Prop.
1994/95:213
Regeringens proposition
1994/95:213

Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för
punktskatter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 1995

Mona Sahlin

Göran Persson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen rör de förändringar av förfarandereglerna för
beskattningen av mineraloljor samt alkohol- och tobaksvaror som behövs för att
den svenska lagstiftningen skall överensstämma med ett nyligen antaget
EG-direktiv på området. Vidare föreslås att lågbeskattad dieselolja övergångsvis
får användas i båtar samt att andra näringsidkare än upplagshavare skall ges
möjlighet att mot försäkran köpa obeskattad teknisk sprit för användning i
tillverkningsprocesser. Ändringar föreslås även av förfarandereglerna för be-
skattningen av bekämpningsmedel och gödselmedel samt avgiften på kväveoxider.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1995. Vissa bestämmelser
föreslås dock få tillämpas redan dessförinnan.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 4

2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi 4
2.2 Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1563) om tobaksskatt 15
2.3 Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1564) om alkoholskatt 20
2.4 Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen 26
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:409) om avgift på gödselmedel 27
2.6 Förslag till lag om ändring i
lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningmedel 32
2.7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:613) om miljöavgift på utsläpp
av kväveoxider vid energiproduktion 34
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter 35
2.9 Förslag till lag om ändring i
skattebrottslagen (1971:69) 38
2.10 Förslag till lag om ändring i lagen
(1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m. 41

3 Ärendet och dess beredning 44

4 Förfarandet vid beskattningen av
mineraloljor samt alkohol- och tobaksvaror 45

5 Omfattningen av EG:s förfaranderegler på
mineraloljeområdet 46

6 Motorbränsle i fordonstankar på fordon som
används yrkesmässigt 47

7 Skattefrihet för varor som förvärvas av
diplomater m.fl. 48

8 Beskattningen av dieselolja i båtar 49

9 Tidpunkten för omräkning av skatten på
tobaksvaror 49

10 Leverans av teknisk sprit mot försäkran 50

11 Skatt på bekämpningsmedel och gödselmedel 51

12 Förfaranderegler för kväveoxidavgift 52

13 Författningskommentar 53
13.1 Lagen om skatt på energi 53
13.2 Lagarna om skatt på alkohol och
tobak 60
13.3 Lagarna om avgift på gödselmedel och
bekämpningsmedel 61
13.4 Lagen om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion 63
13.5 Lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter 63

Bilaga 1 Lagrådsremissens lagförslag 65
Bilaga 2 Lagrådets yttrande 95

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 23 mars 1995 97

Rättsdatablad 98

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från
land som är medlem i Europeiska unionen,
5. lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,
6. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel,
7. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp avkväveoxider
vid energiproduktion,
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
9. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
10. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi dels att
2 kap. 3, 9 och 11 §§, 4 kap. 1, 4 och 12 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 2-6 och 8 §§,
7 kap. 6 §, 9 kap. 10 § samt 12 kap. 1 § och rubriken närmast efter rubriken
till 4 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 6 kap.
8 a §, av följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen skall införas en ny punkt 10,
av följande lydelse.

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv
92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav,
flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om
harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv
92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor (EGT nr L 365,
31.12.1994, s. 46, Celex 394L0074).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
3 a §
I enlighet med vad som
särskilt anges i denna
lag tillämpas vissa
förfaranderegler för mine-
raloljeprodukter som
hänförs till följande
KN-nr1. KN-nr 2707 10,
2707 20, 2707 30 och
2707 50,
2. KN-nr 2710 00 11 -
2710 00 78, dock inte
flygbensin (KN-nr 2710-
00 26) och flygfotogen
(KN-nr 2710 00 51),
3. KN-nr 2711, dock
inte naturgas (KN-nr
2711 11 00 och
2711 21 00),
4. KN-nr 2901 10,
5. KN-nr 2902 20,
2902 30, 2902 41 00,
2902 42 00,
2902 43 00 och 2902 44.
I fråga om produkter som
hänförs till KN-nr
2710 00 21,
2710 00 25 och
2710 00 59 gäller första
stycket endast vid
bulkleveranser.

2 kap.
3 §
Energiskatt och Energiskatt och
koldioxidskatt koldioxidskatt
skall betalas även skall betalas även
för andra mine- för
raloljeprodukter än 1. andra
sådana som avses i mineraloljeprodukter
1 §, om en sådan enligt 1 kap. 3 a §
produkt säljs eller än sådana som avses i
förbrukas som motor- 1 §, och
bränsle eller för 2. andra mineralo-
uppvärmning. Skatt ljeprodukter än
skall i dessa fall sådana som avses i
betalas med de 1 kap. 3 a §, om en
skattebelopp som sådan produkt säljs
gäller för mots- eller förbrukas som
varande bränsle motorbränsle eller
enligt 1 §. för uppvärmning.
Skatt skall i fall
som avses i första
stycket betalas med
de skattebelopp som
gäller för motsvaran-
För flygbensin de bränsle enligt
(KN-nr 2710 00 26) 1 §.
och flygfotogen För flygbensin
(KN-nr 2710 00 51) (KN-nr 2710 00 26)
skall dock skatt och flygfotogen
enligt första (KN-nr 2710 00 51)
stycket inte skall dock skatt
betalas när bränslet enligt första och
förbrukas för sådan andra styckena inte
motordrift som betalas när bränslet
avser drift av förbrukas för sådan
motorer i motordrift som
luftfartyg eller av avser drift av
sådana motorer i motorer i
provbädd eller i luftfartyg eller av
annan liknande sådana motorer i
anordning. provbädd eller i
annan liknande
anordning.

9 §
Bränsletank på Bränsletank som
personbil, lastbil, förser motor på
buss eller personbil, lastbil,
trafiktraktor som är buss eller trafik-
eller bör vara traktor som är eller
upptagen i bil- bör vara upptagen i
registret eller i bilregistret eller
militära for- i militära
donsregistret får fordonsregistret
inte innehålla med bränsle får inte
oljeprodukt som innehålla
enligt föreskrifter oljeprodukt som
som meddelats med enligt föreskrifter
stöd av 8 § första som meddelats med
stycket är försedd stöd av 8 § första
med märkämnen, om stycket är försedd
bränsletanken förser med märkämnen. Inte
motor på fordonet heller bränsletank
med bränsle. Inte som förser motor på
heller bränsletank på båt med bränsle får
båt som förser motor innehålla en sådan
på båten med bränsle oljeprodukt.
får innehålla en sådan
oljeprodukt.
Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen
som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för fordon som brukas
med stöd av saluvagnslicens enligt 38 § bilregisterkungörelsen (1972:599) samt
fordon som förts in i landet för att tillfälligt brukas här och inte är
registrerat här.
Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig
myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl
kan sådant medgivande också lämnas för annan båt. Har medgivande lämnats för båt
gäller 7 kap. 2 § andra stycket 1 b samt 8 kap. 3 och 4 §§ om avdrag och inköp
mot försäkran för bränsle i skepp även för bränsle i sådan båt.

11 §
Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för
1. metan som framställs genom biologiska processer,
2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion
av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,
3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 4. bränsle enligt
1 § första stycket 1 kap. 3 a § som
1-5 som till följd till följd av brän-
av bränslets slets beskaffenhet
beskaffenhet förlorats i samband
förlorats i samband med att det
med att det framställts, be-
framställts, arbetats, lagrats
bearbetats, lagrats eller transporte-
eller transporte- rats,
rats. 5. bränsle enligt
1 kap. 3 a § som
levererats till en
mottagare i ett
annat EG-land under
villkor som anges i
3 kap. 30 a § första
stycket 3 och 4
mervärdesskattelagen
(1994:200), i den
omfattning som
skattefrihet gäller
i det EG-landet.
Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses
i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren.

4 kap.

Bränslen som avses Bränslen som avses
i 2 kap. 1 § första i 1 kap. 3 a §
stycket 1-5

1 §
Skyldig att betala Skyldig att betala
energiskatt, energiskatt,
koldioxidskatt och koldioxidskatt och
svavelskatt svavelskatt (skatt-
(skattskyldig) för skyldig) för bränslen
bränslen som avses i som avses i 1 kap.
2 kap. 1 § första 3 a § är
stycket 1-5 är
1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som
godkänts som upplagshavare enligt 3 §,
2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som i annat fall än som avses i 1-3 från ett annat EG-land till Sverige
för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas för annat
än privat ändamål,
5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i
Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,
6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall
betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller
förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med
högre belopp, och
8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som anges
i 11 §.
Vad som sägs i Vad som sägs i
första stycket 7 första stycket 7
tillämpas även i fråga tillämpas även i fråga
om bränsle som avses om bränsle för vilket
i 2 kap. 1 § första antingen ingen
stycket 3, för skatt har betalats
vilket antingen eller skatt har
ingen skatt har betalats enligt
betalats eller 2 kap. 1 § första
skatt har betalats stycket 3 a, och
enligt 3 a, och som som förbrukas i
förbrukas i skepp, skepp, när skeppet
när skeppet an- används för privat
vänds för privat ändamål.
ändamål. Skattskyldighet
föreligger inte för
bränsle som förs in
till Sverige
1. i normal
bränsletank på mo-
tordrivet fordon
eller till fordonet
kopplad släpvagn som
används yrkesmässigt
om bränslet är avsett
att användas i motor
på fordonet eller
släpvagnen under
transporten, eller

2. under sådana
omständigheter att
förutsättningar
skulle finnas att
medge återbetalning
av skatten enligt
9 kap. 1 §.
Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av
bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bränslet
till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet
för betalning av skatten.

4 §
Om en Om en
upplagshavare säljer upplagshavare i
bränsle, för vilket Sverige säljer bräns-
skattskyldighet le, för vilket
inte inträtt, till skattskyldighet
upplagshavare i inte inträtt, till
Sverige eller till annan svensk
upplagshavare eller upplagshavare eller
varumottagare i ett till upplagshavare
annat EG-land, eller varumottagare
skall han innan i ett annat
leveransen av EG-land, skall han
bränslet påbörjas hos innan leveransen av
beskattnings- bränslet påbörjas hos
myndigheten ställa beskattnings-
säkerhet för myndigheten ställa
betalning av säkerhet för
skatten. betalning av den
skatt som kan påföras
honom i Sverige
eller annat
EG-land.
Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet
för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning och lagring av
bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan.
Om leverans av
bränsle enligt första
stycket sker med
fartyg eller via
rörledning kan
beskattningsmyndig-
heten medge att
upplagshavaren inte
behöver ställa säker-
het för betalning av
skatten.

12 §
Skattskyldig för Skattskyldig för
energiskatt, energiskatt,
koldioxidskatt och koldioxidskatt och
svavelskatt för svavelskatt för
bränslen som avses i bränslen som avses i
2 kap. 1 § första 2 kap. 1 § första
stycket 6-8, 3 och stycket 6-8,
4 §§ samt vad gäller bränslen enligt 3
svavelskatt även och 4 §§ som inte
bränslen som avses i avses i 1 kap. 3 a §
3 kap. 1 § 1 är den samt vad gäller sva-
som velskatt även bränsl-
en som avses i
3 kap. 1 § 1 är den
som
1. tillverkar eller bearbetar bränsle,
2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare,
återförsäljare eller förbrukare av bränsle,
3. i annat fall än som avses i 1 och 2
a) importerar bränsle från tredje land, eller
b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett
annat EG-land eller tar emot sådan leverans, och
4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall
betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar
bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.
Vad som sägs i Vad som sägs i
första stycket 4 första stycket 4
tillämpas även i fråga tillämpas även i fråga
om bränsle enligt om bränsle enligt
2 kap. 3 eller 4 § 2 kap. 3 eller 4 §
som beskattats som inte avses i
enligt 2 kap. 1 § 1 kap. 3 a § och som
första stycket 3 a beskattats enligt
eller som förvärvats 2 kap. 1 § första
utan skatt, och som stycket 3 a eller
förbrukas i skepp, som förvärvats utan
när skeppet används skatt, och som för-
för privat ändamål. brukas i skepp, när
skeppet används för
privat ändamål.
Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars
räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp
torvbränsle.

5 kap.
4 §
För annan än För annan än
upplagshavare som upplagshavare som
tillverkar eller tillverkar eller
bearbetar bränslen bearbetar bränslen
som avses i 2 kap. som avses i 1 kap.
1 § första stycket 3 a § inträder
1-5 inträder skattskyldigheten
skattskyldigheten när bränslet till-
när bränslet verkas eller
tillverkas eller bearbetas.
bearbetas.
6 kap.
2 §
Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans av
bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt.
Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar
efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.
Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 8 skall lämna
deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet fördes
in till Sverige.
Den som tillverkar Den som tillverkar
eller bearbetar eller bearbetar
bränslen som avses i bränslen som avses i
2 kap. 1 § första 1 kap. 3 a § utan
stycket 1-5 utan att vara godkänd
att vara godkänd upplagshavare skall
upplagshavare skall lämna deklaration när
lämna deklaration när bränslet tillverkas
bränslet tillverkas eller bearbetas.
eller bearbetas. Deklarationen skall
Deklarationen skall ha kommit in till
ha kommit in till beskattningsmyn-
beskattningsmyn- digheten senast fem
digheten senast fem dagar efter den dag
dagar efter den dag varan tillverkades
varan tillverkades eller bearbetades.
eller bearbetades.

3 §
Upplagshavare Upplagshavare
skall upprätta ett skall upprätta ett
ledsagardokument i ledsagardokument i
fyra exemplar när fyra exemplar när
han transporterar han transporterar
bränsle, för vilket bränsle, för vilket
skattskyldighet skattskyldighet
inte har inträtt, inte har inträtt,
till en till en
upplagshavare eller upplagshavare i
en varumottagare i Sverige om
ett annat EG-land. transporten sker
Upplagshavaren via ett annat
skall behålla ett EG-land eller till
exemplar av en upplagshavare
dokumentet. De öv- eller en var-
riga tre exemplaren umottagare i ett
av dokumentet skall annat EG-land. Upp-
följa bränslet under lagshavaren skall
transporten. behålla ett exemplar
av dokumentet. De
övriga tre exem-
plaren av dokumen-
tet skall följa
bränslet under
transporten.
Ledsagardokument
enligt första
stycket skall även
upprättas när en upp-
lagshavare
transporterar bräns-
le för vilket
skattskyldighet
inte har inträtt
till en mottagare i
ett annat EG-land
enligt 2 kap. 11 §
första stycket 5. I
detta fall skall
bränslet under
transporten även
åtföljas av ett intyg
om att skattefrihet
gäller för bränslet i
det andra EG-lan-
det.
Om en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränsle förts ut ur landet fått ett undertecknat returexemplar av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om detta.
Regeringen får
meddela föreskrifter
om förfarandet vid
ändring och tillägg
av uppgifter i
ledsagardokumentet.

4 §
Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land
skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet
tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och
skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.
Beskattningsmyn-
digheten skall på
returexemplaret
attestera andra
förluster än sådana
som avses i 2 kap.
11 § första stycket 4
och 7 kap. 6 §,
under förutsättning
att förlusterna
uppkommit under
transport inom EG
och konstaterats i
Sverige.
Om obeskattat
bränsle som avses i
1 kap. 3 a § trans-
porteras från ett
skatteupplag i ett
annat EG-land till
Sverige och andra
förluster än sådana
som avses i 2 kap.
11 § första stycket 4
och 7 kap. 6 § under
transporten uppkom-
mit i ett annat
EG-land, skall be-
skattningsmyndig-
heten vid bränslets
ankomst till
Sverige ange i
vilken omfattning
beskattning skall
ske av de förlorade
bränslemängderna samt
hur skatten skall
beräknas. Beskatt-
ningsmyndigheten
skall skicka en
kopia av returex-
emplaret till be-
hörig myndighet i
det EG-land där för-
lusten
konstaterats.

5 §
Vid förtullning Vid förtullning
enligt tullagen enligt tullagen
(1994:1550) av (1994:1550) av
bränsle som avses i bränsle som avses i
2 kap. 1 § första 1 kap. 3 a § skall,
stycket 1-5 skall, om beskattning inte
om beskattning inte skett enligt 5 kap.
skett enligt 5 kap. 5 §, vid transport
5 §, vid transport av bränslet upprättas
av bränslet upprättas ett ledsagardoku-
ett ledsagardoku- ment i fyra ex-
ment i fyra emplar. Ett
exemplar. Ett exemplar skall
exemplar skall förvaras hos den
förvaras hos den tullmyndighet där
tullmyndighet där bränslet frigjorts
bränslet frigjorts enligt
enligt tullbestäm- tullbestämmelserna.
melserna. Doku- Dokumenten skall i
menten skall i övrigt hanteras som
övrigt hanteras som anges i 3 och 4 §§.
anges i 3 och 4 §§. Returexemplaret
Returexemplaret skall skickas till
skall skickas till tullmyndigheten.
tullmyndigheten.
Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränsle avsänts från tullmyndigheten fått ett undertecknat
returexemplar av ledsagardokumentet skall myndigheten utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten om detta.

6 §
Vid export till Vid export till
tredje land av obe- tredje land av obe-
skattat bränsle som skattat bränsle som
avses i 2 kap. 1 § avses i 1 kap.
första stycket 1-5, 3 a §, skall av-
skall avsändaren sändaren upprätta ett
upprätta ett ledsa- ledsagardokument i
gardokument i fyra fyra exemplar. Tre
exemplar. Tre exem- exemplar av
plar av dokumentet dokumentet skall
skall följa bränslet följa bränslet under
under transporten. transporten. Ut-
Utfarts- fartstullkontoret
tullanstalten skall skall attestera att
attestera att bränslet lämnat
bränslet lämnat gemenskapen och
gemenskapen och till avsändaren
till avsändaren skicka tillbaka det
skicka tillbaka det attesterade ex-
attesterade ex- emplaret av
emplaret av led- ledsagardokumentet
sagardokumentet inom 15 dagar.
inom 15 dagar.
Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under
vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat returexemplar av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om detta.

8 §
Den som ansvarar Den som ansvarar
för transporten av för transporten av
beskattat bränsle beskattat bränsle
enligt 2 kap. 1 § enligt 1 kap. 3 a §
första stycket 1-5 till en mottagare i
till en mottagare i ett annat EG-land
ett annat EG-land skall upprätta ett
skall upprätta ett förenklat ledsa-
förenklat ledsa- gardokument i tre
gardokument i tre exemplar. Två
exemplar. Två exemplar av doku-
exemplar av mentet skall följa
dokumentet skall bränslet under
följa bränslet under transporten. Sådant
transporten. Sådant ledsagardokument
ledsagardokument krävs dock inte vid
krävs dock inte vid distansförsäljning
distansförsäljning enligt 9 §.
enligt 9 §.

8 a §
Bestämmelserna i 8 §
om förenklat
ledsagardokument
tillämpas även vid
transport av
beskattat bränsle
enligt 1 kap. 3 a §
mellan två svenska
orter, om
transporten sker
via ett annat
EG-land.
Den som ansvarar
för transport enligt
första stycket
skall, innan trans-
porten påbörjas, lämna
en redovisning över
bränslet till be-
skattningsmyn-
digheten.
Den som tar emot
bränsle som
transporterats
enligt första
stycket skall
senast 15 dagar
efter utgången av
den kalendermånad
under vilken han
tagit emot bränslet
till beskattnings-
myndigheten lämna en
bekräftelse på detta.

7 kap.
6 §
I en deklaration I en deklaration
som avser energis- som avser energis-
katt, katt,
koldioxidskatt och koldioxidskatt och
svavelskatt på svavelskatt på
bränslen som avses i bränslen som avses i
2 kap. 1 § första 1 kap. 3 a § och som
stycket 1-5 och som lämnas av
lämnas av upp- upplagshavare,
lagshavare, varumottagare eller
varumottagare eller skatterepresentant
skatterepresentant som avses i 4 kap.
som avses i 4 kap. 8 § får avdrag även
8 § får avdrag även göras för skatt på
göras för skatt på bränsle som förstörts
bränsle som förstörts till följd av
till följd av tillfälliga
tillfälliga omständigheter eller
omständigheter eller force majeure.
force majeure. Varumottagare och
Varumottagare och skatterepresentant
skatterepresentant får dock göra sådant
får dock göra sådant avdrag endast på
avdrag endast på brä- bränsle som förstörts
nsle som förstörts under transport
under transport till var-
till var- umottagaren.
umottagaren.

9 kap.
10 §
Om skatt har Om skatt har
betalats i Sverige betalats i Sverige
för bränsle som avses för bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första i 1 kap. 3 a § och
stycket 1-5 och bränslet därefter har
bränslet därefter har levererats till ett
levererats till ett annat EG-land under
annat EG-land under sådana förhållanden
sådana förhållanden att skatt skall
att skatt skall betalas där, medger
betalas där, medger beskattningsmyndig-
beskattningsmyndig- heten efter ansökan
heten efter ansökan återbetalning av
återbetalning av skatten.
skatten.
Rätt till återbetalning vid distansförsäljning till ett annat EG-land
föreligger endast om den sökande visar att den skatt som ansökan avser är
betalad samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet.
Ansökan om återbetalning enligt andra stycket skall omfatta en period om ett
kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år
efter kvartalets utgång.
Ansökan om återbetalning i andra fall än som avses i andra stycket skall lämnas
till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet påbörjas. Sökanden
skall då visa att den skatt som ansökan avser är betalad. Beskattningsmyndig-
heten återbetalar skattebeloppet sedan godkänt returexemplar av ledsagardoku-
mentet lämnats in till beskattningsmyndigheten och den sökande visat att skatten
betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där.

