Regeringens proposition
1994/95:87

Följdlagstiftning till förlängningen av valperioden och riksmötet

Prop.
1994/95:87

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett flertal lagändringar, till följd av att riksdagen -
i vissa delar som vilande grundlagsbeslut - har antagit förslag om ändring av
bestämmelserna om riksmötets längd och om förlängning av valperioden för
riksdag, landsting och kommuner. De i propositionen föreslagna lagändringarna
innebär bl.a. att mandatperioden för nämndemän m.fl. förlängs till fyra år och
att särbestämmelser slopas för fall när riksmöte inte pågår.
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut....................... 4

2 Lagtext........................................... 5
2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 5
2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken.. 7
2.3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken.... 9
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar............. 11
2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetsbild-
ningslagen (1970:988)......................... 13
2.6 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen
(1990:324).................................... 14
2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1939:299)
om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller
upplåtelse av fartyg m.m...................... 15
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1940:176)
med vissa bestämmelser om fraktfart med sven-
ska fartyg.................................... 16
2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1957:684)
om betalningsväsendet under krigsförhållanden. 17
2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1957:686)
om taxeringsväsendet under krigsförhållanden
m.m........................................... 18
2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1959:73)
med vissa bestämmelser om inländsk försäk-
ringsrörelse vid krig m.m..................... 19
2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1959:74)
med vissa bestämmelser om utländsk försäk-
ringsrörelse här i riket vid krig m.m......... 20
2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1960:22)
om statlig krigsförsäkring.................... 21
2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1962:627)
om vissa åtgärder för utnyttjande av vatten-
kraft vid krig m.m............................ 22
2.15Förslag till lag om ändring i krigshandels-
lagen (1964:19)............................... 23
2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1971:176)
om vissa internationella sanktioner........... 24
2.17Förslag till lag om ändring i vallagen
(1972:620).................................... 25
2.18Förslag till lag om ändring i oljekrislagen
(1975:197).................................... 26
2.19Förslag till lag om ändring i förfogandelagen
(1978:262).................................... 27
2.20Förslag till lag om ändring i ransonerings-
lagen (1978:268).............................. 28
2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989)
om socialförsäkringsväsendet under krig och
krigsfara..................................... 29
2.22Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m................. 30
2.23Förslag till lag om ändring i arbetsrättsliga
beredskapslagen (1987:1262)................... 31
2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97)
om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-
myndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m................................. 32
2.25Förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529).................................... 33
2.26Förslag till lag om ändring i prisreglerings-
lagen (1989:978).............................. 34
2.27Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1402) om undanförsel och förstöring..... 35
2.28Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1602) om valuta- och kreditreglering.... 36
2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1995:000)
om totalförsvarsplikt......................... 37

3 Ärendet och dess beredning........................ 38

4 Valperiodens längd................................ 39

5 Riksmötet......................................... 41

6 Kostnader ........................................ 43

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20
oktober 1994......................................... 44

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
5. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
6. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
7. lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall motöverlåtelse
eller upplåtelse av fartyg m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser omfraktfart med
svenska fartyg,
9. lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet underkrigsförhållan-
den,
10. lag om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet underkrigsförhållan-
den m.m.,
11. lag om ändring i lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäk-
ringsrörelse vid krig m.m.,
12. lag om ändring i lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäk-
ringsrörelse här i riket vid krig m.m.,
13. lag om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring,
14. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av
vattenkraft vid krig m.m.,
15. lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19),
16. lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner,
17. lag om ändring i vallagen (1972:620),
18. lag om ändring i oljekrislagen (1975:197),
19. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
20. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
21. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendetunder krig och
krigsfara,
22. lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.,
23. lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),
24. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvalt-
ningsmyndigheterna och domstolarna under krig ellerkrigsfara m.m.,
25. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
26. lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978),
27. lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och
förstöring,
28. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
29. lag om ändring i lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
6 §[1]
Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen
eller, i fråga om nämndeman i hovrätt, i länet eller den del därav som hör till
hovrätten, och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. Den som är lagfaren domare, befattningshavare vid domstol,
åklagare, polisman eller advokat eller den som eljest har till yrke att föra
andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.
Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt.
Den som fyllt sextio år Den som fyllt sextio år
eller uppger något eller uppger något
giltigt hinder är inte giltigt hinder är inte
skyldig att ta emot skyldig att ta emot
uppdrag som nämndeman. uppdrag som nämndeman.
Den som har avgått som Den som har avgått som
nämndeman är inte skyl- nämndeman är inte skyldig
dig att ta emot nytt att ta emot nytt uppdrag
uppdrag förrän efter tre förrän efter fyra år.
år.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

8 §[2]
En nämndeman väljs för En nämndeman väljs för
tre år. Visar fyra år. Visar
nämndemannen giltigt nämndemannen giltigt hin-
hinder, får rätten der, får rätten entlediga
entlediga honom. Även honom. Även den som fyllt
den som fyllt sextio år sextio år får avgå som
får avgå som nämndeman. nämndeman. Upphör en
Upphör en nämndeman att nämndeman att vara valbar
vara valbar eller eller behörig, förfaller
behörig, förfaller uppdraget.
uppdraget.
Avgår nämndeman under tjänstgöringstiden, utses ny nämndeman för återstående
tid. Ändras antalet nämndemän inom domsagan eller länet får nytillträdande
nämndeman utses för kortare tid än som följer av första stycket.
_____________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Den nya lydelsen av 4 kap. 6 § skall dock tillämpas första gången efter
valet år 1998.
3. Val enligt den nya lydelsen av 4 kap. 8 § skall äga rum första gången år
1998.
4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1991:485.

