Regeringens proposition
1994/95:169

Ändrade regler om ersättningsansvaret för oljeskador till sjöss

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 1995

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att Sverige skall ansluta sig till 1992 års
ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja och till 1992 års ändringsprotokoll till
1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Det betyder att de
regler som gäller i Sverige om rätt till ersättning för skador som orsakats av
oljeutsläpp från fartyg måste ändras. Följaktligen innehåller propositionen
också förslag till den lagstiftning som behövs för att Sverige skall kunna
ansluta sig till ändringsprotokollen. Förslagen innebär bl.a. följande.
De ersättningsbelopp som en fartygsägare och Internationella oljeskadefonden
skall betala för oljeskador höjs. Höjningen innebär att det i framtiden kommer
att finnas ungefär 1,5 miljarder kronor till-gängligt för att ersätta skadorna
från ett oljeutsläpp som orsakats av ett fartyg.
Tillämpningsområdet för den konventionsbundna lagstiftningen utvidgas så att
även oljeskador orsakade av tankfartyg som går i barlast och av s.k.
kombinationsfartyg som transporterar olja skall ersättas.
Ersättningsansvaret skall omfatta oljeskador som har uppkommit inte bara som
nu på Sveriges land- och sjöterritorium utan också i Sveriges ekonomiska zon.
Förslaget innebär också att reglerna om fartygsägarnas ansvarighet för
oljeskador inte längre skall finnas i en särskild lag utan i stället i sjölagen
(1994:1009).
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................ 5

2 Lagtext.................................................... 6
2.1 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).. 6
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning
från den internationella oljeskadefonden ........... 24
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgifts-
skyldighet rörande mottagande av olja............... 29
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall........................ 30
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder
mot vattenförorening från fartyg.................... 31
2.6 Förslag till lag om ändring i mönstringslagen (1983:929) 32
2.7 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
33

3 Ärendet och dess beredning ................................ 34

4 Nuvarande ordning.......................................... 35
4.1 Det nu gällande internationella ansvars- och
ersättningssystemet för oljeskador ................. 35
4.2 Den svenska lagstiftningen.......................... 37

5 1992 års ändringar i det internationella ansvars- och ersätt-
ningssystemet för oljeskador till sjöss.................... 38
5.1 Bakgrund............................................ 38
5.2 De viktigaste ändringarna i ansvars- och ersättningssystemet
39

6 Den traktaträttsliga situationen som en följd av 1992 års ändringar
43
6.1 Olika traktaträttsliga situationer vid en anslutning till och
tillämpning av ändringsprotokollen (de nya konventionerna) 43
6.2 Det förenklade ändringsförfarandet.................. 47

7 Frågor om svensk anslutning till det nya ansvars- och
ersättningssystemet för oljeskador......................... 48
7.1 Skall Sverige ansluta sig till 1992 års ansvars- och
ersättningssystem för oljeskador?................... 48
7.2 Hur skall Sverige ansluta sig till det nya ansvars- och
ersättningssystemet?................................ 52
7.3 Hur skall 1992 års ansvarighets- och 1992 års fondkonvention
införlivas med svensk rätt?......................... 53
7.4 Tillämpningsområdet för ansvarsreglerna............. 56
7.5 Ersättningsansvaret för oljeskador m.m. ............ 58
7.6 Ersättningsgilla skador............................. 62
7.7 Förlust av rätt till ansvarsbegränsning då ägaren begått fel
eller försummelse i egenskap av fartygets befälhavare eller
medlem av besättningen.............................. 64
7.8 1992 års internationella oljeskadefonds regressrätt mot annan
än fartygsägaren eller dennes garant................ 65

8 Kostnader.................................................. 66

9 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................. 67

10 Författningskommentarer.................................... 68
10.1 Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009) 68
10.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning
från den internationella oljeskadefonden............ 83
10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja....... 85
10.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall ....................... 86
10.5 Övriga förslag till lagändringar.................... 86

Bilaga 1 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella kon-
vention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja 87

Bilaga 2 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella kon-
vention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av
skada orsakad av förorening ge-
nom olja...................................................110

Bilaga 3 Departementspromemorians lagförslag.................140

Bilaga 4 Förteckning över remissinstanser....................167

Bilaga 5 Lagrådsremissens lagförslag.........................168

Bilaga 6 Lagrådet............................................196

Bilaga 7 De särskilda bestämmelserna i ändringsprotokollentill an-
svarighetskonventionen och fondkonventionen................198

Bilaga 8 Artiklarna 1 - 13 och 36 ter i 1971 årsinternationella kon-
vention om upprättandet av eninternationell fond för ersättning av
skada orsakadav förorening genom olja i artiklarnas lydelse enligt
1992 års ändringsprotokoll till 1971 års konvention........210
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 1995....225

Rättsdatablad....................................................226

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner
- 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och
- 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja,

2. godkänner att regeringen
- får säga upp 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada
orsakad av förorening genom olja och 1971 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja senast i enlighet med bestämmelserna i artikel 31 i 1992
års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet
av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom
olja, och

3. antar regeringens förslag till
- lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
- lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den inter-nationella
oljeskadefonden,
- lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande
av olja,
- lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
- lag om ändring lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från
fartyg,
- lag om ändring i mönstringslagen (1983:929) och
- lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49).

2 Lagtext-

2.1 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)
dels att nuvarande 21 kap. 5 - 11 §§ skall betecknas 21 kap. 8 - 14 §§,
dels att 7 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap., 12 kap. 1 §, 19 kap. 1 § samt
rubriken till 21 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 20 kap. 15 § och 21 kap.
5 - 7 §§, av följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §Redaren är ansvarig för skada som befälhavaren, en medlem av besättningen
eller en lots orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Redaren är också
ansvarig, om skada vållas av någon annan, när denne på redarens eller
befälhavarens uppdrag utför arbete i fartygets tjänst.
Skadestånd enligt första stycket som redaren har betalat har han rätt att
kräva tillbaka av den som vållat skadan.
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelser om inskränkning av Särskilda bestämmelser om ansvar
en redares ansvarighet finns i 9 och om inskränkning av en redares
och 13 - 15 kap. ansvar finns i 9, 10 och 13 - 15
kap.

9 kap.

3 §Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande
1. en fordran på bärgarlön, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad
ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,
--------------------------------------------------------------------
2. en fordran med anledning av 2. en fordran med anledning av
oljeskada som omfattas av 1 § och oljeskada som omfattas av 10 kap.
2 § första stycket lagen 1 § och 2 § första och andra
(1973:1198) om ansvarighet för styckena,
oljeskada till sjöss,
3. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en nationell
lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvarighet för atomskada,
4. en fordran med anledning av atomskada orsakad av atomfartyg,
5. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är
anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldighet står i
samband med fartygets drift eller med bärgningen, och
6. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

10 kap.

--------------------------------------------------------------------
Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § Om oljeskada finns särskilda 1 § I detta kapitel avses med
bestämmelser i lagen (1973:1198) olja: beständig mineralolja som
om ansvarighet för oljeskada till innehåller kolväte, såsom råolja,
sjöss. eldningsolja, tjock dieselolja
och smörjolja,
oljeskada: dels skada som
orsakats av förorening genom olja
från ett fartyg och som uppkommit
utanför fartyget, i fråga om
försämring av miljön dock endast
utebliven vinst samt kostnader för
rimliga återställningsåtgärder som
har vidtagits eller planeras,
dels kostnader för förebyggande åt-
gärder och skada som orsakats av
sådana åtgärder,
olycka: sådan händelse eller
serie av händelser med samma ur-
sprung som orsakar en oljeskada
eller framkallar ett allvarligt
och omedelbart förestående hot om
en sådan skada,
förebyggande åtgärd: varje åtgärd
som varit skäligen påkallad för att
förhindra eller begränsa en
oljeskada genom förorening och som
har vidtagits efter det att en
olycka har inträffat,
ägare av fartyg: den som är
registrerad som fartygets ägare
eller, om registrering inte har
skett, den som äger fartyget; i
fråga om ett fartyg som ägs av en
stat och brukas av ett bolag,
vilket i den staten är registrerat
som fartygets brukare, skall dock
bolaget anses som ägare,
1969 års ansvarighetskonvention:
den i Bryssel den 29 november
1969 avslutade konventionen om
ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja eller denna
konvention som den har ändrats i
London den 19 november 1976,
1992 års ansvarighetskonvention:
1969 års ansvarighetskonvention
som den har ändrats genom det i
London den 27 november 1992
avslutade ändringsprotokollet, och
konventionsstat: en stat som
har tillträtt 1992 års ansvarig-
hetskonvention.
Vid tillämpningen av bestäm-
melserna i detta kapitel skall
med fartyg jämställas varje annan
flytande anordning som används
till sjöss.

--------------------------------------------------------------------
Tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas på oljeskador, som har
uppkommit i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller i en annan
konventionsstat eller dess
ekonomiska zon och som har
orsakats av ett fartyg, vilket
konstruerats eller anpassats för
att transportera olja som
bulklast. I fråga om fartyg som
kan transportera både olja och
annan last skall bestämmelserna
tillämpas endast när fartyget
transporterar olja som bulklast
samt under resor som följer på en
sådan transport. I sistnämnda fall
skall bestäm-melserna dock inte
tillämpas, om det visas att farty-
get inte har några rester kvar
ombord från transporten. Bestäm-
melserna till-lämpas också på kost-
nader för förebyggande åtgärder som
har vidtagits, oavsett var det
har skett, för att förhindra eller
begränsa oljeskador i Sverige
eller dess ekonomiska zon eller i
en annan konventionsstat eller
dess ekonomiska zon.
Vad som i första stycket sägs om
ekonomisk zon gäller även i fall en
stat inte har fastställt en sådan
zon i fråga om ett område utanför
och angränsande till statens
territorialvatten som i enlighet
med folkrättens regler har bestämts
av den staten och som inte sträck-
er sig längre ut än 200 nautiska
mil från de baslinjer varifrån
statens territorialvatten mäts.
I fråga om kapitlets tillämplig-
het på örlogsfartyg och vissa andra
statsfartyg samt på fartyg som
inte omfattas av bestämmelserna i
första stycket gäller bestämmelserna
i 19 § .
Ersättning för åtgärder med
anledning av en oljeskada skall
betalas enligt detta kapitel även
om det finns skyldighet enligt
lag eller annan författning att
vidta åtgärderna.
Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas även om andra regler om
tillämplig lag skulle leda till
annat.
Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas inte i den utsträckning
en sådan tillämpning skulle vara
oförenlig med Sveriges åtaganden
enligt ett internationellt
fördrag.

Skadestånd

Ansvaret för en oljeskada

3 § En oljeskada skall ersättas av
fartygets ägare, även om varken
ägaren eller någon som han svarar
för är vållande till skadan. Utgörs
den olycka som orsakade skadan av
en serie av händelser, vilar
ersättningsansvaret på den som var
ägare av fartyget vid den första av
dessa händelser.
Ägaren är dock fri från ansvar om
han visar att skadan
1. orsakats av en krigshandling
eller liknande handling under
väpnad konflikt, inbördeskrig eller
uppror eller av en naturhändelse
av osedvanlig karaktär, som inte
kunnat undvikas och vars följder
inte kunnat förhindras, eller
2. i sin helhet vållats av
tredje man med avsikt att orsaka
skada, eller
3. i sin helhet orsakats genom
fel eller försummelse av en svensk
eller utländsk myndighet vid
fullgörandet av skyldighet att
svara för underhåll av fyrar eller
andra hjälpmedel för navigering.

4 § Anspråk på ersättning för en
oljeskada som omfattas av ersätt-
ningsbestämmelserna i detta
kapitel får göras gällande mot
fartygsägaren endast med stöd av
bestämmelserna i kapitlet.
Anspråk som avses i första
stycket får göras gällande mot någon
av följande personer endast om den
mot vilken anspråket riktas har
vållat skadan uppsåtligen eller av
grov vårdslöshet och med insikt om
att sådan skada sannolikt skulle
uppkomma:
a) anställda hos fartygsägaren,
ställföreträdare för honom eller
besättningsmedlemmar,
b) en lots eller annan person
som utför tjänster för fartyget utan
att vara besättningsmedlem,
c) en redare som inte är ägare,
en befraktare eller en annan per-
son som i redarens ställe handhar
fartygets drift,
d) en avsändare, avlastare,
lastmottagare eller lastägare,
e) den som utför bärgning med
fartygsägarens, redarens eller
befälhavarens samtycke eller på
order av en myndighet,
f) den som vidtar förebyggande
åtgärder, eller
g) anställda hos eller ställföre-
trädare för personer som nämns i b -
f.
Vad som har betalats i
ersättning för en oljeskada får inte
krävas åter av en person som avses
i andra stycket a, b eller e - g,
om inte den mot vilken anspråket
riktas har vållat skadan
uppsåtligen eller av grov
vårdslöshet och med insikt om att
sådan skada sannolikt skulle
uppkomma.

Ansvarsbegränsning

5 § Fartygets ägare har rätt att för
varje olycka begränsa sitt ansvar
enligt bestämmelserna i detta
kapitel till ett belopp motsva-
rande tre miljoner särskilda
dragnings-rätter (SDR) för ett
--------------------------------------------------------------------
fartyg vars dräktighet, beräknad (1973:1199) om ersättning från den
enligt 9 kap. 5 § 6, inte över- internationella oljeskade-fonden.
stiger 5 000. Är dräktigheten högre
höjs beloppet med 420 SDR för Försäkring
varje dräktighetstal därutöver. An-
svaret skall dock inte i något Försäkringsplikt för svenska fartyg
fall överstiga 59,7 miljoner SDR.
Rätt till begränsning finns inte i 12 § Ägaren av ett svenskt fartyg,
fråga om ränta eller ersättning försom transporterar mer än 2 000 ton
rättegångskostnad. Vad som avses olja som bulklast, skall ta och
med SDR anges i 22 kap. 3 §. vidmakthålla försäkring eller ställa
Fartygets ägare har inte rätt annan betryggande säkerhet för att
att begränsa sitt ansvar, om han täcka sitt ansvar enligt bestäm-
har vållat oljeskadan uppsåtligen melserna i detta kapitel eller
eller av grov vårdslöshet och med mot-
insikt om att sådan skada sanno- svarande lagstiftning i en annan
likt skulle uppkomma. konventionsstat intill det an-
svarsbelopp som anges i 5 § första
Begränsningsfond stycket. Staten har dock inte en
sådan skyldighet.
6 § Rätt till ansvarsbegränsning En försäkring eller säkerhet som
enligt 5 § första stycket finns avses i första stycket skall god-
endast om ägaren, dennes kännas av regeringen eller av den
försäkringsgivare eller någon annanmyndighet som regeringen be-
på ägarens vägnar enligt bestämmel-stämmer.
serna i detta kapitel eller Har ägaren fullgjort sin skyl-
motsvarande bestämmelser i en dighet enligt första stycket,
annan konventionsstats lag skall den myndighet som rege-
upprättar en begränsningsfond, som ringen bestämmer utfärda ett
uppgår till det ansvarsbelopp som certifikat som visar detta. För
gäller för ägaren och det ett fartyg som ägs av svenska
tilläggsbelopp som fastställs staten skall den myndighet som
enligt 12 kap. 4 § andra stycket. regeringen bestämmer utfärda ett
Ansvarsbeloppet skall räknas om certifikat som visar att fartyget
till svenska kronor enligt ägs av svenska staten och att dess
bestämmelserna i 22 kap. 3 § andra ansvar är täckt intill det an-
stycket. svarsbelopp som anges i 5 § första
En begränsningsfond enligt stycket.
detta kapitel skall här i landet Regeringen fastställer det for-
upprättas hos den domstol där mulär till certifikat som avses i
talan om ersättning har väckts tredje stycket. Certifikatet
eller kan väckas enligt 21 kap. skall medföras ombord på fartyget.
5 §.
I fråga om förfarandet när en be-Försäkringsplikt för utländska fartyg
gränsningsfond enligt bestäm-
melserna i detta kapitel upprät- 13 § För ett utländskt fartyg som
tas och om förlust i vissa fall anlöper eller lämnar en svensk hamn
av möjligheten att få ersättning föreller en tilläggsplats på svenskt
fordran som kan åberopas mot sjöterritorium och som vid
fonden skall bestämmelserna i 12 tillfället transporterar mer än
kap. 3 - 15 §§ tillämpas. Betalning2 000 ton olja som bulklast skall
eller säkerhet som avses i 12 det finnas en försäkring eller en
kap. 4 § andra stycket får dock annan betryggande säkerhet som
krävas också i fråga om ränta för täcker ägarens ansvar enligt bestäm-
tiden till dess att fonden melserna i detta kapitel eller
upprättas. Vad som sägs i 12 kap. motsvarande lagstiftning i en
4 § fjärde stycket om verkan som annan konventionsstat intill det
avses i 9 kap. 8 § skall i stället ansvarsbelopp som anges i 5 §
gälla verkan som avses i 9 § i första stycket. Vad som nu har
detta kapitel. Följs inte ett sagts gäller inte ett fartyg som
föreläggande enligt 12 kap. 4 § ägs av en främmande stat.
fjärde stycket, skall i ett Fartyget skall ombord medföra
beslut som där sägs tillkännages ett certifikat som visar att en
att rätten till ansvarsbegränsning sådan försäkring eller annan
inte längre finns. betryggande säkerhet som avses i
första stycket finns. I fråga om
Fördelning av en begränsnings-fond ett fartyg som inte är registrerat
i någon konventionsstat får
7 § En begränsningsfond som avses certifikat utfärdas av den myn-
i detta kapitel fördelas mellan dighet som regeringen bestämmer.
borgenärerna i förhållande till Om fartyget ägs av en främmande
storleken av de styrkta stat, skall det ombord medföra ett
fordringarna. certifikat som visar att fartyget
ägs av den staten och att dess
ansvar är täckt intill det
Ersättning från en begränsnings- ansvarsbelopp som gäller enligt 5 §
fond i vissa fall första stycket.
Närmare bestämmelser om
8 § Den som innan begräns- certifikat som avses i andra
ningsfonden har fördelats har stycket meddelas av regeringen
betalat ersättning för en oljes- eller av den myndighet som
kada inträder intill det belopp regeringen bestämmer.
han har betalat i den skadeli-
dandes rätt enligt bestämmelserna Krav mot försäkringsgivaren
i detta kapitel eller motsva-
rande lagstiftning i en annan 14 § En försäkring som avses i 12
konventionsstat. eller 13 § skall för den som är
Kan fartygets ägare eller någon berättigad till ersättning medföra
annan göra sannolikt att han rätt att få ut ersättningen direkt
senare blir skyldig att betala av försäkringsgivaren.
ersättning som han, om ersätt- Försäkringsgivaren är dock fri från
ningen hade betalats före fondens ansvar, om fartygets ägare är fri
fördelning, skulle ha kunnat kräva från ansvar eller om denne själv
åter från fonden enligt första har vållat skadan upp-såtligen.
stycket, kan domstolen bestämma Försäkringsgivarens an-svar skall
att medel tills vidare skall inte i något fall överstiga det
sättas av för att han senare skall ansvarsbelopp som gäller enligt 5 §
kunna göra sin rätt gällande mot första stycket.
fonden. Försäkringsgivaren kan inte för
Har ägaren frivilligt ådragit att befria sig från sitt ansvar, i
sig utgifter eller förluster med vidare utsträckning än som följer av
anled-ning av förebyggande andra stycket, mot någon annan än
åtgärder, har han samma rätt till ägaren åberopa omständigheter som
ersättning för detta från han kunnat åberopa mot ägaren.
begränsningsfonden som en annan
skadelidande. 15 § Om försäkringsgivaren inte har
gjort något annat förbehåll, gäller
Verkan av en begränsningsfond försäkringen för fartygets ägare mot
hans ansvar enligt bestämmelserna
9 § Har en begränsningsfond i detta kapitel eller motsvarande
upprättats enligt 6 § och har lagstiftning i en annan
ägaren rätt att begränsa sitt konventionsstat.
ansvar, får inte någon annan egen-
dom som tillhör ägaren tas i Annan säkerhet
anspråk för att tillgodose krav på
ersättning som kan göras gällande 16 § Vad som föreskrivs i 14 och 15 §§
mot fonden. om försäkring tillämpas också i fråga
Har i ett fall som avses i om sådan säkerhet av annat slag som
första stycket egendom som tillhör avses i 12 eller 13 §.
ägaren blivit föremål för kvarstad Åsidosättande av försäkringsplikt
eller annan säkerhetsåtgärd med m.m.
anledning av krav på ersättning
som kan göras gällande mot 17 § Om ansvar för åsidosättande av
begränsningsfonden, skall åtgär-denförsäkringsplikten och vissa andra
hävas. Har ägaren ställt säkerhet förskyldigheter i detta kapitel
att undvika en sådan åtgärd, skall finns bestämmelser i 20 kap. 15 §.
säkerheten återställas till honom.
Om en begränsningsfond har Om laga domstol m.m.
upprättats i en annan konven-
tionsstat, skall första och andra 18 § Om laga domstol och om
styckena gälla endast om den verkställighet av domar i mål om
skadelidande har rätt att föra ersättning för oljeskada finns
talan vid den domstol eller bestämmelser i 21 kap. 5 - 7 §§.
myndighet som förvaltar fonden
och har möjlighet att av fondens Övriga bestämmelser
medel få ut vad som svarar mot
hans fordran. 19 § Bestämmelserna i detta
kapitel gäller inte i fråga om en
Preskription oljeskada som orsakats av ett
örlogsfartyg eller av ett annat
10 § Om preskription av fordran fartyg som vid tiden för olyckan
på ersättning för en oljeskada ägs eller brukas av en stat och
finns bestämmelser i 19 kap. 1 §. som används uteslutande för stats-
ändamål och inte för affärsdrift. Har
Ersättning från 1992 års inter- ett sådant fartyg orsakat en
nationella oljeskadefond oljeskada i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller har före-
11 § Om rätt till ersättning från byggande åtgärder vidtagits för att
1992 års internationella oljeska- förhindra eller begränsa en sådan
defond finns bestämmelser i lagen skada i Sverige eller dess
--------------------------------------------------------------------
ekonomiska zon, skall dock be-
stämmelserna i 1 §, 2 § fjärde
stycket och 3 - 5 §§ i detta
kapitel samt 19 kap. 1 § första
stycket 9 och 21 kap. 5 §
tillämpas.
Har ett fartyg som inte om-
fattas av bestämmelserna i 2 §
första stycket orsakat en
oljeskada i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller har före-
byggande åtgärder vidtagits för att
förhindra eller begränsa en
oljeskada i Sverige eller dess
ekonomiska zon, tilllämpas be-
stämmelserna i 1 §, 2 § fjärde och
sjätte styckena och 3 § i detta
kapitel samt 19 kap. 1 § första
stycket 9 och 21 kap. 5 §. I fråga
om ägarens rätt att begränsa sitt
ansvar gäller i sådant fall be-
stämmelserna i 9 kap.

12 kap.

1 §
Bestämmelserna i detta kapitel gäller begränsningsfond som upprättas enligt 9
kap. 7 § (globalfond).
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 - 15 §§ Bestämmelserna i 3 - 15 §§
tillämpas också i vissa delar i tillämpas också i vissa delar i
fråga om begränsningsfond som fråga om begränsningsfond som
upprättas enligt 6 § lagen upprättas enligt 10 kap. 6 §.
(1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss.

19 kap.

1 §
Följande fordringar upphör, vare sig ansvarigheten för dem är begränsad eller
obegränsad, om talan inte väcks i laga ordning i fråga om
1. fordran på bärgarlön: inom två år från det bärgningsföretaget slutfördes,
2. fordran på andel i bärgarlön enligt 16 kap. 6 § andra stycket: inom ett år
från det vederbörande av redaren fått underrättelse om bärgarlönens och andelens
storlek,
3. fordran på ersättning för sammanstötning: inom två år från den dag skadan
inträffade,
4. fordran på belopp som någon betalat utöver vad som belöper på honom enligt
8 kap. 1 §: inom ett år från det beloppet betalades,
5. fordran på ersättning på grund av att gods har skadats, gått förlorat eller
försenats vid befordran eller på grund av att det i konossement har lämnats
oriktiga eller ofullständiga uppgifter: inom ett år från det godset lämnades ut
eller skulle ha lämnats ut,
6. fordran på ersättning för personskada eller försening vid passage-
rarbefordran: inom två år från ilandstigningen eller, om passageraren avlidit
under befordringen, från den dag ilandstigning skulle ha ägt rum, eller, om
passageraren avlidit efter ilandstigningen, inom två år från dödsfallet men inte
senare än tre år från ilandstigningen,
7. fordran på ersättning på grund av att resgods har skadats, gått förlorat
eller försenats vid befordran: inom två år från det godset fördes i land eller,
om det har gått förlorat, skulle ha förts i land,
--------------------------------------------------------------------
8. fordran på bidrag till 8. fordran på bidrag till
gemensamt haveri eller en annan gemensamt haveri eller en annan
kostnad som skall fördelas enligt kostnad som skall fördelas enligt
samma grund (13 kap. 15 § tredje samma grund (13 kap. 15 § tredje
stycket, 14 kap. 40 § och 17 kap. stycket, 14 kap. 40 § och 17 kap.
6 §): inom ett år från den dag 6 §): inom ett år från den dag
dispaschen vann laga kraft. dispaschen vann laga kraft,
--------------------------------------------------------------------
9. fordran på ersättning för en
oljeskada enligt bestämmelserna i
10 kap.: inom tre år från den dag då
skadan uppkom, dock att talan
inte i något fall får väckas senare
än sex år från dagen för den olycka
som orsakade skadan eller, om
olyckan utgjordes av en serie av
händelser, från dagen för den första
av dessa.
Svarar gäldenären i andra fall än som avses i första stycket för ersättning
eller för någon annan fordran med begränsning av redareansvaret eller endast med
inlastat gods upphör fordringen, om talan inte väcks i laga ordning, i fråga om
en fordran på ersättning inom två år från den dag skadan inträffade och i fråga
om någon annan fordran inom ett år efter det att fordringen förföll till be-
talning. Om borgenären har rätt att för fordringen hålla sig även till redare,
lastägare eller någon annan utan att begränsning av ansvarigheten äger rum,
gäller en sådan rätt under samma tid som för en fordran i allmänhet.
Har en fordran som avses i första eller andra stycket kommit under behandling
av dispaschör, anses talan om fordringen väckt.
Den som infriat en fordran som avses i första stycket 5 får väcka återkrav mot
tredje man efter utgången av den där angivna tiden. En sådan talan får dock inte
väckas senare än ett år från den dag huvudanspråket infriades eller talan
väcktes om det.
--------------------------------------------------------------------
Ett avtal om förlängning av Ett avtal om förlängning av
preskriptionstid som avses i preskriptionstid som avses i
denna paragraf är giltigt endast första stycket 1 - 8 är giltigt
om det har ingåtts efter endast om det har ingåtts efter
fordringens tillkomst och har fordringens tillkomst och har
inte verkan för längre tid än tre årinte verkan för längre tid än tre år
åt gången, räknat från dagen för åt gången, räknat från dagen för
avtalet. Preskriptionstiden får avtalet. Preskriptionstiden får
dock inte i något fall genom dock inte i något fall genom avtal
avtal förlängas med sammanlagt mer förlängas med sammanlagt mer än tio
än tio år eller, i fall som avses år eller, i fall som avses i första
i första stycket 6 eller 7, med stycket 6 eller 7, med mer än tre
mer än tre år från det år från det ilandstigning eller
ilandstigning eller ilandföring ilandföring har ägt rum eller
har ägt rum eller skulle ha ägt skulle ha ägt rum. I 13 kap. 4 §
rum. I 13 kap. 4 § första stycket första stycket och 14 kap. 2 § an-
och 14 kap. 2 § andra stycket dra stycket finns föreskrifter om
finns föreskrifter om ogiltighet ogiltighet av avtalsvillkor som
av avtalsvillkor som avviker från avviker från bestämmelserna i första
bestämmelserna i första stycket 5 stycket 5 och fjärde stycket. I
och fjärde stycket. I 15 kap. 29 § 15 kap. 29 § andra stycket finns
andra stycket finns föreskrifter föreskrifter om ogiltighet av
om ogiltighet av avtalsvillkor avtalsvillkor som inskränker en
som inskränker en passagerares passagerares rättigheter enligt
rättigheter enligt första första stycket 6 och 7.
stycket 6 och 7.
Frågor om preskription av en fordran som avses i denna paragraf bedöms här i
landet enligt svensk lag även om utländsk lag i övrigt är tillämplig på
rättsförhållandet.

20 kap.

--------------------------------------------------------------------
15 § En fartygsägare, som upp-
såtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter vad som sägs i 10 kap.
om försäkringsplikt eller
skyldighet att ställa säkerhet, döms
till böter eller fängelse i högst
sex månader.
Till samma straff döms en redare
som låter använda ett fartyg för
sjöfart, trots att han insett
eller bort inse att i 10 kap.
föreskriven försäkringsplikt eller
skyldighet att ställa säkerhet inte
har fullgjorts. Detsamma gäller
den som handhar fartygets drift i
redarens ställe samt befälhavaren.
Medförs inte ett certifikat som
avses i 10 kap. 12 eller 13 §
ombord på ett fartyg, när det
används för sjöfart, döms befälhavaren
till böter.

--------------------------------------------------------------------
21 kap. Om laga domstol och 21 kap. Om laga domstol och
rättegång i sjörättsmål rättegång i sjörättsmål m.m.
--------------------------------------------------------------------
5 § Talan om ersättning för en
oljeskada enligt 10 kap. får väckas
i Sverige endast om oljeskadan
har uppkommit i Sverige eller
dess ekonomiska zon eller om före-
byggande åtgärder har vidtagits för
att förhindra eller begränsa en
oljeskada i Sverige eller dess
ekonomiska zon.
Är en svensk domstol behörig
enligt första stycket, får även
talan om ersättning för annan
oljeskada som orsakats av samma
olycka väckas här.
Talan enligt första eller andra
stycket väcks vid den sjörätts-
domstol som är närmast den ort där
skadan uppkom.
Har talan om ersättning för
skador som har uppkommit på grund
av samma olycka väckts vid flera
domstolar, skall regeringen
bestämma att en av dessa domstolar
skall handlägga samtliga mål.
Har en begränsningsfond upp-
rättats här i landet enligt 10 kap.
6 §, prövar den domstol vid vilken
fonden har upprättats frågor om
ansvarsbeloppets fördelning mellan
de ersättningsberättigade. Denna
prövning görs i begränsningsmål som
avses i 12 kap.

6 § Har en dom i ett mål om ersätt-
ning för oljeskada meddelats i en
annan stat som har tillträtt den i
10 kap. angivna 1992 års
ansvarighetskonvention och var
domstolarna i den staten behöriga
att pröva den tvist som domen
avser, gäller följande. Domen
skall, när den har vunnit laga
kraft och kan verkställas i den
stat där den har meddelats, på
ansökan verkställas i Sverige utan
att en ny prövning sker av den sak
som avgjorts genom domen, om inte
annat följer av vad som sägs i 10
kap. 9 § eller 5 § femte stycket i
detta kapitel. Detta medför inte
skyldighet att verkställa en
utländsk dom, om det ansvarsbelopp
som gäller för fartygets ägare därmed
skulle överskridas.
Ansökan om verkställighet görs hos
Svea hovrätt. Till ansökan skall
fogas
1. domen i original eller i
kopia som bestyrkts av en myndig-
het,
2. en förklaring av en behörig
myndighet i den stat där domen
meddelats att domen avser ersätt-
ning enligt den i 10 kap. angivna
1992 års ansvarighetskonvention
samt att domen har vunnit laga
kraft och kan verkställas i den
staten.
Handlingarna skall vara försedda
med bevis om utfärdarens
behörighet. Beviset skall vara
utställt av en svensk beskickning
eller konsul eller av chefen för
justitieförvaltningen i den stat
där domen har meddelats. Är en
handling i ärendet skriven på ett
annat främmande språk än danska
eller norska, skall handlingen åt-
följas av en översättning till
svenska. Översättningen skall vara
bestyrkt av en diplomatisk eller
konsulär tjänsteman eller av svensk
notarius publicus.
En ansökan om verkställighet får
inte bifallas utan att motparten
haft tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Bifalls ansökan, verkställs domen
på samma sätt som en svensk doms-
tols lagakraftägande dom, om inte
Högsta domstolen bestämmer annat
sedan hovrättens beslut
överklagats.

7 § Har i enlighet med bestämmel-
serna i den i 10 kap. angivna
1992 års ansvarighetskonvention
en begränsningsfond upprättats i
en annan stat, som har tillträtt
den konventionen, enligt lagen i
den staten och har en ägare eller
försäkringsgivare, mot vilken talan
om ersättning enligt 10 kap. väckts
vid en svensk domstol, rätt att
begränsa sitt ansvar, skall
domstolen i dom i mål om ersättning
bestämma att domen får verkställas
endast efter prövning i den främ-
mande staten av frågor om fondens
fördelning och enligt den statens
lag.

----------------

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs
lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
2. Så länge Sverige är bundet av den i 10 kap. angivna 1969 års ansvarig-
hetskonvention skall dock följande gälla:
a) I fråga om ett fartyg, som är registrerat i en främmande stat vilken är
bunden av 1969 års ansvarighetskonvention men inte av den i 10 kap. angivna 1992
års ansvarighetskonvention, skall lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss
tillämpas i stället för denna lag.
b) I fråga om ett fartyg, som är registrerat i Sverige eller i en främmande
stat vilken är bunden av 1992 års ansvarighetskonvention, skall lagen om
ansvarighet för oljeskada till sjöss fortfarande tillämpas. Om en oljeskada inte
till fullo kan ersättas enligt den lagen eller enligt lagen (1973:1199) om
ersättning från den internationella oljeskadefonden, skall de nya bestämmelserna
tillämpas. Därvid skall begränsningsbeloppet i 10 kap. 5 § första stycket och
ansvarsbeloppet i 10 kap. 6 § första stycket minskas med vad som kan ersättas
enligt 5 § första stycket lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
c) Vad som sägs i b gäller också i fråga om ett fartyg, som är registrerat i
en främmande stat vilken inte är bunden vare sig av 1969 års
ansvarighetskonvention eller av 1992 års ansvarighetskonvention.
3. När lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas enligt 2 skall
9 kap. 3 § 2 och 12 kap. 1 § andra stycket sjölagen gälla i sin äldre lydelse.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden att 1 - 6 §§ skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i artiklarna 1 - Bestämmelserna i artiklarna 1 -
13 av den i Bryssel den 18 de- 13 av den i Bryssel den 18 de-
cember 1971 avslutade konven- cember 1971 avslutade konven-
tionen om upprättandet av en tionen om upprättandet av en
internationell fond för ersättning internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening av skada orsakad av förorening
genom olja i dess lydelse enligt genom olja, med de ändringar som
det i London den 19 november har gjorts genom det i London den
1976 antagna ändringsprotokollet 27 november 1992 avslutade
skall till den del de ej ändringsprotokollet till konven-
uteslutande reglerar de fördrags- tionen, samt den genom artikel 26
slutande staternas inbördes för- i ändringsprotokollet införda
pliktelser och med iakttagande artikeln 36 ter till 1971 års kon-
av vad som föreskrivs i det vention skall, till den del de
följande gälla som svensk lag. inte uteslutande reglerar de för-
dragsslutande staternas inbördes
förpliktelser och med iakttagande
av vad som föreskrivs i det
följande, gälla som svensk lag i
originaltexternas lydelse.
Original-texterna skall ha samma
giltighet.
--------------------------------------------------------------------
Konventionen har i angivna Konventionen finns i dess
delar den lydelse som härvid engelska och franska originaltex-
fogad bilaga utvisar. ter i angivna delar tillsammans
med en svensk översättning som
bilaga 1 till denna lag. Änd-
ringsprotokollet finns i dess
engelska originaltext i angivna
delar tillsammans med en svensk
översättning som bilaga 2 till
denna lag.
--------------------------------------------------------------------
Med fartygets dräktighet i
artikel 1:5 i konventionen avses
dess dräktighet beräknad enligt
reglerna i kungörelsen (1954:550)
angående skeppsmätning.
2 §
--------------------------------------------------------------------
Belopp som fonden betalat i Ett belopp som 1992 års interna-
ersättning enligt artikel 4 eller tionella oljeskadefond har
som gottgörelse enligt artikel 5 betalat i ersättning enligt
får fonden återkräva av person som artikel 4 får fonden kräva åter av
avses i 4 § fjärde stycket lagen en person som anges i 10 kap. 4 §
(1973:1198) om ansvarighet för andra stycket a, b eller e - g
oljeskada till sjöss endast under sjölagen (1994:1009) endast under
de förutsättningar som anges i de förutsättningar som anges i
nämnda lagrum. I övrigt får fonden nämnda lagrum. I övrigt får fonden
återkräva sålunda utgivet belopp avåterkräva ett sålunda utbetalat be-
annan än fartygsägaren eller lopp av någon annan än fartygsägaren
dennes garant endast i den ut- eller dennes garant endast i den
sträckning som följer av 25 § förstautsträckning som följer av 25 §
stycket lagen (1927:77) om första stycket lagen (1927:77) om
försäkringsavtal. försäkringsavtal.

3 §
--------------------------------------------------------------------
Talan om ersättning för skada Talan om ersättning för en skada
genom förorening, som enligt genom förorening, som enligt
artikel 7 första eller tredje artikel 7 första eller tredje
stycket får upptagas i Sverige, stycket får tas upp i Sverige,
väckes vid domstol som enligt 18 § väcks vid den domstol som enligt
lagen (1973:1198) om ansvarighet 21 kap. 5 § tredje stycket sjölagen
för oljeskada till sjöss är behörigär behörig att ta upp en talan mot
upptaga talan mot fartygets ägare fartygets ägare i anledning av
i anledning av samma olycka. samma olycka.

4 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om underrättelse som I fråga om underrättelser som
avses i artikel 7 sjätte stycket avses i artikel 7 sjätte stycket
skall bestämmelserna i 14 kap. 12 skall bestämmelserna i 14 kap. 12
och 13 §§ rättegångsbalken angåendeoch 13 §§ rättegångsbalken om
kungörande av rättegång äga kungörande av rättegång tillämpas.
motsvarande tillämpning.

5 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om verkställighet enligt I fråga om verkställighet enligt
artikel 8 av dom i mål om ersätt- artikel 8 av dom i mål om ersätt-
ning för skada genom förorening ning för skada genom förorening
äger 19 § lagen (1973:1198) om tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.
ansvarighet för oljeskada till
sjöss motsvarande tillämpning.

6 §2
--------------------------------------------------------------------
I fråga om artiklarna 4, 5, 11 I artiklarna 4 och 12 avses med
och 12 skall de i beräkningsen- beräkningsenheter de av Inter-
heter angivna beloppen gälla. nationella valutafonden använda
särskilda dragningsrätterna (SDR).

_______________________

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Så länge Sverige är bundet av 1971 års fondkonvention skall dock lagen
tillämpas i sin äldre lydelse. Om en oljeskada inte till fullo kan ersättas
enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, enligt denna
lag i dess äldre lydelse eller enligt 10 kap. sjölagen (1994:1009), skall denna
lag tillämpas. Därvid skall
a) hänvisningen i artikel 2 första stycket a till 1992 års ansvarig-
hetskonvention anses innefatta även 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och 1971 års
fondkonvention, samt
b) det belopp som enligt artikel 4 skall tas med vid beräkningen av det
ersättningsbelopp som 1992 års oljeskadefond har att betala innefatta också
ersättningsbelopp som har betalats enligt lagen om ansvarighet för oljeskada
till sjöss och som kan betalas enligt denna lag i dess äldre lydelse.

Bilaga 1

Artiklarna 1 - 13 av den internationella konventionen om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 1 har samma lydelse som bilagan till SFS 1973:1199, ändrad genom SFS
1978:135, 1991:1522, 1992:151, 1993:153 och 1994:107.

Bilaga 2

Artiklarna 1 - 15 och 26 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 2 har den lydelse som framgår av bilaga 2 till denna proposition.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet
rörande mottagande av olja

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande
mottagande av olja skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1
--------------------------------------------------------------------
Den som under visst kalenderår Den som under ett visst kalen-
i svensk hamn eller annan i derår i en svensk hamn eller i en
Sverige belägen anläggning har annan i Sverige belägen anlägg-ning
mottagit sammanlagt mer än 150 har tagit emot sammanlagt mer än
000 ton olja som har trans- 150 000 ton olja som har trans-
porterats sjöledes till hamnen porterats sjöledes till hamnen
eller anläggningen skall senast eller anläggningen skall senast
den 1 mars påföljande år lämna den 1 mars året därpå lämna Sjö-
sjöfartsverket uppgift om den fartsverket uppgifter om den
oljemängd som han har mottagit. oljemängd som han har tagit emot.
--------------------------------------------------------------------
Med olja som har trans- Med olja som har transporterats
porterats sjöledes till sjöledes till anläggningen jämställs
anläggningen jämställes olja som olja som har transporterats till
har transporterats till anläggningen från utlandet på annat
anläggningen från utlandet på annatsätt än sjöledes, om oljan
sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för
dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har
sjötransport och ej därefter har tagits emot i en hamn eller an-
mottagits i hamn eller anläggning lägg-ning belägen i en stat, som
belägen i stat som har tillträtt har tillträtt den i Bryssel den 18
den i Bryssel den 18 december december 1971 avslutade kon-
1971 avslutade konventionen om ventionen om upprättandet av en
upprättandet av en internationell internationell fond för ersättning
fond för ersättning av skada av skada orsakad av förorening ge-
orsakad av förorening genom olja. nom olja eller som har tillträtt
1992 års ändringsprotokoll till
konventionen.

__________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

Bilaga
___________________________________________________________ Immunitet och/eller
privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande överenskommelse
________________________________________
Internationella organ Fysiska personer
___________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------------------
18 Internationella _ _ _ Konvention den 18 de-
oljeskadefonden och cember 1971 om upp-
1992 års internatio- rättandet av en
nella oljeskadefond internationell fond
för ersättning av
skador orsakade av
förorening genom olja
samt det den 27
november 1992 av-
slutade ändringsproto-
kollet till konven-
tionen.

_________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg1 att 7 kap. 6 § och 10 kap. 8 § skall ha följande
lydelse.
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

6 §
--------------------------------------------------------------------
Har beträffande ett visst Har beträffande ett visst fartyg
fartyg inte fullgjorts vad som inte fullgjorts vad som föreskrivs
föreskrivs om försäkringsskyldighetom försäkringsskyldighet eller
eller skyldighet att ställa skyldighet att ställa säkerhet i 10
säkerhet i lagen (1973:1198) om kap. sjölagen (1994:1009), får
ansvarighet för oljeskada till Sjöfartsverket och annan myndighet
sjöss, får sjöfartsverket och annansom regeringen utser meddela
myndighet som regeringen utser
meddela
1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en
tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,
2. i fråga om ett svenskt fartyg förbud mot fartygets vidare resa.

10 kap.

8 §2
--------------------------------------------------------------------
Mål om ansvar för brott som Mål om ansvar för brott som avses
avses i denna lag eller om i denna lag eller om ersättning för
ersättning för åtgärder som verk- åtgärder som verkställts enligt 7
ställts enligt 7 kap. 9 § handläggskap. 9 § handläggs av tingsrätt som
av tingsrätt som är behörig domstolär behörig domstol enligt rätte-
enligt rättegångsbalken eller gångsbalken eller enligt 21 kap.
enligt 21 kap. 1, 2 och 5 §§ 1, 2 och 8 §§ sjölagen (1994:1009).
sjölagen (1994:1009).

------------------

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. När lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas,
gäller 7 kap. 6 § gälla i sin äldre lydelse.

2.6 Förslag till lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Härigenom föreskrivs att 30 § mönstringslagen (1983:929) skall ha följande
lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §1
--------------------------------------------------------------------
I mål om ansvar för brott enligt I mål om ansvar för brott enligt
denna lag skall 21 kap. 1 och 5 §§ denna lag skall 21 kap. 1 och 8 §§
sjölagen (1994:1009) tilllämpas. sjölagen (1994:1009) tillämpas.

_________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.7 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 7 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha
följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.

7 §1
--------------------------------------------------------------------
Mål om ansvar och förverkande Mål om ansvar och förverkande
enligt denna lag eller enligt enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats med
med stöd av lagen handläggs av stöd av lagen handläggs av domstol
domstol som är behörig enligt be- som är behörig enligt bestämmelserna
stämmelserna i 21 kap. 1 och 5 §§ i 21 kap. 1 och 8 §§ sjölagen
sjölagen (1994:1009). (1994:1009).

________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning

I Sverige regleras rätten till ersättning för skador som orsakats av oljeutsläpp
från tankfartyg i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss och
i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.
Dessa lagar bygger på bestämmelserna i två internationella konventioner.
Den ena konventionen är 1969 års internationella konvention om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja (ansvarighetskonventionen). Denna kon-
vention trädde i kraft år 1975 och för närvarande är över 80 stater bundna av
konventionen.
Den andra konventionen är 1971 års internationella konvention om upprättande
av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom
olja (fondkonventionen). Denna konvention trädde i kraft år 1978 och för
närvarande är 64 stater anslutna till den konventionen.
Dessa två konventioner skapar ett internationellt ansvars- och
ersättningssystem för oljeskador. Konventionerna finns publicerade i prop.
1973:140 s. 201 f. och i Sveriges överenskommelser med främmande makter; SÖ
1975:43 och SÖ 1975:46.
Ansvarighetskonventionen innebär att en fartygsägare har ett strikt men
begränsat ansvar för skador orsakade av oljeutsläpp från hans fartyg. Redan när
ansvarighetskonventionen antogs var man medveten om att den inte gav de
skadelidande ett tillräckligt skadeståndsrättsligt skydd. Fondkonventionen ut-
arbetades därför som ett komplement till ansvarighetskonventionen. Genom
fondkonventionen upprättades en internationell fond (Internationella oljeskade-
fonden, The International Oil Pollution Compensation Fund) som ger de
skadelidande ytterligare ersättning för oljeskador, om den ersättning som
erhålls enligt ansvarighetskonventionen är otillräcklig. Även fondens ansvarig-
het för skador är dock begränsad.
Vid en internationell konferens i London i november 1992 antogs
ändringsprotokoll till vardera ansvarighets- respektive fondkonventionen, som
bl.a. innebär att ansvars- och ersättningsbeloppen enligt konventionssystemet
skall höjas. Dessa protokoll i deras engelska lydelser finns i bilaga 1 och 2.
En i Justitiedepartementet gjord översättning till svenska finns parallellt vid
den engelska texten av protokollen.
I Justitiedepartementet utarbetades därefter promemorian Ändrade regler om
ansvarigheten för oljeskador till sjöss (Ds 1994:120). I promemorian föreslogs
att Sverige skall ansluta sig till ändringsprotokollen. Vidare lades förslag
till lagstiftning fram som skall möjliggöra en anslutning till protokollen.
Promemorian remissbehandlades under hösten 1994. De lagförslag som lades fram i
promemorian finns i bilaga 3. En förteckning över remissinstanserna finns i
bilaga 4. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i ärendet
Ju94/3652.
I denna proposition läggs nu fram förslag till de lagändringar som erfordras
för ett svenskt tillträde till ändringsprotokollen.
Under ärendets beredning har överläggningar hållits med företrädare för an-
svariga ministerier och departement i Danmark, Finland och Norge.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 23 februari 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över de
förslag som finns i bilaga 5.
Lagrådet har föreslagit en ändring i 9 kap. 3 § 2 sjölagen och i övrigt lämnat
förslagen utan erinran. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Lagrådets
yttrande finns i bilaga 6.
I förhållande till lagrådsremissen har också redaktionella ändringar gjorts i
lagtexten.

