Bostadsutskottets betänkande
1995/96:BOU04

Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m.


Innehåll

1995/96
BoU4

Sammanfattning

Regeringens förslag  i fråga om ansvaret för
fastighetsbildningsverksamheten  tillstyrks  av
utskottet. Förslaget innebär att ansvaret liksom
hittills i princip skall åvila staten. En kommun
skall dock kunna få tillstånd att inrätta en
kommunal lantmäterimyndighet om vissa villkor är
uppfyllda. Motstående motionsyrkanden avstyrks.
Även regeringsförslagen i övrigt tillstyrks av
utskottet.
Med anledning av vad som i propositionen uttalas
om ledningsformen för det nya Lantmäteriverket gör
utskottet  ett  tillkännagivande   om  att
ledningsformen styrelse bör väljas.
Till betänkandet har fogats en reservation (m,
fp) och två särskilda yttranden (c) och (mp).

Propositionerna

Regeringen har i proposition 1995/96:78 föreslagit
att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om kommunal
lantmäterimyndighet,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring
i fastighetsbildningslagen (1970:988),
3. antar regeringens förslag till lag om ny
beteckning  på  Statens  lantmäteriverk  och
Centralnämnden för fastighetsdata,
4. antar regeringens förslag till lag om ny
beteckning   på  fastighetsbildningsmyndighet,
fastighetsregistermyndighet          och
överlantmätarmyndighet,
5. antar regeringens förslag till lag om ändring
i jordabalken,
6. antar regeringens förslag till lag om ändring
i utsökningsbalken,
7. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1939:608) om enskilda vägar,
8. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och
ecklesiastik   indelning  i  samband   med
fastighetsbildning,
9. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och
legalisering,
10. antar regeringens förslag till lag om ändring
i expropriationslagen (1972:719),
11. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1973:1084)  om  avveckling av vissa
godmanskap för delägare i skifteslag,
12. antar regeringens förslag till lag om ändring
i ledningsrättslagen (1973:1144),
13. antar regeringens förslag till lag om ändring
i anläggningslagen (1973:1149),
14. antar regeringens förslag till lag om ändring
i  lagen  (1973:1150)  om  förvaltning  av
samfälligheter,
15. antar regeringens förslag till lag om ändring
i  lagen  (1973:1151)  om  införande  av
anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter,
16. antar regeringens förslag till lag om ändring
i jordförvärvslagen (1979:230),
17. antar regeringens förslag till lag om ändring
i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
18. antar regeringens förslag till lag om ändring
i sekretesslagen (1980:100),
19. antar regeringens förslag till lag om ändring
i vattenlagen (1983:291),
20. antar regeringens förslag till lag om ändring
i plan- och bygglagen (1987:10),
21. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
22. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,
23. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1995:000)  om  ändring i plan- och
bygglagen (1987:10),
24. antar regeringens förslag till lag om ändring
i   lagen   (1995:000)   om  ändring   i
fastighetsbildningslagen (1970:988),
25. antar regeringens förslag till lag om ändring
i miljöskyddslagen (1969:387),
26. bemyndigar regeringen att medge att Statens
lantmäteriverk  inom  ramen  för  tillgängliga
resurser får använda medel för samarbete mellan
europeiska kartmyndigheter i form av en s.k.
ekonomisk intressegrupp under fransk lagstiftning
(avsnitt 8).
Regeringen  har  dessutom  i  proposition  1995/96:47
föreslagit att riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i fastighetsbildningslagen.
Förslaget har av lagutskottet överlämnats till
bostadsutskottet - detta för att möjliggöra en
samordning  med  det i proposition 1995/96:78
framlagda förslaget till lag om ändring i lagen
(1995:000) om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988).
Lagförslagen har som bilagor fogats till detta
betänkande.

