Regeringens proposition
1994/95:43

Lageravgift på socker och ris

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 10 november 1994

Mona Sahlin

Margareta Winberg
(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en lag om lageravgift på socker och ris. Det
förhållandet att prisnivån och gränsskyddet för socker och ris är betydligt
högre i EU än i Sverige kan leda till att lager byggs upp i spekulationssyfte
inför ett svenskt medlemskap i EU. För att motverka spekulation och att
lagerhållare övergångsvis gör stora vinster på ett svenskt EU-inträde bör en
avgift på samtliga lager av socker och ris införas.

Lagen föreslås träda i kraft den 31 december 1994.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut......................... 3
2 Lagtext............................................. 3
2.1 Förslag till lag om lageravgift på socker och
ris............................................. 3
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter...... 4
2.3 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen
(1971:69)....................................... 5
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971: 1072)
om förmånsberättigade skattefordringar m.m...... 7
3 Ärendet och dess beredning.......................... 9
4 Lageravgift på socker och ris....................... 9
5 Författningskommentar...............................11

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 10 november 1994...................................13

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om lageravgift på socker och ris,
2. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
4. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m.

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om lageravgift på socker och ris
Härigenom föreskrivs följande.

1 § Den som den 31 december 1994 innehar socker eller ris i lager skall betala
lageravgift till staten enligt denna lag.

2 § Lageravgift tas ut endast för den del av lagret som i fråga om
1. socker omfattar mer än 3 ton,
2. ris omfattar mer än 3 ton.

3 § Lageravgift tas ut
1. för vitsocker med 1 krona 80 öre per kilogram,
2. för råsocker med 1 krona 65 öre per kilogram,
3. för ris med ytterskal (paddy) med 2 kronor per kilogram,
4. för ris endast befriat från ytterskalet (råris) med 2 kronor 60 öre per
kilogram,
5. för helt eller delvis slipat ris med 3 kronor 30 öre per kilogram ,
6. för brutet ris med 40 öre per kilogram.

4 § Den som är skyldig att betala lageravgift skall lämna en deklaration till
Statens jordbruksverk om sitt innehav av avgiftspliktiga varor. Deklarationen
skall ta upp varuslag och kvantitet, lagringsplatserna och lageravgiftens
belopp.
Deklaration skall ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 januari 1995.
Avgiften skall vara inbetald till Jordbruksverket samma dag eller vid den senare
tidpunkt som verket föreskriver.
Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt
formulär som fastställs av Jordbruksverket.

5 § Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i fråga
om lageravgift. Därvid skall 2 kap. 1-9 §§, 5 kap. 1 § första och andra
styckena, 3-5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § inte tillämpas. Vad som
föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall gälla om deklarationen har kommit
in senast den 15 januari 1995. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut
om skattebeloppet inte har betalats senast den 15 januari 1995. Ränta enligt
5 kap. 12 § första stycket 1 betalas från den 15 januari 1995.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1994.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

1 kap.
1 §[1]
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt
1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild
varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensin-
skatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser
och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeproduk-
ter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt,
lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt
på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper,
lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk,
lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa
dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen
(1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på
inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om
svavelskatt, 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen
(1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lager-
skatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av
vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja.

2. lagen (1967:340) om 2. lagen (1967:340) om
prisreglering på jordbrukets prisreglering på jordbrukets
område, lagen (1974:226) om område, lagen (1974:226) om
prisreglering på fiskets prisreglering på fiskets
område, lagen (1984:409) om område, lagen (1984:409) om
avgift på gödselmedel, lagen avgift på gödselmedel, lagen
(1990:615) om avgifter på (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter vissa jordbruksprodukter
m.m., lagen (1990:616) om m.m., lagen (1990:616) om
införande av lagen införande av lagen
(1990:615) om avgifter på (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter vissa jordbruksprodukter
m.m. m.m., lagen (1994:00) om
lageravgift på socker och
ris.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats
med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag
gäller dock den betämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1994.

2.3 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande
lydelse.

1 §[1]
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt
1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättig-
heter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar,
kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersättningsskatt, lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift,
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577) om statlig förmögen-
hetsskatt, lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig
vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om stat-
lig fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för
livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen
(1989:346) om särskild vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för
vissa byggnadsarbeten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., lagen
(1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, lagen (1993:1537) om
expansionsmedel.

