Regeringens proposition
1994/95:27

Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna
förvaltningsdomstolarna

Prop.
1994/95:27

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att länsrätt skall vara första domstolsinstans för ett
stort antal måltyper som i dag enligt bestämmelser i olika lagar överklagas från
förvaltningsmyndighet till kammarrätt. För dessa mål föreslås att det skall
krävas prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Prövningstillstånd i
kammarrätt föreslås även för flera måltyper där redan nu den första
domstolsprövningen sker i länsrätt t.ex. socialförsäkringsmål och biståndsmål.
I enlighet med ett vilande förslag om grundlagsändring föreslås att kammarrätt
ges behörighet att pröva ansökningar om resning och återställande av försutten
tid om ärendet avgjorts av en länsrätt eller en förvaltningsmyndighet. I samband
därmed föreslås även att kammarrätt ges behörighet att pröva ansökningar om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, om ärendet avgjorts av en
förvaltningsmyndighet. Den tidsbegränsade lag som reglerar rättsprövningen
föreslås få förlängd giltighetstid i ytterligare tre år. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 april 1995.
Det föreslås även vissa lagändringar som har samband med nedläggningen av
Försäkringsöverdomstolen den 30 juni 1995. Dessa lagändringar föreslås träda i
kraft den 1 juli 1995.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut............................ 8

2 Lagtext................................................ 11
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om
tillsyn över stiftelser............................ 11
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om
ägofred............................................ 12
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om
särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanlägg-
ningar m.m......................................... 13
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om
kastrering......................................... 14
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om
rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige....................... 15
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382) om
svenskt medborgarskap.............................. 16
2.7 Förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen
(1951:680)......................................... 17
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) om
häradsallmänningar................................. 18
2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna........... 19
2.10Förslag till lag om ändring i luftfartslagen
(1957:297)......................................... 20
2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409) om
förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och
sjukvårdens område................................. 22
2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring.................................. 23
2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln................................. 25
2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar........... 26
2.15Förslag till lag om ändring i delgivningslagen
(1970:428)......................................... 27
2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar..................... 28
2.17Förslag till lag om ändring av förvaltningsprocess-
lagen (1971:291)................................... 32
2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall..... 34
2.19Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen
(1972:207)......................................... 35
2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar............................... 36
2.21Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen
(1972:318)......................................... 37
2.22Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen
(1972:429)......................................... 38
2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift..................................... 39
2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i
utlandet m.m....................................... 40
2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring............................ 41
2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1973:371) om
kontant arbetsmarknadsstöd......................... 42
2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter...................... 43
2.28Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen
(1974:157)......................................... 44
2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om
bevakningsföretag.................................. 45
2.30Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen
(1974:211)......................................... 46
2.31Förslag till lag om ändring i transplantationslagen
(1975:190)......................................... 47
2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar................................. 48
2.33Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385)........................................ 49
2.34Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om
vattenförbund...................................... 50
2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om
kommunal energiplanering........................... 52
2.36Förslag till lag om ändring i körkortslagen
(1977:477)......................................... 53
2.37Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m..... 54
2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om
nämnder för vissa trafikfrågor..................... 55
2.39Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen
(1978:268)......................................... 56
2.40Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen
(1979:230)......................................... 57
2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting.......................................... 58
2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om
kommunala indelningsdelegerade..................... 60
2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om
skötsel av jordbruksmark........................... 61
2.44Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429)......................................... 62
2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) om
transportförmedling................................ 63
2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561) om
biluthyrning....................................... 64
2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om
åtgärder mot vattenförorening från fartyg.......... 65
2.48Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620)......................................... 66
2.49Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelse-
lagen (1982:713)................................... 67
2.50Förslag till lag om ändring i vattenlagen
(1983:291)......................................... 69
2.51Förslag till lag om ändring i lagen (1983:738) om
bekämpande av salmonella hos djur.................. 70
2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om
avgift på gödselmedel.............................. 71
2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1984:542) om
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk-
vården m.m......................................... 72
2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295) om
foder.............................................. 73
2.55Förslag till lag om ändring i lagen (1985:449) om
rätt att driva viss linjetrafik.................... 74
2.56Förslag till lag om ändring i patientjournallagen
(1985:562)......................................... 75
2.57Förslag till lag om ändring i kommunalförbundslagen
(1985:894)......................................... 76
2.58Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).77
2.59Förslag till lag om ändring i bilavgaslagen
(1986:1386)........................................ 80
2.60Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259). 81
2.61Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617)......................................... 82
2.62Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.............................. 83
2.63Förslag till lag om ändring i tullagen (1987:1065). 84
2.64Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49).......................................... 88
2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.......... 89
2.66Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)......................................... 91
2.67Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen
(1988:263)......................................... 92
2.68Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328) om
fordonsskatt på utländska fordon................... 93
2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m................................... 94
2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om
försäkringsmäklare................................. 96
2.71Förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529)......................................... 97
2.72Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen
(1989:827)......................................... 99
2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484) om
övervakningskameror m.m............................101
2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor............................102
2.75Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder.................................103
2.76Förslag till lag om ändring i järnvägssäkerhets-
lagen (1990:1157)..................................104
2.77Förslag till lag om ändring i insiderlagen
(1990:1342)........................................105
2.78Förslag till lag om ändring i minerallagen
(1991:45)..........................................106
2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114) om
användning av viss genteknik vid allmänna hälso-
undersökningar.....................................110
2.80Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) om
åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa.......................111
2.81Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen
(1991:614).........................................112
2.82Förslag till lag om ändring i kommunallagen
(1991:900).........................................113
2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument..................115
2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse................................116
2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning......................117
2.86Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.............................118
2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet.......................119
2.88Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen
(1992:859).........................................120
2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om
kontroll av narkotika..............................121
2.90Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa
andra utlänningar..................................122
2.91Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll...................................123
2.92Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon............................124
2.93Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) om
tillstånd till vissa förvärv av fast egendom.......125
2.94Förslag till lag om ändring i högskolelagen
(1992:1434)........................................126
2.95Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.......................127
2.96Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag................................128
2.97Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om
paketresor.........................................129
2.98Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade......130
2.99Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om
marknadsreglering på fiskets område................131
2.100Förslag till lag om ändring i fiskelagen
(1993:787)........................................132
2.101Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige........133
2.102Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl....................134
2.103Förslag till lag om ändring i lagen (1994:844) om
behörighet att utöva veterinäryrket...............135

3 Ärendet och dess beredning.............................136

4 Bakgrund...............................................138

5 Utgångspunkter.........................................140

6 Kommunalbesvärsmål.....................................144

7 Mål där länsstyrelsen beslutar som första instans......149

8 Andra mål som prövas av kammarrätt som första dom-
stolsinstans...........................................153

9 Prövningstillstånd i biståndsmål och socialförsäk-
ringsmål m.m...........................................160

10 Extraordinära rättsmedel...............................162
10.1Bakgrund...........................................162
10.2Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar
om resning och återställande av försutten tid......164
10.3Lagregleringen av de extraordinära rättsmedlen.....166

11 Rättsprövning..........................................167
11.1Bakgrund...........................................167
11.2Rättsprövningslagens giltighetstid bör förlängas
ytterligare en tid.................................169
11.3Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar
enligt rättsprövningslagen.........................170

12 Kostnader m.m. .......................................171

13 Ikraftträdande m.m.....................................173

14 Författningskommentar..................................173
14.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring...............................173
14.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar..................174
14.3Förslaget till lag om ändring i förvaltnings-
processlagen (1971:291)............................174
14.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:205)
om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.......175
14.5Förslagen till lagändringar inom det kommunalrätt-
sliga området......................................175
14.6Övriga förslag till lagändringar...................176

Bilaga 1 Förteckning över remissinstanser som yttrat sig
över betänkandet Några frågor angående Regerings-
rätten (SOU 1992:138)..............................177
Bilaga 2 Lagrådsremissens lagförslag........................178
Bilaga 3 Lagrådets yttrande.................................307
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15
september 1994.............................................308

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser,
2. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
3. lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa
kraftanläggningar m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering,
5. lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag
att driva försäkringsrörelse i Sverige,
6. lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap,
7. lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680),
8. lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
9. lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och
Dalarna,
10. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
11. lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på
hälso- och sjukvårdens område,
12. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
13. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
14. lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar,
15. lag om ändring i delgivningslagen (1970:428),
16. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
17. lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (1971:291),
18. lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall,
19. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
20. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
21. lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),
22. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),
23. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
24. lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska med-
borgare i utlandet m.m.,
25. lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
26. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
27. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
28. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
29. lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,
30. lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211),
31. lag om ändring i transplantationslagen (1975:190),
32. lag om ändring om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
33. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
34. lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund,
35. lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
36. lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i körkortslagen (1977:477),
37. lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos
myndighet m.m.,
38. lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
39. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
40. lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230),
41. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i
kommuner och landsting,
42. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade,
43. lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark,
44. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
45. lag om ändring i lagen (1979:560) om transportförmedling
46. lag om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning,
47. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder motvattenförorening från
fartyg,
48. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
49. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
50. lag om ändring i vattenlagen (1983:291),
51. lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,
52. lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,
53. lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso-
och sjukvården m.m.,
54. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,
55. lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik,
56. lag om ändring i patientjournallagen (1985:562),
57. lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894),
58. lag om ändring i skollagen (1985:1100),
59. lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386),
60. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
61. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
62. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
63. lag om ändring i tullagen (1987:1065),
64. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
65. lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissaförvaltnings-
beslut,
66. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
67. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263),
68. lag om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon,
69. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
70. lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,
71. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
72. lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827),
73. lag om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.,
74. lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
75. lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,
76. lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),
77. lag om ändring i insiderlagen (1990:1342),
78. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
79. lag om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid
allmänna hälsoundersökningar,
80. lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behand-
lingssyfte med befruktade ägg från människa,
81. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
82. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
83. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
84. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
85. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,
86. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
87. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
88. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
89. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
90. lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättningför flyktingar
och vissa andra utlänningar,
91. lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
92. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
93. lag om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast
egendom,
94. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),
95. lag om ändring i lagen (1993:1574) ombostadsanpassningsbidrag m.m.,
96. lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,
97. lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,
98. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,
99. lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område,
100.lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
101.lag om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares
verksamhet i Sverige,
102.lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande avasylsökande m.fl.
103.lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §[1]
Mot beslut av Beslut av Konungens
Konungens befallnings- befallningshavande
havande enligt denna enligt denna lag får
lag föres talan hos överklagas hos allmän för-
kammarrätten genom valtningsdomstol.
besvär.
Förbud enligt 16 § så ock Förbud enligt 16 § och
förordnande jämlikt 18 § förordnande enligt 18 §
andra stycket lände till andra stycket skall gälla
efterrättelse utan även om beslutet över-
hinder av förd klagan. klagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1971:579.
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 46 a § lagen (1933:269) om ägofred skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 a §[1]
Talan mot länsstyrelses Länsstyrelses beslut
beslut enligt 23, 41, enligt 23, 41, 42 eller
42 eller 43 § eller om 43 § eller om förordnande
förordnande av förrätt- av förrättningsman enligt
ningsman enligt 40 § 40 § får överklagas hos
föres hos kammarrätten allmän för-
genom besvär. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Mot annat beslut av Annat beslut av
länsstyrelse enligt länsstyrelse enligt denna
denna lag, beträffande lag, beträffande vilket
vilket förbud mot klagan förbud mot klagan inte
icke föreskrivits, föres föreskrivits, får
talan hos regeringen överklagas hos rege-
genom besvär. ringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1977:667.
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder
för vissa kraftanläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för
vissa kraftanläggningar m.m.[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §[2]
Mot Prövningsmyndighetens
prövningsmyndighetens beslut om ersättning
beslut rörande ersättning enligt 7 § får överklagas
enligt 7 § föres talan hos allmän förvaltnings-
hos kammarrätten genom domstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Talan mot annat beslut Annat beslut av pröv-
av prövningsmyndigheten ningsmyndigheten enligt
enligt denna lag föres denna lag får överklagas
hos regeringen genom hos regeringen. Beslutet
besvär. Där ej annorlunda skall dock gälla omedel-
förordnas, skall bart om inte något annat
beslutet dock omedel- beslutas.
bart lända till
efterrättelse.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1978:163. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1978:163.

[2]Senaste lydelse 1982:488.
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1944:133) om kastrering skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §[1]
Mot Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut i ärende angående i ärende om kastrering får
kastrering föres talan överklagas hos allmän
hos kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1975:692.
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Härigenom föreskrivs att 25 a § lagen (1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 a §[2]Finansinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in
behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.
Finansinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna lag än som
avses i första stycket med vite.
Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget genast
skriftligen underrättas om detta.
Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan
Finansinspektionen döma ut vitet.
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut varigenom vite beslut varigenom vite
enligt första stycket enligt första stycket
förelagts eller utdömts förelagts eller utdömts får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1989:1082. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1982:1083.

[2]Senaste lydelse 1993:1305.
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap[1]
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §[2]Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till Ut-
länningsnämnden utom i fall som avses i andra stycket.
Beslut av en Beslut av en
länsstyrelse, Statens länsstyrelse, Statens
invandrarverk eller invandrarverk eller
Utlänningsnämnden enligt Utlänningsnämnden enligt
11 § får överklagas till 11 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Bestämmelser om Utlänningsnämnden finns i 7 kap. 3 § andra stycket
utlänningslagen (1989:529).
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1984:682.

[2]Senaste lydelse 1991:1574.
2.7 Förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

Härigenom föreskrivs att 15 § religionsfrihetslagen (1951:680) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §[1]Pastors beslut enligt denna lag får överklagas hos domkapitlet.
Domkapitlets beslut får Domkapitlets beslut
överklagas hos enligt denna lag och
kammarrätten. beslut av sådan ämbetsman
Beslut enligt denna som avses i 14 § får
lag av den som avses i överklagas hos allmän
14 § får överklagas hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:488.
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Härigenom föreskrivs att 47 § 2 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 § 2 mom.[1]
En En
förvaltningsmyndighets förvaltningsmyndighets
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
eller enligt före- eller enligt föreskrifter
skrifter som meddelats som meddelats med stöd av
med stöd av lagen får lagen får överklagas hos
överklagas hos kam- allmän
marrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:90.
2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna

Härigenom föreskrivs att 46 § 2 mom. lagen (1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 § 2 mom.[1]
En En
förvaltningsmyndighets förvaltningsmyndighets
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
eller enligt före- eller enligt föreskrifter
skrifter som meddelats som meddelats med stöd av
med stöd av lagen får lagen får överklagas hos
överklagas hos kam- allmän
marrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:91.
2.10Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 22 § och 14 kap. 2 § luftfartslagen
(1957:297)[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 22 §

Länsrätten prövar Allmän
förvaltningsdomstol prövar
1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt frågor
om varning,
2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av domstol enligt 14 § första
stycket.
Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter som regeringen
bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att pröva sådana frågor.
Frågor huruvida Frågor huruvida
certifikat skall certifikat skall försättas
försättas ur kraft prövas ur kraft prövas av allmän
av länsrätten, om förvaltningsdomstol, om
certifikatet har certifikatet har
omhändertagits enligt omhändertagits enligt 16 §
16 § första stycket eller första stycket eller om i
om i annat fall fråga om annat fall fråga om
återkallelse av återkallelse av
certifikatet är anhängig certifikatet är anhängig
vid länsrätten. vid domstol.

Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

14 kap. 2 §
Luftfartsverkets Luftfartsverkets beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag eller
eller enligt enligt föreskrifter som
föreskrifter som har har meddelats med stöd av
meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor,
lagen överklagas i som rör certifikat,
frågor, som rör elevtillstånd, behörig-
certifikat, hetsbevis, tillstånd att
elevtillstånd, behörig- tjänstgöra på luftfartyg
hetsbevis, tillstånd att utan certifikat, regi-
tjänstgöra på luftfartyg strering av luftfartyg
utan certifikat, regi- eller förbud för
strering av luftfartyg luftfartyg att avgå, hos
eller förbud för allmän
luftfartyg att avgå, hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten och i övriga Prövningstillstånd krävs
frågor hos regeringen. vid överklagande till
kammarrätten.
Luftfartsverkets beslut
i andra frågor än som
avses i första stycket får
överklagas hos rege-
ringen.
Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat förordnas.
_____________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1986:166.
2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Talan mot Socialstyrelsens beslut
Socialstyrelsens beslut enligt 9 § får överklagas
enligt 9 § föres hos hos allmän förvalt-
kammarrätten genom ningsdomstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Förbud som avses i 9 § Förbud som avses i 9 §
skall lända till skall gälla omedelbart,
omedelbar efterrättelse, om inte något annat
om ej annorlunda beslutas.
förordnas.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1971:624.
2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 11 och 13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. 11 §[2]
Beslut av en allmän Beslut av en allmän
försäkringskassa eller försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket i Riksförsäkringsverket i
ärenden om försäkring ärenden om försäkring
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten överklagas hos allmän
genom besvär. Ett beslut förvaltningsdomstol. Ett
som har fattats av en beslut som har fattats
tjänsteman hos försäk- av en tjänsteman hos
ringskassan får dock försäkringskassan får dock
inte överklagas av en inte överklagas av en
enskild innan beslutet enskild innan beslutet
har omprövats enligt har omprövats enligt 10 §.
10 §. Besvär som anförs av En enskilds överklagande
en enskild över ett av ett sådant beslut
sådant beslut innan innan beslutet har
beslutet har omprövats omprövats skall anses som
skall anses som en en begäran om omprövning
begäran om omprövning enligt nämnda paragraf.
enligt nämnda paragraf.
Vid prövning av besvär
över länsrättens beslut i
mål som avses i första
stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän deltagit i
länsrätten.
Kammarrättens beslut i
mål som avses i denna
paragraf överklagas
genom besvär hos
Försäkringsöverdomstolen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

13 §
Har en besvärshandling Har ett överklagande
före besvärstidens utgång inom klagotiden kommit
kommit in till en in till en allmän
länsrätt, kammarrätt, För- förvaltningsdomstol,
säkringsöverdomstolen, Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket eller en allmän
eller en allmän för- försäkringskassa, som inte
säkringskassa, som inte har meddelat det
har meddelat det överklagade beslutet,
överklagade beslutet, skall överklagandet över-
skall besvärshandlingen sändas till den myndighet
översändas till den som meddelat beslutet
myndighet som meddelat och anses inkommet i rätt
beslutet och anses tid.
inkommen i rätt tid.
Vid besvär över beslut i Överklagande av beslut i
mål eller ärenden om mål eller ärenden om
försäkring enligt denna försäkring enligt denna
lag skall lag skall vara inkommet
besvärshandlingen vara inom två månader från den
inkommen inom två månader dag då klaganden fick del
från den dag då klaganden av beslutet eller, om
fick del av beslutet överklagandet anförts av
eller, om besvären Riksförsäkringsverket,
anförts av inom två månader från den
Riksförsäkringsverket, dag då beslutet
inom två månader från den meddelades.
dag då beslutet
meddelades.
Vad som sägs i denna Vad som sägs i denna
paragraf om besvär skall paragraf om överklagande
i tillämpliga delar gälla skall i tillämpliga delar
en begäran om omprövning gälla en begäran om om-
enligt 10 §. prövning enligt 10 §.
Allmän försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut skall
omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den
domstol som har att pröva beslutet.

________________

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller kravet på prövningstillstånd i
kammarrätt den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har
meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1982:120.

[2]Senaste lydelse 1991:215.
2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §[1]
Beslut av Sveriges Beslut av Sveriges
geologiska undersökning geologiska undersökning i
i ärende som avses i 7 § ärende som avses i 7 § och
och i ärende om i ärende om återkallelse
återkallelse av tillstånd av tillstånd på grund av
på grund av att före- att föreskrift eller
skrift eller villkor för villkor för tillståndet
tillståndet har har åsidosatts samt
åsidosatts samt tillsynsmyndighetens
tillsynsmyndighetens beslut enligt 12 § får
beslut enligt 12 § över- överklagas hos allmän
klagas hos kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förordnats.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:49.
2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 35 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §
Ärende, som enligt 2, Ärende, som enligt 2, 6,
6, 7, 31 eller 33 § 7, 31 eller 33 § skall
skall handläggas av läns- handläggas av läns-
styrelse, tages upp av styrelse, tas upp av
länsstyrelsen i det län, länsstyrelsen i det län,
där va-anläggningen har där va-anläggningen har
eller skall ha sitt eller skall ha sitt
verksamhetsområde eller verksamhetsområde eller
huvuddelen av detta. huvuddelen av detta.
Länsstyrelsen kan vid Länsstyrelsen kan vid
behov anlita sakkunnig. behov anlita sakkunnig.
Den sakkunnige har rätt Den sakkunnige har rätt
till ersättning med till ersättning med
belopp, som belopp, som länsstyrelsen
länsstyrelsen bestämmer. bestämmer. Huvudmannen för
Huvudmannen för den den va-anläggning som
va-anläggning som ärendet ärendet rör betalar
rör betalar ersättningen. ersättningen. Om ärendet
Om ärendet ej avser i nte avser befintlig
befintlig eller eller planerad
planerad anläggning, anläggning, betalas
betalas ersättningen av ersättningen av kommunen.
kommunen.
Talan mot länsstyrelses Länsstyrelses beslut
beslut enligt 7 eller enligt 7 eller 33 § eller
33 § eller om ersättning om ersättning till sak-
till sakkunnig som kunnig som avses i andra
avses i andra stycket stycket får överklagas hos
föres hos kammarrätten allmän förvalt-
genom besvär. ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Mot annat beslut av Annat beslut av
länsstyrelse enligt länsstyrelsen enligt
denna lag föres talan denna lag får överklagas
hos regeringen genom hos regeringen.
besvär.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1976:842.
2.15Förslag till lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Härigenom föreskrivs att 22 § delgivningslagen (1970:428) skall ha följande
lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §[1]
Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även vid
delgivning av annat än handling.
Lagen gäller i Lagen gäller i
tillämpliga delar när tillämpliga delar när någon
någon på grund av på grund av föreskrift i
föreskrift i författning författning har att, utan
har att, utan samband samband med mål eller
med mål eller ärende, ärende, ombesörja
ombesörja delgivning. I delgivning. I fall som
fall som avses i 15 avses i 15 eller 16 § får
eller 16 § får han påkalla han påkalla biträde hos
biträde hos länsstyrelsen länsstyrelsen som
som föranstaltar om föranstaltar om
delgivning på hans delgivning på hans
bekostnad. bekostnad. Länsstyrelsens
Länsstyrelsens beslut i beslut i delgiv-
delgivningsfrågor enligt ningsfrågor enligt denna
denna paragraf får paragraf får överklagas
överklagas hos hos allmän för-
kammarrätten. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

__________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:1410.
2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar[1]
dels att 2, 8, 11, 13 a, 17 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§ av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §[2]
Regeringsrätten prövar Regeringsrätten prövar
1. besvär över 1. överklagande av
kammarrätts beslut kammarrätts beslut enligt
enligt förvaltningspro- förvaltningsprocesslagen
cesslagen (1971:291) (1971:291).
som inte skall prövas av
försäkringsöverdomstolen,
2. besvär över annat 2. överklagande av annat
beslut i beslut i
förvaltningsärende som förvaltningsärende som
enligt lag eller av enligt lag eller enligt
riksdagen beslutad för- instruktion för kammar-
fattning eller enligt rätterna görs hos dom-
instruktion för stolen.
kammarrätterna anförs hos
domstolen.
Om regeringsrättens Regeringsrätten prövar
behörighet att pröva ansökningar om resning
ansökningar om resning och återställande av
och återställande av försutten tid i andra
försutten tid finns fall än som anges i 8 §. I
bestämmelser i 11 kap. 7 kap. 7 § tredje stycket
11 § regeringsformen. I utlänningslagen
7 kap. 7 § tredje (1989:529) finns vidare
stycket utlänningslagen bestämmelser om att
(1989:529) finns vidare regeringsrätten i vissa
bestämmelser om att fall prövar om beslut om
regeringsrätten i vissa förvar skall bestå.
fall prövar om beslut om
förvar skall bestå.

8 §[3]
Kammarrätt prövar Kammarrätt prövar
1. besvär som enligt 1. överklagande som
lag eller annan enligt lag eller annan
författning anförs hos författning görs hos dom-
domstolen, stolen,
2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen (1967:198),
3. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om
skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,
4. sådana ansökningar om
resning i mål eller
ärenden som enligt 11 kap
11 § regeringsformen
skall prövas av förvalt-
ningsdomstol, om målet
eller ärendet slutligt
avgjorts av en länsrätt
eller förvaltningsmyndig-
het,
5. ansökningar om
återställande av försutten
tid för överklagande eller
därmed jämförbar åtgärd till
länsrätt, kammarrätt eller
förvaltningsmyndighet
6. ansökningar enligt
lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut i den
utsträckning som är
föreskrivet i den lagen.
Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

11 §[4]Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att avdelning
skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt säte.
Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt av minst
två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.
Om särskild Om särskild
sammansättning av sammansättning av
kammarrätt vid kammarrätt vid behandling
behandling av vissa mål av vissa mål finns
finns bestämmelser i bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och lagen (1979:1152) och lagen
(1990:886) om (1990:886) om granskning
granskning och kontroll och kontroll av filmer
av filmer och och videogram. Bestäm-
videogram. Bestämmelser melser om särskild
om särskild sammansätt- sammansättning vid
ning vid behandling av behandling av mål enligt
kommunalbesvärsmål finns 10 kap. kommunallagen
i 13 a §. (1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300)
finns i
13 a §.

13 a §
Kammarrätten skall vid Kammarrätten skall vid
behandling av behandling av mål enligt
kommunalbesvärsmål bestå 10 kap. kommunallagen
av tre lagfarna leda- (1991:900) och 22 kap.
möter och två sådana kyrkolagen (1992:300)
särskilda ledamöter som bestå av tre lagfarna
anges i 13 b §. ledamöter och två sådana
särskilda ledamöter som
anges i 13 b §.
Kammarrätten är dock Kammarrätten är dock
domför utan de särskilda domför utan de särskilda
ledamöterna i sådana fallledamöterna i sådana fall
som anges i 12 § andra som anges i 12 § andra
stycket 1-3 samt vid stycket 1-3 samt vid
prövning av besvär som prövning av överklagande
uppenbarligen inte kan som uppenbarligen inte
bifallas. kan bifallas.

17 §[5]
Länsrätt är domför med en Länsrätt är domför med en
lagfaren domare och tre lagfaren domare och tre
nämndemän, om inte annat nämndemän, om inte annat
följer av 18 §. följer av 17 a eller 18 §.

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild
omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.
Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan handläggningen har påbörjats,
är rätten domför med två nämndemän.
Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns, förutom i 18 §,
bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur
många nämndemän som skall finnas i varje län för tjänstgöring i länsrätten.
Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem.

17 a §
Länsrätten skall vid
behandling av mål enligt
10 kap. kommunallagen
(1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300)
bestå av en lagfaren
ledamot och två sådana
särskilda ledamöter som
anges i 17 b §.
Länsrätten är dock domför
utan de särskilda
ledamöterna i sådana fall
som anges i 18 § första
stycket 1-3 samt fjärde
stycket 6 och 11.

17 b §
Regeringen bestämmer
antalet särskilda
ledamöter för varje
länsrätt. De särskilda
ledamöterna skall ha god
kännedom om kommunal
verksamhet. De förordnas
av regeringen för tre år.
Om en särskild ledamot
avgår under
tjänstgöringstiden, utses
en ny ledamot för den tid
som återstår. Ändras
antalet särskilda
ledamöter, får en
nytillträdande ledamot
utses för kortare tid än
tre år.
Länsrätten fördelar tjänst-
göringen mellan de
särskilda ledamöterna
efter samråd med dem.

20 §[6]
Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är
folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.
Tjänsteman vid domstol, Anställd vid domstol,
skattemyndighet, skattemyndighet,
länsstyrelse eller under länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande länsstyrelse lydande myn-
myndighet, allmän dighet, allmän
försäkringskassa eller försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket får Riksförsäkringsverket får
inte vara nämndeman. inte vara nämndeman.
Detsamma gäller lagfaren Detsamma gäller lagfaren
domare, åklagare, domare, åklagare,
polisman och advokat polisman och advokat
eller annan som har eller annan som har till
till yrke att föra yrke att föra andras
andras talan inför rätta talan inför rätta samt
samt ledamot av ledamot av skattenämnd
skattenämnd eller eller socialförsäkrings-
socialförsäkringsnämnd nämnd.
och icke lagfaren ledamot
av Försäkrings-
överdomstolen.
Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig
att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte
skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

___________________

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 1 och 20 § den 1 juli
1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8
§ 4 och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu
inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock
överlämna ett sådant ärende till kammarrätten.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1981:1323.

[2]Senaste lydelse 1991:208.

[3]Senaste lydelse 1989:540.

[4]Senaste lydelse 1990:897.

[5]Senaste lydelse 1983:372.

[6]Senaste lydelse 1993:349.
2.17Förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)[1]
dels att 37 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 33 och 35 §§ samt
dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c §§, samt
närmast före 37 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[2]
Denna lag gäller Denna lag gäller
rättskipning i rättskipning i
Regeringsrätten, Regeringsrätten,
kammarrätt och länsrätt kammarrätt och länsrätt.
samt i Försäkringsöver-
domstolen.

Besvär Överklagande

33 §[3]
Mot länsrätts beslut förs Länsrätts beslut
talan hos kammarrätt. överklagas hos kammarrätt.
Mot kammarrätts beslut Kammarrätts beslut
förs talan hos överklagas hos
Regeringsrätten, om inte Regeringsrätten.
annat följer av särskilda
bestämmelser. Talan förs
genom besvär.
Talan får föras av den Beslutet får överklagas
som beslutet angår, om av den som det angår, om
det gått honom emot. det gått honom emot.
Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse av 37 a § 1993:575.

[2]Senaste lydelse 1991:211.

[3]Senaste lydelse 1994:436.
Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse
1993/94:217

Särskilda regler om Särskilda regler om över-
besvär hos klagande hos
Regeringsrätten och Regeringsrätten
Försäkringsöverdomstolen
35 §[4]
Ett överklagande av Ett överklagande av
kammarrättens beslut i kammarrättens beslut i
ett mål som har väckts ett mål som har väckts hos
hos kammarrätten genom kammarrätten genom
överklagande eller överklagande,
underställning prövas av underställning eller
regeringsrätten endast ansökan prövas av
om regeringsrätten har Regeringsrätten endast om
meddelat Regeringsrätten har
prövningstillstånd. meddelat
prövningstillstånd.
Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En
upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.
Vad som sägs i första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om
disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel
eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,
2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt datalagen (1973:289) eller lagen
(1990:484) om övervakningskameror m. m.

Resning och återställande
av försutten tid

37 b §
Resning får beviljas i
mål eller ärende om det på
grund av något särskilt
förhållande finns synner-
liga skäl att pröva saken
på nytt.

37 c §
Om tiden för överklagande
eller en därmed jämförbar
åtgärd har försuttits på
grund av omständighet som
utgör giltig ursäkt, får
tiden återställas.

___________________

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt rubriken
närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som
har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[4]Senaste lydelse 1994:000.
2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Talan mot Socialstyrelsens beslut
Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får
enligt denna lag föres överklagas hos allmän
hos kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.19Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 7 §[2]
Talan om ersättning Talan om ersättning
enligt 2 § får ej föras enligt 2 § får inte föras
med anledning av beslut med anledning av beslut
av riksdagen eller av riksdagen eller rege-
regeringen eller av ringen eller av Högsta
Högsta domstolen, domstolen eller
Regeringsrätten eller Regeringsrätten, om inte
Försäkringsöverdomstolen, beslutet upphävts eller
om icke beslutet ändrats. Sådan talan får
upphävts eller ändrats. inte heller föras med
Sådan talan får ej heller anledning av beslut av
föras med anledning av lägre myndighet, vilket
beslut av lägre efter överklagande prövats
myndighet, vilket efter av regeringen, Högsta
överklagande prövats av domstolen eller
regeringen, Högsta Regeringsrätten, utan att
domstolen, beslutet upphävts eller
Regeringsrätten eller ändrats.
Försäkringsöverdomstolen
utan att beslutet
upphävts eller ändrats.

_______________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har meddelats
av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 3 kap. 7 § i sin
äldre lydelse.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1975:404.

[2]Senaste lydelse 1989:926.
2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 75 § lagen (1972:262) om understödsföreningar skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

75 §[1]
Mot beslut i sådant Beslut i sådant
tillståndsärende, på tillståndsärende, på vilket
vilket enligt bestäm- enligt bestämmelser i
melser i denna lag 22, denna lag 22, 29, 46
29, 46 eller 76 § lagen eller 76 § lagen
(1951:308) om eko- (1951:308) om ekonomiska
nomiska föreningar äger föreningar skall
motsvarande tillämpning, tillämpas, och sådant
och mot sådant beslut av beslut av Finans-
Finansinspektionen som inspektionen som inte
ej meddelats i särskilt meddelats i särskilt fall
fall föres talan hos får överklagas hos rege-
regeringen genom besvär. ringen.

Beslut om vägrad
registrering enligt 65 §
och om åtgärd enligt 71 §
får överklagas hos kammar-
rätten.
Mot annat beslut av Annat beslut av
Finansinspektionen Finansinspektionen
enligt denna lag föres enligt denna lag får över-
talan hos kammarrätten klagas hos länsrätten.
genom besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1624.
2.21Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Härigenom föreskrivs att 11 § växtskyddslagen (1972:318) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Statens jordbruksverks Statens jordbruksverks
beslut i ett särskilt beslut i ett särskilt
fall enligt denna lag fall enligt denna lag
eller enligt eller enligt föreskrifter
föreskrifter som har som har meddelats med
meddelats med stöd av stöd av lagen får
lagen får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut som meddelats med stöd av 5 eller 7 § gäller omedelbart, om inte något
annat bestäms.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:389.
2.22Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Härigenom föreskrivs att 5 b § rättshjälpslagen (1972:429)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 b §[2]
Med domstol förstås i Med domstol förstås i
denna lag allmän denna lag allmän domstol,
domstol, allmän förvalt- allmän förvaltningsdomstol
ningsdomstol, och Arbetsdomstolen. Vad
Försäkringsöverdomstolen i lagen sägs om domstol
och Arbetsdomstolen. skall även gälla arrende-
Vad i lagen sägs om nämnd och hyresnämnd.
domstol skall även gälla
arrendenämnd och
hyresnämnd.

___________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1993:9.

[2]Senaste lydelse 1994:832.
2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om överlastavgift skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Skrivelsen förvaltningsdomstol.
med överklagandet skall Skrivelsen med
ha kommit in till överklagandet skall ha
länsstyrelsen inom tre kommit in till
veckor från den dag då länsstyrelsen inom tre
klaganden fick del av veckor från den dag då
beslutet. För allmänna klaganden fick del av
ombudet räknas dock beslutet. För allmänna
tiden från beslutets ombudet räknas dock tiden
dag. I fråga om från beslutets dag. I
överklagande tillämpas fråga om överklagande
vidare 8 kap. 4, 6, 11 tillämpas vidare 8 kap.
och 13 §§ lagen 4, 6, 11 och 13 §§ lagen
(1984:151) om (1984:151) om
punktskatter och punktskatter och
prisregleringsavgifter. prisregleringsavgifter.
Vid tillämpningen av 8 Vid tillämpningen av 8
kap. 6 § skall dock kap. 6 § skall dock
motpartens tid för motpartens tid för
överklagande vara två överklagande vara två
veckor. veckor.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:14.
2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska medborgare i utlandet m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Talan mot beslut i Beslut i ärende som
ärende som avses i denna avses i denna lag får
lag föres hos kam- överklagas hos allmän
marrätten genom besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1978:273.
2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 98 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring[1]
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

98 §[2]
Arbetsmarknadsstyrelsens Arbetsmarknadsstyrelsens
beslut i ärende angående beslut i ärende angående
medlems rätt till medlems rätt till
ersättning eller ersättning eller
medlemskap i en medlemskap i en
arbetslöshetskassa arbetslöshetskassa enligt
enligt denna lag denna lag får överklagas
överklagas hos länsrätt, hos allmän
om inte annat följer av förvaltningsdomstol, om
lagen (1969:93) om inte annat följer av
begränsning av lagen (1969:93) om
samhällsstöd vid begränsning av samhällsstöd
arbetskonflikt. vid arbetskonflikt.
Prövningstillstånd krävs Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till vid överklagande till
kammarrätten. kammarrätten.

Vid prövning av
överklagande av
länsrättens beslut i mål
som avses i första
stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän deltagit i
länsrätten.
Kammarrättens beslut i
mål som
avses i denna paragraf
överklagas hos
Försäkringsöverdomstolen.
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än som avses i
första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om
fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshetskassa som berörs av beslutet.
Utan hinder av vad som sägs i 41 § första stycket får styrelsen för en förening
som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.
.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1991:1334.

[2]Senaste lydelse 1994:930.
2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreskrivs att 33 c § lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 c §[2]
Arbetsmarknadsstyrelsens Arbetsmarknadsstyrelsens
beslut om rätt till beslut om rätt till
ersättning överklagas hos ersättning överklagas hos
länsrätt, om inte annat allmän
följer av lagen förvaltningsdomstol, om
(1969:93) om begränsning inte annat följer av
av samhällsstöd vid lagen (1969:93) om
arbetskonflikt. begränsning av samhällsstöd
Prövningstillstånd krävs vid arbetskonflikt.
vid överklagande till Prövningstillstånd krävs
kammarrätten. vid överklagande till
kammarrätten.
Vid prövning av
överklagande av
länsrättens beslut i mål
som avses i första
stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän har deltagit i
länsrätten.
Kammarrättens beslut i
mål som avses i denna
paragraf överklagas hos
Försäkringsöverdomstolen.
Arbetsmarknadsstyrelsens och Riksförsäkringsverkets beslut enligt denna lag i
andra fall än som avses i första stycket överklagas hos regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1982:433.

[2]Senaste lydelse 1994:929.
2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 §[2]
Fastighetsregistermyndighetens Fastighetsregistermyndighetens
beslut, varigenom beslut, varigenom ansökan
ansökan om eller anmälan om eller anmälan för
för registrering registrering avskrivits
avskrivits eller eller registrering vägras
registrering vägras enligt denna lag, får
enligt denna lag, får överklagas hos allmän
överklagas hos förvaltningsdomstol inom
kammarrätten inom två två månader från dagen för
månader från dagen för beslutet.
beslutet. Länsstyrelsens beslut
enligt 31 § första stycket
Länsstyrelsens beslut första eller tredje
enligt 31 § första punkten, 32 §, 33 § första
stycket första eller stycket, 61 § eller 64 §
tredje punkten, 32 §, 33 § får överklagas hos
första stycket, 61 § regeringen.
eller 64 § får överklagas Länsstyrelsens beslut i
hos regeringen. övrigt får överklagas hos
Länsstyrelsens beslut i allmän förvalt-
övrigt får överklagas hos ningsdomstol.
kammarrätten. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1987:128.