4 Nuvarande ordning

4.1 Det nu gällande internationella ansvars- och ersättningssystemet för
oljeskador

Ansvarighetskonventionen är tillämplig på oljeskador som orsakats av tankfartyg
och som uppkommer på en konventionsstats territorium, inbegripet dess territo-
rialvatten. Den täcker även kostnader för åtgärder som vidtagits i syfte att
minska skadeverkningarna av oljeutsläpp (s.k. förebyggande åtgärder), dock bara
i de fall olja då har läckt ut. Har förebyggande åtgärder varit så effektiva att
ingen olja har spritts utanför fartyget, utgår inte ersättning enligt konventio-
nen för kostnaderna för dessa åtgärder.
Endast skador från beständiga oljor - t.ex. råolja, tung dieselolja och
valolja - ersätts. En ytterligare förutsättning för ersättning är att det
tankfartyg från vilket utsläppet skedde verkligen transporterade olja som last i
bulk. Således innebär konventionen inget ersättningsansvar för utsläpp från
fartyg som går i barlast.
Skadeståndsansvaret för oljeskador ligger hos fartygsägaren och är strikt.
Ägaren är alltså ansvarig även om han varken förfarit uppsåtligt eller varit
vårdslös. I några fall kan dock ägaren befrias från ansvar. Detta gäller om
skadan beror på en krigshandling eller allvarlig naturkatastrof, på sabotage av
utomstående eller på en försummelse från någon myndighets sida att underhålla
hjälpmedel för navigering.
Fartygsägaren har enligt ansvarighetskonventionen rätt att begränsa sin
ansvarighet till ett belopp motsvarande högst 133 särskilda dragningsrätter
(SDR) per ton av fartygets dräktighet. Ansvarigheten kan dock inte i något fall
överstiga 14 miljoner SDR. Detta senare belopp motsvarar ungefär 154 miljoner
kr. Beräkningsenheten SDR - som är Internationella valutafondens beräkningsenhet
- infördes i ansvarighetskonventionen genom att ett ändringsprotokoll till
ansvarighetskonventionen antogs år 1976. Genom ändringen ersattes den tidigare
beräkningsenheten Poincaréfrancs med SDR. Ändringsprotokollet trädde i kraft år
1981.
Om fartygsägaren själv har orsakat skadan uppsåtligen eller genom vårdslöshet
har han dock inte någon rätt att begränsa sitt ansvar.
Fartygsägaren måste för att få åberopa ansvarsbegränsningen upprätta en s.k.
begränsningsfond. Den skall uppgå till det ansvarsbelopp som gäller för ägaren
samt ett tillägg för att täcka kostnaderna för förvaltning av fonden, fördelning
av medel m.m. Fonden skall upprättas vid den domstol där talan har väckts om
ersättning för oljeskada.
Skadeståndskrav får bara riktas mot fartygsägaren. Sådana krav får alltså inte
riktas mot ägarens anställda eller hans uppdragstagare (s.k. kanalisering av
ansvarigheten). Fartygsägaren har emellertid i sin tur rätt att föra regress-
talan mot tredje man. Konventionen reglerar inte sådan talan utan den skall
bedömas enligt nationell rätt.
Fartygsägarens ansvarighet skall vara täckt av en försäkring eller av en
säkerhet av annat slag när fartyget transporterar mer än 2 000 ton olja som
last. Fartyg som transporterar mindre än 2 000 ton olja som bulklast samt
statsfartyg omfattas inte av försäkringsplikten. Den stat där fartyget är
registrerat är skyldig att se till att försäkringsplikten uppfyllts. Ett
särskilt försäkringscertifikat, som skall utfärdas eller bestyrkas av en
myndighet i registreringsstaten, skall medföras ombord på fartyget. Varje
konventionsstat skall dessutom söka förhindra att fartyg som för dess flagg och
som är försäkringspliktigt går i trafik utan giltigt certifikat. Konventionssta-
terna har också åtagit sig att inte ta emot utländska fartyg i sina hamnar, om
inte försäkring finns för ansvarigheten enligt konventionen. Detta gäller även i
fråga om fartyg från stater som inte har tillträtt konventionen.
Talan om skadestånd som grundas på konventionens bestämmelser preskriberas tre
år från den dag då skadan uppkom eller senast sex år från den skadeorsakande
händelsen.
Genom fondkonventionen upprättades den internationella oljeskadefonden för
ersättning av skador som orsakats av förorening genom olja. Fondkonventionen är
avsedd att komplettera ägaransvaret enligt ansvarighetskonventionen och fungerar
därför som ett supplement till ansvarighetskonventionen. Stater som inte är
anslutna till ansvarighetskonventionen får inte tillträda fondkonventionen.
Fondens skyldighet att betala ersättning till skadelidande gäller endast för
skador som har uppkommit inom en fondstats område, dvs. inom en stat som har
tillträtt fondkonventionen.
Den som inte har kunnat få ersättning eller full ersättning från fartygsägaren
för en skada orsakad av oljeutsläpp är berättigad till ersättning från fonden i
följande tre fall:
1. om fartygsägaren inte är ansvarig enligt ansvarighetskonventionen, t.ex.
därför att någon av befrielsegrunderna enligt den konventionen föreligger,
2. om varken fartygsägaren eller hans försäkringsgivare kan betala den
ersättning som de är skyldiga att betala enligt ansvarighetskonventionen,
3. om skadorna överskrider det begränsningsbelopp som gäller för
fartygsägarens ansvarighet enligt ansvarighetskonventionen.
Fonden är inte ersättningsskyldig om oljeskadorna beror på krigshandling eller
oljeutsläpp från örlogsfartyg eller annat statsfartyg som används i annan
verksamhet än affärsverksamhet. Fonden är i praktiken inte heller ansvarig för
skador som har orsakats av inte identifierade fartyg. Däremot är fonden ersätt-
ningsskyldig för skador som har uppkommit till följd av en sådan naturkatastrof
som befriar fartygsägaren från ansvarighet.
Också fondens ansvar är begränsat. Det sammanlagda belopp som kan betalas i
ersättning för en och samma olycka enligt ansvarighets- och enligt
fondkonventionen får inte överstiga 60 miljoner SDR. Detta motsvarar ungefär 660
miljoner kr. Även för fondkonventionens del har Poincaréfrancen genom ett
ändringsprotokoll från år 1976 ersatts som beräkningsenhet av SDR.
Förutom att ersätta de skadelidande skall fonden också ersätta (gottgöra)
fartygsägaren för en del av det skadestånd han har betalat. Om fartygsägaren
själv har orsakat skadan uppsåtligen eller genom vårdslöshet, betalas ingen
ersättning till fartygsägaren. Inte heller skall ersättning lämnas om ägaren
inte har följt vissa säkerhetsföreskrifter som anges i artikel 5.3 i fondkon-
ventionen och skadan har berott helt eller delvis på denna underlåtenhet.
Den internationella oljeskadefonden finansieras genom avgifter som läggs på
sjötransporterad råolja eller tjock eldningsolja (s.k. avgiftspliktig olja).
Avgift till fonden skall betalas av var och en - fysisk eller juridisk person -
som i en fondstat under ett kalenderår har tagit emot mer än 150 000 ton olja.
Avgifter till fonden utgår i form av grundavgifter och årsavgifter.
Grundavgiften är en engångsavgift som skall betalas av varje avgiftsskyldig i
staten i samband med att den staten tillträder fondkonventionen. Årsavgifterna,
vilka till helt övervägande del utgör fondens inkomster, betalas till fonden med
hänsyn till fondens behov av medel under löpande kalenderår.
Fondens högsta beslutande organ är församlingen, i vilken alla medlemsstater
är representerade. Vidare finns en exekutivkommitté som består av en tredjedel
av församlingens medlemmar, dock minst sju och högst 15. Exekutivkommitténs
främsta uppgift är att besluta i frågor om reglering av skadeståndskrav. Fonden
har ett sekretariat, som under ledning av en direktör svarar för fondens verk-
samhet och administration. Till direktören har vissa befogenheter överlämnats
som att förhandla i skadeståndsärenden och besluta i vissa ärenden som inte är
av större omfattning eller av principiell betydelse.

4.2 Den svenska lagstiftningen

Sverige har, som framgår av vad som redan sagts, tillträtt både ansvarighets-
och fondkonventionerna.
Ansvarighetskonventionens materiella bestämmelser är införlivade med svensk
rätt genom lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss (oljes-
kadelagen). Verkställighetsföreskrifter till oljeskadelagen finns i förordningen
(1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet
för oljeskada till sjöss. I denna förordning finns bl.a. bestämmelser om
upprättande av begränsningsfond samt om försäkring.
Oljeskadelagen överensstämmer givetvis med ansvarighetskonventionens
bestämmelser. Den svenska oljeskadelagen har dock getts ett vidare tillämp-
ningsområde än konventionen. Bl.a. har reglerna om strikt ansvar och sjölagens
regler om ansvarsbegränsning gjorts tilllämpliga också på skador orsakade av
olja från torrlastfartyg och tankfartyg som går i barlast. I oljeskadelagen har
dessutom införts en längre gående kanalisering av ansvarigheten till fartyg-
sägaren än vad som är fallet enligt ansvarighetskonventionen.
Fondkonventionen har införlivats med svensk rätt genom att artiklarna 1 - 13 i
den konventionen enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden (fondlagen) skall gälla som svensk rätt. Sverige har även i
fondlagen införlivat en ändring i fondkonventionen som innebär att
beräkningsenheten ändrats från Poincaréfrancs till SDR (se SFS 1978:135, prop.
1977/78:70). Skyldigheten att lämna den internationella oljeskadefonden de
uppgifter som den behöver för beräkning av avgifter till fonden regleras i lagen
(1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagen olja.
För en närmare redogörelse för den svenska lagstiftningen hänvisas till prop.
1973:140 Ansvarighet för oljeskada till sjöss.

5 1992 års ändringar i det internationella ansvars- och ersättningssystemet
för oljeskador till sjöss

5.1 Bakgrund

Inom Förenta Nationernas sjöfartsorganisation, International Maritime
Organisation (IMO), inleddes redan år 1982 arbetet på en revision av
ansvarighetskonventionen och av fondkonventionen. Anledningen till detta var
främst den nedgång i penningvärdet som hade skett sedan de båda konventionerna
antogs, vilket hade lett till en urholkning av konventionernas ansvars- och
ersättningsbelopp.
Även om behovet av att höja ansvars- och ersättningsbeloppen och att i samband
med detta skapa en ordning som skulle göra det möjligt att på ett smidigt sätt
ytterligare höja dessa belopp i framtiden var de främsta orsakerna till
revisionsarbetet, väcktes under arbetets gång förslag om ytterligare betydelse-
fulla ändringar i de båda konventionerna. Förslagen berörde främst
konventionernas tilllämpningsområden. Särskilt uppmärksammades frågan om en
utvidgning av det geografiska tillämpningsområdet. Vidare aktualiserades en
utvidgning av tillämpningsområdet både i fråga om de slag av oljor och i fråga
om de fartygstyper som konventionerna skall omfatta. Härutöver hade det under
den tid ersättningssystemet varit i kraft visat sig föreligga ett behov av att
närmare precisera konventionernas skadebegrepp.
År 1984 antogs ändringsprotokoll till vardera ansvarighetskonventionen och
fondkonventionen. Ändringsprotokollen innebar ett flertal ändringar i
konventionerna. Bl.a. höjdes såväl fartygsägarens som fondens ersättningsansvar
och tillämpningsområdena för konventionerna utvidgades. 1984 års
ändringsprotokoll till ansvarighetskonventionen skulle träda i kraft sedan det
ratificerats av tio stater av vilka sex var för sig skulle ha ett tankertonnage
om minst en miljon bruttoton. Ändringsprotokollet till fondkonventionen skulle
träda i kraft sedan det ratificerats av åtta stater och dessa tagit emot minst
600 miljoner ton avgiftspliktig olja under föregående kalenderår. 1984 års
ändringsprotokoll till konventionerna kom dock inte att träda i kraft främst be-
roende på svårigheten att uppfylla ikraftträdandebestämmelsen i ändrings-
protokollet till fondkonventionen.
På inbjudan av IMO hölls därför under tiden den 23 - 27 november 1992 en
internationell konferens för att anta nya ändringsprotokoll till ansvarighets-
respektive fondkonventionen. Avsikten med denna konferens var begränsad till att
försöka åstadkomma att de materiella bestämmelserna från 1984 års
ändringsprotokoll kunde fås att träda i kraft. För att möjliggöra detta
diskuterades vid denna konferens främst ändrade ikraftträdanderegler för
ändringsprotokollen. Därutöver diskuterades en fråga om det skulle införas en
begränsning i skyldigheten att betala avgifter till oljeskadefonden för dem som
i ett land tar emot sjötransporterad olja.
Vid konferensen antogs nya ändringsprotokoll till vardera ansvarighets-
respektive fondkonventionen. Dessa protokoll är 1992 års ändringsprotokoll till
1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja och 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersätt-
ning av skada orsakad av förorening genom olja.

5.2 De viktigaste ändringarna i ansvars- och ersättningssystemet

I detta avsnitt görs en genomgång av de viktigaste bestämmelserna i
ändringsprotokollen. En redogörelse för samtliga bestämmelser i
ändringsprotokollen finns i bilaga 7.

Begränsningsbeloppen

Genom 1992 års ändringsprotokoll till ansvarighetskonventionen och till fondkon-
ventionen införs nya begränsningsbelopp för det ersättnings-ansvar som skall
gälla för fartygsägarna och för 1992 års internationella oljeskadefond.
Ett särskilt minsta begränsningsbelopp införs för fartyg under en viss
dräktighet. Därmed befrias den internationella oljeskadefonden från arbetet med
att kräva in avgifter vid ett stort antal olyckor med små fartyg.
För fartyg över den förut nämnda dräktigheten gäller ett tonnagerelaterat
begränsningsbelopp upp till en viss gräns.
Införandet av de nya begränsningsbeloppen innebär också att systemet med
ersättning (gottgörelse) till fartygsägaren eller hans försäkringsgivare för en
viss del av vad som har betalats enligt ansvarighetskonventionen avskaffas. Som
har nämnts i avsnitt 4.1 är det en av Internationella oljeskadefondens uppgifter
enligt fondkonventionen att överta en del av det ansvar som enligt
ansvarighetskonventionen vilar på fartygsägaren. I samband med revideringen av
ansvarsbeloppen har denna komplicerade ordning med återbetalning till
fartygsägaren tagits bort. Det betyder alltså att fördelningen av ansvaret
mellan fartygsägaren och oljelastens ägare enligt de reviderade konventionerna
sker utan att ett visst belopp återbetalas till fartygsägaren.
Vad därefter gäller begränsningsbeloppens storlek innebär ändringarna ett
ansvar för fartygsägaren på tre miljoner SDR för fartyg med en dräktighet upp
till 5 000 ton och med 420 SDR per ton av fartygets dräktighet därutöver. Det
sammanlagda beloppet får dock inte överstiga 59,7 miljoner SDR (artikel 6.1 i
ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen).
För fondkonventionen innebär ändringen att det införs ett system som verkar i
två skeden. I det första skedet kommer fondens ansvar att uppgå till 135
miljoner SDR. När den mängd olja som sammanlagt har tagits emot i tre
konventionsstater överstiger 600 miljoner ton per år höjs ansvaret för fonden
till 200 miljoner SDR (artikel 6.3 i ändringsprotokollet till fondkonventionen).

Ändringsförfarandet för begränsningsbeloppen

Ändringsprotokollen innehåller ett system som skall göra det möjligt att ändra
gränserna för begränsningsbeloppen i framtiden på ett smidigare sätt än genom
ett traditionellt ändringsförfarande av konventioner.
Bestämmelserna om detta (artikel 15 i ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen och artikel 33 i ändringsprotokollet till
fondkonventionen) ger en fjärdedel av de fördragsslutande staterna rätt att
begära att IMO:s juridiska kommitté skall behandla ett förslag till ändringar av
ansvarsbeloppen. Ändringar kan antas med två tredjedels majoritet av närvarande
stater vid beslutstillfället, dock under den förutsättningen att minst hälften
av de fördragsslutande staterna är närvarande vid tillfället. När de nya
beloppen bestäms skall hänsyn tas till erfarenheter i fråga om inträffade
olyckor och storleken på de ersättningsbelopp som har betalats. Vidare skall
inflationen beaktas och såvitt avser ansvarighetskonventionen den effekt
ändringen kan få i fråga om försäkringskostnaderna.
Vidare har det i bestämmelserna tagits in vissa spärrar mot en alltför stor
höjning av beloppen (artiklarna 15.6 respektive 33.6). Dessa spärrar innebär att
det förenklade ändringsförfarandet inte kan inledas förrän fem år har gått från
det att protokollen öppnades för undertecknande. Det måste också gå fem år från
det att en sådan ändring har trätt i kraft till dess förfarandet kan sättas
igång på nytt. Härutöver kan beloppen inte ökas med mer än sex procent per år
räknat från den 15 januari 1993. Slutligen har det satts en absolut gräns för
hur stor ändring som kan göras inom ramen för det förenklade ändringsför-
farandet. Beloppen får sålunda aldrig överskrida tre gånger de belopp som har
bestämts i ändringsprotokollen.
IMO skall skriftligen underrätta konventionsstaterna om de ändringar som har
beslutats av juridiska kommittén. Kommitténs beslut är inte direkt bindande för
staterna. Det får ingen verkan om minst en fjärdedel av de fördragsslutande
staterna inom 18 månader från underrättelsen meddelar att de inte godtar än-
dringen. I annat fall anses däremot ändringen ha godtagits vid utgången av 18-
månadersperioden. Ändringen träder i kraft ytterligare 18 månader senare.
Ändringen binder vid sitt ikraftträdande alla fördragsslutande stater, alltså
även de stater som har röstat emot förslaget.

Vilka fartyg som omfattas

Enligt ändringsprotokollen (artikel 2.1 i protokollet till ansvarighets-
konventionen och artikel 2.3 i protokollet till fondkonventionen) blir ansvars-
och ersättningssystemet tillämpligt också på oljeskador genom utsläpp från ett
fartyg som är konstruerat eller anpassat för att transportera olja som bulklast.
Det betyder att fartyget inte faktiskt måste transportera olja som bulklast för
att konventionerna skall vara tillämpliga. Tankfartyg som går i barlast omfattas
alltså också och utsläpp från dessa fartyg, vare sig det avser oljerester från
lasten eller bunkerolja, omfattas därmed av ansvaret. Vidare omfattas s.k.
kombinationsfartyg, dvs. fartyg som kan ta såväl olja som annan last, när de
transporterar olja och under resorna som följer på en oljetransport, om det inte
visas att inga oljerester finns kvar ombord efter oljetransporten.
Ändringen torde få sin särskilda betydelse för tankfartyg som till sjöss
"rensar" sina tankar från oljerester. Dessa fartyg kommer att omfattas av
ansvarighets- och ersättningssystemet och det blir därmed, om skadan överstiger
fartygsägarens ansvarsbegränsning, möjligt att få ersättning från
oljeskadefonden för skadan.

Skadebegreppet

I ändringsprotokollen (artikel 2.3 i protokollet till ansvarighetskonventionen
och artikel 2.3 i protokollet till fondkonventionen) preciseras skadebegreppet -
skada genom förorening.
Detta innebär bl.a. att ersättning kan utgå för den försämring av miljön som
skadan orsakat under förutsättning att denna ersättning är begränsad till -
förutom utebliven vinst - rimliga åtgärder för att återställa miljön. Genom att
föreskriva att ersättning utgår för rimliga åtgärder utesluts möjligheten till
spekulativa krav baserade på teoretiska beräkningsmodeller.

Det geografiska tillämpningsområdet

Genom ändringsprotokollen (artikel 3 i protokollet till ansvarighetskonventionen
och artikel 4 i protokollet till fondkonventionen) utvidgas det geografiska
tillämpningsområdet så att det omfattar inte bara en stats territorium,
inbegripet dess territorialhav, utan också statens ekonomiska zon.
Bakgrunden till ändringen är den utveckling som har ägt rum mot att genom
lagstiftning skydda miljön i en stats omgivande hav utanför dess territo-
rialgräns.
Följden av utvidgningen av det geografiska tillämpningsområdet blir att skador
genom förorening som inträffat utanför en stats territorialvatten men inom ett
område som inte sträcker sig längre än 200 nautiska mil utanför detta kan
ersättas. För att ändringen skall bli tillämplig för en stat måste den dock ha
inrättat en exklusiv ekonomisk zon runt sin kust eller ha beslutat om att ett
motsvarande område skall finnas inom vilket de nya reglerna kan tillämpas.
Förebyggande åtgärder för att förhindra eller minska skador inom en stats
territorium och dess ekonomiska zon är ersättningsgilla oavsett var de har
vidtagits.
Genom lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, som trädde i kraft den 1
januari 1993, bemyndigades regeringen att inrätta en ekonomisk zon runt den
svenska kusten (jfr prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10). En sådan zon har också
inrättats från och med den 1 januari 1993 (SFS 1992:1226).

Skyldigheten att betala avgifter till oljeskadefonden

Genom ändringsprotokollet till fondkonventionen (artikel 26) införs en ny
artikel - artikel 36 ter - i fondkonventionen som innebär en rätt till begräns-
ning i skyldigheten att betala avgift till 1992 års oljeskadefond för dem som i
ett land tar emot sjötransporterad olja.
Bakgrunden till denna bestämmelse är ett japanskt missnöje med
avgiftssystemet. Under förberedelsearbetet till 1992 års internationella
konferens för att anta ändringsprotokollen pekades från japansk sida på det
faktum att de japanska oljemottagarna svarat och svarade för största delen av
avgifterna till fonden. För år 1979 - oljeskadefondens första verksamhetsår -
var de japanska avgiftsskyldigas andel av avgifterna 41 procent och deras andel
år 1991 var cirka 29 procent. Den japanska delegationen vid konferensen uttalade
att den japanska regeringen inte torde vara beredd att överväga en ratificering
av 1992 års ändringsprotokoll till fondkonventionen, om inte garantier kunde ges
för att de japanska oljemottagarnas andel av avgifterna till fonden inte skulle
bli oproportionerligt stor. Man ansåg att det borde införas ett tak för ett
lands avgiftsskyldiga att betala avgifter till fonden.
De bestämmelser om ett begränsningssystem för avgiftsskyldigheten som har
införts genom ändringsprotokollet innebär att ett lands oljemottagare inte skall
behöva svara för mer än 27,5 procent av oljeskadefondens behov av årsavgifter
(artikel 36 ter 1 och 2). Innebär landets mottagande av olja att denna andel
överskrids, skall övriga staters avgiftsskyldiga oljemottagare till lika delar
svara för den överskjutande delen (artikel 36 ter 3). Begränsningssystemet skall
vara i kraft till dess att den totala mängden avgiftspliktig olja som har tagits
emot i de länder som anslutit sig till ändringsprotokollet till fondkonventionen
uppgår till 750 miljoner ton. Begränsningssystemet kan dock längst vara i kraft
till dess att fem år har gått från det att ändringsprotokollet trädde i kraft
(artikel 36 ter 4).

6 Den traktaträttsliga situationen som en följd av 1992 års ändringar

6.1 Olika traktaträttsliga situationer vid en anslutning till och tillämpning
av ändringsprotokollen (de nya konventionerna)

Även om 1992 års protokoll kallas ändringsprotokoll till 1969 års
ansvarighetskonvention respektive till 1971 års fondkonvention är de helt nya
konventioner som reglerar ansvar och ersättning för oljeskador orsakade av
fartyg. Detta framgår bl.a. av artikel 11 i ändringsprotokollet till ansvarig-
hetskonventionen och av artikel 27 i ändringsprotokollet till fondkonventionen,
där det framhålls att de ursprungliga konventionerna som de har ändrats genom
protokollen skall kallas 1992 års ansvarighetskonvention respektive 1992 års
fondkonvention.
Det är också viktigt att uppmärksamma att det är avsikten att en stat under en
övergångstid skall kunna tillhöra både det ansvars- och ersättningssystem som
skapats genom de ursprungliga konventionerna och det ansvars- och ersättnings-
system som skapas genom ändringsprotokollen (de nya konventionerna). I ett
sådant fall skall en stat som har tillträtt ändringsprotokollen (de nya
konventionerna) säga upp de ursprungliga konventionerna när ändringsprotokollen
(de nya konventionerna) har tillträtts av ett tillräckligt antal stater för att
1992 års internationella oljeskadefond skall ha ekonomisk bärkraft (jfr artikel
31 i ändringsprotokollet till fondkonventionen). Denna särskilda övergång mellan
de ursprungliga konventionerna och de nya konventionerna har under förarbetet
till 1992 års ändringsprotokoll betecknats som "the phased in approach". För-
delen med denna övergångslösning har sagts vara att 1992 års ansvars- och
ersättningssystem då kan träda i kraft förhållandevis snabbt och utan att det
vid något tillfälle uppstår en lucka i ansvarstäckningen.
Under den tid då de två ansvars- och ersättningssystemen tillämpas parallellt
skall den ersättning som utgår enligt de ursprungliga konventionerna avräknas
när ersättningsbeloppen skall bestämmas enligt det ändrade ansvars- och ersätt-
ningssystemet. I den mån 1971 års fondkonvention är tillämplig tas
fartygsägarens ökade ansvar enligt 1992 års anvarighetskonvention i anspråk
först när den ersättning som utgår enligt den ursprungliga fondkonventionen inte
räcker till för att ersätta skadorna. Fondens ökade ansvar enligt 1992 års
fondkonvention tas i anspråk först när fartygsägarens ökade ansvar enligt 1992
års ansvarighetskonvention är otillräckligt (artikel XII bis i 1992 års
ansvarighetskonvention och artikel 36 bis i 1992 års fondkonvention, som införts
enligt artikel 9 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen respektive
artikel 26 i ändringsprotokollet till fondkonventionen).
De villkor som gäller för tillträde till ändringsprotokollen (de nya
konventionerna) syftar till att skapa ett enhetligt system för ansvarighet och
ersättning för oljeskador.
1992 års ändringsprotokoll till ansvarighetskonventionen är i princip öppet
för tillträde av alla stater (artikel 12.2 i ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen). Tillträde till detta protokoll innebär inte ett till-
träde också till 1969 års ansvarighetskonvention (artikel 12.5 i ändringspro-
tokollet till ansvarighetskonventionen). För de stater som också är anslutna
till 1971 års fondkonvention är läget det att en sådan stat, som väljer att stå
kvar i 1971 års fondkonvention, inte får tillträda 1992 års ändringsprotokoll
till ansvarighetskonventionen, om den inte samtidigt tillträder 1992 års
ändringsprotokoll till fondkonventionen (artikel 12.4 i ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen).
1992 års ändringsprotokoll till fondkonventionen är öppet för tillträde bara
av stater som har tillträtt eller samtidigt tillträder 1992 års ansvarig-
hetskonvention (artikel 28.4 i ändringsprotokollet till fondkonventionen). Till-
träde till 1992 års ändringsprotokoll till fondkonventionen binder inte staten
vid den ursprungliga fondkonventionen (artikel 28.6 i ändringsprotokollet till
fondkonventionen).
1992 års ändringsprotokoll till ansvarighetskonventionen träder i kraft tolv
månader efter det att tio stater, varav fyra stater med vardera ett
tankertonnage på minst en miljon bruttoton, har tillträtt protokollet (artikel
13 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen). 1992 års
ändringsprotokoll till fondkonventionen träder i kraft tolv månader efter det
att åtta stater har tillträtt ändringsprotokollet och IMO:s generalsekreterare
har underrättats om att de som har att betala avgifter till 1992 års oljeskade-
fond under det närmast föregående året tog emot minst 450 miljoner ton olja
(artikel 30 i ändringsprotokollet till fondkonventionen).
För stater som är anslutna till de ursprungliga konventionerna (1969/1971 års
ansvars- och ersättningssystem) och som tillträder ändringsprotokollen (de nya
konventionerna) innebär - som redan har sagts - inte ett ikraftträdande av de
nya konventionerna att de ursprungliga konventionerna därmed automatisk upphör
att gälla. Tvärtom är det avsikten att en stat under en övergångsperiod skall
kunna tillhöra såväl 1969/1971 års ansvars- och ersättningssystem som 1992 års
system och först efter en viss tid bli skyldig att säga upp de ursprungliga
konventionerna (jfr artikel 31 i ändringsprotokollet till fondkonventionen).
Emellertid kan en stat, såväl en stat som tillhör de ursprungliga
konventionerna som en annan stat, som väljer att ansluta sig till 1992 års
system ändå undgå en samtidig tillämpning av ansvars- och ersättningssystemen
eller en omedelbar tillämpning av 1992 års system. En stat kan nämligen när den
ansluter sig till 1992 års ansvars- och ersättningssystem förklara att detta
inte skall få verkan för den staten förrän sex månader har förflutit från det
att minst åtta stater har blivit bundna av 1992 års fondkonvention och det bland
dessa stater har tagits emot minst 750 miljoner ton olja under det närmast
föregående kalenderåret (artikel 13.2 i ändringsprotokollet till ansvarig-
hetskonventionen och artikel 30.4 i ändringsprotokollet till fondkonventionen).
Genom att tillämpa denna "fördröjda anslutning" till det nya systemet kan en
stat som är med i 1969/1971 års ansvars- och ersättningssystem stå kvar i detta
system utan att tillämpa de nya konventionerna förrän det blir nödvändigt,
samtidigt som dess anslutning till 1992 års system bidrar till att förutsätt-
ningarna för skyldigheten att säga upp 1969/1971 års ansvars- och ersätt-
ningssystem enligt artikel 31 i ändringsprotokollet till fondkonventionen blir
uppfyllda så snart som möjligt.
Slutligen kan nämnas en annan möjlighet att undgå samtidig tillämpning av de
två ansvars- och ersättningssystemen. Detta kan helt enkelt uppnås genom att en
stat som väljer att tillträda 1992 års system samtidigt säger upp 1969/1971 års
ansvars- och ersättningssystem med verkan från den dag då 1992 års system träder
i kraft för den staten.
För en stat som väljer att under en övergångstid tillhöra både 1969/1971 års
ansvars- och ersättningssystem och 1992 års system kan under en ganska lång tid
olika konventionsbindningar till andra stater komma att behöva tillämpas. Vidare
skall den staten under övergångsperioden tillämpa vissa särskilda övergångsbe-
stämmelser som närmare reglerar hur ansvarigheten och ersättningsskyldigheten
skall förhålla sig mellan de olika konventionerna. Principen är att det nya
systemet - 1992 års ansvars- och ersättningssystem - inte skall tas i anspråk
förrän ansvars- och ersättningsmöjligheterna enligt 1969/1971 års system är
uttömda.
Vad först gäller innebörden av de olika konventionsbindningarna torde detta få
särskild betydelse för tillämpningen av ansvarighetskonventionerna, dvs. för
fartygsägarens ansvar. Om en stat väljer att ansluta sig till 1992 års
ansvarighetskonvention men inte säger upp 1969 års ansvarighetskonvention kommer
båda konventionerna att vara tillämpliga för den staten till dess att den säger
upp 1969 års konvention antingen frivilligt eller i enlighet med skyldigheten i
artikel 31 i ändringsprotokollet till fondkonventionen. 1992 års ansvarighets-
konvention kommer i denna situation att öka vissa fartygsägares ansvar både i
vad avser tillämpningsområdet för ansvaret och i vad avser ansvarsbeloppen. Att
denna ökade ansvarighet kommer att träffa bara vissa fartygsägare beror på att
ägaren av ett fartyg som är registrerat i en stat som bara har tillträtt 1969
års ansvarighetskonvention kommer att ha kvar rätten att åberopa bestämmelserna
i 1969 års ansvarighetskonvention i de stater som också de är anslutna till 1969
års ansvarighetskonvention.
För de stater som har anslutit sig till 1992 års ansvarighetskonvention och
som samtidigt är bundna av 1969 års ansvarighetskonvention uppstår därför det
problemet att den senare konventionens lägre ansvarsgränser fortfarande måste
tillämpas gentemot vissa fartygsägare, nämligen om det fartyg som orsakat
oljeskadan är hemmahörande i en stat som tillträtt 1969 års ansvarig-
hetskonvention men inte 1992 års konvention. (Motsvarande problem uppstod för de
stater som ratificerade 1969 års ansvarighetskonvention och som vid den
tidpunkten samtidigt var bundna av 1957 års konvention om begränsningen av
ansvarigheten för ägare av fartyg som används till fart i öppen sjö, jfr prop.
1973:140 s. 141 f. och SOU 1981:8 s. 67). Möjligheten för en fartygsägare att i
denna situation åberopa de lägre ansvarsgränserna även i ett land som har
anslutit sig till 1992 års ansvarighets- och ersättningssystem inverkar emel-
lertid inte på de skadelidandes rätt att få den högre ersättning som 1992 års
system ger möjlighet till. Även av 1992 års fondkonvention följer nämligen att
fondens ersättningsskyldighet inträder så snart skadan överstiger den för
fartygsägaren gällande ansvarsbegränsningen, oavsett om denna begränsning
grundas på 1992 års ansvarighetskonvention eller på någon annan internationell
konvention som är äldre än fondkonventionen (artikel 4.1 c i 1992 års
fondkonvention). Om 1992 års fondkonvention har trätt i kraft för en stat, blir
därför skillnaderna mellan 1969 års ansvarighetskonvention och 1992 års
ansvarighetskonvention utan betydelse för de skadelidande i den staten såvitt
avser en oljeskada som har inträffat i landet.
Vad sedan gäller förhållandet mellan de båda ansvars- och ersättningssystemen
under den tid då såväl de ursprungliga konventionerna som konventionerna i deras
lydelser enligt ändringsprotokollen är i kraft för en stat har, som redan har
berörts, särskilda övergångsbestämmelser (artikel XII bis i 1992 års an-
svarighetskonvention och artikel 36 bis i 1992 års fondkonvention) skapats.
Dessa övergångsbestämmelser skall tillämpas under den övergångsperiod som
börjar löpa i och med att 1992 års ändringsprotokoll till ansvarighetskon-
ventionen och till fondkonventionen (de nya konventionerna) träder i kraft och
som slutar när de uppsägningar som skall göras enligt artikel 31 i ändringsprot-
kollet till fondkonventionen får verkan. Bestämmelserna är en följd av att de
nya konventionerna skapar ett helt nytt ansvars- och ersättningssystem och
upprättar en ny oljeskadefond; 1992 års internationella oljeskadefond.
Enligt artikel XII bis a) i 1992 års ansvarighetskonvention är ansvaret för en
oljeskada fullgjort enligt 1992 års ansvarighetskonvention, om och i den mån
skadan har täckts av den ursprungliga ansvarighetskonventionen. Fartygsägaren
behöver alltså inte betala två gånger i en stat som är bunden av båda
ansvarssystemen. Vidare föreskrivs i punkten b) i artikeln att - för stater som
också är anslutna till 1971 års fondkonvention - ansvar enligt 1992 års
ansvarighetskonvention inträder först i den mån skadan inte täckts av 1971 års
fondkonvention. Slutligen anges i punkten d) att den begränsningsfond som
fartygsägaren är skyldig att upprätta enligt 1992 års ansvarighetskonvention
skall minskas med det belopp med vilket ansvaret anses ha fullgjorts enligt
punkten a).
Artikel 36 bis punkten b) i 1992 års fondkonvention föreskriver att 1992 års
oljeskadefond skall betala ersättning till skadelidande endast i den
utsträckning de inte kunnat få full ersättning enligt 1969 års ansvarighetskon-
vention, 1971 års fondkonvention och 1992 års ansvarighetskonvention. Denna
regel innebär alltså att ersättning inte kan betalas två gånger för en oljeskada
som har inträffat i en stat som är bunden av båda ersättningssystemen. För
stater som är bundna av 1992 års fondkonvention men inte av 1971 års
fondkonvention gäller att 1992 års oljeskadefond skall betala ersättning bara i
den mån de skadelidande inte hade kunnat få full ersättning ens om staterna i
fråga hade varit bundna av alla de tre nyss nämnda konventionerna. Vidare anges
i punkten c) av artikeln att man vid beräkningen av det totala belopp som 1992
års oljeskadefond skall betala också skall inkludera den faktiska ersättningen
enligt 1969 års ansvarighetskonvention och den faktiska ersättning som har
betalts eller skall anses ha betalts enligt 1971 års fondkonvention.
Syftet med dessa övergångsbestämmelser är, som redan har nämnts, att
ersättning enligt 1992 års ansvarighets- och fondkonvention inte skall betalas
förrän ersättningsmöjligheterna enligt det ursprungliga konventionssystemet har
uttömts.

6.2 Det förenklade ändringsförfarandet

En nackdel med många internationella konventioner är att även ändringar om vilka
det i princip råder en bred enighet kan ta lång tid att genomföra, om det skall
ske i traditionella former genom antagande av ändringarna vid en
diplomatkonferens med efterföljande undertecknande och ratifikation.
På senare tid har det därför allt oftare förekommit att man i konventioner tar
in regler om ett enklare och snabbare ändringsförfarande, i varje fall för mera
angelägna områden där man i förväg kan förutse ett behov av återkommande
revisioner. Ett sådant område är ändringar av ansvarighets- och ersättningsbe-
lopp som fortlöpande kan behöva anpassas till penningvärdets förändringar.
Som framhållits i avsnitt 5.2 innehåller ändringsprotokollen till
ansvarighetskonventionen och till fondkonventionen (de nya konventionerna)
regler om ett förenklat ändringsförfarande för ansvarsbeloppen. Ändringar som
görs i enlighet med dessa regler skall anses godtagna av staterna sedan 18
månader har förflutit från det att staterna underrättades om ändringen, under
förutsättning att invändningar inom samma tid inte har anmälts från minst en
fjärdedel av de fördragsslutande staterna. Sker inte detta träder ändringen i
kraft 18 månader efter det att den anses ha godtagits, alltså efter ytterligare
18 månader. Således tar en ändring enligt det förenklade ändringsförfarandet tre
år att genomföra från det att ändringen antagits. Men ändringen binder vid sitt
ikraftträdande alla fördragsslutande stater, alltså även de som har invänt mot
ändringen.
En stat som inte vill bli bunden av en ändring som antagits i enlighet med det
förenklade ändringsförfarandet måste säga upp 1992 års ansvarighets- respektive
fondkonvention senast sex månader innan ändringen träder i kraft. En sådan
uppsägning får då verkan samtidigt med ikraftträdandet av ändringen (artikel
15.9 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen och artikel 33.9 i
ändringsprotokollet till fondkonventionen).
Sådana framtida ändringar som kan komma att göras enligt det förenklade
förfarandet i 1992 års konventioner måste införlivas med svensk rätt för att bli
gällande här i landet.

7 Frågor om svensk anslutning till det nya ansvars- och ersättningssystemet
för oljeskador

7.1 Skall Sverige ansluta sig till 1992 års ansvars- och ersättningssystem för
oljeskador?

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Sverige skall ansluta sig till 1992 års |
| internationella ansvars- och ersättningssystem för oljeskador. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 61).
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget.
Skälen för regeringens förslag: När Sverige tillträdde 1969/1971 års ansvars-
och ersättningssystem för oljeskador bedömdes det att det systemet innebar ett
avsevärt framsteg i strävandena att bereda dem som drabbats av en oljeskada ett
tillfredsställande skadeståndsrättsligt skydd. Särskilt pekades på fördelen med
det strikta ansvaret (jfr prop. 1973:140 s. 32 f.).
De ändringar som nu har gjorts av 1969/1971 års ansvars- och ersättningssystem
och som har resulterat i 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkon-
vention innebär en förstärkning av ersättningsmöjligheterna för dem som har
drabbats av oljeskador. Höjningen av ansvars- och ersättningsbeloppen,
utsträckningen i vissa avseenden av tillämpningsområdet för 1992 års
konventioner samt möjligheten till ett förenklat ändringsförfarande för
ansvarsbeloppen är tre viktiga inslag i ändringarna.
Höjningen av ansvars- och ersättningsbeloppen innebär att det i framtiden, med
nuvarande värde på den särskilda dragningsrätten, kommer att finnas ungefär 1,5
miljarder kronor tillgängligt för att ersätta skadorna av en oljeolycka. Även om
det i och för sig kunde ha varit önskvärt med ett än högre belopp, torde den
höjning som man nu internationellt kunnat enas om få välkomnas.
Det utvidgade tillämpningsområdet för 1992 års konventioner innebär bl.a. att
fler fartyg kommer att omfattas av det nya ansvars- och ersättningssystemet.
Särskilt viktigt torde det vara att konventionerna omfattar ett fartyg som är
konstruerat eller anpassat för att transportera olja som bulklast, vilket
betyder att fartyget inte faktiskt måste transportera olja som bulklast.
Ändringen kan - som redan har påpekats - få sin särskilda betydelse för tank-
fartyg som "sköljer" sina oljetankar och därmed släpper ut oljerester i vattnet.
Från svensk sida finns exempel på att sådana oljeutsläpp, även om mängden
utsläppt olja inte varit särskilt stor, har orsakat omfattande skador i
besvärliga kustavsnitt, vilket i sin tur föranlett stora saneringskostnader. I
fall som dessa kan det vara särskilt värdefullt att ha en möjlighet till det
högre ägaransvar som 1992 års ansvarighetskonvention föreskriver och möjlighet
till ersättning från oljeskadefonden för det fall skadan överstiger
fartygsägarens ansvar.
Det utvidgade tillämpningsområdet avser också en geografisk utsträckning i och
med att skador som har uppkommit i ett lands ekonomiska zon skall ersättas.
Ändringen får sägas ligga i linje med en miljöpolitisk utveckling som pågått en
tid och som ger möjlighet att skydda miljön i en stats omgivande hav utanför
dess territorialgräns. Det har ibland hävdats att det knappast kommer att uppstå
skador av någon större omfattning så långt ut till havs som i en ekonomisk zon
och att utsträckningen till den ekonomiska zonen skulle kunna ge upphov till
vissa "spekulativa" skadeståndskrav. Ett exempel på skador som kan uppkomma i
den ekonomiska zonen skulle dock kunna vara skador på fiskares utrustning.
Det kan också uppmärksammas att det utvidgade tillämpningsområdet för 1992 års
konventioner kan få till följd att möjligheterna ökar att få ersättning för
oljeutsläpp från fartyg vilkas identitet inte har kunnat fastställas. I dag
gäller att den internationella oljeskadefonden, enligt artikel 4.2 b) i 1971 års
fondkonvention, inte är skyldig att betala ersättning för ett oljeutsläpp, om
den som gör anspråk på ersättning inte kan visa att oljeskadan orsakats av en
olycka som berör ett eller flera fartyg. Bestämmelsen i artikel 4.2 b) i 1971
års fondkonvention innebär att den skadelidande för att få ersättning av fonden
i fall med okända skadevållare måste visa inte bara att oljan kom från ett eller
flera fartyg utan också att åtminstone ett av de av olyckan berörda fartygen
transporterade olja som bulklast, eftersom konventionerna bara avser sådana
fartyg. Det torde därför enligt gällande bestämmelser endast i undantagsfall
vara möjligt att fullgöra denna bevisskyldighet, om inte det skadevållande
fartygets identitet kan fastställas. I praktiken svarar därför inte den
internationella oljeskadefonden för skador orsakade av inte identifierade
fartyg.
Genom att 1992 års konventioner omfattar även fartyg som är konstruerade eller
anpassade för att transportera olja som bulklast kommer det i framtiden inte
längre att bli nödvändigt för en skadelidande att bevisa att utsläppet kommit
från ett fartyg som faktiskt transporterade olja som bulklast för att han skall
få ersättning från 1992 års Internationella oljeskadefond. Det kan därför i
framtiden tänkas att en skadelidande, mot bakgrund av bl.a. var och när ett
oljeutsläpp har inträffat, utsläppets storlek och art samt fartygsrörelser inom
det aktuella området, kan lyckas visa att utsläppet skett från ett fartyg, även
om han inte lyckats identifiera just det skadevållande fartyget. Därmed ökar den
skadelidandes möjligheter att få rätt till ersättning från oljeskadefonden.
Denna ökade möjlighet till ersättning kan ha sin särskilda betydelse t.ex. för
yrkesfiskare som fått fångst, fartyg eller redskap skadade genom ett oljeutsläpp
orsakat av ett fartyg som långt ut till havs spolat ut oljerester vid rengöring
av fartygets tankar. Om Sverige ansluter sig till 1992 års ansvars- och
ersättningssystem för oljeskador får de lagändringar som därmed aktualiseras
anses tillgodose vad som anförs i rskr. 1975:66. Där sägs att det är viktigt att
yrkesfiskarnas möjligheter att få ersättning för oljeskador förbättras. Man
förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen på området och vidtar nödiga
åtgärder för att förbättra möjligheterna för yrkesfisket att få ersättning för
skador som vållats av oljeutsläpp.
En av de ändringar som har gjorts i ansvarssystemet kan innebära en försämring
för de skadelidandes möjligheter till full ersättning. Enligt 1969 års an-
svarighetskonvention gäller att rätten till ansvarsbegränsning faller bort om
skadan orsakats genom fel eller försummelse av ägaren själv. I 1992 års ansva-
righetskonvention har denna regel ändrats så att rätten till ansvarsbegränsning
faller bort om det visas att fartygsägaren har orsakat skadan uppsåtligen eller
hänsynslöst och med insikt om att oljeskadan skulle uppkomma. I praktiken kan
det antas att fartygsägarens ansvarsbegränsning inte annat än i mycket speciella
fall kommer att kunna brytas igenom. Ändringen innebär därmed en viss lättnad
för fartygsägaren i förhållande till vad som gäller för närvarande. Den nya
regeln utgör dock en kompromiss mellan önskemålen om högre begränsningsbelopp
och ett mera strikt upprätthållande av ett begränsningssystem och en anpassning
till vad som gäller enligt 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt
skadeståndsansvar. Ändringen torde därför, enligt regeringens mening, få godtas.
Vad som kanske främst skulle kunna föranleda en viss tveksamhet inför ett
tillträde till det nya ansvars- och ersättningssystemet är att det är svårt att
överblicka vilka ekonomiska konsekvenser det nya systemet kan få för dem som
bidrar med pengar (dvs. de som tar emot olja i ett land) till oljeskadefonden
samt att det har införts en begränsning i avgiftsskyldigheten till
oljeskadefonden.
Av statistik från oljeskadefonden över årsavgifter kan en beräkning göras som
visar att den genomsnittliga årsavgiften per ton importerad olja från fondens
första verksamhetsår 1979 fram till och med 1992 är ungefär 8 öre. Fonden har
under denna tid varit inblandad i skadereglering med anledning av 62 olyckor.
Som en jämförelse kan nämnas att maximal årsavgift för en olycka enligt det
nuvarande ansvars- och ersättningssystemet kan bli ungefär 50 öre per ton
importerad olja under den förutsättningen att maximalt ersättningsbelopp skall
utgå och fartygsägaren inte har något ansvar. Under det nya ansvars- och
ersättningssystemet kan, för en olycka, årsavgifterna per ton importerad olja
komma att ungefär tredubblas under förutsättning att olyckan föranleder maximal
ersättning från 1992 års oljeskadefond. Hur utvecklingen av årsavgifternas
storlek i verkligheten kommer att bli är emellertid mycket svårt att förutse.
Detta kommer ju att bero på antalet olyckor i framtiden och storleken av dessa.
Vad som kan konstateras är att under den tid som oljeskadefonden hittills har
verkat så har årsavgifternas storlek för en olycka legat på en avsevärt lägre
nivå än vad den har kunnat göra.
Man måste alltså konstatera att det är mycket svårt - om ens möjligt - att
göra några säkra beräkningar av årsavgifternas storlek under det nya systemet.
Under förarbetet till 1992 års ansvars- och ersättningssystem har emellertid
inte något framförts eller framkommit som visar att de ekonomiska konsekvenserna
av det nya systemet inte skulle kunna bäras av fartygsägarna eller av de till
oljeskadefonden avgiftsskyldiga. Inte heller har det vid remissbehandlingen av
promemorians förslag om svenskt tillträde till det nya ersättningssystemet
framförts något som antyder att de ekonomiska konsekvenserna inte skulle kunna
bäras.
Vad som däremot med säkerhet kan konstateras är att den temporära begränsning
i avgiftsskyldigheten till oljeskadefonden som införts i det nya systemet kan
komma ett lands oljemottagare till godo medan övriga länders importörer
solidariskt får svara för den överskjutande delen. Självfallet kan, som
Industriförbundet också framhåller i sitt remissyttrande, principiella in-
vändningar riktas mot denna reglering eftersom en begränsningsmöjlighet för av-
gifterna leder till olika avgiftsnivåer, vilket i sin tur kan snedvrida
konkurrensvillkoren mellan de företag i olika länder som tar emot olja. Det
skall dock särskilt uppmärksammas att begränsningsmöjligheten är av temporär
natur. Alternativet till att acceptera denna begränsning i avgiftsskyldigheten
torde dessutom ha varit att en mycket stor bidragsgivare till fonden skulle ha
fallit bort, vilket än mer skulle ökat belastningen på oljeimportörerna i de
länder som vill tillträda det nya ansvarighets- och ersättningssystemet.
Vad som nu har sagts innebär - enligt regeringens mening - att det finns flera
skäl som talar för en anslutning till 1992 års ansvars- och ersättningssystem,
samtidigt som några avgörande omständigheter som talar emot denna bedömning inte
har kommit fram. Regeringen förordar därför i likhet med promemorian och
remissinstanserna att Sverige ansluter sig till det nya ansvars- och
ersättningssystemet.