2. lagen (1928:376) om 2. lagen (1928:376) om
skatt på lotterivinster, skatt på lotterivinster,
lagen (1941:251) om särskild lagen (1941:251) om särskild
varuskatt, lagen (1957:262) varuskatt, lagen (1957:262)
om allmän energiskatt, lagen om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, (1961:372) om bensinskatt,
lagen (1961:394) om lagen (1961:394) om
tobaksskatt, tobaksskatt,
stämpelskattelagen stämpelskattelagen
(1964:308), lagen (1964:308), lagen
(1972:266) om skatt på (1972:266) om skatt på
annonser och reklam, lagen annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt på spel, (1972:820) om skatt på spel,
lagen (1973:37) om avgift på lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, vissa dryckesförpackningar,
vägtrafikskattelagen vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:601), lagen
(1973:1216) om särskild (1973:1216) om särskild
skatt för oljeprodukter och skatt för oljeprodukter och
kol, bilskrotningslagen kol, bilskrotningslagen
(1975:343), lagen (1975:343), lagen
(1976:338) om vägtrafikskatt (1976:338) om vägtrafikskatt
på vissa fordon, som icke är på vissa fordon, som icke är
registrerade i riket, lagen registrerade i riket, lagen
(1977:306) om dryckesskatt, (1977:306) om dryckesskatt,
lagen (1978:69) om lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på försäljningsskatt på
motorfordon, lagen motorfordon, lagen
(1978:144) om skatt på vissa (1978:144) om skatt på vissa
resor, lagen (1982:691) om resor, lagen (1982:691) om
skatt på vissa kassettband, skatt på vissa kassettband,
lagen (1982:1200) om skatt lagen (1982:1200) om skatt
på videobandspelare, lagen på videobandspelare, lagen
(1982:1201) om skatt på viss (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft, lagen elektrisk kraft, lagen
(1983:1053) om skatt på (1983:1053) om skatt på
omsättning av vissa omsättning av vissa
värdepapper, lagen värdepapper, lagen
(1983:1104) om särskild (1983:1104) om särskild
skatt för elektrisk kraft skatt för elektrisk kraft
från kärnkraftverk, lagen från kärnkraftverk, lagen
(1984:351) om (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen totalisatorskatt, lagen
(1984:355) om skatt på vissa (1984:355) om skatt på vissa
dryckesförpackningar, lagen dryckesförpackningar, lagen
(1984:404) om stämpelskatt (1984:404) om stämpelskatt
vid vid
inskrivningsmyndigheter, inskrivningsmyndigheter,
lagen (1984:405) om lagen (1984:405) om
stämpelskatt på aktier, lagen stämpelskatt på aktier, lagen
(1984:409) om avgift på (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen gödselmedel, lagen
(1984:410) om avgift på (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel, lagen Bekämpningsmedel, lagen
(1984:852) om lagerskatt på (1984:852) om lagerskatt på
viss bensin, viss bensin,
fordonsskattelagen fordonsskattelagen
(1988:327), lagen (1988:327), lagen
(1988:328) om fordonsskatt (1988:328) om fordonsskatt
på utländska fordon, lagen på utländska fordon, lagen
(1988:1567) om miljöskatt på (1988:1567) om miljöskatt på
inrikes flygtrafik, lagen inrikes flygtrafik, lagen
(1990:582) om (1990:582) om
koldioxidskatt, lagen koldioxidskatt, lagen
(1990:587) om svavelskatt, (1990:587) om svavelskatt,
lagen (1990:613) lagen (1990:613)
om miljöavgift på utsläpp av om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid kväveoxider vid
energiproduktion, lagen energiproduktion, lagen
(1990:662) om skatt på vissa (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar, lagen premiebetalningar, lagen
(1990:1087) om lagerskatt på (1990:1087) om lagerskatt på
vissa oljeprodukter, lagen vissa oljeprodukter, lagen
(1990:1427) om särskild (1990:1427) om särskild
premieskatt för premieskatt för
grupplivförsäkring, m.m., grupplivförsäkring, m.m.,
lagen (1991:1482) om lagen (1991:1482) om
lotteriskatt, lagen lotteriskatt, lagen
(1991:1483) om skatt på (1991:1483) om skatt på
vinstsparande m.m., lagen vinstsparande m.m., lagen
(1992:1479) om lagerskatt på (1992:1479) om lagerskatt på
viss bensin, lagen viss bensin, lagen
(1992:1438) om (1992:1438) om
dieseloljeskatt och dieseloljeskatt och
användning av vissa användning av vissa
oljeprodukter, lagen oljeprodukter, lagen
(1992:1439) om lagerskatt på (1992:1439) om lagerskatt på
dieselolja, dieselolja,
mervärdesskattelagen mervärdesskattelagen
(1994:200), (1994:200), lagen
(1994:000) om lageravgift på
socker och ris,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter, lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäk-
ringsavgift och lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av kontant-
förmåner vid arbetslöshet.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt
som avses i uppbördslagen (1953:272).
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den
ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1994.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1072) om
förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatte-
fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

1 §[1]