12 kap.
1 §
Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, nämligen
1. beslut om
medgivande enligt
1. beslut om 2 kap. 9 §,
godkännande enligt 2. beslut om
4 kap. 3 och 6 samt godkännande enligt
8 och 10 §§, 4 kap. 3 och 6 samt
2. beslut om 8 och 10 §§,
återkallelse enligt 3. beslut om
4 kap. 5 och 6 samt återkallelse enligt
8 och 10 §§, 4 kap. 5 och 6 samt
8 och 10 §§,
4. beslut om
3. beslut om registrering enligt
ställande av säkerhet 6 kap. 10 § andra
enligt denna lag, stycket,
4. beslut om 5. beslut om
återbetalning av ställande av säkerhet
eller kompensation enligt denna lag,
för skatt enligt 6. beslut om
9 kap. 1-12 §§, och återbetalning av
5. beslut om eller kompensation
särskild avgift och för skatt enligt
nedsättning av eller 9 kap. 1-12 §§, och
befrielse från sådan 7. beslut om
avgift enligt särskild avgift och
10 kap. 8 §. nedsättning av eller
befrielse från sådan
avgift enligt
10 kap. 8 §.
Beskattningsmyndighetens beslut enligt första stycket får även överklagas av
Riksskatteverket. Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett beslut
enligt första stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10.
Bestämmelserna i
2 kap. 9 § tillämpas
dock i fråga om båtar
först för tid från och
med den 1 september
1995.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya punkten 10 i
övergångsbestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt
dels att i 25 § ordet "utfartstullanstalten" skall bytas ut mot
"utfartstullkontoret",
dels att 9, 11, 21, 23 och 42 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 23 a, 26 a och 31 a §§,
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §
Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som
1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 § eller den som i Sverige
yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,
2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 13
eller 14 §,
3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt
16 §,
5. i annat fall än som avses i 1-3, från ett annat EG-land till Sverige för in
eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än
privat bruk,
6. från tredje land importerar skattepliktiga varor.
Skattskyldighet
föreligger inte för varor
som förs in till Sverige
under sådana omstän-
digheter att förut-
sättningar skulle finnas
att medge återbetalning
av skatten enligt 31 a §.

11 §
Upplagshavare som Upplagshavare i Sverige
säljer obeskattade varor som säljer obeskattade
till annan upplagsha- varor till annan svensk
vare i Sverige eller upplagshavare eller till
till näringsidkare i ett näringsidkare i ett annat
annat EG-land skall hos EG-land skall hos
beskattningsmyndigheten beskattningsmyndigheten
ställa säkerhet för ställa säkerhet för
betalning av skatten betalning av den skatt
innan leveransen av de som kan påföras honom i
skattepliktiga varorna Sverige eller annat
påbörjas. EG-land, innan leveran-
sen av de skattepliktiga
varorna påbörjas.
Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet
för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring
av skattepliktiga varor.

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §
Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 inträder inte
för varor som
a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbetning,
lagring eller transport,
b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid c) har återanvänts vid
tillverkning, eller tillverkning,
d) uteslutande använts d) uteslutande använts
för provning av varornas för provning av varornas
kvalitet i skat- kvalitet i skat-
teupplaget. teupplaget, eller
e) levererats till en
mottagare i ett annat
EG-land under villkor
som anges i 3 kap. 30 a §
första stycket 3 och 4
mervärdesskattelagen
(1994:200), i den
omfattning som
skattefrihet gäller i det
EG-landet.
Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 13 och 14 §§
och skatterepresentant enligt 15 § för varor som till följd av varornas karaktär
förstörts under transport till denne.

23 §
Vid transport av Vid transport av
obeskattade varor obeskattade varor mellan
mellan Sverige och ett Sverige och ett annat
annat EG-land skall EG-land skall
upplagshavaren upprätta upplagshavaren upprätta
ett ledsagardokument i ett ledsagardokument i
fyra exemplar. Tre fyra exemplar.
exemplar av dokumentet Upplagshavaren skall även
skall åtfölja varorna upprätta ett sådant doku-
under transport. Av ment vid transport av
dessa exemplar skall obeskattade varor till
ett (returexemplaret) en upplagshavare i
undertecknas av Sverige om transporten
mottagaren och återsändas sker via ett annat
till avsändaren senast EG-land samt då
15 dagar efter utgången obeskattade varor leve-
av den kalendermånad reras till mottagare i
under vilken varorna ett annat EG-land enligt
har mottagits. 21 § första stycket e. Tre
exemplar av dokumentet
skall åtfölja varorna
under transport. Vid
transport till mottagare
som avses i 21 § första
stycket e skall varorna
under transporten även
åtföljas av ett intyg om
att skattefrihet gäller
för varorna i det andra
EG-landet. Av
dokumentets exemplar
skall ett (returex-
emplaret) undertecknas
av mottagaren och åter-
sändas till avsändaren
senast 15 dagar efter
utgången av den kalen-
dermånad under vilken
varorna har mottagits.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat
EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den
kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om förhållandet.
Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare,
skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att
sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destinationslandet.
Regeringen får meddela
föreskrifter om
förfarandet vid ändring
och tillägg av uppgifter
i ledsagardokumentet.

23 a §
Beskattningsmyndigheten
skall på returexemplaret
av ledsagardokumentet
attestera andra förluster
än sådana som avses i 21 §
första stycket a och 32 §
b, under förutsättning att
förlusterna uppkommit
under transport inom EG
och konstaterats i Sve-
rige.
Om obeskattade varor
transporteras från ett
skatteupplag i ett annat
EG-land till Sverige och
andra förluster än sådana
som avses i 21 § första
stycket a och 32 § b
under transporten upp-
kommit i ett annat
EG-land, skall beskatt-
ningsmyndigheten vid
varornas ankomst till
Sverige ange i vilken
omfattning beskattning
skall ske av de förlorade
varumängderna samt hur
skatten skall beräknas.
Beskattningsmyndigheten
skall skicka en kopia av
returexemplaret till be-
hörig myndighet i det
EG-land där förlusten
konstaterats.

26 a §
Bestämmelserna i 26 § om
förenklat
ledsagardokument till-
ämpas även vid transport
av beskattade varor
mellan två svenska orter,
om transporten sker via
ett annat EG-land.
Den som ansvarar för
transport enligt första
stycket skall, innan
transporten påbörjas,
anmäla varorna till
beskattningsmyndigheten.
Den som tar emot varor
som transporterats
enligt första stycket
skall senast 15 dagar
efter utgången av den
kalendermånad under
vilken han tagit emot
varorna till
beskattningsmyndigheten
lämna en bekräftelse på
detta.

31 a §
Beskattningsmyndigheten
medger efter ansökan
återbetalning av tobaks-
skatt på varor som har
förvärvats av
1. utländsk beskickning,
lönat konsulat i Sverige
eller sådan in-
ternationell
organisation, som avses
i lagen (1976:661) om
immunitet och
privilegier i vissa
fall,
2. medlem av den
diplomatiska personalen
vid utländska beskick-
ningar i Sverige och
lönad konsul vid utländska
konsulat i Sverige,
under förutsättning att
denne inte är svensk
medborgare eller stadig-
varande bosatt i
Sverige.
Medlemsstaters ombud
vid internationell
organisation med säte i
Sverige och personal hos
en sådan organisation har
efter ansökan rätt till
återbetalning enligt
första stycket, om
Sverige har träffat över-
enskommelse med en annan
stat eller med en
mellanfolklig
organisation om detta.

42 §
För tobaksvaror som anges i 8 och 37 §§ tas skatten för år 1995 ut med de i
dessa paragrafer angivna beloppen. För tiden efter utgången av år 1995 och fram
till och med år 1998 skall skatten på de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 37 §§
tas ut med de i paragraferna angivna beloppen, omräknade enligt andra stycket.
Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Skatten för vart och Skatten för vart och ett
ett av kalenderåren 1996 av kalenderåren 1996 till
till och med 1998 skall och med 1998 skall tas
tas ut med belopp som ut med belopp som efter
efter en årlig omräkning en årlig omräkning
motsvarar de i 2, 8 och motsvarar de i 2, 8 och
37 §§ angivna skattebe- 37 §§ angivna skattebelop-
loppen multiplicerade pen multiplicerade med
med det jämförelsetal, det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som uttryckt i procent, som
anger förhållandet mellan anger förhållandet mellan
prisläget i oktober månad prisläget i september må-
året närmast före det år nad året närmast före det år
beräkningen avser och beräkningen avser och
prisläget i oktober prisläget i september
1994. När det gäller 2 § 1994. När det gäller 2 §
skall omräkning endast skall omräkning endast
avse styckeskatten. avse styckeskatten.
Regeringen fastställer Regeringen fastställer
före november månads före oktober månads utgång
utgång de omräknade de omräknade skattebelopp
skattebelopp som enligt som enligt denna lag
denna lag skall tas ut skall tas ut för påföljande
för påföljande kalenderår. kalenderår. Beloppen av-
Beloppen avrundas till rundas till hela kronor
hela kronor och ören. och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelsena i 9, 21 och 31 a §§
tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid
från och med den 1 januari 1995.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt
dels att i 24 § ordet "utfartstullanstalten" skall bytas ut mot
"utfartstullkontoret",
dels att 6, 8, 10, 20, 22 och 30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 a, 25 a, 31 a och
31 b §§, samt närmast före 31 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Skatt skall betalas för Skatt skall betalas för
etylalkohol hänförlig varor hänförliga till
till KN-nr 2207 och KN-nr 2207 och 2208 med
2208 med en alkoholhalt en alkoholhalt översti-
överstigande 1,2 gande 1,2 volymprocent
volymprocent även om även om dessa ingår i en
etylalkoholen ingår i en vara som hänförs till ett
vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt
annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för
skall även betalas för drycker som hänförs till
drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och
KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten
2206 om alkoholhalten överstiger 22 vo-
överstiger 22 lymprocent.
volymprocent.
Skatt tas ut med 474 kronor per liter ren alkohol.

8 §
Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som
1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 § eller den som i Sverige
yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,
2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 12
och 13 §§,
3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt
15 §,
5. i annat fall än som avses i 1-3, från ett annat EG-land till Sverige för in
eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än
privat bruk,
6. från tredje land importerar skattepliktiga varor,
7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol.
Skattskyldighet
föreligger inte för varor
som förs in till Sverige
under sådana omstän-
digheter att förut-
sättningar skulle finnas
att medge återbetalning
av skatten enligt 31 a §.

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §
Upplagshavare som Upplagshavare i
säljer obeskattade Sverige som säljer
varor till annan obeskattade varor
upplagshavare i till annan svensk
Sverige eller till upplagshavare eller
näringsidkare i ett till näringsidkare i
annat EG-land skall ett annat EG-land
hos skall hos
beskattningsmyndigheten beskattnings-
ställa säkerhet för myndigheten ställa
betalning av säkerhet för
skatten innan betalning av den
leveransen av de skatt som kan påföras
skattepliktiga honom i Sverige
varorna påbörjas. eller annat
EG-land, innan
leveransen av de
skattepliktiga
varorna påbörjas.
Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet
för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring
av skattepliktiga varor.

20 §
Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 inträder inte
för varor som
a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbetning,
lagring eller transport,
b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid tillverkning,
d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget,
e) används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
f) används för framställning av läkemedel,
g) används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel och
drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,
h) direkt eller som ingrediens används i halvfabrikat för framställning av
livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje
tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladpro-
dukter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,
i) används i i) används vid
tillverkningspro- tillverkning av en
cesser, förutsatt vara som inte är
antingen att den avsedd för kon-
färdiga produkten sumtion, under
inte innehåller förutsättning att
alkohol eller att ingående alkohol är
ingående alkohol är denaturerad i
denaturerad, eller enlighet med någon
EG-medlemsstats
krav,
j) används i en
tillverkningspro-
cess förutsatt att
slutprodukten inte
innehåller alkohol,
k) säljs i enlighet
med bestämmelsen i
31 b § för däri
angivna ändamål,

j) används för
vetenskapligt ändamål
eller är avsedda att
levereras till
annan användare för l) används för
vetenskapligt ändamål vetenskapligt ändamål
eller till sjukhus eller är avsedda att
eller apotek för levereras till
medicinskt ändamål. annan användare för
vetenskapligt ändamål
eller till sjukhus
eller apotek för
medicinskt ändamål,
eller
m) levererats till
en mottagare i ett
annat EG-land under
villkor som anges i
3 kap. 30 a § första
stycket 3 och 4
mervärdesskattelagen
(1994:200), i den
omfattning som
skattefrihet gäller
i det EG-landet.
Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 12 och 13 §§
och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas karaktär
förstörts under transport till denne.
Om skattepliktiga Om skattepliktiga
varor har varor har levere-
levererats utan rats utan skatt
skatt enligt första enligt första
stycket j, och stycket l, och
varorna används för varorna används för
annat ändamål än som annat ändamål än som
där anges, skall den där anges, skall den
till vilken varorna till vilken varorna
levererats svara för levererats svara för
skatten. skatten.
Beskattning skall Beskattning skall
därvid ske i den därvid ske i den
ordning som ordning som före-
föreskrivs för skrivs för
skattskyldig enligt skattskyldig enligt
8 § 7. 8 § första stycket 7.

22 §
Vid transport av Vid transport av
obeskattade varor obeskattade varor
mellan Sverige och mellan Sverige och
ett annat EG-land ett annat EG-land
skall skall
upplagshavaren upplagshavaren
upprätta ett upprätta ett
ledsagardokument i ledsagardokument i
fyra exemplar. Tre fyra exemplar.
exemplar av Upplagshavaren
dokumentet skall skall även upprätta
åtfölja varorna under ett sådant dokument
transport. Av dessa vid transport av
exemplar skall ett obeskattade varor
(returexemplaret) till en
undertecknas av upplagshavare i
mottagaren och åter- Sverige om
sändas till transporten sker
avsändaren senast 15 via ett annat
dagar efter utgången EG-land samt då
av den kalendermånad obeskattade varor
under vilken levereras till
varorna har mottagare i ett
mottagits. annat EG-land
enligt 20 § första
stycket m. Tre
exemplar av doku-
mentet skall åtfölja
varorna under
transport. Vid
transport till
mottagare som avses
i 20 § första stycket
m skall varorna
under transporten
även åtföljas av ett
intyg om att
skattefrihet gäller
för varorna i det
andra EG-landet. Av
dokumentets exem-
plar skall ett
(returexemplaret)
undertecknas av
mottagaren och åter-
sändas till avsända-
ren senast 15
dagar efter
utgången av den
kalendermånad under
vilken varorna har
mottagits.
Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat
EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den
kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om förhållandet.
Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare,
skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att
sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet.
Regeringen får
meddela föreskrifter
om förfarandet vid
ändring och tillägg
av uppgifter i
ledsagardokumentet.

22 a §
Beskattningsmyndigheten
skall på
returexemplaret av
ledsagardokumentet
attestera andra
förluster än sådana
som avses i 20 §
första stycket a och
32 § b, under förut-
sättning att
förlusterna
uppkommit under
transport inom EG
och konstaterats i
Sverige.
Om obeskattade
varor transporteras
från ett skatteup-
plag i ett annat
EG-land till
Sverige och andra
förluster än sådana
som avses i 20 §
första stycket a och
32 § b under
transporten upp-
kommit i ett annat
EG-land, skall
beskatt-
ningsmyndigheten
vid varornas
ankomst till Sve-
rige ange i vilken
omfattning
beskattning skall
ske av de förlorade
varumängderna samt
hur skatten skall
beräknas. Beskatt-
ningsmyndigheten
skall skicka en
kopia av
returexemplaret
till behörig myn-
dighet i det
EG-land där förlusten
konstaterats.

25 a §
Bestämmelserna i 25 §
om förenklat
ledsagardokument
tilllämpas även vid
transport av be-
skattade varor
mellan två svenska
orter, om trans-
porten sker via ett
annat EG-land.
Den som ansvarar
för transport enligt
första stycket
skall, innan
transporten påbörjas,
anmäla varorna till
beskattningsmyndighe-
ten.
Den som tar emot
varor som
transporterats
enligt första
stycket skall
senast 15 dagar
efter utgången av
den kalendermånad
under vilken han
tagit emot varorna
till be-
skattningsmyndig-
heten lämna en
bekräftelse på detta.

30 §
Om skattepliktiga Om skattepliktiga
varor använts för varor använts för
ändamål som avses i ändamål som avses i
20 § första stycket 20 § första stycket
e-i kan, om skatt e-j kan, om skatt
betalats för betalats för
varorna, varorna,
återbetalning ske återbetalning ske
efter skriftlig efter skriftlig
ansökan hos ansökan hos
beskattningsmyndigheten. beskattningsmyndigheten.
Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal
och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång.
Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger
1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

31 a §
Beskattningsmyndigheten
medger efter ansökan
återbetalning av
alkoholskatt på
varor som har för-
värvats av
1. utländsk
beskickning, lönat
konsulat i Sverige
eller sådan in-
ternationell
organisation, som
avses i lagen
(1976:661) om immu-
nitet och
privilegier i vissa
fall,
2. medlem av den
diplomatiska
personalen vid
utländska beskick-
ningar i Sverige
och lönad konsul vid
utländska konsulat i
Sverige, under
förutsättning att
denne inte är svensk
medborgare eller
stadigvarande
bosatt i Sverige.
Medlemsstaters
ombud vid in-
ternationell
organisation med
säte i Sverige och
personal hos en
sådan organisation
har efter ansökan
rätt till
återbetalning enligt
första stycket, om
Sverige har träffat
överenskommelse med
en annan stat eller
med en mellan-
folklig
organisation om
detta.

Inköp mot försäkran, m.m.

31 b §
Den som har tillstånd
från Läkemedelsverket
enligt lagen
(1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.
att inköpa minst 25
kilogram alkohol under
ett kalenderår, får från en
upplagshavare köpa sådan
alkohol som anges i
tillståndet utan alko-
holskatt mot att han
lämnar en försäkran till
denne om att alkoholen
skall användas för sådant
ändamål som anges i 20 §
första stycket e-j.
Om skattepliktiga varor
har levererats utan
skatt enligt första
stycket och varorna
används för annat ändamål än
som anges där, skall den
som lämnat försäkran svara
för skatten. Beskattning
skall därvid ske i den
ordning som föreskrivs för
skattskyldig enligt 8 §
första stycket 7.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelserna i 8 §, 20 § första
stycket m och 31 a § tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från
Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995. Bestämmelsen i 20 § första
stycket i och 31 b § tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 1995.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel
av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Vad som sägs i 1 och 2 §§ Vad som sägs i 1 och 2 §§
gäller inte sådan införsel gäller inte sådan införsel
som avses i 9 § tullagen som avses i 9 § tullagen
(1994:1550). (1994:1550) eller sådan
införsel som sker under
sådana omständigheter att
förutsättningar skulle
finnas att medge återbe-
talning av skatt enligt
31 a § lagen (1994:1563)
om tobaksskatt eller 31
a § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen tillämpas dock
för tid från och med den 1 januari 1995. Har skatt i dessa fall betalats före
den 1 juli 1995 skall återbetalning av skatten ske på sätt som anges i 31 a §
lagen (1994:1563) om tobaksskatt och 31 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift
på gödselmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel1
dels att i 2 § ordet "avgift" skall bytas ut mot "skatt",
dels att rubriken till lagen skall lyda "Lag om skatt på gödselmedel",
dels att 1 och 3-9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2
Avgift (gödselmedels- Skatt (gödselmedels-
avgift) skall erläggas skatt) skall betalas
till staten enligt till staten enligt denna
denna lag vid omsättning lag vid omsättning eller
inom landet eller vid ianspråktagande inom
införsel till landet av landet av gödselmedel.
ammoniak hänförlig till
tulltaxenr 28.14 tull-
taxelagen (1987:1068),
kaliumnitrat och
kalciumnitrat hänförligt
till tulltaxenr 28.34
tulltaxelagen samt
varor hänförliga till
tulltaxenr 31.02, 31.03 Med gödselmedel enligt
och 31.05 tulltaxe- denna lag avses ammoniak
lagen, i det följande som hänförs till nr 2814 i
benämnda gödselmedel. Kombinerade
nomenklaturen (KN)
enligt rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om
tulltaxe- och
statistiknomenklaturen
och om Gemensamma
tulltaxan, kaliumnitrat
och kalciumnitrat som
hänförs till KN-nr 2834
samt varor som hänförs
till KN-nr 3102, 3103
och 3105.

1 Senaste lydelse av 2 § 1994:1707.
2 Senaste lydelse 1991:732.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §3
Regler för förfarandet Regler för förfarandet
vid uttag av avgifter vid beskattningen finns
enligt denna lag finns i lagen (1984:151) om
i lagen (1984:151) om punktskatter och pris-
punktskatter och regleringsavgifter.
prisregleringsavgifter.
Då ett gödselmedel införs
till landet av någon som
inte är registrerad som
importör enligt 6 § andra
stycket, skall avgiften
erläggas till
tullmyndigheten. I såda-
na fall gäller tullagen
(1987:1065) i fråga om
avgiften. Dessutom
gäller 9 kap. 4 § lagen
om punktskatter och
prisregleringsavgifter.

