Regeringens proposition 
1994/95:87 
 
Följdlagstiftning till förlängningen av valperioden och riksmötet 
 
Prop. 
1994/95:87 
 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Stockholm den 20 oktober 1994 
Ingvar Carlsson 
 
          Laila Freivalds 
          (Justitiedepartementet) 
Propositionens huvudsakliga innehåll 
 
I propositionen föreslås ett flertal lagändringar, till följd av att riksdagen - 
i vissa delar som vilande grundlagsbeslut - har antagit förslag om ändring av 
bestämmelserna om riksmötets längd och om förlängning av valperioden för 
riksdag, landsting och kommuner. De i propositionen föreslagna lagändringarna 
innebär bl.a. att mandatperioden för nämndemän m.fl. förlängs till fyra år och 
att särbestämmelser slopas för fall när riksmöte inte pågår. 
Innehållsförteckning 
1 Förslag till riksdagsbeslut....................... 4 
 
2 Lagtext........................................... 5 
  2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 5 
  2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken.. 7 
  2.3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken.... 9 
  2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) 
    om allmänna förvaltningsdomstolar............. 11 
  2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetsbild- 
    ningslagen (1970:988)......................... 13 
  2.6 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen 
    (1990:324).................................... 14 
  2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1939:299) 
    om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller 
    upplåtelse av fartyg m.m...................... 15 
  2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1940:176) 
    med vissa bestämmelser om fraktfart med sven- 
    ska fartyg.................................... 16 
  2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1957:684) 
    om betalningsväsendet under krigsförhållanden. 17 
  2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1957:686) 
    om taxeringsväsendet under krigsförhållanden 
    m.m........................................... 18 
  2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1959:73) 
    med vissa bestämmelser om inländsk försäk- 
    ringsrörelse vid krig m.m..................... 19 
  2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1959:74) 
    med vissa bestämmelser om utländsk försäk- 
    ringsrörelse här i riket vid krig m.m......... 20 
  2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1960:22) 
    om statlig krigsförsäkring.................... 21 
  2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1962:627) 
    om vissa åtgärder för utnyttjande av vatten- 
    kraft vid krig m.m............................ 22 
  2.15Förslag till lag om ändring i krigshandels- 
    lagen (1964:19)............................... 23 
  2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1971:176) 
    om vissa internationella sanktioner........... 24 
  2.17Förslag till lag om ändring i vallagen 
    (1972:620).................................... 25 
  2.18Förslag till lag om ändring i oljekrislagen 
    (1975:197).................................... 26 
  2.19Förslag till lag om ändring i förfogandelagen 
    (1978:262).................................... 27 
  2.20Förslag till lag om ändring i ransonerings- 
    lagen (1978:268).............................. 28 
  2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) 
    om socialförsäkringsväsendet under krig och 
    krigsfara..................................... 29 
  2.22Förslag till lag om ändring i lagen 
    (1987:1069) om tullfrihet m.m................. 30 
  2.23Förslag till lag om ändring i arbetsrättsliga 
    beredskapslagen (1987:1262)................... 31 
  2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) 
    om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings- 
    myndigheterna och domstolarna under krig eller 
    krigsfara m.m................................. 32 
  2.25Förslag till lag om ändring i utlänningslagen 
    (1989:529).................................... 33 
  2.26Förslag till lag om ändring i prisreglerings- 
    lagen (1989:978).............................. 34 
  2.27Förslag till lag om ändring i lagen 
    (1992:1402) om undanförsel och förstöring..... 35 
  2.28Förslag till lag om ändring i lagen 
    (1992:1602) om valuta- och kreditreglering.... 36 
  2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1995:000) 
    om totalförsvarsplikt......................... 37 
 
3 Ärendet och dess beredning........................ 38 
 
4 Valperiodens längd................................ 39 
 
5 Riksmötet......................................... 41 
 
6 Kostnader ........................................ 43 
 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 
oktober 1994......................................... 44 
 
1 Förslag till riksdagsbeslut 
 
Regeringen föreslår att riksdagen 
  antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i rättegångsbalken, 
2. lag om ändring i föräldrabalken, 
3. lag om ändring i brottsbalken, 
4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 
5. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), 
6. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), 
7. lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall motöverlåtelse 
  eller upplåtelse av fartyg m.m., 
8. lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser omfraktfart med 
  svenska fartyg, 
9. lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet underkrigsförhållan- 
  den, 
10. lag om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet underkrigsförhållan- 
  den m.m., 
11. lag om ändring i lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäk- 
  ringsrörelse vid krig m.m., 
12. lag om ändring i lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäk- 
  ringsrörelse här i riket vid krig m.m., 
13. lag om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring, 
14. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av 
  vattenkraft vid krig m.m., 
15. lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19), 
16. lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella 
  sanktioner, 
17. lag om ändring i vallagen (1972:620), 
18. lag om ändring i oljekrislagen (1975:197), 
19. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262), 
20. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268), 
21. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendetunder krig och 
  krigsfara, 
22. lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m., 
23. lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), 
24. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvalt- 
  ningsmyndigheterna och domstolarna under krig ellerkrigsfara m.m., 
25. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529), 
26. lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978), 
27. lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och 
  förstöring, 
28. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, 
29. lag om ändring i lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt. 
2 Lagtext 
 
Regeringen har följande förslag till lagtext. 
 
2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 
 
 Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken skall ha följande 
lydelse. 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           4 kap. 
           6 §[1] 
 Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen 
eller, i fråga om nämndeman i hovrätt, i länet eller den del därav som hör till 
hovrätten, och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken. Den som är lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, 
åklagare, polisman eller advokat eller den som eljest har till yrke att föra 
andras talan inför rätta får inte vara nämndeman. 
 Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt. 
 Den som fyllt sextio år Den som fyllt sextio år 
eller uppger något    eller uppger något 
giltigt hinder är inte  giltigt hinder är inte 
skyldig att ta emot   skyldig att ta emot 
uppdrag som nämndeman.  uppdrag som nämndeman. 
Den som har avgått som  Den som har avgått som 
nämndeman är inte skyl- nämndeman är inte skyldig 
dig att ta emot nytt   att ta emot nytt uppdrag 
uppdrag förrän efter tre förrän efter fyra år. 
år. 
 Rätten prövar självmant den valdes behörighet. 
 