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran på
1. skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272),
samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner
och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624),
lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig
förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensions-
stiftelser, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
2. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
3. skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster,
lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskatte-
lagen (1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpack-
ningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot-
ningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,
lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på
videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen
(1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om
stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen
(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på
inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om
svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid
energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen
(1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lager-
skatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av
vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja,
4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1976:339) om salu-
vagnsskatt, fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på
utländska fordon,
5. tull, särskild avgift enligt 39 § tullagen (1973:670) och avgift enligt
lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen 6. avgift enligt lagen
(1967:340) om prisreglering (1967:340) om prisreglering
på jordbrukets område, lagen på jordbrukets område, lagen
(1974:226) om prisreglering (1974:226) om prisreglering
på fiskets område, lagen på fiskets område, lagen
(1984:409) om avgift på (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen gödselmedel, lagen
(1990:615) om avgifter på (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter vissa jordbruksprodukter
m.m. och lagen (1990:616) m.m. och lagen (1990:616)
om införande av lagen om införande av lagen
(1990:615) om avgifter på (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter vissa jordbruksprodukter
m.m., m.m. och lagen (1994:00)
om lageravgift på socker
och ris.

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
8. avgift enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område.
Förmånsrätten omfattar ej dröjsmålsavgift och liknande avgift som utgår vid
försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller
avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 31 december 1994.

3 Ärendet och dess beredning

Ett svenskt medlemskap i EU kommer att innebära höjda marknadspriser på socker
och ris. För att motverka att detta leder till en spekulation som kan åsamka
staten stora kostnader behöver snara åtgärder vidtas. Regeringen har efter att
ha övervägt också andra åtgärder funnit det vara mest lämpligt att införa en
lag om lageravgift på socker och ris. Genom lagen avgiftsbeläggs också de
vinster som uppstår vid övergången till EG:s regleringar på området.
I detta ärende förslås en sådan lag.
Lagförslaget har utformats efter samråd med Statens jordbruksverk.

Lagrådet

Lagförslaget är i och för sig av sådan beskaffenhet att yttrande över förslaget
borde inhämtas från Lagrådet. Riksdagens beslut om lagen måste emellertid fattas
före årsskiftet, något som inte är möjligt om Lagrådets yttrande först skall
inhämtas. En remiss till Lagrådet skulle därför fördröja lagstiftningsfrågans
behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Regeringen anser därför att
Lagrådet inte skall höras.

4 Lageravgift på socker och ris

Regeringens förslag: Det förhållandet att pris-
nivån på socker och ris är högre inom EU än i Sverige
kan leda till att onormalt stora lager byggs upp i
spekulationssyfte inför ett svenskt medlemskap. För
att motverka sådana lager och för att kompensera den
kostnad de kan förorsaka svenska staten införs en
lageravgift på socker och ris. En avgift motiveras
också av de vinster som uppstår vid övergången till
EG:s regleringar på området. En särskild lag om
avgiften införs.