[2]Senaste lydelse 1990:1498.
2.28Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Härigenom föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen (1974:157) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §
Talan mot Registreringsmyndig-
registreringsmyndighet- hetens beslut, varigenom
ens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan
ansökan om eller anmälan för registrering
för registrering avskrivits eller
avskrivits eller registrering vägrats, får
registrering vägrats, överklagas hos allmän
föres hos kammarrätten förvaltningsdomstol inom
genom besvär inom två två månader från beslutets
månader från beslutets dag. Detsamma gäller i
dag. I samma ordning fråga om beslut enligt
föres talan mot beslut 17 §.
enligt 17 §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §
Länsstyrelsens beslut i Länsstyrelsens beslut i
ärenden enligt denna lag ärenden enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om
auktorisation.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1989:148.
2.30Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Härigenom föreskrivs att 9 § bisjukdomslagen (1974:211) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §[1]En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.
Annat beslut av en Annat beslut av en
förvaltningsmyndighet i förvaltningsmyndighet i
ett särskilt fall enligt ett särskilt fall enligt
lagen eller enligt lagen eller enligt
föreskrifter som har föreskrifter som har
meddelats med stöd av meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos
kammarrätten. allmän för-
valtningsdomstol.
Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:390.
2.31Förslag till lag om ändring i transplantationslagen (1975:190)

Härigenom föreskrivs att 11 § transplantationslagen (1975:190) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
Talan mot Socialstyrelsens beslut
socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket
enligt 4 § andra stycket får överklagas hos allmän
föres hos kammarrätt. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar[1] skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §[2]Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller
i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att
styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte
registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestämmelserna i 18 §
tredje stycket denna lag inte får föras in i Patent- och registreringsverkets
register.
Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en särskild
avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska
föreningar.
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt 16 § överklagas enligt 16 § får överklagas
till kammarrätten genom hos allmän förvaltnings-
besvär. domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1987:671.

[2]Senaste lydelse 1992:1453.
2.33Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse[2] Föreslagen lydelse

18 kap. 7 §
Mot myndighets beslut En
i tillståndsärende myndighets
enligt 2 kap. 1 §, 8 beslut
kap. 4 eller 11 §§, 10 i
kap. 2 eller 3 §§, 11 till-
kap. 6 eller 8 §§ första ståndsärende
stycket 1 eller 12 enligt
kap. 8 § föres talan 2
hos regeringen genom kap.
besvär. 1 §,
8
kap.
4
eller
11 §§,
10
kap.
2
eller
3 §§,
11
kap.
6
eller
8 §§
första
stycket
1
eller
12
kap.
8 §
får
överklagas
hos
regeringen.

Mot länsstyrelsens Länsstyrelsens
beslut enligt denna beslut
lag i annat fall än enligt
enligt första stycket denna
föres talan hos lag
kammarrätten genom i
besvär. annat
fall
än
enligt
första
stycket
får
överklagas
hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Ett beslut av Ett
registreringsmyn- beslut
digheten att avskriva av
anmälan eller vägra registrerings-
registrering enligt 4 § myn-
första stycket digheten
överklagas hos kammar- att
rätten inom två månader avskriva
från beslutets dag. anmälan
Detsamma gäller ett eller
sådant beslut av vägra
registrerings- registrering
myndigheten som avses enligt
i 4 a §, 4 kap. 13 § 4 §
andra stycket, 6 kap. första
7 § tredje stycket, 13 stycket
kap. 18 §, 14 kap. 15 § får
första stycket, 21 och överklagas
29 §§ samt 19 kap. 2 §. hos
allmän
förvaltningsdomstol
inom
två
månader
från
beslutets
dag.
Det-
samma
gäller
ett
sådant
beslut
av
registreringsmyndigheten
som
av-
ses
i
4 a §,
4
kap.
13 §
andra
stycket,
6
kap.
7 §
tredje
stycket,
13
kap.
18 §,
14
kap.
15 §
första
stycket,
21
och
29 §§
samt
19
kap.
2 §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1993:150.
[2] Lydelse enligt SFS 1994:802.
2.34Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 11 och 31 §§ lagen (1976:997) om vattenförbund skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall äga den
kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.
Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden ställer
säkerhet för förrättningskostnaden.
Mot beslut av Länsstyrelsens beslut om
länsstyrelsen om förordnande av
förordnande av förrättningsman får
förrättningsman föres överklagas hos allmän
talan hos kammarrätten förvaltningsdomstol.
genom besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

31 §
Stadgarna skall för att Stadgarna skall för att
bli gällande fastställas bli gällande fastställas
av länsstyrelsen. Innan av länsstyrelsen. Innan
sådan fastställelse skett sådan fastställelse skett
och anmälan om och anmälan om
styrelseval gjorts hos styrelseval gjorts hos
länsstyrelsen, kan länsstyrelsen, kan
förbundet ej förvärva förbundet inte förvärva
rättigheter eller ikläda rättigheter eller ikläda
sig skyldigheter. sig skyldigheter.
Beslut om ändring av Beslut om ändring av
förbundets stadgar skall förbundets stadgar skall
genast underställas genast underställas
länsstyrelsen för länsstyrelsen för
fastställelse. Beslutet fastställelse. Beslutet
får ej tillämpas, innan får inte tillämpas, innan
det har fastställts. det har fastställts.
Ändras styrelsens Ändras styrelsens
sammansättning, skall sammansättning, skall
anmälan därom göras hos anmälan om detta göras hos
länsstyrelsen. länsstyrelsen.
Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen skall
innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.
Talan mot länsstyrelses En länsstyrelses beslut
beslut enligt första enligt första eller andra
eller andra stycket stycket får överklagas
föres hos kammarrätten hos allmän förvalt-
genom besvär. ningsdomstol. Prövnings-
tillstånd krävs vid över-
klagande till
kammarrätten.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1983:663.
2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Talan mot beslut om Beslut om föreläggande av
föreläggande av vite föres vite får överklagas hos
hos kammarrätten genom allmän förvaltningsdom-
besvär. stol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.36Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Härigenom föreskrivs att 47 § körkortslagen (1977:477)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 §[2]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt 39 § första enligt 39 § första eller
stycket får överklagas andra stycket får
till allmän överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. förvaltningsdomstol.
Länsstyrelsen för det Länsstyrelsen för det
allmännas talan i ett allmännas talan i ett
sådant mål. Den får föra sådant mål. Den får föra
talan även till förmån för talan även till förmån för
den enskilda parten. den enskilda parten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

___________________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1980:977.
[2]Senaste lydelse 1994:442.
2.37Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och
ärenden hos myndighet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden
hos myndighet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §[1]
Bestämmelserna i denna Bestämmelserna i denna
lag äger motsvarande lag skall tillämpas, om
tillämpning, om enligt enligt föreskrift i lag
föreskrift i lag eller eller annan författning
annan författning kungörande av viss åtgärd
kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan
skall ombesörjas av än myndighet. Anser denne
annan än myndighet. att 3 § andra stycket
Anser denne att 3 § sista meningen bör
andra stycket sista tillämpas eller att
meningen bör tillämpas kungörelsen bör avfattas
eller att kungörelsen bör enbart på främmande språk,
avfattas enbart på skall han hänskjuta frågan
främmande språk, skall till länsstyrelsens
han hänskjuta frågan till prövning. Länsstyrelsens
länsstyrelsens prövning. beslut i sådana frågor får
Länsstyrelsens beslut i överklagas hos allmän för-
sådana frågor får valtningsdomstol.
överklagas hos Prövningstillstånd krävs
kammarrätten. vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:1413.
2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §[2]En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får inte
överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna och polismyndigheterna får överklaga en
nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.
Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut
enligt 1 §.
En nämnds beslut enligt En nämnds beslut enligt
4 § får överklagas hos 4 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän förvalt-
ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.
[2]Senaste lydelse 1992:1649.
2.39Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

Härigenom föreskrivs att 52 och 53 §§ ransoneringslagen (1978:268) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

52 §
Talan mot beslut som Beslut som har
har meddelats enligt 27 meddelats enligt 27 §, 35
§, 35 §, 38 §, §, 38 §, 39 § första
39 § första stycket, 41 stycket, 41 eller 42 § får
eller 42 § föres hos överklagas hos allmän
kammarrätt genom besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Talan mot sådant beslut Sådant beslut enligt
enligt denna lag som denna lag som har
har meddelats av annan meddelats av annan
myndighet än domstol och myndighet än domstol och
som ej avses i första som inte avses i första
stycket eller i 17 stycket eller i 17 eller
eller 23 § föres hos 23 § överklagas hos
förvaltningsmyndighet i förvaltningsmyndighet i
den ordning regeringen den ordning regeringen
föreskriver. Möjligheten föreskriver. Möjligheten
att anföra besvär får att överklaga får därvid
därvid begränsas så, att begränsas till att gälla
talan får föras hos endast en instans.
endast en
besvärsinstans.

53 §
Förvaltningsmyndighets Förvaltningsmyndighets,
eller kammarrätts beslut länsrätts eller kammarrätts
vid tillämpning av denna beslut vid tillämpning av
lag och av föreskrifter denna lag och av
som har meddelats med föreskrifter som har
stöd av lagen länder till meddelats med stöd av
efterrättelse utan lagen får verkställas även
hinder av anförda besvär, om det överklagas, om
om ej annat följer av inte annat följer av 22 §
22 § andra stycket eller andra stycket eller före-
föreskrives i beslutet. skrivs i beslutet.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.40Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Härigenom föreskrivs att 18 § jordförvärvslagen (1979:230)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruksverket.
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1991:670.
2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 19 §[2]Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring
eller, om indelningsdelegerade skall utses, valet av delegerade och ändringens
ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan
kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen
(1991:900).
Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av andra
kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun.
Om kammarrätten har Om länsrätten eller
upphävt ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det verk- ett beslut eller
ställs, får kammarrättens förbjudit att det verk-
beslut överklagas också ställs, får domstolens
av andra kommuner som beslut överklagas också av
berörs av indelnings- andra kommuner som berörs
ändringen och medlemmar av indelningsändringen
av en sådan kommun. och medlemmar av en sådan
kommun.

2 kap. 9 §[3]
Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens
ikraftträdande fattas av landstingsfullmäktige, landstings- styrelsen eller en
annan nämnd hos landstinget, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.
kommunallagen (1991:900).
Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av landstinget, också av andra
landsting som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant
landsting.
Om kammarrätten har Om länsrätten eller
upphävt ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det ett beslut eller
verkställs, får förbjudit att det verk-
kammarrättens beslut ställs, får domstolens
överklagas också av andra beslut överklagas också av
landsting som berörs av andra landsting som be-
indelningsändringen och rörs av
av medlemmar av ett indelningsändringen och
sådant landsting. av medlemmar av ett
sådant landsting.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:198. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1991:1693.
[2]Senaste lydelse 1991:1693.
[3]Senaste lydelse 1991:1693.
2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala
indelningsdelegerade

Härigenom förskrivs att 23 § lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §[1]Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta
organ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Besluten får överklagas av varje kommun som har valt delegerade och av den som
är medlem av en sådan kommun.
När 10 kap. 14 § När 10 kap. 14 §
kommunallagen tillämpas kommunallagen tillämpas
gäller, om kammarrätten gäller, om länsrätten eller
har upphävt ett beslut kammarrätten har upphävt
eller förbjudit att det ett beslut eller för-
verkställs, att bjudit att det
kammarrättens beslut får verkställs, att
överklagas även av en domstolens beslut får
kommun som har valt överklagas även av en
delegerade och den som kommun som har valt
är medlem av en sådan delegerade och den som är
kommun. medlem av en sådan
kommun.
Bestämmelserna i 10 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av verkställighet
tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller
partssammansatta organ.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:1694.
2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §[1]Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut i ett särskilt i ett särskilt fall
fall enligt lagen eller enligt lagen eller
enligt föreskrifter som enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd har meddelats med stöd av
av lagen får överklagas lagen får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:393.
2.44Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Härigenom föreskrivs att 40 § skogsvårdslagen (1979:429)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 §Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens beslut Skogsstyrelsens beslut
i ett särskilt fall i ett särskilt fall
enligt lagen eller enligt lagen eller
enligt föreskrifter som enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd har meddelats med stöd av
av lagen får överklagas lagen får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fall som
avses i 25 § andra stycket.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1993:553.
2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) om transportförmedling

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:560) om transportförmedling
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Beslut om förvaltningsdomstol.
varning får inte Beslut om varning får
överklagas. inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1988:1500.
2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:561) om biluthyrning[1] skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Beslut om förvaltningsdomstol.
varning får inte Beslut om varning får
överklagas. inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:1501.
2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap 2 §
Beslut som har Beslut som har
meddelats av meddelats av
Sjöfartsverket i frågor Sjöfartsverket i frågor
som avses i 7 kap. 4 § som avses i 7 kap. 4 §
första stycket, 5 eller första stycket, 5 eller
6 § får överklagas hos 6 § får överklagas hos
kammarrätten genom allmän
besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
Beslut i andra frågor kammarrätten.
som avses i 1-7 kap. får Beslut i andra frågor
överklagas genom besvär som avses i 1-7 kap. får
1. hos Sjöfartsverket, överklagas
om beslutet har 1. hos Sjöfartsverket,
meddelats av en annan om beslutet har
myndighet som inte är meddelats av en annan
central myndighet som inte är
förvaltningsmyndighet central
och ej heller kommunal förvaltningsmyndighet och
myndighet, eller inte heller kommunal
myndighet, eller
2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av en
annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

______________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1983:463.
2.48Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Härigenom föreskrivs att 73 och 74 §§ socialtjänstlagen (1980:620)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

73 §[2]
Socialnämndens beslut Socialnämndens beslut får
får överklagas hos överklagas hos allmän
länsrätten, om nämnden har förvaltningsdomstol, om
meddelat beslut i fråga nämnden har meddelat
om beslut i fråga om
bistånd enligt 6 §, bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 § medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §, förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt eller eftergift enligt
37 §. 37 §.
Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första stycket.
Beslut i frågor som Beslut i frågor som
avses i första stycket avses i första stycket
gäller omedelbart. En gäller omedelbart. En
länsrätt eller kammarrätt länsrätt eller kammarrätt
får dock förordna att får dock förordna att dess
dess beslut skall beslut skall verkställas
verkställas först sedan först sedan det har
det har vunnit laga vunnit laga kraft.
kraft.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

74 §
Länsstyrelsens beslut i Länsstyrelsens beslut i
ärenden om tillstånd ärenden om tillstånd
enligt 69 § eller om enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud föreläggande eller förbud
enligt 70 § får överklagas enligt 70 § får överklagas
hos kammarrätten genom hos allmän
besvär. förvaltningsdomstol.
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut om
om föreläggande eller föreläggande eller förbud
förbud enligt 70 § och enligt 70 § och domstols
kammarrättens motsvarande beslut gäller
motsvarande beslut omedelbart.
gäller omedelbart. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:871.
[2]Senaste lydelse 1990:53.
2.49Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 20 kap. 7 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap. 13 §[1]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut om att avslå en beslut om att förbjuda
begäran om att utfärda gränsöverskridande verk-
intyg enligt 2 a kap. 1 § samhet enligt 19 kap. 11 §
fjärde stycket, om att fjärde stycket får
förbjuda överklagas hos
gränsöverskridande kammarrätten.
verksamhet enligt 19 Inspektionens beslut om
kap. 11 § fjärde stycket att avslå en begäran om
eller om att förelägga att utfärda intyg enligt
eller utdöma vite enligt 2 a kap. 1 § fjärde
21 kap. 2 § får överklagas stycket eller om att
hos kammarrätten. förelägga eller utdöma vite
Inspektionens beslut i enligt 21 kap. 2 § får
övrigt enligt denna lag överklagas hos länsrätten.
får överklagas hos Prövningstillstånd krävs
regeringen vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Inspektionens beslut i
övrigt enligt denna lag
får överklagas hos
regeringen.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verksamhetens
drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.
Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

20 kap. 7 §[2]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut varigenom en beslut varigenom en
anmälan avskrivits eller anmälan avskrivits eller
en registrering vägrats en registrering vägrats
enligt 4 § första stycket enligt 4 § första stycket
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten genom besvär förvaltningsdomstol inom
inom två månader från två månader från beslutets
beslutets dag. Detsamma dag. Detsamma gäller
gäller sådana beslut av sådana beslut av
finansinspektionen som finansinspektionen som
avses i 4 § tredje avses i 4 § tredje
stycket med undantag av stycket med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 beslut enligt 21 kap. 2
§. §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1993:1304.
[2]Senaste lydelse 1991:1767.
2.50Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983:291)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 § vattenlagen (1983:219) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap. 6 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten, om förvaltningsdomstol, om
beslutet avser beslutet avser
1. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap.,
2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 § andra stycket eller av
besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 §,
3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap. 2 och 3
§§,
4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 §,
5. prövning av säkerhet enligt 3 § detta kapitel,
6. föreläggande enligt 2 kap. 9 § tredje stycket, 19 kap. 1 § tredje stycket,
21 kap. 3 § eller förbud enligt detta kapitels 4 § första stycket.
I övrigt får länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1989:513.
2.51Förslag till lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella
hos djur

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos
djur skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §[1]Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruks-
verket.
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut i ett särskilt i ett särskilt fall får
fall får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något
annat bestäms.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1993:1479.
2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §[1]
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut enligt enligt
8 § får överklagas hos 8 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:913.
2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär.
Beslut som Beslut som
Socialstyrelsen eller Socialstyrelsen eller
kammarrätten meddelar allmän förvaltningsdomstol
enligt denna lag skall meddelar enligt denna
gälla omedelbart, om lag skall gälla
inte annat förordnas. omedelbart, om inte
annat förordnas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295) om foder

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1985:295) om foder skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §[1]
Beslut av Beslut av
Jordbruksverket i ärende Jordbruksverket i ärende
som avses i 3 a § tredje som avses i 3 a § tredje
stycket, 13 § första stycket, 13 § första
stycket, 14 eller 15 § stycket, 14 eller 15 § får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol. Före-
Föreskrifter om skrifter om överklagande
överklagande av beslut av beslut av
av Jordbruksverket med Jordbruksverket med stöd
stöd av ett bemyndigande av ett bemyndigande
enligt 4, 6 och 8 §§ enligt 4, 6 och 8 §§
meddelas av regeringen. meddelas av regeringen.
Beslut av länsstyrelsen Beslut av länsstyrelsen
eller av annan eller av annan myndighet
myndighet till vilken till vilken Jord-
Jordbruksverket överlåtit bruksverket överlåtit att
att utöva tillsyn får utöva tillsyn får
överklagas hos Jord- överklagas hos Jord-
bruksverket. bruksverket.
Jordbruksverkets beslut Jordbruksverkets beslut
i ett sådant ärende får i ett sådant ärende får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1681.
2.55Förslag till lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §[1]
Vägverkets beslut får Vägverkets beslut får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1650.
2.56Förslag till lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Härigenom föreskrivs att 14 och 17 §§ patientjournallagen (1985:562) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §[1]
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut i fråga om i fråga om omhändertagande
omhändertagande eller eller återlämnande av
återlämnande av patientjournaler får
patientjournaler får överklagas hos allmän
överklagas hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

17 §[2]På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal
får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras.
Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att
patientjournalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte
behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen
inte finns skäl att bevara journalen.
Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patientjournalen
beredas tillfälle att yttra sig.
Om Socialstyrelsen har Om Socialstyrelsen har
avslagit en ansökan om avslagit en ansökan om
förstöring av en förstöring av en
patientjournal, får patientjournal, får
beslutet överklagas hos beslutet överklagas hos
kammarrätten genom be- allmän förvaltningsdom-
svär. Om stol. Om
Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut
innebär bifall till en innebär bifall till en
sådan ansökan, får sådan ansökan, får beslutet
beslutet inte överklag- inte överklagas.
as.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:459.
[2]Senaste lydelse 1992:459.
2.57Förslag till lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 10 §[1]Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i
tillämpliga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl
medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landsting som ingår i
förbundet.
I fråga om överklagande I fråga om överklagande
av kammarrättens beslut av länsrättens beslut
tillämpas 10 kap. 14 § tillämpas 10 kap. 14 §
kommunallagen. Om kommunallagen. Om
kammarrätten har upphävt länsrätten eller
ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det verk- ett beslut eller
ställs, får kammarrättens förbjudit att det
beslut överklagas också verkställs, får beslutet
av en förbundsmedlem. överklagas också av en
förbundsmedlem.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:1695.
2.58Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12, 14 och 16 §§, 9 kap. 17 § och 10 kap. 6 §
skollagen (1985:1100)[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 12 §På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven
befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten,
om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att
eleven deltar.
Befrielse skall alltid medges från undervisning i religionskunskap, om eleven
tillhör ett trossamfund, som har regeringens tillstånd att i skolans ställe
ombesörja sådan undervisning, och eleven visar att han deltar i denna.
Om elevens Om elevens
vårdnadshavare kräver vårdnadshavare kräver det,
det, skall begäran om skall begäran om be-
befrielse prövas av frielse prövas av
styrelsen för utbild- styrelsen för ut-
ningen eller, för elever bildningen eller, för
utanför det offentliga elever utanför det
skolväsendet, av den offentliga skolväsendet,
styrelse som ansvarar av den styrelse som
för grundskolan i ansvarar för grundskolan
elevens hemkommun. Av- i elevens hemkommun. Av-
slås begäran vid sådan slås begäran vid sådan
prövning, får beslutet prövning, får beslutet
överklagas hos kammar- överklagas hos allmän för-
rätten. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

14 §Om en skolpliktig elev i en skola utanför det offentliga skolväsendet för
barn och ungdom är frånvarande i stor utsträckning utan giltig orsak, skall
huvudmannen för skolan anmäla förhållandet till barnets hemkommun. Kommunen
skall pröva om barnet skall åläggas skolgång i grundskolan eller särskolan
eller, om skäl föreligger, överlämna anmälan till huvudmannen för särskolan
eller specialskolan, som skall pröva om barnet skall åläggas skolgång där.
Beslut om att ålägga Beslut om att ålägga
barnet skolgång får barnet skolgång får
överklagas hos kammar- överklagas hos allmän
rätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

16 §Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har
gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen
vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett
föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.
Vitet får inte förvandlas till fängelse.
Beslut av styrelsen för Beslut av styrelsen för
utbildningen i ärenden utbildningen i ärenden
enligt denna paragraf enligt denna paragraf får
får överklagas hos kam- överklagas hos allmän
marrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

9 kap. 17 §[2]
Beslut av Statens Beslut av Statens
skolverk i ärenden om skolverk i ärenden om
godkännande eller godkännande eller
återkallande av återkallande av
godkännande för en godkännande för en
fristående skola enligt fristående skola enligt
1, 5 eller 12 § samt 1, 5 eller 12 § samt
beslut i ärenden om beslut i ärenden om
elevavgifter enligt 7 § elevavgifter enligt 7 §
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Beslut av styrelsen för Beslut av styrelsen för
utbildningen i ärenden utbildningen i ärenden om
om godkännande eller godkännande eller
återkallande av återkallande av
godkännande för en godkännande för en
fristående skola för fristående skola för
särskild skolplikt särskild skolplikt enligt
enligt 1 § tredje 1 § tredje stycket 2
stycket 2 eller 12 § får eller 12 § får överklagas
överklagas hos hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och
16 §§ får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som avses i 3 §
får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som avses i 16 § får
överklagas endast av eleven eller företrädare för denne.

10 kap. 6 §[3]
Beslut i ärenden enligt Beslut i ärenden enligt
4 § om att fullgöra 4 § om att fullgöra
skolplikten på annat sätt skolplikten på annat sätt
än som anges i denna lag än som anges i denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1991:1111.
[2]Senaste lydelse 1993:800.
[3]Senaste lydelse 1993:800.
2.59Förslag till lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Härigenom föreskrivs att 11 § bilavgaslagen (1986:1386) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Ett beslut av en Ett beslut av en
myndighet om föreläggande myndighet om föreläggande
enligt 5 § eller om enligt 5 § eller om
kontrollavgift eller kontrollavgift eller
dispensavgift i ett dispensavgift i ett
särskilt fall enligt 9 särskilt fall enligt 9
och 10 §§ får överklagas och 10 §§ får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:2010.
2.60Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Härigenom föreskrivs att 54 § jaktlagen (1987:259) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

54 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt 33 § om enligt 33 § om
registrering av registrering av
licensområde får licensområde får överklagas
överklagas hos hos allmän förvalt-
kammarrätten. Beslut ningsdomstol. Beslut
enligt 12 § samt övriga enligt 12 § samt övriga
beslut enligt 33 § får beslut enligt 33 § får
inte överklagas. inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fattats av en myndighet med
stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:1769.
2.61Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 24 § och 8 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 24 §[1]Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får
inte överklagas.
Beslut som avses i 21 § Beslut som avses i 21 §
första stycket får första stycket får
överklagas hos kam- överklagas hos allmän
marrätten. Inspektionens förvaltningsdomstol.
beslut i övrigt enligt Inspektionens beslut i
denna lag, bankaktie- övrigt enligt denna lag,
bolagslagen (1987:618), bankaktiebolagslagen
sparbankslagen (1987:618),
(1987:619) och sparbankslagen
föreningsbankslagen (1987:619) och
(1987:620) får överklagas föreningsbankslagen
hos regeringen, om (1987:620) får överklagas
annat inte är hos regeringen, om annat
föreskrivet. inte är föreskrivet.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap. 8 §[2]
Ett beslut av Ett beslut av
Finansinspektionen som Finansinspektionen som
innebär att anmälan innebär att anmälan
avskrivits eller avskrivits eller
registrering har vägrats registrering har vägrats
enligt 4 § andra stycket enligt 4 § andra stycket
får överklagas till får överklagas hos allmän
kammarrätten inom två förvaltningsdomstol inom
månader från beslutets två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller ett dag. Detsamma gäller ett
beslut av Finansinspek- beslut av
tionen som avses i 5 § Finansinspektionen som
1-3 och 5. avses i
5 § 1-3 och 5.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1613.
[2]Senaste lydelse 1992:1613.
2.62Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap. 6 §
Myndighets beslut i Myndighets beslut i
tillståndsärenden enligt tillståndsärenden enligt 6
6 kap. 3 eller 4 §, 8 kap. 3 eller 4 §, 8 kap.
kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 §
eller 8 § första stycket första stycket 1 eller 10
1 eller 10 kap. 6 § kap. 6 § femte stycket får
femte stycket överklagas överklagas till
till regeringen genom regeringen.
besvär. Ett beslut av
Ett beslut av registreringsmyndigheten
registreringsmyn- som innebär att anmälan
digheten som innebär att har avskrivits eller
anmälan har avskrivits registrering har vägrats
eller registrering har enligt 4 § första och
vägrats enligt 4 § första andra styckena överklagas
och andra styckena hos allmän
överklagas till kammar- förvaltningsdomstol inom
rätten genom besvär inom två månader från beslutets
två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett
dag. Detsamma gäller ett beslut av regi-
beslut av regi- streringsmyndigheten som
streringsmyndigheten avses i 4 § fjärde
som avses i 4 § fjärde stycket.
stycket.
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag enligt denna lag
överklagas i övriga fall överklagas i övriga fall
till kammarrätten genom hos allmän
besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.63Förslag till lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Härigenom föreskrivs att 30, 89, 90, 100 och 104 §§ tullagen (1987:1065) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §[1]
Ränta utgår på tull och Ränta utgår på tull och
annan skatt som skall annan skatt som skall
betalas betalas
1. på grund av 1. på grund av
omtulltaxering eller omtulltaxering eller
eftertulltaxering, eftertulltaxering,
2. enligt beslut av 2. enligt beslut av
Generaltullstyrelsen, Generaltullstyrelsen
kammarrätten eller eller allmän förvaltnings-
regeringsrätten, domstol,
3. i fall som avses i 3. i fall som avses i
82 §, när tull eller 82 §, när tull eller annan
annan skatt skatt undandragits,
undandragits,
4. i fall som avses i 4. i fall som avses i
24 § första eller tredje 24 § första eller tredje
stycket lagen stycket lagen
(1987:1069) om (1987:1069) om
tullfrihet m.m. tullfrihet m.m.
Om tull eller annan skatt enligt preliminärt beslut har erlagts med lägre
belopp än som slutligt fastställts, utgår ränta på det överskjutande beloppet.
Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock inte på belopp som får dras
av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).
Om utfärdande av särskild tullräkning fördröjs till följd av att den som tagit
hand om en vara med stöd av hemtagningstillstånd inte anmält varan till
förtullning inom föreskriven tid, utgår ränta.
Bestämmelserna i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även beträffande
ränta enligt denna paragraf.

89 §[2]
Frågor om tulltillägg Frågor om tulltillägg och
och förseningsavgift förseningsavgift prövas av
prövas av tullmyn- tullmyndigheten. Allmän
digheten. Kammarrätten förvaltningsdomstol prövar
prövar dock, på talan av dock, på talan av det
det allmänna ombudet som allmänna ombudet som
avses i 98 §, frågor om avses i 98 §, frågor om
tulltillägg på grund av tulltillägg på grund av
oriktiga uppgifter i mål oriktiga uppgifter i mål
om tull eller annan om tull eller annan
skatt. Sådan talan får skatt. Sådan talan får
föras, om den oriktiga föras, om den oriktiga
uppgiften inte har uppgiften inte har
godtagits efter prövning godtagits efter prövning
i sak eller inte har i sak eller inte har
prövats i målet. Talan prövats i målet. Talan
skall väckas inom ett år skall väckas inom ett år
från utgången av den månad från utgången av den månad
då domen eller det då domen eller det
slutliga beslutet i slutliga beslutet i målet
målet har vunnit laga har vunnit laga kraft.
kraft. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift skall
utan hinder av vad som annars gäller om överklagande prövas, om beslutet om den
tull eller annan skatt som tulltillägget eller förseningsavgiften avser inte har
vunnit laga kraft. Detsamma gäller, om det allmänna ombudet framställt ett
sådant yrkande till förmån för den tullskyldige. Om yrkandet framställs först i
domstol, kan domstolen förordna att det skall tas upp och vidare handläggas av
tullmyndigheten.
Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift skall den
tullskyldige om möjligt ges tillfälle att yttra sig.
Underrättelse om att tullmyndigheten överväger att påföra tulltillägg eller
förseningsavgift får ske genom överföring av elektroniskt dokument.

90 §[3]Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall
beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det föranleds
av vad som har förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller
förseningavgift.
Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i beslutet
om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.
Vid handläggningen i Vid handläggningen i
kammarrätt av mål om länsrätt eller kammarrätt
tulltillägg eller av mål om tulltillägg
förseningsavgift skall eller förseningsavgift
muntlig förhandling skall muntlig förhandling
hållas, om den tull- hållas, om den
skyldige begär det. tullskyldige begär det.
Muntlig förhandling Muntlig förhandling behövs
behövs dock inte, om det dock inte, om det inte
inte finns anledning finns anledning anta att
anta att tulltillägg tulltillägg eller
eller förseningsavgift förseningsavgift kommer
kommer att utgå. att utgå.

100 §[4]
Generaltullstyrelsens Generaltullstyrelsens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
eller enligt be- eller enligt bestämmelser
stämmelser som utfärdats som utfärdats med stöd av
med stöd av lagen får lagen får överklagas hos
överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol, när
besvär, när det är fråga om det är fråga om
1. fastställelse av tull eller annan skatt och prövningen inte gäller sådant
beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull och annan
skatt som meddelats med stöd av regeringens bemyndigande,
2. uttag av tull eller annan skatt ur en vara enligt 10 § fjärde stycket eller
35 §,
3. temporär tullfrihet,
4. restitution av tull eller annan skatt,
5. ursprungsintyg enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska
ekonomiska gemenskapen eller bilaga B till konventionen angående upprättandet av
Europeiska frihandelssammanslutningen,
6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,
7. förhandsbesked,
8. ränta eller dröjsmålsavgift,
9. tulltillägg eller förseningsavgift,
10. ersättning som avses i 56 § andra stycket, 69 § andra stycket eller 71 §,
eller
11. utdömande av vite.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Om Generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked eller
återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett beslut som avses i 59 §
tredje stycket, får beslutet inte överklagas.
I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt
bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen hos regeringen.

104 §Överklagande i särskild ordning över beslut av annan tullmyndighet än
Generaltullstyrelsen prövas av styrelsen.
Är tulltaxering, Är tulltaxering,
omtulltaxering, omtulltaxering,
eftertulltaxering eller eftertulltaxering eller
fråga om tulltillägg fråga om tulltillägg eller
eller förseningsavgift förseningsavgift föremål för
föremål för prövning av prövning av länsrätt eller
kammarrätten eller kammarrätt eller avgjord
avgjord av Generaltull- av Generaltullstyrelsen
styrelsen genom beslut genom beslut som har
som har vunnit laga vunnit laga kraft, skall
kraft, ankommer det på länsrätten eller
kammarrätten att pröva kammarrätten pröva över-
överklagandet. Har frågan klagandet. Har frågan
prövats av kammarrätten prövats av länsrätten skall
eller regeringsrätten, överklagandet prövas av
skall överklagandet kammarrätten. Har frågan
prövas av prövats av kammarrätten
Regeringsrätten. eller regeringsrätten,
skall överklagandet prövas
av Regeringsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Regeringsrätten och Allmän
kammarrätten får, om förvaltningsdomstol får,
överklagande som har om överklagande som har
gjorts i särskild gjorts i särskild ordning
ordning skall tas upp skall tas upp till
till prövning, förordna prövning, förordna att
att överklagandet skall överklagandet skall
vidare handläggas av vidare handläggas av
Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1994:218.
[2]Senaste lydelse 1991:157.
[3]Senaste lydelse 1987:1221.
[4]Senaste lydelse 1992:643.
2.64Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap. 3 §Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får
överklagas
1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som inte är
central förvaltningsmyndighet,
2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgivande
enligt 5 kap. 12 § andra stycket och har meddelats av en central
förvaltningsmyndighet,
3. hos kammarrätten i 3. hos allmän
andra fall än som avses förvaltningsdomstol i
i 1 och 2. andra fall än som avses i
1 och 2.
Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3-5 §§ samt rubriken närmast före
5 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut samt
ikraftträdandebestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse.[1]

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[2]
På ansökan av en enskild På ansökan av en enskild
part i ett sådant part i ett sådant
förvaltningsärende hos förvaltningsärende hos
regeringen eller en regeringen eller en
förvaltningsmyndighet förvaltningsmyndighet som
som rör något förhållande rör något förhållande som
som avses i 8 kap. 2 avses i 8 kap. 2 eller 3 §
eller 3 § regeringsformen skall
regeringsformen skall domstol pröva om
Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet
avgörandet i ärendet strider mot någon rätts-
strider mot någon rätts- regel på det sätt som
regel på det sätt som sökanden angivit eller
sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår
som i övrigt klart av omständigheterna i
framgår av ärendet.
omständigheterna i
ärendet.
Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som
innebär myndighetsutövning mot den enskilde,
annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och
inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.
Regeringsrätten prövar
avgöranden av regeringen
och kammarrätt avgöranden
av en förvaltnings-
myndighet inom
kammarrättens domkrets.

3 §[3]
Ansökan om rättsprövning Ansökan om rättsprövning
ges in till ges in till den domstol
Regeringsrätten. Den som skall pröva ansökan.
skall ha kommit in dit Den skall ha kommit in
inom tre månader från dit inom tre månader från
dagen för beslutet. dagen för beslutet. Om en
ansökan som skall prövas
av kammarrätt kommer in
till Regeringsrätten
skall ansökan anses ha
kommit in till
kammarrätten den dag som
den kom in till
Regeringsrätten.
I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet strider
mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa till stöd för
detta.

4 §
Ett förvaltningsbeslut Ett förvaltningsbeslut
skall gälla trots att skall gälla trots att
rättsprövning kan ske. rättsprövning kan ske.
Regeringsrätten får dock Domstolen får dock
bestämma att beslutet bestämma att beslutet
tills vidare inte skall tills vidare inte skall
gälla. gälla.

Regeringsrättens beslut Domstolens beslut

5 §[4]
Om Regeringsrätten Om domstolen finner att
finner att förvaltningsbeslutet
förvaltningsbeslutet strider mot någon
strider mot någon rättsregel och det inte är
rättsregel och det inte uppenbart att felet
är uppenbart att felet saknat betydelse för
saknat betydelse för avgörandet, skall
avgörandet, skall Rege- domstolen upphäva
ringsrätten upphäva beslutet och, om det
beslutet och, om det behövs, återförvisa ärendet
behövs, återförvisa ärendet till den myndighet som
till den myndighet som meddelat beslutet. I
meddelat beslutet. I annat fall står beslutet
annat fall står beslutet fast.
fast.

___________________________ ____________________________

Denna lag träder i Denna lag träder i kraft
kraft den 1 juni 1988. den 1 juni 1988. Den
Den tillämpas på beslut tillämpas på beslut som
som meddelas under meddelas under tiden från
tiden från ikraftträdandet till
ikraftträdandet till utgången av år 1997.
utgången av år 1994.

___________________

Denna lag träder i kraft, i fråga om ikraftträdandebestämmelserna den 1 januari
1995, och i övrigt den 1 april 1995. Ansökningar som vid utgången av mars år
1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte prövats handläggs enligt äldre
bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagens giltighetstid senast förlängd
1991:1825.
[2]Senaste lydelse 1991:1825.
[3]Senaste lydelse 1991:1825.
[4]Senaste lydelse 1991:1825.
2.66Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Härigenom föreskrivs att 42 § strålskyddslagen (1988:220) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

42 §
Beslut i särskilda fall Beslut i särskilda fall
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Beslut i förvaltningsdomstol.
frågor som avses i 27 § Beslut i frågor som avses
överklagas dock hos i 27 § överklagas dock hos
regeringen. regeringen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag med stöd
av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.
Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte annat
bestäms.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.67Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Härigenom föreskrivs att 23 § yrkestrafiklagen (1988:263)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §[2]
Tillståndsmyndighetens Tillståndsmyndighetens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten, om inte förvaltningsdomstol, om
något annat anges i inte något annat anges i
andra stycket. Beslut andra stycket. Beslut om
om varning får dock inte varning får dock inte
överklagas. överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik och
om omprövning av tillstånd enligt 11 § får överklagas hos Vägverket. Vägverkets
beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:1499.
[2]Senaste lydelse 1992:1651.
2.68Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordon

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordon[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får
överklagas av den skattskyldige hos Generaltullstyrelsen. Överklagandet skall ha
kommit in inom ett år från den dag då beslutet meddelades.
Beslut av Beslut av
Generaltullstyrelsen får Generaltullstyrelsen får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1442.
2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 16 § och 5 kap. 15 §
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 24 §[1]
Beslut av länsstyrelsen Beslut av länsstyrelsen
överklagas hos överklagas hos allmän för-
kammarrätten när det valtningsdomstol när det
gäller gäller
1. fastställelse av 1. fastställelse av
gränserna för ett gränserna för ett
fornlämningsområde enligt fornlämningsområde enligt
2 §, 2 §,
2. särskilda 2. särskilda
ordningsföreskrifter ordningsföreskrifter
enligt 9 §, enligt 9 §,
3. fridlysning enligt 3. fridlysning enligt 9 §
9 § eller eller
4. tillstånd att medföra 4. tillstånd att medföra
och använda metallsökare och använda metallsökare
enligt 20 §. enligt 20 §.
Beslut av Beslut av
Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet
enligt 16 § överklagas enligt 16 § överklagas hos
hos kammarrätten. allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut i övrigt enligt detta kapitel av länsstyrelsen eller Riksantikvarie-
ämbetet får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 25 §.
Kommunen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 § andra stycket, 9 §
första-fjärde styckena och 12 § andra stycket.
.