[2] Senaste lydelse 1988:616.

2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 7 och 8 §§ föräldrabalken skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.
7 §
Överförmyndare, ledamot Överförmyndare, ledamot i
i överförmyndarnämnd och överförmyndarnämnd och
ersättare väljas för tre ersättare väljas för fyra
år, räknade från och med år, räknade från och med
den 1 januari året efter den 1 januari året efter
det, då val i hela riket det, då val i hela riket
av kommunfullmäktige ägt av kommunfullmäktige ägt
rum. rum.
Avgår sådan ledamot i överförmyndarnämnd som har utsetts vid proportionellt val
under den för honom bestämda tjänstgöringstiden, inkallas till ledamot den
ersättare som enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen bör inträda. Den
ersättare som sålunda har inkallats tjänstgör under den tid som återstått för
den avgångne. Avgår överförmyndare, ersättare för överförmyndare eller ledamot
som ej har utsetts vid proportionellt val, anställes fyllnadsval för den
återstående delen av tjänstgöringstiden.

8 §[1]
Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare skall ha rösträtt
vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförda i kommunen och får inte vara
i konkurs eller ha förvaltare.
Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får ej vara överförmyndare, ledamot i
överförmyndarnämnd eller ersättare inom domsagan, om ej regeringen för särskilt
fall meddelat tillstånd därtill.
Ej må annan avsäga sig Ej må annan avsäga sig
uppdrag att vara över- uppdrag att vara
förmyndare, ledamot i överförmyndare, ledamot i
överförmyndarnämnd eller överförmyndarnämnd eller
ersättare än den som ersättare än den som under
under de tre senast de fyra senast förflutna
förflutna åren fullgjort åren fullgjort sådant
sådant uppdrag, den som uppdrag, den som uppnått
uppnått sextio års ålder sextio års ålder eller den
eller den som eljest som eljest uppgiver
uppgiver förhinder, förhinder, vilket
vilket godkännes av godkännes av kommun-
kommunfullmäktige. fullmäktige.

____________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Den nya lydelsen av 19 kap. 8 § skall dock tillämpas första gången efter
valet år 1998.
3. Val enligt den nya lydelsen av 19 kap. 7 § skall äga rum första gången år
1998.
4. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre bestämmelser
skall vara fyra i stället för tre år.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1991:487.

2.3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 37 kap. 2 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
37 kap.
2 §[1]
Regeringen förordnar ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna.
Vice ordföranden tjänstgör vid förfall för ordföranden i dennes ställe. Vid
förfall för både ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare
av Kriminalvårdsstyrelsen. Ordföranden, vice ordföranden och tillfällig
ersättare skall vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.
Övriga ledamöter utses Övriga ledamöter utses
genom val. För dessa genom val. För dessa väljs
väljs lika många ersätta-lika många ersättare. Val
re. Val förrättas av förrättas av kom-
kommunfullmäktige, om munfullmäktige, om
övervakningsnämndens övervakningsnämndens
verksamhetsområde verksamhetsområde
omfattar endast en omfattar endast en
kommun, och annars av kommun, och annars av
landstinget. Om det landstingsfullmäktige. Om
inom nämndens det inom nämndens verk-
verksamhetsområde även samhetsområde även finns
finns kommun som ej en kommun som ej ingår i
ingår i ett landsting, förrättas
landstingskommun, för- valet av
rättas valet av landstingsfullmäktige och
landstinget och kommunfullmäktige med den
kommunfullmäktige med fördelning dem emellan
den fördelning dem som länsstyrelsen
emellan som länssty- bestämmer efter befolk-
relsen bestämmer efter ningstalen. Ingår flera
befolkningstalen. Ingår län eller delar av län i
flera län eller delar av övervakningsnämnds
län i övervakningsnämnds verksamhetsområde, fast-
verksamhetsområde, ställer regeringen efter
fastställer re- geringen samma grunder antalet
efter samma grunder ledamöter och ersättare för
antalet ledamöter och varje län eller del av
ersättare för varje län län.
eller del av län. Landstingsfullmäktiges
och kommunfullmäktiges
Landstingets och val av ledamöter eller
kommunfullmäktiges val ersättare skall vara
av ledamöter eller proportionellt, om det
ersättare skall vara begärs av minst så många
proportionellt, om det ledamöter i landstings-
begärs av minst så många fullmäktige eller kom-
ledamöter i landstinget munfullmäktige som
eller kommunfullmäktige motsvarar den kvot,
som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet
vilken erhålls om närvarande ledamöter delas
antalet närvarande med det antal personer
ledamöter delas med det som valet avser, ökat med
antal personer som 1. Om kvoten är ett
valet avser, ökat med 1. brutet tal, skall den
Om kvoten är ett brutet avrundas till närmast
tal, skall den avrundas högre hela tal. Om för-
till närmast högre hela farandet vid sådant
tal. Om förfarandet vid proportionellt val finns
sådant proportionellt bestämmelser i lagen
val finns bestämmelser i (1992:339) om propor-
lagen (1955:138) om tionellt valsätt. Om
proportionellt val- sätt ersättarna inte väljs
vid val inom landsting, proportionellt, skall
kommunfullmäktige m.m. vid valet även den
Om ersättarna inte väljs ordning bestämmas, i
proportionellt, skall vilken de skall kallas
vid valet även den till tjänstgöring.
ordning bestämmas, i
vilken de skall kallas
till tjänstgöring.
Ledamot och annan än Ledamot och annan än
tillfällig ersättare tillfällig ersättare utses
utses för tre år. Om en för fyra år. Om en ledamot
ledamot som har utsetts som har utsetts vid pro-
vid proportionellt val portionellt val avgår före
avgår före tidens utgång,tidens utgång, inträder en
inträder en ersättare ersättare enligt den
enligt den ordning ordning mellan ersättarna
mellan ersättarna som som har bestämts vid
har bestämts vid valet. valet. Avgår en ledamot
Avgår en ledamot eller eller ersättare som inte
ersättare som inte har har utsetts vid
utsetts vid proportionellt val,
proportionellt val, utses en ny ledamot
utses en ny ledamot eller ersättare för
eller ersättare för återstoden av tiden.
återstoden av tiden. Tillfällig ersättare
Tillfällig ersättare förordnas för högst sex
förordnas för högst sex månader.
månader.
Då ledamot eller ersättare skall utses skall övervakningsnämnden göra anmälan
därom till den som skall utse honom.