            8 §[2] 
 En nämndeman väljs för  En nämndeman väljs för 
tre år. Visar      fyra år. Visar 
nämndemannen giltigt   nämndemannen giltigt hin- 
hinder, får rätten    der, får rätten entlediga 
entlediga honom. Även  honom. Även den som fyllt 
den som fyllt sextio år sextio år får avgå som 
får avgå som nämndeman. nämndeman. Upphör en 
Upphör en nämndeman att nämndeman att vara valbar 
vara valbar eller    eller behörig, förfaller 
behörig, förfaller    uppdraget. 
uppdraget. 
 Avgår nämndeman under tjänstgöringstiden, utses ny nämndeman för återstående 
tid. Ändras antalet nämndemän inom domsagan eller länet får nytillträdande 
nämndeman utses för kortare tid än som följer av första stycket. 
_____________________ 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 2. Den nya lydelsen av 4 kap. 6 § skall dock tillämpas första gången efter 
valet år 1998. 
 3. Val enligt den nya lydelsen av 4 kap. 8 § skall äga rum första gången år 
1998. 
 4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre 
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år. 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1991:485. 
 
    [2] Senaste lydelse 1988:616. 
 
2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 
 
 Härigenom föreskrivs att 19 kap. 7 och 8 §§ föräldrabalken skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           19 kap. 
            7 § 
 Överförmyndare, ledamot Överförmyndare, ledamot i 
i överförmyndarnämnd och överförmyndarnämnd och 
ersättare väljas för tre ersättare väljas för fyra 
år, räknade från och med år, räknade från och med 
den 1 januari året efter den 1 januari året efter 
det, då val i hela riket det, då val i hela riket 
av kommunfullmäktige ägt av kommunfullmäktige ägt 
rum.           rum. 
 Avgår sådan ledamot i överförmyndarnämnd som har utsetts vid proportionellt val 
under den för honom bestämda tjänstgöringstiden, inkallas till ledamot den 
ersättare som enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen bör inträda. Den 
ersättare som sålunda har inkallats tjänstgör under den tid som återstått för 
den avgångne. Avgår överförmyndare, ersättare för överförmyndare eller ledamot 
som ej har utsetts vid proportionellt val, anställes fyllnadsval för den 
återstående delen av tjänstgöringstiden. 
 
           8 §[1] 
 Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare skall ha rösträtt 
vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförda i kommunen och får inte vara 
i konkurs eller ha förvaltare. 
 Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får ej vara överförmyndare, ledamot i 
överförmyndarnämnd eller ersättare inom domsagan, om ej regeringen för särskilt 
fall meddelat tillstånd därtill. 
 Ej må annan avsäga sig  Ej må annan avsäga sig 
uppdrag att vara över-  uppdrag att vara 
förmyndare, ledamot i  överförmyndare, ledamot i 
överförmyndarnämnd eller överförmyndarnämnd eller 
ersättare än den som   ersättare än den som under 
under de tre senast   de fyra senast förflutna 
förflutna åren fullgjort åren fullgjort sådant 
sådant uppdrag, den som uppdrag, den som uppnått 
uppnått sextio års ålder sextio års ålder eller den 
eller den som eljest   som eljest uppgiver 
uppgiver förhinder,   förhinder, vilket 
vilket godkännes av   godkännes av kommun- 
kommunfullmäktige.    fullmäktige. 
 
____________________ 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 2. Den nya lydelsen av 19 kap. 8 § skall dock tillämpas första gången efter 
valet år 1998. 
 3. Val enligt den nya lydelsen av 19 kap. 7 § skall äga rum första gången år 
1998. 
 4. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre bestämmelser 
skall vara fyra i stället för tre år. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1991:487. 
 
2.3 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 
 
 Härigenom föreskrivs att 37 kap. 2 § brottsbalken skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
           37 kap. 
           2 §[1] 
 Regeringen förordnar ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna. 
Vice ordföranden tjänstgör vid förfall för ordföranden i dennes ställe. Vid 
förfall för både ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare 
av Kriminalvårdsstyrelsen. Ordföranden, vice ordföranden och tillfällig 
ersättare skall vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare. 
 Övriga ledamöter utses  Övriga ledamöter utses 
genom val. För dessa   genom val. För dessa väljs 
väljs lika många ersätta-lika många ersättare. Val 
re. Val förrättas av   förrättas av kom- 
kommunfullmäktige, om  munfullmäktige, om 
övervakningsnämndens   övervakningsnämndens 
verksamhetsområde    verksamhetsområde 
omfattar endast en    omfattar endast en 
kommun, och annars av  kommun, och annars av 
landstinget. Om det   landstingsfullmäktige. Om 
inom nämndens      det inom nämndens verk- 
verksamhetsområde även  samhetsområde även finns 
finns kommun som ej   en kommun som ej ingår i 
ingår i         ett landsting, förrättas 
landstingskommun, för-  valet av 
rättas valet av     landstingsfullmäktige och 
landstinget och     kommunfullmäktige med den 
kommunfullmäktige med  fördelning dem emellan 
den fördelning dem    som länsstyrelsen 
emellan som länssty-   bestämmer efter befolk- 
relsen bestämmer efter  ningstalen. Ingår flera 
befolkningstalen. Ingår län eller delar av län i 
flera län eller delar av övervakningsnämnds 
län i övervakningsnämnds verksamhetsområde, fast- 
verksamhetsområde,    ställer regeringen efter 
fastställer re- geringen samma grunder antalet 
efter samma grunder   ledamöter och ersättare för 
antalet ledamöter och  varje län eller del av 
ersättare för varje län län. 
eller del av län.     Landstingsfullmäktiges 
             och kommunfullmäktiges 
 Landstingets och    val av ledamöter eller 
kommunfullmäktiges val  ersättare skall vara 
av ledamöter eller    proportionellt, om det 
ersättare skall vara   begärs av minst så många 
proportionellt, om det  ledamöter i landstings- 
begärs av minst så många fullmäktige eller kom- 
ledamöter i landstinget munfullmäktige som 
eller kommunfullmäktige motsvarar den kvot, 
som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet 
vilken erhålls om    närvarande ledamöter delas 
antalet närvarande    med det antal personer 
ledamöter delas med det som valet avser, ökat med 
antal personer som    1. Om kvoten är ett 
valet avser, ökat med 1. brutet tal, skall den 
Om kvoten är ett brutet avrundas till närmast 
tal, skall den avrundas högre hela tal. Om för- 
till närmast högre hela farandet vid sådant 
tal. Om förfarandet vid proportionellt val finns 
sådant proportionellt  bestämmelser i lagen 
val finns bestämmelser i (1992:339) om propor- 
lagen (1955:138) om   tionellt valsätt. Om 
proportionellt val- sätt ersättarna inte väljs 
vid val inom landsting, proportionellt, skall 
kommunfullmäktige m.m.  vid valet även den 
Om ersättarna inte väljs ordning bestämmas, i 
proportionellt, skall  vilken de skall kallas 
vid valet även den    till tjänstgöring. 
ordning bestämmas, i 
vilken de skall kallas 
till tjänstgöring. 
 Ledamot och annan än   Ledamot och annan än 
tillfällig ersättare   tillfällig ersättare utses 
utses för tre år. Om en för fyra år. Om en ledamot 
ledamot som har utsetts som har utsetts vid pro- 
vid proportionellt val  portionellt val avgår före 
avgår före tidens utgång,tidens utgång, inträder en 
inträder en ersättare  ersättare enligt den 
enligt den ordning    ordning mellan ersättarna 
mellan ersättarna som  som har bestämts vid 
har bestämts vid valet. valet. Avgår en ledamot 
Avgår en ledamot eller  eller ersättare som inte 
ersättare som inte har  har utsetts vid 
utsetts vid       proportionellt val, 
proportionellt val,   utses en ny ledamot 
utses en ny ledamot   eller ersättare för 
eller ersättare för   återstoden av tiden. 
återstoden av tiden.   Tillfällig ersättare 
Tillfällig ersättare   förordnas för högst sex 
förordnas för högst sex månader. 
månader. 
 Då ledamot eller ersättare skall utses skall övervakningsnämnden göra anmälan 
därom till den som skall utse honom. 
 