3 kap. 19 §
Beslut av länsstyrelsen Beslut av länsstyrelsen
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten när det förvaltningsdomstol när
gäller det gäller
1. byggnadsminnesförklaring 1. byggnadsminnesförklaring
enligt 1 §, enligt 1 §,
2. skyddsföreskrifter 2. skyddsföreskrifter
enligt 2 §, enligt 2 §,
3. förbud mot åtgärder 3. förbud mot åtgärder
enligt 5 §, enligt 5 §,
4. anmälningsplikt 4. anmälningsplikt
enligt 6 §, enligt 6 §,
5. deposition enligt 5. deposition enligt 12 §
12 § första stycket, första stycket,
6. tillstånd eller 6. tillstånd eller
villkor för tillstånd villkor för tillstånd
enligt 14 §, enligt 14 §,
7. jämkning av 7. jämkning av
skyddsföreskrifter eller skyddsföreskrifter eller
hävande av byggnads- hävande av byggnads-
minnesförklaring enligt minnesförklaring enligt
15 § första stycket, 15 § första stycket,
8. dokumentation 8. dokumentation enligt
enligt 15 § tredje 15 § tredje stycket,
stycket,
9. föreläggande enligt 9. föreläggande enligt 16 §
16 § eller eller
10. föreläggande enligt 10. föreläggande enligt
17 § första stycket. 17 § första stycket.
Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får
överklagas endast av Riksantikvarieämbetet.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

4 kap. 16 §
Beslut som anges i 3, Beslut som anges i 3, 9
9 och och
13 §§ får överklagas hos 13 §§ får överklagas hos
kammarrätten. Sådana allmän
beslut får alltid förvaltningsdomstol.
överklagas av Sådana beslut får alltid
domkapitlet. överklagas av domkapit-
let.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut enligt 4, 10 och 14 §§ får överklagas hos regeringen.
.

5 kap. 15 §
Om en Om en
tillståndsmyndighet har tillståndsmyndighet har
avslagit en ansökan om avslagit en ansökan om
tillstånd till utförsel, tillstånd till utförsel,
får beslutet överklagas får beslutet överklagas
hos kammarrätten. hos allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta kapitel, får
inte överklagas.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:474.
2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §[1]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut enligt denna lag beslut om vägrad
får överklagas till kam- registrering och om åtgärd
marrätten. enligt 15 § får överklagas
hos kammarrätten.
Annat beslut av
Finansinspektionen får
överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1993:1308 (jfr 1993:1646).
2.71Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6, 7 och 9 §§ utlänningslagen (1989:529)[1]
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 6 §
Statens invandrarverks Statens invandrarverks
eller en eller en polismyndighets
polismyndighets beslut beslut om att omhänderta
om att omhänderta en en biljett får av utlän-
biljett får av ningen överklagas hos
utlänningen överklagas allmän
till kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

7 §
Beslut av en Beslut av en
polismyndighet, av polismyndighet, av
Statens invandrarverk Statens invandrarverk
eller av Ut- eller av Utlänningsnämnden
länningsnämnden om förvar om förvar får av
får av utlänningen utlänningen överklagas hos
överklagas till den allmän
kammarrätt som skall förvaltningsdomstol.
överpröva beslut av
invandrarverket. Kam-
marrättens beslut får
överklagas enligt
bestämmelserna i förvalt-
ningsprocesslagen
(1971:291).
Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt och utan
begränsning till viss tid.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift att
föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på framställning av
utlänningen, om åtgärden skall bestå.

9 §En förvaltningsmyndighets beslut
1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag,
2. att avvisa ombud eller biträde, eller
3. i en jävsfråga,
får överklagas utan samband med ärendet i övrigt.
Beslut om ersättning Beslut om ersättning
överklagas till överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1994:515.
2.72Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § och 8 kap. 1 § aktiekontolagen (1989:827)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 4 §
Beslut enligt 1 § eller Beslut enligt 1 § eller
3 § andra eller tredje 3 § andra eller tredje
stycket av den myndig- stycket av den myndighet
het som regeringen som regeringen bestämmer
bestämmer får överklagas får överklagas hos allmän
hos kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Finansinspektionens Prövningstillstånd krävs
beslut i frågor som rör vid överklagande till
tillsynen får överklagas kammarrätten.
hos regeringen. Finansinspektionens
beslut i frågor som rör
tillsynen får överklagas
hos regeringen.
Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även om det
har överklagats, om inte den myndighet som har att pröva överklagandet förordnar
något annat.

8 kap. 1 §[1]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva
frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon att införas i
aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap.
10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och 3 kap. 11 § första
stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).
En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen.
Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som har
meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsidosatts och
avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för auktorisation eller
tillstånd inte längre föreligger.
Beslut i frågor om Beslut i frågor om
auktorisation eller auktorisation eller
tillstånd som har tillstånd som har
meddelats av annan än meddelats av annan än
regeringen får överklagas regeringen får överklagas
hos kammarrätten. hos allmän förvaltnings-
Beslutet skall domstol. Beslutet skall
verkställas även om det verkställas även om det
har överklagats, om inte har överklagats, om inte
kammarrätten förordnar domstolen förordnar
annat. annat.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:1314.
2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Justitiekanslern får Justitiekanslern får
föra talan för att överklaga ett beslut för
tillvarata allmänna att ta tillvara allmänna
intressen. Beslut om intressen. Beslut om
tillstånd att använda en tillstånd att använda en
övervakningskamera och övervakningskamera och om
om undantag enligt 3 § undantag enligt 3 §
tredje stycket från tredje stycket från
upplysningsplikten får upplysningsplikten får
överklagas även av den överklagas även av den
kommun där den plats kommun där den plats
finns dit övervaknings- finns dit över-
kameran skall kunna vakningskameran skall
riktas och, om kameran kunna riktas och, om
skall kunna riktas mot kameran skall kunna
en arbetsplats, av en riktas mot en
organisation som arbetsplats, av en
företräder de anställda. organisation som
företräder de anställda.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten utom i mål där
Justitiekanslern för
talan.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §
Beslut enligt 8 § andra Beslut enligt 8 § andra
stycket, 11 eller 12 § stycket, 11 eller 12 § får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 46 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 §[1]Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får inte
överklagas.
Beslut som
Finansinspektionen
meddelar med stöd av 3, 7
a, 10, 11, 43 och 44 a §§
får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut i Andra beslut i särskilda
särskilda fall som fall som
Finansinspektionen Finansinspektionen
meddelar enligt denna meddelar enligt denna
lag får överklagas hos lag får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte fattat beslut
inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring
av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat
beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring lämnats, skall det
anses som att ansökan har avslagits.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1320.
2.76Förslag till lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

Härigenom föreskrivs att 35 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §
Beslut som Banverket i Beslut som Banverket i
särskilt fall har särskilt fall har
meddelat enligt denna meddelat enligt denna
lag eller enligt lag eller enligt
föreskrift som meddelats föreskrift som meddelats
med stöd av lagen får med stöd av lagen får över-
överklagas hos klagas hos allmän förvalt-
kammarrätten. Andra ningsdomstol.
beslut av Banverket får Prövningstillstånd krävs
överklagas hos vid överklagande till
regeringen. kammarrättenAndra beslut av Ban-
verket får överklagas hos
regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.77Förslag till lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Härigenom föreskrivs att 20 § insiderlagen (1990:1342) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §[1]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Inspektionen får bestämma Inspektionen får bestämma
att ett beslut skall att ett beslut skall
gälla omedelbart. gälla omedelbart.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:557.
2.78Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 § minerallagen (1991:45) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

16 kap. 1 §[1]I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller
följande.
____________________________________________________________
Beslut Överklagas hos
____________________________________________________________

Beslut av bergmästaren i Kammarrätten
frågor som gäller
undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor som gäller
meddelande av bearbet-
ningskoncession,
tillstånd till överlåtelse
av koncession eller
ändring av villkoren för
en koncession

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor om förlängning av
giltighetstiden för en
bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i Kammarrätten
andra frågor som gäller
bearbetningskoncession

Tillstånd av bergmästarenSveriges geologiska
till byggande av väg undersökning
enligt 3 kap. 3 § andra
stycket

Beslut av bergmästaren i Länsstyrelsen
fråga som avses i 3 kap.
7 §

Förhandsbesked av Sveriges geologiska
bergmästaren enligt undersökning
4 kap. 9 § tredje
stycket

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga igen undersökning
utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 §
eller 13 kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i Den fastighetsdomstol
ärende om ersättning inom vars område marken
enligt 7 kap. 1 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
8 kap. 7 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
ärende om markanvisning som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga ned gruva undersökning
eller motsvarande
anläggning enligt 14
kap. 4 § tredje stycket

Beslut av bergmästaren i Kammarrätten
andra frågor enligt
denna lag

Beslut av länsstyrelsen Regeringen
i frågor som avses i 3
kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen Kammarrätten
i frågor om prövande av
säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens Kammarrätten
jordbruksverk eller
Skogsstyrelsen enligt 8
kap. 6 a § första eller
fjärde stycket.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:466.
Föreslagen lydelse

16 kap. 1 §I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.
____________________________________________________________
Beslut Överklagas hos
____________________________________________________________

Beslut av bergmästaren i Allmän förvaltningsdomstol
frågor som gäller
undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor som gäller
meddelande av bearbet-
ningskoncession,
tillstånd till överlåtelse
av koncession eller
ändring av villkoren för
en koncession

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor om förlängning av
giltighetstiden för en
bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i Allmän förvaltningsdomstol
andra frågor som gäller
bearbetningskoncession

Tillstånd av bergmästarenSveriges geologiska
till byggande av väg undersökning
enligt 3 kap. 3 § andra
stycket

Beslut av bergmästaren Länsstyrelsen
ifråga som avses i 3
kap. 7 §

Förhandsbesked av Sveriges geologiska
bergmästaren enligt undersökning
4 kap. 9 § tredje
stycket

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga igen undersökning
utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 §
eller 13 kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i Den fastighetsdomstol
ärende om ersättning inom vars område marken
enligt 7 kap. 1 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
8 kap. 7 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
ärende om markanvisning som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga ned gruva undersökning
eller motsvarande
anläggning enligt 14
kap. 4 § tredje stycket

Beslut av bergmästaren i Allmän förvaltningsdomstol
andra frågor enligt
denna lag

Beslut av länsstyrelsen Regeringen
i frågor som avses i 3
kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen Allmän förvaltningsdomstol
i frågor om prövande av
säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens Allmän förvaltningsdomstol
jordbruksverk eller
Skogsstyrelsen enligt 8
kap. 6 a § första eller
fjärde stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss
genteknik vid allmänna hälsoundersökningar

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:114) om användning av viss genteknik
vid allmänna hälsoundersökningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings-
eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut enligt 5 § får enligt 5 § får överklagas
överklagas hos hos allmän för-
kammarrätten. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.81Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. 5 §[1]
Beslut om behörighet Beslut om behörighet som
som intygsgivare enligt intygsgivare enligt 3
3 kap. 3 § om det kap. 3 § om det meddelats
meddelats av myndighet av myndighet som
som regeringen bestämt, regeringen bestämt, och
och beslut i ärende om beslut i ärende om
tillstånd att upplåta tillstånd att upplåta
bostadsrätt enligt 4 bostadsrätt enligt 4 kap.
kap. 2 § eller om 2 § eller om förskott
förskott enligt 5 kap. 5 §enligt 5 kap. 5 § får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätt. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1451.
2.82Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13 och 14 §§ kommunallagen
(1991:900) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap. 1 §
Varje medlem av en Varje medlem av en
kommun eller ett kommun eller ett
landsting har rätt att få landsting har rätt att få
lagligheten av lagligheten av kommunens
kommunens eller eller landstingets
landstingets beslut beslut prövad genom att
prövad genom att överklaga dem hos
överklaga dem hos länsrätten.
kammarrätten.

5 §
Klagomålen skall ges in Överklagandet skall ges
till kammarrätten. in till länsrätten.

6 §
Klagomålen skall ha Överklagandet skall ha
kommit in till kommit in till länsrätten
kammarrätten inom tre inom tre veckor från den
veckor från den dag då dag då det tillkännagavs på
det tillkännagavs på kommunens eller
kommunens eller landstingets
landstingets anslagstavla att
anslagstavla att protokollet över beslutet
protokollet över justerats.
beslutet justerats.
Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under
hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

7 §
Om klagomålen före Om överklagandet före
klagotidens utgång har klagotidens utgång har
kommit in till kommunen kommit in till kommunen
eller landstinget i eller landstinget i
stället för till stället för till länsrätten,
kammarrätten, skall över- skall överklagandet ändå
klagandet ändå prövas. prövas.

13 §
Föreskrifter om hur Föreskrifter om hur
kammarrättens beslut länsrättens beslut
överklagas hos överklagas finns i
regeringsrätten finns i förvaltningsprocesslagen
förvaltningsprocesslagen (1971:291).
(1971:291).
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten

14 §
Om kammarrättens beslut Om länsrättens eller
har gått klaganden emot, kammarrättens beslut har
får bara klaganden själv gått klaganden emot, får
överklaga beslutet. bara klaganden själv
överklaga beslutet.
Om kammarrätten har Om länsrätten eller
upphävt ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det ett beslut eller
verkställs, får förbjudit att det verk-
kammarrättens beslut ställs, får domstolens
överklagas av kommunen beslut överklagas av
eller landstinget och kommunen eller lands-
av deras medlemmar. tinget och av deras
medlemmar.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol. In-
Inspektionen får bestämma spektionen får bestämma
att ett beslut skall att ett beslut skall
gälla omedelbart. gälla omedelbart.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1992:558.
2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 1 §Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket
får inte överklagas.
Beslut som
Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1
kap. 3 §, 2 kap. 3 och 7
§§, 3 kap. 4 § och 6 kap. 9 §
får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut som Andra beslut som
inspektionen meddelar inspektionen meddelar
enligt denna lag får enligt denna lag får över-
överklagas hos klagas hos länsrätten.
kammarrätten. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6
kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla omedelbart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §
Kriminalvårdsstyrelsens Kriminalvårdsstyrelsens
beslut enligt 8 § andra beslut enligt 8 § andra
stycket får överklagas stycket får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §
Beslut som avses i 16 § Beslut som avses i 16 §
andra eller tredje andra eller tredje
stycket, 18 eller 20 §, stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 21 § andra stycket eller
30 § får överklagas hos 30 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän förvalt-
ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den
ordning som regeringen bestämmer.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearing-
verksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. 1 §Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket
får inte överklagas.
Beslut som
Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1
kap. 1 §, 2 kap. 4 §, 4
kap. 5 §, 8 kap.
3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap.
4 § och 11 kap. 7 § får
överklagas hos
kammarrätten,
Andra beslut som Andra beslut som
Finansinspektionen Finansinspektionen
meddelar enligt denna meddelar enligt denna
lag får överklagas hos lag får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 11
kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla omedelbart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.88Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 28 § läkemedelslagen (1992:859) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket i ett Läkemedelsverket i ett
enskilt fall meddelat enskilt fall meddelat
enligt denna lag eller enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som enligt en föreskrift som
har meddelats med stöd har meddelats med stöd av
av lagen får överklagas lagen får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket eller Läkemedelsverket,
kammarrätten i ett länsrätten eller
enskilt fall meddelar kammarrätten i ett
skall gälla omedelbart, enskilt fall meddelar
om inte annat förordnas. skall gälla omedelbart,
om inte annat förordnas.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §[1]
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket eller Läkemedelsverket eller
Generaltullstyrelsen i Generaltullstyrelsen i
ett enskilt fall ett enskilt fall
meddelat enligt denna meddelat enligt denna
lag eller enligt en lag eller enligt en
föreskrift som meddelats föreskrift som meddelats
med stöd av lagen får med stöd av lagen får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket, Läkemedelsverket,
Generaltullstyrelsen Generaltullstyrelsen,
eller kammarrätten i ett länsrätten eller
enskilt fall meddelar kammarrätten i ett
skall gälla omedelbart, enskilt fall meddelar
om inte annat beslutas. skall gälla omedelbart,
om inte annat beslutas.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1994:000.
2.90Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning
för flyktingar och vissa andra utlänningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §
Kommunens beslut att Kommunens beslut att
inte betala ut inte betala ut
introduktionsersättning introduktionsersättning
får överklagas hos får överklagas hos allmän
länsrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.91Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §
Beslut av Styrelsen för Beslut av Styrelsen för
teknisk ackreditering teknisk ackreditering
enligt 15 § och om åtgärd enligt 15 § och om åtgärd
enligt 18 § får överklagas enligt 18 § får överklagas
hos kammarrätten. hos allmän
förvaltningsdomstol.
Bestämmelserna i 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur beslut överklagas
skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 § av bolag eller annan juridisk
person.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.92Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §
Andra beslut i Andra beslut i särskilda
särskilda fall än sådana fall än sådana som
som regeringen eller regeringen eller allmän
allmän domstol har domstol har meddelat
meddelat enligt denna enligt denna lag eller
lag eller enligt enligt föreskrifter som
föreskrifter som har har meddelats med stöd av
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
lagen får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.93Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa
förvärv av fast egendom

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv
av fast egendom skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Frågor om Frågor om förvärvstillstånd
förvärvstillstånd prövas avprövas av länsstyrelsen.
länsstyrelsen. Läns- Länsstyrelsens beslut får
styrelsens beslut får överklagas hos allmän
överklagas hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.94Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Härigenom att 4 kap 7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 7 §
En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Nämndens
ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare.
Nämndens beslut i Nämndens beslut i
avskiljandefrågor får avskiljandefrågor får
överklagas till kammar- överklagas till allmän
rätt av studenten. förvaltningsdomstol av
studenten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det, omprövas
efter två år.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
2.95Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §
Kommunens beslut Kommunens beslut enligt
enligt denna lag får denna lag får överklagas
överklagas hos länsrätten. hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

______________________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 § och 22 § andra stycket
får inte överklagas.
Andra beslut som Beslut som inspektionen
inspektionen meddelar meddelar med stöd av 1
enligt denna lag får kap. 2 §,
överklagas hos 2 kap. 3 och 8 §§ samt 5
kammarrätten. kap. 11, 15, 17 och 19 §§
får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut som
inspektionen meddelar
enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten.Pröv-
ningstillstånd krävs vid
överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.97Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1672) om paketresor skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §
Om Konsumentverket Om Konsumentverket
enligt 22 § andra enligt 22 § andra stycket
stycket har förelagt en har förelagt en arrangör
arrangör eller en eller en återförsäljare att
återförsäljare att tillhandahålla en
tillhandahålla en handling, får beslutet
handling, får beslutet överklagas hos allmän
överklagas hos kammar- förvaltningsdomstol.
rätten. Andra beslut av Andra beslut av
Konsumentverket enligt Konsumentverket enligt
22 § får inte överklagas. 22 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §
Beslut av en sådan nämnd Beslut av en sådan nämnd
som avses i 22 § eller som avses i 22 § eller av
av länsstyrelsen får länsstyrelsen får
överklagas hos länsrätten överklagas hos allmän för-
om beslutet avser valtningsdomstol om
beslutet avser
1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller
6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller
kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.99Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på
fiskets område

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets
område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §
Beslut av en myndighet Beslut av en myndighet
i ett särskilt fall i ett särskilt fall
enligt föreskrifter som enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos
kammarrätten, utom i allmän förvaltnings-
fråga om en import- domstol, utom i fråga om
eller exportlicens som en import- eller
får överklagas hos exportlicens som får
regeringen. överklagas hos
regeringen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.100 Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Härigenom föreskrivs att 51 § fiskelagen (1993:787) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

51 §Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.
Fiskeriverkets beslut Fiskeriverkets beslut i
i särskilda fall särskilda fall meddelade
meddelade enligt denna enligt denna lag eller
lag eller enligt enligt bestämmelser som
bestämmelser som meddelats med stöd av
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
lagen får överklagas hos allmän förvalt-
kammarrätten. ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.101 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares
verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 6 §
Finansinspektionens beslut om
1. att avslå en ansökan om koncession enligt 3 kap. 3 eller
4 §,
2. att avslå en ansökan
om att utfärda intyg
enligt 3 kap. 6 § tredje
stycket, 2. att förbjuda en
3. att förbjuda en försäkringsgivare att
försäkringsgivare att förfoga över sina
förfoga över sina tillgångar enligt 6 kap.
tillgångar enligt 6 kap. 5 § femte stycket eller
5 § femte stycket, 3. att återkalla
4. att återkalla koncession för
koncession för gränsöverskridande
gränsöverskridande verksamhet eller förbjuda
verksamhet eller sådan verksamhet enligt 6
förbjuda sådan verksamhet kap. 8 § tredje eller
enligt 6 kap. 8 § tredje fjärde stycket
eller fjärde stycket får överklagas hos
eller kammarrätten.
5. att förelägga vite Finansinspektionens
får överklagas till beslut om att avslå en
kammarrätten. ansökan om att utfärda
intyg enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket eller om
att förelägga vite får
överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos
regeringen.
Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt första stycket skall gälla
omedelbart.

______________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.102 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §
Invandrarverkets eller Invandrarverkets eller
socialnämndens beslut socialnämndens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten. överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där utlänningen
vistades när beslutet fattades.
Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde.
Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2.103 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva
veterinäryrket

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1994:844) om behörighet att utöva
veterinäryrket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 §
Ansvarsnämndens beslut Ansvarsnämndens beslut
och Jordbruksverkets och Jordbruksverkets
beslut i ett särskilt beslut i ett särskilt
fall enligt denna lag fall enligt denna lag får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

35 §
I ärenden om I ärenden om
disciplinansvar är disciplinansvar är
anmälaren motpart till anmälaren motpart till
den veterinär som har den veterinär som har
överklagat överklagat ansvarsnämndens
ansvarsnämndens eller eller domstolens
kammarrättens slutliga slutliga beslut enligt
beslut enligt denna denna lag. I ärenden om
lag. I ärenden om återkallelse av behörighet
återkallelse av och inskränkning av
behörighet och förskrivningsrätt är
inskränkning av Jordbruksverket
förskrivningsrätt är veterinärens motpart.
Jordbruksverket
veterinärens motpart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
3 Ärendet och dess beredning

År 1989 tillkallades en parlamentariskt sammansatt kommitté för att se över
domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommittén antog namnet
Domstolsutredningen. Utredningens uppdrag begränsades 1991 genom
tilläggsdirektiv till att inte längre omfatta domstolarnas organisation.
Domstolsutredningen överlämnade i januari 1992 betänkandet Domstolarna inför
2000-talet Arbetsuppgifter och förfaranderegler (SOU 1991:106). Förslagen i
betänkandet tar sikte på arbetsfördelningen mellan domstolar och
förvaltningsmyndigheter och mellan de allmänna domstolarna och de allmänna
förvaltningsdomstolarna. Utredningen tar också upp frågor om omprövning,
överklagande och instansordningen samt vissa processrättsliga frågor. Vissa av
Domstolsutredningens förslag har lett till lagstiftning. Det gäller förslagen om
utvidgade regler om prövningstillstånd i hovrätt och ändrad instansordning vid
överklagande av beslut som har meddelats av kronofogdemyndighet (prop.
1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373), överflyttning av vissa
likvidationsärenden från tingsrätt till Patent- och registreringsverket (prop.
1993/94:43, bet. 1993/94:LU7, rskr. 1993/94:54) och enhetliga regler för
överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (prop. 1993/94:190, bet.
1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377). Utredningens förslag när det gäller
handläggningen av förmynderskapsärendena har behandlats i en proposition som
nyligen överlämnats till riksdagen (prop.1993/94:151).
När det gäller instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna uttalar
Domstolsutredningen att en principiell utgångspunkt bör vara att den första
domstolsprövningen av ett förvaltningsärende alltid sker i länsrätt. Utredningen
lämnar i betänkandet förslag om nedflyttning från kammarrätt till länsrätt av
ett stort antal måltyper.
Regeringen har i 1993 års budgetproposition ställt sig bakom denna princip om
att den första domstolsprövningen skall ligga i länsrätt (prop. 1992/93:100 bil.
3, s. 24 f och s. 93) och riksdagen har godkänt de i propositionen angivna
riktlinjerna (bet. 1992/93:JuU24, rskr. 1992/93:289).
En första etapp i genomförandet av Domstolsutredningens förslag om nedflyttning
av mål i instanskedjan har på regeringens förslag nyligen beslutats av riksdagen
(prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319). I samma
lagstiftningsärende behandlas också frågan om prövningstillstånd i kammarrätt på
grundval av förslag i en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria.
Lagändringarna innebär att länsrätt ges en allmän behörighet att pröva mål som
första domstolsinstans, att generella regler om prövningstillstånd i kammarrätt
införs i förvaltningsprocesslagen (1971:291), att första domstolsinstans för
studiestödsmål och kriminalvårdsmål skall vara länsrätt i stället för som nu
kammarrätt, att den första prövningen av körkortsingripanden skall göras av
länsstyrelsen och inte som för närvarande av länsrätt, att det skall krävas
prövningstillstånd för dessa målgrupper i kammarrätt samt att prövningstillstånd
skall krävas för sekretessmål i Regeringsrätten och Högsta domstolen.
Ändringarna avseende prövningstillstånd för sekretessmål träder i kraft den 1
juli 1994. Övriga ändringar träder i kraft den 1 oktober 1994. Ytterligare
måltyper har efter hand förts till länsrätt som första domstolsinstans, såsom
exempelvis mål enligt ordningslagen (prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr.
1993/94:1, SFS 1993:1617) och mål enligt tobakslagen (prop. 1992/93:185, bet.
1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356, SFS 1993:581).
I detta ärende tar regeringen upp en stor del av Domstolsutredningens övriga
förslag om nedflyttning av mål från kammarrätt till länsrätt och frågan om det
skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt för aktuella och dem näraliggande
måltyper. Frågan om instansordningen i sekretessmål behandlas inte i detta
ärende utan övervägs ytterligare. Inte heller behandlas sådana målgrupper som är
föremål för överväganden i andra sammanhang eller där överklagandebestämmelsen
har tagits in i en förordning.
I betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten (SOU 1992:138) föreslås
bl.a. en ändring i regeringsformen som innebär att det i lag skall kunna
bestämmas att inom det förvaltningsrättsliga området inte bara Regeringsrätten
utan även kammarrätt skall kunna bevilja resning och återställande av försutten
tid samt att de extraordinära rättsmedlen skall regleras i en särskild lag.
Regeringen har i grundlagspropositionen Normgivningsfrågor på
dataskyddsområdet, m.m. (prop. 1993/94:116) bl.a. föreslagit en sådan ändring i
11 kap. 11 § regeringsformen att det i lag skall kunna bestämmas att på
förvaltningsrättens område inte bara Regeringsrätten utan även en lägre
förvaltningsdomstol skall kunna bevilja resning och återställande av försutten
tid. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1995. Riksdagen har nyligen
som vilande antagit regeringens förslag till ändring i regeringsformen
(1993/94:KU36, rskr. 1993/94:359).
I detta ärende tar vi upp frågan om kammarrätt skall kunna bevilja resning och
återställande av försutten tid när ärendet avgjorts av länsrätt eller en
förvaltningsmyndighet. I samband därmed behandlas också frågan om kammarrätt
skall kunna pröva ansökningar enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut, om avgörandet fattats av en förvaltningsmyndighet, och
frågan om en förlängning av lagens giltighetstid.
Betänkandena har remissbehandlats. En förteckning över de remissinstanser som
har yttrat sig över Domstolsutredningens betänkande finns intagen i Ds 1993:5 (i
bilaga 1) liksom en sammanställning av remissvaren. En förteckning över de
remissinstanser som har yttrat sig över SOU 1992:138 bör fogas till protokollet
som bilaga 1. En sammanställning av remissvaren i nu aktuella delar finns
tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju92/4966).
Slutligen tar vi upp vissa frågor som har samband med den beslutade
nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen.
Lagrådet

Regeringen beslutade den 25 augusti 1994 att inhämta Lagrådets yttrande över de
lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådet har lämnat lagförslagen utan erinran.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 3. Det till Lagrådet remitterade förslaget (nr
2:86) till ändring i kyrkolagen (1992:300) tas inte upp i denna proposition
eftersom det delvis omfattar samma lagrum som behandlas i regeringens skrivelse
(1994:1) till kyrkomötet.
Vissa redaktionella ändringar har gjorts i de remitterade förslagen. Efter
lagrådsgranskningen har vidare gjorts en följdändring i lagförslag 103.

4 Bakgrund

Före 1971 års förvaltningsreform fanns det egentligen bara två allmänna för-
valtningsdomstolar, nämligen Regeringsrätten samt för vissa måltyper den
dåvarande Kammarrätten, som låg i Stockholm och hade hela riket som domkrets.
Vid reformen inrättades två slags länsdomstolar, länsrätter och länsskatterät-
ter. Dessa domstolar var organisatoriskt knutna till länsstyrelserna, från vilka
de tog över vissa uppgifter. Genom reformen år 1971 byggdes
kammarrättsorganisationen ut kraftigt. En ny kammarrätt inrättades i Göteborg.
Senare tillkom även kammarrätter i Sundsvall och Jönköping. Kammarrätterna blev
allmänna förvaltningsdomstolar. Kammarrätternas målområde ändrades så att det i
stort blev detsamma som Regeringsrättens.
Genom länsrättsreformen år 1979 tillskapades de nuvarande fristående
länsrätterna. Först därigenom blev organisationen av allmänna för-
valtningsdomstolar komplett. Förutom uppgiften att vara besvärsinstans har
länsrätten från år 1979 och senare även fått uppgiften att besluta som första
instans i en rad förvaltningsfrågor. I andra måltyper har länsrätterna till
uppgift att pröva överklaganden av beslut som har fattats av förvaltningsmyndig-
heter. I princip kan alla beslut som fattas av länsrätt överklagas till
kammarrätt. Emellertid överklagas alltjämt många förvaltningsmyndigheters beslut
inte till en överordnad myndighet eller till länsrätt utan direkt till
kammarrätt. Inom denna grupp finns ärenden av vitt skilda slag. Om man räknar
antalet måltyper kan denna grupp sägas vara den dominerande i förvaltningsrätt-
skipningen.
När länsrätterna bildades, övertog de arbetsuppgifter som tidigare hade utförts
av länsdomstolarna. En av anledningarna till att länsrätternas målområde inte
ökades i samband med omorganisationen var att man ansåg att de nya domstolarna
skulle utgöra bärkraftiga enheter med befintligt målområde. Länsrätternas
målområde utökades dock den 1 juli 1991 genom att Riksförsäkringsverkets och
allmän försäkringskassas beslut i ärenden om socialförsäkring sedan dess skall
överklagas till länsrätt (prop. 1990/91:80) och den 1 januari 1992 när
länsrätterna fick uppgiften att som första instans pröva frågor om psykiatrisk
tvångsvård (prop. 1990/91:58). Som framgått av det föregående har också fler
ärendetyper tillförts länsrätterna successivt.
Som nämnts ovan kan i princip alla beslut som fattats av länsrätt överklagas
till kammarrätt. Domstolen är skyldig att pröva alla mål som överklagas till
den. Från och med den 1 oktober 1994 gäller dock generella regler om
prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt i de fall det är särskilt
föreskrivet. Sådana föreskrifter har meddelats för studiestöds-, kriminalvårds-
och de flesta körkortsmålen. För närvarande finns också förslag i riksdagen om
att det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt för ytterligare måltyper,
t.ex. tillstånd i dataärenden (prop. 1993/94:217). Prövningstillstånd skall
meddelas om det finns anledning att ändra länsrättens avgörande
(ändringsdispens), om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att
överprövning görs (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl
att pröva talan (extraordinär dispens).
Kammarrätterna handlägger i dag omkring 280 måltyper. Kammarrättens prövning är
fullständig.
Kammarrättens avgöranden kan i allmänhet överklagas till Regeringsrätten. Fram
till den 1 juli 1995 överklagas dock socialförsäkringsmål till den särskilda
slutinstansen Försäkringsöverdomstolen. Regeringsrätten och Försäkringsöverdoms-
tolen tar inte upp alla överklaganden till fullständig prövning. För att dessa
domstolar skall pröva överklaganden av en kammarrätts beslut i ett mål som har
anhängiggjorts i kammarrätten genom överklagande eller underställning, krävs att
domstolen meddelar prövningstillstånd; prejudikatdispens eller extraordinär
dispens. Prövningstillstånd i Regeringsrätten krävs dock inte för vissa måltyper
där Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för talan.
Förfarandet i de allmänna förvaltningsdomstolarna regleras i första hand av
bestämmelserna i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) och
förvaltningsprocesslagen (1971:291; FPL).
I lagen om allmänna förvaltningsdomstolar finns regler om bl.a. organisation,
behörighet, domförhet, ledamöter, nämndemän och sakkunniga.
Förvaltningsprocesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om måls anhängiggörande,
handläggning, bevismedel och beslut. Förvaltningsprocesslagen hänvisar
beträffande vissa processuella frågor till bestämmelserna i rättegångsbalken.
Länsrätten är som regel domför med en lagfaren domare och tre nämndemän.
Flertalet mål avgörs på handlingarna. Det gäller t.ex. mål om skatter, körkort
och bistånd. Muntlig förhandling förekommer dock i alla typer av mål. I t.ex.
mål om tvångsomhändertagande av barn eller missbrukare samt taxeringsmål där det
förekommer skattetillägg är länsrätten skyldig att hålla muntlig förhandling om
den enskilde har begärt det. Många mål kan även avgöras av en lagfaren domare
ensam. Detta gäller för ett antal i 18 § AFDL uppräknade mål samt mål i vilka
saken är uppenbar.
I kammarrätten avgörs enligt huvudregeln målen av tre lagfarna ledamöter. Även
vissa frågor som kommer upp under beredningens gång i ett mål skall beslutas
kollegialt. Det gäller t.ex. avslag på en begäran om muntlig förhandling. Frågor
om prövningstillstånd får avgöras av två ledamöter, om de är ense om slutet. I
vissa typer av mål deltar två nämndemän. Det gäller bl.a. mål om
tvångsomhändertagande av barn eller missbrukare, verkställighet av allmän
domstols dom beträffande vårdnad om eller umgänge med barn samt
socialförsäkring.
I Regeringsrätten avgörs målen normalt av fem regeringsråd. Dom-stolen är dock
domför med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense om slutet. Frågor om
prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd.