4 §
Med avgiftsskyldig Med skattskyldig avses
avses i det följande i det följande
1. den som inom landet 1. den som inom landet
yrkesmässigt tillverkar yrkesmässigt tillverkar
gödselmedel, gödselmedel,
2. den som har 2. den som inför gödsel-
registrerats som medel till landet för
importör enligt 6 § andra yrkesmässig återförsäljning
stycket. eller för egen yrkesmässig
användning inom landet.
En verksamhet är
yrkesmässig, om den utgör
näringsverksamhet enligt
21 § kommunalskattelagen
(1928:370), eller om den
bedrivs i former som är
jämförliga med en till så-
dan näringsverksamhet hän-
förlig rörelse och
ersättningen för
omsättningen i
verksamheten under ett
kalenderår överstiger
30 000 kronor.

5 §
Skyldighet att erlägga Skattskyldighet inträder
avgift inträder när när
1. ett gödselmedel
levereras till en 1. ett gödselmedel
köpare, levereras till en köpare,
2. uttag sker av ett 2. ett gödselmedel tas i
gödselmedel för något anspråk för något annat
annat ändamål än leverans ändamål än försäljning,
till köpare, 3. den skattskyldige
3. den avgiftsskyldige avregistreras och
avregistreras och av- skattskyldigheten därvid
giftsskyldigheten därvid inte går över på någon
inte går över på någon annan.
annan.

3 Senaste lydelse 1987:1298.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §4
Tillverkare som avses Den som är skattskyldig
i 4 § 1 skall vara skall vara registrerad
registrerad som av- hos beskattnings-
giftsskyldig hos sta- myndigheten.
tens jordbruksverk.
Den som inför
gödselmedel till landet
i större omfattning kan
efter ansökan
registreras som av-
giftsskyldig hos
jordbruksverket. Om det
finns särskilda skäl kan
även annan som inför
gödselmedel registreras
som avgiftsskyldig.

7 §5
I deklaration enligt I en deklaration som
lagen (1984:151) om avser gödselmedelsskatt
punktskatter och får avdrag göras för skatt
prisregleringsavgifter på sådana gödselmedel
får avdrag göras för
avgift på sådana gödsel-
medel 1. som har förts ut ur
1. som har förts ut ur landet,
landet eller förts till
svensk frihamn för annat
ändamål än att användas
där,
2. för vilka 2. för vilka skattskyl-
avgiftsskyldighet dighet tidigare har
enligt denna lag tidi- inträtt,
gare har inträtt,
3. som har återtagits i 3. som har tagits
samband med återgång av tillbaka i samband med
köp, återgång av köp,
4. som har sålts för för- 4. som har förbrukats
brukning för annat ändamål eller sålts för förbrukning
än att användas som växtnä- för annat ändamål än att
ring, användas som växtnäring.
5. som har sålts med
förlust för den av-
giftsskyldige, i den mån
förlusten hänför sig till
bristande betalning från
köparen.
Avdrag enligt första
stycket 5 får göras med
belopp som svarar mot så
stor del av avgiften
som förlusten visas
utgöra av varans försälj-
ningspris. Har sådant
avdrag gjorts och
inflyter därefter betal-
ning, skall redovisning
åter lämnas för avgiften på
det gödselmedel som
betalningen avser.

4 Senaste lydelse 1991:399.
5 Senaste lydelse 1986:219.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §6
Jordbruksverket får Den som inte är
medge en importör, som registrerad som
inte har registrerats skattskyldig kan, i
enligt 6 § andra motsvarande fall som
stycket, eller en köpare avses i 7 § 1 och 4, hos
i ett senare led beskattningsmyndigheten
återbetalning av avgift ansöka om återbetalning av
för gödselmedel i gödselmedelsskatt.
motsvarande fall som Ansökan enligt första
avses i 7 §. stycket skall vara
skriftlig och omfatta en
period om ett
kalenderkvartal och ges
in till
beskattningsmyndigheten
inom ett år efter
kvartalets utgång.
Återbetalning medges inte
för skattebelopp som för
kalenderkvartal
understiger
1 500 kronor. Ansökan
skall åtföljas av
dokumentation som
styrker rätten till
återbetalning.

8 a §
Om skatt har
återbetalats med ett för
högt belopp på grund av
oriktig uppgift som den
sökande har lämnat eller på
grund av felräkning,
felskrivning eller något
annat uppenbart
förbiseende, är den sökande
skyldig att betala
tillbaka vad han fått för
mycket. Beslut härom
meddelas av
beskattningsmyndigheten.
Åtgärd för att ta ut ett
oriktigt erhållet
återbetalningsbelopp får
inte vidtas senare än fem
år efter utgången av det år
under vilket beloppet
betalats ut.

9 §7
Jordbruksverkets Beskattningsmyndighetens
beslut enligt 8 § får beslut enligt 8 och 8 a §§
överklagas hos allmän får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till vid överklagande till
kammarrätten. kammarrätten.

6 Senaste lydelse 1991:399.
7 Senaste lydelse 1995:57.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.
3. Den som är registrerad som avgiftsskyldig skall avregistreras vid
ikraftträdandet. Om denne registreras som skattskyldig från ikraftträdandet
inträder dock inte avgiftsskyldighet för lagret vid avregistreringen.

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om
avgift på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel1
dels att i 1-3 §§ orden "avgift" och "bekämpningsmedelsavgift" skall bytas ut
mot "skatt" respektive "bekämpningsmedelsskatt",
dels att rubriken till lagen skall lyda "Lag om skatt på bekämpningsmedel",
dels att 4, 5, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Med avgiftsskyldig Med skattskyldig avses
avses i det följande i det följande
1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,
2. den som inför bekämpningsmedel till landet för yrkesmässig återförsäljning
eller för egen yrkesmässig användning inom landet.
Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika
bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 §
andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.
En verksamhet anses En verksamhet är
som yrkesmässig när yrkesmässig, om den utgör
inkomsten därav utgör näringsverksamhet enligt
skattepliktig intäkt av 21 § kommunalskattelagen
jordbruksfastighet, av (1928:370), eller om den
annan fastighet eller bedrivs i former som är
av rörelse enligt kom- jämförliga med en till så-
munalskattelagen dan näringsverksamhet hän-
(1928:370). förlig rörelse och
ersättningen för
omsättningen i
verksamheten under ett
kalenderår överstiger
30 000 kronor.

5 §
Skyldighet att erlägga Skattskyldighet inträder
avgift inträder när när
1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,
2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,
3. den avgiftsskyldige 3. den skattskyldige
avregistreras enligt avregistreras och
denna lag och skattskyldigheten därvid
avgiftsskyldigheten inte går över på någon
därvid inte går över på annan.
någon annan.

1 Senaste lydelse av 2 § 1994:1706.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §2
Den som är Den som är skattskyldig
avgiftsskyldig och inte skall vara registrerad
är befriad enligt 6 § från hos be-
redovisningsskyldighet skattningsmyndigheten.
skall vara registrerad
som avgiftsskyldig en-
ligt denna lag hos be-
skattningsmyndigheten.

8 §
I deklaration enligt I en deklaration som
lagen (1984:151) om avser
punktskatter och bekämpningsmedelsskatt får
prisregleringsavgifter avdrag göras för skatt på
får avdrag göras för sådana bekämpningsmedel
avgift på sådana bekämp-
ningsmedel 1. som har förts ut ur
1. som har förts ut ur landet,
landet eller förts till
svensk frihamn för annat
ändamål än att användas där,
2. som har förvärvats för 2. för vilka
att användas för skattskyldighet tidigare
tillverkning av har inträtt,
bekämpningsmedel och för
vilka avgiftsskyldighet
enligt denna lag
tidigare har inträtt, 3. som har tagits
3. som har återtagits i tillbaka i samband med
samband med återgång av återgång av köp.
köp,
4. för vilka i andra
fall än som avses i 2
och 3 avgiftsskyldighet
enligt denna lag
tidigare har inträtt,
5. som har sålts med
förlust för den av-
giftsskyldige, i den mån
förlusten hänför sig till
bristande betalning från
köparen.
Avdrag enligt första
stycket 5 får göras med
belopp som svarar mot så
stor del av avgiften
som förlusten visas
utgöra av varans försälj-
ningspris. Har sådant
avdrag gjorts och
inflyter därefter betal-
ning, skall redovisning
åter lämnas för avgiften på
det bekämpningsmedel som
betalningen avser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande
i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1993:484.

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
När annat inte följer av När annat inte följer av
denna lag tillämpas denna lag tillämpas lagen
lagen (1984:151) om (1984:151) om punkt-
punktskatter och pris- skatter och pris-
regleringsavgifter utom regleringsavgifter utom
7 kap. Därvid är statens 7 kap. Därvid är Statens
naturvårdsverk beskatt- naturvårdsverk beskatt-
ningsmyndighet. Den som ningsmyndighet och
är avgiftsskyldig skall meddelar förhandsbesked.
vara registrerad hos Ett allmänt ombud med
naturvårdsverket. uppgifter som avses i
nämnda lag skall utses
hos Naturvårdsverket. Den
som är avgiftsskyldig
skall vara registrerad
hos Naturvårdsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 8 kap. 1 och 9 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse
prop. 1994/95:146

1 §
1. lagen (1928:376) om 1. lagen (1928:376) om
skatt på lotterivinster, skatt på lotterivinster,
lagen (1941:251) om lagen (1941:251) om
särskild varuskatt, särskild varuskatt, lagen
lagen (1957:262) om (1957:262) om allmän
allmän energiskatt, energiskatt, lagen
lagen (1961:372) om (1961:372) om ben-
bensinskatt, lagen sinskatt, lagen
(1961:394) om tobaks- (1961:394) om tobaks-
skatt, lagen (1972:266) skatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och om skatt på annonser och
reklam, lagen reklam, lagen (1972:820)
(1972:820) om skatt på om skatt på spel, lagen
spel, lagen (1973:37) (1973:37) om avgift på
om avgift på vissa dryc- vissa dryc-
kesförpackningar, lagen kesförpackningar, lagen
(1973:1216) om särskild (1973:1216) om särskild
skatt för oljeprodukter skatt för oljeprodukter
och kol, bilskrot- och kol, bilskrot-
ningslagen (1975:343), ningslagen (1975:343),
lagen (1977:306) om lagen (1977:306) om
dryckesskatt, lagen dryckesskatt, lagen
(1978:69) om (1978:69) om försäljnings-
försäljningsskatt på skatt på motorfordon,
motorfordon, lagen lagen (1978:144) om
(1978:144) om skatt på skatt på vissa resor,
vissa resor, lagen lagen (1982:691) om
(1982:691) om skatt på skatt på vissa
vissa kassettband, kassettband, lagen
lagen (1982:1200) om (1982:1200) om skatt på
skatt på videobandspelare, lagen
videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på
(1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft,
viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om
lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av
skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen
vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild
(1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft
skatt för elektrisk från kärnkraftverk, lagen
kraft från kärnkraftverk, (1984:351) om totalisa-
lagen (1984:351) om torskatt, lagen
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på
(1984:355) om skatt på vissa
vissa dryckesförpackningar,
dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om
lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier,
stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om
lagen (1984:410) om av- skatt på gödselmedel,
gift på bekämpningsmedel, lagen (1984:410) om
lagen (1988:1567) om skatt på bekämpningsmedel,
miljöskatt på inrikes lagen (1988:1567) om
flygtrafik, lagen miljöskatt på inrikes
(1990:582) om kol- flygtrafik, lagen
dioxidskatt, lagen (1990:582) om kol-
(1990:587) om svavel- dioxidskatt, lagen
skatt, 2 § första stycket (1990:587) om svavel-
6 lagen (1990:661) om skatt, 2 § första stycket
avkastningsskatt på pen- 6 lagen (1990:661) om
sionsmedel, lagen avkastningsskatt på pen-
(1990:662) om skatt på sionsmedel, lagen
vissa (1990:662) om
premiebetalningar,

Lydelse enligt Föreslagen lydelse
prop. 1994/95:146

lagen (1990:1087) om skatt på vissa
lagerskatt på vissa premiebetalningar, lagen
oljeprodukter, lagen (1990:1087) om
(1990:1427) om särskild lagerskatt på vissa
premieskatt för oljeprodukter, lagen
grupplivförsäkring, m.m., (1990:1427) om särskild
lagen (1991:1482) om premieskatt för
lotteriskatt, lagen grupplivförsäkring, m.m.,
(1991:1483) om skatt på lagen (1991:1482) om
vinstsparande m.m., lotteriskatt, lagen
lagen (1992:1479) om (1991:1483) om skatt på
lagerskatt på viss vinstsparande m.m.,
bensin, lagen lagen (1992:1479) om
(1992:1438) om lagerskatt på viss
dieseloljeskatt och bensin, lagen
användning av vissa (1992:1438) om
oljeprodukter, lagen dieseloljeskatt och
(1992:1439) om lager- användning av vissa
skatt på dieselolja, oljeprodukter, lagen
lagen (1994:1563) om (1992:1439) om lager-
tobaksskatt, lagen skatt på dieselolja,
(1994:1564) om lagen (1994:1563) om
alkoholskatt, lagen tobaksskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på (1994:1564) om
energi, alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på
2. lagen (1967:340) om energi,
prisreglering på 2. lagen (1967:340) om
jordbrukets område, prisreglering på jordbru-
lagen (1974:226) om kets område, lagen
prisreglering på fiskets (1974:226) om pris-
område, lagen (1984:409) reglering på fiskets om-
om avgift på gödselmedel, råde, lagen (1990:615) om
lagen (1990:615) om avgifter på vissa
avgifter på vissa jord- jordbruksprodukter m. m.,
bruksprodukter m. m., lagen (1990:616) om
lagen (1990:616) om införande av lagen
införande av lagen (1990:615) om avgifter på
(1990:615) om avgifter vissa jordbruksprodukter
på vissa jordbrukspro- m. m., lagen (1994:1704)
dukter m. m., lagen om lageravgift på vissa
(1994:1704) om lager- jordbruksprodukter,
avgift på vissa lagen (1982:349) om
jordbruksprodukter, återvinning av dryc-
lagen (1982:349) om kesförpackningar av
återvinning av dryc- aluminium.
kesförpackningar av
aluminium.
Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats
med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag
gäller dock den bestämmelsen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
1 §1
Beskattningsmyn- Beskattningsmyn-
dighetens be- dighetens be-
skattningsbeslut i en skattningsbeslut i en
fråga som kan ha bety- fråga som kan ha bety-
delse för beskattningen delse för beskattningen
samt beslut om anstånd samt beslut om anstånd
med att lämna deklara- med att lämna deklaration
tion eller betala eller betala skatt, om
skatt, om uppdelning av uppdelning av
skattebetalning, om skattebetalning, om
återbetalning av skatt återbetalning av skatt
och om att avvisa en och om att avvisa en
begäran om omprövning begäran om omprövning
av beskattningsbeslut av beskattningsbeslut får
får överklagas hos överklagas hos länsrätten
länsrätten av den skatt- av den skattskyldige
skyldige och, i fråga om och, i fråga om skatter
skatter och avgifter och avgifter enligt
enligt 1 kap. 1 § första 1 kap. 1 § första stycket
stycket 1, av Riks- 1, av Riksskatteverket
skatteverket samt, i samt, i övriga fall, av
fråga om avgifter enligt det allmänna ombudet.
1 kap. 1 § första stycket
2, av det allmänna om-
budet.
Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansökan om
förhandsbesked får inte överklagas.
Skattemyndighetens övriga beslut enligt denna lag överklagas hos
Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

1 Senaste lydelse 1993:462.
9 §2
Bestämmelserna i 6 kap. Bestämmelserna i 6 kap.
10, 13, 14 samt 17-24 §§ 10, 13, 14 samt 17-24 §§
taxeringslagen taxeringslagen
(1990:324) gäller i (1990:324) gäller i
tillämpliga delar för mål tillämpliga delar för mål
enligt denna lag. Vad enligt denna lag. Vad
som i taxeringslagen som i taxeringslagen sägs
sägs om Riksskatteverket om Riksskatteverket
skall i fråga om skall i tillämpliga fall
avgifter enligt 1 kap. gälla det allmänna om-
1 § första stycket 2 gälla budet. I fråga om skatter
det allmänna ombudet. I och avgifter enligt
fråga om skatter och av- 1 kap. 1 § första stycket
gifter enligt 1 kap. 1 § 1 gäller dessutom 6 kap.
första stycket 1 gäller 11, 12, 15 och 16 §§
dessutom 6 kap. 11, 12, taxeringslagen i
15 och 16 §§ taxeringsla- tillämpliga delar.
gen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande
i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1993:462.

2.9 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande
lydelse.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse
prop. 1994/95:146

1 §
Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt
1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och
rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags
tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om
ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)
om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577)
om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219)
om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig
förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och
pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild vinstskatt, lagen (1989:471) om
investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten, lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m. fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskost-
nader, lagen (1993:1537) om expansionsmedel,
2. lagen (1928:376) om 2. lagen (1928:376) om
skatt på lotterivinster, skatt på lotterivinster,
lagen (1941:251) om lagen (1941:251) om
särskild varuskatt, särskild varuskatt, lagen
lagen (1957:262) om (1957:262) om allmän
allmän energiskatt, energiskatt, lagen
lagen (1961:372) om (1961:372) om
bensinskatt, lagen bensinskatt, lagen
(1961:394) om (1961:394) om
tobaksskatt, stämpel- tobaksskatt, stämpel-
skattelagen (1964:308), skattelagen (1964:308),
lagen (1972:266) om lagen (1972:266) om
skatt på annonser och skatt på annonser och
reklam, lagen reklam, lagen (1972:820)
(1972:820) om skatt på om skatt på spel, lagen
spel, lagen (1973:37) (1973:37) om avgift på
om avgift på vissa vissa
dryckesförpackningar, dryckesförpackningar,
vägtrafikskattelagen vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:601), lagen
(1973:1216) om särskild (1973:1216) om särskild
skatt för oljeprodukter skatt för oljeprodukter
och kol, bilskrot- och kol, bilskrot-
ningslagen (1975:343), ningslagen (1975:343),
lagen (1976:338) om lagen (1976:338) om
vägtrafikskatt på vissa vägtrafikskatt på vissa
fordon, som icke är fordon, som icke är
registrerade i riket, registrerade i riket,
lagen (1977:306) om lagen (1977:306) om
dryckesskatt, lagen dryckesskatt, lagen
(1978:69) om för- (1978:69) om för-
säljningsskatt på säljningsskatt på
motorfordon, lagen motorfordon, lagen
(1978:144) om skatt på (1978:144) om skatt på
vissa resor, lagen vissa resor, lagen
(1982:691) om skatt (1982:691) om skatt
på vissa kassettband på vissa kassettband,
lagen (1982:1200) om lagen (1982:1200) om
skatt på video- skatt på video-
bandspelare, lagen bandspelare, lagen
(1982:1201) om skatt på (1982:1201) om skatt på
viss elektrisk kraft, viss elektrisk kraft,
lagen (1983:1053) om lagen (1983:1053) om
skatt på omsättning av skatt på omsättning av
vissa värdepapper, lagen vissa värdepapper, lagen
(1983:1104) om särskild (1983:1104) om särskild
skatt för elektrisk skatt för elektrisk kraft
kraft från kärnkraftverk, från kärnkraftverk, lagen
lagen (1984:351) om (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen totalisatorskatt, lagen
(1984:355) om skatt på (1984:355) om skatt på
vissa vissa
dryckesförpackningar, dryckesförpackningar,
lagen (1984:404) om lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, inskrivningsmyndigheter,
lagen (1984:405) om lagen (1984:405) om
stämpelskatt på aktier, stämpelskatt på aktier,
lagen (1984:409) om lagen (1984:409) om
avgift på gödselmedel, skatt på gödselmedel,
lagen (1984:410) om lagen (1984:410) om
avgift på skatt på bekämpningsmedel,
bekämpningsmedel, lagen lagen (1984:852) om
(1984:852) om lagerskatt på
lagerskatt på viss bensin,
viss bensin, fordonsskattelagen
fordonsskattelagen (1988:327), lagen
(1988:327), lagen (1988:328) om
(1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordonsskatt på utländska fordon, lagen
fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt
(1988:1567) om på inrikes flygtrafik,
miljöskatt på inrikes lagen (1990:582) om
flygtrafik, lagen koldioxidskatt, lagen
(1990:582) om (1990:587) om
koldioxidskatt, lagen svavelskatt, lagen
(1990:587) om (1990:613) om miljöavgift
svavelskatt, lagen på utsläpp av kväveoxider
(1990:613) om vid energiproduktion,
miljöavgift på utsläpp av lagen (1990:662) om
kväveoxider vid energi- skatt på vissa premiebe-
produktion, lagen talningar, lagen
(1990:662) om skatt på (1990:1087) om
vissa premiebe- lagerskatt på vissa
talningar, lagen oljeprodukter, lagen
(1990:1087) om (1990:1427) om särskild
lagerskatt på vissa premieskatt för
oljeprodukter, lagen grupplivförsäkring, m.m.,
(1990:1427) om särskild lagen (1991:1482) om
premieskatt för lotteriskatt, lagen
grupplivförsäkring, m.m., (1991:1483) om skatt på
lagen (1991:1482) om vinstsparande m.m.,
lotteriskatt, lagen lagen (1992:1479) om
(1991:1483) om skatt på lagerskatt på viss
vinstsparande m.m., bensin, lagen
lagen (1992:1479) om (1992:1438) om
lagerskatt på viss dieseloljeskatt och
bensin, lagen användning av vissa
(1992:1438) om oljeprodukter, lagen
dieseloljeskatt och (1992:1439) om
användning av vissa lagerskatt på dieselolja,
oljeprodukter, lagen mervärdesskattelagen
(1992:1439) om (1994:200), lagen
lagerskatt på (1994:1704) om
dieselolja, lageravgift på vissa
mervärdesskattelagen jordbruksprodukter,
(1994:200), lagen lagen (1994:1563) om
(1994:1704) om tobaksskatt, lagen
lageravgift på vissa (1994:1564) om
jordbruksprodukter, alkoholskatt, lagen
lagen (1994:1563) om (1994:1776) om skatt på
tobaksskatt, lagen energi,
(1994:1564) om
alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på
energi,
3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse
prop. 1994/95:146