____________________ 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 2. Val enligt den nya bestämmelsen skall äga rum första gången år 1998. 
 3. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre bestämmelser 
skall vara fyra i stället för tre år. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1983:240. 
 
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt- 
ningsdomstolar 
 
 Härigenom föreskrivs att 20 och 21 §§ lagen (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar[1] skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse[2]   Föreslagen lydelse 
 
           20 §[3] 
 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är 
folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 
kap. 7 § föräldrabalken. 
 Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under länsstyrelse 
lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket får inte 
vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat 
eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av 
skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd och icke lagfaren ledamot av 
Försäkringsöverdomstolen. 
 Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt. 
 Den som har fyllt    Den som har fyllt 
sextio år eller uppger  sextio år eller uppger 
något giltigt hinder är något giltigt hinder är 
inte skyldig ta emot   inte skyldig ta emot 
uppdrag som nämndeman.  uppdrag som nämndeman. 
Den som har avgått som  Den som har avgått som 
nämndeman är inte skyl- nämndeman är inte skyldig 
dig att ta emot nytt   att ta emot nytt uppdrag 
uppdrag förrän efter tre förrän efter fyra år. 
år. 
 Rätten prövar självmant den valdes behörighet. 
 
           21 §[4] 
 Nämndemän i kammarrätt  Nämndemän i kammarrätt och 
och länsrätt utses för  länsrätt utses för fyra år. 
tre år. Om en nämndeman Om en nämndeman visar 
visar giltigt hinder,  giltigt hinder, får rätten 
får rätten entlediga   entlediga honom. Den som 
honom. Den som har fyllt har fyllt sextio år har 
sextio år har rätt att  rätt att frånträda 
frånträda uppdraget.   uppdraget. Upphör en 
Upphör en nämndeman att nämndeman att vara valbar 
vara valbar eller    eller behörig, förfaller 
behörig, förfaller    uppdraget. 
uppdraget. 
 Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i länsrätt vid 
behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152). 
 När ledighet uppkommer, utses ny nämndeman för den tid som återstår. Ändras 
antalet nämndemän, får nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som 
följer av första stycket. 
 
____________________ 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter valet år 
1998. 
 3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången år 1998. 
 4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre 
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Lagen omtryckt 1981:1323. 
 
    [2] Ny lydelse av 20 § föreslås också i prop. 
    1994/95:27. 
 
    [3] Senaste lydelse 1993:349. 
 
    [4] Senaste lydelse 1988:617. 
 
2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) 
 
 Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988)[1] 
skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           4 kap. 
            2 § 
 Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. God man skall inom kommunen vara 
valbar till nämndeman i tingsrätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. 
 God man utses för tre  God man utses för fyra 
år. Upphör god man att  år. Upphör god man att 
vara valbar, är     vara valbar, är uppdraget 
uppdraget förfallet.   förfallet. 
 Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag som nämndeman 
och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång fortfarande tjänstgöra äger 
motsvarande tillämpning i fråga om god man. 
 Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män. 
 
__________________ 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998. 
 3. Löpande uppdragsperiod för god man som har valts enligt äldre bestämmelser 
skall vara fyra i stället för tre år. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Lagen omtryckt 1992:1212. 
 
2.6 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) 
 
 Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           2 kap. 
            6 § 
 Ordföranden och vice   Ordföranden och vice 
ordföranden i      ordföranden i 
skattenämnden skall vara skattenämnden skall vara 
tjänstemän vid      tjänstemän vid 
skattemyndighet. De   skattemyndighet. De 
förordnas av       förordnas av 
Riksskatteverket för   Riksskatteverket för högst 
högst tre år i taget.  fyra år i taget. 
 Chefen för skattemyndigheten får träda in som ordförande i skattenämnden vid 
behandling av ärende som med hänsyn till dess särskilda beskaffenhet kräver hans 
medverkan. 
 Regeringen eller den   Regeringen eller den 
myndighet som      myndighet som regeringen 
regeringen bestämmer   bestämmer fastställer det 
fastställer det antal  antal övriga ledamöter i 
övriga ledamöter i    skattenämnden som skall 
skattenämnden som skall finnas vid varje 
finnas vid varje skatte- skattekontor. Sådana 
kontor. Sådana leda-   ledamöter väljs för högst 
möter väljs för högst  fyra år. För val av dessa 
tre år. För val av dessa ledamöter gäller 
ledamöter gäller     bestämmelserna i 7 kap. 
bestämmelserna i 7 kap. 5-7 §§. 
5-7 §§. 
 
_____________________ 
 
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998. 
 3. Löpande uppdragsperiod för de ledamöter som har valts enligt äldre 
bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år. 
 
2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot 
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot 
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 kap. 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna 
i 2-4 §§ skall tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det 
ställning eller god-   underställningen skedde, 
känner riksdagen inte  upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det under- 
ställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 
____________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1419. 
 