7.2 Hur skall Sverige ansluta sig till det nya ansvars- och ersättningssyste-
met?

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Sverige skall välja att stå kvar i 1969/1971|
| års ansvars- och ersättningssystem till dess att skyldigheten |
| att säga upp det systemet inträder och systemet därefter upphör |
| att gälla. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 65).
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det
utan erinran.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår av avsnitt 6.1 står tre möjlig-
heter öppna för en stat som - i likhet med Sverige - har tillträtt 1971 års
fondkonvention och vill ansluta sig till 1992 års ansvars- och ersättningssystem
(de nya konventionerna).
För det första kan staten välja att stå kvar i 1969/1971 års system till dess
att det upphör att gälla för staten.
Den andra möjligheten är att förklara att de nya konventionerna inte skall
vara bindande för staten förrän 1969/1971 års system har upphört att gälla för
staten.
Som ett tredje alternativ finns möjligheten att säga upp 1969/1971 års system
redan i samband med att staten tillträder det nya systemet.
Det första alternativet innebär att det nya ansvars- och ersättningssystemet
med bl.a. de högre ersättningsbeloppen träder i kraft för en stat så snart som
förutsättningarna för ikraftträdandet av 1992 års ändringsprotokoll (de nya
konventionerna) är uppfyllda. Under en övergångsperiod kommer dock staten i
fråga att bli bunden av olika versioner av de båda konventionssystemen. En följd
av detta blir att tämligen omfattande övergångsregler måste utfärdas och
tillämpas i anslutning till den nya lagstiftning som följer av ett tillträde
till konventionerna enligt detta alternativ.
I det andra fallet skjuter staten upp ikraftträdandet av 1992 års system för
egen del till dess att 1969/1971 års system "tvångsvis" skall upphöra att gälla,
dvs. tolv månader efter det att en uppsägning enligt artikel 31 i 1992 års
ändringsprotokoll till fondkonventionen är obligatorisk. Denna skyldighet
inträder sex månader efter det att åtta stater har tillträtt 1992 års fondkon-
vention samt mängden mottagen olja i dessa stater uppgått till 750 miljoner ton
under det närmast föregående kalenderåret. Visserligen innebär ett tillträde
enligt detta alternativ att staten bidrar till att förutsättningarna för
skyldigheten att säga upp 1969/1971 års system inträder så snart som möjligt.
Risken är dock att staten enligt detta alternativ under en tid - vars längd är
svår att förutsäga - inte tillförsäkrar de skadelidande i landet rätten till
högre ersättning.
I det tredje fallet uppstår den situationen för den tillträdande staten att
det kommer att råda ett konventionslöst tillstånd i förhållande till stater som
väljer att stå kvar i det gamla systemet. Detta skulle kunna leda till att
svenska intressen inte längre i utlandet tillförsäkras de rättigheter som 1969
års ansvarighetskonvention ger fartygsägarna. Det skulle kunna vara till nackdel
för den svenska rederinäringen.
Som framgår av det nu anförda finns det nackdelar i sak med de två sistnämnda
alternativen. Väljer man det förstnämnda uppnås dels att de skadelidande så
snart som möjligt tillförsäkras de förbättrade ersättningsmöjligheterna, dels
att Sverige därigenom bidrar till att 1992 års system träder i kraft så snart
som möjligt. Den nackdel som föreligger med detta alternativ är av mera formell
natur. Under en övergångstid kommer nämligen den rättsliga regleringen att bli
tämligen komplicerad. Detta bör dock kunna accepteras med hänsyn till de sakliga
vinsterna.
I promemorian föreslås att Sverige skall välja att stå kvar i 1969/1971 års
ansvars- och ersättningssystem till dess att skyldigheten att säga upp det gamla
systemet inträder och det därefter upphör att gälla. Detta förslag godtas av
remissinstanserna. Även i de andra nordiska länderna torde man komma att ansluta
sig till det nya ansvars- och ersättningssystemet utan att säga upp det gamla.
Regeringen föreslår därför att Sverige ansluter sig till 1992 års ansvars- och
ersättningssystem utan att säga upp de ursprungliga konventionerna och utan att
avge någon förklaring om uppskjuten bundenhet till det nya systemet.

7.3 Hur skall 1992 års ansvarighets- och 1992 års fondkonvention införlivas
med svensk rätt?

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Bestämmelserna i 1992 års ansvarighets-kon-|
| vention transformeras till svensk rätt och tas in i sjölagen |
| (1994:1009) medan 1992 års fondkonvention inkorporeras med |
| svensk rätt |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 67).
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det
utan erinran.
Skälen för regeringens förslag: I svensk rätt finns det inte några före-
skrifter om hur bestämmelserna i en internationell överenskommelse som Sverige
tillträder skall införlivas med den svenska rättsordningen. Om det gäller en
överenskommelse vars bestämmelser rör myndigheters eller enskildas handlande,
kan två olika metoder komma i fråga. Överenskommelsens bestämmelser kan
införlivas med svensk rätt antingen genom s.k. transformation eller genom s.k.
inkorporation.
Vid transformation omarbetas de delar av den internationella överenskommelsen
som behöver införlivas med svensk rätt till svensk författningstext. Därvid
används den teknik i fråga om systematik och språkbruk som normalt används vid
rent intern lagstiftning. En annan form av transformation är att en konven-
tionstext, som är avfattad enbart på främmande språk, i en mer eller mindre
ordagrann översättning till svenska tas in i den svenska författningen. I detta
fall är det den svenska versionen som är den gällande författningen.
Inkorporering innebär att det i en lag eller annan författning föreskrivs att
konventionens bestämmelser direkt gäller i Sverige och skall ha tillämpning här
i landet. När inkorporeringsmetoden används blir den autentiska
konventionstexten - på ett eller flera språk - gällande författningstext i
svensk rätt. Beträffande konventioner som saknar svensk autentisk text brukar
som ett hjälpmedel en översättning till svenska publiceras vid sidan av de
autentiska texterna.
När de ursprungliga konventionernas bestämmelser införlivades med svensk rätt
transformerades ansvarighetskonventionen till svensk rätt medan fondkonventionen
inkorporerades med den svenska rättsordningen. Det torde saknas anledning att nu
välja en annan lösning.
Detta betyder att 1992 års ansvarighetskonvention bör transformeras till
svensk rätt. I Danmark och Norge finns bestämmelserna i 1969 års
ansvarighetskonvention intagna i dessa länders sjölagar. I Sverige har som
framgått 1969 års ansvarighetskonvention transformerats till svensk rätt genom
oljeskadelagen. Vid tiden för oljeskadelagens tillkomst ansågs det nämligen inte
möjligt att föra in ansvarighetskonventionens reglering i sjölagen (1891:35 s.
1) utan vissa inte önskvärda omdispositioner i den lagen (prop. 1973:140 s. 37).
En ny sjölag har numera antagits av riksdagen (se prop. 1993/94:195, bet.
1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393, SFS 1994:1009). I den nya sjölagen har ett
särskilt kapitel, 10 kap., avsatts för regleringen om ansvar för oljeskador. Med
hänvisning till detta föreslår regeringen, i likhet med vad som föreslås i
promemorian och som tillstyrks av remissinstanserna, att ansvarsreglerna för
oljeskador samlas i det kapitlet och att oljeskadelagen upphävs. Också Finland,
som har sin reglering om ansvar för oljeskador i en fristående lag, torde komma
att göra på motsvarande sätt. Detta betyder att ansvarsreglerna för oljeskador i
de nordiska länderna fortsättningsvis kommer att finnas i ländernas sjölagar.
Det framstår som lämpligt att sjölagens 10 kap. om ansvar för oljeskada i
stort sett ges samma diposition som 1973 års oljeskadelag. Det betyder att
oljeskadelagens inledande bestämmelser samt reglerna om skadestånd, obligatorisk
försäkring och den särskilda bestämmelsen om strikt ansvar för ägare till fartyg
som inte omfattas av ansvarighetskonventionen förs över till 10 kap.,
naturligtvis med de ändringar som är en följd av ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen.
Vad gäller skadeståndsreglerna finns i oljeskadelagen en erinran om att
skadeståndslagens regler om medvållande och solidariskt ansvar gäller också för
ansvaret för oljeskador. Detta har motiverats med att lagen förhållandevis ofta
kan komma att tillämpas av utländska jurister. I promemorian föreslås inte någon
motsvarande erinran. Detta godtas av alla remissinstanser utom en, som förordar
att det i sjölagens kapitel om ansvar för oljeskador skall tas in en sådan
erinran.
Regeringen kan i och för sig ha förståelse för önskemålet om att underlätta
för utländska jurister, Från lagtekniska synpunkter blir situationen emellertid
en annan när oljeskadereglerna tas in i sjölagen. Det finns nämligen många andra
skadeståndsregler i sjölagen som kan komma att tillämpas av utländska jurister
och där skadeståndslagens bestämmelser om medvållande och solidariskt ansvar kan
ha betydelse utan att det erinras om detta. Om en upplysning i detta avseende
bara lämnas för oljeskador, kan detta leda till osäkerhet om vad som egentligen
gäller i andra fall. Och att genomgående införa regler i sjölagen som erinrar om
skadeståndslagens regler om medvållande och om solidariskt ansvar framstår inte
som en lämplig ordning. Regeringens förslag innehåller därför inte någon erinran
av det slaget.
Den särskilda preskriptionbestämmelsen i 10 § oljeskadelagen bör föras över
till 19 kap. sjölagen, som handlar om preskription av vissa fordringar. Vidare
bör oljeskadelagens regler om laga domstol och verkställighet av utländska domar
om ansvar för oljeskador (17 -20 §§) föras över till 21 kap. sjölagen, vilket
handlar om laga domstol och rättegång i sjörättsmål. Den ansvarsbestämmelse som
finns i 21 § oljeskadelagen och som huvudsakligen handlar om ansvar vid
åsidosättandet av försäkringsplikten bör tas in som en ny paragraf i sjölagens
20 kap. om straffbestämmelser.
1992 års fondkonvention bör, som nyss har berörts, inkorporeras i svensk rätt.
Detta överensstämmer också med vad som föreslås i promemorian och som tillstyrks
eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. Inkorporeringen bör avse de be-
stämmelser som inte uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes
förpliktelser. I anslutning till reglerna om begränsning i skyldigheten att
betala avgifter till oljeskadefonden (se ovan avsnitt 5.2) bör det finnas
lagstiftning som säkerställer möjligheten för 1992 års fond att vid domstol föra
talan för att svenska avgiftsskyldiga oljemottagare skall svara för eventuell
överskjutande del av avgifterna till fonden. Bestämmelserna om begränsning i
skyldigheten att betala avgift m.m. i artikel 36 ter i 1992 års fondkonvention
bör därför inkorporeras med svensk rätt (jfr prop. 1973:140 s. 112).
I det föregående har artikel 27 i ändringsprotokollet till fondkonventionen
berörts, vilken anger att 1971 års fondkonvention och protokollet skall läsas
och förstås som ett enda instrument. Som ett hjälpmedel för detta har i bilaga 8
1971 års fondkonvention och ändringsprotokollet arbetats samman till en text.

7.4 Tillämpningsområdet för ansvarsreglerna

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Sjölagens regler om ansvar för oljeskada |
| skall vara tillämpliga på oljeskador som orsakas av fartyg som |
| avses i 1992 års ansvarighetskonvention, om skadan har |
| uppkommit i Sverige, i en annan konventionsstat eller i en |
| konventionsstats ekonomiska zon. Sjölagen skall också vara till-|
| lämplig på oljeskador som orsakas av andra fartyg, om skadan har|
| uppkommit i Sverige eller dess ekonomiska zon. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 70).
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det
utan erinran.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår av vad som tidigare har anförts
(avsnitt 5.2) är 1992 års ansvarighetskonvention tillämplig inte bara på ett
fartyg som transporterar olja som bulklast utan också på ett fartyg som är
konstruerat eller anpassat för att transportera olja som bulklast. Det betyder
att fartyget inte faktiskt måste transportera olja som bulklast för att
konventionen skall vara tillämplig. Vidare omfattar 1992 års
ansvarighetskonvention s.k. kombinationsfartyg, dvs. fartyg som kan ta såväl
olja som annan last, när de transporterar olja och under resorna som följer på
en oljetransport, om det inte visas att inga oljerester finns kvar ombord efter
oljetransporterna.
1969 års ansvarighetskonvention anses inte hindra en stat att i sin interna
lagstiftning göra konventionens regelsystem tilllämpligt även på andra fartyg,
om skadan har uppkommit i staten eller förebyggande åtgärder har vidtagits för
att förhindra eller begränsa skada på statens område.
Enligt oljeskadelagen (22 § andra stycket, jfr prop. 1973:140 s. 37 f. och s.
129 f.) gäller att också ägaren av ett fartyg som inte avses i 1969 års
ansvarighetskonvention har ett strikt ansvar för oljeskador som är en följd av
en olycka med fartyget och som har uppkommit i Sverige. Detta ansvar omfattar
alltså inte skador som uppkommit utomlands. I dessa fall har dock ägaren rätt
att begränsa sin ansvarighet i enlighet med bestämmelserna om ansvarsbegränsning
i 9 kap. sjölagen (1994:1009).
Även med den ovan berörda utvidgningen i 1992 års ansvarighetskonvention kan
det alltjämt finnas vissa typer av fartyg som kommer att falla utanför
konventionen. Det gäller bl.a. sådana torrlastfartyg som inte kan transportera
olja i sina djuptankar och fartyg som inte kan betecknas som havsgående t.ex.
flodfartyg och fartyg som bara kan gå på insjöar. För dessa typer av fartyg bör
- i likhet med vad som för närvarande gäller - ett strikt ansvar för oljeskador
som har uppkommit i Sverige gälla. Det kan, enligt regeringens mening, inte kom-
ma i fråga att nu försämra de skadelidandes möjlighet till ersättning från
ägarna till sådana fartyg. Dessa bör alltså även fortsättningsvis omfattas av
ansvarsregleringen för oljeskador. Vad som nu har sagts överensstämmer med
promemorians, av remissinstanserna godtagna, förslag.
Som framgått av avsnitt 5.2 har det geografiska tillämpningsområdet utvidgats
så att det omfattar inte bara en stats territorium, inbegripet dess
territorialvatten, utan också statens ekonomiska zon (eller ett motsvarande
område). Sverige har inrättat en ekonomisk zon runt sina kuster och den svenska
lagen skall givetvis omfatta oljeskador i denna zon vilka har orsakats av fartyg
som avses i 1992 års ansvarighetskonvention. Fråga uppkommer då om även
oljeskador i den ekonomiska zonen som har orsakats av fartyg som inte avses i
1992 års ansvarighetskonvention bör falla under lagen.
Den svenska ekonomiska zonen omfattar bl.a. havsområden i Östersjöområdet,
vilket anses vara ett havsområde med särskilt ömtålig miljö. Detta kommer till
uttryck bl.a genom att man i olika internationella konventioner har ställt upp
särskilda regler för Östersjöområdet för att söka förhindra att området
förorenas genom utsläpp av olja. Med Östersjöområdet avses i detta sammanhang
den egentliga Östersjön med Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till
Östersjön.
Sålunda gäller enligt 1978 års protokoll till 1973 års internationella
konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78) ett
totalförbud mot utsläpp av olja i Östersjöområdet också från fartyg som inte är
oljetankfartyg. MARPOL-bestämmelserna har accepterats av ett stort antal stater.
På samma sätt föreskriver 1974 års konvention om skydd för Östersjöområdets
marina miljö (Helsingforskonventionen) ett förbud mot utsläpp av olja också från
tankfartyg som inte är oljetankfartyg. Helsingsforskonventionen är en över-
enskommelse mellan Östersjöns kuststater.
Som ett led i skyddet av Östersjöområdet kan det finnas anledning att
föreskriva om strikt skadeståndsansvar för oljeskador i den svenska ekonomiska
zonen orsakade också av fartyg som inte avses i 1992 års ansvarighetskonvention.
Det är också svårt att förklara varför tankfartyg och vissa andra fartyg som
omfattas av ansvarighetskonventionen skall vara strikt ansvariga för oljeutsläpp
som de har gjort i den svenska ekonomiska zonen medan andra typer av fartyg inte
skall ha detta ansvar. Detta talar för att sjölagens regler om ansvar för oljes-
kador bör vara tillämpliga också på oljeskador i den ekonomiska zonen vilka har
orsakats av fartyg som inte avses i ansvarighetskonventionen.
Inte heller torde det finnas något hinder mot att Sverige inför ett
skadeståndsansvar för oljeskador i den ekonomiska zonen orsakade av andra fartyg
än de som avses i ansvarighetskonventionen. FN:s havsrättskonvention - som kan
sägas utgöra del av allmän folkrätt - anses nämligen inte innebära att något
regelverk om civilrättsliga förfaranden med anledning av förorening av den
marina miljön ställts upp i konventionen. I artikel 229 i havsrättskonventionen
framhålls i stället att ingenting i konventionen utgör hinder för inledande av
civilrättsliga förfaranden avseende skadeståndsanspråk för förlust eller skada
som härrör från förorening av den marina miljön. Det kan därför inte anses att
en kuststat är betagen en möjlighet att utsträcka sin jurisdiktion också till
oljeskador som inträffat utanför statens område och territorialvatten (jfr
Abecassis m.fl., Oil Pollution from Ships, andra uppl., London 1985, s. 94 -
114).
Mot denna bakgrund och då Sverige har inrättat en ekonomisk zon, bl.a. för
möjligheten att utvidga sin miljörättsliga lagstiftning, förordar regeringen, i
likhet med vad som föreslås i promemorian och som godtas av remissinstanserna,
att en ägare till ett fartyg som inte avses i 1992 års ansvarighetskonvention
skall vara strikt ansvarig också för oljeskador som har orsakats av fartyget i
Sveriges ekonomiska zon.

7.5 Ersättningsansvaret för oljeskador m.m.

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Förutom att fartygsägaren har ett strikt |
| ansvar för oljeskador skall det i sjölagen anges att anspråk på |
| ersättning mot vissa andra personer får göras gällande bara om de|
| har vållat skadan uppsåtligen eller med viss kvalificerad |
| vårdslöshet. Fartygsägarens regressrätt mot vissa av dessa andra|
| personer skall vara inskränkt till fall där de har orsakat |
| skadan med uppsåt eller viss kvalificerad vårdslöshet. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Förutom den nuvarande regeln att en fartygsägare har
ett strikt ansvar för oljeskador skall det i sjölagen anges att vissa andra
personer anvarar för oljeskador, om de har vållat skadan uppsåtligen eller med
viss kvalificerad vårdslöshet (se promemorian s. 73).
Remissinstanserna: Svea hovrätt, Göteborgs tingsrätt och Sjöfartsverket menar
att promemorians förslag om skadeståndsregeln för andra än fartygsägaren bör
omarbetas så att den i stället utformas som enbart en kanaliseringsregel, dvs.
som en regel om förbud att rikta direkta krav mot vissa personkategorier annat
än i fall av uppsåtligt eller särskilt grovt vårdslöst handlande. Vidare menar
hovrätten att regressansvaret för vissa kommersiella aktörer, t.ex. befraktaren
och avsändaren, bör följa allmänna regler och alltså normalt bygga på enkel
vårdslöshet. Även Sveriges Redareförening framför liknande synpunkter.
Skälen för regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna i 1973 års
oljeskadelag om strikt ansvar för fartygets ägare överensstämmer med reglerna i
ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen (se artikel 4). Bestämmelsen
skall skall därför föras över till den nya regleringen i sjölagen.
Under förarbetena till 1969 års ansvarighetskonvention diskuterades om inte
ansvaret för en skada som omfattas av konventionen borde kanaliseras till den
ansvarige fartygsägaren, dvs. om hinder borde ställas upp att föra ersättnings-
talan mot en skadevållare som inte är fartygets ägare. 1969 års ansvarig-
hetskonvention innebär också en viss kanalisering av ansvaret till fartygsäga-
ren. Sålunda är personer i fartygsägarens tjänst och företrädare för denne helt
skyddade mot anspråk på ersättning för skada orsakad av förorening genom olja
och detta oavsett om anspråket görs gällande enligt konventionen eller enligt
andra skadeståndsregler (artikel III.4 i 1969 års ansvarighetskonvention). Kon-
ventionens bestämmelser inskränker inte den regressrätt som ägaren enligt andra
regler kan ha mot tredje man (artikel III.5).
I förarbetena till 1973 års oljeskadelag (prop. 1973:140 s. 42 f. och s. 133
f.) drogs den slutsatsen att lydelsen av 1969 års ansvarighetskonvention inte
hindrar staterna från att genomföra en längre gående kanalisering av ansvaret än
vad den konventionen föreskriver.
Mot denna bakgrund infördes i 4 § andra och tredje styckena i oljeskadelagen
bestämmelser av innebörd att krav på ersättning för en oljeskada inte får göras
gällande mot ytterligare vissa angivna personer. I propositionen sägs att detta
innebär att därmed allt skadeståndsansvar - bortsett från ansvar på grund av
fartygsägarens regressrätt - upphävs för dessa personer såvitt avser en
oljeskada, alltså även ansvarighet enligt andra skadeståndsrättsliga regler
(prop. 1973:140 s. 155).
De personer som utesluts från skadeståndsansvar genom kanaliseringen enligt
oljeskadelagen är fartygets redare, om han inte äger fartyget, dess befraktare
eller annan som i redarens ställe handhar fartygets drift, avlastare,
lastmottagare och lastägare, lots eller någon som utan att tillhöra besättningen
utför arbete i fartygets tjänst.
Vidare innehåller lagrummet en särskild regel om kanalisering av ansvaret för
oljeskador som har uppkommit i samband med bärgning av fartyget eller lasten
eller i samband med förebyggande åtgärder. Bestämmelsen omfattar dock inte det
fall att bärgningen eller de förebyggande åtgärderna har vidtagits i strid mot
en myndighets förbud eller, om de har vidtagits av annan än myndighet, de har
skett trots uttryckligt och befogat förbud av fartygets eller lastens ägare. Har
bärgningen eller åtgärderna vidtagits i strid mot sådant förbud svarar alltså
bärgaren eller den som har vidtagit de förebyggande åtgärderna enligt allmänna
skadestånds- och sjörättsliga regler.
Därutöver anges i lagrummet att anspråk inte heller får göras gällande mot den
som är anställd hos fartygets ägare eller hos en person som angetts i de nämnda
bestämmelserna om kanalisering. Därmed avses alltså anställda hos fartygsägaren
och redaren, dvs. främst befälhavaren och besättningsmedlemmar, samt anställda
på lastägarsidan. Vidare omfattas den som är anställd hos en bärgare eller hos
en person som vidtar förebyggande åtgärder. Vad angår anställda hos bärgaren
eller hos den som vidtagit förebyggande åtgärder är att märka att personer som
tillhör den gruppen åtnjuter ansvarsbefrielse även om bärgaren eller den som
vidtar de förebyggande åtgärderna skulle bli ansvarig på grund av att bärgningen
eller de förebyggande åtgärderna har vidtagits i strid mot förbud av en myndig-
het eller av fartygets eller lastens ägare (prop. 1973:140 s. 156).
I förarbetena till oljeskadelagen (prop. 1973:140 s. 43, s. 134 och s. 157)
drogs också den slutsatsen att 1969 års ansvarighetskonvention inte innebar
något hinder för staterna att fritt reglera frågan om grunderna för
regressrätten och mot vem denna får utövas (jfr artikel III.5 i den
konventionen).
Enligt allmänna regler i Sverige torde gälla att den som svarar på grund av
strikt ansvar i allmänhet har regressrätt mot den som svarar på grund av eget
vållande. Det skulle betyda att fartygsägaren skulle kunna återkräva vad han har
betalat av den som vållat en oljeskada. I oljeskadelagen gjordes emellertid
vissa undantag i fartygsägarens regressrätt. Dessa undantag var förestavade av
sociala skäl och av intresset att minska behovet av att teckna ansvarsförsäkring
samt av angelägenheten att åtgärder för att förhindra eller begränsa en
oljeskada eller för att bekämpa ilandfluten olja vidtas utan dröjsmål (prop.
1973:140 s. 43 f. och s. 135 f.).
Mot bakgrund härav infördes i 4 § fjärde stycket oljeskadelagen en regel av
innebörd att den som har betalat ersättning för en oljeskada enligt lagen inte
får kräva tillbaka betalningen av en lots, en bärgare eller den som har vidtagit
förebyggande åtgärder och inte heller av någon anställd på fartygsägar- eller
lastägarsidan eller av anställda hos bärgare eller hos någon som vidtar
förebyggande åtgärder. Regressrätten får dock utövas mot någon som tillhör dessa
grupper av personer, om denne vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårds-
löshet eller, om anspråket riktas mot en bärgare eller den som vidtagit förebyg-
gande åtgärder, också om denne överträtt ett förbud mot bärgningen eller de
förebyggande åtgärderna.
Av detta följer att fartygsägarens regressrätt enligt oljeskadelagen inte är
inskränkt mot t.ex. fartygets befraktare eller mot avlastaren, lastmottagaren
eller lastägaren. Av allmänna rättsgrundsater torde då följa att fartygsägaren i
vad avser dessa personer har rätt att söka åter vad han enligt oljeskadelagen
har utgivit i ersättning för en oljeskada, om dessa personer enligt
skadeståndslagen (1972:207) eller andra skadeståndsrättsliga regler är ansvariga
för skadan.
I artikel 4.2 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen görs en
uppräkning av sex grupper av personer mot vilka anspråk på ersättning för en
oljeskada inte får riktas i annat fall än då de har orsakat skadan uppsåtligen
eller genom viss särskilt kvalificerad grov vårdslöshet.
De sex grupperna av personer utgörs av
1. fartygsägarens anställda eller uppdragstagare samt besättningsmedlemmar,
2. lotsar och andra som utan att tillhöra besättningen utför tjänster åt
fartyget,
3. befraktare, även sådana som hyrt fartyget utan manskap, redare eller
redarens ställföreträdare som handhar fartygets drift,
4. de som utför bärgning med fartygsägarens samtycke eller på order av en
myndighet,
5. de som vidtar förebyggande åtgärder, samt
6. anställda hos eller ställföreträdare för personer som tillhör grupp 3 - 5.
I artikeln sägs att anspråk inte får "göras gällande". Om regeln uppfattas som
enbart en kanaliseringsbestämmelse av processuell art, dvs. som ett förbud att
rikta krav mot ifrågavarande personkategorier annat än i fall av uppsåt och viss
kvalificerad vårdslöshet, skulle den i ett svenskt perspektiv få till följd att
frågor som typiskt sett hör till själva saken - alltså t.ex. frågor om uppsåt
eller vårdslöshet föreligger - i stället skulle komma att utgöra
processförutsättningar. I promemorian föreslås i stället att den nu berörda
artikeln införlivas med svensk rätt genom en materiell skadeståndsbestämmelse
av innebörd att de uppräknade sex grupperna av personer skall vara
skadeståndsskyldiga, om de har orsakat skadan uppsåtligen eller genom viss
kvalificerad vårdslöshet.
I Danmark, Finland och Norge torde det stå klart att man kommer att välja en
lösning som direkt anknyter till konventionens ordalag och som alltså innebär
att konventionsbestämmelsen införlivas i dessa länder som en processuell
bestämmelse. Därmed har man inte tagit ställning till det materiella
skadeståndsansvaret. Detta får då följa allmänna regler, dvs. i regel ansvar vid
enkel vårdslöshet. Om processförutsättningarna är uppfyllda kommer således
frågan om det materiella ansvaret för de berörda personerna gentemot den
skadelidande att i praktiken vara avgjord.
Vad därefter gäller deras slutliga ansvar gentemot andra än den skadelidande
torde man i de andra nordiska länderna komma att välja en lösning som innebär
att regressansvaret såvitt avser fartygsägarens kommersiella kontraktsparter,
såsom befraktare, avsändare m.fl. skall bygga på allmänna regler, alltså normalt
enkel vårdslöshet. Mot övriga uppräknade personkategorier föreslår man däremot
särskilda regressregler, som bygger på uppsåt eller viss kvalificerad
vårdslöshet. Promemorians lösning härvidlag är delvis annorlunda. Den
begränsning i skadeståndsansvaret för samtliga berörda personer som föreslås i
promemorian visar sig också som en inskränkning i regressrätten; den
regressberättigade anses nämligen enligt svensk rätt inte kunna göra gällande
bättre rätt mot den som har vållat skadan än den skadelidande själv skulle ha
haft (prop. 1972:5 s. 626 och 697, Hellner, Skadeståndsrätt, fjärde uppl. s. 210
f.). Med promemorians lösning kommer alltså även regressansvaret för
fartygsägarens kommersiella kontraktsparter att vara begränsat till uppsåt och
viss kvalificerad vårdslöshet.
Alla de remissinstanser som uttalar sig särskilt i frågan anför, med
hänvisning till önskemålet om nordisk rättslikhet, att Sverige bör införa en
motsvarande ordning som i de andra nordiska länderna. Regeringen anser också att
det på detta område inte är lämpligt med andra regler i Sverige än i de andra
nordiska länderna och förordar därför att ersättningsansvaret utformas på det
sätt som nyss har redovisats för de andra nordiska länderna. Med en sådan
ordning undviker man också den konsekvens som följer av promemorians förslag,
nämligen att regresskrav inte kan medges mot vissa av en fartygsägares
kommersiella kontraktsparter annat än om kontraktsparten gjort sig skyldig till
s.k. grovt egenfel. Detta skulle vara ett avsevärt avsteg från vad som gäller
enligt oljeskadelagen och innebära t.ex. att en s.k. bareboatbefraktare, som
svarar för fartygets drift och som ofta är en part med avsevärda ekonomiska
resurser, kan komma att undgå att behöva stå för kostnaderna för en oljeskada.
Också andra skäl talar därför för att regressansvaret får det innehåll som blir
en följd av regeringens förslag.De tidigare redovisade bestämmelserna i
oljeskadelagen undantar från möjligheten för en skadelidande att rikta anspråk
på ersättning samtliga de grupper av personer som nu nämns i artikel 4.2 i
ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen. Bestämmelserna i
oljeskadelagen undantar dessutom avlastare, lastmottagare och lastägare.
1992 års ansvarighetskonvention torde i likhet med 1969 års konvention inte
hindra staterna från att föreskriva om inskränkning av ansvar för andra personer
än de som nämns i konventionen. Detta innebär att hinder inte möter mot att
också i fortsättningen undanta avlastare, lastägare och lastmottagare från
skadeståndsanspråk från skadelidande. Vid de nordiska överläggningar som
förekommit i detta ärende har det bedömts lämpligt att också anställda hos
personer under punkt 2 ovan samt avsändare (jfr 13 kap. 1 § sjölagen) bör vara
undantagna från direkttalan. Vidare har det mellan de nordiska länderna bedömts
som lämpligt att det klargörs att direktkrav i princip inte får riktas mot en
bärgare också om han har utfört bärgningen med samtycke från redaren, som inte
behöver vara fartygsägaren, eller från befälhavaren.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att inte bara de under punkterna 1 - 6
ovan nämnda personerna utan även avsändarna, avlastarna, lastägarna, last-
mottagarna och vissa övriga anställda skall vara undantagna från direktkrav.
Endast om de har orsakat skadan uppsåtligen eller genom viss särskilt kvalifice-
rad vårdslöshet, skall en skadelidande kunna rikta ersättningsanspråk mot dem.
Detsamma bör gälla en bärgare, om samtycke till bärgningen har lämnats av
fartygets redare eller befälhavare.
Det kan slutligen framhållas att såväl 1992 års ansvarighetskonvention som de
nu föreslagna reglerna i sjölagen om fartygsägarens ansvarighet avser endast
utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Kanalisationsreglerna kan därför inte
åberopas av den som på kontraktsrättslig grund kan göras ansvarig för en
oljeskada (jfr prop. 1973:140 s. 56).

7.6 Ersättningsgilla skador

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Ersättning för försämring av miljön skall |
| omfatta, förutom utebliven vinst, kostnader som har vidtagits |
| eller planeras och som är rimliga. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Ersättningen för oljeskador skall omfatta person- och
sakskador samt rena förmögenhetsskador. Kostnader för att återställa miljön
skall betalas bara när de avser rimliga åtgärder som har vidtagits eller som
planeras (promemorian s. 77).
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser lämnar förslaget utan erinran.
Svea hovrätt förordar däremot att förslaget om en särskild bestämmelse om
person- och sakskador samt rena förmögenhetsskador utgår.
Skälen för regeringens förslag: Enligt 1969 års ansvarighets-konvention avses
med oljeskador dels skada som orsakats av förorening genom olja från fartyg och
som uppkommer utanför fartyget, dels förebyggande åtgärder. I oljeskadelagen har
oljeskada definierats på motsvarande sätt. I den promemoria (Ds Ju 1973:4) som
låg till grund för oljeskadelagen föreslogs att det skulle anges i lagtexten att
ersättning skulle utgå för oljeskada som tillfogats person eller egendom (Ds Ju
1973:4 s. 81). Vid remissbehandlingen av promemorian påpekade Sjörättsföreningen
i Göteborg att den föreslagna lagtexten inte klart angav om begreppet oljeskada
också omfattade allmän förmögenhetsskada. Föredragande statsrådet anförde i
propositionen om ansvarighet för oljeskada till sjöss (prop. 1973:140 s. 52) att
ansvarighetskonventionens definition av skadebegreppet inte torde utesluta
ersättning även för ren förmögenhetsskada, t.ex. vid intrång i
näringsverksamhet. Enligt föredragande statsrådet kunde den i promemorian
föreslagna lagtexten tolkas som att ren förmögenhetsskada inte var omfattad av
oljeskadelagen. Den slutliga lagtexten gavs därför en annan utformning där orden
person-, sak- och förmögenhetsskada inte nämns.
I ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen (artikel 2.3) preciseras
det nu gällande skadebegreppet. Preciseringen av skadebegreppet består i ett
tillägg till den nu gällande definitionen av innebörd att ersättning för
försämring av miljön, annat än utebliven vinst, är begränsad till kostnader för
rimliga åtgärder för återställande som har vidtagits eller planeras.
I promemorian föreslås att begreppet "utebliven vinst" skall införlivas med
svensk rätt på det sättet att det skall anges i lagtexten att ersättning
betalas, utom för sak- och personskador, också för rena förmögenhetsskador.
Förslaget har sin grund i den praxis för ersättning av oljeskador som har
utbildats i Internationella oljeskadefonden. Ersättning har där betalats för
skador som i Sverige skulle vara att hänföra till rena förmögenhetsskador.
Regeringen anser emellertid inte att den i promemorian föreslagna lösningen är
lämplig. Begreppet "utebliven vinst" förekommer i flera internationella
konventioner men det torde råda viss osäkerhet om vad det närmare innebär. Det
kan därför inte utan vidare antas att det helt svarar mot det svenska begreppet
"ren förmögenhetsskada". När innebörden av konventionens begrepp inte kan
klarläggas närmare, bör det inte ges en så bestämd betydelse i svensk rätt som
följer av promemorians förslag. I likhet med vad som torde komma att bli fallet
i Danmark, Finland och Norge bör därför konventionens uttryck användas också i
den nationella lagtexten. Det får sedan bli en uppgift för rättstillämpningen
att närmare bestämma vad det innefattar.
Preciseringen av skadebegreppet i ändringsprotokollet innehåller också ett
tillägg rörande försämring av miljön. Vid försämring av miljön ersätts - förutom
utebliven vinst - enbart kostnader för rimliga åtgärder i syfte att återställa
miljön vilka redan har vidtagits eller som är planerade att vidtas. Avsikten är
att förhindra spekulativa eller teoretiska krav på ersättning.
Den nya konventionsbestämmelsen om under vilka förutsättningar som ersättning
för försämring av miljön skall betalas bör, som föreslås i promemorian och som
remissinstanserna lämnar utan erinran, komma till klart uttryck i sjölagens
reglering om ansvar för oljeskador. Vad som närmare bestämt avses med
"försämring av miljön" ("impairment of the environment" enligt konventionens
engelska text) framgår inte av konventionen. Också den frågan får besvaras i
rättstillämpningen.
Regeringens förslag i nu berörda avseenden innebär att den svenska lagen
kommer att anknyta nära till konventionstexten men också till motsvarande
danska, finländska och norska lagtexter.

7.7 Förlust av rätt till ansvarsbegränsning då ägaren begått fel eller för-
summelse i egenskap av fartygets befälhavare eller medlem av besättningen

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: En fartygsägare skall inte ha kvar rätten |
| till ansvarsbegränsning, om han orsakat en oljeskada inte i |
| egenskap av ägare utan i egenskap av fartygets befälhavare eller|
| medlem av besättningen. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 79).
Remissinstanserna: Alla remissinstanser utom en lämnar förslaget utan erinran.
Skälen för regeringens förslag: I 5 § andra stycket oljeskadelagen föreskrivs
att fartygsägaren inte har rätt till ansvarsbegränsning, om olyckan har vållats
genom fel eller försummelse av ägaren själv. Detta gäller dock inte om han
begått felet i egenskap av fartygets befälhavare eller medlem i besättningen.
Bestämmelsen bygger på artikel V andra stycket i 1969 års ansvarighetskonvention
där det föreskrivs att ägaren inte har rätt att begränsa sitt ansvar, om olyckan
orsakats genom fel eller försummelse av honom själv.
Undantaget i bestämmelsen för det fall att ägaren har begått felet eller
försummelsen i egenskap av fartygets befälhavare eller medlem av besättningen
motsvaras dock inte av någon bestämmelse i 1969 års ansvarighetskonvention.
I förarbetena till bestämmelsen i oljeskadelagen (prop. 1973:140 s. 159)
uttalades emellertid att ett undantag av sådant slag gällde enligt 1957 års
konvention angående begränsningen av ansvarigheten för ägare av fartyg som
används till fart i öppen sjö och följaktligen också enligt sjölagen i den då
gällande lydelsen. Trots att 1969 års ansvarighetskonvention inte innehåller
någon föreskrift i detta hänseende kunde det, enligt förarbetena, inte antas ha
varit avsikten att en fartygsägare, som även är befälhavare eller
besättningsmedlem skall dra på sig obegränsad ansvarighet för en oljeskada som
har orsakats genom fel eller försummelse av honom själv i hans egenskap av
befälhavare eller medlem av besättningen. Undantaget från förlusten av rätt till
ansvarsbegränsning kunde därför inte anses strida mot konventionen.
Sverige har numera sagt upp 1957 års konvention och i stället tillträtt 1976
års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar. 1976 års
konvention innehåller inget undantag från regeln om förlust av rätt till
ansvarbegränsning för en ägare för det fallet att denne orsakat skadan i
egenskap av befälhavare eller medlem av besättningen. Som tidigare har nämnts
innebär 1992 års ansvarighetskonvention också - i likhet med vad som numera
allmänt gäller på det sjörättsliga området - att skadevållaren förlorar rätten
till ansvarsbegränsning förutom vid uppsåt, bara vid viss kvalificerad vårds-
löshet.
Mot bakgrund av det nu anförda saknas det enligt promemorian anledning att
numera göra skillnad mellan det fall där ägaren har begått felet i egenskap av
ägare och de fall där han har gjort det i egenskap av befälhavare eller som
medlem av besättningen. Nästan alla remissinstanser biträder denna bedömning.
Regeringen har för sin del ingen annan uppfattning. Det kan tilläggas att de
andra nordiska länderna gör motsvarande bedömning. Regeringen föreslår därför
att den ifrågavarande undantagsregeln tas bort.

7.8 1992 års internationella oljeskadefonds regressrätt mot annan än
fartygsägaren eller dennes garant

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: 1992 års oljeskadefonds regressrätt mot |
| andra personer än fartygsägaren, redaren, befraktaren, |
| avsändaren, avlastaren, lastägaren och lastmottagaren och mot |
| vilka anspråk på ersättning för en oljeskada kan riktas bara om de|
| har orsakat skadan uppsåtligen eller med viss kvalificerad |
| vårdslöshet, begränsas till fall av uppsåt eller viss kvalificerad|
| vårdslöshet. |
--------------------------------------------------------------------

Promemorians förslag: 1992 års oljeskadefonds regressrätt mot andra personer
än fartygsägaren och mot vilka anspråk på ersättning för en oljeskada kan riktas
bara om de har orsakat skadan uppsåtligen eller med viss kvalificerad
vårdslöshet, begränsas till fall av uppsåt eller viss kvalificerad vårdslöshet
(se promemorian s. 80).
Remissinstanserna: Svea hovrätt menar att promemorians förslag bör justeras i
enlighet med de synpunkter hovrätten framför under avsnitt 7.5.
Skälen för regeringens förslag: I 2 § fondlagen finns bestämmelser som
reglerar omfattningen av oljeskadefondens regressrätt mot annan än fartygsägaren
eller dennes garant.
Bestämmelserna grundar sig på artikel 9 andra stycket i 1971 års
fondkonvention, som reglerar fondens regressrätt mot eller subrogationsrätt i
förhållande till annan än fartygsägaren och dennes försäkringsgivare eller den
som har ställt säkerhet för fartygsägarens ansvarighet. Dessa bestämmelser anger
att fondens rätt i dessa avseenden inte inskränks genom konventionen. Vidare
anges att fondens subrogationsrätt inte får vara mindre förmånlig än den rätt
som tillkommer en försäkringsgivare för den person som fått ersättning. Det
innebär att fonden gentemot den som enligt nationell lag är ersättningsskyldig
för oljeskadan (utom ägaren och dennes försäkringsgivare) skall ha subroga-
tionsrätt i minst samma omfattning som den som meddelat den ersättningsberätti-
gade försäkring för skada genom förorening.
Som har påpekats i förarbetena till fondlagen (prop. 1973:140 s. 63 och s.
181) skulle fonden, i avsaknad av uttrycklig föreskrift i lagen, kunna utöva
regressrätt enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, dvs. i allmänhet mot
var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat en oljeskada för vilken
fonden betalat ersättning. Fonden skulle i så fall få en omfattande regressrätt.
Mot denna bakgrund infördes i fondlagen en bestämmelse av innebörd att fonden
skulle få utöva sin regressrätt mot personer som avsågs i 4 § fjärde stycket
oljeskadelagen, dvs. i huvudsak anställda på fartygs- och lastägarsidan,
lotsarna, bärgare eller de som har vidtagit förebyggande åtgärder, bara om om de
orsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller, i frågan om,
bärgare, om de överträtt förbud mot bärgningen. Detta innebar att fonden inte
gavs en mer omfattande regressrätt än fartygsägaren.
Fartygsägarens möjlighet att föra regresstalan mot vissa personer som kan bli
direkt ansvariga för en oljeskada föreslås bli begränsad till fall av uppsåt
eller viss kvalificerad vårdslöshet (se avsnitt 7.5). Motsvarande regel bör
gälla i lagen om ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond.
I fråga om fondens regressrätt mot andra än nu nämnda personer anges i
fondlagen att denna rätt får utövas endast i den utsträckning som följer av 25 §
första stycket försäkringsavtalslagen (1927:77), dvs. i huvudsak bara mot den
som har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller mot den som
svarar för skadan oberoende av vållande. Någon ändring i denna reglering bör
inte göras.

8 Kostnader

De stater som tillträder 1992 års ändringsprotokoll till fondkonventionen påtar
sig inte något ansvar för avgiftsbetalningen, utan varje avgiftsskyldigt företag
som tar emot olja svarar för betalningen av den avgift som har påförts honom.
Det är dock möjligt för en stat att genom en särskild förklaring åta sig de
förpliktelser som vilar på de avgiftsskyldiga i staten.
För Sveriges del torde det inte finnas någon anledning att vid tillträdet till
det ändrade ersättningssystemet staten tar på sig ansvar för avgiftsbetalningen.
Några kostnader för det allmänna kommer då inte att uppstå som en följd av ett
svenskt tillträde till 1992 års ersättningssystem för oljeskador.
För fartygsägarna och deras försäkringsgivare kommer dock ett tillträde till
1992 års ansvarighetssystem antagligen att föranleda en del ökade kostnader. Som
en följd av fartygsägarnas ökade ansvar kan deras försäkringspremier komma att
öka. I vilken utsträckning som deras betalningar av ersättningar för oljeskador
kommer att öka är svårt att förutse eftersom detta kommer att bero på antalet
olyckor och dessas omfattning.
På samma sätt kan det för dem som tar emot oljan förutses ökade kostnader, om
antalet olyckor i framtiden ökar och deras omfattning blir större. Som
upplysning kan nämnas att svenska oljemottagare under åren svarat för ungefär
två procent av fondens behov av medel. Tillsammans har de svenska företag som
tagit emot olja från fondens första verksamhetsår 1979 till och med år 1992
betalat ungefär 25 miljoner kr i avgifter till den internationella oljeskadefon-
den.
Ett tillträde till 1992 års ansvarighets- och ersättningssystem kan alltså
leda till ökade kostnader för rederinäringen och oljeindustrin.
Å andra sidan kan det framhållas att Sverige under åren fått ersättning från
den internationella oljeskadefonden för ett antal tankfartygsolyckor som orsakat
oljeskador här i landet. Den samlade ersättningen från fonden för dessa olyckor
överstiger 130 miljoner kr och innebär att svenska skadelidande i princip har
fått full ersättning för de skador som har drabbat dem.

