Försvarsutskottets betänkande
1995/96:FÖU04

Rättslig reglering av samverkan för fred


Innehåll

1995/96
FöU4

Sammanfattning

I betänkandet behandlas propositionen
1995/96:37  Rättslig  reglering  av
samverkan för fred. Inga motioner har
avgivits.
Sverige anslöt sig i maj 1994 till
NATO:s inbjudan om fredssamarbete inom
ramen för Partnerskap för fred (PFF).
Utgångspunkten för deltagande i PFF-
programmet är att varje stat  själv
definierar och bestämmer inriktning och
omfattning av det samarbete som man är
beredd att delta i.
Inom   PFF-samarbetet  har  avtal
utarbetats för att reglera de rättsliga
frågor som kan uppstå mellan de stater
som deltar i samarbetet.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner avtalen men med en reservation
som gäller möjligheten för en utländsk
stat  att utöva domsrätt på svenskt
territorium.
Utskottet föreslår vidare att riksdagen
beslutar om ändringar i brottsbalken,
lagen  (1994:588) om utbildning  för
fredsbevarande   verksamhet,   lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m., lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
samt lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m. De föreslagna lagändringarna är
nödvändiga  för  att  Sverige  skall
uppfylla  sina  förpliktelser  enligt
avtalen. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 1996.
Utöver  frågan  om  den  rättsliga
regleringen  av samverkan  för  fred
föreslår utskottet i betänkandet att
riksdagen beslutar dels om en ändring i
räddningstjänstlagen (1986:1102) för att
rätta   till   några   felaktiga
paragrafhänvisningar, dels om en ändring
i  lagen  (1990:217) om  skydd  för
samhällsviktiga  anläggningar   m.m.
Innebörden  av den senare föreslagna
ändringen är att lagens regler om s.k.
skyddsobjekt  även  skall  innefatta
statschefens  bostäder.  Även  dessa
lagändringar föreslås träda i kraft den
1 juli 1996.

Propositionen

Regeringen  har  i  propositionen
föreslagit att riksdagen
1. godkänner avtalet mellan de stater
som är parter i Nordatlantiska fördraget
och och de andra stater som deltar i
Partnerskap för fred om status för deras
styrkor samt ett tilläggsprotokoll till
avtalet, med reservation när det gäller
möjligheten för utländsk stat att utöva
domsrätt på svenskt territorium,
2. antar regeringens förslag till
- lag om ändring i brottsbalken,
- lag om ändring i lagen (1994:588) om
utbildning    för   fredsbevarande
verksamhet,
- lag om ändring i lagen (1990:217) om
skydd för samhällsviktiga anläggningar
m.m.,
- lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall,
- lag om ändring i lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m.,
- lag om ändring i räddningstjänstlagen
(1986:1102).

Utskottet

Bakgrund

Regeringen  redogör  i  propositionen
inledningsvis för ärendet och framhåller
bl.a. följande.
I samband med sitt toppmöte i Bryssel i
januari år 1994 inbjöd NATO-staterna
till en ny form av samarbete inom ramen
för initiativet Partnerskap för fred,
PFF (Partnership for Peace). Inbjudan
riktades  till  medlemmarna  i  det
Nordatlantiska  samarbetsrådet  (North
Atlantic Cooperation Council - NACC)
samt till andra stater inom dåvarande
Konferensen om säkerhet och samarbete i
Europa (ESK) - numera Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) -
 som  kan  och  vill  bidra  till
programmet .
Regeringen ställde sig positiv till
denna inbjudan och ansåg att PFF kan
utgöra ett viktigt steg mot en  ny
säkerhetsordning för  Europa.  I  en
skrivelse till riksdagen i mars 1994
(skr.   1993/94:207  Sverige   och
Partnerskap  för  fred)  redogjorde
regeringen för samarbetets  innehåll.
Riksdagen hade intet att erinra (bet.
1993/94:UU18, rskr. 288).
Genom lagen (1994:588) om utbildning
för fredsbevarande verksamhet har det
blivit möjligt för regeringen att sända
svenska väpnade styrkor utomlands för
att delta i gemensamma övningar.
Utgångspunkten för deltagande i PFF-
programmet är att varje stat  själv
definierar de områden inom vilka den är
beredd att samarbeta. PFF-programmets
totala omfattning har lagts fast i ett
ramdokument som bifogades NATO-staternas
inbjudan. I ramdokumentet anges vissa
grundläggande principer för samarbete
med  utgångspunkt i folkrätten,  FN-
stadgan   och  OSSE:s   principer.
Principerna  bekräftas  genom  att
deltagande   stater   undertecknar
ramdokumentet, vilket Sverige gjorde i
maj 1994.
Ramdokumentet sägs inte vara juridiskt
bindande. Det innehåller inga åtaganden
om insatser från vare sig NATO:s eller
partnerstaternas sida.  Utgångspunkten
för och inriktningen av ett enskilt
deltagarlands medverkan i PFF-programmet
definieras av respektive land i ett s.k.
presentationsdokument. Tillsammans med
ett  av  NATO  årligen  sammanställt
arbetsprogram           utgör
presentationsdokumenten  underlag  för
samråd  om  individuella  partner-
skapsprogram för en given tidsperiod.
Genom   samrådsförfarandet   skapas
således, enligt regeringen, ett för alla
medverkande    stater    gemensamt
arbetsprogram, baserat på vad som är
praktiskt möjligt med hänsyn till de
resurser som erbjuds och efterfrågas
inom samarbetets ram.
Ett övergripande långsiktigt mål för
Sveriges deltagande i Partnerskap för
fred är att bidra till att skapa en ny
säkerhetsordning  i  Europa.  Sverige
deltog under hösten 1994 i två större
övningar, en i Skagerrak och en  i
Holland. Under år 1995 har  Sverige
medverkat  i ytterligare övningar  i
Danmark och Tjeckien. Regeringen anger
att  en planeringsövning kommer  att
genomföras i Sverige under innevarande
år och och att Sverige under år 1997
avser vara värd för tre PFF-övningar med
förband.
I januari 1995 inleddes ett nytt arbete
inom PFF som kallas Defence Planning and
Review Process vilket syftar till att
öka möjligheterna till samverkan mellan
NATO-förband och partnerstyrkor, den s.k
interoperabiliteten. Sverige har, enligt
regeringen, för avsikt att delta i denna
process  t.o.m.  år  1996  i  den
utsträckning som motiveras  av  vårt
intresse  att  främja  en  effektiv
samverkan för fredsbevarande verksamhet,
räddningstjänst och humanitära insatser.
Som följd av Sveriges deltagande i PFF
har frågan uppkommit vilken rättslig
reglering som detta samarbete kräver.
Chefen för Försvarsdepartementet  har
därför  med  stöd  av  regeringens
bemyndigande i november 1994 tillkallat
en  utredare med uppgift  att  dels
kartlägga de olika frågorna om rättslig
status  för  personal,  ansvar  och
skadestånd m.m. som kan uppkomma vid
försvarets fredsfrämjande samarbete i
Sverige eller utomlands, dels att lämna
förslag om vilka frågor av rättslig
natur som Sverige bör söka reglera i
avtal med andra länder, dels att lämna
en redogörelse för de ändringar av lagar
och  andra författningar som  skulle
behövas med anledning av sådana avtal
(dir. 1994:122).
I  maj  1995  lade utredaren  fram
betänkandet Samverkan för fred - Den
rättsliga  regleringen (SOU 1995:53).
Betänkandet har remissbehandlats.  En
sammanfattning    av    utredarens
överväganden och lagförslag är fogade
till propositionen som bilagorna 1 och
2.
NATO-staterna framlade i juni 1995 för
undertecknande  en  avtalstext  som
reglerar de rättsliga frågorna om status
för personal m.m. mellan de deltagande
staterna i PFF-samarbetet (PFF-avtalet)
samt ett tilläggsprotokoll som reglerar
frågor      om      dödsstraff
(tilläggsprotokollet).
PFF-avtalet har hittills undertecknats
av  USA,  Norge,  Ungern,  Danmark,
Georgien, Tyskland Slovenien, Slovakien,
Estland, Albanien, Kanada, Bulgarien,
Belgien,  Tjeckien, Polen,  Rumänien,
Frankrike,    Litauen    Lettland,
Nederländerna  och Turkiet.  Samtliga
dessa stater utom USA och Turkiet har
också undertecknat tilläggsprotokollet.
PFF-avtalets  och tilläggsprotokollets
text på engelska och svenska har fogats
till propositionen som bilaga 4.
Regeringen beslutade den 25 januari
1996 att Sverige skall underteckna PFF-
avtalet   och   tilläggsprotokollet.
Samtidigt beslutades att Sverige skall
avge  en  reservation  såvitt  avser
möjligheten för utländsk stat att utöva
domsrätt på svenskt territorium.
Regeringen tar nu i ett sammanhang i
propositionen  upp  dels  frågan  om
godkännande  av  PFF-avtalet   och
tilläggsprotokollet, dels  frågan  om
lagändringar  inför  ett   svenskt
godkännande.  Vidare  föreslås   i
propositionen    ändringar     i
räddningstjänstlagen (1986:1102) och i
lagen  (1990:217)  om  skydd  för
samhällsviktiga anläggningar m.m.
De  lagförslag  som regeringen  har
överlämnat till Lagrådet för yttrande
finns i den till propositionen fogade
bilagan  6. Lagrådets yttrande  över
lagförslagen, vilket i huvudsak är av
författningsteknisk karaktär, finns i
propositionens bilaga 7.
Utskottet  har berett utrikes-  och
skatteutskotten tillfälle att yttra sig
över propositionen. Skatteutskottet har
framfört   synpunkter   som   rör
begränsningar i fråga om införsel av
varor. ....Yttrandet ingår som bilaga 3
i   detta   betänkande.   Utrikes
utskottetn har avstått från att yttra
sig.
Avtalen rörande rättsliga frågor

Allmänt

Regeringen  anger  att  PFF-avtalet
reglerar den rättsliga statusen  för
styrkor  från stater  som  ingår  i
Partnerskap för fred när dessa styrkor
befinner sig på annan deltagande parts
område. Avtalet reglerar inte beslut att
sända och ta emot styrkor. De besluten
kommer även i fortsättningen att baseras
på  särskilda  avtal mellan  berörda
stater, vilket framgår av PFF-avtalets
ingress.
PFF-avtalet innehåller sex artiklar.
Genom artikel 1 stipuleras att om inget
annat föreskrivs så skall alla parter i
avtalet  tillämpa  bestämmelserna  i
avtalet mellan parterna i Nordatlantiska
fördraget om status för deras styrkor
(NATO SOFA).
NATO SOFA är en överenskommelse mellan
NATO-staterna sedan år 1951 och som
reglerar den rättliga statusen för ett
NATO-lands styrkor när de befinner sig
på ett annat NATO-lands territorium.
Detta avtal innehåller 20 artiklar.

De enskilda bestämmelserna

Regeringen sammanfattar i propositionen
härefter innehållet i PFF-avtalet, i
tilläggsprotokollet och i NATO SOFA.

PFF-avtalet

Artikel 1

Artikeln anger att NATO SOFA  utgör
avtalsinnehåll.

Artikel 2

Artikeln anger att området för avtalets
tillämpning  är  samtliga  deltagande
staters territorium.

Artikel 3

I artikeln anges att berörda parter,
oberoende av vad som står härom i NATO
SOFA, är skyldiga att förhandla inbördes
utan hänvändelse till någon utomstående
myndighet när det gäller att framlägga
krav eller reglera tvister.

Artikel 4

Artikeln  anger  att  avtalet  kan
kompletteras eller ändras i enlighet med
internationell rätt.

Artikel 5

Artikeln är uppdelad i tre punkter med
bestämmelser   om   undertecknande,
ratificering och ikraftträdande.

Artikel 6

Artikeln anger att avtalet kan sägas upp
och att uppsägningen får rättslig verkan
ett  år  efter  det  att  skriftlig
uppsägning skett i föreskriven ordning.

Tilläggsprotokollet

Tilläggsprotokollet reglerar frågor om
dödsstraff. Genom tillägget slås det
fast att i ett fall där en stat har
domsrätt  enligt  avtalet,  och  har
undertecknat tilläggsprotokollet, inte
skall verkställa en dödsdom mot någon
som ingår i en styrka från en annan stat
som är part i tilläggsprotokollet.

NATO SOFA

Artikel I

Artikeln  definierar  begrepp  som
förekommer i avtalet, t.ex.  styrka,
sändande  stat och mottagande  stat.
Artikeln anger vidare att avtalet gäller
för parternas lokala myndigheter  på
samma  sätt som för deras  centrala
myndigheter, med vissa förbehåll.

Artikel II

Artikeln slår fast att den främmande
statens trupper skall respektera den
mottagande  statens  lagar  och  att
deltagarna i truppen skall avhålla sig
från bl.a. politisk verksamhet.

Artikel III

I artikeln görs vissa undantag från pass-
och    viseringsbestämmelser   för
medlemmarna i en styrka. Vidare regleras
hur främmande soldater skall sändas hem
från mottagarlandet.

Artikel IV

Artikeln reglerar frågor om förarbevis.
Det stadgas att i hemlandet utfärdat
körkort   skall   godkännas   i
mottagarlandet.

Artikel V

Enligt  artikeln skall den främmande
truppen normalt bära uniform i  den
mottagande staten. Tjänstefordon skall
vara       försett       med
nationalitetsbeteckning.

Artikel VI

Artikeln ger den främmande truppen rätt
att inneha och bära vapen inom den
mottagande statens territorium.

Artikel VII

Artikeln   innehåller  regler   om
straffrättslig domsrätt över dem som
ingår  i  den  främmande  styrkan.
Utgångspunkten är att  staterna  har
domsrätt i enlighet med respektive stats
lagstiftning.   Det   finns   dock
bestämmelser om att den sändande eller
mottagande staten har exklusiv domsrätt.
Den sändande staten har detta för brott
som är straffbara enligt den statens
militärlagstiftning men som inte  är
straffbara  i  mottagarlandet.  Den
mottagande staten har domsrätt i den
omvända situationen.
Vidare  regleras  fallet  att  båda
staterna  har domsrätt. Den sändande
staten har sålunda domsrätt vid brott
som begåtts av någon i den egna styrkan
mot den egna statens egendom, säkerhet
och styrkor. Den sändande staten har
också domsrätt över en sådan person för
brott som begåtts i tjänsten.
Artikeln  innehåller  vidare  bl.a.
bestämmelser  för  samarbete  mellan
staterna i fråga om utredning av brott
och verkställighet av straff. Enligt
punkt 7 a får den sändande staten inte
verkställa dödsstraff i den mottagande
staten om denna saknar sådant straff för
det aktuella brottet.
Ytterligare  stadgas  att  reguljära
militära förband som ingår i en styrka
har rätt att utöva polisiär myndighet i
förläggningar, anläggningar och andra
utrymmen som den disponerar över.

Artikel VIII

Artikeln   innehåller   detaljerade
bestämmelser för hur skadeståndsanspråk
skall regleras. Artikeln är uppdelad i
10 punkter, där punkterna 1-5 avser
skador som uppkommer i tjänsten.  I
punkten 1 finns bestämmelser om skador
på offentligt ägd egendom som används
under övning. Huvudregeln är att ingen
är ersättningsskyldig mot den andra för
skador som uppkommer på offentligt ägd
egendom som används under övning. Punkt
2 innehåller regler om skador på annan
offentligt ägd egendom. Ersättningar för
sådana skador avgörs genom förhandlingar
mellan parterna. Enligt punkt 4 avstår
parterna från krav mot varandra för
personskador och dödsfall. Personalens
rätt  till ersättning i sådana fall
bestäms av nationella regler.
Om den främmande truppen i tjänsten
orsakar skada för tredje man, kan denne
yrka ersättning vid det egna landets
domstolar enligt de regler som gäller om
skadan  skulle ha orsakats  av  den
mottagande statens styrkor.

Artikel IX

Artikeln  innehåller bestämmelser  om
villkoren för vistelsen i värdlandet,
bl.a. vad avser inköp av varor, sjukvård
och mervärdesskatt.

Artikel X

Artikeln  stadgar att den  främmande
truppen inte skall anses vara bosatt i
värdlandet   när   det   gäller
skattskyldighet på grund av bosättning.
Personalen skall inte betala skatt i
mottagarlandet för den lön som utbetalas
av den sändande staten.

Artikel XI

Artikeln  innehåller tullbestämmelser.
Huvudregeln är att den främmande truppen
lyder    under    mottagarlandets
lagstiftning. Tullmyndigheten  i  den
motttagande staten har rätt att visitera
den  främmande personalen,  undersöka
deras bagage och ta egendom i beslag.
Mottagarlandet skall ordna  så  att
drivmedel  och  oljor  för  bl.a.
tjänstefordon kan levereras tull- och
skattefritt till den främmande styrkan.

Artikel XII

Artikel  innehåller bestämmelser  som
riktar sig till tullmyndigheterna i den
mottagande staten.

Artikel XIII

I artikeln ges bestämmelser om samarbete
mellan staterna när det gäller visst
utredningsarbete om tull och skatt.

Artikel XIV

Artikeln innehåller valutaregler. Den
sändande  och mottagande staten  kan
utfärda särskilda valutaregler för den
främmande styrkan.

Artiklarna XV-XX

Dessa   artiklar  reglerar  frågor
hänförliga till NATO-staterna och har
enligt regeringen inte relevans för PFF-
samarbetet.

Godkännande av PFF-avtalet och
tilläggsprotokollet

Regeringen

Regeringens förslag

Regeringen konstaterar att de gemensamma
övningarna   inom   PFF-samarbetet
föranleder frågor om rättslig status för
de deltagande staternas styrkor. Dessa
frågor har inte varit reglerade i ett
enhetligt avtal mellan PFF-staterna. Vid
hittills genomförda övningar har därför
frågan fått lösas från fall till fall,
varvid i regel det arrangerande landet
utfärdat en deklaration där det angetts
vilka rättsliga regler som skall gälla
under övningen.
I syfte att åstadkomma en enhetlighet
och  långsiktighet i  den  rättsliga
regleringen har NATO-staterna lagt fram
det avtal och tilläggsprotokoll som i
det   föregående   redovisats   i
sammanfattning.
Regeringen betonar att PFF-avtalet och
tilläggsprotokollet endast reglerar vad
som gäller i rättsligt avseende när ett
lands styrkor befinner sig på ett annat
lands  territorium. Avtalen  reglerar
således inte frågan om beslut att sända
en styrka från en medlemsstat till en
annan.
Regeringen  nämner  att  det  för
närvarande saknas möjlighet att få till
stånd  ett  avtal  som  uttryckligen
reglerar samarbetet även på civil sida.
Enligt regeringen bör dock inte denna
brist leda till att Sverige avstår från
att   godkänna   PFF-avtalet   och
tilläggsprotokollet. Ett sådant  steg
skulle endast innebära att Sverige fick
behålla ett avtalslöst tillstånd för
hela PFF-samarbetet.
Regeringen anger att den den 25 januari
i år har beslutat att avtalet jämte
tilläggsprotokollet skall undertecknas,
men med en reservation om möjligheten
för en utländsk stat att utöva domsrätt
på svenskt territorium. Reservationen,
vars lydelse återges i propositionen (s.
22),  avser  sålunda bestämmelsen  i
artikel VII om rätt för den sändande
staten att på svenskt territorium utöva
straffrättslig domsrätt eller verkställa
påföljder för brott.
Regeringen anser att PFF-avtalet och
tilläggsprotokollet  är  av  sådan
betydelse att båda bör godkännas av
riksdagen. Regeringen hemställer sålunda
att riksdagen godkänner avtalet mellan
de stater som är parter i Nordatlantiska
fördraget och de andra stater som deltar
i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor samt ett tilläggsprotokoll
till avtalet, med reservation när det
gäller möjligheten för utländsk stat att
utöva domsrätt på svenskt territorium.

Innebörden av reservationen

Gällande rätt

Regeringsformen   förutsätter   att
rättskipning och förvaltning i Sverige
skall fullgöras av svenska myndigheter.
Främmande länders myndigheter kan alltså
inte  utan  vidare  utöva  några
maktbefogenheter på svenskt territorium.
Detta  gäller även om maktutövningen
riktar  sig  mot det  egna  landets
medborgare.
Regeringen nämner att bestämmelser om
tillämpligheten av svensk strafflag i
internationella sammanhang finns i 2
kap. brottsbalken. Brott som begås i
Sverige i sådana fall skall enligt 2
kap. 1 § brottsbalken dömas efter svensk
lag och vid svensk domstol, oavsett
gärningsmannens nationalitet.
Utgående från etablerad praxis med stöd
i folkrätten och i särskilt ingångna
avtal  med främmande makt ges vissa
undantag  härifrån.  Bestämmelser  om
immunitet på grund av internationella
avtal som Sverige har anslutit sig till
finns  bl.a. i lagen (1976:661)  om
immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagen föreskriver immunitet bl.a. för
främmande  staters beskickningar  och
beskickningsmedlemmar.
Möjligheten att lagföra brott begångna
i Sverige begränsas ytterligare genom
att det för vissa fall krävs tillstånd
för åtal. Exempelvis föreskrivs i 2 kap.
7 a § brottsbalken att om en utlänning
begått brott vid tjänsteutövning eller
uppdrag som innefattat allmän ställning
hos  annan  stat eller mellanfolklig
organisation, får åtal väckas endast
efter  regeringens förordnande. Denna
bestämmelse  har, enligt  regeringen,
relevans bl.a. för medlemmar  i  en
främmande stats militära styrka.