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt
som avses i uppbördslagen (1953:272).
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den
ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1072) om
förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse
prop. 1994/95:146

1 §
Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran på
1. skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272),
samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner
och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624),
lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig
förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och
pensionsstiftelser, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
2. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
3. skatt eller avgift 3. skatt eller avgift
enligt lagen (1928:376) enligt lagen (1928:376)
om skatt på lotterivins- om skatt på lotterivins-
ter, lagen (1941:251) ter, lagen (1941:251) om
om särskild varuskatt, särskild varuskatt, lagen
lagen (1957:262) om (1957:262) om allmän
allmän energiskatt, energiskatt, lagen
lagen (1961:372) om (1961:372) om
bensinskatt, lagen bensinskatt, lagen
(1961:394) om (1961:394) om
tobaksskatt, stäm- tobaksskatt, stäm-
pelskattelagen pelskattelagen
(1964:308), lagen (1964:308), lagen
(1972:266) om skatt på (1972:266) om skatt på
annonser och reklam, annonser och reklam,
lagen (1972:820) om lagen (1972:820) om
skatt på spel, lagen skatt på spel, lagen
(1973:37) om avgift på (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpack- vissa dryckesförpack-
ningar, lagen ningar, lagen
(1973:1216) om särskild (1973:1216) om särskild
skatt för oljeprodukter skatt för oljeprodukter
och kol, och kol,
bilskrotningslagen bilskrotningslagen
(1975:343), lagen (1975:343), lagen
(1977:306) om (1977:306) om
dryckesskatt, lagen dryckesskatt, lagen
(1978:69) om (1978:69) om försäljnings-
försäljningsskatt på skatt på motorfordon,
motorfordon, lagen lagen (1978:144) om
(1978:144) om skatt på skatt på vissa resor,
vissa resor, lagen lagen (1982:691) om
(1982:691) om skatt på skatt på vissa
vissa kassettband, kassettband, lagen
lagen (1982:1200) om (1982:1200) om skatt på
skatt på vid- videobandspelare, lagen
eobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på
(1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft,
viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om
lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av
skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen
vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild
(1983:1104) om särskild skatt för elektrisk
skatt för elektrisk kraft kraft
från kärnkraftverk, lagen från kärnkraftverk, lagen
(1984:351) om (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen totalisatorskatt, lagen
(1984:355) om skatt på (1984:355) om skatt på
vissa vissa
dryckesförpackningar, dryckesförpackningar,
lagen (1984:404) om lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid stämpelskatt vid
inskrivnings- inskrivningsmyndigheter,
myndigheter, lagen lagen (1984:405) om
(1984:405) om stämpelskatt på aktier,
stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om
lagen (1984:410) om skatt på gödselmedel,
avgift på lagen (1984:410) om
bekämpningsmedel, lagen skatt på bekämpningsmedel,
(1984:852) om lagen (1984:852) om
lagerskatt på viss lagerskatt på viss
bensin, lagen bensin, lagen
(1988:1567) om (1988:1567) om miljöskatt
miljöskatt på inrikes på inrikes flygtrafik,
flygtrafik, lagen lagen (1990:582) om
(1990:582) om koldioxidskatt, lagen
koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavel-
(1990:587) om svavel- skatt, lagen (1990:613)
skatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp
om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid
av kväveoxider vid energiproduktion, lagen
energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på
(1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar,
vissa premiebetal- lagen (1990:1087) om
ningar, lagen lagerskatt på vissa
(1990:1087) om oljeprodukter, lagen
lagerskatt på vissa (1990:1427) om särskild
oljeprodukter, lagen premieskatt för
(1990:1427) om särskild grupplivförsäkring, m.m.,
premieskatt för lagen (1991:1482) om
grupplivförsäkring, m.m., lotteriskatt, lagen
lagen (1991:1482) om (1991:1483) om skatt på
lotteriskatt, lagen vinstsparande m.m.,
(1991:1483) om skatt på lagen (1992:1479) om
vinstsparande m.m., lagerskatt på viss
lagen (1992:1479) om bensin, lagen
lagerskatt på viss (1992:1438) om
bensin, lagen dieseloljeskatt och
(1992:1438) om användning av vissa
dieseloljeskatt och oljeprodukter, lagen
användning av vissa (1992:1439) om
oljeprodukter, lagen lagerskatt på dieselolja,
(1992:1439) om lagen (1994:1563) om
lagerskatt på tobaksskatt, lagen
dieselolja, lagen (1994:1564) om
(1994:1563) om tobaks- alkoholskatt, lagen
skatt, lagen (1994:1776) om skatt på
(1994:1564) om energi,
alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på
energi,
4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1976:339) om
saluvagnsskatt, fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordonsskatt
på utländska fordon,
5. tull, särskild avgift enligt 39 § tullagen (1973:670) och avgift enligt
lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,
6. avgift enligt lagen 6. avgift enligt lagen
(1967:340) om (1967:340) om
prisreglering på prisreglering på
jordbrukets område, jordbrukets område, lagen
lagen (1974:226) om (1974:226) om
prisreglering på fiskets prisreglering på fiskets
område, lagen (1984:409) område, lagen (1990:615)
om avgift på gödselmedel, om avgifter på vissa
lagen (1990:615) om jordbruksprodukter m.m.,
avgifter på vissa lagen (1990:616) om
jordbruksprodukter m.m. införande av lagen
och lagen (1990:616) om (1990:615) om avgifter på
införande av lagen vissa jordbruksprodukter
(1990:615) om m.m. och
Föreslagen lydelse
Lydelse enligt
prop. 1994/95:146
lagen (1994:1704) om
avgifter på vissa lageravgift på vissa
jordbruksprodukter m.m. jordbruksprodukter,
och lagen (1994:1704)
om lageravgift på vissa
jordbruksprodukter,
7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
8. avgift enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område.
Förmånsrätten omfattar ej dröjsmålsavgift och liknande avgift som utgår vid
försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller
avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

3 Ärendet och dess beredning

Harmoniserade regler gäller sedan den 1 januari 1993 inom EU för beskattningen
av alkohol och alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror samt mineraloljor.
Medlemsstaternas skilda tolkningar av speciellt de särskilda förfarandereglerna
har lett till praktiska problem i samband med hanteringen av de harmoniserade
varuslagen inom gemenskapen. Det arbete som inom EU pågått i syfte att skapa
enklare och klarare regler har resulterat i att rådet i december 1994 har
antagit ett direktiv om ändring i och tillägg till de aktuella direktiven
(direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om
allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av
strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om
tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor). Medlemsstaterna skall
senast den 1 juli 1995 ha gjort de ändringar i sina nationella lagstiftningar
som är nödvändiga för att följa direktivet.
Sveriges Industriförbund och Plast- och Kemibranscherna har i skrivelser till
regeringen hemställt att möjligheter öppnas för andra näringsidkare än
upplagshavare att köpa obeskattad teknisk sprit.
I propositionen föreslås dels harmonisering av de svenska tobaks-, alkohol- och
energiskattelagarna med direktiv 94/74/EG, dels de författningsändringar som
hänför sig till de nämnda skrivelserna. Vidare behandlas vissa ändringar av
förfarandereglerna för beskattningen av bekämpningsmedel och gödselmedel samt
avgiften på utsläpp av kväveoxider. Härutöver föreslås att lågbeskattad
dieselolja övergångsvis får användas för drift av båtar och att beräkningssättet
för indexuppräkningen av tobaksskatten modifieras.
Utformningen av författningsförslagen har skett i samråd med Riksskatteverket.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 2 mars 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över de
lagförslag som finns i bilaga 1. Lagrådets yttrande finns i bilaga 2.
Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag. Därutöver har vissa
redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Vidare har tillägg gjorts i 2 kap.
3 § och en ny övergångsbestämmelse föreslagits till lagen (1994:1776) om skatt
på energi, ett tillägg gjorts i 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt och ett
tillägg gjorts i 20 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt en ny bestämmelse,
31 b §, införts i samma lag. Dessa tillägg är av sådan enkel beskaffenhet att
Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Förfarandet vid beskattningen av mineraloljor
samt alkohol- och tobaksvaror

Regeringens förslag: Förfarandereglerna beträffande beskattningen av mine-
raloljor samt alkohol- och tobaksvaror anpassas till ett nyligen antaget
EG-direktiv.
Skälen för regeringens förslag: Förfarandet vid beskattningen av alkohol, tobak
och mineraloljor regleras i direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om
allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor. Ändringar i och tillägg till detta direktiv har
gjorts genom direktiv 92/108/EEG av den 14 december 1992.
Rådet har vidare under 1992 utfärdat olika direktiv om skattebaser och
skattesatser för de nämnda punktskatteområdena. Dessa direktiv innehåller
detaljerade definitioner av de skattebelagda produkterna alkohol, tobak och
mineraloljor samt innehåller också föreskrifter t.ex. om skattereduktion och om
undantag från beskattning vid viss typ av användning. Vad gäller
mineraloljeområdet regleras skattebasen i direktiv 92/81/EEG, medan bestämmelser
om minimiskattesatser för mineraloljeprodukter finns i direktiv 92/82/EEG.
Ändringar i och tillägg till direktiv 92/81/EEG har gjorts genom det tidigare
nämnda direktiv 92/108/EEG.
I de nya lagarna om tobaksskatt (1994:1563), alkoholskatt (1994:1564) och skatt
på energi (1994:1776), som har trätt i kraft den 1 januari 1995, har gjorts de
anpassningar till de direktiv som var nödvändiga vid ett svenskt medlemskap i
EU.
I det följande behandlas harmoniseringen av de svenska tobaks-, alkohol- och
energiskattelagarna med det direktiv rörande ändringar och tillägg till de
aktuella direktiven som nyligen antagits av rådet (direktiv 94/74/EG, EGT nr
L 365, 31.12.1994, s. 46).
Förslag lämnas i huvudsak endast i sådana fall där direktivet innehåller krav
på anpassning av den svenska lagstiftningen. I de fall där direktivet innehåller
fakultativa bestämmelser lämnas i flertalet fall inga förslag i denna
proposition. I vad mån dessa bestämmelser bör föranleda en harmonisering av den
svenska lagstiftningen är föremål för fortsatta överväganden.
De föreslagna ändringarna av de förfaranderegler som gäller för alkohol, tobak
och mineraloljor syftar i vissa fall till att förenkla den enskilde
näringsidkarens hantering av varorna. Detta gäller t.ex. möjligheten att
transportera en vara under skattesuspension utan att den slutlige mottagaren är
känd när varan lämnar upplagshavarens skatteupplag. I andra fall motiveras
förslagen av önskemål att underlätta skattekontrollen. Exempel på sådana fall är
kravet på att ett förenklat ledsagardokument även skall upprättas vid transport
mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG-land samt att
beskattningsmyndigheten skall attestera vissa varuförluster som konstateras i
Sverige.
Förslagen redovisas i detalj i författningskommentaren till ändringarna i lagen
om skatt på energi.

5 Omfattningen av EG:s förfaranderegler på
mineraloljeområdet

Regeringens förslag: Det direkt skattepliktiga området för mineraloljor utvidgas
till att omfatta även vissa mineraloljor som mer sällan används som motorbränsle
eller för uppvärmning.
Skälen för regeringens förslag: I den nya lagen om skatt på energi har det
direkt skattepliktiga området begränsats så att endast produkter som typiskt
sett används som motorbränslen eller för uppvärmning omfattas av skatteplikten.
Det gäller bensin, dieselolja, eldningsolja, fotogen, gasol och metan. Dessa
produkter omfattas av det EG-anpassade beskattningsförfarandet.
Förfarandebestämmelserna innehåller bl.a. regler om att hantering av produkterna
under skattesuspension skall ske i särskilda skatteupplag och att förflyttning
av varor inom ramen för suspensionsordningen får ske endast mellan skatteupplag
samt att varorna skall följas av särskilda ledsagardokument vid handel mellan
olika medlemsstater.
Förutom de direkt skattepliktiga produkterna tas även skatt ut på andra
bränslen. Det gäller, i enlighet med gemenskapsrätten, samtliga produkter som
används för motordrift och i princip samtliga flytande och gasformiga kolväten
som används för uppvärmning. Dessa övriga produkter omfattas dock inte av den
särskilda hanteringsordningen och blir skattepliktiga enbart då de används som
motorbränsle eller för uppvärmningsändamål.
Omfattningen av de nämnda förfarandereglerna har tillämpats olika av EU:s
medlemsländer, vilket lett till praktiska problem i samband med hanteringen av
mineraloljor inom gemenskapen. Huvuddelen av medlemsstaterna har tillämpat
reglerna endast på de mineraloljor för vilka minimiskattesatser har fastlagts.
Detta är en tolkning som valts vid utformningen av den svenska lagen om skatt på
energi. Vissa medlemsstater har dock hävdat att förfarandereglerna skulle
tillämpas på samtliga produkter som definieras som mineraloljor i artikel 2.1 i
direktiv 92/81/EEG, oavsett om de är avsedda att användas för skattepliktiga
användningsområden - dvs. motordrift eller uppvärmning - eller för andra
ändamål, t.ex. som lösningsmedel.
I direktiv 94/74/EG har nu ett förtydligande gjorts, av innebörd att
förfarandereglerna skall tillämpas på en rad uppräknade mineraloljor. Det rör
sig om de bränslen för vilka minimiskattesatser har lagts fast, dvs. bensin,
dieselolja, eldningsolja, fotogen, gasol och metan, men även vissa andra
produkter. Den sistnämnda gruppen innefattar produkter vars huvudsakliga använd-
ningsområden är andra än motordrift eller uppvärmning. Som exempel kan nämnas
bensen, toluen, xylen samt petroleumnafta och annan specialnafta. Vad gäller
petroleumnafta m.fl. produkter skall dock förfarandereglerna tillämpas endast
vid bulkleveranser.
Begränsningen av det direkt skattepliktiga området - och därmed även
tillämpningsområdet för EG:s beskattningsordning - innebar en förenkling av den
svenska energiskattelagstiftningen. Det nu antagna direktivet medför dock att
den särskilda beskattningsordningen måste utvidgas till att omfatta produkter
som nyligen undantagits från det direkt skattepliktiga området. Regeringen
föreslår att så sker. Författningsförslaget i den delen kommenteras närmare i
författningskommentaren.

6 Motorbränsle i fordonstankar på fordon som
används yrkesmässigt

Regeringens förslag: Skatt skall inte tas ut för mineraloljor som förs in till
Sverige i normala bränsletankar på yrkesfordon i avsikt att användas för drift
av fordonet.
Skälen för regeringens förslag: Den som till Sverige från ett annat EG-land för
in eller tar emot leverans av oljeprodukter är, vare sig bränslet används privat
eller yrkesmässigt, skyldig att betala skatt för det. Dessa bestämmelser grundar
sig på gemenskapsrätten och infördes från årsskiftet 1994/1995 i den nya lagen
om skatt på energi. Även en näringsidkare är således skyldig att betala skatt
för motorbränsle som han för in till Sverige i den vanliga bränsletanken på
t.ex. en lastbil.
I syfte att inte hindra den fria rörligheten inom gemenskapen har en ny
bestämmelse införts i direktiv 92/81/EEG genom direktiv 94/74/EG. Av
bestämmelsen framgår att mineraloljor som frigjorts för konsumtion - och alltså
i normalfallet beskattats - i en medlemsstat, inte skall beskattas i en annan
medlemsstat under vissa förutsättningar. Bränslet skall finnas i normaltankar på
kommersiella motorfordon och skall vara avsett att under transporten användas
som bränsle i dessa fordon eller för att driva de system som hör till
specialcontainrar på fordonet. Regeringen föreslår att en bestämmelse av
aktuellt innehåll införs i lagen om skatt på energi. I författningskommentaren
utvecklas förslaget mer i detalj i anslutning till 4 kap. 1 § och vissa
uttalanden görs där även om vad som bör avses med normala bränsletankar samt
specialcontainrar.

7 Skattefrihet för varor som förvärvas av
diplomater m.fl.

Regeringens förslag: Skattefrihet införs för alkohol- och tobaksvaror som
förvärvas av diplomater m.fl. Dessa grupper ges också möjlighet att skattefritt
förvärva alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljor från andra EG-länder.
Bakgrunden till regeringens förslag: Varken Wienkonventionen eller andra
allmänna internationella överenskommelser behandlar frågor om skattefrihet för
diplomater, internationella organisationer m.fl. (i fortsättningen diplomater)
när det gäller punktskatteområdet. Gemenskapsrätten innehåller vissa regler om
skattefrihet av detta slag (se artikel 23 i direktiv 92/12/EEG). Värdlandet
avgör dock i vad mån skattefrihet är tillåten.
De nuvarande svenska reglerna omfattar skattefrihet för energiskatt och
koldioxidskatt på bränslen. Undantag från beskattning sker genom ett
återbetalningssystem.
Skälen för regeringens förslag: Av det nyligen antagna direktiv 94/74/EG följer
att diplomater skall ges möjlighet att ta emot varor under skattesuspension,
dvs. utan att skattskyldighet inträder. En förutsättning är att varorna under
transporten följs av såväl ledsagardokument som ett särskilt intyg. Regeringen
föreslår att den svenska lagstiftningen ändras så att förutsättningar skapas för
sådan skattefri införsel av varor från annat EG-land respektive skattefri
utförsel av varor till diplomater i andra EG-länder. I anledning av dessa
förändringar bör även skattefriheten för berörda grupper utvidgas till att avse
alkohol- och tobaksvaror.
I den mån in- eller utförsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljor
avsedda för diplomatanvändning har förekommit från den 1 januari 1995, dvs. den
tidpunkt då Sverige blev medlem i EU, bör inte skatt tas ut i Sverige. Vad
gäller förvärv av alkohol- och tobaksvaror inom Sverige bör återbetalning kunna
ske för förvärv fr.o.m. den 1 januari 1995. De nu föreslagna ändringarna i
lagarna om alkoholskatt och tobaksskatt samt om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i EU bör också tillämpas
på införsel som skett efter den 1 januari 1995. Vad gäller mineraloljeområdet
kan återbetalning av skatt ske med stöd av nuvarande bestämmelser. Någon
ytterligare reglering är därför inte nödvändig.

8 Beskattningen av dieselolja i båtar

Regeringens förslag: Lågbeskattad, märkt, olja får under en övergångsperiod fram
till och med den 31 augusti 1995 användas i båtar.
Bakgrunden till regeringens förslag: Enligt gemenskapsrätten skall
medlemsstaterna tillämpa samma skattesats för ett visst drivmedel - t.ex.
dieselolja - oavsett om bränslet används för drift av motorfordon eller fartyg.
Den lägre skattenivån som tidigare gällde för olja som förbrukas i fritidsfartyg
kunde alltså inte behållas vid ett svenskt medlemskap i EU.
Enligt den nya lagen om skatt på energi, som trädde i kraft den 1 januari 1995,
skall den högre energiskattesatsen tas ut för olja som förbrukas i fartyg som
används för privata ändamål. Skattefrihet gäller alltjämt för olja som förbrukas
i fartyg som används yrkesmässigt. Någon generell möjlighet finns inte till
skattefria inköp av bränsle för yrkesmässig förbrukning i båtar. Högbeskattad,
omärkt, olja skall användas i båtar och skattefrihet vid yrkesmässig användning
åstadkoms genom återbetalning av skatten i efterhand.
Märkt olja får alltså från och med den 1 januari 1995 inte användas i båtar. En
särskild avgift om 10 000 kr påförs den som vid kontroll anträffas med märkt
olja i bränsletank på båten.
Skälen för regeringens förslag: Fram till årsskiftet 1994/95 kunde
lågbeskattad, märkt, olja användas i båtar. Det är vanligt förekommande att
fritidsbåtsägare i samband med att båten läggs upp för vintern fyller
bränsletanken i syfte att minska kondensbildningen. Detta innebär att flertalet
fritidsbåtstankar nu är fyllda med märkt olja. Sedan årsskiftet gäller att
omärkt olja skall användas i båtar. Det medför praktiska problem för
fritidsbåtsägarna. För att minimera dessa problem bör under en lagom lång
övergångstid tillåtas att bränslet trots märkningen skall få förbrukas för drift
av båten. Denna period bör lämpligen omfatta tiden fram till och med den
31 augusti 1995.

