidigare
beslut i frågan om lönebidragsanställda
i allmännyttiga organisationer på ett
felaktigt  sätt.  Andemeningen   i
riksdagens beslut var inte att det bara
är vid omförhandlingar efter den 1 juli
1996 som ett oförändrat bidrag skall
kunna  lämnas under resten av året.
Riksdagen bör göra ett tillkännagivande
om  behovet  av  en  ändring  i
lönebidragsförordningen på denna punkt
(yrkande 48).
Motionärerna anser vidare  att  den
numera slopade bestämmelsen i 17 a § i
lönebidragsförordningen      skall
återinföras (yrkande 49). Den innebar
att  man vid omförhandling  av  ett
lönebidrag skulle beakta risken för att
den  arbetshandikappade kunde förlora
sitt arbete.
Även  Kristdemokraterna  föreslår  i
motion Fi118 att en paragraf motsvarande
den   tidigare  17   a   §   i
lönebidragsförordningen skall införas.
Lönebidraget skall inte sänkas om det
finns   risk   för   att   den
arbetshandikappade sägs upp. Möjligheten
till  oförändrat bidrag skall enligt
motionen även gälla dem som redan fått
nya beslut under våren 1996. Slutligen
föreslår   Kristdemokraterna   att
möjligheten att lämna lönebidrag upp
till 90 % av lönekostnaden i ideella
organisationer skall gälla även efter
årsskiftet (yrkande 22).
I motion Fi124 föreslår Kenth Skårvik
m.fl. (fp) att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande om det bekymmersamma
läget för Samhall AB till följd av de
ekonomiska krav som statsmakterna ställt
på bolaget allt sedan bolagiseringen
1992 (yrkande 1).
Motionärerna  föreslår  också  att
riksdagen  skall  tillföra  Samhall
ytterligare 200 miljoner kronor för år
1997. Medlen skall tas från de 600
miljoner kronor som Arbetsmarknadsverket
föreslås   få   för   tillfälliga
personalförstärkningar (yrkande 2).
I motion Fi130 föreslår Hans Karlsson
och Ann-Marie Fagerström (båda s) att
riksdagen skall begära att regeringen så
snart  som möjligt lägger fram  ett
förslag till lag mot diskriminering i
arbetslivet   av   personer   med
funktionshinder.
Arbetsmarknadsutskottet erinrar i sitt
yttrande om den översyn som regeringen
skall göra av det samlade offentliga
stödet till arbetshandikappade.
Med  hänsyn härtill är det  enligt
arbetsmarknadsutskottet inte  påkallat
att begära en extern utvärdering av
Samhall och lönebidragen av det slag som
förordas i den moderata motionen.
Arbetsmarknadsutskottet avstyrker också
Folkpartiets  förslag  att  avsätta
ytterligare  200 miljoner  kronor  i
lönebidrag  under  1997.  Motsvarande
yrkande avvisade utskottet i anslutning
till vårpropositionen, och utskottet ser
nu inget skäl att frångå sin tidigare
bedömning.
Även  de  i motion Fi124 framförda
förslagen  om  Samhall  avstyrks  av
arbetsmarknadsutskottet.
Arbetsmarknadsutskottet  anser  inte
heller att det finns skäl att påtala
behovet av en diskrimineringslag för
funktionshindrade.  Som  motionärerna
själva framhåller är det arbete som
pågår inom regeringskansliet på området
långt framskridet.
De motionsvis framförda kraven på en
ändring av lönebidragsförordningen får
på    en   punkt   stöd   av
arbetsmarknadsutskottet.  Det  gäller
frågan om nivån på de lönebidrag som
omförhandlats före den 1 juli 1996.
Lönebidrag för en arbetshandikappad som
varit anställd med bidrag i minst fyra
år får efter årsskiftet lämnas med högst
80 % av lönekostnaden. För att förhindra
att    lönebidragsanställda   inom
allmännyttiga organisationer sades upp
har riksdagen tidigare i år beslutat
omfördela extra medel till lönebidrag
(bet. 1995/96:AU15, rskr. 276). Åtgärden
var ett provisorium som skulle gälla
under 1996 i avvaktan på att frågan om
lönebidrag  skulle få en  långsiktig
lösning.
Riksdagens  beslut  innebar   att
lönebidrag till en arbetshandikappad med
anställning   i  en   allmännyttig
organisation efter omförhandling skulle
kunna utgå med oförändrat belopp under
resten av året även om bidraget tidigare
överstigit 80 % av lönekostnaden.
Den förändring som regeringen vidtagit
i lönebidragsförordningen med anledning
av riksdagens beslut innebär att rätten
till oförändrat lönebidrag endast gäller
i de fall då omförhandling sker efter
den 1 juli.
Arbetsmarknadsutskottet      anser
emellertid att beslutet härutöver bör
omfatta de fall där lönebidrag efter en
omförhandling under första halvåret 1996
lämnas med högst 80 % av lönekostnaden
och där ett högre bidrag kan förhindra
att den arbetshandikappade förlorar sitt
arbete. Ett oförändrat bidrag  skall
däremot  inte  kunna utgå  till  en
arbetsgivare som vid omförhandling under
samma tid accepterat ett lägre bidrag
utan att säga upp den anställde.
Arbetsmarknadsutskottet föreslår  att
riksdagen  som  sin mening  bör  ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört  om  lönebidragsmedel  inom
allmännyttiga organisationer.
Däremot      anser      inte
arbetsmarknadsutskottet   att   den
förutvarande   17   a   §   i
lönebidragsförordningen (1991:333) bör
återinföras. Denna bestämmelse gällde
bara  vid  omprövning av beslut  om
lönebidrag som fattats före den 1 juli
1991.  Bestämmelsen  hade  betydande
nackdelar genom att den skapade oklarhet
om  vilka bidragsnivåer som  gällde.
Bestämmelsen var därigenom svår  att
hantera för arbetsförmedlingen. Enligt
arbetsmarknadsutskottets  mening  kan
regeln ha bidragit till att motverka
vissa av de av riksdagen uppsatta målen
med det flexibla lönebidraget.
Frågan om hur lönebidragsreglerna bör
utformas efter utgången av 1996 bör
enligt arbetsmarknadsutskottet anstå i
avvaktan på regeringens översyn av det
offentliga     stödet     till
arbetshandikappade.
Moderata   samlingspartiet    och
Folkpartiet liberalerna har i var sin
avvikande mening biträtt sina förslag om
extern utvärdering av Samhall  resp.
extra   medel   till   lönebidrag.
Kristdemokraterna har i en avvikande
mening biträtt sitt förslag om  att
återinföra   17   a   §    i
lönebidragsförordningen.  Samma  krav
framför Vänsterpartiet i en avvikande
mening i vilken också förslaget om en
lag mot diskriminering i arbetslivet får
partiets stöd.
Finansutskottet vill i frågan om nivån
på omförhandlade lönebidrag framhålla
följande. Enligt gällande regler får
lönebidrag förlängas utöver det fjärde
anställningsåret endast  om  det  är
motiverat  med  hänsyn  till  den
arbetshandikappades arbetsförmåga  och
möjligheter  att  övergå  till  en
anställning  utan  lönebidrag.  Efter
årsskiftet 1995/96 får vid en sådan
förlängning bidrag lämnas med högst 80 %
av  lönekostnaden.  Syftet  med  det
initiativ som riksdagen tidigare i år
tog     på    förslag     av
arbetsmarknadsutskottet var att man i
avvaktan på frågans långsiktiga lösning
så långt möjligt skulle förhindra att
lönebidragsanställda inom allmännyttiga
organisationer sades upp under 1996.
Riksdagens beslut innebar att för en
arbetshandikappad - som var anställd i
en allmännyttig organisation och för
vilken bidrag tidigare lämnats med mer
än 80 % av lönekostnaden - skulle bidrag
kunna utgå med oförändrat belopp året ut
även efter en sådan omförhandling.
Den ändring som regeringen vidtog i
lönebidragsförordningen med anledning av
riksdagens beslut innebär emellertid att
rätten till oförändrat lönebidrag gäller
endast  i  de  fall  omförhandlingen
genomförs efter den 1 juli 1996. Syftet
med riksdagens beslut uppnås därmed inte
fullt  ut  för  de  arbetstagare  i
allmännyttiga  organisationer,  vars
lönebidrag   varit   föremål   för
omförhandling  under första  halvåret
1996, och där omförhandlingen resulterat
i att arbetstagaren blivit uppsagd till
följd av att lönebidraget bestämts till
80  %  men  där  uppsägningstiden
fortfarande löper den 1 juli 1996.
Finansutskottet   kan   emellertid
konstatera att regeringen den 4 juli
1996 har beslutat om en ändring  i
lönebidragsförordningen   som   helt
tillgodoser  syftet  med  riksdagens
beslut.     Arbetsmarknadsutskottets
synpunkter är därmed tillgodosedda och
något initiativ i frågan erfordras inte
från  riksdagens sida. Eftersom även
motionerna Fi116 (v) yrkande 48 och
Fi118  (kds) yrkande 22  delvis  är
tillgodosedda bör de inte  föranleda
någon vidare åtgärd.
I övrigt ansluter sig finansutskottet
till      arbetsmarknadsutskottets
uppfattning.
Finansutskottet förordar sålunda att
riksdagen avslår motionerna A49  (m)
yrkande 54, Fi116 (v) yrkandena 48 och
49, Fi118 (kds) yrkande 22, Fi123 (fp)
yrkande 7, Fi124 (fp) yrkandena 1 och 2
samt Fi130 (s).
Nya former för sysselsättning åt
arbetslösa
I  proposition  222  (s.  7.49-7.50)
framhåller  regeringen  att  det  är
angeläget att arbetsförmedlingsnämnderna
tar initiativ till att finna lokala
former för att ta vara på de tillfälliga
arbeten  som  finns på  den  lokala
arbetsmarknaden. Det finns också skäl
att lokalt pröva nya former där en
kommersiell verksamhet för tillfälliga
arbeten  kan  varvas  med  olika
arbetsmarknadspolitiska program.
Exempel på en sådan verksamhet är ett
kommunalt  eller  kooperativt  lokalt
arbetscenter som säljer utbildning för
arbetslösa  till  arbetsförmedlingen.
Sådan utbildning (eller praktik) skulle
enligt propositionen kunna omfatta 75 %
av  dagen  för en arbetslös,  medan
resterande 25 % ägnas åt tillfälligt
arbete där utbildningen kan omsättas i
praktisk  tillämpning.  Det  lokala
arbetscentret  tar  ansvar  för  att
tillfälliga  jobb blir  utförda  med
kompetent    arbetskraft    till
marknadsmässiga priser. Arbetstagaren är
anställd hos det lokala arbetscentret
när uppdragen utförs och under övrig tid
anvisad  till  arbetsmarknadspolitisk
åtgärd  med  aktivitetsstöd,  dvs.
ersättning          motsvarande
arbetslöshetsersättningen.
Moderata samlingspartiet framhåller i
motion  A49  att  de  huvudsakliga
arbetsmarknadspolitiska insatserna skall
riktas mot dem som är, eller löper stor
risk att bli arbetslösa för lång tid.
Enligt  motionärerna  bör  ett  nytt
stödsystem   upprättas   för   de
långtidsarbetslösa.  Företagen   bör
engageras, eventuellt med stöd, för att
långtidsarbetslösa skall kunna erbjudas
ett subventionerat arbete under högst
150 dagar (yrkande 43).
Folkpartiet  liberalerna  avvisar  i
motion  Fi123  principen  om  lokala
arbetscentrum  för  långtidsarbetslösa
(yrkande 4).
Miljöpartiet de gröna föreslår i motion
Fi117  att  en  utredning  görs  om
möjligheterna till arbetsdelning enligt
den  danska  s.k.  sopåkarmodellen 
(yrkande 30). Den innebär  att  tre
heltidsanställda delar sina arbeten med
en arbetslös. De tre lönerna och en a-
kassa läggs ihop och delas i fyra delar.
Samtliga arbetar tre veckor av fyra.
Miljöpartiet vill sänka arbetstiden.
Förutsatt att partiets förslag i denna
fråga  får  riksdagens  stöd,  anser
motionärerna  att  regeringen  bör
återkomma  med  förslag  om   en
tidsbegränsad   arbetsmarknadspolitisk
åtgärd i befintlig verksamhet enligt den
s.k. Kalmarmodellen (yrkande 48). Den
innebär  att  personer  skall  kunna
tilldelas en arbetsmarknadsåtgärd som i
princip motsvarar de arbetsuppgifter de
hade innan arbetslösheten. Ersättningen
grundas på den tidigare lönen och utgår
med 75 % i form av a-kassa och med 15 %
i form av ett bidrag från kommunen.
Metoden är enligt motionärerna  inte
problemfri men bör ses som ett akut
ingrepp vid en samtidig anpassning av
normalarbetstiden.
I  samma motion föreslås också att
regeringen skall undersöka möjligheterna
att samordna eller slå samman i första
hand arbetsförmedling, försäkringskassa
och den del av kommunens socialtjänst
som handlägger socialbidragen (yrkande
49).
Kristdemokraterna föreslår i  motion
Fi118 att ett särskilt stimulansstöd
skall  utgå till arbetsdelning  inom
offentlig  verksamhet  (yrkande  25).
Finansieringen bör ske inom ramen för de
särskilda  insatser  som  regeringen
föreslår för omstruktureringen i den
kommunala verksamheten.
Arbetsmarknadsutskottet avstyrker i sitt
yttrande  de  i  detta  sammanhang
redovisade motionerna.
Arbetsmarknadsutskottet delar inte den
kritik  som  Folkpartiet riktar  mot
förslaget om lokala arbetscentra för
långtidsarbetslösa. Dessa arbetscentra
bygger  på  frivillighet,  påpekar
arbetsmarknadsutskottet, och de lokala
parterna på arbetsmarknaden måste känna
ett ansvar för att finna formerna för
denna blandade åtgärd.
Arbetsmarknadsutskottet anser inte att
åtgärdsarsenalen bör utökas med  ett
stödsystem  av  det  slag  Moderata
samlingspartiet föreslår.
Arbetsmarknadsutskottet avvisar också
de   föreslagna  lösningarna   för
arbetsdelning. "Sopåkarmodellen" innebär
att   a-kassa  används  för  att
delfinansiera en permanent verksamhet,
vilken med tiden kommer att förutsätta
motsvarande bidrag, och Kalmarmodellen
kan utnyttjas av kommunerna för att
övervältra kostnader på staten.
Vad  beträffar  förslaget  om  en
försöksverksamhet  med  sammanslagna
lokala    organisationer   erinrar
arbetsmarknadsutskottet om att försök i
denna riktning redan pågår. Regeringen
har nyligen utsett 40 kommuner som får
möjlighet att ingå i ett försöksprojekt
där kommunerna friare skall få använda
arbetsmarknadspolitiska medel för att
minska arbetslösheten. Kommunerna  är
spridda från Trelleborg i söder till
Kalix i norr. En förutsättning är att
kommunerna själva ställer upp med 25 %
av   kostnaden.   Utvärdering   av
försöksprojekten förutsätts. I avvaktan
på att erfarenheter kan dras av den nu
inledda   försöksverksamheten   bör
ytterligare  åtgärder  med   denna
inriktning  inte aktualiseras,  anser
arbetsmarknadsutskottet.
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna, Miljöpartiet de gröna och
Kristdemokraterna  har  i  var  sin
avvikande mening biträtt sina  resp.
motionsförslag.
Finansutskottet anser i  likhet  med
arbetsmarknadsutskottet       att
motionsförslagen inte  bör  föranleda
någon åtgärd.
Finansutskottet  avstyrker  således
motionerna A49 (m) yrkande 43, Fi117
(mp) yrkandena 30, 48 och 49, Fi118
(kds) yrkande 25 och Fi123 (fp) yrkande
4.
Näringslivets ansvar för ungdomars
sysselsättning
Av  proposition  222 (s.  7.50-7.52)
framgår att alla kommuner nu har tecknat
avtal med länsarbetsnämnderna och tagit
ett samlat ansvar för de arbetslösa
ungdomarna under 20 år. För närvarande
omfattas nära 15 000 ungdomar av detta
ansvar. Eftersom kommunerna ansvarar för
verksamheten  kan de  också  anpassa
åtgärderna efter lokala behov.
Regeringen understryker vikten av att
ungdomar även i framtiden kan erbjudas
arbetspraktik. Näringslivet har hittills
tagit ett stort ansvar för de arbetslösa
ungdomarna   genom   att   erbjuda
praktikplatser inom olika program.
Regeringens ambition är alltjämt att
samtliga ungdomar under 25 år skall
erbjudas arbete, utbildningsplats eller
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd senast
100 dagar efter det att de anmält sig
som arbetslösa till arbetsförmedlingen.
Regeringens ambition är också att en
gymnasiestuderande    som    söker
sommararbete inför sommaren 1997 skall
kunna erbjudas ett sådant arbete.
Vänsterpartiet anser i motion Fi116 att
fler praktikplatser måste tas fram i
alla branscher och yrken. Motionärerna
föreslår att man inrättar ett system med
obligatoriska praktikplatser grundade på
praktikantavtal   mellan   parterna,
praktikplatser  som  skall  omfatta
ungdomar under 25 år samt invandrare
(yrkande 40).
Kristdemokraterna framhåller i motion
Fi118 att lönebildningen för ungdomar
måste   bli  mer  flexibel   och
ingångslönerna lägre  för  att  fler
ungdomar skall få arbete (yrkande 24).
Arbetsmarknadsutskottet  avstyrker  de
båda motionerna.
I motsats till Vänsterpartiet anser
arbetsmarknadsutskottet att  man  bör
fortsätta på den inslagna vägen när det
gäller   ungdomars   praktikplatser,
nämligen att näringslivet och kommunerna
tar  ansvar för praktikplatser  utan
tvingande regler.
Arbetsmarknadsutskottet anser  vidare
att det underlag som Kristdemokraterna
presenterar  i sin motion  inte  är
tillräckligt  som  grund  för  ett
riksdagsuttalande om lönebildningen.
Vänsterpartiet  och Kristdemokraterna
har i avvikande meningar var för sig
tillstyrkt sina motionsförslag.
Finansutskottet anser i  likhet  med
arbetsmarknadsutskottet att  de  båda
motionerna     bör    avstyrkas.
Finansutskottet föreslår således  att
riksdagen avslår motionerna Fi116 (v)
yrkande 40 och Fi118 (kds) yrkande 24.
Insatser för att öka kvinnors
företagande
I  proposition  222  (s.  7.52-7.53)
föreslås att arbetslösa kvinnor från
främst  offentlig  sektor  skall  få
möjlighet att starta eget företag eller
kooperativ.  Aktivitetsstöd/starta-eget
bidrag skall kunna utgå i högst tolv
månader till de kvinnor som har varit
inskrivna på arbetsförmedlingen i mer än
två år.
Bidraget  införs  för  att  minska
arbetslösheten för kvinnor som tidigare
har varit anställda inom den offentliga
sektorn  samt för att öka  kvinnors
företagande genom att ta till vara deras
särskilda kompetens. Särskilt invandrar
kvinnornas möjligheter bör tas till vara
enligt propositionen.
Vidare  skall  enligt  propositionen
kompletterande insatser kunna erbjudas i
form  av vägledning, utbildning  och
stödjande nätverk. För varje deltagare
bör finnas en handlingsplan. Ett viktigt
inslag är att erbjuda kvinnor som fått
starta eget-bidrag att ingå i nätverk
för idéspridning och kunskapsöverföring.
Insatserna för att främja kvinnligt
företagande  skall kunna  finansieras
genom medel för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och genom medel från Europeiska
socialfondens mål 3.
Moderata  samlingspartiet  avvisar  i
motion Fi122 det föreslagna stödet till
arbetslösa  kvinnor. I  stället  för
särskilda  bidrag bör villkoren  för
företagande  förbättras  genom  lägre
skatter  och  en  modern  arbetsrätt
(yrkande 6).
Dessutom har Moderata samlingspartiet i
motion A49 föreslagit att ett program
för att främja kvinnors möjligheter på
arbetsmarknaden utvecklas. En upplösning
av dagens offentliga monopol bör utgöra
ett huvudinslag i programmet, vilket bör
redovisas för riksdagen senast hösten
1997.  Bakgrunden  är  den  starkt
könssegregerade arbetsmarknaden med 57 %
av de förvärvsarbetande kvinnorna inom
den offentliga sektorn (yrkande 52).
Folkpartiet liberalerna ställer sig i
motion Fi123 positivt till förslaget om
att arbetslösa kvinnor skall få ökade
möjligheter att starta företag. Stödet
bör dock kunna utgå till alla kvinnor
som är långtidsarbetslösa och inte bara
främst till dem som tidigare har jobbat
i offentlig sektor (yrkande 5).
Miljöpartiet de gröna framhåller  i
motion Fi117 vikten av att hälften av
AMS  medel  för arbetslöshetsåtgärder
tilldelas kvinnor (yrkande 57).
Arbetsmarknadsutskottet     biträder
regeringens  förslag  och  avstyrker
förslagen i motionerna.
Arbetsmarknadsutskottet ser positivt på
det i propositionen föreslagna stödet.
Särskilt  kvinnorna  är  berörda  av
övertalighetsproblemen   inom   den
offentliga sektorn, och alla möjligheter
bör därför tas till vara att kanalisera
de kunskaper och erfarenheter, som dessa
personer besitter in i ny meningsfull
och  lönsam  verksamhet. Alltför  få
kvinnor är företagare. Bidraget avser
att stödja kvinnor som vill starta eget
företag     eller    kooperativ.
Arbetsmarknadsutskottet  anser   mot
bakgrund av kvinnors underrepresentation
som företagare att stödet kan vara ett
viktigt instrument för att få en mer
jämställd situation även inom  detta
område. Arbetsmarknadsutskottet betonar
vikten av vägledning, utbildning och
stödjande nätverk, eftersom  tidigare
erfarenheter visat på goda resultat där
starta-eget bidraget kompletterats med
dessa   insatser.   Vidare   utgår
arbetsmarknadsutskottet   från   att
företagsidén prövas på sedvanligt sätt.
Enligt     arbetsmarknadsutskottets
uppfattning  är  det  angeläget  att
åtgärden riktas till främst kvinnor som
tidigare  arbetat i  den  offentliga
sektorn. Utskottet delar därför inte
Folkpartiets uppfattning att stödet bör
ges  en bredare utformning och utan
särskild prioritering omfatta samtliga
långtidsarbetslösa kvinnor.
Beträffande Miljöpartiets yrkande att
kvinnorna bör få en rättvis andel av de
arbetsmarknadspolitiska  stöden  anför
arbetsmarknadsutskottet   att   den
föreslagna åtgärden är ett led i denna
riktning genom att den fokuseras på
kvinnors företagande.
Arbetsmarknadsutskottet  delar  inte
Moderata samlingspartiets uppfattning om
hur   kvinnors   möjligheter   på
arbetsmarknaden    bör    främjas.
Arbetsmarknadsutskottet  betonar   i
sammanhanget att det är väsentligt - för
såväl samhället som för de enskilda -
att   kvinnornas   kunskaper   och
erfarenheter tas till vara både inom den
offentliga sektorn och inom den privata
sektorn.
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna och Vänsterpartiet har var
för sig i avvikande meningar redovisat
sina uppfattningar i frågan.
Finansutskottet har inget att invända
mot arbetsmarknadsutskottets yttrande i
denna del. Därmed tillstyrker utskottet
att regeringens förslag i fråga  om
aktivitetsstöd/starta-eget bidrag till
arbetslösa kvinnor godkänns  (yrkande
24).
Samtidgt  avstyrker  finansutskottet
motionerna A49 (m) yrkande 52, Fi117
(mp) yrkande 57, Fi122 (m) yrkande 6
samt Fi123 (fp) yrkande 5.
Arbetsrätten
Regeringen framhåller i proposition 222
(s. 7.68-7.69) att arbetsrätten behöver
förändras. Den måste ha en ändamålsenlig
utformning  och  spegla  en  rimlig
avvägning mellan å ena sidan löntagarnas
behov av skydd mot godtyckliga  och
diskriminerade beslut och å andra sidan
företagens behov av att kunna anpassa
sin organisation och sin arbetsstyrka
till ändrade förutsättningar och behov.
Arbetsrätten skall vara utformad så att
den inte försvårar för företagen att
expandera och att nysatsa.
Moderata samlingspartiet utvecklar sin
syn på arbetsrätten i motion A49. Från
den 1 januari 1999 bör merparten av den
arbetsrättsliga lagstiftningen ersättas
med några få indispositiva stadganden,
t.ex. om saklig grund vid uppsägning. I
förhandlingar skall andra villkor kunna
läggas till. Det innebär bl.a.  att
turordningsreglerna  avskaffas.   De
enskilda parterna bör ha det avgörande
inflytandet över lönesättningen, vilket
leder till en mer varierad lönebildning.
Den enskilde - arbetstagare lika väl som
arbetsgivare - måste enligt motionärerna
själv få välja om han eller hon vill
företrädas av sin organisation, vilket
innebär att kollektivavtalens räckvidd
bör begränsas (yrkande 26).
Härutöver bör de regler som gällde
under 1994 återinföras (yrkande 28).
Vidare bör 11 § LAS endast föreskriva
en månads uppsägningstid med möjlighet
att avtala om längre tid. Därigenom
underlättas anställningar av äldre för
vilka idag gäller tvingande regler om
sex  månaders uppsägningstid (yrkande
30).
Moderata samlingspartiet motsätter sig
det arbete som pågår inom EU i fråga om
en  europeisk  arbetsrätt.  Enligt
motionärerna bör den svenska regeringen
inom EU verka för att unionens regelverk
på detta område begränsas till vad som
kan motiveras av strikta hälso- och
säkerhetsskäl (yrkande 31).
Folkpartiet liberalerna kritiserar i
motion Fi123 regeringens återställare 
1994  som  enligt  motionärerna  var
förödande  för  företagsamheten.  I
motionen krävs en omedelbar återgång
till 1994 års lydelse av LAS och MBL
(yrkande 8).
Motsvarande   yrkande   framställer
Folkpartiet i motion A45 (yrkande 2).
Även Vänsterpartiet kritiserar i motion
Fi116  regeringens  hantering   av
arbetsrätten,  fast   från   andra
utgångspunkter.  Det   är   enligt
motionärernas mening inte rimligt att
överlåta  till  parterna  att  i
kollektivavtal  lösa   frågan   om
yttrandefrihet, ojämn maktbalans m.m.
Sådana  frågor  skall  beslutas  av
riksdagen genom lag för att få fullt
genomslag    på   arbetsmarknaden.
Vänsterpartiet föreslår att regeringen
skall  tillsätta  en  parlamentarisk
utredning  med stort inflytande  för
parterna och med uppgiften att föreslås
en  ny  lagstiftning som tillgodoser
trygghet i anställningen, inflytande och
demokrati   i   arbetslivet   samt
yttranderätt för arbetstagare (yrkande
45).
Enligt  Vänsterpartiets  mening  bör
regeringen i två frågor återkomma med
förslag till lagstiftning utan att först
behöva avvakta den begärda utredningen.
Det   gäller  dels  rätten   för
deltidsarbetslösa till företräde till
anställning  med  fler  arbetstimmar
(yrkande 46), dels rätten för  alla
anställda till kompetensutveckling på
arbetsplatsen (yrkande 47).
Miljöpartiet de gröna anser i motion
Fi117 att den framtida arbetsrätten bör
ta sikte på regler som direkt stärker
arbetstagarnas ställning i arbetslivet
samtidigt som de bidrar till att öka
företagens    produktivitet    och
flexibilitet. Enligt motionärerna finns
det  inte några skäl att ändra  de
nuvarande reglerna om provanställning på
upp till sex månader (yrkande 68).
Följande förändringar vill motionärerna
däremot  genomföra. För att motverka
övertidsuttag och i stället möjliggöra
nyanställningar bör den längsta tiden
för    visstidsanställning    vid
arbetsanhopning förlängas från nuvarande
sex  till  tolv  månader  under  en
tvåårsperiod (yrkande 67). Småföretagen
är starkt beroende av nyckelpersoner och
bör    därför   ha    särskilda
turordningsregler.  Arbetsgivare  med
högst tio anställda skall kunna undanta
två personer från turordningen såvida
detta inte innebär könsdiskriminering
eller en kränkning av föreningsrätten
(yrkande 69). Stridsåtgärder mot enmans-
och familjeföretag i syfte att tvinga
fram kollektivavtal bör förbjudas  i
enlighet med vad som gällde under 1994
(yrkande 70).
Kristdemokraterna framhåller i motion
A46 att arbetsrätten måste förenklas och
moderniseras så att den bättre svarar
mot dagens förhållanden. Riksdagen bör
besluta om en omedelbar återgång till
1994  års regler (yrkande 3). Under
hösten bör regeringen återkomma  med
förslag om ytterligare regeländringar,
t.ex.  halvering  av  tiden  för
återanställningsrätt för personer under
55  år  och  förlängd  tid  för
visstidsanställning vid arbetsanhopning
till två år (yrkande 4).
Arbetsmarknadsutskottet  instämmer  i
regeringens uppfattning att arbetsrätten
behöver förändras. Det skulle vara av
stort värde om parterna gemensamt kunde
finna lösningar på de problemen. Om
lösningarna  tillkommer i samförstånd
ökar förutsättningarna för beständighet
i regelsystemet. En annan styrka med
lösningar  som  båda  parterna  på
arbetsmarknaden står bakom är att de kan
ge en signal till företagandet om att
reglerna inte bara skall uppfattas som
problem och hinder. Reglerna blir ett
uttryck för vad parterna ser som en
rimlig intresseavvägning.
Det är därför mycket beklagligt att
parterna inte kunnat komma fram till
några gemensamma lösningar inom ramen
för  Arbetsrättskommissionens  arbete.
Arbetsmarknadsutskottet uttrycker ändå
förhoppningen  att  arbetet   inom
kommissionen inte skall vara utan värde
för framtiden.
Medlare  har  nu  i  uppdrag  att
understödja parternas förhandlingar för
att lösa de motsättningar som finns. Det
återstår att avvakta resultatet av detta
medlingsarbete, som skall redovisas för
regeringen   den   23   augusti.
Arbetsmarknadsutskottet skulle se med
stor    tillfredsställelse    om
medlingsarbetet leder till att parterna
kommer överens.
I avvaktan på resultatet av medlarnas
arbete anser arbetsmarknadsutskottet att
det saknas anledning att precisera vilka
förändringar inom arbetsrätten som kan
anses påkallade. Arbetsmarknadsutskottet
tar  dock  med skärpa avstånd  från
Moderata samlingspartiets förslag  om
genomgripande   förändringar    av
arbetsrätten med en lagstiftning  på
miniminivå som är helt främmande för
dagens samhälle.
Arbetsmarknadsutskottet anser att de i
detta    sammanhang    behandlade
motionsyrkandena bör avstyrkas.
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna och Kristdemokraterna har i
en  gemensam  avvikande  mening  och
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
i var sin avvikande mening biträtt sina
resp. förslag.
Finansutskottet har inget att tillägga
till   vad   arbetsmarknadsutskottet
framfört.    I    likhet    med
arbetsmarknadsutskottet    avstyrker
således finansutskottet motionerna A45
(fp) yrkande 2, A46 (kds) yrkandena 3
och 4, A49 (m) yrkandena 26, 28, 30 och
31, Fi116 (v) yrkandena 45-47, Fi117
(mp) yrkandena 67-70 och Fi123 (fp)
yrkande 8.
Lagen om anställningsskydd, m.m.
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion A49 att man i avvaktan på en av
motionärerna begärd översyn  av  den
arbetsrättsliga  lagstiftningen  skall
sätta  den  nuvarande  lagen  om
anställningsskydd  ur  kraft   för
nyanställningar. Åtgärden skall gälla
under en drygt tvåårig period med början
från den 1 september 1996 (yrkande 27).
Motionärerna  anser   också   att
specialdomstolar inte bör  förekomma.
Arbetsdomstolens funktioner bör övergå
till de allmänna domstolarna (yrkande
29).
Arbetsmarknadsutskottet tar med skärpa
avstånd från Moderata samlingspartiets
förslag om genomgripande förändringar av
arbetsrätten med en lagstiftning  på
miniminivå som är helt främmande för
dagens samhälle. Med samma styrka bör
även förslaget om att under en period
sätta LAS ur kraft för nyanställningar
avvisas, anser arbetsmarknadsutskottet
som avstyrker de båda motionsyrkandena.
Även finansutskottet avstyrker motion
A49 (m) yrkandena 27 och 29.
Arbetstidsfrågor
Vänsterpartiet framhåller i motion Fi116
att det nu är dags att påbörja en
försöksverksamhet   med   förkortad
arbetstid  inom olika  sektorer  och
branscher.  Försöksverksamheten  skall
helt  eller delvis finansieras genom
avdrag  på  arbetsgivaravgiften  när
arbetstidsförkortningen  leder  till
nyanställningar.     För     att
försöksverksamheten skall få volym bör
1,5 miljarder kronor avsättas i enlighet
med Vänsterpartiets övriga förslag i
anslutning till sysselsättningspaketet
(yrkande 44).
Motionärerna anser också att regeringen
bör ta initiativ till samtal mellan
parterna  om  hur  och  när  en
arbetstidsförkortning  kan   inledas
(yrkande 43).
Vidare anser de att regeringen bör ges
i uppdrag att under hösten återkomma
till riksdagen med en tidsplan för en
generell     arbetstidsförkortning.
Inriktningen bör därvid vara att sänka
arbetstiden till 35 timmar i veckan före
sekelskiftet och till 30 timmar i veckan
på andra sidan sekelskiftet (yrkande
42).
Miljöpartiet framhåller i motion Fi117
att  en  arbetstidsförkortning skulle
kunna  bidra till att arbetslösheten
sänks (yrkande 26).
Miljöpartiet vill förkorta arbetstiden
till 30 timmar per vecka. Som ett första
steg mot detta mål föreslår motionärerna
att man under innevarande mandatperiod
skall införa en ny arbetstidslag med en
normalarbetstid på 35 timmar per vecka
(yrkande 27).
För att arbetstidsförkortningen skall
få avsedd effekt på arbetslösheten måste
alla berörda parter gemensamt anstränga
sig för att genomföra omställningen.
Regeringen bör av denna anledning bjuda
in arbetsmarknadens parter för att sluta
ett     kontrakt    om    en
arbetstidsförkortning enligt den lösning
som förordas i motionen (yrkande 28).
Arbetsmarknadsutskottet     avvisar
motionärernas förslag. Utskottet  har
nyligen prövat liknande motionsförslag
och då avvisat dem med hänvisning till
Arbetstidskommittén som bl.a. har till
uppgift att analysera konsekvenserna av
alternativa   arbetstidsförkortningar.
Arbetsmarknadsutskottet ansåg då  att
kommittén borde få granska frågan helt
förutsättningslöst och står  alltjämt
fast vid denna uppfattning.
I var sin avvikande mening biträder
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
sina resp. motionsförslag.
Finansutskottet   föreslår   liksom
arbetsmarknadsutskottet att motionerna
Fi116 (v) yrkandena 42-44 samt Fi117
(mp) yrkandena 26-28 avstyrks.