Motionerna

I betänkandet behandlas de  med anledning av
propositionen väckta motionerna
1995/96:Bo3 av Bengt Harding Olson (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en statlig
lantmäterimyndighet i varje län,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts  om
verksamhetsunderlag     för     kommunal
lantmäterimyndighet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om samlad
bedömning vid prövning av frågan om inrättande av
kommunal lantmäterimyndighet.
1995/96:Bo4 av Ulf Björklund och Rolf Åbjörnsson
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en statlig
lantmäterimyndighet i varje län,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts  om
verksamhetsunderlag     för     kommunal
lantmäterimyndighet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en restriktiv
och samlad bedömning vid prövning om inrättande av
kommunal lantmäterimyndighet.
1995/96:Bo5 av andre vice talman Görel Thurdin
m.fl.  (c)  vari  yrkas att riksdagen avslår
proposition  1995/96:78  om  ansvaret  för
fastighetsbildnings-              och
fastighetsregistreringsverksamheten, m.m.
Vissa uppgifter om lantmäteri-
och fastighetsdataverksamheten
Den nuvarande organisationen
Det  statliga  lantmäteriet  omfattar  Statens
lantmäteriverk, en överlantmätarmyndighet i varje
län, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna
och en statlig fastighetsregistermyndighet i varje
län.
Statens    lantmäteriverk   är   central
förvaltningsmyndighet   för   frågor   om
fastighetsbildning,     fastighetsbestämning,
fastighetsvärdering,     fastighetssamverkan,
fastighetsregistrering,  mätningsverksamhet  och
allmän kartläggning. Statens lantmäteriverk har
också  samordnande   uppgifter   beträffande
ortnamnsfrågor, geografiska databaser och inom
totalförsvaret.
Överlantmätarmyndigheten har som uppgift att inom
länet leda den verksamhet som skall skötas av de
statliga fastighetsbildningsmyndigheterna, utöva
tillsyn över mätningsverksamheten samt verka för
samordning  av  grundläggande  mätning  och
kartläggning.       Överlantmätarmyndigheten
tillhandahåller  också lantmäteritjänster  inom
länsstyrelsen.
Fastighetsbildningsmyndigheten   svarar   för
fastighetsbildningsförrättningar       m.m.
Lantmäteridistriktet              är
fastighetsbildningsmyndighetens verksamhetsområde.
Landet är indelat i 69 lantmäteridistrikt. För
särskilda  fastighetsbildningsuppgifter  finns
ytterligare 12 statliga fastighetsbildningsmyn-
digheter, s.k.  specialenheter,  vilka arbetar
främst med frågor med anknytning till jord- och
skogsbruk och infrastruktur.
Fastighetsregistermyndigheten     registrerar
förändringar i fastighetsförhållandena. Det finns
en statlig fastighetsregistermyndighet i varje
län.
Utanför   den   nu   beskrivna   statliga
lantmäteriorganisationen, men underordnad denna i
tillsynshänseende,   finns   41   kommunala
fastighetsbildningsmyndigheter och 29 kommunala
fastighetsregistermyndigheter.
Genom den nu avslutade fastighetsdatareformen har
ett nytt ADB-baserat fastighetsdatasystem införts
för handläggning av fastighetsregistrering och
inskrivning. Centralnämnden för fastighetsdata har
huvudansvaret    för   genomförandet   av
fastighetsdatareformen. Reformarbetet bedrivs i
samverkan med främst Domstolsverket och Statens
lantmäteriverk. Därutöver  medverkar bl.a. ett
antal kommuner med registrering av adresser och
planbeslut.  Centralnämnden  för fastighetsdata
svarar    också    för    driften   av
fastighetsdatasystemet.  Under  innevarande  år
kommer fastighetsdatasystemet att kompletteras med
identiteter som är unika för alla byggnader i
landet av betydelse och en koordinatbestämning av
dessa.  Systemet  får därmed successivt också
karaktären av ett basregister över byggnader där
kommunerna medverkar i uppbyggnaden och à jour-
hållningen.  Sedan  den  1  juli  1994  för
Centralnämnden   för   fastighetsdata   ett
pantbrevsregister  enligt  lagen (1994:448) om
pantbrevsregister.
Riksdagens beslut om omorganisation m.m.
Riksdagen fattade våren 1994 beslut om en ny
organisation    för    lantmäteri-    och
fastighetsdataverksamheten    m.m.    (bet.
1993/94:BoU19).  Beslutet  innebär  i  korthet
följande.
En ny central myndighet - Lantmäteriverket -
bildas av Centralnämnden för fastighetsdata och
delar av nuvarande Statens lantmäteriverk. På
lokal  nivå  förs  överlantmätar-,  statliga
fastighetsbildnings-    och    fastighets-
registermyndigheter    samman   till   en
lantmäterimyndighet i varje län. Handläggningen av
bl.a.      fastighetsbildning      och
fastighetsregistrering   inom  det  statliga
lantmäteriet kommer därmed att samordnas inom den
nya myndigheten. Uppgifter om planer, bestämmelser
och andra förhållanden i fastighetsregistret skall
i  princip  registreras  av  den  beslutande
myndigheten.
Den nya myndigheten kommer att bedriva både
myndighets- och uppdragsverksamhet. Dessa olika
uppgifter skall dock hållas väl isär. Uppdrag som
kan skada förtroendet för myndighetsutövningen
eller som av andra skäl bör bolagiseras skiljs
från det statliga lantmäteriet. Det gäller bl.a.
den fastighetsekonomiska uppdragsverksamheten.
Omorganisationen var ursprungligen  tänkt att
genomföras fr.o.m. den 1 juli 1995. Denna tidpunkt
har dock sedermera flyttats fram till den 1
januari 1996.
Genom  beslut av riksdagen våren 1995 (bet.
1994/95:BoU17) har finansieringsprinciperna för
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten lagts
fast. De innebär att användarna av fastighets- och
landskapsinformation i ökad utsträckning skall
bidra till finansieringen av kostnaderna för drift
och utveckling av informationssystemen. En ny
lantmäteritaxa  skall utformas som baseras på
tidsersättning med möjlighet för sakägare att
begära att fast avgift tillämpas i det enskilda
ärendet. Avgifterna vid uttag av digitalt lagrad
landskapsinformation sänks för att främja en ökad
användning av sådan information medan avgifterna
för    uttag   av   information   från
fastighetsdatasystemet  och för tryckta kartor
höjs.
I enlighet med riksdagens  beslut har den
fastighetsekonomiska uppdragsverksamheten inom det
statliga  lantmäteriet  ombildats  till  ett
fristående aktiebolag fr.o.m. den 1 juli 1995.
Organisationsfrågor
Inför den av riksdagen beslutade omorganisationen
pågår nu arbetet med förberedelserna för den nya
lantmäteriorganisationen.
Den pågående Organisationsutredningen fick våren
1995 tilläggsdirektiv som innebär att utredningen
skall fortsätta arbetet med att förbereda de nya
myndigheternas närmare organisation, bemanning och
arbetsformer - detta med beaktande av regeringens
och riksdagens beslut i frågan. Utredningen skall
före årets slut vidta nödvändiga åtgärder för
överföring, anställning och avveckling av personal
samt  övriga  åtgärder  som  behövs  för att
verksamheten i den nya myndighetsorganisationen
skall kunna starta den 1 januari 1996.
Regeringen har aviserat sin avsikt att senare
under hösten besluta om instruktion för det nya
Lantmäteriverket    och    de    statliga
lantmäterimyndigheterna  samt  om  de  övriga
föreskrifter  som  behövs  för  den  nya
organisationen.
Förslagen i proposition 1995/96:78
Fastighetsbildning m.m.
Vid de närmare övervägandena om den framtida
organisationen av fastighetsbildningen bör enligt
regeringsförslaget     sambandet    mellan
fastighetsbildning och angränsande statlig och
kommunal  verksamhet beaktas.  Dessutom  måste
sakägarnas  tillgång  till  lokal  service
uppmärksammas. Den organisation som skall skapas
bör enligt förslaget dessutom vara stabil och
långsiktig, men  samtidigt  vara flexibel och
tillåta förändringar i ansvarsfördelningen i takt
med samhällsutvecklingen.
I propositionen anförs att det finns ett starkt
samband  och behov av ökad samordning mellan
fastighetsbildningen och den kommunala plan- och
byggprocessen. Enligt förslaget motiverar detta en
fortsatt    kommunal    medverkan    inom
fastighetsbildningen. En kommun bör därför ha
möjlighet  att  också i fortsättningen  under
särskilt  angivna  förutsättningar  svara  för
fastighetsbildningsverksamheten inom kommunen. Att
ett ansvar för verksamheten läggs på kommunen
anges dock inte innebära någon begränsning av
statens    övergripande    ansvar    för
fastighetsbildningsverksamheten.
Kommunens ansvar omfattar inte något annat än att
bestrida kostnaderna för verksamheten och att göra
det  möjligt  för  myndigheten  att  bedriva
verksamheten  effektivt  och i organisatoriskt
lämplig  form.  Myndighetens verksamhet  skall
sålunda styras endast av fastighetsbildningens
regelsy-stem och bedrivas på det sätt som enligt 1
kap.  9  §  regeringsformen  krävs  i  en
myndighetsfunktion, dvs. att beakta allas likhet
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
För att tydliggöra de förutsättningar som skall
gälla för att en kommunal lantmäterimyndighet
skall få inrättas och för att undanröja  de
oklarheter som funnits bör dessa frågor enligt
regeringens förslag regleras i en ny lag. Genom
propositionen  föreläggs  riksdagen därför ett
förslag till lag om kommunal lantmäterimyndighet.
Förslaget innebär i korthet följande:
En kommun  skall efter särskild ansökan kunna
svara  för  fastighetsbildningsverksamheten  i
kommunen under förutsättning att vissa villkor är
uppfyllda. Det är regeringen som prövar frågan om
tillstånd. Ansökan om tillstånd skall inges till
Lantmäteriverket. Verket bör därefter med eget
yttrande  överlämna  kommunens  ansökan  till
regeringen som har att göra en samlad bedömning av
om tillstånd skall lämnas.
Tillstånd skall  meddelas  om vissa särskilt
angivna förutsättningar bedöms kunna uppfyllas.
Den kommunala lantmäterimyndigheten skall ha hela
kommunen som verksamhetsområde. Kommuner får ej
inrätta lantmäterimyndighet i samverkan.
Som förutsättning för tillstånd gäller vidare att
myndighetens arbetsuppgifter väsentligen begränsas
till förrättningsverksamhet och myndighetsservice
i  anslutning  till  denna.  Dessutom  skall
verksamheten ha sådan omfattning att kravet på
kompetens hos personalen kan tillgodoses. Någon