PFF-avtalet

Regeringen framhåller att enligt NATO
SOFA skall både den sändande staten och
den mottagande staten ha domsrätt över
brott som begås av styrkans medlemmar på
den  mottagande statens  territorium.
Detta framgår av artikel VII i avtalet.
En  stats domsrätt skall dock  vara
exklusiv när det gäller sådana gärningar
som är straffbara enligt den statens
lagstiftning men inte enligt den andras.
Av artikeln framgår vidare att den
sändande staten, till skillnad  från
andra situationer där två stater har
domsrätt över samma gärning, skall ha
rätt att utöva sin domsrätt i  den
mottagande staten. Det skall således
vara möjligt att såväl döma till straff
i  den  mottagande staten  som  att
verkställa  domen  där.  Den  enda
begränsningen i detta avseende, enligt
den nämnda artikeln, är att en dödsdom
inte får verkställas i den mottagande
staten  av  den  sändande  statens
myndigheter, om lagen i den mottagande
staten inte har dödsstraff för  det
aktuella fallet.
Artikel  VII ger reguljära militära
förband som ingår i en styrka rätt att
utöva   polisiär   myndighet   i
förläggningar, anläggningar och andra
utrymmen som den disponerar enligt avtal
med  den mottagande staten. Styrkans
militärpolis skall kunna vidta  alla
lämpliga åtgärder för att upprätthålla
ordning och säkerhet inom dessa lokaler.
Utanför  dessa  utrymmen  får  dock
militärpolis utnyttjas endast med stöd
av  avtal med myndigheterna  i  den
mottagande staten.

Regeringens bedömning

Regeringen  framhåller   att   det
föreliggande   NATO   SOFA-avtalet
ursprungligen  avsetts  gälla  endast
mellan medlemsstaterna i NATO. Det är
således  utformat  för  att  reglera
rättsliga förhållanden för ett betydligt
mer långtgående militärt samarbete än
Partnerskap för fred. Sålunda torde bl.a
bestämmelserna om rätt för den sändande
staten att utöva domsrätt och verkställa
domar  på  den  mottagande  statens
territorium   ha   utformats   med
utgångspunkt i att den sändande staten
skall ha en styrka permanent förlagd i
den mottagande staten. Detta är inte
avsikten med PFF. För Sveriges del kan
samarbetet, enligt regeringen, på sin
höjd innefatta någon enstaka övning per
år med en varaktighet av högst ett par
veckor. Eventuella brott som begås av en
styrkas  medlemmar på den mottagande
statens territorium, och som  faller
under den sändande statens domsrätt, kan
i stället beivras efter att styrkan
återvänt.
Regeringen anser vidare att det skulle
kräva långtgående lagstiftningsåtgärder
för att ge en främmande stat rätt att på
svenskt   territorium  svara   för
straffrättskipning. Sådan lagstiftning
kan inte anses motiverad enbart på grund
av den begränsade funktion som NATO SOFA
har att fylla inom ramen för Partnerskap
för fred.
Regeringen  tillägger härutöver  att
utövandet av en sådan domsrätt skulle
kunna komma i konflikt med grundlagen. I
nämnda artikel VII finns sålunda inte
någon  bestämmelse som  hindrar  den
sändande staten, när den utövar sin
domsrätt,  att döma till dödsstraff.
Artikeln innehåller endast förbud mot
att verkställa ett sådant straff på den
mottagande statens territorium. Redan
att  avkunna en dödsdom på  svenskt
territorium får dock anses strida mot 2
kap. 4 § regeringsformen enligt vilken
dödsstraff inte får förekomma.
Med anförda motiv är det regeringens
uppfattning att Sverige bör reservera
sig mot bestämmelsen i artikel VII om
rätt för den sändande staten att på
svenskt territorium utöva straffrättslig
jurisdiktion  eller  att  verkställa
påföljder för brott.
Ett beslut om att en främmande stats
militära styrka får besöka Sverige måste
med nödvändighet anses innefatta en rätt
för   styrkan  att  behålla  sin
befälsstruktur också under besöket. Däri
får, enligt regeringen, anses ligga att
ansvariga befäl har rätt att  vidta
åtgärder för att upprätthålla ordning
och  säkerhet inom styrkan samt för
medföljande  militärpolis  att  utöva
polisiär     myndighet     inom
förläggningsområden och liknande.

Utskottets bedömning

Samarbetet inom ramen för PFF-avtalet är
långsiktigt och årligen återkommande.
Enligt utskottets uppfattning är det
därför  nödvändigt att de  rättsliga
frågor  som uppstår till  följd  av
samarbetet  får  en  enhetlig  och
långsiktig reglering.
NATO  har  i  juni  1995  för
deltagarländerna i PFF lagt fram ett
avtal, jämte ett tilläggsprotokoll, om
den rättsliga regleringen av väpnade
styrkor när dessa övar inom en annan
stats territorium. PFF-avtalet har inte
framförhandlats inom PFF-samarbetet. Det
utgår från bestämmelserna i ett avtal
(NATO SOFA) som sedan år 1951 reglerat
rättsliga  frågor för ett NATO-lands
styrkor när de befinner sig på ett annat
NATO-lands område.
Utskottet noterar att det avtal som nu
är i fråga endast behandlar det militära
samarbetet,  en  fråga  som  även
uppmäksammats     av     flera
remissmyndigheter.  Utskottet  delar
regeringens bedömning att denna brist
inte bör föranleda att Sverige nu avstår
från  att  godkänna  avtalet  och
tilläggsprotokollet.  Ett  uteblivet
godkännande skulle endast innebära att
Sverige fick ett avtalslöst tillstånd
för  hela  PFF-samarbetet.  Utskottet
förutsätter dock att regeringen aktivt
verkar för att få till stånd ett avtal
som reglerar samarbetet även på civil
sida samt återkommer till riksdagen i
denna fråga.
Propositionen innehåller avtalstexten
på engelska samt en svensk översättning.
Dessa texter har fogats till betänkandet
som bilaga 2. Utskottet anser, liksom
skatteutskottet, att den svenska texten
i artikel XI punkt 1 (bilaga 2 s. 54)
innehåller  en  felöversättning.  Den
engelska texten lyder:
- ... shall be subject to the laws and
regulations administered by the customs
authorities of the receiving state. 
Översättningen i propositionen lyder:
- ... följa de lagar och förordningar
som  ges av tullmyndigheterna i den
mottagande staten. 
Den svenska versionen kan tolkas som
att tullen endast har att följa egna
utgivna förordningar, vilket inte är
meningen. Utskottet förordar följande
översättning:
- ...  följa  de lagar  och  andra
föreskrifter som skall tillämpas  av
tullmyndigheten  i  den  mottagande
staten. 
Utskottet delar regeringens bedömning
att NATO SOFA utformats för att reglera
rättsliga  förhållanden  inom  ett
betydligt mer långtgående samarbete än
PFF, som föranleder någon eller några
kortare övningar per år. Den sändande
staten kan därmed knappast ha något
behov av att utöva domsrätt på svenskt
territorium. Att mot den bakgrunden ge
en främmande stat rätt att på svenskt
territorium     svara      för
straffrättsskipning   skulle   kräva
långtgående lagstiftningsåtgärder  som
inte kan anses motiverade. Utskottet
anser därför i likhet med regeringen att
Sverige  skall  reservera  sig  mot
bestämmelserna i avtalet om rätten för
en främmande stat att utöva sin domsrätt
på den mottagande statens territorium,
med undantag av sådana åtgärder som är
omedelbart  nödvändiga   för   att
upprätthålla ordning och säkerhet inom
styrkan.
Mot bakgrund av det anförda föreslår
utskottet att riksdagen godkänner PFF-
avtalet  och tilläggsprotokollet  med
reservation när det gäller möjligheten
för utländsk stat att utöva domsrätt på
svenskt territorium.
Översättningen till svenska av avtalet
bör ändras i enlighet med vad utskottet
har föreslagit.

Behovet av lagstiftning

Allmänt

Regeringen

Regeringen har funnit att det är främst
på de straff- och skadeståndsrättsliga
områdena som det kan vara nödvändigt att
anpassa svensk lagstiftning till  de
avtal  som  nu  är i  fråga.  Även
skyldigheten  att  bereda  främmande
styrkor  skydd  för insyn  i  deras
verksamhet kräver en lagändring, liksom
immunitet och privilegier enligt avtalet
såvitt avser import och export.
Regeringen konstaterar att åtskilliga
frågor som regleras i PFF-avtalet inte
föranleder  någon ändring  i  svensk
lagstiftning.
Som nämnts i det föregående saknas för
närvarande möjlighet för Sverige att få
till stånd ett internationellt avtal som
uttryckligen reglerar även samarbetet på
civil sida. Eftersom PFF-avtalet i vissa
avseenden kan få betydelse även för
civilt  samarbete bör  lagändringarna
göras  på  ett  sådant  sätt  att
lagstiftningen - om det inte  finns
särskilda  motiv för annat  -  blir
tillämplig också på civilt samarbete
inom ramen för Partnerskap för fred.

Att sända svensk trupp utomlands

Regeringen

Enligt regeringsformen får regeringen
sätta in Försvarsmakten vid ett militärt
angrepp mot Sverige. I övrigt får en
svensk väpnad styrka sättas in i strid
eller sändas till ett annat land endast
om riksdagen medger det, om det är
medgivet   i   lag   som   anger
förutsättningarna för en sådan åtgärd
eller om det är en skyldighet till följd
av internationell överenskommelse eller
förpliktelse som riksdagen har godkänt.
Riksdagen måste alltså på något sätt
godkänna att en svensk väpnad styrka
sänds utomlands.
Regeringen  pekar  på  att  lagen
(1992:1153)  om  väpnad  styrka  för
tjänstgöring utomlands ger regeringen
möjlighet att - efter begäran av FN
eller OSSE - ställa militära förband
till  förfogande  för  fredsbevarande
uppgifter. PFF-samarbetet tar emellertid
sikte på utbildning för fredsfrämjande
verksamhet. Enligt regeringen  saknar
därför nämnda lag relevans för PFF-
samarbetet.
I stället är det lagen (1994:588) om
utbildning för fredsbevarande verksamhet
som är tillämplig. Den ger regeringen
möjlighet att utan riksdagens hörande
vid varje tillfälle sända en väpnad
styrka  utomlands för att  delta  i
övningar inom ramen för Partnerskap för
fred.  Enligt  regeringens  mening
erfordras  inte  någon  ytterligare
lagstiftning för att tillgodose detta
syfte.
Regeringen hänvisar härefter till de
senaste årens stora FN-insatser i f.d.
Jugoslavien  och  att  uppgifterna
härvidlag, liksom för den efterföljande
multinationella   strykan   (IFOR),
innehållit också andra uppgifter  än
renodlat  fredsbevarande.  Regeringen
bedömer att övningarna inom Partnerskap
för fred i framtiden kommer att i större
utsträckning inriktas på fredsfrämjande
insatser i stället för som tidigare på
rent fredsbevarande sådana. Eftersom det
från svensk sida föreligger ett intresse
av att kunna delta i dessa övningar
föreslår regeringen en ändring i lagen
(1994:588)   om   utbildning   för
fredsbevarande verksamhet. I rubriken
och i 1-3 §§ bör sålunda ordet freds-
bevarande utbytas mot fredsfrämjande .

Utskottets bedömning

Genom lagen (1994:588) om utbildning för
fredsbevarande verksamhet har regeringen
bemyndigats att sända väpnade styrkor
utomlands för att delta i utbildning för
fredsbevarande verksamhet inom ramen för
internationellt  samarbete.  Utskottet
delar regeringens bedömning att det inte
föreligger något behov av ytterligare
lagstiftning för att sända svensk trupp
utomlands för att delta i PFF-övningar.
Utskottet  delar vidare  regeringens
uppfattning att övningarna inom ramen
för  Partnerskap för fred i  större
utsträckning kommer att inriktas  på
fredsfrämjande  insatser.  Utskottet
förordar därför att riksdagen bifaller
regeringens förslag om att i rubriken
och  i 1-3 §§ lagen (1994:588)  om
utbildning för fredsbevarande verksamhet
byta ordet fredsbevarande mot freds-
främjande .
Någon motsvarande ändring bör däremot
inte göras i lagen om väpnad styrka för
tjänstgöring  utomlands.  Även   i
fortsättningen bör sålunda riksdagen i
varje enskilt fall ta ställning till om
svensk trupp skall sändas utomlands för
att delta i operationer som inte enbart
är fredsbevarande.

Tillträde till svenskt territorium för
utländsk trupp

Regeringen

Regler  om  utländsk väpnad  styrkas
tillträde till svenskt territorium finns
i tillträdesförordningen (1992:118), i
förordningen (1982:756) om  Försvars-
maktens ingripande vid kränkning  av
Sveriges territorium under fred, neutra-
litet, m.m. (IKFN-förordningen) och i
förordningen (1994:528) om  utländska
besök vid Försvarsmakten och Försvarets
materielverk. Allmänna bestämmelser om
utlänningars inresa, utresa och vistelse
i  Sverige  finns  i utlänningslagen
(1989:529).  I lagen om  skydd  för
samhällsviktiga anläggningar m.m. finns
regler som begränsar utlänningars rätt
att  uppehålla  sig  inom  militära
skyddsområden.
Regeringen bedömer att gällande svensk
lagstiftning  om  utländska  truppers
tillträde till svenskt territorium, och
vistelse i landet, tillgodoser de krav
som  samarbetet Partnerskap för fred
förutsätter. PFF-samarbetet anses inte
föranleda    någon    ytterligare
lagstiftning.

Utskottets bedömning

Utskottet gör ingen annan bedömning än
regeringen. Gällande svensk lagstiftning
om utländska truppers tillträde till
svenskt territorium bör sålunda kunna
tillgodose de krav som föranleds av
samarbetet Partnerskap för fred.

Straffrättslig domsrätt - Sverige som
mottagande stat

Regeringen

Regeringen anför att i de fall då den
sändande staten enligt artikel VII i
NATO  SOFA  skall ha företräde  vid
utövande av sin domsrätt kan de aktuella
gärningarna vara straffbara också enligt
svensk  rätt.  En  begränsning  av
möjligheten att döma till ansvar också
vid svensk domstol bör därför införas.
Som  angetts  i  det  föregående
föreskriver avtalet en uppdelning av
domsrätten beroende på om den andra
staten utnyttjar sin domsrätt  eller
inte. Detta talar, enligt regeringen,
för att omfattningen av den svenska
domsrätten i enskilda fall bör avgöras
av regeringen. Härtill kommer att frågan
om svensk domsrätt föreligger enligt
avtalet eller ej måste kunna avgöras
snabbt med hänsyn till att den sändande
statens styrka kommer att vistas  i
Sverige endast kort tid.
Med  stöd  av det anförda föreslår
regeringen att åtal mot en medlem av den
sändande statens styrka, eller mot en
annan person som omfattas av avtalet,
för en gärning som begåtts i Sverige
skall få väckas endast efter regeringens
tillstånd. Regeringen hemställer  att
riksdagen antar ett förslag till lag om
ändring  i  brottsbalken  med  denna
innebörd. Lagen föreslås träda i kraft
den 1 juli 1996.

Utskottets bedömning

Utskottet ansluter sig till de skäl som
regeringen redovisat för  kravet  på
regeringsbeslut för att kunna  åtala
någon ur en utländsk PFF-styrka för
brott som begåtts i Sverige. Riksdagen
bör sålunda anta förslaget till lag om
ändring i brottsbalken.

Straffrättslig domsrätt - Sverige som
sändande stat

Regeringen

Regeringen anför att bestämmelser om
svensk lags tillämplighet och svensk
domstols behörighet i fråga om brott som
begåtts utomlands finns i bl.a. 2 kap. 2
och  3 §§ brottsbalken. Sverige har
enligt 3 § oinskränkt domsrätt bl.a. om
brottet begåtts av någon som tillhör
Försvarsmakten på ett område där en del
av Försvarsmakten befann sig och om
brottet  begåtts  vid  tjänstgöring
utomlands av någon som är anställd i
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.
Regeringen anser att det av gällande
bestämmelser följer att Sverige  har
domsrätt över i stort sett alla fall som
i  praktiken kan tänkas uppkomma  i
samband med en övning utomlands där
svensk trupp deltar.
Regeringen anför vidare att i de fall
där den mottagande staten med stöd av
avtalet utövar sin domsrätt mot  en
medlem av en svensk styrka, kommer lagen
i den staten att tillämpas och påföljder
utdömas som föreskrivs däri. Bland de
stater som är aktuella att ingå  i
Partnerskap för fred finns sådana som
alltjämt använder sig av dödsstraff.
Det finns inget formellt hinder  i
avtalet mot att någon av den sändande
statens personal ådöms dödsstraff i den
mottagande staten. Som nämnts i det
föregående     får      enligt
tilläggsprotokollet emellertid inte ett
sådant straff verkställas.
Det står dock klart att inte samtliga
PFF-stater kommer att ansluta sig till
tilläggsprotokollet. Det kan därför inte
uteslutas att en svensk medborgare som
deltagit i en PFF-övning i ett främmande
land ådöms dödsstraff för en gärning som
begåtts  utanför  tjänsten.  Enligt
regeringen  är emellertid  en  sådan
situation  inte  annorlunda  än  när
svenskar i andra sammanhang  fullgör
offentliga uppdrag utomlands utan att
åtnjuta full immunitet. Risken att en
svensk   medborgare  skall  ådömas
dödsstraff utomlands har därvid inte
ansetts utgöra något hinder mot svensk
medverkan i internationellt samarbete.
Regeringens samlade bedömning i denna
del är att brottsbalkens bestämmelser om
svensk lags tillämplighet och svensk
domstols behörighet tillgodoser behovet
av  domsrätt över svensk styrka som
utomlands deltar i Partnerskap för fred.
Bestämmelserna  i  avtalet  om  den
mottagande statens domsrätt föranleder
enligt  regeringen  inga  särskilda
åtgärder i detta avseende.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning
att behovet av domsrätt över en svensk
styrka  som  deltar i en PFF-övning
utomlands    tillgodoses    genom
brottsbalkens bestämmelser om  svensk
lags tillämplighet och svensk domstols
behörighet.

Frågor om internationell rättshjälp m.m.

Regeringen

Regeringen påpekar att myndigheterna i
de  mottagande och sändande staterna
enligt artikel VII i avtalet skall bistå
varandra  med anhållanden, utredning,
bevisupptagning m.m. när det  gäller
lagöverträdelser.
Bestämmelser om utlämning för brott
finns i den s.k. nordiska utlämnings-
lagen (1959:254) och i utlämningslagen
(1957:668).
Regeringen  anser  att   gällande
bestämmelser   om   internationell
rättshjälp  gör  det  möjligt  att
tillmötesgå de flesta framställningar om
anhållande och utlämning av en medlem av
den sändande statens styrka eller om
utredning,   bevisupptagning   eller
överlämning  av beslagtagna  föremål.
Någon utvidgning av bestämmelserna om
internationell rättshjälp som följd av
avtalet  anser inte regeringen  vara
påkallad.
Regeringen  anser sålunda  befintlig
lagstiftning   om   internationell
rättshjälp m.m. vara till fyllest för
ratifikation av avtalet med avseende på
dess bestämmelser om ömsesidigt bistånd
med    anhållanden,    utredning,
bevisupptagning m.m.

Utskottets bedömning

Utskottet gör ingen annan bedömning än
regeringen  och  anser  att  någon
utvidgning  av  bestämmelserna  om
internationell rättshjälp inte behövs
som följd av det avtal som nu är i
fråga.