Sabbatsår
Miljöpartiet de gröna föreslår i motion
Fi117 att regeringen skall lägga fram
förslag till lag om sabbatsår enligt
dansk  modell  (yrkande  29).  En
förutsättning för tjänstledigheten bör
vara att en arbetslös bereds arbete i
den     tjänstlediges    ställe.
Ersättningsnivån bör vara 90 % av a-
kassan.
Även  Kristdemokraterna  förordar  i
motion Fi118 ett system med sabbatsår
för personer mellan 45-55 år (yrkande
23). Sabbatsåret skulle kunna bekostas
av den enskilde individen, t.ex. genom
förtida pensionsuttag. Möjligheten att
använda arbetsmarknadsmedel för denna
åtgärd  bör  också  övervägas.  Med
sabbatsåret   tillskapas   dessutom
vikariatplatser i företagen.
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att
de arbetsmarknadspolitiska åtgärder där
ersättning utgår i relation till a-
kasseersättningen  är  inriktade  på
utbildning,  arbetslivskontakt  eller
företagande. En sådan användning anser
arbetsmarknadsutskottet vara betydligt
mer framtidsinriktad än motionärernas
förslag som avstyrks.
Miljöpartiet   de   gröna   och
Kristdemokraterna biträder i var sin
avvikande   mening   sina   resp.
motionsförslag.
Socialförsäkringsutskottet  kommenterar
det  kristdemokratiska förslaget  som
utskottet  avstyrker,  bl.a.   med
hänvisning till att uttaget av pension
momentant kan innebära ökade kostnader
för försäkringen.
Kristdemokraterna biträder sitt förslag
i en avvikande mening.
Finansutskottet gör för egen del ingen
annan      bedömning      än
arbetsmarknadsutskottet       och
socialförsäkringsutskottet.
Finansutskottet  avstyrker   således
motionerna Fi117 (mp) yrkande 29 och
Fi118 (kds) yrkande 23.
Regionalt stöd
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
motion  A49  att  tyngdpunkten  i
regionalpolitiken skall förskjutas från
stöd till insatser som syftar till att
göra orter och regioner mer attraktiva
för företagsexpansion på företagens egna
villkor  (yrkande 51). Det selektiva
företagsstödet bör enligt motionärernas
mening avvecklas. Motionärerna föreslår
att man inför en ny ordning för anslag
till särskilda regionala investeringar
och  att  länsstyrelserna  ges  ett
huvudansvar för denna verksamhet.
Kristdemokraterna är i motion Fi118
kritiska  mot  flyttlasspolitiken.  I
stället för en flyttlasspolitik  bör
statsmakterna     anlägga     en
regionalpolitisk       helhetssyn.
Startbidraget, även kallat flyttbidraget
bör enligt motionärerna avskaffas. De
anser också att det är nödvändigt med
aktiva    arbetsmarknads-    och
regionalpolitiska   åtgärder   som
tillförsäkrar de lokala områdena och
regionerna möjligheter till  fortsatt
sysselsättning om hela Sverige skall
leva (yrkande 27).
Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att
de   regionalpolitiska  stödformerna
nyligen   har   utretts.   Enligt
arbetsmarknadsutskottet bör beredningen
av detta förslag avvaktas. Utskottet
avstyrker därför de båda motionerna.
Moderata   samlingspartiet    och
Kristdemokraterna biträder  i  skilda
avvikande   meningar  sina   resp.
motionsförslag.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets uppfattning och
föreslår att riksdagen avslår motionerna
A49 (m) yrkande 51 och Fi118 (kds)
yrkande 27.
Kompetensutveckling
Vänsterpartiet föreslår i motion Fi116
att företag skall sätta av en del av sin
vinst  till regionala och nationella
fonder, s.k. framtidsfonder. Dessa skall
sedan   användas   till   bl.a.
kompetensutveckling  i  arbetslivet.
Ansvaret   för   de   anställdas
vidareutbildning  bör   bäras   av
arbetsgivarna kollektivt i  form  av
sådana fonder (yrkande 41).
Även Kristdemokraterna lägger i motion
Fi118    fram    förslag    om
kompetensutveckling. I motionen föreslås
att länsarbetsnämnden skall kunna teckna
avtal om utbildning/kompetensutveckling
inom den kommunala vården och omsorgen i
syfte  att  förhindra  uppsägningar
(yrkande 26).
Arbetsmarknadsutskottet  avstyrker  de
båda motionerna. Utskottet anser att
riksdagen  i  avvaktan  på  visst
beredningsarbete inte bör lägga fast hur
kompetensutvecklingen  i  arbetslivet
skall  utformas.  Den  metod  som
Kristdemokraterna förespråkar har enligt
arbetsmarknadsutskottet varit  positiv
under  en begränsad tidsperiod,  men
utskottet är inte berett att i detta
sammanhang ta ställning till en fortsatt
användning av åtgärden.
Vänsterpartiet  och Kristdemokraterna
har i var sin avvikande mening biträtt
sina resp. förslag.
Finansutskottet          delar
arbetsmarknadsutskottets uppfattning och
avstyrker motionerna Fi116 (v) yrkande
41 och Fi118 (kds) yrkande 26.
Arbetslöshetsförsäkringen
Inledning
Hösten 1995 föreslog regeringen  att
villkoren för arbetslöshetsförsäkringen
skulle skärpas. Syftet med åtgärden var
att framhäva arbetslöshetsförsäkringens
roll  som omställningsförsäkring.  Om
försäkringen kom att fungera som en
långsiktig försörjningsmöjlighet hotades
enligt regeringen grundbulten i  den
aktiva   arbetsmarknadspolitiken   -
arbetslinjen.
Mot denna bakgrund föreslog regeringen
att i princip endast reguljärt arbete
skulle  berättiga  till  en  första
ersättningsperiod. Regeringen föreslog
också  att  avstängningstiden  skulle
förlängas bl.a. för dem som går ut i
självförvållad arbetslöshet liksom för
dem   som   fuskar   till   sig
arbetslöshetsersättning.
Med  vissa smärre ändringar  godtog
riksdagen  dessa  förslag   (prop.
1995/96:25, FiU1, rskr. 132) som trädde
i kraft den 1 januari 1996.
Propositionens förslag
Nu återkommer regeringen i proposition
222  (avsnitt  8) med  förslag  som
ytterligare  skärper  villkoren  för
arbetslöshetsförsäkringen,  och  även
denna gång är syftet med åtgärden att
markera  försäkringens  roll   som
omställningsförsäkring. De förändringar
som    nu    föreslås    för
arbetslöshetsförsäkringen  omfattar  i
princip   också   det   kontanta
arbetsmarknadsstödet (KAS).
Rätten  till  arbetslöshetsersättning
under en första ersättningsperiod bör
enligt regeringen bygga på en  fast
förankring på arbetsmarknaden. Nuvarande
arbetsvillkor ger inte en tillräcklig
anknytning  anser  regeringen,  som
föreslår att arbetsvillkoret ändras i
två avseenden. För det första föreslås
att  anställning med rekryteringsstöd
inte längre skall berättiga till en
första ersättningsperiod. För det andra
föreslås att kvalifikationstiden  för
arbetsvillkoret skärps såväl i fråga om
det tidigare arbetets varaktighet som
beträffande    omfattningen    av
arbetsinsatsen per månad. Regeringens
förslag innebär i princip att minst nio
månaders arbete på minst halvtid kommer
att  krävas för att få  en  första
ersättningsperiod.
Kvalifikationstiden  för  en   ny
ersättningsperiod skärps också i någon
mån.  För  att bli berättigad  till
fortsatt ersättning krävs att sökanden
haft  reguljärt förvärvsarbete  eller
deltagit  i en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd i minst sex månader med minst 80
timmar per månad. Han eller hon kan
också kvalificera sig genom att under
motsvarande tid genomgå utbildning med
särskild studiefinansiering.
Möjligheten  att omväxlande  uppbära
arbetslöshetsersättning och delta i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd bör enligt
regeringen dessutom begränsas i tiden.
En  omställningsersättning  skall  ge
tydliga signaler om att arbetslöshets
ersättningen är tillfällig. Stöd bör
enligt  propositionen därför  normalt
kunna lämnas i högst tre år. Under denna
ersättningsperiod skall å andra sidan
åtgärder vidtas som underlättar för den
arbetslöse att återgå till reguljärt
arbete.   Arbetsförmedlingen   skall
tillsammans med den arbetslöse göra upp
en individuell handlingsplan som främjar
en sådan återgång. Den arbetslöse skall
med  stöd av handlingsplanen  aktivt
arbeta för att komma tillbaka  till
arbetslivet och inte bara passivt ta
emot arbetslöshetsersättning. Den bortre
gränsen väntas också fungera som en
drivkraft  för de arbetssökande  att
snabbt återgå till reguljärt arbete med
stöd av aktiviteter som är väl anpassade
till  deras förutsättningar och till
behoven på arbetsmarknaden.
Enligt propositionen har den föreslagna
ersättningstidens längd bestämts så att
det under denna tidsrymd skall vara
möjligt att finna en lösning även för
arbetssökande som behöver  omfattande
service eller åtgärder för att återgå
till den reguljära arbetsmarknaden.
Regeringen anser slutligen också att
anknytningen till arbetsmarknaden skall
betonas starkare genom att nivån på
dagpenningen grundas på den sökandes
aktuella  förvärvssituation  som  den
återspeglar sig i inkomstförhållandena
under de tolv månaderna närmast före
arbetslösheten.
De föreslagna ändringarna är avsedda
att träda i kraft den 1 januari 1997.
Regeringen har i bl.a. den ekonomiska
vårpropositionen aviserat att den kommer
att föreslå att kompensationsnivån i
arbetslöshetsförsäkringen höjs från 75
till 80 % från den 1 januari 1998.
Höjningen, som beräknas kosta 1 500
miljoner kronor, skall finansieras genom
regelförändringar  i  systemen  för
arbetslöshetsersättningen.
Något förslag till höjning läggs inte
fram i proposition 222. Av propositionen
framgår emellertid att regeringen avser
att återkomma till nivåhöjningen först
när finansieringen är säkerställd. Två
av de nu redovisade förslagen skall
bidra  till denna finansiering.  Det
gäller dels förslaget att anställning
med rekryteringsstöd inte längre skall
berättiga   till   en    första
ersättningsperiod, dels förslaget att
kvalifikationstiden  för  en  första
ersättningsperiod   skall   utökas.
Tillsammans uppges dessa förändringar
leda till en besparing på 500 miljoner
kronor. Därmed återstår alltså 1 000
miljoner kronor för att höjningen skall
vara finansierad fullt ut.
Som  tänkbara finansieringsalternativ
för  att  uppnå  denna  tillkommande
besparing anges i propositionen dels
möjligheten att begränsa uppräkningen av
ersättningen på grund av löneavtal till
högst 2 %, dels möjligheten att samordna
arbetslöshetsersättningen      med
avgångsvederlag, semesterersättning och
föräldrapenning. Ingen av dessa åtgärder
förs emellertid nu fram som konkreta
förslag.
Lagtekniskt genomförande av förslagen i
propositionen
Arbetsmarknadsutskottet beskriver i sitt
yttrande (AU6y) förslagen mer i detalj.
I    sju    punkter   redovisar
arbetsmarknadsutskottet      vilka
förändringar som föreslås och hur dessa
tekniskt påverkar utformningen av lagen
(1973:370)  om arbetslöshetsförsäkring
(ALF) och lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd.
Efterföljande  redovisning  återger
arbetsmarknadsutskottets beskrivning av
propositionens förslag.
1. Ändrad systematik i fråga om
arbetsvillkoret
Reglerna bygger sedan lång tid tillbaka
på  att  man kvalificerar sig  för
ersättning    antingen    genom
förvärvsarbete (arbetsvillkor)  eller
genom s.k. jämställd tid. Jämställd tid
är     bl.a.     tid     i
arbetsmarknadsutbildning. Fram till den
1 januari innebar reglerna att s.k.
jämställd  tid  i  princip  var
kvalificerande  på samma  sätt  som
förvärvsarbete.  En lagändring  från
årsskiftet innebar att jämställd tid
blev kvalificerande enbart för den som
en gång påbörjat en ersättningsperiod.
I det nu framlagda förslaget slopas
begreppet jämställd tid. I  stället
byggs lagen upp med två olika slag av
arbetsvillkor. 6 § anger villkoren för
att  kvalificera sig för ersättning
första gången, medan 7 § anger vilka
krav som skall vara uppfyllda  för
fortsatt    ersättning,    nytt
arbetsvillkor. Tidigare avsåg 6 § i
princip förvärvsarbete, medan 7 § angav
andra sätt att kvalificera sig. Med den
nya systematiken ingår förvärvsarbete
som  en kvalifikationsgrund i  båda
lagrummen. 7 § innefattar i övrigt
vidare möjligheter till kvalificering
än 6 § dels genom att alla slags
förvärvsarbeten - även subventionerade
sådana - tillgodoräknas, dels genom att
en  mindre mängd arbete krävs  för
kvalificering, dels genom att  även
t.ex. arbetsmarknadspolitiska åtgärder
ingår bland kvalifikationsgrunderna.
2. Skärpt arbetsvillkor
Den grundläggande regeln innebär att
den   arbetslöse   under    en
tolvmånadersperiod  (ramtid)   före
arbetslöshetens inträde  kvalificerar
sig för ersättning genom arbete. Det
skärpta arbetsvillkoret innebär till en
början att den mängd arbete som skall
utföras för att ge rätt till ersättning
i  en första period utökas. I dag
förutsätts enligt ALF förvärvsarbete
under 80 dagar fördelade på minst fem
månader. Endast dag då arbete utförts i
minst tre timmar tillgodoräknas. Enligt
förslaget   utökas   kravet   för
förstagångskvalificering till arbete i
minst nio månader, varvid endast sådana
månader räknas då arbete utförts i
minst  80  timmar. De nya reglerna
innebär att mängden arbete skall vara
större,  ha längre varaktighet  och
större  kontinuitet. För  närvarande
innebär  arbetsvillkoret  minst  240
timmars förvärvsarbete. Med förslaget
kommer det att krävas minst 720 timmar.
Vidare föreslås en förändring i fråga
om vilka slag av förvärvsarbeten som
skall grunda rätt till ersättning. Fram
till årsskiftet 1995/96 gjordes ingen
skillnad  mellan  olika  slag  av
förvärvsarbete. Det kunde avse arbete
som egen företagare eller lönearbete,
med eller utan statliga subventioner.
Från årsskiftet undantogs i princip
vissa slag av subventionerade arbeten,
nämligen näringsverksamhet med starta-
eget-bidrag, utbildningsvikariat  och
beredskapsarbete. Nu nämnda slag av
arbeten      skulle      vara
kvalifikationsgrundande enbart för den
som    redan    påbörjat    en
ersättningsperiod.
Det  som  föreslås  innebär  ingen
principiell ändring i detta hänseende.
Fortfarande skall alltså enligt 6 § i
princip endast reguljärt förvärvsarbete
kvalificera   för   en   första
ersättningsperiod. Ytterligare en form
av  subventionerat arbete  utesluts,
nämligen    anställning     med
rekryteringsstöd.  Anställning  genom
utbildningsvikariat, som i dag undantas
enligt en särskild bestämmelse i 6 §,
kommer enligt vad utskottet erfarit att
inordnas  under  undantaget   för
anställning med rekryteringsstöd och
därmed  inte heller fortsättningsvis
kvalificera för förstagångsersättning.
Även framöver kommer olika slag av
subventionerade  anställningar  för
arbetshandikappade   att    kunna
tillgodoräknas även för  en  första
ersättningsperiod.
I fråga om förstagångskvalificering
för KAS föreslås dels att den tid under
vilken arbete skall ha utförts ökas
från fem till sex månader, dels att
hänsyn skall tas endast till månad då
arbete utförts under 80 timmar jämfört
med för närvarande 75 timmar.
Liksom för närvarande skall kontant
arbetsmarknadsstöd  därutöver  kunna
utges till den som uppfyller det s.k.
studerandevillkoret enligt 9 § KAS.
3. Kvalificering för fortsatt
ersättning
Hittills har 7 § i resp. lag reglerat
s.k. jämställd tid. Som nämnts mönstras
detta begrepp nu ut ur paragrafen. 7 §
kommer  i  stället  att  reglera
möjligheterna att kvalificera sig för
den  som  en  gång  påbörjat  en
ersättningsperiod,   s.k.    nytt
arbetsvillkor.
Sådan kvalificering kan för det första
ske genom förvärvsarbete som företagare
eller löntagare. I detta sammanhang
godtas även subventionerade arbeten.
Därutöver kan kvalificering liksom i
dag ske genom arbetsmarknadsutbildning
eller yrkesinriktad rehabilitering med
statligt  utbildningsbidrag.  Vidare
skall kvalificering kunna ske  även
genom   annan   utbildning   med
studiefinansiering  som   motsvarar
arbetslöshetsersättningen.  Vad  som
avses är utbildning upp till ett läsår
som   är   ett  led   i   den
utbildningssatsning som  föreslås  i
propositionens avsnitt 6.7.
Förvärvsarbetet eller deltagandet i
den  arbetsmarknadspolitiska åtgärden
eller studierna måste omfatta minst sex
månader. Endast månad då verksamheten
utförts under minst 80 timmar beaktas.
Även tjänstgöring enligt lagen  om
totalförsvarsplikt  eller  tid  med
föräldrapenningsförmån  grundar  rätt
till ny ersättningsperiod, dock högst
två månader tillsammans.
Åtgärderna arbetslivsutveckling (ALU)
och offentliga tillfälliga arbeten för
äldre  (OTA) föreslås bli reglerade
genom särskilda lagar i vilka det bl.a.
klargörs  att tiden i åtgärden  är
kvalificerande   för   ett   nytt
arbetsvillkor enligt 7 §.
4. Begränsning av ersättningsrätten
Den s.k. bortre parentesen införs genom
förändringar i 14 och 15 §§.
Ett   nytt   begrepp   införs,
ersättningstid. I 14 §  anges  att
ersättning som grundar sig på  ett
arbetsvillkor som uppfyllts enligt 6 §
kan lämnas längst under tre år från den
första  karensdagen  i  den  första
ersättningsperioden.  Detta  är  en
kalendertidsberäkning.
Ersättningsrätten upphör när de tre
åren  löpt  till  ända.  Dock  kan
ersättningstiden förlängas med högst
ett år i två fall, nämligen om den
försäkrade utfört förvärvsarbete enligt
6 § eller genomgått utbildning som inte
är  arbetsmarknadsutbildning.  Någon
möjlighet  att  vid beräkningen  av
ersättningstid bortse från tid t.ex. då
den försäkrade varit sjuk medges inte.
I  ersättningstiden ingår en eller
flera ersättningsperioder om vardera
300 dagar. Ersättningsperiodens längd
föreslås vara densamma i både ALF och
KAS. De nuvarande reglerna om längre
ersättningsperiod för äldre tas bort.
En ersättningsperiod är liksom i dag en
beloppsmässig bestämning, så till vida
att en ersättningsperiod rymmer ett
visst antal ersättningsdagar (dagpen
ningbelopp). En person som uppbär full
arbetslöshetsersättning förbrukar 300
ersättningsdagar under ca 14 månader
eller   på  ett  år  ca   240
ersättningsdagar. Detta innebär  att
ersättningstiden maximalt kommer att
rymma drygt 2,5 ersättningsperioder.
För  en deltidsarbetslös som uppbär
färre antal dagpenningbelopp under en
kalenderperiod kan förslaget om maximal
ersättningstid         begränsa
ersättningsrätten i förhållande till i
dag.
Även den som kvalificerar sig genom
ett nytt arbetsvillkor enligt 7 § har
rätt  till en ny ersättningsperiod,
vilket följer av 15 § andra stycket.
Den  nya ersättningsperioden  räknas
tidigast från det att den föregående
ersättningsperioden gick  till  ända
eller på annat sätt upphörde. Till
skillnad från vad som nu gäller skall
således en bruttoberäkning  ske  av
ersättningsperioderna  (15  §  andra
stycket sista meningen). I dag kan
ersättningsperioderna     överlappa
varandra.
För    närvarande    förbrukas
ersättningsdagar    endast    då
arbetslöshetsersättning eller KAS utges
men inte under tid då den försäkrade
deltar  exempelvis  i  ALU  eller
arbetsmarknadsutbildning.       I
propositionen föreslås  att  man  i
ersättningsperioden även skall inräkna
dagar  då  den  försäkrade/sökanden
deltagit i en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd eller i den tidigare nämnda
utbildningen    med    särskild
studiefinansiering. Detta innebär  i
princip att tid som är kvalificerande
för en ny ersättningsperiod enligt 7 §
också   skall   räknas   in   i
ersättningsperioderna.   Man   når
därigenom  ersättningsperiodens  slut
snabbare än för närvarande.
Om  arbetslösheten  upphör  innan
ersättningsperioden gått  till  ända
skall liksom i dag gälla att  den
försäkrade har rätt till ersättning
under  återstående antal  dagar  av
perioden vid ny arbetslöshet även om
arbets- och karensvillkoren inte är
uppfyllda. Denna rätt till ersättning
föreslås   dock  bli   begränsad.
Förutsättningen för fortsatt ersättning
skall vara att de återstående dagarna
under perioden ligger inom den maximala
ersättningstiden på tre  alternativt
fyra år (15 § första stycket).
Om en sammanhängande tid av 12 månader
har  förflutit från  det  att  den
försäkrade  senast uppbar ersättning
skall vad som sagts nyss inte gälla
(15 § första stycket andra meningen). I
sådant  fall skall ersättningsrätten
prövas på nytt. Om förutsättningarna
enligt 6 § föreligger börjar en ny
ersättningstid   och   en   ny
ersättningsperiod  att  löpa.  Någon
möjlighet till återkvalificering enligt
7 § föreligger inte i denna situation.
5. Dagpenningberäkning
Försäkringen   bygger   på   en
inkomstbortfallsprincip. Dagpenningens
storlek grundar sig på inkomsten innan
den  försäkrade blev arbetslös. Man
utgår  från  den inkomst  som  den
arbetslöse  vanligen  hade  under
arbetstid  som  var  normal  före
arbetslöshetens   inträde,   s.k.
normalarbetstid.
För närvarande gäller två alternativa
beräkningssätt för normalarbetstiden.
Antingen  skall  som normalarbetstid
gälla den genomsnittliga arbetstid i
det  förvärvsarbete som innebar att
arbetsvillkoret uppfylldes eller, om
det  är  förmånligare, i allt  det
förvärvsarbete som utförts under hela
ramtiden enligt 6 §.
Nu föreslås att normalarbetstiden i
stället skall hänföra sig till den
genomsnittliga arbetstiden under  de
sista  tolv  månaderna  innan  den
arbetslöse   anmälde   sig   som
arbetssökande hos arbetsförmedlingen.
Även   månader  som  inte   kan
tillgodoräknas  för  uppfyllande  av
arbetsvillkoret skall således räknas
in. En person som kvalificerat sig
genom heltidsarbete under nio månader
men  inte arbetat under övriga tre
månader under ramtiden får alltså sin
dagpenning beräknad som om  arbetet
utförts   på   3/4-tid.   Någon
överhoppningsbar tid medges inte heller
i detta sammanhang. En person som varit
sjuk under hela tolvmånadersperioden
kan således inte hänföra sig till någon
normalarbetstid. I så fall utges enligt
17 § ersättning med lägsta dagpenning,
för närvarande 230 kr.
Omprövning  av  underlaget   för
bestämmande av dagpenningen  får  i
princip  inte  ske  under  pågående
ersättningsperiod. Detta gäller inte om
den försäkrade haft ett sammanhängande
avbrott under ersättningsperioden på
minst  sex  månader  med  reguljärt
förvärvsarbete med högre inkomst eller
längre normalarbetstid. Vidare föreslås
att   den   som  under  löpande
ersättningstid  uppfyllt  ett  nytt
arbetsvillkor           genom
arbetsmarknadsutbildning     eller
yrkesinriktad rehabilitering får sin
dagpenning bestämd till belopp  som
motsvarar utbildningsbidraget.
6. Avstängningsreglerna
Avstängning från rätt till ersättning
kan ske både på grund av olika slag av
arbetsvägran och på grund av vägran att
delta  i  en  arbetsmarknadspolitisk
åtgärd. För närvarande regleras detta i
olika lagrum, 31 § hänvisar i fråga om
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
till tre olika arbetsvägransfall i 29
§.  Vägransfallen föreslås  nu  bli
reglerade i ett och samma  lagrum,
29 §.
I en fjärde punkt i 29 §, i princip
motsvarande nuvarande 31 § som föreslås
bli  upphävd, anges att avstängning
skall  ske  om någon  avvisat  ett
erbjudande om en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd  i  form  av  anställning,
praktikperiod    eller    arbets
marknadsutbildning eller avvisat ett
erbjudande om annan utbildning med en
studiefinansiering som motsvarar  ar
betslöshetsersättningen. Även den nya
etgärden offentliga tillfälliga arbeten
för äldre och studier med särskilt
utbildningsbidrag enligt avsnitt 6.7 i
propositionen    omfattas    av
avstängningsreglerna.
Någon förändring föreslås inte när det
gäller avstängningstiderna. Beroende på
arbetets/åtgärdens/studiernas längd kan
avstängning ske mellan 10 och 60 dagar.
7. Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
De nya reglerna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997. För den som har
påbörjat en ersättningsperiod före den
1 januari 1997 räknas redan förbrukade
ersättningsdagar  i  den  pågående
perioden  av  från  den  maximala
ersättningstiden.
Avslag på föreslagna ändringar i lagen
om arbetslöshetsförsäkring och lagen om
kontant arbetsmarknadsstöd
Moderata samlingspartiet, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet de gröna yrkar helt
avslag på förslagen till ändringar i ALF
och KAS. Folkpartiet liberalerna har
invändningar i fråga om den  bortre
gränsen   i   ersättningsperioden.
Kristdemokraterna   motsätter   sig
propositionens förslag  i  fråga  om
arbetsvillkor,  normalarbetstid  och
normalinkomst.
Moderata samlingspartiet välkomnar  i
motion Fi122 i och för sig förslaget om
en tidsgräns men anser att gränsen borde
vara  snävare.  Motionärerna  anser
dessutom att arbetsvillkoret borde uppgå
till   tolv  månader   och   att
ersättningsnivån borde beräknas på lönen
under  de  senaste 24 månaderna.  I
motionen avvisas också den aviserade
höjningen av ersättningsnivån till 80 %.
Mot bakgrund härav anser motionärerna
att riksdagen skall avslå de föreslagna
ändringarna i ALF (yrkande 7) och KAS
(yrkande 8).
Vänsterpartiet kritiserar  i  motion
Fi116 propositionen från en rad olika
utgångspunkter.  Förslagen  är  illa
genomarbetade och ofullständiga. De kan
leda till orättvisa mellan enskilda och
motverka arbetslinjen. Förslagen saknar
konsekvensanalyser och  flera  frågor
lämnas obesvarade i propositionen. Vad
kommer  exempelvis att  hända  efter
utförsäkringen,  och   vilket   är
förhållandet mellan handlingsplanen och
avstängningsreglerna. De nya reglerna
kommer  att slå hårt mot  dem  som
regeringen  annars säger  sig  vilja
prioritera  -  ungdomar,  kvinnor,
deltidsarbetslösa,  invandrare  m.fl.
Stora  grupper kommer  dessutom  att
stängas ute trots god förankring på
arbetsmarknaden. Eventuella förändringar
av regelverket bör anstå tills ARBOM
lämnat  sina  förslag och  sedvanlig
beredning  med  remissomgång  skett.
Motionärerna avstyrker de  föreslagna
ändringarna av såväl ALF (yrkande 51)
som KAS (yrkande 53).
Miljöpartiet de gröna anser i motion
Fi117    att    redan    dagens
kvalificeringsregler slår  snett  och
skapar orimliga tröskeleffekter särskilt
för   ungdomar.   En   ovillkorlig
förutsättning för en bortre gräns bör
vara att försäkringen då ersätts av ett
annat  godtagbart  ersättningssystem.
Eftersom propositionen saknar förslag om
detta avstyrks förslagen (yrkande 66),
inklusive de föreslagna ändringarna i
ALF (yrkande 61) och KAS (yrkande 62).
Arbetsmarknadsutskottet påpekar i sitt
yttrande   att   regelverket   för
arbetslöshetsförsäkringen  och   det
kontanta   arbetsmarknadsstödet   är
komplicerat   och  svårtillgängligt.
Lagstiftningens komplexitet talar för
att nödvändiga regeländringar av mer
genomgripande slag bör genomföras samlat
och åtföljas av en ingående redovisning
av såväl allmänna överväganden som vad
som mer specifikt avses med var och en
av   de  konkreta  lagändringarna.
Utredningen   om  ersättning   vid
arbetslöshet och omställning (ARBOM) har
ett vittomfattande uppdrag att lämna
förslag   till   hur   en   ny
arbetslöshetsförsäkring skall utformas.
Enligt  direktiven skall  utredningen
redovisa  sitt  uppdrag  senast  vid
utgången av september 1996.
Arbetsmarknadsutskottet anser att goda
skäl skulle ha talat för att avvakta med
mer   ingripande  förändringar   i
regelsystemet till dess att ARBOM hunnit
lägga fram ett samlat förslag och detta
beretts i vanlig ordning. Berörda organ
skulle då haft möjlighet att lägga fram
sina synpunkter inte bara på de mer
övergripande frågorna. Därmed skulle man
säkerligen också ha kunnat vinna klarhet
och  få en bättre överskådlighet  i
regelsystemet.
Trots    detta    vill    inte
arbetsmarknadsutskottet motsätta sig att
förändringar beslutas redan nu.  Det
tyngsta skälet är det nära sambandet
mellan ändringarna i försäkringen och
den    nya    inriktning    av
arbetsmarknadspolitiken som föreslås i
proposition      222.      De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall
syfta  till  en återgång  till  den
reguljära arbetsmarknaden och de får -
framhåller  arbetsmarknadsutskottet  -
under inga omständigheter bara vara ett
sätt att kvalificera sig för ytterligare
ersättning.  Då  hotas  arbetslinjen.
Arbetslöshetsförsäkringen är och skall
vara  en  omställningsförsäkring  för
personer  med  fast  förankring  på
arbetsmarknaden.  Det  är,   anser
arbetsmarknadsutskottet, naturligt att
dessa viktiga principer nu konkretiseras
genom lagregler om skärpt arbetsvillkor
och en bortre gräns i försäkringen. Till
detta kommer de ökande kostnaderna för
arbetslöshetsersättningen, bl.a.  till
följd av försämrat arbetsmarknadsläge.
Med  hänvisning  härtill  avstyrker
arbetsmarknadsutskottet        de
avslagsyrkanden    som    Moderata
samlingspartiet,  Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet de gröna har i fråga om
ändringarna i ALF och KAS.
De tre partierna har var för sig i
avvikande  meningar  biträtt  sina
avslagsyrkanden.
Finansutskottet vill i  denna  fråga
framhålla följande.
Arbetslinjen             är
arbetsmarknadspolitikens fundament. En
aktiv  arbetsmarknadspolitik  hjälper
företag att snabbt tillsätta  lediga
platser och stödjer de arbetslösa i
deras ansträngningar att åter finna ett
förvärvsarbete. Det är  viktigt  att
stödet  uppfattas som ett ömsesidigt
åtagande mellan samhälle och medborgare
och inte som ett bidrag som utgår till
de   arbetslösa  utan  krav   på
motprestation.            Som
arbetsmarknadsutskottet framhåller skall
de  arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
syfta  till  en återgång  till  den
reguljära arbetsmarknaden, och de får
under inga omständigheter bara vara ett
sätt att kvalificera sig för ytterligare
ersättning.  Då  hotas  arbetslinjen.
Arbetslöshetsförsäkringen är och skall
vara  en  omställningsförsäkring  för
personer med en fast förankring  på
arbetsmarknaden.
Omställningsförsäkringen skall också ge
tydliga   signaler    om    att
arbetslöshetsersättningen är tillfällig.
De förslag som regeringen redovisar i
propositionen innebär att försäkringens
roll som omställningsförsäkring markeras
kraftigare. Förändringen kombineras med
att samhällets åtagande gentemot  de
arbetslösa samtidigt tydliggörs i de
individuella handlingsplaner som skall
göras  upp för var och en  av  de
arbetssökande. Båda åtgärderna  utgör
viktiga  inslag i arbetet  med  att
begränsa   arbetslösheten.   Liksom
arbetsmarknadsutskottet       kan
finansutskottet således inte biträda de
framförda  yrkandena  om  avslag  på
propositionens förslag.
Finansutskottet  avstyrker  således
motionerna Fi116 (v) yrkandena 51 och
53, Fi117 (mp) yrkandena 61, 62 och 66
samt Fi122 (m) yrkandena 7 och 8.
Finansutskottet övergår nu till  att
behandla de konkreta ändringsförslag som
regeringen förordar i ALF och  KAS.
Framställningen  utgår  från   den
redovisning som arbetsmarknadsutskottet
lämnat i sitt yttrande på s. 63-70.
Arbetsmarknadsutskottet kommenterar där
lagförslagen  närmare,  gör  vissa
förtydliganden  samt  förordar  att
förslagen justeras på några punkter. I
den  mån  inget  annat  anges  tar
arbetsmarknadsutskottets   synpunkter
sikte på både ALF och KAS.
Arbetsvillkoret
I såväl ALF som KAS anges i 6 § vilket
arbetsvillkor som gäller för en första
ersättningsperiod på 300 dagar och i 7 §
vad som krävs för en ny ersättnings
period.
Miljöpartiet de gröna avvisar i motion
Fi117  förslaget att  den  aviserade
höjningen av ersättningsnivån till 80 %
i  a-kassan delvis skall finansieras
genom skärpta kvalifikationskrav för att
komma in i försäkringen (yrkande 63).
Även Kristdemokraterna avvisar i motion
Fi118   tills  vidare  regeringens
finansieringsförslag  i  denna  del
(yrkande  29,  delvis).  Motionärerna
finner ingen anledning att än en gång
föregripa  en sittande utredning  om
själva     villkoren      inom
arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsmarknadsutskottet kommenterar de
föreslagna    ändringarna     av
arbetsvillkoret på följande sätt.
6 § Skärpt arbetsvillkor
Som redovisats ovan innebär det nya
arbetsvillkoret  enligt  6  §  ALF
skärpningar i flera avseenden. Enligt
propositionen bör man dock hålla i
minnet att skärpningen för flertalet
inte  innebär några förändringar  i
möjligheten  att få ersättning  vid
arbetslöshet. Regeringen utgår från att
förslaget för personer med tillfälliga
arbeten,   säsongsarbeten   eller
deltidsarbeten och som söker mer arbete
bör medverka till en förändring av
arbetsmarknaden i riktning mot fler
tillsvidareanställningar och  arbeten
med längre arbetstid, inte minst för
deltidsarbetande        kvinnor.
Arbetsmarknadsutskottet     skulle
självfallet gärna se att detta blev
effekterna  av förslaget.  Det  går
emellertid inte att bortse från att
även  grupper med en relativt fast
förankring på arbetsmarknaden kan komma
att  stå utanför försäkringen t.ex.
därför att de arbetat oregelbundet och
vissa månader inte kommit upp i de 80
timmar  som  krävs,  t.ex.  s.k.
springvikarier och anropsanställda. För
att uppfylla arbetsvillkoret kommer det
att krävas minst 720 arbetade timmar.
Fall kan tänkas där inte ens den dubbla
mängden   arbetade   timmar   är
tillräckligt. Utskottet noterar  att
regeringen noga kommer att följa vilka
effekter förändringarna får på områden
där tillfälliga och korta anställningar
är  vanligt förekommande. En  sådan
uppföljning  är  mycket  angelägen.
Arbetsmarknadsutskottet förutsätter att
regeringen vid behov återkommer till
riksdagen i denna fråga.
Arbetsvillkorets krav på minst  80
timmars förvärvsarbete per månad får
antas utgå från att en person skall
arbeta minst halvtid för att anses ha
den förankring på arbetsmarknaden som
är grundvillkoret för att omfattas av
försäkringen. Om arbetstiden på ett
avtalsområde är kortare än 40 timmar
per vecka skulle kravet på 80 arbetade
timmar per månad kunna leda till att en
halvtidsarbetande   inte   lyckas
kvalificera sig. Detta kan inte ha
varit avsett. Arbetsmarknadsutskottet
anser att halvtidsarbete i enlighet med
tillämpligt   kollektivavtal   för
branschen skall kvalificera även om den
försäkrade därigenom inte  uppfyller
kravet på 80 timmars förvärvsarbete per
månad. Detta kan lämpligen regleras
genom en föreskriftsrätt i frågan för
regeringen eller den myndighet  som
regeringen bestämmer.
En regel om detta kan tilläggas 6 §
tredje stycket resp. lag. Regeln skulle
kunna ges följande lydelse.
"Om  särskilda skäl föreligger  får
regeringen  eller  den  myndighet
regeringen bestämmer /också/ medge att
vid  prövningen  av  arbetsvillkoret
enligt första stycket även månad då
arbete inte utförts i minst 80 timmar
får räknas in."
Lagförslaget  kan  läsas  som  om
utbildningsvikariat (förvärvsarbete som
arbetsgivaren finansierat med stöd av
lagen om tillfällig avvikelse  från
lagen     om    socialavgifter)
fortsättningsvis skulle kvalificera för
en första ersättningsperiod. Detta är
inte  avsikten. Utbildningsvikariaten
skall från den 1 januari nästa år
(avsnitt 7.3.7 i propositionen) inte
längre konstrueras genom en rätt för
arbetsgivaren att göra avdrag  från
socialavgifterna utan i stället genom
ett direkt bidrag. Enligt vad utskottet
inhämtat är regeringens avsikt att även
fortsättningsvis        utesluta
utbildningsvikariaten        som
kvalificeringsgrund  för  en  första
ersättningsperiod,        vilket
författningsmässigt skall ske genom att
de  inordnas  under  reglerna  för
rekryteringsstöd.
7 § Nytt arbetsvillkor
Lagrummet innehåller en uppräkning av
vilka aktiviteter som kan kvalificera
för  en ny ersättningsperiod  (nytt
arbetsvillkor). Lagen bygger i och för
sig   på   ett   och   samma
förvärvsarbetsbegrepp.    Skillnaden
mellan  6 och 7 §§ är att  vissa
subventionerade förvärvsarbeten  inte
kvalificerar   för   en   första
ersättningsperiod.  Alla  slag  av
förvärvsarbeten, i eget företag eller
som  anställd och med  eller  utan
statliga  subventioner, kan  däremot
tillgodoräknas  enligt  7  §.  Den
redaktionella  utformningen  kan  ge
intrycket att egen näringsverksamhet
med  starta-eget-bidrag inte  skulle
utgöra förvärvsarbete i lagens mening.
Detta är inte avsikten. Den särskilda
regleringen av denna åtgärd får enligt
utskottet ses som ett - i och för sig
överflödigt - förtydligande.
Även   viss  fullföljd  reguljär
utbildning   kommer   att   vara
kvalificerande, nämligen om den bedrivs
med särskild studiefinansiering enligt
vad  som  föreslås i propositionens
avsnitt 6.7.
Utöver  vad som följer  av  denna
paragraf kan ett nytt arbetsvillkor
uppfyllas   genom  deltagande   i
arbetslivsutveckling eller i offentliga
tillfälliga  arbeten  för   äldre
arbetslösa  (avsnitt  7.4.2).  Detta
regleras i särskilda lagar om resp.
åtgärd enligt förslag som läggs fram i
propositionen.
Utskottet  vill i detta sammanhang
framföra att det för överskådlighetens
och systematikens skull möjligen vore
en  fördel om man när det  gäller
kvalificering  genom  åtgärder  mera
generellt kunde knyta rättigheterna i
försäkringen till deltagandet i  en
arbetsmarknadspolitisk  åtgärd  eller
till en handlingsplan och därigenom
komma ifrån lagregler med uppräkningar
av  olika  slag  av åtgärder.  Den
föreslagna 7 § ger intryck av att
innehålla en uttömmande uppräkning men
ger  varken i sin nuvarande  eller
föreslagna utformning fullständigt svar
på vilka åtgärder som kvalificerar för
fortsatt ersättning. Svar måste sökas
såväl i de nyssnämnda särskilda lagarna
som i förordningar som anger att vissa
åtgärder             utgör
arbetsmarknadsutbildning.
I sammanhanget kan även pekas på den
föreslagna 29 § punkt 4 som måste verka
förbryllande för den oinvigde.  Där
anges att avstängning kan ske bl.a. om
ett    erbjudande    om    en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av
praktikperiod avvisats. Man ställer sig
frågan  om  en  sådan praktikperiod
grundar   några   rättigheter   i
försäkringen. Utskottet återkommer till
detta i den fortsatta framställningen.
I 7 § likställs med förvärvsarbete dels
tjänstgöring  enligt   lagen   om
totalförsvarsplikt,  dels  tid  med
föräldrapenningförmån, i båda fallen
dock tillsammans högst två månader.
Viss  tvekan  kan  råda  om  den
kvalificerande aktiviteten i sig måste
omfatta minst sex månader för att kunna
tillgodoräknas.  Enligt  utskottets
mening  bör  regeln inte  ges  den
innebörden. Ett nytt arbetsvillkor bör
med andra ord på samma sätt som i dag
kunna uppfyllas med en kombination av
förvärvsarbete och åtgärd upp  till
erforderliga  sex   månader.   På
motsvarande  sätt skall  självfallet
t.ex. fyra månaders förvärvsarbete och
två    månaders    tid    med
föräldrapenningförmån kunna kvalificera
för fortsatt ersättning.
Det bör i sammanhanget noteras att de
särskilda lagarna om ALU och OTA synes
bygga på motsvarande synsätt. Tiden i
åtgärden   kvalificerar,   oavsett
åtgärdens   omfattning.   Utskottet
återkommer till dessa lagförslag i det
följande.
Förslaget om att åtgärderna enligt 7 §
skall kvalificera endast om de ligger
inom en ramtid av tolv månader före
ansökan  om ersättning i  den  nya
ersättningsperioden kan möjligen  få
till effekt att åtgärder förläggs så
sent som möjligt i ersättningsperioden;
den kan ju annars vara förlorad i
kvalificeringshänseende.     Detta
överensstämmer  knappast  med  den
allmänna ambitionen att undvika att
åtgärder används enbart i syfte att ge
möjlighet till ny ersättningsperiod.
Samtidigt innebär den föreslagna regeln
att det läggs ett ansvar på den som
genomgått     exempelvis     en
arbetsmarknadsutbildning i tidigt skede
av ersättningsperioden att finna en
lösning på sin sysselsättningssituation
- en annan av de tankar som bär upp de
föreslagna ändringarna.
Arbetsmarknadsutskottet  vill  inte
föreslå någon ändring av förslaget på
denna  punkt  men  förutsätter  att
regeringen noga följer effekterna av
lagändringen och vid behov återkommer
till riksdagen i frågan.
Med den nu föreslagna förändringen och
med  de  gjorda förtydligandena  är
utskottet  berett  att  tillstyrka
förslaget om skärpt arbetsvillkor. Det
innebär   att   Kristdemokraternas
avslagsyrkande  i  denna  del  bör
avstyrkas  (motion  Fi118  yrk.  29
delvis).
På annan plats i yttrandet avstyrker
arbetsmarknadsutskottet Miljöpartiet de
grönas motion Fi117 (yrkande 63).
Finansutskottet har sett utifrån sitt
beredningsområde inget att tillägga till
vad arbetsmarknadsutskottet anfört om
arbetsvillkoret.  I   likhet   med
arbetsmarknadsutskottet      anser
finansutskottet att de som fortlöpande
arbetar minst halvtid skall anses ha den
förankring på arbetsmarknaden som är
grundvillkoret   för   försäkringen.
Undantag  bör  i  enlighet   med
arbetsmarknadsutskottets förslag därför
göras för dem som arbetar halvtid inom
avtalsområden där arbetstiden är kortare
än 40 timmar per vecka. Detta föranleder
en ändring av 6 § tredje stycket i ALF
resp. KAS.
Med förslaget om skärpt arbetsvillkor
markeras  att  försäkringen  är  en
omställningsförsäkring för dem som har
en fast förankring på arbetsmarknaden.
Finansutskottet ser detta som önskvärt
och delar således inte de uppfattningar
som  kommer till uttryck i de båda
motionerna.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna Fi117 (mp) yrkande 63 och
Fi118 (kds) yrkande 29 i denna del.
Finansutskottet föreslår att riksdagen
godkänner  vad arbetsmarknadsutskottet
anfört om ändring av arbetsvillkoret.
Överhoppningsbar tid
När arbetsvillkoret skall fastställas
görs  en  bedömning av den sökandes
arbetsförhållanden tolv månader närmast
före   ansökan   (ramtid).   Denna
tolvmånadersperiod kan utökas om den
sökande under ramtiden varit förhindrad
att arbeta på grund av vissa i lagen
närmare angivna skäl. Sådan tid som inte
skall beaktas kallas överhoppningsbar
tid och bestämmelserna om den återfinns
i 8 §.
Arbetsmarknadsutskottet   kommenterar
detta lagrum på följande sätt.
8 § Överhoppningsbar tid
Några  sakliga förändringar föreslås
inte i detta lagrum. Förslagen är följd
ändringar i förhållande till den nya
7 §.
Utskottet noterar att de kriterier som
anges i 8 § första stycket punkt 2 -
heltidsutbildning för  vuxna  -  är
tillämpliga för studier med särskild
studiefinansiering   (propositionens
avsnitt 6.7) om de bedrivs på heltid.
Tiden i utbildningen skulle därmed vara
samtidigt   kvalificerande    och
överhoppningsbar. Detta kan inte gärna
ha varit avsett. Den nu berörda punkten
borde i stället på samma sätt som tid
enligt  andra  stycket  ange  som
förutsättning för överhoppningsbarheten
att tiden inte är kvalificerande för
ersättning. Med detta tillägg skulle
det  också klargöras att  tiden  i
studierna     med     särskild
studiefinansiering, om dessa bedrivs på
heltid, är överhoppningsbar för den som
inte påbörjat en ersättningsperiod - en
sådan person kan ju inte grunda någon
ersättningsrätt på studierna. Därmed
blir det möjligt för den som inte var
arbetslös   när   heltidsstudierna
påbörjades att i stället enligt 6 §
tillgodoräkna sig det förvärvsarbete
som föregick utbildningen.
Utskottet föreslår med hänvisning till
detta att det görs ett tillägg till 8 §
första stycket punkt 2 av följande
lydelse.
- - - heltidsutbildning som - - - fem
månader, i den mån sådan tid inte
enligt 7 § kvalificerar för en ny
ersättningsperiod, - - -.
Finansutskottet         biträder
arbetsmarknadsutskottets synpunkter och
föreslår att 8 § första stycket punkt 2
i ALF och KAS förtydligas på angivet
sätt.
Finansutskottet föreslår att riksdagen
godkänner  vad arbetsmarknadsutskottet
anfört om överhoppningsbar tid.
Ersättningstid och ersättningsperiod
I   propositionen   föreslås   att
ersättningstid införs som  ett  nytt
begrepp i ALF och KAS. Ersättningstiden,
som i normalfallet uppgår till tre år,
anger hur länge en arbetslös kan uppbära
arbetslöshetsersättning omväxlande med
att befinna sig i arbetsmarknadspolitisk
åtgärd m.m. innan han eller hon når den
bortre  gräns  då  stödet  upphör.
Bestämmelserna om ersättningstid  och
ersättningsperiod återfinns i 14 och 15
§§.
Folkpartiet  liberalerna  föreslår  i
motion Fi123 att den bortre gränsen bör
sättas vid två år i enlighet med vad som
gällde    i    den    allmänna
arbetslöshetsförsäkring       som
fyrpartiregeringen   införde   1994.
Motionärerna betonar att en bortre gräns
måste  kombineras med  att  konkreta
aktiviteter och arbetssökande sätts in
tidigt under arbetslösheten (yrkande 9).
Arbetsmarknadsutskottet   kommenterar
bestämmelserna om ersättningstid  och
ersättningsperiod på följande sätt.
14  och  15 §§ Ersättningstid  och
ersättningsperiod
Genom det nya begreppet ersättningstid
införs en tidsmässig begränsning av
rätten till ersättning. En kalendertid
börjar  löpa i och med den första
karensdagen. Någon överhoppningsbar tid
enligt  8 § godtas inte  i  detta
sammanhang.
Tiden kan förlängas endast i  två
angivna fall (14 § första stycket andra
meningen), nämligen om den försäkrade
under   ersättningstiden   utfört
förvärvsarbete som avses i 6 § eller
genomgått  utbildning som  inte  är
arbetsmarknadsutbildning.
Enligt motiveringen (s. 8.14) avses
dagar med reguljärt förvärvsarbete som
inte  samtidigt har fyllts ut  med
arbetslöshetsersättning. Någon  sådan
precisering finns emellertid inte i
lagtexten. Frågan får betydelse för
s.k.  deltidsstämplande. Inte heller
framgår det klart om arbetet måste ha
viss  omfattning för  att  förlänga
ersättningstiden.
Samtidigt som mycket talar för en
precisering  av lagtexten  i  detta
hänseende kan utskottet konstatera att
den  därmed  skulle  bli  än  mer
komplicerad. Man skulle alternativt,
för enkelhetens skull, kunna överväga
att helt ta bort förlängningsregeln -
skulle tolv månader gå utan att den
försäkrade uppbär ersättning upphör ju
ändå ersättningsperioden.
Lagtextens  utbildning som inte är
arbetsmarknadsutbildning  motsvaras i
motivtexten av  reguljär utbildning 
(s. 8.12 och 8.14). Frågan kan ställas
hur man skall se på den särskilda
utbildningen enligt avsnitt  6.7  i
propositionen.  Paragrafens  tredje
stycke talar för att sådan utbildning
inte    skall    anses    som
arbetsmarknadsutbildning. Följaktligen
borde även utbildning av detta slag
förlänga ersättningstiden.
Ytterligare en oklarhet synes råda
beträffande  dessa  studier.  Enligt
lagtexten  skall de anses  ingå  i
ersättningsperioden  (14  §  tredje
stycket) medan enligt motivtexten (s.
8.14) tid i reguljär utbildning  inte
skall      räknas       in.
Arbetsmarknadsutskottet utgår från att
avsikten  är  att  tiden  i  sådan
utbildning  skall  räknas  in  i
ersättningsperioden, förutsatt givetvis
att en sådan löper - utbildning av nu
ifrågavarande slag kan ju även beviljas
icke arbetslösa.
Arbetsmarknadsutskottet   vill   i
sammanhanget även framföra att  det
nyssnämnda  stycket  möjligen  kan
missförstås. Det kan läsas så att dagar
i arbetsmarknadsutbildning inte skall
räknas in i ersättningsperioden. Detta
är inte avsikten. I detta sammanhang
faller arbetsmarknadsutbildningen  in
under   det   vidare   begreppet
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medan
den utbildning som särskilt avses i
detta  stycke  är  den  nyssnämnda
utbildningen enligt avsnitt  6.7  i
propositionen.
Det  nuvarande systemet bygger  på
principen att en påbörjad ersättnings
period får utnyttjas fullt ut.  Om
arbetslösheten upphör innan ersättnings
perioden går till ända, får återstående
dagar utnyttjas vid ny arbetslöshet
även  om  den arbetslöse  då  inte
uppfyller arbetsvillkoret (15 § första
stycket första meningen). Någon annan
ändring föreslås inte i detta avseende
än att denna rätt skall begränsas av
den maximala ersättningstiden på tre
alt. fyra år. Möjligen kan sägas att
regelns lydelse är mindre lyckad i
förhållande till det nya systemet där
ersättningsdagar förbrukas även  vid
t.ex.  arbetsmarknadsutbildning.  En
person i utbildning anses normalt inte
arbetslös.
En fråga - dock inte med direkt samband
med försäkringens regelverk - är vad
som  skall ske när ersättningstiden
löper till ända och någon ytterligare
ersättning inte kan utges. Skall en
eventuellt  pågående  åtgärd  som
förutsätter  att  personen  är  a-
kasseberättigad  avbrytas?   Frågan
inställer sig särskilt när det gäller
den nya åtgärden offentliga tillfälliga
arbeten för äldre (OTA).
En annan fråga av mera praktisk art är
hur kassan skall få den information som
behövs för att fortlöpande hålla sig à
jour   med   förbrukningen   av
ersättningsdagar t.ex. vid utbildning
med särskild studiefinansiering. Skall
prövning  av  rätten  till  en  ny
ersättningsperiod  ske  mitt  under
pågående sådana studier? Skall  den
enskilde  hållas  underrättad  om
förbrukningen av ersättningsdagar?
Införandet av en bortre  gräns  i
försäkringen och de regler som föreslås
för att reglera detta väcker naturligen
en rad frågor av olika slag. Bl.a. med
tanke på att det dröjer innan någon
kommer att nå ersättningstidens slut
och  därigenom bli utförsäkrad till
följd av de nya reglerna förutsätter
utskottet att mycket av det som skapar
tveksamhet   hinner   klaras   ut
dessförinnan. Utskottet förutsätter att
regeringen återkommer till riksdagen i
samband med de förslag som läggs fram
efter beredning av ARBOM:s utredning,
vilket skall ske under våren 1997.
Med  de  nu angivna reservationerna
ansluter   sig   utskottet   till
regeringsförslaget om  ersättningstid
och ersättningsperiod. Det innebär att
motion  Fi123 (yrk. 9) - i vilken
föreslås bortre gräns vid två år - bör
avstyrkas.
Finansutskottet har för egen del inget
att    tillägga    till    vad
arbetsmarknadsutskottet anfört.
Finansutskottet  avstyrker  således
motion Fi123 (fp) yrkande 9 och föreslår
att   riksdagen   godkänner   vad
arbetsmarknadsutskottet  anfört   om
ersättningstid och ersättningsperiod.
Dagpenningberäkningen
Såsom  tidigare  nämnts  föreslås  i
propositionen att nivån på dagpenningen
i   arbetslöshetsförsäkringen  skall
fastställas enligt delvis nya principer.
Detta regleras i 20 § ALF.
Kristdemokraterna avvisar i motion Fi118
tills vidare regeringens förslag i denna
del  (yrkande  29,  delvis).  Liksom
beträffande  arbetsvillkoret  finner
motionärerna  ingen  anledning  att
föregripa  en sittande utredning  om
själva     villkoren      inom
arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsmarknadsutskottet framför följande
synpunkter   på   den   föreslagna
lagregleringen av dagpenningberäkningen
i ALF.
20 § ALF, Dagpenningberäkning
Syftet med den föreslagna förändringen
är  att  skapa en mer  rättvisande
ersättning. Den nuvarande  ordningen
innebär att dagpenningen kan grunda sig
på förhållanden som ligger relativt
långt  tillbaka  i  tiden.  Detta
återspeglar enligt regeringen inte på
ett rättvisande sätt sökandens verkliga
anknytning till arbetsmarknaden. Därför
föreslås att den ersättningsgrundande
inkomsten skall utgöra ett genomsnitt
av  den  sökandes  inkomster  av
förvärvsarbete under de tolv månaderna
omedelbart före anmälan som arbetslös
hos  arbetsförmedlingen.  Sökandens
normalarbetstid  beräknas  som  ett
genomsnitt  av  arbetstiden  under
samtliga tolv månader. Av 20 § första
stycket jämfört med 17 § andra stycket
första meningen följer att dagpenning
som inte uppgår till 75 % av den
försäkrades dagsförtjänst i vart fall
lämnas med lägsta dagpenningbelopp som
uppgår till 230 kr.
Som nämnts inledningsvis innebär den
föreslagna   regeln   att   någon
överhoppningsbar tid enligt 8 § inte
beaktas.  En  person som  uppfyller
arbetsvillkoret  enligt  6  §  med
heltidsarbete men som varit sjuk den
närmaste  tolvmånadersperioden  före
arbetslösheten skulle således inte få
någon inkomstrelaterad ersättning utan
lägsta dagpenning.
Arbetsmarknadsutskottet ansluter sig
till principen att dagpenningen bör
grunda sig på aktuella förhållanden men
känner sig tveksamt till det som blir
konsekvensen av förslaget. Det är inte
rimligt att man därför att man utan
egen  förskyllan varit hindrad  att
utföra förvärvsarbete skall drabbas vid
senare   inträffad   arbetslöshet.
Utskottet föreslår att den tid om tolv
månader till vilken normalarbetstiden
skall hänföras förlängs bakåt i tiden i
två fall, nämligen vid styrkt sjukdom
och  vid vård av eget barn  eller
adoptivbarn som inte har fyllt två år.
Man skall med andra ord i dessa fall
tillämpa  en  ramtidsberäkning  på
motsvarande sätt som vid prövning av
arbetsvillkoret.
Den föreslagna 20 § tredje stycket ALF
skulle  därmed  kunna  få  följande
lydelse.
"Som normalarbetstid - - - offentliga
arbetsförmedlingen. Vid bestämmande av
denna ramtid räknas inte tid då den
försäkrade varit hindrad att arbeta på
grund av styrkt sjukdom eller vård av
eget barn eller adoptivbarn som inte
har fyllt två år. Omprövning av - - -".
Med den nu angivna justeringen ansluter
sig   arbetsmarknadsutskottet  till
propositionens förslag. Det  innebär
också  att Kristdemokraternas motion
Fi118  (yrk.  29) bör avstyrkas  i
motsvarande del.
Finansutskottet         biträder
arbetsmarknadsutskottets ändringsförslag
och föreslår att 20 § tredje stycket ALF
ändras  på  föreslaget  sätt.  När
normalarbetstiden skall fastställas som
underlag  för  dagpenningnivån  skall
således den som varit förhindrad att
arbeta på grund av styrkt sjukdom eller
vård av eget barn eller adoptivbarn
under två år få tillgodoräkna sig denna
tid som överhoppningsbar tid. För de
berörda  innebär  detta  att  även
inkomstförhållanden längre tillbaks i
tiden än tolv månader kan påverka nivån
på dagpenningen.
Finansutskottet föreslår alltså  att
riksdagen     godkänner     vad
arbetsmarknadsutskottet  anfört   om
dagpenningberäkningen.
Vad utskottet här anfört innebär att
utskottet avstyrker motion Fi118 (kds)
yrkande 29 i denna del.
Avstängningsregler
Arbetsmarknadsutskottet kommenterar de i
propositionen föreslagna ändringarna av
avstängningsreglerna på följande sätt.
29 § Avstängning från ersättning
Förslaget i denna del innebär  som
nämnts att avstängning på grund av
vägran att arbeta och på grund av
vägran att delta i åtgärder sammanförs
i en enda paragraf.
I  den nuvarande 31 § anges  att
bestämmelserna i 29 § 1-3 om arbete
skall  tillämpas  i  fråga   om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder  som
berättigar  till  utbildningsbidrag.
Paragrafen fick den lydelsen från den 1
juli 1995. Tidigare var bestämmelsen
fakultativ.   Det   hette   att
avstängningsreglerna i 29 §  - får, om
det är skäligt -  tillämpas i fråga om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder  som
berättigar till utbildningsbidrag. Vid
utskottsbehandlingen kommenterades inte
denna  ändring i skärpande riktning
särskilt (1994/95:AU15). Den nuvarande
regleringen     innebär     att
avstängningsreglerna vid arbete skall
tillämpas analogvis i fråga om vissa
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Enligt  motiveringen  är  den  nu
föreslagna ändringen föranledd av att
avstängning skall kunna ske även av den
som tackar nej till en utbildning med
särskild      studiefinansiering.
Lagförslaget går emellertid därutöver.
Den nya utformningen av 29 § punkt 4
innebär  till  en  början  att  en
uppräkning  görs  av  ett  antal
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som,
om  de  avvisas,  skall  föranleda
avstängning.
Här nämns även arbetsmarknadspolitisk
etgärd i form av anställning. Utskottet
har svårt att se skälet till denna
reglering. Att avstängning kan  ske
följer  redan av punkterna  1-3  i
lagrummet.  Vidare skall avstängning
kunna ske på grund av avvisning av
 praktikperiod .         Denna
arbetsmarknadspolitiska åtgärd  nämns
ingen annanstans i lagen - jämför vad
som sagts ovan i anslutning till 7 §.
Utskottet föreslår att lagregeln  i
stället  knyter  an till  begreppet
arbetsmarknadspolitisk  åtgärd  resp.
utbildning     med     särskild
studiefinansiering  (avsnitt  6.7  i
propositionen).
Regeln skulle möjligen kunna förstås
så att avstängning bara kan ske om den
försäkrade avvisat en åtgärd, inte om
den avbrutits av en icke godtagbar
anledning. På motsvarande sätt som för
närvarande bör enligt utskottets mening
avstängning kunna ske även  i  det
sistnämnda fallet, vilket bör klargöras
i lagtexten.
Vidare   uppkommer  frågan   hur
avstängningsreglerna förhåller sig till
den föreslagna nya åtgärden offentliga
tillfälliga arbeten för äldre (OTA).
Enligt  ordalydelsen är  paragrafens
punkter 1-3 tillämpliga i detta fall,
dvs. avstängning skall ske om  den
försäkrade  lämnar ett arbete  utan
giltig anledning eller avvisar  ett
lämpligt sådant arbete.
Frågan kan ställas om det är rimligt
att avstänga en arbetslös som inte vill
acceptera ett erbjudande om  sådant
arbete eller lämnar arbetet. Utskottet
vill för sin del hänvisa till att
avstängningsreglerna enligt 29 § 1-3
inte  är  ovillkorliga.  En  viss
skälighetsbedömning skall ske genom att
det skall saknas giltig anledning att
lämna arbetet resp. att det erbjudna
arbetet  skall  vara   lämpligt .
Utskottet anser det rimligt att man vid
prövningen av dessa rekvisit väger in
den speciella situation som målgruppen
för åtgärden befinner sig i. Man bör
kunna se betydligt mildare på dessa
 vägransfall än på övriga fall.
Utskottet föreslår att 29 § punkt 4 ALF
resp. 26 § punkt 4 KAS får följande
lydelse.
"4.  avvisat  erbjudande  om  en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller om
en utbildning med en studiefinansiering
som motsvarar arbetslöshetsersättningen
eller utan giltig anledning avbrutit en
sådan åtgärd eller utbildning."
Finansutskottet  har  utifrån  sitt
beredningsområde inget att tillägga till
de kommentarer arbetsmarknadsutskottet
gör    i    anslutning    till
avstängningsreglerna.  Finansutskottet
föreslår att 29 § punkt 4 ALF och 26 §
punkt 4 KAS ändras i enlighet  med
arbetsmarknadsutskottets förslag och att
man således i lagtexten klargör att
avstängning skall ske även i de fall man
utan  giltig  anledning avbryter  en
pågående åtgärd.
Finansutskottet föreslår således att
rikdagen     godkänner     vad
arbetsmarknadsutskottet  anfört   om
avstängningsreglerna i ALF och KAS.
Övergångsbestämmelser
Arbetsmarknadsutskottet framför följande
synpunkter på propositionens  förslag
till     ikraftträdande     och
övergångsbestämmelser för ändringarna i
ALF och KAS.
Ikraftträdande           och
övergångsbestämmelser
De nya reglerna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997. Enligt motiven
skall  den nya ordningen få snabbt
genomslag. Därför bör hänsyn tas även
till redan förbrukade ersättningsdagar.
Den  föreslagna  övergångslösningen
kräver enligt utskottets mening vissa
kompletteringar. Det bör till en början
klargöras  när ersättningstid  skall
börja löpa. Vidare bör det klargöras
vad  som  skall gälla  övergångsvis
beträffande   längden   på   den
ersättningsperiod  som  löper  vid
ikraftträdandet.  Enligt  utskottets
mening bör de äldre reglerna gälla
övergångsvis. Äldre personer kan inom
såväl  ALF  som  KAS  ha  längre
ersättningsperioder, som de således bör
få  utnyttja fullt ut.  En  normal
ersättningsperiod om 150 dagar inom KAS
förlängs inte. De äldre reglerna bör
också gälla vad avser förbrukningen av
ersättningsdagar.
Enligt  utskottets mening  är  det
rimligt att se till förhållandena upp
till ett år före ikraftträdandet, dvs.
från den 1 januari 1996.
I övrigt krävs enligt utskottets mening
inga särskilda övergångsbestämmelser.
Det innebär bl.a. att prövningen av
arbetsvillkoret efter ikraftträdandet
sker enligt 6 och 7 §§ i deras nya
lydelse.
Utskottet föreslår följande lydelse av
övergångsbestämmelsen.
"För den som vid ikraftträdandet har en
löpande   ersättningsperiod   skall
följande gälla. Ersättningstiden enligt
14 § skall anses ha börjat löpa den 1
januari 1996 eller vid den  senare
tidpunkt   då   ersättningsperioden
påbörjats.     Den     löpande
ersättningsperiodens  längd  bestäms
enligt 14 § i dess äldre lydelse.
Ersättningsdagar  i  den  löpande
ersättningsperioden som enligt de äldre
reglerna    förbrukats     före
ikraftträdandet   avräknas   från
ersättningstiden i den mån de hänför
sig till tiden efter den 1 januari
1996."
Finansutskottet har för egen del inget
att erinra mot att övergångsreglerna
kompletteras    på    det    av
arbetsmarknadsutskottet angivna sättet.
Finansutskottet föreslår sålunda att
riksdagen     godkänner     vad
arbetsmarknadsutskottet  anfört   om
övergångsbestämmelser.
Ökning av antalet karensdagar
Finansutskottet har i det föregående
ställt  sig  bakom de förslag  till
dndringar  som arbetsmarknadsutskottet
anser  bör  göras  i  de  framlagda
lagförslagen. Ändringsförslagen innebär
att den samlade besparingseffekten av
propositionens  förslag  övergångsvis
försvagas.
Utan  att lägga fram något konkret
förslag    i    frågan    pekar
arbetsmarknadsutskottet i sitt yttrande
på  möjligheten  att  öka  antalet
karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
och KAS från fem till sex. Detta förslag
bör  enligt  finansutskottets  mening
utnyttjas  för  att  finansiera  de
försvagningar  som  framkommer  vid
årsskiftet med utskottets förslag. Med
en sådan lösning är dessa försvagningar
väl finansierade.
Finansutskottet föreslår sålunda  att
antalet karensdagar i ALF och KAS ökas
från fem till sex den 1 januari 1997.
Förslaget föranleder ändring av 13 §
första stycket ALF och KAS där ordet
"fem" i första meningen ersätts med
"sex".
Arbetsmarknadsutskottets förslag till
ändringar av ALF och KAS bör alltså
kompletteras med att 13 § i de båda
lagarna ändras på angivet sätt.
Ändringen bör enligt finansutskottets
mening genomföras på följande  sätt.
Efter    ikraftträdandet    gäller
karensvillkoret enligt 13 § i dess nya
lydelse när rätten till ersättning för
en   första   eller   ytterligare
ersättningsperiod skall prövas. Den som
påbörjat  en  ersättningsperiod  före
ikraftträdandet behöver inte uppfylla
det  nya  karensvillkoret  vid  ny
arbetslöshet enligt 15 § första stycket
första  meningen. Den som  fullgjort
karensdagar före ikraftträdandet men vid
den tidpunkten ännu inte börjat lyfta
ersättning omfattas däremot av det nya
karensvillkoret.
Finansutskottet föreslår att riksdagen
godkänner vad utskottet här anfört om
vkning av antalet karensdagar i ALF och
KAS.
Lagförslagen i övrigt
Såsom  framgår  av  den  lämnade
redovisningen          föreslår
arbetsmarknadsutskottet  att  de  i
propositionen föreslagna ändringarna i
ALF och KAS jämkas på några punkter.
Arbetsmarknadsutskottet har föreslagit
ändring av 6 § tredje stycket ALF och
KAS i fråga om om arbetsvillkoret, 8 §
första stycket punkt 2 ALF och KAS i
fråga om överhoppningsbar tid, 20 §
tredje  stycket  ALF  i  fråga  om
normalarbetstid, 29 § punkt 4 ALF resp.
26  §  punkt  4 KAS  i  fråga  om
avstängningsregler         samt
övergångsbestämmelserna i ALF och KAS.
Finansutskottet har  för  egen  del
föreslagit att 13 § första stycket ALF
och  KAS ändras i fråga om antalet
karensdagar.
Finansutskottet föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till ändringar
av ALF (yrkande 27) och KAS (yrkande 28)
med  dessa  ändringar  och  tillägg.
Utskottets förslag till ändringar i de
båda lagförslagen framgår av den till
detta betänkande fogade bilaga 2.
Ersättning till deltidsarbetslösa
Vänsterpartiet begär i motion Fi116 att
de tidigare reglerna för ersättning till
deltidsarbetslösa  skall  återinföras
(yrkande 54). Vad som krävs för att
effektivt bekämpa missförhållandena för
deltidsarbetslösa    är    enligt
Vänsterpartiet arbetsrättsliga reformer
och   riktade   insatser   från
förmedlingarnas sida. I avvaktan  på
dessa  åtgärder  bör  de  tidigare
ersättningsreglerna återinföras.
Arbetsmarknadsutskottet    avstyrker
motionärernas  förslag,  bl.a.  med
hänvisning  till att utredningen  om
ersättning  vid  arbetslöshet  och
omställning, ARBOM, kommer att pröva
frågor  med  anknytning  till  de
deltidsarbetslösa. ARBOM väntas senare i
år presentera sina förslag.
Vänsterpartiet har i  en  avvikande
mening tillstyrkt sitt förslag.
Finansutskottet         biträder
arbetsmarknadsutskottets  förslag  och
avstyrker motion Fi116 (v) yrkande 54.
Allmän arbetslöshetsförsäkring
Moderata samlingspartiet lägger i motion
A49  fram ett förslag om en allmän
arbetslöshetsförsäkring som  behandlar
alla  arbetslösa lika (yrkande  39).
Motionärerna anser att det helt saknas
skäl att knyta ersättningen till de
fackliga  organisationerna, så  länge
staten  i  praktiken  står   för
finansieringen.  Ersättning  bör  ges
endast vid tillfälligt inkomstbortfall.
Inträde bör beviljas efter tolv månaders
arbete. Ersättningen bör grundas på den
genomsnittliga lönen under de 24 sista
månaderna före arbetslösheten och uppgå
till 75 %. Ersättningsperioden bör vara
begränsad till 300 dagar för att gränsen
skall fylla sitt syfte att skapa en
positiv  drivkraft  för  ett  aktivt
arbetssökande. Kommunerna bör ansvara
för  ersättningen till dem som inte
längre   omfattas.  Den  enskildes
egenfinansiering bör öka för att stärka
incitamenten till en lönebildning som
medför en god tillgång till arbete. En
sådan allmän arbetslöshetsförsäkring bör
inrättas  från  1997.  Skyddet  vid
arbetslöshet  måste  sedan  utvecklas
vidare  med  hänsyn  till  den  mer
mångfasetterade arbetsmarknaden.
Kristdemokraterna upprepar i  motion
Fi118 sitt tidigare krav på en allmän
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som
ersätter            nuvarande
arbetslöshetsförsäkring och KAS enligt
det   system  som  infördes   av
fyrpartiregeringen    år    1994.
Ersättningsnivån bör vara minst 80 %
(yrkande 28).
Arbetsmarknadsutskottet hänvisar  till
den  pågående  ARBOM-utredningen  och
avstyrker  förslagen  i  de  båda
motionerna. Det saknas anledning att
föregripa detta utredningsarbete anser
arbetsmarknadsutskottet, som därför inte
finner skäl att ta ställning i sak till
förslaget om en återgång  till  den
allmänna obligatoriska försäkring som
fyrpartiregeringen införde år 1994.
I en gemensam avvikande mening förordar
Moderata  samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna och Kristdemokraterna att en
allmän           obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring återinförs.
Finansutskottet anser i  likhet  med
arbetsmarknadsutskottet att  de  båda
motionerna inte bör föranleda  någon
åtgärd.  Utskottet avstyrker  således
motionerna A49 (m) yrkande 39 och Fi118
(kds) yrkande 28.
Finansiering av höjningen av
ersättningsnivån
Vänsterpartiet vill enligt motion Fi116
ha  en  återgång  till  80   %
ersättningsnivå. Finansiering bör inte
ske genom besparingar på försäkringens
utgiftssida. I stället bör höjningen i
första hand finansieras externt inom det
samlade    budgetalternativ    som
Vänsterpartiet redovisat. Tänkbart är
också en mycket måttlig höjning  av
arbetsmarknadsavgiften   eller   en
begränsad höjning av bolagsskatten. Ett
annat alternativ är att den växling av
uttaget  av  arbetsgivaravgifter  som
föreslås  i  proposition  209  inte
genomförs. Med ett fortsatt system med
sänkt sjukförsäkringsavgift och  höjd
arbetsmarknadsavgift         kan
arbetslöshetsförsäkringen   tillföras
medel för ändamålet (yrkande 52).
Miljöpartiet de gröna anser  enligt
motion  Fi117  att  den  nuvarande
grundnivån i arbetslöshetsförsäkringen,
230 kr, är för låg. Ersättningsnivån bör
vara 80 % för lägre avlönade, vilket bör
finansieras genom införandet av ett s.k.
brutet  tak som för närvarande  bör
motsvara 4,2 basbelopp eller 12 700 kr
(yrkande 65). Vid inkomster därutöver
bör ersättningen vara 80 % för den del
av  inkomsten  som  ligger  under
brytpunkten och 40 % för återstoden
(yrkande 64).
Arbetsmarknadsutskottet hänvisar även i
denna fråga till den pågående ARBOM-
utredningen som bl.a. kommer att ta upp
frågor med anknytning till försäkringens
finansiering. Något skäl att föregripa
utredningsarbetet finns  inte,  anser
arbetsmarknadsutskottet som  avstyrker
förslagen i de båda motionerna.
Vänsterpartiet  och Miljöpartiet  de
gröna  biträder i var sin avvikande
mening sina respektive motionsförslag.
Enligt  finansutskottets  mening  bör
ersättningsnivån          inom
arbetslöshetsförsäkringen  höjas  till
80 % den 1 januari 1998. Utskottet anser
i likhet med regeringen att höjningen
skall  finansieras  fullt  ut  genom
besparingar              på
arbetslöshetsförsäkringens  utgiftssida
och  att finansieringen av höjningen
skall  vara säkerställd innan  något
förslag framläggs.
I  propositionen  anges  ett  antal
tänkbara besparingsalternativ som enligt
finansutskottets mening bör kunna ligga
till grund för fortsatta överväganden.
Det gäller dels möjligheten att begränsa
uppräkningen av ersättningen på grund av
löneavtal  till  högst  2  %,  dels
möjligheten     att     samordna
arbetslöshetsersättningen      med
avgångsvederlag, semesterersättning och
föräldrapenning.
Finansutskottet    instämmer    i
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
det i dag gällande maximala beloppet för
dagpenning enligt 17 § första stycket
inte  bör höjas i samband med  att
ersättningsnivån höjs till 80 %.
Med  hänvisning  härtill  avstyrker
utskottet motionerna Fi116 (v) yrkande
52 och Fi117 (mp) yrkandena 64 och 65.
Förslag på tilläggsbudget
Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan
riksdagen  för löpande  budgetår  på
tilläggsbudget göra en ny beräkning av
statsinkomster samt ändra anslag och
anvisa nya anslag. Så har skett i ett
antal propositioner under innevarande
budgetår, vilket finansutskottet senast
redovisat i betänkandet 1995/96:FiU10. I
propositionerna 207 (s. 32-37) och 222
(s. 3.1-3.7) återfinns sammanfattningar
av de förslag som nu läggs fram för
riksdagens beslut samt de förslag som
aviseras. Regeringen anger att flera av
förslagen mot bakgrund av ärendets natur
har beretts i annan ordning än vad som
normalt sker när en längre beredningstid
står till buds.
Regeringen har tidigare uttalat att för
att  bibehålla  förtroendet  för  de
offentliga    finanserna    skall
utgiftsökningar och inkomstminskningar
vara fullt finansierade genom samtidigt
beslutade  utgiftssänkningar   eller
inkomstökningar (prop. 1994/95:100 bil.
1). Regeringen redovisar i förevarande
proposition  hur  förslagen  skall
finansieras.
De anslagsförändringar som föreslås på
tilläggsbudget för budgetåret 1995/96
innebär en bruttoökning som uppgår till
3 miljarder kronor. De finansieras genom
lika  stora  inleveranser  från  det
statliga bolaget Securum.
Tabell 7 Specifikation av förändringar i
utgiftsanslagen för budgetåret
1995/96 i förhållande till statsbudgeten
1000-tal kronor
Belopp
Förslag till Förändring
i stats-     nytt
anslags- Ökning (+)
budgeten
belopp    Minskning(-)
Förslag
Statschefen och regeringen
Samarbete och utveckling inom
Östersjöregionen,   reservationsanslag
1 000 000 +1 000 000
Näringsdepartementet
Program för småföretagsutveckling,
förnyelse     och     tillväxt,
reservationsanslag      1 000 000
+1 000 000
Miljödepartementet
Investeringsbidrag för
främjande av omställning i
ekologiskt hållbar riktning,
reservationsanslag      100  000
1 100 000 +1 000 000
Summa   totalt       100   000
3 100 000 +3 000 000
Finansiering
Utdelning     från     Securum
+3 000 000
Ytterligare utdelning från Securum på 3
miljarder   kronor   används   som
finansiering  av  förändringar  på
inkomstsidan   under    budgetåren
1995/96-1999. I praktiken avses dessa
medel inlevereras under åren 1997 och
1998.
Förfarandet  att använda indragningar
från  Securum  som finansieringskälla
kritiseras i två motioner.
I motion Fi109 (m) anförs att endast
2,8  miljarder  kronor  av  den  av
regeringen    totalt    föreslagna
inleveransen från Securum bör tas i
anspråk.  Detta  belopp  motsvarar
bortfallet av stämpelskatt åren 1996 och
1997. Vad i övrigt kan erhållas vid en
avveckling av Securum bör användas för
att  nedbringa budgetunderskottet och
statsskulden.
I motion Fi110 (fp) avvisas bestämt den
enligt   motionärerna   undermåliga
finansieringen av regeringens förslag.
Enligt  motionärerna sänker förslaget
trovärdigheten  i   den   pågående
budgetsaneringen.   Att    använda
inleveranser från Securum, vilket  i
praktiken            innebär
fastighetsförsäljningar  till  statlig
konsumtion  är  oacceptabelt.   De
fastigheter som Securum äger har staten
övertagit som en följd av bankkrisen.
Försäljning av dessa har i tidigare
skede betraktats som en återbetalning av
bankstöd.  Kostnaderna för bankstödet
lånades  upp  och  belastar   nu
statsskulden. Det enda rimliga är, menar
motionärerna,  att  intäkter  från
fastigheter som försäljs används till
att betala av på statsskulden.
Finansutskottet   konstaterade   vid
behandlingen  av  den   ekonomiska
vårpropositionen  (prop.  1995/96:150,
bet. FiU10) att de ändringar som då
gjordes på tilläggsbudget innebar att
utgifterna  på  statsbudgeten  för
innevarande budgetår 1995/96 minskat med
omkring   1,3  miljarder   kronor.
Sammantaget hade därmed ändringarna på
tilläggsbudget   under   innevarande
budgetår inneburit en nettobelastning om
ca 1,2 miljarder kronor.
Utskottet     noterar     med
tillfredsställelse att de förslag till
ökade utgifter på tilläggsbudget som nu
läggs  fram  i proposition  222  är
finansierade.  De   av   utskottet
tillstyrkta utgiftsökningarna avser en
engångsvis uppbyggnad av tre anslag.
Utskottet har inga invändningar  mot
finansieringen.
Övrigt
Arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen
Enligt  lagen (1991:1047) om sjuklön
utges inte sjuklön för den första dagen
i  sjuklöneperioden. För de följande
dagarna  i  sjuklöneperioden  utgör
sjuklönen    75     %     av
anställningsförmånerna. Sjuklöneperioden
omfattar den första dag arbetstagarens
arbetsförmåga är nedsatt på grund av
sjukdom  och  de därpå följande  13
kalenderdagarna.   Om   sjukperioden
fortsätter efter sjuklöneperioden utges
ersättning i form av sjukpenning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. I
proposition 1995/95:209 har regeringen
föreslagit att sjuklöneperioden fr.o.m.
den 1 januari 1997 skall förlängas från
två till fyra veckor.
I motion Fi110 (fp) krävs att riksdagen
skall upphäva beslutet om förlängning av
sjuklöneperioden (yrkande 9).  Enligt
motionärerna kommer de nya reglerna att
slå  särskilt hårt mot  mindre  och
medelstora företag, dvs. just de företag
som regeringen säger sig värna om.
I motion A46 (kds) begärs att riksdagen
beslutar  att  dagens  regler  för
arbetsgivarperiod  i  sjukförsäkringen
skall  gälla  även  fortsättningsvis
(yrkande 10). Enligt motionärerna skulle
en  förlängd  sjuklöneperiod  verka
hämmande för tillväxten och försvåra för
dem som inte har god hälsa att få en
anställning,
Socialförsäkringsutskottet konstaterar i
sitt yttrande (SfU6y) att regeringen i
proposition  1995/96:209  har  lämnat
förslag om att sjuklöneperioden skall
förlängas från 14 till 28 dagar fr.o.m.
den 1 januari 1997. Avsikten är att
riksdagen  skall  behandla   denna
proposition jämte motioner under hösten.
Med    hänsyn   därtill   anser
socialförsäkringsutskottet att det för
närvarande inte är påkallat med någon
åtgärd från riksdagens sida i denna
fråga och avstyrker bifall till de två
aktuella motionsyrkandena.
Finansutskottet  har  ingen  annan
uppfattning              än
socialförsäkringsutskottet   angående
frågans hantering. Utskottet avstyrker
därför motionerna Fi110 (fp) yrkande 9
och A46 (kds) yrkande 10.
Rehabilitering
I motion A49 (m) begärs ett nytt system
för   rehabilitering.  I  motionen
ifrågasätts    det     nuvarande
rehabiliteringssystemets  effektivitet
(yrkande 53). Enligt motionärerna är
lagstiftning och kontroll sannolikt lika
problematiska som verktyg här som på
flertalet  andra  områden  som  är
relaterade   till   den   moderna
arbetsmarknaden. Motionärerna anser att
det vore mer ändamålsenligt att bygga
ett rehabiliteringssystem på ett mera
direkt  samarbete  med  företagen.
Överenskommelser med företag om  att
dessa   svarar   för   preciserade
rehabiliteringsuppgifter vore troligen
bättre    än    den   nuvarande
institutionaliseringslinjen.
Enligt motion Fi116 (v) bör förslaget
från Arbetsmarknadspolitiska kommittén
(SOU  1996:34)  om  en  samordnad
rehabilitering    nu    genomföras
(yrkande 27). Enligt förslaget skall
försäkringskassan,  arbetsförmedlingen
och      kommunen      bilda
samverkansorganisation på lokal nivå för
planering   och   beställning   av
rehabiliterings-    och    andra
arbetsförberedande insatser.
Socialförsäkringsutskottet  redogör  i
sitt  yttrande (SfU6y) för nuvarande
regelsystem   när   det   gäller
rehabilitering  liksom  för  pågående
utrednings- och beredningsarbete samt
riksdagens tidigare uttalanden när det
gäller behovet av ett väl fungerande
rehabiliteringsarbete.
Socialförsäkringsutskottet pekar förutom
på  de  föreliggande förslagen  från
Arbetsmarknadspolitiska kommittén även
på det pågående arbetet i Sjuk- och
arbetsskadekommittén.       Enligt
socialförsäkringsutskottets mening bör
det   omfattande  utrednings-  och
beredningsarbetet som för  närvarande
pågår avvaktas. Motionerna bör därför
avslås. Avvikande meningar har anmälts
av   företrädarna   för   Moderata
samlingspartiet och Vänsterpartiet till
förmån   för   deras   respektive
motionsyrkanden.
Finansutskottet anser i  likhet  med
socialförsäkringsutskottet att det för
närvarande med hänsyn till  pågående
arbete inom området inte är påkallat med
några initiativ från riksdagens sida när
det  gäller  rehabiliteringsfrågorna.
Utskottet avstyrker därför motionerna
A49 (m) yrkande 53 och Fi116 (v) yrkande
27.
Förtidspensionering
I  motion  Fi116  (v)  anförs  att
förtidspensionering fr.o.m. årsskiftet
1996/97 kommer att medges endast på
grund  av medicinska skäl. Även  om
förtidspensioneringen som  metod  bör
minimeras  blir  enligt  motionärerna
pressen  på  individen  i  dagens
arbetsmarknadsläge orimligt stor.  En
modifierad  s.k.  äldreregel   vid
förtidspension  bör  därför  prövas
tillsammans  med andra kompletterande
åtgärder (yrkande 28).
Socialförsäkringsutskottet  tar  upp
frågan i sitt yttrande (SfU6y) till
finansutskottet.
Socialförsäkringsutskottet   redovisar
inledningsvis gällande regler,  vilka
främst   tar  sikte  på  nedsatt
arbetsförmåga   som   grund   för
förtidspensionering.  I  fråga  om
försäkrad som fyllt 60 år gäller för
närvarande  de  s.k.  äldrereglerna.
Bedömningen gäller därvid främst den
försäkrades förmåga och möjlighet att
bereda sig fortsatt inkomst genom sådant
arbete som han tidigare utfört eller
genom  annat  för honom tillgängligt
lämpligt  arbete.  Dessa  äldreregler
upphör dock att gälla vid årsskiftet
1996/97 (prop. 1994/95:147, bet. SfU10,
rskr. 343).
I  den  proposition  som  föregick
riksdagsbeslutet uppgav regeringen att
det  är  av stor vikt att uppkomna
kostnader  på grund av sjukdom  och
arbetslöshet  i  största   möjliga
utsträckning    hanteras    inom
socialförsäkringen      respektive
arbetsmarknadspolitiken.  En   sådan
strävan  skulle  enligt  regeringen
underlätta  politiska  prioriteringar
mellan olika politikområden samt bidra
till att stärka tilltron till systemen.
Särskilt  viktigt var  detta  enligt
regeringen   när    de    olika
ersättningssystemen utsätts för stort
ekonomiskt  tryck.  Förslaget  skulle
därför enligt propositionen ses som ett
första  steg  mot en  renodling  av
förtidspensioneringen  till  att  ge
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på
grund av medicinska faktorer. För att
avskaffandet  av  äldrereglerna  inte
skulle få orimliga sociala konsekvenser
skulle  ändringen  enligt  regeringen
genomföras i samband med att särskilda
åtgärder      görs      inom
arbetsmarknadspolitiken  för   äldre
personer i arbetskraften.
Socialförsäkringsutskottet    delade
regeringens bedömning och tillstyrkte
lagändringen.   Riksdagen   biföll
utskottets           förslag.
Socialförsäkringsutskottet anger nu i
sitt yttrande att man vidhåller sin
tidigare  uppfattning  att  det  är
motiverat  att  avskaffa  de  s.k.
äldrereglerna. Motionsyrkandet avstyrks
således av utskottet. Representanterna
för Vänsterpartiet och Miljöpartiet har
gemensamt anmält en avvikande mening i
frågan.
Finansutskottet  gör  inget  annat
ställningstagande           än
socialförsäkringsutskottet och avstyrker
därför motion Fi116 (v) yrkande 28.
Samordning av olika ersättningssystem
I   motion  Fi117  (mp)   begärs
tillkännagivanden  om  behovet  av
samordning av olika ersättningssystem
och om en parlamentarisk beredning för
samordning av sådana system (yrkandena
58 och 59). Motionärerna pekar på att
det för närvarande finns en stor mängd
ersättningssystem för människor som är
sjuka, arbetslösa, har sociala problem,
deltar i någon arbetsmarknadspolitisk
åtgärd eller genomgår utbildning. Enligt
vad som anförs i motionen skulle en
bättre organisatorisk samverkan på lokal
nivå underlättas av en samordning eller
sammanslagning     av     olika
ersättningssystem.
Ersättningssystemen  är  nu  under
utredning  i  olika  sammanhang  och
motionärerna menar att det finns tecken
på  att  resultaten  kan  medföra
ytterligare splittring mellan systemen.
För att få den nödvändiga samordningen
och  överblicken  bör  därför  en
parlamentarisk beredning tillsättas med
uppgift att utarbeta ett samlat och
samordnat  förslag  för  de  olika
ersättningssystemen. Beredningen bör ske
snabbt och bygga på den information och
det arbete som gjorts av de kommittéer
och utredningar som har och har haft
till  uppgift  att  se  över  olika
ersättningssystem, anförs i motionen.
Socialförsäkringsutskottet anför i sitt
yttrande (SfU6y) att de olika sociala
ersättningssystemen främst  har  till
uppgift att trygga människors ekonomi
genom en omfördelning av resurser när de
drabbas av mer eller mindre oförutsedda
händelser som exempelvis ohälsa eller
arbetslöshet.   I   det   pågående
utredningsarbetet   finns   enligt
socialförsäkringsutskottet en  strävan
till  en  renodling  av  de  olika
ersättningssystemen. Som exempel anges
arbetet i Sjuk- och arbetsskadekommittén
samt   pågående   utredningar   om
arbetslöshetsersättningen      och
studiestödssystemet.
Socialförsäkringsutskottet     pekar
särskilt   på  att   Sjuk-   och
arbetsskadekommittén skall ägna speciell
uppmärksamhet åt samspelet mellan olika
ersättningssystem  och  att  bättre
harmonisera reglerna i olika delar av
trygghetssystemet.
Socialförsäkringsutskottet utgår för sin
del från att samspelet mellan olika
ersättningssystem särskilt uppmärksammas
i  det  fortsatta  utrednings-  och
beredningsarbetet  och  förordar  att
motion Fi117 (mp) avstyrks i denna del.
Miljöpartiet har anmält en avvikande
mening  till  förmån  för   sitt
motionsyrkande.
Finansutskottet  konstaterar  att  de
problem som uppmärksammats i motionen
spänner  över  flera  politikområden.
Förutom socialföräkringen berörs inte
minst också arbetsmarknadspolitiken och
arbetslöshetsförsäkringen.      Av
statsfinansiella skäl är det angeläget
att  olika offentliga åtaganden noga
prövas och att möjligheterna att minska
utgifterna   tas   till   vara.
Finansutskottet vill peka på behovet av
bättre  samspel  mellan  de  olika
ersättningssystemen,      tydligare
avgränsning mellan systemen och behovet
av harmonisering av reglerna. Ett arbete
med denna inriktning pågår sedan några
år.  Finansutskottet utgår från  att
regeringen ägnar stor uppmärksamhet åt
samordningsfrågorna i  den  fortsatta
beredningen   av  förslagen   från
Arbetsmarknadpolitiska  kommittén  och
Sjuk-   och   arbetsskadekommittén.
Utskottet ser för närvarande inte behov
av någon parlamentarisk beredning. Något
särskilt initiativ från riksdagens sida
är  därför  inte påkallat. Utskottet
avstyrker  med hänvisning  till  det
anförda motion Fi117 (mp) yrkandena 58
och 59.
Förmånsrätt och lönegaranti
I motion A49 (m) begärs förslag till
ändring i förmånsrättslagen beträffande
förmånsrätt för skattefordringar och ett
tillkännagivande till  regeringen  om
reformering   av   systemet   med
löneförmånsrätt   och   lönegaranti
(yrkandena  23 och 24). Motionärerna
anser att skatteförmånsrätten är  en
väsentlig omständighet när företag skall
räddas  genom  rekonstruktion.  Vid
rekonstruktioner är det  mycket  små
marginaler  som  avgör   om   en
rekonstruktion skall komma till stånd
eller  inte.  Därför  bör,  enligt
motionärernas          mening,
skatteförmånsrätten tas bort. Ett mer
jämbördigt  regelsystem för  samtliga
fordringsägare, inklusive staten, skulle
vara till fördel för alla parter. Om
staten  tvingas  att  bevaka  sina
fordringar på samma villkor som övriga
fordringsägare skulle dessutom, anser
motionärerna,  oseriös  företagsamhet
sannolikt  kunna upptäckas  betydligt
snabbare än vad som sker i dag.
När  det gäller lönegarantin  anför
motionärerna att nuvarande bestämmelser
innebär risker för en snedvridning av
konkurrensen     genom     s.k.
bekvämlighetskonkurser.  I  motionen
föreslås  förenklingar  som,  enligt
motionärerna, innebär ett fortsatt gott
grundskydd    för   arbetstagarna,
eliminering av riskerna för snedvridning
av    konkurrensen,    förenklad
administration och minskade utgifter för
staten. Förslaget går bl.a. ut på att de
medel som betalats in av arbetsgivarna
till lönegarantifonden i stället skall
betalas till försäkringskassan. Vidare
bör, anser motionärerna, den koppling
som   i   dag   finns   mellan
lönegarantibestämmelserna      och
förmånsrätten upphävas.
Lagutskottet erinrar i sitt yttrande
(LU6y)  till finansutskottet om  att
regeringen i slutet av år 1995 beslutat
om direktiv till en kommitté med uppgift
att utreda frågor om bl.a. förmånsrätt i
konkurs och lönegaranti. I yttrandet
gör  lagutskottet  en  översiktlig
redovisning av lagstiftningen på området
och  av kommitténs utredningsuppdrag.
Kommitténs huvuduppgift  är  att  ta
ställning  till  dels  om  statens
förmånsrätt för skatter bör slopas, dels
om företagshypotek bör ges en annan
ställning än det har i dag och dels om
arbetstagares    löneskydd    vid
arbetsgivarens konkurs kan förbättras
utan  att  statens  kostnader  för
lönegarantin ökar. Av direktiven framgår
att utredningen är oförhindrad att lägga
fram förslag som innebär att kopplingen
mellan lönegarantin och förmånsrätten
löses upp.
Lagutskottet   erinrar   om   att
motionsyrkanden liknande de nu aktuella
prövades i början av juni 1996 i samband
med  att  riksdagen antog lagen  om
företagsrekonstruktion       (bet.
1995/96:LU11 s. 28). Enligt lagutskottet
har  några  nya omständigheter  inte
tillkommit  som  bör  föranleda  att
riksdagen    nu   frångår    de
ställningstaganden  som  gjordes  tre
veckor  tidigare. Lagutskottet  anser
därför att de aktuella motionsyrkandena
för närvarande inte bör föranleda någon
riksdagens vidare åtgärd. En avvikande
mening har anmälts av företrädarna för
Moderata samlingspartiet.
Finansutskottet konstaterar för sin del
att  några  nya omständigheter  inte
föreligger i förhållande till läget för
en månad sedan. Riksdagens beslut med
anledning av föreliggande motionskrav
bör  därför  inte  nu  omprövas.
Finansutskottet intar  således  samma
ståndpunkt  som  lagutskottet  och
avstyrker motion A49 (m) yrkandena 23
och 24.
Stöd till kulturarbetare
Enligt motion Fi117 (mp) bör regeringen
lägga fram förslag om förändring av
stödet till kulturarbetare (yrkande 23).
Stödet bör vara generellt och utformas
som ett konstnärstillägg motsvarande 70
% av inkomsten upp till 50 000 kr per år
och utgå med högst 35 000 kr. Vid en
inkomst överstigande 80 000 kr per år
bör  stödet avtrappas för att  helt
upphöra vid en årsinkomst om 150 000 kr.
Kulturutskottet hänvisar i sitt yttrande
(KrU12y) till att Kulturutredningen i
sitt  slutbetänkande  Kulturpolitikens
inriktning (SOU 1995:84)  har  ägnat
frågan om ett generellt konstnärsstöd
särskild uppmärksamhet (s. 254-258 samt
661-689). En av de stödformer som har
övervägts är ett konstnärstillägg med
samma  principiella  utformning  som
föreslås i motion Fi117. Utredningen gör
bedömningen att en stödform av detta
slag  inte  bör  införas.  Efter
remissbehandling av Kulturutredningens
betänkande   bereds   ärendet   i
regeringskansliet. Avsikten är att en
kulturproposition  skall  föreläggas
riksdagen    i   samband    med
budgetpropositionen i september månad.
Kulturutskottet    anser     att
beredningsarbetet inte bör föregripas,
varför motion Fi117 (mp) bör avstyrkas
vad avser de förslag som faller inom
kulturutskottets beredningsområde. Till
yttrandet har fogats en avvikande mening
från Miljöpartiet de grönas företrädare.
Finansutskottet har inte anledning att
göra någon annan bedömning av förslaget
dn kulturutskottet och avstyrker därmed
motion Fi117 (mp) yrkande 23.