9 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

De olika lagförslagen bör träda i kraft vid tidpunkten då 1992 års ändringspro-
tokoll träder i kraft för Sverige. Regeringen bör därför få möjlighet att be-
stämma tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna.Förutsättningarna för ett
ikraftträdande av ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen uppfylls
sedan det har ratificerats av tio stater av vilka fyra var för sig skall ha ett
tankertonnage om minst en miljon enheter (artikel 13 i ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen). Förutsättningarna för ett ikraftträdande av
ändringsprotokollet till fondkonventionen uppfylls sedan det har ratificerats av
åtta stater och dessa tagit emot minst 450 miljoner ton avgiftspliktig olja
under föregående kalenderår (artikel 30 i ändringsprotokollet till fondkon-
ventionen). Ikraftträdandet av protokollen sker därefter tolv månader efter det
att förutsättningarna har uppfyllts.
Hittills har ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen ratifi-cerats
av sex stater av vilka emellertid bara tre har ett brutto-tankertonnage av minst
en miljon enheter. Ändringsprotokollet till fondkonventionen har ratificerats av
samma sex stater och mängden emottagen olja bland dessa länder överstiger 450
miljoner ton.
Om de fyra nordiska länderna, som avsikten är, ratificerar ändringsprotokollen
under våren 1995 kommer de, med Norge som har ett bruttotankertonnage om minst
en miljon enheter, att bidra till att förutsättningarna för ett ikraftträdande
av ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen uppfylls. Därutöver innebär
ett nordiskt ratificerande av protokollen också att förutsättningarna för ett
ikraftträdande av ändringsprotokollet till fondkonventionen uppfylls. Det kan i
så fall förväntas att 1992 års ansvars- och ersättningssystem kommer att träda i
kraft under våren 1996.
Mot denna bakgrund och för att möjliggöra att oljeskador i svenska farvatten
snarast kan ersättas enligt det förhöjda ansvars- och ersättningssystemet bör en
svensk ratifikation av ändringsprotokollen komma till stånd så snart som
möjligt.
Som har angetts i avsnitt 6.1 kommer under en övergångstid relativt
komplicerade övergångsbestämmelser att vara tillämpliga. I fråga om den närmare
utformningen och innebörden av dessa bestämmelser hänvisas till
författningskommentarerna.

10 Författningskommentarer

10.1 Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

7 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar

1 §
Redaren är ansvarig för skada som befälhavaren, en medlem av besättningen
eller en lots orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Redaren är också
ansvarig, om skada vållas av någon annan, när denne på redarens eller
befälhavarens uppdrag utför arbete i fartygets tjänst.
Skadestånd enligt första stycket som redaren har betalat har han rätt att
kräva tillbaka av den som vållat skadan.
Särskilda bestämmelser om ansvar och om inskränkning av en redares ansvar
finns i 9, 10 och 13 - 15 kap.

Tredje stycket
Som en följd av att reglerna om ersättningsansvar för oljeskador tas in i
sjölagen erinras i bestämmelsen om att det finns särskilda regler om ansvar och
ansvarsbegränsning i 10 kap.

9 kap. Om ansvarsbegränsning

3 §
Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande
1. en fordran på bärgarlön, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal
grundad ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,
2. en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § och 2 §
första och andra styckena,
3 en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en
nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvarighet för
atomskada,
4. en fordran med anledning av atomskada orsakad av atomfartyg,
5. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är
anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldighet står i
samband med fartygets drift eller med bärgningen, och
6. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

Undantaget i punkt 2 avser fordringar för oljeskador som omfattas av
bestämmelserna i 10 kap. sjölagen. Ändringen i bestämmelsen är föranledd av att
reglerna om ansvar för oljeskador tas in i sjölagen.

10 kap. Om ansvar för oljeskada

Inledande bestämmelser
Definitioner
1 §
I detta kapitel avses med
olja: beständig mineralolja som innehåller kolväte, såsom råolja,
eldningsolja, tjock dieselolja och smörjolja,
oljeskada: dels skada som orsakats av förorening genom olja från ett fartyg
och som uppkommit utanför fartyget, i fråga om försämring av miljön dock endast
utebliven vinst samt kostnader för rimliga återställningsåtgärder som har
vidtagits eller som planeras, dels kostnader för förebyggande åtgärder och
skada som orsakats av sådana åtgärder,
olycka: sådan händelse eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar
en oljeskada eller framkallar ett allvarligt och omedelbart förestående hot om
en sådan skada,
förebyggande åtgärd: varje åtgärd som varit skäligen påkallad för att
förhindra eller begränsa en oljeskada genom förorening och som har vidtagits
efter det att en olycka har inträffat,
ägare av fartyg: den som är registrerad som fartygets ägare eller, om
registrering inte har skett, den som äger fartyget; i fråga om ett fartyg som
ägs av en stat och brukas av ett bolag, vilket i den staten är registrerat som
fartygets brukare, skall dock bolaget anses som ägare,
1969 års ansvarighetskonvention: den i Bryssel den 29 november 1969 avslutade
konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja eller
denna konvention som den har ändrats i London den 19 november 1976,
1992 års ansvarighetskonvention: 1969 års ansvarighetskonvention som den har
ändrats genom det i London den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet,
och
konventionsstat: en stat som har tillträtt 1992 års ansvarighetskonvention.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel skall med fartyg
jämställas varje annan flytande anordning som används till sjöss.

Paragrafen tar i anslutning till artikel I i 1969 års ansvarighetskonvention
och artikel 2 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen upp vissa
definitioner och överensstämmer frånsett redaktionella ändringar med 1 §
oljeskadelagen utom i följande avseenden.
Defintionen av begreppet "olja" har ändrats för att svara mot definitionen i
artikel 2.2 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen. Ändringen
innebär en inskränkning av begreppet från att ha avsett beständiga oljor i
allmänhet till beständiga mineraloljor som innehåller kolväte.
Definitionen av begreppet "oljeskada" ansluter till artikel 2.3 i
ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen. Definitionen innehåller
också den särskilda regel som anger under vilka förutsättningar ersättning för
försämring av miljön skall betalas. Innebörden av definitionen har behandlats i
avsnitt 7.6.
Den nya definitionen av begreppet "olycka" svarar mot artikel 2.4 i
ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen och innebär att den tidpunkt
då ersättningsgilla förebyggande åtgärder kan sättas in har flyttats fram till
ett tidigare skede av händelsen eller tillbudet än enligt vad som för närvarande
gäller. Följden av detta blir att förebyggande åtgärder kan ersättas även om
olja faktiskt inte har läckt ut från ett fartyg.
Definitionerna "1969 års ansvarighetskonvention" och "1992 års
ansvarighetskonvention" har tillkommit i klargörande syfte.
Begreppet "konventionsstat" har ändrats med hänsyn till att Sverige bör
ansluta sig till 1992 års ändringsprotokoll till ansvarighetskonventionen.

Tillämpningsområde
2 §
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på oljeskador, som har uppkommit i
Sverige eller dess ekonomiska zon eller i en annan konventionsstat eller dess
ekonomiska zon och som har orsakats av ett fartyg, vilket konstruerats eller
anpassats för att transportera olja som bulklast. I fråga om fartyg som kan
transportera både olja och annan last skall bestämmelserna tillämpas endast när
fartyget transporterar olja som bulklast samt under resor som följer på en sådan
transport. I sistnämnda fall skall bestämmelserna dock inte tillämpas, om det
visas att fartyget inte har några rester kvar ombord från transporten. Be-
stämmelserna tillämpas också på kostnader för förebyggande åtgärder som har vid-
tagits, oavsett var det har skett, för att förhindra eller begränsa oljeskador i
Sverige eller dess ekonomiska zon eller i en annan konventionsstat eller dess
ekonomiska zon.
Vad som i första stycket sägs om ekonomisk zon gäller även i fall en stat inte
har fastställt en sådan zon i fråga om ett område utanför och angränsande till
statens territorialvatten som i enlighet med folkrättens regler har bestämts av
den staten och som inte sträcker sig längre ut än 200 nautiska mil från de
baslinjer varifrån statens territorialvatten mäts.
I fråga om kapitlets tillämplighet på örlogsfartyg och vissa andra statsfartyg
samt på fartyg som inte omfattas av bestämmelserna i första stycket gäller be-
stämmelserna i 19 §.
Ersättning för åtgärder med anledning av en oljeskada skall betalas enligt
detta kapitel även om det finns skyldighet enligt lag eller annan författning
att vidta åtgärderna .
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas även om andra regler om tilllämplig
lag skulle leda till annat.
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte i den utsträckning en sådan til-
lämpning skulle vara oförenlig med Sveriges åtaganden enligt ett internationellt
fördrag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde såväl i
geografiskt hänseende som i vissa övriga avseenden och stämmer, med vissa
ändringar, överens med 2 § oljeskadelagen.

Första stycket
I stycket anges - i enlighet med artikel 2.1 i ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen - för vilka typer av fartyg och därmed jämställda
anordningar som ansvarsreglerna är tillämpliga.
I enlighet med artikel 3 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen
utsträcks ansvarsreglernas geografiska tillämpningsområde till att omfatta
skador som har uppkommit förutom i Sverige eller i en annan konventionsstat
också i deras ekonomiska zoner och som har orsakats av ett fartyg. Med skada i
en viss stat avses inte bara skada inom statens landterritorium utan även en
skada som har uppkommit inom statens sjöterritorium. I tredje meningen anges att
lagen är tilllämplig också på kostnader för förebyggande åtgärder, om dessa har
vidtagits för att förhindra att en oljeskada uppstår i Sverige eller i en annan
konventionsstat eller i deras ekonomiska zoner eller för att begränsa en sådan
oljeskada. Det klargörs uttryckligen, i enlighet med den nämnda artikeln, att
sådana kostnader är ersättningsgilla var än åtgärderna har vidtagits.

Andra stycket
Enligt bestämmelsen skall vad som sägs om ekonomisk zon gälla också i fall en
stat inte har upprättat en ekonomisk zon men bestämt ett område som till
storleken kan motsvara dess ekonomiska zon.

Tredje - sjätte styckena
Styckena har enbart ändrats i redaktionella avseenden i förhållande till 2 §
oljeskadelagen.

Skadestånd
Ansvaret för en oljeskada
3 §
En oljeskada skall ersättas av fartygets ägare, även om varken ägaren eller
någon som han svarar för var vållande till skadan. Utgörs den olycka som
orsakade skadan av en serie av händelser, vilar ersättningsansvaret på den som
var ägare av fartyget vid den första av dessa händelser.
Ägaren är dock fri från ansvar om han visar att skadan
1. orsakats av en krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt,
inbördeskrig eller uppror eller av en naturhändelse av osedvanlig karaktär, som
inte kunnat undvikas och vars följder inte kunnat förhindras, eller
2. i sin helhet vållats av tredje man med avsikt att orsaka skada, eller
3. i sin helhet orsakats genom fel eller försummelse av en svensk eller
utländsk myndighet vid fullgörandet av skyldighet att svara för underhåll av
fyrar eller andra hjälpmedel för navigering.

Paragrafen innehåller bestämmelserna om fartygsägarens ansvar för en oljeskada
och stämmer frånsett redaktionella ändringar överens med oljeskadelagens
reglering.

4 §
Anspråk på ersättning för en oljeskada som omfattas av ersättningsbestämmel-
serna i detta kapitel får göras gällande mot fartygsägaren endast med stöd av
bestämmelserna i kapitlet.
Anspråk som avses i första stycket får göras gällande mot någon av följande
personer endast om den mot vilken anspråket riktas har vållat skadan uppsåtligen
eller av grov vårdslöshet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle
uppkomma:
a) anställda hos fartygsägaren, ställföreträdare för honom eller
besättningsmedlemmar,
b) en lots eller annan person som utför tjänster för fartyget utan att vara
besättningsmedlem,
c) en redare som inte är ägare, en befraktare eller en annan person som i re-
darens ställe handhar fartygets drift,
d) en avsändare, avlastare, lastmottagare eller lastägare,
e) den som utför bärgning med fartygsägarens, redarens eller befälhavarens
samtycke eller på order av en myndighet,
f) den som vidtar förebyggande åtgärder, eller
g) anställda hos eller ställföreträdare för personer som nämns i b - f.
Vad som har betalats i ersättning för en oljeskada får inte krävas åter av en
person som avses i andra stycket a, b eller e - g, om inte den mot vilken
anspråket riktas har vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med
insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppkomma..

Paragrafen - som svarar mot 4 § oljeskadelagen - innehåller bestämmelser som
grundar sig på artikel 4.2 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen.
Bakgrunden till bestämmelsen har redovisats i avsnitt 7.5

Andra stycket
I stycket anges vilka grupper av personer mot vilka en direkttalan i princip
inte får riktas.
I förhållande till ändringsprotokollet innehåller d) vissa ytterligare
personer mot vilka direkttalan inte får riktas.
Av e) framgår att undantaget från direkttalan omfattar en bärgare inte bara om
samtycke till bärgningen getts av fartygsägaren utan också om samtycke har getts
av vissa andra personer. Detta är en utvidgning i förhållande till
ändringsprotokollet.
Av g) följer att undantaget från direkttalan omfattar anställda också hos
personer som utför tjänster för fartyget utan att vara besättningsmedlemmar.
Också detta är en utvidgning i förhållande till ändringsprotokollet.

Tredje stycket
Stycket innehåller bestämmelser om fartygsägarens regressrätt. Innebörden av
bestämmelserna har redovisats i avsnitt 7.5.

Ansvarsbegränsning
5 §
Fartygets ägare har rätt att för varje olycka begränsa sitt ansvar enligt
bestämmelserna i detta kapitel till ett belopp motsvarande tre miljoner särskil-
da dragningsrätter (SDR) för ett fartyg vars dräktighet, beräknad enligt 9 kap.
5 § 6, inte överstiger 5 000. Är dräktigheten högre höjs beloppet med 420 SDR
för varje dräktighetstal därutöver. Ansvaret skall dock inte i något fall över-
stiga 59,7 miljoner SDR. Rätt till begränsning finns inte i fråga om ränta eller
ersättning för rättegångskostnad. Vad som avses med SDR anges i 22 kap. 3 §.
Fartygets ägare har inte rätt att begränsa sitt ansvar, om han har vållat
oljeskadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med insikt om att sådan
skada sannolikt skulle uppkomma.

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om begränsning av fartygsägarens
ansvar och om undantag från rätten att begränsa ansvaret, svarar mot 5 § oljes-
kadelagen.

Första stycket
I bestämmelsen har de nya höjda begränsningsbeloppen för fartygsägaren
införts. Ändringen svarar mot artikel 6.1 i ändringsprotokollet till ansvarig-
hetskonventionen. Begreppet "fartygets dräktighet", som tidigare fanns i 1 §
första stycket oljeskadelagen, och som nu framgår genom en hänvisning till 9
kap. 5 § 6 sjölagen överensstämmer med bestämmelsen i artikel 6.5 i ändrings-
protokollet till ansvarighetskonventionen. Det kan påpekas att i förordningen
(1992:1162) om skeppsmätning finns bestämmelser som grundar sig på bestäm-
melserna i 1969 års internationella skeppsmätningskonvention.

Andra stycket
Stycket innehåller regler om förlust av rätten till ansvarsbegränsning.
Ändringen innebär att samma regler kommer att gälla här som för bestämmelserna
om ansvarsbegränsning i 9 kap. sjölagen.

Begränsningsfond
6 §
Rätt till ansvarsbegränsning enligt 5 § första stycket finns endast om ägaren,
dennes försäkringsgivare eller någon annan på ägarens vägnar enligt bestämmel-
serna i detta kapitel eller motsvarande bestämmelser i en annan konventionsstats
lag upprättar en begränsningsfond, som uppgår till det ansvarsbelopp som gäller
för ägaren och det tilläggsbelopp som fastställs enligt 12 kap. 4 § andra
stycket.
Ansvarsbeloppet skall räknas om till svenska kronor enligt bestämmelserna i 22
kap. 3 § andra stycket.
En begränsningsfond enligt detta kapitel skall här i landet upprättas hos den
domstol där talan om ersättning har väckts eller kan väckas enligt 21 kap. 5 §.
I fråga om förfarandet när en begränsningsfond enligt bestämmelserna i detta
kapitel upprättas och om förlust i vissa fall av möjligheten att få ersättning
för fordran som kan åberopas mot fonden skall bestämmelserna i 12 kap. 3 - 15 §§
tilllämpas. Betalning eller säkerhet som avses i 12 kap. 4 § andra stycket får
dock krävas också i fråga om ränta för tiden till dess att fonden upprättas. Vad
som sägs i 12 kap. 4 § fjärde stycket om verkan som avses i 9 kap. 8 § skall i
stället gälla verkan som avses i 9 § i detta kapitel. Följs inte ett föreläggan-
de enligt 12 kap. 4 § fjärde stycket, skall i ett beslut som där sägs tillkän-
nages att rätten till ansvarsbegränsning inte längre finns.

Paragrafen innehåller bestämmelser om upprättandet av en begränsningsfond i
mål om skadeståndsansvar för oljeskador. I förhållande till motsvarande
bestämmelser i oljeskadelagen har förutom redaktionella justeringar, ändringar
gjorts i tredje och fjärde styckena.

Tredje stycket
Bestämmelsen har ändrats så att det är möjligt att upprätta begränsningsfonden
där talan kan väckas, utan att ägaren behöver avvakta att talan verkligen
väckts. Ändringen svarar mot artikel 6.3 i ändringsprotokollet till
ansvarighetskonventionen.

Fjärde stycket
Bestämmelserna i 12 kap. 3 - 15 §§ om upprättande av en s.k. globalfond och
begränsningsmål för en sådan fond skall tillämpas också i fråga om en begräns-
ningsfond för en oljeskada. Vissa särskilda regler gäller dock för en
begränsningsfond för en oljeskada.
Betalning eller säkerhet som avses i 12 kap. 4 § andra stycket får krävas
också för ränta för tiden till dess att fonden upprättas.
Den hänvisning till 9 kap. 8 § som finns i 12 kap 4 § fjärde stycket skall i
stället avse bestämmelserna i 10 kap. 9 § om rättsverkningarna av en begräns-
ningsfond för oljeskador.
Om ett föreläggande enlig 12 kap. 4 § fjärde stycket om att ytterligare belopp
skall betalas till fonden eller att ytterligare säkerhet skall ställas inte
iakttas, skall det i ett beslut från domstolen sägas att rätten till
ansvarsbegränsning inte längre föreligger.

Fördelning av en begränsningsfond
7 §
En begränsningsfond som avses i detta kapitel fördelas mellan borgenärerna i
förhållande till storleken av de styrkta fordringarna.

Paragrafen överensstämmer helt med 7 § oljeskadelagen.

Ersättning från en begränsningsfond i vissa fall
8 §
Den som innan begränsningsfonden har fördelats har betalat ersättning för en
oljeskada inträder intill det belopp han har betalat i den skadelidandes rätt
enligt bestämmelserna i detta kapitel eller motsvarande lagstiftning i en annan
konventionsstat.
Kan fartygets ägare eller någon annan göra sannolikt att han senare blir
skyldig att betala ersättning som han, om ersättningen hade betalats före fon-
dens fördelning, skulle ha kunnat kräva åter från fonden enligt första stycket,
kan domstolen bestämma att medel tills vidare skall sättas av för att han senare
skall kunna göra sin rätt gällande mot fonden.
Har ägaren frivilligt ådragit sig utgifter eller förluster med anledning av
förebyggande åtgärder, har han samma rätt till ersättning för detta från
begränsningsfonden som en annan skadelidande.

Paragrafen stämmer i sak överens med 8 § oljeskadelagen och har ändrats enbart
i vissa redaktionella avseenden.

Verkan av en begränsningsfond
9 §
Har en begränsningsfond upprättats enligt 6 § och har ägaren rätt att begränsa
sitt ansvar, får inte någon annan egendom som tillhör ägaren tas i anspråk för
att tillgodose krav på ersättning som kan göras gällande mot fonden.
Har i ett fall som avses i första stycket egendom som tillhör ägaren blivit
föremål för kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd med anledning av krav på
ersättning som kan göras gällande mot begränsningsfonden, skall åtgärden hävas.
Har ägaren ställt säkerhet för att undvika en sådan åtgärd, skall säkerheten
återställas till honom.
Om en begränsningsfond har upprättats i en annan konventionsstat, skall första
och andra styckena gälla endast om den skadelidande har rätt att föra talan vid
den domstol eller myndighet som förvaltar fonden och har möjlighet att av
fondens medel få ut vad som svarar mot hans fordran.

Paragrafen stämmer i sak överens med 9 § oljeskadelagen och har ändrats enbart
i redaktionella avseenden.

Preskription
10 §
Om preskription av fordran på ersättning för en oljeskada finns bestämmelser i
19 kap. 1 §.

Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns särskilda bestämmelser om
preskription av en fordran på ersättning för en oljeskada.

Ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond
11 §
Om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond finns
bestämmelser i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden.

Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns särskilda bestämmelser om
rätt till ersättning av den internationella oljeskadefond - 1992 års
oljeskadefond - som har skapats enligt 1992 års ändringsprotokoll till fondkon-
ventionen.

Försäkring
Försäkringsplikt för svenska fartyg
12 §
Ägaren av ett svenskt fartyg, som transporterar mer än 2 000 ton olja som
bulklast, skall ta och vidmakthålla försäkring eller ställa annan betryggande
säkerhet för att täcka sitt ansvar enligt bestämmelserna i detta kapitel eller
motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat intill det ansvarsbelopp som
anges i 5 § första stycket. Staten har dock inte en sådan skyldighet.
En försäkring eller säkerhet som avses i första stycket skall godkännas av
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
Har ägaren fullgjort sin skyldighet enligt första stycket, skall den myndighet
som regeringen bestämmer utfärda ett certifikat som visar detta. För ett fartyg
som ägs av svenska staten skall den myndighet som regeringen bestämmer utfärda
ett certifikat som visar att fartyget ägs av svenska staten och att dess ansvar
är täckt intill det ansvarsbelopp som anges i 5 § första stycket.
Regeringen fastställer det formulär till certifikat som avses i tredje
stycket. Certifikatet skall medföras ombord på fartyget.

Paragrafen behandlar försäkringsskyldigheten för svenska fartyg och motsvarar
12 § oljeskadelagen.

Försäkringsplikt för utländska fartyg
13 §
För ett utländskt fartyg som anlöper eller lämnar en svensk hamn eller en
tilläggsplats på svenskt sjöterritorium och som vid tillfället transporterar mer
än 2 000 ton olja som bulklast skall det finnas en försäkring eller en annan be-
tryggande säkerhet som täcker ägarens ansvar enligt bestämmelserna i detta
kapitel eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat intill det an-
svarsbelopp som anges i 5 § första stycket. Vad som nu har sagts gäller inte ett
fartyg som ägs av en främmande stat.
Fartyget skall ombord medföra ett certifikat som visar att en sådan försäkring
eller annan betryggande säkerhet som avses i första stycket finns. I fråga om
ett fartyg som inte är registrerat i någon konventionsstat får certifikat
utfärdas av den myndighet som regeringen bestämmer. Om fartyget ägs av en främ-
mande stat, skall det ombord medföra ett certifikat som visar att fartyget ägs
av den staten och att dess ansvar är täckt intill det ansvarsbelopp som gäller
enligt 5 § första stycket.
Närmare bestämmelser om certifikat som avses i andra stycket meddelas av
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Paragrafen stämmer, med en ändring i sak i andra stycket, överens med 13 §
oljeskadelagen.

Andra stycket
I förhållande till oljeskadelagen innebär stycket den ändringen att en svensk
myndighet får utfärda certifikat också för fartyg som inte är registrerat i
någon konventionsstat. Ändringen är föranledd av artikel 7 i ändringsprotokollet
till ansvarighetskonventionen.

Krav mot försäkringsgivaren
14 §
En försäkring som avses i 12 eller 13 § skall för den som är berättigad till
ersättning medföra rätt att få ut ersättningen direkt av försäkringsgivaren.
Försäkringsgivaren är dock fri från ansvar, om fartygets ägare är fri från
ansvar eller om denne själv har vållat skadan uppsåtligen. Försäkringsgivarens
ansvar skall inte i något fall överstiga det ansvarsbelopp som gäller enligt 5 §
första stycket.
Försäkringsgivaren kan inte för att befria sig från sitt ansvar, i vidare
utsträckning än som följer av andra stycket, mot någon annan än ägaren åberopa
omständigheter som han kunnat åberopa mot ägaren.

Paragrafen stämmer i sak överens med 14 § oljeskadelagen och har enbart
ändrats i redaktionellt avseende.

15 §
Om försäkringsgivaren inte har gjort något annat förbehåll, gäller för-
säkringen för fartygets ägare mot hans ansvar enligt bestämmelserna i detta
kapitel eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat.

Paragrafen stämmer i sak överens med 15 § oljeskadelagen och har ändrats
enbart i redaktionella avseenden.

Annan säkerhet
16 §
Vad som föreskrivs i 14 och 15 §§ om försäkring tillämpas också i fråga om
sådan säkerhet av annat slag som avses i 12 eller 13 §.

Paragrafen stämmer i sak överens med 16 § oljeskadelagen och har ändrats
enbart i redaktionella avseenden.

Åsidosättande av försäkringsplikt m.m.
17 §
Om ansvar för åsidosättande av försäkringsplikten och vissa andra skyldigheter
i detta kapitel finns bestämmelser i 20 kap. 15 §.

I paragrafen finns en erinran om att den som åsidosätter försäkringsplikten
och vissa andra skyldigheter enligt 10 kap. kan dömas till ansvar för detta
enligt en särskild bestämmelse i sjölagen.

Om laga domstol m.m.

18 §
Om laga domstol och om verkställighet av domar i mål om ersättning för
oljeskada finns bestämmelser i 21 kap. 5 - 7 §§.

Paragrafen innehåller en hänvisning till vissa processuella regler i 21 kap.,
främst om svensk domstols behörighet att pröva en talan om ersättning för
oljeskada och om verkställighet av domar meddelade i andra konventionsstater.

Övriga bestämmelser

19 §
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte i fråga om en oljeskada som
orsakats av ett örlogsfartyg eller av ett annat fartyg som vid tiden för olyckan
ägs eller brukas av en stat och som används uteslutande för statsändamål och
inte för affärsdrift. Har ett sådant fartyg orsakat en oljeskada i Sverige eller
dess ekonomiska zon eller har förebyggande åtgärder vidtagits för att förhindra
eller begränsa en sådan skada i Sverige eller dess ekonomiska zon, skall dock
bestämmelserna i 1 §, 2 § fjärde stycket och 3 - 5 §§ i detta kapitel samt 19
kap. 1 § första stycket 9 och 21 kap. 5 § tillämpas.
Har ett fartyg som inte omfattas av bestämmelserna i 2 § första stycket
orsakat en oljeskada i Sverige eller dess ekonomiska zon eller har förebyggande
åtgärder vidtagits för att förhindra eller begränsa en oljeskada i Sverige eller
dess ekonomiska zon, tillämpas bestämmelserna i 1 §, 2 § fjärde och sjätte
styckena och 3 § i detta kapitel samt 19 kap. 1 § första stycket 9 och 21 kap. 5
§. I fråga om ägarens rätt att begränsa sitt ansvar gäller i sådant fall be-
stämmelserna i 9 kap.

Paragrafen - som svarar mot 22 § oljeskadelagen - innehåller bestämmelser om
ansvarsreglernas tillämplighet på krigsfartyg och fartyg som inte omfattas av
det nya fartygsbegreppet i 2 §. Paragrafen har, med ett undantag, i förhållande
till oljeskadelagen inte ändrats i sakliga avseenden utan enbart i redaktionella
hänseenden. Undantaget avser den ändring som har gjorts i bestämmelsens
geografiska tillämpningsområde. Eftersom Sverige inrättat en ekonomisk zon runt
sina kuster har det angetts att också skador som har uppkommit inom detta område
skall falla under bestämmelserna i paragrafen.

12 kap. Om begränsningfond och begränsningsmål

1 §
Bestämmelserna i detta kapitel gäller begränsningsfond som upprättas enligt 9
kap. 7 § (globalfond).
Bestämmelserna i 3 - 15 §§ tillämpas också i vissa delar i fråga om
begränsningsfond som upprättas enligt 10 kap. 6 §.

Andra stycket
Stycket innebär ingen ändring i sak utan är endast en anpassning till
ansvarsreglernas införande i sjölagen.

19 kap. Om preskription av vissa fordringar

1 §
Följande fordringar upphör, vare sig ansvarigheten för dem är begränsad eller
obegränsad, om talan inte väcks i laga ordning i fråga om
1. fordran på bärgarlön: inom två år från det bärgningsföretaget slutfördes,
2. fordran på andel i bärgarlön enligt 16 kap. 6 § andra stycket: inom ett år
från det vederbörande av redaren fått underrättelse om bärgarlönens och andelens
storlek,
3. fordran på ersättning för sammanstötning: inom två år från den dag skadan
inträffade,
4. fordran på belopp som någon betalat utöver vad som belöper på honom enligt
8 kap. 1 §: inom ett år från det beloppet betalades,
5. fordran på ersättning på grund av att gods har skadats, gått förlorat eller
försenats vid befordran eller på grund av att det i konossement har lämnats
oriktiga eller ofullständiga uppgifter: inom ett år från det godset lämnades ut
eller skulle ha lämnats ut,
6. fordran på ersättning för personskada eller försening vid passage-
rarbefordran: inom två år från ilandstigningen eller, om passageraren avlidit
under befordringen, från den dag ilandstigning skulle ha ägt rum, eller, om
passageraren avlidit efter ilandstigningen, inom två år från dödsfallet men inte
senare än tre år från ilandstigningen,
7. fordran på ersättning på grund av att resgods har skadats, gått förlorat
eller försenats vid befordran: inom två år från det godset fördes i land eller,
om det har gått förlorat, skulle ha förts i land,
8. fordran på bidrag till gemensamt haveri eller en annan kostnad som skall
fördelas enligt samma grund (13 kap. 15 § tredje stycket, 14 kap. 40 § och
17 kap. 6 §): inom ett år från den dag dispaschen vann laga kraft,
9. fordran på ersättning för en oljeskada enligt bestämmelserna i 10 kap.:
inom tre år från den dag då skadan uppkom, dock att talan inte i något fall får
väckas senare än sex år från dagen för den olycka som orsakade skadan eller, om
olyckan utgjordes av en serie av händelser, från dagen för den första av dessa.
Svarar gäldenären i andra fall än som avses i första stycket för ersättning
eller för någon annan fordran med begränsning av redareansvaret eller endast med
inlastat gods upphör fordringen, om talan inte väcks i laga ordning, i fråga om
en fordran på ersättning inom två år från den dag skadan inträffade och i fråga
om någon annan fordran inom ett år efter det att fordringen förföll till be-
talning. Om borgenären har rätt att för fordringen hålla sig även till redare,
lastägare eller någon annan utan att begränsning av ansvarigheten äger rum,
gäller en sådan rätt under samma tid som för en fordran i allmänhet.
Har en fordran som avses i första eller andra stycket kommit under behandling
av dispaschör, anses talan om fordringen väckt.
Den som infriat en fordran som avses i första stycket 5 får väcka återkrav mot
tredje man efter utgången av den där angivna tiden. En sådan talan får dock inte
väckas senare än ett år från den dag huvudanspråket infriades eller talan
väcktes om det.
Ett avtal om förlängning av preskriptionstid som avses i första stycket 1 - 8
är giltigt endast om det har ingåtts efter fordringens tillkomst och har inte
verkan för längre tid än tre år åt gången, räknat från dagen för avtalet.
Preskriptionstiden får dock inte i något fall genom avtal förlängas med samman-
lagt mer än tio år eller, i fall som avses i första stycket 6 eller 7, med mer
än tre år från det ilandstigning eller ilandföring har ägt rum eller skulle ha
ägt rum. I 13 kap. 4 § första stycket och 14 kap. 2 § andra stycket finns
föreskrifter om ogiltighet av avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i
första stycket 5 och fjärde stycket. I 15 kap. 29 § andra stycket finns före-
skrifter om ogiltighet av avtalsvillkor som inskränker en passagerares
rättigheter enligt första stycket 6 och 7.
Frågor om preskription av en fordran som avses i denna paragraf bedöms här i
landet enligt svensk lag även om utländsk lag i övrigt är tillämplig på
rättsförhållandet.

Första stycket
Till stycket har som en ny punkt, punkt 9, förts innehållet i 10 §
oljeskadelagen om preskription av anspråk på ersättning för en oljeskada.

Femte stycket
Av stycket framgår att dess bestämmelser om avtal om förlängning av
preskriptionstid är begränsade till andra fordringar än fordran på ersättning
för en oljeskada. Anledningen till undantaget är att artikel VIII i
ansvarighetskonventionen inte innehåller någon motsvarighet till förevarande
bestämmelser.

20 kap. Straffbestämmelser

15 §
En fartygsägare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som sägs
i 10 kap. om försäkringsplikt eller skyldighet att ställa säkerhet, döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.
Till samma straff döms en redare som låter använda ett fartyg för sjöfart,
trots att han insett eller bort inse att i 10 kap. föreskriven försäkringsplikt
eller skyldighet att ställa säkerhet inte har fullgjorts. Detsamma gäller den
som handhar fartygets drift i redarens ställe samt befälhavaren.
Medförs inte ett certifikat som avses i 10 kap. 12 eller 13 § ombord på ett
fartyg, när det används för sjöfart, döms befälhavaren till böter.

Paragrafen stämmer i sak överens med 21 § oljeskadelagen och har ändrats
enbart i redaktionella avseenden

21 kap. Om laga domstol m.m.

5 §
Talan om ersättning för en oljeskada enligt 10 kap. får väckas i Sverige
endast om oljeskadan har uppkommit i Sverige eller dess ekonomiska zon eller om
förebyggande åtgärder har vidtagits för att förhindra eller begränsa en
oljeskada i Sverige eller dess ekonomiska zon.
Är en svensk domstol behörig enligt första stycket, får även talan om
ersättning för en annan oljeskada som orsakats av samma olycka väckas här.
Talan enligt första eller andra stycket väcks vid den sjörättsdomstol som är
närmast den ort där skadan uppkom.
Har talan om ersättning för skador som har uppkommit på grund av samma olycka
väckts vid flera domstolar, skall regeringen bestämma att en av dessa domstolar
skall handlägga samtliga mål.
Har en begränsningsfond upprättats här i landet enligt 10 kap. 6 §, prövar den
domstol vid vilken fonden har upprättats frågor om ansvarsbeloppets fördelning
mellan de ersättningsberättigade. Denna prövning görs i begränsningsmål som
avses i 12 kap.

Paragrafen innehåller bestämmelser om svensk domstols behörighet att pröva en
talan om ersättning för en oljeskada och svarar, såvitt avser första och andra
styckena mot 17 § oljeskadelagen och, såvitt avser tredje - femte styckena, mot
18 § oljeskadelagen.
Första stycket har - i förhållande till oljeskadelagen - ändrats mot bakgrund
av att det geografiska tillämpningsområdet för 1992 års ansvarighetskonvention
har utvidgats till att omfatta också ett lands ekonomiska zon. I övrigt har
endast redaktionella ändringar gjorts.

6 §
Har en dom i ett mål om ersättning för oljeskada meddelats i en annan stat som
har tillträtt den i 10 kap. angivna 1992 års ansvarighetskonvention och var
domstolarna i den staten behöriga att pröva den tvist som domen avser, gäller
följande. Domen skall, när den har vunnit laga kraft och kan verkställas i den
stat där den har meddelats, på ansökan verkställas i Sverige utan att en ny
prövning sker av den sak som avgjorts genom domen, om inte annat följer av vad
som sägs i 10 kap. 9 § eller 5 § femte stycket i detta kapitel. Detta medför
inte skyldighet att verkställa en utländsk dom, om det ansvarsbelopp som gäller
för fartygets ägare därmed skulle överskridas.
Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt. Till ansökan skall fogas
1. domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet,
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats att
domen avser ersättning enligt den i 10 kap. angivna 1992 års ansvarighetskonven-
tion samt att domen har vunnit laga kraft och kan verkställas i den staten.
Handlingarna skall vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset
skall vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för
justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats. Är en handling i
ärendet skriven på ett annat främmande språk än danska eller norska, skall hand-
lingen åtföljas av en översättning till svenska. Översättningen skall vara
bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av svensk notarius
publicus.
En ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att motparten haft
tillfälle att yttra sig över ansökan.
Bifalls ansökan, verkställs domen på samma sätt som en svensk domstols
lagakraftägande dom, om inte Högsta domstolen bestämmer annat sedan hovrättens
beslut överklagats.

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighet av en utländsk dom om
ersättning för oljeskada och svarar mot 19 § oljeskadelagen.
Förutom redaktionella ändringar har i andra stycket den ändringen gjorts i
förhållande till oljeskadelagen att ansökan om verkställighet skall innehålla en
förklaring om att den utländska domen avser ersättning enligt 1992 års ansvarig-
hetskonvention.

7 §
Har i enlighet med bestämmelserna i den i 10 kap. angivna 1992 års ansvarig-
hetskonvention en begränsningsfond upprättats i en annan stat, som har
tillträtt den konventionen, enligt lagen i den staten och har en ägare eller
försäkringsgivare, mot vilken talan om ersättning enligt 10 kap. väckts vid en
svensk domstol, rätt att begränsa sitt ansvar, skall domstolen i dom i mål om
ersättning bestämma att domen får verkställas endast efter prövning i den främ-
mande staten av frågor om fondens fördelning och enligt den statens lag.

Paragrafen svarar mot 20 § oljeskadelagen. I förhållande till oljeskadelagen
har hänvisningen till ansvarighetskonventionen bytts ut mot en hänvisning till
1992 års ansvarighetskonvention.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs
lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
2. Så länge Sverige är bundet av den i 10 kap. angivna 1969 års ansvarig-
hetskonvention skall dock följande gälla:
a) I fråga om ett fartyg, som är registrerat i en främmande stat vilken är
bunden av 1969 års ansvarighetskonvention men inte av den i 10 kap. angivna 1992
års ansvarighetskonvention, skall lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss
tillämpas i stället för denna lag.
b) I fråga om ett fartyg, som är registrerat i Sverige eller i en främmande
stat vilken är bunden av 1992 års ansvarighetskonvention, skall lagen om
ansvarighet för oljeskada till sjöss fortfarande tillämpas. Om en oljeskada inte
till fullo kan ersättas enligt den lagen eller enligt lagen (1973:1199) om
ersättning från den internationella oljeskadefonden, skall de nya bestämmelserna
tillämpas. Därvid skall begränsningsbeloppet i 10 kap. 5 § första stycket och
ansvarsbeloppet i 10 kap. 6 § första stycket minskas med vad som kan ersättas
enligt 5 § första stycket lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
c) Vad som sägs i b gäller också i fråga om ett fartyg, som är registrerat i
en främmande stat vilken inte är bunden vare sig av 1969 års
ansvarighetskonvention eller av 1992 års ansvarighetskonvention.
3. När lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas enligt 2 skall
9 kap. 3 § 2 och 12 kap. 1 § andra stycket sjölagen gälla i sin äldre lydelse.

Punkt 1
I bestämmelsen anges att regeringen får bestämma när lagen skall träda i
kraft.

Punkt 2
Som framgår av vad som har anförts i avsnitten 6.1 och 7.2 kan Sverige under
en tid komma att vara bundet av såväl 1969 års ansvarighetskonvention som 1992
års ansvarighetskonvention.
I a) tas upp det fallet att fartyget i fråga är registrerat i en främmande
stat som är bunden enbart av 1969 års ansvarighetskonvention. I så fall skall
oljeskadelagen fortsätta att tillämpas.
I b) tas upp det fallet att fartyget är registrerat i en främmande stat som
också, eller bara, är bunden av 1992 års ansvarighetskonvention. Även i denna
situation skall oljeskadelagen fortsätta att tillämpas. Men om oljeskadan inte
till fullo kan ersättas enligt bestämmelserna i oljeskadelagen, skall sjölagen
tillämpas på överskjutande belopp, förutsatt att inte heller den ersättning som
kan utgå från den internationella oljeskadefonden räcker till för att ersätta
skadan. Med internationella oljeskadefonden avses den fond som upprättats enligt
1971 års fondkonvention.
Det förhållandet att såväl den gamla som den nya regleringen skall tillämpas
får dock givetvis inte leda till att dubbla ersättningar kommer att utgå. Det
föreskrivs därför uttryckligen att vad som har kunnat betalas enligt äldre
regler skall avräknas vid tillämpning av sjölagen. Motsvarande gäller vid
upprättande av en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 §.
I c) berörs den situationen att det fartyg som orsakar oljeskadan kommer från
ett land som inte är anslutet till någon av ansvarighetskonventionerna. Genom
bestämmelsen klargörs att även i denna situation oljeskadelagen skall fortsätta
att tillämpas. Bara om oljeskadan inte till fullo kan ersättas enligt de
bestämmelser som har sin grund i 1969 års ansvarighetskonvention skall sjölagen
tillämpas på överskjutande belopp, förutsatt att inte heller den ersättning som
kan utgå från den internationella oljeskadefonden räcker till för att ersätta
skadan.

Punkt 3
När oljeskadelagen tillämpas i ett fall om ersättning för oljeskada skall
också de äldre reglerna i sjölagen om undantag från ansvarsbegränsning enligt 9
kap. (globalbegränsning) för en oljeskada och i 12 kap. om upprättande av en
begränsningsfond och fondens fördelning tillämpas.

10.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden

1 §
Bestämmelserna i artiklarna 1 - 13 av den i Bryssel den 18 december 1971
avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening genom olja, med de ändringar som har gjorts genom
det i London den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konven-
tionen, samt den genom artikel 26 i ändringsprotokollet införda artikeln 36 ter
till 1971 års konvention skall, till den del de inte uteslutande reglerar de
fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser och med iakttagande av vad som
föreskrivs i det följande, gälla som svensk lag i originaltexternas lydelse.
Originaltexterna skall ha samma giltighet.
Konventionen finns i dess engelska och franska originaltexter i angivna delar
tillsammans med en svensk översättning som bilaga 1 till denna lag. Änd-
ringsprotokollet finns i dess engelska originaltext i angivna delar tillsammans
med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag.

Första stycket
I bestämmelsen anges att en antal artiklar i 1971 års fondkonvention med de
ändringar och tillägg som har skett genom 1992 års ändringsprotokoll skall gälla
som svensk lag.
För att erforderlig rättsgrund skall finnas för att det i svensk rätt skall
föreligga skyldighet att betala del av de avgifter som något lands oljemottagare
undgått att betala som en följd av reglerna om begränsningar i avgiftsskyldig-
heten anges att också artikel 36 ter i 1992 års fondkonvention (se artikel 26 i
ändringsprotokollet till fondkonventionen) skall gälla som svensk lag.

Andra stycket
Ändringsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk
översättning intagen som en bilaga till lagen. Att på detta sätt ta in enbart
den engelska texten är i överensstämmelse med 14 § andra stycket lagen
(1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och motiveras dessutom
av att engelskan varit det i praktiken förhärskande språket vid tillkomsten av
1992 års fondkonvention (jfr prop. 1989/90:12 s. 8).
Kungörandet av den franska texten kommer att ske genom en publicering i
Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ). Den franska texten, liksom
övriga texter, kommer dessutom att finnas tillgängliga hos Utrikesdepartementets
rättsavdelning.
Den svenska översättning som finns intagen i bilaga 2 till lagen är avsedd som
ett hjälpmedel för tolkning av de utländska originaltexterna.

2 §
Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i
ersättning enligt artikel 4 får fonden kräva åter av en person som anges i 10
kap. 4 § andra stycket a, b eller e - g sjölagen (1994:1009) endast under de
förutsättningar som anges i nämnda lagrum. I övrigt får fonden återkräva ett
sålunda utbetalat belopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant
endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om
försäkringsavtal.

Paragrafen reglerar omfattningen av 1992 års internationella oljeskadefonds
regressrätt mot annan än fartygsägaren eller dennes garant. Innebörden av
bestämmelsen har berörts i avsnitt 7.8.

3 §
Talan om ersättning för en skada genom förorening, som enligt artikel 7 första
eller tredje stycket får tas upp i Sverige, väcks vid den domstol som enligt 21
kap. 5 § tredje stycket sjölagen är behörig att ta upp en talan mot fartygets
ägare i anledning av samma olycka.

Paragrafen har anpassats till att forumbestämmelserna för en talan om
ersättning för en oljeskada nu finns i 21 kap. sjölagen.

4 §
I fråga om underrättelser som avses i artikel 7 sjätte stycket skall
bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om kungörande av
rättegång tillämpas.

Paragrafen har ändrats enbart i redaktionella avseenden.

5 §
I fråga om verkställighet enligt artikel 8 av dom i mål om ersättning för
skada genom förorening tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.

Paragrafen har anpassats till att bestämmelserna om verkställighet förts över
till 21 kap. sjölagen.

6 §
I artiklarna 4 och 12 avses med beräkningsenheter de av Internationella
valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (SDR).

Paragrafen anger att med beräkningsenhet avses den särskilda dragningsrätten
(SDR) som den definieras av den internationella valutafonden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Så länge Sverige är bundet av 1971 års fondkonvention skall dock lagen
tillämpas i sin äldre lydelse. Om en oljeskada inte till fullo kan ersättas
enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, enligt denna
lag i dess äldre lydelse eller enligt 10 kap. sjölagen (1994:1009), skall denna
lag tillämpas. Därvid skall
a) hänvisningen i artikel 2 första stycket a till 1992 års ansvarig-
hetskonvention anses innefatta även 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och 1971 års
fondkonvention, samt
b) det belopp som enligt artikel 4 skall tas med vid beräkningen av det
ersättningsbelopp som 1992 års oljeskadefond har att betala innefatta också
ersättningsbelopp som har betalats enligt lagen om ansvarighet för oljeskada
till sjöss och som kan betalas enligt denna lag i dess äldre lydelse.

Punkt 1
I bestämmelsen anges att regeringen får bestämma när lagen skall träda i
kraft.

Punkt 2
Som framgår av vad som har anförts i avsnitten 6.1 och 7.2 kan Sverige under
en tid komma att vara bundet av såväl 1971 års fondkonvention som 1992 års
fondkonvention. Så länge detta är fallet skall fondlagen i sin äldre lydelse
fortsätta att tillämpas. Men om ersättning enligt oljeskadelagen, fondlagen i
äldre lydelse eller sjölagen inte till fullo täcker uppkomna skador, skall den
nya lagen tillämpas.
Den nya lagen skall tillämpas också i den situationen då ersättningen inte
till fullo täcker uppkomna skador som en följd av att en fartygsägare har rätt
att åberopa den lägre ansvarsgräns som gäller enligt oljeskadelagen. Detta
följer av artikel 4.1 c i 1992 års fondkonvention.
Vid beräkningen av det totala belopp som 1992 års oljeskadefond skall betala,
skall inkluderas den faktiska ersättning som har betalats enligt oljeskadelagen
och den ersättning som har kunnat betalas enligt 1971 års fondkonvention.

10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet
rörande mottagande av olja

2 §
Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige
belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har
transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars
året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den oljemängd som han har tagit
emot.
Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som
har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om
oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har
tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat, som har tillträtt den
i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en in-
ternationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja eller
som har tillträtt 1992 års ändringsprotokoll till konventionen.

Förutom redaktionella ändringar har i andra stycket angetts också 1992 års
fondkonvention.