5 Utgångspunkter

En av grundtankarna i det reformarbete som under senare år har bedrivits på
rättsväsendets område har varit att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i
första instans, dvs. den första domstolsprövningen skall ske i tingsrätt
respektive länsrätt. De högre domstolsinstanserna skall endast överpröva de
domar som har överklagats från den närmast lägre instansen.
Principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans samt
att talan skall väckas i denna är praktiskt taget helt genomförd vid de allmänna
domstolarna. Så är däremot inte fallet när det gäller de allmänna för-
valtningsdomstolarna. Någon enhetlig instansordning finns inte inom denna
domstolsorganisation. Den största delen av målen prövas visserligen av länsrätt
som första domstolsinstans men merparten av de måltyper som prövas av kammarrätt
får sin första domstolsprövning där. Enligt Domstolsutredningen bör en
principiell utgångspunkt vara att den första domstolsprövningen i ett
förvaltningsärende alltid sker i länsrätt. Utredningen föreslår därför att den
första domstolsprövningen av ett stort antal typer av förvaltningsmål skall ske
i länsrätt i stället för i kammarrätt. Förslaget har genomgående fått ett
positivt mottagande under remissbehandlingen.
Frågan om instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna behandlades
som redan nämnts i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 3 s. 24 f
och s. 93). Föredragande statsrådet uttalade därvid bl.a. att
Domstolsutredningens principiella utgångspunkt är den riktiga och att
tyngdpunkten i rättskipningen borde ligga i första instans också inom de
allmänna förvaltningsdomstolarna och att hon avsåg att senare presentera
regeringens förslag i dessa delar i en eller flera propositioner.
Enligt föredragandens mening var det emellertid av flera skäl angeläget att
redan då ta ställning till den principiella frågan om instansordningen i de
allmänna förvaltningsdomstolarna. Genom propositionen föreslog därför regeringen
att riksdagen skulle godkänna de angivna riktlinjerna för instansordningen i de
allmänna förvaltningsdomstolarna. Riksdagen biföll som redovisats ovan
regeringens förslag.
I enlighet med det principiella ställningstagande som sålunda gjorts när det
gäller förvaltningsrättskipningen pågår i regeringskansliet ett arbete med att
genomföra omläggningen av instansordningen hos de allmänna
förvaltningsdomstolarna så att länsrätt skall vara första dömande instans i
målen. Som framgått är det en omfattande uppgift att förverkliga den nya
principen. Det är därför lämpligt att gå fram etappvis. Såsom tidigare nämnts
har den första etappen genomförts.
Vid en genomgång av de måltyper som överklagas till kammarrätt som första
domstolsinstans i jämförelse med dem som överklagas till länsrätt framstår det
som uppenbart att det inte är målens karaktär som varit avgörande för till
vilken instans de skall överklagas. Att målen kommer från en central myndighet,
särskild nämnd eller liknande synes inte heller ha påverkat valet av första
domstolsinstans.
Som ett skäl mot att flytta ned en viss måltyp från kammarrätt till länsrätt
brukar ibland anföras att förvaltningsmyndigheternas prövning av ärenden är av
mycket kvalificerad natur och bygger på god kännedom och bred erfarenhet av det
aktuella ämnesområdet. Enligt regeringens mening utgör detta förhållande inget
skäl mot en nedflyttning i instansordningen. De allmänna förvaltningsdomstolarna
har - liksom de allmänna domstolarna - en annan roll än förvaltnings-
myndigheterna. De är inte specialiserade till sin funktion utan har till uppgift
att göra en mer allmän juridisk bedömning. En allmän förvaltningsdomstols
uppgift är i första hand att överpröva - inte ompröva - förvaltningsbesluten.
Den omständigheten att det hos de förvaltningsmyndigheter som arbetar med ett
avgränsat ämnesområde ofta finns en mycket god materiell sakkunskap som inte
finns hos domstolarna saknar därför enligt vår mening egentlig betydelse när det
gäller att avgöra om en viss måltyp lämpar sig för en nedflyttning i
instanskedjan.
Inte heller det förhållandet att ett förvaltningsärende har prövats av en
central eller regional myndighet med en särskilt kvalificerad sammansättning
eller av en domstolsliknande nämnd av det slag som t.ex. Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd representerar utgör enligt regeringens mening tillräckligt skäl för
att beslutet skall överklagas direkt till kammarrätt. Vi anser, liksom
Domstolsutredningen, att oavsett hur kvalificerad förvaltningsmyndigheten än är
kan och bör dess prövning inte ersätta en domstolsprövning. Den omständigheten
att en domstolsliknande nämnd i vissa sammanhang - t.ex. vid tillämpningen av
artikel 5 eller 6 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna - kan anses uppfylla de krav på självständig
prövning som ställs ändrar inte denna bedömning. I annat fall borde man rent
logiskt fullfölja resonemanget genom att konstatera att någon överprövning av
förvaltningsdomstol över huvud taget inte är nödvändig och detta oavsett om det
är länsrätt eller kammarrätt som är första domstolsinstans.
Det förekommer att den som arbetar med ett ämnesområde anser att just detta är
så speciellt att det kräver en särskild ordning även för domstolsprövning. Det
hävdas t.ex. att viss materiell lagstiftning är mer komplicerad än annan
lagstiftning. Regeringen delar i likhet med Domstolsutredningen inte denna
uppfattning. Vid genomgången av de måltyper som i dag överklagas till kammarrätt
som första domstolsinstans har vi i princip inte funnit någon måltyp som så
mycket skiljer sig från dem som i dag prövas av länsrätt som första
domstolsinstans att det krävs juristkollegial sammansättning för prövningen i
första domstolsinstans. Allmänt sett innefattar de heller inte en svårare
juridisk materia än de mål som i dag prövas av länsrätt.
Många av de måltyper som enligt Domstolsutredningens förslag skall flyttas ner
i instansordningen är s.k. enpartsmål. Det innebär att om en domstol ändrar en
förvaltningsmyndighets beslut till fördel för den enskilde kan inte myndigheten
eller någon annan överklaga beslutet. Den omständigheten att många måltyper, om
förslaget genomförs, kommer att avgöras av samtliga 24 länsrätter förändrar
inte, enligt regeringens mening, förutsättningarna för en enhetlig
rättstillämpning i enpartsmålen eftersom de i många fall redan tidigare varit
spridda på flera avdelningar på samtliga kammarrätter. Regeringen avser
emellertid att på grundval av Domstolsutredningens förslag under hösten 1994
påbörja ett arbete med att se över processordningen hos de allmänna
förvaltningsdomstolarna. I det sammanhanget kommer också frågan om
partsställningen inom förvaltningsprocessen att behandlas.
De principiella riktlinjer riksdagen har beslutat för instansordningen i de
allmänna förvaltningsdomstolarna innebär att första domstolsinstans för de mål
som i dag överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans skall vara
länsrätt.
Såsom framgått av redogörelsen i det föregående handlar det om att flytta ned
ett stort antal måltyper. I 1993 års budgetproposition anmärktes att en
principiell ordning med länsrätt som första instans inte behöver gälla för
samtliga måltyper och att den fortsatta beredningen av Domstolsutredningens
förslag får visa om det i fråga om vissa måltyper kan vara motiverat med
undantag. Regeringen redovisar i det följande under olika avsnitt sina
överväganden i denna fråga. Störst intresse tilldrar sig härvid naturligtvis de
måltyper som har någon större volym. Till dessa hör bl.a. kommunalbesvärsmålen -
exklusive de kyrkokommunala målen, vilka kommer att behandlas i annat sammanhang
- (avsnitt 6). Av de mål som härrör från länsstyrelse och där länsstyrelse har
fattat beslut som första instans är mål om körkortstillstånd den största
målgruppen (avsnitt 7). I kammarrätt förekommer det också ett stort antal
måltyper där beslut av olika förvaltningsmyndigheter eller särskilda nämnder
överklagas direkt till kammarrätt. Målen från Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd förtjänar här särskild uppmärksamhet (avsnitt 8). I respektive
avsnitt tar vi upp frågan om det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt
för de aktuella måltyperna samt (i avsnitt 9) för ytterligare några måltyper. De
måltyper som kan förekomma hos flera förvaltningsmyndigheter - t.ex. mål enligt
lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som kan förekomma hos länsstyrelse,
Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden - redovisas endast under ett
avsnitt.
De målgrupper som inte behandlas i detta ärende är de som berörs av arbete som
pågår i annat sammanhang och som avser bl.a. frågan om instansordningen. Som
exempel kan nämnas att Regionberedningen (C 1992:06) bl.a. behandlar frågan om
länsstyrelsens prövning av överklagande (dir. 1992:86). Länsstyrelsens roll i
t.ex. plan- och byggärenden behandlas även av Plan- och byggutredningen (dir.
1992:104) och Miljöorganisationsutredningen (dir 1993:43). Ytterligare exempel
är förslagen till ny lotterilag (prop. 1993/94:182), lagen om genetiskt
modifierade organismer (prop. 1993/94:198) och miljöbalken (prop. 1994/95:10).
De kvarvarande skattemål som överklagas direkt till kammarrätt behandlas inte
heller med hänsyn till pågående arbete med skattelagstiftningen. Av skäl som vi
närmare redovisar i avsnitt 8 behandlas inte heller sekretessmålen och vissa
andra måltyper som har samband med dessa.
Inte heller behandlas i detta ärende det stora antal måltyper som i dag
överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans och där
överklagandebestämmelsen finns i en förordning.
Från och med den 1 oktober 1994 har 14 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar (AFDL) en sådan lydelse att länsrätt ges behörighet att
pröva mål i de fall det föreskrivs i lag eller annan författning. Det innebär
således att en överklagandebestämmelse till länsrätt kan tas in i en förordning.
I förarbetena till ändringen (prop. 1993/94:133 s. 30) diskuterades det nu valda
sättet att reglera länsrätternas behörighet mot bakgrund av 11 kap. 4 §
regeringsformen. Bestämmelsen utformades efter mönster av 8 § AFDL som ju
hänvisar till vad som föreskrivs i både lag och förordning om kammarrätternas
kompetens. Regeringen ansåg, trots den kritik som uttalats mot lösningen i 8 §
AFDL, med hänsyn till de klara motivuttalanden som gjordes i samband med
tillkomsten av 11 kap. 4 § regeringsformen samt till att frågan om
domstolsprövning av normbeslut och förvaltningsbeslut då behandlades av Fri- och
rättighetsutredningen (dir. 1991:119) att den i 8 § AFDL använda tekniken bör
kunna användas i fortsättningen även för länsrätt till dess ett mer principiellt
ställningstagande skall göras.
När det nu föreslås att genom lagändringar flytta ned ett stort antal måltyper
till länsrätt måste motsvarande ändringar göras i de förordningar som finns i
anslutning till lagarna för att undvika en blandad ordning för överklagande inom
samma måltyp. Överklaganderegleringen bör inte annat än övergångsvis finnas i
förordningar utan i möjligaste mån i lag. Nödvändiga förordningsändringar får
göras successivt fram till dess att de nu föreslagna lagändringarna träder i
kraft.
Avslutningsvis vill regeringen anmärka att det med tanke på det stora antal
måltyper det rör sig om i ärendet inte är möjligt att redovisa överväganden om
varje slag av mål för sig. Regeringen begränsar sig därför till övergripande
synpunkter med undantag för de måltyper som särskilt angivits i det föregående.
Allra sist kan här nämnas att vissa frågor av intresse i detta sammanhang
behandlas i Fri- och rättighetskommitténs slutbetänkande, Domstolsprövning av
förvaltningsärenden (SOU 1994:117). Delvis berörs detta arbete i det följande.
6 Kommunalbesvärsmål

Regeringens förslag: Den första domstolsprövningen
av kommunalbesvärsmål skall göras i länsrätt i stället
för i kammarrätt.
Länsrätten skall i kommunalbesvärsmålen vara domför
med en lagfaren ledamot och två särskilda ledamöter.
I kammarrätten skall de särskilda ledamöterna
behållas.
Prövningstillstånd skall gälla för
kommunalbesvärsmål i ledet länsrätt - kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens när det gäller
instansordningen. Såvitt gäller domförhetsreglerna föreslås att länsrättens
normala domförhetsregler skall användas och att den nuvarande särskilda
sammansättningen i kammarrätten tas bort. Utredningen lämnar inget förslag
såvitt avser frågan om prövningstillstånd.
Remissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser som yttrat sig i denna
del ansluter sig till utredningens förslag. Några få instanser motsätter sig
nedflyttning från kammarrätt till länsrätt. Ett antal instanser har synpunkter
på de föreslagna domförhetsreglerna och anser att dessa bör ses över
ytterligare.
Skälen för regeringens förslag: Sedan mitten av 1980-talet har det pågått ett
omfattande arbete med att utforma förslag till en ny kommunallag.
Kommunallagskommittén presenterade under år 1990 ett förslag till ny kommunallag
i betänkandet Ny kommunallag (SOU 1990:24). Förslaget resulterade i den nu
gällande kommunallagen (prop. 1990/91:117, bet. 1990/91:KU38, rskr. 1990/91:369,
SFS 1991:900). Den nya kommunallagen framhäver tydligare än den tidigare
särdragen i kommunalbesvärsprocessen. I stället för begreppet kommunalbesvär
infördes begreppet laglighetsprövning. Uttrycket kommunalbesvär används dock
fortfarande, t.ex. när kommunalbesvär och förvaltningsbesvär jämförs med
varandra.
I kommunallagen (1991:900) återfinns reglerna om laglighetsprövning i lagens 10
kap. Regler om laglighetsprövning finns även i 9, 22 och 37 kap. kyrkolagen
(1992:300), 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen (1985:894), 1 kap. 19 § och 2 kap.
9 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
och 23 § lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade. Såsom nämnts i
avsnitt 5 behandlas inte de kyrkokommunala målen i detta lagstiftningsarbete
utan de kommer att behandlas i annat sammanhang.
Kommunalbesvär kännetecknas av att endast kommunmedlemmar har rätt att klaga,
att beslutet kan angripas endast på vissa i lag angivna grunder och att
domstolen kan undanröja det kommunala beslutet men inte sätta annat beslut i
dess ställe.
Utmärkande för förvaltningsbesvär är däremot att rätten att överklaga är
begränsad till den som beslutet rör, att beslutet gått denne emot, att det
överklagade beslutet omprövas allsidigt och att bifall till överklagandet kan
leda till positiv ändring.
Vid sidan av dessa grundläggande skillnader finns det också en rad andra
olikheter. Som exempel kan nämnas att en kommun inom kommunalbesvärsområdet i
regel kan fatta ett nytt beslut under besvärsprocessens gång. Vid
förvaltningsbesvär överflyttas däremot i regel den fortsatta
ärendehandläggningen till besvärsinstansen (domstolen). Ett annat särdrag för
kommunalbesvären är att överklagandetiden löper från den dag då
tillkännagivandet av beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla och
löper ut tre veckor senare. Besvärstiden för förvaltningsbesvär löper från den
dag då part fått del av beslutet.
Skillnaderna mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär förklaras av att de
båda besvärstyperna har olika syften. Förvaltningsbesvären är ett medel för den
enskilde som drabbas av ett beslut att skydda sina intressen genom att påkalla
att beslutet överprövas av ett högre organ eller en domstol. Kommunalbesvären
tjänar framför allt som medel för kommunmedlemmarna i allmänhet att få till
stånd en kontroll av kommunala besluts laglighet. Genom kommunalbesvärsreglerna
hålls denna kontroll inom bestämda gränser, vilket är betingat av hänsynen till
den kommunala självstyrelsen.
Kammarrätten är i kommunalbesvärsmål domför med tre lagfarna domare och två
särskilda ledamöter som har god kännedom om kommunal verksamhet. Vissa
kommunalbesvärsmål kan dock avgöras av kammarrätten i dess normala
sammansättning.
Före år 1981 prövades kommunalbesvärsmålen av länsstyrelsen. Länsstyrelsens
beslut kunde överklagas till Regeringsrätten. Det behövdes inte
prövningstillstånd för att Regeringsrätten skulle pröva besvären.
Landstingskommunala beslut kunde överklagas direkt till Regeringsrätten.Frågan
om en ändrad instansordning för kommunalbesvärsmålen har diskuterats i flera
utredningar. Kommunalbesvärskommittén lämnade i december 1978 delbetänkandet
Instansordningen i kommunalbesvärsmål (SOU 1978:84). Kommittén ansåg att
kammarrätt skulle vara första domstolsinstans i kommunalbesvärsmål samt att det
inte borde finnas någon länsinstans under kammarrätten eftersom en sådan skulle
innebära att det skulle ta längre tid att få ett slutligt avgörande i målen.
Remissopinionen var delad. Ca 60 remissinstanser tillstyrkte förslaget medan ett
40-tal ansåg att en länsinstans borde behållas.
Föredragande departementschefen anslöt sig i propositionen till kommitténs
uppfattning att det inte skulle finnas någon länsinstans (prop. 1979/80:105).
Han ansåg att behovet av att i rimlig tid få ett slutligt avgörande vägde tyngre
än den kritik som hade riktats mot förslaget. Riksdagen godtog
departementschefens överväganden (bet. 1979/80:KU 46, rskr. 1979/80:270). Den
nuvarande instansordningen har funnits sedan den 1 januari 1981. Den innebär att
kammarrätten som första domstolsinstans prövar kommunalbesvärsmål. För att
Regeringsrätten skall pröva ett mål krävs prövningstillstånd.
Under år 1992 kom det in ca 1 400 mål till kammarrätterna avseende
kommunallagen. Av dessa kom ca 316 in till Kammarrätten i Stockholm, ca 470 till
Kammarrätten i Göteborg, ca 300 till Kammarrätten i Jönköping och ca 315 till
Kammarrätten i Sundsvall.
Domstolsverket har utrett hur målen fördelar sig på de olika länen. Enligt
dennna utredning skulle 1565 kommunalbesvär och 123 överklaganden enligt
kyrkolagen fördelas enligt följande.

Tabell 1

Län Antal mål

Stockholm 200
Uppsala 60
Södermanland 40
Gotland 5
Västmanland 40
Östergötland 100
Jönköping 70
Kronoberg 35
Kalmar 90
Blekinge 20
Skaraborg 50
Örebro 45
Län Antal
mål

Kristianstad 65
Malmöhus 140
Halland 40
Göteborgs och Bohus 15
Älvsborg 70
Värmland 5
Kopparberg 45
Gävleborg 55
Västernorrland 35
Jämtland 20
Västerbotten 70
Norrbotten 110

Kommunalbesvärsmålen är som tidigare nämnts en relativt stor grupp mål som inte
har prövats av domstol innan de kommer till kammarrätt. Detta förhållande
stämmer dåligt med principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i
första instans. Regeringen anser att en positiv effekt av en nedflyttning av
kommunalbesvärsmålen i instanskedjan skulle vara att man återinför en prövning
inom länet. Ytterligare en fördel med att målen flyttas till länsrätt är att
instansordningen blir mera enhetlig. Den nuvarande ordningen är inte helt
bekymmersfri. Det kan ibland vara svårt för både den enskilde och
beslutsmyndigheten att avgöra om ett överklagande är ett kommunalbesvär eller
ett förvaltningsbesvär och om det därför skall överklagas till kammarrätt eller
länsrätt. Som exempel kan nämnas att vissa beslut enligt socialtjänstlagen kan
angripas både genom förvaltningsbesvär och genom kommunalbesvär. Om länsrätterna
handlägger båda typerna av besvär elimineras risken att besvären sänds till fel
domstol med tidsutdräkt och eventuella rättsförluster som följd.
Huvudargumentet mot att länsrätt prövar kommunalbesvärsmål är risken för att
handläggningstiden för de mål som fullföljs blir för lång. Ett annat argument
som några av remissinstanserna anfört är att det krävs en juristkollegial
sammansättning vid den första domstolsprövningen. Även det förhållandet att
kommunalbesvärsmålen många gånger gäller lagligheten av beslut fattade av stora
beslutande församlingar brukar anföras mot en nedflyttning.
Regeringen delar Domstolsutredningens uppfattning att kommunalbesvärsmålen
allmänt sett inte kan anses vara så särpräglade i förhållande till andra mål att
det bör hindra en nedflyttning. De särskilda sammansättningsregler som gäller i
kommunalbesvärsmål utgör - som vi strax återkommer till - inte heller något
hinder mot en nedflyttning. Inte heller kan det ha någon avgörande betydelse hur
många personer som har deltagit i ett beslut vid valet av vilken domstol som
skall överpröva ett ärende. Handläggningstiden fram till ett lagakraftvunnet
beslut behöver inte förlängas för de mål som stannar i länsrätt, eftersom en
nedflyttning av målen till länsrätt samtidigt innebär att målen generellt sett
bör få en kortare handläggningstid vid den första domstolsprövningen än vad som
är fallet i dag. Det beror bl.a. på att varje enskild länsrätt kommer att få ett
betydligt mindre antal kommunalbesvärsmål än vad respektive kammarrätt har i
dag. Däremot kan det finnas en risk för att handläggningstiden förlängs i de mål
som överklagas till kammarrätt. Det kan i viss mån motverkas av om det - som vi
återkommer till i det följande - krävs prövningstillstånd för kommunalbesvärsmål
i kammarrätt. Det bör här även beaktas att kammarrätternas arbetsbelastning
minskar, ju fler mål som flyttas till länsrätt.
Huvudskälet till att man övergav tanken på en länsinstans vid 1981 års reform
var att man ville undvika de stötande långa väntetider som ibland förekommit i
fall som fullföljdes till Regeringsrätten. I dagsläget råder inte samma
besvärande förhållanden i Regeringsrätten. Situationen i Regeringsrätten borde
förbättras ytterligare genom de nyligen beslutade reglerna om att
prövningstillstånd skall gälla i sekretessmål (prop. 1993/94:133) samt genom att
fler mål överprövas först i länsrätt.
En förutsättning för nedflyttning av kommunalbesvärsmålen till länsrätt är att
länsrätten vid sin prövning har en sammansättning som svarar mot de krav som
måste ställas.
Vid behandling av kommunalbesvärsmål skall kammarrätten bestå av tre lagfarna
ledamöter och två särskilda ledamöter. I vissa fall är dock kammarrätten domför
utan de särskilda ledamöterna (13 a § AFDL).
Länsrättens normala sammansättning vid avgörande av mål är en juristdomare och
tre nämndemän, (18 § AFDL). Länsrätten är dock domför med en lagfaren domare
ensam i vissa angivna fall. Vid en nedflyttning av kommunalbesvärsmålen till
länsrätt måste det övervägas om länsrättens vanliga sammansättningsregler även
bör gälla kommunalbesvärsmålen eller om det behövs en särskild sammansättning i
dessa mål.
Som tidigare har nämnts var det inte målens karaktär som var huvudskälet till
att man valde kammarrätt som besvärsinstans i stället för länsrätt. Regeringen
delar Domstolsutredningens uppfattning att kommunalbesvärsmålen inte är så
särpräglade i förhållande till andra mål att den första besvärsprövningen
behöver ske i juristkollegial sammansättning. Regeringen anser det därför inte
motiverat att ändra länsrätts normala sammansättning såvitt avser inslaget av
jurister om målen flyttas ner.
Den av Domstolsutredningen föreslagna sammansättningen dvs. en juristdomare och
tre nämndemän anser regeringen däremot i likhet med Justitiekanslern inte
tillfredsställande, eftersom den innebär att i länsrättens avgöranden av besvär
över landstings och kommuners beslut kommer nämndemän att delta, vilka utsetts
genom val förrättade av just samma landsting och kommuner.
Med den föreslagna sammansättningen utan särskilda ledamöter bedömde
Domstolsutredningen "det sannolikt att domstolen i många fall kommer att anse
det nödvändigt att inhämta yttrande från sakkunnigt håll för att få ett
ordentligt beslutsunderlag innan den avgör målet. Kommunförbundet och
Landstingsförbundet bör kunna utnyttjas för sakkunnigutlåtande." Att
regelmässigt vara tvungen att inhämta sakkunnigyttranden anser regeringen inte
är någon bra ordning dels därför att det finns risk för en fördröjning av
handläggningen, dels därför att de föreslagna sakkunniginstanserna ofta biträder
kommunen i processen.
Frågan om expertledamöters medverkan i domstolsarbetet har diskuterats i flera
lagstiftningsärenden, senast i propositionen om psykiatrisk tvångsvård, m.m.
(prop. 1990/91:58). Lagrådet ansåg vid sin granskning av lagförslaget att
länsrätten vid prövningen av målen skulle förstärkas med en erfaren
psykiatriker. Möjligheten för länsrätten att anlita en psykiatriker som
utomstående sakkunnig ansåg Lagrådet inte utgöra ett likvärdigt alternativ.
Därvid erinrade Lagrådet bl.a. om att rätten vid överläggningen till dom inte
har någon sakkunskap till hjälp vid bedömningen av den medicinska
argumenteringen. Departementschefen hade förståelse för att sakkunskap i
medicinska frågor behöver kunna utnyttjas vid den rättsliga prövningen. Att låta
en erfaren psykiatriker delta som ledamot i alla mål som skall avgöras av
fullsutten rätt skulle ge en garanti för att psykiatriska frågeställningar blir
väl belysta inför rättens avgörande. Enligt departementschefens bedömning kunde
man dock inte utgå från att en läkarledamot generellt skulle behövas i varje
sådant mål. Departementschefen framhöll vidare att en ordning med en
läkarledamot i rätten inte bara är till fördel utan också är förenad med en klar
nackdel från rättssäkerhetssynpunkt. En viktig aspekt är att det ligger nära
till hands och i varje fall inte kan uteslutas att en läkarledamot under
överläggning inför domstolens avgörande lämnar upplysningar i medicinska frågor
av sådan innebörd att beslutsunderlaget tillförs något nytt utan att patienten
får del av uppgifterna och bereds möjlighet att bemöta dessa. Departementschefen
framhöll att det således fanns en risk för att avgörandet av målet kommer att
bygga på väsentliga medicinska uppgifter och bedömningar som inte har
kommunicerats med parten. Mot denna bakgrund var han inte beredd att förorda en
lösning med en särskild ledamot i rätten. Han ansåg däremot att det föreslagna
systemet med särskilda fasta sakkunniga som tillhandagår domstolen med yttrande
borde kunna utvecklas något.
Särskilda ledamöter i kommunalbesvärsmål har funnits i tio år. Erfarenheterna
av systemet har ansetts vara positiva i allt väsentligt. Särskilt värdefulla har
ledamöternas kunskaper om kommunala förhållanden varit i mål rörande den
kommunala kompetensen.
Det som talar för ett system med särskilda ledamöter i kommunalbesvärsmål är
att de otvivelaktigt tillför domstolen erforderlig sakkunskap på ett område som
till stor del får sitt innehåll genom praxis. Regeringen anser det därför lika
angeläget att nu tillföra länsrätterna samma sakkunskap som ansågs vara
nödvändig för kammarrätterna när de tillfördes dessa mål. Till skillnad från de
särskilda ledamöter som finns inom andra områden är de särskilda ledamöterna i
kommunalbesvärsmål inte utsedda för att avge synpunkter på tekniskt komplicerade
förhållanden. I stället motiveras ledamöternas deltagande av att de har god
kännedom om kommunala förhållanden. Detta är av stort värde eftersom de
sakfrågor som kan förekomma i dessa mål rör sig inom ett mycket vidsträckt
område. De särskilda ledamöterna utgörs bl.a. av tjänstemän inom den offentliga
verksamheten och inslaget av jurister är inte obetydligt. De skäl som hindrade
införandet av särskilda ledamöter i mål om psykiatrisk tvångsvård har därför
ingen giltighet såvitt gäller kommunalbesvärsmålen.
Mot bakgrund härav föreslår regeringen att den första domstolsprövningen av
kommunalbesvärsmål skall vara länsrätt och att länsrätt i kommunalbesvärsmål
skall vara domför med en ordinarie ledamot och två särskilda ledamöter. I
kammarrätt bör de särskilda ledamöterna vara kvar enligt det nu gällande
systemet. Den nya regeln föranleder en ändring av 17 § och införandet av två nya
paragrafer i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (17 a och 17 b §§).
Nedflyttningen av kommunalbesvärsmål från kammarrätt till länsrätt innebär att
instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Instanskedjans längd, kravet på
ett snabbt lagakraftvunnet avgörande, den föreslagna sammansättningen i länsrätt
och utformningen av reglerna om prövningstillstånd i kammarrätt gör att
kommunalbesvärsmålen, även om målens karaktär gör att det kommer att bli vanligt
att bevilja prövningstillstånd, bör omfattas av systemet med prövningstillstånd
i ledet länsrätt - kammarrätt.

7 Mål där länsstyrelsen beslutar som första instans

Regeringens förslag: I detta avsnitt föreslås att
den första domstolsprövningen av ett stort antal
måltyper där länsstyrelse beslutat som första instans
skall göras i länsrätt i stället för i kammarrätt.
Prövningstillstånd skall gälla för dessa måltyper i
ledet länsrätt - kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Utredningen lämnar dock
inget förslag såvitt avser frågan om prövningstillstånd.
Remissinstanserna: Remissutfallet är splittrat. Vissa instanser godtar
utredningens förslag i dess helhet, vissa andra avstyrker förslaget helt eller i
vissa delar. Flera instanser påpekar olägenheten med en för lång instanskedja
och några framhåller därför att förslaget i denna del måste behandlas i samband
med frågan om ett införande av prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt.
Skälen för regeringens förslag: Bland länsstyrelsens många uppgifter ingår
tillståndsgivning, godkännande, auktorisation och registrering. Ett exempel på
registreringsmål är mål enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap. Lagen
medger ett förenklat förfarande genom anmälan hos länsstyrelse. Enligt lagen
(1974:191) om bevakningsföretag förutsätter drivandet av ett sådant företag
länsstyrelses auktorisation och godkännande av personal. Det är typiska
myndighetsuppgifter. Domstolsprövning i ovan nämnda fall blir aktuell först när
en länsstyrelse vägrar registrering eller att lämna ett tillstånd eller
återkallar ett givet tillstånd. Länsstyrelsens beslut i dessa frågor kan i många
fall överklagas till kammarrätt.
Beträffande var och en av dessa måltyper finns det inte något som talar emot
att tillämpa huvudprincipen att den första domstolsprövningen skall ligga i
länsrätt. Med undantag för mål som gäller körkortstillstånd m.m. - som vi
återkommer till i det följande - förekommer flertalet av de aktuella måltyperna
endast undantagsvis. I sådana mål måste domaren ofta på nytt sätta sig in i
lagstiftning och förarbeten. Det tar därför i regel längre tid att avgöra sådana
mål än mer frekventa mål. Det problemet kan möjligen bli något mer påtagligt i
länsrätt än i kammarrätt. Problemet skall emellertid inte överdrivas eftersom
merparten av de måltyper det nu är fråga om, förekommer så sällan i
kammarrätterna att man inte heller i dessa domstolar kan arbeta upp någon större
förtrogenhet med målen. Man skall också komma ihåg att varje kammarrätt består
av flera avdelningar och att antalet ordinarie juristdomare i länsrätterna inte
är större än i kammarrätterna.
Nedflyttningen av dessa måltyper till länsrätt och rättens sammansättning - en
ordinarie ledamot och tre nämndemän - innebär även att avgörandena i målen får
en bättre lokal förankring. Regeringen föreslår därför att samtliga här aktuella
måltyper flyttas ned i instanskedjan, nämligen mål enligt
- lagen (1933:269) om ägofred,
- lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap,
- lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
- lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna,
- lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
- delgivningslagen (1970:428),
- lagen (1972:435) om överlastavgift,
- lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
- lagen (1974:191) om bevakningsföretag,
- lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
- lagen (1976:997) om vattenförbund,
- lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.,
- ransoneringslagen (1978:268),
- lagen (1979:560) om transportförmedling,
- lagen (1979:561) om biluthyrning,
- socialtjänstlagen (1980:620),
- vattenlagen (1983:291),
- jaktlagen (1987:259),
- lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
- yrkestrafiklagen (1988:263),
- lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
- lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.,
- minerallagen (1991:45) och
- lagen (1992:1368) om tillstånd till förvärv av fast egendom.
Nedflyttningen av nu aktuella mål från kammarrätt till länsrätt innebär att
instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Innan ett mål anhängiggörs i
länsrätt har ärendet redan prövats av länsstyrelse. Ett system med obegränsad
rätt till prövning i kammarrätt skulle medföra en alltför lång instanskedja för
dessa mål. Redan det skälet talar för ett krav på prövningstillstånd i ledet
länsrätt - kammarrätt. Ingen av måltyperna är sådan att det finns anledning att
avstå från en sådan ordning.
Justitiekanslern har rätt att föra talan i mål enligt lagen (1990:484) om
övervakningskameror m.m. Justitiekanslern bör inte omfattas av kravet på
prövningstillstånd i kammarrätt. I propositionen om en reformerad datalag (prop.
1993/94:217) föreslås bl.a. en sådan ändring av 34 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) som innebär ett generellt undantag från prövningstillstånd i
kammarrätt när talan förs av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern. I det
här framlagda förslaget till ändring i förstnämnda lag räcker det därför med en
erinran om den generella regeln.

Särskilt om mål om körkortstillstånd m.m.

Som redan nämnts överprövar länsrätt fr.o.m. den 1 oktober 1994 länsstyrelses
beslut om körkortsingripande. Andra körkortsärenden överklagas däremot direkt i
kammarrätt.
Den som vill ha ett körkort måste, förutom att avlägga förarprov, ansöka om och
få ett körkortstillstånd. Det är länsstyrelsen i det län där sökanden är
kyrkobokförd som prövar om körkortstillstånd kan meddelas. Vistas sökanden i ett
annat län, kan länsstyrelsen flytta över prövningen till den länsstyrelse där
sökanden vistas. Om sökanden inte är kyrkobokförd i Sverige, prövas frågan av
länsstyrelsen i det län där sökanden vistas.
Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga
och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av motordrivet fordon.
Tillståndet gäller under fyra år. Länsstyrelsen kan på sökandens begäran ge
förhandsbesked i frågan om det finns hinder mot att körkortstillstånd meddelas.
Länsstyrelsen skall när ansökningen kommer in förordna om personutredning i de
fall det behövs. Personutredningen görs av polismyndigheten som med eget
yttrande överlämnar utredningen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan förordna
om ytterligare utredning, t.ex. läkarundersökning eller inhämtande av yttrande
från sociala myndigheter.
Om länsstyrelsen vid prövningen av en ansökan eller en begäran om
förhandsbesked anser att det finns hinder mot att körkortstillstånd meddelas,
skall länsstyrelsen bestämma en spärrtid under vilken körkortstillstånd inte får
meddelas. Spärrtid skall dock inte bestämmas, om beslutet att inte meddela
körkortstillstånd beror på sjukdom eller underlåtenhet att följa ett
föreläggande.
Länsstyrelsen skall när den meddelar körkortstillstånd även föreskriva de
villkor för körkort som föranleds av medicinska skäl.
Körkortstillstånd krävs inte bara när en person för första gången skall bli
innehavare av ett körkort utan även i en del fall då körkortet har varit
återkallat. Körkortstillstånd kan meddelas under löpande spärrtid, dvs. den tid
under vilket körkortet är återkallat. En sådan ansökan får inte prövas slutligt
förrän tidigast två månader före spärrtidens utgång.
Länsstyrelsens beslut att inte meddela körkortstillstånd, att bestämma en
spärrtid samt att meddela ett negativt förhandsbesked får överklagas till
kammarrätten.
Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar besluta om undantag från
körkortslagstiftningens bestämmelser. Länsstyrelsens beslut i dispensfrågor
överklagas inte till domstol utan till Vägverket.
Länsstyrelsen beslutar även i frågor om godkännande och utbyte av utländska
körkort.
Under år 1992 meddelade länsstyrelserna ca 211 000 beslut i körkortsärenden.
Den absolut största delen avsåg beslut om körkortstillstånd. Även om merparten
av besluten är gynnande för den enskilde, är antalet avslagsbeslut inte litet.
Många avslagsbeslut överklagas till kammarrätt. Under år 1992 kom det in drygt 1
000 sådana mål till kammarrätterna.
Det finns inget som talar emot att tillämpa huvudprincipen - att den första
domstolsprövningen skall ligga i länsrätt - på mål om körkortstillstånd m.m. Det
finns tvärtom starka skäl för en ändrad ordning (jfr bet. 1993/94:JuU24).
Länsrätterna har en stor erfarenhet av att handlägga körkortsmål. De har sedan
år 1979 beslutat som första instans i frågor som gäller ingripande mot
innehavare av körkort och kommer från den 1 oktober 1994 att vara besvärsinstans
till länsstyrelsen i sådana frågor. Den bedömning som skall göras i nu aktuella
måltyper är i princip densamma som länsrätterna redan gör när de återkallar
körkort. Det är också värdefullt att det är enhetliga regler för överklagande
för hela körkortsområdet.
Nedflyttningen av mål om körkortstillstånd m.m. från kammarrätt till länsrätt
innebär att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Innan ett mål
anhängiggörs i länsrätt har ärendet redan prövats av länsstyrelse. I likhet med
vad som från den 1 oktober blir gällande beträffande övriga körkortsmål (prop.
1993/94:133) bör det ställas upp ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt
- kammarrätt för att undvika en alltför lång instanskedja för dessa mål.
Förslagen föranleder en ändring i 47 § körkortslagen (1977:477).8Andra mål som
prövas av kammarrätt som första domstolsinstans

Regeringens förslag: I detta avsnitt föreslås att
den första domstolsprövningen av ett stort antal
andra måltyper som i dag prövas av kammarrätt som
första domstolsinstans skall göras i länsrätt i
stället för i kammarrätt.
Prövningstillstånd skall gälla för dessa måltyper i
ledet länsrätt - kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Utredningen lämnar dock
inget förslag såvitt avser frågan om prövningstillstånd.
Remissinstanserna: En knapp majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig
över målen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd tillstyrker utredningens
förslag. Många instanser anser dock att det med hänsyn till nämndens
kvalificerade sammansättning och målens karaktär finns skäl att särbehandla just
dessa mål och göra undantag från principen att den första domstolsprövningen
skall ske i länsrätt. Vissa instanser anser att nämndens beslut skall som i dag
överprövas av kammarrätt, vissa andra att nämndens beslut kan överklagas direkt
till Regeringsrätten. Socialstyrelsen anser att nämndens funktion bör
regionaliseras och att den nuvarande nämnden kan utgöra överprövningsinstans
vars beslut eventuellt skall kunna överklagas till Regeringsrätten. Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd föreslår i sitt yttrande att nämnden görs till
specialdomstol och får bli sista instans i dessa mål. Några remissinstanser -
som godtar utredningens förslag om nedflyttning från länsrätt till kammarrätt -
förordar en annan lösning av forumfrågan. De anser att det inte är bra att
endast en enda länsrätt blir behörig att pröva dessa mål. De instanser som har
yttrat sig över övriga målgrupper ansluter sig till utredningens
ställningstagande.
Skälen för regeringens förslag: Kammarrätterna handlägger i dag drygt 280
måltyper. Omkring 80 av dessa måltyper har prövats av länsrätt innan de kommer
till kammarrätt. De nu presenterade förslagen innebär att ytterligare 92
måltyper blir prövade av länsrätt. Kammarrätterna kommer således trots detta att
som första domstolsinstans överpröva förvaltningsbeslut i ett stort antal
måltyper. Även om måltyperna är många, är dock antalet mål relativt begränsat.
Det handlar här om mål som överklagas till kammarrätt från regionala eller
centrala förvaltningsmyndigheter eller särskilda nämnder som är inrättade för
särskilda måltyper. I lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor finns
ett exempel på mål som - utan att vara kommunalbesvär - överklagas direkt från
kommunal nämnd till kammarrätt. Det som kan överklagas är beslut om avgift för
att medge undantag från lokal vägtrafikföreskrift. Mål enligt
patientjournallagen (1985:562) överklagas från Socialstyrelsen och kan bl.a.
avse återlämnande av patientjournal. Det förekommer även att flera myndigheter
prövar mål enligt samma lag, vilket innebär att en måltyp hos kammarrätt kan
komma från olika underinstanser. Ett exempel på sådana mål är mål enligt
aktiebolagslagen (1975:1385) där beslut att utse minoritetsrevisor eller, om
behörig revisor saknas, att utse sådan, liksom vissa registreringsfrågor kan
överklagas. Målen kommer både från Patent- och registreringsverket och
länsstyrelse.
Som nämnts ovan behandlar vi i detta ärende inte alla de måltyper som faller
under denna grupp. Det gäller bl.a. sådana som redan är föremål för
lagstiftningsarbete, vari det bl.a. ingår en översyn av
överklagandebestämmelserna. Inte heller behandlas frågan om nedflyttning av
sekretessmål i detta lagstiftningsarbete. I fråga om merparten av sekretessmålen
inger det inga betänkligheter att flytta ned målen. Emellertid finns det ett
fåtal fall där den nuvarande processordningen inger betänkligheter. Det gäller
om en allmän handling förvaras hos t.ex. Justitiekanslern, en av regeringen
särskilt tillsatt undersökningskommission, Säkerhetspolisen eller annan
myndighet under regeringen. Domstolsutredningens förslag innebär att målgruppen
i sin helhet förs till länsrätt med uppgiften att avgöra målet med ett beslut
som, om det innebär att uppgifter lämnas ut, inte kan överklagas eller
inhiberas. Denna konsekvens inger regeringen betänkligheter med tanke på de
viktiga allmänna intressen som sekretessen i sådana mål kan tänkas avse att
skydda. Frågan bör därför övervägas ytterligare. I det sammanhanget kommer även
instansordningen avseende övriga måltyper som berör yttrandefriheten att
behandlas, såsom beslut av Biografbyrån och Granskningsnämnden för radio och TV.
De principiella överväganden som vi har redovisat i det föregående (avsnitt 5)
är tillämpliga även i fråga om nu aktuella måltyper. Inga av dessa målgrupper
utom mål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, mål enligt tullagen
(1987:1065) och mål enligt utlänningslagen (1989:529) är särskilt vanligt
förekommande.
En invändning, som bl.a. framkom under Domstolsutredningens arbete, mot att
sprida ut dessa måltyper med få mål från fyra till 24 domstolar är att en sådan
åtgärd i vissa fall kan innebära att en länsrätt kan få väldigt få mål av en
viss typ och att vissa måltyper därför borde koncentreras till några domstolar
så att dessa kan bygga upp erforderlig kompetens. Eftersom belägenheten av
centralmyndigheten, såvitt den inte överprövat en regional/lokal myndighets
beslut, kommer att bli styrande för till vilken länsrätt beslutet skall
överklagas enligt den nyligen beslutade ändringen i 14 § AFDL, som träder i
kraft den 1 oktober 1994, kommer en bestämd måltyp i allmänhet att koncentreras
till en länsrätt.
I likhet med Domstolsutredningen anser regeringen därför att det för beslut
enligt de lagar som redovisas i det följande inte finns något som talar emot att
tillämpa huvudprincipen, om att den första domstolsprövningen skall ligga i
länsrätt. Det förhållandet att de överklagbara besluten fattats av en central
myndighet eller en för ändamålet särskilt inrättad nämnd förändrar inte den
grundläggande bedömningen. Vi återkommer till den frågan i anslutning till att
vi behandlar målen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vissa av
Finansinspektionens beslut bör dock, som vi skall återkomma till, undantas.
Regeringen föreslår därför att övriga här aktuella måltyper flyttas ned i
instanskedjan, nämligen mål enligt
- lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser,
- lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftan läggningar
m.m.,
- lagen (1944:133) om kastrering,
- lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelser i Sverige,
- religionfrihetslagen (1951:680),
- luftfartslagen (1957:297),
- lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och
sjukvårdens område,
- lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
- lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
- lagen (1972:262) om understödsföreningar,
- växtskyddslagen (1972:318),
- lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet
m.m.,
- handelsregisterlagen (1974:157),
- bisjukdomslagen (1974:211),
- transplantationslagen (1975:190),
- aktiebolagslagen (1975:1385),
- lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
- lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
- jordförvärvslagen (1979:230),
- lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark,
- skogsvårdslagen (1979:429),
- lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
- försäkringsrörelselagen (1982:713),
- lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,
- lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,
- lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården
m.m.,
- lagen (1985:295) om foder,
- lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik,
- patientjournallagen (1985:562),
- skollagen (1985:1100),
- bilavgaslagen (1986:1386),
- bankrörelselagen (1987:617),
- tullagen (1987:1065),
- fartygssäkerhetslagen (1988:49),
- strålskyddslagen (1988:220),
- lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon,
- lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,
- utlänningslagen (1989:529),
- aktiekontolagen (1989:827),
- lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
- lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,
- järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),
- insiderlagen (1990:1342),
- lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna
hälsoundersökningar,
- lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människor,
- bostadsrättslagen (1991:614),
- lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
- lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
- lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,
- lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
- lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
- läkemedelslagen (1992:859),
- lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
- lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
- lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
- högskolelagen (1992:1434),
- lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,
- lagen (1992:1672) om paketresor,
- lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område,
- fiskelagen (1993:787),
- lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige och
- lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
De vanliga domförhetsreglerna i länsrätt bör gälla för dessa mål.
Det ovan sagda innebär att bl.a. ett antal av Finansinspektionens beslut bör
överklagas till länsrätt. Vissa av Finansinspektionens avgöranden rör viktiga
ekonomiska intressen, såsom beviljande och återkallelse av tillstånd att driva
värdepappersrörelse, finansieringsverksamhet samt auktorisation av börs,
marknadsplats eller clearingorganisation. Sådana beslut kan vara av central
betydelse för Sveriges finansiella system. Detta system utmärks bl.a. av en
mycket stor rörlighet och snabbhet. En tids osäkerhet om ett finansiellt
instituts rätt att driva verksamhet kan påverka hela det finansiella systemet.
Det är därför av samhällsekonomiska skäl nödvändigt att slutliga beslut i dessa
frågor meddelas så fort som möjligt. Regeringen bedömer att den normala
instansordningen med länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten i dessa fall inte
uppfyller de särskilda krav på snabbhet som måste ställas i dessa mål, och detta
även om det skulle krävas prövningstillstånd i kammarrätt. Dessa måltyper bör
därför också i fortsättningen prövas av kammarrätt i första instans. Detsamma
gäller vissa med tillståndsgivning näraliggande frågor samt beslut om varning
inom ramen för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Det gäller vissa mål
enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige, lagen (1972:262) om understödsföreningar,
försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,
lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, lagen
(1992:1610) om kreditmarknadsbolag och lagen (1993:1302) om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Vid en sådan ordning är det också
naturligt att den med tillståndsfrågor sammanhängande rätten för sökanden att
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls, t.ex. i samband
med en ansökan om oktroj eller annat verksamhetstillstånd, om regeringen eller
Finansinspektionen inte fattat beslut inom viss tid efter det att ansökan gavs
in, ligger kvar i kammarrätt. En sådan rätt finns enligt 7 kap. 25 § bank-
rörelselagen (1987:617), 46 § lagen om värdepappersfonder och 6 kap. 2 § lagen
om kreditmarknadsbolag.
För de måltyper som föreslås nedflyttade från kammarrätt till länsrätt innebär
det att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Ett system med en
obegränsad rätt till prövning i kammarrätt skulle medföra en alltför lång
instanskedja. Även för dessa måltyper bör det därför redan av det skälet ställas
upp ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt (jfr prop.
1993/94:133).
Beträffande de förordningsändringar som bör göras bl.a. för att undvika olika
besvärsvägar för likartade beslut, se avsnitt 5.

