Regeringens proposition
1994/95:192

Ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Prop.
1994/95:192

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 1995

Ingvar Carlsson

Mats Hellström
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. i syfte att möjliggöra att gällande avtal om
frihandel mellan Sverige och Färöarna kan tillämpas fullt ut. Vidare föreslås en
rättelse i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg
m.m. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 1995.
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut.............. 3

2 Lagtext.................................. 3
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
3
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa
fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. 4

3 Ärendet och dess beredning............... 5

4 Lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m...... 5

5 Lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg
m.m...................................... 6

6 Författningskommentar.................... 7
6.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m. ................................ 7
6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa
fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. 7

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 16 mars 1995.............................. 9

Rättsdatablad................................. 10

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1547) omtullfrihet m.m.
2. lag om ändring i lagen (1962:120) omstraff i vissa fall för oriktigt
ursprungsintyg m.m.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. Regeringen får 4. Regeringen får
meddela föreskrifter om meddela föreskrifter om
tullfrihet, tullfrihet,
tullnedsättning och tullnedsättning och
återbetalning av tull återbetalning av tull
för varor från för varor från
utvecklingsländerna. utvecklingsländerna och
för varor som omfattas
av de internationella
handelsöverenskommelser
som skall tillämpas av
Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995 men skall tillämpas från och med den 1
januari 1995.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för
oriktigt ursprungsintyg m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1962:120) om straff i vissa fall för
oriktigt ursprungsintyg m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §[1]

Den som i Den som i
ursprungsintyg eller ursprungsintyg eller
annan handling, som annan handling, som
åberopas till bevis för åberopas till bevis för
vinnande av vinnande av
förmånsbehandling enligt förmånsbehandling enligt
handelsöverenskommelser handelsöverenskommelser
som Europeiska som Europeiska
gemenskaperna (EG) har gemenskaperna (EG) har
ingått eller enligt ingått eller enligt
EG:s rättsakter, EG:s rättsakter,
uppsåtligen lämnat uppsåtligen lämnat
oriktig uppgift ägnad oriktig uppgift ägnad
att leda till att leda till
förmånsbehandling, döms förmånsbehandling, döms
till böter eller till böter eller
fängelse i högst ett år. fängelse i högst ett år.
Till samma straff döms Till samma straff döms
den som i samband med den som i samband med
ansökan om ansökan om
ursprungsintyg lämnat ursprungsintyg
oriktig uppgift ägnad uppsåtligen lämnat
att leda till oriktig uppgift ägnad
förmånsbehandling samt att leda till
den som tillhandahållit förmånsbehandling samt
en åberopad handling den som tillhandahållit
med vetskap om att den en åberopad handling
innehåller sådan oriktig med vetskap om att den
uppgift. Är brottet att innehåller sådan oriktig
anse som grovt döms uppgift. Är brottet att
till fängelse i högst två anse som grovt döms
år. till fängelse i högst två
år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket, döms till
böter.
Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

3 Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslog i propositionen 1994/95:34 Den svenska tullagstiftningen vid
ett EU-medlemskap bl.a. en lag om tullfrihet m.m. och en lag om ändring i lagen
(1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.
Riksdagen godtog regeringens förslag i huvudsakliga delar (bet. 1994/95: SkU8,
rskr. 1994/95:96). Genom riksdagens beslut fick punkt 4 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. sin nu
gällande lydelse. Lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig
ursprungsdeklaration m.m. fick, utöver en ny rubrik, nu gällande lydelse av 1 §.
På grund av olyckliga omständigheter kom ett ord att falla bort i regeringens
förslag till ny lydelse av 1 §. I det nu aktuella ärendet föreslås vissa tillägg
till de nämnda lagrummen.
Lagförslaget under 2.2 hör formellt sett under Lagrådets granskningsområde.
Förslaget är emellertid av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle
sakna betydelse.

4 Lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Regeringens förslag: Lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. ändras på så sätt att regeringen
bemyndigas att meddela föreskrifter om tullfrihet,
tullnedsättning och återbetalning av tull för varor
som omfattas av de internationella
handelsöverenskommelser som skall tillämpas av
Sverige.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i propositionen 1992/93:16
Godkännande av avtal om frihandel mellan Sverige och Färöarna, m.m. föreslagit
riksdagen att godkänna avtalet om frihandel mellan Sverige och Färöarna samt
överenskommelsen om handel med jordbruksvaror mellan Sverige och Färöarna (bet.
1992/93UU6, rskr. 1992/93:53). Införlivandet med svensk rätt av avtalen om
frihandel mellan Sverige och Färöarna har genomförts i förordningen (1993:965)
om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna. Förordningen har
utfärdats av regeringen med stöd av bemyndigandet i 5 § lagen (1987:1069) om
tullfrihet m.m.
Vissa produkter (fisk,vatten och andra alkoholfria drycker) som omfattas av
avtalens bestämmelser om frihandel var enligt den då gällande tulltaxelagen
(1987:1068) befriade från tull varför de inte kom att omfattas av 1993 års
förordning och dess bestämmelser om tullfrihet.I samband med att den nya
tullagen (1994:1550) trädde i kraft vid Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995
upphörde tulltaxelagen (1987:1068) att gälla. För gemenskapens del gäller
frihandelsavtalet med Danmark och Färöarna av den 2 december 1991. För att
Sverige såsom EU-medlem skall kunna tillämpa avtalet måste emellertid
anpassningar göras. EG har initierat en omförhandling av 1991 års
frihandelsavtal. Avtalen om frihandel mellan Sverige och Färöarna fortsätter
emellertid i enlighet med artikel 234 i Romfördraget att gälla mellan parterna
och berörs inte direkt av fördragets bestämmelser. För de varor som omfattas av
de fortsatt gällande avtalen om frihandel med Färöarna bortföll genom
upphävandet av tulltaxelagen grunden i den interna svenska rätten för att medge
tullfrihet i enlighet med avtalsbestämmelserna. Genom den nya tullagstiftningen
upphävdes också lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. och det bemyndigande med
vars stöd förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och
Färöarna hade utfärdats. Avtalen om frihandel med Färöarna är, som framgått,
fortfarande gällande och skall tillämpas i fråga om alla av avtalen omfattade
varor. För att göra det möjligt att komplettera 1993 års förordning i detta
hänseende behövs ett lagstöd.
Regeringen föreslår mot angiven bakgrund att ett tillägg görs i punkt 4 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m. Genom tillägget bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om
tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull för varor som omfattas av
internationella handelsöverenskommelser som skall tillämpas av Sverige. Med stöd
av detta bemyndigande kan regeringen meddela föreskrifter om ändring i
förordningen (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna
och på så sätt säkerställa att avtalen kan tillämpas fullt ut. Med stöd av
bemyndigandet kan regeringen även, om så skulle visa sig nödvändigt, meddela
övergångsvisa föreskrifter om tullfrihet eller tullnedsättning för varor som
omfattas av sådana handelsavtal som EU har slutit med utomstående länder och som
måste justeras med anledning av bl.a. Sveriges anslutning till EU.

