Bostadsutskottets betänkande
1995/96:BOU03

Ändringar i bostadsrättslagen m.m.


Innehåll

1995/96
BoU3

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande förslagen i
proposition   1995/96:17  om  ändringar  i
bostadsrättslagen, m.m. jämte två motioner som
väckts i anledning av propositionen. I betänkandet
behandlas även de motioner rörande bostadsrätt som
väckts under den allmänna motionstiden 1995.
Propositionens lagförslag avser främst att stärka
bostadsrättens värde som pant. Förslagen omfattar
även  införandet  av  en  rätt  för  en
bostadsrättsförening  att  förvärva småhus för
ombildning  från  hyresrätt till  bostadsrätt.
Formkraven  vad  gäller  överlåtelse  av  en
bostadsrätt föreslås få samma innehåll som gäller
för fast egendom.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag men
föreslår  ett  par  ändringar  av  lagtextens
utformning.
Till betänkandet har fogats 5 reservationer och
ett särskilt yttrande.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1995/96:17 föreslagit
riksdagen att anta dess förslag till
1. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
2. lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.

Motionerna

I betänkandet behandlas
dels de med anledning av propositionen väckta
motionerna
1995/96:Bo1 av Margitta Edgren (fp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts om regler för
deponering   av   avgifter   till   en
bostadsrättsförening  liknande  dem som gäller
enligt jordabalken i hyresförhållanden och som
föreslagits gälla i arrendeförhållanden,
1995/96:Bo2 av Claes-Göran Brandin (s) vari yrkas
att riksdagen beslutar att bostadsrättsföreningens
legala panträtt också  skall  omfatta  sådana
fordringar som är att direkt hänföra till själva
skiljandet  mellan  bostadsrättsföreningen  och
bostadsrättshavaren.
dels de under allmänna motionstiden 1995 väckta
motionerna
1994/95:Bo411 av Knut Billing m.fl. (m) vari
yrkas
5.   att   riksdagen   beslutar   upphäva
bostadsrättslagens förbud mot dubbelupplåtelse, i
enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
ändringar i regelsystemet i syfte att förbättra
bostadsrättens pantvärde i enlighet med vad som
anförts i motionen,
7. att riksdagen beslutar att ogiltigförklara
andra villkor för ändring av stadgarna för en
bostadsrättsförening än  de  som  framgår  av
bostadsrättslagen i enlighet med vad som anförts i
motionen,
1994/95:Bo515 av Owe Hellberg m.fl. (v) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag
om hur problemet med spekulation vid omvandling av
hyresrätter till  bostadsrätter skall åtgärdas
enligt vad som sägs i motionen.