fast gräns i form av intäkter eller antal arbetade
timmar sätts dock inte upp. Minst två personer
inom myndigheten skall ha den kompetens  och
erfarenhet som krävs för att utöva ett eget ansvar
för förrättningar. Myndighetens informationssystem
skall ha sådan teknisk standard som säkrar utbyte
och information  mellan stat och kommun inom
lantmäteriområdet.
Den kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet
skall omfatta handläggningen av alla ärenden om
fastighetsbildning utom sådana ärenden som
- på begäran av sakägare skall flyttas över till
den statliga lantmäterimyndigheten i länet,
-   berör   flera   lantmäterimyndigheters
verksamhetsområde,
- avser stora jord- och skogsbruksförrättningar
som inte omfattar nybebyggelse,
- avser förrättningar  som av resurs- eller
kompetensskäl bör handläggas  av den statliga
lantmäterimyndigheten.
Ett beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten
att överlämna en förrättning till den statliga får
inte överklagas.  En  sakägares  begäran  att
överlämna  förrättningen  till  den  statliga
lantmäterimyndigheten skall villfaras, om det inte
är fråga om förrättning som grundas på avtal
enligt jordabalken om köp, byte eller gåva av fast
egendom.
En kommunal lantmäterimyndighet skall normalt
påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som
infaller närmast efter det att ett år förflutit
sedan tillstånd meddelats.
Tillsynen    över    den    kommunala
lantmäteriverksamheten   skall   utövas   av
Lantmäteriverket. Tillstånd avseende en kommunal
lantmäterimyndighet kan återkallas av regeringen
efter  anmälan  från  Lantmäteriverket  om
förutsättningarna  för  tillstånd  inte längre
föreligger   eller   om  det  brister  i
myndighetsfunktionen. Tillståndet upphör om en
kommun anmäler att den inte längre vill fortsätta
med verksamheten.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1
januari 1996. Beslut om inrättande av kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet  som fattats enligt
äldre bestämmelser skall dock gälla till utgången
av år 1997. En kommun som vid utgången av år 1995
inte har egen fastighetsbildningsmyndighet får
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet tidigast
fr.o.m. den 1 januari 1999.
Fastighetsregistrering
För riksdagens information redovisar regeringen i
propositionen   vissa   frågor   avseende
fastighetsregistreringen.  Det  gäller  främst
principen om registrering vid källan som innebär
att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter
i framtiden i ökad utsträckning kan komma att
utföra registreringar i fastighetsregistrets olika
delregister. Av detta skäl skall en myndighet få
det  övergripande  registeransvaret  för  ett
geografiskt område - områdesansvar.
Lagändringar  med  anledning  av  den
beslutade   nya  organisationen  för
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten
Som redovisats ovan har riksdagen fattat beslut om
att ett nytt verk - Lantmäteriverket - skall
inrättas fr.o.m. den 1 januari 1996. Samtidigt
kommer de nybildade lokala myndigheterna  att
benämnas  lantmäterimyndigheter.  Med anledning
härav läggs det i propositionen fram förslag till
ändringar i fastighetsbildningslagen och i ett
antal andra lagar. Förslagen innebär att "Statens
lantmäteriverk"   och  "Centralnämnden   för
fastighetsdata" byts mot "Lantmäteriverket" samt
att  "fastighetsbildningsmyndighet",  "fastig-
hetsregistermyndighet" och "överlantmätarmyndig-
het" byts mot "lant-mäterimyndighet".
Vissa av förslagen innebär dessutom en anpassning
av  bestämmelserna  med  anledning  av  att
fastighetsregistreringen fr.o.m. årsskiftet kommer
att integreras i fastighetsbildningen. I några
fall  kräver  förändringarna  i organisationen
dessutom särskilda övergångsbestämmelser. Förslag
härom läggs också fram.
Samarbete mellan europeiska
kartmyndigheter
Statens lantmäteriverk medverkar tillsammans med
ett stort antal andra europeiska kartverk i ett
projekt benämnt MEGRIN (Multipurpose  European
Ground-related  Information Network). Projektet
syftar till att utveckla metoder och teknik som
gör de nationella kartverkens geografiska data
mera tillgängliga för användare i Europa. Enligt
Statens lantmäteriverk har utvecklingen nu gått så
långt att det bedöms som nödvändigt att skapa en
fastare och mer formell grund för den fortsatta
verksamheten. Verket  har  därför  ansökt  om
regeringens tillstånd att ingå avtal om samarbete
i  form av en s.k.  ekonomisk  intressegrupp
(Groupment d´Intérêt Economique, GIE) under fransk
lagstiftning.  Samarbetet kan enligt förslaget
innebära att verket måste använda anslag eller
intäkter för att täcka underskott i verksamheten.
Regeringen  anser  det  angeläget att verket
medverkar  i  det  aktuella  samarbetet.  Med
hänvisning härtill föreslås riksdagen bemyndiga
regeringen att medge att Statens lantmäteriverk
inom ramen för tillgängliga resurser skall få
använda medel för samarbete mellan europeiska
kartmyndigheter  i form av en s.k. ekonomisk
intressegrupp under fransk lagstiftning.
Ändring i miljöskyddslagen
Förslaget till ändring i miljöskyddslagen innebär
att lagens föreskrifter om förbud mot miljöfarlig
verksamhet  kompletteras. Ett  tillstånd  till
miljöfarlig verksamhet skall kunna återkallas om
verksamhetsutövaren i betydande mån åsidosätter
sådana föreskrifter för verksamheten som meddelats
med stöd av lagens 5 a § första stycket. I mindre
allvarliga fall får dock villkoren i stället
skärpas.  Enligt 5 a § första  stycket  får
regeringen  eller  den  myndighet  regeringen
bestämmer meddela de föreskrifter  som sådana
försiktighetsmått som inte får åsidosättas på
grund av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Förslagen i motionerna
Regeringens förslag får enligt motion Bo3 (fp)
inte leda till att så många  kommuner inrättar
kommunala  lantmäterimyndigheter   att   det
undergräver  stabiliteten  i  den  statliga
organisationen. Med regeringens förslag kan det
uppstå  situationer   där   den   statliga
länsorganisationen  får  ett  orimligt  litet
verksamhetsunderlag. Att det blir så lätt även för
små kommuner att inrätta egen myndighet kan enligt
motionen  dessutom  få  konsekvenser   för
rättssäkerheten.  Med  de  besparingar  och
rationaliseringar som väntar verksamheten bör det
enligt motionen därför vara en utgångspunkt att
det i varje län skall finnas underlag för en
statlig lantmäterimyndighet - yrkande 1.
En annan viktig fråga anges vara att tillförsäkra
de  kommunala   lantmäterimyndigheterna  ett
tillräckligt verksamhetsunderlag. Enligt motionen
är detta nödvändigt för att upprätthålla den
fastighetsrättsliga kompetensen och därmed också
fylla  kravet  på  rättssäkerhet. Ett rimligt
verksamhetsunderlag uttryckt  i  basbelopp bör
därför föras in i lagstiftningen. Enligt förslaget
bör detta minimibelopp motsvara omkring 2 miljoner
kronor i dagens penningvärde - yrkande 2.
Avslutningsvis förordas att regeringens prövning
av  frågan  om  inrättande  av  kommunal
lantmäterimyndighet skall ske genom en samlad
bedömning av om det finns tillräckligt starka skäl
för inrättande. Prövningen bör därför omfatta,
förutom  de i lagen omnämnda kraven,  sådana
förhållanden  som  kommunens  befolkning, yta,
geografiska läge, utbyggnadsplaner m.m. Det är
enligt motionen dessutom nödvändigt att beakta
verksamhetsunderlaget   för   den   statliga
organisationen - yrkande 3.
Även i motion Bo4 (kds) riktas invändningar mot
att regeringsförslaget kan komma att leda till att
den statliga länsorganisationen får ett orimligt
litet verksamhetsunderlag. Med de besparingar och
rationaliseringar som väntar verksamheten bör det
enligt motionen därför vara en utgångspunkt att
det i varje län skall finnas underlag för en
statlig lantmäterimyndighet - yrkande 1. Enligt
förslaget innebär detta dessutom att de planerade
uppgifterna med tillsyn och samverkan kommer att
kunna bli utförda på ett tillfredsställande sätt.
Också i denna motion framhålls vikten av att
tillförsäkra de kommunala lantmäterimyndigheterna
ett  tillräcklig  verksamhetsunderlag.  Enligt
motionen är detta nödvändigt för att upprätthålla
den fastighetsrättsliga kompetensen och därmed
också fylla kravet på rättssäkerhet. Ett rimligt
verksamhetsunderlag uttryckt i basbelopp eller i
antal normalärenden bör  därför  föras  in i
lagstiftningen - yrkande 2.
Sammanfattningsvis  anförs  att  regeringens
prövning av frågan om inrättande av kommunal
lantmäterimyndighet skall ske genom en restriktiv
och  samlad  bedömning  av om det föreligger
tillräckligt starka skäl för inrättande - yrkande
3.
I motion Bo5 (c) yrkas avslag på regeringens
förslag i sin helhet. Som uskottet har uppfattat
motionen torde dock avslagsyrkandet endast avse de
av regeringen framlagda förslagen till lag om
kommunal lantmäterimyndighet samt till lag om
ändring i fastighetsbildningslagen. I fråga om
ansvaret   för   fastighetsbildnings-   och
fastighetsregisterverksamheten  är  skälen  för
avslagsyrkandet sammanfattningsvis att regeringens
förslag
- inte står i överensstämmelse med riksdagens
principbeslut 1994 om en ny organisation för
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten,
- inte leder till en enhetligare och enklare
organisation,
-  inte i tillräcklig  utsträckning  beaktar
rättssäkerheten,
- inte fullt ut beaktar det samhällsekonomiska
intresset   av   att   aktivt   utnyttja
förrättningsformen vid förändring av indelningen i
fastigheter,
- motverkar arbetet  med  att  utveckla och
effektivisera processen vid fastighetsbildning,
-  saknar  underlag  för bedömningen av  de
regionalpolitiska  effekterna  för  små  och
mellanstora kommuner och fastighetsägare m.fl.,
- snarare minskar än ökar utrymmet för samverkan
mellan stat och kommun vid fastighetsbildning samt
-  inte  innehåller  en  tillfredsställande
redovisning och behandling av remissutfallet över
Huvudmannaskapsutredningens   betänkande   som
förslaget bygger på.
Enligt motionen finns det alternativa lösningar
som  bättre  tillgodoser  rättssäkerhet  och
effektivitet  vid  fastighetsbildning  och som
samtidigt är bra för kommunerna.