10.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privi-
legier i vissa fall

Bilaga
____________________________________________________________
Immunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande överenskommelse
_______________________________________
Internationella organ Fysiska personer
___________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------------------
18 Internationella _ _ _ Konvention den 18 de-
oljeskadefonden och cember 1971 om upp-
1992 års internatio- rättandet av en
nella oljeskadefond internationell fond
för ersättning av
skador orsakade av
förorening genom olja
samt det den 27
november 1992 av-
slutade ändringsproto-
kollet till konven-
tionen.

Punkt 18 i bilaga till lagen
Även 1992 års internationella oljeskadefond skall - enligt artikel 34 i 1992
års fondkonvention - ha rätt till skattefrihet i vissa angivna avseenden i
likhet med vad som gäller för Internationella oljeskadefonden. 1992 års fond har
därför tagits in i den förteckning över internationella organisationer som finns
i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

10.5 Övriga förslag till lagändringar

De ändringar av hänvisningar som har gjorts i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg, i mönstringslagen (1983:929) och i
fartygssäkerhetslagen (1988:49) innebär inga ändringar i sak utan är endast en
anpassning till ansvarsreglernas införande i sjölagen och till den nya
paragraferingen i 21 kap. sjölagen.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
(Översättning)
--------------------------------------------------------------------
Protocol of 1992 to Amend the 1992 års ändringsprotokoll till
International Convention on 1969 års internationella konven-
Civil Liability for Oil Pol- tion om ansvarighet för skada or-
lution Damage, 1969 sakad av förorening genom olja

--------------------------------------------------------------------
The Parties to the present Parterna till detta protokoll
Protocol,
--------------------------------------------------------------------
Having considered the Inter- som har beaktat 1969 års inter-
national Convention on Civil nationella konvention om ansva-
Liability for Oil Pollution righet för skada orsakad av förore-
Damage, 1969, and the 1984 ning genom olja och 1984 års
Protocol thereto, protokoll till denna,
--------------------------------------------------------------------
Having noted that the 1984 som har noterat att 1984 års
Protocol to that Convention, protokoll till denna konvention,
which provides for improved som föreskriver förbättrad till-
scope and enhanced compensation, lämpning och ökad ersättning, inte
has not entered into force, har trätt i kraft,
--------------------------------------------------------------------
Affirming the importance of som bekräftar vikten av att vid-
maintaining the viability of the makthålla det internationella an-
international pollution svarighets- och ersättningssyste-
liability and compensation met för oljeskador,
system,
--------------------------------------------------------------------
Aware of the need to ensure som är medvetna om behovet av
the entry into force of the att tillförsäkra att innehållet i
content of the 1984 Protocol as 1984 års protkoll träder i kraft så
soon as possible, snart som möjligt och
--------------------------------------------------------------------
Recognizing that special pro- som inser att särskilda regler är
visions are necessary in connec- nödvändiga i samband med införandet
tion with the introduction of av motsvarande ändringar av 1971
corresponding amendments to the års internationella konvention om
International Convention on the upprättandet av en internationell
Esatblishment of an fond för ersättning av skada
International Fund for orsakad av förorening genom olja
Compensation for Oil Pollution
Damage, 1971,
--------------------------------------------------------------------
Have agreed as follows: har kommit överens om följande.

--------------------------------------------------------------------
Article 1 Artikel 1

--------------------------------------------------------------------
The Convention which the pro- Den konvention som ändras genom
visions of this Protocol amend detta protokoll är 1969 års
is the International Convention internationella konvention om
on Civil Liability for Oil ansvarighet för skada orsakad av
Pollution Damage, 1969, förorening genom olja, i det föl-
hereinafter referred to as the jande kallad "1969 års ansvarig-
"1969 Liability Convention". For hetskonvention". För stater som är
States Parties to the Protocol anslutna till 1976 års protokoll
of 1976 to the 1969 Liability till 1969 års ansvarig-
Convention, such reference shall hetskonvention skall hänvisningen
be deemed to include the 1969 anses omfatta 1969 års
Liability Convention as amended ansvarighetskonvention som den
by that Protocol. har ändrats genom det protokollet.

--------------------------------------------------------------------
Article 2 Artikel 2

--------------------------------------------------------------------
Article I of the 1969 Artikel I i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is amended hetskonvention ändras enligt föl-
as follows: jande.
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
1. "Ship" means any sea-going 1. "Fartyg": fartyg eller annan
vessel and sea-borne craft of flytande anordning som kan an-
any type whatsoever constructed vändas till sjöss och som är kon-
or adapted for the carriage of struerat eller anpassat för att
oil in bulk as cargo, provided transportera olja som last i
that a ship capable of carrying bulk. Ett fartyg som kan trans-
oil and other cargoes shall be portera olja och annan last skall
regarded as a ship only when it dock anses som fartyg endast när
is actually carrying oil in bulk det faktiskt transporterar olja
as cargo and during any voyage som last i bulk samt under färder
following such carriage unless som följer på en sådan last, om det
it is proved that it has no inte visas att fartyget inte har
residues of such carriage of oil några rester kvar ombord från en
in bulk aboard. sådan transport av olja i bulk.
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 5 is replaced by 2. Femte stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
5. "Oil" means any persistent 5. "Olja": varje beständig
hydrocarbon mineral oil such as mineralolja som innehåller kolväte,
crude oil, fuel oil, heavy som råolja, eldningsolja, tjock
diesel oil and lubricating oil, dieselolja och smörjolja, antingen
whether carried on board a ship den förs ombord på ett fartyg som
as cargo or in the bunkers of last eller i fartygets
such a ship. bränsletankar.
--------------------------------------------------------------------
3. Paragraph 6 is replaced by 3. Sjätte stycket ersätts med föl-
the following text: jande text.
--------------------------------------------------------------------
6. "Pollution damage" means: 6. "Skada genom förorening":
--------------------------------------------------------------------
(a) loss or damage caused out- a) förlust eller skada som upp-
side the ship by contamination kommit utanför fartyget på grund av
resulting from the escape or förorening genom att olja har läckt
discharge of oil from the ship, ut eller tömts ut från fartyget,
wherever such escape or dis- var helst läckaget eller ut-
charge may occur, provided that tömningen ägt rum. Ersättning för
compensation for impairment of försämring av miljön, annat än
the environment other than loss utebliven vinst, är dock begränsad
of profit from such impairment till kostnader för rimliga åtgärder
shall be limited to costs of för återställande som har vidtagits
reasonable measures of eller som planeras,
reinstatement actually
undertaken or to be undertaken;
--------------------------------------------------------------------
(b) the costs of preventive b) kostnader för förebyggande
measures and further loss or åtgärder och förlust och skada som
damage caused by preventive orsakas av sådana åtgärder.
measures.
--------------------------------------------------------------------
4. Paragraph 8 is replaced by 4. Åttonde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
8. "Incident" means any occuran- 8. "Olycka": varje händelse eller
ce, or series of occurances serie av händelser med samma
having the same origin, which ursprung som orsakar skada genom
causes pollution damage or crea- förorening eller framkallar ett
tes a grave and imminent threat allvarligt och omedelbart före-
of causing such damage. stående hot om sådan skada.
--------------------------------------------------------------------
5. Paragraph 9 is replaced by 5. Nionde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
9. "Organization" means the 9. "Organisation": Inter-
International Maritime Organi- nationella sjöfartsorganisationen
zation. (IMO).
--------------------------------------------------------------------
6. After paragraph 9 a new 6. Efter nionde stycket införs
paragraph is inserted reading as ett nytt stycke med följande
follows: lydelse.
--------------------------------------------------------------------
10. "1969 Liability Convention" 10. "1969 års ansvarighetskon-
means the International Conven- vention": 1969 års internationella
tion on Civil Liability for Oil konvention om ansvarighet för
Pollution Damage, 1969. For skada orsakad av förorening genom
States Parties to the Protocol olja. För stater som är anslutna
of 1976 to that Convention, the till 1976 års protokoll till 1969
term shall be deemed to include års ansvarighetskonvention skall
the 1969 Liability Convention as hänvisningen anses omfatta 1969 års
amended by that Protocol. ansvarighetskonvention sådan den
har ändrats genom det protokollet.

--------------------------------------------------------------------
Article 3 Artikel 3

--------------------------------------------------------------------
Article II of the 1969 Artikel II i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is replaced hetskonvention ersätts med följande
by the following text: text.
--------------------------------------------------------------------
This Convention shall apply ex- Denna konvention gäller endast
clusively:
--------------------------------------------------------------------
(a) to pollution damage a) skada genom förorening som
caused: uppkommit
--------------------------------------------------------------------
(i) in the territory, i) inom en fördragsslutande
including the territorial sea, stats område, inklusive dess
of a Contracting State, and territorialvatten och
--------------------------------------------------------------------
(ii) in the exclusive economic ii) inom en fördragsslutande
zone of a Contracting State, stats exklusiva ekonomiska zon,
established in accordance with som fastställts i enlighet med
international law, or, if a folkrättens regler, eller, om
Contracting State has not estab- staten inte har fastställt någon
lished such a zone, in an area sådan zon, inom det område utanför
beyond and adjacent to the och angränsande till den statens
territorial sea of that State territorialvatten vilket har
determined by that State in bestämts av den staten i enlighet
accordance with international med folkrättens regler och vilket
law and extending not more than inte sträcker sig längre ut än 200
200 nautical miles from the nautiska mil från de baslinjer
baseline from which the breadth varifrån statens territorialvatten
of its territorial sea is mäts,
measured;
--------------------------------------------------------------------
(b) to preventive measures, b) förebyggande åtgärder, var de än
wherever taken, to prevent or har vidtgits, för att förhindra
minimize such damage. eller begränsa en sådan skada.

--------------------------------------------------------------------
Article 4 Artikel 4

--------------------------------------------------------------------
Article III of the 1969 Artikel III i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is amended hetskonvention ändras enligt föl-
as follows: jande.
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
1. Except as provided in para- 1. Den som vid tidpunkten för en
graphs 2 and 3 of this Article, olycka eller, om denna utgörs av
the owner of a ship at the time en serie händelser, vid tidpunkten
of an incident, or, where the för den första händelsen är fartygets
incident consists of a series of ägare är, utom i de fall som avses
occurences, at the time of the i andra och tredje styckena i
first such occurence, shall be denna artikel, ansvarig för varje
liable for any pollution damage skada genom förorening som härrör
caused by the ship as a result från fartyget som en följd av
of the incident. olyckan.
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 4 is replaced by 2. Fjärde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
4. No claim for compensation for 4. Anspråk på ersättning för skada
pollution damage may be made genom förorening får inte göras
against the owner otherwise than gällande mot ägaren på annat sätt än
in accordance with this Conven- enligt denna konvention. Med
tion. Subject to paragraph 5 of förbehåll för femte stycket i denna
this Article, no claim for com- artikel får anspråk på ersättning för
pensation for pollution damage skada genom förorening inte göras
under this Convention or other- gällande enligt denna konvention
wise may be made against: eller på annan grund mot
--------------------------------------------------------------------
(a) the servants or agents of a) fartygsägarens anställda eller
the owner or the members of the ställföreträdare eller fartygsbe-
crew; sättningen,
--------------------------------------------------------------------
(b) the pilot or any other b) lotsen eller andra personer
person who, without being a mem- som utför tjänster för fartyget utan
ber of the crew, performs servi- att vara medlemmar av besätt-
ces for the ship; ningen,
(c) any charterer (howsoever c) befraktare (hur de än beteck-
described, including a bareboat nas, inklusive dem som hyrt
charterer), manager or operator fartyget utan manskap) redare och
of the ship; personer som i redarens ställe
handhar fartygets drift,
--------------------------------------------------------------------
(d) any person performing d) den som utför bärgning med
salvage operations with the con- fartygsägarens samtycke eller på
sent of the owner or on the in- order av behörig offentlig myn-
structions of a competent public dighet,
authority;
--------------------------------------------------------------------
(e) any person taking e) den som vidtar förebyggande
preventive measures; åtgärder,
--------------------------------------------------------------------
(f) all servants or agents of (f) anställda hos eller ställföre-
persons mentioned in subpara- trädare för de personer som nämns i
graphs (c), (d) and (e); c), d) och e),
--------------------------------------------------------------------
unless the damage resulted om inte skadan orsakades genom
from their personal act or deras egna handlingar eller
omission, committed with the underlåtenhet uppsåtligen eller
intent to cause such damage, or hänsynslöst och med insikt om att
recklessly and with knowledge skadan sannolikt skulle uppkomma.
that such damage would probably
result.

--------------------------------------------------------------------
Article 5 Artikel 5

--------------------------------------------------------------------
Article IV of the 1969 Artikel IV i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is replaced hetskonvention ersätts med följande
by the following text: text.
--------------------------------------------------------------------
When an incident involving two Har en olycka med två eller flera
or more ships occurs and pol- fartyg inträffat som orsakat skada
lution damage results therefrom, genom förorening, är ägarna till de
the owners of all the ships con- inblandade fartygen solidariskt
cerned, unless exonerated under ansvariga för all skada som inte
Article III, shall be jointly rimligen kan särskiljas, om de
and severally liable for all inte är befriade från ansvar enligt
such damage which is not artikel III.
reasonably separable.

--------------------------------------------------------------------
Article 6 Artikel 6

--------------------------------------------------------------------
Article V of the 1969 Artikel V i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is amended hetskonvention ändras enligt föl-
as follows: jande.
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text
--------------------------------------------------------------------
1. The owner of a ship shall be 1. Fartygsägaren har rätt att be-
entitled to limit his liability gränsa sitt ansvar enligt denna
under this Convention in respect konvention för en och samma olycka
of any one incident to an till ett sammanlagt belopp, som
aggregate amount calculated as beräknas enligt följande
follows:
--------------------------------------------------------------------
(a) 3 million units of account a) tre miljoner beräknings-
for a ship not exceeding 5,000 enheter för ett fartyg vars dräk-
units of tonnage; tighet inte överstiger 5 000 ton,
--------------------------------------------------------------------
(b) for a ship with a tonnage b) 420 beräkningsenheter per ton
in excess thereof, for each dräktighet därutöver för fartyg vars
additional unit of tonnage, 420 dräktighet överstiger 5 000 ton
units of account in addition to enligt a),
the amount mentioned in
subparagraph (a);
--------------------------------------------------------------------
provided, however, that this dock får det sammanlagda belop-
aggregate amount shall not in pet aldrig överstiga 59,7 miljoner
any event exceed 59.7 million beräkningsenheter.
units of account.
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 2 is replaced by 2. Andra stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
2. The owner shall not be en- 2. Fartygsägaren har inte rätt att
titled to limit his liability begränsa sitt ansvar enligt denna
under this Convention if it is konvention om det visas att han,
proved that the pollution damage genom egen handling eller un-
resulted from his personal act derlåtenhet, har orsakat skadan
or omission, committed with the genom förorening uppsåtligen eller
intent to cause such damage, or hänsynslöst och med insikt om att
recklessly and with knowledge skadan sannolikt skulle uppkomma.
that such damage would probably
result.
--------------------------------------------------------------------
3. Paragraph 3 is replaced by 3. Tredje stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
3. For the purpose of availing 3. För att få åtnjuta förmånen av den
himself of the benefit of ansvarsbegränsning som anges i
limitation provided for in första stycket av denna artikel
paragraph 1 of this Article the skall ägaren upprätta en fond, som
owner shall constitute a fund skall uppgå till det totala
for the total sum representing beloppet för hans ansvarsbe-
the limit of his liability with gränsning. Denna fond skall
the Court or other competent upprättas hos en domstol eller
authority of any one of the Con- annan behörig myndighet i någon av
tracting States in which action de fördragsslutande stater i vilka
is brought under Article IX or, talan har väckts enligt artikel IX
if no action is brought, with eller, om talan inte har väckts,
any Court or other competent hos en domstol eller behörig
authority in any one of the myndighet i någon av de
Contracting States in which an fördragsslutande stater där talan
action can be brought under får väckas enligt artikel IX.
Article IX. The fund can be Fonden kan upprättas genom att
constituted either by depositing beloppet deponeras eller att en
the sum or by producing a bank bankgaranti eller annan säkerhet
guarantee or other guarantee, ställs, vilken godtas enligt lagen
acceptable under the legislation i den fördragsslutande stat där
of the Contracting State where fonden upprättas och som anses
the fund is constituted, and tillräcklig enligt domstolen eller
considered to be adequate by the den behöriga myndigheten.
Court or other competent autho-
rity.
--------------------------------------------------------------------
4. Paragraph 9 is replaced by 4. Nionde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
9 (a). The "unit of account" 9 a). Den beräkningsenhet som
referred to in paragraph 1 of avses i första stycket i denna
this Article is the Special artikel är den särskilda dragnings-
Drawing Right as defined by the rätten som den definieras av In-
International Monetary Fund. The ternationella valutafonden. De
amount mentioned in paragraph 1 belopp som avses i första stycket
shall be converted into national skall räknas om till inhemsk
currency on the basis of the valuta på grundval av det värde den
value of that currency by valutan har, uttryckt i särskilda
reference to the Special Drawing dragningsrätter, den dag då fonden
Right on the date of the upprättas enligt tredje stycket.
constitution of the fund refer- Värdet av den inhemska valutan,
red to in paragraph 3. The value uttryckt i särskilda dragningsrät-
of the national currency, in ter, i en fördragsslutande stat
terms of the Special Drawing som är medlem i Internationella
Right, of a Contracting State valutafonden skall beräknas i
which is a member of the enlighet med den värderingsmetod
International Monetary Fund Internationella valutafonden den
shall be calculated in accor- dagen tillämpar för sin verksamhet
dance with the method of valua- och sina transaktioner. Värdet av
tion applied by the den inhemska valutan, uttryckt i
International Monetary Fund in särskilda dragningsrätter, i en för-
effect on the date in question dragsslutande stat som inte är
for its operations and medlem i Internationella valuta-
transactions. The value of the fonden skall beräknas på det sätt
national currency, in terms of som den staten bestämmer.
the Special Drawing Right, of a
Contracting State which is not a
member of the International
Monetary Fund shall be calcu-
lated in a manner determined by
that State.
--------------------------------------------------------------------
9 (b). Nevertheless, a Contrac- 9 b). En fördragsslutande stat som
ting State which is not a member inte är medlem i Internationella
of the International Monetary valutafonden och vars lag inte
Fund and whose law does not tillåter att föreskrifterna i
permit the application of the nionde stycket a) tillämpas får
provisions of paragraph 9 (a) emellertid, när den ratificerar,
may, at the time of godtar, godkänner eller ansluter
ratification, acceptance, appro- sig till konventionen eller när
val of or accession to this Con- som helst därefter förklara att den
vention or at any time there- beräkningsenhet som avses i nionde
after, declare that the unit of stycket a) skall motsvara 15
account referred to in paragraph guldfrancs. Den guldfrancs som
9 (a) shall be equal to 15 gold avses i detta stycke motsvarar 65
francs. The gold franc referred och ett halvt milligram guld av
to in this paragraph corresponds niohundra tusendelars finhet.
to sixty-five and a half milli- Omräkning från guldfrancs till in-
grammes of gold of millesimal hemsk valuta skall göras enligt
fineness nine hundred. The con- lagen i den berörda staten.
version of the gold franc into
national currency shall be made
according to the law of the
State concerned.
--------------------------------------------------------------------
9 (c). The calculation mentioned 9 c). Den beräkning som anges i
in the last sentence of nionde stycket a) sista meningen
paragraph 9 (a) and the och omräkningen enligt nionde
conversion mentioned in stycket b) skall göras på ett sådant
paragraph 9 (b) shall be made in sätt att så långt som möjligt samma
such manner as to express in the realvärde för beloppen enligt första
national currency of the Con- stycket uttrycks i den för-
tracting State as far as dragsslutande statens inhemska
possible the same real value for valuta som skulle ha blivit
the amounts in paragraph 1 as fallet om de tre första meningarna
would result from the i nionde stycket a) hade
application of the first three tillämpats. De fördragsslutande
sentences of paragraph 9 (a). staterna skall hos depositarien
Contracting States shall com- anmäla vilket beräkningssätt de
municate to the depositary the använder enligt nionde stycket a),
manner of calculation pursuant eller resultatet av den omräkning
to paragraph 9 (b) as the case enligt nionde stycket b) i före-
may be, when depositing an in- kommande fall, när de deponerar
strument of ratification, accep- sitt instrument för ratifikation,
tance, approval of or accession godtagande, godkännande eller
to this Convention and whenever anslutning till denna konvention
there is a change in either. samt närhelst förändring inträffar i
någondera.
--------------------------------------------------------------------
5. Paragraph 10 is replaced by 5. Tionde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
10. For the purpose of this 10. Vid tillämpningen av denna
Article the ship''''s tonnage shall artikel skall fartygstonnaget
be the gross tonnage calculated vara bruttotonnaget beräknat i en-
in accordance with the tonnage lighet med bilaga I till 1969 års
measurement regulations internationella skeppsmätningskon-
contained in Annex 1 of the vention.
International Convention on
Tonnage Mesurement of Ships,
1969.
--------------------------------------------------------------------
6. The second sentence of 6. Andra meningen i elfte
paragraph 11 is replaced by the stycket ersätts med följande text.
following text:
--------------------------------------------------------------------
Such a fund may be constituted En sådan fond får upprättas även om
even if, under the provisions of ägaren enligt föreskrifterna i
paragraph 2, the owner is not andra stycket inte har rätt att
entitled to limit his liability, begränsa sitt ansvar, men upp-
but its constitution shall in rättandet skall i sådant fall inte
that case not prejudice the inverka på någon fordringsägares
rights of any claimant against rättigheter mot ägaren.
the owner.

--------------------------------------------------------------------
Article 7 Artikel 7

--------------------------------------------------------------------
Article VII of the 1969 Artikel VII i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is amended hetskonvention ändras enligt föl-
as follows: jande.
--------------------------------------------------------------------
1. The first two sentences of 1. De två första meningarna i
paragraph 2 are replaced by the andra stycket ersätts med följande
following text: text.
--------------------------------------------------------------------
A certificate attesting that in- Ett certifikat som bevis om att
surance or other financial se- försäkring eller annan ekonomisk
curity is in force in accordance säkerhet gäller i enlighet med
with the provisions of this Con- denna konvention skall utfärdas för
vention shall be issued to each varje fartyg sedan den behöriga
ship after the appropriate au- myndigheten i en fördragsslutande
thority of a Contracting State stat har fastställt att kraven
has determined that the enligt första stycket har
requirements of paragraph 1 have uppfyllts. Vad gäller fartyg
been complied with. With respect registrerade i en fördragsslutande
to a ship registered in a stat skall certifikatet utfärdas
Contracting State such eller bestyrkas av en behörig
certificate shall be issued or myndighet i registreringsstaten.
certified by the appropriate För fartyg som inte är registrerade
authority of the State of the i någon fördragsslutande stat får
ship''''s registry; with respect to certifikatet utfärdas eller
a ship not registered in a Con- bestyrkas av en behörig myndighet
tracting State it may be issued i någon fördragsslutande stat.
or certified by the appropriate
authority of any Contracting
State.
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 4 is replaced by 2. Fjärde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
4. The certificate shall be 4. Certifikatet skall föras ombord
carried on board the ship and a på fartyget och en kopia skall ges
copy shall be deposited with the in till de myndigheter som för
authorities who keep the record fartygsregistret eller, om
of the ship''''s registry or, if fartyget inte är registrerat i
the ship is not registered in a någon fördragsslutande stat, till
Contracting State, with the myndigheterna i den stat som har
authorities of the State issuing utfärdat eller bestyrkt certi-
or certifying the certificate fikatet.
--------------------------------------------------------------------
3. The first sentence of para- 3. Första meningen i sjunde
graph 7 is replaced by the fol- stycket ersätts med följande text.
lowing text:
--------------------------------------------------------------------
Certificates issued or certified Certifikat som utfärdats eller
under the authority of a Con- bestyrkts enligt bemyndigande av
tracting State in accordance någon fördragsslutande stat i
with paragraph 2 shall be enlighet med andra stycket skall
accepted by other Contracting godtas av de övriga fördragsslu-
States for the purpose of this tande staterna för syftet med
Convention and shall be regarded denna konvention och skall av de
by other Contracting States as övriga fördragsslutande staterna
having the same force as anses ha samma giltighet som
certificates issued or certified certifikat som utfärdas eller be-
by them even if issued or styrks av dem själva, även om de
certified in respect of a ship avser fartyg som inte är
not registered in a Contracting registrerade i någon fördragsslu-
State. tande stat.
--------------------------------------------------------------------
4. In the second sentence of 4. I andra meningen i sjunde
paragraph 7 the words "with the stycket ersätts orden "med far-
State of a ship''''s registry" are tygens registreringsstat" med
replaced by the words "with the orden "med den stat som har
issuing or certifying State". utfärdat eller bestyrkt certi-
fikatet".
--------------------------------------------------------------------
5. The second sentence of 5. Andra meningen i åttonde
paragraph 8 is replaced by the stycket ersätts med följande text.
following text:
--------------------------------------------------------------------
In such case the defendant may, I sådant fall har svaranden rätt
even if the owner is not att åtnjuta de begränsningar i
entitled to limit his liability ansvaret som föreskrivs i artikel
according to Article V, V första stycket, även om ägaren
paragraph 2, avail himself of inte har rätt att begränsa sitt
the limits of liability ansvar enligt artikel V andra
prescribed in Article V, para- stycket.
graph 1.

--------------------------------------------------------------------
Article 8 Artikel 8

--------------------------------------------------------------------
Article IX of the 1969 Artikel IX i 1969 års ansvarig-
Liability Convention is amended hetskonvention ändras enligt föl-
as follows: jande.
--------------------------------------------------------------------
Paragraph 1 is replaced by the Första stycket ersätts med följan-
following text: de text.
--------------------------------------------------------------------
1. Where an incident has caused 1. Har en olycka orsakat skada
pollution damage in the genom förorening inom en eller
territory, including the flera fördragsslutande staters
territorial sea or an area territorium inklusive dessas
referred to in Article II, of territorialvatten eller inom om-
one or more Contracting States råden som avses i artikel II eller
or preventive measures have been har förebyggande åtgärder vidtagits
taken to prevent or minimize för att förhindra eller begränsa
pollution damage in such skada genom förorening inom sådant
territory including the territorium, inklusive
territorial sea or area, actions territorialvattnet eller området,
for compensation may only be får talan om ersättning föras endast
brought in the Courts of any vid domstolarna i den eller dessa
such Contracting State or fördragsslutande stater. Svaranden
States. Reasonable notice of any skall underrättas inom skälig tid
such action shall be given to om att sådan talan har väckts.
the defendant.

--------------------------------------------------------------------
Article 9 Artikel 9

--------------------------------------------------------------------
After Article XII of the 1969 Efter artikel XII i 1969 års an-
Liability Convention two new svarighetskonvention införs två nya
Articles are inserted as artiklar (artiklarna XII bis och
follows: XII ter) enligt följande.

--------------------------------------------------------------------
Article XII bis Artikel XII bis

--------------------------------------------------------------------
Transitional provisions Övergångsbestämmelser

--------------------------------------------------------------------
The following transitional Följande övergångsbestämmelser
provisions shall apply in the skall gälla för stater som när en
case of a State which at the olycka inträffar är ansluten till
time of an incident is a Party såväl denna konvention som till
both to this Convention and to 1969 års ansvarighetskonvention.
the 1969 Liability Convention:
--------------------------------------------------------------------
(a) where an incident has a) Har en olycka orsakat skada
caused pollution damage within genom förorening på vilken denna
the scope of this Convention, konvention är tillämplig anses
liability under this Convention ansvaret enligt denna konvention
shall be deemed to be discharged ha fullgjorts om och i den mån
if, and to the extent that, it ansvar inträder också enligt 1969
also arises under the 1969 års ansvarighetskonvention.
Liability Convention;
--------------------------------------------------------------------
(b) where an incident has b) Har en olycka orsakat skada
caused pollution damage within genom förorening som avses i denna
the scope of this Convention, konvention och är staten ansluten
and the State is a Party both to såväl till denna konvention som
this Convention and to the till 1971 års internationella kon-
International Convention on the vention om upprättandet av en
Establishment of an internationell fond för ersättning
International Fund for Compensa- av skada orsakad av förorening
tion for Oil Pollution Damage, genom olja, skall kvarstående
1971, liability remaining to be ansvar sedan punkt a) i denna
discharged after the application artikel tillämpats uppkomma enligt
of subparagraph (a) of this denna konvention endast i den mån
Article shall arise under this skadan genom förorening inte har
Convention only to the extent ersatts enligt 1971 års konven-
that pollution damage remains tion.
uncompensated after application
of the said 1971 Convention;
--------------------------------------------------------------------
(c) in the application of c) Vid tillämpning av artikel
Article III, paragraph 4, of III fjärde stycket i denna kon-
this Convention the expression vention skall begreppet "denna
"this Convention" shall be konvention" avse denna konvention
interpreted as referring to this eller 1969 års ansvarighets-
Convention or the 1969 Liability konvention, i tillämpliga fall.
Convention, as appropriate;
--------------------------------------------------------------------
(d) in the application of d) Vid tillämpning av artikel V
Article V, paragraph 3, of this tredje stycket i denna konvention
Convention the total sum of the skall det totala beloppet i den
fund to be constituted shall be fond som skall upprättas minskas
reduced by the amount by which med det belopp med vilket an-
liability has been deemed to be svaret anses ha fullgjorts i en-
discharged in accordance with lighet med punkt a) i denna
subparagraph (a) of this artikel.
Article.

--------------------------------------------------------------------
Article XII ter Artikel XII ter

--------------------------------------------------------------------
Final clauses Slutbestämmelser

--------------------------------------------------------------------
The final clauses of this Con- Slutbestämmelserna i denna kon-
vention shall be Articles 12 to vention är artiklarna 12 - 18 i
18 of the Protocol of 1992 to 1992 års ändringsprotokoll till
amend the 1969 Liability 1969 års ansvarighetskonvention.
Convention. References in this Hänvisningar i denna konvention
Convention to Contracting States till fördragsslutande stater avser
shall be taken to mean de stater som är bundna av detta
references to the Contracting protokoll.
States of that Protocol.

--------------------------------------------------------------------
Article 10 Artikel 10

--------------------------------------------------------------------
The model of a certificate an- Formuläret för certifikat som är
nexed to the 1969 Liability Con- fogat till 1969 års ansvarighets-
vention is replaced by the model konvention ersätts med det formulär
annexed to this Protocol. som är fogat till detta protokoll.

--------------------------------------------------------------------
Article 11 Artikel 11
--------------------------------------------------------------------

1. The 1969 Liability Conven- 1. 1969 års ansvarighetskonven-
tion and this Protocol shall, as tion och detta protokoll skall
between the Parties to this läsas och förstås som ett enda
Protocol, be read and instrument i förhållandet mellan
interpreted together as one dem som är anslutna till proto-
single instrument. kollet.
--------------------------------------------------------------------
2. Articles I to XII ter, in- 2. Artiklarna I - XII ter samt
cluding the model certificate, formuläret för certifikat i 1969 års
of the 1969 Liability Convention ansvarighetskonvention som de har
as amended by this Protocol ändrats genom detta protokoll
shall be known as the skall kallas 1992 års inter-
International Convention on nationella konvention om an-
Civil Liability for Oil svarighet för skada orsakad av
Pollution Damage, 1992 (1992 förorening genom olja (1992 års
Liability Convention). ansvarighetskonvention).
--------------------------------------------------------------------

FINAL CLAUSES SLUTBESTÄMMELSER

--------------------------------------------------------------------
Article 12 Artikel 12

--------------------------------------------------------------------
Signature, ratification, accep- Undertecknande, ratifikation m.m
tance, approval and accession

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol shall be open 1. Detta protokoll står öppet för
for signature at London from 15 undertecknande i London från och
January 1993 to 14 January 1994 med den 15 januari 1993 till och
by all States. med den 14 januari 1994 för alla
stater.
--------------------------------------------------------------------
2. Subject to paragraph 4, any 2. Om inget annat följer av
State may become a Party to this fjärde stycket kan alla stater an-
Protocol by: sluta sig till detta protokoll
genom
--------------------------------------------------------------------
(a) signature subject to rati- a) undertecknande med förbehåll
fication, acceptance or approval för ratifikation, godtagande eller
followed by ratification, accep- godkännande, eller
tance or approval; or
--------------------------------------------------------------------
(b) accession. b) anslutning.
--------------------------------------------------------------------
3. Ratification, acceptance, 3. Ratifikation, godtagande,
approval or accession shall be godkännande eller anslutning verk-
effected by the deposit of a ställs genom att ett formellt in-
formal instrument to that effect strument för detta ändamål deponeras
with the Secretary-General of hos organisationens general-
the Organization. sekreterare.
--------------------------------------------------------------------
4. Any Contracting State to 4. En stat som är ansluten till
the International Convention on 1971 års internationella konven-
the Establishment of an tion om upprättandet av en in-
International Fund for ternationell fond för ersättning av
Compensation for Oil Pollution skada orsakad av förorening genom
Damage, 1971, hereinafter olja (1971 års fondkonvention), får
referred to as the 1971 Fund endast ratificera, godta, godkänna
Convention, may ratify, accept, eller ansluta sig till detta
approve or accede to this protokoll om den samtidigt
Protocol only if it ratifies, ratificerar, godtar, godkänner
accepts, approves or accedes to eller ansluter sig till 1992 års
the Protocol of 1992 to amend ändringsprotokoll till 1971 års
that Convention at the same fondkonvention eller om den säger
time, unless it denounces the upp 1971 års fondkonvention med
1971 Fund Convention to take verkan samtidigt som detta pro-
effect on the date when this tokoll träder i kraft för den
Protocol enters into force for staten.
that State.
--------------------------------------------------------------------
5. A State which is a Party to 5. En stat som är ansluten till
this Protocol but not a Party to detta protokoll men inte till
the 1969 Liability Convention 1969 års ansvarighetskonvention är
shall be bound by the provisions bunden av bestämmelserna i 1969 års
of the 1969 Liability Convention ansvarighetskonvention sådan den
as amended by this Protocol in har ändrats genom detta protokoll
relation to other States Parties i förhållande till de stater som
hereto, but shall not be bound också är anslutna till protokollet,
by the provisions of the 1969 men är inte bunden av
Liability Convention in relation bestämmelserna i 1969 års an-
to States Parties thereto. svarighetskonvention i förhållande
till de stater som är bundna av
den konventionen.
--------------------------------------------------------------------
6. Any instrument of ratifica- 6. Alla ratifikations-, god-
tion, acceptance, approval or tagande-, godkännande- eller
accession deposited after the anslutningsinstrument som har
entry into force of an amendment deponerats efter det att någon
to the 1969 Liability Convention ändring av 1969 års ansvarighets-
as amended by this Protocol konvention genom detta protokoll
shall be deemed to apply to the har trätt i kraft skall anses avse
Convention so amended, as den ändrade konventionen, med de
modified by such amendment. justeringar som föranleds av den
ikraftträdda ändringen.

--------------------------------------------------------------------
Article 13 Artikel 13

--------------------------------------------------------------------
Entry into force Ikraftträdande

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol shall enter 1. Detta protokoll träder i
into force twelve months kraft tolv månader efter det att
following the date on which ten tio stater, av vilka fyra stater
States including four States var och en har ett bruttotanker-
each with not less than one tonnage om minst en miljon
million units of gross tanker enheter, har deponerat sina
tonnage have deposited instru- ratifikations-, godtagande-, god-
ments of ratification, kännande eller anslutningsinstru-
acceptance, approval or ment hos organisationens gene-
accession with the Secretary- ralsekreterare.
General of the Organization.
--------------------------------------------------------------------
2. However, any Contracting 2. En stat som är bunden av 1971
State to the 1971 Fund Con- års fondkonvention får dock, när den
vention may, at the time of the deponerar sitt ratifikations,
deposit of its instrument of godtagande-, godkännande- eller
ratification, acceptance, anslutningsinstrument för detta
approval or accession in respect protokoll, förklara att in-
of this Protocol, declare that strumentet inte skall få verkan
such instrument shall be deemed enligt denna artikel förrän den
not to be effective for the sexmånadersperiod som anges i
purposes of this Article until artikel 31 i 1992 års ändringspro-
the end of the six-month period tokoll till 1971 års
in Article 31 of the Protocol of fondkonvention har förflutit. En
1992 to amend the 1971 Fund Con- stat som inte är bunden av 1971 års
vention. A State which is not a fondkonvention men som deponerar
Contracting State to the 1971 ett ratifikations-, godtagande-,
Fund Convention but which depo- godkännande eller anslutningsin-
sits an instrument of ratifica- strument för 1992 års ändringspro-
tion, acceptance, approval or tokoll till 1971 års
accession in respect of the Pro- fondkonvention får också samtidigt
tocol of 1992 to amend the 1971 avge en förklaring som avses i
Fund Convention may also make a detta stycke.
declaration in accordance with
this paragraph at the same time.
--------------------------------------------------------------------
3. Any State which has made a 3. En stat som har avgivit en
declaration in accordance with förklaring enligt föregående stycke
the preceding paragraph may får när som helst återta den genom
withdraw it at any time by means en underrättelse till organisa-
of a notification addressed to tionens generalsekreterare. Åter-
the Secretary-General of the tagandet får verkan den dagen den
Organization. Any such underrättelsen tas emot under
withdrawal shall take effect on förutsättning att staten den dagen
the date the notification is anses ha deponerat sitt ratifika-
received, provided that such tions-, godtagande-, godkännande-
State shall be deemed to have eller anslutningsinstrument för
deposited its instrument of detta protokoll.
ratification, acceptance, ap-
proval or accession in respect
of this Protocol on that date.
--------------------------------------------------------------------
4. For any State which 4. För en stat som ratificerar,
ratifies, accepts, approves or godtar, godkänner eller ansluter
accedes to it after the sig till detta protokoll efter
conditions in paragraph 1 for det att villkoren i första stycket
entry into force haven been met, har uppfyllts, träder protokollet
this Protocol shall enter into i kraft tolv månader efter det att
force twelve months following staten har deponerat sitt instru-
the date of deposit by such ment.
State of the appropriate
instrument.

--------------------------------------------------------------------
Article 14 Artikel 14

--------------------------------------------------------------------
Revision and amendment Revision och ändring

--------------------------------------------------------------------
1. A Conference for the pur- 1. Organisationen får samman-
pose of revising or amending the kalla en konferens för att re-
1992 Liability Convention may be videra eller ändra 1992 års
convened by the Organization. ansvarighetskonvention.
--------------------------------------------------------------------
2. The Organization shall con- 2. Organisationen skall samman-
vene a Conference of Contracting kalla en konferens med de för-
States for the purpose of dragsslutande staterna om minst
revising or amending the 1992 en tredjedel av de fördrags-
Liability Convention at the slutande staterna begär det.
request of not less than one
third of the Contracting States.

--------------------------------------------------------------------
Article 15 Artikel 15

--------------------------------------------------------------------
Amendments of limitation amounts Ändring av begränsningsbelopp
--------------------------------------------------------------------

1. Upon the request of at 1. På begäran av minst en fjär-
least one quarter of the dedel av de fördragsslutande
Contracting States any proposal staterna skall ett förslag till
to amend the limits of liability ändring av ansvarsgränserna enligt
laid down in Article V, artikel V första stycket i 1969 års
paragraph 1, of the 1969 ansvarighetskonvention som den
Liability Convention as amended har ändrats genom detta protokoll
by this Protocol shall be circu- genom generalsekreterarens försorg
lated by the Secretary-General sändas till alla medlemmar i
to all Members of the Organi- organisationen samt alla fördrags-
zation and to all Contracting slutande stater.
States.
--------------------------------------------------------------------
2. Any amendment proposed and 2. Ett förslag till ändring som
circulated as above shall be sänts enligt ovan skall senast
submitted to the Legal Committee inom sex månader från översändandet
of the Organization for con- lämnas över till organisationens
sideration at a date at least juridiska kommitté för övervägande.
six months after the date of its
circulation.
--------------------------------------------------------------------
3. All Contracting States to 3. Alla stater som är bundna av
the 1969 Liability Convention as 1969 års ansvarighetskonvention
amended by this Protocol, som den har ändrats genom detta
whether or not Members of the protokoll har rätt att delta i
Organization, shall be entitled juridiska kommitténs förhandlingar
to participate in the för övervägande och antagande av
proceedings of the Legal ändringar, oavsett om de är med-
Committee for the consideration lemmar i organisationen eller
and adoption of amendments. inte.
--------------------------------------------------------------------
4. Amendments shall be adopted 4. Ändringar antas med två tred-
by a two-thirds majority of the jedels majoritet av de för-
Contracting States present and dragsslutande stater som är närva-
voting in the Legal Committee, rande och som röstar i juridiska
expanded as provided for in kommittén, med den ökning i antalet
paragraph 3, on condition that som föranleds av tredje stycket,
at least one half of the dock under förutsättning att minst
Contracting States shall be hälften av de fördragsslutande
present at the time of voting. staterna är närvarande vid
röstningstillfället.
--------------------------------------------------------------------
5. When acting on a proposal 5. När juridiska kommittén be-
to amend the limits, the Legal handlar ett förslag till ändring av
Committee shall take into ac- gränserna skall den ta hänsyn till
count the experience of inträffade olyckor och i synnerhet
incidents and in particular the omfattningen av de skador som
amount of damage resulting orsakats av dem, till förändringar
therefrom, changes in the i penningvärdena och till den
monetary values and the effect verkan på försäkringskostnaderna som
of the proposed amendment on the ändringsförslaget medför. Kommittén
cost of insurance. It shall also skall också ta hänsyn till
take into account the förhållandet mellan de gränser som
relationship between the limits anges i artikel V första stycket i
in Article V, paragraph 1, of 1969 års ansvarighetskonvention
the 1969 Liability Convention as som den har ändrats genom detta
amended by this Protocol and protokoll och de gränser som anges
those in Article 4, paragraph 4, i artikel 4 fjärde stycket i 1992
of the International Convention års internationella konvention om
on the Establishment of an upprättandet av en internationell
International Fund for Compensa- fond för ersättning av skada
tion for Oil Pollution Damage, orsakad av förorening genom olja.
1992.
--------------------------------------------------------------------
6 (a). No amendment of the 6 a). Ändringar i ansvarsgränser-
limits of liability under this na med stöd av denna artikel får
Article may be considered before inte övervägas förrän den 15 januari
15 January 1998 nor less than 1998 och inte heller förrän fem år
five years from the date of förflutit från den dag en tidigare
entry into force of a previous ändring med stöd av denna artikel
amendment under this Article. No har trätt i kraft. Ändringar med
amendment under this Article stöd av denna artikel får inte
shall be considered before this övervägas förrän detta protokoll har
Protocol has entered into force. trätt i kraft.
--------------------------------------------------------------------
(b). No limit may be increased b). Ingen gräns får höjas så att
so as to exceed an amount which beloppet kommer att överstiga den
corresponds to the limit laid gräns som lagts fast i 1969 års
down in the 1969 Liability Con- ansvarighetskonvention som den
vention as amended by this har ändrats genom detta protokoll,
Protocol increased by 6 per cent ökat med sex procent per år,
per year calculated on a com- inklusive den procentuella höj-
pound basis from 15 January ningen från föregående år, räknat från
1993. den 15 januari 1993.
--------------------------------------------------------------------
(c). No limit may be increased c). Ingen gräns får höjas så att
so as to exceed an amount which den med tre gånger överstiger den
corresponds to the limit laid gräns som lagts fast i 1969 års
down in the 1969 Liability Con- ansvarighetskonvention som den
vention as amended by this har ändrats genom detta protokoll.
Protocol multiplied by 3.
--------------------------------------------------------------------
7. Any amendment adopted in 7. En ändring som har antagits i
accordance with paragraph 4 enlighet med fjärde stycket skall
shall be notified by the Organi- av organisationen delges de för-
zation to all Contracting dragsslutande staterna. Ändringen
States. The amendment shall be skall anses godtagen när 18 månader
deemed to have been accepted at har förflutit från underrättelsen om
the end of a period of eighteen inte inom den tidsperioden minst
months after the date of en fjärdedel av de stater som var
notification, unless within that fördragsslutande stater då ändringen
period not less than one quarter antogs av juridiska kommittén har
of the States that were underrättat organisationen om att
Contracting States at the time de inte godtar ändringen. I sådant
of the adoption of the amendment fall är ändringen förkastad och får
by the Legal Committee have com- ingen verkan.
municated to the Organization
that they do not accept the
amendments in which case the
amendment is rejected and shall
have no effect.
--------------------------------------------------------------------
8. An amendment deemed to have 8. En ändring som har godtagits
been accepted in accordance with i enlighet med sjunde stycket
paragraph 7 shall enter into träder i kraft 18 månader efter det
force eighteen months after its att den godtogs.
acceptance.
--------------------------------------------------------------------
9. All Contracting States 9. Alla fördragsslutande stater
shall be bound by the amendment, är bundna av ändringen om de inte
unless they denounce this Proto- säger upp detta protokoll i enlig-
col in accordance with Article het med artikel 16 första och
16, paragraphs 1 and 2, at least andra styckena, senast sex månader
six months before the amendment innan ändringen träder i kraft. En
enters into force. Such denun- sådan uppsägning får verkan när
ciation shall take effect when ändringen träder i kraft.
the amendment enters into force.
--------------------------------------------------------------------
10. When an amendment has been 10. En stat som blir fördrags-
adopted by the Legal Committee slutande stat när juridiska kom-
but the eighteen-month period mittén har antagit en ändring men
for its acceptance has not yet innan 18-månadersperioden för dess
expired, a State which becomes a godtagande har löpt ut, blir
Contracting State during that bunden av ändringen om den träder i
period shall be bound by the kraft. En stat som blir
amendment if it enters into fördragsslutande stat efter den
force. A State which becomes a perioden blir bunden av en ändring
Contracting State after that som har godtagits i enlighet med
period shall be bound by an sjunde stycket. I de fall som
amendment which has been accep- anges i detta stycke blir en stat
ted in accordance with paragraph bunden av en ändring när den träder
7. In cases referred to in this i kraft eller när protokollet
paragraph, a State becomes bound träder ikraft för den staten, om
by an amendment when that amend- detta sker senare.
ment enters into force for that
State, if later.

--------------------------------------------------------------------
Article 16 Artikel 16

--------------------------------------------------------------------
Denunciation Uppsägning

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol may be de- 1. Detta protokoll får sägas upp
nounced by any Party at any time av en fördragsslutande part när som
after the date on which it helst efter det att det trätt i
enters into force for that kraft för den parten.
Party.
--------------------------------------------------------------------
2. Denunciation shall be ef- 2. Uppsägning verkställs genom
fected by the deposit of an att ett instrument deponeras hos
instrument with the Secretary- organisationens generalsekretera-
General of the Organization. re.
--------------------------------------------------------------------
3. A denunciation shall take 3. En uppsägning får verkan tolv
effect twelve months, or such månader efter deponeringen hos
longer period as may be generalsekreteraren eller den
specified in the instrument of längre tidrymd som har angetts i
denunciation, after its deposit uppsägningsinstrumentet.
with the Secretary-General of
the Organization.
--------------------------------------------------------------------
4. As between the Parties to 4. Mellan dem som är bundna av
this Protocol, denunciation by detta protokoll skall en uppsägn-
any of them of the 1969 ing från någon av dem av 1969 års
Liability Convention in ansvarighetskonvention i enlighet
accordance with Article XVI med artikel XVI i den konventio-
thereof shall not be construed nen inte på något sätt förstås som en
in any way as a denunciation of uppsägning av 1969 års an-
the 1969 Liability Convention as svarighetskonvention som den har
amended by this Protocol. ändrats genom detta protokoll.
--------------------------------------------------------------------
5. Denunciation of the 5. En uppsägning av 1992 års
Protocol of 1992 to amend the ändringsprotokoll till 1971 års
1971 Fund Convention by a State fondkonvention från en stat som
which remains a Party to the förblir bunden av 1971 års fond-
1971 Fund Convention shall be konvention skall anses utgöra en
deemed to be a denunciation of uppsägning av detta protokoll.
this Protocol. Such denunciation Uppsägningen får verkan den dag då
shall take effect on the date on uppsägningen av 1992 års
which denunciation of the ändringsprotokoll till 1971 års
Protocol of 1992 to amend the fondkonvention får verkan enligt
1971 Fund Convention takes artikel 34 i det protokollet.
effect according to Article 34
of that Protocol.