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om 
fraktfart med svenska fartyg 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om 
fraktfart med svenska fartyg skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse 
 
                    1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 och 3 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2 och 3 §§ skall 
tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det 
ställning eller god-   underställningen skedde, 
känner riksdagen inte  upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det under- 
ställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1418. 
 
2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under 
krigsförhållanden 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1957:684) om betalningsväsendet under 
krigsförhållanden skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2, 4 och 5 §§ 
skall tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det 
ställning eller god-   underställningen skedde, 
känner riksdagen inte  upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 När bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas, gäller inte bestämmelser i lag 
eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot 
föreskrifter som meddelats med stöd av dem. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1415. 
 
2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under 
krigsförhållanden m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under 
krigsförhållanden m.m. skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-6 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-6 §§ skall 
tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det 
ställning eller god-   underställningen skedde, 
känner riksdagen inte  upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 När bestämmelserna i 2-6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser i lag 
eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot 
föreskrifter som meddelats med stöd av dem. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1414. 
 
2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om 
inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk 
försäkringsrörelse vid krig m.m. skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-13 och 17 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-13 och 17 §§ 
skall tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det 
ställning eller god-   underställningen skedde, 
känner riksdagen inte  upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1412. 
 
2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om 
utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk 
försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-14 och 19 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 
2-14 och 19 §§ skall tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det under- 
ställning eller god-   ställningen skedde, upphör 
känner riksdagen inte  föreskriften att gälla. 
föreskriften inom två 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1411. 
 
2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring skall 
ha följande lydelse. 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-4 §§ skall 
tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det under- 
ställning eller god-   ställningen skedde, upphör 
känner riksdagen inte  föreskriften att gälla. 
föreskriften inom två 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1413. 
 
2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för 
utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande 
av vattenkraft vid krig m.m. skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd 
till vissa företag i vatten tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 
denna lag om meddelande av tillstånd till vissa företag i vatten skall 
tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det 
ställning eller god-   underställningen skedde, 
känner riksdagen inte  upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1426. 
 
2.15Förslag till lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19) 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 § krigshandelslagen (1964:19) skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-9 §§ tillämpas. 
 Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 
2-9 §§ skall tillämpas. 
 Föreskrift enligt andra Föreskrift enligt andra 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte inte inte underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen inte 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker inte under-  månader från det under- 
ställning eller god-   ställningen skedde, upphör 
känner riksdagen inte  föreskriften att gälla. 
föreskriften inom två 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1424. 
2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella 
sanktioner 
 Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1971:176) om vissa internationella 
sanktioner skall ha följande lydelse. 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 §[1] 
 I den mån det påkallas med anledning av beslut som fattats eller rekommendation 
som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd i överensstämmelse med Förenta 
nationernas stadga kan regeringen förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas. 
 Regeringen får också förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas om samarbetet 
med Europeiska gemenskaperna (EG) eller inom Europeiska säkerhetskonferensen 
(ESK) för att främja internationell fred och säkerhet påkallar det och om det är 
ett svenskt intresse att sådana åtgärder som avses i de nämnda bestämmelserna 
införs utan dröjsmål. 
 Ett förordnande för-   förordnande förfaller, 
faller, om det inte inom om det inte inom en månad 
en månad eller, om riks- underställs riksdagen för 
möte inte pågår, inom  prövning av frågan 
en månad från början av huruvida det skall bestå 
nästkommande möte    och om det inte inom två 
underställs riksdagen  månader från det under- 
för prövning av frågan  ställningen skedde 
huruvida det skall bestå godkänns av riksdagen. 
och om det inte inom två 
månader från det under- 
ställningen skedde 
godkänns av riksdagen. 
 Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis återkallas 
eller förfaller eller om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande 
inte längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån 
upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter. 
 
____________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Senaste lydelse 1992:1257. 
 
2.17Förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620) 
 
 Härigenom föreskrivs att 15 kap. 3 § vallagen (1972:620)[1] skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           15 kap. 
            3 § 
 Valprövningsnämnden   Valprövningsnämnden skall 
skall granska bevis för granska bevis för 
riksdagsledamot och   riksdagsledamot och 
ersättare och därvid   ersättare och därvid pröva 
pröva om beviset blivit om beviset blivit 
utfärdat i enlighet med utfärdat i enlighet med 1 
1 §. Granskningen skall §. Granskningen skall 
vara avslutad senast   vara avslutad senast da- 
dagen innan den riksdag gen innan den riksdag 
till vilken valet skett till vilken valet skett 
samlas till riksmöte   samlas till riksmöte 
eller, i fråga om bevis eller, i fråga om bevis 
som kommer in till Val- som kommer in till 
prövningsnämnden medan  Valprövningsnämnden 
riksmöte pågår, så snart därefter, så snart det kan 
det kan ske. Berättelse ske. Berättelse om 
om granskningen skall  granskningen skall oför- 
ofördröjligen överlämnas dröjligen överlämnas till 
till riksdagens talman. riksdagens talman. 
__________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Vallagen omtryckt 1994:287. 
 
2.18Förslag till lag om ändring i oljekrislagen (1975:197) 
 
 Härigenom föreskrivs att 2 § oljekrislagen (1975:197)[1] skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
            2 § 
 Skall Sverige fullgöra skyldighet att begränsa oljekonsumtionen enligt 
artiklarna 13 och 14 i det avtal som anges i 1 §, får regeringen föreskriva, att 
bestämmelserna i 6-9 §§ ransoneringslagen (1978:268), helt eller delvis, skall 
äga tillämpning under viss tid, högst ett år varje gång. 
 Föreskrift som avses i  Föreskrift som avses i 
första stycket skall   första stycket skall inom 
inom en månad eller, om en månad underställas 
riksmöte ej pågår, inom riksdagen för dess 
en månad från början av prövning huruvida 
nästkommande riksmöte  föreskriften skall bestå. 
underställas riksdagen  Underlåtes detta eller 
för dess prövning    godkänner riksdagen ej 
huruvida föreskriften  föreskriften inom två 
skall bestå. Underlåtes månader från det 
detta eller godkänner  underställningen har 
riksdagen ej       skett, är föreskriften 
föreskriften inom två  förfallen. 
månader från det 
underställningen har 
skett, är föreskriften 
förfallen. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Lagen omtryckt 1978:269. 
 