Hemställan

Utskottet hemställer
Den ekonomiska politiken
1.  beträffande målet om  en
halvering   av   den   öppna
arbetslösheten
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:207 yrkande  2
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi109    yrkande    2,
1995/96:Fi110    yrkande    2,
1995/96:Fi111 yrkandena  3 och 4,
1995/96:Fi112    yrkande    2,
1995/96:Fi113  yrkande  2   och
1995/96:Fi117 yrkande 5 godkänner vad
regeringen har anfört om målet att
halvera den öppna arbetslösheten till
4 procent år 2000,
res. 1 (m, fp, kds)
res. 2 (v)
res. 3 (mp)
2.  beträffande  kontinuerlig
rapportering  om  sysselsättningen
m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   55   och
1995/96:Fi115 yrkande 1,
res. 4 (m, fp)
3.   beträffande   allmänna
riktlinjer  för  den  ekonomiska
politiken
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:207 yrkande  1
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:A49 yrkandena 1, 2 och 40,
1995/96:Fi109    yrkande    1,
1995/96:Fi110    yrkande    1,
1995/96:Fi111 yrkandena 1 och  2,
1995/96:Fi112    yrkande    1,
1995/96:Fi113    yrkande    1,
1995/96:Fi117 yrkandena 1-4, 6 och 42
godkänner de allmänna riktlinjer för
den  ekonomiska  politiken  som
regeringen har förordat samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
res. 5 (m, fp, kds)
res. 6 (v)
res. 7 (mp)
4. beträffande utgiftstak och
fördelning på utgiftsområden
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi109 yrkandena 3 och 4 samt
1995/96:Fi110 yrkande 3,
res. 8 (m)
res. 9 (fp)
5.  beträffande  studier  av
internationella exempel
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 3,
res. 10 (m, fp)
6.    beträffande   svensk
arbetsmarknad  i  ett  europeiskt
perspektiv
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi125,
res. 11 (m,  fp,
kds)
7.  beträffande  Riksbankens
uppgifter
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi114,
Skattepolitiken
8.           beträffande
fördelningspolitiska effekter  av
skattepolitiken
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkandena 2 och 3,
res. 12 (v)
res.  13  (m)  -
motiv.
9.   beträffande  tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i vissa
fall
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  5
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    4,
1995/96:Fi117  yrkande  15  och
1995/96:Fi129  antar  regeringens
förslag  till  lag om  tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i vissa
fall,
res. 14 (m)
res. 15 (v, mp)
10.          beträffande
fastighetsskatt
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi115  yrkande  2   och
1995/96:Fi118 yrkande 1
res. 16 (m)
res. 17 (fp, kds)
11. beträffande stämpelskatt för
AP-fonden
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  6
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1984:404)  om
stämpelskatt           vid
inskrivningsmyndigheter,
12.  beträffande skatter  och
avgifter på motorfordon
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkandena 1-3
och  med  bifall  till  motion
1995/96:Fi133 samt med avslag  på
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 5
och  1995/96:Fi117 yrkandena 18-20
samt 1995/96:Fi120 yrkande 1 antar
regeringens förslag till
dels lag om ändring i lagen
(1996:537)  om  ändring  i  lagen
(1978:69) om försäljningsskatt  på
motorfordon med den ändringen att
övergångsbestämmelserna   erhåller
följande  som  Utskottets  förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1
oktober 1996.
2. Ändringarna i 4 § första stycket 1
och 8 § 1 träder dock i kraft den 1
augusti 1996.
3.          3.   De   nya
Försäljningskatt   lydelserna av 4 §
enligt 8 § 1 skall första stycket  1
inte  tas ut  om och 8 § 1 skall
skattskyldighet   tillämpas    om
inträtt efter den skattskyldighet
11 juni 1996.    inträtt efter den
10 juni 1996.
4.      Äldre  4. I övrigt gäller
föreskrifter gäller äldre föreskrifter
fortfarande i fråga i   fråga   om
om förhållanden som förhållanden  som
hänför  sig  till hänför  sig  till
tiden     före tiden     före
ikraftträdandet.   ikraftträdandena.
dels  lag  om  ändring  i
fordonsskattelagen (1988:327),
dels  lag  om  ändring  i
bilskrotningslagen (1975:343) med den
ändringen att övergångsbestämmelserna
erhåller  följande som  Utskottets
förslag betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1
augusti 1996.
2. Har skyldighet  2. Har skyldighet
att     betala att     betala
skrotningsavgift   skrotningsavgift
inträtt efter den inträtt efter den
11 juni 1996 skall 10 juni 1996 skall
avgift tas ut även avgift tas ut även
i   de   fall i   de   fall
försäljningsskatt  försäljningsskatt
inte skall betalas inte skall betalas
för sådana fordon för sådana fordon
enligt    lagen enligt    lagen
(1978:69)    om (1978:69)    om
försäljningsskatt  försäljningsskatt
på motorfordon.   på motorfordon.
3. För personbilar som är inrättade för
drift med elektricitet från batterier i
fordonet skall inte skrotningsavgift tas
ut  för tiden till och med den 31
december 1997.
res. 18 (m)
res. 19 (v)
res. 20 (mp)
13. beträffande tobaksskatt
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  4
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
14.  beträffande  regler  för
sparande i allemansfond
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  7
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi110    yrkande    6,
1995/96:Fi118  yrkande  2   och
1995/96:Fi120  yrkande  2  antar
regeringens förslag till  lag  om
upphävande av lagen (1994:1851) om
skattelättnader  för  sparande  i
allemansfond,
res. 21 (m, kds)
res. 22 (fp)
15.          beträffande
företagsbeskattning
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkandena 7 och 9,
res. 23 (v)
16.          beträffande
dubbelbeskattning av aktier  och
riskkapitalavdrag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46 yrkandena  5  och  6,
1995/96:A49 yrkandena  5  och  7,
1995/96:Fi110    yrkande    5,
1995/96:Fi116  yrkande  6   och
1995/96:Fi118 yrkandena 3, 6 och 7,
res. 24 (m,  fp,
kds)
res. 25 (v)
res.  26 (mp)  -
motiv.
17. beträffande avdragsrätt för
periodiseringsfonder
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  8   och
1995/96:Fi118 yrkande 4,
res. 27 (m,  fp,
kds)
res. 28 (v)
18.          beträffande
förmögenhetsbeskattning av aktier
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkandena 33 och 34,
res. 29 (m, kds)
res. 30 (mp)
19. beträffande åtgärder  för
enskilda   näringsidkare    och
fåmansföretag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49   yrkande   6   och
1995/96:Fi110 yrkande 8,
res. 31 (m,  fp,
kds)
20. beträffande beskattning av
royalty och patent, m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46 yrkande 7 och 1995/96:A49
yrkandena 8 och 9,
res. 32 (m,  fp,
kds)
21. beträffande nedsättning av
socialavgifter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49   yrkandena   12-14,
1995/96:Fi110    yrkande    4,
1995/96:Fi116    yrkande    10,
1995/96:Fi117 yrkandena 25 och 38
samt 1995/96:Fi118 yrkande 5,
res. 33 (m)
res. 34 (fp)
res. 35 (v)
res. 36 (mp)
res. 37 (kds)
22.          beträffande
förmånsbeskattning av bilar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   19   och
1995/96:Fi117 yrkande 21,
res. 38 (m)
res. 39 (mp)
res.  40  (v)  -
motiv.
23.          beträffande
inkomstbeskattning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49 yrkandena 11 och  15,
1995/96:Fi110    yrkande    7,
1995/96:Fi116    yrkande    11,
1995/96:Fi117  yrkande  22  och
1995/96:Fi118 yrkande 8,
res. 41 (m,  fp,
kds)
res. 42 (v)
res. 43 (mp)
24. beträffande skatteuppbörd
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46 yrkande 9, 1995/96:A49
yrkande 10 och 1995/96:Fi110 yrkande
10,
res. 44 (m,  fp,
kds)
25.          beträffande
energibeskattningen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 17,
res. 45 (m)
26. beträffande skatteavdrag för
yrkesfiskare
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi118 yrkande 35,
res. 46 (m, kds)
Näringspolitiken
27.  beträffande program  för
småföretagsutveckling, förnyelse och
tillväxt
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  8
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:A46 yrkandena 2  och  11,
1995/96:A49 yrkandena 4, 21 och 22,
1995/96:Fi117 yrkandena 32, 35-37,
39, 40 och 56, 1995/96:Fi119 yrkande
1,  1995/96:Fi134,  1995/96:Fi135,
1995/96:Fi136 och 1995/96:Fi137 till
Program  för småföretagsutveckling,
förnyelse   och   tillväxt   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  tolfte
huvudtiteln    anvisar    ett
reservationsanslag på 1 000 000 000
kr,
res. 47 (m)
res. 48 (fp)
res. 49 (mp)
res. 50 (kds)
28.  beträffande  översyn  av
reglerna inom tjänstesektorn
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A45 yrkande 1, 1995/96:A46
yrkande 12, 1995/96:A49 yrkandena 16
och 18 och 1995/96:Fi117 yrkande 41,
res. 51 (m,  fp,
kds)
res. 52 (mp)
29.  beträffande  stöd  till
jordbruket
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49   yrkandena   45-48,
1995/96:Fi116    yrkande    14,
1995/96:Fi118 yrkandena 30 och 34,
1995/96:Fi119  yrkande  2   och
1995/96:Fi132,
res. 53 (m)
res. 54 (v)
res. 55 (mp)
res. 56 (kds)
30. beträffande patentavgifter
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 13,
31. beträffande privatiseringar
av statliga företag
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 25,
res. 57 (m,  fp,
kds)
32. beträffande insatser  för
svensk formgivning
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi131,
33.  beträffande program  för
samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  9
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    15,
1995/96:Fi117    yrkande    24,
1995/96:Fi119  yrkande  3   och
1995/96:Fi123  yrkande  12  till
Samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen på  tilläggsbudget
till  statsbudgeten för budgetåret
1995/96  under första  huvudtiteln
anvisar ett reservationsanslag  på
1 000 000 000 kr,
res. 58 (m)
res. 59 (fp)
res. 60 (v)
res. 61 (mp)
34.  beträffande program  för
omställning till hållbar utveckling
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 10
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    16,
1995/96:Fi119  yrkande  4   och
1995/96:Fi123 yrkande 13 beslutar att
på tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 öka det under
fjortonde  huvudtiteln   anvisade
reservationsanslaget
Investeringsbidrag för främjande av
omställning  i ekologiskt  hållbar
riktning med 1 000 000 000 kr,
res. 62 (m)
res. 63 (fp)
res. 64 (v)
35.          beträffande
kretsloppsanpassade system
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkandena 7-14,
res. 65 (mp)
36.  beträffande  stöd  till
energiprojekt
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi118 yrkandena 31-33,
res. 66 (kds)
37.  beträffande miljöanpassat
transportsystem
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 16,
res. 67 (mp)
38. beträffande åtgärder för att
begränsa buller
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 17,
res. 68 (mp)
39.          beträffande
tredjepartsfinansiering     för
ekologiskt hållbar tillväxt
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 12,
res. 69 (v)
40.   beträffande  särskilda
insatser för omstrukturering i vissa
kommuner och landsting
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 11
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi119  yrkande  5   och
1995/96:Fi123 yrkande 10 godkänner
den föreslagna användningen av medel
på  det  under sjunde huvudtiteln
anvisade     reservationsanslaget
Särskilda insatser för vissa kommuner
och landsting,
res. 70 (m)
res. 71 (fp)
41. beträffande upphandling i
konkurrens
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 20,
res. 72 (m, fp)
42. beträffande övriga kommunala
frågor
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 43,
res. 73 (mp)
Utbildning för tillväxt
43.     beträffande
vuxenutbildning
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 12
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:A49  yrkande   33   och
1995/96:Fi121 yrkandena 1, 2 och 4
godkänner att en utbildningssatsning
görs i enlighet med de riktlinjer som
regeringen förordar,
res. 74 (m)
44. beträffande innehållet  i
utbildningarna m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   35   och
1995/96:Fi117 yrkande 50,
res. 75 (m, mp)
45. beträffande arbetslösa med
specifika läs- och skrivsvårigheter
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 51,
res. 76 (mp)
46. beträffande ökade insatser
från näringslivet i utbildningen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 52,
res. 77 (mp)
47.          beträffande
lärlingsutbildningen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   42   och
1995/96:Fi117 yrkande 54,
res. 78 (m, fp, mp,
kds)
48. beträffande fördelning av
vuxenutbildningssatsningen   mellan
folkbildningen och komvux
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 18 och 19,
1995/96:Fi118 yrkandena 10 och 11
samt 1995/96:Fi126,
res. 79 (v)
res. 80 (kds)
49.   beträffande   särskilt
utbildningsbidrag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 20 och 22,
1995/96:Fi117  yrkande  60  samt
1995/96:Fi127 yrkandena 1 och 2,
res. 81 (v)
res. 82 (mp)
50. beträffande barntillägget i
svuxa
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi118 yrkande 12,
res. 83 (kds)
51.          beträffande
högskoleutbyggnaden
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi118 yrkande 9,
res. 84 (kds)
52.  beträffande  kvalitet  i
utbildningen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49 yrkande 34, 1995/96:Fi121
yrkande 5 och 1995/96:Fi123 yrkande
11,
res. 85 (m,  fp,
kds)
53.          beträffande
forskningsområden  av  särskild
betydelse för Sverige
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 37,
res. 86 (m)
54. beträffande utbytet mellan
högskolor och näringsliv
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 53,
res. 87 (mp, kds)
55.          beträffande
stiftelsehögskolan i Jönköping
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi128,
res. 88 (m)
56.  beträffande  individuella
utbildningskonton
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46 yrkande 8, 1995/96:A49
yrkande 36, 1995/96:Fi118 yrkande 13
och 1995/96:Fi121 yrkande 3,
res. 89 (m,  fp,
kds)
57.          beträffande
betygskomplettering
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 17,
res. 90 (v)
58.   beträffande  nationell
skolpeng
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 32,
res. 91 (m)
59.  beträffande  databas  om
forskning
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 38,
res. 92 (m)
60.    beträffande    ny
utbildningsorganisation i Norrland
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 50,
res. 93 (m)
61.          beträffande
svenskundervisning för invandrare
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 49,
res. 94 (m)
62. beträffande utbildning  i
företagande
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46 yrkande 1, 1995/96:Fi117
yrkande 31 och 1995/96:Fi118 yrkande
14,
res. 95 (mp, kds)
Arbetsmarknad för ökad sysselsättning
63.          beträffande
arbetsmarknadspolitikens
inriktning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46 yrkande 13, 1995/96:A49
yrkande 41 i denna del, 1995/96:Fi116
yrkande 1, 1995/96:Fi117 yrkandena 44
och 45 samt 1995/96:Fi123 yrkande 1,
res. 96 (m,  fp,
kds)
res. 97 (v)
res. 98 (mp)
64. beträffande uppföljning av
arbetsmarknadspolitiken
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49 yrkande 41 i denna del,
1995/96:Fi116    yrkande    24,
1995/96:Fi117    yrkande    55,
1995/96:Fi118 yrkandena 15 och 17
samt 1995/96:Fi123 yrkande 2 i denna
del,
res. 99 (m)
res. 100 (fp)
res. 101 (v)
res. 102 (mp)
res. 103 (kds)
65. beträffande övergripande mål
för Arbetsmarknadsverket
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  23  och
1995/96:Fi118 yrkande 16,
res. 104 (v)
res. 105 (kds)
66. beträffande arbetsförmedling
och arbetsmarknadsinstitut
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 15
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi123 yrkande 6  godkänner
regeringens  förslag  att  högst
620  000 000 kr av medlen under
anslaget   Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder får användas för tillfälliga
personalförstärkningar      vid
arbetsförmedlingen        och
arbetsmarknadsinstituten    under
budgetåret 1997,
res. 106 (fp)
67. beträffande lokal samverkan
i arbetsförmedlingsnämnderna
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 16
och 17 samt med avslag på motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  25  och
1995/96:Fi122 yrkandena 2 och 3
dels  godkänner  regeringens
förslag i fråga om sammansättningen
av arbetsförmedlingsnämnderna,
dels  godkänner  regeringens
förslag  att det bör  finnas  en
arbetsförmedlingsnämnd  i   varje
kommun,
res. 107 (m)
res. 108 (v)
68. beträffande aktivitetsstöd
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 18
och 26 i denna del samt med avslag på
motion 1995/96:Fi116 yrkandena 26 och
50 i denna del
dels  godkänner  regeringens
förslag om att sammanföra bidragen
till      deltagare      i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder till
ett  aktivitetsstöd och nivån  på
sådant stöd,
dels  godkänner  regeringens
förslag till besparingar i fråga om
aktivitetsstödet,
res. 109 (v)
69.  beträffande  individuella
handlingsplaner
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 29,
res. 110 (v)
70.          beträffande
platsförmedling
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkande 44,
res. 111 (m)
71.          beträffande
arbetsmarknadsutbildningens
inriktning
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 26 i
denna del samt med avslag på motion
1995/96:Fi116 yrkande 50 i denna del
godkänner regeringens förslag till
besparingar i fråga om upphandlad
arbetsmarknadsutbildning,
res. 112 (v)
72.          beträffande
arbetsmarknadsutbildning    för
handikappade   och   utomnordiska
medborgare
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 19
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi122 yrkande 4  godkänner
regeringens förslag  i  fråga  om
utomnordiska   medborgares   och
arbetshandikappades rätt att studera
inom      det     reguljära
utbildningsväsendet    motsvarande
grundskole- och gymnasienivå  inom
ramen för arbetsmarknadsutbildning,
res. 113 (m)
73.          beträffande
arbetsplatsintroduktion
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 20
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  21  och
1995/96:Fi118 yrkande 18 godkänner
regeringens    förslag    att
anställningskravet        vid
arbetsplatsintroduktion    slopas
fr.o.m. den 1 september 1996,
res. 114 (v)
res. 115 (kds)
74. beträffande datortek
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 30,
res. 116 (v)
75. beträffande rekryteringsstöd
och beredskapsarbete
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 21
och 26 i denna del samt med avslag på
motion 1995/96:Fi116 yrkandena 32 och
50 i denna del
dels  godkänner  regeringens
förslag  om  bidragsnivåer  och
bidragsvillkor vid rekryteringsstöd
och statsbidrag till beredskapsarbete
av tjänstekaraktär,
dels  godkänner  regeringens
förslag till besparingar i fråga om
rekryteringsstödet,
res. 117 (v)
76.          beträffande
utbildningsvikariat
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 22
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi116 yrkandena 31 och 33
godkänner regeringens förslag i fråga
om bidragsnivåer och bidragsvillkor
vid utbildningsvikariat,
res. 118 (v)
77.          beträffande
arbetslivsutveckling (ALU)
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 13
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    34,
1995/96:Fi118  yrkande  19  och
1995/96:Fi123 yrkande 2 i denna del
antar regeringens förslag till lag om
arbetslivsutveckling,
res. 119 (fp)
res. 120 (v)
res. 121 (kds)
78. beträffande pendlingsstöd
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 23
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi118 yrkande 20 godkänner
regeringens förslag  i  fråga  om
villkoren för pendlingsstöd,
res. 122 (kds)
79. beträffande invandrarna på
arbetsmarknaden
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 35 och 36
samt 1995/96:Fi117 yrkande 71,
res. 123 (v)
res. 124 (mp)
80.  beträffande  offentliga
tillfälliga arbeten för äldre
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 14
och 24 samt med avslag på motionerna
1995/96:Fi116  yrkandena   37-39,
1995/96:Fi117 yrkandena 46 och 47,
1995/96:Fi118    yrkande    21,
1995/96:Fi122 yrkandena 1 och  5,
1995/96:Fi123  yrkande  3   och
1995/96:Fi127 yrkande 3
dels antar regeringens förslag
till lag om offentliga tillfälliga
arbeten för äldre arbetslösa,
dels  godkänner  regeringens
förslag att äldre arbetslösa skall
ges   möjlighet   till   viss
sysselsättning  inom   offentliga
sektorn,
res. 125 (m, fp,
kds)
res. 126 (v)
res. 127 (mp)
81.          beträffande
arbetshandikappade        på
arbetsmarknaden
att  riksdagen avslår  motionerna
1995/96:A49 yrkande 54, 1995/96:Fi116
yrkandena 48 och 49, 1995/96:Fi118
yrkande 22, 1995/96:Fi123 yrkande 7,
1995/96:Fi124 och 1995/96:Fi130,
res. 128 (m)
res. 129 (fp)
res. 130 (v)
res. 131 (kds)
82. beträffande nya former för
sysselsättning åt arbetslösa
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49 yrkande 43, 1995/96:Fi117
yrkandena  30,  48  och   49,
1995/96:Fi118  yrkande  25  och
1995/96:Fi123 yrkande 4,
res. 132 (m)
res. 133 (fp)
res. 134 (mp)
res. 135 (kds)
83.  beträffande näringslivets
ansvar för ungdomars sysselsättning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  40  och
1995/96:Fi118 yrkande 24,
res. 136 (v)
res. 137 (kds)
84. beträffande insatser för att
öka kvinnors företagande
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 25
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:A49 yrkande 52, 1995/96:Fi117
yrkande 57, 1995/96:Fi122 yrkande 6
och 1995/96:Fi123 yrkande 5 godkänner
regeringens förslag  i  fråga  om
aktivitetsstöd/starta   eget-bidrag
till arbetslösa kvinnor,
res. 138 (m)
res. 139 (fp, v)
res. 140 (mp)
85. beträffande arbetsrätten
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A45 yrkande 2, 1995/96:A46
yrkandena  3  och 4,  1995/96:A49
yrkandena  26, 28,  30  och  31,
1995/96:Fi116  yrkandena   45-47,
1995/96:Fi117 yrkandena 67-70  och
1995/96:Fi123 yrkande 8,
res. 141 (m, fp,
kds)
res. 142 (v)
res. 143 (mp)
86.  beträffande  lagen  om
anställningsskydd, m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkandena 27 och 29,
res. 144 (m)
87.          beträffande
arbetstidsfrågor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 42-44  och
1995/96:Fi117 yrkandena 26-28,
res. 145 (v)
res. 146 (mp)
88. beträffande sabbatsår
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi117  yrkande  29  och
1995/96:Fi118 yrkande 23,
res. 147 (mp, kds)
89. beträffande regionalt stöd
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   51   och
1995/96:Fi118 yrkande 27,
res. 148 (m)
res. 149 (kds)
90.          beträffande
kompetensutveckling
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  41  och
1995/96:Fi118 yrkande 26,
res. 150 (v)
res. 151 (kds)
Arbetslöshetsförsäkringen
91.  beträffande  avslag  på
föreslagna ändringar i  lagen  om
arbetslöshetsförsäkringen och lagen
om kontant arbetsmarknadsstöd
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 51 och 53,
1995/96:Fi117 yrkandena 61, 62 och 66
samt 1995/96:Fi122 yrkandena 7 och 8
,
res. 152 (m)
res. 153 (v)
res. 154 (mp)
92.     beträffande
arbetsvillkoret
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del samt
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Fi117  yrkande  63  och
1995/96:Fi118 yrkande 29 i denna del
dels godkänner vad utskottet anfört
om arbetsvillkoret,
dels antar 6 och 7  §§  i
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1973:370)  om
arbetslöshetsförsäkring  med  den
ändringen att 6 § skall erhålla den i
bilaga  2 som Utskottets  förslag
betecknade lydelsen,
dels antar 6 och 7  §§  i
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd med den ändringen
att 6 § skall erhålla den i bilaga 2
som  Utskottets förslag betecknade
lydelsen,
res. 155 (mp)
res. 156 (kds)
93.     beträffande
överhoppningsbar tid
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del
dels godkänner vad utskottet
anfört om överhoppningsbar tid,
dels antar 8 § i regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
med  den ändringen att paragrafen
skall erhålla den i bilaga 2 som
Utskottets   förslag   betecknade
lydelsen,
dels antar 8 § i regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:371)     om     kontant
arbetsmarknadsstöd med den ändringen
att paragrafen skall erhålla den i
bilaga  2 som Utskottets  förslag
betecknade lydelsen,
94. beträffande ersättningstid
och ersättningsperiod
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del och
med avslag på motion 1995/96:Fi123
yrkande 9
dels godkänner vad utskottet
anfört  om  ersättningstid  och
ersättningsperiod,
dels antar 14 och 15 §§ i
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1973:370)  om
arbetslöshetsförsäkring,
dels antar 14 och 15 §§ i
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd,
res. 157 (fp)
95.          beträffande
dagpenningberäkningen
att  riksdagen med anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkande 27 i
denna del samt med avslag på motion
1995/96:Fi118 yrkande 29 i denna del
dels godkänner vad utskottet
anfört om dagpenningberäkningen,
dels antar 20 § i regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
med  den ändringen att paragrafen
skall erhålla den i bilaga 2 som
Utskottets   förslag   betecknade
lydelsen,
res. 158 (kds)
96.          beträffande
avstängningsregler
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del
dels godkänner vad utskottet
anfört om avstängningsregler,
dels antar 29 § i regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
med  den ändringen att paragrafen
skall erhålla den i bilaga 2 som
Utskottets   förslag   betecknade
lydelsen,
dels antar 26 § i regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1973:371)     om     kontant
arbetsmarknadsstöd med den ändringen
att paragrafen skall erhålla den i
bilaga  2 som Utskottets  förslag
betecknade lydelsen,
97.  beträffande  ökning  av
antalet karensdagar
att riksdagen
dels godkänner vad utskottet
anfört om ytterligare en karensdag,
dels antar den ändring i 13 §
lagen     (1973:370)     om
arbetslöshetsförsäkring som framgår
av den i bilaga 2 som Utskottets
förslag betecknade lydelsen,
dels antar den ändring i 13 §
lagen   (1973:371)  om  kontant
arbetsmarknadsstöd som framgår av den
i bilaga 2 som Utskottets förslag
betecknade lydelsen,
dels beslutar om sådan ändring
av  ingresserna  till  de   i
propositionen  framlagda  förslagen
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
och  lagen (1973:371) om  kontant
arbetsmarknadsstöd  som  föranleds
därav,
98.          beträffande
övergångsbestämmelser
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del
dels godkänner vad utskottet
anfört om övergångsbestämmelserna,
dels beslutar att ikraftträdande-
och  övergångsbestämmelserna  till
förslaget till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
skall erhålla den i bilaga 2 som
Utskottets   förslag   betecknade
lydelsen,
dels beslutar att ikraftträdande-
och  övergångsbestämmelserna  till
förslaget till lag om ändring i lagen
(1973:371)     om     kontant
arbetsmarknadsstöd skall erhålla den
i bilaga 2 som Utskottets förslag
betecknade lydelsen,
99. beträffande lagförslagen i
övrigt
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del antar
regeringens förslag till
dels lag om ändring i lagen
(1973:370)             om
arbetslöshetsförsäkring,
dels lag om ändring i lagen
(1973:371)     om     kontant
arbetsmarknadsstöd,
i den mån de inte omfattas av vad
utskottet hemställt ovan,
100. beträffande ersättning till
deltidsarbetslösa
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 54,
res. 159 (v)
101.   beträffande   allmän
arbetslöshetsförsäkring
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   39   och
1995/96:Fi118 yrkande 28,
res. 160 (m, fp,
kds)
102. beträffande finansiering av
höjningen av ersättningsnivån
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  52  och
1995/96:Fi117 yrkandena 64 och 65,
res. 161 (v)
res. 162 (mp)
Övrigt
103.          beträffande
arbetsgivarperioden        i
sjukförsäkringen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A46  yrkande   10   och
1995/96:Fi110 yrkande 9,
res. 165 (m, fp,
kds)
res. 166 (v)
104.          beträffande
rehabilitering
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   53   och
1995/96:Fi116 yrkande 27,
res. 167 (m)
res. 168 (v)
105.          beträffande
förtidspensionering
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi116 yrkande 28,
res. 169 (v)
106. beträffande samordning av
olika ersättningssystem
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkandena 58 och 59,
res. 170 (mp)
107. beträffande förmånsrätt och
lönegaranti
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:A49 yrkandena 23 och 24,
res. 171 (m)
108.  beträffande  stöd  till
kulturarbetare
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Fi117 yrkande 23.
res. 172 (mp)
Stockholm den 5 juli 1996
På finansutskottets vägnar
Jan Bergqvist

I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist
(s), Per-Ola Eriksson (c), Sören Lekberg
(s), Bo Nilsson (s), Arne Kjörnsberg
(s),  Sonia  Karlsson  (s),  Lennart
Hedquist (m), Anne Wibble (fp), Susanne
Eberstein (s), Kristina Nordström (s),
Fredrik  Reinfeldt (m), Roy Ottosson
(mp),  Mats  Odell (kds),  Sven-Erik
Österberg  (s), Per Bill (m),  Lars
Bäckström (v) och Bo Lundgren (m).

Reservationer
1. Målet om en halvering av den öppna
arbetslösheten (mom. 1)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Målet om en halvering
av den öppna arbetslösheten börjar med
 Arbetsmarknadsutskottet anför i  och
slutar med  4 % år 2000  bort  ha
följande lydelse:
Mål för arbetslösheten
Den nu viktigaste uppgiften för den
ekonomiska politiken är att  bekämpa
arbetslösheten.  I  proposition  207
konkretiseras detta mål genom kravet att
den öppna arbetslösheten måste halveras
från 8 % år 1994 till 4 % år 2000.
Utskottet delar den uppfattning som
framförs i motionerna Fi109 (m), Fi110
(fp) och Fi113 (kds): att när regeringen
nu begränsar målet för arbetslösheten
till  att omfatta endast den  öppna
arbetslösheten riskerar man att göra
målet  till  ett  skenmål.   Det
socialdemokratiska och centerpartistiska
målet inriktas på symtomen, inte på
orsakerna till den höga arbetslösheten.
Genom  att  målsätta  den  öppna
arbetslösheten bortser man från alla de
personer som - därför att de saknar
arbete   -   deltar   i   olika
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och
alla de som skulle vilja ha ett arbete
men inte anser det vara meningsfullt att
söka. Den verkliga arbetslösheten kan
man dölja i åtgärder av olika slag eller
genom att flytta ut arbetslösa utanför
den formella statistiska definitionen av
 arbetskraften .
Enligt utskottets uppfattning  måste
målet att pressa tillbaka arbetslösheten
formuleras mer offensivt och ambitiöst.
Utgångspunkten måste vara det verkliga
problemet, nämligen att det skapas för
få   arbeten   inom  näringslivet.
Företagsklimatet måste förbättras så att
fler människor vill och vågar satsa på
nya och växande företag. Riksdagen bör
således slå fast att målet är  att
förbättra  villkoren för arbete  och
företagande  så att  så  många  nya
arbetstillfällen kan skapas att  den
totala arbetslösheten halveras.
Utskottet noterar att även Miljöpartiet
i motionerna Fi112 (mp) och Fi117 (mp)
anser att målet för arbetslösheten bör
avse  en  halvering av  den  totala
arbetslösheten.
Vad utskottet här anfört om målet för
arbetslösheten  bör  riksdagen  med
anledning  av motionerna  Fi109  (m)
yrkande 2, Fi110 (fp) yrkande 2, Fi112
(mp) yrkande 2, Fi113 (kds) yrkande 2
och Fi117 (mp) yrkande 5 som sin mening
ge regeringen till känna.
Av yrkandena 3 och 4 i motion Fi111 (v)
framgår  att  Vänsterpartiet  godtar
regeringens mål att halvera den öppna
arbetslösheten  till  år  2000.  Med
hänvisning till vad utskottet anfört
avstyrks dessa två yrkanden.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande målet om en halvering
av den öppna arbetslösheten
att  riksdagen  med  avslag  på
proposition 1995/96:207 yrkande 2 och
motion 1995/96:Fi111 yrkandena 3 och
4 samt med anledning av motionerna
1995/96:Fi109    yrkande    2,
1995/96:Fi110 yrkande 2,  1995/96:
Fi112  yrkande  2,  1995/96:Fi113
yrkande 2 och 1995/96: Fi117 yrkande
5, godkänner vad utskottet anfört om
mål för arbetslösheten och som sin
mening ger regeringen detta  till
känna,
2. Målet om en halvering av den öppna
arbetslösheten (mom. 1)
Lars Bäckström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Målet om en halvering
av den öppna arbetslösheten börjar med
 Finansutskottet vill med  och slutar
med  4 % år 2000 bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser att det är bra att
regeringen nu ställer upp konkreta mål
för  kampen  mot arbetslösheten  och
deklarerar att dessa mål skall följas
upp halvårsvis. Detta öppnar för att
regeringen  är beredd att  jämställa
arbetet med att få ner arbetslösheten
med  processen  som  gäller  för
konvergenskriterierna. När  en  sådan
inriktning skall omsättas i praktisk
handling   betyder   det    att
arbetslöshetsbekämpningen måste  styra
den ekonomiska politiken på ett helt
annat sätt än tidigare. Finansutskottet
välkomnar  en  sådan  inriktning  av
politiken.
Målet  att  halvera  den  öppna
arbetslösheten kan dock komma i konflikt
med  ett  strikt  uppfyllande  av
konvergenskriterierna.  Om  konflikt
skulle  uppstå  anser utskottet  att
konvergenskriterierna inte får ses som
överordnade gentemot målet att halvera
den  öppna  arbetslösheten.  Enligt
finansutskottets mening måste kampen mot
arbetslösheten   och   för   ökad
sysselsättning nu ses som huvudmålet för
den ekonomiska politiken.
I en rad yrkanden framställs krav på
mer långtgående målsättningar för kampen
mot  arbetslösheten. Utskottet  delar
självklart    uppfattningen    att
arbetslösheten är ett stort misslyckande
och att det grundläggande målet måste
vara en politik för full sysselsättning.
Det finns dock ett flertal skäl att
ändock  tillstyrka den av regeringen
föreslagna målsättningen att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000.
För det första måste målet klart kunna
kvantifieras utan att kunna misstolkas
samtidigt som det måste kunna uppnås med
tillgängliga  medel.   Den   öppna
arbetslösheten uppfyller de kraven. I
internationell statistik är den öppna
arbetslösheten   den    vanligaste
kvantifieringen av arbetslösheten. Den
öppna  arbetslösheten går  inte  att
misstolkas. Det finns dessutom ytterst
få ekonomer som påstår sig med säkerhet
kunna ange hur stor minskningen av den
totala arbetslösheten skulle bli efter
en given tidsperiod på grund av t.ex.
förbättrade villkor för företag  och
företagande.
Ett annat viktigt motiv till att välja
en halvering av den öppna arbetslösheten
som mål för regering och riksdag är
synen på arbetslöshet. Arbetslinjen har
för de flesta av riksdagens partier
varit en självklar grundpelare i den
ekonomiska  politiken. I en  alltmer
internationaliserad  omgivning  ställs
stora krav på strukturförändringar på
arbetsmarknaden.  Det  innebär  att
arbetslinjen måste utvecklas till att
bli  arbets-  och  kompetenslinjen.
Människor som är i utbildning - antingen
därför  att  de  vill  bredda  sina
möjligheter på arbetsmarknaden  eller
tvingas  därtill på  grund  av  att
arbetssituationen förändrats -  utför
självfallet ett värdefullt arbete både
för sig själva och samhället. Att påstå
att människors utbildning och omskolning
enbart handlar om kreativ bokföring 
visar på en cynism som utskottet inte
kan ställa sig bakom.
I motionerna Fi109 (m) och Fi110 (fp)
används uttrycken riktiga jobb på ett
tvivelaktigt sätt. Såvitt utskottet kan
tolka motionerna avser motionärerna med
Sriktiga jobb på ett alltför ensidigt
sätt  arbetstillfällen i den privata
sektorn. Utskottet anser inte att vissa
arbeten skulle vara riktigare än andra
bara för att de utförs i särskilda
sektorer av ekonomin.
Med hänvisning till vad utskottet här
anfört avstyrks motionerna Fi109 (m)
yrkande 2, Fi110 (fp) yrkande 2, Fi112
(mp) yrkande 2, Fi113 (kds) yrkande 2
och Fi117 (mp) yrkande 5.
I motion Fi111 (v) (yrkande 4) betonas
att regeringens politik är otillräcklig
för  att  stimulera  framväxten  av
ordinarie arbetstillfällen. Motionärerna
framhåller att det vore olyckligt om
målet   att  halvera  den  öppna
arbetslösheten främst uppnås på vad som
skulle kunna betraktas som konstlad väg
- via statistiska manipulationer eller
t.ex. genom att volymerna i åtgärderna
ökar. Vänsterpartiet framhåller därför
att   det   är   viktigt   att
förvärvsfrekvensen återgår till tidigare
höga nivåer.
Finansutskottet   konstaterar   att
motionärerna är av samma uppfattning som
regeringen när det gäller formuleringen
av ett konkret sysselsättningsmål för år
2000.   Givetvis  är  det  också
finansutskottets uppfattning att vare
sig     arbetsmarknads-    eller
utbildningspolitiken ensamma kan skapa
några jobb. Det krävs i stället en
positiv   utveckling   på   såväl
hemmamarknaden som exportmarknaden för
att   nå   sysselsättningspolitikens
grundläggande mål om arbete åt alla.
Avsikten med åtgärder som föreslås av
regeringen och utskottet är också att
successivt höja förvärvsfrekvensen tilll
de   höga  nivåer  som  tidigare
karakteriserat    den    svenska
arbetsmarknaden.
För att undanröja alla tvivel om att
detta  måste  vara  den  gemensamma
bakomliggande synen när det gäller målet
om att halvera den öppna arbetslösheten
till år 2000, bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna vad som
här anförts med anledning av motion
Fi111 (v) yrkande 4. I övrigt vad gäller
Fi111 (v) yrkande 3 torde detta vara
tillgodosett genom ett  bifall  till
propositionen och det bör därför av
formella skäl avslås. Med det anförda
tillstyrker utskottet det i proposition
207    föreslagna   målet   för
sysselsättningspolitiken att halvera den
öppna arbetslösheten till 4 % år 2000.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande målet om en halvering
av den öppna arbetslösheten
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:207 yrkande  2
samt  med  anledning  av  motion
1995/96:Fi111 yrkande 4  och  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi109
yrkande 2, 1995/96:Fi110 yrkande 2,
1995/96:Fi111    yrkande    3,
1995/96:Fi112    yrkande    2,
1995/96:Fi113  yrkande  2   och
1995/96:Fi117 yrkande 5 godkänner vad
utskottet har anfört om målet att
halvera den öppna arbetslösheten till
4 % år 2000 samt som sin mening ger
regeringen detta till känna,
3. Målet om en halvering av den öppna
arbetslösheten (mom. 1)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Målet om en halvering
av den öppna arbetslösheten börjar med
 Arbetsmarknadsutskottet anför i  och
slutar med  4 % år 2000  bort  ha
följande lydelse:
Enligt  utskottets  uppfattning  är
regeringens förslag till målsättning,
att arbetslösheten skall halveras till 4
%  år  2000,  inte  tillräckligt.
Målsättningen säger inget om hur stor
den  totala arbetslösheten, dvs. den
öppna  arbetslösheten  plus  de  som
sysselsätts  i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, skall vara. Någon mer tydlig
långsiktig  målsättning  anges  inte
heller. Bristerna i själva målsättningen
gör att regeringens politik leder till
att  en  orimligt  stor  andel  av
arbetskraften kommer att vara sysselsatt
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
inte leder till nya arbetstillfällen som
på ett verksamt sätt bidrar till den
ekonomiska utvecklingen.
Politiken  måste  därför,  enligt
utskottets mening, inriktas  på  att
halvera såväl den öppna arbetslösheten
som  den totala arbetslösheten  till
sekelskiftet. Den öppna arbetslösheten
bör  understiga 4 % och den totala
arbetslösheten bör understiga 7 % år
2000.
Vad utskottet här anfört i enlighet med
yrkande 2 i motion Fi112 (mp)  och
yrkande 5 i motion Fi117 (mp) och med
anledning av motsvarande yrkanden  i
motionerna Fi109 (m), Fi110 (fp) och
Fi113  (kds) vad gäller  målet  för
arbetslösheten bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottet tolkar yrkandena 3 och 4 i
motion Fi111 (v) så att Vänsterpartiet
godtar regeringens angivande av målet
för  arbetslösheten. Av det  anförda
framgår att utskottet avstyrker dessa
två motionsyrkanden.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande målet om en halvering
av den öppna arbetslösheten
att  riksdagen  med  avslag  på
proposition 1995/96:207 yrkande  2
samt motion 1995/96:Fi111 yrkandena 3
och 4 och med bifall till motionerna
1995/96:Fi112  yrkande  2   och
1995/96:Fi117 yrkande 5 samt  med
anledning av motionerna 1995/96:Fi109
yrkande 2, 1995/96:Fi110 yrkande 2
och 1995/96:Fi113 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet  anfört  om  mål  för
arbetslösheten,
4. Kontinuerlig rapportering om
sysselsättningen m.m. (mom. 2)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  under  rubriken  Kontinuerlig
rapportering om sysselsättningen m.m.
börjar med  Utskottet vill med  och
slutar med i motion A49 (m)  bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill med anledning av motion
A49 (m) yrkande 55 anföra följande.
Samtidigt som arbetslösheten är mycket
hög sker förändringar i arbetsmarknadens
struktur  allt  snabbare.  Mot  den
bakgrunden ställs stora krav på val och
utformning av de åtgärder som måste
vidtas  för  att  pressa  tillbaka
arbetslösheten. Det är därvid viktigt,
som framhålls i motion A49 (m), att
effekterna av vidtagna åtgärder  för
utvecklingen   av   den   totala
arbetslösheten följs upp noggrant så att
de kan förstärkas om detta skulle visa
sig vara nödvändigt.
Regeringen bör med jämna mellanrum -
t.ex.  halvårsvis  -  för  riksdagen
redovisa en sådan uppföljning.
Vad utskottet här anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Utskottet tillstyrker motion A49 (m)
yrkande 55.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.   beträffande   kontinuerlig
rapportering om sysselsättningen m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:A49 yrkande 55 och med avslag
på motion 1995/96:Fi115 yrkande 1 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
5. Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken (mom. 3)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  under  rubriken Den  ekonomiska
politiken börjar med  Den ekonomiska
utvecklingen och slutar med  Tabell 6
Finansiellt  sparande  och  offentlig
skuld bort ha följande lydelse:
Det ekonomiska läget
Europakonjunkturen fortsatt svag
Såväl  OECD som EU-kommissionen  och
Konjunkturinstitutet har i sin senaste
analys av konjunkturläget reviderat ned
prognoserna för tillväxten i Europa från
i höstas. Fortfarande räknar man dock
med att förutsättningar finns för att
Europakonjunkturen skall vända  redan
andra  halvåret  1996.  Drivkrafterna
väntas vara ökad efterfrågan från USA,
Asien  samt  Central- och Östeuropa.
Dessutom   är   inflationen   och
löneökningarna låga, vilket antas skapa
en bra grogrund för tillväxten. Det
föreligger emellertid risk  för  att
återhämtningen inte infinner sig förrän
nästa år, bl.a. mot bakgrund av de höga
realräntorna  i flertalet  europeiska
länder  utom Tyskland. Arbetslösheten
väntas dessutom vara oförändrat hög,
vilket inverkar negativt på hushållens
framtidstro. Det är ofrånkomligt att den
svaga  efterfrågetillväxten i  Europa
negativt påverkar den svenska ekonomin.
Avmattningen håller tillbaka efterfrågan
på svenska exportvaror.
Svensk ekonomi i stagnation
Sedan  regeringen  lade  fram  sina
propositioner om åtgärder som syftar
till lägre arbetslöshet har såväl AMS
som Konjunkturinstitutet redovisat nya
bedömningar   om  den   ekonomiska
utvecklingen   och   läget   på
arbetsmarknaden.  Båda  förutser  en
försämring  av  sysselsättningsläget.
Under  år  1996  bedöms  antalet
arbetstillfällen    minska    och
arbetslösheten  öka.  En   blygsam
förbättring förutses för år 1997 men
sammantaget   bedöms   läget   på
arbetsmarknaden vara sämre nästa år än
år  1995.  Den totala arbetslösheten
ligger kvar kring 13 %.
Den  26 juni redovisade Statistiska
centralbyrån (SCB) sin Indikatorer -
Ekonomisk    månadsöversikt    och
Industriförbundet sin Planenkät 1996.
Enligt  SCB  visar  en  samstämmig
ekonomisk statistik att försvagningen av
konjunkturen i Sverige - med första
tendensen på avmattning i fjol sommar -
fortsatt efter årsskiftet. BNP under
första kvartalet i år är endast 0,1 %
högre än andra kvartalet 1995 vilket kan
likställas  med nolltillväxt  i  den
svenska ekonomin under de tre senaste
kvartalen.
Industriförbundets planenkät indikerar
att en vändpunkt i industrikonjunkturen
kan låta vänta på sig under större delen
av år 1997. Förutsättningarna för en
snar och stark omsvängning är mycket
bleka.  Dels  låter  en  förstärkt
Europakonjunktur vänta på sig - några
klara tecken på en förestående uppgång
kan ännu inte skönjas -, dels är den
svenska industrins konkurrenskraftsläge
på  väg  att  försämras  dramatiskt.
Arbetskraftskostnaderna per producerad
enhet stiger nu snabbare i Sverige än i
de  flesta konkurrensländer, och den
betydande apprecieringen av kronan, som
för år 1996 kommer att hamna någonstans
i intervallet 10-15 % jämfört med år
1995,  kommer  att  helt  förändra
konkurrenssituationen.  Storleken  på
apprecieringen  kan  jämföras  med
storleken på deprecieringen under år
1993 som var drygt 20 % och utlöste en
rekordartad exportboom.
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Resultat av den förda politiken
bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken börjar med
 Utskottet vill understryka och slutar
med yrkandena 1, 2 och 40 bort utgå,
dels att utskottets yttrande som under
här  nämnda rubrik börjar med  Som
utskottet ser och slutar med i motion
Fi110 (fp) bort ha följande lydelse:
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Enligt  utskottets uppfattning kommer
inte de åtgärder som regeringen med stöd
av centern föreslår och aviserar  i
propositionerna 207 och 222 att medföra
att den totala arbetslösheten minskar.
Utskottet  känner  stark  oro  för
följderna av den nu förda politiken. En
ökad arbetslöshet kommer att leda till
sämre ekonomi, bristande självkänsla och
sociala problem för dem som drabbas.
Arbetslösheten kostar oss alla mycket i
form  av lägre produktion och stora
utgifter, till exempel för vård och
omsorg.
Nya verkliga arbetstillfällen måste ges
tillfälle att växa fram i dagens och i
morgondagens företag. Den politik som
Socialdemokraterna med stöd av Centern
har föreslagit riksdagen räcker inte
till. Utan en omläggning av politiken
kommer den totala arbetslösheten att
ligga kvar på en oacceptabelt hög nivå.
En grundläggande förutsättning för att
pressa tillbaka arbetslösheten är en
trovärdig  och  långsiktigt  hållbar
sanering av de offentliga finanserna.
Därmed kan de fortfarande alltför höga
räntorna bringas ned. Det förutsätter i
sin tur att tillväxten stärks och att
betydligt färre människor blir beroende
av  offentliga  insatser  för  sin
försörjning.
Den ekonomiska politiken måste få en
sådan  inriktning att tillväxtkraften
stärks och förutsättningarna för nya
arbetstillfällen avsevärt  förbättras.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
riksdagen  därför ställa  sig  bakom
följande åtgärder.
Fullständig enkelbeskattning
Förslaget    om    att    slopa
dubbelbeskattningen enbart för mindre
och  medelstora företag räcker inte.
Gränsdragningen kommer dessutom att leda
till snedvridningar. En av de avgörande
nackdelarna med dubbelbeskattningen som
gäller alla företag är att kapital låses
in i historiskt vinstrika företag till
nackdel   för   en   fungerande
kapitalförsörjning för nya och växande
företag.  Fullständig enkelbeskattning
bör införas från den 1 januari 1997.
Kraftigt lindrade regler för fåmansbolag
Dagens  spärregler  för  så  kallade
fåmansaktiebolag    är    särskilt
diskriminerande för snabbväxande mindre
företag. Reglerna måste ändras från den
1   januari   1997   så   att
kapitalavkastningen  också  i  dessa
företag beskattas som kapitalinkomst.
Riskkapitalavdraget bibehålls för
fåmansbolag
Även i en miljö med enkelbeskattning kan
ett   riskkapitalavdrag   förbättra
förutsättningarna          för
riskkapitalförsörjning till mindre och
medelstora företag. Reglerna bör således
bibehållas  under i varje  fall  en
femårsperiod. De bör dessutom förbättras
bland  annat genom att riskspridning
genom mellanhandsinstitut tillåts.
Reglerna för avsättning till
periodiseringsfonder urholkas inte
Regeringen     föreslår     att
reserveringsmöjligheten  för  framtida
investeringar  genom avsättning  till
periodiseringsfond  begränsas.   Det
försämrar  situationen  särskilt  för
mindre och medelstora företag. Förslaget
bör därför inte genomföras.
Reglerna för inbetalning av
mervärdesskatt reformeras
De  nyligen  införda  reglerna  för
betalningen av mervärdesskatt innebär
att företag i många fall kan tvingas
betala  mervärdesskatt trots att  de
själva inte erhållit betalning  från
kunder. De nya reglerna strider därför
mot det allmänna rättsmedvetandet och
innebär dessutom försämrad likviditet
och  högre  kostnader för företagen.
Betalningstidpunkterna måste ändras så
att dessa effekter undanröjs.
Arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen
bibehålls
Den  beslutade  förlängningen   av
arbetsgivarperioden från 2 till 4 veckor
utan  motsvarande  minskningar  av
arbetsgivaravgiften är, som regeringen
själv framhåller i sin proposition, att
betrakta som en ren skattehöjning. Den
ökar kostnaderna för att anställa och
snedvrider också i övrigt. Beslutet bör
undanröjas.
Royalty av patent beskattas som
kapitalinkomst
Det är viktigt att skapa en god miljö
för innovatörer och uppfinnare. Det bör
därför införas en möjlighet för den som
har royaltyinkomster grundade på patent
att från och med år 1997 få dessa att
beskattas  som  kapitalinkomst.  En
tidsbegränsad  skattebefrielse   för
inkomster från nya patent bör övervägas.
Inflationsskyddet får inte försämras
Den   aviserade  försämringen   av
inflationsskyddet innebär en fortsatt
urholkning av marginalskattereformen och
att ytterligare ca 50 000 personer får
betala marginalskatter på drygt 55 % i
stället för ca 30 %.
Marginalskattereformen återställs
Den så kallade värnskatt som infördes år
1995 innebar att marginalskatten höjdes
med 5 procentenheter för ungefär en
tredjedel av alla heltidsarbetande. Den
motverkar  intresset för att  skaffa
bättre kunskap och högre kompetens och
försämrar dessutom arbetsutbudet. Den
statliga inkomstskatten bör sänkas till
20 % redan den 1 januari 1997.
Permanenta åtgärder för expansion i
tjänstesektorn
Den  privata tjänstesektorn, särskilt
till den del det gäller tjänster till
enskilda  hushåll,  påverkas  mycket
negativt av de stora skattekilarna på
arbete. I debatten finns olika förslag
som  syftar till lägre eller slopad
mervärdesskatt    på    tjänster,
inkomstskatteavdrag,  skattereduktioner
eller   sänkta   eller   slopade
arbetsgivaravgifter. Det finns  också
förslag om att i Sverige införa en
modell motsvarande den som används i
Danmark för vissa hushållstjänster.
Regeringen aviserar en utredning om
tjänstesektorns       beskattning.
Ambitionerna förefaller emellertid vara
alltför snäva. Enligt utskottets mening
bör en sådan utredning genomföras snabbt
så  att  permanenta  åtgärder  kan
genomföras redan den 1 januari 1998. En
rejäl belysning av samtliga de förslag
som  i  dag  finns i debatten  bör
genomföras. Enligt utskottets mening bör
ett statsfinansiellt utrymme på cirka 5
miljarder  kronor  avsättas  för  en
permanent sänkning av skatten på arbete
inom tjänstesektorn från den 1 januari
1998.
Omedelbara åtgärder för tjänstesektorn
I avvaktan på att den breda utredning
utskottet vill förespråka kan redovisa
sitt resultat bör omedelbara åtgärder
som  skapar förutsättningar  för  en
expansion   inom   den   privata
tjänstesektorn   genomföras.   Under
perioden den 1 oktober 1996 till den 31
december 1997 bör arbetsgivaravgifter
inte   tas   ut  för  sedvanliga
hushållstjänster, trädgårdsarbete samt
icke-subventionerad   barn-    och
äldreomsorg.   Dessutom   bör   en
skattereduktion införas på 30 %  av
arbetskostnaden för  den  som  köper
tjänsten. Skattereduktionen bör också
gälla  när  barn betalat för  dessa
tjänster  åt pensionerade  föräldrar.
Genom   dessa  förslag   reduceras
skattekilen kraftigt och elimineras i
vissa fall.
En ny arbetsrätt
Den arbetsrättsliga lagstiftningen har
en  stor  betydelse  för  företagens
möjligheter till smidig anpassning till
nya krav. Detta förhållande kommer att
förstärkas   i  takt   med   att
omvandlingshastigheten        på
arbetsmarknaden ökar. Den lagstiftning
som  i  dag  reglerar villkoren  på
arbetsmarknaden är i stora delar skapad
för förhållanden som inte längre är för
handen. Lagstiftningen måste förändras
och moderniseras. En utredning med denna
inriktning bör snarast tillsättas.
Omedelbar återgång till 1994 års regler
i LAS och MBL
Den  arbetsrättsliga  reglering  som
infördes av den borgerliga regeringen
och gällde 1994 bör omedelbart införas i
avvaktan på en generell modernisering av
den  arbetsrättsliga  lagstiftningen.
Därigenom underlättas provanställningar
och  tidsbegränsade anställningar vid
arbetsanhopning.   Turordningsreglerna
blir  mindre  rigida.  Genom  att
vetoreglerna i MBL slopas underlättas
entreprenader    samtidigt    som
stridsåtgärder  mot  enmans-   och
familjeföretag förbjuds.
En allmän arbetslöshetsförsäkring införs
Regeringens förslag till förändringar av
arbetslöshetsförsäkringen är ogenomtänkt
och   svårhanterligt.  En   allmän
arbetslöshetsförsäkring som till större
del  än  i  dag  finansieras  med
egenavgifter bör i stället återinföras.
Därigenom får den enskilde ett verkligt
val närdet gäller hur han eller hon vill
ordna sin fackliga tillhörighet  och
arbetslöshetsförsäkring.  Försäkringen
medverkar också till att löneavtalen
inte  leder  till ökad arbetslöshet.
Karaktären  av  omställningsförsäkring
måste understrykas.
Utbildning med högre kvalitet
Den avgörande utgångspunkten för  en
fortsatt  utbyggnad  av  den  högre
utbildningen och fördelningen av platser
mellan   lärosäten   måste   vara
utbildningens kvalitet. Betydelsen av
kvalitetssäkring innebär  att  själva
takten i utbyggnaden aldrig får bli det
viktigaste. Det bör mot denna bakgrund
övervägas  att inrätta ett  särskilt
kvalitetsinslag för att ge företräde åt
kvalitetsinvesteringar i form av bl.a.
lärarkompetens och utrustning.
Införande av personliga
utbildningskonton
Genom  ett  system  med  personliga
utbildningskonton kan bättre ekonomiska
förutsättningar skapas för alla vuxna
att påbörja fort- och vidareutbildning.
Det kan ske genom att den enskilde
medges skattebefrielse för de medel som
avsätts samtidigt som arbetsgivaren ges
rätt att skattefritt avsätta lika mycket
som den enskilde. En form av utfyllnad
på   kontot  kan  övervägas  för
låginkomsttagare.
Ett utbyggt lärlingsprogram
Lärlingssystem bör ingå som en naturlig
del   i   såväl   ungdoms-   som
vuxenutbildning. Genom att yrkesinriktad
utbildning integreras mer målmedvetet i
företagen  förbättras  effektiviteten.
Lärlingsutbildningen bör expandera och
ersättningarna fastställas till en nivå
som gör lärlingsprogrammen attraktiva
också för företagen.
Undanröj beslutet om en sjätte AP-fond
Regeringens förslag om en sjätte AP-fond
är en återgång till de idéer som en gång
låg bakom införandet av löntagarfonder.
I detta fall blir dessutom effekterna
värre för mindre och medelstora företag.
Erfarenheten har visat att kollektiv
kapitalbildning inte löser de problem
med  kapitalförsörjningen  som  bl.a.
skapats av dubbelbeskattningen.
En oberoende riksbank med klart mål
En trovärdig och långsiktigt hållbar
sanering av de offentliga finanserna är
en viktig förutsättning för att bringa
ned den fortfarande höga räntenivån. Det
är  också  avgörande med  en  stark
trovärdighet   för   en   hållbar
inflationsbekämpning.    Riksbankens
formella oberoende måste därför stärkas.
Målet  att  värna penningvärdet  bör
lagfästas, liksom förbud för fullmäktige
att motta instruktioner.
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken börjar med
 Utskottet konstaterar att och slutar
med  Fi111 (v) yrkandena 1 och 2  bort
utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under här nämnda rubrik börjar med
 Utskottet vill med och slutar med  i
proposition  207  bort  ha  följande
lydelse:
Enligt  utskottets mening  lämnas  i
motionerna Fi111 (v), Fi112 (mp) och
Fi117 (mp) förslag som på väsentliga
punkter strider mot vad utskottet ovan
anfört om inriktningen av den ekonomiska
politiken.  Med  hänvisning  härtill
avstyrks den inriktning av politiken som
förordas i dessa motioner.
Sammanfattningsvis innebär utskottets
ställningstagande till riktlinjerna för
den ekonomiska politiken att utskottet
avstyrker propositionens riktlinjer. Vad
utskottet här anfört om riktlinjer för
den ekonomiska politiken med anledning
av motionerna Fi109 (m), Fi110 (fp) och
Fi113 (kds) bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken
att  riksdagen  med  avslag  på
proposition 1995/96:207 yrkande 1 och
motionerna 1995/96:Fi111 yrkandena 1
och 2, 1995/96:Fi112 yrkande 1 och
1995/96:Fi117 yrkandena 1-4, 6 samt
42 och med anledning av motionerna
1995/96:A49 yrkandena 1, 2 och 40,
1995/96:Fi109    yrkande    1,
1995/96:Fi110  yrkande  1  samt
1995/96:Fi113 yrkande 1 godkänner vad
utskottet förordat och som sin mening
ger regeringen detta till känna,
6. Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken (mom. 3)
Lars Bäckström (v) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Resultat av den förda politiken
bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken Allmänna riktlinjer för
den ekonomiska politiken som börjar med
 Utskottet vill understryka och slutar
med yrkandena 1, 2 och 40 bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
under här nämnda rubrik som börjar med
 Som utskottet ser och slutar med  i
motion Fi110 (fp) bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
under här nämnda rubrik som börjar med
 Utskottet konstaterar att och slutar
med yrkandena 1 och 2 bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under här nämnda rubrik börjar med
 Utskottet vill med och slutar med  i
proposition  207  bort  ha  följande
lydelse:
Inriktningen av den ekonomiska politiken
Regeringen  har i två  propositioner
(1995/96:207    och   1995/96:222)
presenterat förslag för  att  stärka
sysselsättningen    och    minska
arbetslösheten. Utskottet kan ställa sig
bakom   flera  av  förslagen   i
propositionerna. Det är därvid särskilt
positivt att regeringen nu är beredd att
fastställa ett mer konkret mål  för
kampen mot den öppna arbetslösheten.
Finansutskottet tvingas dock samtidigt
konstatera att förslagen är fram-
tagna  under  tidspress.  Ett  något
märkligt förhållande då problemet med
den mycket höga arbetslösheten varit ett
dominerande samhällsproblem under lång
tid.
Förslagen  är  tyvärr  också  klart
otillräckliga med hänsyn till den mycket
allvarliga situationen när det gäller
sysselsättningen  I  flera  avseenden
redovisar regeringen dessutom förslag
som går i fel riktning och som snarare
riktar sig mot de arbetslösa än mot
bristen  på  arbetstillfällen.  Detta
gäller    inte    minst    på
arbetsmarknadsområdet, och då särskilt
förslagen till förändrade regler för a-
kassan. Sammantaget ger förslagen  i
propositionen    sannolikt    små
sysselsättningseffekter. I själva verket
talar  mycket för att arbetslösheten
kommer att öka under det kommande året.
Finansutskottet kan därför inte ställa
sig bakom de förslag till riktlinjer för
den ekonomiska politiken som regeringen
redovisar i proposition 207. I nuvarande
ytterst   allvarliga   läge   på
arbetsmarknaden krävs enligt utskottets
bedömning en ny inriktning  på  den
ekonomiska politiken. En inriktning som
inte ensidigt tar fasta på att anpassa
den svenska ekonomin och statsbudgeten
efter de krav som ställs vid ett svenskt
medlemskap i en europeisk valutaunion
(EMU).
Utskottet   vidhåller  naturligtvis
uppfattningen  att  de  offentliga
finanserna måste saneras. Målet  att
balansera statsbudgeten år 1998 eller
senast år 1999 ligger därför kvar. Det
räcker dock inte med besparingar och
skattehöjningar om statens ekonomi skall
förstärkas varaktigt. Lika viktigt är
att riksdagen med högre prioritet än i
dag formar en politik för en uthållig
utveckling.  En politik  som  skapar
förutsättningar     för     fler
arbetstillfällen och ökad sysselsättning
så att den totala arbetslösheten inom en
nära framtid väsentligen pressas ner.
Det är uppenbart att Sverige inte i
längden  vare  sig  socialt  eller
ekonomiskt har råd med dagens  höga
arbetslöshetsnivåer.   Den   svenska
modellen har underminerats successivt
under trycket av arbetslöshet och en
svag  ekonomisk tillväxt sedan 1970-
talets mitt och under depressionen under
1990-talets     första     år.
Massarbetslösheten bidrar till att stora
grupper  marginaliseras. De  fackliga
organisationerna försvagas  parallellt
med att kapitalmakten stärks. Återigen
fördjupas och tilltar könsorättvisorna.
Det gäller nu att åter forma en politik
för full sysselsättning med hela folket
i arbete.
Detta kan ses som en svår uppgift men
den är enligt utskottets bedömning på
intet   sätt   omöjlig.   Sverige
demonstrerade under några decennier att
det var möjligt att förena välfärd, en
effektiv ekonomi, full sysselsättning
och hög ekonomisk tillväxt. Kapitalets
rörlighet  och  expansionen  av  de
finansiella  marknaderna  samt  EU-
anpassningen har sedan dess  minskat
utrymmet  för en socialt  progressiv
politik.
Utskottet vill understryka att  den
negativa utvecklingen kan och  måste
brytas. Det går att bevara en välutbyggd
offentlig sektor, och ändå stimulera
företagandet. Det går att förena en låg
inflation med full sysselsättning bl.a.
med   hjälp   av   en   aktiv
arbetsmarknadspolitik och en  jämnare
inkomstfördelning. Det går att trygga en
uthållig utveckling och driva en politik
för  full  sysselsättning  genom  en
industriell förnyelse, bättre villkor
för  tjänsteproduktionen,  en  grön
skatteväxling och miljöomställning, samt
kortare arbetstider.
Skall Sverige ha utsikter att åter
komma in i en positiv utveckling krävs
stabilitet och långsiktighet. Då krävs
det  en  bredare politisk bas.  Ett
alternativ förankrat i arbetarrörelsens
fackliga och politiska organisationer
med en tydlig röd-grön profil.
När den socialdemokratiska regeringen
tillträdde hösten 1994 presenterade den
ett omfattande program för att sanera
statens finanser. Ett program som efter
förhandlingar  parlamentariskt  kunde
förankras   genom   stöd   från
Vänsterpartiet. Programmet omfattade då
114 miljarder kronor. Under våren 1995
inledde   den   socialdemokratiska
regeringen   ett   samarbete   med
Centerpartiet, och saneringsprogrammet
har därefter utökats med 12 miljarder
kronor till 126 miljarder kronor.
Enligt   såväl  regeringens   som
Riksrevisionsverkets         och
Konjunkturinstitutets     prognoser
förbättras statsfinanserna nu snabbt. I
regeringens   ekonomisk-   politiska
vårproposition 1995/96:150 från april
1996  beräknades underskottet i  det
offentliga finansiella sparandet sjunka
redan år 1997 till -2,7 % av BNP. Och i
KI:s senaste prognos från juni 1996
beräknades underskottet för år 1997 till
-2,4 % av BNP.
Enligt  utskottets  uppfattning  är
förbättringen så påtaglig att det nu
finns ett visst utrymme för en något
lättare finanspolitik och det även vid
beaktande av målet om ett underskott som
inte överstiger 3 % av BNP. Vid en BNP
på 1 760 miljarder kronor skulle de
offentliga utgifterna teoretiskt kunna
stiga med ca 10 miljarder kronor och
underskottet fortfarande ligga på en
nivå om 3 % av BNP som är det formella
EMU-kriteriet.
Arbetslösheten  och  den  allmänna
konjunkturen   liksom   efterfrågan
utvecklas dock inte lika positivt. Genom
den strama finanspolitiken beräknas den
offentliga konsumtionen falla med 1,2 %
år 1996 och 0,6 % år 1997. Det innebär
ännu  fler  avskedanden  och  färre
sysselsatta inom landsting och kommuner.
Den privata efterfrågan beräknas dock
för  år 1997 öka med 1,7 %. Detta
förutsätter att hushållen minskar sitt
sparande - en prognos som slagit fel vid
upprepade tillfällen tidigare. Det är
inte låginkomsttagare och arbetslösa som
står för det höga hushållssparandet,
utan det är grupper i högre inkomstlägen
som har möjligheter att spara väsentliga
belopp. En skarpare fördelningspolitik
som  fördelade om från  välbeställda
grupper till hushåll med lägre inkomster
skulle därför verksamt bidra till att
öka den effektiva efterfrågan och minska
sparandet.
En rad uppgifter pekar också på växande
problem med en ökande arbetslöshet och
fallande  sysselsättning. Under  1996
beräknas antalet sysselsatta minska med
30 000 personer. För år 1997 beräknas
den öppna arbetslösheten falla från 7,9
% till 7 %. En viktig orsak till detta
är     emellertid     omfattande
arbetsmarknadspolitiska   satsningar.
Summan av antalet öppet arbetslösa och
antalet personer i åtgärder, dvs. den
s.k.  totala arbetslösheten, beräknas
utgöra  en  något större  andel  av
arbetskraften år 1997 än år 1995.
Den mycket bekymmersamma situationen
vad  gäller sysselsättningen och den
allmänna konjunkturutvecklingen gör det
nu enligt finansutskottet motiverat att
ompröva den finanspolitik som riksdagen
tidigare  lagt  fast.  De  senaste
rapporterna om förbättrade statsfinanser
gör det också möjligt att göra en sådan
erforderlig justering utan att påtagligt
rucka  på  de stabiliseringspolitiska
målen vad gäller statsfinanserna.
Även om utskottet ser förslagen i de nu
aktuella    propositionerna    som
otillräckliga så välkomnar  utskottet
flera av förslagen. Det gäller bland
annat  regeringens  förslag  på  det
näringspolitiska   området,   t.ex.
lättnaderna för småföretagarna.  Även
utbildningssatsningarna       för
vuxenstuderande bör genomföras.
Däremot vill utskottet bestämt avvisa
flera    av   förslagen    inom
arbetsmarknadspolitiken:  det  gäller
särskilt systemförändringarna inom a-
kassan,  främst  den  s.k.  bortre
parentesen  i försäkringen,  de  nya
kvalifikationskraven   och    alla
tankegångar om att börja manipulera med
ersättningsnivåerna. Utskottet motsätter
sig  dessutom  förslaget  att  äldre
långtidsarbetslösa ska utföra  arbete
inom vård och omsorg till inkomster på a-
kassenivå. De ytterligare förslag till
försämringar  i  än mer  långtgående
riktning  som redovisas i motionerna
Fi109 (m), Fi110 (fp) och Fi113 (kds)
avvisas självklart också.
Sverige behöver fler moderna företag
och breda kompetenslyft Finansutskottet
vill därför i stället hävda den moderna
arbetslinjen - arbeten till ordinarie
löner och kompetenssatsningar som leder
till  trygga  arbetsförhållanden.  En
utveckling av arbetsmarknadspolitiken i
socialpolitisk riktning,  där  aktiva
insatser alltmer ersätts av  passiva
försörjningsåtgärder måste avvisas. Den
aktiva arbetsmarknadspolitiken är och
förblir ett viktigt instrument för att
hävda  den  ekonomiska  tillväxten,
välfärden    och   den    fulla
sysselsättningen. Utskottet menar att
trygga  arbetsvillkor och en  vettig
lönestruktur är viktiga medel för att
pressa   fram   effektivitetshöjande
investeringar  och  förändringar  i
arbetslivet.
Det  är främst på tre övergripande
områden som regeringens politik enligt
utskottets bedömning är otillräcklig för
att komma till rätta med den svaga
ekonomiska utvecklingen och den höga
arbetslösheten.
Stärk  hemmamarknaden genom  en  mer
konjunkturstimulerande  politik.  Den
ekonomiska politiken är för restriktiv.
Den privata konsumtionen är för svag och
det  privata  sparandet  för  högt.
Utskottet förordar en något  lättare
finanspolitik, en högre nivå på  de
statliga  utgifterna  och  ett  höjt
grundavdrag för låginkomsttagare. Risken
är   stor   att  de  ytterligare
budgetförstärkningar  som  riksdagen
beslöt  om  med  anledning  av  den
ekonomiska       vårpropositionen
(1995/96:150)  kan  försämra   det
ekonomiska  läget.  Regeringen  har
hittills drivit en politik som alltför
ensidigt  varit  inriktad  på  EMU-
anpassning,  något som försvårat  en
politik för att främja sysselsättning
och kamp mot arbetslösheten.
Det krävs åtgärder för att komma till
rätta   med   den   strukturella
arbetslösheten.  En  stor  del  av
arbetslösheten beror på att det svenska
näringslivet   har    för    få
kunskapsintensiva  företag,  på  att
tjänstesektorns expansion förhindras av
oförmånliga kostnadsvillkor och på att
arbetstiderna fördelas på ett felaktigt
sätt. Utskottets uppfattning är att det
behövs en aktiv näringspolitik inriktad
på  förnyelse  och  omvandling  i
näringslivet,  bättre  villkor  för
offentlig och privat tjänstesektor och
en omfördelning av arbetstiderna. En
arbetstidsreform är enligt vår mening
helt nödvändig om Sverige skall komma
tillbaka till full sysselsättning. Såväl
en arbetstidsförkortning som ett ökat
utrymme  för  offentlig  och  privat
tjänstesektor skulle stärka kvinnornas
ställning på arbetsmarknaden.
En aktiv fördelningspolitik för uthållig
tillväxt.  Marknadskrafternas   spel
tillsammans med åtgärder för att sanera
statsfinanserna   har    förstärkt
inkomstklyftorna och ökat orättvisorna
mellan könen. Samtidigt som sparandet
ligger på en hög nivå så har många
hushåll svårt att klara sina dagliga
utgifter. Detta är förhållanden  som
klart säger att saneringen av statens
ekonomi måste ske på ett mer rättvist
sätt.   För   närvarande    får
låginkomsttagare bära  alltför  tunga
bördor.  De fortsatta neddragningarna
inom den offentliga sektorn tränger ut
kvinnor   i   arbetslöshet   och
bidragsberoende.  En  mer  rättvis
fördelningspolitik  skulle  omfördela
konsumtionsutrymmet  och   stimulera
hemmamarknaden. Ett större utrymme för
kommunerna    stärker   kvinnornas
arbetsmarknad och tryggar den gemensamma
välfärden.  Jämställdhet och  rättvis
fördelning skapar förutsättningar för en
balanserad ekonomisk utveckling.
Sammanfattningsvis föreslår utskottet en
inriktning av den ekonomiska politiken
som innebär:
- en aktiv och efterfrågestimulerande
ekonomisk politik,
- en strukturpåverkande politik via aktiv
näringspolitik och arbetstidsrefor-mer,
- en mer rättvis fördelningspolitik via
skattesänkningar för låginkomsttagare,
skattehöjningar för höginkomsttagare och
ett  större  ekonomiskt utrymme  för
kommunsektorn.
Utskottet har för att förverkliga en
politik med en sådan inriktning prövat
de förslag som Vänsterpartiet redovisat
i motion Fi111 (v) och därvid funnit att
de i allt väsentligt bör kunna ligga
till  grund  för  ett  offensivt
åtgärdsprogram mot arbetslösheten och
för ökad sysselsättning.
Programmet kan också genomföras utan
att statsfinanserna påtagligt försämras.
Enligt utskottets bedömning går det att
uppnå målen om balans i statsbudgeten år
1988 eller senast år 1999 vid  ett
saneringsprogram  om  114  miljarder
kronor.  Givet  ett  något  högre
skatteuttag på ca 4 miljarder kronor kan
därmed de samlade statliga utgifterna de
närmaste åren ökas med ca 16 miljarder
kronor.
Huvuddelen av det nedanstående  20-
miljardersprogrammet för sysselsättning
har  dock  inte  karaktären   av
utgiftsökningar utan av skatte-  och
avgiftssänkningar.  Det  angivna  20-
miljarderspaketet måste dock utformas
med hänsyn såväl till saneringsprogram
som budgetrestriktioner. En väsentlig
del  bör  därmed  finansieras  genom
inkomstförstärkningar, främst genom höjd
skatt på högre inkomster, kapital och
energi samt en höjd bolagsskatt, liksom
utgiftsreduceringar.   Ett   närmare
ställningstagande i dessa frågor bör
dock   anstå   till   ordinarie
budgetbehandling hösten 1996.
Ett samlat 20-miljarderspaket för nya
arbetstillfällen  bör  ha  följande
sammansättning:
- Stöd till kommunsektorn i form av
sänkta arbetsgivaravgifter     5 mdr
- Stöd till privat tjänstesektor via
sänkta arbetsgivaravgifter     5 mdr
- Sänkta egenavgifter på näringsinkomster
för egenföretagare        0,6 mdr
- Sänkta arbetsgivaravgifter för försök
med 6-timmars arbetsdag     1,5 mdr
- Kreditstöd i form av en skatterabatt
för småföretag           1 mdr
- Ett grönt investeringsprogram  1,5 mdr
- Aktiv arbetsmarknadspolitik, kommuner,
utb. kvinnor, invandrare
och arbetshandikappade      3 mdr
- Näringspolitik, FoU-stöd, nätverk1,2 md
r
-  Akuta jobbinsatser för arbetslösa
ungdomar             1,2 mdr