____________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Val enligt den nya bestämmelsen skall äga rum första gången år 1998.
3. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre bestämmelser
skall vara fyra i stället för tre år.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1983:240.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt-
ningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 20 och 21 §§ lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse[2] Föreslagen lydelse

20 §[3]
Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är
folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.
Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse
lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket får inte
vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat
eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av
skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd och icke lagfaren ledamot av
Försäkringsöverdomstolen.
Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt Den som har fyllt
sextio år eller uppger sextio år eller uppger
något giltigt hinder är något giltigt hinder är
inte skyldig ta emot inte skyldig ta emot
uppdrag som nämndeman. uppdrag som nämndeman.
Den som har avgått som Den som har avgått som
nämndeman är inte skyl- nämndeman är inte skyldig
dig att ta emot nytt att ta emot nytt uppdrag
uppdrag förrän efter tre förrän efter fyra år.
år.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

21 §[4]
Nämndemän i kammarrätt Nämndemän i kammarrätt och
och länsrätt utses för länsrätt utses för fyra år.
tre år. Om en nämndeman Om en nämndeman visar
visar giltigt hinder, giltigt hinder, får rätten
får rätten entlediga entlediga honom. Den som
honom. Den som har fyllt har fyllt sextio år har
sextio år har rätt att rätt att frånträda
frånträda uppdraget. uppdraget. Upphör en
Upphör en nämndeman att nämndeman att vara valbar
vara valbar eller eller behörig, förfaller
behörig, förfaller uppdraget.
uppdraget.
Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i länsrätt vid
behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).
När ledighet uppkommer, utses ny nämndeman för den tid som återstår. Ändras
antalet nämndemän, får nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som
följer av första stycket.

____________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter valet år
1998.
3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången år 1998.
4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

**Fotnot**
[1] Lagen omtryckt 1981:1323.

[2] Ny lydelse av 20 § föreslås också i prop.
1994/95:27.

[3] Senaste lydelse 1993:349.

[4] Senaste lydelse 1988:617.

2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988)[1]
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
2 §
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man skall inom kommunen vara
valbar till nämndeman i tingsrätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.
God man utses för tre God man utses för fyra
år. Upphör god man att år. Upphör god man att
vara valbar, är vara valbar, är uppdraget
uppdraget förfallet. förfallet.
Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som nämndeman
och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande tjänstgöra äger
motsvarande tillämpning i fråga om god man.
Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män.

__________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998.
3. Löpande uppdragsperiod för god man som har valts enligt äldre bestämmelser
skall vara fyra i stället för tre år.

**Fotnot**
[1] Lagen omtryckt 1992:1212.

2.6 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
6 §
Ordföranden och vice Ordföranden och vice
ordföranden i ordföranden i
skattenämnden skall vara skattenämnden skall vara
tjänstemän vid tjänstemän vid
skattemyndighet. De skattemyndighet. De
förordnas av förordnas av
Riksskatteverket för Riksskatteverket för högst
högst tre år i taget. fyra år i taget.
Chefen för skattemyndigheten får träda in som ordförande i skattenämnden vid
behandling av ärende som med hänsyn till dess särskilda beskaffenhet kräver hans
medverkan.
Regeringen eller den Regeringen eller den
myndighet som myndighet som regeringen
regeringen bestämmer bestämmer fastställer det
fastställer det antal antal övriga ledamöter i
övriga ledamöter i skattenämnden som skall
skattenämnden som skall finnas vid varje
finnas vid varje skatte- skattekontor. Sådana
kontor. Sådana leda- ledamöter väljs för högst
möter väljs för högst fyra år. För val av dessa
tre år. För val av dessa ledamöter gäller
ledamöter gäller bestämmelserna i 7 kap.
bestämmelserna i 7 kap. 5-7 §§.
5-7 §§.

_____________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998.
3. Löpande uppdragsperiod för de ledamöter som har valts enligt äldre
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna
i 2-4 §§ skall tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det
ställning eller god- underställningen skedde,
känner riksdagen inte upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det under-
ställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.

____________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1419.

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om
fraktfart med svenska fartyg

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om
fraktfart med svenska fartyg skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 och 3 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2 och 3 §§ skall
tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det
ställning eller god- underställningen skedde,
känner riksdagen inte upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det under-
ställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1418.

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under
krigsförhållanden

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1957:684) om betalningsväsendet under
krigsförhållanden skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2, 4 och 5 §§
skall tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det
ställning eller god- underställningen skedde,
känner riksdagen inte upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.
När bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas, gäller inte bestämmelser i lag
eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av dem.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1415.

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under
krigsförhållanden m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under
krigsförhållanden m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-6 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-6 §§ skall
tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det
ställning eller god- underställningen skedde,
känner riksdagen inte upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.
När bestämmelserna i 2-6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser i lag
eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av dem.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1414.