--------------------------------------------------------------------
Article 17 Artikel 17

--------------------------------------------------------------------
Depositary Depositarie

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol and any 1. Detta protokoll och de änd-
amendments accepted under ringar som godtagits i enlighet
Article 15 shall be deposited med artikel 15 skall deponeras
with the Secretary-General of hos organisatonens general-
the Organization. sekreterare.
--------------------------------------------------------------------
2. The Secretary-General of 2. Organisationens general-
the Organization shall: sekreterare skall
--------------------------------------------------------------------
(a) inform all States which a) informera alla stater som
have signed or acceded to this har undertecknat eller anslutit
Protocol of: sig till detta protokoll om
--------------------------------------------------------------------
(i) each new signature or i) varje nytt undertecknande
deposit of an instrument eller ny deponering av instrument
together with the date thereof; samt datum för detta,
--------------------------------------------------------------------
(ii) each declaration and noti- ii) varje förklaring och under-
fication under Article 13 and rättelse enligt artikel 13 och
each declaration and communi- varje förklaring och anmälan enligt
cation under Article V, parag- artikel V nionde stycket i 1992
raph 9, of the 1992 Liability års ansvarighetskonvention,
Convention;
--------------------------------------------------------------------
(iii) the date of entry into iii) dagen för ikraftträdandet av
force of this Protocol; detta protokoll,
--------------------------------------------------------------------
(iv) any proposal to amend iv) ett förslag om ändringar av
limits of liability which has ansvarsgränserna som har gjorts i
been made in accordance with enlighet med artikel 15 första
Article 15, paragraph 1; stycket,
--------------------------------------------------------------------
(v) any amendment which has v) en ändring som har antagits i
been adopted in accordance with enlighet med artikel 15 fjärde
Article 15, paragraph 4; stycket,
--------------------------------------------------------------------
(vi) any amendment deeemed to vi) en ändring som anses god-
have been accepted under Article tagen med stöd av artikel 15
15, paragraph 7, together with sjunde stycket samt den dag då
the date on which that amendment ändringen i fråga träder i kraft i
shall enter into force in enlighet med åttonde och nionde
accordance with paragraphs 8 and styckena i den artikeln,
9 of that Article;
--------------------------------------------------------------------
(vii) the deposit of any vii) deponering av uppsägnings-
instrument of denunciation of instrument som rör detta protokoll
this Protocol together with the samt dagen för deponeringen och
date of the deposit and the date den dag då uppsägningen får verkan,
on which it takes effect;
--------------------------------------------------------------------
(viii) any denunciation deemed viii) en uppsägning som anses
to have been made under Article avgiven med stöd av artikel 16
16, paragraph 5; femte stycket,
--------------------------------------------------------------------
(ix) any communication called ix) en underrättelse som krävs
for by any Article of this enligt någon av artiklarna i detta
Protocol; protokoll och
--------------------------------------------------------------------
(b) transmit certified true b) översända vidimerade exakta
copies of this Protocol to all kopior av detta protokoll till
Signatory States and to all alla stater som har undertecknat
States which accede to this det och till alla stater som
Protocol. ansluter sig till detta pro-
tokoll.
--------------------------------------------------------------------
3. As soon as this Protocol 3. Så snart som detta protokoll
enters into force, the text träder i kraft skall texten över-
shall be transmitted by the lämnas av organisationens general-
Secretary-General of the sekreterare till Förenta Nationer-
Organization to the Secreteriat nas sekreteriat för registrering
of the United Nations for och publicering i enlighet med
registration and publication in artikel 102 i Förenta Nationernas
accordance with Article 102 of Stadga.
the Charter of the United
Nations.

--------------------------------------------------------------------
Article 18 Artikel 18

--------------------------------------------------------------------
Languages Språk
--------------------------------------------------------------------

This Protocol is established Detta protokoll är upprättat i
in a single original in the ett enda original på arabiska,
Arabic, Chinese, English, engelska, franska, kinesiska,
French, Russian and Spanish ryska och spanska språken, vilka
languages, each text being alla äger lika vitsord.
equally authentic.

--------------------------------------------------------------------
DONE AT LONDON, this twenty- Som skedde i London den 27
seventh day of November one november 1992.
thousand nine hundred and
ninety-two.

--------------------------------------------------------------------
IN WITNESS THEREOF the Till bekräftelse härav har under-
undersigned, being duly autho- tecknade, därtill vederbörligen
rized by their Governments for befullmäktigade av sina regering-
that purpose, have signed this ar, undertecknat detta protokoll.
Protocol.

Konventionsbilaga

Certificate of insurance or other financial liability security in respect of
civil liability for oil pollution damage

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

Name of ship Distinctive Port of Name and address
number or registry of owner
letters

Fartygets namn Bokstäver eller Registre- Ägarens namn och
siffror som ringsort adress
identifierar
fartyget

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a
policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of
Article VII of the International Convention of Civil Liability for Oil Pollution
Damage, 1992.

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan
ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
olja.

Type of Security
Säkerhetens art .......................................................

Duration of Security
Säkerhetens
giltighetstid .......................................................

Name and Address of the Insurer(s) and/ or Guarantor(s)
Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har
ställt annan ekonomisk säkerhet

Name
Namn .............................................................-
.........

Address
Adress ..............................-
........................................

This certificate is valid until
Detta certifikat gäller till ................................................

Issued or certified by the Government of
Utfärdat eller bestyrkt av regeringen i ................................
(Full designation of the State)
(Statens fullständiga namn)

On
At ....................... den .....-
.............................
(place) (Date)
(ort) (datum)

........................................-
....................
(Signature and Title of issuing or certifying
official)
(den utfärdande eller bestyrkande tjänstemannens
namnteckning och titel)

Explanatory notes:
Förklarande anmärkningar:

1. If, desired, the designation of the State may include a reference to the
competent public authority of the country where the certificate is issued.
1. Om så önskas kan på den plats där statens namn anges även tas in en uppgift
om behörig myndighet i det land där certifikatet utfärdats.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source,
the amount of each of them should be indicated.
2. Om säkerhet ställts av mer än en person skall det belopp som ställts av var
och en av dem anges.
3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
3. Har flera slags säkerheter ställts skall dessa anges.
4. The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such
security takes effect.
4. Under rubriken "säkerhetens giltighetstid" skall även anges den dag från
vilken säkerheten gäller.

--------------------------------------------------------------------
(Översättning)
Protocol of 1992 to Amend the 1992 års ändringsprotokoll till
International Convention on the 1971 års internationella konven-
Establishment of an tion om upprättandet av en inter-
International Fund for Com- nationell fond för ersättning av
pensation for Oil Pollution skada orsakad av förorening genom
Damage, 1971 olja

--------------------------------------------------------------------
The Parties to the present Parterna till detta protokoll
Protocol,
--------------------------------------------------------------------
Having considered the Inter- som har beaktat 1971 års inter-
national Convention on the Es- nationella konvention om upp-
tablishment of an International rättandet av en internationell
Fund for Compensation for Oil fond för ersättning av skada
Pollution Damage, 1971, and the orsakad av förorening genom olja
1984 Protocol thereto, och 1984 års protokoll till denna,
--------------------------------------------------------------------
Having noted that the 1984 som har noterat att 1984 års
Protocol to that Convention, protokoll till denna konvention,
which provides for improved som föreskriver förbättrad till-
scope and enhanced compensation, lämpning och ökad ersättning, inte
has not entered into force, har trätt i kraft,
--------------------------------------------------------------------
Affirming the importance of som bekräftar vikten av att vid-
maintaining the viability of the makthålla det internationella an-
international oil pollution svarighets- och ersättningssys-
liability and compensation temet för oljeskador,
system,
--------------------------------------------------------------------
Aware of the need to ensure som är medvetna om behovet av
the entry into force of the con- att tillförsäkra att innehållet i
tent of the 1984 Protocol as 1984 års protokoll träder i kraft så
soon as possible, snart som möjligt,
--------------------------------------------------------------------
Recognizing the advantage for som inser fördelen för staterna
the States Parties of arranging att under en övergångstid låta den
for the amended Convention to ändrade konventionen tilllämpas
coexist with and be supplementa- samtidigt som och vara ett tillägg
ry to the original Convention till den ursprungliga konventio-
for a transitional period, nen,
--------------------------------------------------------------------
Convinced that the economic som är övertygade om att de
consequences of pollution damage ekonomiska verkningarna av skador
resulting from the carriage of genom förorening till följd av
oil in bulk at sea by ships transport av olja i bulk till
should continue to be shared by sjöss med fartyg bör delas mellan
the shipping industry and by the sjöfartsnäringen och oljelast-
oil cargo interests, intressena och
--------------------------------------------------------------------
Bearing in mind the adoption som är medvetna om 1992 års änd-
of the Protocol of 1992 to amend ringsprotokoll till 1969 års
the International Convention on internationella konvention om
Civil Liability for Oil ansvarighet för skada orsakad av
Pollution Damage, 1969, förorening genom olja
--------------------------------------------------------------------
Have agreed as follows: har kommit överens om följande:
--------------------------------------------------------------------
Article 1 Artikel 1

--------------------------------------------------------------------
The Convention which the pro- Den konvention som ändras genom
visions of this Protocol amend detta protokoll är 1971 års in-
is the International Convention ternationella konvention om upp-
on the Establishment of an rättandet av en internationell
International Fund for Com- fond för ersättning av skada or-
pensation for Oil Pollution Da- sakad av förorening genom olja, i
mage, 1971, hereinafter referred det följande kallad "1971 års
to as the "1971 Fund Conven- fondkonvention". För stater som är
tion". For States Parties to the anslutna till 1976 års protokoll
Protocol of 1976 to the 1971 till 1971 års fondkonvention skall
Fund Convention, such reference hänvisningen anses omfatta 1971 års
shall be deemed to include the fondkonvention som den har ändrats
1971 Fund Convention as amended genom det protokollet.
by that Protocol.

--------------------------------------------------------------------
Article 2 Artikel 2

--------------------------------------------------------------------
Article 1 of the 1971 Fund Artikel 1 i 1971 års fondkonven-
Convention is amended as fol- tion ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
1. "1992 Liability Convention" 1. "1992 års ansvarighetskonven-
means the International Conven- tion": 1992 års internationella
tion on Civil Liability for Oil konvention om ansvarighet för
Pollution Damage, 1992. skada orsakad av förorening genom
olja.
--------------------------------------------------------------------
2. After paragraph 1 a new 2. Efter första stycket införs
paragraph is inserted as ett nytt stycke, 1 bis, enligt
follows: följande.
--------------------------------------------------------------------
1 bis. "1971 Fund Convention" 1 bis. "1971 års fondkonvention":
means the International Conven- 1971 års internationella konven-
tion on the Establishment of an tion om upprättandet av en in-
International Fund for Compen- ternationell fond för ersättning av
sation for Oil Pollution Damage, skada orsakad av förorening genom
1971. For States Parties to the olja. För stater som är bundna av
Protocol of 1976 to that Conven- 1976 års protokoll till den
tion, the term shall be deemed konventionen skall hänvisningen
to include the 1971 Fund anses omfatta 1971 års konvention
Convention as amended by that som den har ändrats genom det
Protocol. protokollet.
--------------------------------------------------------------------
3. Paragraph 2 is replaced by 3. Andra stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
2."Ship", "Person", "Owner", 2. "Fartyg", "person", "ägare",
"Oil", "Pollution Damage", "Pre- "olja", "skada genom förorening",
ventive Measures", "Incident" "förebyggande åtgärder", "olycka"
and "Organization" have the same och "organisation" har samma
meaning as in Article I of the betydelse som i artikel I i 1992
1992 Liability Convention. års ansvarighetskonvention.
--------------------------------------------------------------------
4. Paragraph 4 is replaced by 4. Fjärde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
4. "Unit of account" has the 4. "Beräkningsenhet" har samma
same meaning as in Article V, betydelse som i artikel V nionde
paragraph 9, of the 1992 Lia- stycket i 1992 års ansvarighets-
bility Convention. konvention.
--------------------------------------------------------------------
5. Paragraph 5 is replaced by 5. Femte stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
5. "Ship''''s tonnage" has the same 5. "Fartygstonnage" har samma
meaning as in Article V, para- betydelse som i artikel V tionde
graph 10, of the 1992 Liability stycket i 1992 års ansvarighets-
Convention. konvention.
--------------------------------------------------------------------
6. Paragraph 7 is replaced by 6. Sjunde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
7. "Guarantor" means any person 7. "Garant" avser varje person
providing insurance or other som meddelar försäkring eller
financial security to cover an ställer annan ekonomisk säkerhet för
owner''''s liability in pursuance att täcka ägarens ansvar enligt
of Article VII, paragraph 1, of artikel VII första stycket i 1992
the 1992 Liability Convention. års ansvarighetskonvention.

--------------------------------------------------------------------
Article 3 Artikel 3

--------------------------------------------------------------------
Article 2 of the 1971 Fund Artikel 2 i 1971 års fondkonven-
Convention is amended as fol- tion ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
Paragraph 1 is replaced by the Första stycket ersätts med följan-
following text: de text.
--------------------------------------------------------------------
1. An international Fund for 1. En internationell fond för er-
compensation for pollution dama- sättning av skada genom förorening,
ge, to be named "The Internatio- vilken skall kallas "1992 års
nal Oil Pollution Compensation internationella oljeskadefond"
Fund 1992" and hereinafter och som i det följande kallas
referred to as "the Fund", is "fonden" upprättas härmed för
hereby established with the fol- följande syften.
lowing aims:
--------------------------------------------------------------------
(a) to provide compensation a) För att ge ersättning för ska-
for pollution damage to the dor genom förorening i den ut-
extent that the protection sträckning de inte ersätts enligt
afforded by the 1992 Liability 1992 års ansvarighetskonvention
Convention is inadequate; och
--------------------------------------------------------------------
(b) to give effect to the b) för att uppfylla de ändamål som
related purposes set out in this anges i denna konvention.
Convention.

--------------------------------------------------------------------
Article 4 Artikel 4

--------------------------------------------------------------------
Article 3 of the 1971 Fund Artikel 3 i 1971 års fondkonven-
Convention is replaced by the tion ersätts med följande text.
following text:
--------------------------------------------------------------------
This Convention shall apply ex- Denna konvention gäller endast
clusively:
--------------------------------------------------------------------
(a) to pollution damage a) skada genom förorening som
caused: har uppkommit
--------------------------------------------------------------------
(i) in the territory, i) inom en fördragsslutande
including the territorial sea, stats område, inklusive dess
of a Contracting State, and territorialvatten och
--------------------------------------------------------------------
(ii) in the exclusive economic ii) inom en fördragsslutande
zone of a Contracting State, es- stats exklusiva ekonomiska zon,
tablished in accordance with in- som fastställts i enlighet med
ternational law, or, if a folkrättens regler, eller, om
Contracting State has not estab- staten inte har fastställt någon
lished such a zone, in an area sådan zon, inom ett område utanför
beyond and adjacent to the och angränsande till den statens
territorial sea of that State territorialvatten vilket har
determined by that State in bestämts av den staten i enlighet
accordance with international med folkrättens regler och vilket
law and extending not more than inte sträcker sig längre ut än 200
200 nautical miles from the nautiska mil från de baslinjer
baseline from which the breadth varifrån statens territorialvatten
of its territorial sea is mäts,
measured;
--------------------------------------------------------------------
(b) to preventive measures, b) förebyggande åtgärder, var de än
wherever taken, to prevent or vidtas, för att förhindra eller
minimize such damage. begränsa sådan skada.

--------------------------------------------------------------------
Article 5 Artikel 5

--------------------------------------------------------------------
The headings to Articles 4 to I rubriken till artiklarna 4 -
9 of the 1971 Fund Convention is 9 i 1971 års fondkonvention tas
amended by deleting the words orden "och gottgörelse" bort.
"and indemnification".

--------------------------------------------------------------------
Article 6 Artikel 6

--------------------------------------------------------------------
Article 4 of the 1971 Fund Artikel 4 i 1971 års fondkonven-
Convention is amended as fol- tion ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. In paragraph 1 the five 1. I första stycket skall de fem
references to "the Liability hänvisningarna till "ansvarighets-
Convention" are replaced by konventionen" bytas ut mot hän-
references to "the 1992 visningar till "1992 års ansvarig-
Liability Convention". hetskonvention".
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 3 is replaced by 2. Tredje stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
3. If the Fund proves that the 3. Visar fonden att skadan genom
pollution damage resulted wholly förorening helt eller delvis
or partially either from an act orsakades genom uppsåtlig handling
or omission done with the intent eller uppsåtlig underlåtenhet av
to cause damage by the person den skadelidande eller vårdslöshet
who suffered the damage or from av denne, kan fonden befrias helt
the negligence of that person, eller delvis från sin skyldighet
the Fund may be exonerated att betala ersättning till denne.
wholly or partially from its I varje fall skall fonden befrias
obligations to pay compensation från sin skyldighet i den
to such person. The Fund shall utsträckning som fartygsägaren kan
in any event be exonerated under vara befriad enligt artikel III
Article III, paragraph 3, of the tredje stycket i 1992 års
1992 Liability Convention. Ho- ansvarighetskonvention. Fonden är
wever, there shall be no such emellertid aldrig befriad från sin
exoneration of the Fund with skyldighet vad gäller förebyggande
regard to preventive measures. åtgärder.
--------------------------------------------------------------------
3. Paragraph 4 is replaced by 3. Fjärde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
4. (a) Except as otherwise pro- 4. a) Om inte annat föreskrivs i
vided in subparagraps (b) and b) eller c) i detta stycke är det
(c) of this paragraph, the sammanlagda belopp som fonden
aggregate amount of compensation skall betala enligt denna artikel
payable by the Fund under this begränsat för en och samma olycka så
Article shall in respect of any att summan av det beloppet och
one incident be limited, so that det ersättningsbelopp som faktiskt
the total sum of that amount and har betalts enligt 1992 års
the amount of compensation ansvarighetskonvention för skada
actually paid under the 1992 genom förorening, som faller inom
Liability Convention for pollu- denna konventions
tion damage within the scope of tillämpningsområde enligt artikel
application of this Convention 3, inte får överstiga 135 miljoner
so defined in Article 3 shall beräkningsenheter.
not exceed 135 million units of
account
--------------------------------------------------------------------
(b) Except as otherwise pro- b) Om inte annat föreskrivs i c)
vided in subparagraph (c), the får det sammanlagda ersättnings-
aggregate amount of compensation belopp som fonden skall ge ut
payable by the Fund under this enligt denna artikel inte över-
Article for pollution damage stiga 135 miljoner beräknings-
resulting from a natural pheno- enheter för en skada genom
menon of an exceptional in- förorening som orsakats av en
evitable and irresistible naturhändelse av osedvanlig
character shall not exceed 135 karaktär som inte kunna undvikas
million units of account. och vars verkningar inte kunnat
förhindras.
--------------------------------------------------------------------
(c) The maximum amount of c) Det högsta ersättningsbeloppet
compensation referred to in sub- enligt a) och b) skall vara 200
paragraphs (a) and (b) shall be miljoner beräkningsenheter för
200 million units of account olyckor som inträffar under en tid
with respect to any incident då tre stater är bundna av kon-
occuring during any period when ventionen och mottagen avgifts-
there are three Parties to this pliktig olja i dessa stater
Convention in respect of which sammanlagt uppgick till eller
the combined relevant quantity översteg 600 miljoner ton under
of contributing oil received by närmast föregående kalenderår.
persons in the territories of
such Parties, during the
preceding calendar year, equal-
led or exceeded 600 million
tons.
--------------------------------------------------------------------
(d) Interest accrued on a fund d) Upplupen ränta på en fond som
constituted in accordance with upprättats enligt artikel V tredje
Article V, paragraph 3, of the stycket i 1992 års ansvarig-
1992 Liability Convention, if hetskonvention skall inte tas med
any, shall not be taken into ac- vid beräkningen av det högsta
count for the computation of the belopp som fonden har att betala
maximum compensation payable by enligt denna artikel.
the Fund under this Article.
--------------------------------------------------------------------
(e) The amounts mentioned in e) De belopp som anges i denna
this Article shall be converted artikel skall räknas om till in-
into national currency on the hemsk valuta på grundval av det
basis of the value of that cur- värde valutan hade i förhållande
rency by reference to the till den särskilda dragningsrätten
Special Drawing Right on the den dag som fondens församling
date of decision of the Assembly fastställer som första dag för
of the Fund as to the date of utbetalningen av ersättning.
payment of compensation.
--------------------------------------------------------------------
4. Paragraph 5 is replaced by 4. Femte stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
5. Where the amount of estab- 5. Om summan av styrkta ford-
lished claims against against ringar mot fonden överstiger det
the Fund exceeds the aggregate sammanlagda ersättningsbeloppet
amount of compensation payable enligt fjärde stycket, skall det
under paragraph 4, the amount tillgängliga beloppet fördelas så
available shall be distributed att förhållandet mellan en styrkt
in such a manner that the fordran och det ersättningsbelopp
proportion between any som fordringsägaren faktisk er-
established claim and the amount håller enligt denna konvention är
of compensation actually det samma för alla fordringsägare.
recovered by the claimant under
this Convention shall be the
same for all claimants.
--------------------------------------------------------------------
5. Paragraph 6 is replaced by 5. Sjätte stycket ersätts med föl-
the following text: jande text:
--------------------------------------------------------------------
6. The Assembly of the Fund may 6. Fondens församling får i un-
decide that, in exceptional dantagsfall besluta att ersättning
cases, compensation in accor- enligt konventionen får betalas
dance with this Convention can även om fartygsägaren inte har
be paid even if the owner of the upprättat någon fond enligt artikel
ship has not constituted a fund V tredje stycket i 1992 års an-
in accordance with Article V, svarighetskonvention. I sådana
paragraph 3, of the 1992 fall tillämpas också fjärde stycket
Liability Convention. In such e) i denna artikel.
case paragraph 4 (e) of this
Article applies accordingly.

--------------------------------------------------------------------
Article 7 Artikel 7

--------------------------------------------------------------------
Article 5 of the 1971 Fund Artikel 5 i 1971 års fondkonven-
Convention is deleted, tion upphävs.

--------------------------------------------------------------------
Article 8 Artikel 8

--------------------------------------------------------------------
Article 6 of the 1971 Fund Artikel 6 i 1971 års fondkonven-
Convention is amended as follows tion ändras enligt följande.
--------------------------------------------------------------------
1. In paragraph 1 the 1. I första stycket utgår numre-
paragraph number and the words ringen samt orden "eller gott-
"or indemnification under görelse enligt artikel 5".
Article 5" are deleted.
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 2 is deleted. 2. Andra stycket upphävs.

--------------------------------------------------------------------
Article 9 Artikel 9

--------------------------------------------------------------------
Article 7 of the 1971 Fund Artikel 7 i 1971 års fondkonven-
Convention is amended as fol- tion ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 1. I första, tredje, fjärde och
the seven references to "the sjätte styckena ersätts de sju hän-
Liability Convention" are re- visningarna till "ansvarighets-
placed by reference to "the 1992 konventionen" med hänvisningar
Liability Convention". till "1992 års ansvarighetskonven-
tion".
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 1 the words 2. I första stycket utgår orden
"or indemnification under "eller gottgörelse enligt artikel
Article 5" are deleted. 5".
--------------------------------------------------------------------
3. In the first sentence of 3. I tredje stycket första me-
paragraph 3 the words "or ningen utgår orden "eller gott-
indemnification" and "or 5" are görelse" och "eller 5".
deleted.
--------------------------------------------------------------------
4. In the second sentence of 4. I tredje stycket andra me-
paragraph 3 the words " or under ningen utgår orden "eller artikel
Article 5, paragraph 1" are de- 5 första stycket".
leted.

--------------------------------------------------------------------
Article 10 Artikel 10

--------------------------------------------------------------------
In Article 8 of the 1971 Fund I artikel 8 i 1971 års fondkon-
Convention the reference to the vention ersätts hänvisningen till
"Liability Convention" is re- "ansvarighetskonventionen" med en
placed by a reference to "the hänvisning till 1992 års an-
1992 Liability Convention". svarighetskonvention.

--------------------------------------------------------------------
Article 11 Artikel 11

--------------------------------------------------------------------
Article 9 of the 1971 Fund Artikel 9 i 1971 års fondkonven-
Convention is amended as fol- tion ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text.
1. The Fund, shall in respect of 1. Fonden inträder, såvitt avser
any amount of compensation for belopp som fonden har betalat i
pollution damage paid by the ersättning för skada genom för-
Fund in accordance with Article orening enligt artikel 4 första
4, paragraph 1, of this Con- stycket i denna konvention, i den
vention, acquire by subrogation rätt som den som har fått sådan
the rights that the person so ersättning kan ha enligt 1992 års
compensated may enjoy under the ansvarighetskonvention mot ägaren
1992 Liability Convention eller dennes garant.
against the owner or his guaran-
tor.
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 2 the words 2. I andra stycket utgår orden
"or indemnification" are "eller gottgörelse".
deleted.

--------------------------------------------------------------------
Article 12 Artikel 12

--------------------------------------------------------------------
Article 10 of the 1971 Fund Artikel 10 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
The opening phrase of para- Inledningen i första stycket er-
graph 1 is replaced by the fol- sätts med följande text.
lowing text:
--------------------------------------------------------------------
Annual contributions to the Fund Årsavgifter till fonden skall,
shall be made in respect of each ifråga om varje fördragsslutande
Contracting State by any person stat, betalas av var och en som
who, in the calendar year refer- under det kalenderår som avses i
red to in Article 12, paragraphs artikel 12 andra stycket a) eller
2 (a) or (b), has received in b) tagit emot sammanlagt mer än
total quantities exceeding 150 000 ton
150,000 tons:

--------------------------------------------------------------------
Article 13 Artikel 13

--------------------------------------------------------------------
Article 11 of the 1971 Fund Artikel 11 i 1971 års fondkon-
Convention is deleted. vention upphävs.

--------------------------------------------------------------------
Article 14 Artikel 14

--------------------------------------------------------------------
Article 12 of the 1971 Fund Artikel 12 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. In the opening phrase of 1. I inledningen till första
paragraph 1 the words "for each stycket utgår orden "av person som
person referred to in Article avses i artikel 10".
10" are deleted.
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 1 (i), sub- 2. I första stycket i) b) och c)
paragraphs (b) and (c), the word utgår orden "eller 5" och ersätts
"or 5" are deleted and the words orden "15 miljoner francs" med
"15 million francs" are replaced orden "fyra miljoner beräknings-
by the words "four million units enheter.
of account".
--------------------------------------------------------------------
3. Subparagraph 1 (ii) (b) is 3. Första stycket ii) b) upphävs.
deleted.
--------------------------------------------------------------------
4. In paragraph 1 (ii), sub- 4. I första stycket ii) blir
paragraph (c) becomes (b) and punkten c) punkt b) och punkten
subparagraph (d) becomes (c). d) blir punkt c).
--------------------------------------------------------------------
5. The opening phrase in para- 5. Inledningen till andra
graph 2 is replaced by the fol- stycket ersätts med följande text.
lowing text:
--------------------------------------------------------------------
The Assembly shall decide the Församlingen skall fastställa det
total amount of contributions to sammanlagda beloppet avgifter
be levied. On the basis of that till fonden. På grundval av det
decision, the Director shall, in beslutet skall direktören för varje
respect of each Contracting fördragsslutande stat beräkna den
State, calculate for each person årsavgift som var och en som avses
referred to in Article 10 the i artikel 10 skall betala
amount of his annual
contribution:
--------------------------------------------------------------------
6. Paragraph 4 is replaced by 6. Fjärde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
4. The annual contribution shall 4. Årsavgiften förfaller till be-
be due on the date to be laid talning enligt vad som bestäms i
down in the Internal Regulations fondens interna reglemente. För-
of the Fund. The Assembly may samlingen får besluta om annat
decide on a different date of datum för betalningen.
payment.
--------------------------------------------------------------------
7. Paragraph 5 is replaced by 7. Femte stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
5. The Assembly may decide, 5. Församlingen får besluta, enligt
under conditions to be laid down vad som fastställts i fondens eko-
in the Financial Regulation of nomiska reglemente, att överföra
the Fund, to make transfers medel mellan de fonder som
between funds received in upprättats enligt artikel 12.2 a)
accordance with Article 12.2 (a) och 12.2 b).
and funds received in accordance
with Article 12.2 (b).
--------------------------------------------------------------------
8. Paragraph 6 is deleted. 8. Sjätte stycket upphävs.

--------------------------------------------------------------------
Article 15 Artikel 15

--------------------------------------------------------------------
Article 13 of the 1971 Fund Artikel 13 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
1. The amount of any contri- 1. Avgiftsbelopp som avses i
bution due under Article 12 and artikel 12 och som är förfallet
which is in arrear shall bear till betalning skall löpa med ränta
interest at a rate which shall enligt en räntesats som fastställts
be determined in accordance with i fondens interna reglemente.
the Internal Regulations of the Olika räntesatser får fastställas för
Fund, provided that different olika förhållanden.
rates may be fixed for different
circumstances.
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 3 the words 2. I tredje stycket ersätts
"Articles 10 and 11" are orden "artiklarna 10 och 11" med
replaced by the words "Articles orden "artiklarna 10 och 12".
10 and 12" and the words "for a Orden "när tre månader förflutit från
period exceeding three months" förfallodagen" utgår.
are deleted.

--------------------------------------------------------------------
Article 16 Artikel 16

--------------------------------------------------------------------
A new paragraph is added to Ett nytt fjärde stycke införs i
Article 15 of the 1971 Fund Con- artikel 15 i 1971 års fondkonven-
vention: tion.
--------------------------------------------------------------------
4. Where a Contracting State 4. En fördragsslutande stat som
does not fulfil its obligations inte fullgör skyldigheten att
to submit to the Director the underrätta direktören enligt andra
communication referred to in stycket är ersättningsskyldig mot
paragraph 2 and this results in fonden för den ekonomiska förlust
a financial loss for the Fund, som fonden kan ha gjort som en
that Contracting State shall be följd av underlåtenheten. Försam-
liable to compensate the Fund lingen skall efter rekommendation
such loss. The Assembly shall, från direktören besluta om en sådan
on the recommendation of the ersättning skall betalas av en
Director, decide whether such fördragsslutande stat.
compensation shall be payable by
that Contracting State.

--------------------------------------------------------------------
Article 17 Artikel 17

--------------------------------------------------------------------
Article 16 of the 1971 Fund Artikel 16 i 1971 års fondkon-
Convention is replaced by the vention ersätts med följande text.
following text:
--------------------------------------------------------------------
The Fund shall have an Assembly Fonden skall ha en församling och
and a Secreteriat headed by a ett sekretariat som leds av en
Director. direktör.

--------------------------------------------------------------------
Article 18 Artikel 18

--------------------------------------------------------------------
Article 18 of the 1971 Fund Artikel 18 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. In the opening sentence of 1. I inledningen till artikeln
the article the words ",subject utgår orden "med förbehåll för vad
to the provisions of Article som stadgas i artikel 26".
26," are deleted.
--------------------------------------------------------------------
2. Paragraph 8 is deleted. 2. Åttonde stycket upphävs.
--------------------------------------------------------------------
3. Paragraph 9 is replaced by 3. Nionde stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
9. to establish any temporary or 9. att upprätta de tillfälliga
permanent subsidiary body it may eller ständiga underorgan som den
consider to be necessary, to anser nödvändiga, att bestämma
define its terms of reference direktiven för dem och ge dem
and to give it the authority erforderlig behörighet för att de
needed to perform the functions skall kunna utföra sina uppgifter.
entrusted to it; when appointing Församlingen skall sträva efter en
the members of such body, the jämn geografisk fördelning när den
Assembly shall endeavour to utser medlemmar i ett sådant organ
secure an equitable geographical samt efter att de fördragsslutande
distribution of members and to stater som representerar de
ensure that the Contracting största mängderna mottagen
States, in respect of which the avgiftspliktig olja får en därmed
largest quantities of motsvarande representation. För-
contributing oil are being re- samlingens procedurregler får i
ceived, are appropriately re- tillämpliga delar användas för det
presented; the Rules of Pro- arbete som bedrivs i ett sådant
cedure of the Assembly may be underorgan,
applied, mutatis mutandis, for
the work of such subsidiary
body.
--------------------------------------------------------------------
4. In paragraph 10 the words 4. I tionde stycket utgår ordet
", the Executive Committee," are "exekutivkommittén".
deleted.
--------------------------------------------------------------------
5. In paragraph 11 the words 5. I elfte stycket utgår ordet
", the Executive Committee," are "exekutivkommittén".
deleted.
--------------------------------------------------------------------
6. Paragraph 12 is deleted. 6. Tolfte stycket upphävs.

--------------------------------------------------------------------
Article 19 Artikel 19

--------------------------------------------------------------------
Article 19 of the 1971 Fund Artikel 19 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph is replaced by 1. Första stycket ersätts med
the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
1. Regular sessions of the As- 1. Ordinarie möten med församlingen
sembly shall take place once skall äga rum varje kalenderår
every calendar year upon con- efter kallelse av direktören.
vocation by the Director.
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 2 the words 2. I andra stycket utgår orden
"of the Executive Committee or" "av exekutvkommittén eller".
are deleted.

--------------------------------------------------------------------
Article 20 Artikel 20

--------------------------------------------------------------------
Articles 21 to 27 of the 1971 Artiklarna 21 - 27 i 1971 års
Fund Convention and the heading fondkonvention och rubrikerna
to these articles are deleted. till dem upphävs.

--------------------------------------------------------------------
Article 21 Artikel 21

--------------------------------------------------------------------
Article 29 of the 1971 Fund Artikel 29 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is replaced by 1. Första stycket ersätts med föl-
the following text: jande text.
--------------------------------------------------------------------
1. The Director shall be the 1. Direktören är fondens chefs-
chief administrative officer of tjänsteman. Han skall, med iakt-
the Fund. Subject to tagande av de anvisningar som
instructions given to him by the meddelas honom av församlingen,
Assembly, he shall perform those utföra de uppgifter som tilldelats
functions which are assigned to honom i denna konvention, i fon-
him by this Convention, the dens interna reglemente eller av
Internal Regulations of the Fund församlingen.
and the Assembly.
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 2 (e) the 2. I andra stycket e) utgår
words "or the Executive orden "eller exekutivkommittén".
Committee" are deleted.
--------------------------------------------------------------------
3. In paragraph 2 (f) the 3. I andra stycket f) utgår
words "or to the Executive orden "eller, i förekommande fall,
Committee, as the case may be," för exekutivkommittén".
are deleted.
--------------------------------------------------------------------
4. Paragraph 2 (g) is replaced 4. Andra stycket g) ersätts med
by the following text: följande text.
--------------------------------------------------------------------
(g) prepare, in consultation g) att i samråd med församlingens
with the Chairman of the ordförande upprätta och publicera
Assembly, and publish a report en rapport om fondens verksamhet
of the activities of the Fund under närmast föregående kalenderår.
during the previous calendar
year;
--------------------------------------------------------------------
5. In paragraph 2 (h) the 5. I andra stycket h) utgår
words ", the Executive ordet "exekutivkommittén".
Committee" are deleted.

--------------------------------------------------------------------
Article 22 Artikel 22
--------------------------------------------------------------------
In Article 31, paragraph 1, of I artikel 31 första stycket i
the 1971 Fund Convention, the 1971 års fondkonvention utgår orden
words " on the Executive Com- "i exekutivkommittén och".
mittee and" are deleted.
--------------------------------------------------------------------
Article 23 Artikel 23

--------------------------------------------------------------------
Article 32 of the 1971 Fund Artikel 32 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. In the opening phrase the 1. I inledningen utgår orden
words "and the Executive Com- "och exekutivkommittén".
mittee" are deleted.
--------------------------------------------------------------------
2. In subparagraph (b) the 2. I b) utgår orden "och exe-
words "and the Executive Com- kutivkommittén".
mittee" are deleted.

--------------------------------------------------------------------
Article 24 Artikel 24

--------------------------------------------------------------------
Article 33 of the 1971 Fund Artikel 33 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as fol- vention ändras enligt följande.
lows:
--------------------------------------------------------------------
1. Paragraph 1 is deleted. 1. Första stycket upphävs.
--------------------------------------------------------------------
2. In paragraph 2 the 2. I andra stycket utgår num-
paragraph number is deleted. reringen.
--------------------------------------------------------------------
3. Subparagraph (c) is 3. Punkten c) ersätts med följan-
replaced by the following text: de text:
--------------------------------------------------------------------
(c) the establishment of sub- c) upprättandet av underorgan
sidiary bodies, under Article enligt artikel 18 nionde stycket
18, paragraph 9, and matters och frågor som hänger samman med
relating to such establishment. upprättandet.

--------------------------------------------------------------------
Article 25 Artikel 25
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Article 35 of the 1971 Fund Artikel 35 i 1971 års fondkon-
Convention is replaced by the vention ersätts med följande text.
following text:
--------------------------------------------------------------------
Claims for compensation under Anspråk på ersättning enligt artikel
Article 4 arising from incidents 4 som följd av olyckor som har
occurring after the date of inträffat efter det att denna
entry into force of this konvention har trätt i kraft får
Convention may not be brought inte framställas mot fonden
against the Fund earlier than tidigare än 120 dagar efter dagen
the one hundred and twentieth för ikraftträdandet.
day after that date.

--------------------------------------------------------------------
Article 26 Artikel 26

--------------------------------------------------------------------
After Article 36 of the 1971 Efter artikel 36 i 1971 års
Fund Convention four new artic- fondkonvention införs fyra nya
les are inserted as follows: artiklar (artiklarna 36 bis, 36
ter, 36 quater och 36 quinquies)
enligt följande.

--------------------------------------------------------------------
Article 36 bis Artikel 36 bis

--------------------------------------------------------------------
The following transitional Följande övergångsbestämmelser
provisions shall apply in the skall gälla under den tidsperiod
period, hereinafter referred to (övergångsperioden) som börjar löpa
as the transitional period, när denna konvention träder i kraft
commencing with the the date of och som slutar när de uppsägningar
entry into force of this som anges i artikel 31 i 1992 års
Convention and ending with the ändringsprotokoll till 1971 års
date on which the denunciations fondkonvention får verkan.
provided for in Article 31 of
the 1992 Protocol to amend the
1971 Fund Convention take
effect:
--------------------------------------------------------------------
(a) In the application of a) Vid tillämpningen av artikel
paragraph 1 (a) of Article 2 of 2 första stycket a) i denna kon-
this Convention, the reference vention innefattar hänvisningen
to the 1992 Liability Convention till 1992 års ansvarighets-
shall include reference to the konvention såväl 1969 års inter-
International Convention on nationella konvention om an-
Civil Liability for Oil svarighet för skada orsakad av
Pollution Damage, 1969, either förorening genom olja - antingen i
in its original version or as dess ursprungliga version eller
amended by the Protocol thereto som den har ändrats genom 1976 års
of 1976 ( referred to in this protokoll till den (i denna
Article as "the 1969 Liability artikel kallad 1969 års ansvarig-
Convention"), and also the 1971 hetskonvention) - som 1971 års
Fund Convention. fondkonvention.
--------------------------------------------------------------------
(b) Where an incident has cau- b) Om en olycka har orsakat en
sed pollution damage within the skada genom förorening som
scope of this Convention, the omfattas av denna konvention
Fund shall pay compensation to skall fonden betala ersättning
any person suffering pollution till dem som har lidit sådan skada
damage only if, and to the endast i den utsträckning de inte
extent that, such person has har kunnat få full ersättning
been unable to obtain full and enligt 1969 års ansvarighetskon-
adequate compensation for the vention, 1971 års fondkonvention
damage under the terms of the och 1992 års an-
1969 Liability Convention, the svarighetskonvention. Såvitt avser
1971 Fund Convention and the en skada genom förorening som
1992 Liability Convention, omfattas av denna konvention och
provided that, in respect of som rör en stat som är bunden av
pollution damage within the denna konvention men inte av 1971
scope of this Convention in års fondkonvention skall fonden
respect of a Party to this Con- betala ersättning till dem som har
vention but not a Party to the lidit skada genom förorening
1971 Fund Convention, the Fund endast i den utsträckning som de
shall pay compensation to any inte skulle ha fått full ersättning
person suffering pollution dama- om staten hade varit bunden av
ge only if, and to the extent samtliga nu nämnda konventioner.
that, such person would have
been unable to obtain full and
adequate compensation had that
State been party to each of the
above-mentioned Conventions.
--------------------------------------------------------------------
(c) In the application of c) Vid tillämpning av artikel 4
Article 4 of this Convention, i denna konvention skall det
the amount to be taken into belopp som skall tas med vid
account in determining the beräkningen av det totala ersätt-
aggregate amount of compensation ningsbelopp som fonden har att
payable by the Fund shall also betala också innefatta ersätt-
include the amount of ningsbelopp som faktiskt har
compensation actually paid under betalats med stöd av 1969 års
the 1969 Liability Convention, ansvarighetskonvention och det
if any, and the amount of ersättningsbelopp som faktiskt har
compensation actually paid or betalts, eller som skall anses ha
deemed to have been paid under betalts, enligt 1971 års fond-
the 1971 Fund Convention. konvention.
--------------------------------------------------------------------
(d) Paragraph 1 of Article 9 d) Artikel 9 första stycket i
of this Convention shall also denna konvention gäller också
apply to the rights enjoyed rättigheter enligt 1969 års ansva-
under the 1969 Liability righetskonvention.
Convention.

--------------------------------------------------------------------
Article 36 ter Artikel 36 ter

--------------------------------------------------------------------
1. Subject to paragraph 4 of 1. Om inte annat följer av fjärde
this Article, the aggregate stycket i denna artikel, skall
amount of the annual contribu- det sammanlagda beloppet
tions payable in respect of årsavgifter för avgiftspliktig olja
contributing oil received in a som har tagits emot i en enskild
single Contracting State during fördragsslutande stat under ett
a calendar year shall not exceed kalenderår inte överstiga 27,5 % av
27.5 % of the total amount of det totala beloppet årsavgifter
annual contributions pursuant to enligt 1992 års ändringsprotokoll
the 1992 Protocol to amend the till 1971 års fondkonvention för
1971 Fund Convention, in respect det kalenderåret.
of that calendar year.
--------------------------------------------------------------------
2. If the application of the 2. Om tillämpningen av bestäm-
provisions in paragraphs 2 and 3 melserna i artikel 12 andra och
of article 12 would result in tredje styckena leder till att
the aggregate amount of the det sammanlagda beloppet av
contributions payable by avgifter som skall betalas av de
contributors in a single avgiftsskyldiga i en enskild för-
Contracting State in respect of dragsslutande stat för ett
a given calendar year exceeding kalenderår överstiger 27,5 % av
27.5 % of the total annual summan av årsavgifter, skall de
contributions, the contributions avgifter som skall betalas av de
payable by all contributors in avgiftsskyldiga i den staten
that State shall be reduced pro minskas proportionellt så att
rata so that their aggregate deras sammanlagda avgifter
contributions equal 27.5 % of motsvarar 27, 5 % av den totala
the total annual contributions summan av årsavgifter till fonden
to the Fund in respect of that för det året.
year.
--------------------------------------------------------------------
3. If the contributions 3. Om de avgifter som skall
payable by persons in a given betalas av de avgiftsskyldiga i
Contracting State shall be en fördragsslutande stat skall
reduced pursuant to paragraph 2 minskas enligt andra stycket i
of this Article, the denna artikel, skall de avgifter
contributions payable by persons som skall betalas av de av-
in all other Contracting States giftsskyldiga i övriga fördrags-
shall be increased pro rata so slutande stater ökas pro-
as to ensure that the total portionellt så att den totala sum-
amount of contributions payable man av avgifter som skall betalas
by all persons liable to av de som är skyldiga att betala
contribute to the Fund in avgifter till fonden för kalenderå-
respect of the calendar year in ret ifråga kommer att uppgå till
question will reach the total den summa avgifter som har
amount of contributions decided beslutats av församlingen.
by the Assembly.
--------------------------------------------------------------------
4. The provisions in 4. Bestämmelserna i första till
paragraphs 1 to 3 of this tredje styckena i denna artikel
Article shall operate until the skall tillämpas till dess att den
total quantity of contributing totala mängden avgiftspliktig olja
oil received in all Contracting som har tagits emot i de fördrags-
States in a calendar year has slutande staterna under ett
reached 750 millions tonnes or kalenderår uppgår till 750 miljoner
until a period of 5 years after ton dock längst till dess att fem
the date of entry into force of år har gått från det att detta
the said Protocol has elapsed, protokoll trädde i kraft.
whichever occurs earlier.

--------------------------------------------------------------------
Article 36 quater Artikel 36 quater

--------------------------------------------------------------------
Notwithstanding the provisions Oavsett bestämmelserna i denna
of this Convention, the konvention skall följande bestäm-
following provisions shall apply melser gälla för förvaltningen av
to the administration of the fonden under den tid då såväl 1971
Fund during the period in which års fondkonvention som denna
both the 1971 Fund Convention konvention är i kraft.
and this Convention are in
force:
--------------------------------------------------------------------
(a) The Secreteriat of the a) Det fondsekretariat, lett av
Fund, established by the 1971 direktören, vilket upprättats
Fund Convention (hereinafter enligt 1971 års fondkonvention
referred to as "the 1971 Fund"), ("1971 års fond") får också fungera
headed by the Director, may also som fondens sekretariat och
function as the Secreteriat and direktör.
the Director of the Fund.
--------------------------------------------------------------------
(b) If, in accordance with b) Om sekretariatet och direk-
suparagraph (a), the Secreteriat tören för 1971 års fond också utför
and the Director of the 1971 uppgifter enligt a) som sek-
Fund also perform the function retariat och direktör för fonden,
of Secreteriat and Director of skall fonden vid
the Fund, the Fund shall be intressekonflikter mellan 1971 års
represented, in cases of fond och fonden företrädas av
conflict of interests between ordföranden i fondens församling.
the 1971 Fund and the Fund, by
the Chairman of the Assembly of
the Fund.
--------------------------------------------------------------------
(c) The Director and the staff c) Direktören och den personal
experts appointed by him, och de experter som han har
performing their duties under utsett, skall när de fullgör sina
this Convention and the 1971 uppgifter enligt denna konvention
Fund Convention shall not be och 1971 års fondkonvention inte
regarded as contravening the anses ha brutit mot bestämmelserna
provisions of Article 30 of this i artikel 30 i denna konvention
Convention in so far as they när de fullgör sina uppgifter
discharge their duties in enlighet med denna artikel.
accordance with this Article.
--------------------------------------------------------------------
(d) The Assembly of the Fund d) Fondens församling skall
shall endeavour not to take sträva efter att inte fatta beslut
decisions which are incompatible som är oförenliga med beslut som
with decisions taken by the har fattats av församlingen för
Assembly of the 1971 Fund. If 1971 års fond. Om olika meningar
differences of opinion with uppkommer rörande gemensamma
respect to common administrative förvaltningsfrågor skall fondens
issues arise, the Assembly of församling söka nå enighet med
the Fund shall try to reach a församlingen för 1971 års fond i en
consensus with the Assembly of anda av ömsesidigt samarbete och
the 1971 Fund, in a spirit of med de båda organisationernas
mutual co-operation and with the gemensamma mål för ögonen.
common aims of both organi-
zations in mind.
--------------------------------------------------------------------
(e) The Fund may succeed to e) Fonden får träda in i de
the rights, obligations and rättigheter, skyldigheter och
assets of the 1971 Fund if the tillgångar som 1971 års fond har om
Assembly of the 1971 Fund so församlingen för 1971 års fond så
decides, in accordance with beslutar enligt artikel 44 andra
Article 44, paragraph 2, of the stycket i 1971 års fondkonvention.
1971 Fund Convention.
--------------------------------------------------------------------
(f) The Fund shall reimburse f) Fonden skall återbetala alla
to the 1971 Fund all costs and kostnader och utgifter som 1971
expenses arising from års fond har haft för administra-
administrative services tiva tjänster vilka den har utfört
performed by the 1971 Fund on för fondens räkning.
behalf of the Fund.