Utskottet

Propositionens förslag jämte anknytande
motioner
Bostadsrätten som pant
Allmänt
Riksdagen  gav  vid  sin  behandling  av  1991  års
bostadsrättslag regeringen till känna att vissa
frågor om pantsättning av bostadsrätter m.m. borde
ses över (bet. 1990/91:BoU13, rskr. 1990/91:247).
I anledning  därav genomfördes på uppdrag av
Justitiedepartementet en utredning som redovisades
i     promemorian    Bostadsrätt     -
Bostadsrättsföreningens och panthavares rätt till
betalning, tvångsförsäljning m.m. (Ds 1994:7).
Propositionens huvudsakliga förslag, vilka bygger
på den nämnda utredningen, omfattar ett flertal
lagändringar  som  syftar  till  att  stärka
bostadsrättens värde som pant. Syftet är enligt
utskottets   mening   vällovligt   eftersom
bostadsrätter många  gånger  både upplåts och
överlåts till värden som kan vara betydande. Det
torde ofta finnas ett behov för förvärvaren att
lånefinansiera förvärvet och därmed vanligen att
utnyttja bostadsrätten som pant. Det är angeläget
att lagstiftningen är sådan att bostadsrättens
värde som pant kan utnyttjas på bästa sätt.
Regeringen uttalar i propositionen att man inte
kan förbättra rättsställningen för den som har
lämnat lån mot säkerhet i bostadsrätten utan att
detta  medför  en  motsvarande  försämring av
bostadsrättsföreningens  och därmed de  övriga
bostadsrättshavarnas ställning.
Legal panträtt för bostadsrättsföreningens
fordran
I  propositionen föreslås att  bostadsrättsföreningens
fordran mot bostadsrättshavaren skall förenas med
en legal panträtt  med  bästa  förmånsrätt i
bostadsrätten. Denna panträtt skall enbart avse
föreningens fordran på obetalda avgifter i form av
insats, årsavgift samt,  i förekommande fall,
upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift.
I den under den allmänna motionstiden väckta
motionen 1994/95:Bo411  (m) yrkande 6 lämnas,
såvitt nu är i fråga, förslag  om  att  en
bostadsrättsförenings  fordran  på  förfallna
avgifter  inte bör prioriteras framför  andra
fordringar. I motion Bo2 (s) föreslås att den
legala förmånsrätten också skall omfatta sådana
fordringar som direkt är att hänföra till själva
skiljandet   av   bostadsrättshavaren   från
bostadsrätten,   t.ex.   rättegångs-   och
verkställighetskostnader.
I enlighet med vad utskottet redan inledningsvis
konstaterat innebär regleringen av frågan hur väl
en  panthavare skall hävda sig mot  bostads-
rättsföreningens  krav  på  betalning  för
bostadsrättshavarens förpliktelser en avvägning
mellan mot varandra stående intressen. Regeringens
förslag innebär en förbättring av panthavarens
ställning medan bostadsrättsföreningen  får en
motsvarande försämring.
Gällande rätt reglerar föreningens företrädesrätt
endast  vad  gäller  influtna medel efter en
offentlig auktion. Dessa regler har betydelse även
vid en exekutiv försäljning eftersom förvärvaren i
princip  tar  över den tidigare  innehavarens
förpliktelser och en offentlig auktion kan bli
följden av att förvärvaren inte fullgör dessa
förpliktelser  mot föreningen. Föreningen  får
enligt de nu gällande reglerna före panthavaren
tillgodogöra  sig  betalning  för "föreningens
fordran"  (7  kap.  30  § bostadsrättslagen).
Föreningens fordran kan förutom obetalda avgifter
omfatta  rättegångskostnader,  inkassokostnader,
förvaringskostnader för kvarlämnade möbler och
reparationskostnader.
Enligt utskottets mening kan det inte komma i
fråga att, i enlighet med förslaget i m-motionen,
helt  slopa  föreningens  företrädesrätt  till
betalning. Med hänsyn till panthavarens intressen
kan å andra sidan inte föreningen tilläggas en
obegränsad  rätt  att få sina fordringar mot
bostadsrättshavaren täckta.  Föreningens rätt bör
bestämmas  så  att den före panthavaren  kan
tillgodoräkna sig betalning för sådant som är
förbundet med föreningens huvudsakliga verksamhet,
dvs. sådant som den enligt bostadsrättslagen har
rätt att ta ut avgifter för. Någon begränsning av
den legala panträtten vad gäller sådana obetalda
avgifter bör inte förekomma.  (Jfr  nedan om
föreningens  underrättelseskyldighet  gentemot
panthavare.) Att låta panträtten därutöver omfatta
andra fordringar, såsom föreslagits i s-motionen,
skulle alltför mycket äventyra den förstärkning av
bostadsrättens pantvärde som regeringsförslaget
avser att åstadkomma. Utskottet anser således att
propositionens förslag är väl avvägt. Utskottet
tillstyrker regeringens förslag  och avstyrker
motionerna  1994/95:Bo411  (m)  yrkande  6  i
motsvarande  del  och Bo2 (s) om den legala
panträtten.
I anslutning till förslaget om införande av en
legal panträtt har regeringen föreslagit att den
som förvärvar en bostadsrätt vid tvångsförsäljning
eller exekutiv försäljning inte skall ha något
personligt  betalningsansvar  för  den  förre
bostadsrättshavarens betalningsförpliktelser till
föreningen. Sådan ansvarsfrihet för förvärvaren
föreslås dessutom  göras  till huvudregel vid
förvärv av en bostadsrätt. Som ett undantag skall
dock gälla att förvärvaren skall svara för sådana
förpliktelser när en bostadsrätt har övergått
genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
eller liknande förvärv.
Utskottet noterar att vid köp, byte och gåva
kommer föreningens ställning att försämras. Genom
den tidigare nämnda regeln om legal panträtt
kommer föreningen ändock att kunna säkerställa att
den får betalt för de avgifter den tidigare
innehavaren inte betalt. Ytterst kan ju föreningen
gentemot den nye innehavaren realisera sin pant,
oavsett att någon personlig betalningsförpliktelse
inte åvilar denne.
Utskottet anser att regeringens förslag i nu
berörd del bör genomföras. Emellertid har den ovan
berörda undantagsregeln vad gäller bodelning, arv
m.m.,  enligt  utskottets  mening,  fått  en
formulering som innebär att föreningen skulle
kunna kräva förvärvaren på betalning för alla de
fordringar föreningen vid tiden för överlåtelsen
hade mot den tidigare innehavaren. Enligt gällande
rätt har förvärvaren ett solidariskt ansvar endast
för de förpliktelser som den tidigare innehavaren
haft "som innehavare av bostadsrätten" (6 kap. 8 §
bostadsrättslagen). Vissa förpliktelser övergår
inte  på  förvärvaren. Det torde t.ex. gälla
skadeståndsansvar  på grund av ett försumligt
utfört styrelseuppdrag eller på grund av brottslig
gärning. Enligt propositionen synes meningen inte
vara att utsträcka det betalningsansvar som även
fortsättningsvis skall övergå på förvärvaren vid
bodelning, arv m.m. Det finns enligt utskottets
mening inte heller skäl till detta. Av den nya
lydelsen av 6 kap. 8 § bostadsrättslagen bör
därför framgå att förvärvaren skall svara för
sådana  förpliktelser  som  den  från  vilken
bostadsrätten övergått haft som innehavare av
bostadsrätten. Det bör också framgå att ansvaret
endast skall vara solidariskt. Utskottet föreslår
därför  att  riksdagen  med  anledning  av
propositionen antar utskottets förslag i fråga om
lydelsen av 6 kap. 8 § bostadsrättslagen. Detta
förslag har som bilaga 1 fogats till betänkandet.
Tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen
Propositionen innehåller förslag om att bostadsrättslagens
bestämmelser om förfarandet vid tvångsförsäljning
ändras så att de  i  huvudsak  motsvarar de
bestämmelser som gäller vid exekutiv försäljning.
Tvångsförsäljningen  bör  således  skötas  av
kronofogdemyndigheten.  Det   föreslås   att
kronofogdemyndigheten skall pröva om bostadsrätten
är förverkad och därmed att förutsättningarna för
tvångsförsäljning är uppfyllda. I fall då det inte
står klart att förutsättningarna är uppfyllda kan
kronofogdemyndigheten hänvisa föreningen att väcka
talan i saken vid domstol.
Utskottet anser att förslaget bör genomföras.
Föreningens skyldighet att underrätta panthavare
Med hänsyn till att reglerna om tvångsförsäljning och
exekutiv försäljning enligt propositionen i allt
väsentligt  skall  motsvara  varandra föreslår
regeringen att en bostadsrättsförening som har
underlåtit  att  underrätta  panthavare  om
bostadsrättshavarens betalningsförsumnmelse skall
förlora sin företrädesrätt till betalning även vid
exekutiv auktion. I dag gäller en sådan regel bara
vid offentlig auktion.  Vidare  föreslås  att
föreningen skall förlora sin företrädesrätt vid
tvångsförsäljning och exekutiv försäljning bara i
förhållande till en panthavare som inte på annat
sätt har fått vetskap om bostadsrättshavarens
betalningsförsummelse. Förslaget omfattar också
att föreningen skall ha möjlighet att delvis
återvinna sin företrädesrätt.
I den föreslagna bestämmelsen om föreningens
legala panträtt sägs att denna vid utmätning eller
konkurs skall jämställas med handpanträtt (7 kap.
16 a  § bostadsrättslagen).  Den  föreslagna
bestämmelsen  om  för-eningens  förlust  av
företrädesrätt vid en försummelse att underrätta
panthavaren  om  obetalda  avgifter  anges
uttryckligen  avse  exekutiv  försäljning  och
tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen
(7  kap.  31  §  bostadsrättslagen).  Denna
bestämmelse innehåller inte något om förlust skall
ske även vid försäljning enligt konkurslagen. I
propositionen berörs inte heller denna fråga.
Enligt  utskottets  mening kan bestämmelsernas
utformning  måhända  leda  till  att  en
bostadsrättsförening som förlorat sin rätt till
betalning före panthavaren vid tvångsförsäljning
eller  exekutiv försäljning  ändå  genom  ett
konkursförfarande skulle kunna komma i åtnjutande
av betalning före panthavaren. Detta skulle var
olyckligt. Utskottet förutsätter att regeringen i
lämpligt sammanhang överväger om det finns behov
av  regelförändringar  och,  om  så  befinnes
erforderligt,  för  riksdagen  redovisar  sin
uppfattning i frågan i förening med eventuella
förslag. Även andra regler med anknytning till
konkurs kan behöva övervägas. Det kan bl.a. gälla
reglerna om försäljningsformerna under en konkurs
där olika regler gäller för försäljning av en
bostadsrätt och för fast  egendom.  Utskottet
tillstyrker  med  de  här  gjorda uttalandena
regeringens förslag.
Panträttens ställning i vissa fall då
bostadsrätten upphör
Har en bostadsrätt av något skäl övergått på föreningen,
har föreningen möjlighet att på en föreningsstämma
besluta  att bostadsrätten skall upphöra. Ett
sådant beslut  innebär  att  en  förekommande
pantsättning upphör. Det är enligt gällande rätt
inte helt klart  under  vilka förutsättningar
föreningen   kan  besluta  om  bostadsrättens
upphörande.
Om en pantsatt bostadsrätt har övergått till
föreningen, skall enligt propositionens förslag,
beslut om bostadsrättens upphörande få meddelas
endast om panthavaren har lämnat medgivande till
detta eller om bostadsrätten saknar värde för
panthavaren.
Enligt utskottets mening innebär förslaget ett
välbehövligt  klargörande  av  gällande  rätt.
Utskottet tillstyrker således förslaget.
Panthavarens förvärv av pantsatt egendom
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras
inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap
som föreskrivs  i stadgarna är uppfyllda och
föreningen  skäligen  bör  godta  honom  som
bostadsrättshavare (2 kap. 3 § bostadsrättslagen).
En juridisk person som förvärvat bostadsrätt till
en  bostadslägenhet, som inte är avsedd  för
fritidsändamål, kan dock vägras inträde även om de
nu angivna förutsättningarna för medlemskap är
uppfyllda. En kommun eller landsting får dock inte
vägras inträda. (2 kap. 4 § bostadsrättslagen).
Rätten att vägra en juridisk person medlemskap har
sin grund i hänsynen till bostadsförsörjningen och
till föreningarnas och medlemmarnas intresse. Det
uttalades i förarbetena till bostadsrättslagen
bl.a. att bostadslägenheter i första hand bör
tillhandahållas enskilda och familjer för att
tillgodose ett behov av permanentbostad och att
det från föreningens synpunkt är av intresse att
medlemmarna stadigvarande bor i sina lägenheter
och deltar i föreningens angelägenheter.
Enligt propositionen skall en juridisk person ges
möjlighet att under tre år utöva bostadsrätten
utan att vara medlem i föreningen,  om  den
juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning och
hade panträtt i bostadsrätten. Under denna period
skall en sådan juridisk person ha rätt att upplåta
lägenheten i andra hand utan styrelsens samtycke.
Förslaget  syftar  till  att  möjliggöra  en
försäljning under ett gynnsammare konjunkturläge.
I motion 1994/95:Bo411 (m) yrkande 6 föreslås
såvitt nu är i fråga att en långivare som tar en
pantsatt  bostadsrätt  i  anspråk  bör få en
ovillkorlig rätt till inträde i föreningen och
till andrahandsuthyrning.
Utskottet delar regeringens bedömning att det
framstår som befogat att en panthavare skall kunna
skydda sin rätt  genom  att  själv  förvärva
bostadsrätten  vid  exekutiv  försäljning  och
tvångsförsäljning. En sådan möjlighet torde i
någon  mån  stärka  bostadsrättens  pantvärde.
Motionärernas yrkanden kommer genom regeringens
förslag  att  i  inte  ringa omfattning  bli
tillgodosedda. Regeringens förslag om rätten att
utöva bostadsrätten och hyra ut lägenheten utan
inskränkningar avser emellertid endast långivare
som är juridiska personer. Motionärernas förslag
avser att särskilda rättigheter bör tillkomma alla
långivare. I och för sig torde en fysisk person
som inte själv avser att använda lägenheten som
bostad utan endast för andrahandsupplåtelser kunna
möta svårigheter att bli antagen som medlem i
föreningen liksom att få tillstånd att hyra ut
lägenheten. Det kan enligt utskottet hållas för
visst att i de fall fysiska personer lånar ut
pengar mot att  bostadsrätten  pantsätts  det
praktiskt taget aldrig rör sig om marknadsmässiga
lån utan om personligt betingande uppgörelser.
Något behov av särskilda regler av nu diskuterat
slag torde inte finnas beträffande denna typ av
lån.  Utskottet  anser  därför  att  det  är
tillräckligt att endast juridiska personer ges en
privilegierad ställning  vid  förvärv  av  en
bostadsrätt och rätt till andrahandsupplåtelse.
Regeringens överväganden har omfattat frågan om
den juridiska personen skall  ha  rätt  till
medlemskap.  Intresset  av  att den juridiska
personens innehav skall vara tidsbegränsat har
gjort att regeringen valt en konstruktion som
ansluter till vad som i dag gäller ett dödsbos
innehav av bostadsrätt. Även utskottet anser att
de  rättigheter som nu diskuteras  bör  vara
tidsbegränsade med hänsyn till det ändamål som bär
upp de regler som gäller för juridiska personers
rätt till medlemskap. Dessa har berörts ovan. Det
kan i och för sig diskuteras vilka risker den
juridiska personen utsätter sig för när denne inte
kan utnyttja de befogenheter som är förbehållna en
medlem. Dessa betänkligheter har dock inte sådan
styrka att utskottet anser att den av regeringen
valda modellen för ett temporärt innehav  av
bostadsrätten bör överges.
Sammantaget anser utskottet således att motion
1994/95:Bo411 (m) yrkande 6 i motsvarande del om
panthavarens   rätt  till  medlemskap  och
andrahandsupplåtelse  bör  avslås  i  den mån
motionsyrkandet inte kan anses tillgodosett med
vad utskottet nu anfört.  Regeringens förslag
tillstyrks.
Formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt
Regeringsförslaget innebär att formkraven vid överlåtelse
av bostadsrätt anpassas till de regler som gäller
vid  överlåtelse  av  fast  egendom  (4 kap.
jordabalken). Detta innebär att ett köp av en
bostadsrätt inte skall vara ogiltigt därför att
priset är oriktigt  angivet i köpehandlingen.
Parterna skall gentemot varandra vara bundna vid
den uppgift om priset som finns i köpehandlingen.
Detta  pris skall  dock kunna jämkas, om det är
oskäligt att det är bindande. Talan om ogiltighet
av överlåtelse av bostadsrätt under åberopande av
att formföreskrifterna har åsidosatts skall väckas
inom två år från överlåtelsen. Görs inte det,
skall rätten till sådan talan gå förlorad.
I likhet med regeringen anser utskottet att
övervägande skäl talar för att i bostadsrättslagen
införa regler som motsvarar jordabalkens regler.
De föreslagna bestämmelserna har fått en något
annorlunda  språklig  utformning  än  de  i
jordabalken.    Utskottet    anser    att
regeringsförslaget bör genomföras, dock med en
justering. I förslaget till ny lydelse av 6 kap. 4
§ bostadsrättslagen anges att köpehandlingen skall
innehålla uppgift om "priset".  "Priset"  bör
ersättas med "ett pris" i syfte att bättre ge
uttryck för när ett förvärv skall anses ogiltigt
på grund av en bristfälligt angiven prisuppgift.
Utformningen    av    förslaget    till
jordabalksbestämmelsen ändrades på ett liknande
sätt efter det att det hade remitterats till
Lagrådet (prop. 1991/92:110). Utskottet föreslår
därför med  anledning  av  propositionen  att
riksdagen antar utskottets förslag i fråga om
lydelsen av 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Detta
förslag har som bilaga 1 fogats till betänkandet.
Utvidgning av ombildningslagen
Hyresgästernas rätt att genom en bostadsrättsförening
förvärva hus för ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt gäller endast sådana fastigheter som
är taxerade som  hyreshusenheter. Även småhus
upplåts med hyresrätt. Eftersom sådana hus taxeras
som småhusenheter har hyresgästerna ingen rätt att
förvärva dem för ombildning.
Regeringen lämnar i propositionen förslag till
att lagen om rätt till fastighetsförvärv skall
vara tillämplig även beträffande sådana småhus som
hyrs ut som permanentbostad.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Centralt bostadsrättsregister
I motion 1994/95:Bo411 (m) yrkande 6 föreslås såvitt nu är
i fråga att ett centralt bostadsrättsregister bör
inrättas i syfte att förbättra bostadsrättens
värde som pant.
Utskottet  uppmärksammar  att  regeringen  i
propositionen  uttalar  att  den  anser  att
inrättandet av ett särskilt bostadsrättsregister
skulle stärka bostadsrättens värde som pant och
att denna fråga bör utredas vidare. Det kan nämnas
att  regeringen nyligen lagt fram förslag om
inrättande  av  ett  lägenhetsregister  (prop.
1995/96:90).  Frågan  om  inrättande  av  ett
bostadsrättsregister bereds för närvarande inom
Justitiedepartementet.  Med hänsyn till  detta
avstyrker utskottet motion 1994/95:Bo411 yrkande 6
i   motsvarande   del  om  ett  centralt
bostadsrättsregister.
Övergångsbestämmelser m.m.
Enligt utskottets mening bör de i propositionen behandlade
lagändringarna som huvudregel kunna träda i kraft
redan  den  1  januari  1996.  De föreslagna
övergångsbestämmelserna (p. 6) innehåller att de
äldre föreskrifterna i fråga om offentlig auktion
skall tillämpas, om en god man har förordnats
enligt de äldre bestämmelserna i 8 kap. 1 §
bostadsrättslagen. Enligt utskottets mening räcker
det  i  ett  sådant  fall  inte  med  en
övergångsreglering  endast  med  avseende  på
tillämpningen  av de äldre bestämmelserna  om
auktion. De äldre bestämmelser som har betydelse
vid en offentlig auktion bör utan tillämpning av
de  nya  bestämmelserna  fortsättningsvis  äga
tillämpning.  Således  bör  t.ex.  de  nya
bestämmelserna om legal panträtt inte gälla utan i
stället enbart de äldre reglerna om föreningens
företrädesrätt till betalning. Utskottet föreslår
därför  med  anledning av  propositionen  att
riksdagen  antar  utskottets  förslag  till
övergångsbestämmelser såvitt avser p. 6. Detta
förslag har som bilaga 1 fogats till betänkandet.