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om
inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk
försäkringsrörelse vid krig m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-13 och 17 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-13 och 17 §§
skall tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det
ställning eller god- underställningen skedde,
känner riksdagen inte upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1412.

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om
utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk
försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i
2-14 och 19 §§ skall tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det under-
ställning eller god- ställningen skedde, upphör
känner riksdagen inte föreskriften att gälla.
föreskriften inom två
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1411.

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-4 §§ skall
tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det under-
ställning eller god- ställningen skedde, upphör
känner riksdagen inte föreskriften att gälla.
föreskriften inom två
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1413.

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för
utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande
av vattenkraft vid krig m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd
till vissa företag i vatten tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i
denna lag om meddelande av tillstånd till vissa företag i vatten skall
tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det
ställning eller god- underställningen skedde,
känner riksdagen inte upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1426.

2.15Förslag till lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19)

Härigenom föreskrivs att 1 § krigshandelslagen (1964:19) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-9 §§ tillämpas.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i
2-9 §§ skall tillämpas.
Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte inte inte underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen inte
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker inte under- månader från det under-
ställning eller god- ställningen skedde, upphör
känner riksdagen inte föreskriften att gälla.
föreskriften inom två
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1424.
2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[1]
I den mån det påkallas med anledning av beslut som fattats eller rekommendation
som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd i överensstämmelse med Förenta
nationernas stadga kan regeringen förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas.
Regeringen får också förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas om samarbetet
med Europeiska gemenskaperna (EG) eller inom Europeiska säkerhetskonferensen
(ESK) för att främja internationell fred och säkerhet påkallar det och om det är
ett svenskt intresse att sådana åtgärder som avses i de nämnda bestämmelserna
införs utan dröjsmål.
Ett förordnande för- förordnande förfaller,
faller, om det inte inom om det inte inom en månad
en månad eller, om riks- underställs riksdagen för
möte inte pågår, inom prövning av frågan
en månad från början av huruvida det skall bestå
nästkommande möte och om det inte inom två
underställs riksdagen månader från det under-
för prövning av frågan ställningen skedde
huruvida det skall bestå godkänns av riksdagen.
och om det inte inom två
månader från det under-
ställningen skedde
godkänns av riksdagen.
Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis återkallas
eller förfaller eller om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande
inte längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån
upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter.

____________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1992:1257.

2.17Förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620)

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 3 § vallagen (1972:620)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.
3 §
Valprövningsnämnden Valprövningsnämnden skall
skall granska bevis för granska bevis för
riksdagsledamot och riksdagsledamot och
ersättare och därvid ersättare och därvid pröva
pröva om beviset blivit om beviset blivit
utfärdat i enlighet med utfärdat i enlighet med 1
1 §. Granskningen skall §. Granskningen skall
vara avslutad senast vara avslutad senast da-
dagen innan den riksdag gen innan den riksdag
till vilken valet skett till vilken valet skett
samlas till riksmöte samlas till riksmöte
eller, i fråga om bevis eller, i fråga om bevis
som kommer in till Val- som kommer in till
prövningsnämnden medan Valprövningsnämnden
riksmöte pågår, så snart därefter, så snart det kan
det kan ske. Berättelse ske. Berättelse om
om granskningen skall granskningen skall oför-
ofördröjligen överlämnas dröjligen överlämnas till
till riksdagens talman. riksdagens talman.
__________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Vallagen omtryckt 1994:287.

2.18Förslag till lag om ändring i oljekrislagen (1975:197)

Härigenom föreskrivs att 2 § oljekrislagen (1975:197)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Skall Sverige fullgöra skyldighet att begränsa oljekonsumtionen enligt
artiklarna 13 och 14 i det avtal som anges i 1 §, får regeringen föreskriva, att
bestämmelserna i 6-9 §§ ransoneringslagen (1978:268), helt eller delvis, skall
äga tillämpning under viss tid, högst ett år varje gång.
Föreskrift som avses i Föreskrift som avses i
första stycket skall första stycket skall inom
inom en månad eller, om en månad underställas
riksmöte ej pågår, inom riksdagen för dess
en månad från början av prövning huruvida
nästkommande riksmöte föreskriften skall bestå.
underställas riksdagen Underlåtes detta eller
för dess prövning godkänner riksdagen ej
huruvida föreskriften föreskriften inom två
skall bestå. Underlåtes månader från det
detta eller godkänner underställningen har
riksdagen ej skett, är föreskriften
föreskriften inom två förfallen.
månader från det
underställningen har
skett, är föreskriften
förfallen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Lagen omtryckt 1978:269.

2.19Förslag till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Härigenom föreskrivs att 2 § förfogandelagen (1978:262) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §[1]
Regeringen får föreskriva att 4-6 §§ helt eller delvis skall tilllämpas från
tidpunkt som regeringen bestämmer,
1. om riket är i 1. om Sverige är i
krigsfara, krigsfara,
2. om det råder sådana 2. om det råder sådana
utomordentliga utomordentliga
förhållanden som är för- förhållanden som är för-
anledda av krig eller anledda av att det är
av krigsfara vari riket krig utanför Sveriges
har befunnit sig och om gränser eller av att
det till följd av dessa Sverige har varit i krig
förhållanden föreligger eller krigsfara och om
knapphet eller det till följd av dessa
betydande fara för förhållanden föreligger
knapphet inom riket på knapphet eller betydande
egendom av vikt för fara för knapphet inom
totalförsvaret eller riket på egendom av vikt
folkförsörjningen, för totalförsvaret eller
folkförsörjningen,
3. om det befinnes nödvändigt att med hänsyn till försvarsberedskapen inkalla
värnpliktiga till tjänstgöring med stöd av 27 § 2 mom. eller 28 § 1 mom. värn-
pliktslagen (1941:967).
Föreskrift enligt första Föreskrift enligt första
stycket skall stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte ej ej underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen ej
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker ej under- månader från det under-
ställning eller god- ställning skedde, upphör
känner riksdagen ej föreskriften att gälla.
föreskriften inom två
månader från det
underställning skedde,
upphör föreskriften att
gälla.