Särskilt om mål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

I lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
(tillsynslagen) finns bestämmelser bl.a. om allmänna åligganden för personalen,
om ansvar för fel och försummelser i vården och ordningen för ansvarets
utkrävande samt om återkallelse av legitimation. Patienten har getts en aktiv
roll både i vården och i det disciplinära förfarandet. Tillsynen över hälso- och
sjukvårdspersonalens yrkesutövning sker dels genom arbetsgivare, dels genom
staten. Tillsynslagen reglerar endast statens tillsyn. Arbetsgivarens tillsyn
regleras genom arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.
Frågor om disciplinansvar och om återkallelse av legitimation prövas av en
särskild myndighet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Den prövar även
för närvarande ärenden enligt 6 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika samt
enligt 5 § förordningen (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga
läkemedel och teknisk sprit m.m. HSAN:s beslut kan överklagas till kammarrätten.
Eftersom HSAN är belägen i Stockholm prövas besvären av Kammarrätten i
Stockholm.
Från och med den 1 oktober 1994 ersätts tillsynslagen av lagen (1994:953) om
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och lagen (1994:954) om
disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (prop. 1993/94:149, bet.
1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410). I lagen om disciplinpåföljd m.m på hälso- och
sjukvårdens område ges bl.a. bestämmelser om disciplinpåföljd för hälso- och
sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning och om återkallelse av legitimation m.m.
Enligt lagens definition är disciplinpåföljd erinran eller varning. I övrigt
innebär lagen bl.a. att systemet för att ingripa mot försummelser som begås av
enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvården så långt som möjligt anpassas
till vad som gäller arbetsmarknaden i övrigt. Disciplinpåföljd enligt den
föreslagna lagstiftningen begränsas till fall när någon som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen utför arbete som är av särskild betydelse för
patientsäkerheten. Handläggningen i HSAN stramas upp.
HSAN inrättades den 1 juli 1980 och ersatte då medicinalväsendets ansvarsnämnd
som var knuten till Socialstyrelsen. HSAN blev då en självständig myndighet.
Syftet med att göra nämnden till en egen myndighet var att den skulle få en
fristående ställning i förhållande till de olika intressenterna inom hälso- och
sjukvårdsområdet. Detta skulle öka rättstryggheten för den enskilde patienten
och stärka allmänhetens och personalens förtroende för nämndens saklighet och
opartiskhet.
HSAN består av en ordförande och åtta andra ledamöter och är beslutför med
ordförande och sex andra ledamöter. Dessa utses av regeringen för tre år. Enligt
lagen om disciplinpåföljd m.m. skall ordföranden ha varit ordinarie domare.
Övriga ledamöter skall har särskild insikt i hälso- och sjukvård. Av ledamöterna
skall en utses efter förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
och en på förslag av vardera LO, TCO och SACO. De fyra återstående skall utses
bland personer som kan anses företräda allmänhetens intresse. Det har blivit
praxis att utse dessa fyra efter förslag från de politiska partierna i
riksdagen. För varje ledamot skall det utses ett tillräckligt antal ersättare.
Disciplinmål skall prövas av HSAN på anmälan av Socialstyrelsen eller av den
patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en
nära anhörig till denne eller på anmälan av Riksdagens ombudsmän eller
Justitiekanslern. Frågor om återkallelse av legitimation och andra frågor om
begränsning av legitimerade yrkesutövares, och i visst fall icke-legitimerade
yrkesutövares, behörighet tas upp av HSAN på anmälan av Socialstyrelsen, på
ansökan av den som saken gäller, samt i vissa fall på anmälan av Riksdagens
ombudsmän eller Justitiekanslern.
Huvuddelen av anmälningarna kommer från patienter. Socialstyrelsen svarar för
omkring en tiondel av alla ärenden medan Riksdagens ombudsmän och
Justitiekanslern svarar för en ytterst liten del av den totala ärendemängden.
Om HSAN finner att fel eller försummelse har förekommit som innebär ett
åsidosättande av vad yrkesutövningen kräver, kan HSAN tilldela den felande
disciplinpåföljd i form av erinran eller den strängare påföljden varning.
HSAN prövar också frågor om återkallelse av legitimationer eller annan
behörighet att utöva yrket. Detta kan aktualiseras av Socialstyrelsen om en
legitimerad yrkesutövare varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller
på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket. Detsamma gäller om han på
grund av sjukdom eller annan liknande omständighet - såsom missbruk av alkohol
eller narkotika - inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande. I det sistnämnda
fallet kan HSAN förordna om läkarundersökning och om interimistisk återkallelse
av legitimationen i avvaktan på resultatet av en undersökning.
Av de ärenden som avgörs av HSAN skall nämnden i dess helhet delta om beslutet
gäller återkallelse av legitimation och annan behörighet att utöva yrke inom
hälso- och sjukvården. Beslut som innebär att ett ärende om disciplinpåföljd
avgörs i sak får fattas av ordföranden ensam, om beslutet inte gäller en fråga
av principiell beskaffenhet och grundad anledning finns att anta att ärendet
inte skulle kunna leda till någon disciplinpåföljd.
Behöriga att överklaga ett slutligt beslut av HSAN är Socialstyrelsen samt, om
beslutet gått honom emot, anmälare och annan som beslutet angår, såsom den
anmälde själv. Socialstyrelsen har i sin roll som tillsynsmyndighet en generell
rätt att överklaga HSAN:s slutliga beslut för att tillvarata allmänna intressen.
Av 7 § lagen (1968:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och 7 § lagen
(1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn framgår att även Riksdagens ombudsmän
och Justitiekanslern har rätt att överklaga beslut om disciplinansvar eller
behörighetsfråga med anledning av fel i yrkesutövningen.
Till Kammarrätten i Stockholm inkom år 1991 456 överklaganden och år 1992 496
överklaganden.
Kammarrättens beslut kan överklagas till Regeringsrätten. Prövningen hos
Regeringsrätten förutsätter prövningstillstånd, såvida inte Riksdagens ombudsmän
eller Justitiekanslern för talan.
Att alla disciplinmål prövas av kammarrätt som första domstolsinstans strider
mot de av riksdagen godkända riktlinjerna att tyngdpunkten i rättskipningen
skall ligga i första instans. I detta sammanhang bör också framhållas att ett
inte obetydligt antal av de ärenden som överklagas är sådana som har avgjorts av
ordföranden ensam. Flera remissinstanser har som skäl mot att flytta
disciplinmålen till länsrätt bl.a. pekat på HSAN:s kvalificerade sammansättning.
Regeringen är medveten om att flera förvaltningsmyndigheters, däribland HSAN:s,
prövning av ett ärende ofta är av mycket kvalificerad natur och bygger på god
kännedom och bred erfarenhet av det ämnesområde som det är fråga om. Som vi
redan framhållit i det föregående (avsnitt 5) anser regeringen i likhet med
Domstolsutredningen att oavsett hur kvalificerad den prövande
förvaltningsmyndigheten än är kan och bör dess prövning inte ersätta en
domstolsprövning. Den omständigheten att förvaltningsärendet har prövats av en
central eller regional myndighet med kvalificerad sammansättning eller av en
nämnd med en domstolsliknande sammansättning föranleder inte någon annan
bedömning. För en nedflyttning till länsrätt talar även det förhållandet att
många mål om disciplinpåföljd, främst vissa sådana där talan förs av enskild,
inte är så komplicerade att målen skulle behöva avgöras av en juristkollegial
sammansättning i första domstolsinstans. Regeringen anser därför att den
principiella utgångspunkten även här bör få genomslag och att den första
domstolsprövningen av beslut från HSAN alltså skall ske i länsrätt.
Vid riksdagsbehandlingen av den nyligen beslutade lagen om disciplinpåföljd
m.m. gjordes vissa tillkännagivanden till regeringen. Bl.a. uttalade riksdagen
att regeringen bör återkomma till denna med förslag till ett mer differentierat
sanktionssystem för hälso- och sjukvårdspersonalen och att regeringen på nytt
bör pröva frågan om att öka möjligheterna till interimistisk delegitimering. Med
hänsyn till detta anser regeringen att det är för tidigt att i detta ärende
lägga fram förslag om nerflyttning av dessa mål till länsrätten.

9 Prövningstillstånd i biståndsmål och socialförsäkringsmål m.m.

Regeringens förslag: Prövningstillstånd skall införas
för biståndsmål och socialförsäkringsmål m.fl. i ledet
länsrätt - kammarrätt.
Nämndemannamedverkan i kammarrätt i
socialförsäkringsmål avskaffas.
De konsekvensändringar som krävs i och med att För-
säkringsöverdomstolen läggs ner genomförs.

Skälen för regeringens förslag: Sedan den 1 juli 1991 överklagas en
försäkringskassas och Riksförsäkringsverkets beslut i socialförsäkringsärenden
till länsrätt (prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216).
Länsrätts avgöranden överklagas till kammarrätt. Fram till den 1 juli 1995
överklagas kammarrätts avgöranden i socialförsäkringsmål till
Försäkringsöverdomstolen då domstolen skall läggas ned och dess arbetsuppgifter
övertas av Regeringsrätten (prop. 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr.
1992/93:372). I samma lagstiftningsärende beslöts även att länsrätt fr.o.m. den
1 juli 1993 som första domstolsinstans skall pröva vissa mål som överklagas från
Arbetsmarknadsstyrelsen.
När socialförsäkringsmålen tillfördes kammarrätter och länsrätter var det en
helt ny måltyp för dessa domstolar. Den nya instansordningen har nu gällt så
pass länge att både länsrätterna och kammarrätterna har tillägnat sig en god
kompetens och erfarenhet på socialförsäkringsområdet. Det har naturligtvis
underlättats av att de flesta domarna i de nedlagda försäkringsrätterna numera
tjänstgör i länsrätt eller kammarrätt.
En konsekvens av reformeringen av domstolsprövningen av socialförsäkringsmålen
är att instanskedjan har förlängts med minst en instans. Riksdagen har nyligen
beslutat att det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt i de mål som
överklagats till länsrätt från Arbetsmarknadsstyrelsen, dvs. mål enligt lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd (prop. 1993/94:209, bet. 1993/94:AU26, rskr. 1993/94:459)
Enligt regeringens mening bör det därför nu ställas upp ett krav på
prövningstillstånd även i övriga socialförsäkringsmål i ledet länsrätt -
kammarrätt.
Mål om bistånd enligt socialtjänstlagen och andra bidragsmål påminner delvis om
socialförsäkringsmålen. Regeringen gör därför, såvitt avser frågan om
prövningstillstånd, samma bedömning beträffande dessa mål, dvs. även för dem bör
det ställas upp ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt.
Förslagen innebär ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar, lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m., lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Vid slutligt avgörande i sak av socialförsäkringsmål är länsrätt domför med en
lagfaren domare och tre nämndemän i enlighet med huvudregeln i 17 § lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL). När kammarrätt avgör sådana
mål skall nämndemän ingå i rätten, om nämndemän ingått i länsrätten, 20 kap. 11
§ andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Av 18 § tredje stycket
11 AFDL framgår att länsrätt alltid är domför med en lagfaren domare ensam i mål
i vilket saken är uppenbar, således också i socialförsäkringsmål.
Enligt de domförhetsregler som gällde för försäkringsrätt var domstolen domför
med tre ledamöter som var försäkringsrättsråd eller försäkringsrättsassessorer.
Två nämndemän skulle dessutom ingå i rätten vid prövning av överklaganden av
beslut av socialförsäkringsnämnd och beslut enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller
motsvarande äldre bestämmelser.
Till grund för reformförslagen Rättskipningen i socialförsäkringsmål (prop.
1990/91:80) låg bl.a. promemorian Rättskipningen i socialförsäkringsmål;
Instansordning och organisation (Ds 1990:80). I promemorian togs bl.a. upp
frågan om vilka domförhetsregler som skulle gälla i länsrätt och kammarrätt.
Slutsatsen var att för länsrätterna borde gälla den för dessa domstolar normala
sammansättningen en lagfaren domare och tre nämndemän. För kammarrätterna
föreslogs att sammansättningen skulle vara den som gällde för försäkringsrätt,
dvs. normalt tre yrkesdomare och två nämndemän.
Under remissbehandlingen av förslagen i promemorian framförde Kammarrätten i
Sundsvall att det saknades skäl för att nämndemän skulle ingå i kammarrätt.
Övriga remissinstanser tillstyrkte den föreslagna domförhetsregeln i kammarrätt
eller kommenterade den inte särskilt.
I propositionen anförde (s. 48 f) föredragande departementschefen bl.a. att det
med den av henne förordade instansordningen var naturligt att låta länsrätternas
normala domförhetsregler med en lagfaren domare och tre nämndemän bli
utgångspunkten för övervägandena i domförhetsfrågan. Slutsatsen blev att en
sådan sammansättning i länsrätterna var fullt godtagbar från
rättssäkerhetssynpunkt. Såvitt avsåg kammarrätterna ansåg departementschefen att
det, särskilt med tanke på att icke lagfarna ledamöter skulle delta såväl i
länsrätt som i Försäkringsöverdomstolen, saknades anledning att då överväga
annan sammansättning än den som normalt användes i försäkringsrätt. Hon var med-
veten om att den föreslagna ordningen innebar en viss utvidgning av
lekmannamedverkan på denna nivå.
I kammarrätt förekommer medverkan av nämndemän, utöver i mål om
socialförsäkring, endast i mål som rör tvångsomhändertagande av personer samt i
mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken.Socialförsäkringsmålen
liknar till sin karaktär mål som avser bistånd enligt socialtjänstlagen eller
bidrag enligt t.ex. lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. De har
däremot inte någon likhet med de mål vari nämndemannamedverkan i övrigt
förekommer i kammarrätt.
I konsekvens med det sagda och med att Försäkringsöverdomstolens uppgifter
fr.om. den 1 juli 1995 övertas av Regeringsrätten, i vilken domstol någon
lekmannamedverkan inte förekommer, bör nämndemannamedverkan i kammarrätt i
socialförsäkringsmål upphöra fr.o.m. den 1 juli 1995. Förslaget innebär
ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.
I samband härmed anser regeringen det lämpligt att genomföra de
konsekvensändringar som krävs i och med att Försäkringsöverdomstolen läggs ner.
Det innebär justeringar i lagen om allmän försäkring, lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar, förvaltningsprocesslagen (1971:291),
skadeståndslagen (1972:207), rättshjälpslagen (1972:429), lagen om
arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant arbetsmarknadsstöd.

10 Extraordinära rättsmedel

10.1Bakgrund

När ett avgörande av en domstol eller en förvaltningsmyndighet inte kan
överklagas sägs det ha laga kraft. I princip avslutas alla förfaranden med ett
lagakraftägande avgörande. Många gånger blir ett avgörande verkställbart först
samtidigt med att det vinner laga kraft.
Ett lagakraftvunnet avgörande har i många fall också den verkan att saken inte
kan bli föremål för någon ny prövning. Inom förvaltningsrättens område är detta
mindre vanligt än inom de allmänna domstolarnas. Den som i en
förvaltningsrättslig fråga fått avslag på en framställning kan sålunda i de
flesta fall göra en ny framställning om samma sak och genom att anföra nya
omständigheter och bevis uppnå en annan utgång. De avgöranden inom
förvaltningsrätten som inte kan bli föremål för ny prövning är t.ex. skattemål
och i princip sådana avgöranden som är gynnande för den enskilde.
Principerna om laga kraft och om andra hinder mot att en sak prövas på nytt
fyller framför allt två funktioner. För det första tillgodses parternas och det
allmännas intresse av att kunna lita på och rätta sig efter det avgörande som
förfarandet har mynnat ut i. För det andra har principerna en processekonomisk
betydelse genom att parterna och det allmänna inte behöver belastas med något
nytt förfarande rörande samma sak.
De berörda principerna skulle dock kunna motverka sina egna syften, om det inte
fanns möjligheter att under vissa förutsättningar bryta igenom dem.
Rättssäkerhetsskäl kan nämligen med styrka kräva att det sker en ny prövning,
och allmänhetens förtroende för rättstillämpningen skulle kunna äventyras, om
även vissa klart oriktiga avgöranden tilläts bestå. Under vissa förutsättningar
kan därför ett lagakraftvunnet avgörande angripas med hjälp av ett särskilt, så
kallat extraordinärt rättsmedel. De extraordinära rättsmedlen är av flera slag.
Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen kan Regeringsrätten bevilja resning i ett
avgjort ärende eller återställande av försutten tid när fråga är om ärende för
vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta
instans. I annat fall beviljas resning och återställande av försutten tid av
Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrivs i lag, av annan domstol som
inte är förvaltningsdomstol. Närmare bestämmelser om resning och återställande
av försutten tid meddelas enligt grundlagsparagrafen i lag. För förfarandet i
Högsta domstolen finns regler i rättegångsbalken. Såvitt avser Regeringsrätten
finns inga lagbestämmelser om under vilka förutsättningar som en extraordinär
åtgärd av nu angivet slag kan beviljas.
Regeringen har i en grundlagsproposition föreslagit en ändring av 11 kap. 11 §
regeringsformen så att även lägre förvaltningsdomstol skall kunna bevilja
resning eller återställande av försutten tid, i den mån det föreskrivs i lag,
inom det område där Regeringsrätten i dag har behörighet (prop. 1993/94:116).
Riksdagen har nyligen som vilande antagit regeringens förslag (1993/94:KU36,
rskr. 1993/94:359).
Gemensamt för instituten resning och återställande av försutten tid är att de
avser ett uppbrytande av ett lagakraftvunnet avgörande. Resning förutsätter att
det anförs något förhållande som är ägnat att försvaga tilltron till avgörandets
riktighet och innebär att saken tillåts bli prövad på nytt. Härvid beaktar
Regeringsrätten även grova processuella felaktigheter till skillnad mot vad som
gäller enligt rättegångsbalkens resningsregler. Förklaringen är att det inom
förvaltningsrätten inte finns någon motsvarighet till rättegångsbalkens
speciella rättsmedel domvillobesvär.
Ett återställande av försutten tid förutsätter att det anförs något förhållande
som ger part en giltig ursäkt för att inte ha företagit viss processhandling i
laga tid. Genom återställandet möjliggörs en fortsatt process.
För det fall att ett avgörande av visst slag inte hindrar ett nytt avgörande
rörande saken behövs endast för mycket speciella fall regler om resning eller
återställande av försutten tid. Domar och beslut inom förvaltningsrätten utgör
inte i lika stor utsträckning som avgöranden i tvistemål och brottmål hinder mot
en ny prövning av saken. Behovet av extraordinära åtgärder är därför inte lika
allmänt på förvaltningsdomstolarnas område som på de allmänna domstolarnas.
I Högsta domstolen förekommer varje år över 300 resningsfall och i
Regeringsrätten är det ca 400. Antalet återställandefall är också större i
Regeringsrätten än i Högsta domstolen, bortemot 100 i Regeringsrätten mot något
dussin i Högsta domstolen.

10.2Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar om resning och återställande
av försutten tid

Regeringens förslag: Prövningen av ansökningar om
resning i ett lagakraftvunnet avgörande samt
återställande av försutten tid skall göras av
kammarrätt i stället för av Regeringsrätten om
avgörandet meddelats av länsrätt eller av
förvaltningsmyndighet.

Betänkandets förslag: Kammarrätt skall pröva ansökan om resning samt
återställande av försutten tid om det lagakraftvunna avgörandet meddelats av en
länsrätt eller av en förvaltningsmyndighet vars beslut i saken efter
överklagande kunnat komma under kammarrätts prövning.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser, utom Sveriges Advokatsamfund
tillstyrker förslaget. Advokatsamfundet anser att frågan bör övervägas
ytterligare. Regeringsrätten anser det dock önskvärt att välja en mera radikal
lösning beträffande kammarrätternas behörighetsområde.
Skälen för regeringens förslag: Rättskipningen vid Högsta domstolen och
Regeringsrätten reformerades år 1971 (prop. 1971:30). Målsättningen för reformen
var att de båda domstolarna skulle utgöra prejudikatinstanser, dvs. de skulle ha
att svara för vägledande avgöranden, vilket bl.a. kom till uttryck genom att det
för överprövning i de båda domstolarna normalt skulle krävas att de beviljade
prövningstillstånd (dispens). Vid sidan av överprövningsuppgifterna skulle
Högsta domstolen och Regeringsrätten liksom tidigare ha att pröva frågor om
bl.a. resning och återställande av försutten tid.
Genom en ändring år 1988 i regeringsformen öppnades en möjlighet att i lag
föreskriva att i stället för Högsta domstolen en annan domstol som inte är
förvaltningsdomstol skall få bevilja åtgärden. Riksdagen har, som nämnts ovan,
inom Regeringsrättens behörighetsområde genom ett vilande grundlagsbeslut gjort
motsvarande ändring av regeringsformen avseende de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
Nämnda år (prop. 1987/88:58, bet. 1988/89:JuU7, rskr. 1988/89:33, SFS
1988:1451) bestämdes bl.a. att hovrätterna skall pröva frågor om resning i vissa
fall, främst när det gäller tingsrättsavgöranden. Frågor om återställande av
försutten tid får prövas av en hovrätt bl.a. när det gäller en frist för
överklagande till tingsrätt eller hovrätt. Hovrättens beslut kan överklagas till
Högsta domstolen. Därvid gäller krav på prövningstillstånd.
Syftet med 1988 års reform var att förbättra förutsättningarna för
prejudikatbildningen i Högsta domstolen. Erfarenheterna av den reform som skett
på den allmänna domstolssidan när det gäller beslutsfunktionerna är goda.
Regeringen anser att man utifrån dessa erfarenheter nu bör gå vidare i syfte att
åstadkomma en mer rationell användning av Regeringsrättens resurser genom att ge
kammarrätt behörighet att bevilja resning och återställa försutten tid.
Regeringsrätten får därigenom möjlighet att ägna ytterligare tid och kraft åt
sin huvuduppgift. Därmed förbättras förutsättningarna för en god
prejudikatbildning och en sådan främjar den totala processekonomin i samhället.
När det gäller att bestämma kammarrätternas kompetensområde beträffande de
extraordinära rättsmedlen måste man beakta vissa särskilda frågeställningar. Det
finns beslut av förvaltningsmyndigheter och lägre domstolar som kan bli föremål
för extraordinära åtgärder trots att de inte kan överklagas. Vad först gäller
extraordinära åtgärder beträffande kammarrättsbeslut skulle det självklart
innebära en inte obetydlig arbetslättnad för Regeringsrätten att även denna
prövning flyttades till kammarrätt.
Motsvarande fråga diskuterades vid reformen på det allmänna domstolsområdet.
Den föredragande departementschefen uttalade därvid (prop. 1987/88:58 s. 23) att
man, åtminstone tills erfarenheter vunnits av reformen beträffande
tingsrättsavgöranden, såvitt möjligt borde hålla fast vid principen att frågor
rörande de särskilda rättsmedlen prövas av en instans som är högre än den som
har meddelat det angripna avgörandet. Resultatet blev att en hovrätt inte kan
besluta om en extraordinär åtgärd beträffande sitt eget beslut. Regeringen anser
att motsvarande bör gälla i fråga om kammarrätt.
Vad det sedan gäller sådana beslut av förvaltningsmyndigheter och lägre
domstolar som kan bli föremål för extraordinära åtgärder trots att de inte kan
överklagas föreslås i betänkandet att kammarrätts kompetens skall begränsas,
såvitt avser resning, till sådana avgöranden som träffats av en länsrätt eller
av en förvaltningsmyndighet vars beslut i saken efter överklagande kunnat komma
under kammarrätts prövning. Motsvarande begränsning föreslås även för
återställande av försutten tid. Hos Regeringsrätten utgör dessa ärenden en inte
obetydlig del av arbetet med de extraordinära rättsmedlen. För att inte syftet
med reformen skall gå förlorad anser regeringen att kammarrätts kompetens även
bör omfatta sådana beslut av förvaltningsmyndigheter som kan bli föremål för
extraordinära åtgärder trots att de inte kan överklagas t.ex. det ständigt
ökande antalet resningsansökningar i utlänningsärenden. Därigenom undviker man
också den konsekvensen att en extraordinär åtgärd beträffande ett avgörande av
lägsta instans måste prövas i högsta instans därför att ett överklagande av
avgörandet inte ansetts böra tillåtas. Med den angivna ordningen kvarstår
Regeringsrätten som prövningsinstans beträffande beslut av regeringen och - fram
till utgången av juni 1995 - Försäkringsöverdomstolen.
Övergångsvis kan det inträffa att en ansökan om t.ex. resning inte hunnit
avgöras av Regeringsrätten när kammarrätten får in en ansökan avseende samma
ärende. I sådant fall bör Regeringsrätten ha möjlighet att överlämna sitt ärende
till kammarrätten för gemensam handläggning.
När beslutsbefogenheten rörande extraordinära rättsmedel för vissa fall
flyttades ned från Högsta domstolen till hovrätt var det på tal att
hovrättsavgöranden skulle få överklagas bara om hovrätten på grund av behovet av
enhetlig rättstillämpning eller annars fann synnerliga skäl att tillåta detta
(prop. 1987/88:58 s. 29). Slutet blev emellertid att det för överklaganden av
hovrättsbeslut till Högsta domstolen kom att gälla samma regler för såväl
extraordinära fall som för andra. Detta innebär att överklagande får ske men att
det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen. Regeringen anser att samma
lösning bör väljas beträffande förvaltningsrättsliga avgöranden. Det betyder att
kammarrätts avgörande får överklagas till Regeringsrätten och att det krävs
prövningstillstånd i Regeringsrätten för att få målet prövat där.

10.3Lagregleringen av de extraordinära rättsmedlen

Regeringens förslag: Grundförutsättningarna för
kammarrätt att bevilja en extraordinär åtgärd
lagregleras.

Betänkandets förslag: En särskild lag om särskilda rättsmedel inom
förvaltningsrätten vari grunderna, förfarandet m.m. regleras, föreslås.
Remissinstanserna: Nästan alla anser det vara en fördel om rättsområdet
lagregleras. Flera instanser anser dock att vissa paragrafer behöver bearbetas
ytterligare samt att lagregleringen bör arbetas in i den processlag som skall
gälla för förvaltningsdomstolarna. Endast Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern
och Regeringsrätten berör frågan hurvida en lagreglering är nödvändig för en
nedflyttning. Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern ifrågasätter om det är
nödvändigt med en särskild lag på området. Regeringsrätten anser att de
extraordinära rättsmedlen måste underkastas en närmare lagreglering men att den
inte får vara alltför detaljerad.
Skälen för regeringens förslag: Inom det förvaltningsrättsliga området finns
det inga lagbestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar som en
extraordinär åtgärd kan beviljas. Frågan om att reglera detta område har
diskuterats under lång tid. Redan i betänkandet Förvaltningsförfarandet (SOU
1946:69 s. 209) framhölls att tillskapandet av författningsbestämmelser om
extraordinära rättsmedel i förvaltningsmål var en så angelägen uppgift att den
borde äga förtur i reformarbetet. I det senare principbetänkandet Administrativt
rättsskydd (SOU 1955:19) konkretiserades önskemålen om lagstiftning, och i
besvärssakkunnigas slutbetänkande Lag om förvaltningsförfarandet (SOU 1964:27)
förordades att ett särskilt kapitel om extraordinära rättsmedel skulle fogas in
i en allmän förfarandelag. Den år 1971 tillkomna förvaltningsprocesslagen
grundade sig emellertid inte direkt på de besvärssakkunnigas förslag utan på en
departementspromemoria Förfarandet i förvaltningsdomstol (Stencil Ju 1970:11). I
promemorian upptogs inga bestämmelser om de extraordinära rättsmedlen och frågan
reglerades inte i förvaltningsprocesslagen. Inte heller i anslutning till
tillkomsten av 1974 års regeringsform eller senare har någon reglering införts.
En lagreglering av de extraordinära rättsmedlen inom förvaltningsrätten
erbjuder åtskilliga svårigheter. Särskilt de skäl som skall föreligga för att
resning skall få beviljas är på förvaltningsområdet mer skiftande än på de
allmänna domstolarnas område och institutet kan inte tillämpas på samma sätt som
beträffande tvistemåls- och brottmålsavgöranden av allmän domstol. En orsak till
detta är den mycket skiftande karaktären på förvaltningsärendena och -målen.
I betänkandet föreslås att de extraordinära rättsmedlen inom förvaltningsrätten
skall regleras i en särskild lag. Det anförs i betänkandet att en sådan lag är
en förutsättning för att flytta ned hanteringen av de särskilda rättsmedlen. I
regeringens proposition Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. (prop.
1993/94:116), vari ändringen av 11 kap. 11 § regeringsformen föreslås, anförs
bl.a. att för att en nedflyttning skall kunna ske krävs av rättssäkerhetsskäl
att förutsättningarna för en tillämpning av de berörda instituten lagregleras
(s. 23).
Det presenterade betänkandet kännetecknas av ett mycket grundligt analysarbete.
Trots det har flera remissinstanser påpekat att, med hänsyn till
förvaltningsrättens speciella karaktär, den föreslagna författningstexten måste
bearbetas ytterligare. Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern har till och
med satt ifråga om det verkligen är nödvändigt med en särskild lag på området
och att den hittillsvarande frånvaron av reglering på området inte synes ha haft
någon menlig inverkan på rättssäkerheten. De flesta remissinstanserna är av den
uppfattningen att en lagreglering av området bör inarbetas i den processlag som
skall gälla för förvaltningsdomstolarna.
Enligt regeringens mening bör de extraordinära rättsmedlen lagregleras.
Regeringen delar remissinstansernas syn både vad gäller komplexiteten av
lagstiftning på området samt att en sådan reglering bör inarbetas i
förvaltningsprocesslagen. Som tidigare nämnts (avsnitt 5) avser regeringen att
under hösten år 1994 påbörja arbetet med en reformering av
förvaltningsprocesslagen. Tills vidare bör det därför, i enlighet med Riksdagens
ombudsmäns förslag, vara tillräckligt att grundförutsättningarna för att bevilja
en extraordinär åtgärd lagregleras. En fortsatt enhetlig rättstillämpning bör
enligt regeringens mening vara möjlig med hänsyn till den grundliga
praxisgenomgång som finns redovisad i utredningsbetänkandet.
Grundprinciperna bör komma till uttryck i två nya paragrafer i
förvaltningsprocesslagen, 37 b och 37 c §§.

11 Rättsprövning

11.1Bakgrund

För att säkerställa att svensk rätt motsvarar Sveriges åtaganden enligt artikel
6 i den europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna infördes lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut (prop. 1987/88:69, bet. 1987/88:KU38, rskr. 1987/88:189).
Rättsprövningslagen, som är tidsbegränsad, trädde i kraft den 1 juni 1988. Den
skulle ursprungligen tillämpas på beslut som meddelats under tiden från
ikraftträdandet till utgången av år 1991. Giltighetstiden är förlängd till
utgången av år 1994 (prop.1990/91:176, bet. 1991/92:KU12, rskr. 1991/92:51, SFS
1991:1825).
Syftet med lagstiftningen var att Europakonventionens krav på domstolsprövning
av förvaltningsbeslut helt skulle tillgodoses genom att det i lagen överlämnades
till Regeringsrätten att i vissa fall pröva om ett förvaltningsbeslut står i
överensstämmelse med gällande rätt. Vid lagens tillkomst förutsattes att
erfarenheterna av tillämpningen skulle ge underlag för ett ställningstagande i
fråga om reglerna borde permanentas eller om de borde ändras i något avseende
(prop. 1987/88:69 s. 30). En sådan prövning redovisades av regeringen i
propositionen om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut (prop. 1990/91:176). Eftersom Europadomstolen vid den tiden
ännu inte prövat något klagomål över beslut som meddelats med stöd av
rättsprövningslagen ansåg regeringen att det var för tidigt att definitivt ta
ställning till om lagen i dess dåvarande form borde permanentas. Domstolen hade
inte heller prövat frågan om huruvida de nämnder som bl.a. enligt
rättsprövningslagen jämställs med domstolar vid tillämpningen av artikel 6 kunde
godtas som sådana. Till detta kom att arbetet med den översyn av olika
författningar som behandlats i den proposition som låg till grund för lagen ännu
inte var avslutat. Inom regeringskansliet pågick även en genomgång av EG:s
regelverk med anledning av de då pågående EES-förhandlingarna. Dessa skäl ansåg
regeringen talade för att det var för tidigt att permanenta lagen. I avvaktan på
en slutlig utvärdering av lagens tillämpning förlängdes giltighetstiden den 1
januari 1992 med ytterligare tre år. Samtidigt gjordes några justeringar i
lagens förfaranderegler.
I januari 1992 tillkallades på regeringens uppdrag den kommitté som kom att
anta namnet Fri- och rättighetskommittén (Ju 1992:01). Utredningens uppdrag
(dir. 1991:119) var dels att överväga en förstärkning av regeringsformens fri-
och rättighetsskydd och om Europakonventionen kan införlivas med den interna
svenska rätten, dels att utreda frågor som rör domstolskontroll av normbeslut
och förvaltningsbeslut.
Kommittén överlämnade i april 1993 ett delbetänkande, Fri- och rättighetsfrågor
(SOU 1993:40). I den proposition (prop. 1993/94:117) som följde på betänkandet
föreslog regeringen att riksdagen bl.a. skulle anta en lag om inkorporering i
svensk rätt av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. I detta sammanhang hänvisade
regeringen till Fri- och rättighetskommitténs fortsatta arbete såvitt gällde den
tveksamhet som kunde råda i fråga om svensk lagstiftning fullt ut överensstämmer
med artikel 6 sådan den kommit att tolkas av Europadomstolen liksom med artikel
13 om rätten till inhemskt rättsmedel. Riksdagen har under våren 1994 beslutat
att anta det i propositionen framlagda förslaget till lag om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (bet. 1993/94:KU24, rskr. 1993/94:246). Lagen träder i kraft den 1
januari 1995.