Utskottet

Fastighetsbildning m.m.
Regeringsförslaget  innebär  att  ansvaret för
fastighetsbildningen i princip skall åvila staten.
En kommun skall dock kunna få tillstånd att
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet  under
förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
Förslaget i denna del avvisas i motion Bo5 (c). En
närmare redogörelse för förslagen har lämnats
ovan.
Beträffande   frågan   om   avslag   på
regeringsförslaget i vad avser  ansvaret  för
fastighetsbildningen  vill  utskottet  anföra
följande.
Riksdagens  beslut  våren  1994  om  en  ny
organisation    för    lantmäteri-    och
fastighetsdataverksamheten innebar att frågan om
huvudmannaskapet för fastighetsbildningen skulle
beredas  ytterligare.  I  de  riktlinjer  som
bostadsutskottet  och  riksdagen drog upp för
beredningen betonades att rättssäkerheten skulle
utgöra grunden för en reformerad organisation.
Utskottets ställningstagande i denna del står
naturligtvis fast. Rättssäkerheten måste sålunda
utgöra   den   grundpelare   på   vilken
fastighetsbildningen vilar.
Ett genomförande av förslaget i propositionen
innebär att staten även fortsättningsvis ges det
övergripande       ansvaret       för
fastighetsbildningsverksamheten.  I de fall en
kommun ges tillstånd att svara för verksamheten
innebär det inte någon begränsning av det statliga
ansvaret. Kommunens ansvar omfattar i detta fall
inte  annat än att bestrida kostnaderna  för
verksamheten  och  att  göra det möjligt för
myndigheten att bedriva den  effektivt och i
organisatoriskt  lämplig  form. Den  kommunala
myndighetens verksamhet skall  sålunda  styras
endast av fastighetsbildningslagens regelsystem
och bedrivas på det sätt som enligt 1 kap. 9 §
regeringsformen krävs i en myndighetsfunktion -
dvs. att beakta allas likhet inför lagen samt
iaktta saklighet och opartiskhet. De krav som
ställs på de kommunala myndigheterna är därmed
desamma som de som ställs på de statliga.
För att ytterligare stärka rättssäkerheten för
den  enskilde  har  i lagförslagen tagits in
bestämmelser som innebär att ärenden där kommunen
är sakägare skall lämnas över till den statliga
myndigheten om kommunen eller en sakägare begär
det. Undantag härifrån föreslås endast beträffande
förrättningar som grundas på avtal om köp, byte
eller gåva enligt 4 kap. jordabalken. Sammantaget
innebär de nu redovisade förhållandena enligt
utskottets mening att regeringsförslaget måste
anses fylla de högt ställda krav på rättssäkerhet
i fastighetsbildningen som varit en grundläggande
förutsättning för reformeringen av verksamheten.
Denna förutsättning utgjorde också en väsentlig
omständighet för utskottets och riksdagens ovan
refererade beslut våren 1994 (bet. 1993/94:BoU19).
En viktig del i den fortsatta beredningen av
frågan    om    huvudmannaskapet    för
fastighetsbildningsverksamheten   var   enligt
riksdagens  beslut dessutom att skapa en väl
fungerande och över tiden stabil organisation för
fastighetsbildningen. För att redan från början ge
frågan om huvudmannaskapet en så bred förankring
som  möjligt  förordade  också riksdagen  att
beredningen skulle ske i sådana former att den gav
utrymme för insyn och inflytande från politiska
och   andra   berörda   intressen.   I
Huvudmannaskapsutredningen   har  också  som
sakkunniga deltagit riks- och kommunalpolitiska
företrädare för olika partier liksom företrädare
för kommunerna och det statliga lantmäteriet.
Utredningsarbetet har i mycket haft karaktären av
förhandling där syftet varit att i sakfrågorna
finna gemensamma och i verksamheten väl förankrade
lösningar. Samtliga politiska företrädare står
också eniga bakom utredningens förslag - dvs. det
förslag som huvudsakligen ligger till grund för
den nu föreliggande  propositionen. Den breda
förankring som regeringens förslag mot bakgrund
härav måste anses ha ger enligt utskottets mening
förutsättningar för att verksamheten skall få den
eftersträvade effektiviteten och stabiliteten.
Vad utskottet nu anfört står emot förslaget i
motion Bo5 (c) om att propositionen skulle lida av
sådana brister att den bör avvisas. De farhågor
som  motionärerna  bl.a.  för  fram  om  att
rättssäkerheten  inte tillräckligt beaktats är
enligt  utskottets  mening  inte  berättigade.
Utskottet delar inte heller  bedömningen  att
utrymmet för samverkan mellan stat och kommun
skulle minska om regeringsförslaget genomförs.
Motion Bo5 (c) såvitt nu är i fråga avstyrks
sålunda.
Förslagen i motionerna Bo3 (fp) och Bo4 (kds)
innebär    dels   att    en    statlig
fastighetsbildningsverksamhet  skall  tryggas i
samtliga   län,   dels  att  ett  minsta
verksamhetsunderlag för inrättandet av kommunal
lantmäterimyndighet skall fastställas. De innebär
också att regeringen i sin tillståndsprövning
skall göra en samlad bedömning där även andra
faktorer och omständigheter än de som anges i
propositionen skall ingå. Det anges bl.a. gälla
påverkan på verksamhetsunderlaget för den statliga
organisationen. Även i motion Bo5 (c), såvitt nu
är i fråga, uttrycks bl.a. farhågor för att den
kommunala lantmäteriverksamheten i vissa fall kan
komma att kraftigt minska underlaget för den
statliga verksamheten.
När det gäller prövningen av frågan om inrättande
av  kommunal  lantmäterimyndighet  m.m.  vill
utskottet anföra följande.
Den regionala och lokala statliga organisationen
på fastighetsområdet  är  i  dag fördelad på
överlantmätar-,   fastighetsbildnings-   och
fastighetsregistermyndigheter. Förutom att denna
uppdelning kan ge upphov till svårigheter för både
enskilda och myndigheter har den mot bakgrund av
bl.a. den datatekniska utvecklingen visat sig allt
mindre ändamålsenlig. Riksdagens beslut våren 1994
om  ny  organisation  för  lantmäteri-  och
fastighetsdataverksamheten innefattade därför att
dessa myndigheter skulle sammanföras till nya
lantmäterimyndigheter   med   länen   som
verksamhetsområde.  Riksdagens  beslut  innebär
sålunda att den organisation som träder i kraft
fr.o.m. den 1 januari 1996 skall ha en statlig
lantmäterimyndighet i varje län. Detta framgår
också av den nu behandlade propositionen (s. 39).
Vad i motionerna i denna del föreslagits får
således anses i sak tillgodosett.
En förutsättning för att en kommun skall få
tillstånd   att   inrätta   en   kommunal
lantmäterimyndighet är att verksamheten skall ha
sådan omfattning att en nödvändig kompetens kan
upprätthållas.  Någon  gräns  för  den minsta
omsättning som verksamheten måste omfatta sätts
dock inte upp i regeringens förslag. Till grund
för  detta  ligger bl.a. bedömningen att den
tekniska utvecklingen  och  dess  effekter på
kostnaderna är svår att förutse. Däremot bör
enligt  propositionen  den  omfattning  på
förrättningsverksamheten   och   myndighetens
verksamhet i övrigt som Huvudmannaskapsutredingen
angivit kunna tjäna som vägledning med de tekniska
och organisatoriska förutsättningar som nu gäller.
Utredningens förslag i denna del innebär att
myndigheten bör ha en personalstyrka motsvarande
minst fem årsarbetskrafter och att personalen
praktiskt taget  uteslutande skall arbeta med
lantmäteriförrättningar  och  myndighetsservice.
Regeringsförslaget innebär sålunda  att det i
praktiken kommer att ställas betydande krav på
verksamhetens omfattning. Utskottet vill för sin
del understryka betydelsen av att stränga krav
upprätthålls vid tillståndsprövningen.  Vad  i
motionerna i nu aktuell del föreslagits får därmed
anses tillgodosett.
Den av regeringen föreslagna utformningen av
tillståndsgivningen  i fråga om inrättande av
kommunal lantmäterimyndighet innebär att tillstånd
skall  lämnas  om  vissa  i  lagen  angivna
förutsättningar uppfylls. Fördelen med en sådan
ordning är att den gör de krav som ställs tydliga
och att det skönsmässiga inslaget i prövningen
minimeras. Utskottet har inte heller uppfattat att
det i de nu aktuella motionerna riktas kritik mot
prövningsordningen som sådan. Invändningarna torde
snarast avse att de kriterier som satts upp inte
fullt ut täcker alla de aspekter som enligt
motionärernas  mening  bör  beaktas.  Det  är
naturligtvis viktigt att prövningen ges en sådan
bredd och inriktning att den ger betingelser för
en stabil och effektiv verksamhet på både statlig
och kommunal nivå. De förutsättningar som satts
upp för att tillstånd till inrättande av kommunal
lantmäterimyndighet skall lämnas har också detta
syfte. Utskottet vill i sammanhanget peka på de
krav på den kommunala verksamhetens omfattning som
ställs. Det bör också noteras att vissa typer av
större och/eller mer komplicerade förrättningar
skall   handläggas   av   den   statliga
lantmäterimyndigheten. Någon egentlig motsättning
mellan förslaget i propositionen och motionerna
kan enligt utskottets mening mot bakgrund härav
inte anses föreligga.
I den mån förslagen i motionerna Bo3 (fp), Bo4
(kds) samt Bo5 (c), den sistnämnda motionen i
motsvarande del, inte kan anses tillgodosedda med
det nu anförda avstyrks de av utskottet.
Utskottets ställningstagande ovan innebär att
ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten bör
utformas i enlighet med regeringens förslag. De
till proposition 1995/96:78 fogade förslagen till
lag om kommunal lantmäterimyndighet samt till lag
om ändring i fastighetsbildningslagen tillstyrks
av utskottet.  Med hänvisning till utskottets
ställningstagande ovan avstyrks motion Bo5 (c) i
motsvarande del.
Avslutningsvis vill utskottet i detta sammanhang
också beröra frågan om ledningsformen för det nya
Lantmäteriverket.
I propositionen redovisar regeringen bedömningen
att,  i  vart  fall  inledningsvis,  formen
enrådighetsverk bör väljas som ledningform för
Lantmäteriverket. Sedan myndigheten verkat någon
tid kan frågan enligt regeringen behöva övervägas
på nytt.
De riktlinjer som riksdagen år 1994 lagt fast för
förvaltningsmyndigheternas ledningsformer innebär
i huvudsak att förvaltningsmyndigheter i första
hand skall ha ledningsformen enrådighetsverk där
myndighetschefen  ensam  har  ansvaret  för
verksamheten inför regeringen. I ett förslag till
riksdagen (prop. 1994/95:150 bilaga 7) föreslås
dessa riktlinjer modifierade så att avgörandet om
hur en myndighet skall ledas inte skall träffas
med utgångspunkt i att ledningsformen skall vara
enrådighetsverk.  I  stället   bör  enligt
propositionen regeringen vid val av ledningsform
välja en form med den grad av styrning som bäst
bedöms gagna verksamheten och de uppställda målen.
Förslaget innebär dessutom att tillämpningen av
ledningsformerna skall vara mera flexibel.
I sitt med anledning av förslaget nyligen avgivna
betänkande  anför konstitutionsutskottet  (bet.
1995/96:KU1) att huvudregeln bör vara att statliga
myndigheter normalt skall ha en lekmannastyrelse
vid sidan av myndighetschefen. Ett absolut krav på
styrelse bör enligt konstitutionsutskottet bl.a.
gälla  för  myndigheter  som  arbetar  under
affärsliknande förhållanden och har en verksamhet
som innebär stort finansiellt ansvar liksom för
myndigheter där tidigare undantag gjorts från
ordningen med enrådighetsverk.
De båda verk som vid årsskiftet kommer att bilda
Lantmäteriverket har i dag lekmannastyrelse. Det
nya  verket  kommer dessutom  att  ha  såväl
affärsliknande  som  ren  affärsverksamhet  av
betydande  omfattning.  Det  framstår  enligt
bostadsutskottets  mening  mot  bakgrund  av
konstitutionsutskottets ställningstagande därför
som  mindre  lämpligt  att  inrätta  det nya
Lantmäteriverket som ett enrådighetsverk. Enligt
utskottets mening bör i stället ledningsformen med
en styrelse vid sidan av myndighetschefen väljas.
Det bör i anslutning härtill också erinras om att
bostadsutskottet i ett yttrande i ärendet (yttr.
1995/96:BoU1y) har givit uttryck för uppfattningen
att det är av stor vikt att den medborgerliga
insynen  kan  garanteras  när  det  gäller
förvaltningsmyndigheternas ledningsformer.
Vad utskottet nu med anledning av regeringens
förslag anfört om ledningsformen för det nya
Lantmäteriverket bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Lagändringar  med  anledning  av  den
beslutade  nya  organisationen   för
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten
Som framgår av framställningen ovan läggs  i
propositionen  fram  en  rad  förslag  till
lagändringar av i det närmaste teknisk natur som
är föranledda av beslutet om en ny organisation
för  lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten
fr.o.m. den 1 januari 1996. Utskottet tillstyrker
de med anledning av omorganisationen framlagda
lagförslagen. I fråga om förslaget till ändring i
fastighetsbildningslagen bör dock detta samordnas
med det förslag till ändring i samma lag som lagts
fram i proposition 1995/96:47.  Riksdagen bör
därför anta det som utskottets förslag betecknade
och i bilaga 3 till detta betänkande intagna
förslaget   till   lag   om   ändring  i
fastighetsbildningslagen.
Samarbete mellan europeiska kartmyndigheter
Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget
att  Statens  lantmäteriverk medverkar i  det
samarbete mellan europeiska kartmyndigheter som
etablerats. Regeringen bör därför bemyndigas att
medge att verket inom ramen för tillgängliga
resurser får använda medel för detta ändamål.
Regeringens förslag tillstyrks.
Ändring i miljöskyddslagen
Utskottet tillstyrker det av regeringen framlagda
förslaget till lag om ändring i miljöskyddslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   avslag   på
regeringsförslaget i vad avser ansvaret för
fastighetsbildningen
att riksdagen avslår motion 1995/96:Bo5  i motsvarande
del,
2. beträffande prövningen av frågan
om inrättande av kommunal lantmäterimyndighet
m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1995/96:Bo3, 1995/96:Bo4
och 1995/96:Bo5, den sistnämnda motionen i
motsvarande del,
3. beträffande förslagen till lag om
kommunal lantmäterimyndighet samt till lag om
ändring i fastighetsbildningslagen
att riksdagen med bifall till proposition 1995/96:78 och
med avslag på motion 1995/96:Bo5 i motsvarande
del antar de i propositionen intagna och som
bilaga  1 till  detta  betänkande  fogade
förslagen till
a. lag om kommunal lantmäterimyndighet,
b. lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988),
4. beträffande ledningsformen för
det nya Lantmäteriverket
att riksdagen med anledning av regeringens förslag i
proposition 1995/96:78 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,
res. (m, fp)
5. beträffande de med anledning av
omorganisationen framlagda lagförslagen
att riksdagen med bifall till proposition 1995/96:78 antar
de i propositionen intagna och som bilaga 1
till detta betänkande fogade förslagen till
a.  lag  om  ny  beteckning  på  Statens
lantmäteriverk  och  Centralnämnden  för
fastighetsdata,
b.   lag   om   ny   beteckning   på
fastighetsbildningsmyndighet,
fastighetsregistermyndighet        och
överlantmätarmyndighet,
c. lag om ändring i jordabalken,
d. lag om ändring i utsökningsbalken,
e. lag om ändring i lagen (1939:608) om
enskilda vägar,
f. lag om ändring i lagen (1970:991) om
ändring i kommunal och ecklesiastik indelning
i samband med fastighetsbildning,
g. lag om ändring i lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering,
h. lag  om  ändring i expropriationslagen
(1972:719),
i. lag om ändring i lagen (1973:1084) om
avveckling av vissa godmanskap för delägare i
skifteslag,
j.  lag om ändring  i  ledningsrättslagen
(1973:1144),
k.  lag  om  ändring  i  anläggningslagen
(1973:1149),
l. lag om ändring i lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter,
m. lag om ändring i lagen (1973:1151) om
införande av anläggningslagen (1973:1149) och
lagen  (1973:1150)  om  förvaltning  av
samfälligheter,
n.  lag  om  ändring  i jordförvärvslagen
(1979:230),
o. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),
p. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
q. lag om ändring i vattenlagen (1983:291),
r. lag om ändring i plan- och bygglagen
(1987:10),
s. lag om  ändring i lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan,
t. lag om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister,
u. lag om ändring i lagen (1995:000) om
ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
6.   beträffande   ändring   i
fastighetsbildningslagen
att riksdagen med anledning av regeringens förslag i
propositionerna  1995/96:47  och 1995/96:78
antar  som  utskottets  förslag betecknade
lydelse   till  lag  om  ändring   i
fastighetsbildningslagen  (1970:988) enligt
bilaga 3 till detta betänkande,
7.  beträffande samarbete  mellan
europeiska kartmyndigheter
att riksdagen med bifall till proposition 1995/96:78
bemyndigar regeringen att medge att Statens
lantmäteriverk inom ramen för tillgängliga
resurser får använda medel för  samarbete
mellan europeiska kartmyndigheter i form av en
s.k.  ekonomisk intressegrupp under fransk
lagstiftning,
8.   beträffande    ändring   i
miljöskyddslagen
att riksdagen med bifall till proposition 1995/96:78 antar
det i propositionen intagna och som bilaga 1
till detta betänkande fogade förslaget till
lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387).
Stockholm den 23 november 1995
På bostadsutskottets vägnarKnut Billing


I beslutet har deltagit: Knut Billing (m), Lennart
Nilsson (s), Rune Evensson (s), Bengt-Ola Ryttar
(s), Sten Andersson (m), Marianne Carlström (s),
Lars Stjernkvist (s), Stig Grauers (m), Erling
Bager (fp), Lena Larsson (s), Owe Hellberg (v),
Lilian Virgin (s), Inga Berggren (m), Per Lager
(mp), Ulf Björklund (kds), Carina Moberg (s) och
Eskil Erlandsson (c).