2.19Förslag till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262) 
 
 Härigenom föreskrivs att 2 § förfogandelagen (1978:262) skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           2 §[1] 
 Regeringen får föreskriva att 4-6 §§ helt eller delvis skall tilllämpas från 
tidpunkt som regeringen bestämmer, 
 1. om riket är i     1. om Sverige är i 
krigsfara,        krigsfara, 
 2. om det råder sådana  2. om det råder sådana 
utomordentliga      utomordentliga 
förhållanden som är för- förhållanden som är för- 
anledda av krig eller  anledda av att det är 
av krigsfara vari riket krig utanför Sveriges 
har befunnit sig och om gränser eller av att 
det till följd av dessa Sverige har varit i krig 
förhållanden föreligger eller krigsfara och om 
knapphet eller      det till följd av dessa 
betydande fara för    förhållanden föreligger 
knapphet inom riket på  knapphet eller betydande 
egendom av vikt för   fara för knapphet inom 
totalförsvaret eller   riket på egendom av vikt 
folkförsörjningen,    för totalförsvaret eller 
             folkförsörjningen, 
 3. om det befinnes nödvändigt att med hänsyn till försvarsberedskapen inkalla 
värnpliktiga till tjänstgöring med stöd av 27 § 2 mom. eller 28 § 1 mom. värn- 
pliktslagen (1941:967). 
 Föreskrift enligt första Föreskrift enligt första 
stycket skall      stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte ej  ej underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen ej 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker ej under-   månader från det under- 
ställning eller god-   ställning skedde, upphör 
känner riksdagen ej   föreskriften att gälla. 
föreskriften inom två 
månader från det 
underställning skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
 
__________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
    **Fotnot** 
    [1] Ny lydelse föreslås också i prop. 1994/95:6. 
 
2.20Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268) 
 
 Härigenom föreskrivs att 3 § ransoneringslagen (1978:268) skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           3 § 
 Föreskrift enligt 2 §  Föreskrift enligt 2 § 
första stycket skall   första stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det den utfärdades det den utfärdades. Sker 
eller, om riksmöte ej  ej underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen ej 
närmast följande riks-  föreskriften inom två 
möte. Sker ej under-   månader från det un- 
ställning eller god-   derställningen skedde, 
känner riksdagen ej   upphör föreskriften att 
föreskriften inom två  gälla. 
månader från det 
underställningen skedde, 
upphör föreskriften att 
gälla. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet 
under krig och krigsfara 
 
 Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet 
under krig och krigsfara skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
            2 § 
 Regeringen får föreskriva att 4-11 §§ helt eller delvis skall tillämpas från 
den tidpunkt som regeringen bestämmer 
 1. om riket är i krigs- 1. om Sverige är i 
fara,          krigsfara, 
 2. om det råder sådana  2. om det råder sådana 
utomordentliga      utomordentliga 
förhållanden som är för- förhållanden som är för- 
anledda av krig eller  anledda av att det är 
av krigsfara som riket  krig utanför Sveriges 
har befunnit sig i.   gränser eller av att 
             Sverige har varit i krig 
             eller krigsfara. 
 Föreskrifter enligt   Föreskrifter enligt 
första stycket skall   första stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det de beslutades  det de beslutades. Sker 
eller, om riksmöte ej  ej underställning eller 
pågår, från början av  godkänner riksdagen ej 
närmast följande riks-  föreskrifterna inom två 
möte. Sker ej under-   månader från det un- 
ställning eller god-   derställning skedde, 
känner riksdagen ej   upphör föreskrifterna att 
föreskrifterna inom två gälla. 
månader från det under- 
ställning skedde, upphör 
föreskrifterna att 
gälla. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. skall ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           3 § 
 Om det föreligger särskilda förhållanden, får regeringen meddela föreskrifter 
om att en vara vid förtullning skall beläggas med särskild tull. 
 Föreskrifter enligt   Föreskrifter enligt 
första stycket skall   första stycket skall 
underställas riksdagens underställas riksdagens 
prövning inom en månad  prövning inom en månad från 
från det att föreskrif- det att föreskrifterna 
terna meddelats eller,  meddelats. Om under- 
om riksmöte inte pågår, ställning inte sker eller 
från början av när-   riksdagen inte godkänner 
mast följande riksmöte. föreskrifterna inom två 
Om underställning inte  månader från det att un- 
sker eller riksdagen   derställning skedde, 
inte godkänner före-   upphör föreskrifterna att 
skrifterna inom två   gälla. 
månader från det att 
underställning skedde, 
upphör föreskrifterna 
att gälla. 
 Om det inte längre föreligger förhållanden som avses i första stycket, skall 
regeringen upphäva föreskrifterna. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.23Förslag till lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) 
 
 Härigenom föreskrivs att 2 § arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) skall 
ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
            2 § 
 Regeringen får föreskriva att 5-9 §§ helt eller delvis skall tillämpas från den 
tidpunkt som regeringen bestämmer 
 1. om riket är i krigs-  1. om Sverige är i 
fara,          krigsfara, 
 2. om det råder sådana  2. om det råder sådana 
utomordentliga      utomordentliga 
förhållanden som är för- förhållanden som är för- 
anledda av krig eller  anledda av att det är 
av krigsfara som riket  krig utanför Sveriges 
har befunnit sig i.   gränser eller av att 
             Sverige har varit i krig 
             eller krigsfara. 
 Föreskrift enligt för- Föreskrift enligt första 
sta stycket måste inom  stycket måste inom en 
en månad underställas  månad underställas 
riksdagen. Pågår inte  riksdagen. Föreskriften 
riksmöte, räknas tiden  upphör att gälla, om den 
från det nästa möte bör- inte underställs 
jar. Föreskriften upphör riksdagen i rätt tid 
att gälla, om den inte  eller om riksdagen inte 
underställs riksdagen i godkänner den inom två 
rätt tid eller om riks- månader från underställ- 
dagen inte godkänner den ningen. 
inom två månader från 
underställningen. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
 
 Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. skall 
ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           3 § 
 En föreskrift enligt 2  En föreskrift enligt 2 § 
§ andra stycket skall  andra stycket skall 
underställas riksdagen  underställas riksdagen 
inom en månad från ut-  inom en månad från ut- 
färdandet. Om riksmöte  färdandet. 
inte pågår då, räknas 
tiden från början av 
nästa riksmöte. 
 Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksdagen i rätt tid 
eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då 
underställningen skedde. 
 Regeringen skall föreskriva att bestämmelserna i 5-37 §§ inte skall tillämpas, 
när det inte längre råder sådana förhållanden som avses i 2 § första och andra 
styckena. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.25Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
 
 Härigenom föreskrivs att 12 kap. 5 § utlänningslagen (1989:529)[1] skall ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           12 kap. 
            5 § 
 En föreskrift enligt 4  En föreskrift enligt 4 § 
§ 4 eller 5 som har   4 eller 5 som har 
meddelats i andra fall  meddelats i andra fall än 
än då Sverige är i krig då Sverige är i krig skall 
skall underställas    underställas riksdagen 
riksdagen inom en månad inom en månad från 
från ikraftträdandet. Om ikraftträdandet. 
riksmöte inte pågår då, 
räknas tiden från början 
av nästa riksmöte. 
 Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksdagen i rätt tid 
eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då 
underställningen skedde. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
    **Fotnot** 
    [1] Lagen omtryckt 1994:515. 
 