11.2Rättsprövningslagens giltighetstid bör förlängas ytterligare en tid

Regeringens förslag: Rättsprövningslagens
giltighetstid förlängs med tre år.

Skälen för regeringens förslag: Fri- och rättighetskommittén har den 7
september 1994 till regeringen överlämnat sitt slutbetänkande, Domstolsprövning
av förvaltningsärenden (SOU 1994:117). Kommittén anser att regeringen bör vara
den instans som prövar överklaganden endast i de fall det är för att utöva
politisk styrning av praxis eller i de fall ärenden berör områden som inte
lämpar sig för domstolsprövning. Därför föreslås att en ny princip införs i
förvaltningsrätten. Principen innebär att beslut i förvaltningsärenden som
huvudregel får överklagas hos de allmänna förvaltningsdomstolarna såvida inte
något annat är särskilt föreskrivet. Förslaget innebär emellertid inte att
rättsprövningslagen blir överflödig, eftersom regeringen i vissa
förvaltningsärenden kommer att kvarstå som överklagandeinstans samt i vissa
förvaltningsärenden som första och enda instans. Kommittén föreslår därför att
rättsprövningslagen permanentas, för att tillförsäkra den enskilde en sådan rätt
till domstolsprövning som avses i artikel 6 i Europakonventionen. Några
ändringar i lagens tillämpningsområde eller vad avser domstolprövningens
omfattning föreslås inte.
De överväganden och förslag som gjorts om införande av en ny princip inom
förvaltningsrätten samt överflyttningar av vissa ärendegrupper, t.ex. vissa
besvär i ärenden rörande tillstånd att driva verksamhet, till prövning i allmän
förvaltningsdomstol anser kommittén ligger väl i linje med strävanden att
uppfylla EG:s krav på domstolsprövning av förvaltningsbeslut. I den mån
regeringen kvarstår som överprövningsinstans eller prövar förvaltningsärenden
som första och enda instans uppfyller rättsprövningslagen EG-rättens krav på
domstolsprövning av förvaltningsbeslut enligt kommittén. I det tidigare nämnda
betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten behandlas också bl.a. frågan
om rätt till muntlig förhandling i Regeringsrätten, både vad avser vanliga
förvaltningsmål och rättsprövningsmål. Betänkandet i denna del bereds för
närvarande i Justitiedepartementet.
Som redan angetts i bakgrunden är rättsprövningslagens giltighetstid för
närvarande begränsad till utgången av år 1994. Eftersom Fri- och
rättighetskommittén precis avslutat sitt arbete och beredningen av det ännu inte
hunnit påbörjas anser regeringen att lagens giltighetstid bör förlängas
ytterligare så att det finns tillräcklig tid för att mot bakgrund av Fri- och
rättighetskommitténs förslag ta ställning i fråga om lagen bör permanentas eller
ändras i något avseende. Även om det är osannolikt att ett sådant
ställningstagande skall dröja mer än något år föreslår regeringen att
förlängningen av giltighetstiden också denna gång blir tre år.

11.3Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar enligt rättsprövningslagen

Regeringens förslag: Prövningen av en ansökan enligt
lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut skall göras av kammarrätt i
stället för av Regeringsrätten om beslutet meddelats
av en förvaltningsmyndighet.

Skälen för regeringens förslag: Genom rättsprövningslagen har det
överlämnats åt Regeringsrätten att i vissa fall pröva om ett förvaltningsbeslut
står i överensstämmelse med gällande rättsregler. Om domstolen finner att
beslutet strider mot någon rättsregel, skall den upphäva beslutet.
För att Regeringsrätten skall pröva en ansökan krävs att ett antal i lagen
angivna villkor är uppfyllda. Ett villkor är att en ansökan skall ha kommit in
till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. Om en ansökan
kommer in för sent kan den försuttna tiden återställas (se RÅ 1990:46).
Regeringsrätten kan även beroende på omständigheterna betrakta en ansökan om
rättsprövning som en framställning avseende resning och pröva den i sådan
ordning. Även i andra fall, såsom när det är oklart vilket rättsmedel som
åsyftas med en framställan, måste Regeringsrätten avgöra enligt vilket
rättsmedel framställningen skall prövas.
Av det ovan sagda framgår att prövningen enligt lagen om rättsprövning och de
extraordinära rättsmedlen ligger nära varandra, är det inte det ena är det ofta
det andra som blir aktuellt. Mot bakgrund härav anser regeringen att det är mest
ändamålsenligt att kammarrätt, om sådan domstol såsom vi föreslagit (avsnitt
11.2) ges behörighet att pröva de extraordinära rättsmedlen, även ges behörighet
att pröva ansökningar enligt lagen om rättsprövning. Kammarrätts kompetens bör
begränsas på samma sätt som beträffande de extraordinära rättsmedlen, dvs. den
skall pröva avgöranden meddelade av förvaltningsmyndigheter (länsrätternas
beslut är inte aktuella här) men inte beslut av regeringen. Samma villkor som
gäller för Regeringsrätten för att ta upp ett ärende till prövning bör gälla för
kammarrätt.
För Regeringsrätten finns det särskilda sammansättningsregler när det gäller
prövningen enligt rättsprövningslagen. Regeringsrätten är i dessa fall domför i
mindre sammansättning än den normala om prövningen är av enkelt slag. Kammarrätt
bör enligt regeringens mening alltid pröva ansökningar enligt
rättsprövningslagen i sin normala sammansättning, dvs. med tre ordinarie
lagfarna ledamöter. Kammarrätts avgörande bör kunna överklagas till
Regeringsrätten enligt de regler som gäller för överklagande av kammarrätts
avgöranden i resningsärenden, dvs. enligt de allmänna reglerna i
förvaltningsprocesslagen.

12 Kostnader m.m.

Regeringens förslag i detta ärende innebär stora förändringar som berör alla
delar av den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen. Den stora majoriteten
av de målgrupper som kammarrätten i dag prövar som första domstolsinstans
flyttas ned till länsrätt. Prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt
skall krävas för många målgrupper, bl.a. för stora grupper som
socialförsäkringsmål och mål enligt socialtjänstlagen. Regeringsrätten avlastas
i vissa fall prövningen av extraordinära rättsmedel och ansökningar enligt
rättsprövningslagen.
De beräkningar som kan göras av vilka besparingar som reformerna avseende
Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna (prop. 1993/93:133)
möjliggör är av naturliga skäl behäftade med stor osäkerhet. Regeringen gör
emellertid mot bakgrund av de beräkningar som gjorts den bedömningen att
reformerna på sikt kommer att medföra relativt stora besparingar i förhållande
till vad som gäller i dag. Osäkerheten om vilka de totala effekterna verkligen
blir skall dock inte underskattas.
De besparingar som kan ske bör användas där förstärkningar bäst behövs inom
domstolsväsendet. Därvid bör i första hand beaktas att arbetssituationen i de
allmänna förvaltningsdomstolarna har varit bekymmersam, bl.a. på grund av ökad
måltillströmning (jfr prop. 1993/94:100 bil. 3 s. 126 f). Delar av de
effektivitetsvinster som reformerna innebär måste därför tas i anspråk för att
nedbringa besvärande balanser under bibehållande av en fortsatt hög avverk-
ningstakt av de mål som efterhand blir klara för avgörande. Härigenom kan på
längre sikt ett tillfredsställande balansläge och en rimlig arbetssituation
främjas. Vid bedömningen måste vidare beaktas bl.a. att det dels finns skäl att
anta att antalet skattemål, som under senare tid minskat avsevärt, kommer att
öka i framtiden till följd av större aktvitet från skattemyndigheternas sida
(jfr ang. prop. bil. 3 s. 126), dels är sannolikt att Sveriges anslutning till
EES-avtalet och ett eventuellt inträde i Europeiska unionen kommer att medföra
en ökad belastning för domstolarna i allmänhet och för de allmänna förvaltnings-
domstolarna i synnerhet.
Mot den angivna bakgrunden gör regeringen den bedömningen att minskningar av
den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen nu bör beslutas endast där det
redan i dag står helt klart att organisationen är för stor sett också på några
års sikt.

Länsrätterna

Överflyttningen till länsstyrelsen av prövningen i första instans av målen om
körkortsingripande som nyligen beslutats av riksdagen på grundval av regeringens
förslag (prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319) kommer att
innebära en väsentligt minskad arbetsbörda för länsrätterna redan fr.o.m. den 1
oktober 1994. Minskningen kommer att i endast mindre omfattning uppvägas av den
ökning av arbetsbördan som nedflyttningen av studiestöds- och kriminalvårdsmålen
per samma datum medför. Genom den fortsatta nedflyttningen av mål enligt
förslagen i detta ärende och i övrigt kommer dock arbetsbördan att väsentligt
öka för länsrätterna. De beräkningar som gjorts i bl.a. promemorian
Domstolsväsendet - Organisation och administration i framtiden (Ds 1992:38 s.
187 ff) samt därefter av Domstolsverket pekar visserligen på att inte heller de
fortsatta reformerna medför att arbetsbördan för länsrätterna kommer att helt
motsvara vad som gällde innan körkortsmålen överflyttades till länsstyrelserna.
Med beaktande av vad som ovan anförts angående förutsättningarna allmänt för
att minska förvaltningsdomstolsorganisationen samt särskilt den påfrestning det
till en början innebär för länsrätterna att ta sig an ett mycket stort antal nya
måltyper, ger beräkningarna emellertid enligt regeringens mening inte anledning
att nu besluta om nedskärningar i länsrättsorganisationen. En viss beredskap bör
i stället finnas för att möjliggöra sådana förändringar i en framtid. Det finns
anledning att behandla frågan i kommande års budgetpropositioner.

Kammarrätterna

Den nedflyttning av mål till länsrätt som reformerna innebär måste i sig medföra
en väsentlig minskning av kammarrätternas arbetsbörda. Till denna kommer de
effektivitetsvinster som kan följa av att kammarrätterna kommer att pröva
merparten av dit fullföljda mål endast om prövningstillstånd meddelas.
Effekterna av införandet av prövningstillstånd måste emellertid anses så osäkra
att de inte kan beaktas redan i förevarande sammanhang.
De beräkningar som gjorts av vilka effekter en instansordningsreform skulle få
för kammarrätterna har i allmänhet gjorts med den utgångspunkten att samtliga
målgrupper, således även sekretessmålen, byggnadsmålen och HSAN-målen, skulle
flyttas ned till länsrätten samt utan beaktande av den prövning av extra-
ordinära rättsmedel m.m. som nu föreslås läggas på kammarrätterna. Dessa
beräkningar utvisar att runt nio kammarrättsavdelningar borde avvecklas (se
t.ex. Ds 1992:38 s. 106 och 191). Enligt regeringens bedömning talar mycket för
att de nu aktuella reformerna innebär att en minskning i storleksordningen sju
- åtta avdelningar slutligt kommer att visa sig motiverad. Det bör emellertid
här ännu en gång understrykas att de antaganden som kan göras är osäkra. De
ordinarie domarnas särskilda anställningsskydd medför också en betydande
osäkerhet. För närvarande bör, med beaktande av vad som tidigare anförts
angående förutsättningarna allmänt för att minska den nuvarande organisationen,
utgångspunkten vara att vid varje kammarrätt en avdelning skall kunna avvecklas
per den 1 juli 1995. Beredskap bör dessutom finnas för ytterligare förändringar
senare. Regeringen avser att återkomma till frågan bl.a. i 1995 års
budgetproposition.

Regeringsrätten

Enligt en nyligen beslutad ändring i 3 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar (prop. 1993/94:190, bet. 1993/94JuU:30, rskr. 1993/94:377)
består Regeringsrätten från den 1 oktober 1994 av minst 16 regeringsråd. Den har
för närvarande 19 ledamöter. De nu ifrågavarande reformerna kommer otvivelaktigt
att leda till en minskad arbetsbörda för domstolen. Särskilt införandet av
prövningstillstånd i sekretessmålen samt nedflyttningen till kammarrätten av
behörigheten i vissa fall att pröva frågor om extraordinära rättsmedel m.m.
torde innebära lättnader. Häremot skall ställas att Regeringsrätten fr.o.m den 1
juli 1995 övertar Försäkringsöverdomstolens roll som slutinstans i mål om
socialförsäkring och i samband därmed får överta en balans som torde komma att
bestå av halvtannat tusental mål. Sammantaget finns därför inte nu tillräcklig
grund för en minskning av Regeringsrättens organisation.

13 Ikraftträdande m.m.

Bestämmelsen om längre av giltighetstid för lagen (1988:205) om rättsprövning av
vissa förvaltningsbeslut bör träda i kraft den 1 januari 1995.
Förslagen om nedflyttning av måltyper till länsrätt samt kraven på
prövningstillstånd i kammarrätt bör träda i kraft den 1 april 1995. För dessa
ändringar bör övergångsvis gälla att om beslut meddelats före ikraftträdandet
ärendet skall överklagas eller prövas enligt äldre bestämmelser.
Även reglerna om prövning av ansökningar om resning, återställande av
försutten tid och om rättsprövning bör träda i kraft den 1 april 1995.
Ansökningar som vid utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men
ännu inte avgjorts bör handläggas enligt äldre bestämmelser.
Reglerna om avskaffandet av nämndemän i kammarrätt i socialförsäkringsmål bör
träda i kraft samtidigt som Försäkringsöverdomstolen läggs ner, dvs. den 1 juli
1995.

14 Författningskommentar

14.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

20 kap. 11 §
I ett nytt fjärde stycke anges att det skall krävas prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätten. I och med att krav på prövningstillstånd nyligen
införts i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om
kontant arbetsmarknadsstöd kommer krav på prövningstillstånd att gälla inom hela
socialförsäkringsområdet eftersom övrig lagstiftning inom området hänvisar till
nu aktuell parargraf.

14.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

2 §
Paragrafen har ändrats så att Regeringsrätten har behörighet att pröva
ansökningar om extraordinära rättsmedel endast i den mån kammarrätt inte är
behörig ( jfr 8 § lagen om allämänna förvaltningsdomstolar och 11 kap. 11 §
regeringsformen ).

8 §
I paragrafen införs två nya punkter som reglerar kammarrätts behörighet att
pröva ansökningar om extraordinära rättsmedel och ansökningar enligt
rättsprövningslagen. Kammarrätt skall således kunna pröva sådana ansökningar när
ett ärende avgjorts av länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Skälet för
ändringen har behandlats i avsnitt 11 och 12.

11 och 13 a §§
Ändringarna föranleds av att termen kommunalbesvär inte längre skall användas
vid överklagande av kommunala beslut.

17 a och 17 b §§
I dessa paragrafer har tagits in bestämmelser om särskild sammansättning av
länsrätt vid prövning av överklagande av kommunala beslut.
I 17 a § har tagits in särskilda domförhetsregler vid denna prövning. Utöver
en lagfaren ledamot skall, i likhet med vad som gäller i kammarrätt enligt 13 a
§, två särskilda ledamöter delta i handläggningen av dessa mål. Enligt en
undantagsregel behöver de särskilda ledamöterna inte delta i handläggningen
bl.a. när målet inte avgörs slutligt, när en åtgärd som avser endast måls
beredande vidtas eller när saken är uppenbar.
I 17 b § anges kvalifikationskraven för de särskilda ledamöterna. Kraven är
desamma som de som gäller för särskilda ledamöter i kammarrätt enligt 13 b §.
Vidare föreskrivs att regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje
länsrätt och utser ledamöterna. Tjänstgöringstiden har i likhet med vad som
gäller i kammarrätterna bestämts till tre år.

14.3Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

35 §
När kammarrätt prövar frågor om resning och återställande av försutten tid har
frågorna anhängiggjorts genom ansökan. Eftersom kammarrätts avgöranden avseende
resning och återställande av försutten tid kan överklagas till Regeringsrätten
och reglerna om prövningstillstånd skall omfatta även dessa avgöranden har
paragrafen justerats till att omfatta även beslut i mål som väckts i kammarrätt
genom ansökan.

37 b och 37 c §§
I paragraferna finns de grundläggande bestämmelserna för beviljande av de
extraordinära rättsmedlen. Skälen för att tills vidare inte göra regleringen mer
detaljerad framgår av avsnitt 11.3.
Paragraferna gäller för både Regeringsrätten och kammarrätt. Regeringsrätten
har inte tidigare haft någon lagreglering under vilka förutsättningar som den
kan bevilja en extraordinär åtgärd. Den nu gjorda regleringen är inte avsedd att
ändra nuvarande praxis för vare sig resning eller återställande av försutten
tid. För en översikt av denna hänvisas till betänkandet Några frågor angående
Regeringsrätten (SOU 1992:138). Med hänsyn till att regleringen i
förvaltningsprocesslagen innebär en kodifiering av rättstillämpningen uppstår
vissa språkliga skillnader i förhållande till rättegångsbalken, (58 kap. 11 § RB
och 37 c §), se betänkandet s. 159 ff. Likformigheten i rättstillämpningen
kammarrätterna emellan kan tillgodoses genom att en eller två avdelningar på
varje kammarrätt prövar ansökningar om de extraordinära rättsmedlen.
Att kammarrätts beslut i mål angående resning och återställande av försutten
tid får överklagas framgår av 33 §. Överklagandet prövas av Regeringsrätten
endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

14.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut

1 §
Paragrafen har ändrats så att kammarrätt ges behörighet att pröva ansökningar
enligt lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut om det tidigare
avgörandet fattats av en förvaltningsmyndighet. Vilken kammarrätt som är behörig
i det enskilda fallet framgår av förordningen (1977:937) om kammarrätternas
domkretsar m.m.

3 - 5 §§
Paragraferna har endast justerats så att de skall passa även för kammarrätternas
handläggning.

14.5Förslagen till lagändringar inom det kommunalrättsliga området

Regler om laglighetsprövning finns i 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen (1979:411)
om Sveriges indelning i kommuner och landsting, 23 § lagen (1979:412) om
kommunala indelningsdelegerade, 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen (1985:894) och
10 kap. kommunallagen (1991:900).
I kommunallagen anges att det krävs prövningstillstånd vid överklagande till
kammarrätten.
I lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, lagen om
kommunala indelningsdelegerade och kommunalförbundslagen hänvisas bl.a. till 10
kap. kommunallagen. Det innebär att överklagande enligt dessa lagar även
omfattas av kravet på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt.

14.6Övriga förslag till lagändringar

Ändringarna innebär en anpassning av bestämmelserna till den föreslagna nya
instansordningen, kravet på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt,
avskaffandet av nämndemannamedverkan i socialförsäkringsmål i kammarrätt samt
nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen.
Förslagen innefattar vidare vissa språkliga ändringar.

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över betänkandet Några frågor
angående Regeringsrätten (SOU 1992:138)

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av Riksdagens ombudsman,
Justitiekanslern, Svea hovrätt, Hovrätten för Västra Sverige, Regeringsrättens
ledamöter, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i
Sundsvall, Kammarrätten i Jönköping, Länsrätten i Stockolms län,
Försäkringsöverdomstolen, Riksåklagaren, Riksskatteverket, Skatterättsnämnden,
Fri- och rättighetskommittén (Ju 1992:01), Juridiska fakultetsnämnden vid
Stockholms universitetet, Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet,
Patentbesvärsrätten, Länsstyrelsen i Kristianstads län, Sveriges advokatsamfund,
Sveriges domareförbund.

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §[1]
Mot beslut av Beslut av Konungens
Konungens befallnings- befallningshavande
havande enligt denna enligt denna lag får
lag föres talan hos överklagas hos allmän för-
kammarrätten genom valtningsdomstol.
besvär.
Förbud enligt 16 § så ock Förbud enligt 16 § och
förordnande jämlikt 18 § förordnande enligt 18 §
andra stycket lände till andra stycket skall gälla
efterrättelse utan även om det överklagas.
hinder av förd klagan.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1971:579.
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Härigenom föreskrivs att 46 a § lagen (1933:269) om ägofred skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 a §[1]
Talan mot länsstyrelses Länsstyrelses beslut
beslut enligt 23, 41, enligt 23, 41, 42 eller
42 eller 43 § eller om 43 § eller om förordnande
förordnande av förrätt- av förrättningsman enligt
ningsman enligt 40 § 40 § får överklagas hos
föres hos kammarrätten allmän för-
genom besvär. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Mot annat beslut av Annat beslut av
länsstyrelse enligt länsstyrelse enligt denna
denna lag, beträffande lag, beträffande vilket
vilket förbud mot klagan förbud mot klagan inte
icke föreskrivits, föres föreskrivits, får
talan hos regeringen överklagas hos rege-
genom besvär. ringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1977:667.
3 Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder
för vissa kraftanläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för
vissa kraftanläggningar m.m.[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §[2]
Mot Prövningsmyndighetens
prövningsmyndighetens beslut om ersättning
beslut rörande ersättning enligt 7 § får överklagas
enligt 7 § föres talan hos allmän förvaltnings-
hos kammarrätten genom domstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Talan mot annat beslut Annat beslut av pröv-
av prövningsmyndigheten ningsmyndigheten enligt
enligt denna lag föres denna lag får överklagas
hos regeringen genom hos regeringen. Beslutet
besvär. Där ej annorlunda skall dock gälla omedel-
förordnas, skall bart om inte något annat
beslutet dock omedel- beslutas.
bart lända till
efterrättelse.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1978:163. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1978:163.

[2]Senaste lydelse 1982:488.
4 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1944:133) om kastrering skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §[1]
Mot Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut i ärende angående i ärende om kastrering får
kastrering föres talan överklagas hos allmän
hos kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1975:692.
5 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Härigenom föreskrivs att 25 a § lagen (1950:272) om rätt för utländska
försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 a §[2]Finansinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in
behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.
Finansinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna lag än som
avses i första stycket med vite.
Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget genast
skriftligen underrättas om detta.
Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan
Finansinspektionen döma ut vitet.
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut varigenom vite beslut varigenom vite
enligt första stycket enligt första stycket
förelagts eller utdömts förelagts eller utdömts får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1989:1082. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1982:1083.

[2]Senaste lydelse 1993:1305.
6 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap[1]
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §[2]Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till Ut-
länningsnämnden utom i fall som avses i andra stycket.
Beslut av en Beslut av en
länsstyrelse, Statens länsstyrelse, Statens
invandrarverk eller invandrarverk eller
Utlänningsnämnden enligt Utlänningsnämnden enligt
11 § får överklagas till 11 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Bestämmelser om Utlänningsnämnden finns i 7 kap. 3 § andra stycket
utlänningslagen (1989:529).
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1984:682.

[2]Senaste lydelse 1991:1574.
7 Förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

Härigenom föreskrivs att 15 § religionsfrihetslagen (1951:680) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §[1]Pastors beslut enligt denna lag får överklagas hos domkapitlet.
Domkapitlets beslut får Domkapitlets beslut får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Beslut enligt denna Också beslut enligt
lag av den som avses i denna lag av den som
14 § får överklagas hos avses i 14 § får överklagas
kammarrätten. hos allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:488.
8 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Härigenom föreskrivs att 47 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 § 2 mom.[1]
En En
förvaltningsmyndighets förvaltningsmyndighets
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
eller enligt före- eller enligt föreskrifter
skrifter som meddelats som meddelats med stöd av
med stöd av lagen får lagen får överklagas hos
överklagas hos kam- allmän
marrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:90.
9 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna

Härigenom föreskrivs att 46 § lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland
och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 § 2 mom.[1]
En En
förvaltningsmyndighets förvaltningsmyndighets
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
eller enligt före- eller enligt föreskrifter
skrifter som meddelats som meddelats med stöd av
med stöd av lagen får lagen får överklagas hos
överklagas hos kam- allmän
marrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:91.
10 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 22 § och 14 kap. 2 § luftfartslagen
(1957:297)[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 22 §

Länsrätten prövar Allmän förvaltningsdomstol
prövar
1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt frågor
om varning,
2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av länsrätten enligt 14 § första
stycket.
Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter som regeringen
bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att pröva sådana frågor.
Frågor huruvida Frågor huruvida
certifikat skall certifikat skall försättas
försättas ur kraft prövas ur kraft prövas av allmän
av länsrätten, om förvaltningsdomstol, om
certifikatet har certifikatet har
omhändertagits enligt omhändertagits enligt 16 §
16 § första stycket eller första stycket eller om i
om i annat fall fråga om annat fall fråga om
återkallelse av återkallelse av
certifikatet är anhängig certifikatet är anhängig
vid länsrätten. vid länsrätten.

Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

14 kap. 2 §
Luftfartsverkets Luftfartsverkets beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag eller
eller enligt enligt föreskrifter som
föreskrifter som har har meddelats med stöd av
meddelats med stöd av lagen överklagas i frågor,
lagen överklagas i som rör certifikat,
frågor, som rör elevtillstånd, behörig-
certifikat, hetsbevis, tillstånd att
elevtillstånd, behörig- tjänstgöra på luftfartyg
hetsbevis, tillstånd att utan certifikat, regi-
tjänstgöra på luftfartyg strering av luftfartyg
utan certifikat, regi- eller förbud för
strering av luftfartyg luftfartyg att avgå, hos
eller förbud för allmän
luftfartyg att avgå, hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten och i övriga Prövningstillstånd krävs
frågor hos regeringen. vid överklagande till
kammarrätten.
Luftfartsverkets beslut
i andra frågor än som
avses i första stycket får
överklagas hos rege-
ringen.
Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat förordnas.
_____________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1986:166.
11 Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Talan mot Socialstyrelsens beslut
Socialstyrelsens beslut enligt 9 § får överklagas
enligt 9 § föres hos hos allmän förvalt-
kammarrätten genom ningsdomstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Förbud som avses i 9 § Förbud som avses i 9 §
skall lända till skall gälla omedelbart,
omedelbar efterrättelse, om inte något annat
om ej annorlunda beslutas.
förordnas.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1971:624.
12 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 11 och 13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. 11 §[2]
Beslut av en allmän Beslut av en allmän
försäkringskassa eller försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket i Riksförsäkringsverket i
ärenden om försäkring ärenden om försäkring
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten överklagas hos allmän
genom besvär. Ett beslut förvaltningsdomstol. Ett
som har fattats av en beslut som har fattats
tjänsteman hos försäk- av en tjänsteman hos
ringskassan får dock försäkringskassan får dock
inte överklagas av en inte överklagas av en
enskild innan beslutet enskild innan beslutet
har omprövats enligt har omprövats enligt 10 §.
10 §. Besvär som anförs av En enskilds överklagande
en enskild över ett av ett sådant beslut
sådant beslut innan innan beslutet har
beslutet har omprövats omprövats skall anses som
skall anses som en en begäran om omprövning
begäran om omprövning enligt nämnda paragraf.
enligt nämnda paragraf.
Vid prövning av besvär
över länsrättens beslut i
mål som avses i första
stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän deltagit i
länsrätten.
Kammarrättens beslut i
mål som avses i denna
paragraf överklagas
genom besvär hos
Försäkringsöverdomstolen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

13 §
Har en besvärshandling Har ett överklagande
före besvärstidens utgång inom klagotiden kommit
kommit in till en in till en allmän
länsrätt, kammarrätt, För- förvaltningsdomstol,
säkringsöverdomstolen, Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket eller en allmän
eller en allmän för- försäkringskassa, som inte
säkringskassa, som inte har meddelat det
har meddelat det överklagade beslutet,
överklagade beslutet, skall överklagandet över-
skall besvärshandlingen sändas till den myndighet
översändas till den som meddelat beslutet
myndighet som meddelat och anses inkommet i rätt
beslutet och anses tid.
inkommen i rätt tid.
Vid besvär över beslut i Överklagande av beslut i
mål eller ärenden om mål eller ärenden om
försäkring enligt denna försäkring enligt denna
lag skall lag skall vara inkommet
besvärshandlingen vara inom två månader från den
inkommen inom två månader dag då klaganden fick del
från den dag då klaganden av beslutet eller, om
fick del av beslutet överklagandet anförts av
eller, om besvären Riksförsäkringsverket,
anförts av inom två månader från den
Riksförsäkringsverket, dag då beslutet
inom två månader från den meddelades.
dag då beslutet
meddelades.
Vad som sägs i denna Vad som sägs i denna
paragraf om besvär skall paragraf om överklagande
i tillämpliga delar gälla skall i tillämpliga delar
en begäran om omprövning gälla en begäran om
enligt 10 §. omprövning enligt 10 §.
Allmän försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut skall
omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den
domstol som har att pröva beslutet.

________________

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller kravet på prövningstillstånd i
kammarrätt den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har
meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1982:120.

[2]Senaste lydelse 1991:215.
13 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §[1]
Beslut av Sveriges Beslut av Sveriges
geologiska undersökning geologiska undersökning i
i ärende som avses i 7 § ärende som avses i 7 § och
och i ärende om i ärende om återkallelse
återkallelse av tillstånd av tillstånd på grund av
på grund av att före- att föreskrift eller
skrift eller villkor för villkor för tillståndet
tillståndet har har åsidosatts samt
åsidosatts samt tillsynsmyndighetens
tillsynsmyndighetens beslut enligt 12 § över-
beslut enligt 12 § över- klagas hos allmän
klagas hos kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förordnats.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:49.
14 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 35 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §
Ärende, som enligt 2, Ärende, som enligt 2, 6,
6, 7, 31 eller 33 § 7, 31 eller 33 § skall
skall handläggas av läns- handläggas av läns-
styrelse, tages upp av styrelse, tas upp av
länsstyrelsen i det län, länsstyrelsen i det län,
där va-anläggningen har där va-anläggningen har
eller skall ha sitt eller skall ha sitt
verksamhetsområde eller verksamhetsområde eller
huvuddelen av detta. huvuddelen av detta.
Länsstyrelsen kan vid Länsstyrelsen kan vid
behov anlita sakkunnig. behov anlita sakkunnig.
Den sakkunnige har rätt Den sakkunnige har rätt
till ersättning med till ersättning med
belopp, som belopp, som länsstyrelsen
länsstyrelsen bestämmer. bestämmer. Huvudmannen för
Huvudmannen för den den va-anläggning som
va-anläggning som ärendet ärendet rör betalar
rör betalar ersättningen. ersättningen. Om ärendet
Om ärendet ej avser inte avser befintlig
befintlig eller eller planerad
planerad anläggning, anläggning, betalas
betalas ersättningen av ersättningen av kommunen.
kommunen.
Talan mot länsstyrelses Länsstyrelses beslut
beslut enligt 7 eller enligt 7 eller 33 § eller
33 § eller om ersättning om ersättning till sak-
till sakkunnig som kunnig som avses i andra
avses i andra stycket stycket får överklagas hos
föres hos kammarrätten allmän förvalt-
genom besvär. ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Mot annat beslut av Annat beslut av
länsstyrelse enligt länsstyrelsen enligt
denna lag föres talan denna lag får överklagas
hos regeringen genom hos regeringen.
besvär.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1976:842.
15 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Härigenom föreskrivs att 22 § delgivningslagen (1970:428) skall ha följande
lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §[1]
Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även vid
delgivning av annat än handling.
Lagen gäller i Lagen gäller i
tillämpliga delar när tillämpliga delar när någon
någon på grund av på grund av föreskrift i
föreskrift i författnig författnig har att, utan
har att, utan samband samband med mål eller
med mål eller ärende, ärende, ombesörja
ombesörja delgivning. I delgivning. I fall som
fall som avses i 15 avses i 15 eller 16 § får
eller 16 § får han påkalla han påkalla biträde hos
biträde hos länsstyrelsen länsstyrelsen som
som föranstaltar om föranstaltar om
delgivning på hans delgivning på hans
bekostnad. bekostnad. Länsstyrelsens
Länsstyrelsens beslut i beslut i delgiv-
delgivningsfrågor enligt ningsfrågor enligt denna
denna paragraf får paragraf får överklagas
överklagas hos hos allmän för-
kammarrätten. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

__________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:1410.
16 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar[1]
dels att 2, 8, 11, 13 a, 17 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§ av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §[2]
Regeringsrätten prövar Regeringsrätten prövar
1. besvär över 1. överklagande av
kammarrätts beslut kammarrätts beslut enligt
enligt förvaltningspro- förvaltningsprocesslagen
cesslagen (1971:291) (1971:291).
som inte skall prövas av
försäkringsöverdomstolen,
2. besvär över annat 2. överklagande av annat
beslut i beslut i
förvaltningsärende som förvaltningsärende som
enligt lag eller av enligt lag eller enligt
riksdagen beslutad instruktion för
författning eller enligt kammarrätterna görs hos
instruktion för domstolen.
kammarrätterna anförs hos
domstolen.
Om regeringsrättens Enligt 11 kap. 11 §
behörighet att pröva regeringsformen skall
ansökningar om resning Regeringsrätten pröva
och återställande av ansökningar om resning
försutten tid finns och återställande av
bestämmelser i 11 kap. försutten tid i andra
11 § regeringsformen. I fall än som anges i 8 §. I
7 kap. 7 § tredje 7 kap. 7 § tredje stycket
stycket utlänningslagen utlänningslagen
(1989:529) finns vidare (1989:529) finns vidare
bestämmelser om att bestämmelser om att
regeringsrätten i vissa regeringsrätten i vissa
fall prövar om beslut om fall prövar om beslut om
förvar skall bestå. förvar skall bestå.

8 §[3]
Kammarrätt prövar Kammarrätt prövar
1. besvär som enligt 1. överklagande som
lag eller annan enligt lag eller annan
författning anförs hos författning görs hos dom-
domstolen, stolen,
2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen (1967:198),
3. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om
skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,
4. ansökningar om
resning i mål eller ärende
om det målet eller
ärendet slutligt avgjorts
av en länsrätt eller
förvaltningsmyndighet,
5. ansökningar om
återställande av försutten
tid för överklagande eller
därmed jämförbar åtgärd till
länsrätt, kammarrätt eller
förvaltningsmyndighet
6. ansökningar enligt
lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut i den
utsträckning som är
föreskrivet i den lagen.
Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

11 §[4]Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att avdelning
skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt säte.
Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt av minst
två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.
Om särskild Om särskild
sammansättning av sammansättning av
kammarrätt vid kammarrätt vid behandling
behandling av vissa mål av vissa mål finns
finns bestämmelser i bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och lagen (1979:1152) och lagen
(1990:886) om (1990:886) om granskning
granskning och kontroll och kontroll av filmer
av filmer och och videogram. Bestäm-
videogram. Bestämmelser melser om särskild
om särskild samman- sammansättning vid
sättning vid behandling behandling av mål enligt
av kommunalbesvärsmål 10 kap. kommunallagen
finns i (1991:900) och 22 kap.
13 a §. kyrkolagen (1992:300)
finns i
13 a §.

13 a §
Kammarrätten skall vid Kammarrätten skall vid
behandling av behandling av mål enligt
kommunalbesvärsmål bestå 10 kap. kommunallagen
av tre lagfarna leda- (1991:900) och 22 kap.
möter och två sådana kyrkolagen (1992:300)
särskilda ledamöter som bestå av tre lagfarna
anges i 13 b §. ledamöter och två sådana
särskilda ledamöter som
anges i 13 b §.
Kammarrätten är dock Kammarrätten är dock
domför utan de särskilda domför utan de särskilda
ledamöterna i sådana fall ledamöterna i sådana fall
som anges i 12 § andra som anges i 12 § andra
stycket 1-3 samt vid stycket 1-3 samt vid
prövning av besvär som prövning av överklagande
uppenbarligen inte kan som uppenbarligen inte
bifallas. kan bifallas.

17 §[5]
Länsrätt är domför med enLänsrätt är domför med en
lagfaren domare och tre lagfaren domare och tre
nämndemän, om inte annat nämndemän, om inte annat
följer av 18 §. följer av 17 a eller 18 §.

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild
omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.
Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan handläggningen har påbörjats,
är rätten domför med två nämndemän.
Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns, förutom i 18 §,
bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur
många nämndemän som skall finnas i varje län för tjänstgöring i länsrätten.
Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem.

17 a §
Länsrätten skall vid
behandling av mål enligt
10 kap. kommunallagen
(1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300)
bestå av en lagfaren
ledamot och två sådana
särskilda ledamöter som
anges i 17 b §.
Länsrätten är dock domför
utan de särskilda
ledamöterna i sådana fall
som anges i 18 § första
stycket 1-3, fjärde
stycket 6 och 11.

17 b §
Regeringen bestämmer
antalet särskilda
ledamöter för varje
länsrätt. De särskilda
ledamöterna skall ha god
kännedom om kommunal
verksamhet. De förordnas
av regeringen för tre år.
Om en särskild ledamot
avgår under
tjänstgöringstiden, utses
en ny ledamot för den tid
som återstår. Ändras
antalet särskilda
ledamöter, får en
nytillträdande ledamot
utses för kortare tid än
tre år.
Länsrätten fördelar tjänst-
göringen mellan de
särskilda ledamöterna
efter samråd med dem.

20 §[6]
Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare, som är
folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.
Tjänsteman vid domstol, Anställd vid domstol,
skattemyndighet, skattemyndighet,
länsstyrelse eller under länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande länsstyrelse lydande myn-
myndighet, allmän dighet, allmän
försäkringskassa eller försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket får Riksförsäkringsverket får
inte vara nämndeman. inte vara nämndeman.
Detsamma gäller lagfaren Detsamma gäller lagfaren
domare, åklagare, domare, åklagare,
polisman och advokat polisman och advokat
eller annan som har eller annan som har till
till yrke att föra yrke att föra andras
andras talan inför rätta talan inför rätta samt
samt ledamot av ledamot av skattenämnd
skattenämnd eller eller socialförsäkrings-
socialförsäkringsnämnd och nämnd.
icke lagfaren ledamot
av Försäkrings-
överdomstolen.
Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig
att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte
skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

___________________

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § 1 och 20 § den 1 juli 1995 och i övrigt
den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 § 4 och 5 som före utgången
av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs
enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende
till kammarrätten.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1981:1323.

[2]Senaste lydelse 1991:208.

[3]Senaste lydelse 1989:540.

[4]Senaste lydelse 1990:897.

[5]Senaste lydelse 1983:372.

[6]Senaste lydelse 1993:349.
17 Förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)[1] dels att
37 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 33 och 35 §§ samt
dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c §§, samt
närmast före 37 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[2]
Denna lag gäller Denna lag gäller
rättskipning i rättskipning i
Regeringsrätten, Regeringsrätten,
kammarrätt och länsrätt kammarrätt och länsrätt.
samt i Försäkringsöver-
domstolen.