Skadestånd

Regeringen

Regeringen anför att skadeståndsfrågor i
samband  med försvarsövningar  mellan
flera  länder kan delas upp i  två
huvudgrupper: ersättning  för  skador
under    övning,   dvs.   under
tjänsteutövning, och  ersättning  för
skador under annan tid. Inom  dessa
huvudgrupper kan en indelning göras i de
fall där den skadelidande är en annan
samarbetande stat och i de fall där den
skadelidande är en utomstående (tredje
man).
Regeringen framhåller att PFF-avtalet
innehåller detaljerade bestämmelser om
förfarandet  vid  skador  hos  en
samarbetande stat under  en  övning.
Avtalet sägs i denna del skilja på
skador som under övning vållats  på
egendom som används av styrkorna, på
skador som under övning vållats på annan
egendom som tillhör part samt på skador
eller dödsfall som under övning drabbat
medlem i en styrka. Såvitt avser skador
på egendom som styrkorna använder under
övning, avstår staterna från att kräva
ersättning  av varandra  för  detta.
Detsamma gäller för skador och dödsfall
som drabbar medlemmar i styrkorna. Fråga
om  ersättning för skador som under
övning vållats på annan egendom som
tillhör en part, skall avgöras genom
förhandlingar mellan berörda stater utan
inblandning av utomstående part.
Enligt regeringens uppfattning kräver
PFF-avtalets reglering i här berörda
avseenden     inga     svenska
lagstiftningsåtgärder.
Regeringen anför vidare att ersättning
för tredjemansskador som uppstått under
övningar regleras, enligt PFF-avtalet, i
första hand av den mottagande staten.
Denna  lösning  sägs vara  naturlig
eftersom en främmande stat i princip
inte är skyldig att svara i en process
inom den mottagande statens territorium.
Regeringen föreslår att det i lagen
(1994:588)   om   utbildning   för
fredsbevarande verksamhet införs en ny
bestämmelse om skadeståndsfrågor. Denna
nya  bestämmelse innebär att svenska
staten, i stället för den utländska
personen,  skall ersätta skador  som
uppkommer i samband med utbildning inom
ramen för PFF och som den utländska
personen  annars  skulle  ha  varit
skadeståndsskyldig för enligt  svensk
lag.
Med  utgångspunkt från det  anförda
hemställer  regeringen att  riksdagen
antar förslaget till lag om ändring i
lagen  (1994:588) om utbildning  för
fredsbevarande   verksamhet.   Lagen
föreslås träda i kraft den 1 juli 1996.

Utskottets bedömning

Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning att PFF-avtalets bestämmelser
om  reglering  av  skador  hos  en
samarbetande stat i samband med  en
övning  inte  kräver  några  svenska
lagstiftningsåtgärder.
Utskottet anser, liksom regeringen, att
den      svenska      statens
ersättningsskyldighet gentemot  tredje
man  i samband med PFF-övningar bör
lagfästas. Riksdagen bör därför anta
lagförslaget  om att införa  en  ny
bestämmelse om skadeståndsfrågor i lagen
(1994:588)   om   utbildning   för
fredsbevarande verk-samhet.

Tillträde till område för övning m.m.

Regeringen

Försvarsverksamhet i Sverige är på olika
sätt skyddad mot obehörig insyn och mot
sabotage  och  annan  skadegörelse.
Regeringen hänvisar till att det  i
lagen  (1990:217)  om  skydd  för
samhällsviktiga anläggningar m.m. finns
bestämmelser  som  syftar  till  att
åstadkomma det skydd för Försvarsmaktens
verksamhet  som inte ges  av  annan
lagstiftning. I nämnda lag finns också
bestämmelser som tar sikte på skydd för
allmänheten.
Regeringen  konstaterar  att  det
skyddsbehov som finns för den svenska
Försvarsmaktens verksamhet också gäller
för utländsk militär verksamhet som till
följd  av PFF-samarbetet kommer  att
bedrivas  här  i  landet.  Enligt
regeringens  mening  är  det  mest
ändamålsenligt  att tillgodose  detta
behov genom att ändra lagen om skydd för
samhällsviktiga anläggningar  m.m.  I
denna bör sålunda införas en bestämmelse
om att de områden där en främmande stats
militära styrka bedriver övningar kan
förklaras som s.k. skyddsobjekt.
Den   av   regeringen  föreslagna
lagtekniska  lösningen innebär  ingen
ändring när det gäller bevakning av
skyddsobjekt. Den utländska  styrkans
personal får således inte anlitas som
skyddsvakter.
Regeringen hemställer att  riksdagen
antar förslaget till lag om ändring i
lagen  (1990:217)  om  skydd  för
samhällsviktiga anläggningar m.m. Lagen
föreslås träda i kraft den 1 juli 1996.

Utskottets bedömning

Utskottet   konstaterar,    liksom
regeringen,   att   den   svenska
försvarsmaktens behov av  skydd  mot
insyn, sabotage och annan skadegörelse
m.m. också gäller för utländsk militär
verksamhet som till följd  av  PFF-
samarbetet bedrivs här i landet.

Utskottet har ingen erinran mot den av
regeringen   föreslagna  lagtekniska
lösningen. Riksdagen bör således anta
förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m.

In- och utförsel av materiel

Regeringen

Vid  internationellt  fredsfrämjande
samarbete är utgångspunkten att de varor
och  den utrustning som behövs  för
samarbetet  fritt skall kunna  föras
mellan länderna. Den materiel som förs
över gränserna i dessa sammanhang är
huvudsakligen  vapen   och   annan
krigsmateriel samt utrustning i övrigt
som truppen behöver för utbildning.
Regeringen  anför  att  PFF-avtalet
stadgar  att  en styrka  tull-  och
skattefritt skall få föra in utrustning
samt förnödenheter, förråd och andra
varor för eget bruk. För de PFF-stater
som samtidigt är medlemmar av EU behövs
härvidlag ingen lagändring, eftersom den
europeiska gemenskapen bl.a. är en tull-
union. För att tillgodose avtalet i
denna  del beträffande övriga stater
behövs däremot lagstiftning.
Regeringen föreslår att tullfrihet för
samarbetet inom Partnerskap för fred
skapas  genom att ett tredje stycke
införs i 4 § lagen (1994:1547)  om
tullfrihet m.m. och genom att en ny
bestämmelse införs i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli 1996.
Såvitt avser rätten att föra in vapen i
samband med övningar i Sverige före-
ligger  erforderlig  lagstiftning  i
vapenlagen (1996:67), som trätt i kraft
den 1 april 1996.

Utskottets bedömning

Utskottet inser behovet av lagstiftning
för  att  tillgodose vad PFF-avtalet
stadgar om att en deltagande styrka
skall tull- och skattefritt kunna införa
utrustning, förnödenheter, förråd och
annan egendom för eget bruk i samband
med övningar.
Skatteutskottet, som tillstyrker de i
propositionen föreslagna ändringarna i
tullfrihetsreglerna, betonar  i  sitt
yttrande  att tull- och skattefrihet
endast skall gälla utrustning och varor
som enligt avtalet skall kunna in- och
återutföras tull- och skattefritt. Detta
innebär bl.a. att gällande begränsningar
i  fråga  om  resandes införsel  av
alkoholdrycker skall iakttas även av
medlemmar  i  en  utländsk  styrka.
Försvarsutskottet   instämmer    i
skatteutskottets synpunkter.
Utskottet förordar sålunda att riksdagen
antar dels förslaget till lag om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, dels förslaget
till lag om ändring i lagen (1994:1547)
om tullfrihet.

Beskattning

Regeringen

PFF-avtalet stadgar att deltagare  i
övningar  skall vara  befriade  från
inkomstskatt i det mottagande landet.
Med hänsyn till den korta tid som PFF-
övningar i Sverige kommer att omfatta -
högst någon vecka per gång - anser
regeringen att gällande svenska regler
om inkomstskatt tillgodoser PFF-avtalet
i denna del. Svensk lagstiftning behöver
här således inte ändras.
PFF-avtalet innehåller en bestämmelse
om att mottagarlandet skall ordna så att
drivmedel  och  oljor kan  levereras
skattefritt till den främmande statens
tjänstefordon, luftfartyg och fartyg.
Regeringen konstaterar att  nuvarande
lagstiftning inte undantar  utländska
förband inom PFF-samarbetet från vare
sig punktskatt eller mervärdesskatt på
drivmedel.
Med hänsyn till att PFF-övningar i
Sverige kommer att vara få till antalet
anser regeringen att det mest praktiska
sättet att uppfylla avtalets åtagande om
skattefrihet från punktskatter är att
Försvarsmakten  förser  de  utländska
styrkorna     med     drivmedel
punktskattefritt.        Eftersom
Försvarsmakten vid sitt köp av bränsle
redan erlagt punktskatt enligt lagen
(1994:1776) om skatt på energi uppkommer
ingen  skyldighet  till  ytterligare
beskattning   när   Försvars-makten
överlåter  bränsle till de utländska
trupperna.   Behov  av   förändrad
lagstiftning i denna del  föreligger
således inte. Regeringen anser att den
merkostnad   som   uppkommer   för
Försvarsmakten skall betraktas som en
övningskostnad  och finansieras  inom
given ekonomisk ram.
Omsättning av flygbränsle är undantagen
från     skatteplikt     enligt
mervärdesskattelagen (1994:200). Fartygs-
och fordonsdrivmedel som Försvarsmakten
tillhandahåller  utländska   styrkor
omfattas  däremot  av  denna  lag.
Regeringen anser dock att den möjlighet
som Riksskatteverket har att ge dispens
från  mervärdesskatt  är  tillämplig,
eftersom  synnerliga skäl får  anses
föreligga. Dels stadgar avtalet, som
framgått, skattefria drivmedel,  dels
kommer antalet övningar att bli litet.
Regeringen anser vidare det vara mer
praktiskt att utnyttja nämnda dispens än
alternativet med en återbetalning av
erlagd  mervärdesskatt.  Mot  denna
bakgrund  föreslår  regeringen  ingen
förändring  av  mervärdesskattelagen
(1994:200).

Utskottets bedömning

Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning att PFF-avtalets bestämmelse
om utländska militära styrkors rätt att
vid övningar i Sverige få drivmedel
skattefritt bör tillgodoses genom att
Försvarsmakten tillhandahåller drivmedel
utan punkt- och mervärdesskatt. Något
behov av ändrad lagstiftning föreligger
inte.

Övriga överväganden om behov av
lagstiftning

Regeringen

Regeringen  redovisar i propositionen
överväganden om behovet av lagstiftning
för ett antal övriga områden.
När det gäller sekretess konstaterar
regeringen att NATO inom PFF-samarbetet
har utarbetat en särskild säkerhets- och
sekretessöverenskommelse avsedd för de
stater  som  inte är  medlemmar  av
organisationen. Regeringen anför att den
i  augusti 1994, samtidigt som  den
beslutade   om   ett  individuellt
partnerskapsprogram, godkände säkerhets-
och sekretessöverenskommelsen med NATO.
Godkännandet föregicks av en granskning
att överenskommelsen var förenlig med
svensk rätt. Regeringen bedömer att PFF-
avtalets krav på säkerhet och sekretess
tillgodoses   av   sekretesslagens
(1980:100)    bestämmelser    om
utrikessekretess och försvarssekretess.
Regeringen  anser  att  PFF-avtalets
bestämmelser om rätt för utländsk trupp
att vid vistelse i landet bära uniform
tillgodoses genom gällande svensk rätt.
Regeringen ser i denna fråga inget behov
av lagstiftning.
När det gäller hälso- och sjukvård
anför regeringen att det inte  vore
ändamålsenligt om varje deltagande stat
var  tvungen att medföra  omfattande
sjukvårdsresurser  för  den   egna
personalen. PFF-avtalet sägs därför ha
utformats så att den främmande styrkans
personal får sjuk- och tandvård på samma
villkor som gäller för mottagarlandets
personal, om sådan vård inte kan ordnas
tillfredsställande   inom   styrkan.
Regeringens  mening är att  gällande
regler i svensk rätt är tillräckliga för
ändamålet.  Behov  av  ytterligare
lagstiftning anses inte föreligga.
Artikel IV i PFF-avtalet stadgar att
den  mottagande staten skall erkänna
körtillstånd,  körkort  och  militärt
förarbevis som utfärdats av de utländska
staterna  eller  dessas  myndigheter.
Regeringen anser att avtalets krav i
denna del tillgodoses genom svensk rätt
och att det därför inte föreligger något
behov av ytterligare lagstiftning.
Enligt PFF-avtalets artikel 3 skall
tvister om tolkningen och tillämpningen
av avtalet lösas genom förhandlingar
mellan staterna. Enligt regeringen är
detta  en ändamålsenlig lösning  som
tillämpats  i  andra sammanhang  där
Sverige ingått internationella avtal.
Någon  ändring av svensk rätt anser
regeringen  inte  behövas  för  att
tillgodose PFF-avtalets krav.

Utskottets bedömning

Regeringen  har övervägt behovet  av
lagstiftning för att tillgodose PFF-
avtalet  när  det gäller  sekretess,
bärande av uniform, hälso- och sjukvård,
körtillstånd samt tvister om tolkning
och tillämpning av avtalet. Regeringen
anser att i ingetdera fallet behövs
någon ändring av svensk lag. Utskottet
gör samma bedömning.

Ändring i räddningstjänstlagen

Regeringen

Regeringen     anmäler     att
räddningstjänstlagen (1986:1102) i 70
och  71  §§  innehåller  felaktiga
paragrafhänvisningar. Dessa  sägs  ha
uppstått i samband med att riksdagen i
december   1994  beslutade   lagen
(1994:1720) om civilt försvar.

I  syfte  att  rätta  de  felaktiga
hänvisningarna hemställer regeringen att
riksdagen antar förslaget till lag om
ändring i räddningstjänstlagen.

Utskottets bedömning

De felaktiga paragrafhänvisningarna i
räddningstjänstlagen bör rättas till.
Utskottet föreslår att riksdagen antar
förslaget  till lag  om  ändring  i
räddningstjänstlagen (1986:1102).

Statschefens bostäder kan vara
skyddsobjekt

Regeringen

Regeringen  föreslår,   efter   en
framställning  från  Länsstyrelsen  i
Kalmar län, att statschefens bostäder
får förklaras som skyddsobjekt och att
det i 4 § lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga  anläggningar   m.m.
infogas ett tillägg med denna innebörd.
Regeringen redogör för bakgrunden till
förslaget  och anför bl.a. följande.
Statschefens    residens     och
statsministerns  bostad  omfattas  av
nämnda  lag, tillsammans  med  andra
definierade objekt. I förarbetena till
lagen sägs att med statschefens residens
förstås  Drottningholms  slott  och
Kungliga slottet i Stockholm. När det
gäller  statsministerns bostad  finns
möjligheten att förklara varje dennes
bostad  som skyddsobjekt. Motsvarande
möjlighet  beträffande  statschefens
bostäder  inskränker  sig  till  två
residens. Eftersom det inte finns någon
skillnad   i  skyddsbehov   mellan
statschefens   och   statsministerns
bostäder, föreslår regeringen en ändring
av  lagen  så att även statschefens
bostäder, utöver residensen, omfattas av
lagstiftningen.

Utskottets bedömning

Utskottet anser, liksom regeringen, att
det inte föreligger någon skillnad i
skyddsbehov  mellan statschefens  och
statsministerns  respektive  bostäder.
Statschefens bostäder bör därför enligt
4 § första stycket 1 lagen om skydd för
samhällsviktiga  anläggningar   m.m.
förklaras som skyddsobjekt. Riksdagen
bör i enlighet härmed anta förslaget
till lag om ändring i lagen (1990:217)
om   skydd   för   samhällsviktiga
anläggningar m.m. i berörd del.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avtalet  och
tilläggsprotokollet
att riksdagen
dels  godkänner avtalet mellan  de
stater som är parter i Nordatlantiska
fördraget och de andra stater som
deltar i Partnerskap för fred  om
status för deras styrkor samt ett
tilläggsprotokoll till avtalet, med
reservation när det gäller möjligheten
för utländsk stat att utöva domsrätt
på svenskt territorium,
dels ger regeringen till känna vad
utskottet har anfört om den svenska
översättningen av avtalet,
2. beträffande lagförslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
dels lag om ändring i brottsbalken,
dels lag om ändring i lagen (1994:588)
om  utbildning  för  fredsbevarande
verksamhet,
dels lag om ändring i lagen (1990:217)
om   skydd  för  samhällsviktiga
anläggningar,
dels lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa
fall,
dels  lag  om  ändring  i  lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m.,
dels   lag   om   ändring   i
räddningstjänstlagen (1986:1102).
Stockholm den 29 april 1996
På försvarsutskottets vägnar
Arne Andersson
I beslutet har deltagit: Arne Andersson
(m), Britt Bohlin (s), Christer Skoog
(s),  Sven  Lundberg  (s),  Henrik
Landerholm (m), Anders Svärd (c), Ola
Rask (s), My Persson (m), Lennart Rohdin
(fp), Håkan Juholt (s), Annika Nordgren
(mp), Åke Carnerö (kds), Jörgen Persson
(s),  Ulf  Kero  (s)  och  Rolf
Gunnarsson(m).
Särskilt yttrande

Avtalet och tilläggsprotokollet (mom. 1)

Annika Nordgren (mp) anför:

Miljöpartiet har många synpunkter på
Sveriges deltagande i PFF-samarbetet.
Detta ämnar vi återkomma till vid ett
senare tillfälle.
I  detta  yttrande väljer jag  att
koncentrera mig på riksdagens roll i PFF-
sammanhang.
Jag anser att riksdagens inflytande
över det svenska agerandet inom PFF
måste öka. Den plan för svensk medverkan
(IPP:n) som anger vad Sverige skall
medverka i och vår viljeinriktning borde
vara självklar att förelägga riksdagen.
Som exempel kan nämnas att utskottet i
betänkande 1995/96:UFöU1 framhåller att
 om  PFF-processens  karaktär  skulle
förändras i riktning mot nya  eller
förändrade blockbildningar kommer detta
att  beaktas  vid de tämligen  tätt
återkommande tillfällen då det  blir
aktuellt      att      förnya
partnerskapsprogrammet . Jag anser att
riksdagen skall ha inflytande i detta
beaktande.
Enligt    regeringens   skrivelse
1993/94:207 ser Sverige det som ett
tillfälle att genom PFF:s verksamhet
kunna förbättra sin egen kapacitet att
samverka med andra PFF-stater, och att
utveckla rutiner för säkrare och mer
effektiva  fredsbevarande operationer.
Under  denna  rubrik  faller  också
miljösamarbete  av olika  slag.  Ett
exempel    är   hantering    av
oljeföroreningar. 
Miljösamarbetsaspekterna bör enligt min
mening betonas i Sveriges medverkan i
PFF. Detta är i enlighet med många av
PFF-staternas syn på hot och risker inom
ett  vidgat  hotbildsperspektiv  och
ytterligare en anledning till varför det
är viktigt att säkerställa riksdagens
inflytande över Sveriges agerande inom
PFF.
Varje land bekostar sina respektive
utgifter för PFF-medlemskapet. Det är
inte bara direkta kostnader (såsom t.ex.
materiel, transporter till övningar
m.m.) utan också kostnader för ett ökat
antal personer utomlands osv. Jag anser
att de beräknade årliga kostnaderna för
PFF-medlemskapet bör redovisas för
riksdagen i samband med att IPP:n
förläggs riksdagen.