Totalt:              20 mdr

Utskottet vill dessutom framhålla att en
successiv arbetstidsförkortning är en
nödvändig del av ett uthålligt program
för att öka sysselsättningen och bekämpa
arbetslösheten.   Därtill   förordar
utskottet              ett
kompetensutvecklingsprogram      i
arbetslivet   genom   framtidsfonder
finansierade via vinstavsättningar  i
näringslivet  under  inflytande  av
parterna på arbetsmarknaden, ett program
som bör omfatta ca 2 mdr. Vidare krävs
att  ett  system  med  obligatoriska
praktikplatser grundade på praktikavtal
mellan parterna inrättas.
Utskottets  ställningstagande  till
riktlinjerna  för  den  ekonomiska
politiken  innebär  att  utskottet
avstyrker propositionens inriktning.
Vad  utskottet  här  anfört  om
inriktningen  för  den  ekonomiska
politiken med anledning av motion Fi111
(v) bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Det förslag till inriktning av den
ekonomiska politiken som framförs  i
motionerna Fi109 (m), Fi110 (fp), Fi112
(mp),  Fi113 (kds) och  Fi117  (mp)
uppfyller inte enligt utskottets mening
de  krav som måste ställas på  den
ekonomiska  politiken. Det gemensamma
borgerliga  programmet   som   det
presenterats     av     Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna
och Kristdemokraterna skulle i praktiken
innebära  att hushållen genom  stora
skattehöjningar  och nedskärningar  i
trygghetssystemen tvingades finansiera
ytterligare lättnader för företag och på
kapitalinkomster. Det var ett alternativ
som  prövades  under  de  borgerliga
regeringsåren 1991 till 1994, och som
väljarna med kraft avvisade i valet
1994.
Inte heller de förslag till inriktning
av den ekonomiska politiken som framförs
i motionerna Fi112 (mp) och Fi117 (mp)
uppfyller enligt utskottet de krav som
man  måste ställa på den ekonomiska
politiken. Utskottet delar i och för sig
många av motionärernas synpunkter, bland
annat vad gäller vikten av förkortad
arbetstid  och  satsningar  på  en
miljöanpassad infrastruktur och gröna
jobb. Motionärernas förslag och deras
konsekvenser vad gäller finans-  och
budgetpolitik liksom fördelningseffekter
är dock av en sådan karaktär att de
enligt utskottets bedömning inte kan
ligga till grund för utformningen av nya
riktlinjer för den ekonomiska politiken.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken
att  riksdagen  med  avslag  på
proposition 1995/96:207 yrkande 1 och
motionerna 1995/96:A49 yrkandena 1, 2
och 40, 1995/96:Fi109 yrkande  1,
1995/96:Fi110    yrkande    1,
1995/96:Fi112    yrkande    1,
1995/96:Fi113  yrkande  1   och
1995/96:Fi117 yrkandena 1-4, 6 och 42
godkänner vad som förordats i motion
1995/96:Fi111 yrkande 1 och 2 och som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
7. Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken (mom. 3)
Roy Ottosson (mp) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Resultat av den förda politiken
bort ha följande lydelse:
Den förda politiken
Den förda politiken har i alltför hög
grad   förlitat   sig   på   de
konkurrensfördelar som deprecieringen av
kronan  gav exportindustrin. Den  nu
pågående saneringen av statsfinanserna
har dessutom besvärande fördelnings- och
välfärdspolitiska brister som medför att
den inhemska efterfrågan har försvagats
onödigt mycket. Nu när kronkursen åter
har  stigit och vi genomgår en  ny
lågkonjunktur,  stiger  arbetslösheten
från en redan hög nivå.
Som utskottet ser det är det viktigt
att den ekonomiska återhämtningen och de
omfattande    investeringarna    i
näringslivet leder till långsiktigt ökad
produktionsförmåga och konkurrenskraft.
Detta är en viktig föutsättning för att
de hundratusentals arbetstillfällen som
förlorats i näringslivet under 1990-
talets början ska kunna återvinnas och
bli fler. Ambitionen måste vara att
ytterligare arbetstillfällen skapas inom
den privata sektorn. Samtidigt måste
andra allvarliga obalanser i ekonomin
åtgärdas.
De investeringar som nu sker, och som
varit  motor  i  den  ekonomiska
återhämtningen, är i alltför hög grad
koncentrerade   till   traditionell
råvarubaserad   industri.    Dessa
investeringar ger dessvärre mycket få
nya arbetstillfällen, ibland leder de
tvärtom  till färre arbetstillfällen.
Arbetslösheten stannar därför på mycket
höga nivåer, ekonomisk tillväxt till
trots. I ett längre perspektiv framstår
också inriktningen på investeringarna
som konserverande av en industri- och
näringsstruktur  som  redan  nu  är
föråldrad. Sverige behöver i stället
betydligt   mer  investeringar   i
tjänstesektorn, i miljösektorn och i
informationssektorn, för att verkligen
uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk
utveckling. Sverige riskerar annars att
få en alltmer utarmad ekonomi med allt
färre  arbetstillfällen.  I  den  av
riksdagen  behandlade vårpropositionen
försummade regeringen dessa problem. I
stället återföll man i en traditionell
tillväxtfixerad  betongpolitik.  Den
alltmer  nödvändiga  politiken  för
förnyelse av näringslivet uteblev än en
gång.  Risken  är  stor  att  den
socialdemokratiska  regeringen   och
Centerpartiet med förslagen i de nu
aktuella propositionerna fortsätter att
konservera en näringsstruktur som varken
ger  arbetstillfällen  eller  bättre
ekonomi i framtiden.
Utskottet finner det egendomligt att
regeringen, med sitt uttalade engagemang
för  att  minska  arbetslösheten,  i
praktiken väljer bort de internationellt
mest expansiva delarna av näringslivet.
Oförmågan  att  fullfölja  påbörjade
satsningar och löften på miljöområdet,
liksom frånvaron av en offensiv strategi
för att utveckla tjänstesektorn, leder
till  ett  tomt intet i regeringens
ekonomiska  politik.  I  likhet  med
vårpropositionen    är     också
propositionerna 207 och 222 ett steg
bakåt  när  det  gäller  de  nya
arbetstillfällen som måste komma.
Som framgår av utskottets redogörelse
för den ekonomiska utvecklingen finns
det stora osäkerheter i bedömningarna av
bl.a.  konsumtionen,  tillväxten  och
arbetslösheten. Det som starkt oroar är
att tillväxten nu bedöms bli lägre och
arbetslösheten  högre  än  vad  som
förutsågs  i vårpropositionen.  Denna
utveckling  ställer  ökade  krav  på
utformningen  av  den   ekonomiska
politiken. En inriktning av politiken
som bl.a. innebär att man sparar mindre
på utsatta grupper skulle möjliggöra en
mer positiv utveckling.
En  omläggning  av  den  nuvarande
ekonomiska  politiken  är  således
nödvändig.
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken börjar med
 Utskottet vill understryka och slutar
med yrkandena 1, 2 och 40 bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under här nämnda rubrik börjar med
 Som utskottet ser det och slutar med
 i motion Fi110 (fp) bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under här nämnda rubrik börjar med
 Utskottet konstaterar att och slutar
med yrkandena 1 och 2 bort utgå,
dels att den del av utskottets yttrande
som under här nämnda rubrik börjar med
 Utskottet vill med  och slutar med
 förordas i proposition 207  bort ha
följande lydelse:
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Utskottet  anser  det  viktigt  att
understryka att det är orealistiskt att
tro att problemen på arbetsmarknaden kan
lösas  med  ökad ekonomisk tillväxt.
Framtidens arbetsmarknad ser inte ut som
den vi varit vana vid. Den enskilt
viktigaste åtgärden för att på kort och
medellång     sikt     förbättra
sysselsättningen är, enligt utskottets
mening,  en förkortad arbetstid.  En
arbetstidsförkortning till 35 timmar per
vecka  bör  genomföras  fram  till
sekelskiftet.
Åtgärder behövs för att stärka framför
allt de små och medelstora företagens
konkurrensmöjligheter, bland annat vad
gäller  riskkapitalförsörjning   och
skatteregler. Utskottet är emellertid
tveksamt till om särskilda lättnader
behövs för tjänstesektorn. I stället bör
man pröva generella åtgärder i samband
med  utformningen av skatteväxlingen.
Utskottet  avvisar  specialinriktade
åtgärder  för  vissa hushållstjänster
( pigavdrag ,  skattereduktion   för
reparation och underhåll)  då  dessa
endast innebär en omfördelning av jobb
och i huvudsak gynnar grupper som redan
är välbeställda.
En  ekologisk omställning till  ett
kretsloppssamhälle ser utskottet  som
nödvändig för att Sverige på sikt skall
kunna  bevara  och  förstärka  sin
internationella konkurrenskraft. Sverige
måste ta täten i denna omställning.
Endast  härigenom  kan  de  framtida
arbetena tryggas. Utskottet vill i detta
sammanhang hänvisa till motion Fi117
(mp) där det ges ett stort antal exempel
på och förslag om satsningar på gröna
arbetstillfällen. En skatteväxling med
höjda  skatter  på  energi-  och
naturresursförbrukning och lägre skatter
på  arbete, i storleksordningen  100
miljarder kronor fram till år 2010,
måste genomföras.
Välfärdens  kärna, tjänsteutbudet  i
kommuner och landsting, har en stor
betydelse för sysselsättningen. Enligt
utskottets uppfattning bör verkningarna
av planerade nedskärningar mildras bl.a.
genom att de planerade höjningarna av
egenavgifterna inte genomförs - de redan
införda  egenavgifterna bör  dessutom
avskaffas. Detta skulle medföra  att
åtminstone 20 000 arbetstillfällen inom
landsting och kommuner kan räddas fram
till år 1999.
Arbetsmarknadspolitiken måste förnyas.
En  satsning  på  permanenta  lokala
arbetsmarknader bör göras för arbetslösa
som har små utsikter att åter få arbete
på den ordinarie arbetsmarknaden. En
total     omorganisation     av
arbetsmarknadspolitiken på lokal nivå
behövs   med   sammanslagning   av
arbetsförmedling, försäkringskassa och
delar av kommunernas socialtjänst.
De  olika  ersättningssystemen  vid
arbetslöshet,  ohälsa och  utbildning
måste samordnas och delvis slås ihop för
att undvika den nuvarande splittringen.
Men   utskottet  avvisar   hårdare
kvalifikationskrav för att få a-kassa
och KAS. Ersättningsnivån i a-kassan bör
höjas till 80 % för låginkomsttagare och
finansieras  genom  successivt  lägre
procentuell  ersättning  vid  högre
inkomster, s.k. brutet tak. En bortre
parentes i a-kassan är acceptabel endast
om det klart framgår vad som skall komma
därefter. Som utskottet ser det bör
efter a-kasseperiodens utgång ersättning
utgå som ett grundskydd, lika för alla,
på  en  nivå som ungefär  motsvarar
grundskyddet  i förtidspensioneringen,
inkl. bostadstillägg.
Vissa reformer behövs i arbetsrätten.
Enligt utskottets mening bör möjligheten
till    visstidsanställning    vid
arbetsanhopning förlängas från 6 månader
till   1   år.   Undantag   från
turordningsregler bör medges  för  2
personer  i  företag med  högst  10
anställda.  Blockadåtgärder  för  att
teckna kollektivavtal mot enmans- och
familjeföretag   utan   utomstående
anställda  bör  inte vara  tillåten.
Möjligheten till provanställning utöver
6 månader behöver, enligt utskottets
mening, inte förlängas.
Sammanfattningsvis innebär utskottets
ställningstaganden till riktlinjerna för
den ekonomiska politiken att utskottet
avstyrker propositionens inriktning.
Vad  utskottet  här  anfört  om
inriktningen  för  den  ekonomiska
politiken med anledning av motionerna
Fi112 (mp) och Fi117 (mp) bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Det förslag till inriktning av den
ekonomiska politiken som framförs  i
motionerna Fi109 (m), Fi110 (fp), Fi111
(v)  och Fi113 (kds) uppfyller inte
enligt utskottets mening de krav som i
dag måste ställas på den ekonomiska
politiken.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken
att  riksdagen  med  avslag  på
proposition 1995/96:207 yrkande 1 och
motionerna 1995/96:A49 yrkandena 1, 2
och 40, 1995/96:Fi109 yrkande  1,
1995/96:Fi110    yrkande    1,
1995/96:Fi111 yrkandena 1 och 2 och
med   anledning  av  motionerna
1995/96:Fi112 yrkande 1,  1995/96:
Fi113 yrkande 1 och 1995/96:Fi117
yrkandena 1-4, 6 och 42 godkänner vad
utskottet anfört och som sin mening
ger regeringen detta till känna,
8. Utgiftstak och fördelning på
utgiftsområden (mom. 4)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken börjar med
 Av propositionerna 207 och slutar med
 i motion Fi110 (fp) bort ha följande
lydelse:
I motionerna Fi109 (m) och Fi110 (fp)
föreslås förändringar av utgiftstaket
och  fördelning  av  utgifterna  på
utgiftsområden.
I motionerna Fi109 (m) yrkandena 3 och 4
och Fi110 (fp) yrkande 3 föreslås att
riksdagen dels godkänner de utgiftstak
som föreslås i motionerna för åren 1997,
1998  och  1999,  dels  godkänner
fördelningen  på  utgiftsområden  i
enlighet med den uppläggning av den
ekonomiska politiken som föreslås  i
respektive motion.
Utskottet konstaterar att det inte finns
någon regel i den nya budgetprocessen
som hindrar riksdagen att nu besluta
sänka utgiftstaket för de kommande tre
budgetåren. Utskottet föreslår mot denna
bakgrund att det statliga utgiftstaket
med utgångspunkt från de detaljerade
förslag till åtgärder som redovisas i
motion  Fi109 (m) bestäms till  670
miljarder kronor 1997, 652 miljarder
kronor 1998 och 641 miljarder kronor
1999. Det är en sänkning av utgiftstaket
med  53, 68 respektive 94 miljarder
kronor jämfört med riksdagens beslut den
11 juni för de tre åren.
Vad gäller fördelningen av de statliga
utgifterna  per utgiftsområde  kommer
utskottet vid höstens behandling  av
budgetpropositionen att lägga förslag
härom utifrån här angivet utgiftstak för
de kommande tre åren.
Vad utskottet här anfört om utgiftstak
och fördelning på utgiftsområden bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  utgiftstak  och
fördelning på utgiftsområden
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Fi109 yrkandena 3 och 4 och
med avslag på motion 1995/96:Fi110
yrkande  3  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
9. Utgiftstak och fördelning på
utgiftsområden (mom. 4)
Anne Wibble (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken Allmänna riktlinjer
för den ekonomiska politiken börjar med
 Av propositionerna 207 och slutar med
 i motion Fi110 (fp) bort ha följande
lydelse:
I motionerna Fi109 (m) och Fi110 (fp)
föreslås förändringar av utgiftstak och
fördelning   av   utgifterna   på
utgiftsområden.
I motionerna Fi109 (m) yrkandena 3 och 4
och Fi110 (fp) yrkande 3 föreslås att
riksdagen dels godkänner de utgiftstak
som föreslås i motionerna för åren 1997,
1998  och  1999 och dels  godkänner
fördelningen  på  utgiftsområden  i
enlighet med den uppläggning av den
ekonomiska politiken som föreslås  i
respektive motion.
Utskottet konstaterar att det inte finns
någon regel i den nya budgetprocessen
som hindrar riksdagen att nu besluta
sänka utgiftstaket för de kommande tre
budgetåren. Utskottet föreslår mot denna
bakgrund att det statliga utgiftstaket
med utgångspunkt från de detaljerade
förslag till åtgärder som redovisas i
motion Fi110 (fp) bestäms till  706
miljarder kronor år 1997, 699 miljarder
kronor år 1998 och 710 miljarder kronor
år  1999.  Det är en  sänkning  av
utgiftstaket med 17, 21 respektive 25
miljarder kronor jämfört med riksdagens
beslut den 11 juni för de tre åren.
Vad gäller fördelningen av de statliga
utgifterna  per utgiftsområde  kommer
utskottet vid höstens behandling  av
budgetpropositionen att lägga förslag
härom utifrån här angivet utgiftstak för
de kommande tre åren.
Vad utskottet här anfört om utgiftstak
och fördelning på utgiftsområden bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna,
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  utgiftstak  och
fördelning på utgiftsområden
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Fi110 yrkande 3  och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi109
yrkandena 3 och 4 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
10. Studier av internationella exempel
(mom. 5)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  under  rubriken  Studier  av
internationella  exempel  börjar  med
 Utskottet  delar motionärernas  och
slutar med  motion A49 (m) yrkande 3 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den uppfattning  som
framförs i motion A49 (m) yrkande 3: att
det finns goda exempel från andra länder
- t.ex. Förenta staterna och Nya Zeeland
- som illustrerar vad som krävs av
förändringar i arbetsmarknadens struktur
för  att nya arbetstillfällen  skall
skapas.
Viktiga slutsatser som kan dras från de
amerikanska erfarenheterna är att en mer
avreglerad   arbetsmarknad   främjar
tillkomsten av fler arbetstillfällen.
Erfarenheterna från Nya Zeeland är av
speciellt  intresse därför  att  Nya
Zeeland och Sverige länge hyllade samma
välfärdsideal. I början av 1980-talet
stod  det emellertid klart att  Nya
Zeeland inte skulle kunna fortsätta på
den inslagna vägen. På initiativ av en
socialdemokratisk regering inleddes i
stället ett avregleringsarbete som i sin
inriktning   i  stor  utsträckning
sammanfaller med vad utskottet tror bör
gälla också för Sverige. Inte minst
arbetsmarknaden gjordes  enklare  med
positiva effekter på arbetslösheten som
följd.
Utvecklingen såväl i Förenta staterna
som i Nya Zeeland avviker kraftigt och
positivt  från  de mycket  betydande
arbetslöshetsproblem som hela  Europa
brottas med. Även om skillnader förvisso
finns  mellan  olika delar  av  vår
världsdel är ändå huvudintrycket att
större delen av Europa har problem som
dr likartade de svenska. 20 miljoner
arbetslösa i EU-länderna talar också
sitt tydliga språk.
Enligt  utskottets  mening  är  det
avgörande att Sverige drar nytta av goda
internationella exempel i kampen mot
arbestlösheten.  Utskottet  förordar
därför  att  initiativ  tas  till
grundläggande studier av goda exempel
från  andra  länder för  att  vidga
beslutsunderlaget som en del av  en
nödvändig liberalisering av den svenska
arbetsmarknaden. Resultaten av studierna
bör successivt redovisas för riksdagen
under de kommande två åren.
Vad utskottet har anfört om studier av
andra länders åtgärder i kampen mot
arbetslösheten bör riksdagen som sin
mening  ge  regeringen  till  känna.
Utskottet tillstyrker yrkande 3 i motion
A49 (m).
dels att utskottets hemställan under
moment 5 bort ha följande lydelse:
5.   beträffande  studier   av
internationella exempel
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:A49 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Svensk arbetsmarknad i ett
europeiskt perspektiv (mom. 6)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Svensk arbetsmarknad i  ett
europeiskt perspektiv bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser i likhet med vad
som anförs i motion Fi125 (m) att den
svenska  arbetsmarknaden  måste  ses
utifrån   ett   europeiskt   och
internationellt perspektiv. De svenska
företagen   konkurrerar   på   en
internationell marknad  där  det  är
angeläget  att skapa bästa  tänkbara
förutsättningar för att de ska kunna
överleva   och   därigenom   skapa
sysselsättning. Genom att stärka Europas
konkurrenskraft gentemot internationella
konkurrenter             kan
sysselsättningssituationen  i  Europa
förbättras. Detta kräver en politik för
långsiktigt goda villkor för företagande
och produktion som lägger grunden för
arbetstillfällen och välfärd.
Det är därför viktigt att den inre
marknaden förverkligas och upprätthålls
och att Essendeklarationens intentioner
förverkligas.
Förslaget     till    europeisk
sysselsättningsunion har visat sig vara
innehållslöst.
Sverige  bör  vid  den  pågående
regeringskonferensen driva kravet på ett
fördragsmässigt stöd för en systematisk
avreglering av EU:s regelverk. Sverige
bör verka för att arbetstidsdirektivet
ersätts  med  betydligt  liberalare
direktiv eller helt avskaffas.
Riksdagen bör med anledning av motion
Fi125 (m) som sin mening ge regeringen
till känna vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande svensk arbetsmarknad
i ett europeiskt perspektiv
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Fi125 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
12. Fördelningspolitiska effekter av
skattepolitiken (mom. 8)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Fördelningspolitiska effekter
av  skattepolitiken bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet  har  tidigare   i
betänkandet behandlat riktlinjerna för
den  ekonomiska politiken och i det
sammanhanget     berört     de
fördelningspolitiska konsekvenserna av
den ekonomiska politiken. Utskottet är
av den uppfattningen att det nu och
särskilt  med  tanke på  den  svaga
hemmamarknaden behövs en justering av
fördelningspolitiken så att efterfrågan
kan öka. Det kan därför vara lämpligt
att  göra  vissa fördelningspolitiskt
motiverade justeringar av skatteuttaget,
som t.ex. höjt grundavdrag för lägre
inkomstskikt  kombinerat  med  ett
reducerat eller slopat grundavdrag över
brytpunkten.
Finansutskottet delar den bedömning som
redovisas  av  såväl regeringen  som
Vänsterpartiet, att det i samband med
skattereformen var riktigt att övergå
till ett enklare skattesystem med lägre
skattesatser och bredare skattebaser.
Finansutskottet kan vidare konstatera
att Vänsterpartiet hade rätt när man
kritiserade   både   skattereformens
fördelningsprofil och den bristfälliga
finansieringen.  Som  Vänsterpartiet
hävdade i samband med skattereformen så
har  den  givit upphov  till  ökade
offentliga  underskott.  Detta  är
förhållanden som numera erkänns även av
regeringen som deklarerat att den avser
att återkomma till dessa frågor.
Utskottet ser det som positivt att
regeringen och Vänsterpartiet  kommit
fram till samma principsyn när  det
gäller          skattereformens
fördelningseffekter och  finansiering.
Utskottet delar dessutom regeringens och
Vänsterpartiets uppfattning att det är
viktigt  med stabila och förutsebara
skatteregler. Regeringen bör därför i
samband med budgetpropositionen hösten
1996 för riksdagen redovisa ett samlat
ställningstagande  till   hur   de
fördelningspolitiska  skevheterna  i
skattereformen skall justeras. Riksdagen
bör som sin mening ge regeringen detta
till känna.
Enligt   utskottets  mening   bör
skattepolitiken, vilket föreslagits i
motion Fi116 (v), nu utvecklas efter två
linjer  - en röd skatteväxling  för
rättvis fördelning och ökad efterfrågan
och  en  grön skatteväxling för  en
långsiktigt uthållig utveckling. I detta
perspektiv är således inte huvudfrågorna
att höja eller minska skatteuttaget utan
snarast att omfördela skatteuttaget på
ett sådant sätt att rättvis fördelning
och uthållig tillväxt stimuleras.
Vad  som  ovan  anförts  angående
riktlinjer  för  skattepolitiken  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Utskottet tillstyrker således bifall
till motion Fi116 (v) yrkandena 2 och 3.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande fördelningspolitiska
effekter av skattepolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 2 och 3 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört dels om ett
samlat  ställningstagande för  att
justera  de  fördelningspolitiska
skevheterna i skattereformen, dels om
riktlinjer för skattepolitiken,
13. Fördelningspolitiska effekter av
skattepolitiken (mom. 8, motiveringen)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser att
finansutskottets yttrande under rubriken
Fördelningspolitiska   effekter   av
skattepolitiken  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
anföra följande.
Arbetslösheten i Sverige är rekordhög,
och det finns tecken på att den kommer
att öka under överblickbar tid. Den
socialdemokratiska  regeringen   har
misslyckats med att främja tillkomsten
av riktiga jobb eftersom man saknar den
grundläggande insikten om företagandets
villkor. Arbetslösheten har förvärrats
av regeringens politik. Sedan 1994 har
regeringen genomfört skattehöjningar på
ca 80 miljarder kronor som till en
betydande del riktat sig mot företagen
och   försvårat   expansion   och
nyanställningar.
Den  viktigaste  fördelningspolitiska
ambitionen   är   att   eliminera
massarbetslösheten. Då krävs ett program
för  förändring där företagande  och
initiativkraft   står   först   på
dagordningen.  Företagen  måste  ges
verkliga möjligheter att växa om de
skall kunna ge riktiga och trygga jobb
åt de människor som i dag drabbats av
arbetslöshet.  För  detta  krävs  en
företagsexpansion som saknar motstycke i
modern tid. En sådan utveckling kan
åstadkommas endast genom en djupgående
och snabb förbättring av företagandets
villkor och en ökad frihet för människor
att själva forma sitt liv.
Tillväxt och fler jobb kräver  att
ekonomin  fungerar väl och  att  de
offentliga finanserna är i god ordning.
Även  Socialdemokraterna har tvingats
inse att stora budgetunderskott och hög
inflation endast ger mycket kortsiktigt
positiva effekter. Den saneringspolitik
som regeringen bedriver är inriktad på
att skydda kollektiva och etablerade
lösningar och innebär att företagare och
enskilda  drabbas  av  skatte-  och
avgiftshöjningar.  Som  nämnts  har
regeringen höjt skatterna med ca 80
miljarder kronor sedan 1994.
Huvuddelen av skattehöjningarna  har
gällt beskattningen av arbete. Det har
blivit  dyrare  att  anställa,  och
förutsättningarna för en  långsiktigt
fungerande lönebildning har försämrats.
Näringslivets  kapitalförsörjning  har
också försvårats och fördyrats genom
bl.a. införandet av dubbel skatt på det
egna riskbärande kapitalet i aktiebolag.
Kapitalbildningen har hämmats också i
andra avseenden, bl.a. genom återinförd
förmögenhetsskatt och en vidgning av
fastighetsskatten  till  kommersiella
lokaler och industrifastigheter. Genom
de kraftiga energiskattehöjningarna har
svensk  industri  fått  ett  högre
kostnadsläge   och  därmed   sämre
konkurrensförmåga.
Särskilt  allvarlig  är  den  s.k.
värnskatten som inneburit  att  ökad
kunskap och större kompetens lönar sig
mindre. Tillsammans med den kraftiga
höjningen   av   egenavgifter   är
marginalskatten för en stor del av de
heltidsarbetande nu ungefär 60 %  i
stället för de 50 % som var målet i
marginalskattereformen.
Hög  beskattning  på  arbete  och
återinförd dubbelbeskattning är och har
varit negativt vad gäller ambitionen att
skapa  goda  förutsättningar   för
företagande och nya jobb. När vissa
begränsade lindringar föreslås motverkas
de  emellertid  med  råge  genom
skattehöjningar på andra områden. Genom
att ge med ena handen och samtidigt ta
mer med den andra skapas, som framgått
av ett antal analyser och kommentarer
efter  det  att propositionerna  har
presenterats, inga nya jobb.
Saneringen  av  Sveriges  offentliga
finanser måste nu ges en inriktning där
skattesänkningar och minskade offentliga
utgifter går hand i hand. Moderaterna
har under våren föreslagit successiva
utgiftsminskningar som uppgår till drygt
65  miljarder  kronor  mer  än  vad
regeringen föreslagit för år 1999. Dessa
möjliggör skattesänkningar på närmare 61
miljarder  kronor  för  hushåll  och
företag, samtidigt som budgetsaldot blir
8  miljarder  kronor  bättre  än
regeringens. Det lägre skattetryck vi
föreslår ger också enskilda människor en
större rådighet över den egna vardagen.
Det gör det bl.a. möjligt att undvika
den fattigdomsfälla som kombinationen av
minskade offentliga tjänster och högre
skatter i dag försätter ett växande
antal människor i.
Utskottet anser att inriktningen av
skattepolitiken bör överensstämma med
vad som redovisats ovan. De övergripande
målen   skall  vara  att   skapa
förutsättningar för snabb tillväxt, nya
jobb och en god reallöneutveckling. I
motion Fi116 (v) yrkandena 2 och 3
föreslås  att  skattepolitiken  bör
utvecklas efter två linjer - en röd
skatteväxling för rättvis fördelning och
ökad  efterfrågan  och  en  grön
skatteväxling  för  en  långsiktigt
uthållig utveckling. Utskottet kan inte
tolka detta på annat sätt än att den
skattepolitik motionärerna förespråkar
har  motsatt  verkan  än  de  här
förespråkade        riktlinjerna.
Motionsförslagen    innebär    att
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt
försämras genom att skattehinder byggs
upp som barriärer för initiativkraft och
nyföretagande.
Med det anförda avstyrks motion Fi116
(v) yrkandena 2 och 3.

14. Tillfällig nedsättning av
stämpelskatt i vissa fall (mom. 9)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken  Tillfällig  nedsättning  av
stämpelskatt i vissa fall  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill med anledning av
regeringsförslaget och motion Fi129 (m)
anföra följande.
Regeringens förslag om en tillfällig
nedsättning av stämpelskatten  gäller
förvärv under perioden den 12  juni
1996-den 31 december 1997. Anknytningen
till datum för förvärvet kan enligt
utskottets mening ge upphov till problem
vid tillämpningen.
Överlåtelse av fastighet sker vanligen
genom  dubbla  köpehandlingar.  Först
upprättas ett köpekontrakt med de olika
villkor som skall gälla för  köpet.
Köpekontraktet   innehåller   bl.a.
bestämmelser om när och hur betalning
skall ske. Sedan betalning erlagts och
andra villkor uppfyllts upprättas ett
köpebrev. Ansökan grundar sig  sedan
normalt på köpebrevet. Som en följd av
detta förfarande finns det vanligen inte
någon uppgift om kontraktsdatum i ett
lagfartsärende, och detta förhållande
kan ge upphov till ett visst merarbete
för de inblandade när nedsättningsfrågan
skall avgöras.
Den allvarligaste invändningen mot den
lösning  som  regeringen  valt  är
emellertid de uppenbara möjligheterna
att kringgå kravet att förvärvet skall
ha skett den 12 juni 1996 eller senare.
Om kontraktsdagen ligger före den 12
juni finns det nämligen goda möjligheter
för  parterna att skriva  ett  nytt
kontrakt som är daterat efter denna
tidpunkt. På samma sätt blir det möjligt
att  under  första  kvartalet  1998
dagteckna  köpekontrakt före  den  1
januari 1998. Om detta blir ett vanligt
förfarande  har  anknytningen  till
förvärvsdagen  inte  någon  egentlig
uppgift att fylla.
Vid behandlingen av detta ärende i
skatteutskottet   har   man   från
majoritetens   sida   bedömt   att
omskrivningen av kontrakt inte kommer
att få någon mer betydande omfattning
och att anknytningen till förvärvsdag
därför har en betydelse för att begränsa
kostnaden för nedsättningen. Betydande
belopp skulle kunna gå förlorade om
anknytningen till förvärvsdag slopas.
Finansutskottet gör emellertid en annan
bedömning  härvidlag. Det  är  högst
sannolikt att aktörerna på marknaden
anpassar sitt agerande, t.ex. genom att
upprätta nya kontrakt, vilket de har
goda incitament att göra. Det innebär
att  merkostnaden  kommer  att  bli
betydligt mindre än vad skatteutskottet
utgått ifrån.
Utskottet anser att det förslag som
läggs fram i motion Fi129 av Jerry
Martinger (m) innebär en förbättring och
förenkling av reglerna både för  de
enskilda och inskrivningsmyndigheterna,
varför motionen tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.    beträffande   tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i vissa
fall
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi129,  med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkande  5
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  4   och
1995/96:Fi117  yrkande  15  antar
regeringens förslag till  lag  om
tillfällig    nedsättning    av
stämpelskatt i vissa fall med den
ändringen att 1 och 2 §§ erhåller
följande  som  utskottets  förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1    §   Vid  1    §   Vid
tillämpning av 8 § tillämpning av 8 §
lagen (1984:404) om lagen (1984:404) om
stämpelskatt  vid stämpelskatt  vid
inskrivningsmyndigh inskrivningsmyndigh
eter  skall   i eter  skall   i
stället för vad som stället för vad som
där stadgas gälla där stadgas gälla
följande.  Skatten följande.  Skatten
enligt första och enligt första och
andra styckena är andra styckena är
fem respektive tio fem respektive tio
kronor för  varje kronor för  varje
fullt   tusental fullt   tusental
kronor      av kronor      av
egendomens värde om egendomens värde om
förvärvet   sker ansökan     om
under tiden den 12 inskrivning  sker
juni    1996-31 under tiden den 12
december 1997 och juni    1996-31
inskrivning     december 1997 och
beviljas senast den inskrivning
31 mars 1998.    beviljas senast den
31 mars 1998.
2  §  Har  fast  2 § Har ansökan om
egendom    eller inskrivning
tomträtter      ingivits    och
förvärvats  efter beviljats   under
den 11 juni 1996 tiden den 12 juni
och har inskrivning 1996-31 juli 1996
beviljats   under och       har
tiden den 12 juni stämpelskatt
1996-31 juli 1996 fastställts enligt
och       har bestämmelserna i 8
stämpelskatt     § lagen (1984:404)
fastställts enligt om stämpelskatt vid
bestämmelserna i 8 inskrivningsmyndigh
§ lagen (1984:404) eter  skall  två
om stämpelskatt vid tredjedelar av den
inskrivningsmyndigh inbetalda  skatten
eter  skall  två återbetalas   med
tredjedelar av den tillämpning   av
inbetalda  skatten bestämmelserna i 40
återbetalas   med §  nämnda  lag.
tillämpning   av Detsamma gäller den
bestämmelserna i 40 dröjsmålsavgift som
§  nämnda  lag. kan ha påförts den
Detsamma gäller den skattskyldige.
dröjsmålsavgift som  Beslut     om
kan ha påförts den återbetalning
skattskyldige.    enligt    denna
Beslut     om bestämmelse  skall
återbetalning    vid tillämpning av
enligt    denna lagen      om
bestämmelse  skall stämpelskatt  vid
vid tillämpning av inskrivningsmyndigh
lagen      om eter anses utgöra
stämpelskatt  vid ett beslut enligt
inskrivningsmyndigh den lagen.
eter anses utgöra
ett beslut enligt
den lagen.

15. Tillfällig nedsättning av
stämpelskatt i vissa fall (mom. 9)
Roy Ottosson (mp) och Lars Bäckström (v)
anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken  Tillfällig  nedsättning  av
stämpelskatt i vissa fall  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet gör bedömningen att en
sänkning av stämpelskatten inte kommer
att påverka prisbilden i någon nämnvärd
omfattning.  Vid köp av  småhus  är
stämpelskatten en så pass  begränsad
kostnad att den inte på något avgörande
sätt  påverkar beslutet om  huruvida
affären skall genomföras eller ej. Vid
större affärer på fastighetsmarknaden,
för företag och fastighetsförvaltare,
kan dock stämpelskatten utgöra betydande
belopp. Sådana affärer är dock vanligen
mer långsiktiga till sin natur, och
stämpelskatten spelar då en marginell
roll för den långsiktiga avkastningen
och  därmed  prisbilden.  Även  om
stämpelskatten skulle bidra till ett
ökat  antal  större fastighetsaffärer
anser utskottet att det är osannolikt
att detta i sin tur skulle påverka
byggandet.
Utskottet  anser att de medel  som
regeringen föreslår skall satsas  på
åtgärden  kan bidra till att  skapa
betydligt fler arbetstillfällen om de
används på ett mer effektivt sätt och
kan därför inte tillstyrka förslaget.
Med det anförda avstyrker utskottet
förslaget i proposition 222  om  en
tillfällig nedsättning av stämpelskatten
och tillstyrker motionerna Fi116 (v)
yrkande 4 och Fi117 (mp) yrkande 15.
Eftersom  regeringsförslaget  avstyrks
saknar  motion Fi129 (m) aktualitet,
varför även den avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.    beträffande   tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i vissa
fall
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 4
och 1995/96:Fi117 yrkande 15 avslår
proposition 1995/96:222 yrkande 5 och
motion 1995/96:Fi129,
16. Fastighetsskatt (mom. 10)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Fastighetsskatt  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
anföra följande.
Fastighetsskatten strider mot tanken på
neutralitet mellan olika  former  av
näringsverksamhet och investeringar och
är en felaktig metod för beskattningen
av ägda bostäder. På sikt bör därför,
anser  utskottet,  fastighetsskatten
slopas och för ägda bostäder ersättas
med en schablonmässigt beräknad intäkt
av kapital med ett lägre skatteuttag.
För  att  begränsa  de  nuvarande
snedvridningarna           av
fastighetsbeskattningen   bör   man
samtidigt  reducera  underlaget  för
beskattningen  till  det  taxerade
byggnadsvärdet, dvs. att beskattningen
av markvärdet slopas.
Effekterna      av      den
fastighetsskattehöjning från 1,5 till
1,7  %  som  genomförts  av  den
socialdemokratiska regeringen och den
genomförda  fastighetstaxeringen  blir
orimliga.  Moderata  samlingspartiet
föreslog mot den bakgrunden i oktober
1995  att skatteutskottet genom  ett
initiativ skulle föreslå riksdagen att
fastighetsskatten på bostäder  skulle
sänkas  från  1,7 till  1,5  %  av
taxeringsvärdet fr.o.m. den 1 januari
1996. Samtidigt föreslog man att de
orimliga regionala skillnaderna skulle
undanröjas eller lindras  genom  att
markvärdet inte tas upp till beskattning
fullt ut. I avvaktan på en permanent
lösning borde fastighetsskatt endast tas
ut på hälften av det markvärde som
överstiger 100 000 kronor. Inget annat
parti var då berett att stödja förslaget
till initiativ.
Enligt utskottets mening bör regeringen
skyndsamt återkomma med förslag till
riksdagen som överensstämmer med det
moderata initiativet. Motion Fi118 (kds)
yrkande 1 tillstyrks därmed medan motion
Fi115   (s)  avstyrks  med   vad
skatteutskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande fastighetsskatt
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Fi118 yrkande 1  och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi115
yrkande  2  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
17. Fastighetsskatt (mom. 10)
Anne Wibble (fp) och Mats Odell (kds)
anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Fastighetsskatt  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet ansluter sig i  den
aktualiserade  frågan   till   den
uppfattning som framför allt Folkpartiet
liberalerna och Kristdemokraterna under
det senaste riksdagsåret framfört om
behovet   av   förändringar   av
fastighetsskattesystemet.  Vid   den
senaste riksdagsbehandlingen av frågan
(se betänkandet 1995/96:BoU10) anförde
ledamöterna från dessa partier i en
reservation följande:
Fr.o.m. år 1996 har skattesatsen för
fastighetsskatten för samtliga bostads
fastigheter  höjts till  1,7  %  av
taxeringsvärdet. Från samma  tidpunkt
gäller nya taxeringsvärden för egnahem,
baserade  på 1994 års marknadsvärde.
Samtidigt gäller att taxeringsvärdena
justeras årligen i ett nytt system med
s.k. rullande fastighetstaxering.  De
sammanlagda  effekterna  härav  blir
förödande för många familjer.  Värst
drabbade är de som bor i storstäder och
skärgårdar.   Många   barnfamiljer,
pensionärer med låga inkomster, de som
köpt sina hus när priserna stod som
högst under åren 1988-1991 och familjer
som drabbas av arbetslöshet, kommer helt
enkelt inte att ha råd att bo kvar.
I motionerna från fp respektive kds har
mot denna bakgrund föreslagits att en
översyn  av boendebeskattningsfrågorna
snarast   bör   genomföras.   Även
bostadsutskottet anser att behovet av en
sådan översyn är uppenbart. Mest akut är
därvid att riksdagen utan ytterligare
fördröjning  föreläggs  förslag  om
åtgärder    som   kan    mildra
fastighetsbeskattningens effekter i våra
skärgårdar och övriga särskilt utsatta
områden. Det är nödvändigt  att  nu
undanröja  den berättigade  oro  för
framtiden som finns bl.a.  hos  den
bofasta skärgårdsbefolkningen.
Även mer generella frågor med betydelse
för boendebeskattningen bör övervägas i
enlighet  med  motionsförslagen.  Det
gäller exempelvis möjligheten att införa
en  takregel  för  markvärdet  vid
fastighetsbeskattningen   och   en
begränsning av förmögenhetsbeskattningen
genom slopad sambeskattning eller genom
en  höjning  av  det  skattefria
grundbeloppet.
Utskottet  anser att  riksdagen  med
anledning   av   Kristdemokraternas
partimotion Fi118 yrkande 1 som sin
mening bör ge regeringen till känna vad
utskottet här citerat från reservationen
i bostadsutskottet.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motion Fi118 yrkande 1. Motion Fi115 (s)
yrkande 2 avstyrks däremot.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande fastighetsskatt
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 1  och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi115
yrkande  2  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
18. Skatter och avgifter på motorfordon
(mom. 12)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Skatter  och  avgifter  på
motorfordon bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att det är rimligt
att underlätta en övergång till moderna
och miljövänliga bilar och att skapa
stabila  regler som inte  missgynnar
svensk bilindustri. Mot den bakgrunden
tillstyrker  utskottet  förslaget  om
slopad försäljningsskatt på motorfordon.
Utskottet har inte något att erinra mot
att skattesänkningen tidigareläggs en
dag vilket föreslagits i motion Fi133
(s, c).
Utskottet avvisar emellertid förslaget
om  en  skärpning av fordonsskatten.
Beskattningen av bilar har höjts vid
flera     tillfällen     sedan
Socialdemokraterna        återtog
regeringsansvaret. Regeringen planerar
dessutom  ytterligare skärpningar  av
drivmedelsbeskattningen. Det är enligt
utskottets  mening fel att  försvåra
situationen ytterligare för personer som
är beroende av bilen för sitt arbete
eller med tanke på att man bor  i
glesbygd. Förslaget om höjd fordonsskatt
bör avslås.
Vad  avser övriga förslag instämmer
utskottet    i    skatteutskottets
ställningstagande, varför de avstyrks.
Med det anförda tillstyrker utskottet i
huvudsak yrkande 1 och 3 i propositionen
och motionerna Fi120 (m) yrkande 1 och
Fi133 (s, c). Däremot avstyrks förslaget
i propositionen om höjd fordonsskatt
(yrkande 2) och motionerna Fi116 (v)
yrkande 5 och Fi117 (mp) yrkandena 18
och 20.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande skatter och avgifter
på motorfordon
att riksdagen
dels   avslår  regeringens   i
proposition 1995/96:222 yrkande  2
framlagda förslag till lag om ändring
i fordonsskattelagen (1988:327) samt
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 5
och 1995/96:Fi117 yrkandena 18-20,
dels med anledning av proposition
1995/96:222 yrkandena 1 och 3 och med
bifall till motionerna 1995/96:Fi120
yrkande 1 och 1995/96:Fi133 antar
regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1996:537) om
ändring  i  lagen  (1978:69)  om
försäljningsskatt på motorfordon med den
ändringen  att övergångsbestämmelserna
erhåller följande som Utskottets förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1
oktober 1996.
2. Ändringarna i 4 § första stycket 1
och 8 § 1 träder dock i kraft den 1
augusti 1996.
3.          3.   De   nya
Försäljningsskatt  lydelserna av 4 §
enligt 8 § 1 skall första stycket  1
inte  tas ut  om och 8 § 1 skall
skattskyldighet   tillämpas    om
inträtt efter den skattskyldighet
11 juni 1996.    inträtt efter den
10 juni 1996.
4.      Äldre  4. I övrigt gäller
föreskrifter gäller äldre föreskrifter
fortfarande i fråga i   fråga   om
om förhållanden som förhållanden  som
hänför  sig  till hänför  sig  till
tiden     före tiden     före
ikraftträdandet.   ikraftträdandena.
2. lag om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343)  med  den  ändringen  att
övergångsbestämmelserna     erhåller
följande  som  Utskottets  förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1
augusti 1996.
2. Har skyldighet  2. Har skyldighet
att     betala att     betala
skrotningsavgift   skrotningsavgift
inträtt efter den inträtt efter den
11 juni 1996 skall 10 juni 1996 skall
avgift tas ut även avgift tas ut även
i   de   fall i   de   fall
försäljningsskatt  försäljningsskatt
inte skall betalas inte skall betalas
för sådana fordon för sådana fordon
enligt    lagen enligt    lagen
(1978:69)    om (1978:69)    om
försäljningsskatt  försäljningsskatt
på motorfordon.   på motorfordon.
3. För personbilar som är inrättade för
drift med elektricitet från batterier i
fordonet skall inte skrotningsavgift tas
ut  för tiden till och med den 31
december 1997.


19. Skatter och avgifter på motorfordon
(mom. 12)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Skatter  och  avgifter  på
motorfordon bort ha följande lydelse:
Som   framgår   ovan   tillstyrker
finansutskottet regeringens förslag vad
gäller  skatter  och  avgifter  på
motorfordon. Finansutskottet kan dock
inte  instämma  i  skatteutskottets
yttrande  beträffande  yrkandet  om
miljörelaterad bilbeskattning i motion
Fi111. Utskottet anser tvärtom att de nu
aktuella besluten måste följas av andra
åtgärder som skärper miljöprofilen när
det gäller beskattningen av bilismen.
För närvarande utreds frågan om hur
ekonomiska styrmedel kan användas inom
kommunikationssektorn, och en särskild
utredare skall se över avvägningen ur
miljösynpunkt  mellan olika  skatter.
Detta innebär bl.a. att beskattningen av
vägtrafiken skall ses över.
Utskottet  ser,  i  likhet  med
Vänsterpartiet,  positivt  på  detta
utredningsarbete. Utskottet menar vidare
att det skulle vara värdefullt för det
fortsatta arbetet om riksdagen redan nu
klart deklarerade att den önskar se en
ökad     miljörelatering     av
bilbeskattningen. Detta bör ske genom
ett differentierat skatteuttag efter en
miljöklassning som tar hänsyn t.ex. till
bensinförbrukning, utsläpp och  annan
miljöpåverkan under bilens livscykel.
Vad som ovan anförts bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen  i  aktuell  del  samt
motionerna Fi116 (v) yrkande 5 och Fi133
(s,  c).  Däremot  avstyrks  övriga
motioner.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande skatter och avgifter
på motorfordon
att  riksdagen med  anledning  av
proposition  1995/96:222  yrkandena
1-3 och med bifall till motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  5   och
1995/96:Fi133 samt med avslag  på
motionerna 1995/96:Fi117  yrkandena
18-20 och 1995/96:Fi120 yrkande 1
dels antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1996:537)  om  ändring  i  lagen
(1978:69) om försäljningsskatt  på
motorfordon med den ändringen att
övergångsbestämmelserna   erhåller
följande  som  Utskottets  förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1
oktober 1996.
2. Ändringarna i 4 § första stycket 1
och 8 § 1 träder dock i kraft den 1
augusti 1996.
3.          3.   De   nya
Försäljningsskatt  lydelserna av 4 §
enligt 8 § 1 skall första stycket  1
inte  tas ut  om och 8 § 1 skall
skattskyldighet   tillämpas    om
inträtt efter den skattskyldighet
11 juni 1996.    inträtt efter den
10 juni 1996.
4.      Äldre  4. I övrigt gäller
föreskrifter gäller äldre föreskrifter
fortfarande i fråga i   fråga   om
om förhållanden som förhållanden  som
hänför  sig  till hänför  sig  till
tiden     före tiden     före
ikraftträdandet.   ikraftträdandena.
dels antar regeringens förslag
till   lag   om   ändring   i
fordonsskattelagen (1988:327),
dels antar regeringens förslag
till   lag   om   ändring   i
bilskrotningslagen (1975:343) med den
ändringen att övergångsbestämmelserna
erhåller  följande som  Utskottets
förslag betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1
augusti 1996.
2. Har skyldighet  2. Har skyldighet
att     betala att     betala
skrotningsavgift   skrotningsavgift
inträtt efter den inträtt efter den
11 juni 1996 skall 10 juni 1996 skall
avgift tas ut även avgift tas ut även
i   de   fall i   de   fall
försäljningsskatt  försäljningsskatt
inte skall betalas inte skall betalas
för sådana fordon för sådana fordon
enligt    lagen enligt    lagen
(1978:69)    om (1978:69)    om
försäljningsskatt  försäljningsskatt
på motorfordon.   på motorfordon.
3. För personbilar som är inrättade för
drift med elektricitet från batterier i
fordonet skall inte skrotningsavgift tas
ut  för tiden till och med den 31
december 1997.
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört om en
ökad    miljörelatering    av
bilbeskattningen,

20. Skatter och avgifter på motorfordon
(mom. 12)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Skatter  och  avgifter  på
motorfordon bort ha följande lydelse:
Finansutskottet vill med anledning av
regeringsförslaget anföra följande.
Förslaget    att    ta    bort
försäljningsskatten på personbilar och i
stället höja fordonsskatten motiveras
bl.a. med att miljöskäl talar för en
snabbare förnyelse av bilparken. Det är,
enligt utskottets mening, tveksamt om
effekten av en sådan åtgärd är positiv
ur miljösynpunkt. Effekten kan i stället
bli att den totala bilparken och därmed
bilåkandet ökar bl.a. på bekostnad av
kollektivtrafiken.  Förslaget  avvisas
därför.
I  dag används i stor utsträckning
importerade fossila driv- och smörjmedel
i den svenska transportsektorn. Ett ökat
inslag  av  inhemskt  producerade,
miljöanpassade, drivmedel och oljor från
skogs-  och jordbruksprodukter skulle
kunna  generera en stor mängd gröna
arbetstillfällen. Exempel på  möjliga
vägar  att  gå  är successivt  ökad
inblandning av motoralkohol i bensin,
etanoldrift i stället för dieseldrift
och rapsoljor som ersätter mineraloljor.
Det anförda bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
Med det anförda avstyrker utskottet
proposition 222 i denna del  liksom
motionerna Fi116 (v) yrkande 5, Fi133
(s,  c)  och Fi120 (m) yrkande  1.
Utskottet tillstyrker motion Fi117 (mp)
yrkandena 18-20.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande skatter och avgifter
på motorfordon
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 18-20 samt
med avslag på proposition 1995/96:222
yrkandena  1-3  samt  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    5,
1995/96:Fi120 yrkande 1 och 1995/96:
Fi133 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
21. Regler för sparande i allemansfond
(mom. 14)
Lennart Hedquist (m), Fredrik Reinfeldt
(m), Mats Odell (kds), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Regler  för  sparande  i
allemansfond bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att det privata
sparandet  skall gynnas. Tyvärr  har
regeringen  fortsatt en politik  som
undergräver det privata sparandet genom
begränsningar av avdragsutrymmet  för
pensionssparande,    genom    höjd
avkastningsskatt  på pensionssparande,
m.m.
Regeringens politik synes vara inriktad
på att öka det statskontrollerade och
institutionella  ägandet  av  svenskt
näringsliv.  Genom  att  metodiskt
skattemässigt missgynna privat sparande
och   förmögenhetsuppbyggande   har
Socialdemokraterna   minskat   det
riskvilliga  kapital som  står  till
förfogande för näringslivet.
Med det anförda avstyrker utskottet
förslaget i proposition 222 om slopade
skattelättnader för allemansfonderna och
motion Fi110 (fp) yrkande 6. Utskottet
tillstyrker  därmed motionerna  Fi118
(kds) yrkande 2 och Fi120 (m) yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande regler för sparande
i allemansfond
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi118 yrkande 2
och 1995/96:Fi120 yrkande 2 avslår
proposition 1995/96:222 yrkande 7 och
motion 1995/96:Fi110 yrkande 6,
22. Regler för sparande i allemansfond
(mom. 14)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Regler  för  sparande  i
allemansfond bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att det finns goda
skäl  att avskaffa det skattemässiga
gynnandet av allemansfonder. Det  är
emellertid viktigt att de  särskilda
placeringsreglerna för allemansfonder då
också  avskaffas.  Regeringen  bör
skyndsammast återkomma till riksdagen
med  lagförslag som innebär att  de
särskilda spar- och placeringsreglerna
för allemansfonder slopas. Detta bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringsförslaget och motion Fi110 (fp)
yrkande  6 samt avstyrker motionerna
Fi118 (kds) yrkande 2 och Fi120 (m)
yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande regler för sparande
i allemansfond
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 7,
med anledning av motion 1995/96:Fi110
yrkande  6  samt med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi118 yrkande 2
och  1995/96:Fi120 yrkande 2 dels
antar regeringens förslag till lag om
upphävande av lagen (1994:1851) om
skattelättnader  för  sparande  i
allemansfond, dels som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
23. Företagsbeskattning (mom. 15)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Företagsbeskattning bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet  förordar  från  sina
utgångspunkter  de   förslag   som
Vänsterpartiet     för     fram.
Bolagsbeskattningen   bör   enligt
utskottets mening höjas och en särskild
värnskatt bör tas ut på 5 % i enlighet
med  vad  som föreslås i  motionen.
Höjningen  av  bolagsskatten   och
införandet av en särskild värn-  skatt
för  bolag  motiveras av att  andra
åtgärder därigenom kan genomföras, t.ex.
en  sänkning  av  egenavgifter  för
egenföretagare  och  kreditstöd  till
mindre företag genom skatteavdrag. En
sådan politik handlar inte om att höja
skatterna  generellt,  utan  om  att
omfördela skatteuttaget på ett sådant
sätt att rättvis fördelning och uthållig
tillväxt stimuleras. Detta bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Med det anförda tillstyrker utskottet
motion Fi116 (v) yrkandena 7 och 9.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande företagsbeskattning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 7 och 9 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,


24. Dubbelbeskattning av aktier och
riskkapitalavdrag (mom. 16)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Dubbelbeskattning av aktier och
riskkapitalavdrag  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet anser att regeringens
aviserade  förslag  om  att  slopa
dubbelbeskattningen  för  små  och
medelstora företag visar att regeringen
erkänner att det var fel att återinföra
dubbelbeskattningen  av  riskkapital.
Dubbelbeskattningen, liksom en del andra
delar av det svenska skattesystemet, är
utformad  på  ett sätt  som  direkt
motverkar företagande. Det är särskilt
allvarligt i en situation när det krävs
mer företagande för att skapa tillväxt i
ekonomin och för att minska den stora
arbetslösheten. Det kan inte vara bra
med ett skattesystem som så tydligt
missgynnar sparare som är beredda att
satsa  sina besparingar på riskfyllt
sparande i aktier.
Förslaget   att    nu    slopa
dubbelbeskattningen för vissa företag är
bra, men det är inte tillräckligt och
kommer att leda till åtskilliga problem.
Bl.a.  kommer gränsdragningen  mellan
företag av olika storlek att leda till
snedvridningar. En av  de  avgörande
nackdelarna med dubbelbeskattningen som
gäller alla företag, inte enbart dem som
regeringen nu riktar sitt förslag mot,
är att kapital låses in i historiskt
vinstrika företag till nackdel för en
fungerande kapitalförsörjning för nya
och växande företag.
Utskottet anser mot bakgrund av det
anförda att fullständig enkelbeskattning
bör införas från den 1 januari 1997.
Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna. Förslag med denna
innebörd har framförts i motionerna A46
(kds)  yrkandena 5 och 6, A49  (m)
yrkandena 5 och 7, Fi110 (fp) yrkande 5
och Fi118 (kds) yrkandena 3, 6 och 7,
varför de tillstyrks. Däremot avstyrks
motion Fi116 (v) yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande dubbelbeskattning av
aktier och riskkapitalavdrag
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:A46 yrkandena 5
och 6, 1995/96:A49 yrkandena 5 och 7,
1995/96:Fi110  yrkande  5   och
1995/96:Fi118 yrkandena 3, 6 och 7
och   med  avslag  på  motion
1995/96:Fi116 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
25. Dubbelbeskattning av aktier och
riskkapitalavdrag (mom. 16)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Dubbelbeskattning av aktier och
riskkapitalavdrag  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
anföra följande.
I  propositionen aviserar regeringen
förslag  om en lättnad i den  s.k.
dubbelbeskattningen  för  aktier  i
onoterade bolag fr.o.m. 1997. Utskottet
ser problem med att en företagsvinst
skattas både hos den juridiska personen
och hos den som mottar utdelad vinst.
Utskottet kan därför bifalla förslag
till lindringar eller ett slopande av
dubbelbeskattningen. En förutsättning är
dock  att  det  sker  på   ett
fördelningspolitiskt acceptabelt sätt.
Som anförs i motion Fi116 av Gudrun
Schyman m.fl. (v) bör problemet med
dubbelbeskattning   inte    heller
överdrivas.  Utskottet ser  det  som
värdefullt   att   regeringen   i
propositionen  redogör   för   och
argumenterar mot några av de förenklade
påståenden som har redovisats i den
allmänna debatten. Utskottet instämmer
också i regeringens bedömning att många
sakskäl talar för att en lindring bör
läggas i företagsledet. Alla möjligheter
att genomföra en lättnad i bolagsledet
bör  prövas innan denna konstruktion
avvisas.
Utskottet menar vidare att en lättnad
av  den  s.k.  dubbelbeskattningen
huvudsakligen bör finansieras inom ramen
för den samlade företagsbeskattningen.
I detta sammanhang noterar utskottet
med tillfredsställelse att regeringen
redan nu aviserar ett borttagande av
riskkapitalavdraget. Verkligheten  har
visat att detta avdrag har ett mycket
begränsat värde för att stimulera till
långsiktiga    och    produktiva
investeringar.
Vad som här har anförts bör riksdagen
med bifall till motion Fi116 (v) yrkande
6 och avslag på övriga motioner som
behandlas under denna rubrik som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande dubbelbeskattning av
aktier och riskkapitalavdrag
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 6  och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A46
yrkandena  5  och 6,  1995/96:A49
yrkandena  5 och 7, 1995/96:Fi110
yrkande 5 och 1995/96:Fi118 yrkandena
3,  6 och 7 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
26. Dubbelbeskattning av aktier och
riskkapitalavdrag (mom. 16,
motiveringen)
Roy   Ottosson  (mp)  anser  att
finansutskottets yttrande under rubriken
Dubbelbeskattning  av  aktier  och
riskkapitalavdrag  bort  ha  följande
lydelse:
I  propositionen  aviseras  kommande
förslag    om    lättnader    i
dubbelbeskattningen för onoterade bolag.
Lättnaderna - 3,5 miljarder kronor -
skall enligt regeringen bekostas bl.a.
genom att riskkapitalavdraget avskaffas
och att avsättningsmöjligheterna till
periodiseringsfond minskas från 25 till
20   %.   Enligt  finansutskottets
uppfattning är det viktigt att lättnader
genomförs i dubbelbeskattningen och att
mer riskkapital ställs till företagens
förfogande.  Men  riksdagen  bör  ta
ställning   till   dessa   frågor,
finansieringen   och    anslutande
detaljförslag,  i  ett  sammanhang,
lämpligen då den utlovade propositionen
behandlas. I avvaktan på detta avslås
samtliga här aktuella motioner.
27. Avdragsrätt för periodiseringsfonder
(mom. 17)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Avdragsrätt     för
periodiseringsfonder bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser att regeringens
förslag      att      begränsa
reserveringsmöjligheterna för framtida
investeringar  genom avsättning  till
periodiseringsfond försämrar situationen
för företagen. Särskilt de mindre och
medelstora företagen skulle  drabbas.
Förslaget bör därför inte genomföras.
Utskottet anser, i likhet med vad som
anförs  i  motion Fi118 (kds),  att
avsättningsmöjligheterna      till
periodiseringsfond bör stå kvar  vid
25 %.
Med det anförda tillstyrker utskottet
bifall till motion Fi118 (kds) yrkande 4
och avstyrker motion Fi116 (v) yrkande
8.
dels att utskottets hemställan under 17
bort ha följande lydelse:
17.  beträffande avdragsrätt  för
periodiseringsfonder
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 4  och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi116
yrkande  8  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
28. Avdragsrätt för periodiseringsfonder
(mom. 17)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Avdragsrätt     för
periodiseringsfonder bort ha följande
lydelse:
När det gäller regeringens planer på att
minska avdragsrätten för avsättning till
periodiseringsfond från 25 till 20 % kan
finansutskottet stödja detta när det
gäller  aktiebolag  och  ekonomiska
föreningar. Utskottet menar dock,  i
likhet med vad som anförs i motion Fi116
(v), att många enskilda firmor  och
handels- och kommanditbolag kan ha en
ansträngd   finansiell   situation.
Övervägande skäl talar därför för att
dessa bör få behålla en möjlighet att
sätta av 25 %. Detta bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motion Fi116 (v) yrkande 8 och avstyrker
motion Fi118 (kds) yrkande 4.
dels att utskottets hemställan under 17
bort ha följande lydelse:
17.  beträffande avdragsrätt  för
periodiseringsfonder
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 8  och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi118
yrkande  4  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
29. Förmögenhetsbeskattning av aktier
(mom. 18)
Lennart Hedquist (m), Fredrik Reinfeldt
(m), Mats Odell (kds), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken  Förmögenhetsbeskattning  av
aktier bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna att endast 75 % av värdet
av börsnoterade aktier bör tas upp till
förmögenhetsbeskattning. Motion  Fi117
(mp)  yrkande 34 tillstyrks således.
Yrkande 33 avstyrks däremot.
dels att utskottets hemställan under 18
bort ha följande lydelse:
18.           beträffande
förmögenhetsbeskattning av aktier
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 34 och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi117
yrkande 33 antar
Lag om ändring i lagen (1996:0000) om
ändring  i  lagen  (1991:1850)  om
upphävande  av  lagen (1947:577)  om
statlig förmögenhetsskatt.
Härigenom  föreskrivs  att  lagen
(1996:0000) om ändring i lagen (1991:
1850) om upphävande av lagen (1947:577)
om  statlig  förmögenhetsskatt  skall
upphöra att gälla såvitt avser punkt 2
av  övergångsbestämmelserna till  upp
hävandelagen.