Överklagande

33 §[3]
Mot länsrätts beslut förs Länsrätts beslut
talan hos kammarrätt. överklagas hos kammarrätt.
Mot kammarrätts beslut Kammarrätts beslut
förs talan hos överklagas hos
Regeringsrätten, om inte Regeringsrätten.
annat följer av särskilda
bestämmelser. Talan förs
genom besvär.
Talan får föras av den Beslutet får överklagas
som beslutet angår, om av den som det angår, om
det gått honom emot. det gått honom emot.
Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse
1993/94:217
Särskilda regler om över-
klagande hos
Regeringsrätten

35 §[4]
Ett överklagande av Ett överklagande av
kammarrättens beslut i kammarrättens beslut i
ett mål som har väckts ett mål som har väckts hos
hos kammarrätten genom kammarrätten genom
överklagande eller överklagande,
underställning prövas av underställning eller
regeringsrätten endast ansökan prövas av
om regeringsrätten har Regeringsrätten endast om
meddelat Regeringsrätten har
prövningstillstånd. meddelat
prövningstillstånd.
Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En
upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.
Vad som sägs i första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om
disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel
eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,
2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt datalagen (1973:289) eller lagen
(1990:484) om övervakningskameror m. m.

Resning och återställande
av försutten tid

37 b §
Resning får beviljas i
mål eller ärende om det på
grund av något särskilt
förhållande finns
synnerliga skäl att pröva
saken på nytt.

37 c §
Om tiden för överklagande
eller en därmed jämförbar
åtgärd har försuttits på
grund av omständighet som
utgör giltig ursäkt, får
tiden återställas.
___________________

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 1, 31 och 33 §§ den 1 juli 1995 och i
övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995
överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse av 37 a § 1993:575.

[2]Senaste lydelse 1991:211.

[3]Senaste lydelse 1994:436.

[4]Senaste lydelse 1994:000.
18 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Talan mot Socialstyrelsens beslut
Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får
enligt denna lag föres överklagas hos allmän
hos kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

19 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 7 §[2]
Talan om ersättning Talan om ersättning
enligt 2 § får ej föras enligt 2 § får inte föras
med anledning av beslut med anledning av beslut
av riksdagen eller av riksdagen eller
regeringen eller av regeringen eller av
Högsta domstolen, Högsta domstolen eller
Regeringsrätten eller Regeringsrätten, om inte
Försäkringsöverdomstolen, beslutet upphävts eller
om icke beslutet ändrats. Sådan talan får
upphävts eller ändrats. inte heller föras med
Sådan talan får ej heller anledning av beslut av
föras med anledning av lägre myndighet, vilket
beslut av lägre efter överklagande prövats
myndighet, vilket efter av regeringen, Högsta
överklagande prövats av domstolen eller
regeringen, Högsta Regeringsrätten, utan att
domstolen, beslutet upphävts eller
Regeringsrätten eller ändrats.
Försäkringsöverdomstolen
utan att beslutet
upphävts eller ändrats.

_______________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har meddelats av
Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller 3 kap. 7 § i sin
äldre lydelse.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1975:404.

[2]Senaste lydelse 1989:926.
20 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 75 § lagen (1972:262) om understödsföreningar skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

75 §[1]
Mot beslut i sådant Beslut i sådant
tillståndsärende, på tillståndsärende, på vilket
vilket enligt enligt bestämmelser i
bestämmelser i denna lag denna lag 22, 29, 46
22, 29, 46 eller 76 § eller 76 § lagen
lagen (1951:308) om (1951:308) om ekonomiska
ekonomiska föreningar föreningar skall
äger motsvarande tillämpas, och sådant
tillämpning, och mot beslut av Finans-
sådant beslut av Finans- inspektionen som inte
inspektionen som ej meddelats i särskilt fall
meddelats i särskilt får överklagas hos rege-
fall föres talan hos ringen.
regeringen genom besvär.
Beslut om vägrad
registrering enligt 65 §
och om åtgärd enligt 71 §
får överklagas hos kammar-
rätten.
Mot annat beslut av Annat beslut av
Finansinspektionen Finansinspektionen
enligt denna lag föres enligt denna lag får över-
talan hos kammarrätten klagas hos länsrätten.
genom besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1624.
21 Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Härigenom föreskrivs att 11 § växtskyddslagen (1972:318) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Statens jordbruksverks Statens jordbruksverks
beslut i ett särskilt beslut i ett särskilt
fall enligt denna lag fall enligt denna lag
eller enligt eller enligt föreskrifter
föreskrifter som har som har meddelats med
meddelats med stöd av stöd av lagen får
lagen får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut som meddelats med stöd av 5 eller 7 § gäller omedelbart, om inte något
annat bestäms.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:389.
22 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Härigenom föreskrivs att 5 b § rättshjälpslagen (1972:429)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 b §[2]
Med domstol förstås i Med domstol förstås i
denna lag allmän denna lag allmän domstol,
domstol, allmän förvalt- allmän förvaltningsdomstol
ningsdomstol, och Arbetsdomstolen. Vad
Försäkringsöverdomstolen i lagen sägs om domstol
och Arbetsdomstolen. skall även gälla arrende-
Vad i lagen sägs om nämnd och hyresnämnd.
domstol skall även gälla
arrendenämnd och
hyresnämnd.

___________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1993:9.

[2]Senaste lydelse 1994:832.
23 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om överlastavgift skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Skrivelsen förvaltningsdomstol.
med överklagandet skall Skrivelsen med
ha kommit in till överklagandet skall ha
länsstyrelsen inom tre kommit in till
veckor från den dag då länsstyrelsen inom tre
klaganden fick del av veckor från den dag då
beslutet. För allmänna klaganden fick del av
ombudet räknas dock beslutet. För allmänna
tiden från beslutets ombudet räknas dock tiden
dag. I fråga om från beslutets dag. I
överklagande tillämpas fråga om överklagande
vidare 8 kap. 4, 6, 11 tillämpas vidare 8 kap.
och 13 §§ lagen 4, 6, 11 och 13 §§ lagen
(1984:151) om (1984:151) om
punktskatter och punktskatter och
prisregleringsavgifter. prisregleringsavgifter.
Vid tillämpningen av 8 Vid tillämpningen av 8
kap. 6 § skall dock kap. 6 § skall dock
motpartens tid för motpartens tid för
överklagande vara två överklagande vara två
veckor. veckor.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:14.
24 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska medborgare i utlandet m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Talan mot beslut i Beslut i ärende som
ärende som avses i denna avses i denna lag får
lag föres hos kam- överklagas hos allmän
marrätten genom besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1978:273.
25 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 98 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring[1]
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

98 §[2]
Arbetsmarknadsstyrelsens Arbetsmarknadsstyrelsens
beslut i ärende angående beslut i ärende angående
medlems rätt till medlems rätt till
ersättning eller ersättning eller
medlemskap i en medlemskap i en
arbetslöshetskassa arbetslöshetskassa enligt
enligt denna lag denna lag får överklagas
överklagas hos länsrätt, hos allmän
om inte annat följer av förvaltningsdomstol, om
lagen (1969:93) om inte annat följer av
begränsning av lagen (1969:93) om
samhällsstöd vid begränsning av samhällsstöd
arbetskonflikt. vid arbetskonflikt.
Prövningstillstånd krävs Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till vid överklagande till
kammarrätten. kammarrätten.

Vid prövning av
överklagande av
länsrättens beslut i mål
som avses i första
stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän deltagit i
länsrätten.
Kammarrättens beslut i
mål som
avses i denna paragraf
överklagas hos
Försäkringsöverdomstolen.
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än som avses i
första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om
fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshetskassa som berörs av beslutet.
Utan hinder av vad som sägs i 41 § första stycket får styrelsen för en förening
som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.
.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1991:1334.

[2]Senaste lydelse 1994:930.
26 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreksrivs att 33 c § lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 c §[2]
Arbetsmarknadsstyrelsens Arbetsmarknadsstyrelsens
beslut om rätt till beslut om rätt till
ersättning överklagas hos ersättning överklagas hos
länsrätt, om inte annat allmän
följer av lagen förvaltningsdomstol, om
(1969:93) om begränsning inte annat följer av
av samhällsstöd vid lagen (1969:93) om
arbetskonflikt. begränsning av samhällsstöd
Prövningstillstånd krävs vid arbetskonflikt.
vid överklagande till Prövningstillstånd krävs
kammarrätten. vid överklagande till
kammarrätten.
Vid prövning av
överklagande av
länsrättens beslut i mål
som avses i första
stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän har deltagit i
länsrätten.
Kammarrättens beslut i
mål som avses i denna
paragraf överklagas hos
Försäkringsöverdomstolen.
Arbetsmarknadsstyrelsens och Riksförsäkringsverkets beslut enligt denna lag i
andra fall än som avses i första stycket överklagas hos regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1982:433.

[2]Senaste lydelse 1994:000.
27 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

67 §[2]
FastighetsregistermyndighetensFastighetsregistermyndighetens
beslut, varigenom beslut, varigenom ansökan
ansökan om eller anmälan om eller anmälan för
för registrering registrering avskrivits
avskrivits eller eller registrering vägras
registrering vägras enligt denna lag, får
enligt denna lag, får överklagas hos allmän
överklagas hos förvaltningsdomstol inom
kammarrätten inom två två månader från dagen för
månader från dagen för beslutet.
beslutet. Länsstyrelsens beslut
enligt 31 § första stycket
Länsstyrelsens beslut första eller tredje
enligt 31 § första punkten, 32 §, 33 § första
stycket första eller stycket, 61 § eller 64 §
tredje punkten, 32 §, 33 §får överklagas hos
första stycket, 61 § regeringen.
eller 64 § får överklagas Länsstyrelsens beslut i
hos regeringen. övrigt får överklagas hos
Länsstyrelsens beslut i allmän
övrigt får överklagas hosförvaltningsdomstol.
kammarrätten. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1987:128.

[2]Senaste lydelse 1990:1498.
28 Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Härigenom föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen (1974:157) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §
Talan mot Registreringsmyndig-
registreringsmyndighet- hetens beslut, varigenom
ens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan
ansökan om eller anmälan för registrering
för registrering avskrivits eller
avskrivits eller registrering vägrats, får
registrering vägrats, överklagas hos allmän
föres hos kammarrätten förvaltningsdomstol inom
genom besvär inom två två månader från beslutets
månader från beslutets dag. Detsamma gäller i
dag. I samma ordning fråga om beslut enligt
föres talan mot beslut 17 §.
enligt 17 §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

29 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §
Länsstyrelsens beslut i Länsstyrelsens beslut i
ärenden enligt denna lag ärenden enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om
auktorisation.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1989:148.
30 Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211)

Härigenom föreskrivs att 9 § bisjukdomslagen (1974:211) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §[1]En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.
Annat beslut av en Annat beslut av en
förvaltningsmyndighet i förvaltningsmyndighet i
ett särskilt fall enligt ett särskilt fall enligt
lagen eller enligt lagen eller enligt
föreskrifter som har föreskrifter som har
meddelats med stöd av meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos
kammarrätten. allmän för-
valtningsdomstol.
Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:390.
31 Förslag till lag om ändring i transplantationslagen (1975:190)

Härigenom föreskrivs att 11 § transplantationslagen (1975:190) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
Talan mot Socialstyrelsens beslut
socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket
enligt 4 § andra stycket får överklagas hos allmän
föres hos kammarrätt. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

32 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar[1] skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §[2]Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller
i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att
styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte
registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestämmelserna i 18 §
tredje stycket denna lag inte får föras in i Patent- och registreringsverkets
register.
Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en särskild
avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska
föreningar.
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt 16 § överklagas enligt 16 § får överklagas
till kammarrätten genom hos allmän förvaltnings-
besvär. domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1987:671.

[2]Senaste lydelse 1992:1453.
33 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 11 och 31 §§ lagen (1976:997) om vattenförbund skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall äga den
kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.
Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden ställer
säkerhet för förrättningskostnaden.
Mot beslut av Länsstyrelsens beslut om
länsstyrelsen om förordnande av
förordnande av förrättningsman får
förrättningsman föres överklagas hos allmän
talan hos kammarrätten förvaltningsdomstol.
genom besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

31 §
Stadgarna skall för att Stadgarna skall för att
bli gällande fastställas bli gällande fastställas
av länsstyrelsen. Innan av länsstyrelsen. Innan
sådan fastställelse skettsådan fastställelse skett
och anmälan om och anmälan om
styrelseval gjorts hos styrelseval gjorts hos
länsstyrelsen, kan länsstyrelsen, kan
förbundet ej förvärva förbundet inte förvärva
rättigheter eller ikläda rättigheter eller ikläda
sig skyldigheter. sig skyldigheter.
Beslut om ändring av Beslut om ändring av
förbundets stadgar skall förbundets stadgar skall
genast underställas genast underställas
länsstyrelsen för länsstyrelsen för
fastställelse. Beslutet fastställelse. Beslutet
får ej tillämpas, innan får inte tillämpas, innan
det har fastställts. det har fastställts.
Ändras styrelsens Ändras styrelsens
sammansättning, skall sammansättning, skall
anmälan därom göras hos anmälan om detta göras hos
länsstyrelsen. länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen skall
innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.
Talan mot länsstyrelses En länsstyrelses beslut
beslut enligt första enligt första eller andra
eller andra stycket stycket får överklagas
föres hos kammarrätten hos allmän förvalt-
genom besvär. ningsdomstol. Prövnings-
tillstånd krävs vid över-
klagande till
kammarrätten.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1983:663.
34 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Talan mot beslut om Beslut om föreläggande av
föreläggande av vite föres vite får överklagas hos
hos kammarrätten genom allmän förvaltningsdom-
besvär. stol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

35 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Härigenom föreskrivs att 47 § körkortslagen (1977:477)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 §[2]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt 39 § första enligt 39 § får överklagas
stycket får överklagas till allmän förvalt-
till allmän ningsdomstol.
förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen för det
Länsstyrelsen för det allmännas talan i ett
allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra
sådant mål. Den får föra talan även till förmån för
talan även till förmån för den enskilda parten.
den enskilda parten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

___________________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1980:977.

[2]Senaste lydelse 1994:442.
36 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och
ärenden hos myndighet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden
hos myndighet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §[1]
Bestämmelserna i denna Bestämmelserna i denna
lag äger motsvarande lag skall tillämpas, om
tillämpning, om enligt enligt föreskrift i lag
föreskrift i lag eller eller annan författning
annan författning kungörande av viss åtgärd
kungörande av viss åtgärd skall ombesörjas av annan
skall ombesörjas av än myndighet. Anser denne
annan än myndighet. att 3 § andra stycket
Anser denne att 3 § sista meningen bör
andra stycket sista tillämpas eller att
meningen bör tillämpas kungörelsen bör avfattas
eller att kungörelsen bör enbart på främmande språk,
avfattas enbart på skall han hänskjuta frågan
främmande språk, skall till länsstyrelsens
han hänskjuta frågan till prövning. Länsstyrelsens
länsstyrelsens prövning. beslut i sådana frågor får
Länsstyrelsens beslut i överklagas hos allmän för-
sådana frågor får valtningsdomstol.
överklagas hos Prövningstillstånd krävs
kammarrätten. vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:1413.
37 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §[2]En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får inte
överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna och polismyndigheterna får överklaga en
nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.
Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut
enligt 1 §.
En nämnds beslut enligt En nämnds beslut enligt
4 § får överklagas hos 4 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän förvalt-
ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

[2]Senaste lydelse 1992:1649.
38 Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

Härigenom föreskrivs att 52 och 53 §§ ransoneringslagen (1978:268) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

52 §
Talan mot beslut som Beslut som har
har meddelats enligt 27 meddelats enligt 27 §, 35
§, 35 §, 38 §, 39 § första §, 38 §, 39 § första
stycket, 41 eller 42 § stycket, 41 eller 42 § får
föres hos kammarrätt överklagas hos allmän
genom besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Talan mot sådant beslut Sådant beslut enligt
enligt denna lag som denna lag som har
har meddelats av annan meddelats av annan
myndighet än domstol och myndighet än domstol och
som ej avses i första som inte avses i första
stycket eller i 17 stycket eller i 17 eller
eller 23 § föres hos 23 § överklagas hos
förvaltningsmyndighet i förvaltningsmyndighet i
den ordning regeringen den ordning regeringen
föreskriver. Möjligheten föreskriver. Möjligheten
att anföra besvär får att överklaga får därvid
därvid begränsas så, att begränsas till att gälla
talan får föras hos endast en instans.
endast en
besvärsinstans.

53 §
Förvaltningsmyndighets Förvaltningsmyndighets,
eller kammarrätts beslut länsrätts eller kammarrätts
vid tillämpning av denna beslut vid tillämpning av
lag och av föreskrifter denna lag och av
som har meddelats med föreskrifter som har
stöd av lagen länder till meddelats med stöd av
efterrättelse utan lagen får verkställas även
hinder av anförda besvär, om det överklagas, om
om ej annat följer av inte annat följer av 22 §
22 § andra stycket eller andra stycket eller före-
föreskrives i beslutet. skrivs i beslutet.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

39 Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Härigenom föreskrivs att 18 § jordförvärvslagen (1979:230)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruksverket.
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1991:670.
40 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 19 §[2]Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring
eller, om indelningsdelegerade skall utses, valet av delegerade och ändringens
ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan
kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen
(1991:900).
Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av andra
kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun.
Om kammarrätten har Om länsrätten eller
upphävt ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det verk- ett beslut eller
ställs, får kammarrättens förbjudit att det verk-
beslut överklagas också ställs, får domstolens
av andra kommuner som beslut överklagas också av
berörs av indelnings- andra kommuner som berörs
ändringen och medlemmar av indelningsändringen
av en sådan kommun. och medlemmar av en sådan
kommun.

2 kap. 9 §[3]
Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens
ikraftträdande fattas av landstingsfullmäktige, landstings- styrelsen eller en
annan nämnd hos landstinget, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.
kommunallagen (1991:900).
Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av landstinget, också av andra
landsting som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant
landsting.
Om kammarrätten har Om länsrätten eller
upphävt ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det ett beslut eller
verkställs, får förbjudit att det verk-
kammarrättens beslut ställs, får domstolens
överklagas också av andra beslut överklagas också av
landsting som berörs av andra landsting som be-
indelningsändringen och rörs av
av medlemmar av ett indelningsändringen och
sådant landsting. av medlemmar av ett
sådant landsting.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:198. Senaste lydelse av
lagens rubrik 1991:1693.

[2]Senaste lydelse 1991:1693.

[3]Senaste lydelse 1991:1693.
41 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala
indelningsdelegerade

Härigenom förskrivs att 23 § lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §[1]Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta
organ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Besluten får överklagas av varje kommun som har valt delegerade och av den som
är medlem av en sådan kommun.
När 10 kap. 14 § När 10 kap. 14 §
kommunallagen tillämpas kommunallagen tillämpas
gäller, om kammarrätten gäller, om länsrätten eller
har upphävt ett beslut kammarrätten har upphävt
eller förbjudit att det ett beslut eller för-
verkställs, att bjudit att det
kammarrättens beslut får verkställs, att
överklagas även av en domstolens beslut får
kommun som har valt överklagas även av en
delegerade och den som kommun som har valt
är medlem av en sådan delegerade och den som är
kommun. medlem av en sådan
kommun.
Bestämmelserna i 10 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av verkställighet
tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller
partssammansatta organ.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:1694.
42 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §[1]Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut i ett särskilt i ett särskilt fall
fall enligt lagen eller enligt lagen eller
enligt föreskrifter som enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd har meddelats med stöd av
av lagen får överklagas lagen får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:393.
43 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Härigenom föreskrivs att 40 § skogsvårdslagen (1979:429)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

40 §Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens beslut Skogsstyrelsens beslut
i ett särskilt fall i ett särskilt fall
enligt lagen eller enligt lagen eller
enligt föreskrifter som enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd har meddelats med stöd av
av lagen får överklagas lagen får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fall som
avses i 25 § andra stycket.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1993:553.
44 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) om transportförmedling

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:560) om transportförmedling
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Beslut om förvaltningsdomstol.
varning får inte Beslut om varning får
överklagas. inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1988:1500.
45 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:561) om biluthyrning[1] skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Beslut om förvaltningsdomstol.
varning får inte Beslut om varning får
överklagas. inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:1501.
46 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap 2 §
Beslut som har Beslut som har
meddelats av meddelats av
Sjöfartsverket i frågor Sjöfartsverket i frågor
som avses i 7 kap. 4 § som avses i 7 kap. 4 §
första stycket, 5 eller första stycket, 5 eller 6 §
6 § får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut i andra frågor Beslut i andra frågor
som avses i 1-7 kap. får som avses i 1-7 kap. får
överklagas genom besvär överklagas
1. hos Sjöfartsverket, 1. hos Sjöfartsverket,
om beslutet har om beslutet har
meddelats av en annan meddelats av en annan
myndighet som inte är myndighet som inte är
central central
förvaltningsmyndighet förvaltningsmyndighet och
och ej heller kommunal inte heller kommunal
myndighet, eller myndighet, eller
2. hos regeringen, om beslutet har meddelats av Sjöfartsverket eller av en
annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.
______________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1983:463.
47 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Härigenom föreskrivs att 73 och 74 §§ socialtjänstlagen (1980:620)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

73 §[2]
Socialnämndens beslut Socialnämndens beslut får
får överklagas hos överklagas hos allmän
länsrätten, om nämnden har förvaltningsdomstol, om
meddelat beslut i fråga nämnden har meddelat
om beslut i fråga om
bistånd enligt 6 §, bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §, medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §, förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt eller eftergift enligt
37 §. 37 §.
Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första stycket.
Beslut i frågor som Beslut i frågor som
avses i första stycket avses i första stycket
gäller omedelbart. En gäller omedelbart. En
länsrätt eller kammarrätt länsrätt eller kammarrätt
får dock förordna att får dock förordna att dess
dess beslut skall beslut skall verkställas
verkställas först sedan först sedan det har
det har vunnit laga vunnit laga kraft.
kraft.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

74 §
Länsstyrelsens beslut i Länsstyrelsens beslut i
ärenden om tillstånd ärenden om tillstånd
enligt 69 § eller om enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud föreläggande eller förbud
enligt 70 § får överklagas enligt 70 § får överklagas
hos kammarrätten genom hos allmän
besvär. förvaltningsdomstol.
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut om
om föreläggande eller föreläggande eller förbud
förbud enligt 70 § och enligt 70 § och domstols
kammarrättens motsvarande beslut gäller
motsvarande beslut omedelbart.
gäller omedelbart. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:871.

[2]Senaste lydelse 1990:53.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

48 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 20 kap. 7 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) skall ha förlande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap. 13 §[1]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut om att avslå en beslut om att förbjuda
begäran om att utfärda gränsöverskridande verk-
intyg enligt 2 a kap. 1 § samhet enligt 19 kap. 11 §
fjärde stycket, om att fjärde stycket får
förbjuda överklagas hos
gränsöverskridande kammarrätten.
verksamhet enligt 19 Inspektionens beslut om
kap. 11 § fjärde stycket att avslå en begäran om
eller om att förelägga att utfärda intyg enligt
eller utdöma vite enligt 2 a kap. 1 § fjärde
21 kap. 2 § får överklagas stycket eller om att
hos kammarrätten. förelägga eller utdöma vite
Inspektionens beslut i enligt 21 kap. 2 § får
övrigt enligt denna lag överklagas hos länsrätten.
får överklagas hos Prövningstillstånd krävs
regeringen vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Inspektionens beslut i
övrigt enligt denna lag
får överklagas hos
regeringen.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verksamhetens
drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.
Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

20 kap. 7 §[2]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut varigenom en beslut varigenom en
anmälan avskrivits eller anmälan avskrivits eller
en registrering vägrats en registrering vägrats
enligt 4 § första stycket enligt 4 § första stycket
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten genom besvär förvaltningsdomstol inom
inom två månader från två månader från beslutets
beslutets dag. Detsamma dag. Detsamma gäller
gäller sådana beslut av sådana beslut av
finansinspektionen som finansinspektionen som
avses i 4 § tredje avses i 4 § tredje
stycket med undantag av stycket med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 beslut enligt 21 kap. 2
§. §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1993:1304.

[2]Senaste lydelse 1991:1767.
49 Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983:291)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 § vattenlagen (1983:219) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap. 6 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten, om förvaltningsdomstol, om
beslutet avser beslutet avser
1. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap.,
2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 § andra stycket eller av
besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 §,
3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap. 2 och 3
§§,
4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 §,
5. prövning av säkerhet enligt 3 § detta kapitel,
6. föreläggande enligt 2 kap. 9 § tredje stycket, 19 kap. 1 § tredje stycket,
21 kap. 3 § eller förbud enligt detta kapitels 4 § första stycket.
I övrigt får länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1989:513.
50 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella
hos djur

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos
djur skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §[1]Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruks-
verket.
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut i ett särskilt i ett särskilt fall får
fall får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något
annat bestäms.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1993:1479.
51 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §[1]
Jordbruksverkets Jordbruksverkets beslut
beslut enligt enligt
8 § får överklagas hos 8 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:913.
52 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol.
besvär.
Beslut som Beslut som
Socialstyrelsen eller Socialstyrelsen eller
kammarrätten meddelar domstol meddelar enligt
enligt denna lag skall denna lag skall gälla
gälla omedelbart, om omedelbart, om inte
inte annat förordnas. annat förordnas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

53 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295) om foder

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1985:295) om foder skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §[1]
Beslut av Beslut av
Jordbruksverket i ärende Jordbruksverket i ärende
som avses i 3 a § tredje som avses i 3 a § tredje
stycket, 13 § första stycket, 13 § första
stycket, 14 eller 15 § stycket, 14 eller 15 § får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol. Före-
Föreskrifter om skrifter om överklagande
överklagande av beslut av beslut av
av Jordbruksverket med Jordbruksverket med stöd
stöd av ett bemyndigande av ett bemyndigande
enligt 4, 6 och 8 §§ enligt 4, 6 och 8 §§
meddelas av regeringen. meddelas av regeringen.
Beslut av länsstyrelsen Beslut av länsstyrelsen
eller av annan eller av annan myndighet
myndighet till vilken till vilken Jord-
Jordbruksverket överlåtit bruksverket överlåtit att
att utöva tillsyn får utöva tillsyn får
överklagas hos Jord- överklagas hos Jord-
bruksverket. bruksverket.
Jordbruksverkets beslut Jordbruksverkets beslut
i ett sådant ärende får i ett sådant ärende får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1681.
54 örslag till lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §[1]
Vägverkets beslut får Vägverkets beslut får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1650.
55 Förslag till lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Härigenom föreskrivs att 14 och 17 §§ patientjournallagen (1985:562) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §[1]
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut i fråga om i fråga om omhändertagande
omhändertagande eller eller återlämnande av
återlämnande av patientjournaler får
patientjournaler får överklagas hos allmän
överklagas hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

17 §[2]På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal
får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras.
Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att
patientjournalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte
behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen
inte finns skäl att bevara journalen.
Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patientjournalen
beredas tillfälle att yttra sig.
Om Socialstyrelsen har Om Socialstyrelsen har
avslagit en ansökan om avslagit en ansökan om
förstöring av en förstöring av en
patientjournal, får patientjournal, får
beslutet överklagas hos beslutet överklagas hos
kammarrätten genom be- allmän förvaltningsdom-
svär. Om stol. Om
Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut
innebär bifall till en innebär bifall till en
sådan ansökan, får sådan ansökan, får beslutet
beslutet inte överklag- inte överklagas.
as.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:459.

[2]Senaste lydelse 1992:459.
56 Förslag till lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 10 §[1]Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i
tillämpliga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl
medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landsting som ingår i
förbundet.
I fråga om överklagande I fråga om överklagande
av kammarrättens beslut av länsrättens beslut
tillämpas 10 kap. 14 § tillämpas 10 kap. 14 §
kommunallagen. Om kommunallagen. Om
kammarrätten har upphävt länsrätten eller
ett beslut eller kammarrätten har upphävt
förbjudit att det verk- ett beslut eller
ställs, får kammarrättens förbjudit att det
beslut överklagas också verkställs, får beslutet
av en förbundsmedlem. överklagas också av en
förbundsmedlem.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:1695.
57 Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12, 14 och 16 §§, 9 kap. 17 § och 10 kap. 6 §
skollagen (1985:1100)[1] skall ha följande lydelse.

3 kap. 12 §På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven
befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten,
om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att
eleven deltar.
Befrielse skall alltid medges från undervisning i religionskunskap, om eleven
tillhör ett trossamfund, som har regeringens tillstånd att i skolans ställe
ombesörja sådan undervisning, och eleven visar att han deltar i denna.
Om elevens Om elevens
vårdnadshavare kräver vårdnadshavare kräver det,
det, skall begäran om skall begäran om be-
befrielse prövas av frielse prövas av
styrelsen för utbild- styrelsen för ut-
ningen eller, för elever bildningen eller, för
utanför det offentliga elever utanför det
skolväsendet, av den offentliga skolväsendet,
styrelse som ansvarar av den styrelse som
för grundskolan i ansvarar för grundskolan
elevens hemkommun. Av- i elevens hemkommun. Av-
slås begäran vid sådan slås begäran vid sådan
prövning, får beslutet prövning, får beslutet
överklagas hos kammar- överklagas hos allmän för-
rätten. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

14 §Om en skolpliktig elev i en skola utanför det offentliga skolväsendet för
barn och ungdom är frånvarande i stor utsträckning utan giltig orsak, skall
huvudmannen för skolan anmäla förhållandet till barnets hemkommun. Kommunen
skall pröva om barnet skall åläggas skolgång i grundskolan eller särskolan
eller, om skäl föreligger, överlämna anmälan till huvudmannen för särskolan
eller specialskolan, som skall pröva om barnet skall åläggas skolgång där.
Beslut om att ålägga Beslut om att ålägga
barnet skolgång får barnet skolgång får
överklagas hos kammar- överklagas hos allmän
rätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

16 §Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har
gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen
vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett
föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas.
Vitet får inte förvandlas till fängelse.
Beslut av styrelsen för Beslut av styrelsen för
utbildningen i ärenden utbildningen i ärenden
enligt denna paragraf enligt denna paragraf får
får överklagas hos kam- överklagas hos allmän
marrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

9 kap. 17 §[2]
Beslut av Statens Beslut av Statens
skolverk i ärenden om skolverk i ärenden om
godkännande eller godkännande eller
återkallande av återkallande av
godkännande för en godkännande för en
fristående skola enligt fristående skola enligt
1, 5 eller 12 § samt 1, 5 eller 12 § samt
beslut i ärenden om beslut i ärenden om
elevavgifter enligt 7 § elevavgifter enligt 7 §
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Beslut av styrelsen för Beslut av styrelsen för
utbildningen i ärenden utbildningen i ärenden om
om godkännande eller godkännande eller
återkallande av återkallande av
godkännande för en godkännande för en
fristående skola för fristående skola för
särskild skolplikt särskild skolplikt enligt
enligt 1 § tredje 1 § tredje stycket 2
stycket 2 eller 12 § får eller 12 § får överklagas
överklagas hos hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och 16 §§ får
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som avses i 3 § får
överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som avses i 16 § får
överklagas endast av eleven eller företrädare för denne.

10 kap. 6 §[3]
Beslut i ärenden enligt Beslut i ärenden enligt
4 § om att fullgöra 4 § om att fullgöra
skolplikten på annat sätt skolplikten på annat sätt
än som anges i denna lag än som anges i denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1991:1111.

[2]Senaste lydelse 1993:800.

[3]Senaste lydelse 1993:800.
58 Förslag till lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Härigenom föreskrivs att 11 § bilavgaslagen (1986:1386) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §[1]
Ett beslut av en Ett beslut av en
myndighet om föreläggande myndighet om föreläggande
enligt 5 § eller om enligt 5 § eller om
kontrollavgift eller kontrollavgift eller
dispensavgift i ett dispensavgift i ett
särskilt fall enligt 9 särskilt fall enligt 9
och 10 §§ får överklagas och 10 §§ får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:2010.
59 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Härigenom föreskrivs att 54 § jaktlagen (1987:259) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

54 §[1]
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt 33 § om enligt 33 § om
registrering av registrering av
licensområde får licensområde får överklagas
överklagas hos hos allmän förvalt-
kammarrätten. Beslut ningsdomstol. Beslut
enligt 12 § samt övriga enligt 12 § samt övriga
beslut enligt 33 § får beslut enligt 33 § får
inte överklagas. inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fattats av en myndighet med
stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:1769.
60 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 24 § och 8 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 24 §[1]Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får
inte överklagas.
Beslut som avses i 21 § Beslut som avses i 21 §
första stycket får första stycket får
överklagas hos kam- överklagas hos allmän
marrätten. Inspektionens förvaltningsdomstol.
beslut i övrigt enligt Inspektionens beslut i
denna lag, bankaktie- övrigt enligt denna lag,
bolagslagen (1987:618), bankaktiebolagslagen
sparbankslagen (1987:618),
(1987:619) och sparbankslagen
föreningsbankslagen (1987:619) och
(1987:620) får överklagas föreningsbankslagen
hos regeringen, om (1987:620) får överklagas
annat inte är hos regeringen, om annat
föreskrivet. inte är föreskrivet.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap. 8 §[2]
Ett beslut av Ett beslut av
Finansinspektionen som Finansinspektionen som
innebär att anmälan innebär att anmälan
avskrivits eller avskrivits eller
registrering har vägrats registrering har vägrats
enligt 4 § andra stycket enligt 4 § andra stycket
får överklagas till får överklagas hos allmän
kammarrätten inom två förvaltningsdomstol inom
månader från beslutets två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller ett dag. Detsamma gäller ett
beslut av Finansinspek- beslut av
tionen som avses i 5 § Finansinspektionen som
1-3 och 5. avses i 5 § 1-3 och 5.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
61 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap. 6 §
Myndighets beslut i Myndighets beslut i
tillståndsärenden enligt tillståndsärenden enligt 6
6 kap. 3 eller 4 §, 8 kap. 3 eller 4 §, 8 kap.
kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 §
eller 8 § första stycket första stycket 1 eller 10
1 eller 10 kap. 6 § kap. 6 § femte stycket får
femte stycket överklagas överklagas till
till regeringen genom regeringen.
besvär. Ett beslut av
Ett beslut av registreringsmyndigheten
registreringsmyn- som innebär att anmälan
digheten som innebär att har avskrivits eller
anmälan har avskrivits registrering har vägrats
eller registrering har enligt 4 § första och
vägrats enligt 4 § första andra styckena överklagas
och andra styckena hos allmän
överklagas till kammar- förvaltningsdomstol inom
rätten genom besvär inom två månader från beslutets
två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett
dag. Detsamma gäller ett beslut av regi-
beslut av regi- streringsmyndigheten som
streringsmyndigheten avses i 4 § fjärde
som avses i 4 § fjärde stycket.
stycket .
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag enligt denna lag
överklagas i övriga fall överklagas i övriga fall
till kammarrätten genom hos allmän
besvär. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1613.

[2]Senaste lydelse 1992:1613.
62 Förslag till lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Härigenom föreskrivs att 30, 89, 90, 100 och 104 §§ tullagen (1987:1065) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §[1]
Ränta utgår på tull och Ränta utgår på tull och
annan skatt som skall annan skatt som skall
betalas betalas
1. på grund av 1. på grund av
omtulltaxering eller omtulltaxering eller
eftertulltaxering, eftertulltaxering,
2. enligt beslut av 2. enligt beslut av
Generaltullstyrelsen, Generaltullstyrelsen och
kammarrätten eller allmän förvaltnings-
regeringsrätten, domstol,
3. i fall som avses i 3. i fall som avses i
82 §, när tull eller 82 §, när tull eller annan
annan skatt skatt undandragits,
undandragits,
4. i fall som avses i 4. i fall som avses i
24 § första eller tredje 24 § första eller tredje
stycket lagen stycket lagen
(1987:1069) om (1987:1069) om
tullfrihet m.m. tullfrihet m.m.
Om tull eller annan skatt enligt preliminärt beslut har erlagts med lägre
belopp än som slutligt fastställts, utgår ränta på det överskjutande beloppet.
Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock inte på belopp som får dras
av vid redovisning av skatt enligt mervärdeskattelagen (1994:200).
Om utfärdande av särskild tullräkning fördröjs till följd av att den som tagit
han om en vara med stöd av hemtagningstillstånd inte anmält varan till
förtullning inom föreskriven tid, utgår ränta.
Bestämmelserna i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även beträffande
ränta enligt denna paragraf.

89 §[2]
Frågor om tulltillägg Frågor om tulltillägg och
och förseningsavgift förseningsavgift prövas av
prövas av tullmyn- tullmyndigheten. Allmän
digheten. Kammarrätten förvaltningsdomstol prövar
prövar dock, på talan av dock, på talan av det
det allmänna ombudet som allmänna ombudet som
avses i 98 §, frågor om avses i 98 §, frågor om
tulltillägg på grund av tulltillägg på grund av
oriktiga uppgifter i mål oriktiga uppgifter i mål
om tull eller annan om tull eller annan
skatt. Sådan talan får skatt. Sådan talan får
föras, om den oriktiga föras, om den oriktiga
uppgiften inte har uppgiften inte har
godtagits efter prövning godtagits efter prövning
i sak eller inte har i sak eller inte har
prövats i målet. Talan prövats i målet. Talan
skall väckas inom ett år skall väckas inom ett år
från utgången av den månad från utgången av den månad
då domen eller det då domen eller det
slutliga beslutet i slutliga beslutet i målet
målet har vunnit laga har vunnit laga kraft.
kraft. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift skall
utan hinder av vad som annars gäller om överklagande prövas, om beslutet om den
tull eller annan skatt som tulltillägget eller förseningsavgiften avser inte har
vunnit laga kraft. Detsamma gäller, om det allmänna ombudet framställt ett
sådant yrkande till förmån för den tullskyldige. Om yrkandet framställs först i
domstol, kan domstolen förordna att det skall tas upp och vidare handläggas av
tullmyndigheten.
Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift skall den
tullskyldige om möjligt ges tillfälle att yttra sig.
Underrättelse om att tullmyndigheten överväger att påföra tulltillägg eller
förseningsavgift får ske genom överföring av elektroniskt dokument.

90 §[2]Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall
beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det föranleds
av vad som har förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller
förseningavgift.
Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i beslutet
om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.
Vid handläggningen i Vid handläggningen i
kammarrätt av mål om länsrätt eller kammarrätt
tulltillägg eller av mål om tulltillägg
förseningsavgift skall eller förseningsavgift
muntlig förhandling skall muntlig förhandling
hållas, om den tull- hållas, om den
skyldige begär det. tullskyldige begär det.
Muntlig förhandling Muntlig förhandling behövs
behövs dock inte, om det dock inte, om det inte
inte finns anledning finns anledning anta att
anta att tulltillägg tulltillägg eller
eller förseningsavgift förseningsavgift kommer
kommer att utgå. att utgå.