Propositionens lagförslag
2.1 Förslag till lag om ändring i
brottsbalken

Härigenom  föreskrivs  att  det  i
brottsbalken  skall  införas  en  ny
paragraf, 2 kap. 7 b §, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
2 kap.
7 b §
Om det vid besök i
Sverige  av  en
främmande   stats
militära   styrka
inom  ramen  för
internationellt
samarbete    har
begåtts brott  av
den    främmande
statens  personal
som   hör  till
styrkan, får åtal
för brottet väckas
endast    efter
förordnande   av
regeringen.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:588) om utbildning för
fredsbevarande verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1994:588)   om   utbildning   för
fredsbevarande verksamhet

dels att i 1-3 §§ ordet "fredsbevarande"
skall bytas ut mot "fredsfrämjande",

dels att rubriken till lagen skall ha
följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny
paragraf, 4 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
Lag om utbildning  Lag om utbildning
för     freds- för     freds-
bevarande      främjande
verksamhet      verksamhet
4 §
Om  en  utländsk
fysisk    eller
juridisk person som
saknar hemvist här
i landet, i Sverige
medverkar i sådan
utbildning   för
fredsfrämjande
verksamhet   som
avses i denna lag,
skall  staten  i
stället  för  den
utländska personen
ersätta skada som
uppkommer i samband
med  utbildningen
och för vilken den
utländska personen
annars skulle  ha
varit
skadeståndsskyldig
enligt svensk lag.
Staten skall dock
inte ersätta skada
som uppkommer hos
en sådan utländsk
person.
_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 §  lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m. skall ha  följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

4 §1

Som skyddsobjekt får förklaras
1.    statliga  1.    statliga
förvaltningsbyggnad förvaltningsbyggnad
er       samt er,  statschefens
statschefens     residens    och
residens och     bostäder    samt
statsministerns
statsministerns   bostäder,
bostad,
2. anläggningar och områden till vilka
staten   har  äganderätten   eller
nyttjanderätten och som disponeras av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk
eller  Försvarets radioanstalt  samt
militära fartyg och luftfartyg,
3.  anläggningar eller områden  som
används eller är avsedda för ledning av
befolkningsskyddet och räddningstjänsten
eller det civila försvaret i övrigt, för
energiförsörjning,  vattenförsörjning,
rundradioförsörjning,   radio-   och
telekommunikationer, transporter eller
försvarsindustriella ändamål,
4.  områden  där  4.  områden  där
Försvarsmakten,   Försvarsmakten,
Försvarets      Försvarets
materielverk eller materielverk eller
Försvarets      Försvarets
radioanstalt     radioanstalt
tillfälligt     tillfälligt
bedriver övningar, bedriver övningar,
prov eller försök, prov eller försök,
och
5.  områden  där
5.  områden  där Försvarsmakten har
Försvarsmakten har satts in för att
satts in för att möta  ett  väpnat
möta  ett  väpnat angrepp mot Sverige
angrepp mot Sverige eller  för  att
eller  för  att hindra en kränkning
hindra en kränkning av     Sveriges
av     Sveriges territorium, och
territorium.
6. områden där en
främmande   stats
militära   styrka
tillfälligt
bedriver  övningar
när  den  här  i
landet  deltar  i
utbildning   för
fredsfrämjande
verksamhet   inom
ramen      för
internationellt
samarbete.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall

Härigenom föreskrivs att det i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier
i  vissa fall2 skall införas en ny
paragraf, 7 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
7 §
Främmande  stats
militära styrka och
dess personal som
deltar i utbildning
för fredsfrämjande
verksamhet   inom
ramen      för
samarbetet
Partnerskap   för
fred i enlighet med
avtal som  är  i
kraft i förhållande
till    Sverige,
åtnjuter immunitet
och privilegier i
den  utsträckning
som anges i avtalet
när  det  gäller
import  till  och
export     från
Sverige.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 §  lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
4 §
Tullfrihet  gäller  för  varor  som
förtullas   för  främmande   stats
beskickning eller konsulat eller  en
beskicknings-  eller  konsulatsmedlem
eller  dennes  familj  enligt  lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av den lagen.
Tullfrihet gäller också för varor som
förtullas  för  en  internationell
organisation eller en person som är
knuten till en sådan organisation, om
organisationen  eller  personen  är
upptagen  i lagen om immunitet  och
privilegier  i vissa fall  eller  i
föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen och är berättigad till tullfrihet
enligt stadga eller avtal som gäller i
förhållande till Sverige.
Vidare   gäller
tullfrihet  enligt
villkor i avtal som
är  giltigt   i
förhållande  till
Sverige för varor
som förtullas för
en främmande stats
militära styrka som
här i landet deltar
i  utbildning för
fredsfrämjande
verksamhet   inom
ramen      för
samarbetet
Partnerskap   för
fred eller för en
person som hör till
en sådan styrka.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.
2.6 Förslag till lag om ändring i
räddningstjänstlagen (1986:1102)

Härigenom föreskrivs att 70 och 71 §§
räddningstjänstlagen (1986:1102)3 skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
70 §4
Om  en  utländsk Om  en  utländsk
fysisk    eller fysisk    eller
juridisk person som juridisk person som
saknar hemvist här saknar hemvist här
i landet medverkar i landet medverkar
i        en i        en
räddningsinsats  i räddningsinsats  i
Sverige på begäran Sverige på begäran
av regeringen, en av regeringen, en
kommun  eller  en kommun  eller  en
statlig  myndighet statlig  myndighet
enligt 65 § skall enligt 69 § skall
staten  i stället staten  i stället
för den utländska för den utländska
personen  ersätta personen  ersätta
skada som uppkommer skada som uppkommer
i  samband  med i  samband  med
räddningsinsatsen  räddningsinsatsen
för  vilken  den för  vilken  den
utländska personen utländska personen
annars skulle  ha annars skulle  ha
varit        varit
skadeståndsskyldig  skadeståndsskyldig
enligt svensk lag.  enligt svensk lag.
Staten skall även ersätta en utländsk
fysisk eller juridisk person som saknar
hemvist i Sverige och som handlar för
biståndsgivarens räkning för personskada
och skada på utrustning eller material
som används vid biståndsgivningen, om
skadan har uppkommit i Sverige i samband
med räddningsinsatsen.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
71 §5
Staten får kräva  Staten får kräva
tillbaka ersättning tillbaka ersättning
som betalats enligt som betalats enligt
66 § första stycket 70 § första stycket
av  den som  har av  den som  har
vållat    skadan vållat    skadan
uppsåtligen  eller uppsåtligen  eller
genom     grov genom     grov
vårdslöshet.  För vårdslöshet.  För
den som är att anse den som är att anse
som  arbetstagare som  arbetstagare
skall dock ansvaret skall dock ansvaret
vara begränsat på vara begränsat på
det sätt som sägs i det sätt som sägs i
4  kap.  1  § 4  kap.  1  §
skadeståndslagen   skadeståndslagen
(1972:207).     (1972:207).
Om rätt till återkrav för ersättning
som har betalats för atomskada finns
särskilda     bestämmelser     i
atomansvarighetslagen (1968:45).
Om    utländskt Om    utländskt
bistånd har begärts bistånd har begärts
av en kommun, får av en kommun, får
staten  av  denna staten  av  denna
kräva tillbaka vad kräva tillbaka vad
staten har betalat staten har betalat
enligt 66 § eller enligt 70 § eller
enligt åtagande i enligt åtagande i
internationella   internationella
överenskommelser om överenskommelser om
sådant bistånd  i sådant bistånd  i
den mån kostnaden den mån kostnaden
jämte   kommunens jämte   kommunens
egna kostnader för egna kostnader för
räddningsinsatsen  räddningsinsatsen
inte   överstiger inte   överstiger
självrisken enligt självrisken enligt
37 §.        37 §.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.

PFF-avtalets och tilläggsprotokollets
text på engelska och svenska

Agreement among the
states parties to
the North Atlantic
Treaty  and  the
other    states
participating  in
the Partnership for
Peace regarding the
status  of  their
forces
The States Parties De stater som är
to   the  North parter      i
Atlantic   Treaty Nordatlantiska
done in Washington fördraget upprättat
on 4 April 1949 and i Washington den 4
the  States which april 1949 och de
accept     the stater  som  har
invitation    to antagit  inbjudan
Partnership   for till  Partnerskap
Peace issued  and för   fred  som
signed by the Heads utfärdades   och
of   State  and undertecknades  av
Government of the stats-     och
member States  of regeringscheferna i
the North Atlantic medlemsstaterna  i
Treaty Organisation Nato i Bryssel den
in Brussels on 10 10  januari 1994,
January 1994  and och   som   har
which subscribe to undertecknat
the Partnership for ramdokumentet
Peace   Framework avseende
Document;      Partnerskap   för
fred,
Constituting     som  tillsammans
together the States utgör  deltagande
participating  in stater      i
the Partnership for Partnerskap   för
Peace;        fred,
Considering  that  som  anser  att
the Forces of one styrkor  från  en
State Party to the part i detta avtal
present  Agreement kan  sändas  och
may be sent  and mottagas   efter
received,    by avtal till en annan
arrangement,  into parts område,
the territory  of
another    State
Party;
Bearing in  mind  som är medvetna om
that the decisions att  beslut  att
to  send and  to sända  och  motta
receive Forces will styrkor    även
continue to be the fortsättningsvis
subject of separate skall göras  till
arrangements     föremål     för
between the States särskilda   avtal
Parties concerned;  mellan   berörda
parter,
Desiring, however,  som   emellertid
to  define  the önskar  definiera
status  of  such status för sådana
Forces while in the styrkor  när  de
territory    of befinner  sig  på
another    State annan parts område,
Party;
Recalling   the  som    åberopar
Agreement  between avtalet   mellan
the States Parties parterna     i
to   the  North Nordatlantiska
Atlantic   Treaty fördraget om status
regarding    the för deras styrkor
status  of  their som upprättades i
Forces  done  at London den 19 juni
London on 19 June 1951,
1951;
Have  agreed  as har kommit överens
follows:       om följande:
Article 1      Artikel 1
Except as otherwise Om  inte  annat
provided for in the föreskrivs i detta
present  Agreement avtal      och
and any additional eventuella
protocol in respect tilläggsprotokoll
to its own parties, med  avseende  på
all States Parties egna parter, skall
to  the  present alla parter i detta
Agreement   shall avtal   tillämpa
apply      the bestämmelserna  i
provisions of the avtalet   mellan
Agreement  between parterna     i
Parties  to  the Nordatlantiska
North   Atlantic fördraget om status
Treaty  regarding för deras styrkor
the status of their som upprättades i
Forces,  done  at London den 19 juni
London on 19 June 1951,   härnedan
1951,  hereinafter benämnt NATO SOFA,
referred to as the som om alla parter
NATO SOFA, as if i detta avtal vore
all State Parties parter i NATO SOFA.
to  the  present
Agreement   were
Parties to the NATO
SOFA.
Article 2      Artikel 2
1. In addition to 1.  Utöver  det
the area to which område  på vilket
the  NATO  SOFA NATO  SOFA  har
applies the present avseende   skall
Agreement   shall detta     avtal
apply  to   the tillämpas för alla
territory of  all territorier
States Parties to tillhöriga parterna
the     present i detta avtal vilka
Agreement which are inte är parter i
not Parties to the NATO SOFA.
NATO SOFA.

2. For the purposes 2. Vid tillämpning
of  the  present av  detta  avtal
Agreement,      skall hänvisningar
references in the i NATO SOFA till
NATO SOFA to the Nordatlantiska
North   Atlantic fördragets  område
Treaty area shall anses     även
be deemed also to innefatta    de
include     the områden som avses i
territories     punkt  1 i denna
referred  to  in artikel,    och
paragraph 1 of the hänvisningar  till
present  Article, Nordatlantiska
and references to fördraget   skall
the North Atlantic anses    omfatta
Treaty  shall  be Partnerskap   för
deemed to include fred.
the Partnership for
Peace.
Article 3      Artikel 3
For  purposes  of Vid uppfyllande av
implementing  the detta  avtal  med
present  Agreement avseende     på
with  respect  to förhållanden  som
matters  involving gäller stater som
Parties that  are inte är parter i
not Parties to the NATO SOFA, skall de
NATO     SOFA, bestämmelser i NATO
provisions of the SOFA      som
NATO  SOFA  that föreskriver   att
provide     for krav     skall
requests  to  be framläggas  eller
submitted,    or tvister    skall
differences to be hänskjutas   till
referred  to  the Nato-rådet,
North   Atlantic ordföranden i Nato-
Council,    the rådets
Chairman  of  the ställföreträdareför
North   Atlantic samling eller  en
Council Deputies or skiljedomare,
an arbitrator shall tolkas  så  att
be  construed  to berörda parter är
require the Parties skyldiga    att
concerned    to förhandla inbördes
negotiate  between utan  hänvändelse
or among themselves till     någon
without recourse to utanförstående
any     outside myndighet.
jurisdiction.
Article 4      Artikel 4
The     present Detta  avtal  kan
Agreement may  be kompletteras eller
supplemented   or ändras i enlighet
otherwise modified med internationell
in accordance with rätt.
International Law.
Article 5      Artikel 5
1.  The  present 1.  Detta  avtal
Agreement shall be skall  vara öppet
open for signature för undertecknande
by any State that av   stat   som
is   either   a antingen är part i
contracting  Party NATO SOFA eller som
to the NATO SOFA, antar inbjudan till
or that accepts the Partnerskap   för
invitation to the fred      och
Partnership   for undertecknar
Peace      and ramdokumentet
subscribes to the avseende
Partnership   for Partnerskap   för
Peace   Framework fred.
Document.
2.  The  present 2.  Detta  avtal
Agreement shall be skall ratificeras,
subject     to godtas    eller
ratification,    godkännas.
acceptance    or Ratifikations-,
approval.      godtagande-   och
Instruments   of godkännandeinstrume
ratification,    nt skall deponeras
acceptance    or hos     Förenta
approval shall be staternas regering
deposited with the som skall notifiera
Government of the alla signatärmakter
United States  of om  varje  sådan
America,   which deponering.
shall notify  all
signatory States of
each such deposit.
3.  Thirty  days 3.  Trettio dagar
after     three efter det att tre
signatory  States, signatärstater, av
at  least one of vilka minst en är
which is a Party to part i NATO SOFA
the  NATO SOFA and och en har antagit
one of which has inbjudan    till
accepted    the Partnerskap   för
invitation to the fred      och
Partnership   for undertecknat
Peace      and ramdokumentet
subscribed to the avseende
Partnership   for Partnerskap   för
Peace   Framework fred, har deponerat
Document,   have sina ratifikations-
deposited   their , godtagande- eller
instruments   of godkännandedokument
ratification,    skall detta avtal
acceptance    or träda i kraft för
approval,    the dessa stater. Det
present  Agreement skall träda i kraft
shall enter  into för  varje  annan
force in respect of signatärstat
those States.  It trettio dagar efter
shall enter  into dagen      för
force in respect of deponering av dess
each     other instrument.
signatory   State
thirty days after
the date of deposit
of its instrument.
Article 6      Artikel 6
The     present Detta  avtal  kan
Agreement may  be sägas upp av varje
denounced by  any part  i  avtalet
Party  to  this efter   skriftlig
Agreement by giving notifikation   om
written       uppsägning   till
notification   of Förenta  staternas
denunciation to the regering som skall
Government of the notifiera
United States  of signatärstaterna om
America, which will varje     sådan
notify     all notifikation.
signatory States of Uppsägningen skall
each      such få rättslig verkan
notification.  The ett år efter det
denunciation shall att notifikationen
take  effect  one mottagits    av
year after receipt Förenta  staternas
of the notification regering.   Efter
by the Government utgången av denna
of  the  United tidsfrist på ett år
States of America. skall    avtalet
After      the upphöra att gälla
expiration of this för den part som
period of one year, sagt upp det, utom
the     present vad     gäller
Agreement   shall avgörande  av  ej
cease  to be  in avgjorda  anspråk
force  as regards som  härrör  från
the  Party  that tiden före den dag
denounces    it, då uppsägningen får
except  for  the rättslig  verkan,
settlement    of men skall fortsätta
outstanding  daims att vara i kraft
that arose before för övriga parter.
the day on which
the  denunciation
takes effect, but
shall continue to
be in force for the
remaining Parties.
In witness whereof, Till  bekräftelse
the  undersigned, härav      har
being     duly undertecknade,
authorized by their därtill
respective      vederbörligen
Governments,  have befullmäktigade av
signed     this sina  regeringar,
Agreement.      undertecknat detta
avtal.

Done in Brussels, Som  skedde   i
this  day of  , Bryssel     den
1995 in the English 1995  på engelska
and     French och franska språken
languages,   both varvid båda texter
texts being equally är lika giltiga i
authoritative, in a ett  original som
single   original skall deponeras i
which  shall  be Förenta  staternas
deposited in  the regerings  arkiv.
Archives  of  the Förenta  staternas
Government of the regering   skall
United States  of överlämna bestyrkta
America.    The kopior därav till
Government of the alla
United States  of signatärstater.
America    shall
transmit certified
copies thereof to
all the signatory
States.Additional Protocol Tilläggsprotokoll
to  the Agreement till avtalet mellan
among  the States de stater som är
Parties  to  the parter      i
North   Atlantic Nordatlantiska
Treaty  and  the fördraget och  de
other    States andra stater  som
participating  in deltar      i
the Partnership for Partnerskap   för
Peace regarding the fred om status för
status  of  their deras styrkor
Forces
The State Parties Parterna i  detta
to  the  present tilläggsprotokoll
additional Protocol till avtalet mellan
to  the Agreement de stater som är
among  the  State parter      i
Parties  to  the Nordatlantiska
North   Atlantic fördraget och  de
Treaty  and  the andra stater  som
other    States deltar      i
participating  in Partnerskap   för
the   Partnership fred om status för
for Peace regarding deras   styrkor,
the status of their vilket   härnedan
Forces, hereinafter benämns avtalet,
referred to as the
Agreement;
Considering  that  som  konstaterar
the death penalty att dödsstraff inte
is not provided for förekommer i vissa
under the domestic avtalsparters
legislation of some nationella
Parties  to  the lagstiftning,
Agreement;
Have  agreed  as har kommit överens
follows:       om följande:
Article I      Artikel I
Insofar as it has I den mån den har
jurisdiction     domsrätt   enligt
according to  the bestämmelserna  i
provisions of the avtalet skall varje
Agreement,   each stat som är part i
State Party to the detta
present additional tilläggsprotokoll
Protocol shall not inte verkställa en
carry out a death dödsdom     med
sentence    with avseende på någon
regard  to  any medlem av en styrka
member of a force eller dess civila
and  its civilian komponent och deras
component and their anhöriga från någon
dependents from any annan stat som är
other State Party part   i  detta
to  the  present tilläggsprotokoll.
Additional
Protocol.
Article II      Artikel II
1.  The  present 1. Detta protokoll
Protocol shall be skall  vara öppet
open for signature för undertecknande
by any signatory of av      varje
the Agreement.   signatärstat   av
avtalet.
2.  The  present 2. Detta protokoll
Protocol shall be skall ratificeras,
subject     to godtas    eller
ratification,    godkännas.
acceptance    or Ratifikations-,
approval.      godtagande-  eller
Instruments   of godkännandeinstrume
ratification,    nt skall deponeras
acceptance    or hos     Förenta
approval shall be staternas regering
deposited with the som skall notifiera
Government of the alla signatärstater
United States  of om  varje  sådan
America,   which deponering.
shall notify  all
signatory States of
each such deposit.
3.  The  present 3. Detta protokoll
Protocol   shall träder i kraft 30
enter into force 30 dagar efter dagen
days after the date för deponering av
of deposit of the ratifikations-,
instrument    of godtagande-  eller
ratification,    godkännandeinstrume
acceptance    or nt   av   tre
approval by three signatärstater, av
signatory  States, vilka  minst  en
at  least one of skall vara part i
which is a Party to NATO SOFA och en
the NATO SOFA and skall vara en stat
one of which is a som  har  antagit
State    having inbjudan    att
accepted    the deltaga      i
invitation to join Partnerskap   för
the Partnership for fred  och   har
Peace and  having undertecknat
subscribed to the ramdokumentet
Partnership   for avseende
Peace   Framework Partnerskap   för
Document.      fred.
4.  The  present 4. Detta protokoll
Protocol shall come skall träda i kraft
into  force  in med  avseende  på
respect  of  each varje     annan
other   signatory signatärstat dagen
State on the date för deponering av
of the deposit of dess ratifikations-
its instrument of , godtagande- eller
ratification,    godkännandeinstrume
acceptance    or nt  hos  Förenta
approval with the staternas regering.
Government of the
United States  of
America.
Done in Brussels, Som  skedde   i
this    day  of Bryssel     den
,  1995  in  the 1995  på engelska
English and French och franska språken
languages,   both varvid båda texter
texts being equally är lika giltiga i
authoritative, in a ett  original som
single   original skall deponeras i
which  shall  be Förenta  staternas
deposited in  the regerings  arkiv.
archives  of  the Förenta  staternas
Government of the regering   skall
United States  of överlämna bestyrkta
America. The  Gov kopior härav till
ernment  of  the alla
United States  of signatärstater.
America    shall
transmit certified
copies thereof to
all    signatory
States.