Övriga motioner
Deposition av årsavgiften
Enligt särskilda bestämmelser i hyreslagen  (12 kap.
jordabalken) får en hyresgäst hos länsstyrelsen
deponera sådant belopp av hyran som han anser sig
inte behöva betala därför  att  han  har en
motfordran hos hyresvärden. Hyresvärden får inte
göra gällande att hyresrätten blivit förverkad på
grund av att det deponerade beloppet inte betalats
till honom. I allt väsentligt liknande regler har
av  regeringen  föreslagits  gälla  även  i
arrendeförhållande  (prop.  1995/96:43).  Den
propositionen kommer riksdagen att ta ställning
till i början av december.
I motion Bo1 (fp)  har  föreslagits att en
möjlighet  införs för bostadsrättshavaren  att
deponera månadsavgiften hos länsstyrelsen.
Enligt utskottets mening förefaller det naturligt
att också en bostadsrättshavare har möjlighet att
deponera omtvistade  belopp hos länsstyrelsen.
Regeringen kommer inom en ganska snar framtid att
överväga frågan enligt det svar justitieministern
nyligen lämnat i anledning av en i riksdagen
ställd fråga. Med hänsyn härtill finns det enligt
utskottets mening inte tillräcklig anledning för
riksdagen att  ta något särskilt initiativ i
frågan. Utskottet avstyrker därför fp-motionen om
deposition av årsavgift.
Förbudet mot dubbelupplåtelse
Förbudet mot dubbelupplåtelse innebär att bostadsrätt inte
får upplåtas till en lägenhet som är upplåten med
hyresrätt  (4  kap.  3  § bostadsrättslagen.)
Bostadsrätt kan dock upplåtas till en hyresgäst
som vill att lägenheten skall omvandlas till
bostadsrätt. Förbudet kan i vissa fall försvåra
ombildningen      till      bostadsrätt.
Bostadsrättslagstiftningens    förbud    mot
dubbelupplåtelse har behandlats vid många olika
tillfällen.  Bl.a.  behandlades  det  i  en
departementspromemoria      om      s.k.
bostadsrättsoptioner  m.m.  (Ds  1993:54).  I
promemorian bedömdes att förbudet inte skulle tas
bort eftersom risk annars fanns för oklarheter och
missförstånd  som  skulle  kunna  leda  till
rättsförluster    för    hyresgäster    i
bostadsrättslägenheter.  Riksdagen  gav  under
riksmötet  1993/94  till  känna  att  vidare
överväganden borde ske av frågan om upphävande av
förbudet  mot  dubbelupplåtelse  vad  gäller
upplåtelse  till  kommun  eller  kommunalt
bostadsbolag.
I motion 1994/95:Bo411 (m) yrkande 5 föreslås att
förbudet mot dubbelupplåtelse slopas såvitt avser
upplåtelse  till  kommun  eller  kommunalt
bostadsbolag.  Förslaget  syftar  till  att
ombildningen  av  kommunala  hyreshus  skall
underlättas vilket är av särskild betydelse i
ensidigt sammansatta bostadsområden.
Enligt regeringens bedömning, såsom den redovisas
i propositionen, skulle de negativa effekter som
anges i den ovan refererade promemorian uppstå
vare sig förbudet tas bort helt eller partiellt.
Ett partiellt förbud av nu diskuterat slag skulle
enligt regeringens mening dessutom, för att skydda
hyresgästens ställning, behöva medföra införandet
av ett förbud för kommunen eller det kommunala
bostadsbolaget  att  överlåta  bostadsrätten.
Regeringen anser sig på de angivna grunderna inte
vara beredd att föreslå någon ändring av förbudet.
Utskottet delar regeringens bedömning. M-motionen
om inskränkning av förbudet mot dubbelupplåtelse
avstyrks därför.
Villkor för ändring av stadgarna
I  bostadsrättslagen  anges  att  om  det  i  en
bostadsrättsförenings  stadgar  intagits  något
villkor för ändring av stadgarna utöver vad som
följer av lagens egna bestämmelser så gäller det
villkoret (9 kap. 24 § bostadsrättslagen). Ett
exempel på ett villkor  av  detta  slag  är
stadgevillkor  om  att  en  vid sidan av en
bostadsrättsförening            stående
bostadsrättsorganisation skall godkänna ett beslut
om stadgeändring.
I motion 1994/95:Bo411 (m) yrkande 7 föreslås att
andra villkor för ändringar av föreningsstadgarna
än de som framgår av bostadsrättslagen bör vara
ogiltiga.  Motionsförslaget  syftar  till  att
föreningarna  skall  vara  självbestämmande om
innehållet i sina stadgar.
Enligt utskottets bedömning får det anses vara en
fråga    för    medlemmarna    i    en
bostadsrättsorganisation att själva besluta om
organisationen  skall  ha  det inflytande ett
stadgevillkor av nu diskuterat slag ger. Utskottet
anser att det inte finns något behov av att ändra
bostadsrättslagen i enlighet med motionärernas
önskan. M-motionen om föreningens självbestämmande
över sina stadgar avstyrks.
Spekulation vid ombildning till bostadsrätt
I motion 1994/95:Bo515 (v) föreslås att en utredning skall
tillsättas med uppgift att lämna  förslag om
åtgärder mot spekulation vid ombildning  från
hyresrätt till bostadsrätt. Enligt motionärerna
kunde sådana åtgärder stå att finna i form av
hembud eller ändrade skatteregler.
Utskottet vill inledningsvis erinra om att år
1992  avskaffades  möjligheterna  för  s.k.
folkrörelsekooperativa bostadsrättsföreningar att
i sina stadgar ta in förbehåll om återköp och
inlösen  vad  gäller bostadslägenheter.  Sådan
hembudsskyldighet är alltjämt möjlig beträffande
lokaler. I förarbetena till 1992 års lagstiftning
uttalades bl.a. att hembudsskyldigheten inte bara
träffar   spekulanter  utan  också  sådana
bostadsrättshavare som av sociala eller ekonomiska
skäl tvingas sälja. Det påpekades att den vinst
som en bostadsrättshavare gick miste om i stället
tillföll  föreningen  och  därmed  de  övriga
bostadsrättshavarna.  Det  erinrades också  om
möjligheten   att   i   stället   utnyttja
bostadsrättslagens  bestämmelser om möjligheter
till  prisföreskrift. Dessa  möjligheter  står
alltjämt till buds även om det kan hävdas att de
är  behäftade  med  samma  svagheter  som
hembudsskyldigheten. Prisföreskrifter kan skapa
s.k.  inlåsningseffekter  och  därmed  verka
förlamande för bostadsrättshavarna som t.ex. på
grund av arbete eller sociala skäl måste byta
bostad. Problematiken om spekulationsvinster är
inte ny och har inte gått att lösa på ett
tillfredsställande sätt. Enligt utskottets mening
torde  det  inte  gå  att  konstruera  ett
hembudsförfarande som träffar spekulation och som
inte samtidigt har de  negativa  konsekvenser
utskottet nu beskrivit. Utskottet avstyrker med
hänvisning till det anförda motion 1994/95:Bo515
(v) om åtgärder mot spekulation vid ombildning.
Vad i övrigt i propositionen föreslagits och
anförts har inte givit utskottet anledning till
erinran eller särskilt uttalande.
Utskottet föreslår att riksdagen antar de i
propositionen intagna lagförslagen i vad de inte
behandlats ovan. Dessa har som bilaga 2 fogats
till detta betänkande.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande den legala panträtten
att riksdagen antar regeringens vid propositionen fogade
och som bilaga 2 framlagda lagförslag till
ändring i bostadsrättslagen såvitt avser 7
kap. 16 a § och 8 kap. 5 § samt avslår
motionerna  1994/95:Bo411  yrkande  6  i
motsvarande del och 1995/96:Bo 2
res.1(m)
2. beträffande lydelsen av 6 kap. 8 §
bostadsrättslagen
att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar
utskottets förslag till lydelse enligt bilaga
1,
3.  beträffande  panthavarens  rätt  till
medlemskap och andrahandsupplåtelse
att riksdagen antar regeringens vid propositionen fogade
och som bilaga 2 framlagda lagförslag till
ändring i bostadsrättslagen såvitt avser
6 kap. 1 och 3 §§ samt 7 kap. 10 § samt avslår
motion 1994/95:Bo411 yrkande 6 i motsvarande
del,
res.2(m)
4. beträffande lydelsen av 6 kap. 4 §
bostadsrättslagen
att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar
utskottets förslag till lydelse enligt bilaga
1,
5.   beträffande   ett   centralt
bostadsrättsregister
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo411 yrkande 6 i
motsvarande del,
6. beträffande övergångsbestämmelser
att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar
utskottets förslag till övergångsbestämmelser
till lagen om ändring i bostadsrättslagen
såvitt avser p. 6 enligt bilaga 1,
7. beträffande deposition av årsavgift
att riksdagen avslår motion 1995/96:Bo 1,
8. beträffande inskränkning av förbudet mot
dubbelupplåtelse
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo411 yrkande 5,
res.3 (m)
9.    beträffande    föreningens
självbestämmande över sina stadgar
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo411 yrkande 7,
res.4 (m)
10. beträffande åtgärder mot spekulation
vid ombildning
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo515,
res. 5 (v)
11. beträffande lagförslagen i vad de
inte behandlats ovan
att riksdagen antar regeringens vid propositionen fogade
och som i bilaga 2 framlagda förslag till lag
om ändring i
a) bostadsrättslagen (1991:614),
b)  lagen  (1982:352)  om  rätt  till
fastighetsförvärv  för  ombildning  till
bostadsrätt.
Stockholm den 23 november 1995
På bostadsutskottets vägnar

Knut Billing
I beslutet har deltagit: Knut Billing (m), Lennart
Nilsson (s), Rune Evensson (s), Bengt-Ola Ryttar (s),
Marianne Carlström (s), Lars Stjernkvist (s), Stig
Grauers (m), Erling Bager (fp), Lena Larsson (s), Owe
Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga Berggren (m),
Per Lager (mp), Ulf Björklund (kds), Carina Moberg
(s), Eskil Erlandsson (c) och Agne Hansson (c).