__________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Ny lydelse föreslås också i prop. 1994/95:6.

2.20Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

Härigenom föreskrivs att 3 § ransoneringslagen (1978:268) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Föreskrift enligt 2 § Föreskrift enligt 2 §
första stycket skall första stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker
eller, om riksmöte ej ej underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen ej
närmast följande riks- föreskriften inom två
möte. Sker ej under- månader från det un-
ställning eller god- derställningen skedde,
känner riksdagen ej upphör föreskriften att
föreskriften inom två gälla.
månader från det
underställningen skedde,
upphör föreskriften att
gälla.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet
under krig och krigsfara

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet
under krig och krigsfara skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Regeringen får föreskriva att 4-11 §§ helt eller delvis skall tillämpas från
den tidpunkt som regeringen bestämmer
1. om riket är i krigs- 1. om Sverige är i
fara, krigsfara,
2. om det råder sådana 2. om det råder sådana
utomordentliga utomordentliga
förhållanden som är för- förhållanden som är för-
anledda av krig eller anledda av att det är
av krigsfara som riket krig utanför Sveriges
har befunnit sig i. gränser eller av att
Sverige har varit i krig
eller krigsfara.
Föreskrifter enligt Föreskrifter enligt
första stycket skall första stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det de beslutades det de beslutades. Sker
eller, om riksmöte ej ej underställning eller
pågår, från början av godkänner riksdagen ej
närmast följande riks- föreskrifterna inom två
möte. Sker ej under- månader från det un-
ställning eller god- derställning skedde,
känner riksdagen ej upphör föreskrifterna att
föreskrifterna inom två gälla.
månader från det under-
ställning skedde, upphör
föreskrifterna att
gälla.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Om det föreligger särskilda förhållanden, får regeringen meddela föreskrifter
om att en vara vid förtullning skall beläggas med särskild tull.
Föreskrifter enligt Föreskrifter enligt
första stycket skall första stycket skall
underställas riksdagens underställas riksdagens
prövning inom en månad prövning inom en månad från
från det att föreskrif- det att föreskrifterna
terna meddelats eller, meddelats. Om under-
om riksmöte inte pågår, ställning inte sker eller
från början av när- riksdagen inte godkänner
mast följande riksmöte. föreskrifterna inom två
Om underställning inte månader från det att un-
sker eller riksdagen derställning skedde,
inte godkänner före- upphör föreskrifterna att
skrifterna inom två gälla.
månader från det att
underställning skedde,
upphör föreskrifterna
att gälla.
Om det inte längre föreligger förhållanden som avses i första stycket, skall
regeringen upphäva föreskrifterna.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.23Förslag till lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)

Härigenom föreskrivs att 2 § arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Regeringen får föreskriva att 5-9 §§ helt eller delvis skall tillämpas från den
tidpunkt som regeringen bestämmer
1. om riket är i krigs- 1. om Sverige är i
fara, krigsfara,
2. om det råder sådana 2. om det råder sådana
utomordentliga utomordentliga
förhållanden som är för- förhållanden som är för-
anledda av krig eller anledda av att det är
av krigsfara som riket krig utanför Sveriges
har befunnit sig i. gränser eller av att
Sverige har varit i krig
eller krigsfara.
Föreskrift enligt för- Föreskrift enligt första
sta stycket måste inom stycket måste inom en
en månad underställas månad underställas
riksdagen. Pågår inte riksdagen. Föreskriften
riksmöte, räknas tiden upphör att gälla, om den
från det nästa möte bör- inte underställs
jar. Föreskriften upphör riksdagen i rätt tid
att gälla, om den inte eller om riksdagen inte
underställs riksdagen i godkänner den inom två
rätt tid eller om riks- månader från underställ-
dagen inte godkänner den ningen.
inom två månader från
underställningen.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
En föreskrift enligt 2 En föreskrift enligt 2 §
§ andra stycket skall andra stycket skall
underställas riksdagen underställas riksdagen
inom en månad från ut- inom en månad från ut-
färdandet. Om riksmöte färdandet.
inte pågår då, räknas
tiden från början av
nästa riksmöte.
Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksdagen i rätt tid
eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då
underställningen skedde.
Regeringen skall föreskriva att bestämmelserna i 5-37 §§ inte skall tillämpas,
när det inte längre råder sådana förhållanden som avses i 2 § första och andra
styckena.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.25Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 5 § utlänningslagen (1989:529)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.
5 §
En föreskrift enligt 4 En föreskrift enligt 4 §
§ 4 eller 5 som har 4 eller 5 som har
meddelats i andra fall meddelats i andra fall än
än då Sverige är i krig då Sverige är i krig skall
skall underställas underställas riksdagen
riksdagen inom en månad inom en månad från
från ikraftträdandet. Om ikraftträdandet.
riksmöte inte pågår då,
räknas tiden från början
av nästa riksmöte.
Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksdagen i rätt tid
eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då
underställningen skedde.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