Agreement  between Avtal     mellan
the parties to the parterna      i
North   Atlantic Nordatlantiska
Treaty  regarding fördraget om status
the  status  of för deras styrkor
their forces

London, 19  June, London den 19 juni
1951         1951
The Parties to the Parterna     i
North   Atlantic Nordatlantiska
Treaty signed  in fördraget,   som
Washington  on  4 undertecknades  i
April, 1949,     Washington den  4
april 1949,
Considering  that  som  beaktar att
the forces of one styrkor  från  en
Party may be sent, part     efter
by arrangement, to överenskommelse kan
serve  in   the sändas  för  att
territory    of tjänstgöra i annan
another Party;    parts område,
Bearing in  mind  som är medvetna om
that the decision att  beslut  att
to send them and sända styrkor och
the   conditions om  att  villkor
under which  they under  vilka  de
will be sent, in so sänds, i den mån
far   as   such dessa villkor inte
conditions are not bestäms  i  detta
laid down by the avtal,
present Agreement, fortsättningsvis
will continue to be skall göras  till
the  subject  of föremål     för
separate       särskilda   avtal
arrangements     mellan   berörda
between the Parties parter,
concerned;
Desiring, however,  som   emellertid
to  define  the önskar  fastställa
status  of  such status för  dessa
forces while in the styrkor  när  de
territory    of befinner  sig  i
another Party;    annan parts område,
Have  agreed  as har kommit överens
follows:       om följande:
Article I      Artikel I
1.   In   this 1. I detta avtal
Agreement    the avses med
expression
a.  "styrka"  den
a.  'force' means personal    som
the    personnel tillhör land-, sjö-
belonging to  the eller
land, sea or air luftstridskrafter
armed services of från någon part när
one   Contracting den befinner sig på
Party when in the tjänsteuppdrag inom
territory    of en  annan  parts
another Contracting territorium i Nato-
Party in the North området     med
Atlantic   Treaty förbehåll för att
area in connexion de  två  berörda
with their official parterna kan komma
duties,  provided överens  om  att
that  the   two vissa   personer,
Contracting Parties enheter    eller
concerned may agree förband inte skall
that    certain betraktas   såsom
individuals, units utgörande   eller
or    formations vara inbegripna i
shall  not   be en  "styrka"  vid
regarded     as tillämpningen  av
constituting   or detta avtal,
included  in  a
'force'  for  the
purposes  of  the
present Agreement;
b.    'civilian b.      "civil
component'  means komponent"    de
the    civilian civilpersoner  som
personnel      medföljer en styrka
accompanying   a tillhörig   någon
force   of   a part och som  är
Contracting  Party anställda  i  den
who  are in  the partens krigsmakt,
employ of an armed och som inte  är
service  of  that statslösa personer
Contracting Party, eller medborgare i
and  who are not någon stat som inte
stateless persons, är   part   i
nor nationals  of Nordatlantiska
any State which is fördraget och inte
not a Party to the heller      är
North   Atlantic medborgare i eller
Treaty,     nor har hemvist i den
nationals of, nor stat  i  vilken
ordinarily resident styrkan tjänstgör,
in, the State in
which the force is
located;
c.   'dependent' c. "anhörig" maka
means the spouse of eller  make  till
a member of a force medlem av en styrka
or of a civilian eller  en  civil
component,  or  a komponent   eller
child  of  such barn  till  sådan
member depending on medlem  som  är
him  or her  for beroende av honom
support;       eller  henne  för
sitt uppehälle,
d. 'sending State' d. "sändande stat"
means      the den   part  som
Contracting  Party styrkan tillhör,
to which the force
belongs;
e.    'receiving e.   "mottagande
State' means  the stat" den part i
Contracting  Party vars territorium en
in the territory of styrka  eller  en
which the force or civil komponent är
civilian component förlagd, vare sig
is located, whether den är stationerad
it   be   sta- där eller befinner
tioned  there  or sig på genomresa,
passing in transit;
f.    'military f.  "den sändande
authorities of the statens
sending   State' militärmyndigheter"
means     those de myndigheter i en
authorities of  a sändande stat  på
sending State  who vilka det lagligen
are empowered  by ankommer att trygga
its law to enforce de     militära
the military law of lagarnas
that  State  with efterlevnad i den
respect to members staten med avseende
of its forces or på  medlemmar  av
civilian       dess styrka eller
components;     civila komponent,
g. 'North Atlantic g. "Nato-rådet" det
Council' means the råd som inrättats
Council established enligt artikel 9 i
by Article 9 of the Nordatlantiska
North   Atlantic fördraget   eller
Treaty or any of något  av  dess
its   subsidiary underlydande organ
bodies  authorized som har befogenhet
to  act  on  its att handla på dess
behalf.       vägnar.
2. This Agreement 2.  Detta  avtal
shall apply to the gäller     för
authorities   of parternas  lokala
political   sub- myndigheter  inom
divisions of  the deras  territorier
Contracting     för vilka avtalet
Parties,   within gäller eller  kan
their  territories utsträckas   att
to   which  the gälla    enligt
Agreement  applies artikel  XX,  på
or  extends  in samma sätt som det
accordance   with gäller     för
Article XX, as it parternas centrala
applies  to  the myndigheter,  dock
central authorities med förbehåll för
of      those att egendom som ägs
Contracting     av      lokala
Parties, provided, myndigheter  inte
however,    that skall betraktas som
property owned by egendom  tillhörig
political   sub- en  part  enligt
divisions shall not artikel VIII.
be considered to be
property owned by a
Contracting  Party
within the meaning
of Article VIII.
Article II      Artikel II
It is the duty of a En styrka och dess
force  and  its civila  komponent
civilian component och dess medlemmar,
and  the  members liksom   anhöriga
thereof as well as till  dessa,  är
their dependents to skyldiga att följa
respect the law of lagarna  i  den
the    receiving mottagande  staten
State,  and  to och  avhålla  sig
abstain from  any från varje handling
activity       som  är oförenlig
inconsistent  with med andan i detta
the spirit of the avtal och särskilt
present Agreement, från varje politisk
and, in particular, verksamhet i  den
from any political mottagande staten.
activity  in  the Det  är likaledes
receiving State. It den    sändande
is also the duty of statens skyldighet
the sending State att      vidta
to take necessary nödvändiga åtgärder
measures to  that i detta syfte.
end.
Article III     Artikel III
1.   On   the 1.   Enligt  de
conditions      villkor som anges i
specified    in punkt  2 i denna
paragraph 2 of this artikel och under
Article and subject iakttagande   av
to compliance with bestämmelserna  i
the   formalities den   mottagande
established by the staten   avseende
receiving   State inresa och utresa
relating to entry för en styrka och
and departure of a dess   medlemmar,
force  or   the skall dessa  vara
members  thereof, undantagna   från
such members shall pass-      och
be  exempt  from viseringsbestämmels
passport and visa er och kontroll vid
regulations   and inresa när de reser
immigration     in i eller lämnar
inspection    on den   mottagande
entering or leaving statens
the territory of a territorium.   De
receiving  State. skall  även  vara
They shall also be undantagna från de
exempt  from  the regler  i   den
regulations of the mottagande  staten
receiving State on som      avser
the  registration registrering  och
and  control  of kontroll     av
aliens, but shall utlänningar, men de
not be considered skall inte anses ha
as  acquiring any rätt  att  vara
right to permanent stadigvarande
residence    or bosatta  i  eller
domicile  in  the uppta hemvist inom
territories of the den   mottagande
receiving State.   statens
territorium.
2.  The following 2. Endast följande
documents only will handlingar fordras
be  required  in för medlemmar av en
respect of members styrka, vilka skall
of a force. They uppvisas     på
must be presented anmodan:
on demand:
a.     personal
identity    card a.    personligt
issued  by  the identitetskort
sending    State utfärdat  av  den
showing names, date sändande   staten
of birth, rank and varav framgår namn,
number (if  any), födelsedatum, grad
service,    and och
photograph;     registreringsnummer
(i   förekommande
fall), tjänstegren
samt fotografi;
b.  individual or
collective movement b.   individuell
order,  in  the eller   kollektiv
language  of  the förflyttningsorder
sending State and utfärdad  på  den
in the English and sändande  statens
French  languages, språk  samt  på
issued  by   an engelska    och
appropriate agency franska av behörig
of  the  sending myndighet  i  den
State or of  the sändande   staten
North   Atlantic eller  av  Nato,
Treaty Organization varav    framgår
and certifying to individens  eller
the status of the gruppens   status
individual or group såsom medlem av en
as  a member  or styrka samt typ av
members of a force förflyttningsorder.
and to the movement Mottagande stat kan
ordered.    The begära  att  en
receiving State may förflyttningsorder
require a movement skall     vara
order   to   be kontrasignerad  av
countersigned  by behörig företrädare
its   appropriate för den staten.
representative.
3. Members of  a 3. Medlemmar av en
civilian component civil komponent och
and   dependents dess anhöriga skall
shall   be   so i passen betecknas
described in their som sådana.
passports.
4. If a member of a 4. Om en medlem av
force  or  of  a en styrka eller en
civilian component civil   komponent
leaves the employ lämnar     sin
of  the  sending anställning i den
State and is not sändande staten och
repatriated,  the inte   hemsändes,
authorities of the skall myndigheterna
sending State shall i  den  sändande
immediately inform staten  omedelbart
the authorities of underrätta
the    receiving myndigheterna i den
State, giving such mottagande  staten
particulars as may och      lämna
be  required. The nödvändiga
authorities of the upplysningar.
sending State shall Myndigheterna i den
similarly  inform sändande   staten
the authorities of skall   likaledes
the receiving State underrätta
of any member who myndigheterna i den
has    absented mottagande  staten
himself for  more om varje medlem som
than   twenty-one har    uteblivit
days.        olovligen i mer än
21 dagar.
5. If the receiving 5.   Om   den
State has requested mottagande  staten
the  removal from har  begärt  att
its territory of a någon medlem av en
member of a  force styrka  eller  en
or     civilian civil   komponent
component or  has skall   förpassas
made an expulsion från      dess
order against an ex- territorium  eller
member of a force har  utfärdat  en
or of a civilian utvisningsorder mot
component    or någon   tidigare
against a dependent medlem av en styrka
of a member or ex- eller  en  civil
member,     the komponent eller mot
authorities of the en anhörig till en
sending State shall medlem    eller
be responsible for tidigare  medlem,
receiving    the skall myndigheterna
person  concerned i  den  sändande
within their  own staten  ta  emot
territory    or vederbörande person
otherwise disposing inom  sitt  eget
of him outside the territorium  eller
receiving  State. på  annat  sätt
This   paragraph ombesörja att han
shall apply only to omhändertas utanför
persons who are not den   mottagande
nationals of  the staten. Denna punkt
receiving State and avser    endast
have entered  the personer som inte
receiving State as är medborgare i den
members of a force mottagande  staten
or     civilian och som har kommit
component or  for in i den mottagande
the  purpose  of staten     som
becoming    such medlemmar  av  en
members, and to the styrka  eller  en
dependents of such civil   komponent
persons.       eller i avsikt att
bli  sådan medlem
samt anhöriga till
sådana personer.
Article IV      Artikel IV
The receiving State Den   mottagande
shall either     staten    skall
antingen
a. utan förarprov
a. accept as valid, eller    avgift
without a driving erkänna    såsom
test or fee, the giltigt     ett
driving permit or körtillstånd,
licence or military körkort    eller
driving   permit militärt
issued  by  the körtillstånd  som
sending State or a har utfärdats  av
sub-division     den sändande staten
thereof to a member eller av en av dess
of a force or of a myndigheter till en
civilian component; medlem av en styrka
or          eller  en  civil
komponent eller,
b. utan att kräva
b. issue its own förarprov   själv
driving permit or utfärda
licence  to  any körtillstånd eller
member of a force körkort till medlem
or     civilian av en styrka eller
component who holds en civil komponent
a driving permit or som är innehavare
licence or military av  körtillstånd,
driving   permit körkort    eller
issued  by  the militärt
sending State or a körtillstånd
sub-division     utfärdat  av  den
thereof,  provided sändande   staten
that  no  driving eller  av  dess
test  shall  be myndigheter.
required.
Article V      Artikel V
1. Members of  a 1. Medlemmar av en
force     shall styrka skall  som
normally    wear regel bära uniform.
uniform. Subject to Om  inte  annat
any arrangement to bestäms  i  avtal
the    contrary mellan
between     the myndigheterna i de
authorities of the sändande    och
sending and recei-v mottagande staterna
ing  States,  the skall för bärande
wearing of civilian av  civila kläder
dress shall be on gälla samma villkor
the same conditions som för medlemmar i
as for members of den   mottagande
the forces of the statens  styrkor.
receiving  State. Reguljära  förband
Regularly constitut som  ingår i  en
ed   units   or styrka skall bära
formations  of  a uniform     vid
force shall be in gränspassering.
uniform    when
crossing     a
frontier.
2.  Tjänstefordon
2. Service vehicles tillhörande   en
of  a  force  or styrka  eller  en
civilian component civil   komponent
shall  carry,  in skall    utöver
addition to their registreringsnumret
registration     vara försett  med
number,      a tydlig
distinctive     nationalitetsbeteck
nationality mark.  ning.
Article VI      Artikel VI
Members of a force Medlemmar  av  en
may  possess  and styrka får inneha
carry  arms,  on och bära vapen om
condition that they de  har tillstånd
are authorized to härtill   enligt
do  so  by their gällande
orders.     The bestämmelser.
authorities of the Myndigheterna i den
sending State shall sändande   staten
give  sympathetic skall  välvilligt
consideration  to behandla  begäran
requests from the från den mottagande
receiving   State staten  i  detta
concerning   this hänseende.
matter.
Article VII     Artikel VII
1. Subject to the 1.      Enligt
provisions of this bestämmelserna  i
Article       denna artikel
a.  the  military a.      skall
authorities of the militärmyndighetern
sending State shall a i den sändande
have the right to staten ha rätt att
exercise within the i  den mottagande
receiving State all staten utöva  all
criminal    and straffrättslig och
disciplinary     disciplinär
jurisdiction     domsrätt    som
conferred on them tillkommer   dem
by  the law of the enligt lagen i den
sending State over sändande   staten
all persons subject över alla personer
to the military law som  lyder  under
of that State;    militär lag i den
staten,
b. the authorities
of  the receiving b.      skall
State shall  have myndigheterna i den
jurisdiction  over mottagande  staten
the members of a ha  domsrätt över
force or civilian medlemmar  av  en
component and their styrka  eller  en
dependents   with civil komponent och
respect to offences dess anhöriga i vad
committed  within avser
the territory  of lagöverträdelser
the receiving State som har begåtts på
and punishable by den   mottagande
the  law of that statens territorium
State.        och   som   är
straffbara  enligt
detta lands lag.
2.a. The military 2.a.
authorities of the Militärmyndighetern
sending State shall a i den sändande
have the right to staten  skall  ha
exercise exclusive exklusiv  domsrätt
jurisdiction  over över personer som
persons subject to lyder under militär
the military law of lag i den staten
that  State  with beträffande
respect     to lagöverträdelser
offences, including inklusive
offences  relating lagöverträdelser
to  its security, med avseende på den
punishable by the statens  säkerhet,
law of the sending vilka är straffbara
State, but not by enligt den sändande
the  law of  the statens  lag  men
receiving State.   inte  enligt  den
mottagande statens
lag.
b. The authorities b. Myndigheterna i
of  the receiving den   mottagande
State shall  have staten  skall  ha
the  right   to exklusiv  domsrätt
exercise exclusive över medlemmar av
jurisdiction  over en styrka eller en
members of a force civil komponent och
or     civilian dess    anhöriga
component and their beträffande
dependents   with lagöverträdelser
respect     to inklusive
offences, including lagöverträdelser
offences  relating med avseende på den
to the security of statens  säkerhet
that     State, vilka är straffbara
punishable by its enligt den statens
law but not by the lag men inte enligt
law of the sending den    sändande
State.        statens lag.
c. For the purposes c. Med avseende på
of this paragraph denna punkt och på
and of paragraph 3 punkt  3 i denna
of this Article a artikel skall  en
security  offence lagöverträdelse som
against  a  State hotar  en  stats
shall include:    säkerhet innefatta
(i) treason against i)  förräderi mot
the State:      den staten,
(ii)   sabotage, ii)    sabotage,
espionage    or spionage   eller
violation of  any överträdelse   av
law  relating  to någon  lag  med
official secrets of avseende     på
that  State,  or statshemligheter
secrets relating to eller
the    national försvarshemligheter
defence  of  that i den staten.
State.
3. In cases where 3. I de fall där
the  right   to domsrätt tillkommer
exercise       båda staterna skall
jurisdiction   is följande   regler
concurrent   the gälla:
following   rules
shall apply:
a.  The military a.
authorities of the Militärmyndighetern
sending State shall a i den sändande
have  the primary staten  skall  ha
right to exercise företräde    vid
jurisdiction over a utövande     av
member of a force domsrätt över  en
or of a civilian medlem av en styrka
component    in eller  en  civil
relation to     komponent
beträffande
(i) offences solely i)   brott  med
against     the avseende
property     or uteslutande på den
security of  that statens egendom och
State, or offences säkerhet   eller
solely against the brott  som riktar
person or property sig uteslutande mot
of another member egendom  tillhörig
of  the force or en annan medlem i
civilian component en styrka eller en
of the State or of civil   komponent
a dependent:     från  den  staten
eller dess anhöriga
(ii)    offences eller  mot  deras
arising out of any person,
act  or  omission
done   in   the ii)
performance   of lagöverträdelser
official duty.    som  härrör  från
någon   handling
eller underlåtenhet
som  begåtts  vid
tjänsteutövning.
b. In the case of b. I fråga om varje
any other offence annan
the authorities of lagöverträdelse
the receiving State skall myndigheterna
shall  have  the i  den mottagande
primary right  to staten ha företräde
exercise       till  att  utöva
jurisdiction.    domsrätt.
c.  If the State c. Om den stat som
having the primary har    företräde
right decides not väljer  att  inte
to     exercise utöva  domsrätten
jurisdiction,  it skall      den
shall notify  the underrätta
authorities of the myndigheterna i den
other State as soon andra  staten  så
as practicable. The snart som möjligt.
authorities of the Myndigheterna i den
State having  the stat  som   har
primary right shall företräde   skall
give  sympathetic välvilligt behandla
consideration to a begäran    från
request from  the myndigheterna i den
authorities of the andra staten  att
other State for a avstå från sin rätt
waiver of its right om denna andra stat
in cases where that anser  att  ett
other     State sådant  avstående
considers   such skulle  vara  av
waiver to be  of särskild betydelse.
particular
importance.
4.  The foregoing 4. Bestämmelserna i
provisions of this denna artikel skall
Article shall not inte innebära någon
imply any right for rätt      för
the    military militärmyndighetern
authorities of the a i den sändande
sending State  to staten att  utöva
exercise       domsrätt    över
jurisdiction  over personer  som  är
persons  who  are medborgare  eller
nationals  of  or har hemvist i den
ordinarily resident mottagande  staten
in  the receiving annat än om de är
State, unless they medlemmar av  den
are members of the sändande  statens
force  of   the styrka.
sending State.
5.a.      The 5.a. Myndigheterna
authorities of the i de mottagande och
receiving    and sändande  staterna
sending   States skall     bistå
shall assist each varandra med  att
other  in   the anhålla  medlemmar
arrest of members av en styrka eller
of  a  force  or en civil komponent
civilian component eller dess anhöriga
or their dependents inom den mottagande
in the territory of statens territorium
the receiving State och   med   att
and in handing them överlämna dem till
over   to   the den myndighet som
authority which is har  domsrätt  i
to     exercise enlighet    med
jurisdiction   in ovannämnda
accordance with the bestämmelser.
above provisions.
b. The authorities b. Myndigheterna i
of  the receiving den   mottagande
State shall notify staten    skall
promptly    the snarast underrätta
military       militärmyndighetern
authorities of the a i den sändande
sending State  of staten  om  någon
the arrest of any medlem av en styrka
member of a force eller av en civil
or     civilian komponent   eller
component  or  a deras anhöriga har
dependent.      anhållits.
c. The custody of c.  En  anklagad
an accused member medlem av en styrka
of  a  force  or eller  en  civil
civilian component komponent   över
over  whom  the vilken     den
receiving State is mottagande  staten
to     exercise skall     utöva
jurisdiction shall, domsrätt skall, om
if he is in the han  är  i  den
hands  of   the sändande  statens
sending   State, förvar, kvarstanna
remain with  that där tills åtal har
State until he is väckts mot honom av
charged  by  the den   mottagande
receiving State.   staten.
6.a.      The 6.a. Myndigheterna
authorities of the i de mottagande och
receiving    and sändande  staterna
sending   States skall     bistå
shall assist each varandra    med
other  in   the utförande av  all
carrying out of all nödvändig utredning
necessary      av lagöverträdelser
investigations into och upptagning och
offences, and  in sammanställning av
the collection and bevisning inklusive
production    of beslagtagande  av,
evidence, including och, i förekommande
the seizure and, in fall, överlämnande
proper cases, the av  föremål  som
handing  over  of sammanhänger  med
objects  connected överträdelsen. För
with  an offence. överlämnande   av
The handing over of sådana föremål kan
such objects may, emellertid ställas
however  be  made som villkor att de
subject to  their skall  återlämnas
return within the inom angiven  tid
time specified by till den myndighet
the    authority som har överlämnat
delivering them.   dem.
b. The authorities b.    Parternas
of the Contracting myndigheter  skall
Parties    shall underrätta varandra
notify one another om     vidtagna
of the disposition åtgärder i sådana
of  all cases in fall där ömsesidig
which  there  are domsrätt
concurrent  rights föreligger.
to     exercise
jurisdiction.
7.a.   A  death 7.a.  En  dödsdom
sentence shall not skall      ej
be carried out in verkställas i den
the receiving State mottagande  staten
by the authorities av  den  sändande
of  the  sending statens myndigheter
State  if   the om  lagen i  den
legislation of the mottagande  staten
receiving   State inte har dödsstraff
does  not provide för  ett  sådant
for such punishment fall.
in a similar case.
b. The authorities b. Myndigheterna i
of  the receiving den   mottagande
State shall  give staten    skall
sympathetic     välvilligt pröva en
consideration to a begäran    från
request from  the myndigheterna i den
authorities of the sändande staten om
sending State for biträde  avseende
assistance    in verkställande  av
carrying  out  a fängelsestraff som
sentence     of ådömts      av
imprisonment     myndigheterna i den
pronounced by the sändande   staten
authorities of the enligt    denna
sending State under artikel inom  den
the provision  of mottagande statens
this Article within territorium.
the territory  of
the    receiving
State.
8. Where an accused 8. När en anklagad
has been tried in har ställts inför
accordance with the rätta  i enlighet
provisions of this med bestämmelserna
Article  by  the i denna artikel av
authorities of one den  ena  partens
Contracting  Party myndigheter och har
and   has  been blivit   frikänd
acquitted, or has eller  dömd  och
been convicted and avtjänar eller har
is serving, or has avtjänat    sitt
served,  his  sen straff eller  har
tence or has been blivit benådad får
pardoned, he  may han inte lagföras
not be tried again ånyo  för  samma
for   the  same förseelse   inom
offence within the samma  territorium
same territory by av en annan parts
the authorities or myndigheter.  Dock
another Contracting skall
Party.   However, bestämmelserna  i
nothing  in  this denna punkt  inte
paragraph   shall hindra
prevent     the militärmyndighetern
military       a i den sändande
authorities of the staten att åtala en
sending State from medlem  av  sin
trying a member of styrka för  någon
its force for any överträdelse   av
violation of rules disciplinära regler
of    discipline som  sammanhänger
arising from an act med  en  handling
or omission which eller      en
constituted   an underlåtenhet  som
offence for which utgör      en
he was tried by the lagöverträdelse för
authorities   of vilken  han  har
another Contracting lagförts  av  den
Party.        andra    partens
myndigheter.
9.  Whenever  a 9. När en medlem av
member of a force en styrka eller en
or     civilian civil   komponent
component  or  a eller dess anhöriga
dependent    is åtalas  under  en
prosecuted  under mottagande  stats
the jurisdiction of domsrätt skall han
a receiving State ha   rätt  till
he   shall   be följande:
entitled:
a.  en snar  och
snabb rättegång,
a. to a prompt and b.   att   före
speedy trial;    rättegången
underrättas om de
b. to be informed, anklagelser som har
in  advance  of framställts   mot
trial,  of  the honom,
specific charge or
charges    made
against him;
c. to be confronted c. att konfronteras
with the witnesses med dem som vittnar
against him;     mot honom,
d.   to   have d.  att  inkalla
compulsory process sådana vittnen till
for    obtaining sin  förmån  som
witnesses in  his befinner sig inom
favour, if they are den   mottagande
within     the statens domsrätt,
jurisdiction of the
receiving State;
e. to have legal e. att själv välja
representation  of försvarare eller få
his own choice for kostnadsfritt
his defence or to biträde   enligt
have  free   or samma regler  som
assisted   legal gäller  vid  den
representation    aktuella tidpunkten
under      the i  den mottagande
conditions      staten,
prevailing for the
time being in the
receiving State;
f. if he considers f. att, om han så
it  necessary, to anser  nödvändigt,
have the services få tillgång till en
of  a  competent kompetent   tolk,
interpreter, and   samt
g. to communicate g. att få meddela
with       a sig   med   en
representative  of representant  för
the Government of den    sändande
the sending State statens  regering
and, when the rules och, om domstolens
of   the  court regler så medger,
permit,  to  have att  ha en sådan
such       a representant
representative    närvarande   vid
present  at  his rättegången.
trial.
10.a.   Regularly 10.a.   Reguljära
constituted     militära  förband
military units or som  ingår i  en
formations  of  a styrka  skall  ha
force shall  have rätt  att  utöva
the right to police polisiär myndighet
any     camps, i  förläggningar,
establishments  or anläggningar  och
other   premises andra utrymmen som
which they occupy de    disponerar
as the result of enligt avtal  med
an agreement with den   mottagande
the    receiving staten.  Styrkans
State. The military militärpolis  får
police of the force vidta alla lämpliga
may   take  all åtgärder för  att
appropriate     säkerställa
measures to ensure upprätthållandet av
the maintenance of ordning     och
order and security säkerhet inom dessa
on such premises.  lokaler.
b.  Outside these b.  Utanför dessa
premises,   such lokaler skall sådan
military   police militärpolis
shall be employed anlitas endast  i
only  subject  to kraft av avtal med
arrangements  with myndigheterna i den
the authorities of mottagande  staten
the receiving State och i samarbete med
and in liaison with dessa  myndigheter
those authorities, och endast i den
and in so far as utsträckning   så
such employment is erfordras för att
necessary    to upprätthålla
maintain discipline disciplin    och
and order among the ordning    bland
members  of  the medlemmarna   av