Reservation
Ledningsformen för det nya
Lantmäteriverket (mom. 4)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m), Stig Grauers
(m), Erling Bager (fp) och Inga Berggren (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 13
som börjar med "De riktlinjer" och slutar med
"till känna" bort ha följande lydelse:
I  en till konstitutionsutskottets betänkande
1995/96:KU1  fogad reservation (m, fp) riktas
kritik   mot   att   någon   form   av
intresserepresentation  i  styrelsen för vissa
myndigheter nu övervägs. Bostadsutskottet delar
denna kritik. Även enligt bostadsutskottets mening
bör  sålunda  medborgarinflytande  över  och
medborgarkontroll  av  förvaltningen utövas av
folkvalda organ. Det är enligt utskottets mening
av avgörande betydelse för en effektiv och väl
fungerande förvaltning att den inte styrs av
organisationer och andra särintressen utan utifrån
allmänna intressen. När det slutliga avgörandet
träffas  om  ledningsformen  för  det  nya
Lantmäteriverket bör detta vara utgångspunkten för
vilken ledningsform som skall väljas.
Vad utskottet nu med anledning av regeringens
förslag   anfört  om  ledningsformen   för
Lantmäteriverket bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande ledningsformen för det nya
Lantmäteriverket
att riksdagen med anledning av regeringens förslag som
sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

Särskilda yttranden
1. Fastighetsbildningsverksamheten
Eskil Erlandsson (c) anför:
Kravet     på     rättssäkerhet     i
fastighetsbildningsverksamheten  kan enligt min
mening inte tillräckligt betonas. Det innebär att
rättssäkerheten  måste  genomsyra alla led  i
verksamheten.  Att  de  regler  som  styr
fastighetsbildningen skall ha rättssäkerheten som
grund är naturligtvis en självklarhet. Detta är
dock inte  tillräckligt.  Den  organisatoriska
uppbyggnaden måste utformas med beaktande också av
parternas krav på en rättssäker och  rättvis
behandling.  Oavsett  om verksamheten drivs i
statlig eller kommunal regi måste självfallet den
enskildes rättssäkerhet garanteras. En absolut
förutsättning för att den nu förordade ordningen
skall svara mot rättssäkerhetskraven är därför att
de  kommunala  fastighetsbildningsmyndigheterna
verkligen  ges  den  självständiga  roll  som
förutsatts. Särskilt viktigt är detta mot bakgrund
av att kommunen också kan vara sakägare vid vissa
förrättningar. En ytterligare viktig förutsättning
är att de enskilda myndigheterna får ett underlag
för verksamheten så att kompetens och kunskap
tryggas.
Det är i dag svårt att med någon rimlig grad av
säkerhet förutse i vilken utsträckning landets
kommuner   kommer   att   inrätta   egna
lantmäterimyndigheter.  Antalet  kommer  att
bestämmas  dels  av  i  vilken  utsträckning
kommunerna, med de nya förutsättningar som kommer
att gälla, vill inrätta myndigheter, dels i vilken
utsträckning de kommer att kunna fylla kraven för
tillstånd.
Det får enligt min mening förutsättas att
utvecklingen  på  området  följs  med största
uppmärksamhet. I den mån den nya ordningen kommer
att uppvisa brister som i något avseende berör
rättssäkerheten är det Centerpartiets avsikt att
återkomma till riksdagen i frågan.
2. Fastighetsbildningsverksamheten
Per Lager (mp) anför:
All  offentlig  verksamhet  måste naturligtvis
präglas  av  rättssäkerhet. Det gäller  också
fastighetsbildningsverksamheten  som  ofta  får
påtagliga konsekvenser för den enskilde. Det är
därför viktigt att fastighetsbildningen sker i
sådana former att den som berörs tillförsäkras en
opartisk och rättvis behandling. Det kan mot
bakgrund härav resas vissa invändningar mot att
fastighetsbildningsverksamheten kan föras över på
kommunerna. I många fall är detta i och för sig
helt okomplicerat, men i de fall t.ex. en kommun
dessutom är sakägare finns det en uppenbar risk
för att den enskilde inte fullt ut skall kunna
hävda sin rätt. I lagstiftningen har dock förts in
vissa  regler  som  syftar till  att  trygga
rättssäkerheten för den enskilde. Detta är både
bra och nödvändigt.
I de fall en kommun är sakägare har övriga
sakägare getts en ovillkorlig rätt att om de så
önskar få förrättningen  överlämnad  till den
statliga myndigheten. Detta är naturligtvis bra i
och för sig. Det kan dock inte uteslutas att också
denna ordning kan visa sig mindre lämplig. I många
fall kan den enskilde sakägaren känna sig mer
eller mindre tvingad att avstå från denna rätt.
Skälen härför kan t.ex. vara att man inte vill att
det skall framstå som om man misstror kommunen och
dess företrädare. Särskilt på mindre orter kan
detta vara ett starkt skäl. Ett sätt att komma
till rätta med detta och att dessutom ytterligare
trygga rättssäkerheten kan därför vara att skapa
en  ordning  där  det blir obligatoriskt för
kommunerna att överlämna ett ärende till den
statliga lantmäterimyndigheten när kommunen själv
är sakägare. I den mån det visar sig erforderligt
kommer Miljöpartiet därför att återkomma till
riksdagen med förslag med denna inriktning.


Lagförslagen i proposition
1995/96:78

1. Förslag till lag om kommunal
lantmäterimyndighet
Härigenom föreskrivs följande.
Inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet
1 § Regeringen får meddela tillstånd för en kommun att
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet och att
svara för verksamheten vid myndigheten.
2 § För tillstånd krävs att kommunen visar att
1. myndigheten kommer att få hela kommunen som
sitt verksamhetsområde,
2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer
att  begränsas till förrättningsverksamhet och
myndighetsservice  i  anslutning  till  för-
rättningsverksamheten,
3. myndigheten kommer att få en för ändamålet
lämplig organisation och en verksamhet som kan
beräknas  få  tillräcklig  omfattning för att
nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas,
4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer
att ha den kompetens och erfarenhet som krävs för
att handlägga förrättningar,
5. myndighetens informationssystem kommer att få
en sådan teknisk  standard som säkerställer det
informationsutbyte mellan stat och kommun som
behövs inom lantmäteriområdet.
3 § En kommun som vill  inrätta en kommunal
lantmäterimyndighet skall ge in en ansökan om
tillstånd till Lantmäteriverket. Ansökan skall
vara skriftlig och innehålla den utredning som
behövs för ärendets prövning.
4 § En kommunal lantmäterimyndighet skall börja
sin verksamhet vid det årsskifte som infaller
närmast efter det att ett år förflutit sedan
tillståndet meddelades.
Om Lantmäteriverket medger det får verksamheten
påbörjas tidigare än vad som framgår av första
stycket.
Myndighetens verksamhet
5 § Den  kommunala  lantmäterimyndigheten  handlägger
ärenden      om      fastighetsbildning,
fastighetsbestämning  och fastighetsregistrering
inom   kommunen.   Till   den   statliga
lantmäterimyndigheten  i  länet  skall  dock
överlämnas
1. förrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),


2. förrättningar   som   avser   flera
lantmäterimyndigheters verksamhetsområden,
3. stora jord- och skogsbruksförrättningar som
inte omfattar ny bebyggelse,
4. andra särskilda  förrättningar  som  av
kompetens- eller resursskäl inte bör handläggas
hos myndigheten.
Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten
att överlämna en förrättning får inte överklagas.
Tillsyn
6 § Lantmäteriverket utövar tillsyn över verksamheten vid
de kommunala lantmäterimyndigheterna.
Myndighetens upphörande
7 § Om en kommun inte längre vill svara för verksamheten
vid  en  kommunal  lantmäterimyndighet,  skall
kommunen  anmäla detta till  Lantmäteriverket.
Kommunens tillstånd upphör att gälla vid det
årsskifte som infaller närmast efter det att ett
år  förflutit  sedan  anmälan  kom  in  till
Lantmäteriverket.
Om Lantmäteriverket medger det får verksamheten
upphöra tidigare än vad som framgår av första
stycket.
8 § Om verksamheten vid lantmäterimyndigheten
inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 §
eller om myndigheten i något väsentligt hänseende
brister i sin myndighetsfunktion, får kommunens
tillstånd återkallas av regeringen efter anmälan
från Lantmäteriverket.
_______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då
lagen     (1971:133)    om    kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet upphör att gälla.
2. Beslut  om  inrättande  av  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet som meddelats enligt
lagen     (1971:133)    om    kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet  skall  gälla  till
utgången av år 1997, om inte annat förordnas. För
sådana myndigheter  skall  äldre  bestämmelser
tillämpas.
3. En kommun som den 31 december 1995 inte har en
egen fastighetsbildningsmyndighet får inrätta en
kommunal  lantmäterimyndighet  tidigast  den 1
januari 1999, om inte Lantmäteriverket medger
annat.2. Förslag till lag om ändring i
fastighetsbildningslagen (1970:988)
Härigenom   föreskrivs   i   fråga   om
fastighetsbildningslagen (1970:988)[1]
dels att i 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 och 11 §§, 4 kap.
1, 7, 9, 10 a, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 24-25 a,
29-32, 34-37, 39 och 41 §§, 5 kap. 12 a, 12 c,
15-17, 21, 22, 27, 30-31, 33, 33 a, 34 a och
36 §§, 7 kap. 11 och 12 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap.
1-7 §§, 10 kap. 2 och 9 §§, 12 kap. 8, 9 och
13 §§, 13 kap. 4 och 5 §§, 14 kap. 2-4, 6 och
8 §§, 15 kap. 2-6 §§ samt 16 kap. 1, 9, 11 och 12
samt i rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § och 5
kap. 36 § ordet "fastighetsbildningsmyndighet" i
olika  böjningsformer  skall  bytas  ut  mot
"lantmäterimyndighet" i motsvarande form,
dels att i 15 kap. 10 § och 16 kap. 11 § ordet
"fastighetsregistermyndigheten" skall bytas ut mot
"lantmäterimyndigheten",
dels att 4 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 15 §
samt 19 kap. 3, 5 och 6 §§ skall ha följande
lydelse,
dels att det i lagen skall föras in tre nya
paragrafer, 4 kap. 7 a och 34 a §§ samt 16 kap.
12 a §, av följande lydelse.
-------------------------------------------------
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
4
kap.
7 a
§
---------------------------------------------------
Om en kommun är sakägare
vid en förrättning som
handläggs av en kommunal
lantmäterimyndighet får
kommunen eller en annan
sakägare  begära  att
förrättningen i stället
skall  handläggas  av
lantmäterimyndigheten i
länet.
---------------------------------------------------
En sådan begäran skall
göras        hos
förrättningslantmätaren
innan   förrättningen
avslutats. Förrättningen
skall då avbrytas och
ärendet överlämnas till
lantmäterimyndigheten i
länet.
---------------------------------------------------
Bestämmelserna i denna
paragraf omfattar inte
förrättningar    som
grundas på avtal om köp,
byte eller gåva enligt 4
kap. jordabalken.
---------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[1]:   Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse av 4 kap. 9 § 1993:1340.