**Fotnot**
[1] Lagen omtryckt 1994:515.

2.26Förslag till lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

Härigenom föreskrivs att 11 § prisregleringslagen (1989:978) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
En föreskrift med stöd En föreskrift med stöd av
av 7, 8 eller 9 § skall 7, 8 eller 9 § skall
underställas riksdagen underställas riksdagen för
för prövning inom en prövning inom en månad från
månad från det att den det att den utfärdades.
utfärdades. Om riksmöte
inte pågår, skall före-
skriften underställas
riksdagen inom en månad
från början av närmast
följande riksmöte.
Föreskriften upphör att gälla, om
- den inte underställs riksdagen inom föreskriven tid, eller
- riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att den
underställdes.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och
förstöring

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
En föreskrift enligt 2 En föreskrift enligt 2 §
§ skall underställas skall underställas
riksdagens prövning inom riksdagens prövning inom
en månad från det att en månad från det att den
den utfärdades eller, om utfärdades.
riksmöte inte pågår,
inom en månad från bör-
jan av närmast följande
riksmöte.
Föreskriften upphör att gälla, om
1. den inte underställs riksdagen inom angiven tid,
2. riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att den
underställdes.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kredit-
reglering

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1992:1602) om valuta- och kredit-
reglering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §
Varje förordnande Varje förordnande enligt
enligt 1 §, 2 kap. 2 § 1 §, 2 kap. 2 § andra
andra stycket eller 6 § stycket eller 6 § eller 3
eller 3 kap. 2 § tredje kap. 2 § tredje stycket
stycket skall inom en skall inom en månad från
månad från beslutet beslutet underställas
underställas riksdagen riksdagen för godkännande.
för godkännande. Om Om så inte sker inom rätt
riksmöte inte pågår, tid, upphör förordnandet
skall förordnandet att gälla.
underställas riksdagen
inom en månad från bör-
jan av det närmast
följande riksmötet. Om
så inte sker inom rätt
tid, upphör förordnandet
att gälla.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt
skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 1994/95:6 Föreslagen lydelse

11 kap.
1 §
Vid Totalförsvarets pliktverk skall det finnas en eller flera inskriv-
ningsnämnder för att genomföra förnyad prövning av vissa beslut av verket.
Inskrivningsnämnden Inskrivningsnämnden
består av en ordförande består av en ordförande
som utses av verket, som utses av verket, och
och valda ledamöter till valda ledamöter till det
det antal som antal som regeringen
regeringen föreskriver. föreskriver. För varje
För varje landsting, landsting, eller kommun
eller kommun som inte som inte ingår i ett
ingår i ett landsting, landsting, inom
inom inskrivningsnämndens
inskrivningsnämndens verksamhetsområde skall
verksamhetsområde skall minst en ledamot väljas.
minst en ledamot väljas. De valda ledamöterna
De valda ledamöterna utses för fyra år av de
utses för tre år av de landsting och kommuner
landsting och kommuner som skall vara företrädda
som skall vara före- i nämnden. För ordföranden
trädda i nämnden. För och de valda ledamöterna
ordföranden och de valda skall det finnas
ledamöterna skall det ersättare. Dessa utses på
finnas ersättare. Dessa samma sätt som de ordi-
utses på samma sätt som narie ledamöterna.
de ordinarie ledamöterna.

3 Ärendet och dess beredning

I propositionen (1993/94:115) Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor
föreslås att mandatperioden för riksdag, landstings- och kommunfullmäktige skall
förlängas till fyra år med början från och med 1994 års ordinarie val. I
propositionen föreslås ändring i bl.a. 3 kap. 3 § regeringsformen och 5 kap. 5 §
kommunallagen (1991:900). Riksdagen har som vilande antagit ändringen i rege-
ringsformen samt antagit ändringen i kommunallagen och några ytterligare av
konstitutionsutskottet framlagda förslag bet. 1993/94:KU44, rskr. 1993/94:425,
SFS 1994:695 och 998). Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 1995.
Konstitutionsutskottet anförde att det utgick från att regeringen i andra frågor
som har anknytning till riksdagens ordinarie valperiod och de kommunala mandat-
tiderna noga överväger behovet av ändringar och lägger fram de förslag för
riksdagen som anses nödvändiga (betänkandet s. 15).
Riksdagen har vidare - i vissa delar som vilande - antagit Riksdagsutredningens
förslag om förlängning av riksmötet m.m. och som sin mening gett regeringen till
känna vad utskottet har anfört om viss följdlagstiftning (1993/94:TK1, 2 och 3,
bet. 1993/94:KU18, rskr. 1993/94:425). Lagändringarna innebär att nuvarande
bestämmelser om lagtima och urtima riksmöte utmönstras och att i stället
riksmöte alltid skall pågå. Även dessa ändringar skall träda i kraft den
1 januari 1995 och motiverar ändringar i ett stort antal andra författningar,
främst sådana som hänvisar till den situationen att riksmöte inte pågår. Riks-
dagen har gett regeringen till känna att förslag till följdlagstiftning bör
läggas fram av regeringen med undantag för vissa riksdagsinterna författningar.
I denna proposition behandlar regeringen frågan om de följdändringar som kan
vara aktuella med anledning av förlängningen av valperioden och riksmötet.
Regeringen kommer i ett annat sammanhang att lägga fram förslag om de ändringar
som aktualiseras med anledning av slopandet av rätten för finans- och
skatteutskotten att besluta om skatt då riksmöte inte pågår, vilket berör
skattefullmakter (jfr bet. 1993/94:KU18 s. 18). I samband med förslag om
ändringar i den nya mervärdesskattelagen (1994:200) kommer regeringen att ta upp
följdändringar i den lagen av samma slag som de som läggs fram i denna proposi-
tion. Så kommer även att ske med vissa ändringar inom socialförsäkringsområdet.
I proposititionen (1994/95:6) Totalförsvarsplikt föreslås bl.a. en ny lag om
totalförsvarsplikt. Genom lagen om totalförsvarsplikt, som föreslås träda i
kraft den 1 juli 1995, föreslås flera andra lagar upphävda. I dessa finns
bestämmelser som har samband med riksmötets och valperiodens längd. Här kan
nämnas 10 § lagen (1987:1262) om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen, 1 §
allmänna tjänstepliktslagen (1959:83), 1 § lagen (1973:861) om lokal
kristidsförvaltning, 2 § lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjuk-
vårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. samt 10 § värnpliktslagen (1941:967).
Vidare föreslås i propositionen (1994/95:7) Lag om civilt försvar att lagen
(1973:861) om lokal kristidsförvaltning upphävs. Nu nämnda lagrum, förutom det i
värnpliktslagen, innehåller särbestämmelser för det fall att riksmöte inte
pågår. Enligt regeringens bedömning är det inte nödvändigt att vidta redaktio-
nella ändringar av dessa bestämmelser som föreslås bli upphävda inom kort. Rege-
ringen lägger därför inte fram några förslag till sådana ändringar i denna
proposition. Inte heller föreslår regeringen någon ändring i värnpliktslagen om
mandatperioden för ledamöter i inskrivningsnämnd, eftersom det också föreslås
att värnpliktslagen skall upphävas.
En förlängning av valperioden får även betydelse för bestämmelserna om det
statliga partistödet (lagen [1972:625] om statligt stöd till politiska partier).
Regeringen återkommer till detta i annat sammanhang.
Regeringen avser att senare ta upp även frågan om förlängning av mandatperioden
för ledamöter m.fl. i bl.a. länsstyrelser (förordning [1990:1510] med
länsstyrelseinstruktion) och polisstyrelser (polisförordningen, 1984:730).
Sådana ändringar kan regeringen besluta själv.
Lagstiftning som rör riksdagens interna arbete behandlar regeringen inte. Det
gäller bl.a. lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens för-
valtningskontor, lagen (1987:518) med instruktion för riksdagens revisorer,
lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter
och organ samt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter.
Det får ankomma på riksdagen själv att ta initiativ till ändringarna i denna
lagstiftning.