force.        styrkan.
11.      Each 11.  Varje  part
Contracting  Party skall  lägga  sig
shall  seek  such vinn om att införa
legislation as it sådan lagstiftning
deems necessary to som den anser vara
ensure the adequate nödvändig för att
security    and trygga säkerhet och
protection  within skydd i tillräcklig
its territory  of grad  inom  sitt
installations,    territorium   för
equipment,      anläggningar,
property,  records utrustning,
and    official egendom, arkiv och
information   of offentliga
other  Contracting handlingar
Parties, and  the tillhörande  andra
punishment    of parter samt för att
persons  who  may bestraffa den som
contravene   laws bryter mot  dessa
enacted for  that lagar.
purpose.
Article VIII     Artikel VIII
1. Each Contracting 1. Varje part skall
Party waives  all avstå från anspråk
its claims against mot  varje  annan
any other Contract part för skador som
ing  Party  for vållats på egendom
damage  to  any som den äger och
property owned by som används av dess
it and used by its land-, sjö- eller
land, sea or air luftstridskrafter
armed services, if om sådan skada
such damage:
(i) was caused by a i) har vållats av
member  or   an en  medlem  eller
employee  of  the anställd  i  den
armed services of andra    partens
the      other styrka under Nato-
Contracting  Party verksamhet, eller
in the execution of
his  duties  in
connection with the
operation of  the
North   Atlantic
Treaty; or
(ii) arose from the ii) har vållats av
use of any vehicle, fordon,   fartyg
vessel or aircraft eller  luftfartyg
owned by the other tillhörigt   den
Contracting  Party andra parten  vid
and  used by its användning av dess
armed   services, krigsmakt    om
provided   either fordonet, fartyget
that the vehicle, eller luftfartyget
vessel or aircraft som  har  vållat
causing the damage skadan   antingen
was being used in användes i samband
connection with the med Nato-verksamhet
operation of  the eller skadan  har
North   Atlantic vållats på egendom
Treaty, or that the under användning i
damage was caused sådan verksamhet.
to property being
so used.
Claims     for  Anspråk     på
maritime salvage by bärgarlön av någon
one   Contracting part gentemot någon
Party against any annan  part skall
other  Contracting frånträdas  under
Party  shall  be förutsättning  att
waived,  provided det     bärgade
that the vessel or fartyget   eller
cargo salvaged was lasten ägdes av en
owned   by   a part och användes
Contracting  Party av  dess  väpnade
and being used by styrkor i samband
its armed services med      Nato-
in connection with verksamhet.
the operation  of
the North Atlantic
Treaty.
2.a. In the case of 2.a. Vid skada som
damage caused  or vållats    eller
arising as stated uppkommit på sätt
in paragraph 1 to som anges i punkt 1
other   property avseende   annan
owned   by   a egendom  tillhörig
Contracting  Party en  part och som
and located in its befinner sig inom
territory,   the dess  territorium
issue  of   the skall, om inte de
liability of  any berörda  parterna
other  Contracting kommer överens om
Party  shall  be annat, frågan  om
determined and the annan parts ansvar
amount  of damage avgöras     och
shall be assessed, skadeståndsbeloppet
unless     the fastställas av en
Contracting Parties ensam skiljedomare
concerned   agree som skall utses i
otherwise,  by  a enlighet med b. i
sole   arbitrator denna    punkt.
selected in accord Skiljedomaren skall
ance  with  sub- även     avgöra
paragraph  b.  of motanspråk
this paragraph. The hänförliga   till
arbitrator  shall samma händelse.
also  decide  any
counter-claims
arising out of the
same incident.
b. The arbitrator b. Skiljedomare som
referred to in sub- avses i a. här-ovan
paragraph a. above skall utses genom
shall be selected överenskommelse
by    agreement mellan de berörda
between     the parterna   bland
Contracting Parties medborgare i  den
concerned   from mottagande  staten
amongst     the som innehar eller
nationals of  the har  innehaft ett
receiving State who högt  domarämbete.
hold or have held Om  de  berörda
high    judicial parterna inte inom
office.  If  the två  månader  kan
Contracting Parties enas   om   en
concerned    are skiljedomare,  kan
unable, within two vilken som helst av
months, to  agree parterna   anmoda
upon      the ordföranden i Nato-
arbitrator, either rådets
may  request  the ställföreträdarförs
Chairman  of  the amling att utse en
North   Atlantic person som innehar
Council Deputies to nämnda
select  a  person kvalifikationer.
with the aforesaid
qualifications.
c.  Any  decision c. Varje beslut som
taken by the arbi fattas      av
trator  shall  be skiljedomaren skall
binding     and vara bindande och
conclusive upon the slutgiltigt   för
Contracting     parterna.
Parties.
d. The amount of d. Det belopp som
any  compensation beslutas     av
awarded  by  the skiljedomaren  som
arbitrator shall be ersättning  skall
distributed   in fördelas i enlighet
accordance with the med punkt 5 e i),
provisions    of ii)  och iii)  i
paragraph 5 e. (i), denna artikel.
(ii) and (iii) of
this Article.
e. The compensation e.  Arvode  till
of the arbitrator skiljedomaren skall
shall be fixed by avtalas   mellan
agreement  between parterna och skall
the   Contracting tillsammans   med
Parties  concerned nödvändiga utgifter
and shall, together som uppkommit vid
with the necessary utövandet av hans
expenses incidental uppdrag bestridas i
to the performance lika  delar  av
of his duties, be parterna.
defrayed in equal
proportions   by
them.
f.  Nevertheless, f. Varje part skall
each  Contracting dock  avstå  från
Party waives  its sina anspråk i de
claim in any such fall
case  where  the ersättningsbeloppet
damage is less than understiger:
:
Belgium:       Belgien:
B.fr . 70,000.    BEF  70 000
Canada:       Canada:
$     1,160.   CAD  1 460
Denmark:       Danmark:
Kr.   9,670.   DK   9 670
France:       Frankrike:
F.fr. 490,000.    FRF 490 000
Iceland:       Island:
Kr.  22.800.    ISK  22 800
Italy:        Italien:
Li. 850,000.    ITL 850 000
Luxembourg:     Luxemburg:
L.fr. 70.000.    LUF 70 000
Netherlands:     Nederländerna:
Fl.   5.320.   NLG  5 320
Norway:       Norge:
Kr.  10.000.    NOK 10 000
Portugal:      Portugal:
Es.  40,250.    PTE  40 250
United   Kingdom: Förenade Konunga-
£      500.
riket:
United   States: GBP    500
$    1 400.
Förenta  staterna:
USD  1 400
Any      other Varje annan  part
Contracting  Party vars egendom  har
whose property has skadats vid samma
been damaged in the tillfälle   skall
same incident shall också avstå  från
also  waive  its sitt anspråk  upp
claim up to  the till   ovannämnda
above amount.  In belopp. I händelse
the   case   of av     avsevärd
considerable     variation     i
variation in  the växelkurserna
rates of exchange mellan    dessa
between    these valutor    skall
currencies   the parterna   komma
Contracting Parties överens om lämplig
shall agree on the justering av dessa
appropriate     belopp.
adjustments   of
these amounts.
3. For the purposes 3.       Vid
of paragraphs 1 and tillämpningen  av
2 of this Article punkt 1 och 2 i
the   expression denna artikel skall
"owned   by   a uttrycket
Contracting Party" "tillhörande   en
in the case of a part"   innefatta
vessel includes a fartyg     som
vessel on bare boat inchartrats av part
charter  to  that på   bare  boat
Contracting  Party charter-basis eller
or requisitioned by fartyg  som  har
it  on bare boat rekvirerats   på
terms or seized by sådana villkor och
it in prize (except på fartyg som har
to the extent that tagits i beslag av
the risk of loss or den parten (utom i
liability is borne den mån risken för
by  some  person förlust eller skada
other  than  such bärs  av  annan
Contracting Party). person  än  sådan
part).
4. Each Contracting 4.  Varje  part
Party waives  all avstår från  sina
its claims against anspråk mot varje
any other Contract annan  part  för
ing  Party  for skada     eller
injury  or  death dödsfall    som
suffered  by  any vållats    varje
member of its armed medlem  av  dess
services while such krigsmakt   under
member was engaged officiell
in the performance tjänsteutövning.
of  his  official
duties.
5.  Claims (other 5. Anspråk, (andra
than  contractual än kontraktsbundna
claims and those to anspråk och anspråk
which paragraphs 6 på vilka punkt 6
or  7  of  this och  7  i  denna
Article   apply) artikel     har
arising out of acts avseende)    som
or  omissions  of härrör     från
members of a force handlingar  eller
or     civilian underlåtenhet  av
component done in medlem av en styrka
the performance of eller  en  civil
official duty, or komponent    som
out of any other företagits    i
act, omission  or tjänsten eller från
occurrence   for varje     annan
which a force or handling,
civilian component underlåtenhet eller
is     legally händelse för vilken
responsible,  and en styrka eller en
causing damage in civil komponent är
the territory  of lagligen  ansvarig
the receiving State och vilken vållar
to third parties, skada  inom  den
other than any of mottagande statens
the   Contracting territorium   på
Parties, shall be tredje man annan än
dealt with by the någon av parterna,
receiving State in skall behandlas av
accordance with the den   mottagande
following      staten i enlighet
provisions:     med följande:
a. Claims shall be a.  Anspråk skall
filed,  considered registreras,
and  settled  or behandlas    och
adjudicated   in avgöras    genom
accordance with the överenskommelse
laws      and eller   dom   i
regulations of the enlighet med  den
receiving   State mottagande statens
with  respect  to rättsregler   vad
claims arising from avser anspråk som
the activities of härrör från  dess
its  own  armed egna    styrkors
forces.       verksamhet.
b.The   receiving b. Mottagande stat
State  may settle får     träffa
any  such claims, förlikning om varje
and payment of the sådant anspråk, och
amount agreed upon betalningen av det
or determinated by överenskomna eller
adjudication shall utdömda  beloppet
be  made by  the skall erläggas av
receiving State in den   mottagande
its currency.    staten i dess egen
valuta.
c.  Such payment, c. Sådan ersättning
whether    made skall vara bindande
pursuant  to  a och slutgiltig för
settlement or  to parterna vare sig
adjudication of the den  betalas till
case by a competent följd   av   en
tribunal  of  the uppgörelse,   ett
receiving State, or avgörande    av
the      final behörig domstol i
adjudication   by den   mottagande
such  a  tribunal staten eller  ett
denying  payment, slutligt avslag av
shall  be binding sådan domstol.
and conclusive upon
the   Contracting
Parties.
d. Every claim paid d.  Uppgift  om
by  the receiving ersättning   som
State  shall  be utbetalas av  den
communicated to the mottagande  staten
sending   States skall lämnas till
concerned together berörda  sändande
with      full stater tillsammans
particulars and a med full förklaring
proposed       och alla detaljer
distribution   in och  förslag till
conformity   with fördelning    i
sub-paragraphs  e. enlighet med e i),
(i), (ii) and (iii) ii)   och  iii)
below. In default härnedan. Om svar
of a reply within inte har inkommit
two  months,  the inom  två månader
proposed       skall   förslaget
distribution shall till   fördelning
be  regarded  as betraktas    som
accepted.      antaget.
e.   The   cost e.       Det
incurred     in ersättningsbelopp
satisfying  claims som   avses   i
pursuant  to  the föregående stycken
preceding   sub- och punkt 2 i denna
paragraphs   and artikel    skall
paragraph 2 of this fördelas   mellan
Article shall  be parterna     på
distributed between följande sätt:
the   Contracting
Parties     as
follows:
(i)  Where  one i) När en sändande
sending State alone stat  är  ensam
is responsible, the ansvarig   skall
amount awarded or beloppet uppdelas i
adjudged shall be andelen 25 procent
distributed in the för den mottagande
proportion of  25 staten  och  75
per cent chargeable procent  för  den
to  the receiving sändande staten.
State and 75 per
cent chargeable to
the sending State.
(ii)  Where  more ii) Om mer än en
than one State is stat  är ansvarig
responsible for the för skadan, skall
damage, the amount beloppet  fördelas
awarded     or lika mellan dem; om
adjudged shall be emellertid
distributed equally mottagande   stat
among     them: inte är en av de
however,  if  the ansvariga staterna
receiving State is skall  dess andel
not  one of  the uppgå till hälften
States responsible, av vardera sändande
its  contribution stats andel.
shall be half that
of  each of  the
sending States.
(iii)  Where  the iii) När skadan har
damage was caused förorsakats   av
by   the  armed parternas  väpnade
services  of  the styrkor  och  den
Contracting Parties inte kan hänföras
and  it  is  not till en viss eller
possible     to flera  av  dessa
attribute    it väpnade   styrkor
specifically to one skall   beloppet
or more of those fördelas   jämnt
armed services, the mellan de berörda
amount awarded or parterna;    om
adjudged shall be emellertid   den
distributed equally mottagande  staten
among      the inte är en av de
Contracting Parties stater    vilkas
concerned: however, väpnade styrkor har
if  the receiving vållat   skadan,
State is not one of skall dess bidrag
the States by whose vara  hälften  av
armed services the vardera   berörd
damage was caused, sändande   stats
its  contribution bidrag.
shall be half that
of  each of  the
sending   States
concerned.
(iv)  Every half- (iv) Varje halvår
year, a statement skall till berörda
of the sums paid by sändande   stater
the receiving State överlämnas uppgift
in the course of om de belopp som
the   half-yearly har utbetalats av
period in respect den   mottagande
of  every  case staten  föregående
regarding which the halvårsperiod  för
proposed       varje ärende  för
distribution on a vilket  föreslagen
percentage  basis fördelning    på
has been accepted, procentbasis  har
shall be sent to godtagits;  dessa
the sending States uppgifter   skall
concerned, together åtföljas  av  en
with a request for begäran     om
reimbursement. Such återbetalning.
reimbursement shall Sådan återbetalning
be made within the skall göras snarast
shortest  possible möjligt  i  den
time,  in   the mottagande statens
currency  of  the valuta.
receiving State.
f. In cases where f. Om tillämpningen
the application of av bestämmelserna i
the provisions of b och e i denna
sub-paragraphs  b. punkt    skulle
and  e. of  this förorsaka en part
paragraph   would betydande börda kan
cause a Contracting den begära att Nato-
Party    serious rådet föranstaltar
hardship, it  may en      annan
request the  North uppgörelse.
Atlantic Council to
arrange      a
settlement  of  a
different nature.
g. A member of a g. En medlem av en
force or civilian styrka  eller  en
component shall not civil   komponent
be subject to any skall  inte göras
proceedings for the till föremål  för
enforcement of any rättsliga åtgärder
judgement   given vad     gäller
against him in the verkställande  av
receiving State in dom   som   har
a  matter arising meddelats mot honom
from      the i  den mottagande
performance of his staten  i ärenden
official duties.   som  sammanhänger
med
tjänsteutövning.
h. Except in so far h. Utom i den mån
as sub-paragraph e. bestämmelserna i e
of this paragraph i  denna punkt är
applies to claims tillämpliga    på
covered     by anspråk som avses i
paragraph 2 of this punkt  2 i  denna
Article,    the artikel skall dessa
provisions of this inte tillämpas  på
paragraph shall not anspråk som härrör
apply to any claim från,  eller  har
arising out of or uppstått i samband
in connection with med,   framförande
the navigation or eller drift av ett
operation of a ship fartyg     eller
or  the  loading, lastning, transport
carriage,    or eller lossning  av
discharge  of  a last  annat   än
cargo, other than anspråk   avseende
claims for death or dödsfall    eller
personal injury to personskada    på
which paragraph 4 vilka punkt  4  i
of  this  Article denna artikel inte
does not apply.   är tillämplig.
6. Claims against 6.
members of a force Ersättningsanspråk
or     civilian mot medlemmar av en
component  arising styrka  eller  en
out  of  tortious civil komponent som
acts or omissions härrör     från
in  the receiving åtalbara handlingar
State not done in eller försummelser
the performance of i  den mottagande
official duty shall staten som inte har
be dealt with in gjorts i tjänsten
the    following skall handläggas på
manner:       följande sätt:
a. The authorities a. Myndigheterna i
of  the receiving den   mottagande
State     shall staten    skall
consider the claim behandla  anspråk
and     assess och    bestämma
compensation to the ersättning   till
claimant in a fair käranden  på  ett
and  just manner, riktigt     och
taking into account rättvist sätt med
all       the hänsyn tagen till
circumstances  of alla omständigheter
the case, including i ärendet inklusive
the conduct of the den  skadelidande
injured person and personens
shall prepare  a uppförande   samt
report  on  the upprätta en rapport
matter.       i ärendet.
b. The report shall b. Nämnda rapport
be delivered to the skall  överlämnas
authorities of the till myndigheterna
sending State, who i  den  sändande
shall then decide staten vilka sedan
without    delay utan dröjsmål skall
whether they will besluta om de skall
offer an ex gratia ge  betalning  ex
payment, and if so, gratia och, om så
of what amount.   är  fallet,  till
vilket belopp.
c. If an offer of c.   Om   ett
ex gratia payment erbjudande    om
is   made,  and betalning ex gratia
accepted  by  the görs och antas av
claimant in  full käranden som full
satisfaction of his gottgörelse   för
claim,     the hans anspråk skall
authorities of the myndigheterna i den
sending State shall sändande   staten
make  the payment själva   erlägga
themselves   and betalningen   och
inform     the meddela
authorities of the myndigheterna i den
receiving State of mottagande  staten
their decision and härom  och   om
of the sum paid.   storleken på  det
utbetalda beloppet.
d. Nothing in this d. Bestämmelserna i
paragraph   shall denna punkt skall
affect     the inte inverka på den
jurisdiction of the mottagande statens
courts  of  the domstolars rätt att
receiving State to vidta åtgärder mot
entertain an action en  medlem av en
against a member of styrka  eller  en
a force or of a civil   komponent
civilian component tills     full
unless and  until ersättning   har
there  has  been erlagts.
payment  in  full
satisfaction of the
claim.
7. Claims arising 7.  Anspråk  som
out  of  the  un härrör     från
authorized use of otillåtet bruk av
any vehicle of the ett     fordon
armed services of a tillhörigt
sending State shall krigsmakten i  en
be dealt with in sändande stat skall
accordance   with behandlas     i
paragraph 6 of this enlighet med punkt
Article, except in 6 i denna artikel
so far as the force utom i de fall en
or     civilian styrka  eller  en
component    is civil komponent är
legally       lagligen ansvarig.
responsible.
8.  If a dispute 8. Om tvist uppstår
arises  as   to om  huruvida  en
whether a tortious åtalbar  handling
act or omission of eller  försummelse
a member of a force av en medlem av en
or     civilian styrka  eller  en
component was done civil komponent har
in the performance skett  i tjänsten
of official duty or eller om bruk av
as to whether the ett     fordon
use of any vehicle tillhörigt
of   the  armed krigsmakten i den
services  of  a sändande stat har
sending State was skett   olovligen
unauthorized,  the skall     saken
question shall be underställas   en
submitted  to  an skiljedomare utsedd
arbitrator      i  enlighet  med
appointed    in punkt 2 b i denna
accordance   with artikel,    vars
paragraph 2 b. of beslut  i ärendet
this Article, whose skall     vara
decision on  this slutgiltigt
point  shall  be bindande.
final      and
conclusive.
9.  The  sending 9.  Den  sändande
State  shall  not staten skall inte
claim immunity from åberopa  immunitet
the jurisdiction of från  domstolarnas
the courts of the domsrätt  i  den
receiving State for mottagande  staten
members of a force för medlemmar av en
or     civilian styrka  eller  en
component    in civil komponent med
respect  of  the avseende  på  den
civil jurisdiction civilrättsliga
of the courts of domsrätt    som
the receiving State tillkommer
except  to  the domstolarna i den
extent provided in mottagande staten,
paragraph 5 g. of utom   i   den
this Article.    utsträckning  som
avses i punkt 5 g i
denna artikel.
10. The authorities 10. Myndigheterna i
of  the  sending den  sändande och
State and of the den   mottagande
receiving   State staten skall i fall
shall co-operate in som  berör  dem
the procurement of samarbeta    vid
evidence for a fair upptagning    av
hearing     and bevisning för  en
disposal of claims rättvis  rättegång
in regard to which och vid bestämmande
the   Contracting av  ersättning av
Parties are concern skada.
ed.
Article IX      Artikel IX
1. Members of  a 1. Medlemmar av en
force  or  of  a styrka  eller  en
civilian component civil komponent och
and      their dess anhöriga får
dependents   may köpa varor lokalt
purchase  locally för eget bruk och
goods necessary for erforderliga
their      own tjänster på samma
consumption,  and villkor     som
such services  as medborgare i  den
they  need, under mottagande staten.
the same conditions
as the nationals of
the    receiving
State.
2. Goods which are 2. Lokala varuköp
required from local avsedda     för
sources  for  the försörjning av en
subsistence of  a styrka  eller  en
force or civilian civil   komponent
component   shall skall normalt ske
normally     be genom  de enheter
purchased  through som   upphandlar
the   authorities sådana varor  för
which purchase such krigsmakten i den
goods for the armed mottagande staten.
services  of  the För att undvika att
receiving State. In dessa varuköp får
order to avoid such ogynnsam verkan på
purchases  having ekonomin  i  den
any adverse effect mottagande  staten
on the economy of skall vederbörande
the    receiving myndigheter i denna
State,     the stat   när   så
competent      erfordras   ange
authorities of that vilka varor som ej
State     shall får köpas eller som
indicate,   when är  föremål  för
necessary,   any begränsningar.
articles    the
purchase of which
should      be
restricted    or
forbidden.
3.  Subject  to 3.  Med förbehåll
agreements already för gällande avtal
in force or which eller  avtal  som
may hereafter  be härefter kan komma
made between  the att  ingås mellan
authorized      befullmäktigade
representatives of företrädare för de
the  sending  and sändande    och
receiving  States, mottagande staterna
the authorities of skall myndigheterna
the    receiving i  den mottagande
State shall assume staten  åta  sig
sole responsibility fullt ansvar  för
for making suitable att vidta lämpliga
arrangements   to åtgärder för  att
make available to a till  en  styrka
force or a civilian eller  en  civil
component    the komponent
buildings    and tillhandahålla  de
grounds which  it lokaler  och  de
requires, as well utrymmen som denna
as facilities and behöver   liksom
services connected hithörande
therewith.  These anordningar   och
agreements   and tjänster.   Dessa
arrangements shall avtal      och
be,  as  far  as arrangemang skall i
possible,    in möjlig utsträckning
accordance with the stå        i
regulations     överensstämmelse
governing    the med de regler som
accommodation  and gäller     för
billeting    of förläggning   och
similar  personnel inkvartering   av
of  the receiving liknande personal i
State.  In  the den   mottagande
absence  of   a staten. I avsaknad
specific  contract av särskilt avtal
to  the contrary, med motsatt verkan
the  laws of the skall lagarna i den
receiving   State mottagande  staten
shall   determine gälla   avseende
the  rights  and vilka  rättigheter
obligations arising och  skyldigheter
out   of   the som  är förbundna
occupation or use med  besittningen
of the buildings, eller användningen
grounds, facilities av   byggnaderna,
or services.     marken,
anordningarna eller
tjänsterna.
4. Local civilian 4. Behov av civil
labour requirements arbetskraft för en
of  a  force  or styrka  eller  en
civilian component civil   komponent
shall be satisfied skall  tillgodoses
in the same way as på samma sätt som
the   comparable motsvarande behov i
requirements of the den   mottagande
receiving State and staten  och  med
with the assistance biträde     av
of the authorities myndigheterna i den
of  the receiving mottagande  staten
State through the genom     dess
employment      arbetsförmedling.
exchanges.   The Anställningsförhåll
conditions    of anden      och
employment   and arbetsförhållanden,
work, in particular särskilt   löner,
wages,        övertidsersättning
supplementary    och
payments    and arbetarskyddsförhål
conditions for the landen skall vara
protection    of desamma     som
workers, shall be föreskrivs i  den
those laid down by mottagande statens
the legislation of lag. Civilanställda
the    receiving som anlitas av en
State.     Such styrka  eller  en
civilian  workers civil   komponent
employed by a force skall inte på något
or     civilian sätt betraktas som
component shall not tillhörande  denna
be regarded for any styrka eller denna
purpose as  being civila komponent.
members  ot  that
force or civilian
component.
5. When a force or 5. När en styrka
a     civilian eller  en  civil
component has  at komponent på  den
the place where it ort  där den  är
is    stationed stationerad   har
inadequate medical otillräckliga
or      dental medicinska   och
facilities,   its dentala faciliteter
members and their får dess medlemmar
dependents   may och deras anhöriga
receive   medical åtnjuta  läkarvård
and  dental care, och    tandvård
including      inklusive intagning
hospitalization,   på  sjukhus under
under  the  same samma förhållanden
conditions    as som   motsvarande
comparable      personalkategorier
personnel of  the i  den mottagande
receiving State.   staten.
6.  The receiving 6. Den mottagande
State shall  give staten  skall  ge
the most favourable välvilligast
consideration  to möjliga prövning av
requests for  the en begäran att till
grant to members of medlemmarna av en
a force or of a styrka  eller  en
civilian component civil komponent ge
of    travelling tillträde   till
facilities   and transportmedel och
concessions  with bevilja  rabatter
regard  to fares. för färdbiljetter.
These  facilities Dessa
and   concessions transportmedel och
will be the subject förmåner skall vara
of     special föremål     för
arrangements to be särskilda   avtal
made between  the mellan de berörda
Governments concern regeringarna.
ed.
7. Subject to any 7.  Om det  inte
general     or föreligger  några
particular      allmänna   eller
financial      särskilda
arrangements     finansiella  avtal
between     the parterna  emellan
Contracting     skall betalning för
Parties, payment in varor, inkvartering
local currency for och  tjänster som
goods,        tillhandahålles
accommodation  and enligt punkt 2, 3,
services furnished 4  och,  om  så
under  paragraphs, erfordras, 5 och 6
2, 3, 4 and, if i  denna  artikel
necessary, 5 and 6, erläggas    utan
of  this  Article dröjsmål i  lokal
shall  be  made valuta av styrkans
promptly  by  the myndigheter.
authorities of the
force.
8. Neither a force, 8.  Vare sig  en
nor  a  civilian styrka  eller  en
component, nor the civil   komponent
members  thereof, eller dess anhöriga
nor      their eller   anställda
dependents,  shall skall kunna åberopa
by reason of this denna artikel för
Article enjoy any att     åtnjuta
exemption   from befrielse   från
taxes  or  duties skatter och tullar
relating     to vid anskaffning av
purchases    and varor och tjänster
services chargeable som omfattas av den
under  the fiscal mottagande statens
regu-    lations skattebestämmelser.
of  the receiving
State.
Article X      Artikel X
1. Where the legal 1.  I  den  mån
incidence of  any beskattningen i den
form of taxation in mottagande  staten
the receiving State beror      av
depends    upon uppehållsort eller
residence    or hemvist    skall
domicile,  periods perioder   under
during  which  a vilka en medlem av
member of a force en styrka eller en
or     civilian civil   komponent
component is in the befinner sig i den
territory of that statens territorium
State  by  reason enbart på grund av
solely of his being att han ingår i en
a member of such styrka  eller  en
force or civilian civil  komponent,
component shall not inte betraktas som
be  considered as vistelseperioder
periods     ot däri  eller såsom
residence therein, innebärande   en
or as creating a ändring     av
change of residence uppehållsort eller
or  domicile, for hemvist. Medlemmar
the  purposes  of av en styrka eller
such   taxation. en civil komponent
Members of a force skall undantas från
or     civilian beskattning i den
component shall be mottagande  staten
exempt     from för lön och arvode
taxation  in  the som utbetalas till
receiving State on dem   i   denna
the  salary  and egenskap  av  den
emoluments paid to sändande   staten