Reservationer

1. Den legala panträtten (mom. 1)
Knut Billing, Stig Grauers och Inga Berggren (alla
m) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 3
som börjar med "Enligt utskottets" och slutar med
"legala panträtten" bort ha följande lydelse:
Regeringens förslag om den legala panträtten
begränsar föreningens rätt till betalning före
panthavaren i förhållande till gällande rätt.
Bostadsrättens pantvärde kommer att stärkas och
förslaget bör därför genomföras. Enligt utskottets
mening  bör  de  tankar  som  ligger  bakom
regeringsförslaget  om  en  förstärkning  av
bostadsrättens pantvärde dras till sin logiska
slutpunkt. En pantförskrivning av bostadsrätten
bör således i förmånsrättshänseende ge utdelning
före alla de fordringar mot bostadsrättshavaren
som föreningen har, alltså även före fordringar
avseende avgifter. Regeringen bör till riksdagen
återkomma med förslag till lagändringar så att
detta förverkligas. Det kan inte komma i fråga att
den legala panträtten skall avse också andra
fordringar än avgifter, vilket lämnats förslag om
i s-motionen.
Utskottet föreslår att riksdagen avstyrker motion
Bo2 (s) och bifaller regeringens förslag samt med
anledning av motion 1994/95:Bo411 (m) yrkande 6 i
motsvarande del om den legala panträtten ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande den legala panträtten
att riksdagen antar regeringens i bilaga 2 framlagda
lagförslag till ändring i bostadsrättslagen
såvitt avser 7 kap. 16 a § och 8 kap. 5 § och
med anledning av motion 1994/95:Bo411 yrkande
6 i motsvarande del  som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört
samt avslår motion 1995/96:Bo2,
2. Panthavarens rätt till medlemskap och
andrahandsupplåtelse (mom. 3)
Knut Billing, Stig Grauers och Inga Berggren (alla
m) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 6
som börjar med "Utskottet delar" och på s. 7
slutar med "förslag tillstyrks" bort ha följande
lydelse:
Utskottet delar regeringens bedömning att det
framstår som befogat att en panthavare skall kunna
skydda  sin  rätt  genom  att själv förvärva
bostadsrätten  vid  exekutiv  försäljning  och
tvångsförsäljning. En sådan möjlighet torde i
någon  mån  stärka  bostadsrättens  pantvärde.
Regeringens  förslag  om  rätten  att  utöva
bostadsrätten  och  hyra  ut  lägenheten utan
inskränkningar bör därför genomföras.
Regeringens  förslag avser emellertid  endast
långivare som är juridiska personer. M-motionen
tar sikte på alla långivare. En fysisk person som
inte  själv avser att använda lägenheten som
bostad, utan endast för andrahandsupplåtelser, kan
möta svårigheter att bli antagen som medlem i
föreningen liksom att få tillstånd att hyra ut
lägenheten. Utskottet anser att det inte finns
några skäl för att juridiska personer skall ges en
privilegierad ställning. Långivare med panträtt i
en bostadsrätt bör ges samma ställning oavsett om
det rör sig om juridiska eller fysiska personer.
Regeringens  överväganden  omfattar frågan om
långivaren  skall ha rätt till medlemskap  i
föreningen. Intresset  av  att  den juridiska
personens innehav skall vara tidsbegränsat har
gjort att regeringen valt en konstruktion som
ansluter till vad som i dag gäller ett dödsbos
innehav av bostadsrätt. Den föreslagna regleringen
ger långivaren särskilda rättigheter under en tid
av endast tre år.  Enligt  utskottets mening
förlorar de föreslagna bestämmelserna mycket av
sin effekt om lagen ställer upp en längsta tid för
innehavet. I värsta fall kan en sådan reglering
t.o.m. innebära att långivaren tvingas sälja med
ytterligare förlust. En tidsbegränsning bör därför
inte  gälla.  Enligt  utskottets  mening  bör
långivaren ha alla de befogenheter som endast ett
medlemskap kan innebära för att han på bästa sätt
skall kunna skydda  det kapital bostadsrätten
innebär. Regeringen bör till riksdagen återkomma
med förslag som innebär lika rättigheter för
långivare, oavsett om de är juridiska  eller
fysiska personer. Dessa rättigheter skall även
omfatta en rätt till medlemskap. I avvaktan härpå
bör det nu framlagda regeringsförslaget antas. Vad
nu anförts bör riksdagen med anledning av motion
1994/95:Bo411 (m) yrkande 6 i motsvarande del om
panthavarens  rätt  till   medlemskap  och
andrahandsupplåtelse som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande  panthavarens  rätt  till
medlemskap och andrahandsupplåtelse
att riksdagen antar regeringens i bilaga 2 framlagda
lagförslag till ändring i bostadsrättslagen
såvitt avser 6 kap. 1 och 3 §§ samt
7 kap. 10 § samt med anledning av motion
1994/95:Bo411 yrkande 6 i motsvarande del som
sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
3. Inskränkning av förbudet mot
dubbelupplåtelse (mom. 8)
Knut Billing, Stig Grauers och Inga Berggren (alla
m) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s.10
som börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
I dagens kärva ekonomiska läge behövs åtgärder
som underlättar ombildning av hyresfastigheter
till bostadsrätt. Sådan ombildning är av särskild
betydelse  i  områden  med en ensidig social
sammansättning. Bostadsrätt i dessa områden kan
öka intresset för inflyttning liksom det kan öka
intresset bland dem som redan bor där både för
området och de hus de bebor.
Priset för en ombildning är starkt beroende av
andelen hyresgäster som vill medverka. Förbudet
mot dubbelupplåtelse bör upphävas så att det blir
möjligt att upplåta en lägenhet med bostadsrätt
till kommunen eller ett kommunalt bostadsbolag
oavsett  ett  pågående hyresförhållande. Detta
skulle möjliggöra att kommunen eller dess bolag
kan  ligga  kvar med kapital när fastigheten
ombildas. Ombildning skulle så kunna möjliggöras i
de fall där det i dagsläget inte finns ett
tillräckligt antal hushåll med en ekonomi som
tillåter dem att delta i ombildningen. De hushåll
som förblir hyresgäster kan tillförsäkras rätten
att senare förvärva bostadsrätten. I de fall
hyresförhållandet  upphör  kan  bostadsrätten
försäljas på marknaden med inkomster för kommunen
eller bolaget.
Hyresgästerna i de lägenheter som innehas av
kommunen  eller  dess  bostadsbolag  skulle
fortsättningsvis ha samma hyresvärd som tidigare.
Detta skulle ge dem trygghet. De bör dessutom i
lag tillförsäkras samma rättigheter som andra
hyresgäster, t.ex. vad gäller byte av lägenheten.
Vid riksmötet 1993/94 behandlade riksdagen ett
med  m-motionen i allt väsentligt likalydande
motionsförslag.  På  förslag av ett enhälligt
bostadsutskott gav riksdagen regeringen till känna
(bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373) att det
förslag som förts fram i motionen borde ingå i
regeringens fortsatta övervägandena beträffande de
närbesläktade förslag som förts  fram  i  en
departementspromemoria  om  bostadsrättsoptioner
m.m. (Ds 1993:54). Regeringen har valt att inte
ställa sig bakom det motionsförslag som låg bakom
tillkännagivandet.
Enligt utskottets mening bör regeringen nu ges i
uppdrag  att  se  över  bestämmelserna  i
bostadsrättslagen och hyreslagen med syfte att
förbudet mot dubbelupplåtelse ändras så att det
blir  möjligt  att  upplåta  en lägenhet med
bostadsrätt till en kommun eller ett kommunalt
bostadsbolag oaktat att lägenheten är uthyrd. Med
bifall till motion 1994/95:Bo411 (m) yrkande 5 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna
vad utskottet nu anfört.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8. beträffande inskränkning av förbudet mot
dubbelupplåtelse
att riksdagen  med anledning av motion 1994/95:Bo411
yrkande 5
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4. Föreningens självbestämmande över sina
stadgar (mom. 9)
Knut Billing, Stig Grauers och Inga Berggren (alla
m) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 10
som börjar med "Enligt utskottets" och slutar med
"stadgar avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening bör bostadsrättslagen
inte innehålla regler som möjliggör för t.ex.
bostadsrättsorganisationer att lägga in sitt veto
mot föreningens stadgeändringar.  Det  är  de
enskilda  föreningarna  som genom demokratiska
beslut själva skall avgöra  om och i vilken
utsträckning de skall vara bundna till de olika
bostadsrättsorganisationerna.  Föreningens  rätt
till  självbestämmande  bör  garanteras  av
lagstiftningen  så  att  sådana  villkor  för
stadgeändring som går utöver bostadsrättslagens
villkor skall vara ogiltiga. Utskottet anser att
regeringen till riksdagen bör återkomma med ett
förslag med denna innebörd. Med bifall till motion
1994/95:Bo411 (m) yrkande 7 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna vad utskottet nu
anfört.
dels att utskottets hemställan under 9 bort ha
följande lydelse:
9. beträffande föreningens självbestämmande
över sina stadgar
att riksdagen med anledning  av motion 1994/95:Bo411
yrkande 7 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
5. Åtgärder mot spekulation vid ombildning
(mom. 10)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 10
som börjar med "Utskottet vill" och på s. 11
slutar med "vid ombildning" bort ha följande
lydelse:
Det finns ett flertal exempel på att hyresgäster
som  fått  sina  lägenheter  omvandlade  till
bostadsrätt mycket kort tid därefter sålt sina
bostadsrätter till belopp som med en betydande
marginal överstigit de insatser de själva erlagt.
Enligt utskottets mening  skall bostäder inte
användas som en vinstmaskin. I de fall det rört
sig om kommunägda hus motsvarar vinsterna dessutom
en utebliven intäkt för de övriga kommuninvånarna.
Det är angeläget att åtgärder vidtas för att
stoppa spekulationsmöjligheterna vid ombildning.
En utredning bör ges i uppdrag att finna verksamma
medel mot  denna  form  av  spekulation.  En
hembudsskyldighet kan var en väg. Särskilt bör
undersökas om den går att konstruera så att
inlåsningseffekter  kan  undvikas  för  sådana
bostadsrättshavare som på grund av arbetsmarknaden
eller av sociala skäl måste flytta. Utredningen
bör också undersöka om reavinstbeskattningen kan
utformas  så  att  snabba  vinster  för  den
bostadsrättshavare  som  fått  en  bostadsrätt
upplåten på sig kan beskattas på ett sådant sätt
att spekulation inte lönar sig. För att undvika
oönskade inlåsningseffekter bör ett alternativ
utredas om beskattning endast av sådana belopp som
inte återinvesteras i en egen bostad, dvs. för
belopp som inte blir föremål  för uppskjuten
beskattning. Utredningen bör vara fri att föreslå
också  andra  metoder  för  att  förhindra
spekulationsvinster vid ombildning. Med bifall
till motion 1994/95:Bo515 (v) bör regeringen ges
till känna vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10. beträffande åtgärder mot spekulation vid
ombildning
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo515 som
sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
Särskilt yttrande
Deposition av årsavgiften
Erling Bager (fp) anför:
En hyresgäst har enligt hyreslagen möjlighet att
vid länsstyrelsen deponera hela eller delar av
hyran vid tvist med hyresvärden. En liknande
möjlighet  föreslås  bli  införd  också  för
arrendatorer   (prop.   1995/96:43).   En
bostadsrättshavare kan trots de möjligheter till
inflytande som en bostadsrätt innebär hamna i
underläge gentemot föreningen. Det händer ju att
tvister uppstår mellan en enskild och föreningen.
Det kan gälla tvist om bostadsrättens yta eller
annat som tar tid att undersöka. Det är angeläget
att också bostadsrättshavarens ställning stärks
genom att det införs en möjlighet för denne att
vid tvist med föreningen  deponera  omtvistat
belopp. Jag har valt att inte yrka bifall till fp-
motionen eftersom regeringen inom en ganska snar
framtid kommer att överväga frågan. Jag vill
understryka   det  angelägna  i  att  en
depositionsmöjlighet införs och att det sker inom
en snar framtid.
Av utskottet framlagt
Förslag till
Lag om ändring i bostadsrättslagen
(1991:614)
Härigenom föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen
(1991:614) att 6 kap. 4 och 8 §§ skall ha följande
lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Av utskottet föreslagen
lydelse
---------------------------------------------------
6 kap.
4
§
---------------------------------------------------
Ett avtal om överlåtelse Ett avtal om överlåtelse
av bostadsrätt genom köp av en bostadsrätt genom
skall     upprättas köp  skall  upprättas
skriftligen och skrivas skriftligen och skrivas
under av säljaren och under av säljaren och
köparen. I avtalet skall köparen. Köpehandlingen
den   lägenhet   som skall innehålla uppgift
överlåtelsen avser samt om  den  lägenhet som
köpeskillingen  anges. överlåtelsen avser samt
Motsvarande skall gälla om ett pris. Motsvarande
vid byte eller gåva.   skall  gälla vid byte
eller gåva.
Om säljaren och köparen
vid    sidan    av
köpehandlingen har kom-
mit överens om ett annat
pris än det som anges i
köpehandlingen, är den
överenskommelsen
ogiltig. Mellan säljaren
och  köparen gäller i
stället det pris som an-
ges  i köpehandlingen.
Priset får dock jämkas,
om det är oskäligt att
det skall vara bindande.
Vid  denna  bedömning
skall hänsyn tas till
köpehandlingens  inne-
håll,  omständigheterna
vid avtalets tillkomst,
senare inträffade för-
hållanden      och
omständigheterna    i
övrigt.
---------------------------------------------------
8 §

---------------------------------------------------
En  förvärvare  svarar Den  som förvärvar en
tillsammans med den från bostadsrätt svarar inte
vilken   bostadsrätten för  de  betalnings-
övergått  för de för- förpliktelser  som den
pliktelser  som  denne från       vilken
haft som innehavare av bostadsrätten    har
bostadsrätten, om inte övergått hade mot bo-
föreningen      och stadsrättsföreningen.
förvärvaren    kommit När en bostadsrätt har
överens om något annat. övergått      genom
Om  bostadsrätten  har bodelning,     arv,
förvärvats på offentlig testamente, bolagsskifte
auktion  enligt  be- eller liknande förvärv,
stämmelserna  i  denna svarar dock förvärvaren
lag,   svarar   dock tillsammans med den från
förvärvaren  för  för- vilken   bostadsrätten
pliktelserna endast om övergått   för   de
föreningen      har förpliktelser som denne
förbehållit     sig haft som innehavare av
betalningsanspråk  mot bostadsrätten.
denne vid auktionen.
---------------------------------------------------
___________
6. Om en god man har förordnats enligt de äldre
bestämmelserna i 8 kap. 1 §, gäller äldre
föreskrifter.