--------------------------------------------------------------------
Article 36 quinquies Artikel 36 quinquies

--------------------------------------------------------------------
Final clauses Slutbestämelser

--------------------------------------------------------------------
The final clauses of this Con- Slutbestämmelserna i denna kon-
vention shall be Articles 28 to vention är artiklarna 28 - 39 i
39 of the Protocol of 1992 to 1992 års ändringsprotokoll till
amend the 1971 Fund Convention. 1971 års fondkonvention. Hän-
References in this Convention to visningar i denna konvention till
Contracting States shall be fördragsslutande stater avser de
taken to mean references to the stater som är bundna av detta
Contracting States of that protokoll.
Protocol.

--------------------------------------------------------------------
Article 27 Artikel 27

--------------------------------------------------------------------
1. The 1971 Fund Convention 1. 1971 års fondkonvention och
and this Protocol shall, as be- detta protokoll skall läsas och
tween the Parties to this Proto- förstås som ett enda instrument i
col, be read and interpreted förhållandet mellan dem som är
together as one single anslutna till protokollet.
instrument.
--------------------------------------------------------------------
2. Articles 1 to 36 quinquies 2. Artiklarna 1 - 36 quinquies
of the 1971 Fund Convention as i 1971 års fondkonvention som de
amended by this Protocol shall har ändrats genom detta protokoll
be known as the International skall kallas 1992 års inter-
Convention on the Establishment nationella konvention om upp-
of an International Fund for rättandet av en internationell
Compensation for Oil Pollution fond för ersättning av skada or-
Damage, 1992 (1992 Fund Conven- sakad av förorening genom olja
tion). (1992 års fondkonvention).

--------------------------------------------------------------------
FINAL CLAUSES SLUTBESTÄMMELSER

--------------------------------------------------------------------
Article 28 Artikel 28

--------------------------------------------------------------------
Signature, ratification, accep- Undertecknande, ratifikation m.m
tance, approval and accession

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol shall be open 1. Detta protokoll står öppet för
for signature at London from 15 undertecknande i London från och
January 1993 to 14 January 1994 med den 15 januari 1993 till och
by any States which has signed med den 14 januari 1994 för alla
the 1992 Liability Convention. stater som har undertecknat 1992
års ansvarighetskonvention.
--------------------------------------------------------------------
2. Subject to paragraph 4, 2. Om inte annat följer av fjärde
this Protocol shall be ratified, stycket skall detta protokoll
accepted or approved by States ratificeras, godtas eller
which have signed it. godkännas av de stater som har
undertecknat det.
--------------------------------------------------------------------
3. Subject to paragraph 4, 3. Om inte annat följer av fjärde
this Protocol is open for stycket står detta protokoll öppet
accession by States which did för anslutning av stater som inte
not sign it. har undertecknat det.
--------------------------------------------------------------------
4. This Protocol may be rati- 4. Endast de stater som har
fied, accepted, approved or ratificerat, godtagit, godkänt
acceded to, only by States which eller anslutit sig till 1992 års
have ratified, accepted, ansvarighetskonvention får rati-
approved or acceded to the 1992 ficera, godta, godkänna eller
Liability Convention. ansluta sig till detta protokoll.
--------------------------------------------------------------------
5. Ratification, acceptance, 5. Ratifikation, godtagande,
approval or accession shall be godkännade eller anslutning verk-
effected by the deposit of a ställs genom att ett formellt in-
formal instrument to that effect strument för detta ändamål deponeras
with the Secretary-General of hos organisationens general-
the Organization. sekreterare.
--------------------------------------------------------------------
6. A State which is a Party to 6. En stat som är ansluten till
this Protocol but not a Party to detta protokoll men inte till
the 1971 Fund Convention shall 1971 års fondkonvention är bunden
be bound by the provisions of av bestämmelserna i 1971 års fond-
the 1971 Fund Convention as konvention sådan den har ändrats
amended by this Protocol in genom detta protokoll i förhållande
relation to other States Parties till de stater som också är
hereto, but shall not be bound anslutna till protokollet, men är
by the provisions of the 1971 inte bunden av bestämmelserna i
Fund Convention in relation to 1971 års fondkonvention i för-
States Parties thereto. hållande till de stater som är
bundna av den konventionen.
--------------------------------------------------------------------
7. Any instrument of ratifi- 7. Alla ratifikations-, god-
cation, acceptance, approval or tagande-, godkännade- eller an-
accession deposited after the slutningsinstrument som har depo-
entry into force of an amendment nerats efter det att någon ändring
to the 1971 Fund Convention as av 1971 års fondkonvention genom
amended by this Protocol shall detta protokoll har trätt i kraft
be deemed to apply to the Con- skall anses avse den ändrade
vention so amended, as modified konventionen, med de justeringar
by such amendment. som föranleds av den ikraftträdda
ändringen.

--------------------------------------------------------------------
Article 29 Artikel 29

--------------------------------------------------------------------
Information on contributing oil Information om avgiftspliktig
olja

--------------------------------------------------------------------
1. Before this Protocol comes 1. En stat skall innan detta
into force for a State, that protokoll träder i kraft för
State shall, when depositing an staten, när den deponerar ett
instrument referred to in instrument som avses i artikel 28
Article 28, paragraph 5, and femte stycket och därefter årligen
annually thereafter at a date to på tid som organisationens
be determined by the Secretary- generalsekreterare bestämmer,
General of the Organization, underrätta denne om namn och
communicate to him the name and adress på personer som för den
address of any person who in staten är skyldiga att betala
respect of that State would be avgifter till fonden enligt
liable to contribute to the Fund artikel 10 i 1971 års fondkonven-
pursuant to Article 10 of the tion som den har ändrats genom
1971 Fund Convention as amended detta protokoll. Staten skall
by this Protocol as well as data också lämna uppgift om de mängder
on the relevant quantities of avgiftspliktig olja som tagits
contributing oil received by any emot av någon inom den statens
such person in the territory of territorium under det närmast
that State during the preceding föregående kalenderåret.
calendar year.
--------------------------------------------------------------------
2. During the transitional pe- 2. Under övergångsperioden skall
riod, the Director shall, for direktören, för de fördragsslutande
Parties, communicate annually to staternas räkning, årligen under-
the Secretary-General of the Or- rätta organisationens general-
ganization data on quantities of sekreterare om de mängder av-
contributing oil received by giftspliktig olja som har tagits
persons liable to contribute to emot av personer som är skyldiga
the Fund pursuant to Article 10 att bidra till fonden enligt
of the 1971 Fund Convention as artikel 10 i 1971 års fond-
amended by this Protocol. konvention som den har ändrats
genom detta protokoll.
--------------------------------------------------------------------
Article 30 Artikel 30

--------------------------------------------------------------------
Entry into force Ikraftträdande

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol shall enter 1. Detta protokoll träder i
into force twelve months kraft tolv månader efter det att
following the date on which the följande förutsättningar är
following requirements are uppfyllda.
fullfilled:
--------------------------------------------------------------------
(a) at least eights States a) När minst åtta stater har
have deposited instruments of deponerat sina ratifikations-,
ratification, acceptance, godtagande, godkännande eller
approval or accession with the anslutningsinstrument och
Secretary-General of the
Organization; and
--------------------------------------------------------------------
(b) the Secretary-General of b) organisationens general-
the Organization has received sekreterare, enligt artikel 29,
information in accordance with har fått information om att de som
Article 29 that those persons är skyldiga att betala avgift till
who would be liable to följd av artikel 10 i 1971 års
contribute pursuant to Article fondkonvention som den har ändrats
10 of the 1971 Fund Convention genom detta protokoll under det
as amended by this Protocol have närmast föregående kalenderåret tog
received during the preceding emot sammanlagt minst 450
calendar year a total quantity miljoner ton avgiftspliktig olja.
of at least 450 million tons of
contributing oil.
--------------------------------------------------------------------
2. However, this Protocol 2. Detta protokoll träder dock
shall not enter into force inte i kraft förrän 1992 års an-
before the 1992 Liability svarighetskonvention har trätt i
Convention has entered into kraft.
force.
--------------------------------------------------------------------
3. For each State which 3. För de stater som rati-
ratifies, accepts, approves or ficerar, godtar, godkänner eller
accedes to this Protocol after ansluter sig till detta protokoll
the conditions in paragraph 1 efter det att villkoren i första
for entry into force have been stycket har uppfyllts, träder
met, the Protocol shall enter detta protokoll i kraft tolv måna-
into force twelve months der efter det att staten har
following the date of the deponerat vederbörligt instrument.
deposit by such State of the
appropriate instrument.
--------------------------------------------------------------------
4. Any State may, at the time 4. En stat får, när den deponerar
of the deposit of its instrument sitt ratfikations-, godtagande-,
of ratification, acceptance, godkännande- eller anslutningsin-
approval or accession in respect strument för detta protokoll, för-
of this Protocol, declare that klara att instrumentet inte skall
such instrument shall not take få verkan enligt denna artikel
effect for the purposes of this förrän den sexmånadersperiod som
Article until the end of the anges i artikel 31 har förflutit.
six-month period in Article 31.
--------------------------------------------------------------------
5. Any State which has made a 5. En stat som har avgivit en
declaration in accordance with förklaring enligt föregående stycke
the preceding paragraph may får när som helst återta den genom
withdraw it at any time by means en underrättelse till organisa-
of a notification addressed to tionens generalsekreterare. Åter-
the Secretary-General of the tagandet får verkan den dagen
Organization. Any such underrättelsen tas emot och den
withdrawal shall take effect on stat som återtar sin förklaring
the date the notification is skall anses ha deponerat sitt
received, and any State making ratifikations-, godtagande-, god-
such a withdrawal shall be kännande- eller anslutnings-
deemed to have deposited its instrument för detta protokoll
instrument of ratification, samma dag.
acceptance, approval or
accession in respect of this
Protocol on that date.
--------------------------------------------------------------------
6. Any State whic has made a 6. En stat som har avgett en
declaration under Article 13, förklaring enligt artikel 13 andra
paragraph 2, of the Protocol of stycket i 1992 års ändringspro-
1992 to amend the 1969 Liability tokoll till 1969 års ansvarighets-
Convention shall be deemed to konvention skall också anses ha
have also made a declaration avgett en förklaring enligt fjärde
under paragraph 4 of this stycket i denna artikel. Åter-
Article. Withdrawal of a tagandet av en förklaring enligt
declaration under the said den nämnda artikel 13 andra
Article 13, paragraph 2, shall stycket skall anses utgöra ett
be deemed to constitute with- återtagande också enligt femte
drawal also under paragraph 5 of stycket i denna artikel.
this Article.

--------------------------------------------------------------------
Article 31 Artikel 31

--------------------------------------------------------------------
Denunciation of 1969 and 1971 Uppsägning av 1969 och 1971 års
Conventions konventioner

--------------------------------------------------------------------
Subject to Article 30, within Om inte annat följer av artikel
six months following the date on 30 skall en stat som är bunden av
which the following requirements detta protokoll samt en stat som
are fullfilled: har deponerat sitt ratifikations-
, godtagande-, godkännande- eller
anslutningsinstrument oavsett om
detta skett enligt artikel 30
fjärde stycket eller inte, säga upp
1971 års fondkonvention och 1969
års ansvarighetskonvention, om de
är bundna av dessa, inom sex må-
nader från det att följande förut-
sättningar är uppfyllda
--------------------------------------------------------------------
(a) at least eight States have a) minst åtta stater har blivit
become Parties to this Protocol bundna av detta protokoll eller
or have deposited instruments of har deponerat sina ratifikations-
ratifications, acceptance, ap- , godtagande-, godkännande eller
proval or accession with the anslutningsinstrument hos orga-
Secretary-General of the Organi- nisationens generalsekreterare,
zation, whether or not subject oavsett om detta skett enligt
to Article 30, paragraph 4, and artikel 30 fjärde stycket eller
inte, och
--------------------------------------------------------------------
(b) the Secretary-General of the b) organisationens generalsek-
Organization has received infor- reterare har underrättats i en-
mation in accordance with Ar- lighet med artikel 29 om att de
ticle 29 that those persons who som är eller kommer att bli
are or would be liable to con- skyldiga att betala avgift till
tribute pursuant to Article 10 följd av artikel 10 i 1971 års
of the 1971 Fund Convention as fondkonvention som den har ändrats
amended by this Protocol have genom detta protokoll under det
received during the preceding närmast föregående kalenderåret har
calendar year a total quantity tagit emot sammanlagt minst 750
of at least 750 million tons of miljoner ton avgiftspliktig olja.
contributing oil;
--------------------------------------------------------------------
each Party to this Protocol En sådan uppsägning får verkan
and each State which has tolv månader efter det att den
deposited an instrument of nämnda sexmåndersperioden har för-
ratification, acceptance, flutit.
approval or accession, whether
or not subject to Article 30,
paragraph 4, shall, if party
thereto, denounce the 1971 Fund
Convention and the 1969 Liabi-
lity Convention with effect
twelve months after the expiry
of the above mentioned six-month
period.

--------------------------------------------------------------------
Article 32 Artikel 32
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Revision and amendment Revision och ändring

--------------------------------------------------------------------
1. A Conference for the pur- 1. Organisationen får samman-
pose of revising or amending the kalla en konferens för att re-
1992 Fund Convention may be con- videra eller ändra 1992 års
vened by the Organization. fondkonvention.
--------------------------------------------------------------------
2. The Organization shall con- 2. Organisationen skall samman-
vene a Conference of Contracting kalla en konferens med de för-
States for the purpose of dragsslutande staterna om minst
revising or amending the 1992 en tredjedel av de fördrags-
Fund Convention at the request slutande staterna begär det.
of not less than one third of
all Contracting States.

--------------------------------------------------------------------
Article 33 Artikel 33

--------------------------------------------------------------------
Amendment of compensation limits Ändring av begränsningsbelopp

--------------------------------------------------------------------
1. Upon the request of at 1. På begäran av minst en fjär-
least one quarter of the dedel av de fördragsslutande
Contracting States, any proposal staterna skall ett förslag till
to amend the limits of amounts ändring av ansvarsgränserna enligt
of compensation laid down in artikel 4 fjärde stycket i 1971 års
Article 4, paragraph 4, of the fondkonvention som den har ändrats
1971 Fund Convention as amended genom detta protokoll genom
by this Protocol shall be circu- generalsekreterarens försorg sändas
lated by the Secretary-General till alla medlemmar i
to all Members of the Organi- organisationen samt alla fördrags-
zation and to all Contracting slutande stater.
States.
--------------------------------------------------------------------
2. Any amendment proposed and 2. Ett förslag till ändring som
circulated as above shall be sänts enligt ovan skall senast
submitted to the Legal Committee inom sex månader från översändandet
of the Organization for con- lämnas över till organisationens
sideration at a date at least juridiska kommitté för övervägande.
six months after the date of its
circulation.
--------------------------------------------------------------------
3. All Contracting States to 3. Alla stater som är bundna av
the 1971 Fund Convention as 1971 års fondkonvention som den
amended by this Protocol, har ändrats genom detta protokoll
whether or not Members of the har rätt att delta i juridiska
Organization, shall be entitled kommitténs förhandlingar för över-
to participate in the vägande och antagande av ändringar,
proceedings of the Legal oavsett om de är medlemmar i
Committee for the consideration organisationen eller inte.
and adoption of amendments.
--------------------------------------------------------------------
4. Amendments shall be adopted 4. Ändringar antas med två tred-
by a two-thirds majority of the jedels majoritet av de för-
Contracting States present and dragsslutande stater som är närva-
voting in the Legal Committee, rande och som röstar i juridiska
expanded as provided for in kommittén, med den ökning i antalet
paragraph 3, on condition that som föranleds av tredje stycket,
at least one half of the dock under förutsättning att minst
Contracting States shall be hälften av de fördragsslutande
present at the time of voting. staterna är närvarande vid
omröstningstillfället.
--------------------------------------------------------------------
5. When acting on a proposal 5. När juridiska kommittén be-
to amend the limits, the Legal handlar ett förslag till ändring av
Committee shall take into ac- gränserna skall den ta hänsyn till
count the experience of inträffade olyckor och i synnerhet
incidents and in particular the omfattningen av de skador som
amount of damage resulting orsakats av dem och till föränd-
therefrom and changes in the ringar i penningvärdena. Kommittén
monetary values. It shall also skall också ta hänsyn till
take into account the re- förhållandet mellan de gränser som
lationship between the limits in anges i artikel 4 fjärde stycket i
Article 4, paragraph 4, of the 1971 års fondkonvention som den
1971 Fund Convention as amended har ändrats genom detta protokoll
by this Protocol and those in och de gränser som anges i artikel
Article V, paragraph 1, of the V första stycket i 1992 års inter-
International Convention on nationella konvention om an-
Civil Liability for Oil svarighet för skada orskada av
Pollution Damage, 1992. förorening genom olja.
--------------------------------------------------------------------
6 (a). No amendment of the 6 a). Ändringar i gränserna med
limits under this Article may be stöd av denna artikel får inte
considered before 15 January övervägas förrän den 15 januari 1998
1998 nor less than five years och inte heller förrän fem år
from the date of entry into förflutit från den dag en tidigare
force of a previous amendment ändring med stöd av denna artikel
under this Article. No amendment har trätt i kraft. Ändringar med
under this Article shall be con- stöd av denna artikel får inte
sidered before this Protocol has övervägas förrän detta protokoll har
entered into force. trätt i kraft.
--------------------------------------------------------------------
(b). No limit may be increased b). Ingen gräns får höjas så att
so as to exceed an amount which beloppet kommer att överstiga den
corresponds to the limit laid gräns som lagts fast i 1971 års
down in the 1971 Fund Convention fondkonvention som den har ändrats
as amended by this Protocol genom detta protokoll, ökat med
increased by six per cent per sex procent per år, inklusive den
year calculated on a compound procentuella höjningen från
basis from 15 January 1993. föregående år, räknat från den 15
januari 1993.
--------------------------------------------------------------------
(c). No limit may be increased c). Ingen gräns får höjas så att
so as to exceed an amount which den med tre gånger överstiger den
corresponds to the limit laid gräns som lagts fast i 1971 års
down in the 1971 Fund Convention fondkonvention som den har ändrats
as amended by this Protocol genom detta protokoll.
multiplied by three.
--------------------------------------------------------------------
7. Any amendment adopted in 7. En ändring som har antagits i
accordance with paragraph 4 enlighet med fjärde stycket skall
shall be notified by the Organi- av organisationen delges de för-
zation to all Contracting dragsslutande staterna. Ändringen
States. The amendment shall be skall anses godtagen när 18 månader
deemed to have been accepted at har förflutit från underrättelsen om
the end of a period of eighteen inte inom den tidsperioden minst
months after the date of en fjärdedel av de stater som var
notification, unless within that fördragsslutande stater då ändringen
period not less than one quarter antogs av juridiska kommittén har
of the States that were underrättat organisationen om att
Contracting States at the time de inte godtar ändringen. I sådant
of the adoption of the amendment fall är ändringen förkastad och får
by the Legal Committee have com- ingen verkan.
municated to the Organization
that they do not accept the
amendments in which case the
amendment is rejected and shall
have no effect.
--------------------------------------------------------------------
8. An amendment deemed to have 8. En ändring som har godtagits
been accepted in accordance with i enlighet med sjunde stycket
paragraph 7 shall enter into träder i kraft 18 månader efter det
force eighteen months after its att den godtogs.
acceptance.
--------------------------------------------------------------------
9. All Contracting States 9. Alla fördragsslutande stater
shall be bound by the amendment, är bundna av ändringen om de inte
unless they denounce this Proto- säger upp detta protokoll i enlig-
col in accordance with Article het med artikel 34 första och
34, paragraphs 1 and 2, at least andra styckena, senast sex månader
six months before the amendment innan ändringen träder i kraft. En
enters into force. Such denun- sådan uppsägning får verkan när
ciation shall take effect when ändringen träder i kraft.
the amendment enters into force.
--------------------------------------------------------------------
10. When an amendment has been 10. En stat som blir fördrags-
adopted by the Legal Committee slutande stat när juridiska kom-
but the eighteen-month period mittén har antagit en ändring men
for its acceptance has not yet innan 18-månadersperioden för dess
expired, a State which becomes a godtagande har löpt ut, blir
Contracting State during that bunden av ändringen om den träder i
period shall be bound by the kraft. En stat som blir
amendment if it enters into fördragsslutande stat efter den
force. A State which becomes a perioden blir bunden av en ändring
Contracting State after that som har godtagits i enlighet med
period shall be bound by an sjunde stycket. I de fall som
amendment which has been accep- anges i detta stycke blir en stat
ted in accordance with paragraph bunden av en ändring när den träder
7. In the cases referred to in i kraft eller när protokollet
this paragraph, a State becomes träder ikraft för den staten, om
bound by an amendment when that detta sker senare.
amendment enters into force for
that State, if later.

--------------------------------------------------------------------
Article 34 Artikel 34

--------------------------------------------------------------------
Denunciation Uppsägning

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol may be de- 1. Detta protokoll får sägas upp
nounced by any Party at any time av en fördragsslutande part när som
after the date on which it helst efter det att det trätt i
enters into force for that kraft för den parten.
Party.
--------------------------------------------------------------------
2. Denunciation shall be ef- 2. Uppsägning verkställs genom
fected by the deposit of an att ett instrument deponeras hos
instrument with the Secretary- organisationens generalsekretera-
General of the Organization. re.
--------------------------------------------------------------------
3. A denunciation shall take 3. En uppsägning får verkan tolv
effect twelve months, or such månader efter deponeringen hos
longer period as may be generalsekreteraren eller den
specified in the instrument of längre tidrymd som har angetts i
denunciation, after its deposit uppsägningsinstrumentet.
with the Secretary-General of
the Organization.
--------------------------------------------------------------------
4. Denunciation of the 1992 4. En uppsägning av 1992 års
Liability Convention shall be ansvarighetskonvention skall
deemed to be a denunciation of anses innebära uppsägning av detta
this Protocol. Such denunciation protokoll. En sådan uppsägning får
shall take effect on the date on verkan den dag då uppsägningen av
which denunciation of the Proto- 1992 års protokoll till 1969 års
col of 1992 to amend the 1969 ansvarighetskonvention får verkan
Liability Convention takes enligt artikel 16 i det
effect acccording to Article 16 protokollet.
of that Protocol.
--------------------------------------------------------------------
5. Any Contracting State to 5. En stat som är bunden av
this Protocol which has not de- detta protokoll och som inte har
nounced the 1971 Fund Convention sagt upp 1971 års fondkonvention
and the 1969 Liability och 1969 års ansvarighetskon-
Convention as required by Ar- vention enligt kraven i artikel
ticle 31 shall be deemed to have 31 skall anses ha sagt upp detta
denounced this Protocol with protokoll med verkan tolv månader
effect twelve months after the från utgången av den sexmånaderspe-
expiry of the six-month period riod som avses i den artikeln.
mentioned in that Article. As Den stat som deponerar ett
from the date on which the de- ratifikations-, godkännade-, eller
nunciations provided for in Ar- anslutningsinstrument för 1969 års
ticle 31 take effect, any Party ansvarighetskonvention och som är
to this Protocol which deposits bunden av detta protokoll skall
an instrument of ratification, från och med den dag då uppsägningar
acceptance, approval or enligt artikel 31 får verkan anses
accession to the 1969 Liability ha sagt upp detta protokoll med
Convention shall be deemed to verkan från den dag då detta
have denounced this Protocol instrument får verkan.
with effect from the date on
which such instrument takes
effect.
--------------------------------------------------------------------
6. As between the Parties to 6. Mellan dem som är bundna av
this Protocol, denunciation by detta protokoll skall en uppsägn-
any of them of the 1971 Fund ing från någon av dem av 1971 års
Convention in accordance with fondkonvention i enlighet med
Article 41 thereof shall not be artikel 41 i den konventionen
construed in any way as a denun- inte på något sätt förstås som en upp-
ciation of the 1971 Fund Con- sägning av 1971 års fondkonvention
vention as amended by this Pro- som den har ändrats genom detta
tocol. protokoll.
--------------------------------------------------------------------
7. Notwithstanding a denuncia- 7. Oavsett en uppsägning av
tion of this Protocol by a Party detta protokoll från en part i
pursuant to this Article, any enlighet med denna artikel, skall
provisions of this Protocol bestämmelserna i protokollet om
relating to the obligations to skyldigheter att betala avgifter
make contributions under Article enligt artikel 10 i 1971 års fond-
10 of the 1971 Fund Convention konvention som den har ändrats ge-
as amended by this Protocol with nom detta protokoll fortfarande
respect to an incident referred gälla för sådan olyckor som avses i
to in Article 12, Paragraph 2 artikel 12 andra stycket (b) i
(b), of that amended Convention den ändrade konventionen och som
and occurring before the har inträffat innan uppsägningen
denunciation takes effect shall träder i kraft.
continue to apply.

--------------------------------------------------------------------
Article 35 Artikel 35

--------------------------------------------------------------------
Extarordinary sessions of the Extra möten med församlingen
Assembly

--------------------------------------------------------------------
1. Any Contracting State may, 1. Inom nittio dagar från depo-
within ninety days after the de- neringen av ett uppsägningsin-
posit of an instrument of denun- strument får varje fördragsslutande
ciation the result of which it stat som anser att uppsägningen
considers will significantly in- kommer att leda till en betydande
crease the level of höjning av avgifterna för de kvar-
contributions for the remaining varande fördragsslutande staterna,
Contracting States, request the begära att direktören sammankallar
Director to convene an ett extra möte med församlingen.
extarordinary session of the As- Direktören skall kalla församlingen
sembly. The Director shall con- att sammanträda inom sextio dagar
vene the Assembly to meet not från det att han tog emot denna
later than sixty days after begäran.
receipt of the request.
--------------------------------------------------------------------
2. The Director may convene, 2. Direktören får på eget initia-
on his own initiative, an extra- tiv sammankalla församlingen till
ordinary session of the Assembly ett extra möte som skall hållas
to meet within sixty days after inom sextio dagar efter depone-
the deposit of any instrument of ringen av ett uppsägningsinstru-
denunciation, if he considers ment, om han anser att uppsäg-
that such denunciation will ningen kommer att leda till en
result in a significant increase betydande höjning av avgifterna för
in the level of contributions of de kvarvarande fördragsslutande
the remaining Contracting staterna.
States.
--------------------------------------------------------------------
3. If the Assembly at an 3. Om församlingen vid ett extra
extraordinary session convened möte som sammankallats enligt
in accordance with paragraph 1 första eller andra styckena fast-
or 2 decides that the ställer att uppsägningen kommer att
denunciation will result in a leda till en betydande höjning av
significant increase in the avgifterna för de kvarvarande
level of contributions for the fördragsslutande staterna, får var
remaining Contracting States, och en av dessa stater senast
any such State may, not later etthundratjugo dagar före den dag
than one hundred and twenty days då uppsägningen får verkan säga upp
before the date on which the detta protokoll med verkan från
denunciation takes effect, de- samma dag.
nounce this Protocol with effect
from the same date.

--------------------------------------------------------------------
Article 36 Artikel 36

--------------------------------------------------------------------
Termination Upphörande

--------------------------------------------------------------------
1. This Prootcol shall cease 1. Detta protokoll upphör att
to be in force on the date when gälla när antalet fördragsslutande
the number of Contracting States stater understiger tre.
fall below three.
--------------------------------------------------------------------
2. States which are bound by 2. Stater som är bundna av detta
this Protocol on the day before protokoll dagen innan det upphör
the date it ceases to be in att gälla skall möjliggöra för fonden
force shall enable the Fund to att utöva sina funktioner enligt
exercise its functions as 37 i detta protokoll och förblir
described under Article 37 of endast för detta ändamål bundna av
this Protocol and shall, for protokollet.
that purpose only, remain bound
by this Protocol.

--------------------------------------------------------------------
Article 37 Artikel 37

--------------------------------------------------------------------
Winding up of the Fund Avveckling av fonden

--------------------------------------------------------------------
1. If this Protocol ceases to 1. Om detta protokoll upphör att
be in force, the Fund shall gälla skall fonden dock
nevertheless:
--------------------------------------------------------------------
(a) meet its obligations in a) infria sina förpliktelser för
respect of any incident occuring de olyckor som har inträffat innan
before the Protocol ceased to be protokollet upphörde att gälla och
in force;
--------------------------------------------------------------------
(b) be entitled to exercise b) få utöva sin rätt till avgifter
its rights to contributions to i den utsträckning som dessa av-
the extent that these gifter är nödvändiga för att infria
contributions are necessary to de förpliktelser som avses i a),
meet the obligations under inklusive de förvaltningskostnader
subparagraph (a), including för fonden som är nödvändiga för detta
expenses for the administration ändamål.
of the Fund necessary for this
purpose.
--------------------------------------------------------------------
2. The Assembly shall take all 2. Församlingen skall vidta alla
appropriate measures to complete lämpliga åtgärder för att avveckla
the winding up of the Fund in- fonden, inklusive en rättvis för-
cluding the distribution in an delning av resterande tillgångar
equitable manner of any re- bland de som har betalat avgifter
maining assets among those till fonden.
persons who have contributed to
the Fund
--------------------------------------------------------------------
3. For the purpose of this Ar- 3. Fonden förblir en juridisk
ticle the Fund shall remain a person såvitt gäller bestämmelserna
legal person. i denna artikel.

--------------------------------------------------------------------
Article 38 Artikel 38

--------------------------------------------------------------------
Depositary Depositarie

--------------------------------------------------------------------
1. This Protocol and any 1. Detta protokoll och de änd-
amendments accepted under ringar som godtagits i enlighet
Article 33 shall be deposited med artikel 33 skall deponeras
with the Secretary-General of hos organisatonens general-
the Organization. sekreterare.
--------------------------------------------------------------------
2. The Secretary-General of 2. Organisationens general-
the Organization shall: sekreterare skall
--------------------------------------------------------------------
(a) inform all States which a) informera alla stater som
have signed or acceded to this har undertecknat eller anslutit
Protocol of: sig till detta protokoll om
--------------------------------------------------------------------
(i) each new signature or i) varje nytt undertecknande
deposit of an instrument eller ny deponering av instrument
together with the date thereof; samt datum för detta,
--------------------------------------------------------------------
(ii) each declaration and ii) varje förklaring och under-
notification under Article 30 rättelse med stöd av artikel 30,
including declarations and with- inklusive förklaringar och åter-
drawals deemed to have been made taganden som anses ha avgetts i
in accordance with that Article; enlighet med den artikeln,
--------------------------------------------------------------------
(iii) the date of entry into iii) dagen för ikraftträdandet av
force of this Protocol; detta protokoll,
--------------------------------------------------------------------
(iv) the date by which denun- iv) det datum då uppsägningar
ciations provided for in Article enligt artikel 31 måste göras,
31 are required to be made;
--------------------------------------------------------------------
(v) any proposal to amend v) ett förslag om ändringar av
limits of amounts of compen- gränserna för ersättningsbelopp som
sation which has been made in har gjorts i enlighet med artikel
accordance with Article 33, 33 första stycket,
paragraph 1;
--------------------------------------------------------------------
(vi) any amendment which has vi) en ändring som har antagits
been adopted in accordance with i enlighet med artikel 33 fjärde
Article 33, paragraph 4; stycket,
--------------------------------------------------------------------
(vii) any amendment deeemed to vii) en ändring som anses god-
have been accepted under Article tagen med stöd av artikel 33
33, paragraph 7, together with sjunde stycket samt den dag då
the date on which that amendment ändringen i fråga träder i kraft i
shall enter into force in enlighet med åttonde och nionde
accordance with paragraphs 8 and styckena i den artikeln,
9 of that Article;
--------------------------------------------------------------------
(viii) the deposit of any viii) deponering av uppsägnings-
instrument of denunciation of instrument som rör detta protokoll
this Protocol together with the samt dagen för deponeringen och
date of the deposit and the date den dag då uppsägningen får verkan,
on which it takes effect;
--------------------------------------------------------------------
(ix) any denunciation deemed ix) en uppsägning som anse av-
to have been made under Article given med stöd av artikel 34 femte
34, paragraph 5; stycket,
--------------------------------------------------------------------
(x) any communication called x) en underrättelse som krävs
for by any Article of this enligt någon av artiklarna i detta
Protocol; protokoll och
--------------------------------------------------------------------
(b) transmit certified true b) översända vidimerade exakta
copies of this Protocol to all kopior av detta protokoll till
Signatory States and to all alla stater som har undertecknat
States which accede to this det och till alla stater som
Protocol. ansluter sig till detta pro-
tokoll.
--------------------------------------------------------------------
3. As soon as this Protocol 3. Så snart som detta protokoll
enters into force, the text träder i kraft skall överlämnas av
shall be transmitted by the organisationens general-
Secretary-General of the sekreterare till Förenta Nationer-
Organization to the Secreteriat nas sekreteriat för registrering
of the United Nations for och publicering i enlighet med
registration and publication in artikel 102 i Förenta Nationernas
accordance with Article 102 of Stadga.
the Charter of the United
Nations.

--------------------------------------------------------------------
Article 39 Artikel 39

--------------------------------------------------------------------
Languages Språk

--------------------------------------------------------------------
This Protocol is established Detta protokoll är upprättat i
in a single original in the ett enda original på arabiska,
Arabic, Chinese, English, engelska, franska, kinesiska,
French, Russian and Spanish ryska och spanska språken, vilka
languages, each text being alla äger lika vitsord.
equally authentic.

--------------------------------------------------------------------
DONE AT LONDON, this twenty- som skedde i London den 27
seventh day of November one november 1992.
thousand nine hundred and
ninety-two.

--------------------------------------------------------------------
IN WITNESS THEREOF the Till bekräftelse härav har under-
undersigned, being duly autho- tecknade, därtill vederbörligen
rized by their Governments for befullmäktigade av sina respektive
that purpose, have signed this regeringar, undertecknat detta
Protocol. protokoll.
Departementspromemorians lagförslag

1 Förslag till Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)
dels att 9 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att 10 kap. skall ha följande lydelse,
dels att 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att 19 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i 20 kap. skall införas en ny paragraf, 15 §, av följande
lydelse,
dels att rubriken till 21 kap. skall ha följande lydelse,
dels att nuvarande 21 kap. 5 - 11 §§ skall betecknas 21 kap. 8 -
14 §§,
dels att det i 21 kap. skall införas nya bestämmelser, 5 - 7 §§, av följande
lydelse.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap. Om ansvarsbegränsning
3 §
Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande
1. en fordran på bärgarlön, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal
grundad ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,
--------------------------------------------------------------------
2. en fordran med anledning av 2. en fordran med anledning av
oljeskada som omfattas av 1 § och oljeskada som omfattas av 10 kap.
2 första stycket lagen 1 § och 2 § första stycket,
(1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss,
3. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en
nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvarighet för
atomskada,
4. en fordran med anledning av atomskada orsakad av atomfartyg,
5. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är
anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldighet står i
samband med fartygets drift eller med bärgningen, och
6. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.

10 kap. Om ansvar för oljeskada

--------------------------------------------------------------------
Inledande bestämmelser

1 § I detta kapitel avses med
olja: beständig mineralolja som
innehåller kolväte, såsom råolja,
eldningsolja, tjock dieselolja
och smörjolja,
oljeskada: dels skada som orsa-
kats av förorening genom olja från
ett fartyg och som uppkommit
utanför fartyget, dels kostnader
för förebyggande åtgärder och skada
som orsakats av sådana åtgärder,
olycka: sådan händelse eller
serie av händelser med samma ur-
sprung som orsakar en olje-
skada eller framkallar ett
allvarligt och omedelbart
förestående hot om en sådan skada,
förebyggande åtgärd: varje åtgärd
som varit skäligen påkallad för att
förhindra eller begränsa en
oljeskada genom förorening och som
har vidtagits efter det att en
olycka har inträffat,
ägare av fartyg: den som är
registrerad som fartygets ägare
eller, om registrering inte har
skett, den som äger fartyget; i
fråga om ett fartyg som ägs av en
stat och brukas av ett bolag
vilket i den staten är registrerat
som fartygets brukare skall dock
bolaget anses som ägare,
1969 års ansvarighetskonvention:
den i Bryssel den 29 november
1969 avslutade konventionen om
ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja eller denna
konvention, ändrad i London den 19
november 1976,
1992 års ansvarighetskonvention:
1969 års ansvarighetskonvention
som den har ändrats genom det i
London den 27 november 1992
avslutade ändringsprotokollet till
1969 års ansvarighetskonvention om
ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja och
konventionsstat: en stat som
har tillträtt 1992 års ansvarig-
hetskonvention.
Vid tillämpningen av bestäm-
melserna i detta kapitel skall
med fartyg jämställas varje annan
flytande anordning som kan an-
vändas till sjöss.

--------------------------------------------------------------------
2 § Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas på oljeskador som har
uppkommit i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller i en annan
konventionsstat eller dess ekono-
miska zon och som har orsakats av
ett fartyg som konstruerats eller
anpassats för att transportera
olja som last i bulk. I fråga om
fartyg som kan transportera olja
och annan last skall dock
bestämmelserna tillämpas endast när
fartyget transporterar olja som
last i bulk samt under färder som
följer på en sådan last, om det inte
visas att fartyget inte har några
rester kvar ombord från en sådan
transport av olja i bulk. Bestäm-
melserna tillämpas också på kost-
nader för förebyggande åtgärder, var
de än har vidtagits, för att
förhindra eller begränsa sådana
skador i Sverige och dess ekono-
miska zon eller i en annan kon-
ventionsstat och dess ekonomiska
zon.
Vad som i första stycket sägs om
ekonomisk zon gäller även i fall en
stat inte har upprättat en sådan
zon men i enlighet med folkrättens
regler har bestämt ett område
utanför och angränsande till
statens territorialvatten som
inte sträcker sig längre ut än 200
nautiska mil från de baslinjer
varifrån statens territorialvatten
mäts.
I fråga om kapitlets tillämplig-
het på örlogsfartyg och vissa andra
statsfartyg samt på fartyg som
inte omfattas av bestämmelserna i
första stycket gäller bestämmelserna
i 20 § .
Ersättning för åtgärder med
anledning av en oljeskada utgår
enligt detta kapitel även om skyl-
dighet att vidta åtgärderna före-
ligger enligt lag eller annan för-
fattning.
Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas utan hinder av annars
gällande regler om tillämplig lag.
Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas inte i den mån en sådan
tilllämpning skulle vara oförenlig
med Sveriges åtaganden enligt ett
internationellt fördrag.

Skadestånd

3 § En oljeskada skall ersättas av
den som vid tiden för olyckan är
fartygets ägare, även om varken
ägaren eller någon som han svarar
för är vållande till skadan. Utgörs
den olycka som orsakade skadan av
en serie av händelser vilar
ersättningsansvaret på den som var
ägare till fartyget vid den första
av dessa händelser.
Ägaren är dock fri från ansvar om
han visar att skadan
1. orsakats av en krigshandling
eller liknande handling under
väpnad konflikt, inbördeskrig eller
uppror eller av en naturhändelse
av osedvanlig karaktär, som inte
kunnat undvikas och vars följder
inte kunnat förhindras, eller
2. i sin helhet vållats av
tredje man med avsikt att orsaka
skada, eller
3. i sin helhet orsakats genom
fel eller försummelse av en svensk
eller utländsk myndighet när den
fullgör sin skyldighet att svara
för underhåll av fyrar eller andra
hjälpmedel för navigering.
Anspråk på ersättning för en oljes-
kada som omfattas av ersättnings-
bestämmelserna i detta kapitel får
göras gällande mot fartygsägaren
endast med stöd av bestämmelserna i
kapitlet.

4 § En oljeskada skall ersättas av
följande personer, om de har vållat
skadan uppsåtligen eller av grov
vårdslöshet och med insikt om att
skadan sannolikt skulle uppkomma,
a) fartygsägarens anställda eller
ställföreträdare eller fartygsbe-
sättningen,
b) en lots eller andra personer
som utför tjänster för fartyget utan
att vara medlemmar av besätt-
ningen,
c) en redare som inte är ägare,
en befraktare (hur han än beteck-
nas, inklusive den som hyrt
fartyget utan manskap) eller
andra personer som i redarens
ställe handhar fartygets drift,
d) en avsändare, avlastare,
lastmotttagare eller lastägare,
e) den som utför bärgning med
fartygsägarens samtycke eller på
order av en myndighet,
f) den som vidtar förebyggande
åtgärder och
g) anställda hos eller ställföre-
trädare för de personer som nämns i
c) - f).
Anspråk på ersättning för en oljes-
kada som omfattas av ersätt-
ningsbestämmelserna i detta kapi-
tel får göras gällande mot de i
första stycket nämnda personerna
endast med stöd av bestämmelserna i
kapitlet.

5 § Skadestånd enligt detta kapitel
betalas för personskada, sakskada
och ren förmögenhetsskada.
Ersättning för att återställa skada
på miljön är begränsad till kostnader
för åtgärder som har vidtagits eller
planeras och som är rimliga.

6 § Fartygets ägare har rätt att för
varje olycka begränsa sitt ansvar
enligt bestämmelserna i detta
kapitel till ett belopp motsva-
rande tre miljoner särskilda
dragningsrätter (SDR) för ett
fartyg vars dräktighet, beräknad
enligt 9 kap. 5 § 6, inte över-
stiger 5 000 och 420 SDR per ton
av fartygets dräktighet därutöver för
fartyg vars dräktighet överstiger 5
000. Ansvaret skall dock inte i
--------------------------------------------------------------------
något fall överstiga 59,7 miljoner En försäkring eller säkerhet som
SDR. Rätt till begränsning före- avses i första stycket skall god-
ligger inte i fråga om ränta eller kännas av regeringen eller av den
ersättning för rättegångskostnad. myndighet som regeringen bestäm-
Vad som avses med SDR anges i 22 mer.
kap. 3 §. Har ägaren fullgjort sina skyl-
Fartygets ägare har inte rätt digheter enligt första stycket,
att begränsa sitt ansvar, om han skall den myndighet som rege-
har vållat oljeskadan uppsåtligen ringen bestämmer utfärda ett
eller av grov vårdslöshet och med certifikat som visar detta. För
insikt om att skadan sannolikt ett fartyg som ägs av den svenska
skulle uppkomma. staten skall den myndighet som
regeringen bestämmer utfärda ett
7 § Rätt till ansvarsbegränsning certifikat som visar att fartyget
enligt 6 § första stycket före- ägs av den svenska staten och att
ligger endast om ägaren, dennes dess ansvar är täckt intill det an-
försäkringsgivare eller någon annansvarsbelopp som anges i 6 § första
på ägarens vägnar enligt bestämmel-stycket.
serna i detta kapitel eller Regeringen fastställer det for-
motsvarande bestämmelser i en mulär till certifikat som avses i
annan konventionsstats lag tredje stycket. Certifikatet
upprättar en begränsningsfond skall medföras ombord på fartyget.
uppgående till det ansvarsbelopp
som gäller för ägaren och det 14 § För ett utländskt fartyg som
tilläggsbelopp som fastställs anlöper eller lämnar en svensk hamn
enligt 12 kap. 4 § andra stycket. eller en tilläggsplats på svenskt
Ansvarsbeloppet skall räknas om sjöterritorium och som vid
till svenska kronor enligt tillfället transporterar mer än
bestämmelserna i 22 kap. 3 § andra 2 000 ton olja som bulklast skall
stycket. det finnas en försäkring eller en
En begränsningsfond enligt annan betryggande säkerhet som
detta kapitel skall här i landet täcker ägarens ansvar enligt bestäm-
upprättas hos den domstol där melserna i detta kapitel eller
talan om ersättning har väckts motsvarande lagstiftning i en
enligt 21 kap. 5 § eller hos en annan konventionsstat intill det
domstol där en sådan talan kan ansvarsbelopp som avses i 6 §
väckas. första stycket. Vad som nu har
I fråga om förfarandet när en be-sagts gäller inte ett fartyg som
gränsningsfond enligt bestäm- ägs av en främmande stat.
melserna i detta kapitel upprät- Fartyget skall ombord medföra
tas och om förlust i vissa fall ett certifikat som visar att en
av möjligheten att erhålla ersätt- sådan försäkring eller annan
ning för fordran som kan åberopas betryggande säkerhet som avses i
mot fonden skall bestämmelserna i första stycket finns. I fråga om
12 kap. 3 - 15 §§ tilllämpas. Be- ett fartyg som inte är registrerat
talning eller säkerhet som avses i någon konventionsstat får
i 12 kap. 4 § andra stycket får certifikat utfärdas av den myn-
dock krävas också i fråga om ränta dighet som regeringen bestämmer.
för tiden till dess att fonden Om fartyget ägs av en främmande
upprättas. Vad som sägs i 12 kap. stat, skall det ombord medföra ett
4 § fjärde stycket om verkan som certifikat som visar att fartyget
avses i 9 kap. 8 § skall i stället ägs av den staten och att dess
gälla verkan som avses i 10 § i ansvar är täckt intill det
detta kapitel. Följs inte ett ansvarsbelopp som gäller enligt 6 §
föreläggande enligt 12 kap. 4 § första stycket.
fjärde stycket, skall i ett Närmare bestämmelser om
beslut som där sägs tillkännages certifikat som avses i andra
att rätten till ansvarsbegränsning stycket meddelas av regeringen
inte längre föreligger. eller av den myndighet som
regeringen bestämmer.
8 § En begränsningsfond som avses
i detta kapitel fördelas mellan 15 § En försäkring som avses i 13
borgenärerna i förhållande till eller 14 § skall för den som är
storleken av de styrkta berättigad till ersättning medföra
fordringarna. rätt att få ut ersättningen direkt
av försäkringsgivaren.
9 § Den som innan begränsnings- Försäkringsgivaren är dock fri från
fonden har fördelats har betalat ansvar, om fartygets ägare är fri
ersättning för en oljeskada inträ- från ansvar eller om denne själv
der intill det belopp han har uppsåtligen har vållat skadan.
betalat i den skadelidandes rätt Försäkringsgivarens ansvar skall
enligt bestämmelserna i detta inte i något fall överstiga det
kapitel eller motsvarande lag- ansvarsbelopp som gäller enligt 6 §
stiftning i en annan konven- första stycket.
tionsstat. I vidare mån än som följer av
Kan fartygets ägare eller någon andra stycket kan försäkringsgiva-
annan göra sannolikt att han i ren inte till befrielse från sitt
framtiden blir skyldig att ansvar mot någon annan än ägaren
betala ersättning som han, om åberopa omständigheter som han
ersättningen hade betalats före kunnat åberopa mot ägaren.
fondens fördelning, skulle ha
kunnat kräva åter från fonden 16 § Om försäkringsgivaren inte har
enligt första stycket, kan doms- gjort något annat förbehåll, gäller
tolen bestämma att medel tills försäkringen för fartygets ägare mot
vidare skall sättas av för att han hans ansvar enligt bestämmelserna
senare skall kunna göra sin rätt i detta kapitel eller motsvarande
gällande mot fonden. lagstiftning i en annan
Har ägaren frivilligt dragit på konventionsstat.
sig utgifter eller drabbats av
förluster med anledning av före- 17 § Vad som föreskrivs i 15 och 16 §§
byggande åtgärder, har han samma om försäkring tilllämpas också i fråga
rätt till ersättning för detta frånom sådan säkerhet av annat slag som
begränsningsfonden som en annan avses i 13 eller 14 §.
skadelidande.
18 § Om ansvar för åsidosättande av
10 § Har en begränsningsfond försäkringsplikten och vissa andra
upprättats enligt 7 § och har föreskrifter i detta kapitel finns
ägaren rätt att begränsa sitt an- bestämmelser i 20 kap. 15 §.
svar, får ingen annan egendom som
tillhör ägaren tas i anspråk för attOm laga domstol m.m.
tillgodose ett krav på ersättning
som kan göras gällande mot fonden. 19 § Om laga domstol och om
Har i ett fall som avses i verkställighet av domar i mål om
första stycket egendom som tillhör ersättning för oljeskador finns
ägaren blivit föremål för kvarstad bestämmelser i 21 kap. 5 - 7 §§.
eller annan säkerhetsåtgärd med
anledning av krav på ersättning Övriga bestämmelser
som kan göras gällande mot be-
gränsningsfonden, skall den 20 § Bestämmelserna i detta
beviljade åtgärden hävas. Har ägarenkapitel gäller inte för en oljeska-
ställt säkerhet för att undvika en da som orsakats av ett örlogs-
sådan åtgärd, skall säkerheten åter-fartyg eller av ett annat fartyg
ställas till honom. som vid tiden för olyckan ägs eller
Om en begränsningsfond har brukas av en stat och som används
upprättats i en annan konven- uteslutande för statsändamål och
tionsstat, skall första och andra inte för affärsdrift. Har ett sådant
styckena gälla endast om den fartyg orsakat en oljeskada i
skadelidande har rätt att föra Sverige eller dess ekonomiska zon
talan vid den domstol eller eller har förebyggande åtgärder vid-
myndighet som förvaltar fonden tagits för att förhindra eller be-
och har möjlighet att av fondens gränsa en sådan skada i Sverige
medel få ut vad som svarar mot eller dess ekonomiska zon skall
hans fordran. dock bestämmelserna i 1 §, 2 § fjärde
stycket, 3 - 6 §§, 19 kap. 1 § första
11 § Om preskription av fordran stycket 9 och 21 kap. 5 §
på ersättning för en olje- tillämpas.
skada finns bestämmelser i 19 Har ett fartyg som inte om-
kap. 1 §. fattas av bestämmelserna i 2 §
första stycket orsakat en oljeska-
12 § Om rätt till ersättning från da i Sverige eller dess ekonomis-
1992 års internationella oljeska- ka zon eller har förebyggande
defond finns bestämmelser i lagen åtgärder vidtagits för att förhindra
(1973:1199) om ersättning från den eller begränsa en sådan skada i
internationella oljeskadefonden. Sverige eller dess ekonomiska
zon, tilllämpas bestämmelserna i 1
Försäkring §, 2 § fjärde och sjätte styckena, 3
och 5 §§, 19 kap. 1 § första stycket
13 § Ägaren av ett svenskt fartyg 9 och 21 kap. 5 §. I fråga om äga-
som transporterar mer än 2 000 rens rätt att begränsa sitt ansvar
ton olja som bulklast, skall ta gäller i sådant fall bestämmelserna
och vidmakthålla försäkring eller i 9 kap.
ställa annan betryggande säkerhet
för att täcka sitt ansvar enligt
bestämmelserna i detta kapitel
eller mot-
svarande lagstiftning i en annan
konventionsstat intill det an-
svarsbelopp som anges i 6 § första
stycket. Staten har dock inte en
sådan skyldighet.