5 Lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Regeringens förslag: Lagen (1962:120) om straff i
vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. ändras
på så sätt att det i 1 § första stycket anges att det
i samtliga fall är fråga om ett uppsåtligt brott.

Skälen för regeringens förslag: I 1 § första stycket första meningen lagen
(1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. stadgas
straff vid uppsåtligt lämnande av oriktig uppgift i ursprungsintyg eller annan
handling som åberopas till bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt
handelsöverenskommelser som Europeiska gemenskaperna (EG) har ingått eller
enligt EG:s rättsakter. I andra meningen stadgas samma straff bl.a. för den som
i samband med ansökan om ursprungsintyg lämnat oriktig uppgift. För sistnämnda
fall anges, till följd av ett förbiseende vid det lagstiftningsärende då 1 §
fick sin nuvarande lydelse, inte att det oriktiga uppgiftslämnandet skall vara
uppsåtligt. Att så är fallet måste emellertid anses klart framgå vid en
jämförelse med andra stycket av paragrafen. I detta stycke anges nämligen vad
som gäller i fall där bl.a. sådant oriktigt uppgiftslämnande skett av grov
oaktsamhet. Paragrafen bör emellertid ändras så att den oklarhet som den
nuvarande lydelsen kan ge upphov till undanröjs. Regeringen föreslår därför att
paragrafen ändras på så sätt att det i bestämmelsen anges att det även i detta
fall är fråga om ett uppsåtligt brott.

6 Författningskommentar

6.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har utvidgats på så sätt
att ett bemyndigande ges till regeringen att meddela föreskrifter om tullfrihet,
tullnedsättning och återbetalning av tull även för varor som omfattas av de
internationella handelsöverenskommelser som Sverige skall tillämpa. Bestämmelsen
har behandlats i avsnitt 4.
Lagändringen skall tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 1995, dvs. dagen
för anslutningen till EU och ikraftträdandet av den nya tullagstiftningen.
Hinder torde inte möta mot retroaktiv tillämpning då de föreskrifter som kan
meddelas med stöd av bemyndigandet är gynnande för den enskilde.

6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för
oriktigt ursprungsintyg m.m.

1 §
Ordet uppsåtligen har i 1 § första stycket andra meningen kommit att falla bort.
I bestämmelsen anges det nu uttryckligen att det även i detta fall är fråga om
uppsåtligt brott.
Den omständigheten att ordet uppsåtligen kommit att falla bort torde inte i
praktiken ha uppfattats så att det varit lagstiftarens vilja att utsträcka
ansvaret i straffstadgandet i fråga om oriktiga uppgifter i ursprungsintyg.
Om det vid ett brott inte krävs uppsåt från gärningsmannens sida för att
straffbarhet skall inträda, utan det räcker med oaktsamhet, måste detta särskilt
anges i straffstadgandet. Detta gäller under nedan angivna förhållanden även
lagstiftningen på specialstraffrättens område. Enligt 1 kap. 2 § första stycket
brottsbalken skall en gärning, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som
brott endast då den begås uppsåtligen.Stadgandet ändrades genom lagen (1994:458)
om ändring i brottsbalken (jfr prop. 1993/94:130, bet. 1993/94:JuU27, rskr.
1993/94:321) och stadgandets generella tillämplighet gäller endast för
straffbestämmelser som tillkommit samtidigt som eller efter lagändringen eller,
som i föreliggande fall, straffbestämmelsen ändrats efter lagändringen (punkten
2 i övergångsbestämmelserna).

**Fotnot**
[1]Senaste lydelse 1994:1549.

UTRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 1995

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin,
Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Persson, Tham, Schori,
Blomberg, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström,
Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Hellström

Regeringen beslutar proposition 1994/95:192 Ändring i lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m.
Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
inför, ändrar, upp-bakomliggande EG-
häver eller regler
upprepar ett
normgivnings-
bemyndigande

Lag om tullfrihet p. 4 i
m.m. ikraftträdande-
och övergångs-
bestämmelserna