2  I propo

I propositionen intagen lagtext
1 Förslag till
Lag om ändring i bostadsrättslagen
(1991:614)
Härigenom föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen
(1991:614)
dels att 11 kap. 1 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap.  3 §, 2 kap.* *7* *o*c*h*
*8* *§*§*,* *5* *k*a*p*.* *7* *o*c*h* *8* *§*§*,*
*6* *k*a*p*.* *1*-ð8* *o*c*h* *1*1* *§*§*,* *7*
*k*a*p*.* *4*,* *9*,* *1*0*,* *1*3*,* *1*8*,*
*3*0*-ð3*2* *§*§*,* *8* *k*a*p*.* *s*a*m*t* *9*
*k*a*p*.*  *1*5*,*  *1*9* *o*c*h*  *2*0* *§*§*
*s*k*a*l*l*     *h*a*    *f*ö*l*j*a*n*d*e*
*l*y*d*e*l*s*e*,*
*d*e*l*s*  *a*t*t*  *d*e*t*  *i*  *l*a*g*e*n*
*s*k*a*l*l*  *i*n*f*ö*r*a*s*  *t*v*å*  *n*y*a*
*b*e*s*t*ä*m*m*e*l*s*e*r*,* *6* *k*a*p*.* *1* *a*
*§* *o*c*h* *7* *k*a*p*.* *1*6* *a* *§*,* *a*v*
*f*ö*l*j*a*n*d*e* *l*y*delse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
1
kap.
3
§
Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får
endast  ske  till  den  som  är  medlem  i
bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i
föreningen som en medlem har  på  grund  av
upplåtelsen.
---------------------------------------------------
När  en  bostadsrätt I   6  kap.  finns
överlåtits  från  en bestämmelser om rätten
bostadsrättshavare till att utöva bostadsrätten
en  ny innehavare får när  den har övergått
denne   utöva   bo- från   en   bostads-
stadsrätten  endast om rättshavare till en ny
han är eller antas till innehavare.
medlem i föreningen.
---------------------------------------------------
2 kap.
7 §
---------------------------------------------------
Den  som   förvärvat Den  som förvärvat en
bostadsrätt vid exekutiv bostadsrätt vid exekutiv
försäljning  eller vid försäljning  eller vid
offentlig auktion enligt tvångsförsäljning enligt
denna  lag  får  inte 8 kap. får inte vägras
vägras inträde som med- inträde som medlem av
lem av den anledningen den  anledningen  att
att  ersättning  för ersättning för bostads-
bostadsrätten    inte rätten  inte beräknats
beräknats  enligt  de enligt de grunder som
grunder  som  anges i anges i stadgarna.
stadgarna.
---------------------------------------------------
8
§
---------------------------------------------------
En bostadsrättsförening En bostadsrättsförening
som har förvärvat eller som har förvärvat eller
avser att förvärva en avser att förvärva ett
hyresfastighet    för hus för ombildning av
ombildning av hyresrätt hyresrätt      till
till  bostadsrätt  får bostadsrätt  får  inte
inte vägra en hyresgäst vägra  en hyresgäst i
i fastigheten inträde i huset inträde i före-
föreningen i annat fall ningen.  Detta  gäller
än om           dock inte om
---------------------------------------------------
1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen
inte skall upplåtas med bostadsrätt,
2. hyresförhållandet beror av anställning  och
lägenheten inte skall upplåtas med bostadsrätt,
eller
3. sådana  omständigheter  föreligger  att  en
bostadsrättsförening enligt 3 eller 4 § kan vägra
den  som  förvärvat  bostadsrätt  inträde  i
föreningen.
---------------------------------------------------
Föreningen  får  också Föreningen  får  också
efter  det  att  den efter  det  att  den
förvärvat  fastigheten förvärvat huset vägra en
vägra  en  hyresgäst hyresgäst  inträde  i
inträde i föreningen, om föreningen, om
1. denne   inte  var 1. denne   inte  var
hyresgäst i fastigheten hyresgäst i huset när
när  bostadsrättsföre- bostadsrättsföreningen
ningen förvärvade den, förvärvade det, eller
eller           2. hyresgästen ansökt om
2. hyresgästen ansökt om medlemskap i föreningen
medlemskap i föreningen senare än ett år efter
senare än ett år från föreningens förvärv av
föreningens        huset.
fastighetsförvärv.    Medlemskap  får  inte
Om hyresgästen var make vägras  på  grund  av
eller annan närstående bestämmelsen  i  andra
person  till  den som stycket    1,   om
innehade hyresrätten när hyresgästen  var  make
föreningen  förvärvade eller  på något annat
fastigheten     och sätt närstående till den
hyresrätten   övergått som innehade hyresrätten
till hyresgästen enligt när  föreningen  för-
bestämmelserna i 12 kap. värvade   huset  och
33 §, 34 § eller 47 § hyresrätten   övergått
andra      stycket till hyresgästen enligt
jordabalken, får medlem- 12 kap. 33 §, 34 § eller
skap  inte  vägras på 47  §  andra  stycket
grund av bestämmelserna jordabalken. Hyresgästen
i  andra  stycket  1. måste dock ha ansökt om
Ansökan  om medlemskap medlemskap inom den tid
måste dock ha skett före som  anges  i  andra
utgången av den tid som stycket 2 eller, om det
anges i andra stycket 2 är  förmånligare  för
eller,  om  det  är hyresgästen, senast tre
förmånligare     för månader efter den dag då
hyresgästen, senast tre hyresrätten övertogs.
månader från den dag då
hyresrätten övertogs.
---------------------------------------------------
5 kap.
7
§
---------------------------------------------------
Ett förhandsavtal upphör Ett förhandsavtal upphör
att gälla, om avtalet att gälla, om avtalet
avser en lägenhet i en avser en lägenhet i ett
hyresfastighet    som hus som föreningen har
föreningen har förvärvat förvärvat  eller avser
eller avser att förvärva att   förvärva   för
för  ombildning  till ombildning     till
bostadsrätt     och bostadsrätt     och
förhandstecknarens    förhandstecknarens
hyresrätt      till hyresrätt      till
lägenheten upphör innan lägenheten upphör innan
bostadsrätten upplåtits. bostadsrätten upplåtits.
---------------------------------------------------
Bestämmelserna i första stycket gäller inte om
förhandstecknaren har satt sin make eller sambo i
sitt ställe och denne övertagit hyresrätten till
lägenheten.
8
§
Förhandstecknaren  får efter uppsägning genast
frånträda avtalet, om
1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast
vid inflyttningen,
2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen
inte sker inom skälig tid efter den beräknade
tidpunkten för upplåtelsen, eller
3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten
är  väsentligt  högre  än  som  angavs  i
förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna an-
ledning säger upp avtalet inom tre månader från
den dag då  han fick kännedom om den högre
avgiften.
Bestämmelserna i första stycket 1 gäller inte om
förhandstecknaren  innehar  lägenheten   med
hyresrätt.
---------------------------------------------------
Om en förhandstecknare Om en förhandstecknare
har biträtt ett beslut har biträtt ett beslut
om  förvärv  av  en om förvärv av ett hus
hyresfastighet    för för  ombildning  till
ombildning  till  bo- bostadsrätt  enligt  9
stadsrätt enligt 9 kap. kap. 19 §, upphör dock
19 §,   upphör  dock avtalet i de fall som
avtalet i de fall som avses i första stycket 3
avses i första stycket 3 att gälla endast om det
att gälla endast om det dessutom   inte   är
dessutom   inte   är oskäligt mot föreningen
oskäligt mot föreningen eller  medlemmarna att
eller  medlemmarna att avtalet upphör.
avtalet upphör.
---------------------------------------------------
6
kap.
1
§
---------------------------------------------------
En   bestämmelse  om När en bostadsrätt har
medlemskap      som överlåtits  från  en
förutsättning för rätt bostadsrättshavare till
att utöva bostadsrätten en ny innehavare, får
efter överlåtelse finns denne       utöva
i 1 kap.         bostadsrätten endast om
han är eller antas till
medlem   i  bostads-
rättsföreningen.
En juridisk person får
dock utöva bostadsrätten
utan att vara medlem i
föreningen,  om  den
juridiska personen har
förvärvat bostadsrätten
vid exekutiv försäljning
eller vid tvångsförsälj-
ning enligt 8 kap. och
då hade panträtt i bo-
stadsrätten.  Tre  år
efter  förvärvet  får
föreningen  uppmana den
juridiska personen att
inom sex månader från
uppmaningen  visa  att
någon  som  inte  får
vägras inträde i före-
ningen  har  förvärvat
bostadsrätten och sökt
medlemskap.  Om uppma-
ningen inte följs, får
bostadsrätten  tvångs-
försäljas enligt 8 kap.
för   den  juridiska
personens  räkning. En
juridisk person kan i
föreningens stadgar med-
ges en mer vidsträckt
rätt än som angetts här.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
1 §            1 a §
Ett  dödsbo  efter en Ett  dödsbo  efter en
avliden       bo- avliden       bo-
stadsrättshavare   får stadsrättshavare   får
utöva   bostadsrätten utöva   bostadsrätten
trots att dödsboet inte trots att dödsboet inte
är medlem i föreningen. är medlem i föreningen.
Efter tre år från döds- Tre år efter dödsfallet
fallet  får föreningen får föreningen dock upp-
dock anmana dödsboet att mana dödsboet att inom
inom sex månader från sex månader från uppma-
anmaningen  visa  att ningen   visa   att
bostadsrätten ingått i bostadsrätten har ingått
bodelning     eller i   bodelning  eller
arvskifte med anledning arvskifte med anledning
av bostadsrättshavarens av bostadsrättshavarens
död eller att någon, som död eller att någon som
inte får vägras inträde inte får vägras inträde
i föreningen, förvärvat i föreningen har för-
bostadsrätten och sökt värvat bostadsrätten och
medlemskap. Om den tid sökt medlemskap. Om upp-
som angetts i anmaningen maningen inte följs, får
inte   iakttas,  får bostadsrätten  tvångs-
bostadsrätten säljas på försäljas enligt 8 kap.
offentlig  auktion för för dödsboets räkning.
dödsboets räkning. Ett Ett  dödsbo  kan  i
dödsbo kan i föreningens föreningens   stadgar
stadgar medges en vid- medges en mer vidsträckt
sträcktare rätt än som rätt än som angetts här.
angetts här.
---------------------------------------------------
2 §
---------------------------------------------------
Om   en  bostadsrätt Om   en  bostadsrätt
övergått      genom övergått      genom
bodelning,     arv, bodelning,     arv,
testamente, bolagsskifte testamente, bolagsskifte
eller liknande förvärv eller liknande förvärv
och  förvärvaren  inte och  förvärvaren  inte
antagits  till medlem, antagits  till medlem,
får  föreningen anmana får föreningen uppmana
förvärvaren att inom sex förvärvaren att inom sex
månader från anmaningen månader från uppmaningen
eller den längre tid som eller den längre tid som
kan vara bestämd i stad- kan vara bestämd i stad-
garna visa att någon, garna visa [1]att någon
som inte får vägras in- som  inte  får vägras
träde i föreningen, för- inträde i föreningen har
värvat bostadsrätten och förvärvat bostadsrätten
sökt medlemskap. Iakttas och sökt medlemskap. Om
inte den tid som angetts uppmaningen inte följs,
i anmaningen, får bo- får    bostadsrätten
stadsrätten  säljas på tvångsförsäljas enligt 8
offentlig auktion  för kap.  för förvärvarens
förvärvarens räkning.   räkning.
---------------------------------------------------
3 §
---------------------------------------------------
En juridisk person som En juridisk person som
är   medlem  i  en är   medlem  i  en
bostadsrättsförening får bostadsrättsförening får
inte utan samtycke av inte utan samtycke av
föreningens   styrelse föreningens   styrelse
genom överlåtelse för- genom överlåtelse för-
värva bostadsrätt till värva bostadsrätt till
en bostadslägenhet som en bostadslägenhet som
inte är avsedd för fri- inte  är  avsedd  för
tidsändamål.  Vad  nu fritidsändamål.
sagts gäller inte när Samtycke  behövs  dock
förvärvaren är en kommun inte vid
eller ett landsting.   1. förvärv vid exekutiv
försäljning    eller
tvångsförsäljning enligt
8 kap., om den juridiska
personen hade panträtt i
bostadsrätten, eller
2. förvärv som görs av
en  kommun  eller ett
landsting.
---------------------------------------------------
4 §
---------------------------------------------------
Ett avtal om överlåtelse Ett avtal om överlåtelse
av bostadsrätt genom köp av en bostadsrätt genom
skall     upprättas köp  skall  upprättas
skriftligen och skrivas skriftligen och skrivas
under av säljaren och under av säljaren och
köparen. I avtalet skall köparen. Köpehandlingen
den   lägenhet   som skall innehålla uppgift
överlåtelsen avser samt om  den  lägenhet som
köpeskillingen  anges. överlåtelsen avser samt
Motsvarande skall gälla om priset. Motsvarande
vid byte eller gåva.   skall  gälla vid byte
eller gåva.
Om säljaren och köparen
vid    sidan    av
köpehandlingen har kom-
mit överens om ett annat
pris än det som anges i
köpehandlingen, är den
överenskommelsen
ogiltig. Mellan säljaren
och  köparen gäller i
stället det pris som an-
ges  i köpehandlingen.
Priset får dock jämkas,
om det är oskäligt att
det skall vara bindande.
Vid  denna  bedömning
skall hänsyn tas till
köpehandlingens  inne-
håll,  omständigheterna
vid avtalets tillkomst,
senare inträffade för-
hållanden      och
omständigheterna    i
övrigt.
---------------------------------------------------
5 §
---------------------------------------------------
En   överlåtelse  är En   överlåtelse  är
ogiltig, om den som en ogiltig, om den som en
bostadsrätt   övergått bostadsrätt   övergått
till vägras medlemskap i till vägras medlemskap i
bostadsrättsföreningen.  bostadsrättsföreningen.
Detta gäller inte vid Detta gäller inte vid
exekutiv   försäljning exekutiv   försäljning
eller  vid  offentlig eller   vid  tvångs-
auktion enligt bestäm- försäljning  enligt  8
melserna i denna lag. Om kap. Om förvärvaren i
förvärvaren i ett sådant ett sådant fall inte an-
fall inte antagits till tagits  till  medlem,
medlem, skall föreningen skall  föreningen lösa
lösa bostadsrätten mot bostadsrätten mot skälig
skälig ersättning.    ersättning, utom i fall
då en juridisk person
enligt 1 § andra stycket
får utöva bostadsrätten
utan att vara medlem.
En överlåtelse som avses
i  3 § är ogiltig om En överlåtelse som avses
föreskrivet   samtycke i 3 § första stycket är
inte erhålls.       ogiltig om föreskrivet
En överlåtelse som inte samtycke inte erhålls.
uppfyller         En överlåtelse som inte
formföreskrifterna i 4 § uppfyller
är också ogiltig.     formföreskrifterna i 4 §
är också ogiltig. Väcks
inte  talan  om över-
låtelsens   ogiltighet
inom två år från den dag
då överlåtelsen skedde,
är  rätten till sådan
talan förlorad.
---------------------------------------------------
6 §
För tid efter det att föreningen underrättats om
att bostadsrätten övergått till en medlem i före-
ningen, svarar den från vilken rätten övergått
inte för de förpliktelser som åligger en inneha-
vare av bostadsrätten.
---------------------------------------------------
Första  stycket gäller Första  stycket gäller
också om en bostadsrätt också om en bostadsrätt
övergått till någon som övergått till någon som
inte  är  medlem  i inte  är  medlem  i
föreningen genom bodel- föreningen     genom
ning, arv, testamente, bodelning,     arv,
bolagsskifte    eller testamente, bolagsskifte
liknande förvärv eller eller liknande förvärv
vid exekutiv försäljning eller  vid  exekutiv
eller offentlig auktion försäljning    eller
enligt  denna lag. Om tvångsförsäljning enligt
bostadsrätten  i annat 8 kap. Om bostadsrätten
fall har övergått till i annat fall har över-
någon  som  inte  är gått till någon som inte
medlem, är  den  från är medlem, är den från
vilken rätten övergått vilken rätten övergått
fri från förpliktelser fri från förpliktelser
enligt  första stycket enligt  första stycket
först  efter  det att först  efter  det att
förvärvaren   antagits förvärvaren   antagits
till medlem.       till medlem.
---------------------------------------------------
7 §
---------------------------------------------------
Om bostadsrätten efter Om bostadsrätten efter
uppsägning enligt 7 kap. uppsägning enligt 7 kap.
18 §  kan  säljas  på 18 § kan tvångsförsäljas
offentlig  auktion, är enligt 8 kap., svarar
bostadsrättshavaren inte bostadsrättshavaren inte
skyldig att svara för de för de förpliktelser som
förpliktelser    som åligger en innehavare av
åligger en innehavare av bostadsrätten för längre
bostadsrätten för längre tid än till det månads-
tid än till det månads- skifte  som  inträffar
skifte  som  inträffar närmast efter sex må-
närmast   efter  sex nader från den dag då
månader från den dag då bostadsrättshavaren blev
bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten.
skild från lägenheten.
---------------------------------------------------
8 §
---------------------------------------------------
En  förvärvare  svarar Den  som förvärvar en
tillsammans med den från bostadsrätt svarar inte
vilken   bostadsrätten för  de  betalnings-
övergått  för de för- förpliktelser  som den
pliktelser  som  denne från       vilken
haft som innehavare av bostadsrätten    har
bostadsrätten, om inte övergått hade mot bo-
föreningen      och stadsrättsföreningen.
förvärvaren    kommit När en bostadsrätt har
överens om något annat. övergått      genom
Om  bostadsrätten  har bodelning,     arv,
förvärvats på offentlig testamente, bolagsskifte
auktion  enligt  be- eller liknande förvärv,
stämmelserna  i  denna svarar dock förvärvaren
lag,   svarar   dock för        sådana
förvärvaren  för  för- förpliktelser.
pliktelserna endast om
föreningen      har
förbehållit     sig
betalningsanspråk  mot
denne vid auktionen.
---------------------------------------------------