them   as  such liksom från skatt
members  by  the på  materiell lös
sending State or on egendom,  vilkens
any    tangible befintlighet i den
movable  property mottagande  staten
the  presence  of helt  och  hållet
which  in   the beror  på ägarens
receiving State is tillfälliga
due solely to their vistelse där.
temporary presence
there.
2. Nothing in this 2.  Ingenting  i
Article    shall denna artikel skall
prevent taxation of hindra beskattning
a member of a force av en medlem av en
or     civilian styrka  eller  en
component   with civil komponent med
respect  to  any avseende     på
profitable      vinstgivande
enterprise,  other verksamhet  utöver
than his employment hans  anställning
as such member, in som  sådan;  och,
which he may engage utom vad beträffar
in  the receiving hans lön och arvode
State, and, except och den materiella
as  regards  his lösegendom   som
salary     and avses i punkt  1
emoluments and the härovan,   skall
tangible  movable ingenting i denna
property  referred artikel   hindra
to in paragraph 1, beskattning   som
nothing  in  this omfattar en sådan
Article    shall person enligt lagen
prevent taxation to i den staten, även
which,  even  if om han anses ha sin
regarded as having bosättningsort
his residence  or eller    hemvist
domicile  outside utanför     den
the territory  of mottagande staten.
the    receiving
State,  such  a
member  is liable
under the law of
that State.
3. Nothing in this 3.  Ingenting  i
Article shall apply denna artikel skall
to   'duty'  as vara tillämpligt på
defined     in "tull"    enligt
paragraph  12  of definition    i
Article Xl.     artikel XI  punkt
12.
4. For the purposes 4.  I  vad avser
of this Article the denna artikel skall
term 'member of a beteckningen
force' shall  not "medlem  av  en
include any person styrka"    inte
who is a national inbegripa   någon
of  the receiving person  som  är
State.        medborgare i  den
mottagande staten.
Article Xl      Artikel XI
1. Save as provided 1. Med undantag för
expressly to  the vad       som
contrary in  this uttryckligen anges
Agreement, members av motsatt innebörd
of a force and of a i detta avtal skall
civilian component medlemmar  av  en
as well as their styrka  eller  en
dependents shall be civil   komponent
subject to the laws liksom    deras
and   regulations anhöriga följa de
administered by the lagar      och
customs authorities förordningar  som
of  the receiving ges       av
State.      In tullmyndigheterna i
particular   the den   mottagande
customs authorities staten.  Särskilt
of  the receiving skall
State shall  have tullmyndigheterna i
the  right, under den   mottagande
the     general staten ha rätt, i
conditions   laid enlighet  med  de
down by the laws allmänna  villkor
and regulations of som finns nedlagda
the    receiving i   lagar   och
State,  to search förordningar i den
members of a force staten,     att
or     civilian visitera en medlem
component and their av en styrka eller
dependents and to en civil komponent
examine    their och deras anhöriga
luggage     and och  att visitera
vehicles, and  to deras bagage  och
seize   articles genomsöka  fordon
pursuant to  such och    beslagta
laws      and föremål i enlighet
regulations.     med dessa lagar och
förordningar.
2.a. The temporary 2.a.   Tillfällig
importation and the införsel    och
re-exportation  of återutförsel   av
service vehicles of tjänstefordon
a force or civilian tillhörigt    en
component   under styrka  eller  en
their  own  power civil komponent på
shall be authorized egna  hjul  skall
free of duty  on tillåtas tullfritt
presentation of a vid uppvisande av
triptyque in  the ett  formulär som
form shown in the visas  i  bilagan
Appendix to  this till detta avtal.
Agreement.
b.  The temporary b. Vid tillfällig
importation of such införsel av fordon
vehicles not under som inte sker på
their  own  power egna  hjul  skall
shall be governed tillämpas
by paragraph 4 of bestämmelserna  i
this Article  and punkt  4 i denna
the re-exportation artikel  och  vid
thereof     by återutförsel
paragraph 8.     bestämmelserna  i
punkt 8.
c. Service vehicles c.  Tjänstefordon
of  a  force  or tillhöriga    en
civilian component styrka  eller  en
shall  be  exempt civil   komponent
from  any   tax skall     vara
payable in respect undantagna   från
or  the  use  of alla skatter  som
vehicles  on  the uttas för fordon i
roads.        vägtrafik.
3.     Official 3.    Officiella
documents   under handlingar  under
official seal shall officiell
not be subject to försegling  skall
customs inspection. inte  göras  till
Couriers, whatever föremål     för
their    status, tullinspektion.
carrying   these Kurir,    vilken
documents must be status han än må
in possession of an ha,  som  medför
individual movement dessa   dokument
order, issued  in måste   ha   en
accordance   with individuell
paragraph 2 b. of förflyttningsorder
Article III. This utfärdad i enlighet
movement   order med punkt 2 b i
shall  show  the artikel  III.  I
number      of denna
despatches carried förflyttningsorder
and  certify that skall  anges  hur
they  contain only många volymer som
official documents. ingår och intyg om
att  dessa endast
innehåller
officiella
dokument.
4.  A force  may 4. En styrka får
import free of duty tullfritt  införa
the equipment for utrustning samt en
the  force  and rimlig    mängd
reasonable      förnödenheter,
quantities    of förråd och  andra
provisions,     varor      för
supplies and other uteslutande  eget
goods  for  the bruk och, i de fall
exclusive use  of där så tillåtes av
the force and, in mottagande  stat,
cases where  such för bruk av dess
use is permitted by civila  komponent
the    receiving samt   anhöriga.
State, its civilian Denna   tullfria
component    and import förutsätter
dependents.  This deposition   hos
duty-free      tullmyndigheterna
importation  shall på införselorten -
be subject to the jämte    sådana
deposit,  at  the tullhandlingar
customs office for varom avtal skall
the place of entry, ingås  - av  ett
together with such tulldokument   av
customs  documents utseende som  har
as shall be agreed, överenskommits
of a certificate in mellan     den
a  form  agreed mottagande  staten
between     the och  den sändande
receiving State and staten,
the sending State undertecknat av en
signed by a person för detta ändamål
authorized by the av  den  sändande
sending State for staten
that purpose. The vederbörligen
designation of the befullmäktigad
person  authorized person.
to   sign   the Utnämningshandlinge
certificates   as n för den person
well as specimens som       är
of the signatures befullmäktigad att
and stamps to be underteckna intyget
used, shall be sent samt  prov   på
to  the  customs underskrifter  och
administration  of stämplar som skall
the    receiving användas   skall
State.        tillställas
tullmyndigheterna i
den   mottagande
staten.
5. A member of a 5. En medlem av en
force or civilian styrka  eller  en
component may, at civil komponent får
the  time of his vid     första
first arrival  to ankomsten för att
take up service in tillträda    sin
the receiving State tjänstgöring i den
or at the time of mottagande staten,
the first arrival eller vid den tid
of any dependent to anhöriga   först
join  him, import anländer för  att
his    personal ansluta sig  till
effects     and honom,    införa
furniture free of personliga ägodelar
duty for the term och     möbler
of such service.   tullfritt för den
tid som uppdraget
varar.
6. Members of  a 6. Medlemmar av en
force or civilian styrka  eller  en
component    may civil komponent får
import temporarily tullfritt  införa
free of duty their motorfordon
private    motor tillfälligt   för
vehicles for  the eget och anhörigas
personal  use  of bruk.  I  denna
themselves   and artikel finns inget
their  dependents. åtagande    att
There   is   no bevilja  befrielse
obligation  under från skatter  för
this  Article  to privatfordon   i
grant   exemption vägtrafik.
from taxes payable
in respect of the
use of roads  by
private vehicles.
7. Imports made by 7.  Införsel  som
the authorities of görs av en styrkas
a force other than myndigheter   för
for the exclusive annan användning än
use of that force för   uteslutande
and  its civilian användning    av
component,   and densamma och dess
imports, other than civila  komponent,
those dealt with in samt annan införsel
paragraphs 5 and 6 än sådan som avses
of  this Article, i punkt 5 och 6 i
effected by members denna artikel, som
of  a  force  or görs av medlemmar
civilian component av en styrka eller
are not, by reason en civil komponent,
of  this Article. är  enligt  denna
entitled  to  any artikel    inte
exemption from duty berättigade  till
or      other tullfrihet  eller
conditions.     andra förmåner.
8. Goods which have 8. Varor som har
been imported duty- införts  tullfritt
free     under enligt punkt 2 b,
paragraphs 2 b., 4, 4,  5  eller  6
5 or 6 above:    härovan
a.  may  be  re- a. får återutföras
exported  freely, fritt     under
provided that, in förutsättning att,
the case of goods med  avseende  på
imported   under varor som införts
paragraph  4.  a under punkt 4 a,
certificate, issued ett intyg utfärdat
in accordance with i enlighet med den
that paragraph, is punkten  uppvisas
presented to  the för
customs office: the tullmyndigheten;
customs       tullmyndigheterna
authorities,     äger   emellertid
however, may verify rätt      att
that  goods  re- kontrollera   att
exported  are  as återutfört gods är
described in  the i  det skick som
certificate,   if uppges i intyget,
any, and have in om sådant finnes,
fact been imported och   att   det
under      the verkligen    har
conditions    of införts   enligt
paragraphs 2 b., 4, bestämmelserna  i
5 or 6 as the case punkt 2 b, 4, 5
may be:       eller 6, allt efter
omständigheterna,
b.   shall  not b.  skall normalt
normally     be inte kunna avyttras
disposed of in the i  den mottagande
receiving State by staten  vare  sig
way of either sale genom  försäljning
or gift: however, eller  som  gåva.
in particular cases Emellertid kan  i
such disposal may vissa   särskilda
be  authorized on fall     sådan
conditions imposed avyttring tillåtas
by the authorities enligt de villkor
concerned of  the som föreskrivs av
receiving   State de     berörda
(for instance, on myndigheterna i den
payment of duty and mottagande  staten
tax and compliance (t   ex   vid
with      the erläggande av tull
requirements of the och  skatter  och
controls of trade uppfyllande av de
and exchange).    villkor som gäller
för  kontroll  av
handel och valuta).
9. Goods purchased 9.   Varor  som
in  the receiving inköpts  i  den
State  shall  be mottagande  staten
exported therefrom får  utföras från
only in accordance denna  endast  i
with      the enlighet  med  de
regulations   in regler som gäller i
force  in   the mottagande stat.
receiving State.
10.     Special 10.    Särskilda
arrangements  for lättnader    för
crossing frontiers gränspassering
shall be granted by skall  medges  av
the     customs tullmyndigheterna
authorities   to för    militära
regularly      förband och enheter
constituted  units under förutsättning
or   formations, att
provided that the tullmyndigheterna
customs       vederbörligen  har
authorities     underrättats   på
concerned have been förhand.
duly notified  in
advance.
11.     Special 11.    Särskilda
arrangements shall arrangemang  skall
be  made by  the göras  av   den
receiving State so mottagande  staten
that fuel, oil and för att drivmedel,
lubricants for use oljor      och
in     service smörjmedel avsedda
vehicles, aircraft för tjänstefordon,
and vessels of a luftfartyg   och
force or civilian fartyg tillhörande
component, may be en styrka eller en
delivered free of civil   komponent
all  duties  and skall     kunna
taxes.        tillhandahållas
tull-      och
skattefritt.
12. In paragraphs 1- 12. I punkt 1-10 i
10 of this Article: denna artikel avses
med     "tull"
'duty'    means tullavgifter  och
customs duties and alla andra avgifter
all  other duties och  skatter  som
and taxes payable skall betalas vid
on importation or införsel   eller
exportation, as the utförsel,     i
case may be, except förekommande  fall
dues  and  taxes med  undantag för
which are no more avgifter    och
than charges  for skatter som inte är
services rendered;  annat än betalning
för     utförda
'importation'    tjänster,
includes withdrawal
from    customs "införsel"
warehouses or con inbegriper
tinuous   customs klareringskostnader
custody,  provided från  tullområdet
that  the  goods eller  motsvarande
concerned have not under förutsättning
been     grown, att godset inte har
produced     or odlats, tillverkats
manufactured in the eller framställts i
receiving State.   mottagande stat.
13. The provisions 13. Bestämmelserna
of  this  Article i  denna  artikel
shall apply to the skall tillämpas på
goods concerned not ifrågavarande varor
only when they are inte endast när de
imported into  or införes till eller
exported from the utföres från  den
receiving State but mottagande  staten
also when they are utan även när de
in transit through befinner  sig  i
the territory of a transit genom  en
Contracting  Party parts territorium;
and   for  this
purpose     the i   det  fallet
expression      innefattas    i
'receiving  State' uttrycket
in  this  Article "mottagande  stat"
shall be regarded enligt    denna
as including any, artikel varje part
Contracting  Party genom     vars
through    whose territorium godset
territory the goods transiteras.
are  passing  in
transit.
Article XII     Artikel XII
1. The customs or 1.
fiscal authorities Tullmyndigheterna
of  the receiving och
State may, as  a skattemyndigheterna
condition of  the i mottagande stat
grant  of   any får,  som villkor
customs or fiscal för beviljande av
exemption    or sådan  tull-  och
concession provided skattefrihet eller
for   in   this tull-      och
Agreement, require skattelättnad  som
such conditions to avses  i  detta
be observed as they avtal, kräva att de
may deem necessary föreskrifter   om
to prevent abuse.  tullar och skatter
skall följas som de
bedömer nödvändiga
för att förhindra
missbruk.
2.      These 2.      Dessa
authorities   may myndigheter   kan
refuse     any vägra att bevilja
exemption provided undantag som anges
for   by   this i  detta  avtal
Agreement    in avseende  införsel
respect  of  the till den mottagande
importation  into staten av gods som
the receiving State odlats, tillverkats
of articles grown, eller framställts i
produced     or den staten vilket
manufactured   in har     utförts
that  State which därifrån    utan
have been exported erläggande av  de
therefrom  without skatter och tullar,
payment of, or upon eller      med
repayment of, taxes restitution   av
or  duties  which skatter och tullar,
would  have  been som  skulle  ha
chargeable but for kunnat uppbäras för
such  exportation. sådan utförsel  i
Goods removed from fall  godset inte
a customs warehouse hade utförts. Gods
shall be deemed to som har utklarerats
be imported if they från   tullupplag
were regarded  as skall betraktas som
having     been infört om det har
exported by reason behandlats   som
of being deposited utfört till följd
in the warehouse.  av  att ha varit
deponerat     i
tullupplaget.
Article XIII     Artikel XIII
1.  In order  to 1.   För   att
prevent  offences förhindra
against customs and överträdelser  av
fiscal     laws lagar      och
regulations,  the bestämmelser
authorities of the avseende tullar och
receiving and  of skatter    skall
the sending States myndigheterna i de
shall assist each mottagande   och
other  in   the sändande  staterna
conduct     of biträda varandra i
enquiries and the utredningar och vid
collection    of upptagning    av
evidence.      bevisning.
2. The authorities 2.  En  styrkas
of a force shall myndigheter  skall
render     all ge allt biträde de
assistance  within kan   för   att
their  power  to säkerställa   att
ensure     that gods  som  skall
articles liable to beslagtas    av
seizure by, or on tullmyndigheterna
behalf  of,  the eller
customs or fiscal skattemyndigheterna
authorities of the i  den mottagande
receiving State are staten, eller  på
handed  to  those deras    vägnar,
authorities.     överlämnas   till
dessa myndigheter.
3. The authorities 3.  En  styrkas
of a force shall myndigheter  skall
render     all med  tillgängliga
assistance  within medel biträda med
their  power  to indrivande    av
ensure the payment tullar, skatter och
of  duties, taxes böter  som hänför
and    penalties sig till medlemmar
payable by members av en styrka eller
of  the force or en civil komponent
civilian component eller     deras
or      their anhöriga.
dependents.
4 Service vehicles 4.  Tjänstefordon
and    articles och     egendom
belonging  to  a tillhörande   en
force or to  its styrka  eller  en
civilian component, civil komponent och
and not to a member inte en medlem av
of such force or sådan styrka eller
civilian component, civilt element och
seized  by  the som beslagtagits av
authorities of the myndigheterna i den
receiving State in mottagande staten i
connection with all samband     med
offence against its överträdelse   av
customs or fiscal dess  lagar eller
laws or regulations förordningar
shall  be  handed avseende tullar och
over   to   the skatter    skall
appropriate     överlämnas   till
authorities of the behörig myndighet i
force concerned.   ifrågavarande
styrka.
Article XIV     Artikel XIV
1.  A  force,  a 1. En styrka och
civilian component dess     civila
and  the  members komponent    och
thereof, as well as medlemmar   härav
their  dependents, samt deras anhöriga
shall    remain skall    förbli
subject  to  the underställda
foreign  exchange valutalagstiftninge
regulations of the n i den sändande
sending State and staten och  skall
shall  also  be även vara skyldiga
subject  to  the att      följa
regulations of the förordningarna  i
receiving State.   den   mottagande
staten.
2.  The  foreign 2.
exchange       Valutamyndigheterna
authorities of the i de sändande och
sending  and  the mottagande staterna
receiving  States får     utfärda
may issue special särskilda
regulations     förordningar
applicable  to  a gällande en styrka
force or civilian eller  en  civil
component or  the komponent   eller
members thereof as dess medlemmar samt
well as to their deras anhöriga.
dependents.
Article XV      Artikel XV
1.  Subject  to 1.  Med förbehåll
paragraph 2 of this för punkt 2 i denna
Article,    this artikel    skall
Agreement   shall avtalet förbli  i
remain in force in kraft  om  sådana
the  event   of fientligheter
hostilities   to utbryter som avses
which  the  North i  Nordatlantiska
Atlantic   Treaty fördraget,   med
applies,   except undantag för  att
that the provisions bestämmelserna för
for settling claims att     avgöra
in paragraphs 2 and ersättningsanspråk
5 of Article VIII i  artikel  VIII
shall not apply to punkt 2 och 5 inte
war  damage,  and skall tillämpas för
that the provisions krigsskada, och att
of the Agreement, bestämmelserna  i
and, in particular detta  avtal  och
of Articles III and särskilt     i
VII,     shall artiklarna III och
immediately   be VII   omedelbart
reviewed  by  the skall ses över av
Contracting Parties berörda   parter,
concerned, who may vilka  kan  komma
agree  to  such överens om sådana
modifications  as förändringar som de
they may consider anser     vara
desirable regarding önskvärda avseende
the application of tillämpningen  av
the    Agreement avtalet mellan dem.
between them.
2. In the event of 2.  Vid  sådana
such  hostilities, fientligheter skall
each   of   the varje part ha rätt
Contracting Parties att   för  sitt
shall  have  the vidkommande   med
right, by giving 60 sextio    dagars
days' notice to the varsel  till  de
other  Contracting övriga   parterna
Par-ties,    to upphäva
suspend     the tillämpningen  av
application of any vilken som helst av
of the provisions bestämmelserna  i
of this Agreement detta  avtal.  Om
so far as it is denna rätt utövas,
concerned. If this skall   parterna
right is exercised, omedelbart samråda
the   Contracting i syfte att komma
Parties    shall överens om lämpliga
immediately consult bestämmelser  som
with  a view  to skall ersätta  de
agreeing     on bestämmelser  som
suitable provisions har upphävts.
to  replace  the
provisions
suspended.
Article XVI     Artikel XVI
All   differences Alla tvister mellan
between     the parterna  avseende
Contracting Parties tolkningen  eller
relating  to  the tillämpningen  av
interpretation  or detta avtal skall
application of this lösas     genom
Agreement shall be förhandlingar  dem
settled     by emellan    utan
negotiation between hänvändelse  till
them    without någon
recourse  to  any utanförstående
outside       myndighet. Utom i
jurisdiction.    de  fall där det
Except    where finns  uttryckliga
express  provision bestämmelser   av
is  made to  the motsatt innebörd i
contrary in  this detta avtal skall
Agreement,      tvister som  inte
differences  which kan  lösas  genom
cannot be settled direkta
by      direct förhandlingar
negotiation  shall hänskjutas   till
be referred to the Nato-rådet.
North   Atlantic
Council.
Article XVII     Artikel XVII
Any   Contracting Varje part får när
Party may at any som  helst begära
time request  the översyn av  varje
revision  of  any artikel  i  detta
Article  of  this avtal.
Agreement.   The Framställning härom
request shall  be skall lämnas till
addressed to  the Nato-rådet.
North   Atlantic
Council.
Article XVIII    Artikel XVIII
1.  The  present 1.  Detta  avtal
Agreement shall be skall  ratificeras
ratified and  the och
instruments   of ratifikationsinstru
ratification shall menten  skall  så
be  deposited  as snart som möjligt
soon  as possible deponeras    hos
with the Government Förenta  staternas
of  the  United regering som skall
States of America, notifiera   varje
which shall notify signatärstat om dag
each   signatory för deponeringen.
State of the date
of deposit thereof.
2.  Thirty  days 2.  Trettio dagar
after     four efter det att fyra
signatory  States signatärstater har
have   deposited deponerat   sina
their  instruments ratifikationsinstru
of ratification the ment  skall detta
present  Agreement avtal träda i kraft
shall  come  into för dem. Det träder
force between them. i kraft för varje
It shall come into signatärstat
force  for  each trettio dagar efter
other   signatory deponeringen   av
State thirty days dess
after the deposit ratifikationsinstru
of its instrument ment.
of ratification.
3.  After it has 3.  Sedan  detta
come  into force, avtal har trätt i
the     present kraft skall  det,
Agreement  shall, med förbehåll för
subject  to  the godkännande av Nato-
approval  of  the rådet och på sådana
North   Atlantic villkor som detta
Council and to such råd  kan besluta,
conditions as  it vara  öppet  för
may decide, be open anslutning   för
to  accession  on varje  stat  som
behalf of any State ansluter sig till
which accedes  to Nordatlantiska
the North Atlantic fördraget.
Treaty.  Accession Anslutningen skall
shall be effected träda i kraft genom
by the deposit of deponering av ett
an  instrument of anslutningsinstrume
accession with the nt  hos  Förenta
Government of the staternas regering,
United States  of som skall meddela
America,   which varje signatärstat
shall notify each och anslutande stat
signatory    and om   datum  för
acceding State of deponeringen.   I
the date of deposit förhållande  till
thereof. In respect stat  för  vilken
of  any State on anslutningsinstrume
behalf of which an nt har deponerats,
instrument    of träder avtalet  i
accession    is kraft trettio dagar
deposited,   the efter  dagen  för
present  Agreement deponeringen   av
shall  come  into sådant instrument.
force thirty days
after the date of
the deposit of such
instrument.
Article XIX     Artikel XIX
1.  The  present 1. Detta avtal kan
Agreement may  be sägas upp av varje
denounced by  any part efter utgången
Contracting  Party av en tidsperiod på
after      the fyra år från dagen
expiration  of  a för    avtalets
period  of  four ikraftträdande.
years from the date
on   which  the
Agreement   comes
into force.
2. The denunciation 2.  Uppsägning av
of the Agreement by avtalet av  någon
any   Contracting part skall ske med
Party  shall  be skriftlig
effected  by  a notifikation  från
written       den  parten  till
notification     Förenta  staternas
addressed by that regering som skall
Contracting  Party notifiera   alla
to the Government andra  parter  om
of  the  United varje     sådan
States of America notifikation och om
which shall notify datum  för  dess
all  the  other mottagande.
Contracting Parties
of   each  such
notification  and
the date of receipt
thereof.
3. The denunciation 3.   Uppsägningen
shall take effect träder i kraft ett
one year after the år efter det att
receipt  of  the Förenta  staternas
notification by the regering    har
Government of the mottagit
United States  of notifikationen.
America. After the Efter utgången av
expiration of this denna tidsfrist på
period  of  one ett   år  skall
year, the Agreement avtalet upphöra att
shall cease to be gälla för den part
in force as regards som säger upp det,
the   Contracting men  det  skall
Party     which fortsätta att vara
denounces it, but i  kraft för  de
shall continue in övriga parterna.
force  for  the
remaining
Contracting
Parties.
Article XX      Artikel XX
1. Subject to the 1.  Med förbehåll
provisions    of för bestämmelserna
paragraphs 2 and 3 i punkt 2 och 3 i
of  this Article, denna artikel skall
the     present avtalet  tillämpas
Agreement   shall endast på en parts
apply only to the moderland.
metropolitan
territory  of  a
Contracting Party.
2. Any State may, 2. Varje stat kan
however,  at  the emellertid   vid
time of the deposit deponering    av
of its instrument ratifikationsinstru
of ratification or mentet    eller
acccession or  at anslutningsinstrume
any      time ntet, eller när som
thereafter, declare helst   därefter
by   notification genom notifikation
given  to   the som  lämnas  till
Government of the Förenta  staternas
United States  of regering  förklara
America that  the att avtalet skall
present  Agreement utsträckas
shall    extend (beroende på om den
(subject, if  the stat  som   gör
State making  the förklaringen anser
declaration     detta     vara
considers it to be nödvändigt   för
necessary, to the slutande  av  ett
conclusion  of  a särskilt   avtal
special  agreement mellan den staten
between that State och var och en av
and  each of the de berörda sändande
sending   States staterna) till alla
concerned), to all eller något av de
or  any  of  the territorier   för
territories   for vars
whose international internationella
relations  it  is förbindelser  den
responsible in the staten är ansvarig
North   Atlantic i   Nato-området.
Treaty area.  The Detta avtal skall
present  Agreement då utsträckas till
shall then extend det  eller   de
to the territory or territorier   som
territories  named nämns däri trettio
therein thirty days dagar efter det att
after the receipt Förenta  staternas
by the Government regering    har
of  the  United mottagit
States of America notifikationen,
of       the eller trettio dagar
notification,  or efter slutande av
thirty days after erforderliga
the conclusion of särskilda   avtal
the     special eller när det har
agreements    if trätt  i  kraft
required, or when enligt   artikel
it has come into XVIII, beroende på
force under Article vilken tidpunkt som
XVIII,  whichever inträffar sist.
is the later.
3. A State which 3. En stat som har
has   made   a gjort en förklaring
declaration  under enligt punkt 2 i
paragraph 2 of this denna artikel som
Article  extending utsträcker  detta
the present Agree- avtal  till  att
ment   to   any omfatta     ett
territory for whose territorium   för
international    vars
relations  it  is internationella
responsible   may förbindelser den är
denounce    the ansvarig kan säga
Agreement      upp     avtalet
separately    in uteslutande   med
respect  of  that avseende på detta
territory    in territorium    i
accordance with the enlighet    med
provisions    of bestämmelserna  i
Article XIX.     artikel XIX.
In witness whereof Till  bekräftelse
the   undersigned härav      har
Plenipotentiaries  undertecknade
have  signed  the befullmäktigade
present Agreement.  undertecknat detta
avtal.
Done in London this Som skedde i London
nineteenth day of den 19 juni 1951 på
June, 1951, in the engelska    och
English and French franska   språken
languages,   both varvid båda texter
texts being equally är lika giltiga i
authoritative, in a ett  original som
single  ori-ginal skall deponeras i
which  shall  be Förenta  staternas
deposited in  the regerings  arkiv.
archives  of  the Förenta  staternas
Government of the regering   skall
United States  of överlämna bestyrkta
America.    The kopior av det till
Government of the alla  stater  som
United States  of undertecknar eller
America    shall ansluter sig till
transmit certified avtalet.
co-pies thereof to
all the signatory
and    acceding
States.
Skatteutskottets yttrande
1995/96:SkU9y
Rättslig reglering av samverkan för fred