30. Förmögenhetsbeskattning av aktier
(mom. 18)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Förmögenhetsbeskattning  av
aktier bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna att det behövs en översyn
över beskattningen av arbetande kapital,
däribland dubbelbeskattningen av aktier,
vilket  utskottet  behandlat  ovan.
Riskkapital är en livsnerv för  ett
vitalt näringsliv. Särskilt små  och
stora företag har många gånger problem
med riskkapitalförsörjningen. Den  av
regeringen aviserade översynen  måste
fullföljas.
Det är nödvändigt att beskattningen av
arbetande kapital hålls låg så  att
privat företagsägande inte missgynnas
jämfört med institutionellt och annat
ägande.
Detta bör riksdagen med bifall till
motion Fi117 (mp) yrkande 33 som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottet instämmer vidare i den i
motion Fi117 framförda kritiken  mot
riksdagens nyligen fattade beslut om
höjning av förmögenhetsbeskattningen av
börsnoterade aktier från 75 % till 100 %
av marknadsvärdet. Utskottet anser att
höjningen inte bör genomföras. Utskottet
tillstyrker därför motion Fi117 (mp)
yrkande 34.
dels att utskottets hemställan under 18
bort ha följande lydelse:
18.           beträffande
förmögenhetsbeskattning av aktier
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 33 och 34
dels antar
Lag om ändring i lagen (1996:0000) om
ändring  i  lagen  (1991:1850)  om
upphävande  av  lagen (1947:577)  om
statlig förmögenhetsskatt.
Härigenom  föreskrivs  att  lagen
(1996:0000) om ändring i lagen (1991:
1850) om upphävande av lagen (1947:577)
om  statlig  förmögenhetsskatt  skall
upphöra att gälla såvitt avser punkt 2
av   övergångsbestämmelserna   till
upphävandelagen.
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört om
beskattningen av arbetande kapital,
31. Åtgärder för enskilda näringsidkare
och fåmansföretag (mom. 19)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Åtgärder  för  enskilda
näringsidkare och fåmansföretag bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser att det måste bli
enklare att bli företagare. Visserligen
förbättrades    och    förenklades
regelsystemet för företagare under den
förra mandatperioden, men inte minst på
skatteområdet upplevs det fortfarande
som krångligt att starta ett företag.
Ett viktigt sätt att skapa ett bättre
företagsklimat   är   att   sänka
beskattningen av fåmansbolag.
Omfattande spärregler för fåmansföretag
har införts i det i sig rimliga syftet
att  undvika  att  aktiebolagsformen
utnyttjas   för   att   omvandla
arbetsinkomster till kapitalinkomster.
Utgångspunkten är att man för varje
bolag definierar en "normal" avkastning,
vilken får betraktas som utdelning. All
vinst  på  investerat  kapital  som
överstiger denna av staten accepterade
avkastning beskattas som arbetsinkomst
med skattesatser uppemot 70 %.
I såväl motion A49 (m) som Fi110 (fp)
framhålls att dessa fåmansregler måste
förändras på ett genomgripande sätt.
Dagens spärregler för fåmansbolag är
särskilt    diskriminerande    för
snabbväxande mindre företag. Reglerna
måste, enligt utskottets mening, ändras
från  den  1 januari 1997  så  att
kapitalavkastningen  också  i  dessa
företag beskattas som kapitalinkomst.
Regeringen bör snarast återkomma med
lagförslag   i   enlighet   med
motionsförslagen.
Vad som här har anförts bör riksdagen
med  bifall till motionerna A49 (m)
yrkande 6 och Fi110 (fp) yrkande 8 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 19
bort ha följande lydelse:
19.  beträffande  åtgärder  för
enskilda   näringsidkare    och
fåmansföretag
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkande 6 och
1995/96:Fi110 yrkande 8  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
32. Beskattning av royalty och patent,
m.m. (mom. 20)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Beskattning av royalty  och
patent, m.m. bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att det är mycket
viktigt att skapa en god miljö för
innovatörer och uppfinnare. Det  bör
därför införas en möjlighet för den som
har royaltyinkomster grundade på patent
att från och med 1997 få dessa att
beskattas  som kapitalinkomst.  Detta
skulle höja innovationstakten, snabbare
omsätta innovationer på marknaden och
minska  incitamenten  att  placera
royaltyinkomster utomlands. Vidare bör
en tidsbegränsad skattebefrielse från
nya patent övervägas. Regeringen bör
skyndsamt återkomma till riksdagen med
de lagändringar som behövs.
Detta bör riksdagen med anledning av
motionerna A46 (kds) yrkande7 och A49
(m) yrkandena 8 och 9 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 20
bort ha följande lydelse:
20.  beträffande  beskattning  av
royalty och patent, m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:A46 yrkande 7 och
1995/96:A49 yrkandena 8 och 9 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
33. Nedsättning av socialavgifter (mom.
21)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Nedsättning av socialavgifter
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet vill med anledning härav
framhålla att syftet bakom merparten av
dagens  arbetsgivaravgifter  är  att
finansiera löntagarnas pensions-  och
socialförsäkringsförmåner. I realiteten
kan de sägas vara skatter/avgifter som
för  löntagarnas räkning betalas  av
arbetsgivarna. De olika avgifterna är
enligt  utskottets  mening  dåligt
relaterade till utgående förmåner. En
viktig uppgift är därmed att så långt
som    möjligt    förmånsrelatera
socialförsäkringsavgifterna     till
utgående förmåner. Det bör då  vara
möjligt att minska den rena skatten på
arbete med i vart fall 5 procentenheter.
Enligt utskottets mening bör avgifterna
också synliggöras genom att löntagarna
får det faktiska betalningsansvaret och
löneskatter som inte kan räknas som
egentliga   socialförsäkringsavgifter,
t.ex.  den  allmänna  löneavgiften,
successivt  avvecklas.  Vidare  anser
utskottet  att  egenavgiften  till
sjukförsäkringen  skall  sänkas  med
3  procentenheter i förhållande till
redan genomförda och beslutade höjningar
fram till år 1998 samt samordnas med de
motsvarande avgifter som betalas  av
arbetsgivarna för löntagarnas räkning
och i likhet med dessa relateras till
utgående förmåner.
Finansutskottet tillstyrker med  det
anförda motion A49 (m) yrkandena 12-14.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21.  beträffande  nedsättning  av
socialavgifter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkandena 12-14 och med
avslag på motionerna 1995/96:Fi110
yrkande 4, 1995/96:Fi116 yrkande 10,
1995/96:Fi117 yrkandena 25 och 38 och
1995/96:Fi118 yrkande 5  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
34. Nedsättning av socialavgifter (mom.
21)
Anne Wibble (fp) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Nedsättning av socialavgifter
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  anser  att  den  av
regeringen  aviserade  sänkningen  av
socialavgifterna är otillräcklig. Enligt
utskottets    uppfattning    bör
arbetsgivaravgifterna   sänkas   med
sammanlagt 12 miljarder kronor. Vidare
bör  sänkningen  koncentreras  till
tjänstesektorn och en mindre del därav
användas  till  att  helt  avskaffa
arbetsgivaravgifterna        för
hushållstjänster, i första hand under en
fyraårig försöksperiod. Sänkningen bör
finansieras med besparingar i första
hand på de s.k. företagsstöden. En summa
av den nämnda storleken skulle räcka
till en sänkning av arbetsgivaravgiften
inom   tjänstesektorn   med   7
procentenheter. Finansutskottet föreslår
mot bakgrund härav att riksdagen med
bifall till motion Fi110 (fp) yrkande 4
som sin mening ger regeringen detta till
känna.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21.  beträffande  nedsättning  av
socialavgifter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi110 yrkande 4 och med
avslag på motionerna 1995/96:A49
yrkandena 12-14, 1995/96:Fi116
yrkande 10, 1995/96:Fi117 yrkandena
25 och 38 samt 1995/96:Fi118 yrkande
5 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

35. Nedsättning av socialavgifter (mom.
21)
Lars Bäckström (v) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Nedsättning av socialavgifter
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser vidare i likhet
med vad som anförs i propositionen att
det trots de budgetrestriktioner som
gäller  är viktigt att de indirekta
lönekostnaderna reduceras. Det är av
stor betydelse inte minst i små och
medelstora företag för att ge utrymme
för  nyanställningar  och  så  att
egenföretagande uppmuntras.
Förslaget kommer om det genomförs att
vara en stimulans för mindre företag och
det särskilt i den arbetskraftsintensiva
tjänstesektorn. Det senare är viktigt då
många tecken tyder på att det just är
inom denna sektor som det finns en
påtaglig potential för att skapa nya
jobb. En stimulans till tjänstesektorn
är också viktig för att slå vakt om de
arbetstillfällen som redan finns inom
denna sektor. En ytterligare diskussion
och överväganden kring tjänstesektorn
redovisas för övrigt även av utskottet
längre fram i detta betänkande.
Finansutskottet ställer sig dock inte
okritiskt  till  den  modell   som
regeringen föreslagit. Utskottet  kan
konstatera  att  den  av  regeringen
aviserade modellen för nedsättning av
socialavgifter innebär att en del av
stödet kommer att gå inte bara till de
mindre företagen utan också till de
etablerade större och starka företagen.
Enligt utskottets mening bör man om
förslaget  skall genomföras  minimera
risken för sådant läckage . Det bör
därför  övervägas  en  ytterligare
begränsning så att nedsättningen enbart
riktas  till företag med  högst  50
anställda.
Utskottet menar vidare att det finns
skäl  att  överväga  en  modell  av
väsentligt större omfattning än den som
regeringen    förespråkat.     I
Vänsterpartiets motion Fi116 (v) yrkande
10 redovisas en sådan modell som främst
riktar in sig på att stödja och stärka
tjänstesektorn. Avsikten är att med en
större och mer specialinriktad satsning
nå bättre effekter på sysselsättningen.
Motionärerna föreslår därför en ram för
skatte- och avgiftssänkningar på  10
miljarder kronor, fördelad på  såväl
offentlig som privat tjänsteproduktion.
I motion Fi116 (v) finns också ett
tidigare förslag från Vänsterpartiets
sida om att enskilda näringsidkare skall
stimuleras genom att de första 40 000
kronorna  befrias från  egenavgifter.
Detta skulle, enligt utskottets mening,
kunna förbättra situationen för många av
de egna företagare som i dag kan leva på
knappa  marginaler, och  det  skulle
stimulera  nystartandet  av  enskild
näringsverksamhet.
Enligt  finansutskottets mening  bör
riksdagen  begära en mer fullständig
beredning  som  inkluderar   såväl
regeringens   som   Vänsterpartiets
alternativ.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker
utskottet motion Fi116 (v) yrkande 10.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21.  beträffande  nedsättning  av
socialavgifter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 10 och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A49
yrkandena   12-14,  1995/96:Fi110
yrkande 4, 1995/96:Fi117 yrkandena 25
och 38 och 1995/96:Fi118 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
36. Nedsättning av socialavgifter (mom.
21)
Roy Ottosson (mp) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Nedsättning av socialavgifter
bort ha följande lydelse:
I motion Fi117 (mp) yrkande 41 krävs ett
riksdagsuttalande  om  att  det  för
närvarande inte finns tillräckliga skäl
för   speciella   stimulanser   av
hushållstjänster eller ROT-åtgärder.
Finansutskottet vill med anledning härav
anföra  följande. Regeringens förslag
till      nedsättning      av
arbetsgivaravgifterna        och
egenavgifterna, som beräknas kosta 2
miljarder kronor årligen, har i debatten
presenterats som inledningen till en
skatteväxling. Som framhålls i motion
Fi117  (mp)  är regeringens  förslag
synnerligen magert som inledningen till
en skatteväxling. En skatteväxling måste
enligt utskottets uppfattning vara mer
generell och omfatta mångdubbelt större
belopp.  Miljöpartiet  föreslår  i
storleksordningen 100 miljarder kronor
till år 2010 och ca 25 miljarder kronor
för de närmaste tre åren. Utskottet
anser i likhet med motionärerna att
frågan om att begränsa den alltför höga
beskattningen av arbete bör lösas inom
ramen för en skatteväxling med högre
skatt på energi- och resursförbrukning
och lägre skatter på arbete.
Regeringens förslag är av  intresse
främst för egenföretagare och företagare
med ett fåtal anställda. Lönesumman 600
000 kr motsvarar ca 2-3 anställda och
den maximala avgiftsnedsättningen blir
30 000 kr/år. Även om summan är liten
kan den sannolikt ha en viss betydelse
för företag som lever på marginalen.
Utskottet  anser dock att  man  bör
överväga  en  annan  utformning  av
skattereduktionen. Det största steget
för en företagare är ofta när han skall
skaffa sig sin första anställde. Detta
innebär ofta en betydande tröskel med
mycket nytt att sätta sig in i. En
bättre      utformning      av
avgiftsnedsättningen skulle kunna vara
att särskilt underlätta för företagaren
att  komma  över  denna  tröskel.
Nedsättningen  kunde  då  exempelvis
utformas   som   en   tioprocentig
avgiftsnedsättning på en lönesumma av
300  000  kr. Riksdagen bör uppmana
regeringen  att  inför  propositionen
utreda en sådan alternativ utformning av
nedsättningen.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
anledning av motion Fi117 (mp) yrkandena
25 och 28 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21.  beträffande  nedsättning  av
socialavgifter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 25 och 38 och
med avslag på motionerna 1995/96:A49
yrkandena   12-14,  1995/96:Fi110
yrkande 4, 1995/96:Fi116 yrkande 10
och 1995/96:
Fi118 yrkande 5 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

37. Nedsättning av socialavgifter (mom.
21)
Mats Odell (kds) anser
dels  att utskottets yttrande  under
rubriken Nedsättning av socialavgifter
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att den sänkning
som redovisas i propositionen är så
liten att den knappast får någon effekt
i termer av nya jobb. Sänkningen blir
som högst för företaget 2 500 kr per
månad. Det finns inte någon anledning
att  motsätta  sig  sänkningen,  men
finansieringen borde, som föreslås i
motion  Fi118 (kds), ske  genom  en
minskning av de statliga företagsstöden.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motion Fi118 (kds) yrkande 5.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21.  beträffande  nedsättning  av
socialavgifter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 5  och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A49
yrkandena   12-14,  1995/96:Fi110
yrkande 4, 1995/96:Fi116 yrkande 10
samt 1995/96:Fi117 yrkandena 25 och
38 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
38. Förmånsbeskattning av bilar (mom.
22)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Förmånsbeskattning av  bilar
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att  regeringen
skyndsamt bör lägga fram förslag till
ändrade  regler  för beskattning  av
bilförmåner med en annan finansiering av
åtgärden än att begränsa uppräkningen av
skiktgränsen för statlig inkomstskatt.
De nya reglerna måste dessutom vara
enklare än de som nu presenteras av
regeringen. Därmed tillstyrks motion A49
(m) yrkande 19 medan motion Fi117 (mp)
yrkande 21 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 22
bort ha följande lydelse:
22. beträffande förmånsbeskattning
av bilar
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:A49 yrkande 19 och med avslag
på motion 1995/96:Fi117 yrkande 21
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
39. Förmånsbeskattning av bilar (mom.
22)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Förmånsbeskattning av  bilar
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att den nuvarande
totala  nivån  på  beskattningen  av
bilförmåner  bör  behållas  och  att
beskattningen i ökad utsträckning bör
relateras till den privata körsträckan.
Därmed tillstyrks motion Fi117  (mp)
yrkande 21 medan motion A49 (m) yrkande
19 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 22
bort ha följande lydelse:
22. beträffande förmånsbeskattning
av bilar
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 21 och  med
avslag på motion 1995/96:A49 yrkande
19 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
40. Förmånsbeskattning av bilar (mom.
22, motiveringen)
Lars  Bäckström  (v)  anser  att
finansutskottets yttrande under rubriken
Förmånsbeskattning av bilar bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet    instämmer    i
skatteutskottets ställningstagande i så
måtto att utskottet ser det som ett steg
i rätt riktning att skapa ett system som
gör  att  det  uppstår  ett  starkt
ekonomiskt motiv att begränsa antalet
körda mil. Utskottet är dock inte berett
att ta slutlig ställning till nivån på
själva       förmånsbeskattningen.
Finansutskottet ställer sig dock inte
avvisande till att överväga ett sänkt
takbelopp  under  förutsättning  att
fördelnings-   och  miljömål   kan
tillgodoses. Finansutskottet anser dock
att ett slutligt ställningstagande i
denna fråga bör anstå till dess att
regeringen redovisat ett samlat  och
heltäckande förslag.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna A49 (m) yrkande 19 och Fi117
(mp) yrkande 21.
41. Inkomstbeskattning (mom. 23)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Inkomstbeskattning  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill framhålla att den
aviserade    försämringen     av
inflationsskyddet innebär en fortsatt
urholkning av marginalskattereformen och
att ytterligare ca 50 000 personer får
betala marginalskatter på drygt 55 % i
stället för ca 30 %.
Den s.k. värnskatt som infördes 1995
innebar att marginalskatten höjdes med 5
procentenheter för ungefär en tredjedel
av de heltidsarbetande. Den motverkar
intresset för att skaffa bättre kunskap
och  högre  kompetens och  försämrar
dessutom  arbetsutbudet. Den statliga
inkomstskatten bör sänkas till 20 %
redan den 1 januari 1997.
De  flesta inkomsttagare bör endast
betala kommunal inkomstskatt. Det blir
därmed   extra   viktigt    att
kommunalskatterna är låga.
Vad utskottet här anfört med bifall
till motionerna A49 (m) yrkande 11,
Fi110 (fp) yrkande 7 och Fi118 (kds) bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till  känna.  Övriga  motionsyrkanden
avstyrks  i  den mån  de  inte  är
tillgodosedda med det anförda.
dels att utskottets hemställan under 23
bort ha följande lydelse:
23. beträffande inkomstbeskattning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkande 11,
1995/96:Fi110    yrkande    7,
1995/96:Fi118  yrkande  8,  med
anledning  av  motion  1995/96:A49
yrkande  15  och med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 11
och 1995/96:Fi117 yrkande 22 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
42. Inkomstbeskattning (mom. 23)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Inkomstbeskattning  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet instämmer i huvudsak i
skatteutskottets ställningstagande till
motionerna.  På en  punkt  är  dock
finansutskottet av annan  mening  än
skatteutskottet. Det gäller förslaget om
att   begränsa   uppräkningen   av
skiktgränserna för 1997 i syfte att
finansiera  förändrade  regler  för
beskattningen  av  bilförmåner.  Då
utskottet ännu inte tagit slutgiltig
ställning finns för närvarande ej skäl
att fatta beslut om hur åtgärden skall
finansieras. Utskottet vill dock inte
heller avvisa förslaget om reducerad
uppjustering av skiktgränsen då det även
kan motiveras av statsfinansiella och
fördelningspolitiska skäl. Förslaget bör
därför  bli  föremål  för  fortsatt
prövning. Förslaget är dock inte helt
invändningsfritt.  Det  kan  enligt
finansutskottets mening diskuteras om
skatter bör skärpas genom justeringar av
index eller genom mer entydiga beslut
till skatteskärpningar. Finansutskottet
förespråkar rent principiellt det senare
alternativet.  Enligt finansutskottets
bedömning är ett alternativ som då bör
övervägas det förslag som redovisas i
motion Fi116 (v) yrkande 11. I detta
yrkande  föreslår  motionären  ett
reducerat eller slopat grundavdrag över
brytpunkten. Med detta ställningstagande
tillstyrks motion Fi116 (v) yrkande 11.
Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 23
bort ha följande lydelse:
23. beträffande inkomstbeskattning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 11 och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A49
yrkandena 11 och 15, 1995/96:Fi110
yrkande 7, 1995/96:Fi117 yrkande 22
och 1995/96: Fi118 yrkande 8 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

43. Inkomstbeskattning (mom. 23)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Inkomstbeskattning  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser att en begränsning
av  uppräkningen av skiktgränsen för
statlig inkomstskatt, vilket regeringen
aviserat i propositionen, inte är en
godtagbar   finansieringskälla   för
kommande ändringar av beskattningen av
bilförmåner och att eventuella ändringar
av skiktgränsen bör övervägas endast i
samband med en allmän översyn i syfte
att  åstadkomma lättnader för främst
lägre inkomsttagare.
Med det anförda tillstyrker utskottet
bifall till motion Fi117 (mp) yrkande
22. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 23
bort ha följande lydelse:
23. beträffande inkomstbeskattning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 22 och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A49
yrkandena 11 och 15, 1995/96:Fi110
yrkande 7, 1995/96:Fi116 yrkande 11
och 1995/96: Fi118 yrkande 8 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
44. Skatteuppbörd (mom. 24)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Skatteuppbörd bort ha följande
lydelse:
Enligt finansutskottets mening bör de
tidigare reglerna för betalning av moms
återinföras. Den likviditetsförsämring
som genomfördes försvagar möjligheterna
att investera i nya arbetstillfällen,
och de långsiktiga kostnaderna skärper
uttaget för de företag som har nyckeln
till högre tillväxt, nya arbeten och
ökat välstånd i sin hand. Ändringarna
innebär att många företag blir tvungna
att betala in moms till staten redan
innan de fått betalt av sina kunder.
Detta är principiellt oacceptabelt.
Regeringen  bör  lägga  fram  ett
lagförslag som innebär att betalnings
tidpunkterna  ändras  så  att  dessa
effekter undanröjs.
Vad som här har anförts bör riksdagen
med bifall till motionerna A46 (kds)
yrkande 9, A49 (m) yrkande 10 och Fi110
(fp) yrkande 10 som sin mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 24
bort ha följande lydelse:
24. beträffande skatteuppbörd
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A46 yrkande  9,
1995/96:A49  yrkande   10   och
1995/96:Fi110 yrkande 10 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
45. Energibeskattningen (mom. 25)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Energibeskattningen bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
anföra följande.
Riksdagen har nyligen fattat beslut om
kraftiga     höjningar      av
produktionsskatterna på elektrisk kraft
från   kärnkraftverk   och   äldre
vattenkraftverk. Dessa skattehöjningar
försämrar   hushållens   ekonomiska
situation  och  ökar  näringslivets
kostnader. Läget är särskilt allvarligt
för den energiintensiva industrin. Denna
har normalt sin marknad utanför Sverige
och har därför inte någon möjlighet att
övervältra en kostnadsökning på sina
kunder. För den elintensiva industrin
innebär de beslutade höjningarna  en
elkostnadsökning på 8-10 %. Med den
höjning som genomförts vid årsskiftet
uppgår ökningen till nära 20 %. För de
mest  elintensiva  företagen   som
aluminiumsmältverk          och
ferrolegeringsproducenter    betyder
höjningen att de får en kostnadsökning
på ca 40 000-50 000 kr per anställd. Med
höjningen   vid  årsskiftet   blir
kostnadsökningen ca 100 000 kr  per
anställd.
Jämför  man  elprisnivån  för  de
elintensiva    företagen    före
skattehöjningarna erlägger företagen i
allmänhet  20-24 öre per kWh  medan
konkurrentföretagen i  Norge  betalar
10-15 öre, i USA och Kanada 12-14 öre.
Dven om det finns länder med högre
prisnivå än den svenska ligger således
de viktigaste konkurrentländerna lägre.
De flesta elintensiva företag är bundna
av  fleråriga  kontrakt  med  sina
elleverantörer,  och  kontrakten  ger
leverantörerna rätt att övervältra alla
nya skatter, även produktionsfaktors-
eller  fastighetsskatter, som  påförs
leverantörerna.  Den  höjning  som
genomfördes  vid  årsskiftet   har
övervältrats på detta sätt även om den
för närvarande är föremål för process.
Även   ur   miljösynpunkt   är
produktionsskatterna förkastliga.  Den
nordiska elmarknaden har startat vid
årsskiftet men har ännu inte nått sin
fulla funktion. I den mån de svenska
företagen vänder sig till danska eller
finska kraftleverantörer för att undgå
de svenska prishöjningarna kommer en
betydande del av leveranserna att vara
dansk kolkondenskraft eller via Finland
levererad rysk kärnkraft.
Utskottet anser att vårens beslut om
successiva     höjningar     av
produktionsskatterna  på  el  skall
undanröjas och tillstyrker därför motion
A49  (m)  yrkande 17 i denna  del.
Regeringen bör skyndsamt återkomma med
ett förslag med denna innebörd.
dels att utskottets hemställan under 25
bort ha följande lydelse:
25. beträffande energibeskattningen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 17 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
46. Skatteavdrag för yrkesfiskare (mom.
26)
Lennart Hedquist (m), Fredrik Reinfeldt
(m), Mats Odell (kds), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Skatteavdrag för yrkesfiskare
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
anföra följande.
I motion Fi118 (kds) anförs att det
också på fiskeområdet behövs åtgärder
som  leder till ökad sysselsättning.
Enligt motionärerna måste skattereglerna
snarast   harmoniseras  med   våra
grannländer  för att sysselsättningen
inom fisket skall kunna hållas uppe och
nya  arbetstillfällen  skall  kunna
erbjudas inom beredningsindustrin. Också
detta  handlar om att våra  svenska
företag måste få likvärdiga villkor för
konkurrens med andra länder.
Motionärerna, som tidigare pläderat för
ett särskilt yrkesfiskaravdrag och ett
fiskekonto,   anser   att   ett
yrkesfiskaravdrag är ett  minimikrav.
Frågorna har uppmärksammats sedan lång
tid  tillbaka, och vid sin  senaste
behandling av dessa frågor förutsatte
skatteutskottet  (1995/96:SkU2)  att
regeringen skulle redovisa resultatet av
sina överväganden för riksdagen så snart
detta kunde ske.
Som anförs i motionen är det nu hög tid
att  fatta  beslut  om  denna  för
sysselsättningen  inom  fiskeområdet
viktiga  åtgärd.  Enligt  utskottets
uppfattning  är  det  angeläget  att
regeringen skyndsamt lägger fram ett
förslag  till  riksdagen  om  ett
yrkesfiskaravdrag och om  de  övriga
regler som kan behövas för att uppnå
jämbördiga konkurrensförhållanden så att
nya regler kan träda i kraft i år.
Med det anförda föreslår utskottet att
riksdagen med anledning av motion Fi118
(kds) yrkande 35 som sin mening ger
regeringen till känna vad som här har
anförts    om   konkurrensneutrala
skatteregler för yrkesfiskare.
dels att utskottets hemställan under 26
bort ha följande lydelse:
26.  beträffande skatteavdrag för
yrkesfiskare
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Fi118 yrkande 35 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
47. Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt (mom. 27)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken      Program      för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt bort ha följande lydelse:
Enligt  finansutskottets  mening  är
näringspolitikens främsta  syfte  att
skapa de goda villkor för företagandet
som krävs för ett starkt och växande
näringsliv  och som samtidigt  utgör
grunden för nya och riktiga arbeten.
Detta synsätt präglar de motioner som
har väckts av Moderata samlingspartiet.
Kraftiga förändringar krävs inom finans-
, skatte-, arbetsmarknads-, utbildnings-
och  näringspolitikens  områden.  Den
näringspolitik  som bedrevs  av  den
borgerliga regeringen gick ut på att
genom generella insatser skapa  goda
förutsättningar   för   företagande,
investeringar och produktivt arbete i
Sverige, som skulle möjliggöra en hög
och stabil ekonomisk tillväxt och därmed
lägre arbetslöshet. Denna politik bör,
enligt finansutskottets mening, föras
vidare.
Av särskild vikt är att villkoren för
de  små  och  medelstora  företagen
förbättras. Dessa företag  intar  en
nyckelroll när det gäller möjligheterna
att   åstadkomma  den   nödvändiga
sysselsättningsökningen  i  Sverige.
Regeringens nu presenterade förslag till
program för småföretagsutveckling bör
emellertid  avslås  av  riksdagen.
Finansutskottet kan inte se det som sägs
i propositionen som ett sammanhållet,
konkret  eller  genomtänkt  program.
Enstaka  inslag  i  programmet  kan
finansutskottet  dock  stödja,  t.ex.
införandet       av       en
patentintrångsförsäkring.  I  Moderata
samlingspartiets motioner lämnas en rad
förslag som särskilt syftar till att
förbättra näringsklimatet och  därmed
skapa nya arbeten. Bland de förslag som
har  specifik bäring på  regeringens
förslag om ett småföretagsprogram vill
finansutskottet   särskilt   nämna
förenklingar för dem som vill starta
företag eller anställa någon för att
utföra tjänster och för minskning av
krånglet i övrigt för företag. Vidare
bör  företagens skyldighet att lämna
statistiska uppgifter till myndigheterna
ställas in under två år. Inrättande av
en  statlig avregleringsdelegation är
också ett viktigt inslag liksom  en
översyn av befintliga företagsstöd i
syfte  att  åstadkomma en minskning.
Säkerställande av en väl  fungerande
konkurrens är grundläggande i en aktiv
näringspolitik och åtgärder bör vidtas
med detta syfte.
Riksdagen bör således avslå regeringens
förslag och i stället anmoda regeringen
att återkomma med förslag i enlighet med
vad  som här har förordats.  Därmed
tillstyrks motionerna Fi119 (m) yrkande
1 och A49 (m) yrkandena 4, 21 och 22.
Övriga här behandlade motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 27
bort ha följande lydelse:
27.  beträffande program  för
småföretagsutveckling, förnyelse och
tillväxt
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkandena 4,
21 och 22 samt 1995/96:Fi119 yrkande
1  och med avslag på proposition
1995/96:222 yrkande 8 och motionerna
1995/96:A46 yrkandena 2  och  11,
1995/96:Fi117 yrkandena 32, 35-37,
39,  40  och 56, 1995/96: Fi134,
1995/96:Fi135,  1995/96:Fi136  och
1995/96:Fi137 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

48. Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt (mom. 27)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken      Program      för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  tillstyrker  det  av
regeringen föreslagna programmet  för
småföretagsutveckling. Flera inslag i
det stämmer överens med den syn som
finansutskottet   har   på   hur
näringspolitiken bör bedrivas.
Enligt utskottets mening finns dock
anledning att beträffande  vissa  av
åtgärderna gå betydligt längre än vad
regeringen  nu föreslår.  Detta  bör
framför allt vara fallet vad gäller
förslagen om förenklingar för företagen,
reglerna inom tjänstesektorn, försäkring
mot  patentintrång  samt  kvinnors
företagande.    Vidare     anser
finansutskottet att regeringen skyndsamt
bör presentera förslag om besparingar
avseende   företagsstöden.   Dessa
besparingar tillsammans med andra medel
skall  användas  för att  finansiera
kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, i
första hand inom tjänstesektorn. Det
anförda bör riksdagen som sin mening ge
regeringen  till  känna.  Därmed  är
motionerna A46 (kds) yrkandena 2 och 11
och A49 (m) yrkandena 4 och 22 delvis
tillgodosedda.  Övriga  motionsförslag
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 27
bort ha följande lydelse:
27.  beträffande program  för
småföretagsutveckling, förnyelse och
tillväxt
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  8
samt  med anledning av motionerna
1995/96:A46 yrkandena 2  och  11,
1995/96:A49 yrkandena 4 och 22 och
med avslag på motionerna 1995/96:A49
yrkande 21, 1995/96:Fi117 yrkandena
32,  35-37,  39,  40  och  56,
1995/96:Fi119    yrkande    1,
1995/96:Fi134,     1995/96:Fi135,
1995/96:Fi136 och 1995/96:Fi137 till
Program  för småföretagsutveckling,
förnyelse   och   tillväxt   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  tolfte
huvudtiteln    anvisar    ett
reservationsanslag på 1 000 000 000
kr samt som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
49. Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt (mom. 27)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken      Program      för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser  att  ett  väl
fungerande   näringsliv   är   en
grundläggande  förutsättning  för  en
uthållig samhällsutveckling.  För  en
sådan   utveckling  erfordras   en
livskraftig  och  växande   privat
företagssektor, bestående av små och
medelstora  företag  -   inklusive
kooperativa företag. Denna syn kommer
också till uttryck i motionsförslagen
från Miljöpartiet.
Det  i  propositionen  föreslagna
programmet  för  småföretagsutveckling
m.m.  bör  enligt  finansutskottets
uppfattning avslås av riksdagen. Även om
många av de ändamål som redovisas däri
är både vällovliga och viktiga, har
förslaget påtagliga brister.  Sålunda
anges  t.ex. inte hur de föreslagna
medlen skall fördelas på olika områden
eller vilket organ som skall ha ansvaret
för respektive åtgärd. Insatserna tycks
vidare tangera annat statligt stöd och
stöd  via  EU. Ett exempel  på  en
stödinsats som inte bör komma till stånd
är  det  i  propositionen redovisade
projektet Ljusåret 1997.
Riksdagen bör däremot ställa sig bakom
de  förslag som har presenterats av
Miljöpartiet.   En   grundläggande
uppfattning är att företagstillväxten
måste ske på ett sådant sätt att resurs-
och  energieffektiva  produktionssätt
främjas och sysselsättningen ökas. En
ekologisk  omställning  till   ett
kretsloppssamhälle är nödvändig för att
Sverige på sikt skall kunna förstärka
sin  internationella  konkurrenskraft.
Endast härigenom kan en bestående ökning
av sysselsättningen uppnås. Om antalet
småföretag  skall  kunna  ökas  och
befintliga företag växa är det angeläget
med  en  översyn av de  långsiktiga
förutsättningarna  för  företagandet,
anser finansutskottet. Detta gäller både
generellt  och speciellt  beträffande
tjänstesektorn, inom vilken många av de
nya arbetstillfällen som erfordras måste
komma  till  stånd.  Ett  positivt
företagsklimat, vilket är nödvändigt för
en ökad sysselsättning, förutsätter att
det  finns  en  i  grunden  positiv
inställning  till  företagande  hos
befolkningen. Ansvaret för detta ligger
hos   företagen   själva,   hos
opinionsbildare, hos skolor och  hos
olika organisationer.
Till ett positivt företagsklimat hör,
enligt  finansutskottets  uppfattning,
även   förenklade   villkor   för
företagandet. Det gäller  regler  om
skatter,  deklarationer, lämnande  av
uppgifter till myndigheter, m.m. Enligt
utskottets mening bör ett särskilt organ
inrättas med uppgift att verka  för
fortlöpande    förenklingar    och
avregleringar för företagande.  Innan
ytterligare  stödformer beslutas  bör
vidare en samlad översyn över  allt
företagsstöd genomföras syftande till
förenkling  och  effektivisering  av
existerande        företagsstöd.
Företagsstödsutredningens betänkande bör
kunna utgöra ett underlag härvidlag.
Regeringen bör anmodas att till hösten
1996 återkomma till riksdagen med ett
mer genomarbetat förslag till program
för småföretagsutveckling.
Ytterligare   ett  förslag   från
Miljöpartiet gäller införande av ett
statligt stöd till nätverk som skall
stimulera småföretagens miljötänkande.
Ett  projekt i Göteborg - Projektet
företag och miljö - kan stå som modell
för hur sådana åtgärder bör utformas.
Projektet syftar till att få till stånd
samarbete  eller  nätverk   mellan
småföretag. Riksdagen bör vidare besluta
om en höjning av anslaget Stöd till
kooperativ utveckling med 13,5 miljoner
kronor  för  innevarande  budgetår.
Höjningen skall användas för att öka
bidraget   till   de   kooperativa
utvecklingscentrumen (LKU).  Dessa är
ett mycket effektivt redskap i kampen
mot  arbetslösheten.  Den  föreslagna
anslagsökningen kan finansieras genom
att  medel  överförs  från  anslaget
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder under
Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel.
LKU bör vidare ges ansvar för en del av
den verksamhet med nyföretagarlån och
lån till kvinnors företagande som ALMI
Företagspartner AB bedriver. Riksdagen
bör sålunda anmoda regeringen att lägga
fram förslag härom. Totalt bör ca 40
miljoner kronor föras över från ALMI,
varav hälften bör avse lån till kvinnors
företagande.    Slutligen    anser
finansutskottet att riksdagen bör göra
ett tillkännagivande om att hälften av
statens stöd till nyföretagande bör vara
riktat  till  kvinnors  företagande.
Utskottet vill framhålla att det inte är
någon  positiv  särbehandling  som
förordas, utan att det är fråga om att
uppnå rättvisa i behandlingen av män och
kvinnor.
Med det nu sagda avstyrks regeringens
förslag och tillstyrks motion Fi117 (mp)
yrkandena 32, 35-37, 39, 40 och 56.
Övriga här behandlade motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 27
bort ha följande lydelse:
27.  beträffande program  för
småföretagsutveckling, förnyelse och
tillväxt
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 32, 35-37,
39, 40 och 56 samt med avslag på
proposition 1995/96:222 yrkande 8 och
motionerna 1995/96:A46 yrkandena 2
och 11, 1995/96:A49 yrkandena 4, 21
och 22, 1995/96:Fi119 yrkande  1,
1995/96:Fi134,     1995/96:Fi135,
1995/96:Fi136 och 1995/96:Fi137 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
50. Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt (mom. 27)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken      Program      för
småföretagsutveckling,  förnyelse  och
tillväxt bort ha följande lydelse:
Finansutskottet finner att regeringens
förslag   om  ett  program   för
småföretagsutveckling m.m. delvis ligger
i  linje  med  vad Kristdemokraterna
förordar.
Utöver vad som anges ingå i programmet
fordras dock en rad ytterligare åtgärder
för att få till stånd nya och växande
företag,  anser  finansutskottet.  De
förslag som har särskild anknytning till
det nu presenterade programmet och för
vilka finansiering har redovisats  i
Kristdemokraternas   budgetalternativ
gäller   kompetensutveckling   och
forskning,    förenklingar    och
avregleringar för företag och företagare
samt  forskningsprogram inriktade  på
företagande på högskolenivå.
I  fråga  om  företagsstöd  anser
finansutskottet att en översyn av dessa
bör göras i syfte att åstadkomma en
sänkning. Som Kristdemokraterna förordar
bör   sålunda  en  sänkning   av
företagsstöden göras med 2,2 miljarder
kronor, 2,5 miljarder kronor resp. 2,7
miljarder kronor för de tre åren 1997,
1998 och 1999. Dessa medel bör användas
för    en    sänkning     av
arbetsgivaravgifterna.
Finansutskottet anser vidare att ett
system    för   stimulans    av
hushållstjänster, liknande det som finns
i Danmark, bör införas. Modellen innebär
att hushållet betalar en viss, i förväg
fastställd, timersättning till den som
utför tjänsten. I Danmark uppgår detta
belopp  till  60  Dkr.  Resterande
timersättning betalas av staten. Enligt
finansutskottets mening har den danska
modellen stor potential; den möjliggör
för alla hushåll, oavsett inkomst, att
anlita  utomstående  hjälp  för  de
vanligast          förekommande
hushållsgöromålen. Genom att även icke-
subventionerad barnomsorg och sjukvård
inkluderas i förslaget, kan fler få
bättre vård och omsorg, samtidigt som
kommunerna avlastas.
Riksdagen bör anmoda regeringen att
lägga  fram förslag av här  angiven
innebörd.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i berörd del och motion
A46 (kds) yrkandena 2 och 11. Övriga nu
aktuella motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 27
bort ha följande lydelse:
27.  beträffande program  för
småföretagsutveckling, förnyelse och
tillväxt
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande  8
samt motion 1995/96:A46 yrkandena 2
och 11 och med avslag på motionerna
1995/96:A49 yrkandena 4, 21 och 22,
1995/96:Fi117 yrkandena 32, 35-37,
39, 40 och 56, 1995/96:Fi119 yrkande
1,  1995/96:Fi134,  1995/96:Fi135,
1995/96:Fi136 och 1995/96:Fi137 till
Program  för småföretagsutveckling,
förnyelse   och   tillväxt   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  tolfte
huvudtiteln    anvisar    ett
reservationsanslag på 1 000 000 000
kr samt som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
51. Översyn av reglerna inom
tjänstesektorn (mom. 28)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Översyn av  reglerna  inom
tjänstesektorn bort ha följande lydelse:
Finansutskottet vill i likhet med vad
som anförs i motionerna A45 (fp), A46
(kds) och A49 (m) framhålla att den
privata tjänstesektorn påverkas mycket
negativt av de stora skattekilarna på
arbete. Det gäller särskilt tjänster
till  enskilda hushåll. I de nämnda
motionerna  redovisas eller  föreslås
flera olika förslag att komma till rätta
med detta problem. Som exempel på sådana
åtgärder  nämns sänkt  eller  slopad
mervärdesskatt    på    tjänster,
inkomstskatteavdrag,   skattereduktion
eller   sänkta   eller   slopade
arbetsgivaravgifter. I motion A46 (kds)
nämns den modell som används i Danmark
för vissa hushållstjänster.
I propositionen aviserar regeringen en
utredning    om    tjänstesektorns
beskattning.  Ambitionerna  förefaller
emellertid vara alltför snäva. Enligt
utskottets mening bör en sådan utredning
genomföras  snabbt så att permanenta
åtgärder kan genomföras redan den 1
januari 1998. En rejäl belysning av
samtliga de förslag som i dag finns i
debatten  bör  genomföras.  Enligt
utskottets   mening   bör   ett
statsfinansiellt  utrymme  på  ca  5
miljarder  kronor  avsättas  för  en
permanent sänkning av skatten på arbete
inom tjänstesektorn från den 1 januari
1998.
I avvaktan på att den breda utredning
som utskottet här förordat kan redovisa
sitt resultat bör omedelbara åtgärder
som skapar förutsättningar för expansion
inom  den  privata  tjänstesektorn
genomföras. Från den 1 oktober 1996 till
den   31   december   1997   bör
arbetsgivaravgifter inte tas ut  för
sedvanliga       hushållstjänster,
trädgårdsarbete samt icke-subventionerad
barn- och äldreomsorg. Dessutom införs
en  skattereduktion  på  30  %  av
arbetskostnaden för  den  som  köper
tjänsten. Skatten bör också gälla när
barn betalat för dessa tjänster  åt
pensionerade föräldrar.  Genom  dessa
förslag reduceras skattekilen kraftigt.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
anledning av motionerna A45 (fp) yrkande
1, A46 (kds) yrkande 12 och A49 (m)
yrkandena 16 och 18 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 28
bort ha följande lydelse:
28. beträffande översyn av reglerna
inom tjänstesektorn
att riksdagen
dels  med anledning av motionerna
1995/96:A45 yrkande 1 i denna del,
1995/96:A46 yrkande 12 i denna del,
1995/96:A49 yrkandena 16 och 18 i
denna del och med avslag på motion
1995/96:Fi117 yrkande 41 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet  anfört om  översyn  av
reglerna inom tjänstesektorn,
dels  med anledning av motionerna
1995/96:A45 yrkande 1 i denna del,
1995/96:A46 yrkande 12 i denna del,
1995/96:A49 yrkande 18 i denna del
hos  regeringen begär förslag  om
slopade  arbetsgivaravgifter  och
skattereduktion för vissa tjänster i
enlighet med vad utskottet anfört,
52. Översyn av reglerna inom
tjänstesektorn (mom. 28)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Översyn av  reglerna  inom
tjänstesektorn bort ha följande lydelse:
Finansutskottet vill med anledning av
förslagen  att göra en  översyn  av
reglerna  för  tjänstesektorn  anföra
följande. I den politiska debatten har
det väckts ett flertal förslag till
stimulans för fler arbeten, i första
hand i den del av tjänstesektorn som
vänder  sig  till hushållen.  Enligt
utskottets mening kan det i och för sig
anföras  motiv  för  att  diskutera
särskilda    stimulanser    inom
tjänstesektorn. Ett sådant motiv är de
stora skattekilarna som tillsammans med
svårigheten  att rationalisera  många
tjänster gör att de blir mycket dyra.
Motsvarande skattekilar finns i och för
sig också inom industriell tillverkning
men kan där neutraliseras genom fortsatt
produktivitetshöjning och blir därför
inte lika påtagliga. Ett annat motiv är
att  minska  förekomsten  av  s.k.
svartarbete som antas vara  särskilt
utbrett  inom  vissa  delar   av
tjänstesektorn.
Men det finns också argument som talar
emot speciella stimulanser till hela
eller delar av tjänstesektorn. Även om
sådana stimulanser leder till en ökad
efterfrågan och fler jobb  inom  de
tjänster som stimulansen avser så är det
inte  säkert att de ökar hushållens
totala  konsumtion.  I  stället  kan
hushållen dra ner sin efterfrågan på
andra icke subventionerade varor eller
tjänster så att den totala effekten på
sysselsättningen   blir   obetydlig.
Införandet    av    tidsbegränsade
stimulanser,  som de  aktuella  ROT-
avdragen, kan på samma sätt leda till
att konsumtionen omfördelas över tiden
men inte ökar totalt över en längre
period.
Specialinriktade skattesubventioner kan
också  få  olika  fördelningseffekter
beroende på vilken typ av arbeten de
inriktas mot. De mest aktuella  och
debatterade förslagen om reparation och
underhåll samt städtjänster m.m.  är
främst  intressanta  för  relativt
ekonomiskt starka personer. De avser
också arbeten som - sett från en total
samhällsprioritering, t.ex. jämfört med
neddragningar inom vård och skola -
knappast hör till de mest angelägna.
Som framhålls i motion Fi117 (mp) finns
det,  efter  en  sammanvägning  av
argumenten för och emot, för närvarande
inte  tillräckliga skäl  att  införa
speciella riktade stimulanser för vissa
slag av hushållstjänster eller regering
ens tidigare förslag till temporära ROT-
avdrag för reparation och underhåll.
Frågan om de stora skattekilarna på
arbete bör lösas på ett mer generellt
sätt genom en skatteväxling.
En  generell  skatteväxling  lindrar
kostnadsnackdelarna i vissa delar av
tjänstesektorn men löser dem inte helt.
I  samband  med  utredningen  om
skatteväxling och i andra sammanhang bör
man överväga om det behövs ytterligare
omfördelningar av skatterna som gynnar
en bredare del av tjänstesektorn. En
sådan  omfördelning skulle eventuellt
kunna ske inom ramen för momssystemet.
Utskottets slutsats är således att det
inte   bör   införas   speciella
skattereduktioner för t.ex. reparations-
, underhålls- och städtjänster. Inte
heller  bör  det  införas  generella
subventioner till företag som  utför
sådana tjänster. Däremot kan riktade
stöd  ändå bli aktuella i form  av
insatser för dem som har svårast att få
arbete  på dagens arbetsmarknad:  de
långtidsarbetslösa,    handikappade,
invandrare,   lågutbildade.   Sådana
insatser kan - som framgår av motionen -
genomföras  i  andra  former  än
skattelättnader.
Vad  utskottet här har anfört  bör
riksdagen med bifall till motion Fi117
(mp) yrkande 41 som sin mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 28
bort ha följande lydelse:
28. beträffande översyn av reglerna
inom tjänstesektorn
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 41 och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A45
yrkande 1, 1995/96:A46 yrkande 12 och
1995/96:A49 yrkandena 16 och 18 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
53. Stöd till jordbruket (mom. 29)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stöd till jordbruket bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet  anser  att  Sveriges
inträde i EU är en viktig förutsättning
för en ekonomisk expansion i landet.
Utskottet  anser till skillnad  från
regeringen  att  Sverige  bör  öka
utnyttjandet av EU:s miljöprogram för
jordbruket jämfört med i dag. Sverige
utnyttjar endast drygt hälften av den
miljöersättning  som  EU-avtalet  ger
möjlighet till, vilket gör att svenska
lantbruksföretag   hamnar   i   en
ofördelaktig  situation.  Ett  bättre
utnyttjande av framförhandlade EU-medel
skulle både ge flera arbetstillfällen
och vara bra för miljön. Finansutskottet
förordar  även  att  stödet  till
vallodlingen utvidgas inom ramen för
miljöersättningen.
Ersättningsprogrammen  har   gjorts
onödigt  krångliga  och  detaljerade.
Syftet med miljöstödet är att vi inom
ramen för EU-avtalet skall kunna skydda
och  utveckla värdefulla  områden  i
kulturlandskapet. Krångliga regler på
nationell nivå motverkar detta syfte,
vilket bland annat visat sig genom att
vi  inte  kunnat utnyttja hela  det
budgeterade     anslaget     för
miljöersättningar.   Reglerna   för
miljöersättningen bör förenklas inför
nästa ersättningsperiod.
Riksdagen  bör  med  bifall  till
motionerna Fi119 (m) yrkande 2 och A49
(m) yrkandena 45-48 och med anledning av
motion Fi118 (kds) yrkande 34 som sin
mening ge regeringen till känna vad
utskottet anfört. Övriga här behandlade
motionsyrkanden avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29.  beträffande  stöd  till
jordbruket
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi119 yrkande 2
och 1995/96:A49 yrkandena 45-48 och
med anledning av motion 1995/96:Fi118
yrkande  34 samt med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 14,
1995/96:Fi118  yrkande  30  och
1995/96:Fi132 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
54. Stöd till jordbruket (mom. 29)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stöd till jordbruket bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet  vill  betona  att
jordbrukssektorn   tillsammans   med
livsmedelsindustrin svarar för en hel
del  arbetstillfällen i landet. Dess
värre går utvecklingen åt fel håll,
trots det ekonomiska stöd som näringen
får efter EU-inträdet.
Regeringens förslag om ett stöd till
investeringar till jordbruket i de sju
nordligaste länen är positivt, anser
utskottet. Stöd till följande områden
bör prioriteras, nämligen den småskaliga
livsmedelsförädlingen, sådan verksamhet
som  hittills  har  omfattats  av
landsbygdsstödet, lands- och glesbygden
- som bör ges resurser i minst samma
omfattning som hittills och på ett sätt
som inte missgynnar dessa områden i
förhållande till större tätorter - samt
till de delar av jordbruket som relativt
sett  har  missgynnats  genom  EU-
medlemskapet, t.ex. inom mjölk- resp.
köttproduktionen.
Mot bakgrund av det nu anförda anser
finansutskottet  att  riksdagen  bör
bifalla motion Fi116 (v) yrkande 14.
Övriga här behandlade motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29.  beträffande  stöd  till
jordbruket
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 14 och  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A49
yrkandena   45-48,  1995/96:Fi118
yrkandena 30 och 34, 1995/96:Fi119
yrkande 2 och 1995/96:Fi132 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
55. Stöd till jordbruket (mom. 29)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stöd till jordbruket bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser att  framtidens
äggproduktion måste inriktas på ökad
småskalighet. Mindre enheter kan ge fler
arbetstillfällen,   särskilt    på
landsbygden.  Sådana  kan  också  ge
miljövinster,    eftersom    stora
anläggningar   ger   upphov   till
koncentrerade utsläpp av skadliga ämnen.
Lokal  produktion  och  distribution
innebär  samtidigt att  transporterna
förkortas.
Regeringen  bör inventera befintliga
stödformer, inklusive de bidrag som kan
erhållas från EU. Vidare bör regeringen
utarbeta  ett  program  för  hur
äggproduktionen  - mot  bakgrund  av
förbudet mot att hålla värphöns i bur
efter år 1998 - skall kunna ge fler
arbetstillfällen.         Enligt
finansutskottets mening bör det också
finnas en sådan nationell rådgivare för
äggproduktion  som  föreslagits  av
Jordbruksverket i rapporten Värphöns,
kontrollstation  1996.  Förutom  ren
äggproduktion bör även packeri-  och
distributionsverksamhet, och kanske även
förädling  av  produkten,  ingå  i
inventeringen             om
utvecklingsmöjligheterna   för   en
decentraliserad äggproduktion. Med det
anförda tillstyrker utskottet  motion
Fi132  (mp).  Övriga här  behandlade
motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29.  beträffande  stöd  till
jordbruket
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi132 och med  avslag  på
motionerna  1995/96:A49  yrkandena
45-48,  1995/96:Fi116 yrkande  14,
1995/96:Fi118 yrkandena 30 och 34 och
1995/96:Fi119 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

56. Stöd till jordbruket (mom. 29)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stöd till jordbruket bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill framhålla vikten av
att Sverige använder EU:s stöd fullt ut
för att sysselsättningen inom jordbruks-
och  livsmedelssektorerna skall kunna
stimuleras. De ytterligare medel som
härigenom kan fås skulle möjliggöra en
generell ersättning till vallodling.
Det är vidare angeläget med en ökad
utgiftsram   för   att   främja
sysselsättningen, anser finansutskottet.
Enligt     beräkningar     från
lantbruksorganisationerna  skulle  en
offensiv satsning på livsmedelssektorn
kunna  ge  upphov  till  20  000
arbetstillfällen.
I detta sammanhang vill finansutskottet
betona vikten av beslut redan nu i vissa
frågor rörande den avsedda omställningen
av energisystemet. Såvitt sådana beslut
har bäring på jordbruksområdet finner
utskottet    att   hittillsvarande
anläggningsstöd  avseende  salix  bör
finnas  kvar  även i fortsättningen.
Finansieringen kan ske inom ramen för
tidigare anslagna, outnyttjade  medel
till anläggning av energiskog, lövskog
och våtmark.
Med  vad  nu har sagts tillstyrker
finansutskottet  motion  Fi118  (kds)
yrkandena 30 och 34. Övriga här aktuella
motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29.  beträffande  stöd  till
jordbruket
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkandena 30 och 34 och
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Fi119 yrkande 2, 1995/96:A49
yrkandena   45-48,  1995/96:Fi116
yrkande 14 och 1995/96:Fi132 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
57. Privatiseringar av statliga företag
(mom. 31)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Privatiseringar av statliga
företag bort ha följande lydelse:
Finansutskottet förordar i enlighet med
vad som anförs i motion A49 (m) att
privatiseringen  av statliga  företag
återupptas. Utgångspunkten bör vara den
förteckning över statliga företag som
bör  privatiseras som  antogs  under
föregående mandatperiod. Till denna bör
föras  Telia och Vattenfall.  Enligt
utskottets mening bör staten inte äga
företag. Statens främsta uppgift inom
näringspolitiken bör i stället vara att
ange ramar och regelverk för företagens
verksamhet och bidra till att skapa
gynnsamma  förutsättningar  för  fler
arbetstillfällen och fler företag. Om
staten både bestämmer spelreglerna på
marknaden och själv uppträder som en
aktör på densamma finns en uppenbar risk
för en osund konkurrens.
Utskottet anser att det framgångsrika
privatiseringsarbetet   från   förra
mandatperioden bör återupptas. Det ger
positiva effekter på sysselsättningen av
flera skäl. Ekonomin vitaliseras, de
statliga     företagen     ges
expansionsmöjligheter,
riskkapitalmarknaden breddas och statens
skuldsättning minskas. Det sänker också
räntan  och  avkastningskraven  på
riskkapitalmarknaden. Med det anförda
tillstyrker utskottet motion A49 (m)
yrkande 25.
dels att utskottets hemställan under 31
bort ha följande lydelse:
31. beträffande privatiseringar av
statliga företag
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 25 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
58. Program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen (mom. 33)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Program för samarbete  och
utveckling inom Östersjöregionen bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser - i likhet med vad
som anförs i Moderata samlingspartiets
motion - att regeringens förslag om
program  för  Östersjöregionen  skall
avslås av riksdagen. I propositionen
föreslås att 1 miljard kronor skall
avsättas till en fond för samarbete och
utveckling inom Östersjöregionen. Dessa
medel, som är avsedda att förbrukas
under   en   femårsperiod,   skall
administreras av en organisation inom
Statsrådsberedningen. Denna konstruktion
och  detta  tillvägagångssätt  måste
ifrågasättas.
Utskottet    delar     Moderata
samlingspartiets uppfattning att stödet
till  de  nya  demokratierna  kring
Östersjön har hög prioritet. Det måste
vara en del av en långsiktig strategi
för    att   främja   ländernas
självständighet,  skapandet  av  en
rättsstat, marknadsekonomins utveckling
samt förbättring av miljön.
Den  socialdemokratiska  regeringens
intresse för närområdet i Östersjön är
senkommet. Utskottet vill erinra om att
Moderata samlingspartiet redan i sin
budgetmotion i januari 1995 föreslog en
betydligt högre ordinarie anslagsnivå
när det gäller stödet till närområdet.
För  innevarande  budgetår  innebär
Moderata        samlingspartiets
budgetalternativ en nivå som ligger ca
200 miljoner kronor över regeringens.
Detta förslag avslogs av majoriteten.
Nivån på det framtida samlade svenska
stödet till närområdet samt inriktningen
och fördelningen av detta bör beslutas i
budgetarbetet i höst. Därigenom kan den
totala  effekten  av  resursinsatsen
avvägas på bästa sätt.
Det vore fel om statliga subventioner
av sysselsättningsskäl till verksamheter
i Sverige skulle ingå i det stöd som
kallas Samarbete och utveckling inom
Östersjöregionen.   Prövningen   av
insatserna måste ske samlat.
Utskottet noterar vidare att det råder
stor  oklarhet om det stöd avseende
livsmedelsexport  som  aviseras  i
propositionen. Utskottet är kritiskt mot
den typ av opreciserade förslag som
regeringen lägger fram i propositionen.
Ett grundläggande krav är att förslagens
innebörd  skall gå  att  uttyda  av
propositionstexten.
Regeringens förslag om stöd till svensk
exportindustri, bl.a. avseende export av
livsmedel till Baltikum, har såväl en
sakpolitisk som en moralisk dimension.
Sverige  ingår  i  EU:s  gemensamma
jordbrukspolitik. Det svenska jordbruket
får  därigenom  subventioner,  liksom
exportstöd. Redan mot den bakgrunden är
det  svårbegripligt  att  regeringen
aviserar ytterligare stöd, om än  i
propositionen opreciserat, till svensk
livsmedelsexport.
Estland hör till de länder som har
gjort långtgående liberaliseringar av
jordbrukssektorn. Att i ett sådant läge
överväga ytterligare stöd för svensk
livsmedelsexport till bl.a. Estland vore
att medvetet söka slå ut bl.a. estnisk
livsmedelsproduktion.
Med det anförda tillstyrks motion Fi119
(m) yrkande 3. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 33
bort ha följande lydelse:
33.  beträffande  program  för
samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi119 yrkande 3  och  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande   9   och   motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    15,
1995/96:Fi117  yrkande  24  samt
1995/96:Fi123 yrkande 12 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
59. Program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen (mom. 33)
Anne Wibble (fp) anser
dels att den del av finansutskottets
yttrande under rubriken Program  för
samarbete   och  utveckling   inom
Östersjöregionen  som  börjar  med
 Utskottet  finner  regeringens  och
slutar med  (fp) yrkande 12  bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet delar regeringens åsikt
att  stöd  till Östersjöregionen  är
angeläget. Av propositionen kan inte
utläsas hur de föreslagna medlen skall
fördelas på olika områden. Vad som dock
kan konstateras är att 200 miljoner
kronor om året inte kommer att räcka
till  särskilt många projekt. Därför
anser utskottet - i likhet med vad som
anförs i Folkpartiets motion - att det
bör  ske  en  prioritering  bland
insatsområdena. Inriktningen bör sålunda
vara  att  stödet  skall  gå  till
vattenrening, kärnsäkerhet i Östeuropa,
rökgasrening och energieffektivisering.
Riksdagen bör göra ett uttalande härom.
Utskottet noterar vidare att det råder
stor  oklarhet om det stöd avseende
livsmedelsexport  som  aviseras  i
propositionen. Utskottet är kritiskt mot
den typ av opreciserade förslag som
regeringen lägger fram i propositionen.
Ett grundläggande krav är att förslagens
innebörd  skall gå  att  uttyda  av
propositionstexten.
Regeringens förslag om stöd till svensk
exportindustri, bl.a. avseende export av
livsmedel till Baltikum, har såväl en
sakpolitisk som en moralisk dimension.
Sverige  ingår  i  EU:s  gemensamma
jordbrukspolitik. Det svenska jordbruket
får  därigenom  subventioner,  liksom
exportstöd. Redan mot den bakgrunden är
det  svårbegripligt  att  regeringen
aviserar ytterligare stöd, om än  i
propositionen opreciserat, till svensk
livsmedelsexport.
Estland hör till de länder som har
gjort långtgående liberaliseringar av
jordbrukssektorn. Att i ett sådant läge
överväga ytterligare stöd för svensk
livsmedelsexport till bl.a. Estland vore
att medvetet söka slå ut bl.a. estnisk
livsmedelsproduktion.
Med det förordade tillkännagivandet kan
utskottet tillstyrka propositionen  i
berörd del, liksom motion Fi123 (fp)
yrkande 12. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 33
bort ha följande lydelse:
33.  beträffande  program  för
samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 9 och
motion 1995/96:Fi123 yrkande 12 samt
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    15,
1995/96:Fi117  yrkande  24  och
1995/96:Fi119  yrkande  3  till
Samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen på  tilläggsbudget
till  statsbudgeten för budgetåret
1995/96  under första  huvudtiteln
anvisar ett reservationsanslag  på
1 000 000 000 kr samt som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
60. Program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen (mom. 33)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Program för samarbete  och
utveckling inom Östersjöregionen bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet  ser  positivt  på
regeringens förslag om att skapa en fond
för Östersjöregionen. I likhet med vad
som anförs i Vänsterpartiets motion vill
utskottet  emellertid  påpeka  att
Östersjöns miljö inte bör ses skilt från
verksamheter  och  miljöåtgärder  som
vidtas  på  Nordkalotten  och  i
Barentsregionen. Det är vidare troligt
att ett ökat ekonomiskt utbyte inom den
sistnämnda  regionen  skulle  minska
behovet  av  andra  regionalpolitiska
insatser i samtliga berörda  länder.
Utskottet föreslår därför att riksdagen
skall göra ett uttalande om att det -
utöver den fond som regeringen föreslår
-  skall  skapas  en  fond  för
Barentsregionen på 100 miljoner kronor
att användas under en femårsperiod.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen och motion  Fi116  (v)
yrkande 15. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 33
bort ha följande lydelse:
33.  beträffande  program  för
samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 9 och
motion 1995/96:Fi116 yrkande 15 samt
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Fi117    yrkande    24,
1995/96:Fi119  yrkande  3   och
1995/96:Fi123  yrkande  12  till
Samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen på  tilläggsbudget
till  statsbudgeten för budgetåret
1995/96  under första  huvudtiteln
anvisar ett reservationsanslag  på
1 000 000 000 kr samt som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
61. Program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen (mom. 33)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Program för samarbete  och
utveckling inom Östersjöregionen bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet   konstaterar   att
regeringens förslag har stora likheter
med det förslag om en miljöfond för
Östeuropa som Miljöpartiet lade fram
tidigare under våren 1996. Som sägs i
Miljöpartiets motion  var  dock  det
sistnämnda  förslaget  mer  entydigt
inriktat på miljöåtgärder. Dessutom var
avsikten  att  programmet   skulle
genomföras under tre år i stället för
som regeringen nu föreslår under fem år.
Utskottet föreslår sålunda att det av
regeringen redovisade programmet skall
genomföras på tre år och att det skall
ges  en tydlig miljöinriktning.  Det
innebär att anslaget blir större per år
än  vad  regeringen  föreslagit.  En
eventuell förlängning av programmet kan
komma att aktualiseras om satsningen
slagit väl ut. Med ett tillkännagivande
av  riksdagen av denna innebörd kan
utskottet ställa sig bakom att de av
regeringen  begärda  medlen  anvisas.
Motion Fi117 (mp) yrkande 24 tillstyrks.
Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 33
bort ha följande lydelse:
33.  beträffande  program  för
samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 24 och  med
anledning av proposition 1995/96:222
yrkande  9  samt med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 15,
1995/96:Fi119  yrkande  3   och
1995/96:Fi123  yrkande  12  till
Samarbete  och  utveckling  inom
Östersjöregionen på  tilläggsbudget
till  statsbudgeten för budgetåret
1995/96  under första  huvudtiteln
anvisar ett reservationsanslag  på
1 000 000 000 kr och som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
62. Program för omställning till hållbar
utveckling (mom. 34)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Program för omställning till
hållbar  utveckling bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser att förslaget att
öka  statsutgifterna genom att anslå
1  miljard kronor för främjande  av
omställning  i  ekologiskt  hållbar
riktning bör avslås.
Det är, menar utskottet, angeläget att
slå fast att utvecklingen av ny teknik
inte påskyndas genom politiska program
och miljardsubventioner. Industrin för
miljöteknik är en av världens just nu
mest dynamiska branscher. För att denna
bransch  skall kunna växa ännu  mer
behöver den konkurrens och generellt
goda förutsättningar för företagande -
inte  miljardsubventioner.  Statliga
satsningar av detta slag är exempel på
en närings- och sysselsättningspolitik
som har visat sig verkningslös och ofta
lett utvecklingen i fel riktning. En
effektiv näringspolitik går i stället ut
på att förbättra näringsklimatet genom
lägre   skatter  och  strukturella
förändringar.  Endast  genom  sådana
åtgärder ökar förutsättningarna för fler
arbetstillfällen och fler investeringar
i ny, miljövänligare teknik.
Det  framlagda förslaget visar  att
regeringens politik är motsägelsefull.
Miljardsatsningen   skall   enligt
propositionen  bl.a.  användas  till
sysselsättningsskapande,
teknikutvecklande och miljöförbättrande
åtgärder  inom byggsektorn.  Det  är
emellertid mindre än ett halvår sedan
fastighetsskatten   höjdes,   vilket
drabbade miljöanpassade hus extra hårt.
Höjningen  bidrog  till  en  minskad
efterfrågan  på  bygginvesteringar  i
energibesparande  utrustning.  Enligt
finansutskottet är det också märkligt
att regeringen väljer att med statliga
budgetmedel finansiera miljösatsningar
åt kommuner och näringsliv, samtidigt
som  den  avstår  från  att  öka
medfinansieringen från EU i fråga om
miljöstöd.
Slutligen vill finansutskottet förorda
att olika politiska syften inte blandas
ihop. Arbetsmarknadspolitik bör sålunda
inte  benämnas  miljöpolitik   och
miljöpolitiken bör inte försvagas med
sysselsättningsmål.  Med  det  sagda
tillstyrker utskottet motion Fi119 (m) i
här berörd del. Regeringens förslag om
ett program för omställning till hållbar
utveckling  avstyrks  däremot  liksom
övriga här behandlade motionsyrkanden.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34.  beträffande program  för
omställning till hållbar utveckling
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi119 yrkande 4  och  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande   10   och   motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  16  och
1995/96:Fi123 yrkande 13 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,