11 §
Har   en   bostadsrätt   övergått   till
bostadsrättsföreningen, skall den överlåtas så
snart det kan ske utan förlust, om inte föreningen
på en föreningsstämma beslutar att bostadsrätten
skall upphöra.
---------------------------------------------------
Om en bostadsrätt som
har   övergått  till
föreningen är pantsatt,
får    beslut   om
bostadsrättens   upp-
hörande meddelas endast
om  panthavaren  har
medgivit detta eller om
bostadsrätten   saknar
värde för panthavaren.
---------------------------------------------------
7
kap.
4
§
---------------------------------------------------
Sedan tillträde medgetts Sedan tillträde medgetts
åligger det föreningen är  föreningen skyldig
att hålla lägenheten och att  hålla lägenheten,
fastigheten i övrigt i huset och marken i gott
gott skick, i den mån skick,  i  den  mån
ansvaret inte enligt 12 ansvaret inte enligt 12
§    vilar    på §    vilar    på
bostadsrättshavaren.   bostadsrättshavaren. Be-
Bestämmelserna  i 2 § stämmelserna  i  2  §
gäller  i  tillämpliga tillämpas om föreningen
delar  om  föreningen åsidosätter sin repara-
åsidosätter     sin tionsskyldighet eller om
reparationsskyldighet   det på något annat sätt
eller om det på något uppstår hinder eller men
annat  sätt  uppstår i nyttjanderätten genom
hinder  eller  men  i föreningens vållande.
nyttjanderätten  genom
föreningens vållande.
---------------------------------------------------
9
§
---------------------------------------------------
Bostadsrättshavaren  är Bostadsrättshavaren  är
skyldig  att  när han skyldig  att  när han
använder   lägenheten använder   lägenheten
iaktta allt som fordras iaktta allt som fordras
för att bevara sundhet, för att bevara sundhet,
ordning och skick inom ordning och skick inom
fastigheten. Han skall eller utanför huset. Han
rätta  sig  efter  de skall rätta sig efter de
särskilda  regler  som särskilda  regler  som
föreningen       i föreningen  i överens-
överensstämmelse   med stämmelse med ortens sed
ortens  sed  meddelar. meddelar.
Bostadsrättshavaren    Bostadsrättshavaren
skall  hålla  noggrann skall  hålla  noggrann
tillsyn över att detta tillsyn   över   att
också iakttas av dem som detta[2] också iakttas
han svarar för enligt av dem som han svarar
12 § andra stycket.    för enligt 12 § andra
stycket.
---------------------------------------------------
Gods som enligt vad bostadsrättsinnehavaren vet är
eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med
ohyra får inte föras in i lägenheten.
10 §
En  bostadsrättshavare  får  upplåta hela sin
lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt
samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i
6 § andra stycket.
---------------------------------------------------
Styrelsens   samtycke Samtycke  behövs  dock
krävs   inte,   om inte,
lägenheten är avsedd för 1. om en bostadsrätt har
permanentboende   och förvärvats vid exekutiv
bostadsrätten    till försäljning    eller
lägenheten innehas av en tvångsförsäljning enligt
kommun   eller   ett 8 kap. av en juridisk
landsting.   Styrelsen person som hade panträtt
skall dock genast under- i bostadsrätten och som
rättas om upplåtelsen.  inte  antagits  till
medlem  i  föreningen,
e[3]ller
2. om  lägenheten  är
avsedd        för
permanentboende   och
bostadsrätten till lä-
genheten innehas av en
kommun   eller   ett
landsting.
Styrelsen skall genast
underrättas   om  en
upplåtelse enligt andra
stycket.
---------------------------------------------------
13 §
---------------------------------------------------
Företrädare     för Företrädare     för
bostadsrättsföreningen  bostadsrättsföreningen
har rätt att få komma in har rätt att få komma in
i  lägenheten när det i  lägenheten när det
behövs för tillsyn eller behövs för tillsyn eller
för att utföra arbete för att utföra arbete
som  föreningen svarar som  föreningen svarar
för. När bostadsrätten för. När bostadsrätten
enligt 30 § eller 6 kap. skall  tvångsförsäljas
1 eller 2 § skall säljas enligt 8 kap., är bo-
på offentlig auktion, är stadsrättshavaren skyl-
bostadsrättshavaren    dig att låta lägenheten
skyldig att låta lägen- visas på lämplig tid.
heten visas på lämplig Föreningen skall se till
tid. Föreningen skall se att bostadsrättshavaren
till   att  bostads- inte drabbas av större
rättshavaren inte drab- olägenhet än nödvändigt.
bas av större olägenhet
än nödvändigt.      Bostadsrättshavaren  är
Bostadsrättshavaren  är skyldig att tåla sådana
skyldig att tåla sådana inskränkningar i nytt-
inskränkningar     i janderätten     som
nyttjanderätten   som föranleds av nödvändiga
föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota
åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på
ohyra  i  fastigheten, marken, även om hans lä-
även om hans lägenhet genhet inte besväras av
inte besväras av ohyra. ohyra.  I  så  fall
I så fall gäller 5 § i tillämpas 5 §.
tillämpliga delar.    Om  bostadsrättshavaren
Om  bostadsrättshavaren inte  lämnar tillträde
inte  lämnar tillträde till lägenheten när för-
till lägenheten när för- eningen har rätt till
eningen har rätt till det,   får   krono-
det, får kronofogdemyn- fogdemyndigheten besluta
digheten  meddela sär- om       särskild
skild  handräckning. I handräckning. I fråga om
fråga   om   sådan sådan handräckning finns
handräckning finns be- bestämmelser  i  lagen
stämmelser  i  lagen (1990:746)      om
(1990:746)   om  be- betalningsföreläggande
talningsföreläggande och och handräckning.
handräckning.
---------------------------------------------------
16 a §
Föreningen har panträtt
i bostadsrätten för sin
fordran på sådana av-
gifter som avses i 14 §
första  stycket.  Vid
utmätning eller konkurs
jämställs sådan panträtt
med handpanträtt.
Sådan panträtt som avses
i  första stycket har
företräde  framför  en
panträtt som har upp-
låtits av en innehavare
av  bostadsrätten,  om
inte annat  följer av
31 §.
---------------------------------------------------
18 §
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med
bostadsrätt  och  som  tillträtts är, med de
begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förver-
kad och föreningen således berättigad att säga upp
bostadsrättshavaren till avflyttning,
1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala
insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor
eller den längre tid som kan vara bestämd i
stadgarna  från  det  att  föreningen  efter
förfallodagen  anmanat honom att fullgöra sin
betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren
dröjer med att betala årsavgift  utöver  två
vardagar efter förfallodagen,
2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke
eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8 §,
---------------------------------------------------
4.          om 4.          om
bostadsrättshavaren    bostadsrättshavaren
eller den som lägenheten eller den som lägenheten
upplåtits till i andra upplåtits till i andra
hand, genom vårdslöshet hand, genom vårdslöshet
är vållande till att det är vållande till att det
finns ohyra i lägenheten finns ohyra i lägenheten
eller om bostadsrättsha- eller om bostadsrätts-
varen  genom att inte havaren genom att inte
utan oskäligt dröjsmål utan oskäligt dröjsmål
underrätta styrelsen om underrätta styrelsen om
att det finns ohyra i att det finns ohyra i
lägenheten bidrar till lägenheten bidrar till
att ohyran sprids i fas- att  ohyran  sprids i
tigheten,         huset,
---------------------------------------------------
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om
bostadsrättshavaren  eller  den som lägenheten
upplåtits till i andra hand åsidosätter något av
vad som skall iakttas enligt 9 § vid lägenhetens
begagnande eller brister i den tillsyn som enligt
samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,
6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde
till lägenheten enligt 13 § och han inte kan visa
en giltig ursäkt för detta,
7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet
som går utöver det han skall göra enligt denna
lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt
för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt
8. om lägenheten helt eller till väsentlig del
[4]används för näringsverksamhet  eller därmed
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken
till en inte oväsentlig del ingår brottsligt
förfarande,  eller  för  tillfälliga  sexuella
förbindelser mot ersättning.
30 §
---------------------------------------------------
Har bostadsrättshavaren Har bostadsrättshavaren
blivit   skild  från blivit   skild  från
lägenheten till följd av lägenheten till följd av
uppsägning i fall som uppsägning i fall som
avses i 18 §, skall bo- avses  i  18 §, skall
stadsrätten  säljas på bostadsrätten  tvångs-
offentlig  auktion  så försäljas enligt 8 kap.
snart det kan ske, om så snart som möjligt, om
inte     föreningen, inte  föreningen,  bo-
bostadsrättshavaren och stadsrättshavaren och de
de kända borgenärer vars kända  borgenärer vars
rätt berörs av försälj- rätt   berörs   av
ningen kommer överens om försäljningen   kommer
något       annat. överens om något annat.
Försäljningen får dock Försäljningen får dock
anstå  till  dess att skjutas upp till dess
brister som bostadsrätt- att brister som bostads-
shavaren  svarar  för rättshavaren svarar för
blivit åtgärdade.     blivit åtgärdade.
Av vad som kommit in
genom försäljningen får
föreningen,    sedan
ersättning enligt 8 kap.
6 § tagits ut, behålla
så mycket som behövs för
att täcka  föreningens
fordran       hos
bostadsrättshavaren.
---------------------------------------------------
31
§
---------------------------------------------------
Har      föreningen Har      föreningen
underrättats om att en underrättats om att en
bostadsrätt är pantsatt, bostadsrätt är pantsatt,
skall  föreningen utan skall  föreningen utan
dröjsmål   underrätta dröjsmål   underrätta
panthavaren  om  bo- panthavaren  om  bo-
stadsrättshavaren  har stadsrättshavaren  har
obetalda avgifter till obetalda avgifter till
föreningen  till  ett föreningen  till  ett
belopp  som överstiger belopp  som överstiger
vad som av årsavgiften vad som av årsavgiften
belöper på en månad och belöper på en månad och
bostadsrättshavaren    bostadsrättshavaren
dröjer med betalningen dröjer med betalningen
mer än två veckor från mer än två veckor från
förfallodagen. Försummas förfallodagen.
det, har föreningen vid Om föreningen försummar
försäljning enligt 30 § denna  skyldighet, har
första stycket företräde föreningen vid exekutiv
till  betalning  före försäljning    eller
panthavaren  endast  i tvångsförsäljning enligt
fråga  om  belopp som 8 kap. inte företräde
skulle ha betalats innan till betalning framför
underrättelse skulle ha panthavaren i fråga om
skett.          1. de avgiftsbelopp som
förfallit till betalning-
under den tid förening-
ens försummelse varat,
samt
2. den    del   av
årsavgiften  som  för-
fallit  till betalning
närmast efter det att en
underrättelse gjorts.
Andra  stycket  gäller
inte i fråga om avgifts-
belopp  som  förfallit
till betalning under den
tid  panthavaren  haft
kännedom om bostadsrätt-
shavarens betalningsför-
summelse.
---------------------------------------------------
32 §
---------------------------------------------------
Är  sådant  meddelande Är ett sådant meddelande
från  föreningen  som från  föreningen  som
avses i 16 §, 18 § 1, avses i 16 §, 18 § 1, 20
20 § eller 31 § eller 6 §  eller 31 § första
kap. 1 eller 2 § avsänt stycket eller 6 kap. 1 §
i  rekommenderat  brev andra  stycket,  1 a §
under    mottagarens eller 2 § avsänt i re-
vanliga  adress, skall kommenderat brev under
föreningen  anses  ha mottagarens   vanliga
fullgjort   vad  som adress, skall föreningen
ankommer på den. Det- anses ha fullgjort vad
samma gäller beträffande som  ankommer på den.
sådant meddelande från Detsamma     gäller
bostadsrättshavaren som beträffande sådant med-
avses i 2 § och 6 kap. delande  från bostads-
6 §.           rättshavaren som avses i
2 § och 6 kap. 6 §.
---------------------------------------------------
8 kap. Offentlig auktion 8 kap. Tvångsförsäljning
Förordnande av god man Inledande bestämmelser
m.m.
---------------------------------------------------
1
§
---------------------------------------------------
Offentlig  auktion som Tvångsförsäljning
avses i 6 kap. 1 eller genomförs av kronofogde-
2 § eller 7 kap. 30 § myndigheten efter ansö-
skall hållas av en god kan  av  bostadsrätts-
man    som    på föreningen.
bostadsrättsföreningens
begäran  förordnas  av
tingsrätten.  Beslut i
ärende om förordnande av
god man får om det finns
särskilda skäl meddelas
utan   bostadsrättsha-
varens hörande.
---------------------------------------------------
2 §
---------------------------------------------------
Gode mannen skall i god Vid  tvångsförsäljning
tid och på lämpligt sätt tillämpas bestämmelserna
kungöra tid och plats i  utsökningsbalken om
för auktionen. Bostads- exekutiv försäljning av
rättshavaren, föreningen lös egendom i allmänhet,
och  kända  borgenärer om inte annat följer av
vilkas  rätt beror av detta kapitel.
försäljningen  skall i Försäljningen   skall
god  tid  underrättas anses ske för uttagande
särskilt.         av en sådan föreningens
Vid förrättningen skall fordran som är förenad
man föra protokoll.    med  panträtt  enligt
7 kap.  16 a §.  Detta
gäller även  om före-
ningen inte skulle ha
någon sådan fordran.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Auktionsförfarandet    Ansökan och beslut
---------------------------------------------------
3 §
---------------------------------------------------
Innan    budgivningen Ansökan        om
inleds skall gode mannen tvångsförsäljning skall
redovisa villkoren för göras   hos   krono-
försäljningen samt lämna fogdemyndigheten i det
övriga upplysningar som län  där den lägenhet
är  av  betydelse för finns som bostadsrätten
denna.  Om  föreningen avser.
inte medger något annat,
skall   bostadsrätten
utropas utan förbehåll
om panträtt. Inrop får
inte godtas om det är
uppenbart att avsevärt
högre köpeskilling kan
uppnås.
---------------------------------------------------
Köpeskillingen
---------------------------------------------------
4 §
---------------------------------------------------
Köpeskillingen   skall Om kronofogdemyndigheten
betalas genast, om inte finner  att förutsätt-
andra  villkor  fast- ningarna  för  tvångs-
ställts       före försäljning är uppfyllda
försäljningen. Tillträde skall   en   sådan
får inte ske förrän full försäljning genomföras.
betalning erlagts. När I annat fall skall kro-
den  gode  mannen har nofogdemyndigheten avslå
tagit emot betalningen, ansökan.
skall han utfärda köpe-
brev.
---------------------------------------------------
Ny auktion        Föreningens  rätt till
betalning
---------------------------------------------------
5 §
---------------------------------------------------
Ny auktion skall hållas, Föreningen  har  vid
om inrop inte sker eller tvångsförsäljning  rätt
godtas   eller   om till   betalning  ur
köpeskillingen   inte försäljningssumman  för
betalas      enligt fordringar   som  är
fastställda   villkor. förenade med panträtt i
Sker  det  inte något bostadsrätten enligt 7
inrop vid en ny auktion, kap. 16 a §.
övergår  bostadsrätten Föreningen  har  också
utan lösen och fri från rätt till betalning för
panträtt  genast  till andra fordringar mot bo-
föreningen.        stadsrättshavaren  som
grundas på innehavet av
bostadsrätten,  om  de
anmäls        hos
kronofogdemyndigheten
innan   bostadsrätten
säljs   eller,   om
försäljning sker under
hand, senast när för-
delning skall äga rum.
Sådana fordringar tas ut
efter   alla   andra
fordringar  som medför
rätt till betalning ur
bostadsrätten.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Gode mannens rätt till Följden av misslyckade
ersättning        försäljningsförsök
---------------------------------------------------
6 §
---------------------------------------------------
Gode  mannen har rätt Om det har gjorts tre
till skälig ersättning försäljningsförsök utan
för arbete, tidsspillan att  bostadsrätten har
och utlägg som uppdraget blivit såld, övergår den
krävt. Ersättningen får genast till föreningen
tas ut före varje annan utan lösen och fri från
fordran  ur den köpe- panträtt. Bostadsrätten
skilling  som inflyter övergår   dock  till
vid försäljningen. I den föreningen på detta sätt
mån köpeskillingen inte redan efter det andra
räcker  till,  skall försäljningsförsöket, om
ersättningen i stället det vid detta inte har
betalas av bostadsrätts- gjorts något inrop eller
föreningen,     men lämnats något anbud och
bostadsrättshavaren    det inte kan antas att
skall slutligt svara för bostadsrätten blir såld
ersättningen.       vid  ytterligare  ett
försäljningsförsök.
---------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[1]:ning av förbudet mot dubbelu
[2]:pplåtelse (mom. 8)14
4. För
[3]:eningens självbestämmande öv
[4]:er sina stadgar (mom. 9)..................15
5. Åtgärder mot spekulati