100 §[3]
Generaltullstyrelsens Generaltullstyrelsens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
eller enligt be- eller enligt bestämmelser
stämmelser som utfärdats som utfärdats med stöd av
med stöd av lagen får lagen får överklagas hos
överklagas hos allmän
kammarrätten genom förvaltningsdomstol, när
besvär, när det är fråga om det är fråga om
1. fastställelse av tull eller annan skatt och prövningen inte gäller sådant
beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull och annan
skatt som meddelats med stöd av regeringens bemyndigande,
2. uttag av tull eller annan skatt ur en vara enligt 10 § fjärde stycket eller
35 §,
3. temporär tullfrihet,
4. restitution av tull eller annan skatt,
5. ursprungsintyg enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska
ekonomiska gemenskapen eller bilaga B till konventionen angående upprättandet av
Europeiska frihandelssammanslutningen,
6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,
7. förhandsbesked,
8. ränta eller dröjsmålsavgift,
9. tulltillägg eller förseningsavgift,
10. ersättning som avses i 56 § andra stycket, 69 § andra stycket eller 71 §,
eller
11. utdömande av vite.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Om Generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked eller
återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett beslut som avses i 59 §
tredje stycket, får beslutet inte överklagas.
I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt
bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen hos regeringen.

104 §Överklagande i särskild ordning över beslut av annan tullmyndighet än
Generaltullstyrelsen prövas av styrelsen.
Är tulltaxering, Är tulltaxering,
omtulltaxering, omtulltaxering,
eftertulltaxering eller eftertulltaxering eller
fråga om tulltillägg fråga om tulltillägg eller
eller förseningsavgift förseningsavgift föremål för
föremål för prövning av prövning av länsrätt eller
kammarrätten eller kammarrätt eller avgjord
avgjord av Generaltull- av Generaltullstyrelsen
styrelsen genom beslut genom beslut som har
som har vunnit laga vunnit laga kraft, skall
kraft, ankommer det på länsrätten eller
kammarrätten att pröva kammarrätten pröva över-
överklagandet. Har frågan klagandet. Har frågan
prövats av kammarrätten prövats av länsrätten skall
eller regeringsrätten, frågan prövas av
skall överklagandet kammarrätten. Har frågan
prövas av prövats av kammarrätten
regeringsrätten. eller regeringsrätten,
skall överklagandet prövas
av regeringsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Regeringsrätten och Allmän
kammarrätten får, om förvaltningsdomstol får,
överklagande som har om överklagande som har
gjorts i särskild gjorts i särskild ordning
ordning skall tas upp skall tas upp till
till prövning, förordna prövning, förordna att
att överklagandet skall överklagandet skall
vidare handläggas av vidare handläggas av
Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1994:218.

[2]Senaste lydelse 1991:157.

[2]Senaste lydelse 1987:1221.

[3]Senaste lydelse 1992:643.
63 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap. 3 §Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får
överklagas
1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som inte är
central förvaltningsmyndighet,
2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett medgivande
enligt 5 kap. 12 § andra stycket och har meddelats av en central
förvaltningsmyndighet,
3. hos kammarrätten i 3. hos allmän
andra fall än som avses förvaltningsdomstol i
i 1 och 2. andra fall än som avses i
1 och 2.
Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

64 Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, dels ändring i samma lag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut, som gäller till utgången av år 1994[1]
dels att lagen skall fortsätta att gälla till utgången av år 1997,
dels att 1 och 3-5 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §[2]
På ansökan av en enskild På ansökan av en enskild
part i ett sådant part i ett sådant
förvaltningsärende hos förvaltningsärende hos
regeringen eller en regeringen eller en
förvaltningsmyndighet förvaltningsmyndighet som
som rör något förhållande rör något förhållande som
som avses i 8 kap. 2 avses i 8 kap. 2 eller 3 §
eller 3 § regeringsformen skall
regeringsformen skall domstol pröva om
Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet
avgörandet i ärendet strider mot någon rätts-
strider mot någon rätts- regel på det sätt som
regel på det sätt som sökanden angivit eller
sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår
som i övrigt klart av omständigheterna i
framgår av ärendet.
omständigheterna i
ärendet.
Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som
innebär myndighetsutövning mot den enskilde,
annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och
inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.
Regeringsrätten prövar
avgöranden av regeringen
och kammarrätt avgöranden
av en förvaltnings-
myndighet inom
kammarrättens domkrets.

3 §[3]
Ansökan om rättsprövning Ansökan om rättsprövning
ges in till ges in till den domstol
Regeringsrätten. Den som skall pröva ansökan.
skall ha kommit in dit Den skall ha kommit in
inom tre månader från dit inom tre månader från
dagen för beslutet. dagen för beslutet.
I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet strider
mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa till stöd för
detta.

4 §
Ett förvaltningsbeslut Ett förvaltningsbeslut
skall gälla trots att skall gälla trots att
rättsprövning kan ske. rättsprövning kan ske.
Regeringsrätten får dock Domstolen får dock
bestämma att beslutet bestämma att beslutet
tills vidare inte skall tills vidare inte skall
gälla. gälla.

5 §[4]
Om Regeringsrätten Om domstolen finner att
finner att förvaltningsbeslutet
förvaltningsbeslutet strider mot någon
strider mot någon rättsregel och det inte är
rättsregel och det inte uppenbart att felet
är uppenbart att felet saknat betydelse för
saknat betydelse för avgörandet, skall
avgörandet, skall Rege- domstolen upphäva
ringsrätten upphäva beslutet och, om det
beslutet och, om det behövs, återförvisa ärendet
behövs, återförvisa ärendet till den myndighet som
till den myndighet som meddelat beslutet. I
meddelat beslutet. I annat fall står beslutet
annat fall står beslutet fast.
fast.

___________________

Denna lag träder i kraft, i fråga om 1, 3-5 §§ den 1 april 1995, och i övrigt
den 1 januari 1995. Ansökningar, i ärenden där avgörandet fattats av en
förvaltningsmyndighet, som vid utgången av mars år 1995 kommit in till
Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Om
en ansökan som skall prövas av kammarrätt kommer in till Regeringsrätten, skall
Regeringsrätten vidarebefordra ansökan till den kammarrätt som har att pröva
den. Ansökan skall därvid anses ha kommit in till kammarrätten den dag som den
kom in till Regeringsrätten.

**Fotnot**
[1]Lagens giltighetstid senast förlängd
1991:1825.

[2]Senaste lydelse 1991:1825.

[3]Senaste lydelse 1991:1825.

[4]Senaste lydelse 1991:1825.
65 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Härigenom föreskrivs att 42 § strålskyddslagen (1988:220) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

42 §
Beslut i särskilda fall Beslut i särskilda fall
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. Beslut i förvaltningsdomstol.
frågor som avses i 27 § Beslut i frågor som avses
överklagas dock hos i 27 § överklagas dock hos
regeringen. regeringen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag med stöd
av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.
Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte annat
bestäms.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

66 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Härigenom föreskrivs att 23 § yrkestrafiklagen (1988:263)[1] skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §[2]
Tillståndsmyndighetens Tillståndsmyndighetens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten, om inte förvaltningsdomstol, om
något annat anges i inte något annat anges i
andra stycket. Beslut andra stycket. Beslut om
om varning får dock inte varning får dock inte
överklagas. överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik och
om omprövning av tillstånd enligt 11 § får överklagas hos Vägverket. Vägverkets
beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1988:1499.

[2]Senaste lydelse 1992:1651.
67 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordon

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordon[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får
överklagas av den skattskyldige hos Generaltullstyrelsen. Överklagandet skall ha
kommit in inom ett år från den dag då beslutet meddelades.
Beslut av Beslut av
Generaltullstyrelsen får Generaltullstyrelsen får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1442.
68 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 16 § och 5 kap. 15 §
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 24 §[1]
Beslut av länsstyrelsen Beslut av länsstyrelsen
överklagas hos överklagas hos allmän för-
kammarrätten när det valtningsdomstol när det
gäller gäller
1. fastställelse av 1. fastställelse av
gränserna för ett gränserna för ett
fornlämningsområde enligt fornlämningsområde enligt
2 §, 2 §,
2. särskilda 2. särskilda
ordningsföreskrifter ordningsföreskrifter
enligt 9 §, enligt 9 §,
3. fridlysning enligt 3. fridlysning enligt 9 §
9 § eller eller
4. tillstånd att medföra 4. tillstånd att medföra
och använda metallsökare och använda metallsökare
enligt 20 §. enligt 20 §.
Beslut av Beslut av
Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet
enligt 16 § överklagas enligt 16 § överklagas hos
hos kammarrätten. allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut i övrigt enligt detta kapitel av länsstyrelsen eller Riksantikvarie-
ämbetet får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 25 §.
Kommunen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 § andra stycket, 9 §
första-fjärde styckena och 12 § andra stycket.
.

3 kap. 19 §
Beslut av länsstyrelsen Beslut av länsstyrelsen
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten när det förvaltningsdomstol när
gäller det gäller
1. byggnadsminnesförklaring 1. byggnadsminnesförklaring
enligt 1 §, enligt 1 §,
2. skyddsföreskrifter 2. skyddsföreskrifter
enligt 2 §, enligt 2 §,
3. förbud mot åtgärder 3. förbud mot åtgärder
enligt 5 §, enligt 5 §,
4. anmälningsplikt 4. anmälningsplikt
enligt 6 §, enligt 6 §,
5. deposition enligt 5. deposition enligt 12 §
12 § första stycket, första stycket,
6. tillstånd eller 6. tillstånd eller
villkor för tillstånd villkor för tillstånd
enligt 14 §, enligt 14 §,
7. jämkning av 7. jämkning av
skyddsföreskrifter eller skyddsföreskrifter eller
hävande av byggnads- hävande av byggnads-
minnesförklaring enligt minnesförklaring enligt
15 § första stycket, 15 § första stycket,
8. dokumentation 8. dokumentation enligt
enligt 15 § tredje 15 § tredje stycket,
stycket,
9. föreläggande enligt 9. föreläggande enligt 16 §
16 § eller eller
10. föreläggande enligt 10. föreläggande enligt
17 § första stycket. 17 § första stycket.
Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får
överklagas endast av Riksantikvarieämbetet.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

4 kap. 16 §
Beslut som anges i 3, Beslut som anges i 3, 9
9 och och
13 §§ får överklagas hos 13 §§ får överklagas hos
kammarrätten. Sådana allmän
beslut får alltid förvaltningsdomstol.
överklagas av Sådana beslut får alltid
domkapitlet. överklagas av domkapit-
let.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut enligt 4, 10 och 14 §§ får överklagas hos regeringen.
.

5 kap. 15 §
Om en Om en
tillståndsmyndighet har tillståndsmyndighet har
avslagit en ansökan om avslagit en ansökan om
tillstånd till utförsel, tillstånd till utförsel,
får beslutet överklagas får beslutet överklagas
hos kammarrätten. hos allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta kapitel, får
inte överklagas.
.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1991:474.
69 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §[1]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut enligt denna lag beslut om vägrad
får överklagas till kam- registrering och om åtgärd
marrätten. enligt 15 § får överklagas
hos kammarrätten.
Annat beslut av
Finansinspektionen får
överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1993:1308 (jfr 1993:1646).
70 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6, 7 och 9 §§ utlänningslagen (1989:529) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 6 §[1]
Statens invandrarverks Statens invandrarverks
eller en eller en polismyndighets
polismyndighets beslut beslut om att omhänderta
om att omhänderta en en biljett får av utlän-
biljett får av ningen överklagas hos
utlänningen överklagas allmän
till kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

7 §[2]
Beslut av en Beslut av en
polismyndighet, av polismyndighet, av
Statens invandrarverk Statens invandrarverk
eller av Ut- eller av Utlänningsnämnden
länningsnämnden om förvar om förvar får av
får av utlänningen utlänningen överklagas hos
överklagas till den allmän
kammarrätt som skall förvaltningsdomstol.
överpröva beslut av
invandrarverket. Kam-
marrättens beslut får
överklagas enligt
bestämmelserna i förvalt-
ningsprocesslagen
(1971:291).
Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt och utan
begränsning till viss tid.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift att
föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på framställning av
utlänningen, om åtgärden skall bestå.

9 §En förvaltningsmyndighets beslut
1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag,
2. att avvisa ombud eller biträde, eller
3. i en jävsfråga,
får överklagas utan samband med ärendet i övrigt.
Beslut om ersättning Beslut om ersättning
överklagas till överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:578.

[2]Senaste lydelse 1991:1573.
71 Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § och 8 kap. 1 § aktiekontolagen (1989:827)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 4 §
Beslut enligt 1 § eller Beslut enligt 1 § eller
3 § andra eller tredje 3 § andra eller tredje
stycket av den myndig- stycket av den myndighet
het som regeringen som regeringen bestämmer
bestämmer får överklagas får överklagas hos allmän
hos kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Finansinspektionens Prövningstillstånd krävs
beslut i frågor som rör vid överklagande till
tillsynen får överklagas kammarrätten.
hos regeringen. Finansinspektionens
beslut i frågor som rör
tillsynen får överklagas
hos regeringen.
Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även om det
har överklagats, om inte den myndighet som har att pröva överklagandet förordnar
något annat.
.

8 kap. 1 §[1]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva
frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon att införas i
aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap.
10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och 3 kap. 11 § första
stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).
En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen.
Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som har
meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsidosatts och
avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för auktorisation eller
tillstånd inte längre föreligger.
Beslut i frågor om Beslut i frågor om
auktorisation eller auktorisation eller
tillstånd som har tillstånd som har
meddelats av annan än meddelats av annan än
regeringen får överklagas regeringen får överklagas
hos kammarrätten. hos allmän förvaltnings-
Beslutet skall domstol. Beslutet skall
verkställas även om det verkställas även om det
har överklagats, om inte har överklagats, om inte
kammarrätten förordnar domstolen förordnar
annat. annat.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1990:1314.
72 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §
Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Justitiekanslern får Justitiekanslern får
föra talan för att överklaga ett beslut för
tillvarata allmänna att ta tillvara allmänna
intressen. Beslut om intressen. Beslut om
tillstånd att använda en tillstånd att använda en
övervakningskamera och övervakningskamera och om
om undantag enligt 3 § undantag enligt 3 §
tredje stycket från tredje stycket från
upplysningsplikten får upplysningsplikten får
överklagas även av den överklagas även av den
kommun där den plats kommun där den plats
finns dit över- finns dit över-
vakningskameran skall vakningskameran skall
kunna riktas och, om kunna riktas och, om
kameran skall kunna kameran skall kunna
riktas mot en riktas mot en
arbetsplats, av en arbetsplats, av en
organisation som organisation som
företräder de anställda. företräder de anställda.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten utom i fall
som avses i andra
stycket.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

73 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §
Beslut enligt 8 § andra Beslut enligt 8 § andra
stycket, 11 eller 12 § stycket, 11 eller 12 § får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

74 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 46 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

46 §[1]Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får inte
överklagas.
Beslut som
Finansinspektionen
meddellar med stöd av 3,
7 a, 10, 11, 43 och 44 a §§
får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut i Andra beslut i särskilda
särskilda fall som fall som
Finansinspektionen Finansinspektionen
meddelar enligt denna meddelar enligt denna
lag får överklagas hos lag får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte fattat beslut
inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring
av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat
beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring lämnats, skall det
anses som att ansökan har avslagits.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1320.
75 Förslag till lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

Härigenom föreskrivs att 35 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §
Beslut som Banverket i Beslut som Banverket i
särskilt fall har särskilt fall har
meddelat enligt denna meddelat enligt denna
lag eller enligt lag eller enligt
föreskrift som meddelats föreskrift som meddelats
med stöd av lagen får med stöd av lagen får över-
överklagas hos klagas hos allmän förvalt-
kammarrätten. Andra ningsdomstol.
beslut av Banverket får Prövningstillstånd krävs
överklagas hos vid överklagande till
regeringen. kammarrätten
Andra beslut av Ban-
verket får överklagas hos
regeringen.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

76 Förslag till lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Härigenom föreskrivs att 20 § insiderlagen (1990:1342) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §[1]
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Inspektionen får bestämma Inspektionen får bestämma
att ett beslut skall att ett beslut skall
gälla omedelbart. gälla omedelbart.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:557.
77 Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 § minerallagen (1991:45) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

16 kap. 1 §[1]I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller
följande.
____________________________________________________________
Beslut Överklagas hos
____________________________________________________________

Beslut av bergmästaren i Kammarrätten
frågor som gäller
undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor som gäller
meddelande av bearbet-
ningskoncession,
tillstånd till överlåtelse
av koncession eller
ändring av villkoren för
en koncession

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor om förlängning av
giltighetstiden för en
bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i Kammarrätten
andra frågor som gäller
bearbetningskoncession

Tillstånd av bergmästarenSveriges geologiska
till byggande av väg undersökning
enligt 3 kap. 3 § andra
stycket

Beslut av bergmästaren i Länsstyrelsen
fråga som avses i 3 kap.
7 §

Förhandsbesked av Sveriges geologiska
bergmästaren enligt undersökning
4 kap. 9 § tredje
stycket

Tillstånd av bergmästarenSveriges geologiska
att lägga igen undersökning
utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 §
eller 13 kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i Den fastighetsdomstol
ärende om ersättning inom vars område marken
enligt 7 kap. 1 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
8 kap. 7 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
ärende om markanvisning som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga ned gruva undersökning
eller motsvarande
anläggning enligt 14
kap. 4 § tredje stycket

Beslut av bergmästaren i Kammarrätten
andra frågor enligt
denna lag

Beslut av länsstyrelsen Regeringen
i frågor som avses i 3
kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen Kammarrätten
i frågor om prövande av
säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens Kammarrätten
jordbruksverk eller
Skogsstyrelsen enligt 8
kap. 6 a § första eller
fjärde stycket.

Föreslagen lydelse

16 kap. 1 §I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:466.
____________________________________________________________
Beslut Överklagas hos
____________________________________________________________

Beslut av bergmästaren i Allmän förvaltningsdomstol
frågor som gäller
undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor som gäller
meddelande av bearbet-
ningskoncession,
tillstånd till överlåtelse
av koncession eller
ändring av villkoren för
en koncession

Beslut av bergmästaren i Regeringen
frågor om förlängning av
giltighetstiden för en
bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i Allmän förvaltningsdomstol
andra frågor som gäller
bearbetningskoncession

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
till byggande av väg undersökning
enligt 3 kap. 3 § andra
stycket

Beslut av bergmästaren Länsstyrelsen
ifråga som avses i 3
kap. 7 §

Förhandsbesked av Sveriges geologiska
bergmästaren enligt undersökning
4 kap. 9 § tredje
stycket

Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga igen undersökning
utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 §
eller 13 kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i Den fastighetsdomstol
ärende om ersättning inom vars område marken
enligt 7 kap. 1 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
8 kap. 7 § som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen

Beslut av Den fastighetsdomstol
förrättningsmyndigheten i inom vars område marken
ärende om markanvisning som tvisten gäller eller
större delen därav är
belägen
Tillstånd av bergmästaren Sveriges geologiska
att lägga ned gruva undersökning
eller motsvarande
anläggning enligt 14
kap. 4 § tredje stycket

Beslut av bergmästaren i Allmän förvaltningsdomstol
andra frågor enligt
denna lag

Beslut av länsstyrelsen Regeringen
i frågor som avses i 3
kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen Allmän förvaltningsdomstol
i frågor om prövande av
säkerhet enligt 17 kap.

Beslut av Statens Allmän förvaltningsdomstol
jordbruksverk eller
Skogsstyrelsen enligt 8
kap. 6 a § första eller
fjärde stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

78 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss
genteknik vid allmänna hälsoundersökningar

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:114) om användning av viss genteknik
vid allmänna hälsoundersökningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

79 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings-
eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §
Socialstyrelsens Socialstyrelsens beslut
beslut enligt 5 § får enligt 5 § får överklagas
överklagas hos hos allmän för-
kammarrätten. valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

80 Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. 5 §[1]
Beslut om behörighet Beslut om behörighet som
som intygsgivare enligt intygsgivare enligt 3
3 kap. 3 § om det kap. 3 § om det meddelats
meddelats av myndighet av myndighet som
som regeringen bestämt, regeringen bestämt, och
och beslut i ärende om beslut i ärende om
tillstånd att upplåta tillstånd att upplåta
bostadsrätt enligt 4 bostadsrätt enligt 4 kap.
kap. 2 § eller om 2 § eller om förskott
förskott enligt 5 kap. 5 §enligt 5 kap. 5 § får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätt. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1992:1451.
81 Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13 och 14 §§ kommunallagen
(1991:900) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap. 1 §
Varje medlem av en Varje medlem av en
kommun eller ett kommun eller ett
landsting har rätt att få landsting har rätt att få
lagligheten av lagligheten av kommunens
kommunens eller eller landstingets
landstingets beslut beslut prövad genom att
prövad genom att överklaga dem hos
överklaga dem hos länsrätten.
kammarrätten.

5 §
Klagomålen skall ges in Överklagandet skall ges
till kammarrätten. in till länsrätten.

6 §
Klagomålen skall ha Överklagandet skall ha
kommit in till kommit in till länsrätten
kammarrätten inom tre inom tre veckor från den
veckor från den dag då dag då det tillkännagavs på
det tillkännagavs på kommunens eller
kommunens eller landstingets
landstingets anslagstavla att
anslagstavla att protokollet över beslutet
protokollet över justerats.
beslutet justerats.
Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under
hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

7 §
Om klagomålen före Om överklagandet före
klagotidens utgång har klagotidens utgång har
kommit in till kommunen kommit in till kommunen
eller landstinget i eller landstinget i
stället för till stället för till länsrätten,
kammarrätten, skall över- skall överklagandet ändå
klagandet ändå prövas. prövas.

13 §
Föreskrifter om hur Föreskrifter om hur
kammarrättens beslut länsrättens beslut
överklagas hos överklagas finns i
regeringsrätten finns i förvaltningsprocesslagen
förvaltningsprocesslagen (1971:291).
(1971:291).
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten

14 §
Om kammarrättens beslut Om länsrättens beslut har
har gått klaganden emot, gått klaganden emot, får
får bara klaganden själv bara klaganden själv
överklaga beslutet. överklaga beslutet.
Om kammarrätten har Om länsrätten har upphävt
upphävt ett beslut eller ett beslut eller
förbjudit att det förbjudit att det verk-
verkställs, får ställs, får länsrättens
kammarrättens beslut beslut överklagas av
överklagas av kommunen kommunen eller lands-
eller landstinget och tinget och av deras
av deras medlemmar. medlemmar.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

82 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §
Finansinspektionens Finansinspektionens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får överklagas hos får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol. In-
Inspektionen får bestämma spektionen får bestämma
att ett beslut skall att ett beslut skall
gälla omedelbart. gälla omedelbart.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1992:558.
83 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 1 §Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket
får inte överklagas.
Beslut som
Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1
kap. 3 §, 2 kap. 3 och 7
§§, 3 kap. 4 § och 6 kap. 9 §
får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut som Andra beslut som
inspektionen meddelar inspektionen meddelar
enligt denna lag får enligt denna lag får över-
överklagas hos klagas hos länsrätten.
kammarrätten. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 6
kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla omedelbart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

84 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §
Kriminalvårdsstyrelsens Kriminalvårdsstyrelsens
beslut enligt 8 § andra beslut enligt 8 § andra
stycket får överklagas stycket får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän förvaltnings-
domstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

85 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §
Beslut som avses i 16 § Beslut som avses i 16 §
andra eller tredje andra eller tredje
stycket, 18 eller 20 §, stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 21 § andra stycket eller
30 § får överklagas hos 30 § får överklagas hos
kammarrätten. allmän förvalt-
ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den
ordning som regeringen bestämmer.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

86 Förslag till lag om ändring i kyrkolagen (1992:300)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 21 §, 22 kap. 1, 4 och 5 §§, 44 kap. 11 och
12 §§ och 45 kap. 29 § kyrkolagen (1992:300) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap. 21 §I fråga om överklagande av beslut av kyrkliga indelningsdelegerade,
arbetsutskottet eller en kommitté tillämpas 22 kap. 1-4 §§. Beslut får
överklagas också av varje församling eller kyrklig samfällighet som berörs av
indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan församling.
I fråga om överklagande I fråga om överklagande
av beslut av av beslut av länsrätten
kammarrätten tillämpas 22 eller kammarrätten
kap. 5 §. Ett beslut, tillämpas 22 kap. 5 §. Ett
varigenom kammarrätten beslut, varigenom
har bifallit över- länsrätten eller
klagandet eller kammarrätten har bifallit
förbjudit att det överklagandet eller
överklagade beslutet förbjudit att det över-
verkställs, får också klagade beslutet verk-
överklagas av en ställs, får också överklagas
församling eller kyrklig av en församling eller
samfällighet som berörs kyrklig samfällighet som
av indelningsändringen berörs av indelnings-
och av den som är ändringen och av den som
folkbokförd i en sådan är folkbokförd i en sådan
församling. församling.
Föreskrifterna i 22 kap. 6 § om rättelse av verkställighet tillämpas i fråga om
beslut av indelningsdelegerade, arbetsutskottet eller av en kommitté.

22 kap. 1 §
Kyrkofullmäktiges eller Kyrkofullmäktiges eller
kyrkostämmans beslut får,kyrkostämmans beslut får,
om inte något annat är om inte något annat är
särskilt föreskrivet, särskilt föreskrivet,
överklagas hos överklagas hos länsrätten.
kammarrätten. Överklagandet får grundas
Överklagandet får grundasbara på omständigheter som
bara på omständigheter innebär att beslutet
som innebär att beslutet
1. inte har tillkommit i laga ordning,
2. står i strid mot lag eller annan författning,
3. på något annat sätt överskrider kyrkofullmäktiges eller kyrkostämmans
befogenhet,
4. kränker klagandens enskilda rätt, eller
5. annars vilar på orättvis grund.
Skrivelsen med Skrivelsen med
överklagandet skall ha överklagandet skall ha
kommit in till kammar- kommit in till länsrätten
rätten inom tre veckor inom tre veckor från den
från den dag då dag då justeringen av det
justeringen av det protokoll som fördes över
protokoll som fördes över beslutet tillkännagavs på
beslutet tillkännagavs på församlingens
församlingens anslags- anslagstavla. Om
tavla. Om skrivelsen skrivelsen före
före överklagandetidens överklagandetidens utgång
utgång har kommit in har kommit in till
till församlingen, skall församlingen, skall
överklagandet ändå prövas.överklagandet ändå prövas.
I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och de omständigheter på
vilka överklagandet grundas. Klaganden får inte anföra någon ny omständighet
till grund för överklagandet efter överklagandetidens utgång.

4 §
Kammarrätten skall Länsrätten skall inhämta
inhämta stiftsstyrelsens stiftsstyrelsens
yttrande över över- yttrande över över-
klagandet, om det klagandet, om det behövs.
behövs.
Vid tillämpning av förvaltningsprocesslagen (1971:291) anses församlingen som
part.
Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen får inte gälla sådan brist
i skrivelsen med överklagandet som består i att denna inte anger den eller de
omständigheter på vilka överklagandet grundas. Föreskriften i 29 §
förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för
enskild tillämpas inte.

5 §
Beslut av kammarrätten Beslut av länsrätten
som har gått klaganden eller kammarrätten som
emot får överklagas bara har gått klaganden emot
av denne. får överklagas bara av
denne.
Ett beslut, varigenom Ett beslut, varigenom
kammarrätten har länsrätten eller
bifallit ett kammarrätten har bifallit
överklagande eller ett överklagande eller
förbjudit att det förbjudit att det
överklagade beslutet överklagade beslutet
verkställs, får överklagas verkställs, får överklagas
av församlingen och av av församlingen och av
den som är folkbokförd i den som är folkbokförd i
församlingen. församlingen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

44 kap. 11 §
Val av prästledamot och Val av prästledamot och
ersättare för denne får ersättare för denne får
överklagas hos överklagas hos länsrätten.
kammarrätten.
Skrivelsen med överklagandet skall ges in till domkapitlet inom tio dagar efter
det att valet avslutades.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
12 §
Domkapitlet skall Domkapitlet skall
inhämta valförrättarens inhämta valförrättarens
förklaring över över- förklaring över över-
klagandet samt klagandet samt valsedlar
valsedlar och övriga och övriga valhandlingar.
valhandlingar. Domkapitlet skall sända
Domkapitlet skall sända dessa handlingar och
dessa handlingar och överklagandet med eget
överklagandet med eget yttrandet till länsrätten.
yttrandet till
kammarrrätten.

45 kap. 29 §
Elektors- och Elektors- och
biskopsvalen överklagas biskopsvalen överklagas
hos kammarrätten. hos länsrätten.
Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då
biskopsförslaget har blivit kungjort genom anslag.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

87 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearing-
verksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. 1 §Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket
får inte överklagas.
Beslut som
Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1
kap. 1 §, 2 kap. 4 §, 4
kap. 5 §, 8 kap.
3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap.
4 § och 11 kap. 7 § får
överklagas hos
kammarrätten,
Andra beslut som Andra beslut som
Finansinspektionen Finansinspektionen
meddelar enligt denna meddelar enligt denna
lag får överklagas hos lag får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 11
kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla omedelbart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

88 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 28 § läkemedelslagen (1992:859) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 §
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket i ett Läkemedelsverket i ett
enskilt fall meddelat enskilt fall meddelat
enligt denna lag eller enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som enligt en föreskrift som
har meddelats med stöd har meddelats med stöd av
av lagen får överklagas lagen får överklagas hos
hos kammarrätten. allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket eller Läkemedelsverket,
kammarrätten i ett länsrätten eller
enskilt fall meddelar kammarrätten i ett
skall gälla omedelbart, enskilt fall meddelar
om inte annat förordnas. skall gälla omedelbart,
om inte annat förordnas.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

89 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §[1]
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket eller Läkemedelsverket eller
Generaltullstyrelsen i Generaltullstyrelsen i
ett enskilt fall ett enskilt fall
meddelat enligt denna meddelat enligt denna
lag eller enligt en lag eller enligt en
föreskrift som meddelats föreskrift som meddelats
med stöd av lagen får med stöd av lagen får
överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten
Beslut som Beslut som
Läkemedelsverket, Läkemedelsverket,
Generaltullstyrelsen Generaltullstyrelsen,
eller kammarrätten i ett länsrätten eller
enskilt fall meddelar kammarrätten i ett
skall gälla omedelbart, enskilt fall meddelar
om inte annat beslutas. skall gälla omedelbart,
om inte annat beslutas.
.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1994:000.
90 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning
för flyktingar och vissa andra utlänningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §
Kommunens beslut att Kommunens beslut att
inte betala ut inte betala ut
introduktionsersättning introduktionsersättning
får överklagas hos får överklagas hos allmän
länsrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

91 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §
Beslut av Styrelsen för Beslut av Styrelsen för
teknisk ackreditering teknisk ackreditering
enligt 15 § och om åtgärd enligt 15 § och om åtgärd
enligt 18 § får överklagas enligt 18 § får överklagas
hos kammarrätten. hos allmän
förvaltningsdomstol.
Bestämmelserna i 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur beslut överklagas
skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 § av bolag eller annan juridisk
person.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

92 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §
Andra beslut i Andra beslut i särskilda
särskilda fall än sådana fall än sådana som
som regeringen eller regeringen eller allmän
allmän domstol har domstol har meddelat
meddelat enligt denna enligt denna lag eller
lag eller enligt enligt föreskrifter som
föreskrifter som har har meddelats med stöd av
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
lagen får överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

93 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa
förvärv av fast egendom

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv
av fast egendom skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Frågor om Frågor om förvärvstillstånd
förvärvstillstånd prövas avprövas av länsstyrelsen.
länsstyrelsen. Läns- Länsstyrelsens beslut får
styrelsens beslut får överklagas hos allmän
överklagas hos förvaltningsdomstol.
kammarrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

94 Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Härigenom att 4 kap 7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.

4 kap. 7 §
En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Nämndens
ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare.
Nämndens beslut i Nämndens beslut i
avskiljandefrågor får avskiljandefrågor får
överklagas till kammar- överklagas till allmän
rätt av studenten. förvaltningsdomstol av
studenten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det, omprövas
efter två år.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
95 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §
Kommunens beslut Kommunens beslut enligt
enligt denna lag får denna lag får överklagas
överklagas hos länsrätten.hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

______________________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

96 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 och 22 §§ andra stycket får
inte överklagas.
Andra beslut som Beslut som inspektionen
inspektionen meddelar meddelar med stöd av 1
enligt denna lag får kap. 2 §,
överklagas hos 2 kap. 3 och 8 §§ samt 5
kammarrätten. kap. 11, 15, 17 och 19 §§
får överklagas hos
kammarrätten.
Andra beslut som
inspektionen meddelar
enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten.Pröv-
ningstillstånd krävs vid
överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

97 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1672) om paketresor skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §
Om Konsumentverket Om Konsumentverket
enligt 22 § andra enligt 22 § andra stycket
stycket har förelagt en har förelagt en arrangör
arrangör eller en eller en återförsäljare att
återförsäljare att tillhandahålla en
tillhandahålla en handling, får beslutet
handling, får beslutet överklagas hos allmän
överklagas hos kammar- förvaltningsdomstol.
rätten. Andra beslut av Andra beslut av
Konsumentverket enligt Konsumentverket enligt
22 § får inte överklagas. 22 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

98 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §
Beslut av en sådan nämnd Beslut av en sådan nämnd
som avses i 22 § eller som avses i 22 § eller av
av länsstyrelsen får länsstyrelsen får
överklagas hos länsrättenöverklagas hos allmän för-
om beslutet avser valtningsdomstol om
beslutet avser
1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller
6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller
kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

99 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på
fiskets område

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets
område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 §
Beslut av en myndighet Beslut av en myndighet
i ett särskilt fall i ett särskilt fall
enligt föreskrifter som enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos
kammarrätten, utom i allmän förvaltnings-
fråga om en import- domstol, utom i fråga om
eller exportlicens som en import- eller
får överklagas hos exportlicens som får
regeringen. överklagas hos
regeringen.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

100Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Härigenom föreskrivs att 51 § fiskelagen (1993:787) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

51 §Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.
Fiskeriverkets beslut Fiskeriverkets beslut i
i särskilda fall särskilda fall meddelade
meddelade enligt denna enligt denna lag eller
lag eller enligt enligt bestämmelser som
bestämmelser som meddelats med stöd av
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
lagen får överklagas hos allmän förvalt-
kammarrätten. ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

101Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares
verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares
verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 6 §
Finansinspektionens beslut om
1. att avslå en ansökan om koncession enligt 3 kap. 3 eller
4 §,
2. att avslå en ansökan
om att utfärda intyg
enligt 3 kap. 6 § tredje
stycket, 2. att förbjuda en
3. att förbjuda en försäkringsgivare att
försäkringsgivare att förfoga över sina
förfoga över sina tillgångar enligt 6 kap.
tillgångar enligt 6 kap. 5 § femte stycket eller
5 § femte stycket, 3. att återkalla
4. att återkalla koncession för
koncession för gränsöverskridande
gränsöverskridande verksamhet eller förbjuda
verksamhet eller sådan verksamhet enligt 6
förbjuda sådan verksamhetkap. 8 § tredje eller
enligt 6 kap. 8 § tredje fjärde stycket får
eller fjärde stycket överklagas hos
eller kammarrätten.
5. att förelägga vite Finansinspektionens
får överklagas till beslut om att avslå en
kammarrätten. ansökan om att utfärda
intyg enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket eller om
att förelägga vite får
överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.
Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos
regeringen.
Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt första stycket skall gälla
omedelbart.

______________________
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

102Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §
Invandrarverkets eller Invandrarverkets eller
socialnämndens beslut socialnämndens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten. överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där utlänningen
vistades när beslutet fattades.
Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde.
Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

103Förslag till lag om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)[1] i
paragrafens lydelse enligt lagen (1994:802) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap. 7 §
Mot myndighets beslut En myndighets beslut i
i tillståndsärende enligttillståndsärende enligt 2
2 kap. 1 §, 8 kap. 4 kap. 1 §, 8 kap. 4 eller
eller 11 §§, 10 kap. 2 11 §§, 10 kap. 2 eller 3 §§,
eller 3 §§, 11 kap. 6 11 kap. 6 eller 8 §§ första
eller 8 §§ första stycketstycket 1 eller 12 kap.
1 eller 12 kap. 8 § föres8 § får överklagas hos
talan hos regeringen regeringen.
genom besvär.
Mot länsstyrelsens Länsstyrelsens beslut
beslut enligt denna lag enligt denna lag i annat
i annat fall än enligt fall än enligt första
första stycket föres stycket får överklagas hos
talan hos kammarrätten allmän
genom besvär. förvaltningsdomstol.
Ett beslut av Ett beslut av
registreringsmyn- registreringsmyndigheten
digheten att avskriva att avskriva anmälan
anmälan eller vägra eller vägra registrering
registrering enligt 4 § enligt 4 § första stycket
första stycket överklagas får överklagas hos allmän
hos kammarrätten inom två förvaltningsdomstol inom
månader från beslutets två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller ett dag. Detsamma gäller ett
sådant beslut av sådant beslut av
registrerings- registreringsmyndigheten
myndigheten som avses i som avses i 4 a §, 4 kap.
4 a §, 4 kap. 13 § andra 13 § andra stycket, 6
stycket, 6 kap. 7 § kap. 7 § tredje stycket,
tredje stycket, 13 kap. 13 kap. 18 §, 14 kap. 15 §
18 §, 14 kap. 15 § första första stycket, 21 och
stycket, 21 och 29 §§ 29 §§ samt 19 kap. 2 §.
samt 19 kap. 2 §.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

**Fotnot**
[1]Lagen omtryckt 1993:150.
104Förslag till lag om ändring i lagen (1994:845) om behörighet att utöva
veterinäryrket

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1994:845) om behörighet att utöva
veterinäryrket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 §
Ansvarsnämndens beslut Ansvarsnämndens beslut
och Jordbruksverkets och Jordbruksverkets
beslut i ett särskilt beslut i ett särskilt
fall enligt denna lag fall enligt denna lag får
får överklagas hos överklagas hos allmän
kammarrätten. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till
kammarrätten.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-09-14

Närvarande: f.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg, justitierådet Johan Munck,
regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 25 augusti 1994 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring
i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, m.m.

Föredraganden, kammarrättsassessorn Thomas Rolén, anmäler att avsikten är att
förslaget till ändring i kyrkolagen (1992:300) - förslag 2:86 - f.n. inte skall
föreläggas riksdagen.

Förslagen i övrigt föredras och lämnas utan erinran.
Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 september 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden Friggebo, Laurén,
Hörnlund, Olsson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson,
Könberg, Odell, Lundgren, Ask

Föredragande: statsrådet Hellsvik

Regeringen beslutar proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av
instansordningen m.m. ide allmänna förvaltningsdomstolarna.