9 Tidpunkten för omräkning av skatten på
tobaksvaror

Regeringens förslag: Förhållandet mellan prisläget i september månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994 läggs till
grund för den omräkning av skattebeloppen på tobaksvaror som enligt
tobaksskattelagen skall ske för kalenderåren 1996 till och med 1998.
Skälen för regeringens förslag: Hösten 1993 beslutades att bl.a. tobaksskatten,
för vart och ett av kalenderåren 1995 till och med 1998, årligen utan riksdagens
medverkan skall omräknas så att skattesatserna följer den allmänna prisnivån
(prop. 1993/94:25, bet. 1993/94:FiU1, rskr. 1993/94:100, SFS 1993:1512).
Reglerna härom överfördes också till den nya tobaksskattelagen som trädde i
kraft den 1 januari 1995 (SFS 1994:1563). Den allmänna prisutvecklingen skall
mätas genom förändringar i prisläget i oktober månad året närmast före det år
beräkningen avser och prisläget i oktober 1994. När det gäller skatten på
cigaretter skall uppräkningen avse styckeskatten men inte den värdebestämda
delen av skatten. Regeringen skall före november månads utgång fastställa de
omräknade skattebelopp som skall tas ut för påföljande kalenderår.
Skatten på cigaretter skall fr.o.m. den 1 januari 1996 tas ut med 52 öre per
styck, omräknat med förändringar i det allmänna prisläget, och 15,2 procent av
detaljhandelspriset. Med detaljhandelspris avses i detta fall varje
cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och
annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset skall fastställas av
tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras
från tredje land, av importören. Cigaretter får fr.o.m. den 1 januari 1996 inte
säljas till högre pris än detaljhandelspriset och cigarettförpackningarna skall
förses med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset.
För att möjliggöra för den som är skyldig att förse cigarettförpackningarna med
uppgift om detaljhandelspris att göra detta till den 1 januari påföljande år,
bör en ändring av tidpunkterna för beräkningen av förändringarna i det allmänna
prisläget göras. Regeringen föreslår därför att den årliga omräkningen av
tobaksskattebeloppen skall avse förhållandet mellan prisläget i september månad
året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994.
Regeringens fastställande av de omräknade skattebeloppen skall därvid ske före
oktober månads utgång. Ändringen bör göras i 42 § lagen om tobaksskatt.

10 Leverans av teknisk sprit mot försäkran

Regeringens förslag: Möjligheter skapas för näringsidkare att mot försäkran köpa
teknisk sprit utan alkoholskatt för användning i tillverkningsprocesser.
Skälen för regeringens förslag: Enligt gällande alkoholskatteregler inträder
inte skattskyldighet för en upplagshavare om alkoholen används till vissa i
lagen angivna ändamål. Skattskyldighet inträder t.ex. inte för alkohol som
används i vissa tillverkningsprocesser. Den som inte är upplagshavare och
använder alkohol i sådana tillverkningsprocesser får enligt gällande regler köpa
beskattad alkohol och sedan begära återbetalning av skatten hos beskattnings-
myndigheten. Återbetalning sker kvartalsvis om skattebeloppet för kvartalet
uppgår till minst 1 500 kronor.
Gällande återbetalningssystem har visat sig medföra stora likviditetsproblem
för många företag. Det rör sig här om företag som är slutanvändare av alkoholen
och som har tillstånd från Läkemedelsverket
enligt reglerna i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. att köpa
teknisk sprit för sin tillverkning. Med teknisk sprit avses enligt dessa regler
sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt,
vetenskapligt eller annat likartat ändamål. I flera andra EU-länder har sådana
företag möjlighet att från upplagshavare köpa obeskattad teknisk sprit efter
tillstånd från beskattningsmyndigheten.
Med anledning av de problem som det gällande systemet har medfört för många
företag anser regeringen att det är nödvändigt att införa regler som gör det
möjligt för en tillverkare att köpa obeskattad teknisk sprit i de fall som avses
i 20 § första stycket e-i lagen om alkoholskatt. Den nuvarande punkten i bör
samtidigt delas upp i två punkter för att få bättre överensstämmelse med
reglerna i artikel 27 i direktiv 92/83/EEG. Ett försäkranssystem tillämpas i dag
enligt lagen om energiskatt och ett motsvarande system bör kunna tillämpas i de
nu aktuella fallen. Reglerna bör utformas så att tillverkaren skall lämna en
försäkran till leverantören om att alkoholen skall användas till sådant ändamål
som avses i 20 § första stycket e-j lagen om alkoholskatt, samtidigt som det bör
krävas att tillverkaren uppvisar ett giltigt tillståndsbevis om inköp av teknisk
sprit från Läkemedelsverket. Reglerna bör endast gälla för de tillverkare som
för ett kalenderår har fått tillstånd från Läkemedelsverket att köpa minst 25 kg
teknisk sprit. För det fall att tillverkaren skulle använda alkoholen till ett
annat, skattepliktigt, ändamål bör denne själv bli skattskyldig och betala skatt
för alkoholen. Regeringen föreslår att bestämmelser av aktuellt innehåll införs
i lagen om alkoholskatt. Regeringen avser att noggrant följa utvecklingen på
detta område och vid behov återkomma med förslag till ändringar i det nu
föreslagna försäkranssystemet.
De nya bestämmelsena bör träda i kraft den 1 juli 1995 men tillämpas från och
med den 1 juni 1995.

11 Skatt på bekämpningsmedel och gödselmedel

Regeringens förslag: Lagarna om avgift på bekämpningsmedel och gödselmedel
föreslås få den numera adekvata benämningen lag om skatt på bekämpningsmedel
resp. gödselmedel. Härutöver anpassas reglerna för avdrag till de som nu gäller
för övriga punktskatter. Lagen om avgift på gödselmedel skall fortsättningsvis
administreras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län och i övrigt anpassas till
vårt EU-medlemskap.
Skäl för regeringens förslag: De förhållandevis stora höjningarna av avgifterna
på bekämpningsmedel och gödselmedel som trädde i kraft i november 1994 (prop.
1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126, SFS 1994:1706 och 1707) har
inneburit att dessa inte längre kan karakteriseras som avgifter utan är skatter.
Lagarna föreslås därför få den adekvata benämningen skatt. Vidare föreslås att
avdragsbestämmelserna anpassas till de som i allmänhet numera gäller för
punktskatter. Detta innebär att avdraget för kundförluster slopas. Lagen om
avgift på gödselmedel föreslås dessutom EU-anpassad på så sätt att uppbörd inte
längre skall ske vid gränspassering. Uppbördssystemet som bygger på att uppbörd
sker vid gränspassering kan efter vårt medlemskap i EU inte längre behållas. Det
uppbördssystem som redan gäller för bekämpningsmedel och som inte kräver
gränskorrigeringar föreslås gälla också för gödselmedel. På samma sätt som redan
gäller för bekämpningsmedel och i likhet med vad som gäller för andra
punktskatter bör skattens administration överföras från Jordbruksverket till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Slutligen bör vissa hänvisningar till den
upphävda tulltaxan i stället avse den nya tullnomenklaturen.
Härutöver bör erforderliga ändringar göras i lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter, skattebrottslagen (1971:69) och lagen (1971:1072) om
förmånsberättigade skattefordringar m.m.

12 Förfaranderegler för kväveoxidavgift

Regeringens förslag: För att förtydliga allmänna ombudets roll i fråga om uttag
av kväveoxidavgift görs vissa ändringar i lagen om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion och i lagen om punktskatter och pris-
regleringsavgifter. Statens naturvårdsverk skall meddela beslut om
förhandsbesked vad gäller kväveoxidavgift.
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna om kväveoxidavgift i lagen
(1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
anknyter till förfarandereglerna i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter (LPP). Således gäller enligt 6 § avgiftslagen att LPP i
sin helhet är tillämplig på kväveoxidavgiften utom när det gäller bestämmelserna
om särskilda avgifter i 7 kap. Statens naturvårdsverk är beskattningsmyndighet
och den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos verket. Ett allmänt
ombud har utsetts hos Naturvårdsverket för att föra det allmännas talan i mål
eller ärenden om kväveoxidavgift.
År 1993 genomfördes vissa ändringar i LPP som bland annat innebar att den
allmänna ombudsfunktionen hos Riksskatteverket avskaffades (prop. 1992/93:196,
bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336, SFS 1993:462). Ändringarna har medfört
vissa oklarheter när det gäller det allmänna ombudets roll i fråga om
kväveoxidavgift. I 1 kap. 7 § LPP nämns endast de allmänna ombud som skall
finnas hos Jordbruksverket och Fiskeriverket för mål eller ärenden enligt LPP i
vilka dessa myndigheter är beskattningsmyndighet. Särskilda regler om allmänt
ombud finns inte heller i lagen om kväveoxidavgift. Det finns ett behov att
klarlägga att ett allmänt ombud skall finnas även vid tillämpningen av reglerna
om kväveoxidavgift, särskilt när det gäller ombudets rätt till överklagande
enligt 8 kap. 1 § LPP.
Naturvårdsverket har vidare i en skrivelse till regeringen hemställt att
befogenheten att meddela förhandsbesked enligt 6 kap. 1 § LPP i fråga om
kväveoxidavgift skall överföras från Skatterättsnämnden till verket.
Mot den angivna bakgrunden bör 6 § lagen om kväveoxidavgift kompletteras, så
att det av bestämmelsen framgår att allmänt ombud skall utses för mål och
ärenden om kväveoxidavgift. Det bör även anges att Naturvårdsverket skall
meddela förhandsbesked för tillämpningen av lagen. Vidare bör mindre ändringar
göras i reglerna om överklagande i 8 kap. 1 och 9 §§ LPP.

13 Författningskommentar

13.1 Lagen om skatt på energi

1 kap. 3 a §

Bestämmelsen grundar sig på artikel 2 a i direktiv 92/81/EEG som införts genom
direktiv 94/74/EG.
I lagen om skatt på energi tillämpas EG:s särskilda förfaranderegler endast på
direkt skattepliktiga mineraloljor, dvs. bensin, dieselolja, fotogen,
eldningsolja, gasol och metan (bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 1-5).
Den nya artikeln i direktiv 92/81/EEG innebär att förfarandereglerna skall
tillämpas även på vissa andra mineraloljor.
Punkten 1 innefattar bensen, toluen, xylol och vissa blandningar av aromatiska
kolväten. Under punkten 2 faller alla produkter ur avdelning 2710 i tulltaxan,
med undantag för smörjoljor (KN-nr 2710 00 81 - 2710 00 98). Vad gäller pro-
dukter som hänförs till KN-nr 2710 00 21 (petroleumnafta), 2710 00 25 (andra
specialdestillat av lättoljor än petroleumnafta) och 2710 00 59 (vissa
blandningar av mättade kolväten) skall dock förfarandereglerna endast tillämpas
vid bulkleveranser.
Punkten 3 omfattar samtliga petroleumgaser och andra gasformiga kolväten ur
avdelning 2711 i tulltaxan, med undantag för naturgas. KN-nr 2901 10 avser
mättade acykliska kolväten (punkten 4), medan punkten 5 omfattar bensen, toluen,
o-xylen, m-xylen, p-xylen och blandade xylenisomerer.

2 kap. 3 §

I första stycket 1 föreslås en utvidgning av den direkta skatteplikten av
innebörd att denna skall gälla även de mineraloljeprodukter som räknats upp i
den nya 1 kap. 3 a § och inte omfattas av 2 kap. 1 §. De mineraloljeprodukter
som avses i 1 kap. 3 a § är således alltid skattepliktiga, oavsett
användningsområde. Skattefrihet vid viss användning uppnås genom möjligheten att
göra avdrag i deklarationen respektive skattefria inköp mot försäkran eller
ansökan om återbetalning av skatten.
Av första stycket 2 framgår att skatt skall betalas för andra mineral-
oljeprodukter än sådana som räknats upp i 1 kap. 3 a § endast om en sådan
produkt säljs eller förbrukas som motorbränsle eller för uppvärmning.

2 kap. 9 §

I syfte att undanröja tveksamheter vid tillämpningen av paragrafens första
stycke föreslås en tydligare skrivning av författningstexten. Märkt olja får
inte finnas i bränsletank som förser motor på de uppräknade fordonsslagen, dvs.
personbil, lastbil, buss och trafiktraktor, med bränsle. Förbudet gäller oavsett
om bränsletanken är placerad på fordonet eller inte. Avgörande för tillämpningen
är alltså att bränsletanken förser en motor på fordonet med bränsle. Motsvarande
gäller bränsletillförseln till båt.

2 kap. 11 §

Ändringen i första stycket 4 är en följd av att förfarandereglerna föreslås
omfatta en vidare grupp av bränslen än vad som är fallet i dag. Motsvarande
ändringar - dvs. hänvisningen till 2 kap. 1 § första stycket 1-5 ersätts med
1 kap. 3 a § - föreslås i 4 kap. 1 §, 6 kap. 2 § tredje stycket, 5, 6 och 8 §§,
7 kap. 6 § samt 9 kap. 10 §, och kommenteras inte särskilt.
I första stycket 5 föreslås att skattefrihet skall gälla bränsle som levereras
till en mottagare i ett annat EG-land om mottagaren är en diplomatisk eller
konsulär representation eller en medlem av en sådan representation. Detsamma
skall gälla om mottagaren är en internationell organisation med säte i den andra
medlemsstaten. Förslag om att motsvarande bestämmelser skall införas i
mervärdesskattelagen kommer inom kort att föreläggas riksdagen och en hänvisning
bör därför av förenklingsskäl göras till bestämmelsen i den lagen. Bestämmel-
serna grundas på artiklarna 23.1 och 23.1 a i direktiv 92/12/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 94/74/EG.
Värdlandet skall fastställa de villkor och begränsningar som skall gälla för
skattefriheten. De begränsningar i skattefriheten som värdlandet fastställt,
skall gälla även vid förvärv från andra EG-länder. Bränslet skall under
transporten åtföljas av ledsagardokument och intyg om skattefrihet (se 6 kap.
3 § andra stycket).

4 kap. 1 § första stycket och 12 §

Av bestämmelserna framgår vem som skyldig att betala skatt. I 1 § regleras
skattskyldigheten för de produkter för vilka EG:s förfaranderegler tillämpas -
eller med andra ord produkter enligt 1 kap. 3 a § - medan skattskyldigheten för
övriga bränslen anges i 12 §.
Vad gäller den som är skattskyldig för bränslen för vilka en uttrycklig
skattesats inte är angiven i lagen, och som alltså beskattas med stöd av 2 kap.
3 eller 4 §, faller i dag samtliga fall in under skattskyldighetsregeln i 12 §.
Till följd av utvidgningen av förfarandereglernas tilllämpning kan det dock bli
aktuellt att ett bränsle enligt 1 kap. 3 a § beskattas enligt 2 kap. 3 eller
4 §. Skattskyldigheten för ett sådant bränsle bestäms enligt 1 §. Vad gäller
bränslen som beskattas enligt 2 kap. 3 eller 4 § kan 12 § i fortsättningen
endast bli aktuell vad gäller andra produkter än sådana som avses i 1 kap.
3 a §.

4 kap. 1 § tredje stycket 1

Genom direktiv 94/74/EG infördes i direktiv 92/81/EEG en ny artikel 8 a. Av
denna följer att mineraloljor som frigjorts för konsumtion i en medlemsstat och
används som drivmedel i yrkesfordon inte får beskattas i någon annan
medlemsstat. Detta gäller bränsle som transporteras i fordonets normala
bränsletank i avsikt att under transporten användas som drivmedel eller för att
driva de system som hör till specialcontainrar på fordonet.
Av paragrafens första stycke 4 följer att skatt i Sverige skall tas ut i det
aktuella fallet. Detta bör inte gälla. I ett nytt tredje stycke i paragrafen bör
därför anges att skattskyldighet inte föreligger i det aktuella fallet.
I direktivet har vissa uttalanden gjorts om vad som skall avses med begreppen
normal bränsletank respektive specialcontainrar.
Med normala bränsletankar avses
1. tankar som av tillverkaren är fast monterade på alla motordrivna fordon av
samma typ som det aktuella fordonet och vars fasta installation gör det möjligt
att använda bränslet direkt, såväl för framdrivning och, i tillämpliga fall, för
drift av kylsystem och övriga system, och
2. tankar som av tillverkaren är fast monterade på alla specialcontainrar
av samma typ som den aktuella containern och vars fasta installation gör det
möjligt att använda bränslet direkt för att under transporten driva kylsystem
och övriga system som specialcontainrar är utrustade med.
Gastankar som är installerade på motordrivna fordon och avsedda för direkt
användning av gas som bränsle och tankar anslutna till andra system som fordonet
kan utrustas med skall också enligt artikeln anses som normala bränsletankar.
Specialcontainrar definieras i artikeln som containrar som är försedda med en
särskilt utformad anordning för kylsystem, syrsättningssystem, system för
termisk isolering eller andra system.
En lastkombination kan antingen bestå av en lastbil med släpvagn eller av en
dragbil med påhängsvagn. Enligt de begrepp som används i svensk lagstiftning är
i det sistnämnda fallet endast dragbilen ett motorfordon, medan påhängsvagnen
rubriceras som släpvagn. Avsikten med EG:s regel torde dock vara att skatt vid
införsel inte skall tas ut för något bränsle som driver fordonskombinationen
eller förser t.ex. ett kylsystem med bränsle under transporten. I vad mån
kylsystemet är placerat på själva last- eller dragbilen eller släpvagnen bör för
regelns tillämpning sakna betydelse. Skattefriheten vid införsel bör därför
gälla såväl bränsle i bränsletank på motordrivet fordon som bränsle i en tank på
släpvagn som är kopplad till fordonet. En förutsättning är dock att tanken är
fast monterad av tillverkaren och förekommer som sedvanlig utrustning på
samtliga motordrivna fordon, släpvagnar eller containrar av samma slag. Det kan
alltså inte bli aktuellt att med stöd av den aktuella bestämmelsen tillämpa
skattefrihet för bränsle som i fristående fat eller dylikt transporteras in i
Sverige på en släpvagn eller i tankar som särskilt monterats på fordonet för att
möjliggöra transport av större bränslekvantitet än som ryms i fordonskom-
binationens eller containerns sedvanliga bränsletankar.

4 kap. 1 § tredje stycket 2

Bestämmelsen innehåller regler om skattefrihet för bränslen som från ett annat
EG-land transporteras till en diplomat, företrädare för konsulär representation
eller dylikt i Sverige. Gemenskapsrättens regler i detta fall har kommenterats i
anslutning till 2 kap. 11 §.
Enligt nuvarande svenska bestämmelser inträder skattskyldighet vid införseln
och diplomaten kan ansöka om återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §. Den
föreslagna lösningen innebär alltså en administrativ förenkling.

4 kap. 4 §

Krav på att upplagshavaren skall ställa säkerhet vid transport regleras i
paragrafens första stycke. I syfte att förtydliga att det är en upplagshavare i
Sverige som skall ställa säkerhet bör ett smärre språklig justering göras i
inledningen av första stycket.
En säkerhet av det slag som avses i första stycket kan tänkas ha betydelse för
det fall den svenske upplagshavaren undantagsvis skulle bli skyldig att betala
skatt i ett annat EG-land än Sverige. Detta torde bli fallet om exempelvis
bränslet skulle tillgripas genom brott under transporten till en mottagare i ett
annat EG-land och denna förlust konstateras utanför Sverige. Enligt
gemenskapsrätten skall den säkerhet som täcker transporten vara giltig i hela
gemenskapen. I första stycket bör därför "skatten" bytas ut mot "den skatt som
kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land".
I tredje stycket föreslås beskattningsmyndigheten få möjlighet att medge att
upplagshavaren inte behöver ställa säkerhet om bränsleleveransen sker med fartyg
eller via rörledning (pipeline). Den föreslagna möjligheten grundar sig på
artikel 15.3 andra stycket i direktiv 92/12/EEG i dess lydelse enligt direktiv
94/74/EG.

6 kap. 3 §

Första stycket

I paragrafen regleras skyldigheten för en upplagshavare att upprätta ett
ledsagardokument när bränsle transporteras under skattesuspension till en
upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land. En anpassning till det
nyligen antagna EG-direktivet medför att ett ledsagardokument även måste
upprättas vid transport till en annan upplagshavare i Sverige, om transporten
sker via ett annat EG-land. Bestämmelsen finns i artikel 18.6 i direktiv
92/12/EEG i dess lydelse enligt direktiv 94/74/EG.

Andra och tredje styckena

I ett nytt andra stycke i paragrafen föreslås att ledsagardokument även skall
upprättas vid transport av bränsle under skattesuspension till en diplomat eller
dylikt i ett annat EG-land i enlighet med vad som anges i 2 kap. 11 § första
stycket 5. Transporten skall även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet
gäller för bränslet i det andra EG-landet. Ett sådant intyg upprättas av behörig
myndighet i diplomatens värdland.
Det nuvarande andra stycket föreslås utan ändring flyttas till ett tredje
stycke i paragrafen.

Fjärde stycket

Genom direktiv 94/74/EG har artikel 15.5 ändrats och artikel 15.6 tillkommit i
direktiv 92/12/EEG (den hittillsvarande lydelsen av artikel 15.5 framgår av
direktiv 92/108/EEG). Bestämmelserna ingår i det regelsystem som skapats för att
genom bl.a. åtföljande ledsagardokument säkerställa att skatt betalas och
möjliggöra skattekontroll.
I syfte att i någon mån förenkla hanteringen har i direktiv 94/74/EG vissa
justeringar gjorts av bestämmelserna.
Sålunda får enligt artikel 15.5 en avsändande upplagshavare, sedan
ledsagardokumentet upprättats, ändra uppgift i dokumentet om mottagare eller
leveransplats. Den nye mottagaren måste dock vara upplagshavare eller
varumottagare i ett annat EG-land. I fall det rör sig om transport mellan
svenska orter via annat EG-land kan den nye mottagaren även vara annan svensk
upplagshavare. Vid transport direkt mellan två svenska orter krävs inte
ledsagardokument.
Enligt artikel 15.6 får behörig myndighet i den avsändande upplagshavarens
medlemsstat befria upplagshavaren från skyldigheten att i ledsagardokumentet
uppge mottagare och leveransplats, om det rör sig om transport av bränsle med
fartyg och mottagaren inte är känd när transporten påbörjas. Om sådan befrielse
medges skall myndigheten senast när bränslet når sin slutdestination underrättas
om mottagare och leveransplats.
De nu beskrivna möjligheterna bör genomförs i svensk rätt. Regeringen bör ges
rätt att meddela föreskrifter om förfarandet vid ändring och tillägg av
uppgifter i ledsagardokumentet, eftersom detaljföreskrifter av detta slag inte
bör regleras i lag.