2  I propo


---------------------------------------------------
Redovisning      av Kostnaderna     för
köpeskillingen      förfarandet
---------------------------------------------------
7 §
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Köpeskillingen   skall Vid  tillämpning  av
fördelas och redovisas 17 kap. utsökningsbalken
av gode mannen så snart skall  mål om tvångs-
som       möjligt. försäljning  anses som
Utbetalningen av medel mål   om  utmätning.
får dock anstå om det Bostadsrättshavaren
råder tvist om vem som skall slutligt svara för
är betalningsberättigad förrättningskostnaderna,
och  säkerhet   inte i den mån de inte kan
ställs.  Om  utrop av tas ut ur försäljnings-
bostadsrätten skett utan summan.
förbehåll om panträtt,
är panthavaren skyldig
att ta emot betalning i
förtid. Protokollet med
redovisningen   skall
delges     bostads-
rättshavaren, föreningen
och berörda borgenärer.
Om någon är missnöjd
med redovisningen  kan
han väcka talan inom tre
månader från den dag då
han fick del av proto-
kollet. Väcks inte talan
inom denna tid går rät-
ten att få saken prövad
i domstol förlorad.
---------------------------------------------------
Sammanträffande    av
exekutiv försäljning och
tvångsförsäljning
8 §
Om   tvångsförsäljning
enligt detta kapitel och
exekutiv försäljning be-
gärs beträffande samma
bostadsrätt, skall den
tvångsförsäljas.
Första  stycket gäller
inte  om  ansökan  om
tvångsförsäljning gjorts
efter    det   att
försäljning på exekutiv
auktion kungjorts enligt
9 kap. 2 § utsöknings-
balken eller det annars
finns särskilda skäl för
att en försäljning bör
genomföras    enligt
utsökningsbalken. I ett
sådant fall skall målet
om tvångsförsäljning vi-
la till dess målet om
exekutiv   försäljning
avgjorts.
Frågan om tvångsförsälj-
ning  faller,  om  en
bostadsrätt  har sålts
vid exekutiv försäljning
efter    det   att
nyttjanderätten till den
lägenhet       som
bostadsrätten avser har
förverkats enligt 7 kap.
18 §.
---------------------------------------------------2  I propo