2.26Förslag till lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978) 
 
 Härigenom föreskrivs att 11 § prisregleringslagen (1989:978) skall ha följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           11 § 
 En föreskrift med stöd  En föreskrift med stöd av 
av 7, 8 eller 9 § skall 7, 8 eller 9 § skall 
underställas riksdagen  underställas riksdagen för 
för prövning inom en   prövning inom en månad från 
månad från det att den  det att den utfärdades. 
utfärdades. Om riksmöte 
inte pågår, skall före- 
skriften underställas 
riksdagen inom en månad 
från början av närmast 
följande riksmöte. 
 Föreskriften upphör att gälla, om 
- den inte underställs riksdagen inom föreskriven tid, eller 
- riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att den 
underställdes. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och 
förstöring 
 
 Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring 
skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           3 § 
 En föreskrift enligt 2  En föreskrift enligt 2 § 
§ skall underställas   skall underställas 
riksdagens prövning inom riksdagens prövning inom 
en månad från det att  en månad från det att den 
den utfärdades eller, om utfärdades. 
riksmöte inte pågår, 
inom en månad från bör- 
jan av närmast följande 
riksmöte. 
 Föreskriften upphör att gälla, om 
 1. den inte underställs riksdagen inom angiven tid, 
 2. riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att den 
underställdes. 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kredit- 
reglering 
 
 Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1992:1602) om valuta- och kredit- 
reglering skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse 
 
           1 kap. 
           3 § 
 Varje förordnande    Varje förordnande enligt 
enligt 1 §, 2 kap. 2 §  1 §, 2 kap. 2 § andra 
andra stycket eller 6 § stycket eller 6 § eller 3 
eller 3 kap. 2 § tredje kap. 2 § tredje stycket 
stycket skall inom en  skall inom en månad från 
månad från beslutet   beslutet underställas 
underställas riksdagen  riksdagen för godkännande. 
för godkännande. Om   Om så inte sker inom rätt 
riksmöte inte pågår,   tid, upphör förordnandet 
skall förordnandet    att gälla. 
underställas riksdagen 
inom en månad från bör- 
jan av det närmast 
följande riksmötet. Om 
så inte sker inom rätt 
tid, upphör förordnandet 
att gälla. 
 
___________________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
 
2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt 
 
 Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt 
skall ha följande lydelse. 
 
Lydelse enligt prop. 1994/95:6 Föreslagen lydelse 
 
           11 kap. 
            1 § 
 Vid Totalförsvarets pliktverk skall det finnas en eller flera inskriv- 
ningsnämnder för att genomföra förnyad prövning av vissa beslut av verket. 
 Inskrivningsnämnden   Inskrivningsnämnden 
består av en ordförande består av en ordförande 
som utses av verket,   som utses av verket, och 
och valda ledamöter till valda ledamöter till det 
det antal som      antal som regeringen 
regeringen föreskriver. föreskriver. För varje 
För varje landsting,   landsting, eller kommun 
eller kommun som inte  som inte ingår i ett 
ingår i ett landsting,  landsting, inom 
inom           inskrivningsnämndens 
inskrivningsnämndens   verksamhetsområde skall 
verksamhetsområde skall minst en ledamot väljas. 
minst en ledamot väljas. De valda ledamöterna 
De valda ledamöterna   utses för fyra år av de 
utses för tre år av de  landsting och kommuner 
landsting och kommuner  som skall vara företrädda 
som skall vara före-   i nämnden. För ordföranden 
trädda i nämnden. För  och de valda ledamöterna 
ordföranden och de valda skall det finnas 
ledamöterna skall det  ersättare. Dessa utses på 
finnas ersättare. Dessa samma sätt som de ordi- 
utses på samma sätt som narie ledamöterna. 
de ordinarie ledamöterna. 
 