6 kap. 4 §

En ny artikel 14.4 i direktiv 92/12/EEG har införts genom direktiv 94/74/EG. I
artikeln regleras vilket förfarande som skall tillämpas vid fastställandet av
andra förluster än sådana som beror på force majeure eller som uppkommit till
följd av varornas beskaffenhet i samband med framställning, bearbetning, lagring
eller transport.
Artikeln föreskriver ett administrativt krångligt system, som avviker från vad
som är brukligt i Sverige. Gemenskapsrätten ger dock inte utrymme för ett
förenklat förfarande, varför ett införande av de aktuella reglerna föreslås i
andra och tredje styckena av paragrafen.
I andra stycket regleras den situation då förluster konstaterats i Sverige,
oavsett var under transporten inom gemenskapen som förlusterna faktiskt har
uppkommit. Beskattningsmyndigheten skall i detta fall på returexemplaret av
ledsagardokumentet attestera att förlusterna har konstaterats.
Om förluster har uppkommit under en transport som sker under skattesuspension
från ett annat EG-land till Sverige, föreslås i tredje stycket att
beskattningsmyndigheten vid ankomsten till Sverige skall ange i vilken
omfattning beskattning skall ske av de förlorade bränslemängderna samt hur
skatten skall beräknas. Om förlusten konstaterats i ett annat EG-land än Sverige
skall beskattningsmyndigheten skicka en kopia av returexemplaret till behörig
myndighet i det landet.
Upplagshavare eller varumottagare som önskar attest av uppkomna
bränsleförluster enligt andra stycket bör omgående efter mottagandet av bränslet
skicka returexemplaret till beskattningsmyndigheten. Den tidsfrist inom vilken
upplagshavare eller varumottagare enligt första stycket skall skicka tillbaka
returexemplaret till avsändaren påverkas inte av att beskattningsmyndigheten
skall attestera vissa förluster.

6 kap. 8 a §

Av artikel 7.4 i direktiv 92/12/EEG framgår att transport av beskattade varor
mellan två medlemsstater skall följas av ett förenklat ledsagardokument. En
bestämmelse om detta finns i 6 kap. 8 §. Genom direktiv 94/74/EG har två nya
artiklar, 7.7 och 7.8, tillkommit. Av dessa framgår att en transport av
beskattat bränsle som sker mellan två orter i samma medlemsland via ett annat
medlemsland skall åtföljas av ett förenklat ledsagardokument. Det krävs vidare
att en lämplig färdväg väljs för transporten.
Enligt bestämmelserna i de nämnda artiklarna skall även avsändaren lämna en
redovisning över varorna till skattemyndigheten i avsändarlandet innan
transporten påbörjas. Slutligen föreskrivs att den som tar emot varorna skall
bekräfta att så skett i enlighet med vad skattemyndigheten på mottagningsorten
bestämmer.
I paragrafen föreslås ett införande i svensk rätt av de redovisade
bestämmelserna om förenklat ledsagardokument, redovisning och bekräftelse på
mottaget gods.

12 kap. 1 §

I paragrafen regleras överklagandet av beslut som inte är beskattningsbeslut. De
uppräknade besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol, vilket innebär
att överklagande av beskattningsmyndighetens beslut skall ske till länsrätten.
Beskattningsmyndigheten kan enligt 2 kap. 9 § fjärde stycket medge att
lågbeskattad olja får användas i båtar. Ett sådant dispensbeslut är inte ett
beskattningsbeslut, vilket innebär att lagen om punktskatter och pris-
regleringsavgifter inte är tillämplig. Detta har till följd bl.a. att det
allmänna saknar både överklaganderätt och partsställning.
Även beskattningsmyndighetens beslut om dispens för användning av lågbeskattad
olja i båtar bör överklagas hos allmän förvaltningsdomstol med talerätt för
Riksskatteverket. Detta framgår av en ny punkt 1 i första stycket.
Beskattningsmyndighetens beslut om godkännande av upplagshavare överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol (se första stycket 2 i den nya lydelsen). Även
beskattningsmyndighetens beslut om registrering som skattskyldig för andra
bränslen än sådana som hanteras av upplagshavare (t.ex. kol och naturgas) bör
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det rör sig alltså om frivillig
registrering eller förbrukning av vissa

gasformiga kolväten i större omfattning (se 6 kap. 10 § andra stycket).
Tillägget framgår av en ny punkt 4 i första stycket.

Punkt 9 i övergångsbestämmelserna till lagen om skatt på energi

Genom den tillagda punkten i övergångsbestämmelserna skjuts ikraftträdandet av
reglerna i 2 kap. 9 § såvitt avser båtar fram till den 1 september 1995.
Bestämmelsen tillämpas retroaktivt från lagens ikraftträdande. Detta innebär att
något förbud inte finns mot användning av märkt olja i båtar under perioden 1
januari - 1 september 1995. Detta gäller oavsett om båten används privat eller
yrkesmässigt.

13.2 Lagarna om skatt på alkohol och tobak

De ändringar som gjorts av förfarandereglerna genom direktiv 94/74/EG gäller
till stor del beskattningen av samtliga harmoniserade varuslag, dvs. förutom
mineraloljor även alkohol- och tobaksvaror. De kommentarer som ovan lämnats i
anslutning till ändringarna i lagen om skatt på energi gäller även för
motsvarande ändringar och tillägg i lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt.
Nedan redovisas aktuella lagrum i lagen om skatt på energi med angivande av var
motsvarande bestämmelser finns i lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt.

Lagen om Lagen om Lagen om
skatt på tobaksskatt alkoholskatt
energi

2 kap. 11 § 21 § 20 §

4 kap. 1 § 9 § 8 §

4 kap. 4 § 11 § 10 §

6 kap. 3 § 23 § 22 §
6 kap. 4 § 23 a § 22 a §

6 kap. 8 a § 26 a § 25 a §

9 kap. 1 § 31 a § 31 §

I 6 § lagen om alkoholskatt görs en ändring i bestämmelsen som reglerar
beskattning av varor som innehåller etylalkohol, för att få bättre
överensstämmelse med texten i artikel 20 i direktiv 92/83/EEG.
I 31 b § lagen om alkoholskatt föreslås en möjlighet för näringsidkare som inte
är upplagshavare att mot försäkran kunna köpa obeskattad alkohol från en
upplagshavare. En förutsättning är att alkoholen skall användas för sådant
ändamål som anges i 20 § första stycket e-j. Vidare krävs att näringsidkaren vid
sitt inköp kan uppvisa ett giltigt inköpstillstånd för teknisk sprit från
Läkemedelsverket. För att skattskyldighet i dessa fall inte skall inträda för
upplagshavaren har en följdändring gjorts i 20 § första stycket genom att en ny
punkt k införts.
I 3 § lagen om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i EU har införts en bestämmelse som anger att diplomater
m.fl. inte omfattas av lagens regler om beskattning av viss privatinförsel.

13.3 Lagarna om avgift på gödselmedel och
bekämpningsmedel

Lagen om avgift på gödselmedel

1 §

Paragrafen har ändrats efter förebild i 1 § lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel. Vidare har i andra stycket en anpassning skett så att de
skattepliktiga gödselmedlen anges med de nummer som gäller enligt Kombinerade
nomenklaturen.

3 §

Eftersom själva införseln av gödselmedel inte längre skall utlösa några
beskattningseffekter bör andra stycket, som tog sikte på de fall då uppbörden
skedde hos tullen, upphävas.

4 §

Ändringen i första stycket 2 innebär att varje person som för in gödselmedel
till landet för i paragrafen angivet ändamål blir skattskyldig.
Andra stycket innehåller en definition av begreppet yrkesmässig verksamhet som
är utformad efter förebild i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) och
1 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

5 §

Ändring i andra punkten är utformad efter motsvarande bestämmelse i lagen om
avgift på bekämpningsmedel. Punkten blir tillämplig vid exempelvis uttag eller
användning av gödselmedel i den egna verksamheten.

6 §

Alla som är skattskyldiga enligt 4 § skall vara registrerade hos be-
skattningsmyndigheten, dvs. Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

7 §

Regeln om avdrag för gödselmedel som förts till frihamn torde sakna praktisk
betydelse och har därför slopats. Vidare har reglerna om avdrag för
kundförluster slopats.

8 §

Liksom tidigare skall den som inte kan göra avdrag i sin deklaration, men förfar
med ett gödselmedel på sådant sätt att avdragsrätt enligt 7 § föreligger, ha
rätt att få den skatt som belöper på gödselmedlet återbetald. De fall som kan
förekomma i praktiken är de som anges i 7 § 1 och 4. För att återbetalning skall
medges måste den som ansöker kunna dokumentera att han köpt gödselmedlet
beskattat och att förutsättningarna enligt 7 § 1 och 4 föreligger. Av praktiska
skäl bör återbetalningen omfatta kalenderkvartal och återbetalning bör inte
medges för belopp som understiger 1 500 kronor för ett kalenderkvartal.

8 a §

Paragrafen är utformad i överensstämmelse med bl.a. 31 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt. Eftersom den som ansöker om återbetalning inte gör det i egenskap
av skattskyldig kan något ansvar enligt skattebrottslagen (1971:69) inte komma i
fråga.

9 §

Ändringen är föranledd av att Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall vara
beskattningsmyndighet.

Lagen om avgift på bekämpningsmedel

4 §

Se kommentaren till 4 § andra stycket lagen om avgift på gödselmedel.

5 §

Ändringarna är föranledda av att avgiften numera skall betecknas skatt.

7 §

Eftersom 6 § numera är upphävd skall någon hänvisning till den paragrafen inte
göras.

8 §

Se kommentaren till 7 § lagen om avgift på gödselmedel.

13.4 Lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

6 §

Paragrafen har kompletterats, så att det klart framgår att ett allmänt ombud som
avses i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) skall utses
enligt miljöavgiftslagen. Vidare skall Statens naturvårdsverk meddela
förhandsbesked enligt 6 kap. LPP i stället för Skatterättsnämnden.

13.5 Lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter

1 kap. 1 §

Genom att lagen om skatt på gödselmedel flyttas till första stycket blir, enligt
1 kap. 5 §, Skattemyndigheten i Kopparbergs län beskattningsmyndighet.
Övergångsbestämmelsen innebär att Jordbruksverket fortfarande skall vara
beskattningsmyndighet för de gödselmedelsavgifter för vilka avgiftsskyldighet
inträtt före ikraftträdandet. För dessa avgifter gäller således äldre
bestämmelser om allmänt ombud, forum för överklagande m.m.

8 kap. 1 §

Av 6 § lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
följer att bestämmelserna om överklagande i 8 kap. LPP är tillämpliga på beslut
som gäller kväveoxidavgift. Ovan föreslås att en bestämmelse om allmänt ombud
tas in i miljöavgiftslagen. Genom ändringen i första stycket förtydligas att
bestämmelsen om allmänna ombudets rätt att överklaga beskattningsbeslut även
äger tillämpning på ett allmänt ombud som utsetts enligt lagen om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

8 kap. 9 §

Liksom beträffande 8 kap. 1 § syftar ändringen till att undanröja oklarheter
när det gäller ställningen för ett allmänt ombud som utsetts enligt
miljöavgiftslagen.

52

Till lagrådet remitterade lagförslag

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi dels att
2 kap. 9 och 11 §§, 4 kap. 1, 4 och 12 §§, 5 kap. 2, 3 och 4 §§, 6 kap. 2-6 och
8 §§, 7 kap. 6 §, 9 kap. 10 § samt 12 kap. 1 § och rubriken närmast efter
rubriken till 4 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 6 kap.
8 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
3 a §
I enlighet med vad som
särskilt anges i denna
lag tillämpas vissa
förfaranderegler för mine-
raloljeprodukter som
hänförs till följande KN-nr1. KN-nr 2707 10,
2707 20, 2707 30 och
2707 50,
2. KN-nr 2710 00 11 -
2710 00 78, dock inte
flygbensin (KN-nr 2710-
00 26) och flygfotogen
(KN-nr 2710 00 51),

3. KN-nr 2711, dock
inte naturgas (KN-nr
2711 11 00 och
2711 21 00),
4. KN-nr 2901 10,
5. KN-nr 2902 20,
2902 30, 2902 41 00,
2902 42 00,
2902 43 00 och 2902 44.
I fråga om produkter som
hänförs till KN-nr
2710 00 21,
2710 00 25 och
2710 00 59 gäller första
stycket endast vid
bulkleveranser.

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.
2 kap.
9 §
Bränsletank på Bränsletank som förser
personbil, lastbil, motor på personbil,
buss eller lastbil, buss eller
trafiktraktor som är trafiktraktor som är
eller bör vara upptagen eller bör vara upptagen i
i bilregistret eller i bilregistret eller i
militära for- militära fordonsregistret
donsregistret får inte med bränsle får inte
innehålla oljeprodukt innehålla oljeprodukt som
som enligt föreskrifter enligt föreskrifter som
som meddelats med stöd meddelats med stöd av 8 §
av 8 § första stycket är första stycket är försedd
försedd med märkämnen, om med märkämnen. Inte heller
bränsletanken förser bränsletank som förser mo-
motor på fordonet med tor på båt med bränsle får
bränsle. Inte heller innehålla en sådan
bränsletank på båt som oljeprodukt.
förser motor på båten med
bränsle får innehålla en
sådan oljeprodukt.
Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen
som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för fordon som brukas
med stöd av saluvagnslicens enligt 38 § bilregisterkungörelsen (1972:599) samt
fordon som förts in i landet för att tillfälligt brukas här och inte är
registrerat här.
Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av
Försvarsmakten, Försvarets matrielverk, Kustbevakningen eller annan statlig
myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl
kan sådant medgivande också lämnas för annan båt. Har medgivande lämnats för båt
gäller 7 kap. 2 § andra stycket 1 b samt 8 kap. 3 och 4 §§ om avdrag och inköp
mot försäkran för bränsle i skepp även för bränsle i sådan båt.

11 §
Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för
1. metan som framställs genom biologiska processer,
2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion
av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,
3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 § 4. bränsle enligt 1 kap.
första stycket 1-5 som 3 a § som till följd av
till följd av bränslets bränslets beskaffenhet
beskaffenhet förlorats i förlorats i samband med
samband med att det att det framställts, be-
framställts, bearbetats, arbetats, lagrats eller
lagrats eller transporterats,
transporterats. 5. bränsle enligt 1 kap.
3 a § som levererats till
en mottagare i ett annat
EG-land under villkor
som anges i 3 kap. 30 a §
3 och 4
mervärdesskattelagen
(1994:200), i den
omfattning som skatte-
frihet gäller i det
EG-landet.
Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses
i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren.

4 kap.

Bränslen som avses i Bränslen som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 kap. 3 a §
1-5

1 §
Skyldig att betala Skyldig att betala
energiskatt, energiskatt,
koldioxidskatt och koldioxidskatt och
svavelskatt svavelskatt (skatt-
(skattskyldig) för skyldig) för bränslen som
bränslen som avses i avses i 1 kap. 3 a § är
2 kap. 1 § första stycket
1-5 är
1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som
godkänts som upplagshavare enligt 3 §,
2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som i annat fall än som avses i 1-3 från ett annat EG-land till Sverige
för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas för annat
än privat ändamål,
5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i
Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,
6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall
betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller
förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med
högre belopp, och
8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som anges
i 11 §.
Vad som sägs i första Vad som sägs i första
stycket 7 tillämpas även stycket 7 tillämpas även i
i fråga om bränsle som fråga om bränsle för vilket
avses i 2 kap. 1 § första antingen ingen skatt har
stycket 3, för vilket betalats eller skatt har
antingen ingen skatt betalats enligt 2 kap.
har betalats eller 1 § första stycket
skatt har betalats 3 a, och som förbrukas i
enligt 3 a, och som för- skepp, när skeppet används
brukas i skepp, när för privat ändamål.
skeppet används för
privat ändamål.
Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av
bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bränslet
till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet
för betalning av skatten.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Om en upplagshavare säljer bränsle, för vilket skattskyldighet inte inträtt,
till upplagshavare i Sverige eller till upplagshavare eller varumottagare i ett
annat EG-land, skall han innan leveransen av bränslet påbörjas hos beskattnings-
myndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.
Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet
för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning och lagring av
bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan.
Om leverans av bränsle
enligt första stycket
sker med fartyg eller
via rörledning kan
beskattningsmyndigheten
medge att upplagshavaren
inte behöver ställa säker-
het för betalning av
skatten.

12 §
Skattskyldig för Skattskyldig för
energiskatt, energiskatt,
koldioxidskatt och koldioxidskatt och
svavelskatt för bränslen svavelskatt för bränslen
som avses i 2 kap. 1 § som avses i 2 kap. 1 §
första stycket 6-8, 3 första stycket 6-8,
och 4 §§ samt vad gäller bränslen enligt 3 och 4 §§
svavelskatt även bränslen som inte avses i 1 kap.
som avses i 3 kap. 1 § 1 3 a § samt vad gäller sva-
är den som velskatt även bränslen som
avses i 3 kap. 1 § 1 är
den som
1. tillverkar eller bearbetar bränsle,
2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare,
återförsäljare eller förbrukare av bränsle,
3. i annat fall än som avses i 1 och 2
a) importerar bränsle från tredje land, eller
b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett
annat EG-land eller tar emot sådan leverans, och
4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall
betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar
bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vad som sägs i första Vad som sägs i första
stycket 4 tillämpas även stycket 4 tillämpas även i
i fråga om bränsle enligt fråga om bränsle enligt
2 kap. 3 eller 4 § som 2 kap. 3 eller 4 § som
beskattats enligt inte avses i 1 kap. 3 a §
2 kap. 1 § första stycket och som beskattats
3 a eller som förvärvats enligt 2 kap. 1 § första
utan skatt, och som stycket 3 a eller som
förbrukas i skepp, när förvärvats utan skatt, och
skeppet används för som förbrukas i skepp, när
privat ändamål. skeppet används för privat
ändamål.
Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars
räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp
torvbränsle.

5 kap.
2 §
Skattskyldigheten inträder
1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 2,
när han tar emot leverans av bränsle,
2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket
3, när köparen tar emot leverans av bränsle, och
3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 12 §
första stycket 3 b, när bränslet förs in till Sverige.
Skattskyldighet för den
som är skattskyldig
enligt 4 kap. 1 § första
stycket 4 inträder inte
för bränsle som förs in
till Sverige
1. i normal bränsletank
på motordrivet fordon
eller till fordonet
kopplad släpvagn som
används yrkesmässigt och är
avsett att förse motor på
fordonet eller släpvagnen
med bränsle under trans-
porten, eller
2. under sådana
omständigheter att
förutsättningar finns att
medge återbetalning av
skatten enligt 9 kap.
1 §.

3 §
Skattskyldigheten inträder
1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5, när bränslet
av honom levereras till köpare,
2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 7 eller andra
stycket eller enligt 4 kap. 12 § första stycket 4 eller andra stycket, när
bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som medför
att skatt skall betalas med högre belopp,
3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 8, när bränslet
förs in till Sverige, och

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är registrerad eller till
eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas
i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för
det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.
Skattskyldighet för den
som är skattskyldig
enligt 4 kap. 1 § första
stycket 8 inträder inte
för bränsle som förs in
till Sverige under sådana
omständigheter att
förutsättningar finns att
medge återbetalning av
skatten enligt 9 kap.
1 §.

4 §
För annan än För annan än
upplagshavare som upplagshavare som
tillverkar eller tillverkar eller
bearbetar bränslen som bearbetar bränslen som
avses i 2 kap. 1 § första avses i 1 kap. 3 a § in-
stycket 1-5 inträder träder skattskyldigheten
skattskyldigheten när när bränslet tillverkas
bränslet tillverkas eller bearbetas.
eller bearbetas.
6 kap.
2 §
Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans av
bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt.
Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar
efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.
Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4 eller 8 skall lämna
deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet fördes
in till Sverige.
Den som tillverkar Den som tillverkar
eller bearbetar bränslen eller bearbetar bränslen
som avses i 2 kap. 1 § som avses i 1 kap. 3 a §
första stycket 1-5 utan utan att vara godkänd
att vara godkänd upplagshavare skall lämna
upplagshavare skall deklaration när bränslet
lämna deklaration när tillverkas eller bearbe-
bränslet tillverkas tas. Deklarationen skall
eller bearbetas. ha kommit in till be-
Deklarationen skall ha skattningsmyndigheten
kommit in till senast fem dagar efter
beskattningsmyndigheten den dag varan tillverka-
senast fem dagar efter des eller bearbetades.
den dag varan
tillverkades eller be-
arbetades.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Upplagshavare skall Upplagshavare skall
upprätta ett upprätta ett
ledsagardokument i fyra ledsagardokument i fyra
exemplar när han exemplar när han
transporterar bränsle, transporterar bränsle, för
för vilket vilket skattskyldighet
skattskyldighet inte inte har inträtt, till en
har inträtt, till en upplagshavare i Sverige
upplagshavare eller en om transporten sker via
varumottagare i ett ett annat EG-land eller
annat EG-land. Upp- till en upplagshavare
lagshavaren skall eller en varumottagare i
behålla ett exemplar av ett annat EG-land. Upp-
dokumentet. De övriga lagshavaren skall behålla
tre exemplaren av ett exemplar av doku-
dokumentet skall följa mentet. De övriga tre
bränslet under trans- exemplaren av dokumentet
porten. skall följa bränslet under
transporten.