63. Program för omställning till hållbar
utveckling (mom. 34)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Program för omställning till
hållbar  utveckling bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet   konstaterar   att
regeringen föreslår ett femårigt program
för investeringsbidrag med syfte att
driva på den tekniska utvecklingen samt
att   skapa  sysselsättning  genom
kretsloppsanpassning. Enligt utskottets
uppfattning bör tidigare  beslut  om
kretsloppsanpassning och utvidgning av
producentansvaret  i  samhället  vara
vägledande i programarbetet. Det  är
viktigt att arbetet blir framåtsyftande
och att tyngdpunkten inriktas mot att
stimulera marknader för ny miljöteknik.
Inom  detta  område kan skapas  nya
framtidsjobb som är nödvändiga i ett
långsiktigt arbete mot ett ekologiskt
hållbart samhälle.
Såvitt gäller frågan om delegationen
för   ekologisk  omställning  vill
finansutskottet betona det angelägna i
att det görs en översyn av delegationens
mandat. Det är viktigt att mandatet får
en klar innebörd för att pengarna skall
kunna användas effektivt. Stöden bör
endast lämnas till progressiva projekt
och sådana som aldrig annars hade kommit
till  stånd.  Stöd  som  innebär
subventioner till kommuner som av olika
skäl inte genomfört vad som närmast
måste betraktas som löpande underhåll av
va-näten får alltså inte förekomma. För
att försäkra sig om att programmet får
den  nu  -  i  korthet  -  angivna
inriktningen  föreslår finansutskottet
att riksdagen med anledning av motion
Fi123 (fp) yrkande 13 som sin mening ger
regeringen detta till känna. Övriga här
behandlade motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34.  beträffande program  för
omställning till hållbar utveckling
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 10
och motion 1995/96:Fi123 yrkande 13
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116  yrkande  16  och
1995/96:Fi119 yrkande 4 beslutar att
på tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 öka det under
fjortonde  huvudtiteln   anvisade
reservationsanslaget
Investeringsbidrag för främjande av
omställning  i ekologiskt  hållbar
riktning med 1 000 000 000 kr samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
64. Program för omställning till hållbar
utveckling (mom. 34)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Program för omställning till
hållbar  utveckling bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser att det inte är
möjligt  att  förutse  behovet  av
omställningsåtgärder fem år framåt. Den
utvärdering av det tidigare stödet som
planeras till april månad år 1997 kan
komma att bringa klarhet i detta. Enligt
utskottets uppfattning är  det  dock
sannolikt samhällsekonomiskt lönsamt med
en satsning på mer än 200 miljoner
kronor per år för perioden. Samtidigt
vill  utskottet  peka  på  några
tveksamheter   i  det   föreslagna
programmet. Kretsloppsanpassning behövs
inom samhällets alla sektorer. Någon
anledning  att begränsa  verksamheten
finns därför inte. Utskottet anser att
ytterligare  två områden  bör  kunna
omfattas,     nämligen     dels
energieffektiviserings- och sparåtgärder
i byggnader, dels ekologiskt inriktad
utveckling  inom  trafik-  och  va-
sektorerna.  Behovet av  de  angivna
åtgärderna är stort och  de  rymmer
samtidigt      en       stor
sysselsättningspotential.
Finansutskottet vill särskilt framhålla
det angelägna i att medlen inte kommer
att användas till underhåll av gamla,
konventionella system.
Med det anförda tillstyrks regeringens
förslag om program för omställning till
hållbar utveckling och motion Fi116 (v)
yrkande  16.  Övriga här  behandlade
motionsyrkanden avstyrks i motsvarande
del.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34.  beträffande program  för
omställning till hållbar utveckling
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 10
och motion 1995/96:Fi116 yrkande 16
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi119  yrkande  4   och
1995/96:Fi123 yrkande 13 beslutar att
på tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 öka det under
fjortonde  huvudtiteln   anvisade
reservationsanslaget
Investeringsbidrag för främjande av
omställning  i ekologiskt  hållbar
riktning med 1 000 000 000 kr samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
65. Kretsloppsanpassade system (mom. 35)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Kretsloppsanpassade sy- stem
bort ha följande lydelse:
Enligt finansutskottets mening  måste
omställningen     till     ett
kretsloppssamhälle under de  närmaste
decennierna prägla utvecklingen i alla
länder. Både själva omställningsfasen
och  processer  i  ett  framtida
kretsloppssamhälle  ger  många  nya
arbetstillfällen som kan ersätta dem som
försvinner   med   den   tidigare
resursslösande   och   miljöstörande
tekniken. Finansutskottet vill påminna
om att vi har en stor mängd äldre
miljöförsyndelser att ta hand om. Ca
2 000 platser är kända som förorenade.
En  uppskattning av  Naturvårdsverket
visar  emellertid att totala antalet
förorenade platser uppgår till 7 000
stycken. En bedömning är att sanering av
miljöskadade områden ger  inte  bara
direkta   utan   även   indirekta
sysselsättningseffekter,    eftersom
utbildning  om  ny  teknik   och
saneringsmetoder behövs. Finansutskottet
anser därför att arbetet med sanering av
miljöskadade områden bör utökas. Dock
bör bidrag lämnas bara i de fall då
uppgift om vem som bär ansvaret för
föroreningen inte kan fastställas eller
då  den  ansvarige saknar ekonomiska
resurser att genomföra efterbehandling.
Finansutskottet erinrar om att en annan
konsekvens  av  vår  oförmåga  att
tillräckligt snabbt ställa om till ett
ekologiskt  hållbart samhälle  gäller
försurningen av mark och vattendrag.
Restaurering av sjöar och vattendrag
liksom kalkning av skogsmarker kommer
att vara nödvändigt under en lång tid
framöver.  Därmed  ökar  behovet  av
arbetskraft för försurningsbekämpningen.
Utskottet   anser   alltså   att
kalkningsinsatserna bör utökas under det
kommande budgetåret.
Vidare    bör    länsstyrelsernas
miljövårdsenheter förstärkas för  att
länsvisa  naturvårdsinventeringar  och
revideringar av naturvårdsplaner skall
kunna  genomföras i ökad omfattning.
Dessa  enheter  har  getts   nya
arbetsuppgifter  och  den   gröna 
naturvården på länsstyrelserna har inte
sällan kommit i kläm. Personalresurser
bör tillföras länsstyrelserna för det
ändamål som motionärerna tar sikte på.
Enligt beräkningar kan 30 årsarbeten
härigenom  beredas för personer  med
naturvetenskaplig utbildning.
Plundringen av sällsynta och hotade
växter och djur tilltar. Därmed ökar
behovet   av  s.k.  naturbevakare.
Uppbyggnaden   av   ett   sådant
bevakningssystem   skulle,   menar
utskottet, resultera i ca 50 årsarbeten
och det till en årlig kostnad av ca 15
miljoner kronor.
Allergisanering    är    enligt
finansutskottets mening ytterligare ett
område som kan bidra till en förbättrad
miljö  i kombination med en positiv
effekt på sysselsättningen. Staten har
under  de senaste åren riktat olika
former av tidsbegränsade stöd till bygg-
och  bostadssektorerna. I de  flesta
fallen har dessa stöd kunnat utgå utan
att   krav   ställts   på   att
byggnadsåtgärderna skall vidtas på ett
ekologiskt  hållbart och miljöriktigt
sätt.  Följden har blivit att många
bostäder byggts eller byggts om enligt
metoder som redan visat sig ge problem.
Användandet av olämpliga byggmaterial
och  installation  av  komplicerade
ventilationsanläggningar  har  starkt
bidragit till de osunda inomhusmiljöer
som i dag finns både i bostäder och i
många andra byggnader. Ett av de stöd
till byggnadsåtgärder som kunnat utgå
under senare tid har emellertid givits
den förordade inriktningen. Stödet till
s.k. allergisanering, dvs. bidraget för
förbättringar  av  inomhusmiljön  i
bostäder och vissa lokaler, har endast
utgått till åtgärder som bedömts vara
nödvändiga för att avhjälpa olägenheter
som  föranletts av fukt  och  dålig
luftkvalitet,     brister     i
ventilationssystemen   eller    av
hälsofarliga  material.  Ursprungligen
anslogs 1 800 miljoner kronor för detta
ändamål.  Under hösten 1995 godkände
riksdagen att 800 miljoner kronor av de
anslagna medlen skulle få användas för
det  extra  statliga  stödet  för
bostadsförbättring.    Omfördelningen
gjordes mot bakgrund av att regeringen
vid   detta  tillfälle  redovisade
bedömningen att de anslagna medlen för
åtgärder i inomhusmiljön inte fullt ut
skulle komma att tas i anspråk. Det har
emellertid  därefter visat  sig  att
efterfrågan  på detta stöd  beräknas
överstiga de nu tillgängliga medlen med
omkring   800   miljoner   kronor.
Finansutskottet  ansluter  sig  till
förslaget  från  Miljöpartiet   om
ytterligare medel om 600 miljoner kronor
till detta ändamål.
Ett  grönt  ROT-bidrag kan, enligt
finansutskottets  uppfattning,  vara
ytterligare ett angeläget  inslag  i
kretsloppsanpassade system. Medel härför
liksom för fortsatt allergisanering kan
finansieras genom att riksdagen avslår
regeringens förslag om en nedsättning av
stämpelskatten. Stöd bör kunna utgå för
åtgärder som innebär miljöanpassning och
energieffektivisering.  Stödberättigade
åtgärder   bör   exempelvis   vara
konvertering  av  eluppvärmning  till
biobränslen    eller   fjärrvärme,
kretsloppsanpassning av olika tekniska
system samt åtgärder för att minska
bullerproblemen i arbets-, hem-  och
utomhusmiljöer. Villkoren för bidraget
bör utformas så att det stimulerar till
ett  ekologiskt riktigt byggande med
miljöanpassade material, byggmetoder och
energisystem.
Med det anförda tillstyrks motion Fi117
(mp) yrkandena 7-14.
dels att utskottets hemställan under 35
bort ha följande lydelse:
35.          beträffande
kretsloppsanpassade system
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 7-14 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
66. Stöd till energiprojekt (mom. 36)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stöd till energiprojekt bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill påminna om  att
under   perioden   1993-1994,   då
skattereduktion medgavs för vissa ROT-
åtgärder,  kom praxis  i  fråga  om
energiinstallationer att utvecklas på
ett  sådant sätt att reduktion bara
medgavs i vissa fall. En förutsättning
för  skattereduktion var således att
åtgärder  samtidigt  vidtogs  i  det
befintliga värmesystemet. Det innebar
bl.a. att oklarhet ibland kom att råda
huruvida skattereduktion kunde komma i
fråga  eller inte. Enligt utskottets
mening bör oklarheter av denna  typ
undanröjas i det nu införda systemet med
skattereduktion. En övergång till mer
energisnåla   och   miljövänligare
uppvärmningsformer  bör  naturligtvis
stimuleras  och  inte  motverkas  av
skattereduktionen.  I  enlighet  med
förslaget i Kristdemokraternas motion
bör därför reglerna utformas så att det
klart  framgår  att konvertering  av
elvärme till andra uppvärmningsformer
skall  omfattas av skattereduktionen.
Utskottets ställningstagande i denna del
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna. Med det anförda
tillstyrks motion Fi118 (kds) i berörd
del.
dels att utskottets hemställan under 36
bort ha följande lydelse:
36.  beträffande  stöd  till
energiprojekt
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkandena 31-33 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
67. Miljöanpassat transportsystem (mom.
37)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Miljöanpassat transportsystem
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet    instämmer    i
motionärernas uppfattning om vikten av
att    Sveriges    transportsystem
miljöanpassas.  När   det   gäller
persontransporterna  bör  åtgärderna
inriktas på att andelen kollektivtrafik
skall ökas. På motsvarande sätt bör
godstransporterna på väg minskas till
förmån  för  spårbunden  trafik  och
sjöfart. Enligt en uppskattning innebär
en ökning av SJ:s trafikvolym med 20 %
att personalstyrkan ökar med 5 %. Med
den  inriktningen  nås  två  syften,
nämligen en nödvändig miljöanpassning av
transportsektorn och en mängd nya gröna
jobb. Även ett ökat inslag av inhemskt
producerade, miljöanpassade  drivmedel
etc. från skogs- och jordbruket skulle
kunna   generera   många   sådana
arbetstillfällen liksom stimulans av ny
bilteknik  skulle  kunna  göra  det.
Finansutskottet  tillstyrker  därmed
motion Fi117 (mp) yrkande 16.
dels att utskottets hemställan under 37
bort ha följande lydelse:
37.  beträffande miljöanpassat
transportsystem
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 16 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

68. Åtgärder för att begränsa buller
(mom. 38)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Åtgärder för att  begränsa
buller bort ha följande lydelse:
Finansutskottet konstaterar att bl.a.
trafikverken och kommunerna  genomför
åtgärder för begränsning av buller inom
trafiksektorn. Med nuvarande åtgärdstakt
beräknas att alla statliga vägar med mer
än 65 dBA i utomhusmiljön skall vara
åtgärdade år 2003. Relativt omfattande
åtgärder för att begränsa buller  i
befintlig miljö ingår även i Banverkets
stomnätsplan för perioden  1994-2003.
Enligt  finansutskottets  mening  bör
ytterligare  satsningar  göras  på
bullersanering, dels av  miljö-  och
hälsoskäl,      dels      av
arbetsmarknadspolitiska skäl. Satsningen
kan beräknas ge ett årsarbete per miljon
kronor  i årskostnad. Därtill kommer
gynnsamma effekter för sysselsättningen
inom  t.ex.  konsultbranschen  och
materialindustrin.    Finansutskottet
tillstyrker med det sagda motion Fi117
(mp) yrkande 17.
dels att utskottets hemställan under 38
bort ha följande lydelse:
38. beträffande åtgärder för att
begränsa buller
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 17 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
69. Tredjepartsfinansiering för
ekologiskt hållbar tillväxt (mom. 39)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Tredjepartsfinansiering  för
ekologiskt hållbar tillväxt bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill instämma i vad som
sägs i förslaget från Vänsterpartiet om
en    statlig    satsning    på
tredjepartsfinansiering.   Som   har
beskrivits  i  det föregående  måste
entreprenören leva upp till sitt löfte
för att få betalt för sin arbetsinsats.
Genom systemet underlättas investeringar
för en ekologiskt hållbar utveckling,
t.ex.    när    det    gäller
energieffektivisering. Särskilt på det
området uppnås också betydande vinster i
fråga  om  antalet  arbetstillfällen.
Statens uppgift bör vara att sprida
kännedom om systemet och att  t.ex.
utforma  mallar  för  kontrakt  m.m.
Kostnaden härför uppskattas till  10
miljoner kronor. Finansutskottet vill
mot denna bakgrund tillstyrka motion
Fi116 (v) yrkande 12.
dels att utskottets hemställan under 39
bort ha följande lydelse:
39.          beträffande
tredjepartsfinansiering     för
ekologiskt hållbar tillväxt
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 12 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
70.   Särskilda   insatser   för
omstrukturering i vissa kommuner och
landsting (mom. 40)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Särskilda  insatser  för
omstrukturering i vissa kommuner och
landsting bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna bakom motion Fi119 (m) att
regeringens förslag att 200 miljoner
kronor av de 400 miljoner kronor som
avsatts till krishjälp till kommuner och
landsting i stället skall få användas
till omstruktureringsprojekt bör avslås
av  riksdagen.  Enligt  utskottets
uppfattning ankommer det självklart på
huvudmännen själva att inom de ramar som
statsmakterna  anger  ansvara  för
nödvändiga   rationaliseringar   och
effektiviseringar.  Detta  är  ett
grundläggande moment i det kommunala
självbestämmandet. Utskottet  vill  i
stället peka på att riksdag och regering
genom  att lagstifta om obligatorisk
upphandling kan stödja kommuner  och
landsting  i deras arbete  med  att
utnyttja resurserna på ett effektivt
sätt.  Med vad utskottet här anfört
tillstyrks motion Fi119 (m) yrkande 5.
Utskottet  avstyrker  propositionens
yrkande 11 liksom motion Fi123 (fp)
yrkande 10.
dels att utskottets hemställan under 40
bort ha följande lydelse:
40. beträffande särskilda insatser
för omstrukturering i vissa kommuner
och landsting
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi119 yrkande 5 samt  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande 11 och motion 1995/96:Fi123
yrkande  10  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
71.   Särskilda   insatser   för
omstrukturering i vissa kommuner och
landsting (mom. 40)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Särskilda  insatser  för
omstrukturering i vissa kommuner och
landsting bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna bakom motion Fi123 (fp) att
200 miljoner kronor av de 400 miljoner
kronor som avsatts som en  akutpott 
engångsvis bör fördelas till de kommuner
och landsting som främst ställs inför
ökade verksamhetskrav inom skola, vård
och omsorg. Utskottet avstyrker därför
regeringens förslag som i  praktiken
innebär ett stöd till kommuner  och
landsting  som  inte  använder  sina
resurser på ett effektivt sätt.  De
relativt begränsade belopp det handlar
om bör enligt utskottet kunna fördelas
direkt av regeringen och inte genom
något   omständligt   administrativt
förfarande.   Utskottet  tillstyrker
således motion Fi123 (fp) yrkande 10 och
avstyrker  propositionens yrkande  11
liksom motion Fi119 (m) yrkande 5.
dels att utskottets hemställan under 40
bort ha följande lydelse:
40. beträffande särskilda insatser
för omstrukturering i vissa kommuner
och landsting
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi123 yrkande 10 och  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande 11 och motion 1995/96:Fi119
yrkande 5 godkänner vad utskottet
anfört om användningen av medel på
det under sjunde huvudtiteln anvisade
reservationsanslaget    Särskilda
insatser  för vissa kommuner  och
landsting,
72. Upphandling i konkurrens (mom. 41)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Upphandling i konkurrens bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet delar uppfattningen i
motion A49 (m) om att kommuner och
landsting bör åläggas att upphandla i
konkurrens. Det kan enligt utskottets
mening inte vara rimligt att omfattande
och  viktiga verksamheter som skola,
omsorg  och  sjukvård  i  praktiken
genomförs i form av offentligt monopol.
Andra  viktiga  uppgifter  som  för
närvarande utförs i egen regi skulle
även kunna utföras av andra. Därigenom
skulle  basen för företagande  kunna
vidgas högst väsentligt.
Utskottet anser att den grundlägggande
principen bör vara att all kommunal
verksamhet   skall   bedrivas   i
förvaltningsform. De kommunala bolagen
bör privatiseras och därmed bli en del i
en   dynamisk   företagsutveckling.
Näringsverksamhet i kommunerna bör inte
heller förekomma. Utskottet kan också
ställa sig bakom förslaget i motionen
att en kontinuerlig konkurrensrevision
bör genomföras i kommuner och landsting.
Med det anförda tillstyrker utskottet
motion A49 (m) yrkande 20.
dels att utskottets hemställan under 41
bort ha följande lydelse:
41.  beträffande  upphandling  i
konkurrens
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 20 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
73. Övriga kommunala frågor (mom. 42)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Övriga kommunala frågor bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser i likhet med vad
som anförs i motion Fi117 (mp) att den
ekonomiska ramen för kommunsektorn bör
vidgas eftersom gapet mellan resurser
och behov kan väntas öka med nästan 3 %
per år de närmaste åren. Utskottet ger
därför sitt stöd till förslaget från
Miljöpartiet till ekonomiska lättnader
för kommuner och landsting i form av en
utebliven höjning åren 1997 och 1998 av
egenavgifterna. Det ekonomiska utrymmet
kan därigenom beräknas förbättras med ca
2 miljarder kronor år 1997, 5 miljarder
kronor år 1998 och 7 miljarder kronor år
1999.  Ett sådant ekonomiskt utrymme
innebär att kvaliteten i den kommunala
verksamheten kan upprätthållas samtidigt
som nya eller tidigare jobb i kommuner
och landsting för motsvarande 20 000
anställda kan skapas eller behållas. Med
det anförda tillstyrker utskottet motion
Fi117 (mp) yrkande 43.
dels att utskottets hemställan under 42
bort ha följande lydelse:
42.  beträffande övriga kommunala
frågor
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 43 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
74. Vuxenutbildning (mom. 43)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Vuxenutbildning  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet   instämmer    med
motionärerna att regeringens  förslag
till  särskild statlig  satsning  på
vuxenutbildning under fem år är  en
mycket dyrbar lösning, både vad gäller
utbildningen som sådan och det aviserade
särskilda      utbildningsbidraget.
Projektets effekt på antalet arbetslösa
kan ifrågasättas. I kommunerna finns
redan i dag ett väl fungerande system
för vuxenutbildning. Utskottet anser att
det  är en bättre ordning att, som
motionärerna   förordat,   utvidga
kommunernas skyldigheter att  erbjuda
grundläggande vuxenutbildning till att
även  omfatta gymnasiekurser än  att
införa det i propositionen föreslagna
projektbidraget. En  prioritering  av
kärnämneskurser bör vara utgångspunkten
för  ändrade  regler  vad  gäller
grundläggande vuxenutbildning.
Enligt utskottets mening bör regeringen
överväga att föra över en del av de
utbildningsplatser som nu anvisas för
vuxnas     utbildning     till
försöksverksamheten  med  kvalificerad
eftergymnasial utbildning.  Redan  nu
visar det sig att en utbyggnad till
20  000  platser  på  tre  år  i
eftergymnasial  utbildning  är  mer
realistisk  än de beslutade  4  500
platserna.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med förslag i dessa delar.
Finansutskottet föreslår således att
riksdagen med bifall till motionerna
Fi121 (m) yrkandena 1, 2 och 4 samt A49
(m)  yrkande  33 avslår  regeringens
förslag  om  en  särskild  statlig
vuxenutbildningssatsning och som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet  här  anfört  om  utvidgat
kommunalt ansvar för vuxenutbildning och
fler platser i försöksverksamheten med
kvalificerad       eftergymnasial
yrkesutbildning.
dels att utskottets hemställan under 43
bort ha följande lydelse:
43. beträffande vuxenutbildning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkande 33 och
1995/96:Fi121 yrkandena 1, 2 och 4
samt  med  avslag på  proposition
1995/96:222 yrkande 12 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
75. Innehållet i utbildningarna m.m.
(mom. 44)
Lennart Hedquist (m), Fredrik Reinfeldt
(m), Roy Ottosson (mp), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Innehållet i utbildningarna
m.m. bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  har samma inställning
som motionärerna att det till grund för
omfattande utbildningssatsningar måste
finnas en genomtänkt planering. Frågan
om innehållet i utbildningarna liksom
möjligheterna för framtida anställning
efter olika utbildningar bör analyseras.
Utskottet anser att regeringen efter en
bred undersökning om arbetsmarknadens
fortsatta behov av högutbildade personer
bör återkomma till riksdagen med en i
verkligheten gediget förankrad strategi
för   hur   en   kunskaps-   och
företagsexpansion skall kunna genomföras
på ett ömsesidigt stödjande sätt.
Finansutskottet föreslår med hänvisning
till det anförda att riksdagen  med
anledning  av motionerna Fi117  (mp)
yrkande 50 och A49 (m) yrkande 35 som
sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet här anfört.
dels att utskottets hemställan under 44
bort ha följande lydelse:
44.  beträffande  innehållet  i
utbildningarna m.m.
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkande 35 och
1995/96:Fi117 yrkande 50 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
76. Arbetslösa med specifika läs- och
skrivsvårigheter (mom. 45)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetslösa med specifika läs-
och skrivsvårigheter bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet konstaterar att gruppen
arbetslösa  med specifika  läs-  och
skrivsvårigheter inte har uppmärksammats
i regeringens förslag till satsning på
vuxenutbildning. Färdigheter i läsning
och skrivning är viktiga medel för ett
aktivt  deltagande  inte  bara  i
arbetslivet utan även  i  hela  den
demokratiska processen. Utskottet finner
det  därför angeläget att  särskilda
utbildningsinsatser  görs  för  denna
grupp. Utskottet föreslår därför att
riksdagen med bifall till motion Fi117
(mp) yrkande 51 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet här
anfört.
dels att utskottets hemställan under 45
bort ha följande lydelse:
45.  beträffande  arbetslösa  med
specifika läs- och skrivsvårigheter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 51 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
77. Ökade insatser från näringslivet i
utbildningen (mom. 46)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Ökade insatser från närings
livet i utbildningen bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet  delar  motionärernas
uppfattning  om  vikten  av  att
näringslivet gör ökade insatser för att
stimulera såväl utbildning som intresse
för utbildning inom de sektorer där
företagen   behöver   kvalificerad
arbetskraft. Det handlar bl.a. om att
tidigt väcka ungdomars intresse genom
att ställa upp med meningsfull praktik
för   grundskoleelever  och  genom
välplanerad arbetsförlagd utbildning för
gymnasieelever. Även när det  gäller
fortbildning av lärare och forskare bör
företagen aktivt kunna medverka. Vid
utbildningssatsningar av det slag som nu
föreslås måste enligt utskottets mening
en ökad samverkan med näringslivet ske.
Utskottet föreslår riksdagen att med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ge regeringen detta till känna.
dels att utskottets hemställan under 46
bort ha följande lydelse:
46. beträffande ökade insatser från
näringslivet i utbildningen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 52 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
78. Lärlingsutbildningen (mom. 47)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik  Reinfeldt (m), Roy Ottosson
(mp), Mats Odell (kds), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Lärlingsutbildningen bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet    instämmer   med
motionärerna i att lärlingssystem bör
ingå som en naturlig del i både ungdoms-
och vuxenutbildning. Om yrkesinriktad
utbildning mer målmedvetet integreras i
företagen  förbättras  effektiviteten.
Lärlingsutbildningen bör expandera och
ersättningarna fastställas till en nivå
som gör lärlingsprogrammen attraktiva
också för företagen. Regeringen  bör
återkomma med förslag om hur ett utbyggt
lärlingsprogram snarast  skall  kunna
introduceras.
Uskottet förordar att riksdagen med
anledning  av motionerna Fi117  (mp)
yrkande 54 och A49 (m) yrkande 42 som
sin mening ger regeringen till känna vad
här anförts.
dels att utskottets hemställan under 47
bort ha följande lydelse:
47. beträffande lärlingsutbildningen
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkande 42 och
1995/96:Fi117 yrkande 54 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
79. Fördelning av
vuxenutbildningssatsningen mellan
folkbildningen och komvux (mom. 48)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Fördelning     av
vuxenutbildningssatsningen    mellan
folkbildningen  och komvux  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna bakom motion Fi116 (v) att
fördelningen   av   platserna   i
vuxenutbildningssatsningen bör vara 15
000 platser i folkhögskolan och 85 000
inom komvux. Utskottet anser att bas-
årsutbildningen även bör kunna förläggas
till  folkhögskolor.  Folkhögskolornas
arbetssätt och pedagogik bör kunna vara
av stort värde inom basårsutbildningen,
särskilt när det gäller att stimulera
nya  grupper  att  söka  sig  till
högskolestudier.     Finansutskottet
förordar med det anförda att riksdagen
bifaller motion Fi116 (v) yrkandena 18
och 19.
dels att utskottets hemställan under 48
bort ha följande lydelse:
48.  beträffande  fördelning  av
vuxenutbildningssatsningen   mellan
folkbildningen och komvux
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 18 och 19
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi118 yrkandena 10 och 11 och
1995/96:Fi126 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
80. Fördelning av
vuxenutbildningssatsningen mellan
folkbildningen och komvux (mom. 48)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Fördelning     av
vuxenutbildningssatsningen    mellan
folkbildningen  och komvux  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser att  det  inom
komvux finns uppenbara problem att klara
kvalitetskraven med den snabba utbyggnad
som  regeringen föreslår. Utöver den
utbyggnad som sker redan hösten 1996
(prop. 1995/96:150, UbU6y, FiU10, rskr.
304)  bör  därför  den  ytterligare
utbyggnaden hösten 1997 begränsas till
10 000 platser. Medel till utbildningen
och till studiemedel bör beräknas i
enlighet med detta. Studieförbunden och
folkhögskolorna har tidigare visat sig
ha god förmåga att med kort varsel
anordna nya utbildningsplatser med god
kvalitet. Med sin annorlunda inriktning
kompletterar de komvux på ett bra sätt.
I  budgetpropositionen bör regeringen
därför föreslå att 180 miljoner kronor
anvisas  under anslaget Bidrag  till
folkbildning, för att nya permanenta
platser skall inrättas hos studieförbund
och  folkhögskolor.  Studiemedel  bör
anvisas i motsvarande omfattning.
Utskottet föreslår att riksdagen med
anledning  av  motion  Fi118  (kds)
yrkandena 10 och 11 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet här
anfört.
dels att utskottets hemställan under 48
bort ha följande lydelse:
48.  beträffande  fördelning  av
vuxenutbildningssatsningen   mellan
folkbildningen och komvux
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkandena 10 och 11
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 18 och 19
samt 1995/96:Fi126 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
81. Särskilt utbildningsbidrag (mom. 49)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Särskilt utbildningsbidrag bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet  delar  motionärernas
uppfattning att en begränsning av tiden
för särskilt utbildningsbidrag till ett
år kan ge problem eftersom få människor
på  den  tiden  kommer  att  få
gymnasiekompetens.  Enligt  utskottets
mening    bör   det   särskilda
utbildningsbidraget utgå under hela den
studietid som behövs för att fullfölja
studier på en nivå motsvarande högst ett
treårigt program på gymnasieskolan eller
motsvarande på exempelvis folkhögskolan.
Utskottet ställer sig vidare  bakom
motionärernas  förslag att  möjlighet
öppnas för arbetslösa akademiker med
naturvetenskaplig   eller   teknisk
grundutbildning under ett år för att
genomgå   en   praktisk-pedagogisk
utbildning om 40 poäng. Därigenom kan de
bli behöriga lärare inom naturvetenskap
och teknik. Med det anförda tillstyrker
utskottet motion Fi116 (v) yrkandena 20
och 22.
dels att utskottets hemställan under 49
bort ha följande lydelse:
49.    beträffande    särskilt
utbildningsbidrag
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 20 och 22 och
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Fi117  yrkande  60  och
1995/96:Fi127 yrkandena 1 och 2 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
82. Särskilt utbildningsbidrag (mom. 49)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Särskilt utbildningsbidrag bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet anser - i likhet med vad
som anförs i motion Fi117 (mp) yrkande
60  -  att åldersgränserna för  det
särskilda utbildningsbidraget,  knutet
till a-kassenivån, bör ändras för att
bl.a.  minska  de  orättvisor  i
studiefinansie-ringen som uppkommer med
regeringens förslag. Sålunda bör den
nedre åldersgränsen för sådant bidrag
höjas till 35 år. Den övre åldersgränsen
bör med hänsyn till de äldre arbetslösas
speciella situation tas bort.
Utskottet föreslår riksdagen att med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ge regeringen till känna vad ovan
anförts.
dels att utskottets hemställan under 49
bort ha följande lydelse:
49.    beträffande    särskilt
utbildningsbidrag
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 60 och  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi116
yrkandena 20 och 22 och 1995/96:Fi127
yrkandena 1 och 2 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
83. Barntillägget i svuxa (mom. 50)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Barntillägget i svuxa bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet konstaterar att i motion
Fi118 (kds) yrkande 12 föreslås att
riksdagen beslutar att barntillägget i
det  särskilda vuxenstudiestödet  för
arbetslösa, svuxa, återinförs.
Utskottet har samma uppfattning som
motionärerna att det är nödvändigt att
återinföra barntillägget i svuxa för att
säkerställa   särskilt  ensamstående
föräldrars möjligheter till  studier,
till dess att riksdagen beslutat om ett
nytt   samlat   studiestödssystem.
Finansutskottet       tillstyrker
motionsyrkandet  och  föreslår  att
riksdagen hos regeringen begär att detta
åtgärdas.
dels att utskottets hemställan under 50
bort ha följande lydelse:
50.  beträffande barntillägget  i
svuxa
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 12 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
84. Högskoleutbyggnaden (mom. 51)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Högskoleutbyggnaden bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet noterar att regeringen
-  för att ge utrymme för en  god
planering av den fortsatta expansionen -
har  ändrat  sitt  förslag  från
vårpropositionen   om   takten   i
expansionen.  I  stället  för  att
ytterligare  10  000  platser  skall
tillkomma år 1998 och ytterligare 5 000
platser år 1999 planerar regeringen nu
att samtliga 15 000 ytterligare platser
skall tillkomma först år 1999. Utskottet
välkomnar denna förändring, men anser
likväl  att expansionen går  alltför
snabbt. Satsningen på högre utbildning
måste vara långsiktig och ske i en jämn
takt  som  är  väl  avvägd  efter
utbildningsanordnarnas möjligheter att
erbjuda  en högkvalitativ utbildning.
Utskottet föreslår därför att riksdagen
med anledning av motion Fi118 (kds)
yrkande 9 som sin mening ger regeringen
till känna att antalet nya permanenta
platser  i  högskolan år  1999  bör
begränsas till 7 500.
dels att utskottets hemställan under 51
bort ha följande lydelse:
51. beträffande högskoleutbyggnaden
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 9 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
85. Kvalitet i utbildningen (mom. 52)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Kvalitet i utbildningen bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill för sin del betona
att den avgörande utgångspunkten såväl
för tidpunkten för en fortsatt utbyggnad
av  den högre utbildningen som  för
fördelningen av platser mellan lärosäten
måste  vara  att  ständigt  beakta
utbildningarnas kvalitet. Det är i dag
minst   lika  viktigt  att   öka
examinationsfrekvensen som att forcera
fram  nya  platser.  Betydelsen  av
kvalitetssäkring talar för att själva
takten i utbyggnaden aldrig får bli det
viktigaste. Ett långsammare tempo kan
enligt utskottets mening accepteras om
det  är  nödvändigt för att behålla
kvaliteten. I syfte att ge företräde åt
kvalitetsinvesteringar i form av bl.a.
lärarkompetens  och utrustning  anser
utskottet att det bör övervägas att ett
särskilt  kvalitetsanslag  inrättas.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med en genomarbetad bedömning av hur
förutsättningar för undervisning  med
mycket god kvalitet skall skapas.
Utskottet föreslår att riksdagen med
anledning  av motionerna  Fi121  (m)
yrkande 5, Fi123 (fp) yrkande 11 och A49
(m)  yrkande 34 som sin mening ger
regeringen till känna vad här anförts om
kvalitet i utbildningen.
dels att utskottets hemställan under 52
bort ha följande lydelse:
52.  beträffande  kvalitet   i
utbildningen
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:A49 yrkande 34,
1995/96:Fi121  yrkande  5   och
1995/96:Fi123 yrkande 11 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
86. Forskningsområden av särskild
betydelse för Sverige (mom. 53)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Forskningsområden av särskild
betydelse för Sverige bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet finner det viktigt att,
som motionärerna bakom motion A49 (m)
föreslagit, en bred process inleds genom
vilken  universitet,  högskolor  och
företag   söker  definiera   vilka
forskningsområden,  inriktningar  och
villkor i övrigt som är av särskild
betydelse  för Sverige  och  svenska
företags  utveckling. Det bör  också
definieras inom vilka områden Sverige
har särskilda möjligheter att hävda en
position i forskningsfronten. Regeringen
bör enligt utskottets mening säkerställa
att  så sker. Mot bakgrund av  vad
utskottet här anfört tillstyrks motion
A49 (m) yrkande 37.
dels att utskottets hemställan under 53
bort ha följande lydelse:
53. beträffande forskningsområden av
särskild betydelse för Sverige
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 37 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
87. Utbytet mellan högskolor och
näringsliv (mom. 54)
Roy Ottosson (mp) och Mats Odell (kds)
anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Utbytet mellan högskolor och
näringslivet bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  har samma uppfattning
som motionärerna att det är angeläget
att  utbytet  mellan  högskolor  och
näringsliv förbättras. Ett  sätt  på
vilket detta skulle kunna ske är att
universitet och högskolor öppnar sin
verksamhet gentemot företag och  den
offentliga tjänstesektorn  genom  att
studerande  i  forskarutbildning  får
tjänstgöra på speciella tidsbegränsade
deltidstjänster.   Regeringen   bör
återkomma till riksdagen med förslag i
dessa avseenden.
Vad utskottet här anfört om ökat utbyte
mellan högskolor och näringsliv m.m. bör
riksdagen med anledning av motion Fi117
(mp) yrkande 53 som sin mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 54
bort ha följande lydelse:
54.  beträffande  utbytet  mellan
högskolor och näringsliv
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 53 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
88. Stiftelsehögskolan i Jönköping (mom.
55)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stiftelsehögskolan i Jönköping
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  vill  framhålla  att
enligt  statens avtal med Stiftelsen
Högskolan  i  Jönköping   angående
utbyggnaden   av   Internationella
Handelshögskolan skall denna tillföras
100 nya platser årligen under perioden
1997-1999. Utskottet finner som det enda
rimliga att det av regeringen föreslagna
tillskottet av ytterligare 600 platser
till  högskolan  ligger  utöver  de
avtalsreglerade   platserna.   Med
hänvisning till det anförda tillstyrker
utskottet motion Fi128 (m).
dels att utskottets hemställan under 55
bort ha följande lydelse:
55. beträffande stiftelsehögskolan i
Jönköping
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi128 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
89. Individuella utbildningskonton (mom.
56)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Individuella utbildningskonton
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna att ett system med en mer
långsiktig uppbyggnad av  medel  för
vuxnas utbildning i form av personliga
utbildningskonton bör införas. Praktiskt
bör detta ske genom att den enskilde
medges skattebefrielse för de medel han
avsätter   till   ett    sådant
utbildningskonto. Arbetsgivaren  skall
ges rätt att skattefritt avsätta lika
mycket som den enskilde gjort.  För
låginkomsttagare  kan  en  form  av
utfyllnad  på kontot övervägas.  Ett
sådant system skulle kunna introduceras
relativt skyndsamt och på några år ge
alla   vuxna   bättre   ekonomiska
förutsättningar att påbörja fort- och
vidareutbildning.
Utskottet föreslår riksdagen att med
anledning av motionerna Fi118  (kds)
yrkande 13, Fi121 (m) yrkande 3, A46
(kds) yrkande 8 och A49 (m) yrkande 36
som sin mening ge regeringen till känna
vad här anförts.
dels att utskottets hemställan under 56
bort ha följande lydelse:
56.   beträffande   individuella
utbildningskonton
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:A46 yrkande  8,
1995/96:A49 yrkande 36, 1995/96:Fi118
yrkande 13 och 1995/96:Fi121 yrkande
3 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
90. Betygskomplettering (mom. 57)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Betygskomplettering  bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet vill peka på att det vid
ett  genomförande av en ordning med
särskilt utbildningsbidrag kommer att
vara skillnad mellan dem som studerar
inom  ramen  för  den  särskilda
vuxenutbildningssatsningen och  övriga
studerande.   Enligt    utskottets
uppfattning bör avgifter slopas helt vid
samtliga  prövningar. Den studerandes
privatekonomi får inte utgöra hinder för
att genomgå prövning. Vad utskottet här
anfört om avgiftsfri prövning bör ges
regeringen  till  känna.  Utskottet
tillstyrker motion Fi116 (v) yrkande 17.
dels att utskottets hemställan under 57
bort ha följande lydelse:
57. beträffande betygskomplettering
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 17 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

91. Nationell skolpeng (mom. 58)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Nationell skolpeng bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motionärerna bakom motion A49 (m) att
införandet av ett system med nationell
skolpeng  skulle göra valfriheten  i
skolan reell för alla och innebära att
staten tar ett huvudansvar för skolans
finansiering. Skolpengen skall tilldelas
de  skolor, fristående lika väl som
kommunala, som förmår tillgodose elevers
och föräldrars önskemål. Den konkurrens
som  därvid kan uppkomma är  enligt
utskottets  mening  kvalitetsdrivande.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett konkret förslag i denna riktning
med  sikte  på  att ett  nationellt
skolpengssystem skall kunna introduceras
senast  den 1 juli 1999.  Utskottet
tillstyrker med det anförda motion A49
(m) yrkande 32.
dels att utskottets hemställan under 58
bort ha följande lydelse:
58. beträffande nationell skolpeng
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 32 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
92. Databas om forskning (mom. 59)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Databas om forskning bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet    noterar    att
utbildningsutskottet tidigare utan att
ha något att erinra däremot behandlat
förslaget  i  anslutning  i  IT-
propositionen     till     ett
forskningsinformationssystem     med
Internet som informationsbärare (prop.
1995/96:125, UbU5y). Utskottet vill i
sammanhanget framhålla att databasen för
forskning måste finnas tillgänglig för
företagen,  särskilt för  de  mindre
företagen. I databasen bör,  förutom
upplysningar  bl.a.  om   pågående
forskningsprojekt,   också   finnas
teknikrapporter från Sveriges tekniska
attachéer. Med hänvisning  till  det
anförda  tillstyrker  finansutskottet
motion A49 (m) yrkande 38.
dels att utskottets hemställan under 59
bort ha följande lydelse:
59. beträffande databas om forskning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 38 som sin mening
ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
93.  Ny  utbildningsorganisation  i
Norrland (mom. 60)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Ny utbildningsorganisation i
Norrland bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag om
en organisation i huvudsak i enlighet
med vad som anges i motion A49 (m).
Enligt utskottets mening bör riksdagen
således bifalla motion A49 (m) yrkande
50.
dels att utskottets hemställan under 60
bort ha följande lydelse:
60.     beträffande     ny
utbildningsorganisation i Norrland
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 50 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
94. Svenskundervisning för invandrare
(mom. 61)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Svenskundervisning   för
invandrare bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser att det är av
största vikt att insatserna för att ge
invandrare  kunskaper i det  svenska
språket förstärks. Utan det språk som
talas här kommer många invandrare att
förbli  på  arbetsmarknadens  utsida.
Regeringen bör därför redan hösten 1996
lägga fram ett förslag till riksdagen
för  hur  svenskundervisningen  för
invandrare skall ges högsta prioritet. I
sammanhanget bör beaktas att skolor med
olika huvudmän, såsom fristående skolor,
har större möjligheter att erbjuda alla,
också invandrare, en utbildning som både
ger  goda  kunskaper och en  tydlig
identitet. Med vad utskottet här anfört
tillstyrks motion A49 (m) yrkande 49.
dels att utskottets hemställan under 61
bort ha följande lydelse:
61. beträffande svenskundervisning
för invandrare
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 49 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
95. Utbildning i företagande (mom. 62)
Roy Ottosson (mp) och Mats Odell (kds)
anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Utbildning i företagande bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet  delar  motionärernas
uppfattning om vikten av att skolan
bidrar till att lägga grunden för ett
företagsvänligt klimat genom att skapa
förståelse   hos   eleverna   för
företagandets villkor och betydelse för
samhället. Det är därför viktigt att
moment om företagande kommer  in  i
kursplanerna  på alla  stadier  inom
utbildningsväsendet.  Utskottet  anser
också att ytterligare ett nationellt
program  med speciell inriktning  på
företagande   bör   inrättas   i
gymnasieskolan. Vidare bör regeringen
verka för att kurser och utbildningar om
företagande på högskolenivå anordnas av
universiteten och högskolorna i ökad
utsträckning. Utskottet tillstyrker med
det anförda motionerna A46 (kds) yrkande
1, Fi117 (mp) yrkande 31 och Fi118 (kds)
yrkande 14.
dels att utskottets hemställan under 62
bort ha följande lydelse:
62.  beträffande  utbildning  i
företagande
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A46 yrkande  1,
1995/96:Fi117  yrkande  31  och
1995/96:Fi118 yrkande 14 och som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
96. Arbetsmarknadspolitikens inriktning
(mom. 63)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken    Arbetsmarknadspolitikens
inriktning bort ha följande lydelse:
Finansutskottet vill påpeka att Sverige
befinner sig i en synnerligen allvarlig
sysselsättningskris  med   rekordhög
arbetslöshet i växande,  ökat  antal
varsel och vikande sysselsättning. AMS
nyligen  publicerade  och  reviderade
prognos för år 1996 visar att den öppna
arbetslösheten i snitt för år  1996
kommer att uppgå till 8,2 %. Därtill
kommer  ca 5 % att vara  i  olika
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  I
detta läge uppträder regeringen närmast
handlingsförlamad.  En  sedan  länge
utlovad    sysselsättningsproposition
uteblir under en konstlad förevändning
om  den s.k. arbetsrättskommissionens
sammanbrott, en händelse som  enligt
utskottet i sig inte på något sätt borde
vara avgörande för regeringen att avstå
från att lägga fram förslag om  en
sysselsättningspolitik. Först när flera
oppositionspartier   utnyttjar   sin
parlamentariska  rätt  att  påkalla
ingripande från riksdagens sida  och
själva för fram förslag till en politik
för fler jobb lägger regeringen fram en
proposition  som dessvärre  i  flera
avseenden är ofullständig. Trots att
regeringen synes ha omprövat en del
frågor  saknas ändå de  konstruktiva
förslagen. Vad gäller förslagen inom
arbetsmarknadspolitiken ger den närmast
ett intryck av att ha tillkommit i stor
hast.  Bl.a. saknas förslag  om  en
reformering av såväl arbetsrätten som
arbetslöshetsförsäkringen.
Regeringens målsättning att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000 är
enligt   utskottets  mening   inte
tillräcklig. Risken är att människor
bara flyttas om i statistiken - från
öppen arbetslöshet till någon form av
åtgärd, utan ett riktigt jobb . Målet
måste  vara att halvera den  totala
arbetslösheten. Ett sådant  mål  kan
uppnås om man för en rätt politik.
Enligt utskottets mening måste en rad
åtgärder  vidtas  för  att  främja
sysselsättning i företagen. Företagande
måste sättas främst på dagordningen. Det
företagande som måste växa är av alla
slag.    Tjänsteföretagen    och
industriföretagen behöver exempelvis bli
fler  och  ges  förutsättningar  att
expandera. Det måste bli enklare att bli
företagare och att anställa.  Bättre
villkor för arbete och företagande måste
skapas bl.a. genom att skatte-  och
näringspolitiken  utformas  så  att
drivkrafterna till företagande avsevärt
stärks.
Lönebildningen är ett stort problem på
arbetsmarknaden.  Kompensationstänkande
mellan olika grupper har alltför mycket
styrt löntagarnas organisationer. Det är
önskvärt att lönesättningen premierar
kompetens  och utbildning  och  inte
försvårar  ungdomars  inträde   på
arbetsmarknaden.
Utskottet tillstyrker motionerna Fi123
(fp) yrkande 1, A46 (kds) yrkande 13,
och A49 (m) yrkande 41 i denna del.
Motionerna Fi116 (v) yrkande 1 och Fi117
(mp) yrkande 44 och 45 bör avstyrkas.
dels att utskottets hemställan under 63
bort ha följande lydelse:
63.           beträffande
arbetsmarknadspolitikens inriktning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A46 yrkande 13,
1995/96:A49 yrkande 41 i denna del
och 1995/96:Fi123 yrkande 1 samt med
avslag på motionerna 1995/96:Fi116
yrkande 1, 1995/96:Fi117 yrkandena 44
och 45 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,


97. Arbetsmarknadspolitikens inriktning
(mom. 63)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken    Arbetsmarknadspolitikens
inriktning bort ha följande lydelse:
Finansutskottet är starkt kritiskt till
regeringens     hantering     av
sysselsättningspropositionen.   Under
våren har regeringen aviserat att den
hade för avsikt att lägga fram  en
sysselsättningsproposition den 28 maj.
Med krystade argument om att parterna
inte  förmått  komma  överens  om
arbetsrättens  utformning  meddelade
regeringen              att
sysselsättningspropositionen   skulle
läggas fram först till hösten. Utskottet
finner  det  märkligt att regeringen
lägger över ansvaret på parterna att
utforma arbetsrätten och att regeringen
skyller sin passivitet när det gäller
att  bekämpa  massarbetslösheten  på
parterna. Ur löntagarnas synpunkt kan
detta ses som ren utpressning.
Regeringen har nu i all hast utformat
och  presenterat en proposition  där
innehållet i ringa grad kommer  att
påverka massarbetslösheten. Det handlar
främst om avisering av förslag  som
kommer i höstens budget. Propositionen
har pressats genom riksdagen med mycket
kort  motionstid och allt för  kort
hanteringstid i utskottet. Regeringens
förslag är till stora delar  dåligt
genomarbetade och utskottet har inte
fått  erforderlig tid att  förbättra
förslagen. En allvarlig invändning mot
innehållet  är det synnerligen  illa
förberedda förslaget till ändring  i
arbetslöshetsförsäkringen  som  hårt
kommer att drabba utsatta grupper på
arbetsmarknaden.
Liksom Vänsterpartiet i motion Fi116
anser utskottet att regeringens politik
är helt otillräcklig för att få ned
arbetslösheten och stärka den uthålliga
tillväxten. Målet att halvera den öppna
arbetslösheten  är  bra,  men  inte
tillräckligt.  Det långsiktiga  målet
måste vara full sysselsättning. Kampen
mot  arbetslösheten måste  vara  det
överordnade målet för den ekonomiska
politiken. Då går det inte att som
regeringen  nyligen  gjort,  dra  in
miljardbelopp från AMS resurser  för
aktiva   åtgärder  samtidigt   som
konjunkturavmattningen  nu   minskar
sysselsättningen. Detta går tvärt emot
ambitionen  att  minska  den  öppna
arbetslösheten.  Såväl   AMS   som
Konjunkturinstitutets senaste prognoser
redovisar att arbetslösheten kommer att
öka under hösten.
Om Sverige skall kunna ta sig ur den
ekonomiska krisen måste sysselsättningen
öka. Vad som krävs är miljöomställning,
stärkt utvecklingskraft i näringslivet
med    ökade   satsningar    på
kompetensutveckling i arbetslivet och en
successiv nedtrappning av arbetstiden.
Som Vänsterpartiet har utvecklat i annat
sammanhang bör ett sysselsättningspaket
omfattande minst 20 miljarder kronor
utarbetas. Ett sådant paket bör ha en
inriktning   mot   näringspolitik,
kommunsektor,  miljöomställning  och
arbetsmarknadspolitik.
Huvudproblemet för sysselsättningsläget
är att hemmaefterfrågan är så svag.
Regeringens  EMU-anpassade  ekonomiska
politik har aktivt bidragit till detta.
Även  den  hårda  politiken  mot
kommunsektorn har bidragit till  ett
sämre  sysselsättningsläge.  Utskottet
anser   att  den  något  lättare
finanspolitik   som   Vänsterpartiet
redovisat i motionen till vårbudgeten
och till proposition 207 aktivt skulle
bidra till att minska arbetslösheten.
När  det  gäller  problemet  med
lönebildningen vill utskottet peka på
att även regeringen har ett ansvar.
Lönebildningen får inte tillåtas att
skapa ökade klyftor. Arbetet skall ge
löneinkomster som inte medför fattigdom
för de arbetande.
Särskilt  viktigt  är  att  säkra
kvinnornas  rätt och möjlighet  till
arbete. Kvinnorna drabbas särskilt hårt
av nedskärningar och rationaliseringar
inom   kommunsektorn   och   av
rationaliseringar          inom
kontorsadministration och handel.
Utskottet tillstyrker motion Fi116 (v)
yrkande  1.  Motionerna  Fi117  (mp)
yrkandena 44 och 45, Fi123 (fp) yrkande
1, A46 (kds) yrkande 13 och A49 (m)
yrkande 41 i denna del bör avstyrkas.
dels att utskottets hemställan under 63
bort ha följande lydelse:
63.           beträffande
arbetsmarknadspolitikens inriktning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 1 samt  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi117
yrkandena 44 och 45, 1995/96:Fi123
yrkande 1, 1995/96:A46 yrkande 13 och
1995/96:A49 yrkande 41 i denna del
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
98. Arbetsmarknadspolitikens inriktning
(mom. 63)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken    Arbetsmarknadspolitikens
inriktning bort ha följande lydelse:
Finansutskottet är starkt kritiskt till
att regeringen inte lagt den aviserade
sysselsättningspropositionen den 28 maj
som regeringen aviserat. Propositionen
kom först sedan flera partier utnyttjat
sin parlamentariska rätt att motionera
med  anledning  av  den  uteblivna
propositionen.
Det är uppseendeväckande att regeringen
i ett läge med massarbetslöshet inte
agerar och lämnar aviserade förslag till
riksdagen  för att möta behovet  av
åtgärder  i  syfte  att  få  ned
arbetslösheten.  Nyligen  publicerade
siffror   både  från   AMS   och
Konjunkturinstitutet   visar   att
arbetslösheten ökar och kommer att uppgå
till över 13 % detta år. Den öppna
arbetslösheten kommer att uppgå till 8,2
% och personer i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder kommer att uppgå till närmare 5
% av arbetskraften.
När regeringen numera funnit för gott
att lämna sina förslag till riksdagen
tvingas man konstatera att förslagen
inte annat än marginellt kan bidra till
att  pressa ned arbetslösheten.  Det
saknas ett helhetsgrepp över situationen
på arbetsmarknaden.
Regeringens ambition att pressa ned den
öppna arbetslösheten är för låg. Målet
bör också vara att halvera den totala
arbetslösheten. Utskottet anser att den
totala  arbetslösheten skall tillåtas
vara högst 7 % år 2000. Målet för den
öppna arbetslösheten skall vara högst 4
% vid samma tidpunkt.
Regeringen sätter sin tilltro till att
ekonomisk tillväxt kan lösa problemen på
arbetsmarknaden. Denna förhoppning är
orealistisk.  Erfarenheten,  särskilt
under senare år, visar att ekonomisk
tillväxt inte alls ger samma positiva
effekter  på  sysselsättningen  som
tidigare.  Det  beror   på   att
produktiviteten ökar. Detta är särskilt
uttalat i de traditionella industriella
basnäringarna.
Den enskilt största åtgärden för att
pressa ned arbetslösheten och förbättra
sysselsättningen är en förkortning av
arbetstiden.     En      sådan
arbetstidsförkortning   bör   vara
förhållandevis stor och kopplas till en
samtidig  minskning av  skatter  och
avgifter på arbete. Nettolönen efter
skatt  kan  då  bibehållas   och
arbetskraftskostnaden dämpas.
Nedskärningar på verksamheter inom den
offentliga sektorn har medfört ökade
kostnader    i   a-kassan,    i
arbetsmarknadspolitiken och i form av
snabbt ökade socialbidragsutbetalningar.
Samtidigt kan vi konstatera att  de
offentliga verksamheterna inom  vård,
omsorg och skola fungerar allt sämre -
välfärden urholkas på ett sätt  som
skadar  både människor och  ekonomi.
Omfördelningar av resurser inom  den
offentliga     sektorn     från
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och
transfereringar till välbeställda och
företag, till kärnverksamheterna inom
främst skola, vård och omsorg, skulle ge
både  riktiga arbeten och en bättre
fungerande arbetsmarknad.
Den nödvändiga miljöanpassningen  av
samhället  ställer  stora  krav  på
omställningar som också skapar många nya
arbetstillfällen. De gröna branscherna
är internationellt mycket expansiva, och
långt  fler  gröna  jobb  behövs  i
traditionella  branscher.  Genom  en
skatteväxling för miljön och medvetna
statliga satsningar på gröna jobb, t.ex.
genom   investeringsbidrag    till
energiomställning, allergisanering och
ökad naturvård, kan åtskilliga nya jobb
skapas.
Arbetsmarknadspolitiken skall vara ett
komplement     som    förbättrar
arbetsmarknadens  funktionssätt.  De
arbetssökande   får   stöd   till
kompetensutveckling och att finna nya
arbeten  -  eller starta eget.  Den
överbelastning            som
arbetsmarnadspolitiken nu råkat in i är
resultatet av en misslyckad ekonomisk
politik.  En  förnyelse  av   de
arbetsmarknadspolitiska    åtgärderna
behövs  så  som  har  skisserats  i
Miljöpartiets  motion. Utveckling  av
lokala  arbetsmarknader  är  särskilt
viktigt i sammanhanget.
Utskottet tillstyrker motion Fi117 (mp)
yrkandena 44 och 45. Motionerna Fi116
(v) yrkande 1, Fi123 (fp) yrkande 1, A46
(kds) yrkande 13 och A49 (m) yrkande 41
i denna del bör avstyrkas.
dels att utskottets hemställan under 63
bort ha följande lydelse:
63.           beträffande
arbetsmarknadspolitikens inriktning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 44 och 45
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    1,
1995/96:Fi123 yrkande 1, 1995/96:A46
yrkande 13 och 1995/96:A49 yrkande 41
i  denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

99. Uppföljning av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 64)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Uppföljning     av
arbetsmarknadspolitiken bort ha följande
lydelse:
Starka    skäl   talar   enligt
finansutskottets uppfattning för att en
noggrann och fristående utvärdering görs
av arbetsmarknadspolitiken i allmänhet
och AMS i synnerhet. Liksom Moderata
samlingspartiet i motion  A49  anser
utskottet det angeläget att grundligt
pröva huruvida några positiva effekter
uppnåtts av den arbetsmarknadspolitik
som förts på senare år.
Utskottet anser med hänvisning till det
anförda att motion A49 (m) yrkande 41 i
denna  del  bör tillstyrkas.  Övriga
berörda motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 64
bort ha följande lydelse:
64.  beträffande  uppföljning  av
arbetsmarknadspolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 41 i denna del
och  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    24,
1995/96:Fi117    yrkande    55,
1995/96:Fi118 yrkandena 15 och 17
samt 1995/96:Fi123 yrkande 2 i denna
del som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
100. Uppföljning av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 64)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Uppföljning     av
arbetsmarknadspolitiken bort ha följande
lydelse:
I likhet med Folkpartiet i motion Fi123
anser  finansutskottet  att  de  av
regeringen uppsatta målen för AMV är
goda. Dock måste det ifrågasättas om de
kommer att kunna uppnås. Regeringen bör
därför presentera en utvärdering av hur
verkets mål har uppnåtts hittills.
Utskottet tillstyrker därför  motion
Fi123 (fp) yrkande 2 i denna del. Övriga
berörda motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 64
bort ha följande lydelse:
64.  beträffande  uppföljning  av
arbetsmarknadspolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1995/96: Fi123 yrkande 2 i denna del
och  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    24,
1995/96:Fi117    yrkande    55,
1995/96:Fi118 yrkandena 15 och 17
samt 1995/96: A49 yrkande 41 i denna
del som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

101. Uppföljning av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 64)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Uppföljning     av
arbetsmarknadspolitiken bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Vänsterpartiet i motion Fi116 att det är
viktigt  med  ett  oberoende  och
självständigt  tillvägagångssätt  vid
uppföljning  och  utvärdering   av
arbetsmarknadspolitiken. Det är därför
väsentligt att det eller de organ som
svarar för utvärderingarna också  är
fristående från regeringsmakten.  Ett
utvärderingsinstitut bör således inte
vara  organisatoriskt placerat direkt
under Arbetsmarknadsdepartementet.
Det anförda innebär att motion Fi116
(v)  yrkande  24 tillstyrks.  Övriga
berörda motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 64
bort ha följande lydelse:
64.  beträffande  uppföljning  av
arbetsmarknadspolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 24 och  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi117
yrkande 55, 1995/96:Fi118 yrkandena
15 och 17, 1995/96:Fi123 yrkande 2 i
denna del samt 1995/96:A49 yrkande 41
i  denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
102. Uppföljning av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 64)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Uppföljning     av
arbetsmarknadspolitiken bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet delar uppfattningen i
Miljöpartiets  motion att  regeringen
snarast bör komplettera sina förslag med
könsuppdelad  statistik  vad  gäller
arbetsmarknad,  arbetsmarknadsåtgärder
och utbildningssatsningar som bekostas
med skattemedel. Utskottet vill se det
faktiska resultatet av att regeringen
uttalat att den arbetar för att låta
jämställdhetsperspektivet   genomsyra
samtliga beslut.
Vidare bör förslaget om att inrätta ett
nytt      institut      under
Arbetsmarknadsdepartementet   avvisas.
Utvärderings- och forskningsuppdrag bör
läggas  på fristående organisationer,
myndigheter och universitet.
Motion  Fi117  (mp)  yrkande  55
tillstyrks.  Övriga berörda  motioner
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 64
bort ha följande lydelse:
64.  beträffande  uppföljning  av
arbetsmarknadspolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 55 och  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi116
yrkande 24, 1995/96:Fi118 yrkandena
15 och 17, 1995/96:Fi123 yrkande 2 i
denna del samt 1995/96:A49 yrkande 41
i  denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

103. Uppföljning av
arbetsmarknadspolitiken (mom. 64)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Uppföljning     av
arbetsmarknadspolitiken bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet delar  bedömningen  i
Kristdemokraternas   motion   Fi118.
Utvärderings-  och  forskningsuppdrag
skall  således läggas på  fristående
organisationer,   myndigheter   och
universitet. Förslaget om att inrätta
ett    nytt   institut    under
Arbetsmarknadsdepartementet bör avvisas.
Motion Fi118 (kds) yrkandena 15 och 17
tillstyrks  således.  Övriga  berörda
motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 64
bort ha följande lydelse:
64.  beträffande  uppföljning  av
arbetsmarknadspolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkandena 15 och 17
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:Fi116    yrkande    24,
1995/96:Fi117    yrkande    55,
1995/96:Fi123 yrkande 2 i denna del
och 1995/96:A49 yrkande 41 i denna
del som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
104. Övergripande mål för
Arbetsmarknadsverket (mom. 65)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Övergripande   mål   för
Arbetsmarknadsverket bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet vill anföra följande.
Arbetet   med  att   bryta   den
könssegregerade  arbetsmarknaden  har
hittills   inte   varit   särskilt
framgångsrikt.  Manliga  normer  styr
fortfarande   arbetsmarknadspolitiken
liksom mycket av arbetslivets villkor
och  maktstruktur. Det är en första
rangens  uppgift  att  bryta  denna
könsstruktur. Utskottet anser i likhet
med motion Fi116 (v) att målet att bryta
den könssegregerade arbetsmarknaden bör
föras  in  som  ett fjärde  konkret
övergripande mål för AMV. Visserligen är
målet av någon annan karaktär än de
vvriga men det är konkret och det går
att utvärdera.
Därmed tillstyrks motion Fi116  (v)
yrkande 23 medan motion Fi118 (kds)
yrkande 16 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 65
bort ha följande lydelse:
65. beträffande övergripande mål för
Arbetsmarknadsverket
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 23 och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi118
yrkande  16  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