3 Ärendet och dess beredning 
 
I propositionen (1993/94:115) Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor 
föreslås att mandatperioden för riksdag, landstings- och kommunfullmäktige skall 
förlängas till fyra år med början från och med 1994 års ordinarie val. I 
propositionen föreslås ändring i bl.a. 3 kap. 3 § regeringsformen och 5 kap. 5 § 
kommunallagen (1991:900). Riksdagen har som vilande antagit ändringen i rege- 
ringsformen samt antagit ändringen i kommunallagen och några ytterligare av 
konstitutionsutskottet framlagda förslag bet. 1993/94:KU44, rskr. 1993/94:425, 
SFS 1994:695 och 998). Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 1995. 
Konstitutionsutskottet anförde att det utgick från att regeringen i andra frågor 
som har anknytning till riksdagens ordinarie valperiod och de kommunala mandat- 
tiderna noga överväger behovet av ändringar och lägger fram de förslag för 
riksdagen som anses nödvändiga (betänkandet s. 15). 
 Riksdagen har vidare - i vissa delar som vilande - antagit Riksdagsutredningens 
förslag om förlängning av riksmötet m.m. och som sin mening gett regeringen till 
känna vad utskottet har anfört om viss följdlagstiftning (1993/94:TK1, 2 och 3, 
bet. 1993/94:KU18, rskr. 1993/94:425). Lagändringarna innebär att nuvarande 
bestämmelser om lagtima och urtima riksmöte utmönstras och att i stället 
riksmöte alltid skall pågå. Även dessa ändringar skall träda i kraft den 
1 januari 1995 och motiverar ändringar i ett stort antal andra författningar, 
främst sådana som hänvisar till den situationen att riksmöte inte pågår. Riks- 
dagen har gett regeringen till känna att förslag till följdlagstiftning bör 
läggas fram av regeringen med undantag för vissa riksdagsinterna författningar. 
 I denna proposition behandlar regeringen frågan om de följdändringar som kan 
vara aktuella med anledning av förlängningen av valperioden och riksmötet. 
 Regeringen kommer i ett annat sammanhang att lägga fram förslag om de ändringar 
som aktualiseras med anledning av slopandet av rätten för finans- och 
skatteutskotten att besluta om skatt då riksmöte inte pågår, vilket berör 
skattefullmakter (jfr bet. 1993/94:KU18 s. 18). I samband med förslag om 
ändringar i den nya mervärdesskattelagen (1994:200) kommer regeringen att ta upp 
följdändringar i den lagen av samma slag som de som läggs fram i denna proposi- 
tion. Så kommer även att ske med vissa ändringar inom socialförsäkringsområdet. 
I proposititionen (1994/95:6) Totalförsvarsplikt föreslås bl.a. en ny lag om 
totalförsvarsplikt. Genom lagen om totalförsvarsplikt, som föreslås träda i 
kraft den 1 juli 1995, föreslås flera andra lagar upphävda. I dessa finns 
bestämmelser som har samband med riksmötets och valperiodens längd. Här kan 
nämnas 10 § lagen (1987:1262) om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen, 1 § 
allmänna tjänstepliktslagen (1959:83), 1 § lagen (1973:861) om lokal 
kristidsförvaltning, 2 § lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjuk- 
vårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. samt 10 § värnpliktslagen (1941:967). 
Vidare föreslås i propositionen (1994/95:7) Lag om civilt försvar att lagen 
(1973:861) om lokal kristidsförvaltning upphävs. Nu nämnda lagrum, förutom det i 
värnpliktslagen, innehåller särbestämmelser för det fall att riksmöte inte 
pågår. Enligt regeringens bedömning är det inte nödvändigt att vidta redaktio- 
nella ändringar av dessa bestämmelser som föreslås bli upphävda inom kort. Rege- 
ringen lägger därför inte fram några förslag till sådana ändringar i denna 
proposition. Inte heller föreslår regeringen någon ändring i värnpliktslagen om 
mandatperioden för ledamöter i inskrivningsnämnd, eftersom det också föreslås 
att värnpliktslagen skall upphävas. 
 En förlängning av valperioden får även betydelse för bestämmelserna om det 
statliga partistödet (lagen [1972:625] om statligt stöd till politiska partier). 
Regeringen återkommer till detta i annat sammanhang. 
 Regeringen avser att senare ta upp även frågan om förlängning av mandatperioden 
för ledamöter m.fl. i bl.a. länsstyrelser (förordning [1990:1510] med 
länsstyrelseinstruktion) och polisstyrelser (polisförordningen, 1984:730). 
Sådana ändringar kan regeringen besluta själv. 
 Lagstiftning som rör riksdagens interna arbete behandlar regeringen inte. Det 
gäller bl.a. lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens för- 
valtningskontor, lagen (1987:518) med instruktion för riksdagens revisorer, 
lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter 
och organ samt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. 
Det får ankomma på riksdagen själv att ta initiativ till ändringarna i denna 
lagstiftning. 
 
Lagrådet 
 
Vissa av de nu framlagda lagförslagen är sådana att Lagrådets yttrande i och för 
sig bör inhämtas enligt 8 kap. 18 § regeringsformen. Med hänsyn till de 
föreslagna ändringarnas karaktär - byte från tre till fyra år beträffande 
mandatperioden o.d. och borttagande av särbestämmelser för fallet att riksmöte 
inte pågår - finner regeringen att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 
Lagrådets yttrande över förslagen har därför inte inhämtats. 
 
4 Valperiodens längd 
 
Regeringens förslag: Tjänstgöringstiden för nämndemän, 
ledamöter i övervakningsnämnder, skattenämnder och för 
ordförande och ledamot i överförmyndarnämnder m.m. 
skall nu förlängas till fyra år. 
 