Till försvarsutskottet
Försvarsutskottet    har    berett
skatteutskottet tillfälle att yttra sig
över  proposition 1995/96:37 Rättslig
reglering av samverkan för fred så vitt
gäller  frågor  inom skatteutskottets
beredningsområde.
I propositionen föreslår regeringen att
riksdagen godkänner ett avtal som gäller
samarbetet Partnerskap för fred (PFF).
Vissa avtalsbestämmelser om tull- och
skattefrihet  skall enligt  förslaget
införlivas  med  svensk  rätt  genom
hänvisningar  till avtalet  i  lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall och lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. Samarbetet aktualiserar
även  vissa  skattefrågor  som  inte
föranleder särskild lagstiftning, t.ex.
att mottagarlandet skall ordna så att
drivmedel  och  oljor kan  levereras
skattefritt till den främmande statens
tjänstefordon, luftfartyg och fartyg.
Sistnämnda   krav   skall   enligt
propositionen tillgodoses  genom  att
Försvarsmakten tillhandahåller drivmedel
utan punktskatt och mervärdesskatt.
Skatteutskottet har beslutat följande
yttrande.
Den  föreslagna  utvidgningen   i
tullfrihetsreglerna   innebär   att
utrustning och andra varor  som  en
utländsk styrka behöver för utbildning
vid övningar här i landet inom ramen för
PFF-samarbetet skall kunna införas och
återutföras  tull-  och  skattefritt.
Enligt  avtalet  har också  enskilda
medlemmar av den utländska styrkan rätt
att tull- och skattefritt medföra vissa
personliga  ägodelar  för  den  tid
uppdraget varar. De nya reglerna behövs
endast i förhållande till stater som
inte är medlemmar i EU.
Av avtalet följer att utrustning och
andra varor som införs av en styrkas
myndigheter för annan användning än för
uteslutande styrkans eget bruk  inte
skall  berättiga  till  tull-  och
skattefrihet.  Detsamma  gäller  för
enskilda  medlemmar av  styrkan  vid
införsel för privat bruk av annat än
sådana  personliga  ägodelar  som  i
enlighet med avtalets bestämmelser skall
kunna införas och återutföras tull- och
skattefritt. Detta innebär bl.a. att
gällande  begränsningar i  fråga  om
resandes  införsel av  alkoholdrycker
skall iakttas även av medlemmar av en
utländsk styrka.
Utskottet tillstyrker de i propositionen
föreslagna     ändringarna     i
tullfrihetsreglerna. I fråga om  den
svenska versionen av det vid PFF-avtalet
fogade  avtalet  mellan  parterna  i
Nordatlantiska fördraget om status för
deras  styrkor (NATO SOFA)  är  det
emellertid  enligt utskottets  mening
motiverat  med  ett förtydligande  i
artikel XI så att det framgår  att
hänvisningen i artikeln till rättsregler
i den mottagande staten avser lagar och
andra föreskrifter som skall tillämpas
av tullmyndigheterna.

Stockholm den 16 april 1996

På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors
I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Anita Johansson (s), Sverre Palm
(s), Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c),
Björn Ericson (s), Carl Fredrik Graf
(m), Inger Lundberg (s), Lars Bäckström
(v), Ulla Rudin (s), Jan-Olof Franzén
(m),  Ronny  Korsberg  (mp),  Holger
Gustafsson    (kds),    Ingibjörg
Sigurdsdóttir (s), Carl Erik Hedlund (m)
och Karin Pilsäter (fp).