105. Övergripande mål för
Arbetsmarknadsverket (mom. 65)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Övergripande   mål   för
Arbetsmarknadsverket bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Kristdemokraterna i motion Fi118 att
personalstyrkan vid AMS bör reduceras på
motsvarande  sätt  som  skett  med
Skolverket.  På  så   sätt   kan
administrationen  minskas  ytterligare
till  förmån  för  fältarbetet  vid
arbetsförmedlingarna.     Utskottet
instämmer vidare i Kristdemokraternas
uppfattning att en mer flexibel och
lokal arbetsmarknadspolitik inte gör det
möjligt att exakt bestämma kvantiteten
på antalet människor i åtgärder.  I
stället  bör  antalet  platser  i
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
fastställas  inom  ramen  för  ett
intervall.   Därtill   bör   ett
utvärderingssystem tillskapas som inte
endast ser till kvantiteten i åtgärderna
utan också till kvaliteten, mätt som
antal  personer  som  övergått  till
reguljärt arbete efter en åtgärdsperiod.
För budgetåret 1997 förordar utskottet
att    antalet    platser    i
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
fastställs till ett intervall omfattande
190 000-240 000 platser.
Det anförda innebär att motion Fi118
(kds) yrkande 16 tillstyrks och motion
Fi116 (mp) yrkande 23 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 65
bort ha följande lydelse:
65. beträffande övergripande mål för
Arbetsmarknadsverket
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 16 och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi116
yrkande  23  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
106. Arbetsförmedling och
arbetsmarknadsinstitut (mom. 66)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Arbetsförmedling    och
arbetsmarknadsinstitut bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet vill anföra följande.
Arbetsmarknadsläget har försvagats under
de senaste månaderna. Minskningen av
antalet sysselsatta de senaste månaderna
är oroande.
Att i detta läge bibehålla ett visst
mått   av  extra  resurser  till
arbetsförmedlingar          och
arbetsmarknadsinstitut   är   enligt
utskottet nödvändigt. Utskottet anser
därför,  i  överensstämmelse   med
Folkpartiets förslag i motion Fi123, att
högst 420 miljoner kronor av medlen
under anslaget Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder får användas till tillfälliga
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten.      Det
medelsbelopp på 200 miljoner kronor som
därigenom  frigörs i jämförelse  med
regeringens förslag bör anslås  till
lönebidrag. Vidare bör en uppföljning
göras av vilka effekter som uppnås av
personalförstärkningar        vid
arbetsförmedlingen          och
arbetsmarknadsinstituten under år 1997.
Denna bör redovisas inför riksdagen före
utgången av år 1997.
Detta  innebär  att  propositionens
förslag avstyrks och motion Fi123 (fp)
yrkande 6 tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 66
bort ha följande lydelse:
66. beträffande arbetsförmedling och
arbetsmarknadsinstitut
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi123 yrkande 6 samt  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande  15 godkänner  att  högst
420  000 000 kr av medlen under
anslaget   Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder får användas för tillfälliga
personalförstärkningar      vid
arbetsförmedlingen        och
arbetsmarknadsinstituten    under
budgetåret 1997,
107. Lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna (mom. 67)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Lokal   samverkan   i
arbetsförmedlingsnämnderna  bort  ha
följande lydelse:
Enligt  finansutskottets  uppfattning
innebär  propositionens  förslag  en
kommunalisering av arbetslösheten som
riskerar att leda till etablering av en
tredje arbetsmarknad där den enskilde
hänvisas till vad som för många kan
komma  att bli eviga bidragsjobb  i
kommunal  regi. Utskottet  anser,  i
överensstämmelse   med    Moderata
samlingspartiets förslag i motion Fi122,
att erfarenheter från den av riksdagen
nyligen  beslutade försöksverksamheten
med lokal samverkan mot arbetslösheten
bör inhämtas innan någon förändring görs
rörande arbetsförmedlingsnämnderna.
Det anförda innebär att motion Fi122
(m) yrkandena 2 och 3 tillstyrks medan
propositionens förslag och motion Fi116
(v) yrkande 25 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 67
bort ha följande lydelse:
67. beträffande lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi122 yrkandena 2  och  3
avslår   proposition  1995/96:222
yrkandena 16 och 17 samt  motion
1995/96:Fi116 yrkande 25,
108. Lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna (mom. 67)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Lokal   samverkan   i
arbetsförmedlingsnämnderna  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet har inget att erinra mot
förslagen  om  ytterligare   lokal
förankring   samt   ändring   av
arbetsförmedlingsnämndernas  ställning
och sammansättning. Utskottet vill dock
- i likhet med Vänsterpartiets motion
Fi116 - framhålla att det i den allmänna
debatten tycks förekomma missförstånd om
vad reformen i realiteten innebär. Några
stora  medelstillskott  kommer  inte
kommunerna till del.
Enligt     utskottet     måste
arbetsmarknadspolitiken ses som en del
av den ekonomiska politiken och ansvaret
utkrävas  av regeringen. Den  lokala
arbetsmarknaden måste kunna gå utanför
kommungränserna. Individer  får  inte
 låsas    in    i    kommunala
sysselsättningsprojekt. Samtidigt skulle
lokal samverkan och lokalt ansvar kunna
effektivisera  arbetet förutsatt  att
arbetsmarknaden  är  expansiv  och
resurserna    tillräckliga.    Den
arbetsmarknadspolitiska ambitionen måste
vara  den  förhärskande,  inte  den
socialpolitiska.
Det anförda innebär att propositionens
förslag och motion Fi116 (v) yrkande 25
tillstyrks  medan motion  Fi122  (m)
yrkandena 2 och 3 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 67
bort ha följande lydelse:
67. beträffande lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkandena 16
och  17  och motion 1995/96:Fi116
yrkande 25 och med avslag på motion
1995/96:Fi122 yrkandena 2 och 3
dels  godkänner  regeringens
förslag i fråga om sammansättningen
av arbetsförmedlingsnämnderna,
dels  godkänner  regeringens
förslag  att det bör  finnas  en
arbetsförmedlingsnämnd  i   varje
kommun,
dels  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
109. Aktivitetsstöd (mom. 68)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Aktivitetsstöd bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser  att  riksdagen
skall godkänna att ersättningen i de
individinriktade stödformerna sammanförs
till ett aktivitetsstöd. Däremot anser
utskottet  att riksdagen inte  skall
acceptera nivån på stödet  och  att
förhöjt  dagpenningbelopp inte  skall
kunna förekomma. Utskottet är över huvud
taget kritiskt till att regeringen redan
nu binder sig för att inte höja några
dagpenningbelopp, inte ens det lägsta
som i dag är KAS-beloppet, 230 kr per
dag.  Den  regelförändring regeringen
föreslår anges innebära en besparing på
189  miljoner kronor för  år  1997.
Utskottet   delar   Vänsterpartiets
uppfattning att besparingens innebörd är
oklar   och   att   budgetmässiga
prioriteringar bör ske i ett sammanhang
och  således  invänta den  ordinarie
budgetprocessen.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
riksdagen med bifall till motion Fi116
(v) yrkandena 26 och 50 i denna del
skall avslå regeringens förslag såvitt
avser ersättningsnivå och besparing.
dels att utskottets hemställan under 68
bort ha följande lydelse:
68. beträffande aktivitetsstöd
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 26 och 50 i
denna del samt med anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkandena 18
och 26 i denna del,
dels  godkänner  regeringens
förslag  om  att  bidragen  till
deltagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder  sammanförs  till  ett
aktivitetsstöd,
dels i övrigt avslår regeringens
förslag till besparingar i fråga om
aktivitetsstödet,
dels  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
110. Individuella handlingsplaner (mom.
69)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Individuella handlingsplaner
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  kan  till   fullo
tillstyrka arbetssättet med individuella
handlingsplaner. Det är dock angeläget
att samtidigt betona att tillräckliga
personalresurser måste  ställas  till
arbetsförmedlingens         och
arbetsmarknadsinstitutens förfogande för
att god kvalitet skall kunna uppnås i
handlingsplanerna. Utskottet instämmer
därmed i Vänsterpartiets uppfattning i
motion Fi116. I likhet med motionen
anser utskottet att den målgrupp för
individuella   handlingsplaner   som
uttryckligen pekas ut i propositionen,
nämligen långtidsarbetslösa,  är  för
snävt avgränsad. Målgruppen bör således
vidgas till att omfatta arbetslösa som
inte har särskilt goda förutsättningar
på arbetsmarknaden.
Utskottet anser vidare att vissa form-
och ansvarsfrågor kring de individuella
handlingsplanerna måste belysas närmare.
För att ge den enskilde rättstrygghet är
det angeläget att klarlägga formerna för
beslut om planens innehåll, vad som sker
vid oenighet mellan den enskilde och
myndigheten   samt   under   vilka
förutsättningar endera parten inte skall
anses ha uppfyllt villkoren. Regeringen
bör  återkomma  med ett  utförligare
preciserat      förslag      i
budgetpropositionen.
Det som anförts bör enligt utskottets
uppfattning ges regeringen till känna,
vilket innebär att motion Fi116 (v)
yrkande 29 tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 69
bort ha följande lydelse:
69.   beträffande   individuella
handlingsplaner
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 29 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
111. Platsförmedling (mom. 70)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Platsförmedling  bort  ha
följande lydelse:
Enligt  finansutskottets  uppfattning
finns det alltjämt restriktioner i den
privata  förmedlingsverksamhet   som
etablerats sedan avskaffandet av det
offentliga  arbetsförmedlingsmonopolet
den 1 juli 1993. Utskottet anser att
mycket talar för att de kvarvarande
restriktionerna gör det onödigt svårt
för arbetslösa att hitta en lämplig och
intresserad arbetsgivare. Bland annat
personaluthyrningsföretagen, som kan bli
utomordentligt viktiga på en flexibel
arbetsmarknad, har i dag svårigheter att
utvecklas tillfullo. Konkurrensen bör nu
förbättras   ytterligare.    Något
platsanmälningstvång bör inte  finnas
kvar. Olika förmedlingar i konkurrens
med varandra är en bättre garanti för
effektivitet   än   administrativa
regleringar.
Det är enligt utskottet uppfattning
angeläget att kvarvarande hinder för
privat   arbetsförmedling   snarast
undanröjs. Det som anförts bör  ges
regeringen till känna, vilket innebär
att  motion  A49  (m)  yrkande  44
tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 70
bort ha följande lydelse:
70. beträffande platsförmedling
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 44 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
112. Arbetsmarknadsutbildningens
inriktning (mom. 71)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Arbetsmarknadsutbildningens
inriktning bort ha följande lydelse:
Finansutskottet  delar Vänsterpartiets
uppfattning att riksdagen bör  avslå
regeringens förslag till besparing på
300  miljoner  kronor  i  fråga  om
upphandlad arbetsmarknadsutbildning. Det
saknas underlag för att bedöma hur en
eventuell växling kan ske mot satsningen
på vuxenutbildning. Frågan bör därför
prövas  i  budgetprocessen.  Därmed
tillstyrks motion Fi116 (v) yrkande 50 i
denna del.
dels att utskottets hemställan under 71
bort ha följande lydelse:
71.           beträffande
arbetsmarknadsutbildningens
inriktning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 50 i denna del
avslår   proposition  1995/96:222
yrkande 26 i denna del,
113. Arbetsmarknadsutbildning för
handikappade och utomnordiska medborgare
(mom. 72)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetsmarknadsutbildning  för
handikappade och utomnordiska medborgare
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet delar uppfattningen i
Moderata samlingspartiets motion  att
förslaget om att utomnordiska invandrare
och  arbetshandikappade  skall  få
möjlighet att studera på a-kassa inom
det reguljära utbildningsväsendet  på
grundskole-  och  gymnasienivå  är
ogenomtänkt och bör övervägas på nytt
inom  regeringskansliet.  Därvid  bör
studiestödsutredningens     förslag
övervägas. Enligt utskottets mening kan
man  befara att regeringens  förslag
kommer att leda till motsättningar olika
grupper   emellan  och  besvärande
orättvisor.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
bifall till motion Fi122 (m) yrkande 4
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 72
bort ha följande lydelse:
72.           beträffande
arbetsmarknadsutbildning     för
handikappade   och   utomnordiska
medborgare
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi122 yrkande 4 samt  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande  19  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
114. Arbetsplatsintroduktion (mom. 73)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetsplatsintroduktion bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser  att  riksdagen
skall godkänna regeringens förslag att
anställningskravet          vid
arbetsplatsintroduktion  (API)  slopas
fr.o.m. den 1 september 1996. Utskottet
anser  vidare  i  enlighet   med
Vänsterpartiets förslag att API  för
arbetslösa    akademiker    utan
arbetslivserfarenhet  och  invandrare
skall  utvidgas från  nuvarande  sex
månader till tolv månader. Detta bör
riksdagen med anledning av motion Fi116
(v)  yrkande 21 som sin mening  ge
regeringen till känna. Därmed bör motion
Fi118 (kds) yrkande 18 avstyrkas.
dels att utskottets hemställan under 73
bort ha följande lydelse:
73.           beträffande
arbetsplatsintroduktion
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 20
och motion 1995/96:Fi116 yrkande 21
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi118 yrkande 18 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
115. Arbetsplatsintroduktion (mom. 73)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetsplatsintroduktion bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet delar Kristdemokraternas
uppfattning att anställningskravet vid
arbetsplatsintroduktion bör slopas redan
den 1 augusti 1996. Därmed tillstyrks
motion Fi118 (kds) yrkande 18 medan
motion Fi116 (v) yrkande 21 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 73
bort ha följande lydelse:
73.           beträffande
arbetsplatsintroduktion
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 18 och  med
anledning av proposition 1995/96:222
yrkande 20 samt med avslag på motion
1995/96:Fi116 yrkande 21 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
116. Datortek (mom. 74)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Datortek bort ha  följande
lydelse:
Enligt utskottets mening bör det för
arbetslösa ungdomar upp till 25 år som
genomgått datortekutbildning  inrättas
ett uppföljningsprogram i enlighet med
vad  som  föreslås i Vänsterpartiets
motion Fi116. Ungdomarna skall med ett
särskilt rekryteringsstöd i högst sex
månader kunna arbeta i små företag.
Uppföljningsprogrammet    tillgodoser
behovet av teknikspridning samtidigt som
ungdomsarbetslösheten  bekämpas.  Vad
utskottet anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Därmed
tillstyrks motion Fi116 (v) yrkande 30.
dels att utskottets hemställan under 74
bort ha följande lydelse:
74. beträffande datortek
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 30 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
117. Rekryteringsstöd och
beredskapsarbete (mom. 75)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Rekryteringsstöd    och
beredskapsarbete  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet anser  att  riksdagen
skall avslå förslaget om bidragsnivåer
och bidragsvillkor vid rekryteringsstöd
och statsbidrag till beredskapsarbete av
tjänstekaraktär. Utskottet anser också
att  förslaget  till  besparing  i
rekryteringsstödet   skall   avslås.
Rekryteringsstöd är en mycket lyckad
åtgärd; ca 70 % av individerna som
erhållit  rekryteringsstöd  har  fått
arbete direkt efter åtgärden. Det är
svårt att i propositionen utläsa hur den
föreslagna regelförändringen  kan  ge
upphov  till den angivna besparingen
eller hur den påverkar volymen. Därmed
tillstyrks motion Fi116 (v) yrkandena 32
och 50 i denna del.
dels att utskottets hemställan under 75
bort ha följande lydelse:
75. beträffande rekryteringsstöd och
beredskapsarbete
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 32 och 50 i
denna  del  samt med  avslag  på
proposition 1995/96:222 yrkandena 21
och 26 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
118. Utbildningsvikariat (mom. 76)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Utbildningsvikariat bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser  att  riksdagen
skall godkänna regeringens förslag om
att utbildningsvikariatens system med
avdrag på arbetsgivaravgiften ersätts
med ett bidragssystem. Riksdagen bör
dock  i enlighet med Vänsterpartiets
motion Fi116 avslå regeringens förslag
till bidragsnivåer och bidragsvillkor
vid         utbildningsvikariat.
Utbildningsvikariat är en lyckad åtgärd
som innebär dels att arbetslösa kan
bryta långa perioder av arbetslöshet,
dels att yrkesverksamma personer erbjuds
möjlighet  till vidareutbildning  och
kompetensutveckling. Det är också en
åtgärd  som  visat sig ge  positiva
effekter  inom  de  kvinnodominerade
sektorerna.
Utskottet har tidigare uttalat  det
önskvärda  i  att  rätten   till
tjänstledighet utvidgas till att gälla
även  för  att starta eget företag.
Utskottet står fast vid sin uppfattning.
Med det anförda tillstyrks motion Fi116
(v) yrkandena 31 och 33.
dels att utskottets hemställan under 76
bort ha följande lydelse:
76. beträffande utbildningsvikariat
att riksdagen med anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkande 22
samt  med  bifall  till  motion
1995/96:Fi116 yrkandena 31 och 33 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
119. Arbetslivsutveckling (ALU) (mom.
77)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetslivsutveckling (ALU) bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet  delar  i  huvudsak
regeringens syn när det gäller  den
allmänna inriktningen av ALU. Det är bra
att  en  stor  del av ALU-projekten
inriktas  mot  miljö,  kultur  och
jämställdhet. Det är särskilt viktigt
att såväl rationalitet som att löpande
tillsyn sker och att ALU:s fortbildande
och kunskapshöjande moment upprätthålls.
Utskottet anser därför i likhet med
Folkpartiet  att det bör  göras  en
utvärdering  av  hur  åtgärden  har
fungerat. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Därmed
tillstyrks motion Fi123 (fp) yrkande 2 i
denna del. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 77
bort ha följande lydelse:
77. beträffande arbetslivsutveckling
(ALU)
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:222 yrkande 13
och motion 1995/96:Fi123 yrkande 2 i
denna  del  samt med  avslag  på
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 34
och 1995/96:Fi118 yrkande 19 antar
regeringens förslag till  lag  om
arbetslivsutveckling och  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
120. Arbetslivsutveckling (ALU) (mom.
77)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetslivsutveckling (ALU) bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet  biträder  regeringens
förslag om att ALU skall bedrivas även
under  budgetåret  1997.  Eftersom
regeringens förslag till ny lag  om
arbetslivsutveckling     förutsätter
propositionens förslag beträffande a-
kassan, vilket utskottet avvisar, bör
den  nuvarande  lagen (1995:409)  om
arbetslivsutveckling förlängas att gälla
även under 1997. Riksdagen bör  med
bifall till motion Fi116 (v) yrkande 34
besluta detta. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 77
bort ha följande lydelse:
77. beträffande arbetslivsutveckling
(ALU)
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 34 och  med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande   13   och   motionerna
1995/96:Fi118  yrkande  19  och
1995/96:Fi123 yrkande 2 i denna del
beslutar att lagen (1995:409)  om
arbetslivsutveckling skall gälla även
under år 1997,
121. Arbetslivsutveckling (ALU) (mom.
77)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetslivsutveckling (ALU) bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet delar Kristdemokraternas
uppfattning att ALU är en viktig åtgärd
av  betydelse för bl.a. miljö-  och
kultursektorn. Utskottets uppfattning är
att ALU också skall kunna erbjudas till
arbetslösa som inte är berättigade till
arbetslöshetsersättning  eller  KAS-
ersättning. Även denna grupp  skulle
därvid omfattas av aktivitetsstödet. En
sådan  ordning är enligt  utskottets
mening  rimlig mot bakgrund av  att
kommunerna skall vara medfinansiärer vid
den lokala samverkan mot arbetslöshet.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
bifall till motion Fi118 (kds) yrkande
19 som sin mening ge regeringen till
känna. Övriga motioner avstyrks.
dels att utskottets hemställan under
77 bort ha följande lydelse:
77. beträffande arbetslivsutveckling
(ALU)
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1995/96:222 yrkande 13
samt  med  bifall  till  motion
1995/96:Fi118 yrkande 19 och  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi116
yrkande 34 och 1995/96:Fi123 yrkande
2 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
122. Pendlingsstöd (mom. 78)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Pendlingsstöd bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Kristdemokraterna att  pendlingsstödet
skall  avskaffas. Stödet har  enligt
utskottets uppfattning skapat problem
och inte nämnvärt bidragit till att
minska  arbetslösheten.  Detta  bör
riksdagen med bifall till motion Fi118
(kds) yrkande 20 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 78
bort ha följande lydelse:
78. beträffande pendlingsstöd
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 20 samt med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkande  23  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
123. Invandrarna på arbetsmarknaden
(mom. 79)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Invandrarna på arbetsmarknaden
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Vänsterpartiet   att    offentliga
arbetsgivare har ett särskilt ansvar för
att bryta det diskriminerande mönstret
på arbetsmarknaden. I dag finns det
alltför få med invandrarbakgrund inom
den statliga sektorn. Det måste vara ett
övergripande  mål för  den  statliga
rekryteringspolitiken att rekrytera fler
personer med invandrarbakgrund.
Finansutskottet    noterar    med
tillfredsställelse att regeringen avser
att se över lagstiftningen mot etnisk
diskriminering i arbetslivet.  Enligt
utskottets uppfattning bör  översynen
utmynna i att lagstiftningen utsträcks
så att den omfattar även förbud mot
indirekt diskriminering. En sannolikt
vanlig form av indirekt diskriminering
är när arbetsgivaren ställer sakligt
omotiverade krav på perfekta kunskaper i
svenska språket. Lagen bör även omfatta
ett   diskrimineringsförbud   under
anställningsförfarandet.
Regeringen bör därför återkomma till
riksdagen med förslag till skärpning av
lagen  mot  etnisk diskriminering  i
enlighet med Vänsterpartiets förslag.
Finansutskottet tillstyrker med  det
anförda motion Fi116 (v) yrkandena 35
och 36. Motion Fi117 (mp) yrkande 71 bör
inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 79
bort ha följande lydelse:
79.  beträffande  invandrarna  på
arbetsmarknaden
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 35 och 36
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi117 yrkande 71 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
124. Invandrarna på arbetsmarknaden
(mom. 79)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Invandrarna på arbetsmarknaden
bort ha följande lydelse:
Trots  den  nya  lagen  mot  etnisk
diskriminering finns det fortfarande en
omfattande diskriminering av invandrare
på  den svenska arbetsmarknaden. Med
hänsyn till att lagstiftningen  inte
fungerar i praktiken anser utskottet att
lagen bör ändras.
På samma sätt som i jämställdhetslagen
bör  lagen mot etnisk diskriminering
kompletteras med en målsättningsparagraf
av innebörd att ändamålet är att främja
allas  rätt till lika behandling  i
arbetslivet  oberoende  av  hudfärg,
nationellt,  etniskt  ursprung  eller
trosbekännelse. Härigenom uppnås krav på
aktiva åtgärder från arbetsgivaren.
Det till Miljöpartiets motion Fi117
fogade förslaget till lag om ändring i
lagen   (1994:134)   mot   etnisk
diskriminering bör därför  antas  av
riksdagen. Motion Fi116 (v) yrkandena 35
och 36 bör däremot inte föranleda någon
åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 79
bort ha följande lydelse:
79.  beträffande  invandrarna  på
arbetsmarknaden
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 71 samt med
avslag  på  motion  1995/96:Fi116
yrkandena 35 och 36 antar det i
motion   1995/96:Fi117   intagna
förslaget till lag om ändring i lagen
om etnisk diskriminering samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
125. Offentliga tillfälliga arbeten för
äldre (mom. 80)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Offentliga tillfälliga arbeten
för  äldre  (OTA) bort ha  följande
lydelse:
Finansutskottet vill i detta sammanhang
framhålla följande. Situationen för de
äldre på arbetsmarknaden är allvarlig.
Regeringens  förslag  om  offentliga
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
är enligt utskottets mening ogenomtänkt.
Det löser inga problem utan riskerar
snarare      att      förvärra
arbetsmarknadssituationen för de äldre.
De  risker som är förknippade  med
regeringens  förslag  är  uppenbara;
arbetsförmedlingarna  minskar   sina
insatser för de äldre och kommunerna
räknar med att få förstärkning utan
motsvarande kostnader. Detta kan leda
till att ytterligare personal sägs upp.
Att hänvisa äldre till bidragsarbeten
kan  vara ett hot mot en bra  och
professionell vård.
Många av de äldre arbetslösa är enligt
propositionen män som slagits ut från
arbete i industrin under början av 1990-
talet. En stor andel har låg utbildning.
Med  tanke  på  att  de  stora
neddragningarna inom  den  offentliga
sektorn ligger inom vård och omsorg
anser  utskottet  att  åtgärden  är
feltänkt. I den mån reguljära arbeten
skall  utföras  inom den  offentliga
sektorn  är  det  uppenbart  att
undanträngningseffekter   inte   kan
undvikas.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
propositionens  förslag  bör  avslås.
Utskottet tillstyrker motionerna Fi118
(kds) yrkande 21, Fi122 (m) yrkandena 1
och 5 och Fi123 (fp) yrkande 3 men
avstyrker motionerna Fi116 (v) yrkandena
37-39, Fi117 (mp) yrkandena 46 och 47
samt Fi127 (fp) yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 80
bort ha följande lydelse:
80.   beträffande   offentliga
tillfälliga arbeten för äldre
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi118 yrkande 21,
1995/96:Fi122 yrkandena 1 och  5,
1995/96:Fi123  yrkande  3  avslår
proposition 1995/96:222 yrkandena 14
och 24 och motionerna 1995/96:Fi116
yrkandena   37-39,  1995/96:Fi117
yrkandena 46 och 47 samt 1995/96:
Fi127 yrkande 3,

126. Offentliga tillfälliga arbeten för
äldre (mom. 80)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Offentliga tillfälliga arbeten
för  äldre  (OTA) bort ha  följande
lydelse:
Finansutskottet anser att regeringens
förslag  om  offentliga  tillfälliga
arbeten  bör  avslås  av  riksdagen.
Utskottet  har  liksom Vänsterpartiet
svårt att se att ett arbete av detta
slag ger ökade möjligheter till ett
reguljärt arbete.
Regeringens  beräkning att  åtgärden
skall omfatta 40 000 personer i månaden
är  enligt utskottets bedömning helt
orealistisk med hänsyn till att antalet
långtidsinskrivna  över  55  år  för
närvarande  ligger  under  25  000.
Regeringen tycks ha antagit en våldsam
ökning av de långtidsinskrivna äldre.
Samtidigt kan det knappast förväntas att
denna åtgärd är den lämpligaste för
samtliga inom kategorin. Vidare är det
olyckligt att peka ut 55 år som en gräns
för åtgärden. I grunden är det fel att
tvingas utföra ett viktigt arbete till
en ersättning motsvarande a-kassenivå.
Regeringens  förslag att  ge  äldre
arbetslösa  möjlighet  till   viss
sysselsättning  inom  den  offentliga
sektorn   avstyrks   således   av
finansutskottet.
Enligt finansutskottets uppfattning bör
regeringen  i  stället  återkomma  i
budgetpropositionen med ett nytt förslag
till  åtgärd  för  lokalt  bundna
långtidsinskrivna. Syftet bör vara att
aktivera den arbetslöse i meningsfull
verksamhet inom den offentliga sektorn
med en ersättning som uppgår till minst
a-kassenivå plus 15 %. Denna åtgärd
skall ej förbruka ersättningstid inom
arbetslöshetsförsäkringen. För en sådan
åtgärd kan 20 000 platser i genomsnitt
vara en realistisk nivå för år 1997.
Med det anförda tillstyrker utskottet
motion Fi116 (v) yrkandena 37-39. Övriga
i  sammanhanget  aktuella  motioner
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 80
bort ha följande lydelse:
80.   beträffande   offentliga
tillfälliga arbeten för äldre
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 37-39 och med
avslag  på proposition 1995/96:222
yrkandena 14 och 24 samt motionerna
1995/96:Fi117 yrkandena 46 och 47,
1995/96:Fi118    yrkande    21,
1995/96:Fi122 yrkandena 1 och  5,
1995/96:Fi123  yrkande  3  samt
1995/96:Fi127 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

127. Offentliga tillfälliga arbeten för
äldre (mom. 80)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Offentliga tillfälliga arbeten
för  äldre  (OTA) bort ha  följande
lydelse:
Finansutskottet kan med vissa ändringar
acceptera  regeringens  förslag  till
offentliga tillfälliga arbeten. Så t.ex.
anser utskottet att den föreslagna 55-
årsgränsen innebär ett alltför stelbent
synsätt. Även yngre personer som bedöms
ha  möjlighet att återgå  till  den
ordinarie  arbetsmarknaden bör  kunna
omfattas av den nya åtgärden. Utskottet
anser att regeringen bör återkomma med
ett sådant förslag till riksdagen.
Enligt  finansutskottets mening  bör
villkoren  för lokala arbetsmarknader
prövas närmare i en utredning. För att
undvika osund konkurrens bör  lokala
fackliga    organisationer    och
företagarorganisationer   ha   stort
inflytande över urvalet av uppgifter.
Vad utskottet här anfört med anledning
av regeringens förslag och motion Fi117
(mp) yrkandena 46 och 47 bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 80
bort ha följande lydelse:
80.   beträffande   offentliga
tillfälliga arbeten för äldre
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 46 och 47
samt  med  avslag på  proposition
1995/96:222 urkandena 14 och 24 samt
motionerna 1995/96:Fi116  yrkandena
37-39,  1995/96:Fi118 yrkande  21,
1995/96:Fi122 yrkandena 1 och  5,
1995/96:Fi123  yrkande  3  samt
1995/96:Fi127 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

128. Arbetshandikappade på
arbetsmarknaden (mom. 81)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att den del av finansutskottets
yttrande     under     rubriken
Arbetshandikappade på  arbetsmarknaden
som börjar med "I övrigt ansluter" och
slutar med "2 samt Fi130 (s)" bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet   delar   Moderata
samlingspartiets uppfattning att förslag
om ett nytt rehabiliteringssystem för
arbetshandikappade bör utvecklas  och
föreläggas  riksdagen. Samtidigt  bör
Samhalls verksamhet liksom systemet med
lönebidrag bli föremål för en extern
utvärdering. När det gäller det nya
rehabiliteringssystemets   utformning
anser utskottet att det bör bygga på ett
mer  direkt samarbete med företagen.
Överenskommelser  med  företag  om
preciserade rehabiliteringsuppgifter är
sannolikt  bättre än  det  nuvarande
institutionaliserade system som breder
ut  sig.  Vad utskottet anfört  med
anledning av motion A49 (m) yrkande 54
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 81
bort ha följande lydelse:
81. beträffande arbetshandikappade
på arbetsmarknaden
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 54  samt  med
avslag på motionerna 1995/96:Fi116
yrkandena 48 och 49, 1995/96:Fi118
yrkande 22, 1995/96:Fi123 yrkande 7,
1995/96:Fi124 och 1995/96: Fi130 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört om ett nytt
rehabiliteringssystem       för
arbetshandikappade,
129. Arbetshandikappade på
arbetsmarknaden (mom. 81)
Anne Wibble (fp) anser
dels att den del av finansutskottets
yttrande     under     rubriken
Arbetshandikappade på  arbetsmarknaden
som börjar med "I övrigt ansluter" och
slutar med "2 samt Fi130 (s)" bort ha
följande lydelse:
Enligt finansutskottets mening  måste
arbetslinjen   gälla   även   för
arbetshandikappade.  Arbetslöshet  och
förtidspensioneringar skall undvikas i
största  möjliga  utsträckning.  Både
lönebidrag och Samhallanställningar har
visat sig vara värdefulla lösningar för
många handikappade.
Folkpartiet har under senare år motsatt
sig regeringens förslag om besparingar
på  anslaget  till  Samhall  och
lönebidragsanställningar eftersom  det
slår hårt mot de arbetshandikappade.
Farhågorna har också besannats,  och
regeringen  har  under  hösten  1995
tvingats anvisa ytterligare medel till
lönebidrag.  Resurstillskottet   var
emellertid otillräckligt och föranledde
arbetsmarknadsutskottet att stödja ett
Folkpartiinitiativ i maj 1996 varigenom
extra medel akut avsattes för att hejda
uppsägningar  av lönebidragsanställda.
Det  är  viktigt att anslaget  till
lönebidragsanställningar      även
fortsättningsvis är tillräckligt stort.
Finansutskottet anser i likhet  med
Folkpartiet att riksdagen skall godkänna
att ytterligare 200 miljoner kronor av
medlen      under     anslaget
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för år
1997 avdelas till lönebidrag.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motion Fi123 (fp) yrkande 7 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 81
bort ha följande lydelse:
81. beträffande arbetshandikappade
på arbetsmarknaden
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi123 yrkande 7 samt  med
avslag  på  motionerna 1995/96:A49
yrkande 54, 1995/96:Fi116 yrkandena
48 och 49, 1995/96:Fi118 yrkande 22,
1995/96:Fi124 och 1995/96:Fi130 som
sin mening ger regeringen till känna
vad  utskottet  anfört  om  att
ytterligare 200 miljoner kronor från
anslaget   Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder   skall  avdelas   för
lönebidrag,

130. Arbetshandikappade på
arbetsmarknaden (mom. 81)
Lars Bäckström (v) anser
dels att den del av finansutskottets
yttrande     under     rubriken
Arbetshandikappade på  arbetsmarknaden
som börjar med "I övrigt ansluter" och
slutar med "2 samt Fi130 (s)" bort ha
följande lydelse:
Vänsterpartiet  har  vid  upprepade
tillfällen varnat för effekterna av att
sänka    bidragsnivåerna     för
lönebidragsanställda.        För
arbetshandikappade finns det för det
mesta ingen arbetsmarknad att tillgå
utan ett stöd i form av ett lönebidrag.
Alternativet för en arbetshandikappad
som förlorar sin lönebidragsanställning
är  oftast öppen arbetslöshet  eller
förtidspensionering. Detta innebär ingen
ekonomisk  vinst för  samhället  men
orsakar ett stort mänskligt lidande för
de individer som drabbas. Regeringen har
i     dagarna    ändrat    i
lönebidragsförordningen   för   att
förhindra att lönebidragsanställda  i
ideella organisationer sägs upp under
1996.  Det  är  enligt  utskottets
uppfattning bra, men inte tillräckligt.
För  att  säkra  stora  grupper  av
arbetshandikappades rätt till  arbete
krävs  att  taket  för  lönebidragen
återställs till 90 %. På ett år har ca
3   000   lönebidragsanställningar
försvunnit. Detta är en konsekvens av de
försämringar   som   skett   inom
lönebidragssystemet under samma tid. Det
är  orimligt  att  arbetshandikappade
tvingas gå från sina anställningar och
in    i    arbetslöshet   eller
förtidspensionering  på  grund  av
regeländringar  som  enbart  flyttar
kostnader från ett statligt konto till
ett annat.
Finansutskottet delar Vänsterpartiets
uppfattning  att den numera  slopade
bestämmelsen  i  17  a   §   i
lönebidragsförordningen      skall
återinföras. Samma krav framförs också
av  Kristdemokraterna.  Bestämmelsen
innebar att arbetsförmedlingen i samband
med  omförhandling av ett lönebidrag
särskilt skulle beakta risken för att
den  arbetshandikappade kunde förlora
sitt arbete.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motionerna Fi116 (v) och Fi118 (kds)
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
Finansutskottet ser positivt på det krav
som framförs i motion Fi130 (s) där det
begärs  ett  förslag till  lag  mot
diskriminering i arbetslivet av personer
med  funktionshinder. I propositionen
nämns inget om arbetet med att ta fram
ett sådant lagförslag.
Det  är  viktigt för personer  med
funktionshinder  att  också  deras
situation  och  möjligheter   till
likställdhet   på   arbetsmarknaden
uppmärksammas. Finansutskottet anser att
det begärda lagförslaget snarast bör
föreläggas riksdagen.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motion Fi130 (s) bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 81
bort ha följande lydelse:
81. beträffande arbetshandikappade
på arbetsmarknaden
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 49,
1995/96:Fi118  yrkande  22  och
1995/96:Fi130 samt med avslag  på
motionerna 1995/96:A49 yrkande 54,
1995/96:Fi116    yrkande    48,
1995/96:Fi123  yrkande  7   och
1995/96:Fi124 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
131. Arbetshandikappade på
arbetsmarknaden (mom. 81)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Arbetshandikappade   på
arbetsmarknaden som börjar med "I övrigt
ansluter" och slutar med "2 samt Fi130
(s)" bort ha följande lydelse:
Enligt finansutskottets mening är det
nödvändigt  att  tillförsäkra   de
arbetshandikappade  möjligheten  till
fortsatt   aktivt  arbetsliv.   De
förändringar regeringen har genomfört
för lönebidragsanställda under senare år
har påtagligt försämrat situationen för
denna  grupp. En omprövning  av  de
genomförda  försämringarna  är  nu
nödvändig. Utskottet anser bl.a. att det
på nytt måste föras in en bestämmelse i
lönebidragsförordningen motsvarande den
slopade  17  a §. En  sänkning  av
lönebidraget skall inte få göras om det
finns  risk för  uppsägning av  den
anställde. Rätten till en ersättning på
90  %  vid  anställning  i  ideella
organisationer skall kvarstå också efter
utgången av 1996.
Ett delvis snarlikt förslag framförs
också av Vänsterpartiet.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motionerna Fi118 (kds) yrkande 22 och
Fi116 (v) yrkande 49 bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 81
bort ha följande lydelse:
81. beträffande arbetshandikappade
på arbetsmarknaden       att
riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 22 samt med
anledning av 1995/96:Fi116 yrkande 49
avslår motionerna 1995/96:A49 yrkande
54, 1995/96:Fi116 yrkande 48,
1995/96:Fi123 yrkande 7,
1995/96:Fi124 och 1995/96:Fi130 samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
132. Nya former för sysselsättning åt
arbetslösa (mom. 82)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Nya former för sysselsättning
åt arbetslösa bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Moderata samlingspartiet att regeringen
bör ges i uppdrag att lägga fram förslag
till riksdagen om ett nytt system med
särskilda     program      för
långtidsarbetslösa. Företagen bör direkt
engageras i programmen, om så erfordras
med   någon   form   av   stöd.
Långtidsarbetslösa skall kunna erbjudas
ett sådant subventionerat arbete i högst
150 dagar.
Finansutskottet  tillstyrker  således
motion A49 (m) yrkande 43.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 82
bort ha följande lydelse:
82.  beträffande nya former  för
sysselsättning åt arbetslösa
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49  yrkande  43  avslår
motionerna 1995/96:Fi117  yrkandena
30, 48 och 49, 1995/96:Fi118 yrkande
25 och 1995/96:Fi123 yrkande 4 samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört om ett
nytt system för långtidsarbetslösa,

133. Nya former för sysselsättning åt
arbetslösa (mom. 82)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Nya former för sysselsättning
åt arbetslösa bort ha följande lydelse:
Finansutskottet instämmer i Folkpartiets
kritik  mot  principen  om  lokala
arbetscentrum för långtidsarbetslösa. En
sådan  åtgärd riskerar att snedvrida
konkurrensen och bör därför avvisas.
Finansutskottet  tillstyrker  således
motion Fi123 (fp) yrkande 4.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 82
bort ha följande lydelse:
82.  beträffande nya former  för
sysselsättning åt arbetslösa
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi123  yrkande  4  avslår
motionerna 1995/96:A49 yrkande 43,
1995/96:Fi117 yrkandena 30, 48 och 49
och 1995/96:Fi118 yrkande 25 samt som
sin mening ger regeringen till känna
vad  utskottet anfört  om  lokala
arbetscentrum,

134. Nya former för sysselsättning åt
arbetslösa (mom. 82)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Nya former för sysselsättning
åt arbetslösa bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Miljöpartiet att en utredning bör göras
om  möjligheterna till  arbetsdelning
enligt den danska s.k. sopåkarmodellen.
Förutsatt att riksdagen beslutar sänka
den  ordinarie  arbetstiden  anser
utskottet att regeringen bör lägga fram
förslag     om    tidsbegränsade
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  i
befintlig verksamhet enligt den s.k.
Kalmarmodellen. Den innebär att personer
inom ramen för en åtgärd i princip gör
samma  jobb  som  tidigare  för  en
ersättning  motsvarande a-kassa  plus
kommunalt bidrag. Med tanke på riskerna
för kommunal kostnadsövervältring  på
staten bör åtgärden inte tillgripas utan
en   samtidig   anpassning   av
normalarbetstiden. En snabbutredning bör
göras med sikte på att nuvarande försök
utvidgas till fler kommuner.
Vidare  instämmer finansutskottet  i
Miljöpartiets förslag att regeringen bör
låta utreda förutsättningarna för en
sammanslagning på det lokala planet av i
första    hand   arbetsförmedling,
försäkringskassa  och  den  del  av
kommunens socialtjänst som handlägger
socialbidragen. Det finns i dag en lokal
erfarenhet på detta område som bör tas
till vara.
Vad utskottet här anfört innebär att
utskottet tillstyrker motion Fi117 (mp)
yrkandena 30, 48 och 49. Utskottets
förslag innebär att även motion Fi118
(kds) yrkande 25 tillgodoses.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 82
bort ha följande lydelse:
82.  beträffande nya former  för
sysselsättning åt arbetslösa
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi117  yrkandena
30,  48 och 49 och 1995/96:Fi118
yrkande  25  avslår  motionerna
1995/96:A49  yrkande   43   och
1995/96:Fi123 yrkande 4 samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

135. Nya former för sysselsättning åt
arbetslösa (mom. 82)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Nya former för sysselsättning
åt arbetslösa bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Kristdemokraterna  att  ett  särskilt
stimulansstöd bör utgå till verksamheter
inom offentlig verksamhet som prövar
arbetsdelning för att på så sätt få fler
i arbete. Finansiering bör ske inom
ramen för de särskilda insatser som
regeringen föreslår för omstrukturering
i den kommunala verksamheten.
Finansutskottet  tillstyrker  således
motion Fi118 (kds) yrkande 25. Därigenom
tillgodoses i viss utsträckning även
motion Fi117 (mp) yrkande 30.
Övriga i sammanhanget aktuella motioner
bör inte föranleda någon åtgärd.
dels att utskottets hemställan under 82
bort ha följande lydelse:
82.  beträffande nya former  för
sysselsättning åt arbetslösa
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 25 samt med
anledning av 1995/96:Fi117 yrkande 30
avslår motionerna 1995/96:A49 yrkande
43, 1995/96:Fi117 yrkandena 48 och 49
och 1995/96:Fi123 yrkande 4 samt som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,

136. Näringslivets ansvar för ungdomars
sysselsättning (mom. 83)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Näringslivets  ansvar  för
ungdomars  sysselsättning  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet    instämmer    i
Vänsterpartiets uppfattning att det bör
inrättas ett system med obligatoriska
praktikplatser avsedda  för  ungdomar
under 25 år och invandrare. Trots att
många enskilda arbetsgivare ställer upp
och erbjuder praktikantplats är det ändå
för få jämfört med behoven. Medelstora
och stora företag inom näringslivet bör
få ett ökat ekonomiskt och praktiskt
ansvar för ungdomars och invandrares
sysselsättning och framtida möjligheter.
En praktikplats skall ge både praktik
och  kompetenshöjning.  Ungdomar  och
invandrare i detta system skall ges
avtalad praktiklön. Det är ett rimligt
antagande att ca 50 000 praktikplatser
skulle skapas i ett sådant system.
Med hänvisning till vad som anförts
tillstyrker finansutskottet motion Fi116
(v) yrkande 40.
Kristdemokraternas förslag om  lägre
ingångslöner för ungdomar avslås.
dels att utskottets hemställan under 83
bort ha följande lydelse:
83. beträffande näringslivets ansvar
för ungdomars sysselsättning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116  yrkande  40  avslår
motion 1995/96:Fi118 yrkande 24 samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

137. Näringslivets ansvar för ungdomars
sysselsättning (mom. 83)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Näringslivets  ansvar  för
ungdomars  sysselsättning  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet    instämmer    i
Kristdemokraternas  uppfattning  att
arbetsmarknadens parter bör eftersträva
ökad   flexibilitet   vad   gäller
lönesättning  för ungdom.  En  lägre
ingångslön kan vara ett verksamt sätt
att få fler unga i arbete. Löses inte
detta  avtalsvägen  bör  lagstiftning
övervägas.
Med det anförda tillstyrker utskottet
motion  Fi118  (kds)  yrkande  24.
Vänsterpartiets förslag om obligatoriska
praktikplatser avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 83
bort ha följande lydelse:
83. beträffande näringslivets ansvar
för ungdomars sysselsättning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118  yrkande  24  avslår
motion 1995/96:Fi116 yrkande 40 samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

138. Insatser för att öka kvinnors
företagande (mom. 84)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Insatser för att öka kvinnors
företagande bort ha följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
motion Fi122 (m) att regeringens förslag
i fråga om aktivitetsstöd/starta-eget-
bidrag bör avvisas. Det är inte genom
nya   bidragsformer   företagandet
förbättras utan genom förändringar i
form av lägre skatter och en modern
arbetsrätt m.m.
Av  de  förvärvsarbetande  kvinnorna
återfinns  57 % inom den offentliga
sektorn.    I   det   nuvarande
samhällsekonomiska läget har det blivit
alltmer  uppenbart  att  kvinnornas
arbetsmarknad  är  sårbar.  Offentlig
expansion är inte längre möjlig. Många
kvinnor har helt enkelt blivit beroende
av ett sy- stem som är på väg att
kollapsa.
Enligt finansutskottets mening är den
viktigaste jämställdhetsfrågan, utöver
långsiktig attitydpåverkan, att bryta
upp de offentliga monopolen inom främst
vård,  omsorg och utbildning.  Detta
tjänar dubbla syften, dels kan kvinnor i
lika hög utsträckning som män välja
mellan alternativa arbetsgivare, dels
öppnas nya utvecklingsmöjligheter för
kvinnor med ökat egenföretagande som
resultat.
Utskottet tillstyrker motionerna Fi122
(m) yrkande 6 och A49 (m) yrkande 52
samt avstyrker regeringens förslag i
fråga  om  aktivitetsstöd/starta-eget-
bidrag till arbetslösa kvinnor. Övriga
behandlade motionsförslag avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 84
bort ha följande lydelse:
84. beträffande insatser för att öka
kvinnors företagande
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A49 yrkande 52 och
1995/96:Fi122 yrkande 6 samt  med
avslag på proposition 1995/96: 222
yrkande   25   och   motionerna
1995/96:Fi117  yrkande  57  och
1995/96:Fi123 yrkande 5  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

139. Insatser för att öka kvinnors
företagande (mom. 84)
Anne Wibble (fp) och Lars Bäckström (v)
anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Insatser för att öka kvinnors
företagande bort ha följande lydelse:
Finansutskottet delar uppfattningen i
motion Fi123 (fp) att det är angeläget
att  arbetslösa  kvinnor  får  ökade
möjligheter att starta företag. Detta är
också grunden i regeringens förslag.
Stödet bör dock kunna utgå till alla
kvinnor som är långtidsarbetslösa och
inte bara främst till dem som tidigare
har arbetat i offentlig sektor. Även
kvinnor med bakgrund i näringslivet har
kompetens som bör tas till vara.
Motion Fi123 (fp) yrkande 5 tillstyrks
således av utskottet med anledning av
regeringens  förslag  i  fråga  om
aktivitetsstöd/starta-eget-bidrag  till
arbetslösa    kvinnor.    Övriga
motionsyrkanden avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 84
bort ha följande lydelse:
84. beträffande insatser för att öka
kvinnors företagande
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi123 yrkande 5  och  med
anledning av proposition 1995/96:222
yrkande  25 samt med  avslag  på
motionerna 1995/96:A49 yrkande 52,
1995/96:Fi117    yrkande    57,
1995/96:Fi122 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

140. Insatser för att öka kvinnors
företagande (mom. 84)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Insatser för att öka kvinnors
företagande bort ha följande lydelse:
Finansutskottet delar uppfattningen i
motion Fi117 (mp) att det är angeläget
att  hälften  av  AMS  medel  för
arbetslöshetsåtgärder tilldelas kvinnor.
Motion Fi117 (mp) yrkande 57 tillstyrks
således av utskottet. Även regeringens
förslag i fråga om aktivitetsstöd/starta-
eget-bidrag  till arbetslösa  kvinnor
bifalls.   Övriga   motionsyrkanden
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 84
bort ha följande lydelse:
84. beträffande insatser för att öka
kvinnors företagande
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117  yrkande  57  och
proposition 1995/96:222 yrkande 25
samt  med  avslag  på  motionerna
1995/96:A49 yrkande 52, 1995/96:Fi123
yrkande 5, 1995/96:Fi122 yrkande 6
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

141. Arbetsrätten (mom. 85)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetsrätten bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
framhålla följande.
Arbetsrätten   och   den   övriga
arbetsrättsliga lagstiftningen har en
omvittnat stor betydelse för företagens
möjligheter till smidig anpassning till
nya krav. Denna betydelse kommer att
förstärkas   i  takt   med   att
omvandlingshastigheten        på
arbetsmarknaden ökar.
Den lagstiftning som i dag reglerar
villkoren på arbetsmarknaden är i stora
delar skapad för förhållanden som inte
längre är för handen. Lagstiftningen
måste förändras och moderniseras. En
utredning  med sådan inriktning  bör
snarast tillsättas.
Finansutskottet föreslår vidare att man
omedelbart   återgår   till   den
arbetsrättsliga   reglering    som
fyrpartiregeringen genomförde och som
gällde  under  1994.  Därigenom  kan
provanställningar  och  tidsbegränsade
anställningar   vid  arbetsanhopning
underlättas. Turordningsreglerna  blir
något mindre rigida. Genom att slopa
vetoreglerna i MBL kan entreprenader
underlättas. Vidare måste stridsåtgärder
mot   enmans-  och  familjeföretag
förbjudas.
Vad utskottet här anfört innebär att
utskottet biträder motionerna A45 (fp)
yrkande 2, A46 (kds) yrkandena 3 och 4,
A49 (m) yrkandena 26, 28, 30 och 31 samt
Fi123 (fp) yrkande 8.
dels att utskottets hemställan under 85
bort ha följande lydelse:
85. beträffande arbetsrätten
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:A45 yrkande  2,
1995/96:A46 yrkandena  3  och  4,
1995/96:A49 yrkandena 26, 28, 30 och
31 samt 1995/96:Fi123 yrkande 8 och
med   avslag   på   motionerna
1995/96:Fi116 yrkandena 45-47  och
1995/96:Fi117 yrkandena 67-70 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

142. Arbetsrätten (mom. 85)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetsrätten bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
framhålla följande.
Trygghet  i anställningen  och  ett
demokratiskt inflytande på arbetsplatsen
ligger  inte  bara i de  anställdas
intresse.  Det  ger  också  positiva
effekter för företagen. Det är en myt
att en stark arbetsrätt skulle hämma
sysselsättningen.
Regeringens strategi att överlåta på
parterna  att  träffa  avtal  om
grundläggande frågor om yttrandefrihet
och maktbalans är helt felaktig. Detta
är  lagstiftningsfrågor. Den  svenska
modellen bygger på att riksdagen skapar
ramlagar som utgör en miniminivå med
möjlighet  för  parterna  att  göra
branschmässiga  anpassningar.  Under
rådande   massarbetslöshet   pressas
fackföreningarna  att  förhandla  om
trygghetssystem   och   inflytande.
Arbetsrättskommissionens haveri  talar
sitt tydliga språk.
Utskottet instämmer med Vänsterpartiet
att  regeringen  bör  tillsätta  en
parlamentarisk utredning med uppdrag att
lämna förslag till en ny arbetsrättslig
lagstiftning. Utgångspunkten skall vara
löntagarnas trygghet i anställningen,
yttranderätt, inflytande och demokrati.
Två frågor bör regleras med förtur.
Den ena gäller deltidsanställdas rätt
till förtur till anställning med mer
tid. Den ofrivilliga deltiden omfattar
stora grupper, framför allt kvinnor. En
lagreglering blir än mer angelägen med
de könsdiskriminerande regler som nu
gäller för arbetslöshetsersättningen.
Den andra frågan gäller rätten till
kompetensutveckling. Huvuddelen av den
kompetensutveckling  som  framtidens
arbetsliv kommer att kräva måste skapas
på arbetsplatsen. Genom en lagreglering
kan arbetsgivarens ansvar tydliggöras.
De fackliga organisationerna kan ges
möjligheter   att   påverka   att
utbildningssatsningarna fördelas bland
alla anställda och mellan könen.
Det  anförda  innebär att  utskottet
tillstyrker motion Fi116 (v) yrkandena
45-47.
Övriga  i  sammanhanget  aktuella
motionsyrkanden avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 85
bort ha följande lydelse:
85. beträffande arbetsrätten
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 45-47 avslår
motionerna 1995/96:A45 yrkande  2,
1995/96:A46 yrkandena  3  och  4,
1995/96:A49 yrkandena 26, 28, 30 och
31, 1995/96:Fi117 yrkandena 67-70 och
1995/96:Fi123 yrkande 8 samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
143. Arbetsrätten (mom. 85)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Arbetsrätten bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet vill i  denna  fråga
framhålla följande.
Det   vore  önskvärt   att   den
arbetsrättsliga lagstiftningen hade en
bred politisk uppslutning. I dag utgår
debatten från två extremuppfattningar -
antingen  bör  arbetsrätten  behållas
oförändrad,  eller  bör  den  helt
avskaffas.  Utskottet  anser  liksom
Miljöpartiet att reglerna bör skapa en
rimlig balans mellan parterna.
Utskottets inställning i de frågor som
framför allt debatteras är följande.
För  att motverka övertidsuttag vid
arbetstoppar och i stället möjliggöra
nyanställningar bör den längsta tillåtna
tiden för sådan visstidsanställning ökas
från sex till tolv månader under en
tvåårsperiod.
Provanställning bör liksom i dag få
pågå längst sex månader.
Särskilda turordningsregler bör gälla
för småföretag eftersom de är starkt
beroende av nyckelpersoner. I företag
med högst tio anställda bör två personer
få undantas från turordningen, förutsatt
att det inte innebär könsdiskriminering
eller föreningsrättskränkning.
Den  regel som under 1994  förbjöd
blockader mot enmans- och familjeföretag
bör återinföras. Det är inte rimligt att
facket skall kunna blockera ett företag
med syftet att träffa kollektivavtal som
i praktiken inte kommer att reglera
arbetsvillkoren för någon.
Det  anförda innebär att  utskottet
tillstyrker motion Fi117 (mp) yrkandena
67-70.
Övriga  i  sammanhanget  aktuella
motionsyrkanden avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 85
bort ha följande lydelse:
85. beträffande arbetsrätten
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 67-70 avslår
motionerna 1995/96:A45 yrkande  2,
1995/96:A46 yrkandena  3  och  4,
1995/96:A49 yrkandena 26, 28, 30 och
31, 1995/96:Fi116 yrkandena 45-47 och
1995/96:Fi123 yrkande 8 samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
144. Lagen om anställningsskydd, m.m.
(mom. 86)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Lagen om anställningsskydd,
m.m. bort ha följande lydelse:
För att, i avvaktan på den modernisering
av arbetsrätten som utskottet förordar,
kraftigt  stimulera  nyanställningar
föreslår utskottet att LAS tillfälligt
sätts ur kraft för nyanställningar från
den 1 oktober och drygt två år framåt.
Detta får ses som en krisåtgärd i den
allvarliga situation som råder. Det är
ett  bättre alternativ än att  helt
undanta   småföretagen   från   de
arbetsrättsliga lagarna. Under  denna
period kan förhållandena övervakas av
ett särskilt organ med representanter
från bl.a. arbetsmarknadens parter.
Regeringen bör skyndsamt återkomma till
riksdagen  med  förslag  till  sådan
lagändring.
Vidare   anser   utskottet   att
Arbetsdomstolen,   liksom    andra
specialdomstolar, bör avvecklas.
Det  anförda  innebär att  utskottet
tillstyrker motion A49 (m) såvitt avser
yrkandena 27 och 29.
dels att utskottets hemställan under 86
bort ha följande lydelse:
86.   beträffande   lagen   om
anställningsskydd, m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:A49 yrkandena 27 och 29 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört om att
dels sätta lagen om anställningsskydd
ur kraft för nyanställningar från den
1 oktober 1996,
dels avveckla Arbetsdomstolen liksom
andra specialdomstolar,

145. Arbetstidsfrågor (mom. 87)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Arbetstidsfrågor  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Vänsterpartiet att det är dags att sänka
arbetstiden   i   Sverige.   Den
massarbetslöshet som i dag hotar att
bita  sig fast i Sverige är delvis
strukturell  och kräver  strukturella
åtgärder. En sådan strukturell åtgärd är
att  förkorta arbetstiden.  För  att
arbetstidsförkortningen skall ge effekt
på sysselsättningen krävs dessutom en
begränsning av övertidsuttaget. Som ett
första  steg  krävs nu en  utvidgad
försöksverksamhet   med   förkortad
arbetstid inom olika sektorer och i
olika  branscher.  Försöksverksamheten
skall helt eller delvis finansieras via
avdrag  på  arbetsgivaravgiften  när
arbetstidsförkortningen  leder  till
nyanställningar. För att verksamheten
skall få volym bör enligt utskottets
mening 1,5 miljarder kronor sättas av i
enlighet  med  vänsterns  förslag  i
sysselsättningspaketet.
Utskottet anser vidare att regeringen
bör ta initiativ till samtal mellan
parterna  om  hur  och  när  en
arbetstidsförkortning kan inledas.
Slutligen  bör  i  enlighet  med
Vänsterpartiets förslag riksdagen  ge
regeringen i uppdrag att återkomma under
hösten 1996 med en tidsplan för en
generell     arbetstidsförkortning.
Inriktningen  bör  enligt  utskottets
mening vara att sänka arbetstiden till
35 timmar i veckan före sekelskiftet och
till  30  timmar  i  veckan  efter
sekelskiftet. Vad utskottet anfört bör
riksdagen med bifall till motion Fi116
(v) yrkandena 42-44 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 87
bort ha följande lydelse:
87. beträffande arbetstidsfrågor
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkandena 42-44 avslår
motion 1995/96:Fi117 yrkandena 26-28
samt som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

146. Arbetstidsfrågor (mom. 87)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Arbetstidsfrågor  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Miljöpartiet      att      en
arbetstidsförkortning skulle kunna bidra
till att arbetslösheten minskar. Målet
bör vara att minska arbetstiden till 30
timmar per vecka. Som ett första steg
bör en ny arbetstidslag börja gälla
under innevarande mandatperiod med en
normalarbetstid på 35 timmar per vecka.
Utskottet  delar också Miljöpartiets
inställning att arbetstiden skall kunna
tas ut flexibelt vilket bör kunna lösas
avtalsvägen  i  form  av  t.ex.  en
arbetstidsbank. Reglerna  om  övertid
måste också ses över. Övertiden bör
begränsas till högst 100 timmar per
kalenderår.
För att en arbetstidsförkortning skall
få  effekt på arbetslösheten är det
viktigt att alla berörda parter deltar
för  att  genomföra  omställningen.
Utskottet  anser att regeringen  bör
inbjuda  arbetsmarknadens parter  att
sluta ett kontrakt i frågan. Statens
bidrag  till  att  underlätta  för
arbetsmarknadens parter att snabbt sänka
arbetstiden bör bl.a. vara att sänka
statliga avgifter och skatter på arbete.
Detta kan i hög grad finansieras genom
sänkta statliga kostnader för a-kassa
och arbetsmarknadspolitik till följd av
minskad arbetslöshet. Inom ramen för en
skatteväxling för miljön där skatt på
arbete  ersätts  med  miljö-  och
energiskatter  skapas  också  bättre
förutsättningar för sänkt arbetstid.
Vad utskottet anfört med anledning av
motion Fi117 (mp) yrkandena 26-28 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 87
bort ha följande lydelse:
87. beträffande arbetstidsfrågor
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 26-28 avslår
motion 1995/96:Fi116 yrkandena 42-44
samt som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

147. Sabbatsår (mom. 88)
Roy Ottosson (mp) och Mats Odell (kds)
anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Sabbatsår bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser att man måste söka
nya  vägar  för  att  tillgodose
människornas behov av lönearbete, annat
arbete  och  fritid.  Förslaget  om
sabbatsår kan betyda lika mycket för de
personer  vilka  får möjlighet  till
sabbatsår  som  för de,  vilka  får
möjlighet  att  komma  in  på  de
tjänstlediga   personernas   arbete.
Regeringen bör därför återkomma till
riksdagen med förslag till  lag  om
sabbatsår enligt den danska modellen.
Med det anförda tillstyrker utskottet
motionerna Fi117 (mp) yrkande 29 och
Fi118 (kds) yrkande 23.
dels att utskottets hemställan under 88
bort ha följande lydelse:
88. beträffande sabbatsår
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi117 yrkande 29
och 1995/96:Fi118 yrkande 23 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

148. Regionalt stöd (mom. 89)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Regionalt stöd bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet förordar i likhet med
Moderata    samlingspartiet    att
tyngdpunkten   i   regionalpolitiken
förskjuts från stöd till insatser som
syftar till att göra orter och regioner
mer attraktiva för företagsexpansion på
företagens egna villkor.
I fråga om de särskilda stödinsatserna
förordar utskottet att det selektiva
företagsstödet avvecklas.
Länsstyrelsen  bör  emellertid  i
framtiden ha vissa resurser till sitt
förfogande inte minst för  att  ett
konstruktivt EU-stöd skall kunna ges
nödvändig  nationell  medfinansiering.
Utskottet förordar en nyordning  för
anslag  till  särskilda  regionala
investeringar.  Länsstyrelserna  bör
därvid ha en huvudroll.
Vad utskottet med anledning av motion
A49  (m) yrkande 51 här anfört  om
regionalpolitiken bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Motion
Fi118 (kds) yrkande 27 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 89
bort ha följande lydelse:
89. beträffande regionalt stöd
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 51 avslår motion
1995/96:Fi118 yrkande 27 samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
149. Regionalt stöd (mom. 89)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Regionalt stöd bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet anser i  likhet  med
Kristdemokraterna  att  propositionen
saknar en regionalpolitisk helhetssyn. I
stället  för  flyttlasspolitik  bör
statsmakterna  anlägga  en   sådan
helhetssyn. Flyttbidraget bör avskaffas.
Aktiva    arbetsmarknads-    och
regionalpolitiska   åtgärder   som
tillförsäkrar de lokala områdena och
regionerna möjligheter till  fortsatt
sysselsättning är nödvändiga om hela
Sverige skall leva.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motion Fi118 (kds) yrkande 27 bör
riksdagen ge regeringen till  känna.
Motion A49 (m) yrkande 51 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 89
bort ha följande lydelse:
89. beträffande regionalt stöd
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118  yrkande  27  avslår
motion 1995/96:A49 yrkande 51 samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

150. Kompetensutveckling (mom. 90)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Kompetensutveckling bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet    anser     att
kompetensutveckling  är  en  viktig
framtidsfråga.  Såsom  Vänsterpartiet
förordar bör enligt utskottets mening
företag sätta av delar av sin vinst till
fonder  som  sedan  används  till
kompetensutveckling  i  arbetslivet.
Fonderna beräknas omsluta ca 2 miljarder
kronor. Löntagarna skall ges ett reellt
inflytande över fonderna.
Med det anförda tillstyrks motion Fi116
(v) yrkande 41.
Avtal med kommuner om utbildning och
kompetensutveckling bör användas som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i stället
för uppsägningar inom kommunerna och
landstingen.  Sådana  avtal  skulle
särskilt stärka kvinnornas ställning på
arbetsmarknaden förutom att kvaliteten
kan höjas inom t.ex. vård och omsorg.
Därmed  tillstyrker utskottet motion
Fi118 (kds) yrkande 26.
dels att utskottets hemställan under 90
bort ha följande lydelse:
90. beträffande kompetensutveckling
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi116 yrkande 41
och 1995/96:Fi118 yrkande 26 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
151. Kompetensutveckling (mom. 90)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Kompetensutveckling bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet anser att avtal  med
kommuner   om   utbildning   och
kompetensutveckling bör användas som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd i stället
för uppsägningar inom kommunerna och
landstingen. Denna åtgärd har en klar
inriktning     på     kvinnornas
arbetsmöjligheter förutom att kvaliteten
kan höjas inom t.ex. vård och omsorg.
Därmed  tillstyrker utskottet motion
Fi118 (kds) yrkande 26.
dels att utskottets hemställan under 90
bort ha följande lydelse:
90. beträffande kompetensutveckling
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118  yrkande  26  avslår
motion 1995/96:Fi116 yrkande 41 och
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
152. Avslag på föreslagna ändringar i
lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om kontant arbetsmarknadsstöd
(mom. 91)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Avslag på föreslagna ändringar
i lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om kontant arbetsmarknadsstöd bort
ha följande lydelse:
Enligt finansutskottets mening finns det
anledning  att  vara  kritisk  till
regeringens  vankelmod  i  fråga  om
arbetslöshetsförsäkringen. Det är som om
regeringen inte vågade ta ett samlat
grepp  på  frågan. I  stället  sker
reformeringen steg för steg, vilket gör
det allt svårare att få en bild av
helheten. Det är ansvarslöst mot de
arbetslösa som tvingas leva i  stor
osäkerhet.
Som Moderata samlingspartiet framhåller
hade det bästa varit att återinföra den
allmänna obligatoriska försäkring som
infördes av fyrpartiregeringen  under
1994. Två år är förlorade. De förslag
som nu läggs fram tillgodoser inte de
krav som bör ställas på en reformerad
arbetslöshetsförsäkring.
Till   att   börja  med   borde
arbetsvillkoret höjas till 12 månader.
Utskottet  kan  inte  heller  godta
principerna  för  beräkningen   av
ersättningsnivån. Den borde grundas på
lönen under de senaste 24 månaderna. Det
är i och för sig bra att regeringen nu
insett att det behövs en bortre gräns
för ersättningsrätten, men den borde ha
satts snävare. Utskottet anser  inte
heller att ersättningsnivån bör höjas
till 80 %. Det är en eftergift åt
interna partiintressen som står i strid
med det som är ekonomiskt angeläget.
Av  dessa skäl anser utskottet att
lagförslagen bör avslås av riksdagen.
Detta innebär ett bifall till motion
Fi122  (m), liksom till  de  övriga
motioner som innehåller avslagsyrkanden.
dels att utskottets hemställan under 91
bort ha följande lydelse:
91. beträffande avslag på föreslagna
ändringar   i    lagen    om
arbetslöshetsförsäkringen och lagen
om kontant arbetsmarknadsstöd
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi116 yrkandena 51
och 53, 1995/96:Fi117 yrkandena 61,
62  och  66  samt  1995/96:Fi122
yrkandena 7 och 8 avslår proposition
1995/96:222 yrkandena 27 och 28,
153. Avslag på föreslagna ändringar i
lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om kontant arbetsmarknadsstöd
(mom. 91)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Avslag på föreslagna ändringar
i lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om kontant arbetsmarknadsstöd bort
ha följande lydelse:
Reglerna om arbetslöshetsersättning är
av   avgörande   betydelse   för
hundratusentals människor  och  deras
dagliga försörjning. Alldeles oavsett
vilken  uppfattning man har om  det
sakliga innehållet i reglerna, borde det
vara ett krav att så viktiga regelverk
åtminstone i de mest centrala delarna
kan läsas och förstås av dem som är
berörda.
Gång på gång under senare år  har
regeringen lagt fram ogenomtänkta och
dåligt analyserade förslag. Förslagen i
denna proposition har snarast ännu sämre
kvalitet än de föregående. Ju mer man
försöker tränga in i dem, desto mer
förvirrande  blir det.  Lagtext  och
brödtext  överensstämmer  inte.  Nya
begrepp  tillkommer,  andra  ändrar
innebörd. Några egentliga motiveringar
redovisas  inte.  Ett  stort  antal
väsentliga  frågor lämnas obesvarade.
Förslagen utgår över huvud taget inte
från en analys av de verkliga problemen
och   orsakssambanden.   Långtgående
förändringar genomförs, trots att en
sittande utredning snart skall lägga
fram förslag till en helt ny försäkring.
Redan detta är skäl nog för att avslå
regeringens förslag.
Förslagen i sak är inte värdiga en
regering  som  säger  sig  företräda
arbetarrörelsens intressen. Genomgående
är det de arbetslösa själva som får bära
ansvaret  för en misslyckad politik.
Förslagen slår särskilt hårt mot utsatta
grupper som regeringen annars säger sig
vilja prioritera. I ordalag som närmast
är cyniska talas om människors ansvar
för sin sysselsättningssituation och om
att  arbetslösa  behöver  tydligare
drivkrafter. Detta gäller inte minst
resonemanget om deltidsarbetslösa och
korttidsanställda.  Regeringen  tycks
vilja  övervältra  ansvaret  på  de
anställda  för  hur  arbetsgivaren
förlägger  arbetstiden och  utnyttjar
arbetskraften.
Stora grupper av arbetande med god
förankring på arbetsmarknaden, framför
allt kvinnor, kommer att stå utanför
försäkringen därför att de inte klarar
det nya arbetsvillkoret. Utformningen av
arbetsvillkoret skapar orättvisa. Samma
mängd arbete i timmar kan kvalificera
den ena men inte den andra. Det är
t.o.m. så att en person som under ett år
arbetat  dubbelt så mycket  som  en
arbetskamrat kan stå utanför medan den
andre kvalificerar sig. För den enskilde
måste det dessutom te sig obegripligt
varför  ett utbildningsvikariat  inte
kvalificerar för ersättning.
Det  nya  sättet  att  bestämma
dagpenningens storlek medför förluster
för stora grupper som inte arbetat hela
året före arbetslösheten. Den faktiska
ersättningsnivån kommer för många att
ligga långt under 75 %.
Den bortre gränsen innebär att stora
grupper kommer att stötas ut, 60 000
till  70  000  personer  ligger  i
riskzonen. Inget konkret besked lämnas
om  vad  som  skall  ske  efter
utförsäkringen.
Regeringens politik på detta område
skapar  oro för framtiden  i  stora
grupper. Detta är allvarligt för hela
samhället.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
regeringens förslag bör avslås i sin
helhet. Regeringen bör återkomma med ett
bättre analyserat och förankrat förslag
som kan gälla från 1998.
Det anförda innebär att motion Fi116
(v) yrkandena 51 och 53 bör tillstyrkas.
Detsamma gäller övriga motioner  som
avser helt avslag på propositionen i nu
berörda delar.
dels att utskottets hemställan under 91
bort ha följande lydelse:
91. beträffande avslag på föreslagna
ändringar   i    lagen    om
arbetslöshetsförsäkringen och lagen
om kontant arbetsmarknadsstöd
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi116 yrkandena 51
och 53, 1995/96:Fi117 yrkandena 61,
62  och  66  samt  1995/96:Fi122
yrkandena 7 och 8 avslår proposition
1995/96:222 yrkandena 27 och 28,
154. Avslag på föreslagna ändringar i
lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om kontant arbetsmarknadsstöd
(mom. 91)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Avslag på föreslagna ändringar
i lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om kontant arbetsmarknadsstöd bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet får  i  denna  fråga
framhålla följande. Finansieringen av
nivåhöjningen från 75 till 80 %  i
arbetslöshetsförsäkringen bör inte ske
på det sätt som regeringen föreslår
genom skärpta inträdeskrav och genom en
bortre gräns. I stället bör ett brutet
tak införas på det sätt som Miljöpartiet
förordar.
Utskottet anser liksom Miljöpartiet att
redan dagens kvalifikationsregler i a-
kassan och KAS slår snett. Många stängs
ute och tvingas leva på socialbidrag.
Det  gäller  särskilt ungdomar.  Med
regeringsförslaget blir det än svårare
att kvalificera sig för ersättning.
Det är i och för sig riktigt att sätta
ett slut för ersättningsrätten. Det får
dock inte ske utan att man samtidigt
inför ett annat godtagbart ersättningssy-
stem på en rimlig grundskyddsnivå.
Av nu anförda skäl anser utskottet att
förslagen om ändringar i ALF och KAS bör
avslås av riksdagen. Det innebär att
motion Fi117 (mp) yrkandena 61, 62 och
66 tillstyrks. Även övriga motioner med
avslagsyrkanden    blir    därmed
tillgodosedda.
dels att utskottets hemställan under 91
bort ha följande lydelse:
91. beträffande avslag på föreslagna
ändringar   i    lagen    om
arbetslöshetsförsäkringen och lagen
om kontant arbetsmarknadsstöd
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi116 yrkandena 51
och 53, 1995/96:Fi117 yrkandena 61,
62  och  66  samt  1995/96:Fi122
yrkandena 7 och 8 avslår proposition
1995/96:222 yrkandena 27 och 28,
155. Arbetsvillkoret (mom. 92)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Arbetsvillkoret  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet får  i  denna  fråga
framhålla  följande.  De  nuvarande
kvalificeringsreglerna slår snett och
skapar orimliga tröskeleffekter, vilket
skapar  ett  A- och ett  B-lag  på
arbetsmarknaden. Ungdomar som saknat ett
halvt till ett års ordinarie arbete för
att kvalificera sig kan i många år få
leva på socialbidragsnivå medan den som
lyckats kvalificera sig till a-kassa
genom att arbeta denna tid sedan kan
leva på en avsevärt bättre nivå under
lika lång tid.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motion Fi117 (mp) yrkande 63.
dels att utskottets hemställan under 92
bort ha följande lydelse:
92. beträffande arbetsvillkoret
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi117 yrkande 63
och 1995/96:Fi118 yrkande 29 i denna
del avslår proposition 1995/96:222
yrkandena 27 i denna del och 28 i
denna del samt som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