Lagrådet

Vissa av de nu framlagda lagförslagen är sådana att Lagrådets yttrande i och för
sig bör inhämtas enligt 8 kap. 18 § regeringsformen. Med hänsyn till de
föreslagna ändringarnas karaktär - byte från tre till fyra år beträffande
mandatperioden o.d. och borttagande av särbestämmelser för fallet att riksmöte
inte pågår - finner regeringen att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
Lagrådets yttrande över förslagen har därför inte inhämtats.

4 Valperiodens längd

Regeringens förslag: Tjänstgöringstiden för nämndemän,
ledamöter i övervakningsnämnder, skattenämnder och för
ordförande och ledamot i överförmyndarnämnder m.m.
skall nu förlängas till fyra år.

Skälen för regeringens förslag: Om riksdagen slutligt antar det vilande
förslaget om att förlänga perioden mellan ordinarie val till riksdagen från tre
till fyra år, kommer nästa ordinarie val till riksdagen att äga rum år 1998 och
mandatperioden för de nyligen valda ledamöterna att vara fyra i stället för tre
år. Vidare kommer, med de antagna ändringarna i kommunallagen m.m. (se bet.
1993/94:KU44 s. 48 ff.), förlängning ske av mandattiden för ledamöter m. fl. i
kommunfullmäktige, för ledamöter i styrelserna för kommuner och landsting, för
borgarråden, revisorerna och för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige i
kommunalförbund. Dessa förlängningar av valperioden och mandattiderna har be-
tydelse i vissa andra hänseenden. I konstitutionsutskottets betänkande anförs,
som tidigare nämnts, att utskottet utgår från att regeringen i andra frågor som
har anknytning till riksdagens ordinarie valperiod och de kommunala man-
dattiderna noga överväger behovet av ändringar och lägger fram de förslag till
riksdagen som anses nödvändiga (betänkandet s. 15).
Nämndemän vid allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar utses för
tre år. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att på nytt ta emot ett
uppdrag som nämndeman förrän efter tre år (4 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken
och 20 och 21 §§ lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar). Sedan
slutet av 1800-talet har nämndemän valts av en politisk församling. Valet
förrättas av landstingsfullmäktige (eller av landstingsfullmäktige och kommun-
fullmäktige enligt viss fördelning i vissa fall). Nämndemännen utses från en
personkrets som föreslagits av de i valförsamlingen företrädda politiska
partierna. Som 1993 års Domarutredning anför i sitt betänkande (SOU 1994:99)
Domaren i Sverige inför framtiden Del A (s. 302 f.), skulle de på detta sätt
utsedda nämndemännen därmed kunna ses som en länk mellan de politiska instan-
serna och rättskipningen.
Domarutredningen har inte föreslagit några större förändringar i fråga om hur
nämndemän väljs. Däremot har utredningen - mot bakgrund av ett konstaterande att
uppdraget inte är politiskt till sin karaktär - föreslagit att mandatperioden
för nämndemännen bör särskiljas från valkorporationens (betänkandet s. 307 ff.).
Efter att ha konstaterat att den tidigare sexåriga mandatperioden kortats ned
till tre år för att underlätta rekryteringen och att en fördubbling av
mandatperioden därför inte kan ses som en lyckad lösning, nämner utredningen som
ett tänkbart förslag, att nämndemännens mandatperiod även i fortsättningen är
treårig, även om valperioden i de politiska församlingarna förlängs till fyra
år. Å andra sidan framhåller utredningen att de anser att nämndemännen bör
väljas för en period av samma längd som valförsamlingens men att valet bör
förläggas så att mandatperioden påbörjas vid den tidpunkt då hälften av
valförsamlingens mandatperiod gått ut (se betänkandet s. 309).
Domarutredningens betänkande remissbehandlas för närvarande. Beredningsarbetet
bör inte föregripas i detta sammanhang. Någon ändring av det mera genomgripande
slag som Domarutredningen diskuterar av bestämmelserna om nämndemännens mandat-
period bör därför inte nu vidtas utan mandatperioden nu förlängas till fyra år.
Det fortsatta arbetet i Domarutredningen kan sedermera leda till nya ändringar i
bestämmelserna.
Det finns andra författningar om nämnder m.m. som innehåller bestämmelser om
att ordföranden och ledamöter utses för en period om tre år. Här skall nämnas
övervakningsnämnd (37 kap. 2 § brottsbalken), god man vid fastighets-
bildningsförrättning (4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen, 1970:988), ordförande
och ledamöter i skattenämnd (2 kap. 6 § taxeringslagen, 1990:324) samt överför-
myndare och ledamot i överförmyndarnämnd (19 kap. 7 § föräldrabalken). Med
hänsyn till vad som nyss sagts om nämndemännens mandatperiod bör en förlängning
av mandatperioden även i dessa fall nu föreslås. Samtidigt föreslås några redak-
tionella ändringar i 37 kap. 2 § brottsbalken.