Ledsagardokument enligt
första stycket skall även
upprättas när en upp-
lagshavare transporterar
bränsle för vilket
skattskyldighet inte har
inträtt till en mottagare
i ett annat EG-land
enligt 2 kap. 11 § första
stycket 5. I detta fall
skall bränslet under
transporten även åtföljas
av ett intyg om att
skattefrihet gäller för
bränslet i det andra
EG-landet.
Om en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränsle förts ut ur landet fått ett undertecknat returexemplar av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om detta.
Regeringen får meddela
föreskrifter om
förfarandet vid ändring
och tillägg i uppgifter i
ledsagardokumentet.

4 §
Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land
skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet
tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och
skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.
Beskattningsmyndigheten
skall på returexemplaret
attestera andra förluster
än sådana som avses i
2 kap. 11 § första
stycket 4 och 7 kap. 6 §,
under förutsättning att
förlusterna uppkommit
under transport inom EG
och konstaterats i
Sverige.
Om obeskattat bränsle
som avses i 1 kap. 3 a §
transporteras från ett
skatteupplag i ett annat
EG-land till Sverige och
andra förluster än sådana
som avses i 2 kap. 11 §
första stycket 4 och 7 k-
ap. 6 § under transporten
uppkommit i ett annat
EG-land, skall beskatt-
ningsmyndigheten vid
bränslets ankomst till
Sverige ange i vilken
omfattning beskattning
skall ske av de förlorade
bränslemängderna
samt hur skatten skall
beräknas. Beskatt-
ningsmyndigheten skall
skicka en kopia av
returexemplaret till
behörig myndighet i det
EG-land där förlusten
konstaterats.

5 §
Vid förtullning enligt Vid förtullning enligt
tullagen (1994:1550) av tullagen (1994:1550) av
bränsle som avses i bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 kap. 3 a § skall, om
1-5 skall, om beskattning inte skett
beskattning inte skett enligt 5 kap. 5 §, vid
enligt 5 kap. 5 §, vid transport av bränslet
transport av bränslet upprättas ett
upprättas ett ledsagardokument i fyra
ledsagardokument i fyra exemplar. Ett exemplar
exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos den
skall förvaras hos den tullmyndighet där bränslet
tullmyndighet där frigjorts enligt
bränslet frigjorts tullbestämmelserna.
enligt tullbestäm- Dokumenten skall i övrigt
melserna. Dokumenten hanteras som anges i
skall i övrigt hanteras 3 och 4 §§. Returex-
som anges i 3 och 4 §§. emplaret skall skickas
Returexemplaret skall till tullmyndigheten.
skickas till
tullmyndigheten.
Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad
under vilken bränsle avsänts från tullmyndigheten fått ett undertecknat
returexemplar av ledsagardokumentet skall myndigheten utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten om detta.

6 §
Vid export till tredje Vid export till tredje
land av obeskattat land av obeskattat
bränsle som avses i bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 1 kap. 3 a §, skall av-
1-5, skall avsändaren sändaren upprätta ett
upprätta ett ledsagardo- ledsagardokument i fyra
kument i fyra exemplar. exemplar. Tre exemplar
Tre exemplar av av dokumentet skall följa
dokumentet skall följa bränslet under
bränslet under transporten. Utfarts-
transporten. Utfarts- tullkontoret skall
stullanstalten skall attestera att bränslet
attestera att bränslet lämnat gemenskapen och
lämnat gemenskapen och till avsändaren skicka
till avsändaren skicka tillbaka det attesterade
tillbaka det exemplaret av ledsagar-
attesterade exemplaret dokumentet inom
av ledsagardokumentet 15 dagar.
inom 15 dagar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under
vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat returexemplar av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om detta.

8 §
Den som ansvarar för Den som ansvarar för
transporten av transporten av beskattat
beskattat bränsle enligt bränsle enligt 1 kap.
2 kap. 1 § första stycket 3 a § till en mottagare i
1-5 till en mottagare i ett annat EG-land skall
ett annat EG-land skall upprätta ett förenklat
upprätta ett förenklat ledsagardokument i tre
ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar av
exemplar. Två exemplar dokumentet skall följa
av dokumentet skall bränslet under
följa bränslet under transporten. Sådant
transporten. Sådant ledsagardokument krävs
ledsagardokument krävs dock inte vid distansför-
dock inte vid säljning enligt 9 §.
distansförsäljning enligt
9 §.

8 a §
Bestämmelserna i 8 § om
förenklat
ledsagardokument tilläm-
pas även vid transport av
beskattat bränsle enligt
1 kap. 3 a § mellan två
svenska orter, om
transporten sker via ett
annat EG-land.
Den som ansvarar för
transport enligt första
stycket skall, innan
transporten påbörjas, lämna
en redovisning över
bränslet till be-
skattningsmyndigheten.
Den som tar emot bränsle
som transporterats
enligt första stycket
skall senast 15 dagar
efter utgången av den
kalendermånad under
vilken han tagit emot
bränslet till beskatt-
ningsmyndigheten lämna en
bekräftelse på detta.

7 kap.
6 §
I en deklaration som I en deklaration som
avser energiskatt, avser energiskatt,
koldioxidskatt och koldioxidskatt och
svavelskatt på bränslen svavelskatt på bränslen
som avses i 2 kap. 1 § som avses i 1 kap. 3 a §
första stycket 1-5 och och som lämnas av
som lämnas av upp- upplagshavare,
lagshavare, varumotta- varumottagare eller
gare eller skatterepresentant som
skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § får
avses i 4 kap. 8 § får avdrag även göras för skatt
avdrag även göras för på bränsle som förstörts
skatt på bränsle som till följd av tillfälliga
förstörts till följd av omständigheter eller
tillfälliga omständighe- force majeure. Varu-
ter eller force mottagare och skat-
majeure. Varumottagare terepresentant får dock
och skatterepresentant göra sådant avdrag endast
får dock göra sådant på bränsle som förstörts
avdrag endast på bränsle under transport till
som förstörts under varumottagaren.
transport till var-
umottagaren.

9 kap.
10 §
Om skatt har betalats Om skatt har betalats i
i Sverige för bränsle som Sverige för bränsle som
avses i 2 kap. 1 § avses i 1 kap. 3 a § och
Rförsta stycket 1-5 och bränslet därefter har
bränslet därefter har levererats till ett
levererats till ett annat EG-land under
annat EG-land under sådana förhållanden att
sådana förhållanden att skatt skall betalas där,
skatt skall betalas där, medger beskattnings-
medger beskattnings- myndigheten efter ansökan
myndigheten efter återbetalning av skatten.
ansökan återbetalning av
skatten.
Rätt till återbetalning vid distansförsäljning till ett annat EG-land
föreligger endast om den sökande visar att den skatt som ansökan avser är
betalad samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet.
Ansökan om återbetalning enligt andra stycket skall omfatta en period om ett
kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år
efter kvartalets utgång.
Ansökan om återbetalning i andra fall än som avses i andra stycket skall lämnas
till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet påbörjas. Sökanden
skall då visa att den skatt som ansökan avser är betalad. Beskattningsmyndig-
heten återbetalar skattebeloppet sedan godkänt returexemplar av ledsagardoku-
mentet lämnats in till beskattningsmyndigheten och den sökande visat att skatten
betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där.

12 kap.
1 §
Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, nämligen
1. beslut om medgivande
enligt 2 kap. 9 § fjärde
1. beslut om stycket,
godkännande enligt 2. beslut om godkännande
4 kap. 3 och 6 samt 8 enligt 4 kap. 3 och 6
och 10 §§, samt 8 och 10 §§,
2. beslut om 3. beslut om
återkallelse enligt återkallelse enligt
4 kap. 5 och 6 samt 8 4 kap. 5 och 6 samt 8
och 10 §§, och 10 §§,
4. beslut om
registrering enligt
3. beslut om ställande 6 kap. 10 § andra
av säkerhet enligt denna stycket,
lag, 5. beslut om ställande
4. beslut om av säkerhet enligt denna
återbetalning av eller lag,
kompensation för skatt 6. beslut om
enligt 9 kap. 1-12 §§, återbetalning av eller
och kompensation för skatt
5. beslut om särskild enligt 9 kap. 1-12 §§, och
avgift och nedsättning 7. beslut om särskild
av eller befrielse från avgift och nedsättning av
sådan avgift enligt eller befrielse från sådan
10 kap. 8 §. avgift enligt 10 kap.
8 §.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beskattningsmyndighetens beslut enligt första stycket får även överklagas av
Riksskatteverket. Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett beslut
enligt första stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt
dels att 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i 25 § ordet "utfartstullanstalten" skall bytas ut mot
"utfartstullkontoret",
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 21 a, 23 a, 26 a och 31
a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 §
Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 inträder inte
för varor som
a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbetning,
lagring eller transport,
b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid c) har återanvänts vid
tillverkning, eller tillverkning,
d) uteslutande använts d) uteslutande använts
för provning av varornas för provning av varornas
kvalitet i skat- kvalitet i skat-
teupplaget. teupplaget, eller
e) levererats till en
mottagare i ett annat
EG-land under villkor
som anges i 3 kap. 30 a §
3 och 4
mervärdesskattelagen
(1994:200), i den
omfattning som
skattefrihet gäller i det
EG-landet.
Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 13 och 14 §§
och skatterepresentant enligt 15 § för varor som till följd av varornas karaktär
förstörts under transport till denne.

21 a §
Skattskyldighet för den
som är skattskyldig
enligt 9 § 5 inträder inte
för varor som förs in till
Sverige under sådana
omständigheter att
förutsättningar finns att
medge återbetalning av
skatten enligt 31 a §.

23 §
Vid transport av Vid transport av
obeskattade varor obeskattade varor mellan
mellan Sverige och ett Sverige och ett annat
annat

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

EG-land skall EG-land skall
upplagshavaren upprätta upplagshavaren upprätta
ett ledsagardokument i ett ledsagardokument i
fyra exemplar. Tre ex- fyra exemplar.
emplar avdokumentet Upplagshavaren skall
skall åtfölja varorna även upprätta ett sådant
under transport. Av dokument vid transport
dessa exemplar skall av obeskattade varor
ett (returexemplaret) till en upplagshavare i
undertecknas av Sverige om transporten
mottagaren och återsändas sker via ett annat
till avsändaren senast EG-land samt då
15 dagar efter utgången obeskattade varor leve-
av den kalendermånad reras till mottagare i
under vilken varorna ett annat EG-land enligt
har mottagits. 21 § första stycket e. Tre
exemplar av dokumentet
skall åtfölja varorna
under transport. Vid
transport till mottagare
som avses i 21 § första
stycket e skall varorna
under transporten även
åtföljas av ett intyg om
att skattefrihet gäller
för varorna i det andra
EG-landet. Av
dokumentets exemplar
skall ett (returex-
emplaret) undertecknas
av mottagaren och åter-
sändas till avsändaren
senast 15 dagar efter
utgången av den kalen-
dermånad under vilken
varorna har mottagits.
Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat
EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den
kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om förhållandet.
Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare,
skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att
sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destinationslandet.
Regeringen får meddela
föreskrifter om
förfarandet vid ändring
och tillägg av uppgifter
i ledsagardokumentet.

23 a §
Beskattningsmyndigheten
skall på returexemplaret
av ledsagardokumentet
attestera andra förluster
än sådana som avses i 21 §
första stycket a och 32 §
b, under förutsättning att
förlusterna uppkommit
under transport inom EG
och konstaterats i Sve-
rige.
Om obeskattade varor
transporteras från ett
skatteupplag i ett annat
EG-land till Sverige och
andra förluster än sådana
som avses i 21 § första
stycket a och 32 § b
under transporten upp-
kommit i ett annat
EG-land, skall beskatt-
ningsmyndigheten vid
varornas ankomst till
Sverige ange i vilken
omfattning beskattning
skall ske av de förlorade
varumängderna samt hur
skatten skall beräknas.
Beskattningsmyndigheten
skall skicka en kopia av
returexemplaret till be-
hörig myndighet i det
EG-land där förlusten
konstaterats.

26 a §
Bestämmelserna i 26 § om
förenklat
ledsagardokument till-
ämpas även vid transport
av beskattade varor
mellan två svenska orter,
om transporten sker via
ett annat EG-land.
Den som ansvarar för
transport enligt första
stycket skall, innan
transporten påbörjas,
anmäla varorna till
beskattningsmyndigheten.
Den som tar emot varor
som transporterats
enligt första stycket
skall senast 15 dagar
efter utgången av den
kalendermånad under
vilken han tagit emot
varorna till
beskattningsmyndigheten
lämna en bekräftelse på
detta.

31 a §
Beskattningsmyndigheten
medger efter ansökan
återbetalning av tobaks-
skatt på varor som har
förvärvats av
1. utländsk beskickning,
lönat konsulat i Sverige
eller sådan in-
ternationell
organisation, som avses
i lagen (1976:661) om
immunitet och
privilegier i vissa
fall,
2. medlem av den
diplomatiska personalen
vid utländska beskick-
ningar i Sverige och
lönad konsul vid utländskt
konsulat i Sverige,
under förutsättning att
denne inte är svensk
medborgare eller stadig-
varande bosatt i
Sverige.
Medlemsstaters ombud
vid internationell
organisation med säte i
Sverige och personal hos
en sådan organisation har
efter ansökan rätt till
återbetalning enligt
första stycket, om
Sverige har träffat över-
enskommelse med en annan
stat eller med en
mellanfolklig
organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelsena i 21, 21 a och 31 a §§
tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid
från och med den 1 januari 1995.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt
dels att i 24 § ordet "utfartstullanstalten" skall bytas ut mot
"utfartstullkontoret",
dels att 6, 20 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 20 a, 22 a, 25 a och 31
a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Skatt skall betalas för Skatt skall betalas för
etylalkohol hänförlig varor hänförliga till
till KN-nr 2207 och KN-nr 2207 och 2208 med
2208 med en alkoholhalt en alkoholhalt översti-
överstigande 1,2 gande 1,2 volymprocent
volymprocent även om även om dessa ingår i en
etylalkoholen ingår i en vara som hänförs till ett
vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt
annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för
skall även betalas för drycker som hänförs till
drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och
KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten
2206 om alkoholhalten överstiger 22
överstiger 22 volymprocent.
volymprocent.
Skatt tas ut med 474 kronor per liter ren alkohol.

20 §
Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 § första stycket 1 inträder inte
för varor som
a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbetning,
lagring eller transport,
b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid tillverkning,
d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget,
e) används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,
f) används för framställning av läkemedel,
g) används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel och
drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,
h) direkt eller som ingrediens används i halvfabrikat för framställning av
livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje
tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladpro-
dukter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.
i) används i i) används i
tillverkningsprocesser, tillverkningsprocesser,
förutsatt antingen att förutsatt antingen att
den färdiga produkten den färdiga produkten
inte innehåller alkohol inte innehåller alkohol
eller att ingående eller att ingående
alkohol är denaturerad, alkohol är denaturerad,j) används för
eller vetenskapligt ändamål
j) används för eller är avsedda att
vetenskapligt ändamål levereras till annan
eller är avsedda att användare för vetenska-
levereras till annan pligt ändamål eller till
användare för veten- sjukhus eller apotek för
skapligt ändamål eller medicinskt ändamål, ellerk) levererats till en
till sjukhus eller mottagare i ett annat
apotek för medicinskt EG-land under villkor
ändamål. som anges i 3 kap. 30 a §
3 och 4
mervärdesskattelagen
(1994:200), i den
omfattning som
skattefrihet gäller i det
EG-landet.
Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 12 och 13 §§
och skatterepresentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas karaktär
förstörts under transport till denne.
Om skattepliktiga varor har levererats utan skatt enligt första stycket j, och
varorna används för annat ändamål än som där anges, skall den till vilken
varorna levererats svara för skatten. Beskattning skall därvid ske i den ordning
som föreskrivs för skattskyldig enligt 8 § 7.

20 a §
Skattskyldighet för den
som är skattskyldig
enligt 8 § 5 inträder inte
för varor som förs in till
Sverige under sådana
omständigheter att
förutsättningar finns att
medge återbetalning av
skatten enligt 31 a §.

22 §
Vid transport av Vid transport av
obeskattade varor obeskattade varor mellan
mellan Sverige och ett Sverige och ett annat
annat EG-land skall EG-land skall
upplagshavaren upprätta upplagshavaren upprätta
ett ledsagardokument i ett ledsagardokument i
fyra exemplar. Tre fyra exemplar.
exemplar av dokumentet Upplagshavaren skall även
skall åtfölja varorna upprätta ett sådant doku-
under transport. Av ment vid transport av
dessa exemplar skall obeskattade varor till
ett (returexemplaret) en upplagshavare i
undertecknas av Sverige om transporten
mottagaren och återsändas sker via ett annat
till avsändaren senast EG-land samt då
15 dagar efter utgången obeskattade varor leve-
av den kalendermånad reras till mottagare i
under vilken varorna ett annat EG-land enligt
har mottagits. 20 § första stycket k. Tre
exemplar av dokumentet
skall åtfölja varorna
under transport. Vid
transport till mottagare
som avses i 20 § första
stycket k skall varorna
under transporten även
åtföljas av ett intyg om
att skattefrihet gäller
för varorna i det andra
EG-landet. Av
dokumentets exemplar
skall ett (returex-
emplaret) undertecknas
av mottagaren och åter-
sändas till avsändaren
senast 15 dagar efter
utgången av den kalen-
dermånad under vilken
varorna har mottagits.
Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat
EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den
kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av
ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten
om förhållandet.
Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare,
skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att
sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destinationslandet.
Regeringen får meddela
föreskrifter om
förfarandet vid ändring
och tillägg av uppgifter
i ledsagardokumentet.

22 a §
Beskattningsmyndigheten
skall på returexemplaret
av ledsagardokumentet
attestera andra förluster
än sådana som avses i 20 §
första stycket a och 32 §
b, under förutsättning att
förlusterna uppkommit
under transport inom EG
och konstaterats i Sve-
rige.
Om obeskattade varor
transporteras från ett
skatteupplag i ett annat
EG-land till Sverige och
andra förluster än sådana
som avses i 20 § första
stycket a och 32 § b
under transporten upp-
kommit i ett annat
EG-land, skall beskatt-
ningsmyndigheten vid
varornas ankomst till
Sverige ange i vilken
omfattning beskattning
skall ske av de förlorade
varumängderna samt hur
skatten skall beräknas.
Beskattningsmyndigheten
skall skicka en kopia av
returexemplaret till be-
hörig myndighet i det
EG-land där förlusten
konstaterats.

25 a §
Bestämmelserna i 25 § om
förenklat
ledsagardokument till-
lämpas även vid transport
av beskattade varor
mellan två svenska orter,
om transporten sker via
ett annat EG-land.
Den som ansvarar för
transport enligt första
stycket skall, innan
transporten påbörjas,
anmäla varorna till
beskattningsmyndigheten.
Den som tar emot varor
som transporterats
enligt första stycket
skall senast 15 dagar
efter utgången av den ka-
lendermånad under vilken
han tagit emot varorna
till beskattningsmyndig-
heten lämna en bekräftelse
på detta.

31 a §
Beskattningsmyndigheten
medger efter ansökan
återbetalning av alkohol-
skatt på varor som har
förvärvats av
1. utländsk beskickning,
lönat konsulat i Sverige
eller sådan in-
ternationell
organisation, som avses
i lagen (1976:661) om
immunitet och
privilegier i vissa
fall,
2. medlem av den
diplomatiska personalen
vid utländska beskick-
ningar i Sverige och
lönad konsul vid utländskt
konsulat i Sverige,
under förutsättning att
denne inte är svensk med-
borgare eller stadig-
varande bosatt i
Sverige.
Medlemsstaters ombud
vid internationell
organisation med säte i
Sverige och personal hos
en sådan organisation har
efter ansökan rätt till
återbetalning enligt
första stycket, om
Sverige har träffat
överenskommelse med en
annan stat eller med en
mellanfolklig
organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelsena i 20, 20 a och 31 a §§
tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid
från och med den 1 januari 1995.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel
av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Vad som sägs i 1 och 2 §§Vad som sägs i 1 och 2 §§
gäller inte sådan införselgäller inte sådan införsel
som avses i 9 § tullagen som avses i 9 § tullagen
(1994:1550). (1994:1550) eller sådan
införsel där förutsättningar
föreligger att medge
återbetalning av skatt
enligt 31 a § lagen
(1994:1563) om
tobaksskatt eller 31 a §
lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen tillämpas dock
för tid från och med den 1 januari 1995. Har skatt i dessa fall betalats före
den 1 juli 1995 skall återbetalning av skatten ske på sätt som anges i 31 a §
lagen (1994:1563) om tobaksskatt och 31 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift
på gödselmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel1
dels att i 2 § ordet "avgift" skall bytas ut mot "skatt",
dels att rubriken till lagen samt 1 och 3-9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

Lag om skatt på gödselmedel

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2
Avgift (gödselmedels- Skatt (gödselmedels-
avgift) skall erläggas skatt) skall betalas
till staten enligt till staten enligt denna
denna lag vid omsättning lag vid omsättning eller
inom landet eller vid ianspråktagande inom
införsel till landet av landet av gödselmedel.
ammoniak hänförlig till
tulltaxenr 28.14 tull-
taxelagen (1987:1068),
kaliumnitrat och
kalciumnitrat hänförligt
till tulltaxenr 28.34
tulltaxelagen samt
varor hänförliga till
tulltaxenr 31.02, 31.03 Med gödselmedel enligt
och 31.05 tulltaxe- denna lag avses ammoniak
lagen, i det följande som hänförs till nr 2814 i
benämnda gödselmedel. Kombinerade
nomenklaturen (KN)
enligt rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om
tulltaxe- och
statistiknomenklaturen
och om Gemensamma
tulltaxan, kaliumnitrat
och kalciumnitrat som
hänförs till KN-nr 2834
samt varor som hänförs
till KN-nr 3102, 3103
och 3105.