8
§
---------------------------------------------------
Ansökan        om Ansökan        om
fastighetsbildning görs fastighetsbildning görs
skriftligen     hos skriftligen     hos
fastighetsbild-      lantmäterimyndigheten.
ningsmyndighet i länet Muntlig ansökan som görs
eller        hos vid
överlantmätarmyndigheten. förrättningssammanträde
Muntlig ansökan som görs skall dock godtas, om
vid       förrätt- den   väckta  frågan
ningssammanträde  skall lämpligen kan prövas vid
dock  godtas,  om den samma förrättning.
väckta frågan lämpligen
kan prövas  vid samma
förrättning.
---------------------------------------------------
Sökanden skall ange den åtgärd som han önskar
genomförd samt uppge den eller de fastigheter för
vilka han för talan. I den mån det kan anses
skäligt att sökanden skaffar uppgifter därom eller
sådana ändå är tillgängliga för honom, skall han
också ange de andra fastigheter som saken angår
ävensom  namn  och  postadress  beträffande
fastighetsägarna samt de innehavare av servitut,
nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som
kan beröras av åtgärden.
Ansökningshandling  skall vara  egenhändigt
undertecknad av sökanden eller hans ombud.
Till ansökningshandling  skall  sökanden  i
huvudskrift  eller  styrkt  avskrift  foga de
skriftliga handlingar som han innehar och som är
av betydelse i saken.
34 a §
---------------------------------------------------
Lantmäterimyndigheten i
länet får uppdra åt en
annan  statlig  eller
kommunal myndighet med
kompetens      inom
lantmäteriområdet  att
utföra åtgärder enligt 4
kap.   25 §   första
stycket, 27 och 28 §§.
---------------------------------------------------
15
kap.
11
§
---------------------------------------------------
Har  samtliga sakägare Har  samtliga sakägare
och andra, som har rätt och andra, som har rätt
att  överklaga,  genom att  överklaga,  genom
påskrift       på påskrift       på
förrättningsprotokollet  förrättningsprotokollet
eller  i  skriftligt eller  i  skriftligt
meddelande  som kommit meddelande  som kommit
fastighetsbildnings-   lantmäterimyndigheten
eller           till  handa  godkänt
fastighetsregistermyndighetenförrättning,
till  handa  godkänt förrättningsbeslut eller
förrättning,    för- gränsutmärkning, får vad
rättningsbeslut  eller som   godkänts  inte
gränsutmärkning, får vad överklagas.
som   godkänts  inte
överklagas.
---------------------------------------------------


16
kap.
12 a §
---------------------------------------------------
Endast  om  det finns
synnerliga skäl får en
kommunal   lantmäteri-
myndighets  förrättning
undanröjas på grund av
att myndigheten handlagt
ärendet i stället för
att lämna över det till
den statliga lantmäteri-
myndigheten enligt 5 §
lagen  (1995:000)  om
kommunal      lant-
mäterimyndighet.
---------------------------------------------------

15 §
---------------------------------------------------
Om   en   avslutad
förrättning     har
överklagats,    skall
fastighetsdomstolen
ofördröjligen och senast
inom   fyra   dagar
tillställa    fastig-
hetsregistermyndigheten
en kopia av skrivelsen
med överklagandet.
---------------------------------------------------
Sedan domstolens utslag Sedan         en
eller slutliga beslut i fastighetsdomstols
fastighetsbildningsmål  utslag  eller slutliga
vunnit laga kraft, skall beslut   i   fastig-
förrättningsakten och en hetsbildningsmål vunnit
kopia av utslaget eller laga   kraft,  skall
beslutet  sändas  till förrättningsakten och en
fastighetsregistermyndigheten.kopia av utslaget
eller
Om förrättningen skall beslutet  sändas  till
fortsättas,    sänds lantmäterimyndigheten.
handlingarna i stället Om avgörandet överklagas
till       fastig- i viss del och om det
hetsbildningsmyndigheten. med   anledning   av
Om avgörandet överklagas domstolens avgörande i
i viss del och om det övrigt  kan  uppkomma
med   anledning   av fråga om registrering,
domstolens avgörande i skall    handlingarna
övrigt  kan  uppkomma sändas   till  lant-
fråga om registrering, mäterimyndigheten. Efter
skall    handlingarna registrering    skall
sändas   till   fas- myndigheten  omedelbart
tighetsregistermyndigheten.sända     tillbaka
Efter           förrättningsakten  till
registreringsfrågans   domstolen.
handläggning    skall
myndigheten  omedelbart
återställa
förrättningsakten.
---------------------------------------------------19 kap.
3 §
Uppgift  om  fastighetsbildning  eller
fastighetsbestämning införs snarast möjligt sedan
förrättningen avslutats och denna eller, om den
har överklagats, domstolens avgörande vunnit laga
kraft.
---------------------------------------------------
Även  om förrättningen Även  om förrättningen
inte har avslutats skall inte har avslutats får
uppgift        om uppgift om ett sådant
fastighetsbildnings-   fastighetsbildnings-
eller           eller    fastighets-
fastighetsbestämningsbeslut,bestämningsbeslut som
som    skulle   ha skulle  ha överklagats
överklagats  särskilt, särskilt  införas  så
införas   så   snart snart  beslutet vunnit
beslutet  vunnit  laga laga kraft.
kraft,        om
fastighetsbildningsmyn-
digheten begär det.
---------------------------------------------------
Överklagas  beslut  eller åtgärd vid avslutad
förrättning eller överklagas fastighetsbildnings-
eller fastighetsbestämningsbeslut särskilt, får
uppgift  med anledning av förrättningen eller
beslutet införas i fastighetsregistret i fråga om
sådan del som uppenbarligen  inte  berörs av
överklagandet. Motsvarande gäller när domstols
avgörande i ett fastighetsbildningsmål överklagas.
5
§
---------------------------------------------------
Lider någon förlust till Lider någon förlust till
följd av tekniskt fel i följd av tekniskt fel i
fastighetsregister  som fastighetsregister  som
föres med användande av föres med användande av
automatisk        automatisk
databehandling eller i databehandling eller i
anordning   som  hos anordning   som  hos
inskrivningsmyndighet,  inskrivningsmyndighet,
fastighetsbildningsmyndig-lantmäterimyndighet
het        eller eller  myndighet  som
fastighetsregistermyndig- avses i 4 kap. 34 a § är
het  är ansluten till ansluten till registret,
registret, har han rätt har  han  rätt  till
till  ersättning  av ersättning  av staten.
staten.   Har   den Har  den  skadelidande
skadelidande  medverkat medverkat till förlusten
till förlusten genom att genom att utan skälig
utan  skälig anledning anledning underlåta att
underlåta  att vidtaga vidtaga  åtgärd  för
åtgärd för bevarande av bevarande av sin rätt
sin rätt eller har han eller har han på annat
på annat sätt medverkat sätt  medverkat  till
till  förlusten  genom förlusten  genom  eget
eget  vållande,  skall vållande,     skall
ersättningen efter vad ersättningen efter vad
som  finnes  skäligt som  finnes  skäligt
nedsättas  eller  helt nedsättas  eller  helt
bortfalla.        bortfalla.
---------------------------------------------------
Rättelse av uppenbar oriktighet till följd av
tekniskt fel i fastighetsregister som avses i
första stycket får utan hinder av 4 § första
stycket första punkten ske även om det kan medföra
förfång    för    fastighetsägare   eller
rättighetshavare. Tillfälle att yttra sig skall
lämnas,   förutom   fastighetsägare   och
rättighetshavare, myndighet som avses i 18 kap.
5 § första stycket jordabalken.
Kommer till följd av beslut i ärende om rättelse
enligt andra stycket förlust att tillskyndas ägare
eller  rättighetshavare  har  han  rätt  till
ersättning av staten. Ersättning utgår dock icke,
om han med hänsyn till felets beskaffenhet eller
andra omständigheter bort inse att fel förekommit.
I fråga om ersättning som avses i denna paragraf
äger 18 kap. 5 och 7 §§ jordabalken motsvarande
tillämpning.6
§
---------------------------------------------------
Fastighetsregistreringen Lantmäterimyndigheten
ankommer       på svarar        för
fastighetsregistermyndighet.fastighetsregistret.
Om sådan myndighet finns
särskilda bestämmelser.
---------------------------------------------------
_____________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.3. Förslag till lag om ny beteckning på
Statens lantmäteriverk och Centralnämnden
för fastighetsdata
Härigenom föreskrivs att bestämmelser i lag eller
annan författning om Statens lantmäteriverk eller
Centralnämnden för fastighetsdata efter utgången
av år 1995 skall avse Lantmäteriverket.

______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.4. Förslag till lag om ny beteckning på
fastighetsbildnings-myndighet,
fastighetsregistermyndighet och överlant-
mätar-myndighet
Härigenom föreskrivs att bestämmelser i lag eller
annan författning om fastighetsbildningsmyndighet,
fastighetsregistermyndighet   eller  överlant-
mätarmyndighet efter utgången av år 1995 skall
avse lantmäterimyndighet.

____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 men
skall   inte   tillämpas   i  fråga   om
fastighetsbildningsmyndigheter         och
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt
lagen  (1971:133)  om  kommunal  fastighets-
bildningsmyndighet               och
fastighetsregistermyndighet.5. Förslag till lag om ändring i
jordabalken
Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken[2]
dels   att   i   7   kap.  29 §  ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten",
dels att i 22 kap. 5 a § orden "Centralnämnden för
fastighetsdata"   skall   bytas   ut   mot
"Lantmäteriverket".

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Den  äldre lydelsen av 7 kap. 29 § gäller
fortfarande      i     fråga     om
fastighetsbildningsmyndigheter  som  inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[2]:   Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse av
7 kap. 29 §1989:722
22 kap. 5 a §1994:449.


6. Förslag till lag om ändring i
utsökningsbalken
Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 2 och 7 §§ samt
12  kap.  5 §   utsökningsbalken[3]  orden
"Centralnämnden för fastighetsdata" skall bytas ut
mot "Lantmäteriverket".

______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**
[3]:   Senaste lydelse av
6 kap. 2 §    1994:444
6 kap. 7 §    1994:444
12 kap. 5 §    1994:444.