156. Arbetsvillkoret (mom. 92)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Arbetsvillkoret  bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet får  i  denna  fråga
framhålla följande. Regeringsförslaget
om skärpt arbetsvillkor är en del av
finansieringen av den kommande höjningen
av ersättningsnivån till 80 %. Utskottet
anser att höjningen bör finansieras på
det sätt som Kristdemokraterna tidigare
föreslagit.  Det finns därför  ingen
anledning att än en gång föregripa en
sittande utredning och göra långtgående
förändringar i försäkringen. I stället
för   att   föra   en   sådan
tillfällighetspolitik  bör  regeringen
avvakta förslaget från ARBOM.
Av detta skäl bör förslaget om skärpt
arbetsvillkor i ALF och KAS avslås av
riksdagen. Utskottet tillstyrker således
avslagsyrkandet i motion Fi118 (kds)
yrkande 29 i motsvarande del.
dels att utskottets hemställan under 92
bort ha följande lydelse:
92. beträffande arbetsvillkoret
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Fi117 yrkande 63
och 1995/96:Fi118 yrkande 29 i denna
del avslår proposition 1995/96:222
yrkandena 27 i denna del och 28 i
denna del samt som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

157. Ersättningstid och
ersättningsperiod (mom. 94)
Anne Wibble (fp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken    Ersättningstid    och
ersättningsperiod  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet    noterar    den
helomvändning som regeringen gör när man
nu lägger fram ett förslag om en bortre
gräns i arbetslöshetsförsäkringen. Detta
förslag är nödvändigt som ett sätt att
tydliggöra försäkringens karaktär  av
omställningsförsäkring.
Liksom Folkpartiet liberalerna anser
utskottet dock att tre år är en för lång
tid. Den bortre gränsen bör sättas vid
två år. I sammanhanget vill utskottet
peka på vikten av att en bortre parentes
kombineras med att konkreta aktiviteter
och jobbsökande sätts in tidigt. Allra
viktigast är naturligtvis åtgärder för
ett expansivt företagande så att det
finns arbete att söka.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motion Fi123 (fp) yrkande 9. Motsvarande
delar i propositionen avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 94
bort ha följande lydelse:
94. beträffande ersättningstid och
ersättningsperiod
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi123  yrkande  9  avslå
proposition 1995/96:222 yrkandena 27
i denna del och 28 i denna del samt
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
158. Dagpenningberäkningen (mom. 95)
Mats Odell (kds) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Dagpenningberäkningen bort ha
följande lydelse:
Finansutskottet får i denna fråga anföra
följande. Regeringsförslaget om ändrad
grund för beräkning av dagpenningen i
arbetslöshetsförsäkringen är en del av
finansieringen av den kommande höjningen
av     ersättningsnivån      i
arbetslöshetsförsäkringen till 80  %.
Utskottet  anser att  höjningen  bör
finansieras  på  det  sätt   som
Kristdemokraterna tidigare föreslagit.
Det finns därför ingen anledning att än
en gång föregripa en sittande utredning
och  göra ingripande förändringar  i
försäkringen. I stället för att föra en
sådan   tillfällighetspolitik   bör
regeringen avvakta förslaget från ARBOM.
I  sammanhanget vill  utskottet  ta
bestämt avstånd från tanken att begränsa
uppräkningen av ersättningen på grund av
träffade löneavtal till högst 2 %. Detta
måste betraktas som en manipulation med
beräkningsunderlaget.
Av detta skäl bör förslaget om ändrad
grund för beräkning av dagpenningen i
försäkringen  avslås  av  riksdagen.
Utskottet   tillstyrker    således
avslagsyrkandet i motion Fi118 (kds)
yrkande 29 i motsvarande del.
dels att utskottets hemställan under 95
bort ha följande lydelse:
95.           beträffande
dagpenningberäkningen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi118 yrkande 29 i denna del
avslår   proposition  1995/96:222
yrkande 27 i denna del samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

159. Ersättning till deltidsarbetslösa
(mom. 100)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken     Ersättning     till
deltidsarbetslösa  bort  ha  följande
lydelse:
Liksom  Vänsterpartiet ser  utskottet
stora problem med deltidsarbetslösheten.
De   förändringar  som  regeringen
genomförde hösten 1995 leder till att
man gör om fasta deltidstjänster till
visstidsanställningar.       Många
deltidsanställda säger också upp sig för
att få rätt till heltidsstämpling. I
avvaktan på arbetsrättsliga reformer bör
dessa regler upphävas.
Med det anförda tillstyrker utskottet
motion Fi116 (v) yrkande 54.
dels att utskottets hemställan under 100
bort ha följande lydelse:
100.  beträffande ersättning till
deltidsarbetslösa
att  riksdagen  bifaller  motion
1995/96:Fi116 yrkande 54 samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
160. Allmän arbetslöshetsförsäkring
(mom. 101)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Allmän arbetslöshetsförsäkring
bort ha följande lydelse:
Regeringens förslag till förändring av
arbetslöshetsförsäkringen är ogenomtänkt
och ur rättstillämpningssynpunkt mycket
svårhanterligt. I stället för  detta
förslag    borde   en    allmän
arbetslöshetsförsäkring som i högre grad
finansieras  med  egenavgifter  ha
återinförts  enligt den  modell  som
infördes  av  den  förra  borgerliga
regeringen.  Därigenom  skulle  den
enskilde ha ett verkligt val om hur han
eller  hon vill ordna sin  fackliga
tillhörighet             och
arbetslöshetsförsäkring.  Försäkringen
skulle  också  medverka  till  att
löneavtalen  inte  leder  till  ökad
arbetslöshet.    Karaktären    av
omställningsförsäkring       måste
understrykas.
Det  är felaktigt att rätten  till
ersättning  skall vara  beroende  av
anknytning till en facklig organisation.
Av principiella skäl och av rättviseskäl
bör en inkomstrelaterad ersättning kunna
ges till alla som har en fast förankring
på arbetsmarknaden. Detta har blivit än
mer påtagligt nu när staten kommit att
stå för den helt övervägande delen av
kostnaden för försäkringen.
Det  anförda innebär att  utskottet
tillstyrker motionerna A49 (m) yrkande
39 och Fi118 (kds) yrkande 28.
dels att utskottets hemställan under 101
bort ha följande lydelse:
101.    beträffande    allmän
arbetslöshetsförsäkring
att  riksdagen bifaller motionerna
1995/96:A49  yrkande   39   och
1995/96:Fi118 yrkande 28 samt som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
161. Finansiering av höjningen av
ersättningsnivån (mom. 102)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Finansiering av höjningen av
ersättningsnivån  bort  ha  följande
lydelse:
En  återgång  bör ske  till  80  %
ersättningsnivå. Höjningen bör enligt
utskottets  mening finansieras  genom
förändringar    på   försäkringens
inkomstsida, inte genom försämringar i
systemen. Vänsterpartiet pekar i sin
motion Fi116 på ett antal alternativ som
utskottet ser som möjliga lösningar. Det
gäller  en  begränsad  höjning  av
arbetsmarknadsavgiften   eller   av
bolagsskatten. En annan lösning är att
avstå  från  den  växling  mellan
sjukförsäkringsavgift        och
arbetsmarknadsavgift som  föreslås  i
proposition 209.
dels att utskottets hemställan under 102
bort ha följande lydelse:
102. beträffande finansiering  av
höjningen av ersättningsnivån
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 52 och  med
avslag  på  motion  1995/96:Fi117
yrkandena 64 och 65 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
162. Finansiering av höjningen av
ersättningsnivån (mom. 102)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Finansiering av höjningen av
ersättningsnivån  bort  ha  följande
lydelse:
Som Miljöpartiet föreslår bör ett s.k.
brutet tak införas i försäkringen. Det
innebär att ersättning lämnas med 80 %
av inkomsten upp till brytpunkten 4,2
basbelopp. Höjningen finansieras genom
att inkomstbortfall därutöver ersätts
med 40 %.
Utskottet biträder med det  anförda
motion Fi117 (mp) yrkandena 64 och 65.
dels att utskottets hemställan under 102
bort ha följande lydelse:
102. beträffande finansiering  av
höjningen av ersättningsnivån
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 64 och 65
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Fi116 yrkande 52 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
163. Förslag på tilläggsbudget
(textavsnittet)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser att
den del av utskottets yttrande under
rubriken Förslag på tilläggsbudget som
börjar med Utskottet noterar med  och
slutar   med   invändningar   mot
finansieringen  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i  motion
Fi109  (m) att endast 2,8 miljarder
kronor  av den av regeringen totalt
föreslagna inleveransen från Securum bör
tas i anspråk. Detta belopp motsvarar
bortfallet av stämpelskatt åren 1996 och
1997. Vad i övrigt kan erhållas vid en
avveckling av Securum bör användas för
att  nedbringa budgetunderskottet och
statsskulden.
164. Förslag på tilläggsbudget
(textavsnittet)
Anne Wibble (fp) anser att den del av
utskottets  yttrande  under  rubriken
Förslag på tilläggsbudget som börjar med
 Utskottet noterar med och slutar med
 invändningar mot finansieringen  bort
ha följande lydelse:
Utskottet avvisar, i likhet med motion
Fi110  (fp), bestämt den undermåliga
finansieringen av regeringens förslag.
Förslaget minskar trovärdigheten i den
pågående budgetsaneringen. Att använda
inleveranser från Securum, vilket  i
praktiken            innebär
fastighetsförsäljningar, till statliga
utgifter är oacceptabelt. De fastigheter
som Securum äger har staten övertagit
som en följd av bankkrisen. Försäljning
av  dessa har i ett tidigare skede
betraktats  som en återbetalning  av
bankstöd.  Kostnaderna för bankstödet
lånades  upp  och  belastar   nu
statsskulden. Det enda rimliga är att
intäkter från fastigheter som försäljs
används  till  att  betala  av  på
statsskulden.
165. Arbetsgivarperioden i
sjukförsäkringen (mom. 103)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Arbetsgivarperioden   i
sjukförsäkringen  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet anser att den nyligen
beslutade    förlängningen    av
arbetsgivarperioden från två till fyra
veckor bör undanröjas. Åtgärden kan som
regeringen   själv  framhåller   i
propositionen  ses  som  en  ren
skattehöjning, eftersom  arbetsgivarna
inte fått någon kompensation. De nya
reglerna medför ökade kostnader för att
anställa och drabbar särskilt hårt i de
mindre  och  medelstora  företagen.
Utskottet tillstyrker med det anförda
motionerna Fi110 (fp) yrkande 9 och A46
(kds) yrkande 10.
dels att utskottets hemställan under 103
bort ha följande lydelse:
103. beträffande arbetsgivarperioden
i sjukförsäkringen
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:A46 yrkande 10 och
1995/96:Fi110 yrkande 9  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,


166. Arbetsgivarperioden i
sjukförsäkringen (mom. 103)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Arbetsgivarperioden   i
sjukförsäkringen  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet  anser  ej  att  de
nuvarande     reglerna      om
arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen
bör förlängas från två till fyra veckor.
En sådan åtgärd skulle verka påtagligt
hämmande  för  möjligheterna   att
nyanställa  i de små och medelstora
företagen. I likhet med motionärerna
bakom motion A46 (kds) avvisar utskottet
också förslaget av sociala skäl eftersom
det kan försvåra för dem som inte har
god  hälsa att få anställning.  Vad
utskottet här anfört bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 103
bort ha följande lydelse:
103. beträffande arbetsgivarperioden
i sjukförsäkringen
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:A46 yrkande 10 och
1995/96:Fi110 yrkande 9  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
167. Rehabilitering (mom. 104)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Rehabilitering bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet har uppfattningen att en
stor grupp anställda kommit att  få
sådana svårigheter på arbetsmarknaden
att  behov uppstått av mer bestämda
rehabiliteringsåtgärder.     Enligt
utskottet   kan   det   nuvarande
rehabiliteringssy-stemets  effektivitet
starkt ifrågasättas. Lagstiftning och
kontroll inom rehabiliteringsområdet är
sannolikt lika trubbiga verktyg här som
inom andra områden relaterade till en
modern arbetsmarknad. Ett ändamålsenligt
rehabiliteringssystem   bör   enligt
utskottets uppfattning bygga på ett mer
direkt samarbete med företagen. Såsom
motionärerna    föreslagit    kan
rehabiliteringen   sannolikt   bli
effektivare  om överenskommelser  med
företagen träffas som innebär att dessa
svarar     för     preciserade
rehabiliteringsuppgifter. Med hänvisning
till vad utskottet här anfört tillstyrks
motion A49 (m) yrkande 53. Motion Fi116
(v) yrkande 27 avstyrks av utskottet.
dels att utskottets hemställan under 104
bort ha följande lydelse:
104. beträffande rehabilitering
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkande 53 och med avslag
på motion 1995/96:Fi116 yrkande 27
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
168. Rehabilitering (mom. 104)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Rehabilitering bort ha följande
lydelse:
Finansutskottet vill peka på att det i
Arbetsmarknadspolitiska    kommitténs
betänkande finns förslag om samordnad
rehabilitering  som  innebär   att
försäkringskassan,  arbetsförmedlingen
och    kommunen    bildar    en
samverkansorganisation på lokal nivå för
planering   och   beställning   av
rehabiliterings-    och    andra
arbetsförberedande insatser. Utskottet
anser  att  en  samordning  av  de
finansiella  resurserna med  säkerhet
skulle innebära betydande fördelar för
såväl individen som samhället. Förslagen
har utarbetats i samråd med Sjuk- och
arbetsskadekommittén. Enligt utskottets
mening bör regeringen mot bakgrund av
det  anförda snarast återkomma  till
riksdagen   med   förslag   till
förverkligande  av  nämnda  åtgärder.
Finansutskottet tillstyrker  med  det
anförda motion Fi116 (v) yrkande 27 och
avstyrker motion A49 (m) yrkande 53.
dels att utskottets hemställan under 104
bort ha följande lydelse:
104. beträffande rehabilitering
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 27 och  med
avslag på motion 1995/96:A49 yrkande
53 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
169. Förtidspensionering (mom. 105)
Lars Bäckström (v) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Förtidspensionering bort  ha
följande lydelse:
Finansutskottet   konstaterar   att
förtidspension framdeles enbart kommer
att  medges  av medicinska  orsaker.
Orsaken härtill är bl.a. en strävan mot
en  renodling av ersättningssystemen.
Detta innebär dock att behövande kan
komma att falla mellan olika system.
Utskottet  är  positivt  till  att
förtidspension  som  ett  sätt  att
utestängas från arbete minimeras men
menar att pressen på den enskilde i
dagens svåra arbetsmarknadsläge kan bli
alltför  stor.  Särskilt  svår  är
arbetsmarknaden för personer  i  60-
årsåldern.
I  propositionen föreslås av  denna
anledning att särskilda åtgärder vidtas
för att ge sysselsättning åt personer i
eldern 55-64 år. Utskottet anser att i
vart fall personer vars oförmåga är
något nedsatt av medicinska skäl inte
skall  behöva  omfattas  av  sådana
åtgärder.  I stället bör  de  kunna
beviljas  pension  enligt  en  s.k.
modifierad    äldreregel    inom
förtidspensioneringen.  Finansutskottet
tillstyrker mot bakgrund av det anförda
motion Fi116 (v) yrkande 28.
dels att utskottets hemställan under 105
bort ha följande lydelse:
105. beträffande förtidspensionering
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi116 yrkande 28 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
170. Samordning av olika
ersättningssystem (mom. 106)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken   Samordning   av   olika
ersättningssystem  bort  ha  följande
lydelse:
Finansutskottet noterar att det  för
närvarande  pågår  ett  omfattande
utrednings- och översynsarbete när det
gäller  de olika ersättningssystemen.
Sjuk- och arbetsskadekommittén har haft
till uppgift att lägga fram ett förslag
till  ohälsoförsäkring, och i ARBOM-
utredningen  utreds  rätten   till
arbetslöshetsersättning.  Vidare  har
Studiemedelskommittén nyligen lagt fram
ett    förslag    till    nytt
studiemedelssystem. Utskottet anser att
det  finns  en klar risk  för  att
resultaten kan komma att leda till en
ökad   splittring   mellan   olika
ersättningssystem och en cementering av
uppdelningen mellan olika sektorer. I
stället bör man enligt utskottets mening
avdramatisera skillnaderna mellan olika
system  genom att så långt  möjligt
harmonisera dem. För att få en nödvändig
samordning  till  stånd  bör  enligt
utskottet en parlamentarisk beredning
tillsättas med uppgift att utarbeta ett
samlat och samordnat förslag som bygger
på de förslag som de olika utredningarna
och kommittéerna lagt fram och kommer
att  lägga  fram. Med  det  anförda
tillstyrker utskottet motion Fi117 (mp)
yrkandena 58 och 59.
dels att utskottets hemställan under 106
bort ha följande lydelse:
106. beträffande samordning av olika
ersättningssystem
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkandena 58 och 59 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
171. Förmånsrätt och lönegaranti (mom.
107)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken  Förmånsrätt och lönegaranti
bort ha följande lydelse:
Finansutskottet delar de uppfattningar
som förts fram i motion A49 (m) om att
statens  privilegium  i  form  av
förmånsrätt  för  skatter  framför
exempelvis leverantörer bör avskaffas
samt att den otympliga och för staten
kostsamma lönegarantin bör förenklas.
Dessa förändringar skulle leda  till
omedelbara och påtagliga förbättringar
när  det gäller förutsättningar  för
företagande.
Vad först gäller statens förmånsrätt
för skatter konstaterar utskottet  i
likhet med motionärerna att rättsläget i
dag - med de dåliga förutsättningar som
gäller för företagande - uppfattas som
omotiverat och orättvist. Som anförts i
motionen  är  skatteförmånsrätten  en
väsentlig omständighet när företag skall
räddas genom en rekonstruktion. Staten
är regelmässigt den borgenär som har
bäst   inblick  i  en  gäldenärs
betalningsförmåga. Staten kan därför på
ett tidigt stadium bli varse tecken på
betalningssvårigheter i ett företag. Om
förmånsrätten för skatter och allmänna
avgifter togs bort skulle staten få ett
incitament att tidigare ingripa i ett
företag som befinner sig i begynnande
ekonomiska svårigheter. Staten skulle
härvid som likaberättigad med  andra
oprioriterade fordringsägare få större
möjligheter att verka för lösningar utom
konkurs. Statens företrädare skulle vid
ackordsförhandlingar inte behöva hävda
att staten skall ha full utdelning innan
exempelvis  leverantörer  får  någon
utdelning. Det allmänna kommer därmed
att  få ett större intresse av att
medverka  till ekonomiska uppgörelser
mellan  gäldenären och  borgenärerna.
Detta kommer att främja möjligheterna
till företagsrekonstruktion. Ett annat
väsentligt skäl att slopa förmånsrätten
för skatter är att utdelningen till
oprioriterade  borgenärer  härigenom
skulle komma att öka. Därmed stärks
leverantörernas ställning, och antalet
följdkonkurser     för     denna
borgenärskategori kan förväntas minska.
Utskottet vill understryka att en sådan
reform  väsentligt  skulle   gynna
borgenärernas ställning i allmänhet i
ett rekonstruktionsförfarande och därmed
skapa betydligt bättre förutsättningar
för lyckosamma rekonstruktioner.
Enligt utskottets mening behöver några
ytterligare utredningar i denna fråga
inte  komma till stånd. Erforderliga
lagförslag, som har remissbehandlats,
finns  redan  i Insolvensutredningens
slutbetänkande (SOU 1992:113) Lag om
företagsrekonstruktion. Regeringen bör,
enligt utskottets mening, omgående lägga
fram  ett förslag för riksdagen  om
avskaffande  av  förmånsrätten  för
fordringar  på skatter och  allmänna
avgifter.
När det sedan gäller lönegarantin anser
utskottet i likhet med motionärerna att
ett nytt lönegarantisystem bör utformas
efter förebild av den ordning som gäller
inom  den  allmänna sjukförsäkringen.
Härigenom  skulle  hanteringen  av
löneersättningen vid konkurs förenklas
och  kostnaderna  nedbringas.   De
arbetsgivaravgifter som är avsedda att
finansiera  lönegarantisystemet  bör
sålunda tillföras försäkringskassorna.
Försäkringskassan   skall   utbetala
garantimedel till de anställda vilka
förvaltaren i konkursen har anmält för
kassan. Den anställde har sedan, som
varje annan borgenär, att bevaka sin
fordran enligt anställningsavtalet med
arbetsgivaren. Det åligger förvaltaren
att vid utdelning på lönefordran göra
avdrag för vad löntagaren erhållit i
lönegarantimedel från försäkringskassan.
Systemet  bör vidare möjliggöra  för
förvaltaren att vid avvecklingen  av
konkursföretaget eller en rekonstruktion
låta anställda arbeta vidare. Genom det
föreslagna     systemet     blir
administrationen enklare och billigare
samtidigt  som  möjligheterna  till
missbruk     och    otillbörliga
konkurrensfördelar minskar.  Det  bör
enligt utskottets mening ankomma  på
regeringen att i enlighet med de nu
angivna  riktlinjerna utforma förslag
till ett nytt lönegarantisystem  och
därefter återkomma till riksdagen med
erforderliga lagförslag.
Utskottet anser mot bakgrund av det
anförda att motion A49 (m) yrkandena 23
och 24 bör tillstyrkas.
dels att utskottets hemställan under 107
bort ha följande lydelse:
107. beträffande förmånsrätt  och
lönegaranti
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:A49 yrkandena 23 och 24 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,

172. Stöd till kulturarbetare (mom. 108)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att finansutskottets yttrande under
rubriken Stöd till kulturarbetare bort
ha följande lydelse:
Finansutskottet kan konstatera att många
kulturarbetare  lever  under  svåra
ekonomiska  villkor  samtidigt  som
arbetslösheten i denna yrkesgrupp är
mycket hög. Det stöd som i dag utgår som
ett särskilt selektivt och individuellt
konstnärsstöd gynnar enligt utskottets
mening  konstformer  med  akademisk
tradition och missgynnar andra former av
skapande och konstupplevelser. Mot den
bakgrunden är enligt utskottets mening
ett mer generellt stöd i form av ett
konstnärstillägg att föredra. Som anförs
i motion Fi117 (mp) bör stödet till
kulturarbetare prövas enligt en bredare
och mer allmän grund och utgå som ett
konstnärstillägg med den principiella
utformning    som    anges    i
Kulturutredningens      betänkande
Kulturpolitikens   inriktning   (SOU
1995:84). Stödet bör, i enlighet med vad
som föreslås i motionen, vara generellt
och motsvara 70 % av inkomsten upp till
50 000 kr per år och således uppgå till
högst  35  000 kr. Vid en  inkomst
överstigande 80 000 kr per år bör stödet
avtrappas för att helt upphöra vid en
årsinkomst om 150 000 kr.
En stor del av kultursektorn erhåller i
dag bidrag via AMS. Eftersom det bör
ankomma på kultursektorn och inte på AMS
att avgöra vilka kulturaktiviteter som
bör bli föremål för ekonomiskt stöd är
dagens      system      mycket
otillfredsställande.         Ett
konstnärstillägg enligt ovan  skissad
modell torde även i det avseendet vara
att föredra.
Utskottet anser att regeringen  bör
återkomma till riksdagen med förslag om
ett konstnärstillägg i enlighet med vad
utskottet här anfört. Motion Fi117 (mp)
yrkande 23 tillstyrks av utskottet.
dels att utskottets hemställan under 108
bort ha följande lydelse:
108. beträffande stöd till
kulturarbetare
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Fi117 yrkande 23 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
Särskilda yttranden
1. Utgiftstak och fördelning på
utgiftsområden (mom. 4)
Roy Ottosson (mp) anför:
Vid  behandlingen av vårpropositionen
föreslog  Miljöpartiet de gröna  att
utgiftstaket skulle fastställas  till
724, 714 resp. 712 miljarder kronor för
åren 1997-1999. De förslag som vi nu
lägger fram i motionerna Fi112 (mp) och
Fi117 (mp) föranleder ingen ändring av
våra tidigare förslag till utgiftstak.
Vad   gäller   fördelningen   på
utgiftsområden återkommer vi till denna
fråga  vid  behandlingen av  höstens
budgetproposition.
2. Riksbankens uppgifter (mom. 7)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Mats Odell (kds),
Per Bill (m) och Bo Lundgren (m) anför:
En trovärdig och långsiktigt hållbar
sanering av de offentliga finanserna är
en viktig förutsättning för att bringa
ned den fortfarande höga räntenivån. Det
är  också  avgörande med  en  stark
trovärdighet   för   en   hållbar
inflationsbekämpning.    Riksbankens
formella oberoende måste därför stärkas.
Målet  att  värna penningvärdet  bör
lagfästas, liksom förbud för fullmäktige
att ta emot instruktioner.
3. Riksbankens uppgifter (mom. 7)
Lars Bäckström (v) anför:
Liksom motionären anser Vänsterpartiet
att  det  är viktigt att värna  om
Riksbankens ställning som institution
under riksdagen. Vi motsätter oss vidare
ett svenskt medlemskap i den monetära
unionen (EMU). Målen för Riksbanken bör
förutom  att  värna  ett  stabilt
penningvärde  vara att  främja  full
sysselsättning och hållbar tillväxt. Då
riksdagen nyligen behandlat yrkanden som
rör Riksbankens ställning har vi dock
för närvarande inget yrkande i detta
avseende.   Vänsterpartiet   avser
emellertid  att i samband  med  den
allmänna  motionstiden  hösten  1996
återkomma till dessa frågor.
4. Tillfällig nedsättning av
stämpelskatt i vissa fall (mom. 9)
Anne Wibble (fp) anför:
Jag  har inget att invända mot att
stämpelskatten sätts ned tillfälligt,
men finner andra skäl till att biträda
regeringens förslag än de regeringen
anför i propositionen.
Sänkningen av stämpelskatten är, liksom
det nyligen beslutade ROT-programmet, en
ytterligare skattefavör för bygg- och
fastighetsbranschen,  vid  sidan  av
jordbruket Sveriges mest subventionerade
och  reglerade  bransch.  Folkpartiet
godtar  dock  förslaget  om  sänkt
stämpelskatt vid fastighetsöverlåtelse
av den anledningen att det finns goda
skäl att försöka underlätta rörligheten
på bostadsmarknaden i detta katastrofala
sysselsättningsläge.
Folkpartiet avvisar dock regeringens
argumentation  för  sänkningen  av
stämpelskatten, nämligen tanken på att
skapa  förutsättning för nyproduktion
genom att denna väg försöka driva upp
priserna  på  överlåtelser.  Skall
nyproduktion av framför allt  småhus
komma i gång krävs att man i stället
inriktar sig på att sänka kostnaderna
för sådan nyproduktion så att det den
vägen  blir  konkurrenskraftiga  och
attraktiva bostäder.

5. Fastighetsskatt (mom. 10)
Lars Bäckström (v) anför:
Eftersom      frågan      om
fastighetsskattesystemets   utformning
kommit  att  aktualiseras  i  detta
betänkande vill vi från Vänsterpartiets
sida hänvisa till det ställningstagande
vi  tidigare  gjort i denna  fråga.
Vänsterpartiet har som del i en  en
uppgörelse  med  regeringen  biträtt
förslag om höjd fastighetsskatt. Vi har
dock samtidigt genom motionsyrkanden och
reservationer  klargjort  att  det
erfordras särskilda lösningar i samband
med kraftigt förhöjda taxeringsvärden
för fastboende i särskilt attraktiva
områden. Regeringen har deklarerat att
man avser att återkomma med förslag till
lösning på detta problem. Och tidigare
sades att det skulle ske en redovisning
under  våren 1996 eller som  senast
halvårsskiftet 1996. Vänsterpartiet har
klargjort att vi är villiga att medverka
i  en  arbetsgrupp  för  att  finna
konstruktiva lösningar, och vi har även
redovisat principer för hur lindringar
kan ske. Tyvärr har regeringen inte
tagit fasta på dessa öppningar från
Vänsterpartiets sida. Regeringen  har
inte heller redovisat några förslag. I
dagarna  har  dock  meddelats  att
regeringen  avser att återkomma  med
förslag   under   hösten   1996.
Vänsterpartiet beklagar att regeringen
förhalat frågan då detta har förorsakat
en omfattande oro bland den bofasta
befolkningen i de aktuella områdena. Det
är nödvändigt att regeringen lever upp
till  sina  utfästelser och  snarast
redovisar ett förslag i frågan.
Vad gäller behovet av stimulanser för
miljöriktiga   investeringar   anser
Vänsterpartiet  att  förslaget  är
intressant men att en mer  utförlig
prövning ligger utanför ramen för det
nu aktuella betänkandet. Frågan bör dock
aktualiseras i samband med  en  mer
genomgripande    reformering    av
bostadspolitiken           och
fastighetsbeskattningen, frågor som för
övrigt för närvarande utreds i särskild
ordning. Vänsterpartiet avser dock att
återkomma till denna fråga.

6. Fastighetsskatt (mom. 10)
Roy Ottosson (mp) anför:
En   kortfattad   redovisning   av
Miljöpartiets principiella inställning i
den fråga om fastighetsskattesystemets
utformning  som  aktualiserats  genom
Kristdemokraternas motion framgår av det
särskilda  yttrande som Miljöpartiets
företrädare avgav i bostadsutskottets
betänkande 1995/96:BoU10 tidigare i vår.
Vad gäller frågan om åtgärder för att
minska  problemen med kraftigt  höjd
fastighetsskatt i skärgårdsområdena och
andra särskilt utsatta områden delar jag
utskottets uppfattning att ett förslag
måste presenteras snarast. Miljöpartiet
har för sin del i olika sammanhang
redovisat  förslag  som  kan  minska
problemen.
7. Beskattning av royalty och patent,
m.m. (mom. 20, såvitt avser
nuvärdesavskrivning)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anför:
Med  tanke på de stora ackumulerade
vinster som finns i vissa företag skulle
det vara rimligt att införa en rätt till
nuvärdesavskrivning. I motion A49 (m)
anförs att en nuvärdesavskrivning  i
första  hand bör avse maskiner  och
motsvarande inventarier. Enligt motionen
bör  man  också överväga motsvarande
regler för byggnader. På så sätt kan
företag  redan från  början  se  de
ekonomiska  konsekvenserna  av  en
investering.
Vi instämmer i uppfattningen att dessa
förbättringar bör genomföras. Regeringen
bör skyndsamt lägga fram förslag till de
lagändringar som behövs. Om regeringen
inte  lägger fram förslag med denna
innebörd   innan   den   allmänna
motionstiden, avser vi att återkomma i
frågan.
8. Energibeskattningen (mom. 25)
Anne Wibble (fp) anför:
När  riksdagen  tog  ställning  till
förslagen om höjda energiskatter yrkade
Folkpartiet liberalerna på en samtidig
och    större    sänkning    av
arbetsgivaravgifterna.  Vårt  förslag
avslogs  emellertid.  Vi  avser  att
återkomma till frågan om energiskatter,
arbetsgivaravgifter    etc.    vid
behandlingen     av     höstens
budgetproposition.
9. Översyn av reglerna inom
tjänstesektorn (mom. 28)
Lars Bäckström (v) anför:
Vänsterpartiet  har  tidigare  genom
motioner liksom i en reservation till
detta betänkande avseende avsnittet om
nedsättning av socialavgifter anvisat en
modell för lättnader i beskattningen av
den        arbetskraftsintensiva
tjänstesektorn. Vi har dessutom uttalat
att vi gärna ser en bred beredning som
belyser vilka åtgärder som är  bäst
ägnade att stärka sysselsättningen i
tjänstesektorn. Vänsterpartiet vill dock
bestämt avvisa tankarna på att  via
skattereduktioner  eller  skatteavdrag
gynna privata hushållstjänster, genom
s.k. pigavdrag och liknande åtgärder.
Vänsterpartiet ser det som positivt att
regeringen i proposition 222 aviserar
att den avser att i särskild ordning
göra  en  översyn av reglerna  inom
tjänstesektorn. Vänsterpartiet är berett
att  aktivt medverka till en  sådan
översyn. Vi vill dock betona att det är
viktigt att en översyn inte  främst
riktas in på privata hushållstjänster
som  konsumeras  i  hemmet.  Enligt
Vänsterpartiets mening är det viktigt
att  den  av  regeringen  aviserade
beredningen ges en bred inriktning så
att den omfattar hela tjänstesektorn.
10. Program för samarbete och utveckling
inom Östersjöregionen (mom. 33)
Mats Odell (kds) anför:
Det råder stor oklarhet om det stöd
avseende livsmedelsexport som aviseras i
propositionen. Jag är kritisk mot den
typ  av  opreciserade  förslag  som
regeringen lägger fram i propositionen.
Ett grundläggande krav är att förslagens
innebörd  skall gå  att  uttyda  av
propositionstexten.
Regeringens förslag om stöd till svensk
exportindustri, bl.a. avseende export av
livsmedel till Baltikum, har såväl en
sakpolitisk som en moralisk dimension.
Sverige  ingår  i  EU:s  gemensamma
jordbrukspolitik. Det svenska jordbruket
får  därigenom  subventioner,  liksom
exportstöd. Redan mot den bakgrunden är
det  svårbegripligt  att  regeringen
aviserar ytterligare stöd, om än  i
propositionen opreciserat, till svensk
livsmedelsexport.
Estland hör till de länder som har
gjort långtgående liberaliseringar av
jordbrukssektorn. Att i ett sådant läge
överväga ytterligare stöd för svensk
livsmedelsexport till bl.a. Estland vore
att medvetet söka slå ut bl.a. estnisk
livsmedelsproduktion.
11. Lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna (mom. 67)
Anne Wibble (fp) anför:
Det  är  positivt  att  den  lokala
arbetsförmedlingens   ansvar   för
verksamheten ökar. Den lokala kännedomen
och  närheten kan här vara en stor
fördel. Dock finns det anledning att
påminna om vad som anförs i Folkpartiets
motion Fi123, nämligen tendensen att
kommunalisera  arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadspolitiken bör förbli en
statlig   angelägenhet   med   ett
övergripande nationellt ansvar.
12. Arbetsplatsintroduktion, datortek,
rekryteringsstöd och beredskapsarbete,
utbildningsvikariat, pendlingsstöd
(mom. 73-76 och 78)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anför:
I  Moderata  samlingspartiets  motion
1995/96:Fi78   med  anledning   av
vårpropositionen föreslogs en lägre ram
för   de   arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna än regeringen föreslog. Vi
utgick från att vissa åtgärder skulle
avvecklas, ersättas eller ges en annan
utformning.
I samband med höstens budgetbehandling
kommer vi att närmare precisera vår
politik  bl.a.  med  avseende  på
utbildningsvikariat,  beredskapsarbete,
rekryteringsstöd och pendlingsstöd. I
avvaktan på denna behandling är  vi
beredda att acceptera de stramare regler
regeringen föreslår i fråga om dessa
åtgärder.
När det gäller datorteken avvisar vi
regeringens förslag om nyinvesteringar i
bl.a. utrustning. Vi har redan tidigare
haft  betänkligheter mot  att  öppna
datorteken för alla. Verksamheten bör
enligt vår mening vara riktad till unga,
och andra bör komma i fråga endast i mån
av plats. Vi upprepar också ett tidigare
framfört krav att inte bara utrustningen
utan  även datortekverksamheten skall
upphandlas i konkurrens.
Vi   välkomnar   slutligen   att
anställningskravet          vid
arbetsplatsintroduktion tas bort. Som vi
varnade för redan då anställningskravet
infördes riskerade åtgärden härigenom
att få en alltför begränsad omfattning.
13. Nya former för sysselsättning åt
arbetslösa (mom. 82)
Lars Bäckström (v) anför:
Regeringen aviserar att den avser att
återkomma  med  förslag  om  lokala
arbetscentrer.
Förslaget är mycket allmänt hållet och
frågor  om  juridisk  form   och
avgränsningen mellan de  kommersiella
inslagen   och  utbildnings-   och
praktikinslagen är inte belysta på något
tydligt  sätt.  Förslaget  innehåller
enligt  min  uppfattning risker  för
inlåsningseffekter, liksom risk för att
a-kasseersättning  skulle  ligga  som
lönenorm. Det finns anledning att gå
igenom  alla juridiska och praktiska
svårigheter på ett mer systematiskt sätt
innan regeringen återkommer med  ett
konkret förslag. Först därefter är det
möjligt att ta ställning till idén om
lokala arbetscentrer.


14. Avslag på lagförslagen (mom. 91-98)
Lennart Hedquist, Fredrik Reinfeldt, Per
Bill och Bo Lundgren (alla m) anför:
Moderata  samlingspartiet föreslår  i
reservation 152 att regeringens förslag
till ändringar i ALF och KAS skall
avslås i sin helhet. Vi har därför
avstått från att i reservationer yrka
avslag  på  de  moment  som  rör
lagförslagens detaljer.
15. Avslag på lagförslagen (mom. 91-98)
Lars Bäckström (v) anför:
Vänsterpartiet föreslår i reservation
153  att  regeringens  förslag  till
ändringar i ALF och KAS skall avslås i
sin helhet. Jag har därför avstått från
att i reservationer yrka avslag på de
moment som rör lagförslagens detaljer.

16. Avslag på lagförslagen (mom. 91-98)
Roy Ottosson (mp) anför:
Miljöpartiet föreslår i reservation 154
att regeringens förslag till ändringar i
ALF och KAS skall avslås i sin helhet.
Det  innebär självklart att vi inte
heller står bakom detaljförändringarna i
den berörda lagstiftningen som följer av
regeringens förslag. Jag har  därför
avstått från att i reservationer yrka
avslag  på  de  moment  som  rör
lagförslagens detaljer.
17. Förtidspensionering (mom. 104)
Lennart Hedquist (m), Anne Wibble (fp),
Fredrik Reinfeldt (m), Per Bill (m) och
Bo Lundgren (m) anför:
Vi har från Moderata samlingspartiet och
Folkpartiet  liberalerna ingen  annan
mening än utskottet när det gäller de
motionsyrkanden om de s.k. äldrereglerna
som  behandlas  i  de  nu  aktuella
motionerna. Däremot har vi andra förslag
till      förändringar      i
förtidspensionssystemet som framgår av
vad vi anfört i våra reservationer om
riktlinjerna  för  den  ekonomiska
politiken.
18. Allmänt om riksdagens behandling av
sysselsättningsfrågorna
Anne Wibble (fp) anför:
När  det  stod  klart  att  interna
motsättningar inom regeringspartiet om
främst arbetsrätten hade stoppat den
till    i    maj    utlovade
sysselsättningspropositionen    ansåg
Folkpartiet liberalerna att riksdagen
måste ta initiativet i kampen mot den
stigande arbetslösheten. Med stöd av
bestämmelsen  i riksdagsordningen  om
motionsrätt vid händelse av särskild
vikt  väckte vi därför  en  motion.
Resultatet av denna åtgärd, och andra
åtgärder från oppositionen, resulterade
i två propositioner från regeringen,
dock utarbetade i all hast.
Folkpartiet    liberalerna    har
koncentrerat sitt arbete på att förmå
riksdagen att dels anta ett ambitiösare
mål för sysselsättningspolitiken än det
av regeringen föreslagna, dels förskjuta
tyngdpunkten i åtgärdspaketet mot fler
åtgärder     som     förbättrar
företagsklimatet.
Den   mängd   aviseringar   och
utredningsuppdrag  som   nämns   i
propositionerna  avser   Folkpartiet
liberalerna  att  återkomma  till  i
motioner under den allmänna motionstiden
eller när regeringen återkommer  med
preciserade förslag. Det faktum att jag
i  reservationer  eller  särskilda
yttranden  inte  kommenterat  vissa
resonemang kan således inte tas till
intäkt för att jag accepterat dem. Det
gäller t.ex. barntillägget i svux/svuxa,
fördelningen   av   högskoleplatser,
åtgärder mot buller m.m. Det gäller
också  de olika regelförändringar  i
arbetslöshetsförsäkringen      som
finansutskottet            på
arbetsmarknadsutskottets inrådan - och
med ändring av regeringens förslag -
föreslår.    Jag   anser    att
arbetslöshetsförsäkringen bör utformas
som en allmän försäkring, till större
del  än  i  dag  finansierad  med
egenavgifter.
Lagförslag i proposition 222
1  Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:537) om ändring i lagen (1978:69)
om försäljningsskatt på motorfordon
2  Förslag till lag om ändring i
fordonsskattelagen (1988:327)
3  Förslag till lag om ändring i
bilskrotningslagen (1975:343)
4  Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt
5  Förslag till lag om tillfällig
nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
6  Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter
7  Förslag till lag om upphävande av
lagen (1994:1851) om skattelättnader för
sparande i allemansfond
8  Förslag till lag om
arbetslivsutveckling
Härigenom föreskrivs följande.
1  §  Den som av länsarbetsnämnden
anvisats   till   verksamhet   för
arbetslivsutveckling skall inte anses
som  arbetstagare när han deltar  i
verksamheten.  När  sådan  verksamhet
bedrivs på en arbetsplats, skall han
dock likställas med arbetstagare vid
tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4
och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ samt
7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160).
Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs
om arbetsgivare gälla den som upplåtit
en  arbetsplats  för verksamhet  för
arbetslivsutveckling.
2 §  Den tid under vilken en arbetslös
deltagit   i   verksamhet   för
arbetslivsutveckling i  enlighet  med
länsarbetsnämndens anvisning utgör sådan
tid som enligt 7 § lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring eller 7 § lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
kvalificerar för en ny ersättningsperiod
inom  samma  ersättningstid.   Vid
bestämmande av ramtid enligt samma lagar
räknas inte tid då den arbetslöse varit
hindrad  att  arbeta  på  grund  av
deltagandet, i den mån  tiden  inte
jämställs enligt vad som nyss sagts.
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1997  och  gäller till utgången  av
december månad 1997.

9  Förslag till lag om offentliga
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa
Härigenom föreskrivs följande.
1  §  Den  som av länsarbetsnämnden
anvisats  en  arbetsmarknadspolitisk
åtgärd  i  form  av ett  offentligt
tillfälligt arbete för äldre arbetslösa
skall inte anses som arbetstagare hos
den  arbetsgivare som tillhandahåller
platsen.  Han eller hon skall  dock
likställas  med  arbetstagare  vid
tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4
§§ och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§
samt   7-9  kap.  arbetsmiljölagen
(1977:1160).
2 § Den tid under vilken en person
deltagit i ett offentligt tillfälligt
arbete i enlighet med länsarbetsnämndens
anvisning utgör sådan tid som enligt 7 §
lagen      (1973:370)      om
arbetslöshetsförsäkring eller 7 § lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
kvalificerar för en ny ersättningsperiod
inom  samma  ersättningstid.   Vid
bestämmande av ramtiden enligt samma
lagar räknas inte tid då personen varit
hindrad  att  arbeta  på  grund  av
deltagandet, i den mån  tiden  inte
jämställs enligt vad som nyss sagts.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1997  och  gäller till utgången  av
december 1998.
10  Förslag till lag om ändring i lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs att i fråga om
lagen      (1973:370)      om
arbetslöshetsförsäkring1
dels att 31 § skall upphöra att gälla,
dels att 6, 7, 8, 14, 15, 20, 29 och 30
§§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
6 §2
Rätt till ersättning vid arbetslöshet
föreligger, för försäkrad som  efter
senaste inträdet i arbetslöshetskassan,
1. varit medlem i kassan under minst
tolv  månader,  om  han  haft  sin
huvudsakliga försörjning genom avlönat
arbete för annans räkning, eller under
minst 24 månader, om han haft  sin
huvudsakliga    försörjning    som
självständig         företagare
(medlemsvillkor),
2. under en ramtid  2. under en ramtid
av  tolv  månader av  tolv  månader
omedelbart   före omedelbart före det
arbetslöshetens   att han eller hon
inträde   utfört anmält  sig  som
förvärvsarbete  i arbetssökande  hos
minst  80  dagar den   offentliga
fördelade på minst arbetsförmedlingen,
fem     månader utfört
(arbetsvillkor).   förvärvsarbete  i
Endast  dag  då minst nio månader
förvärvsarbete har (arbetsvillkor).
utförts i minst tre Endast  månad  då
timmar  får  här förvärvsarbete har
räknas  in.  Med utförts  i  minst
utfört        åttio timmar  får
förvärvsarbete    här räknas in. Med
avses även tid då utfört
den försäkrade haft förvärvsarbete
semester   eller avses även tid då
annars varit ledig den försäkrade haft
av  någon  annan semester   eller
anledning    än annars varit ledig
sjukdom,       av  någon  annan
tjänstgöring enligt anledning    än
lagen  (1994:1809) sjukdom,
om          tjänstgöring enligt
totalförsvarsplikt  lagen  (1994:1809)
eller barns födelse om
med  helt  eller totalförsvarsplikt
delvis  bibehållen eller barns födelse
lön.         med  helt  eller
delvis  bibehållen
lön.
Vid prövning av arbetsvillkoret bortses
från förvärvsarbete som
1.  arbetsgivaren  1.  arbetsgivaren
finansierat   med finansierat   med
stöd av       stöd av
- lagen (1995:411) -   förordningen
om tillfällig avvi (1986:414) om rekry
kelse  från lagen teringsstöd, eller
(1981:691) om socia
lavgifter, eller   -   förordningen
-   förordningen (1987:411) om bered
(1987:411) om bered skapsarbete, eller
skapsarbete, eller som
som
2. bedrivits med stöd av förordningen
(1984:523) om bidrag till arbetslösa
m.fl.    som    startar    egen
näringsverksamhet. Detta gäller  dock
inte  om  den försäkrade då arbetet
påbörjas uppfyller arbetsvillkoret med
annat förvärvsarbete än som nyss sagts.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
Föreligger  särskilda  skäl   får
regeringen  eller den myndighet  som
regeringen  bestämmer  medge   att
medlemsvillkoret  bestäms  till  tolv
månader för försäkrad, som haft sin
huvudsakliga    försörjning    som
självständig företagare.
Tid då förvärvsarbete har utförts får
icke  räknas  mer än en  gång  för
uppfyllande av arbetsvillkoret.
7 §3
För den som en gång Den som en gång har
har  påbörjat  en påbörjat     en
ersättningsperiod  ersättningsperiod
enligt denna  lag enligt denna  lag
gäller  följande. kan  uppfylla det
Vid uppfyllandet av arbetsvillkor  som
det  arbetsvillkor krävs för en  ny
som  skall  ligga ersättningsperiod
till grund för en inom     samma
ny          ersättningstid
ersättningsperiod  enligt 14 § första
skall med tid under stycket genom att
vilken en försäkrad inom en ramtid av
enligt 6 § skall ha tolv månader omedel
utfört     för bart före ansökan
värvsarbete   jäm om ersättning i den
ställas tid då den nya     ersätt
försäkrade      ningsperioden under
minst sex månader
1. deltagit i och,  -      utföra
om inte särskilda förvärvsarbete,
skäl hindrat det,  -  bedriva  egen
fullföljt  arbets näringsverksamhet
marknadsutbildning  med   stöd   av
eller yrkesinriktad förordningen
rehabilitering för (1984:523)    om
vilken   statligt bidrag     till
utbildningsbidrag  arbetslösa  m.fl.
utgått,       som  startar egen
2.    fullgjort näringsverksamhet,
tjänstgöring enligt  - delta i och, om
lagen  (1994:1809) inte särskilda skäl
om     totalför hindrar    det,
svarsplikt  eller fullfölja  arbets
fått    föräldra marknadsutbildning
penningförmån    eller yrkesinriktad
enligt    lagen rehabilitering för
(1962:381)    om vilken   statligt
allmän försäkring, utbildningsbidrag
i båda fallen dock lämnas, eller
tillsammans  högst  - delta i och om
två månader,     inte särskilda skäl
3.     utfört hindrar    det,
förvärvsarbete som fullfölja
arbetsgivaren    utbildning av annat
finansierat   med slag än arbetsmark
stöd av       nadsutbildning med
- lagen (1995:411) en   studiefinan
om    tillfällig siering     som
avvikelse   från motsvarar arbetslös
lagen (1981:691) om hetsersättningen
socialavgifter,   (nytt
eller        arbetsvillkor).
-   förordningen
(1987:411) om bered
skapsarbete,
4. bedrivit egen
näringsverksamhet   Här skall hänsyn
med   stöd   av tas  endast  till
förordningen     månad      då
(1984:523)    om förvärvsarbete
bidrag     till eller annan  ovan
arbetslösa  m.fl. nämnd  verksamhet
som  startar egen utförts under minst
näringsverksamhet.  80 timmar.
Med förvärvsarbete
likställs tjänstgör
ing  enligt lagen
(1994:  1809)  om
totalförsvarsplikt
eller tid med för
äldrapenningförmån
enligt    lagen
(1962:381)    om
allmän försäkring,
i båda fallen dock
tillsammans  högst
två månader.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
8 §4
Vid bestämmande av Vid bestämmande av
ramtid enligt 6 § ramtid enligt 6 och
räknas inte tid då 7 §§ räknas inte
försäkrad   varit tid  då försäkrad
hindrad att arbeta varit hindrad att
på grund av     arbeta på grund av
1. styrkt sjukdom,
2. heltidsutbildning som den försäkrade
har avslutat efter fyllda 25 år eller
som  har föregåtts av sammanhängande
förvärvsarbete på heltid i minst fem
månader,
3. tvångsvård enligt lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens
område,
5. vård av eget barn eller adoptivbarn
som inte har fyllt två år,
6.  beslut  enligt  smittskyddslagen
(1988:1472)   eller  livsmedelslagen
(1971:511) eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av sistnämnda lag.
Detsamma gäller tid då försäkrad har
fått föräldrapenningförmån enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller
varit hindrad att arbeta på grund av
1.   tjänstgöring  enligt   lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt,
2. arbetsmarknadsutbildning,
3.  yrkesinriktad  3.  yrkesinriktad
rehabilitering,  i rehabilitering,  i
den mån sådan tid den mån sådan tid
inte enligt 7  § inte enligt 7  §
jämställs med tid kvalificerar för en
under    vilken ny   ersättnings
förvärvsarbete har period.
utförts.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
14 §5
Ersättning  utgår Ersättning   som
under längst  300 grundar  sig  på
dagar        uppfyllandet av ett
(ersättningsperiod) sådant    arbets
.  Har  försäkrad villkor som avses i
uppnått  55  års 6 § lämnas under
ålder     innan längst  tre  år
ersättningsperioden räknat från och med
gått till ända, är den     första
perioden i stället karensdagen i den
450 dagar.      första
ersättningsperioden
(ersättningstid).
Denna tid förlängs
om den försäkrade
under
ersättningstiden
utfört    sådant
förvärvsarbete som
avses i 6 § eller
genomgått  utbild
I          ning som inte är
ersättningsperioden arbetsmarknads
inräknas    inte utbildning.
dagar, under vilka Ersättningstiden
den försäkrade har får  dock  inte
anvisats verksamhet överstiga fyra år.
för          Ersättning enligt
arbetslivsutvecklin första   stycket
g i enlighet med lämnas i perioder
föreskrifter  som på längst 300 dagar
har meddelats  av (ersättningsperiode
regeringen.     r).
I
I          ersättningsperioden
ersättningsperioden inräknas dagar då
enligt    första den   försäkrade
stycket inräknas i deltagit  i  en
fall som avses i arbetsmarknadspolit
10 § ersättningstid isk åtgärd eller i
i   den   andra en  utbildning av
arbetslöshetskassan annat  slag  än
.          arbetsmarknadsutbil
dning  med   en
studiefinansiering
som    motsvarar
arbetslöshetsersätt
ningen.
I
ersättningsperioden
enligt    andra
stycket inräknas i
fall som avses i
10 § ersättningstid
i   den   andra
arbetslöshetskassan
.
Ersättningsrätten upphör vid utgången
av månaden före den under vilken den
försäkrade fyller 65 år.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
15 §6
Om   arbetslöshet Om   arbetslöshet
upphör    innan upphör    innan
ersättningsperioden ersättningsperioden
gått till ända, har gått till ända, har
den försäkrade rätt den försäkrade rätt
till   ersättning till   ersättning
under  återstående under  återstående
antal  dagar  av antal  dagar  av
perioden  vid  ny perioden  vid  ny
arbetslöshet, även arbetslöshet, även
om  han då  inte om  han då  inte
uppfyller  arbets- uppfyller  arbets-
och         och
karensvillkoren.   karensvillkoren,
Vad  som nu  har förutsatt att dessa
sagts gäller dock ligger  inom  den
inte   om   en maximala
sammanhängande tid ersättningstiden.
av 12 månader, i Vad som nu sagts
vilken inte räknas gäller dock inte om
in tid som avses i en  sammanhängande
8 §, har förflutit tid av 12 månader,
sedan hon eller han i  vilken  inte
senast     fick räknas in tid som
ersättning.     avses i 8 §, har
förflutit sedan hon
eller  han senast
Har         fick ersättning.
ersättningsperioden  Har
gått till ända men ersättningsperioden
har den försäkrade gått till ända men
under perioden på har den försäkrade
nytt    uppfyllt under perioden på
arbetsvillkoret,   nytt    uppfyllt
lämnas  ersättning arbetsvillkoret
under  ytterligare enligt 7 §, lämnas
en          ersättning  under
ersättningsperiod.  ytterligare   en
Då  skall  dock ersättningsperiod.
karensvillkoret på Då  skall  dock
nytt uppfyllas. Den karensvillkoret på
nya   ersättnings nytt uppfyllas. En
perioden   räknas ny   ersättnings
från inträdet  av period    räknas
den arbetslöshet då tidigast från det
den   försäkrade att den föregående
uppfyllde    det ersättningsperioden
arbetsvillkor  som gick  till  ända
ligger till grund eller på annat sätt
för   den   nya upphörde.
perioden.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
20 §7
Dagpenning lämnas med 75 procent av den
försäkrades dagsförtjänst, om inte annat
följer av 17 § första stycket och andra
stycket första meningen. Dagpenning till
en  försäkrad  som  har  tillerkänts
ålderspension i form av folkpension,
allmän  tilläggspension  eller  annan
pension  som  lämnas  på  grund  av
förvärvsarbete, lämnas med 65 procent av
den försäkrades dagsförtjänst, med den
begränsning som följer av 17 § första
stycket.
Med dagsförtjänst avses en femtedel av
den veckoinkomst eller, i fråga  om
försäkrad   med   månadslön,   en
tjugotvåendel av den månadsinkomst, som
den  försäkrade  före arbetslöshetens
inträde vanligen åtnjöt under arbetstid
som var normal för den försäkrade.
Som         Som
normalarbetstid   normalarbetstid
skall  gälla  den skall  gälla  den
genomsnittliga    genomsnittliga
arbetstiden   an arbetstiden  under
tingen  i   det de  senaste  tolv
förvärvsarbete som månaderna före det
innebär     att att den arbetslöse
arbetsvillkoret   anmält  sig  som
uppfylldes, eller, arbetssökande  hos
om   detta   är den   offentliga
förmånligare  för arbetsförmedlingen.
den försäkrade, i Omprövning    av
allt      det fastställd
förvärvsarbete som dagsförtjänst under
utförts under hela en pågående ersätt
ramtiden enligt 6 ningsperiod får ske
§.          vid omprövning av
normalarbetstiden
eller då medlemmen
har   haft  ett
avbrott    under
ersättningsperioden
på grund av arbete
med högre inkomst
än    tidigare.
Avbrottet skall ha
varit
sammanhängande
under  minst  sex
månader  och  ha
omfattat arbete som
avses i 6 §.
Saknas  underlag för  beräkning  av
dagsförtjänsten enligt andra stycket,
skall  som  medlemmens  dagsförtjänst
räknas   den  i  orten   vanliga
arbetsförtjänsten per  arbetsdag  för
arbetstagare inom samma yrke och med
samma arbetsförmåga som medlemmen.
Utan  hinder  av  Utan  hinder  av
bestämmelserna  i bestämmelserna  i
första-tredje    första-tredje
styckena får  dag styckena får  dag
penning    till penning    till
försäkrad som upp försäkrad som under
fyllt        ersättningstiden
arbetsvillkoret   uppfyllt   arbets
huvudsakligen genom villkoret
arbetsmarknadsutbil huvudsakligen genom
dning     eller ar
yrkesinriktad    betsmarknadsutbildn
rehabilitering för ing  eller  yrkes
vilken   statligt inriktad
utbildningsbidrag  rehabilitering för
har     utgått vilken   statligt
bestämmas   till utbildningsbidrag
belopp     som har     utgått
motsvarar      bestämmas   till
utbildningsbidraget belopp  som  mot
.          svarar
utbildningsbidraget
.
Åtnjuter  medlem med  anledning  av
arbetslöshet fortlöpande ersättning från
annan  än  arbetslöshetskassa,  får
dagpenning utges högst med belopp som
motsvarar skillnaden mellan det högsta
belopp som får lämnas enligt första -
fjärde styckena och ersättningen.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
29 §8
Försäkrad skall avstängas från rätt
till ersättning under tid som anges i
30 §, om han
1.  lämnat sitt arbete utan giltig
anledning,
2. skilts från arbetet på grund av
otillbörligt uppförande,
3.     avvisat  3.     avvisat
erbjudet  lämpligt erbjudet  lämpligt
arbete, eller    arbete eller utan
att uttryckligen ha
avvisat   sådant
arbete ändå genom
sitt  uppträdande
uppenbarligen
vållat     att
anställning  inte
kommit till stånd,
eller
4.   utan  att  4.     avvisat
uttryckligen   ha erbjudande om  en
avvisat   sådant arbetsmarknadspolit
arbete ändå genom isk åtgärd i form
sitt  uppträdande av   anställning,
uppenbarligen    praktikperiod eller
vållat     att arbetsmarknadsutbil
anställning  inte dning eller avvisat
kommit till stånd.  erbjudande om annan
utbildning med en
studiefinansiering
som    motsvarar
arbetslöshetsersätt
ningen.
30 §9
Är det sannolikt att Är det sannolikt att
arbete som avses i ett  arbete,  en
29  § skulle  ha arbetsmarknadspolit
varat  högst  fem isk åtgärd eller en
dagar eller mer än utbildning   som
fem men högst tio avses i 29 § skulle
dagar eller mer än ha varat högst fem
tio dagar,  utgör dagar eller mer än
avstängningstiden  fem men högst tio
tio, 20 respektive dagar eller mer än
45 ersättningsdagar tio  dagar, utgör
vid   avstängning avstängningstiden
enligt punkten  1 tio, 20 respektive
samt   20,   40 45 ersättningsdagar
respektive    60 vid avstängning en
ersättningsdagar   ligt punkten 1 samt
vid   avstängning 20, 40 respektive
enligt  punkterna 60 ersättningsdagar
2-4.       I vid   avstängning
avstängningstiden  enligt  punkterna
inräknas   endast 2-4.  I  avstäng
dagar  för  vilka ningstiden inräknas
karenstid skulle ha endast dagar  för
tillgodoräknats   vilka   karenstid
eller  dagpenning skulle ha tillgodo
skulle ha lämnats, räknats    eller
om  avstängningen dagpenning  skulle
inte  hade skett, ha  lämnats,  om
eller dagar under avstängningen inte
vilka      den hade skett, eller
försäkrade   har dagar under vilka
utfört        den försäkrade har
förvärvsarbete. Den utfört     för
totala        värvsarbete.  Den
avstängningstiden  totala   avstäng
får  dock  inte ningstiden får dock
överstiga 28,  56 inte överstiga 28,
respektive   112 56 respektive 112
kalenderdagar  vid kalenderdagar  vid
avstängning enligt avstängning enligt
punkten 1 samt inte punkten 1 samt inte
överstiga 56, 112 överstiga 56, 112,
respektive   168 respektive   168
kalenderdagar  vid kalenderdagar  vid
avstängning enligt avstängning enligt
punkterna 2-4.    punkterna  2-4.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
Inträffar  under  avstängningstiden
förhållande som avses i 29 §, beräknas
ny  avstängningstid i  enlighet  med
bestämmelserna i första stycket, om inte
den nya avstängningstiden ryms inom den
löpande avstängningstiden.
Är det uppenbart att en försäkrad inte
vill anta lämpligt arbete, såsom då den
försäkrade  vid upprepade  tillfällen
antingen har avvisat erbjudet sådant
arbete eller lämnat sitt arbete utan
giltig anledning, skall den försäkrade
vara avstängd till dess han eller hon
utfört sådant förvärvsarbete som enligt
6 § första stycket får tillgodoräknas
för uppfyllande av arbetsvillkoret under
80 dagar.
Avstängningstiden räknas från den dag
då det förhållande som anges i 29 §
inträffat.
__________________________
1. Denna lag träder i kraft den 1
januari 1997.
2. För den som har påbörjat en
ersättningsperiod före den 1 januari
1997 räknas redan förbrukade
ersättningsdagar i den pågående
ersättningsperioden av från den maximala
ersättningstiden.

1 Lagen omtryckt 1991:1334.
2 Senaste lydelse 1995:1636.
3 Senaste lydelse 1995:1636.
4 Senaste lydelse 1995:860.
5 Senaste lydelse 1994:1673.
6 Senaste lydelse 1994:1673.
7 Senaste lydelse 1995:860.
8 Senaste lydelse 1995:1636.
9 Senaste lydelse 1995:1636.
11  Förslag till lag om ändring i lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1973:371)   om   kontant   arbets
marknadsstöd1
dels att 28 § skall upphöra att gälla,
dels att 6, 7, 8, 14, 15, 26, 27 och 29
§§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
6 §2
Rätt till kontant Rätt till kontant
arbetsmarknadsstöd  arbetsmarknadsstöd
föreligger, om den föreligger, om den
arbetslöse under en arbetslöse under en
ramtid  av  tolv ramtid  av  tolv
månader omedelbart månader omedelbart
före         före det att han
arbetslöshetens   eller  hon anmält
inträde   utfört sig       som
förvärvsarbete  i arbetssökande  hos
minst fem månader den   offentliga
(arbetsvillkor).   arbetsförmedlingen
Här  skall hänsyn utfört
tas  endast  till förvärvsarbete  i
månad      då minst sex månader
förvärvsarbete    (arbetsvillkor).
utförts under minst Här  skall hänsyn
75  timmar.  Med tas  endast  till
utfört   förvärvs månad      då
arbete avses även förvärvsarbete
tid  då  sökanden utförts under minst
haft semester eller 80  timmar.  Med
annars varit ledig utfört
av annan anledning förvärvsarbete
än     sjukdom, avses även tid då
tjänstgöring enligt sökanden    haft
lagen  (1994:1809) semester   eller
om          annars varit ledig
totalförsvarsplikt  av annan anledning
efter barns födelse än     sjukdom,
med  helt  eller tjänstgöring enligt
delvis  bibehållen lagen  (1994:1809)
lön.         om
totalförsvarsplikt
eller barns födelse
med  helt  eller
delvis  bibehållen
lön.
Vid prövning av arbetsvillkoret bortses
från förvärvsarbete som
1.  arbetsgivaren  1.  arbetsgivaren
finansierat   med finansierat   med
stöd av       stöd av
- lagen (1995:411)  -   förordningen
om    tillfällig (1986:414)    om
avvikelse   från rekryteringsstöd,
lagen (1981:691) om eller
socialavgifter,
eller         -   förordningen
-   förordningen (1987:411)    om
(1987:411)    om beredskapsarbete,
beredskapsarbete,  eller som
eller som
2. bedrivits med stöd av förordningen
(1984:523) om bidrag till arbetslösa
m.fl.    som    startar    egen
näringsverksamhet. Detta gäller  dock
inte om sökanden då arbetet påbörjas
uppfyller  arbetsvillkoret med  annat
förvärvsarbete än som nyss sagts.
Tid då förvärvsarbete har utförts får
icke räknas mer än en gång för upp
fyllande av arbetsvillkoret.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
7 §3
För den som en gång Den som en gång har
har  påbörjat  en påbörjat     en
ersättningsperiod  ersättningsperiod
enligt denna  lag enligt denna  lag
gäller  följande. kan  uppfylla det
Vid uppfyllandet av arbetsvillkor  som
det  arbetsvillkor krävs för en  ny
som  skall  ligga ersättningsperiod
till grund för en inom     samma
ny          ersättningstid
ersättningsperiod  enligt 14 § första
skall med tid under stycket genom att
vilken den sökande inom en ramtid av
enligt 6 § skall ha tolv    månader
utfört        omedelbart   före
förvärvsarbete    ansökan     om
jämställas tid då ersättning i  den
den sökande     nya
1. i enskilt hem ersättningsperioden
vårdat   åldring under  minst  sex
eller handikappad i månader
sådan utsträckning  -      utföra
att sökanden varit förvärvsarbete,
förhindrad att stå  -  bedriva  egen
till         näringsverksamhet
arbetsmarknadens   med   stöd   av
förfogande,     förordningen
2. deltagit i och, (1984:523)    om
om inte särskilda bidrag     till
skäl hindrat det, arbetslösa  m.fl.
fullföljt  arbets som  startar egen
marknadsutbildning  näringsverksamhet,
eller yrkesinriktad  - delta i och, om
rehabilitering för inte särskilda skäl
vilken   statligt hindrar    det,
utbildningsbidrag  fullfölja  arbets
lämnats,       marknadsutbildning
3.    fullgjort eller yrkesinriktad
tjänstgöring enligt rehabilitering för
lagen(1994:1809) om vilken   statligt
totalförsvarsplikt  utbildningsbidrag
eller     fått lämnas, eller
föräldrapenning    - delta i och, om
förmån enligt lagen inte särskilda skäl
(1962:381)    om hindrar    det,
allmän försäkring, fullfölja
i båda fallen dock utbildning av annat
tillsammans  högst slag       än
två månader,     arbetsmarknads
4.     utfört utbildning med en
förvärvsarbete som studiefinansiering
arbetsgivaren    som    motsvarar
finansierat   med arbetslöshets
stöd av       ersättningen (nytt
- lagen (1995:411) arbetsvillkor).
om    tillfällig
avvikelse   från
lagen (1981:691) om
socialavgifter,
eller
-   förordningen
(1987:411)    om
beredskapsarbete,
5. bedrivit egen
näringsverksamhet   Här skall hänsyn
med   stöd   av tas  endast  till
förordningen     månad      då
(1984:523)    om förvärvsarbete
bidrag     till eller annan  ovan
arbetslösa m. fl. nämnd  verksamhet
som  startar egen utförts under minst
näringsverksamhet.  80 timmar.
Med förvärvsarbete
likställs  tjänst
göring enligt lagen
(1994:  1809)  om
totalförsvarsplikt
eller  tid  med
föräldrapenningför
mån  enligt lagen
(1962:381)    om
allmän försäkring,
i båda fallen dock
tillsammans  högst
två månader.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
8 §4
Vid bestämmande av Vid bestämmande av
ramtid enligt 6 § ramtid enligt 6 och
räknas inte tid då 7 §§ räknas inte
sökanden   varit tid  då  sökanden
hindrad att arbeta varit hindrad att
på grund av     arbeta på grund av
1. styrkt sjukdom,
2. heltidsutbildning som den sökande
har avslutat efter fyllda 25 år eller
som  har föregåtts av sammanhängande
förvärvsarbete på heltid i minst fem
månader,
3. tvångsvård enligt lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens
område,
5. vård av eget barn eller adoptivbarn
som inte har fyllt två år,
6.  beslut  enligt  smittskyddslagen
(1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:
511)  eller  föreskrifter  s