9 kap.
15
§
---------------------------------------------------
Beslut  som  innebär Beslut  som  innebär
väsentliga förändringar väsentliga förändringar
av föreningens fastighet av föreningens hus eller
skall  fattas  på  en mark skall fattas på en
föreningsstämma, om inte föreningsstämma, om inte
något annat har bestämts något  annat  har be-
i stadgarna.       stäm[5]ts i stadgarna.
---------------------------------------------------
I fråga om sådana åtgärder som innebär en
förändring  av en bostadsrättshavares lägenhet
gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och be-
stämmelserna i 16 § första stycket  2 detta
kapitel.
19
§
---------------------------------------------------
En bostadsrättsförenings En bostadsrättsförenings
beslut att förvärva en beslut att förvärva ett
hyresfastighet för om- hus för ombildning av
bildning  av hyresrätt hyresrätt      till
till bostadsrätt skall bostadsrätt skall fattas
fattas på en förenings- på en föreningsstämma.
stämma.  Beslutet  är Beslutet är giltigt, om
giltigt  om  mer  än hyresgästerna i mer än
hälften av hyresgästerna hälften av de uthyrda
i de uthyrda lägenheter lägenheter som omfattas
som   omfattas   av av förvärvet har gått
förvärvet har gått med med på beslutet. Dessa
på  beslutet.  Dessa hyresgäster skall vara
hyresgäster skall vara medlemmar       i
medlemmar  i  bostads- bostadsrättsföreningen.
rättsföreningen.   Vid Vid  beräkningen  av
beräkningen av antalet antalet    lägenheter
lägenheter   tillämpas tillämpas  1 kap.  5 §
1 kap.  5  §  andra andra stycket.
stycket.
Protokollet     från Protokollet     från
föreningsstämman  skall föreningsstämman  skall
innehålla uppgift om hur innehålla uppgift om hur
beräkningen av rösterna rösterna har beräknats
har  skett och hållas och hållas tillgängligt
tillgängligt för hyres- för  hyresgästerna och
gästerna       och ägaren av huset.
fastighetsägaren.
---------------------------------------------------
20
§
---------------------------------------------------
Innan   beslut   om Innan beslut om förvärv
fastighetsförvärv fattas av ett hus fattas enligt
enligt 19 §, skall en 19 §, skall en sådan
sådan ekonomisk plan som ekonomisk plan som avses
avses  i  3 kap.  1 § i 3 kap. 1 § upprättas
upprättas  och  hållas och hållas tillgänglig
tillgänglig     för för hyresgästerna. Till
hyresgästerna.   Till planen skall fogas ett
planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som
besiktningsprotokoll som visar  husets  skick.
visar    fastighetens Planen skall även vara
skick. Planen skall även försedd med intyg enligt
vara försedd med intyg 3 kap. 2 §.
enligt 3 kap. 2 §.
---------------------------------------------------
_______
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har
gjorts före ikraftträdandet gäller inte de nya
bestämmelserna i 6 kap. 1 § andra stycket, 4 §
andra stycket och 5 § tredje stycket samt 7 kap.
10 § andra stycket.
3. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har
gjorts före ikraftträdandet gäller 6 kap. 8 § i
sin äldre lydelse.
4. I fall då föreningen före ikraftträdandet har
gjort sig skyldig till sådan försummelse som avses
i 7 kap. 31 § gäller paragrafen i sin äldre lydel-
se.
5. Bestämmelserna i 7 kap. 16 a § tillämpas även i
fråga om fordringar som har uppkommit före ikraft-
trädandet.
6. Om en god man har förordnats enligt de äldre
bestämmelserna i 8 kap. 1§, gäller äldre före-
skrifter i fråga om offentlig auktion.
7. Ansökan om tvångsförsäljning enligt 8 kap. får,
utom i fall som avses i punkten 6, göras hos kro-
nofogdemyndigheten före ikraftträdandet. Kronofog-
demyndigheten får före ikraftträdandet genomföra
sådana förberedande åtgärder som behövs för att
tvångsförsäljning skall kunna genomföras efter ik-
raftträdandet.
**FOOTNOTES**
[5]:on vid ombildning (mom. 10)


2  I propo

2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt
till fastighetsförvärv för ombildning
till bostadsrätt
Härigenom föreskrivs att 1, 3, 6, 8, 9 och 12 §§
lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv
för ombildning till bostadsrätt skall ha följande
lydelse.
---------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
---------------------------------------------------
1
§
---------------------------------------------------
För   ombildning  av För   ombildning  av
hyresrätt      till hyresrätt      till
bostadsrätt     har bostadsrätt     har
hyresgäster enligt denna hyresgäster enligt denna
lag rätt att förvärva lag rätt att förvärva
hyresfastigheten  genom den  fasta  egendomen
en bostadsrättsförening. genom en bostadsrätts-
Rätten  till  förvärv förening.
gäller fast egendom som Rätten  till  förvärv
är   taxerad   som gäller fast egendom som
hyreshusenhet.      är taxerad som hyreshu-
senhet eller, om egendo-
men hyrs ut för något
annat   ändamål   än
fritidsändamå[6]l,  som
småhusenhet.
---------------------------------------------------
Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även
tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när det
är fråga om tomträtt, i stället avse inskrivning
av förvärv av tomträtt.
3
§
Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast
egendom  för  ombildning  av  hyresrätt  till
bostadsrätt   får   detta   anmälas   till
inskrivningsmyndigheten  för   anteckning  i
fastighetsboken. Intresseanmälan skall för hyres-
gästernas    räkning   göras   av   en
bostadsrättsförening.
Föreningen skall till sin anmälan foga ett intyg
av föreningens styrelse om
1. hur många lägenheter som finns i den fasta
egendom som anmälan omfattar,
---------------------------------------------------
2. att hyresgästerna i 2. att hyresgästerna i
mer än hälften av de mer än hälften av de
uthyrda   lägenheterna uthyrda   lägenheterna
skriftligen     har skriftligen     har
förklarat sig intresse- förklarat sig intresse-
rade av en ombildning av rade av en ombildning av
hyresrätt      till hyresrätt  till[7] bo-
bostadsrätt,  och  att stadsrätt, och att dessa
dessa  hyresgäster  är hyresgäster är medlemmar
medlemmar   i   bo- i bostadsrättsförening-
stadsrättsföreningen.   en, och
3.   att   samtliga
lägenheter   i   en
småhusenhet som omfattas
av  anmälan  hyrs för
något annat ändamål än
fritidsändamål.
---------------------------------------------------
6
§
---------------------------------------------------
Fast egendom, som utgör Fast egendom som utgör
en hyreshusenhet och för en  hyreshus-  eller
vilken   en  intres- småhusenhet och för vil-
seanmälan gäller,  får ken en intresseanmälan
inte  överlåtas  helt gäller,   får   inte
eller delvis genom köp överlåtas  helt  eller
eller byte utan att den delvis genom köp eller
bostadsrättsförening som byte utan att den bo-
har        gjort stadsrättsförening  som
intresseanmälan   har har  gjort intressean-
erbjudits att förvärva mälan har erbjudits att
hela  hyreshusenheten. förvärva hela hyreshus-
Ett  sådant erbjudande eller småhusenheten. Ett
kallas  hembud.  Med sådant erbjudande kallas
överlåtelse  genom köp hembud. Med överlåtelse
eller  byte  likställs genom  köp eller byte
överlåtelse    genom likställs  överlåtelse
tillskott  till  bolag genom  tillskott  till
eller  förening,  ut- bolag  eller förening,
delning  eller  skifte utdelning eller skifte
från   bolag   eller från bolag eller före-
förening  samt  fusion ning samt fusion enligt
enligt  14 kap.  1 § 14 kap.  1 §  aktiebo-
aktiebolagslagen     lagslagen (1975:1385).
(1975:1385).       En  överlåtelse  får
genomföras utan hembud
En överlåtelse får ske till  bostadsrättsföre-
utan   hembud   till ningen,
bostadsrättsföreningen,
---------------------------------------------------
1.   om   bostadsrättsföreningen   godkänner
överlåtelsen,
2. om staten förvärvar egendomen,
3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om
förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt,
någon av dem är överlåtarens avkomling,
---------------------------------------------------
4. om  förvärvet  sker 4.   om   förvärvet
genom inrop på exekutiv genomförs genom inrop på
auktion eller offentlig exekutiv auktion eller
auktion  enligt  lagen offentlig auktion enligt
(1904:48  s.  1)  om lagen (1904:48 s.1) om
samäganderätt,      samäganderätt,
5. om överlåtelsen avser 5. om överlåtelsen avser
andel  och förvärvaren en andel och förvärvaren
redan äger en andel i redan äger en andel i
egendomen  och  denna egendomen och denna an-
förvärvats på annat sätt del förvärvats på något
än genom gåva.      annat  sätt  än genom
gåva.
---------------------------------------------------
Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av
bostadsrättsföreningen skulle vara oskäligt med
hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en
annan förvärvare än bostadsrättsföreningen eller
villkoren för eller omständigheterna vid en sådan
överlåtelse. Frågan om hembud behövs prövas av
hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren.
8
§
---------------------------------------------------
Förslaget till köpeavtal Hyresnämnden  skall se
skall       genom till att förslaget till
hyresnämndens  försorg köpeavtal  delges  den
delges        den bostadsrättsförening som
bostadsrättsförening som har        gjort
har        gjort intresseanmälan.  Efter
intresseanmälan.  Sedan delgivningen  får inte
delgivning  skett  får hembudet eller samtycket
inte  hembudet  eller till   avtalsförslaget
samtycket      till återkallas     eller
avtalsförslaget      förslaget ändras.
återkallas     eller Efter   hembudet  är
förslaget ändras.     fastighetsä[8]garen
Sedan hembud skett, är skyldig   att   ge
fastighetsägaren skyldig föreningen tillfälle att
att bereda före-ningen besikta egendomen.
tillfälle att  besikta
fastigheten.       Hyresnämnden skall för
Hyresnämnden skall för anteckning       i
anteckning       i fastighetsboken
fastighetsboken      underrätta
underrätta        inskrivningsmyndigheten
inskrivningsmyndigheten  om  hem-budet  och om
om  hem-budet  och om dagen för det.
dagen   då  hembudet
skedde.
---------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[7]:ition av årsavgiften      16
Bila
[8]:ga 1  Av utskottet framlagt
[9]:
Förslag till Lag om ändrin


2  I propo

9 §
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Bestämmelser om bostads- B*e*s*t*ä*m*m*e*l*s*e*r*
rätts-föreningars beslut *o*m*  *b*o*s*t*a*d*s*-
att  förvärva  hyres- *r*ä*t*t*s**f*ö*r*e*-
fastigheter     för *n*i*n*g*a*r*s*
ombildning av hyresrätt *b*e*s*l*u*t*  *a*t*t*
till bostadsrätt finns i *f*ö*r*v*ä*r*v*a*
9 kap.          *h*u*s*     *f*ö*r*
[9]19************************************************************************-
*o*m*b*i*l*d*n*i*n*g*
ð2*1*       *§*§* *a*v*
*b*o*s*t*a*d*s*r*ä*t*t*s*l*a*g*e*n*
*h*y*r*e*s*r*ä*t*t*
*(*1*9*9*1*:*6*1*4*)*.*  *t*i*l*l*     *b*o*-
**            *s*t*a*d*s*r*ä*t*t*
*f*i*n*n*s*  *i*  *9*
*k*a*p*.*     *1*9*-
ð2*1* *§*§*
*b*o*s*t*a*d*s*r*ä*t*t*s*l*a*g*e*n*
*(*1*9*9*1*:*6*1*4*)*.*
***
---------------------------------------------------
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1*2* *§*9
*Även om hembudet har upphört att gälla får, så
länge föreningens intresseanmälan gäller, en sådan
överlåtelse eller övergång som avses i 6 § första
stycket  inte  ske  till någon annan än den
bostadsrättsförening   som    har   gjort
intresseanmälan, om köpeskillingen är lägre eller
villkoren för överlåtelsen sammantagna är avsevärt
ogynnsammare för fastighetsägaren än vad  som
angavs vid hembudet. En sådan överlåtelse eller
övergång får inte heller ske om ett villkor som
angavs vid hembudet är uppenbart oskäligt mot
föreningen. Har fastighetsägaren sedan ett hembud
upphört att gälla gjort ett nytt hembud, enligt
vilket köpeskillingen är lägre eller villkoren på
annat sätt ogynnsammare för fastighetsägaren, och
upphör även detta hembud att gälla, skall första
och  andra  meningarna  tillämpas på det nya
hembudet.
---------------------------------------------------
Första stycket skall äga Första  stycket gäller
motsvarande tillämpning också  om överlåtelsen
om  överlåtelsen avser avser  en  andel  av
andel         av hyreshus- eller småhu-
hyreshusenheten.     senheten.
I fråga om förbudet i I fråga om förbudet i
första stycket äger 6 § första stycket skall 6 §
andra och tredje styck- andra och tredje stycket
ena     motsvarande tillämpas. Om något un-
tillämpning.  Om något dantag inte föreligger,
undantag inte förelig- är överlåtaren skyldig
ger,  är  överlåtaren att skaffa hyresnämndens
skyldig  att  inhämta tillstånd      till
hyresnämndens tillstånd överlåtelsen.
till överlåtelsen.
---------------------------------------------------

_______

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.


**FOOTNOTES**
[10]:g i bostadsrättslagen (1991:
Innehållsförteckning
Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
1
Motionerna.......................................
1
Utskottet........................................
2
Propositionens förslag jämte anknytande
motioner.......................................
2
Bostadsrätten som pant.......................
2
Formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt......
7
Utvidgning av ombildningslagen...............
7
Centralt bostadsrättsregister................
8
Övergångsbestämmelser m.m....................
8
Övriga motioner................................
9
Deposition av årsavgiften....................
9
Förbudet mot dubbelupplåtelse................
9
Villkor för ändring av stadgarna............
10
Spekulation vid ombildning till
bostadsrätt.................................
10
Hemställan......................................
11
Reservationer...................................
12
1. Den legala panträtten (mom. 1).............
12
2. Panthavarens rätt till medlemskap och
andrahandsupplåtelse
(mom. 3).....................................
13
3. Inskränk