I propositionen (1994/95:6) Totalförsvarsplikt föreslås att värnpliktslagen
upphävs den 1 juli 1995. Som anförts i avsnitt 3 underlåter regeringen att lägga
fram förslag till ändring i värnspliktslagen. Den nyss nämnda propositionen
innehåller emellertid i förslaget till lag om totalförsvarsplikt en motsvarighet
till 10 § värnpliktslagen som innebär att de valda ledamöterna i
inskrivningsnämnd skall utses för tre år. Av de skäl som anförs i denna
proposition bör även förslaget till bestämmelse i lagen om totalförsvarsplikt
anpassas till valperiodens längd.
De nämndemän som avses i 21 kap. 8 och 10 §§ fastighetstaxeringslagen
(1977:1152) har inte sådan anknytning till riksdagens ordinarie valperiod eller
de kommunala mandattiderna att en ändring av dessa nämndemäns mandatperiod är
påkallad i detta sammanhang. Regeringen gör samma bedömning när det gäller de
särskilda ledamöter som skall ingå i rätten vid behandling av kommunalbesvärsmål
(13 a och b §§ lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar).
För val som förrättas under år 1994 föreslås att den nya tjänstgöringstiden om
fyra år skall gälla. Detta framgår av den föreslagna övergångsbestämmelsen. Det
föreslås således samma ordning som riksdagen beslutat om för riksdagen och
kommunala församlingar.

5 Riksmötet

Regeringens förslag: De bestämmelser slopas som
särreglerar förhållanden under tid som riksmöte pågår
respektive inte pågår.

Regeringens skäl för förslagen: Den nya ordningen i fråga om riksmötets längd
innebär i huvudsak följande. Ett riksmöte pågår till dess ett nytt riksmöte bör-
jar (nya 1 kap. 2 § riksdagsordningen, RO). Riksdagen blir därigenom alltid
samlad och lagtima riksmöte pågår alltid. Urtima och lagtima riksmöte slopas
således. Talmannen beslutar vilka längre uppehåll som skall göras i kammarens
arbete (plenifria veckor) under ett riksmöte. Om regeringen har förordnat om
extra val kan talmannen besluta att uppehåll skall göras i kammarens arbete för
återstående tid av valperioden. Om talmannen kallar till sammanträde avbryts
uppehållet, vilket skall ske om regeringen eller 115 av riksdagens ledamöter
begär det (2 kap. 6 § RO). Riksdagens sommaruppehåll blir kortare, men i gengäld
kan plenifria veckor planeras in i arbetsschemat.
De beslutade ändringarna kräver följdändringar av de författningar där det
finns särreglering för det fall att riksmöte inte pågår. Det gäller följande
lagar:

- lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av
fartyg m.m.
- lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
- lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
- lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.
- lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig
m.m.
- lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i
riket vid krig m.m.
- lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring
- lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig
m.m.
- krigshandelslagen (1964:19)
- lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
- vallagen (1972:620)
- oljekrislagen (1975:197)
- förfogandelagen (1978:262)
- ransoneringslagen (1978:268)
- lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
- lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.
- arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)
- lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
- utlänningslagen (1989:529)
- prisregleringslagen (1989:978)
- lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring
- lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
- lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt (se prop. 1994/95:6).

Ändringarna behöver inte innebära annat än att särregleringen helt enkelt tas
bort i de bestämmelser där sådan särreglering skett. I praktiken innebär
ändringarna emellertid att riksdagen - om regeringen underställer riksdagen en
föreskrift - måste sammanträda inom två månader från det att underställningen
skedde för att inte föreskriften skall upphöra att gälla. I lagen (1984:989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara och i arbetsrättsliga
beredskapslagen (1987:1262) föreslås vidare vissa redaktionella ändringar som är
föranledda av införandet av lagen (1992:1402) om höjd beredskap.
I 15 kap. 3 § vallagen finns en bestämmelse som talar om att riksmöte pågår.
Den bestämmelsen bör ändras.

6 Kostnader

Inget av förslagen torde föranleda ökade kostnader.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 1994

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin,
Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Tham, Schori,
Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog,
Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1994/95:87 Följdlagstiftning till förlängningen
av valperioden och riksmötet.