Skälen för regeringens förslag: Prisnivån på socker och ris är betydligt högre
inom EU än i Sverige. Det finns därför en stor risk för att import av dessa
produkter sker i spekulationssyfte. Sverige har enligt artikel 145.2 i
anslutningsakten förbundit sig att på egen bekostnad avveckla varulager som är
större än vad som kan anses motsvara en normal lagring. Åtagandet gäller lager
av varor i fri omsättning på svenskt territorium per den 1 januari 1995. Avveck-
lingen skall ske på det sätt och inom den tid som kommer att föreskrivas av
EG-kommissionen.
Bestämmelserna om lager i anslutningsakten gäller alla jordbruksprodukter.
Det är emellertid främst i fråga om socker och ris som prisskillnaderna mellan
Sverige och EU är sådana att det finns ett incitament att köpa in och lagra
produkter för försäljning efter en eventuell svensk anslutning.
Enligt den nyssnämnda artikeln i anslutningsakten skall begreppet normal
lagring definieras för varje varuslag på grundval av de kriterier och mål som
gäller för den gemensamma organisationen av marknaden för varan. Om det vid en
svensk anslutning till EU konstateras att de sammanlagda lagren i landet för en
viss vara är större än vad som kan anses vara en normal lagerkvantitet, måste
Sverige med egna medel finansiera en export till tredje land av överskjutande
kvantiteter. Om det efter utgången av den av kommissionen fastställda tiden inte
kan visas att produkterna förts ut ur unionen, påförs Sverige för de berörda
kvantiteterna en avgift för de aktuella varorna. Detta kan komma att leda till
betydande kostnader för svenska staten.
För import av ris tillämpar Sverige inga tullar eller avgifter, utan handeln
är helt fri. EG däremot har ett relativt högt gränsskydd med importavgifter på
över 6 kronor per kilogram i vissa fall. För socker tas det vid import till
Sverige ut en införselavgift som för närvarande är 1 krona 56 öre per kilogram.
EG:s gränsskydd är högre än det svenska och uppgår för närvarande till 4 kronor
45 öre per kilogram.
En kvantitativ begränsning av importen av ris, t.ex. genom användande av
kvoter, skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt Allmänna tull- och handels-
avtalet (GATT). I det avtalet har Sverige bundit den tull- och avgiftsfria
importen av ris. En införselavgift för att begränsa risimporten kan därför inte
införas. Vad gäller socker skulle en höjd införselavgift med all sannolikhet
innebära att prisnivån i landet skulle stiga redan före ett eventuellt
medlemskap.
Sverige kommer att omfattas av EG:s marknadsregleringar på jordbruksområdet
från och med dagen för en anslutning. Regleringarna av socker och ris innebär
att det för dessa varor kommer att gälla en högre prisnivå. Dessa högre priser
kommer att kunna tas ut också för varor som vid anslutningen finns i lager.
Dessa varor har kunnat produceras eller anskaffas till en lägre kostnad än den
kostnadsnivå som gäller inom EU. Ett medlemskap innebär följaktligen tillfälligt
en betydande vinstökning för dessa varor.
Mot bakgrund av det anförda talar övervägande skäl för att en lageravgift på
socker och ris bör införas. Regeringen föreslår att det införs en sådan avgift.
Avgiften syftar främst till att motverka att kvantiteter som är större än vad
som kan anses motsvara normal lagring finns i lager den 1 januari 1995.
Därutöver skall avgiften kompensera de eventuella kostnader som staten åsamkas
genom onormalt stora lager. En avgift motiveras också av de vinster som uppstår
vid övergången till EG:regleringar på området.
Skyldigheten att betala lageravgift för socker och ris bör gälla alla
lagerhållare med den begränsning som följer av att avgift bör tas ut endast för
lagerkvantiteter av kommersiell betydelse. Vad gäller socker bör
avgiftsskyldigheten gälla den del av lagret som omfattar mer än 3 ton. Även för
ris bör gränsen sättas vid 3 ton.
Avgiftens storlek för socker bör bestämmas så att avgiften motsvarar den
höjning av marknadspriset som blir en följd av ett medlemskap i EU. Även för
ris bör avgiften motsvara mellanskillnaden mellan svenskt pris och EU:s
marknadspris. Denna skillnad kan uppskattas motsvara exportbidraget inom EU.
I fråga om socker bör skilda avgifter gälla för vitsocker och råsocker. För
vitsocker bör avgiften bestämmas till 1 kr 80 öre per kilo och för råsocker
till 1 kr 65 öre per kilo. Avgiften för sockerlösning bestäms genom omräkning
till vitsocker.
Ris bör avgiftsbeläggas enligt följande:
Ris med ytterskal (paddy) 2 kr per kg
Ris endast befriat från ytterskalet (råris) 2 kr 60 öre per kg
Helt eller delvis slipat ris 3 kr 30 öre per kg
Brutet ris 40 öre per kg
Lagar om avgift på lager har vid flera tillfällen införts som en åtgärd för
att förhindra lageruppbyggnad inför skattehöjningar och skatteomläggningar. En
lag om lageravgift på socker och ris kan lämpligen utformas efter mönster av
dessa lagar.
Det innebär att lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
bör tillämpas i relevanta delar. Skattebrottslagen (1971:69) och lagen
(1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. bör göras tillämpliga
på lageravgiften.

5 Författningskommentar

Lagen om lageravgift på socker och ris

1-3 §§
Av skäl som anförts i den allmänna motiveringen gäller avgiftsskyldigheten för
alla lagerhållare. Någon åtskillnad görs följaktligen inte mellan importörer och
tillverkare. Avgiften har emellertid bestämts till en sådan nivå att den som
blir skyldig att betala avgiften kompenseras av det högre marknadspris som
bedöms kunna tas ut efter en anslutning till EU. Härigenom undviks också
konkurrenssnedvridande effekter av avgiften.

4-5 §§
Den som är avgiftsskyldig skall deklarera lager och lageravgift till
Jordbruksverket. Deklarationen skall ha kommit in till verket senast den 15
januari 1995. Avgiften skall vara inbetald samma dag eller den senare dag som
verket föreskriver.
Med den avvikelse som följer av de särskilda bestämmelserna om tidpunkt för
deklaration och avgiftsbetalning skall bestämmelserna i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter gälla för lageravgifterna.

Jordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 november 1994

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström,
Thalén, Freivalds, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg,
Andersson, Winberg, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Winberg

Regeringen beslutar proposition 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris.

**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1993:853.

[1] Senaste lydelse 1994:207.
Fotnot
**Fotnot**
[1] Senaste lydelse 1994:209.