 Skälen för regeringens förslag: Om riksdagen slutligt antar det vilande 
förslaget om att förlänga perioden mellan ordinarie val till riksdagen från tre 
till fyra år, kommer nästa ordinarie val till riksdagen att äga rum år 1998 och 
mandatperioden för de nyligen valda ledamöterna att vara fyra i stället för tre 
år. Vidare kommer, med de antagna ändringarna i kommunallagen m.m. (se bet. 
1993/94:KU44 s. 48 ff.), förlängning ske av mandattiden för ledamöter m. fl. i 
kommunfullmäktige, för ledamöter i styrelserna för kommuner och landsting, för 
borgarråden, revisorerna och för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige i 
kommunalförbund. Dessa förlängningar av valperioden och mandattiderna har be- 
tydelse i vissa andra hänseenden. I konstitutionsutskottets betänkande anförs, 
som tidigare nämnts, att utskottet utgår från att regeringen i andra frågor som 
har anknytning till riksdagens ordinarie valperiod och de kommunala man- 
dattiderna noga överväger behovet av ändringar och lägger fram de förslag till 
riksdagen som anses nödvändiga (betänkandet s. 15). 
 Nämndemän vid allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar utses för 
tre år. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att på nytt ta emot ett 
uppdrag som nämndeman förrän efter tre år (4 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken 
och 20 och 21 §§ lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar). Sedan 
slutet av 1800-talet har nämndemän valts av en politisk församling. Valet 
förrättas av landstingsfullmäktige (eller av landstingsfullmäktige och kommun- 
fullmäktige enligt viss fördelning i vissa fall). Nämndemännen utses från en 
personkrets som föreslagits av de i valförsamlingen företrädda politiska 
partierna. Som 1993 års Domarutredning anför i sitt betänkande (SOU 1994:99) 
Domaren i Sverige inför framtiden Del A (s. 302 f.), skulle de på detta sätt 
utsedda nämndemännen därmed kunna ses som en länk mellan de politiska instan- 
serna och rättskipningen. 
 Domarutredningen har inte föreslagit några större förändringar i fråga om hur 
nämndemän väljs. Däremot har utredningen - mot bakgrund av ett konstaterande att 
uppdraget inte är politiskt till sin karaktär - föreslagit att mandatperioden 
för nämndemännen bör särskiljas från valkorporationens (betänkandet s. 307 ff.). 
Efter att ha konstaterat att den tidigare sexåriga mandatperioden kortats ned 
till tre år för att underlätta rekryteringen och att en fördubbling av 
mandatperioden därför inte kan ses som en lyckad lösning, nämner utredningen som 
ett tänkbart förslag, att nämndemännens mandatperiod även i fortsättningen är 
treårig, även om valperioden i de politiska församlingarna förlängs till fyra 
år. Å andra sidan framhåller utredningen att de anser att nämndemännen bör 
väljas för en period av samma längd som valförsamlingens men att valet bör 
förläggas så att mandatperioden påbörjas vid den tidpunkt då hälften av 
valförsamlingens mandatperiod gått ut (se betänkandet s. 309). 
 Domarutredningens betänkande remissbehandlas för närvarande. Beredningsarbetet 
bör inte föregripas i detta sammanhang. Någon ändring av det mera genomgripande 
slag som Domarutredningen diskuterar av bestämmelserna om nämndemännens mandat- 
period bör därför inte nu vidtas utan mandatperioden nu förlängas till fyra år. 
Det fortsatta arbetet i Domarutredningen kan sedermera leda till nya ändringar i 
bestämmelserna. 
 Det finns andra författningar om nämnder m.m. som innehåller bestämmelser om 
att ordföranden och ledamöter utses för en period om tre år. Här skall nämnas 
övervakningsnämnd (37 kap. 2 § brottsbalken), god man vid fastighets- 
bildningsförrättning (4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen, 1970:988), ordförande 
och ledamöter i skattenämnd (2 kap. 6 § taxeringslagen, 1990:324) samt överför- 
myndare och ledamot i överförmyndarnämnd (19 kap. 7 § föräldrabalken). Med 
hänsyn till vad som nyss sagts om nämndemännens mandatperiod bör en förlängning 
av mandatperioden även i dessa fall nu föreslås. Samtidigt föreslås några redak- 
tionella ändringar i 37 kap. 2 § brottsbalken. 
 I propositionen (1994/95:6) Totalförsvarsplikt föreslås att värnpliktslagen 
upphävs den 1 juli 1995. Som anförts i avsnitt 3 underlåter regeringen att lägga 
fram förslag till ändring i värnspliktslagen. Den nyss nämnda propositionen 
innehåller emellertid i förslaget till lag om totalförsvarsplikt en motsvarighet 
till 10 § värnpliktslagen som innebär att de valda ledamöterna i 
inskrivningsnämnd skall utses för tre år. Av de skäl som anförs i denna 
proposition bör även förslaget till bestämmelse i lagen om totalförsvarsplikt 
anpassas till valperiodens längd. 
 De nämndemän som avses i 21 kap. 8 och 10 §§ fastighetstaxeringslagen 
(1977:1152) har inte sådan anknytning till riksdagens ordinarie valperiod eller 
de kommunala mandattiderna att en ändring av dessa nämndemäns mandatperiod är 
påkallad i detta sammanhang. Regeringen gör samma bedömning när det gäller de 
särskilda ledamöter som skall ingå i rätten vid behandling av kommunalbesvärsmål 
(13 a och b §§ lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar). 
 För val som förrättas under år 1994 föreslås att den nya tjänstgöringstiden om 
fyra år skall gälla. Detta framgår av den föreslagna övergångsbestämmelsen. Det 
föreslås således samma ordning som riksdagen beslutat om för riksdagen och 
kommunala församlingar. 
 
5 Riksmötet 
 
Regeringens förslag: De bestämmelser slopas som 
särreglerar förhållanden under tid som riksmöte pågår 
respektive inte pågår. 
 
 Regeringens skäl för förslagen: Den nya ordningen i fråga om riksmötets längd 
innebär i huvudsak följande. Ett riksmöte pågår till dess ett nytt riksmöte bör- 
jar (nya 1 kap. 2 § riksdagsordningen, RO). Riksdagen blir därigenom alltid 
samlad och lagtima riksmöte pågår alltid. Urtima och lagtima riksmöte slopas 
således. Talmannen beslutar vilka längre uppehåll som skall göras i kammarens 
arbete (plenifria veckor) under ett riksmöte. Om regeringen har förordnat om 
extra val kan talmannen besluta att uppehåll skall göras i kammarens arbete för 
återstående tid av valperioden. Om talmannen kallar till sammanträde avbryts 
uppehållet, vilket skall ske om regeringen eller 115 av riksdagens ledamöter 
begär det (2 kap. 6 § RO). Riksdagens sommaruppehåll blir kortare, men i gengäld 
kan plenifria veckor planeras in i arbetsschemat. 
 De beslutade ändringarna kräver följdändringar av de författningar där det 
finns särreglering för det fall att riksmöte inte pågår. Det gäller följande 
lagar: 
 
- lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av 
 fartyg m.m. 
- lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg 
- lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden 
- lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m. 
- lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig 
 m.m. 
- lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i 
 riket vid krig m.m. 
- lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring 
- lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig 
 m.m. 
- krigshandelslagen (1964:19) 
- lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner 
- vallagen (1972:620) 
- oljekrislagen (1975:197) 
- förfogandelagen (1978:262) 
- ransoneringslagen (1978:268) 
- lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara 
- lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 
- arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) 
- lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
 domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
- utlänningslagen (1989:529) 
- prisregleringslagen (1989:978) 
- lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring 
- lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering 
- lagen (1995:000) om totalförsvarsplikt (se prop. 1994/95:6). 
 
 Ändringarna behöver inte innebära annat än att särregleringen helt enkelt tas 
bort i de bestämmelser där sådan särreglering skett. I praktiken innebär 
ändringarna emellertid att riksdagen - om regeringen underställer riksdagen en 
föreskrift - måste sammanträda inom två månader från det att underställningen 
skedde för att inte föreskriften skall upphöra att gälla. I lagen (1984:989) om 
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara och i arbetsrättsliga 
beredskapslagen (1987:1262) föreslås vidare vissa redaktionella ändringar som är 
föranledda av införandet av lagen (1992:1402) om höjd beredskap. 
 I 15 kap. 3 § vallagen finns en bestämmelse som talar om att riksmöte pågår. 
Den bestämmelsen bör ändras. 
 
6 Kostnader 
 
Inget av förslagen torde föranleda ökade kostnader. 
Justitiedepartementet 
 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 1994 
 
Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, 
Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Tham, Schori, 
Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, 
Sundström, Lindh, Johansson 
 
Föredragande: statsrådet Freivalds 
Regeringen beslutar proposition 1994/95:87 Följdlagstiftning till förlängningen 
av valperioden och riksmötet.