3 §3
Regler för förfarandet Regler för förfarandet
vid uttag av avgifter vid beskattningen finns
enligt denna lag finns i lagen (1984:151) om
i lagen (1984:151) om punktskatter och pris-
punktskatter och regleringsavgifter.
prisregleringsavgifter.
Då ett gödselmedel införs
till landet av någon som
inte är registrerad som
importör enligt 6 § andra
stycket, skall avgiften
erläggas till
tullmyndigheten. I såda-
na fall gäller tullagen
(1987:1065) i fråga om
avgiften. Dessutom
gäller 9 kap. 4 § lagen
om punktskatter och
prisregleringsavgifter.

4 §
Med avgiftsskyldig Med skattskyldig avses
avses i det följande i det följande
1. den som inom landet 1. den som inom landet
yrkesmässigt tillverkar yrkesmässigt tillverkar
gödselmedel, gödselmedel,
2. den som har 2. den som inför gödsel-
registrerats som medel till landet för
importör enligt 6 § andra yrkesmässig återförsäljning
stycket. eller för egen yrkesmässig
användning inom landet.
En verksamhet är
yrkesmässig, om den utgör
näringsverksamhet enligt
21 § kommunalskattelagen
(1928:370), eller
bedrivs i former som är
jämförliga med en till så-
dan näringsverksamhet
hänförlig rörelse och
ersättningen för
omsättningen i
verksamheten under ett
kalenderår överstiger
30 000 kronor.

5 §
Skyldighet att erlägga Skattskyldighet inträder
avgift inträder när när
1. ett gödselmedel
levereras till en 1. ett gödselmedel
köpare, levereras till en köpare,
2. uttag sker av ett 2. ett gödselmedel tas i
gödselmedel för något anspråk för något annat
annat ändamål än leverans ändamål än försäljning,
till köpare, 3. den skattskyldige
3. den avgiftsskyldige avregistreras och
avregistreras och av- skattskyldigheten därvid
giftsskyldigheten därvid inte går över på någon
inte går över på någon annan.
annan.
6 §4
Tillverkare som avses Den som är skattskyldig
i 4 § 1 skall vara skall vara registrerad
registrerad som av- hos be-
giftsskyldig hos sta- skattningsmyndigheten.
tens jordbruksverk.
Den som inför
gödselmedel till landet
i större omfattning kan
efter ansökan
registreras som av-
giftsskyldig hos
jordbruksverket. Om det
finns särskilda skäl kan
även annan som inför
gödselmedel registreras
som avgiftsskyldig.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §5
I deklaration enligt I en deklaration som
lagen (1984:151) om avser gödselmedelsskatt
punktskatter och får avdrag göras för skatt
prisregleringsavgifter på sådana gödselmedel
får avdrag göras för
avgift på sådana gödsel-
medel 1. som har förts ut ur
1. som har förts ut ur landet,
landet eller förts till
svensk frihamn för annat
ändamål än att användas där,
2. för vilka 2. för vilka skattskyl-
avgiftsskyldighet dighet tidigare har
enligt denna lag tidi- inträtt,
gare har inträtt,
3. som har återtagits i 3. som har tagits
samband med återgång av tillbaka i samband med
köp, återgång av köp,
4. som har sålts för för- 4. som har förbrukats
brukning för annat ändamål eller sålts för förbrukning
än att användas som växtnä- för annat ändamål än att
ring, användas som växtnäring.
5. som har sålts med
förlust för den av-
giftsskyldige, i den mån
förlusten hänför sig till
bristande betalning från
köparen.
Avdrag enligt första
stycket 5 får göras med
belopp som svarar mot så
stor del av avgiften
som förlusten visas
utgöra av varans försälj-
ningspris. Har sådant
avdrag gjorts och
inflyter därefter betal-
ning, skall redovisning
åter lämnas för avgiften på
det gödselmedel som
betalningen avser.

8 §6
Jordbruksverket får Den som inte är
medge en importör, som registrerad som
inte har registrerats skattskyldig kan, i
enligt 6 § andra motsvarande fall som
stycket, eller en köpare avses i 7 § 1 och 4, hos
i ett senare led beskattningsmyndigheten
återbetalning av avgift ansöka om återbetalning av
för gödselmedel i gödselmedelsskatt.
motsvarande fall som Ansökan enligt första
avses i 7 §. stycket skall vara
skriftlig och omfatta en
period om ett
kalenderkvartal och ges
in till
beskattningsmyndigheten
inom ett år efter
kvartalets utgång.
Återbetalning medges inte
för skattebelopp som för
kalenderkvartal
understiger
1 500 kronor. Ansökan
skall åtföljas av
dokumentation som
styrker rätten till
återbetalning.

8 a §
Om skatt har
återbetalats med ett för
högt belopp på grund av
oriktig uppgift som den
sökande har lämnat eller på
grund av felräkning,
felskrivning eller något
annat uppenbart
förbiseende, är den sökande
skyldig att betala
tillbaka vad han fått för
mycket. Beslut härom
meddelas av
beskattningsmyndigheten.
Åtgärd för att ta ut ett
oriktigt erhållet
återbetalningsbelopp får
inte vidtas senare än fem
år efter utgången av det år
under vilket beloppet
betalats ut.

9 §7

Jordbruksverkets Beskattningsmyndighetens
beslut enligt 8 § får beslut enligt 8 och 8 a §§
överklagas hos allmän får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till vid överklagande till
kammarrätten. kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.
3. Den som är registrerad som avgiftsskyldig skall avregistreras vid
ikraftträdandet. Om denne registreras som skattskyldig vid ikraftträdandet
inträder dock inte avgiftsskyldighet för lagret vid avregistreringen.

1 Senaste lydelse av
2 § 1994:1707.
2 Senaste lydelse 1991:732.
3 Senaste lydelse 1987:1298.
4 Senaste lydelse 1991:399.
5 Senaste lydelse 1986:219.
6 Senaste lydelse 1991:399.
7 Senaste lydelse 1995:57.

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om
avgift på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel1
dels att i 1-3 §§ orden "avgift" och "bekämpningsmedelsavgift" skall bytas ut
mot "skatt" respektive "bekämpningsmedelsskatt",
dels att rubriken till lagen samt 4, 5, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

Lag om skatt på bekämpningsmedel

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Med avgiftsskyldig Med skattskyldig avses
avses i det följande i det följande
1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,
2. den som inför bekämpningsmedel till landet för yrkesmässig återförsäljning
eller för egen yrkesmässig användning inom landet.
Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika
bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 §
andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.
En verksamhet anses En verksamhet är
som yrkesmässig när yrkesmässig, om den utgör
inkomsten därav utgör näringsverksamhet enligt
skattepliktig intäkt av 21 § kommunalskattelagen
jordbruksfastighet, av (1928:370), eller
annan fastighet eller bedrivs i former som är
av rörelse enligt kom- jämförliga med en till så-
munalskattelagen dan näringsverksamhet
(1928:370). hänförlig rörelse och
ersättningen för
omsättningen i
verksamheten under ett
kalenderår överstiger
30 000 kronor.

5 §
Skyldighet att erlägga Skattskyldighet inträder
avgift inträder när när
1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,
2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,
3. den avgiftsskyldige 3. den skattskyldige
avregistreras enligt avregistreras och
denna lag och skattskyldigheten därvid
avgiftsskyldigheten inte går över på någon
därvid inte går över på annan.
någon annan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §2
Den som är Den som är skattskyldig
avgiftsskyldig och inte skall vara registrerad
är befriad enligt 6 § från hos be-
redovisningsskyldighet skattningsmyndigheten.
skall vara registrerad
som avgiftsskyldig en-
ligt denna lag hos be-
skattningsmyndigheten.

8 §
I deklaration enligt I en deklaration som
lagen (1984:151) om avser
punktskatter och bekämpningsmedelsskatt får
prisregleringsavgifter avdrag göras för skatt på
får avdrag göras för sådana bekämpningsmedel
avgift på sådana bekämp-
ningsmedel 1. som har förts ut ur
1. som har förts ut ur landet,
landet eller förts till
svensk frihamn för annat
ändamål än att användas där,
2. som har förvärvats för 2. för vilka
att användas för skattskyldighet tidigare
tillverkning av har inträtt,
bekämpningsmedel och för
vilka avgiftsskyldighet
enligt denna lag
tidigare har inträtt, 3. som har tagits
3. som har återtagits i tillbaka i samband med
samband med återgång av återgång av köp.
köp,
4. för vilka i andra
fall än som avses i 2
och 3 avgiftsskyldighet
enligt denna lag
tidigare har inträtt,
5. som har sålts med
förlust för den av-
giftsskyldige, i den mån
förlusten hänför sig till
bristande betalning från
köparen.
Avdrag enligt första
stycket 5 får göras med
belopp som svarar mot så
stor del av avgiften
som förlusten visas
utgöra av varans försälj-
ningspris. Har sådant
avdrag gjorts och
inflyter därefter betal-
ning, skall redovisning
åter lämnas för avgiften på
det bekämpningsmedel som
betalningen avser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande
i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 2 § 1994:1706.
2 Senaste lydelse 1993:484.

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
När annat inte följer av När annat inte följer av
denna lag tillämpas denna lag tillämpas lagen
lagen (1984:151) om (1984:151) om punkt-
punktskatter och pris- skatter och pris-
regleringsavgifter utom regleringsavgifter utom
7 kap. Därvid är statens 7 kap. Därvid är Statens
naturvårdsverk beskatt- naturvårdsverk beskatt-
ningsmyndighet. Den som ningsmyndighet och
är avgiftsskyldig skall meddelar förhandsbesked.
vara registrerad hos Ett allmänt ombud enligt
Naturvårdsverket. 1 kap. 7 § nämnda lag
skall utses hos Natur-
vårdsverket. Den som är
avgiftsskyldig skall
vara registrerad hos
Naturvårdsverket.

____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 8 kap. 1 och 9 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§1

1. lagen (1928:376) om 1. lagen (1928:376) om
skatt på lotterivinster, skatt på lotterivinster,
lagen (1941:251) om lagen (1941:251) om
särskild varuskatt, särskild varuskatt, lagen
lagen (1957:262) om (1957:262) om allmän
allmän energiskatt, energiskatt, lagen
lagen (1961:372) om (1961:372) om ben-
bensinskatt, lagen sinskatt, lagen
(1961:394) om tobaks- (1961:394) om tobaks-
skatt, lagen (1972:266) skatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och om skatt på annonser och
reklam, lagen reklam, lagen (1972:820)
(1972:820) om skatt på om skatt på spel, lagen
spel, lagen (1973:37) (1973:37) om avgift på
om avgift på vissa dryc- vissa dryc-
kesförpackningar, lagen kesförpackningar, lagen
(1973:1216) om särskild (1973:1216) om särskild
skatt för oljeprodukter skatt för oljeprodukter
och kol, bilskrot- och kol, bilskrot-
ningslagen (1975:343), ningslagen (1975:343),
lagen (1977:306) om lagen (1977:306) om
dryckesskatt, lagen dryckesskatt, lagen
(1978:69) om (1978:69) om försäljnings-
försäljningsskatt på skatt på motorfordon,
motorfordon, lagen lagen (1978:144) om
(1978:144) om skatt på skatt på vissa resor,
vissa resor, lagen lagen (1982:691) om
(1982:691) om skatt på skatt på vissa
vissa kassettband, kassettband, lagen
lagen (1982:1200) om (1982:1200) om skatt på
skatt på videobandspelare, lagen
videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på
(1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft,
viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om
lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av
skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen
vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild
(1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft
skatt för elektrisk från kärnkraftverk, lagen
kraft från kärnkraftverk, (1984:351) om totalisa-
lagen (1984:351) om torskatt, lagen
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på
(1984:355) om skatt på vissa
vissa dryckesförpackningar,
dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om
lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier,
stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om
lagen (1984:410) om av- skatt på gödselmedel,
gift på bekämpningsmedel, lagen (1984:410) om
lagen (1988:1567) om skatt på bekämpningsmedel,
miljöskatt på inrikes lagen (1988:1567) om
flygtrafik, lagen miljöskatt på inrikes
(1990:582) om kol- flygtrafik, lagen
dioxidskatt, lagen (1990:582) om kol-
(1990:587) om svavel- dioxidskatt, lagen
skatt, 2 § första stycket (1990:587) om svavel-
6 lagen (1990:661) om skatt, 2 § första stycket
avkastningsskatt på pen- 6 lagen (1990:661) om
sionsmedel, lagen avkastningsskatt på pen-
(1990:662) om skatt på sionsmedel, lagen
vissa (1990:662) om skatt på
premiebetalningar, vissa premiebetalningar,
lagen (1990:1087) om lagen (1990:1087) om
lagerskatt på vissa lagerskatt på vissa
oljeprodukter, lagen oljeprodukter, lagen
(1990:1427) om särskild (1990:1427) om särskild
premieskatt för premieskatt för
grupplivförsäkring, m.m., grupplivförsäkring, m.m.,
lagen (1991:1482) om lagen (1991:1482) om
lotteriskatt, lagen lotteriskatt, lagen
(1991:1483) om skatt på (1991:1483) om skatt på
vinstsparande m.m., vinstsparande m.m.,
lagen (1992:1479) om lagen (1992:1479) om
lagerskatt på viss lagerskatt på viss
bensin, lagen bensin, lagen
(1992:1438) om (1992:1438) om
dieseloljeskatt och dieseloljeskatt och
användning av vissa användning av vissa
oljeprodukter, lagen oljeprodukter, lagen
(1992:1439) om lager- (1992:1439) om lager-
skatt på dieselolja, skatt på dieselolja,
lagen (1994:1563) om lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, lagen tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om (1994:1564) om
alkoholskatt, lagen alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på (1994:1776) om skatt på
energi, energi,
2. lagen (1967:340) om
2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbru-
prisreglering på kets område, lagen
jordbrukets område, (1974:226) om pris-
lagen (1974:226) om reglering på fiskets om-
prisreglering på fiskets råde, lagen (1990:615) om
område, lagen (1984:409) avgifter på vissa
om avgift på gödselmedel, jordbruksprodukter m.
lagen (1990:615) om m., lagen (1990:616) om
avgifter på vissa jord- införande av lagen
bruksprodukter m. m., (1990:615) om avgifter på
lagen (1990:616) om vissa jordbruksprodukter
införande av lagen m. m., lagen (1994:1704)
(1990:615) om avgifter om lageravgift på vissa
på vissa jordbrukspro- jordbruksprodukter,
dukter m. m., lagen lagen (1982:349) om
(1994:1704) om lager- återvinning av dryc-
avgift på vissa kesförpackningar av
jordbruksprodukter, aluminium.
lagen (1982:349) om
återvinning av dryc-
kesförpackningar av
aluminium.
Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats
med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag
gäller dock den bestämmelsen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
1 §2
Beskattningsmyn- Beskattningsmyn-
dighetens be- dighetens be-
skattningsbeslut i en skattningsbeslut i en
fråga som kan ha bety- fråga som kan ha bety-
delse för beskattningen delse för beskattningen
samt beslut om anstånd samt beslut om anstånd
med att lämna deklara- med att lämna deklaration
tion eller betala eller betala skatt, om
skatt, om uppdelning av uppdelning av
skattebetalning, om skattebetalning, om
återbetalning av skatt återbetalning av skatt
och om att avvisa en och om att avvisa en
begäran om omprövning av begäran om omprövning av
beskattningsbeslut får beskattningsbeslut får
överklagas hos länsrätten överklagas hos länsrätten
av den skattskyldige av den skattskyldige
och, i fråga om skatter och, i fråga om skatter
och avgifter enligt och avgifter enligt
1 kap. 1 § första stycket 1 kap. 1 § första stycket
1, av Riksskatteverket 1, av Riksskatteverket
samt, i fråga om av- samt, i övriga fall, av
gifter enligt 1 kap. 1 § det allmänna ombudet.
första stycket 2, av det
allmänna ombudet.
Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansökan om
förhandsbesked får inte överklagas.
Skattemyndighetens övriga beslut enligt denna lag överklagas hos
Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

9 §3
Bestämmelserna i 6 kap. Bestämmelserna i 6 kap.
10, 13, 14 samt 17-24 §§ 10, 13, 14 samt 17-24 §§
taxeringslagen taxeringslagen
(1990:324) gäller i (1990:324) gäller i
tillämpliga delar för mål tillämpliga delar för mål
enligt denna lag. Vad enligt denna lag. Vad
som i taxeringslagen som i taxeringslagen sägs
sägs om Riksskatteverket om Riksskatteverket
skall i fråga om skall i tillämpliga fall
avgifter enligt 1 kap. gälla det allmänna om-
1 § första stycket 2 gälla budet. I fråga om skatter
det allmänna ombudet. I och avgifter enligt
fråga om skatter och av- 1 kap. 1 § första stycket
gifter enligt 1 kap. 1 § 1 gäller dessutom 6 kap.
första stycket 1 gäller 11, 12, 15 och 16 §§
dessutom 6 kap. 11, 12, taxeringslagen i
15 och 16 §§ taxeringsla- tillämpliga delar.
gen i tillämpliga delar.
_____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande
i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Med nuvarande lydelse avses den lydelse som föreslagits i prop. 1994/95:146.
2 Senaste lydelse 1993:462.
3 Senaste lydelse 1993:462.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-03-14

Närvarande: f.d. justitierådet Ulf Gad, justitierådet Johan Munck,
regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 1995 (Finansdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi m.fl.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Susanne
Åkerfeldt och kammarrättsassessorn Rolf Bohlin.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

4 kap. 4 §

En säkerhet av här avsett slag kan tänkas ha betydelse för det fall upp-
lagshavaren undantagsvis skulle bli skyldig att betala skatten i ett annat
EG-land än Sverige, vilket torde bli fallet om exempelvis varorna skulle
tillgripas genom brott i ett sådant land innan de når en där verksam mottagare.
Enligt de tillämpliga direktivreglerna gäller också att säkerheten skall vara
giltig i hela gemenskapen. Som första stycket har avfattats täcks emellertid
inte det fallet att skatten tas ut i annat EG-land; när det i stycket sägs att
upplagshavaren skall ställa säkerhet för "skatten", kan detta inte syfta på
annat än den skatt som tas ut i Sverige.
Under åberopande av det anförda hemställer Lagrådet att i första stycket
"skatten" byts ut mot "den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat
EG-land".

5 kap. 2 och 3 §§

Bestämmelserna i 5 kap. avser att reglera tidpunkten för skattskyldighetens
inträde. De föreslagna tilläggen till förevarande paragrafer har ett annat
syfte, nämligen att slå fast att skattskyldighet i vissa fall över huvud taget
inte uppkommer. De nya bestämmelserna hör därför systematiskt sett hemma i 4
kap., som behandlar frågan om skattskyldighet.
Lagrådet förordar att det föreslagna tillägget till 5 kap. 2 §, med ute-
slutande av orden "för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket
4" i stället får bilda ett nytt tredje stycke i 4 kap. 1 § samt att det
föreslagna tillägget till 5 kap. 3 § utgår. Denna lösning medför också en
redaktionell förenkling.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Godtas vad Lagrådet föreslagit i anslutning till 5 kap. 2 och 3 §§ förslaget
till lag om ändring i lagen om skatt på energi, bör den bestämmelse som föreslås
införd genom den nya 21 a § i stället tas upp som ett andra stycke i 9 §.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Godtas vad Lagrådet föreslagit i anslutning till 5 kap. 2 och 3 §§ förslaget
till lag om ändring i lagen om skatt på energi, bör den bestämmelse som föreslås
införd genom den nya 20 a § i stället tas upp som ett andra stycke i 8 §.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström,
Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher,
Hedborg, Andersson, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh och Johansson.

Föredragande: statsrådet Persson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:213 Ändringar av vissa förfaranderegler
m.m. för punktskatter

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
inför, ändrar, upp- bakomliggande
häver eller upp- EG-regler
repar ett normgiv-
ningsbemyndigande

Lag om ändring i
lagen om skatt på energi 6 kap 3 § 394L0074

Lag om ändring i lagen
om tobaksskatt 23 § 394L0074

Lag om ändring i lagen
om alkoholskatt 22 § 394L0074