7. Förslag till lag om ändring i lagen
(1939:608) om enskilda vägar
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1939:608)
om enskilda vägar[4]
dels     att    i    16 §    ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten",
dels     att    i    52 §    ordet
"fastighetsregistermyndigheten" skall bytas ut mot
"lantmäterimyndigheten",
dels att 84 § skall ha följande lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
84
§[5]
---------------------------------------------------
Då  det slutligen har Då  det slutligen har
avgjorts   att   en avgjorts   att   en
vägförening skall bildas vägförening skall bildas
samt förrättningskartan samt förrättningskartan
har  kompletterats  i har  kompletterats  i
erforderlig mån, skall erforderlig mån, skall
kopior av kartan samt kopior av kartan samt
avskrifter  av  för- avskrifter  av  för-
rättningsutlåtandet och rättningsutlåtandet och
av de förteckningar som av de förteckningar som
nämns  i  80 §  jämte nämns  i  80 §  jämte
beslut,  som  kan  ha beslut,  som  kan  ha
meddelats      över meddelats      över
utlåtandet,      av utlåtandet,      av
länsstyrelsen överlämnas länsstyrelsen överlämnas
till   vägföreningen, till vägföreningen och
ävensom       till lantmäterimyndigheten
fastighetsbildningsmyndig-samt till en sådan nämnd
heten        och som avses i 39 § första
fastighetsregistermyndig- stycket.
heten,   om   inte
länsstyrelsen     är
fastighets-
registermyndighet, samt
till en sådan nämnd som
avses i  39 §  första
stycket.
---------------------------------------------------
______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om    fastighetsbildningsmyndigheter    och
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt
lagen     (1971:133)    om    kommunal
fastighetsbildningsmyndighet  och  fastighets-
registermyndighet.

**FOOTNOTES**
[4]:   Senaste lydelse av
16 § 1971:1049
52 § 1990:1485.
[5]:
Senaste lydelse 1991:1674.


8. Förslag till lag om ändring i lagen
(1970:991) om ändring i kommunal och
ecklesiastik indelning  i samband med
fastighetsbildning
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1970:991)
om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i
samband med fastighetsbildning[6]
dels     att     i    2 §    ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten",
dels   att   i   3   och   7 §§  ordet
"fastighetsregistermyndighet"    i    olika
böjningsformer   skall   bytas   ut   mot
"lantmäterimyndighet" i motsvarande form.

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om    fastighetsbildningsmyndigheter    och
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt
lagen     (1971:133)    om    kommunal
fastighetsbildningsmyndighet  och  fastighets-
registermyndighet.

**FOOTNOTES**
[6]:   Lagen omtryckt 1981:1220.
Senaste lydelse av 7 § 1988:192.


9. Förslag till lag om ändring i lagen
(1971:1037) om äganderättsutredning och
legalisering
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:1037)
om äganderättsutredning och legalisering[7]
dels att i 1 § orden "Statens lantmäteriverk"
skall bytas ut mot "Lantmäteriverket",
dels att i 1-9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 27 och
29 §§ ordet "fastighetsbildningsmyndighet" i olika
böjningsformer  skall  bytas ut mot  "lantmä-
terimyndighet" i motsvarande form.

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Vad    som    sägs    om    ordet
"fastighetsbildningsmyndighet"    i    olika
böjningsformer  i  äldre  bestämmelser  gäller
fortfarande      i     fråga     om
fastighetsbildningsmyndigheter  som  inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[7]:   Senaste lydelse av
1 § 1989:725
2 § 1989:725
5 § 1977:665
6 § 1977:665
9 § 1979:254.


10. Förslag till lag om ändring i
expropriationslagen (1972:719)
Härigenom  föreskrivs  att  i  5  kap.  10 §
expropriationslagen    (1972:719)    ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten".
______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.11. Förslag till lag om ändring i lagen
(1973:1084) om avveckling av vissa
godmanskap för delägare i skifteslag
Härigenom  föreskrivs  att  i  2-13 §§  lagen
(1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för
delägare    i    skifteslag[8]    ordet
"fastighetsbildningsmyndighet"    i    olika
böjningsformer   skall   bytas   ut   mot
"lantmäterimyndighet" i motsvarande böjningsform.

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[8]:   Senaste lydelse av
5 §    1977:666
6 §    1977:666
8 §    1977:666
11 §   1977:666
12 §   1990:1102.12. Förslag till lag om ändring i
ledningsrättslagen (1973:1144)
Härigenom föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen
(1973:1144)[9]
dels att i 5, 8, 13 a, 13 c, 19, 21, 22, 24, 25,
26,   28,   30 a,   och   31 §§   ordet
"fastighetsbildningsmyndighet"    i    olika
böjningsformer   skall   bytas   ut   mot
"lantmäterimyndighet" i motsvarande form,
dels att 32 § skall ha följande lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
32
§[10]
Sedan  en  förrättning  enligt denna lag har
avslutats och vunnit laga kraft skall uppgift om
den   snarast   möjligt   föras   in   i
fastighetsregistret.    Har    förrättningen
överklagats, skall uppgiften föras in i registret
snarast möjligt sedan domstolens avgörande vunnit
laga kraft.
---------------------------------------------------
Uppgift        om Uppgift        om
ledningsbeslut som har ledningsbeslut som har
kunnat    överklagas kunnat    överklagas
särskilt  skall,  om särskilt får föras in i
fastighetsbildningsmyn-  registret även om för-
digheten  begär  det, rättningen  inte  har
föras  in i registret avslutats. Uppgiften får
även  om förrättningen dock inte föras in innan
inte  har  avslutats. beslutet har vunnit laga
Uppgiften får dock inte kraft.
föras in innan beslutet
har vunnit laga kraft.
---------------------------------------------------
När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad
förrättning  har  överklagats  eller när  ett
ledningsbeslut har överklagats särskilt, får trots
detta uppgift med anledning av förrättningen eller
beslutet föras in i registret i fråga om sådan del
som  uppenbart  inte berörs av överklagandet.
Detsamma gäller när ett domstolsavgörande i mål
enligt denna lag har överklagats.
Anteckning  skall  även  göras  när  ett
förrättningsbeslut har upphört att gälla.
_____________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[9]:   Senaste lydelse av
8 §  1987:127       21 §  1991:1700
13 a § 1992:1213   30 a § 1992:1213
13 c § 1992:1213   31 §  1992:1213.
[10]:
Senaste lydelse 1985:1043.


13. Förslag till lag om ändring i
anläggningslagen (1973:1149)
Härigenom föreskrivs i fråga om anläggningslagen
(1973:1149)[11]
dels att i 4, 9, 13 a, 13 c, 19, 21, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 31, 32 a, 33, 34 och 43 §§  ordet
"fastighetsbildningsmyndighet" i olika böjnings-
former skall bytas ut mot "lantmäterimyndighet" i
motsvarande form,
dels att 34 § skall ha följande lydelse.

---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
34
§
Sedan  en  förrättning  enligt denna lag har
avslutats och vunnit laga kraft skall uppgift om
den   snarast   möjligt   föras   in   i
fastighetsregistret.    Har    förrättningen
överklagats, skall uppgiften föras in i registret
snarast möjligt sedan domstolens avgörande vunnit
laga kraft.
---------------------------------------------------
Uppgift        om Uppgift        om
anläggningsbeslut  som anläggningsbeslut  som
har  kunnat överklagas har  kunnat överklagas
särskilt  skall,  om särskilt får föras in i
fastighetsbildningsmyn-  registret   även  om
digheten  begär  det, förrättningen inte har
föras  in i registret avslutats. Uppgiften får
även  om förrättningen dock inte föras in innan
inte  har  avslutats. beslutet har vunnit laga
Uppgiften får dock inte kraft.
föras in innan beslutet
har vunnit laga kraft.
---------------------------------------------------
När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad
förrättning  har  överklagats  eller när  ett
anläggningsbeslut har överklagats särskilt, får
trots detta uppgift med anledning av förrättningen
eller beslutet föras in i registret i fråga om
sådan  del  som  uppenbart  inte  berörs  av
överklagandet.  Detsamma  gäller  när  ett
domstolsavgörande i mål enligt denna lag har
överklagats.
Anteckning  skall  även  göras  när  ett
förrättningsbeslut har upphört att gälla.

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[11]:   Lagen omtryckt 1992:1148.


14. Förslag till lag om ändring i lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter[12]
dels  att i 7,  20,  61  och  64 §§  ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten",
dels att i 25, 29 och 67 §§ samt i rubriken
närmast     före     67 §     ordet
"fastighetsregistermyndighet"    i    olika
böjningsformer   skall   bytas   ut   mot
"lantmäterimyndighet" i motsvarande form.

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om    fastighetsbildningsmyndigheter    och
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt
lagen     (1971:133)    om    kommunal
fastighetsbildningsmyndighet  och  fastighets-
registermyndighet.

**FOOTNOTES**
[12]:   Lagen omtryckt 1987:128.
Senaste lydelse av
7 §  1989:72729 § 1990:1498
20 § 1989:72767 § 1995:32.
25 § 1990:149815. Förslag till lag om ändring i lagen
(1973:1151) om införande av
anläggningslagen (1973:1149) och lagen
(1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter
Härigenom föreskrivs att i 9 och 13 §§ lagen
(1973:1151)  om  införande av anläggningslagen
(1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning
av        samfälligheter       ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten".

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.16. Förslag till lag om ändring i
jordförvärvslagen (1979:230)
Härigenom föreskrivs att i 12 § jordförvärvslagen
(1979:230)[13]                ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten".

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[13]:   Lagen omtryckt 1991:670.
Senaste lydelse av 12 § 1992:1371.


17. Förslag till lag om ändring i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Härigenom föreskrivs att i 19 kap. 3 och 5 §§
fastighetstaxeringslagen  (1979:1152)[14]  orden
"Statens lantmäteriverk" skall  bytas  ut mot
"Lantmäteriverket".

______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**
[14]:   Senaste lydelse av
19 kap. 3 § 1994:1909
19 kap. 5 § 1993:1193.


18. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)
Härigenom  föreskrivs  att  i  2  kap.  2 §
sekretesslagen  (1980:100)[15]  orden  "Statens
lantmäteriverk"   skall   bytas   ut   mot
"Lantmäteriverket".
______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**
[15]:   Lagen omtryckt 1992:1474.


19. Förslag till lag om ändring i
vattenlagen (1983:291)
Härigenom föreskrivs att i 12 kap. 9 och 26 §§
vattenlagen      (1983:291)      ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten".

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om   komunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.20. Förslag till lag om ändring i plan-
och bygglagen (1987:10)
Härigenom föreskrivs att i 15 kap. 3 § plan- och
bygglagen      (1987:10)[16]      ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten".

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[16]:   Lagen omtryckt 1992:1769.


21. Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:11) om exploateringssamverkan
Härigenom föreskrivs att i 2, 3, 10, 12, 13, 19,
20,  25,  32 och 33 §§ lagen  (1987:11)  om
exploateringssamverkan[17]          ordet
"fastighetsbildningsmyndighet"    i    olika
böjningsformer   skall   bytas   ut   mot
"lantmäterimyndighet" i motsvarande form.

______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats
enligt   lagen   (1971:133)   om  kommunal
fastighetsbildningsmyndighet          och
fastighetsregistermyndighet.

**FOOTNOTES**
[17]:   Senaste lydelse av
10 § 1991:1705
33 § 1991:1705.


22. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:448) om pantbrevsregister
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:448)
om pantbrevsregister
dels  att  i  1 § orden "Centralnämnden  för
fastighetsdata (nämnden)"  skall bytas ut mot
"Lantmäteriverket (verket)",
dels     att    i    19 §    ordet
"fastighetsbildningsmyndigheter" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheter",
dels att i 5-12, 14, 15, 17, 18, 20 och 21 §§
ordet "nämnd" i olika böjningsformer skall bytas
ut mot "verk" i motsvarande form.

______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.23. Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1187) om ändring i plan- och
bygglagen (1987:10)
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1187)
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)[18]
dels   att  i  5   kap.   20 §   ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut
mot "lantmäterimyndigheten",
dels att i 5 kap. 31 § och 6 kap. 13 § orden
"fastighetsregistermyndigheten         och
fastighetsbildningsmyndigheten" skall bytas ut mot
"lantmäterimyndigheten",
dels att det i övergångsbestämmelserna skall föras
in en ny punkt, 3, av följande lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
3. Vad som sägs om orden
"fas-
tighetsbildningsmyndig-
heten"        och
"fastighetsregistermyndigheten"
i  äldre  bestämmelser
gäller  fortfarande  i
fråga om fastighetsbild-
ningsmyndigheter   och
fastighets-
registermyndigheter som
inrättats enligt lagen
(1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet
och
fastighetsregistermyndighet.
---------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[18]:
Lagen omtryckt 1992:1769.


24. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:000)
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:000)[19] om
ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)[20]
dels    att    i   4   kap.   12 §   ordet
"fastighetsbildningsmyndigheten"  skall  bytas  ut  mot
"lantmäterimyndigheten",
dels att det skall föras in en ny ikraftträdande- och
övergångsbestämmelse av följande lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft  Denna  lag  träder i
den 1 januari 1996.    kraft  den  1 januari
1996. Vad som sägs om
ordet
"fastighetsbildningsmyndig-
heten"   i   äldre
bestämmelser   gäller
fortfarande i fråga om
fastighets-
bildningsmyndigheter som
inrättats enligt lagen
(1971:133) om kommunal
fastighetsbildnings-
myndighet      och
fastighetsregistermyndighet.
---------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[19]:Lydelse enligt prop. 1995/96:47.
[20]:
Lagen omtryckt 1992:1212.


25. Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen
(1969:387)
Härigenom föreskrivs[21] att 23 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387)[22]
skall ha följande lydelse.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
23 §[23]
Koncessionsnämnden får förbjuda fortsatt miljöfarlig verksamhet som
omfattas av tillstånd enligt denna lag
1. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten
genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet,
---------------------------------------------------
2. när  villkor  som 2. när för verksamheten
gäller för verksamheten gällande villkor eller
åsidosatts i betydande med stöd av 5 a § första
mån eller         stycket    meddelade
föreskrifter     har
åsidosatts i betydande
mån,
---------------------------------------------------
3. om det genom verksamheten uppkommit någon olägenhet av väsentlig
betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts.
När förbud meddelas enligt första stycket, får tillståndet återkallas
helt eller delvis.
24 §[24]
Koncessionsnämnden får, efter vad som är skäligt, ändra eller upphäva
gällande villkor för en miljöfarlig verksamhet eller meddela nya villkor
för den
1. när - från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft - förflutit tio
år eller den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer,
2. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten
genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet och ett
förbud framstår som en alltför ingripande åtgärd,
---------------------------------------------------
3.  när  villkor  som 3. när för verksamheten
gäller för verksamheten gällande villkor eller
åsidosatts på ett sätt med stöd av 5 a § första
som varit av mer  än stycket    meddelade
ringa betydelse,     föreskrif-  ter  har
åsidosatts på ett sätt
som varit av mer  än
ringa betydelse,
---------------------------------------------------
4. om det genom verksamheten uppkommit någon olägenhet som inte förutsågs
när verksamheten tilläts och  ett förbud framstår som en alltför
ingripande åtgärd,
5. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
6. om en från miljösynpunkt väsentlig  förbättring kan uppnås med
användning av någon ny process- eller reningsteknik,
7. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av
förorening  eller  annan störning skulle medföra väsentligt bättre
förutsättningar för att kontrollera verksamheten.
I fall som avses i första stycket 4 får Koncessionsnämnden också besluta
om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheten
för framtiden.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
**FOOTNOTES**
[21]:  Jfr rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december
1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa
farliga ämnen (EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43, Celex
380L0068).
[22]:
Lagen omtryckt 1989:363.
[23]:
Senaste lydelse 1988:924.
[24]:
Senaste lydelse 1995:825.


Lagförslaget i proposition 1995/96:47
Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988)
Härigenom  föreskrivs  att  4  kap.  12 §  fastighetsbildningslagen
(1970:988)[25] skall ha följande lydelse.

---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
4 kap.
12 §
---------------------------------------------------
Om förrättningen rör en Om förrättningen rör en
fastighet som ägs av ett fastighet som ägs av ett
upplöst bolag eller en upplöst bolag eller en
annan      upplöst annan      upplöst
sammanslutning,   får sammanslutning,   får
rätten förordna god man överförmyndaren   för-
som  avses i 11 kap. ordna god man som avses
föräldrabalken    att i 11 kap. föräldrabalken
företräda         att      företräda
sammanslutningen   vid sammanslutningen   vid
förrättningen.      förrättningen.
Om  god  man  enligt Om god man enligt första
första  stycket  eller stycket eller annan god
annan god man enligt 11 man enligt 11 kap. 3 §
kap. 3 § föräldrabalken föräldrabalken  behöver
behöver förordnas, skall förordnas,     skall
fastighetsbild-      fastighetsbild-
ningsmyndigheten anmäla ningsmyndigheten anmäla
detta hos rätten.     detta        hos
överförmyndaren.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**
[25]: Lagen omtryckt 1992:1212.


Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988)
Härigenom föreskrivs att 4  kap.  12 §  fastighetsbildningslagen
(1970:988)[26] skall ha följande lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
4 kap.
12 §
---------------------------------------------------
Om förrättningen rör en Om förrättningen rör en
fastighet som ägs av ett fastighet som ägs av ett
upplöst bolag eller en upplöst bolag eller en
annan      upplöst annan      upplöst
sammanslutning,   får sammanslutning,   får
rätten förordna god man överförmyndaren   för-
som  avses i 11 kap. ordna god man som avses
föräldrabalken    att i 11 kap. föräldrabalken
företräda         att      företräda
sammanslutningen   vid sammanslutningen   vid
förrättningen.      förrättningen.
Om  god  man  enligt Om god man enligt första
första  stycket  eller stycket eller annan god
annan god man enligt 11 man enligt 11 kap. 3 §
kap. 3 § föräldrabalken föräldrabalken  behöver
behöver förordnas, skall förordnas,     skall
fastighetsbild-      lantmäterimyndigheten
ningsmyndigheten anmäla anmäla   detta   hos
detta hos rätten.     överförmyndaren.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
_______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Vad som sägs om ordet "fastighetsbildningsmyndigheten" i äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter
som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildnings-
myndighet och fastighetsregistermyndighet.
**FOOTNOTES**
[26]: Lagen omtryckt 1992:1212


Innehållsförteckning
Sammanfattning...................................1
Propositionerna..................................1
Motionerna.......................................3
Vissa uppgifter om lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten3
Den nuvarande organisationen...................3
Riksdagens beslut om omorganisation m.m........4
Organisationsfrågor............................5
Förslagen i proposition 1995/96:78...............5
Fastighetsbildning m.m.........................5
Fastighetsregistrering.........................7
Lagändringar med anledning av den beslutade nya organisationen
för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten
7
Samarbete mellan europeiska kartmyndigheter....8
Ändring i miljöskyddslagen.....................8
Förslagen i motionerna...........................8
Utskottet.......................................10
Fastighetsbildning m.m........................10
Lagändringar med anledning av den beslutade nya organisationen
för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten
13
Samarbete mellan europeiska kartmyndigheter...14
Ändring i miljöskyddslagen....................14
Hemställan....................................14
Reservation.....................................16
Ledningsformen för det nya Lantmäteriverket (mom. 4) (m, fp)16
Särskilda yttranden.............................17
1. Fastighetsbildningsverksamheten (c)........18
2. Fastighetsbildningsverksamheten (mp).......18


Bilaga 1: Lagförslagen i proposition 1995/96:78.20
1. Förslag till lag om kommunal lantmäterimyndighet20
2. Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988)                      22
3. Förslag till lag om ny beteckning på Statens
lantmäteriverk och
        Centralnämnden för fastighetsdata
27
        4. Förslag till lag om ny beteckning på
fastighetsbildningsmyndig-
        het,
fastighetsregistermyndighet och överlantmätarmyndighet
28
        5. Förslag till lag om ändring i jordabalken..29
6. Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken30
7. Förslag till lag om ändring i lagen (1939:608) om enskilda
vägar                         31
8. Förslag till lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i
kom-  munal och ecklesiastik indelning i samband med
fastighetsbildning
        32
        9.
Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1037) om
äganderättsutredning och legalisering
        33
10. Förslag till lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)34
11. Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1084) om
avveckling
        av vissa godmanskap för delägare i
skifteslag
        35
        12. Förslag till lag om
ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)36
        13. Förslag
till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)37
        14.
Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter
        38
        15. Förslag
till lag om ändring i lagen (1973:1151) om införande
        av
anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvalt-
ning av samfälligheter
        39
        16.
Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)40
17. Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)                      41
18. Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)42
19. Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983:291)43
20. Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(1987:10)44
        21. Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:11) om
        exploaterings-  samverkan
45
        22. Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:448) om pantbrevs-
        register
46
        23. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1187) om ändring i
        plan- och bygglagen
(1987:10)
        47
        24. Förslag till lag om
ändring i lagen (1995:000) om ändring i
fastighetsbildningslagen (1970:988)
        48
25. Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)49
Bilaga 2: Lagförslaget i proposition 1995/96:47.51
Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
51
       Bilaga 3: Utskottets
lagförslag.................52
        Förslag till lag om ändring
i fastighetsbildningslagen (1970:988)
        52