12 kap. Om begränsningsfond och begränsningsmål

1 §
Bestämmelserna i detta kapitel gäller begränsningsfond som upprättas enligt 9
kap. 7 § (globalfond).
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 - 15 §§ Bestämmelserna i 3 - 15 §§
tillämpas också i vissa delar i tillämpas också i vissa delar i
fråga om begränsningsfond som fråga om begränsningsfond som
upprättas enligt 6 § lagen upprättas enligt 10 kap. 7 §.
(1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss.

19 kap. Om preskription av vissa fordringar

1 §
Följande fordringar upphör, vare sig ansvarigheten för dem är begränsad eller
obegränsad, om talan inte väcks i laga ordning i fråga om
1. fordran på bärgarlön: inom två år från det bärgningsföretaget slutfördes,
2. fordran på andel i bärgarlön enligt 16 kap. 6 § andra stycket: inom ett år
från det vederbörande av redaren fått underrättelse om bärgarlönens och andelens
storlek,
3. fordran på ersättning för sammanstötning: inom två år från den dag skadan
inträffade,
4. fordran på belopp som någon betalat utöver vad som belöper på honom enligt
8 kap. 1 §: inom ett år från det beloppet betalades,
5. fordran på ersättning på grund av att gods har skadats, gått förlorat eller
försenats vid befordran eller på grund av att det i konossement har lämnats
oriktiga eller ofullständiga uppgifter: inom ett år från det godset lämnades ut
eller skulle ha lämnats ut,
6. fordran på ersättning för personskada eller försening vid passage-
rarbefordran: inom två år från ilandstigningen eller, om passageraren avlidit
under befordringen, från den dag ilandstigning skulle ha ägt rum, eller, om
passageraren avlidit efter ilandstigningen, inom två år från dödsfallet men inte
senare än tre år från ilandstigningen,
7. fordran på ersättning på grund av att resgods har skadats, gått förlorat
eller försenats vid befordran: inom två år från det godset fördes i land eller,
om det har gått förlorat, skulle ha förts i land,
8. fordran på bidrag till gemensamt haveri eller en annan kostnad som skall
fördelas enligt samma grund (13 kap. 15 § tredje stycket, 14 kap. 40 § och
17 kap. 6 §): inom ett år från den dag dispaschen vann laga kraft.
--------------------------------------------------------------------
9. fordran på ersättning för en
oljeskada enligt bestämmelserna i
10 kap.: inom tre år från den då dag
skadan uppkom, dock att talan
inte i något fall får väckas efter
det att sex år har gått från dagen
för den olycka som orsakade skadan
eller, om olyckan utgjordes av en
serie av händelser, från dagen för
den första av dessa.
Svarar gäldenären i andra fall än som avses i första stycket för ersättning
eller för någon annan fordran med begränsning av redareansvaret eller endast med
inlastat gods upphör fordringen, om talan inte väcks i laga ordning, i fråga om
en fordran på ersättning inom två år från den dag skadan inträffade och i fråga
om någon annan fordran inom ett år efter det att fordringen förföll till be-
talning. Om borgenären har rätt att för fordringen hålla sig även till redare,
lastägare eller någon annan utan att begränsning av ansvarigheten äger rum,
gäller en sådan rätt under samma tid som för en fordran i allmänhet.
Har en fordran som avses i första eller andra stycket kommit under behandling
av dispaschör, anses talan om fordringen väckt.
Den som infriat en fordran som avses i första stycket 5 får väcka återkrav mot
tredje man efter utgången av den där angivna tiden. En sådan talan får dock inte
väckas senare än ett år från den dag huvudanspråket infriades eller talan
väcktes om det.
Ett avtal om förlängning av preskriptionstid som avses i denna paragraf är
giltigt endast om det har ingåtts efter fordringens tillkomst och har inte
verkan för längre tid än tre år åt gången, räknat från dagen för avtalet.
Preskriptionstiden får dock inte i något fall genom avtal förlängas med samman-
lagt mer än tio år eller, i fall som avses i första stycket 6 eller 7, med mer
än tre år från det ilandstigning eller ilandföring har ägt rum eller skulle ha
ägt rum. I 13 kap. 4 § första stycket och 14 kap. 2 § andra stycket finns
föreskrifter om ogiltighet av avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i
första stycket 5 och fjärde stycket. I 15 kap. 29 § andra stycket finns före-
skrifter om ogiltighet av avtalsvillkor som inskränker en passagerares
rättigheter enligt första stycket 6 och 7.
Frågor om preskription av en fordran som avses i denna paragraf bedöms här i
landet enligt svensk lag även om utländsk lag i övrigt är tillämplig på
rättsförhållandet.

20 kap. Straffbestämmelser

--------------------------------------------------------------------
15 § En fartygsägare som upp-
såtligen eller av oaktsamhet åsido-
sätter vad som sägs i 10 kap. om
försäkringsplikt eller skyldighet
att ställa säkerhet för ansvar för en
oljeskada, döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Till samma straff döms en redare
som låter använda ett fartyg för
sjöfart, trots att han insett
eller bort inse att i 10 kap.
föreskriven försäkringsplikt eller
skyldighet att ställa säkerhet inte
har fullgjorts. På samma sätt som
redaren straffas den som handhar
fartygets drift i redarens ställe
samt befälhavaren.
Medförs inte ett i 10 kap. 13
eller 14 § förskrivet certifikat
ombord på ett fartyg, när det
används för sjöfart, döms befälhavaren
till böter.

21 kap. Om laga domstol och rättegång i sjörättsmål m.m.

--------------------------------------------------------------------
5 § Talan om ersättning för en
oljeskada enligt 10 kap. får väckas
i Sverige endast om oljeskadan
har uppkommit i Sverige eller
dess ekonomiska zon eller om före-
byggande åtgärder har vidtagits för
att förhindra eller begränsa en
sådan skada i Sverige eller dess
ekonomiska zon.
Är en svensk domstol behörig
enligt första stycket, får även
talan om ersättning för annan
oljeskada som orsakats av samma
olycka prövas här.
Talan enligt första eller andra
stycket väcks vid den sjörättsdom-
stol som är närmast den ort där
skadan uppkom.
Har talan om ersättning för
skador som har uppkommit på grund
av samma olycka väckts vid flera
domstolar, skall regeringen
bestämma att en av dessa domstolar
skall handlägga samtliga mål.
Har en begränsningsfond upp-
rättats här i landet enligt 10 kap.
7 §, prövar den domstol vid vilken
fonden har upprättats frågor om
ansvarighetsbeloppets fördelning
mellan de ersättningsberättigade.
Denna prövning görs i begränsningsmål
som avses i 12 kap.

6 § Har en dom i ett mål om ersätt-
ning för oljeskada meddelats i en
annan stat som har tillträtt den i
10 kap. angivna 1992 års
ansvarighetskonvention och är
domstolarna i den staten behöriga
att pröva den tvist som domen
gäller, skall domen, när den har
vunnit laga kraft och kan verk-
ställas i den stat där den har
meddelats, på ansökan verkställas i
Sverige utan att en ny prövning
sker av den sak som avgjorts i
domen, i den mån inte annat följer
av vad som sägs i 10 kap. 10 §
eller 5 § femte stycket i detta
kapitel. Detta medför inte skyl-
dighet att verkställa en utländsk
dom, om det ansvarsbelopp som
gäller för fartygets ägare därmed
skulle överskridas.
Ansökan om verkställighet görs hos
Svea hovrätt. Till ansökan skall
fogas
1. domen i original eller i en
kopia som bestyrkts av en myndig-
het,
2. en förklaring av en behörig
myndighet i den stat där domen
meddelats att domen avser ersätt-
ning enligt den i 10 kap. angivna
1992 års ansvarighetskonvention
samt att den har vunnit laga
kraft och kan verkställas i den
staten.
Handlingarna skall vara försedda
med bevis om utfärdarens behörig-
het. Beviset skall vara utställt
av en svensk beskickning eller
konsul eller av chefen för
justitieförvaltningen i den stat
där domen har meddelats. Är en
handling i ärendet skriven på ett
annat främmande språk än danska
eller norska skall handlingen
åtföljas av en översättning till
svenska. Översättningen skall vara
bestyrkt av en diplomatisk eller
konsulär tjänsteman eller av svensk
notarius publicus.
En ansökan om verkställighet får
inte bifallas utan att motparten
haft tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Bifalls ansökan verkställs domen
på samma sätt som en svensk doms-
tols laga kraft ägande dom, om
inte hovrättens beslut överklagas
och Högsta domstolen bestämmer
annat.

7 § Har i enlighet med bestämmel-
serna i den i 10 kap. angivna
1992 års ansvarighetskonvention
en begränsningsfond upprättats i
en annan stat som har tillträtt
den konventionen enligt lagen i
den staten och har en ägare eller
försäkringsgivare mot vilken talan
om ersättning enligt 10 kap. väckts
vid en svensk domstol rätt att
begränsa sitt ansvar, skall
domstolen i dom i mål om ersättning
bestämma att domen får verkställas
endast efter prövning i den främ-
mande staten av frågor om fondens
fördelning och enligt den statens
lag.

----------------

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1973:1198)
om ansvarighet för oljeskada till sjöss skall upphöra att gälla.
2. Så länge den i 10 kap. angivna 1969 års ansvarighetskonvention är i kraft
för Sverige skall dock följande gälla.
a) I fråga om ett fartyg som är registrerat i en främmande stat som är bunden
av 1969 års ansvarighetskonvention men inte av den i 10 kap. angivna 1992 års
ansvarighetskonvention skall lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss
fortsätta att tillämpas i stället för denna lag.
b) I fråga om ett fartyg som är registrerat i Sverige eller i en främmande
stat som är bunden av 1992 års ansvarighetskonvention skall lagen om ansvarighet
för oljeskada till sjöss fortsätta att tillämpas. Om oljeskadan inte till fullo
har kunnat ersättas enligt den lagen eller enligt lagen (1973:1199) om ersätt-
ning från den internationella oljeskadefonden, skall denna lag tillämpas. Därvid
skall begränsningsbeloppet i 10 kap. 6 § första stycket minskas med vad som har
kunnat betalas enligt lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss samt
ansvarsbeloppet i 10 kap. 7 § första stycket minskas med vad som har kunnat
betalas enligt 5 § första stycket lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
c) Vad som sägs i b) gäller också i fråga om ett fartyg som är registrerat i
en främmande stat som inte är bunden av vare sig 1969 års ansvarighetskonvention
eller av 1992 års ansvarighetskonvention.
3. När enligt 2 lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas skall
9 kap. 3 § 2 och 12 kap. 1 § andra stycket sjölagen gälla i sina äldre lydelser.

2 Förslag till Lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden att 1 - 6 §§ skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i artiklarna 1 - Bestämmelserna i artiklarna 1 -
13 av den i Bryssel den 18 de- 13 av den i Bryssel den 18 de-
cember 1971 avslutade konven- cember 1971 avslutade konven-
tionen om upprättandet av en tionen om upprättandet av en
internationell fond för ersättning internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening av skada orsakad av förorening
genom olja i dess lydelse enligt genom olja med de ändringar som
det i London den 19 november har gjorts genom det i London den
1976 antagna ändringsprotokollet 27 november 1992 avslutade
skall till den del de ej ändringsprotokollet till konven-
uteslutande reglerar de fördrags- tionen samt den i ändringsproto-
slutande staternas inbördes för- kollet genom artikel 26 införda
pliktelser och med iakttagande artikeln 36 ter till 1971 års kon-
av vad som föreskrivs i det vention skall, till den del de
följande gälla som svensk lag. inte uteslutande reglerar de för-
dragsslutande staternas inbördes
förpliktelser och med iakttagande
av vad som föreskrivs i det följan-
de, i originaltexternas lydelse
gälla som svensk lag. Originaltex-
terna skall ha samma giltighet.
--------------------------------------------------------------------
Konventionen har i angivna Konventionen finns i dess
delar den lydelse som härvid engelska och franska originaltex-
fogad bilaga utvisar. ter i angivna delar tillsammans
med en svensk översättning som
bilaga 1 till denna lag och änd-
ringsprotokollet finns i dess
engelska originaltext i angivna
delar tillsammans med en svensk
översättning som bilaga 2 till
denna lag.
--------------------------------------------------------------------
Med fartygets dräktighet i
artikel 1:5 i konventionen avses
dess dräktighet beräknad enligt
reglerna i kungörelsen (1954:550)
angående skeppsmätning.

2 §
--------------------------------------------------------------------
Belopp som fonden betalat i Ett belopp som 1992 års interna-
ersättning enligt artikel 4 eller tionella oljeskadefond har
som gottgörelse enligt artikel 5 betalat i ersättning enligt
får fonden återkräva av person som artikel 4 får fonden kräva åter av
avses i 4 § fjärde stycket lagen en person som anges i 10 kap. 4 §
(1973:1198) om ansvarighet för sjölagen (1994:1009) endast under
oljeskada till sjöss endast under de förutsättningar som anges där. I
de förutsättningar som anges i övrigt får fonden återkräva ett
nämnda lagrum. I övrigt får fonden sålunda utbetalat belopp av någon
återkräva sålunda utgivet belopp avannan än fartygsägaren eller dennes
någon annan än fartygsägaren eller garant endast i den utsträckning
dennes garant endast i den ut- som följer av 25 § första stycket
sträckning som följer av 25 § förstalagen (1927:77) om försäkrings-
stycket lagen (1927:77) om avtal.
försäkringsavtal.

3 §
--------------------------------------------------------------------
Talan om ersättning för skada Talan om ersättning för en skada
genom förorening, som enligt genom förorening, som enligt
artikel 7 första eller tredje artikel 7 första eller tredje
stycket får upptagas i Sverige, stycket får tas upp i Sverige,
väckes vid domstol som enligt 18 § väcks vid den domstol som enligt
lagen (1973:1198) om ansvarighet 21 kap. 5 § sjölagen är behörig att
för oljesskada sjöss är behörig upp-ta upp en talan mot fartygets
taga talan mot fartygets ägare i ägare i anledning av samma olycka.
anledning av samma olycka.

4 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om underrättelse som I fråga om underrättelser som
avses i artikel 7 sjätte stycket avses i artikel 7 sjätte stycket
skall bestämmelserna i 14 kap. 12 skall bestämmelserna i 14 kap. 12
och 13 §§ rättegångsbalken angåendeoch 13 §§ rättegångsbalken om kun-
kungörande av rättegång äga görande av rättegång tillämpas.
motsvarande tillämpning.

5 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om verkställighet enligt I fråga om verkställighet enligt
artikel 8 av dom i mål om ersätt- artikel 8 av dom i mål om ersätt-
ning för skada genom förorening ning för en skada genom förorening
äger 19 § lagen (1973:1198) om tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.
ansvarighet för oljeskada till
sjöss motsvarande tillämpning.

6 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om artiklarna 4, 5, 11 I fråga om artiklarna 4 och 12
och 12 skall de i beräkningsen- avses med beräkningsenheter de av
heter angivna beloppen gälla. Internationella valutafonden
använda särskilda dragningsrätterna
(SDR).

_______________________

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Så länge 1971 års fondkonvention är i kraft för Sverige skall dock lagen i
sin äldre lydelse fortsätta att tillämpas. Om oljeskadan inte till fullo har
kunnat ersättas enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till
sjöss, enligt denna lag i dess äldre lydelse eller enligt 10 kap. sjölagen
(1994:1009) skall denna lag tillämpas. Därvid skall
a) hänvisningen i artikel 2 första stycket a) till 1992 års ansvarighets-
konvention anses innefatta även 1969 års internationella konvention om ansvarig-
het för skada orsakad av förorening genom olja och 1971 års fondkonvention, samt
b) det belopp som enligt artikel 4 skall tas med vid beräkningen av det
ersättningsbelopp som 1992 års oljeskadefond har att betala innefatta också
ersättningsbelopp som har betalats enligt lagen om ansvarighet för oljeskada
till sjöss och som har kunnat betalas enligt denna lag i dess äldre lydelse.

Bilaga 1

Artiklarna 1 -13 av den internationella konventionen om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.

Bilaga 1 har samma lydelse som bilagan till SFS 1973:1199 ändrad genom SFS
1978:135, 1991:1522, 1992:151, 1993:153 och 1994:107.

Bilaga 2

Artiklarna 1 - 15 och 26 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 2 har den lydelse som framgår av bilaga 2 till denna promemoria.

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande
mottagande av olja

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande
mottagande av olja skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
--------------------------------------------------------------------
Den som under visst kalenderår Den som under ett visst kalen-
i svensk hamn eller i Sverige derår i en svensk hamn eller i en
belägen anläggning har mottagit i Sverige belägen anläggning har
sammanlagt mer än 150 000 ton tagit emot sammanlagt mer än 150
olja som har transporterats 000 ton olja som har transporte-
sjöledes till hamnen eller rats sjöledes till hamnen eller
anläggningen skall senast den 1 anläggningen skall senast den 1
mars påföljande år lämna mars året därpå lämna Sjöfartsverket
sjöfartsverket uppgift om den uppgifter om den oljemängd som han
oljemängd som han har mottagit. har tagit emot.
--------------------------------------------------------------------
Med olja som har trans- Med olja som har transporterats
porterats sjöledes till sjöledes till anläggningen jämställs
anläggningen jämställes olja som olja som har transporterats till
har transporterats till anläggningen från utlandet på annat
anläggningen från utlandet på annatsätt än sjöledes, om oljan
sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för
dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har
sjötransport och ej därefter har tagits emot i en hamn eller i en
mottagits i hamn eller anläggning anläggning belägen i en stat som
belägen i stat som har tillträtt har tillträtt den i Bryssel den 18
den i Bryssel den 18 december december 1971 avslutade kon-
1971 avslutade konventionen om ventionen om upprättandet av en
upprättandet av en internationell internationell fond för ersättning
fond för ersättning av skada av skada orsakad av förorening ge-
orsakad av förorening genom olja. nom olja eller som har tillträtt
1992 års ändringsprotokoll till
1971 års konvention om upprättandet
av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja.

__________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga
____________________________________________________________
Immunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande överenskommelse
_________________________________________
Internationella organ Fysiska personer
___________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------------------
18 Internationella _ _ _ Konvention den 18 de-
oljeskadefonden och cember 1971 om upp-
1992 års internatio- rättandet av en
nella oljeskadefond internationell fond
för ersättning av
skador orsakade av
förorening genom olja
samt det den 27
november 1992 av-
slutade ändringsproto-
kollet till 1971 års
konvention om upprät-
tandet av en inter-
nationell fond för
ersättning av skador
orsakade av förorening
genom olja.

_________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5 Förslag till Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vatten-
förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg att 7 kap. 6 § och 10 kap. 8 § skall ha följande
lydelse.
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. Särskilda åtgärder mot vattenförorening

6 §
--------------------------------------------------------------------
Har beträffande ett visst Har beträffande ett visst fartyg
fartyg inte fullgjorts vad som inte fullgjorts vad som föreskrivs
föreskrivs om försäkringsskyldighetom försäkringsskyldighet eller
eller skyldighet att ställa skyldighet att ställa säkerhet
säkerhet i lagen (1973:1198) om enligt 10 kap. sjölagen
ansvarighet för oljeskada till (1994:1009), får Sjöfartsverket och
sjöss, får sjöfartsverket och annanannan myndighet som regeringen
myndighet som regeringen utser utser meddela
meddela
1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en
tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,
2. i fråga om ett svenskt fartyg förbud mot fartygets vidare avresa.

10 kap. Ansvar m.m.

8 §
--------------------------------------------------------------------
Mål om ansvar för brott som Mål om ansvar för brott som avses
avses i denna lag eller om i denna lag eller om ersättning för
ersättning för åtgärder som verk- åtgärder som verkställts enligt 7
ställts enligt 7 kap. 9 § handläggskap. 9 § handläggs av tingsrätt som
av tingsrätt som är behörig domstolär behörig domstol enligt rätte-
enligt rättegångsbalken eller gångsbalken eller enligt 21 kap.
enligt 21 kap. 1, 2 och 5 §§ 1, 2 och 8 §§ sjölagen (1994:1009).
sjölagen (1994:1009).

------------------

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. När lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas
skall 7 kap. 6 § gälla i sin äldre lydelse.

6 Förslag till Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Härigenom föreskrivs att 30 § mönstringslagen (1983:929) skall ha följande
lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §
--------------------------------------------------------------------
I mål om ansvar för brott enligt I mål om ansvar för brott enligt
denna lag skall 21 kap. 1 och 5 §§ denna lag skall 21 kap. 1 och 8 §§
sjölagen (1994:1009) tilllämpas. sjölagen (1994:1009) tillämpas.

_________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

7. Förslag till Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 7 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha
följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. Ansvarsbestämmesler

7 §
--------------------------------------------------------------------
Mål om ansvar och förverkande Mål om ansvar och förverkande
enligt denna lag eller enligt enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats med
med stöd av lagen handläggs av stöd av lagen handläggs av domstol
domstol som är behörig enligt be- som är behörig enligt bestämmelserna
stämmelserna i 21 kap. 1 och 5 §§ i 21 kap. 1 och 8 §§ sjölagen
sjölagen (1994:1009). (1994:1009).

________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förteckning över remissinstanser

Efter remiss har yttranden över departementspromemorian (Ds 1994:120) Ändrade
regler om ansvarigheten för oljeskador till sjöss avgetts av Svea hovrätt,
Göteborgs tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Justitiekanslern, Kommerskollegium,
Kustbevakningen, Statens Räddningsverk, Sjöfartsverket, Finansinspektionen,
Fiskeriverket, Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Läns-
styrelsen i Göteborgs och Bohus län, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
rättsvetenskapliga institutionen, Svenska sjörättsföreningen, Sveriges Advo-
katsamfund, Sveriges Industriförbund och Sveriges Redareförening.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har till sitt yttrande fogat ett
yttrande från Göteborgs kommunstyrelse.
Sjöassuradörernas förening, Svenska kommunförbundet, Svenska Petroleum
Institutet och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, som har beretts tillfälle
att avge yttrande, har avstått från detta.

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)
dels att nuvarande 21 kap. 5 - 11 §§ skall betecknas 21 kap. 8 - 14 §§,
dels att 7 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap., 12 kap. 1 §, 19 kap. 1 § samt
rubriken till 21 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas nya bestämmelser, 20 kap. 15 § och 21 kap. 5 - 7
§§, av följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar

1 §Redaren är ansvarig för skada som befälhavaren, en medlem av besättningen
eller en lots orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Redaren är också
ansvarig, om skada vållas av någon annan, när denne på redarens eller
befälhavarens uppdrag utför arbete i fartygets tjänst.
Skadestånd enligt första stycket som redaren har betalat har han rätt att
kräva tillbaka av den som vållat skadan.
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelser om inskränkning av Särskilda bestämmelser om ansvar
en redares ansvarighet finns i 9 och om inskränkning av en redares
och 13 - 15 kap. ansvar finns i 9, 10 och 13 - 15
kap.

9 kap. Om ansvarsbegränsning

3 §Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande
1. en fordran på bärgarlön, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad
ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,
--------------------------------------------------------------------
2. en fordran med anledning av 2. en fordran med anledning av
oljeskada som omfattas av 1 § och oljeskada som omfattas av 10 kap.
2 § första stycket lagen 1 § och 2 § första stycket,
(1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss,
3. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en nationell
lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvarighet för atomskada,
4. en fordran med anledning av atomskada orsakad av atomfartyg,
5. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är
anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldighet står i
samband med fartygets drift eller med bärgningen, och
6. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.
10 kap. Om ansvar för oljeskada

--------------------------------------------------------------------
Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § Om oljeskada finns särskilda 1 § I detta kapitel avses med
bestämmelser i lagen (1973:1198) olja: beständig mineralolja som
om ansvarighet för oljeskada till innehåller kolväte, såsom råolja,
sjöss. eldningsolja, tjock dieselolja
och smörjolja,
oljeskada: dels skada som orsa-
kats av förorening genom olja från
ett fartyg och som uppkommit
utanför fartyget, i fråga om för-
sämring av miljön, förutom utebliven
vinst, dock endast kostnader för
återställnings-åtgärder som har
vidtagits eller planeras och som
är rimliga, dels kostnader för före-
byggande åtgärder och skada som
orsakats av sådana åtgärder,
olycka: sådan händelse eller
serie av händelser med samma ur-
sprung som orsakar en oljeskada
eller framkallar ett allvarligt
och omedelbart förestående hot om
en sådan skada,
förebyggande åtgärd: varje åtgärd
som varit skäligen påkallad för att
förhindra eller begränsa en
oljeskada genom förorening och som
har vidtagits efter det att en
olycka har inträffat,
ägare av fartyg: den som är
registrerad som fartygets ägare
eller, om registrering inte har
skett, den som äger fartyget; i
fråga om ett fartyg som ägs av en
stat och brukas av ett bolag
vilket i den staten är registrerat
som fartygets brukare skall dock
bolaget anses som ägare,
1969 års ansvarighetskonvention:
den i Bryssel den 29 november
1969 avslutade konventionen om
ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja eller denna
konvention, ändrad i London den 19
november 1976,
1992 års ansvarighetskonvention:
1969 års ansvarighetskonvention
som den har ändrats genom det i
London den 27 november 1992
avslutade ändringsprotokollet till
1969 års ansvarighetskonvention om
ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja, och
konventionsstat: en stat som
har tillträtt 1992 års ansvarig-
hetskonvention.
Vid tillämpningen av bestäm-
melserna i detta kapitel skall
med fartyg jämställas varje annan
flytande anordning som används
till sjöss.

--------------------------------------------------------------------
Tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas på oljeskador som har
uppkommit i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller i en annan
konventionsstat eller dess
ekonomiska zon och som har
orsakats av ett fartyg som
konstruerats eller anpassats för
att transportera olja som
bulklast. I fråga om fartyg som
kan transportera olja och annan
last skall dock bestämmelserna
tillämpas endast när fartyget
transporterar olja som bulklast
samt under resor som följer på en
sådan last, om det inte visas att
fartyget inte har några rester
kvar ombord från en sådan transport
av olja som bulklast. Bestäm-
melserna tillämpas också på kost-
nader för förebyggande åtgärder, var
de än har vidtagits, för att
förhindra eller begränsa sådana
skador i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller i en annan
konventionsstat eller dess ekono-
miska zon.
Vad som i första stycket sägs om
ekonomisk zon gäller även i fall en
stat inte har upprättat en sådan
zon men i enlighet med folkrättens
regler har bestämt ett område
utanför och angränsande till
statens territorialvatten som
inte sträcker sig längre ut än 200
nautiska mil från de baslinjer
varifrån statens territorialvatten
mäts.
I fråga om kapitlets tillämplig-
het på örlogsfartyg och vissa andra
statsfartyg samt på fartyg som
inte omfattas av bestämmelserna i
första stycket gäller bestämmelserna
i 19 § .
Ersättning för åtgärder med
anledning av en oljeskada skall
betalas enligt detta kapitel även
om det finns skyldighet att vidta
åtgärderna enligt lag eller annan
författning.
Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas trots annars gällande
regler om tillämplig lag.
Bestämmelserna i detta kapitel
tillämpas inte i den utsträckning
en sådan tilllämpning skulle vara
oförenlig med Sveriges åtaganden
enligt ett internationellt
fördrag.

Skadestånd

Ansvaret för en oljeskada

3 § En oljeskada skall ersättas av
fartygets ägare, även om varken
ägaren eller någon som han svarar
för är vållande till skadan. Utgörs
den olycka som orsakade skadan av
en serie av händelser vilar
ersättningsansvaret på den som var
ägare till fartyget vid den första
av dessa händelser.
Ägaren är dock fri från ansvar om
han visar att skadan
1. orsakats av en krigshandling
eller liknande handling under
väpnad konflikt, inbördeskrig eller
uppror eller av en naturhändelse
av osedvanlig karaktär som inte
kunnat undvikas och vars följder
inte kunnat förhindras, eller
2. i sin helhet vållats av
tredje man med avsikt att orsaka
skada, eller
3. i sin helhet orsakats genom
fel eller försummelse av en svensk
eller utländsk myndighet när den
fullgör sin skyldighet att svara
för underhåll av fyrar eller andra
hjälpmedel för navigering.

4 § Anspråk på ersättning för en
oljeskada som omfattas av ersätt-
ningsbestämmelserna i detta
kapitel får göras gällande mot
fartygsägaren endast med stöd av
bestämmelserna i kapitlet.
Anspråk som avses i första
stycket får göras gällande mot
följande personer endast om den
mot vilken anspråket riktas har
vållat skadan uppsåtligen eller av
grov vårdslöshet och med insikt om
att sådan skada sannolikt skulle
uppkomma:
a) fartygsägarens anställda eller
ställföreträdare eller besättnings-
medlemmar,
b) en lots eller andra personer
som utför tjänster för fartyget utan
att vara medlemmar av
besättningen,
c) en redare som inte är ägare,
en befraktare eller andra per-
soner som i redarens ställe
handhar fartygets drift,
d) en avsändare, avlastare,
lastmottagare eller lastägare,
e) den som utför bärgning med
fartygsägarens, redarens eller
befälhavarens samtycke eller på
order av en myndighet,
f) den som vidtar förebyggande
åtgärder, eller
g) anställda hos eller ställföre-
trädare för de personer som nämns i
b - f.
Vad som har betalats i
ersättning för en oljeskada enligt
detta kapitel får inte krävas åter
av en person som avses i andra
stycket a, b eller e - g, om inte
den mot vilken anspråket riktas
har orsakat skadan uppsåtligen
eller av grov vårdslöshet och med
insikt om att en sådan skada
sannolikt skulle uppkomma.

Ansvarsbegränsning

5 § Fartygets ägare har rätt att för
varje olycka begränsa sitt ansvar
enligt bestämmelserna i detta
kapitel till ett belopp motsva-
rande tre miljoner särskilda
dragnings-rätter (SDR) för ett
fartyg vars dräktighet, beräknad
--------------------------------------------------------------------
enligt 9 kap. 5 § 6, inte över- defond finns bestämmelser i lagen
stiger 5 000 och med 420 SDR för (1973:1199) om ersättning från den
varje dräktighetstal därutöver för internationella oljeskadefonden.
fartyg vars dräktighet överstiger
5 000. Ansvaret skall dock inte Försäkring
i något fall överstiga 59,7 miljo-
ner SDR. Rätt till begränsning Försäkringsplikt för svenska fartyg
finns inte i fråga om ränta eller
ersättning för rättegångskostnad. 12 § Ägaren av ett svenskt fartyg
Vad som avses med SDR anges i 22 som transporterar mer än 2 000 ton
kap. 3 §. olja som bulklast, skall ta och
Fartygets ägare har inte rätt vidmakthålla försäkring eller ställa
att begränsa sitt ansvar, om han annan betryggande säkerhet för att
har vållat oljeskadan uppsåtligen täcka sitt ansvar enligt bestäm-
eller av grov vårdslöshet och med melserna i detta kapitel eller
insikt om att en sådan skada mot-
sannolikt skulle uppkomma. svarande lagstiftning i en annan
konventionsstat intill det an-
Begränsningsfond svarsbelopp som anges i 5 § första
stycket. Staten har dock inte en
6 § Rätt till ansvarsbegränsning sådan skyldighet.
enligt 5 § första stycket finns En försäkring eller säkerhet som
endast om ägaren, dennes avses i första stycket skall god-
försäkringsgivare eller någon annankännas av regeringen eller av den
på ägarens vägnar enligt bestämmel-myndighet som regeringen be-
serna i detta kapitel eller stämmer.
motsvarande bestämmelser i en Har ägaren fullgjort sina skyl-
annan konventionsstats lag digheter enligt första stycket,
upprättar en begränsningsfond som skall den myndighet som rege-
uppgår till det ansvarsbelopp som ringen bestämmer utfärda ett
gäller för ägaren och det certifikat som visar detta. För
tilläggsbelopp som fastställs ett fartyg som ägs av den svenska
enligt 12 kap. 4 § andra stycket. staten skall den myndighet som
Ansvarsbeloppet skall räknas om regeringen bestämmer utfärda ett
till svenska kronor enligt certifikat som visar att fartyget
bestämmelserna i 22 kap. 3 § andra ägs av den svenska staten och att
stycket. dess ansvar är täckt intill det an-
En begränsningsfond enligt svarsbelopp som anges i 5 § första
detta kapitel skall här i landet stycket.
upprättas hos den domstol där Regeringen fastställer det for-
talan om ersättning har väckts mulär till certifikat som avses i
eller kan väckas enligt 21 kap. tredje stycket. Certifikatet
5 §. skall medföras ombord på fartyget.
I fråga om förfarandet när en be-
gränsningsfond enligt bestäm- Försäkringsplikt för utländska fartyg
melserna i detta kapitel upprät-
tas och om förlust i vissa fall 13 § För ett utländskt fartyg som
av möjligheten att få ersättning föranlöper eller lämnar en svensk hamn
fordran som kan åberopas mot eller en tilläggsplats på svenskt
fonden skall bestämmelserna i 12 sjöterritorium och som vid
kap. 3 - 15 §§ tillämpas. Betalningtillfället transporterar mer än
eller säkerhet som avses i 12 2 000 ton olja som bulklast skall
kap. 4 § andra stycket får dock det finnas en försäkring eller en
krävas också i fråga om ränta för annan betryggande säkerhet som
tiden till dess att fonden täcker ägarens ansvar enligt bestäm-
upprättas. Vad som sägs i 12 kap. melserna i detta kapitel eller
4 § fjärde stycket om verkan som motsvarande lagstiftning i en
avses i 9 kap. 8 § skall i stället annan konventionsstat intill det
gälla verkan som avses i 9 § i ansvarsbelopp som avses i 5 §
detta kapitel. Följs inte ett första stycket. Vad som nu har
föreläggande enligt 12 kap. 4 § sagts gäller inte ett fartyg som
fjärde stycket, skall i ett ägs av en främmande stat.
beslut som där sägs tillkännages Fartyget skall ombord medföra
att rätten till ansvarsbegränsning ett certifikat som visar att en
inte längre finns. sådan försäkring eller annan
betryggande säkerhet som avses i
Fördelning av en begränsnings-fond första stycket finns. I fråga om
ett fartyg som inte är registrerat
7 § En begränsningsfond som avses i någon konventionsstat får
i detta kapitel fördelas mellan certifikat utfärdas av den myn-
borgenärerna i förhållande till dighet som regeringen bestämmer.
storleken av de styrkta Om fartyget ägs av en främmande
fordringarna. stat, skall det ombord medföra ett
certifikat som visar att fartyget
ägs av den staten och att dess
Ersättning från en begränsnings- ansvar är täckt intill det
fond i vissa fall ansvarsbelopp som gäller enligt 5 §
första stycket.
8 § Den som innan begräns- Närmare bestämmelser om
ningsfonden har fördelats har certifikat som avses i andra
betalat ersättning för en oljes- stycket meddelas av regeringen
kada inträder intill det belopp eller av den myndighet som
han har betalat i den skadeli- regeringen bestämmer.
dandes rätt enligt bestämmelserna
i detta kapitel eller motsva- Krav mot försäkringsgivaren
rande lagstiftning i en annan
konventionsstat. 14 § En försäkring som avses i 12
Kan fartygets ägare eller någon eller 13 § skall för den som är
annan göra sannolikt att han i berättigad till ersättning medföra
framtiden blir skyldig att rätt att få ut ersättningen direkt
betala ersättning som han, om av försäkringsgivaren.
ersättningen hade betalats före Försäkringsgivaren är dock fri från
fondens fördelning, skulle ha ansvar, om fartygets ägare är fri
kunnat kräva åter från fonden från ansvar eller om denne själv
enligt första stycket, kan doms- uppsåtligen har vållat skadan.
tolen bestämma att medel tills Försäkringsgivarens ansvar skall
vidare skall sättas av för att han inte i något fall överstiga det
senare skall kunna göra sin rätt ansvarsbelopp som gäller enligt 5 §
gällande mot fonden. första stycket.
Har ägaren frivilligt dragit på I vidare utsträckning än som
sig utgifter eller drabbats av följer av andra stycket kan
förluster med anledning av före- försäkringsgivaren inte till
byggande åtgärder, har han samma befrielse från sitt ansvar mot
rätt till ersättning för detta frånnågon annan än ägaren åberopa
begränsningsfonden som en annan omständigheter som han kunnat
skadelidande. åberopa mot ägaren.

Verkan av en begränsningsfond 15 § Om försäkringsgivaren inte har
gjort något annat förbehåll, gäller
9 § Har en begränsningsfond försäkringen för fartygets ägare mot
upprättats enligt 6 § och har hans ansvar enligt bestämmelserna
ägaren rätt att begränsa sitt i detta kapitel eller motsvarande
ansvar, får ingen annan egendom lagstiftning i en annan
som tillhör ägaren tas i anspråk förkonventionsstat.
att tillgodose ett krav på
ersättning som kan göras gällande Annan säkerhet
mot fonden.
Har i ett fall som avses i 16 § Vad som föreskrivs i 14 och 15 §§
första stycket egendom som tillhör om försäkring tilllämpas också i fråga
ägaren blivit föremål för kvarstad om sådan säkerhet av annat slag som
eller annan säkerhetsåtgärd med avses i 12 eller 13 §.
anledning av krav på ersättning Ansvar för åsidosättande av
som kan göras gällande mot försäkringsplikt
begränsningsfonden, skall den
beviljade åtgärden hävas. Har ägaren17 § Om ansvar för åsidosättande av
ställt säkerhet för att undvika en försäkringsplikten och vissa andra
sådan åtgärd, skall säkerheten åter-föreskrifter i detta kapitel finns
ställas till honom. bestämmelser i 20 kap. 15 §.
Om en begränsningsfond har
upprättats i en annan konven- Om laga domstol m.m.
tionsstat, skall första och andra
styckena gälla endast om den 18 § Om laga domstol och om
skadelidande har rätt att föra verkställighet av domar i mål om
talan vid den domstol eller ersättning för oljeskador finns
myndighet som förvaltar fonden bestämmelser i 21 kap. 5 - 7 §§.
och har möjlighet att av fondens
medel få ut vad som svarar mot Övriga bestämmelser
hans fordran.
19 § Bestämmelserna i detta
Preskription kapitel gäller inte för en oljeska-
da som orsakats av ett örlogs-
10 § Om preskription av fordran fartyg eller av ett annat fartyg
på ersättning för en oljeskada som vid tiden för olyckan ägs eller
finns bestämmelser i 19 kap. 1 §. brukas av en stat och som används
uteslutande för statsändamål och
Ersättning från Internationella inte för affärsdrift. Har ett sådant
oljeskadefonden fartyg orsakat en oljeskada i
Sverige eller dess ekonomiska zon
11 § Om rätt till ersättning från eller har förebyggande åtgärder
1992 års internationella oljeska- vidtagits för att förhindra eller
--------------------------------------------------------------------
begränsa en sådan skada i Sverige
eller dess ekonomiska zon skall
dock bestämmelserna i 1 §, 2 §
fjärde stycket, 3 - 5 §§, 19 kap. 1 §
första stycket 9 och 21 kap. 5 §
tillämpas.
Har ett fartyg som inte om-
fattas av bestämmelserna i 2 §
första stycket orsakat en
oljeskada i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller har före-
byggande åtgärder vidtagits för att
förhindra eller begränsa en sådan
skada i Sverige eller dess
ekonomiska zon, tilllämpas be-
stämmelserna i 1 §, 2 § fjärde och
sjätte styckena, 3 §, 19 kap. 1 §
första stycket 9 och 21 kap. 5 §.
I fråga om ägarens rätt att begränsa
sitt ansvar gäller i sådant fall
bestämmelserna i 9 kap.

12 kap. Om begränsningsfond och begränsningsmål

1 §
Bestämmelserna i detta kapitel gäller begränsningsfond som upprättas enligt 9
kap. 7 § (globalfond).
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 - 15 §§ Bestämmelserna i 3 - 15 §§
tillämpas också i vissa delar i tillämpas också i vissa delar i
fråga om begränsningsfond som fråga om begränsningsfond som
upprättas enligt 6 § lagen upprättas enligt 10 kap. 6 §.
(1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss.

19 kap. Om preskription av vissa fordringar

1 §
Följande fordringar upphör, vare sig ansvarigheten för dem är begränsad eller
obegränsad, om talan inte väcks i laga ordning i fråga om
1. fordran på bärgarlön: inom två år från det bärgningsföretaget slutfördes,
2. fordran på andel i bärgarlön enligt 16 kap. 6 § andra stycket: inom ett år
från det vederbörande av redaren fått underrättelse om bärgarlönens och andelens
storlek,
3. fordran på ersättning för sammanstötning: inom två år från den dag skadan
inträffade,
4. fordran på belopp som någon betalat utöver vad som belöper på honom enligt
8 kap. 1 §: inom ett år från det beloppet betalades,
5. fordran på ersättning på grund av att gods har skadats, gått förlorat eller
försenats vid befordran eller på grund av att det i konossement har lämnats
oriktiga eller ofullständiga uppgifter: inom ett år från det godset lämnades ut
eller skulle ha lämnats ut,
6. fordran på ersättning för personskada eller försening vid passage-
rarbefordran: inom två år från ilandstigningen eller, om passageraren avlidit
under befordringen, från den dag ilandstigning skulle ha ägt rum, eller, om
passageraren avlidit efter ilandstigningen, inom två år från dödsfallet men inte
senare än tre år från ilandstigningen,
7. fordran på ersättning på grund av att resgods har skadats, gått förlorat
eller försenats vid befordran: inom två år från det godset fördes i land eller,
om det har gått förlorat, skulle ha förts i land,
8. fordran på bidrag till gemensamt haveri eller en annan kostnad som skall
fördelas enligt samma grund (13 kap. 15 § tredje stycket, 14 kap. 40 § och
17 kap. 6 §): inom ett år från den dag dispaschen vann laga kraft.
--------------------------------------------------------------------
9. fordran på ersättning för en
oljeskada enligt bestämmelserna i
10 kap.: inom tre år från den dag då
skadan uppkom, dock att talan
inte i något fall får väckas efter
det att sex år har gått från dagen
för den olycka som orsakade skadan
eller, om olyckan utgjordes av en
serie av händelser, från dagen för
den första av dessa.
Svarar gäldenären i andra fall än som avses i första stycket för ersättning
eller för någon annan fordran med begränsning av redareansvaret eller endast med
inlastat gods upphör fordringen, om talan inte väcks i laga ordning, i fråga om
en fordran på ersättning inom två år från den dag skadan inträffade och i fråga
om någon annan fordran inom ett år efter det att fordringen förföll till be-
talning. Om borgenären har rätt att för fordringen hålla sig även till redare,
lastägare eller någon annan utan att begränsning av ansvarigheten äger rum,
gäller en sådan rätt under samma tid som för en fordran i allmänhet.
Har en fordran som avses i första eller andra stycket kommit under behandling
av dispaschör, anses talan om fordringen väckt.
Den som infriat en fordran som avses i första stycket 5 får väcka återkrav mot
tredje man efter utgången av den där angivna tiden. En sådan talan får dock inte
väckas senare än ett år från den dag huvudanspråket infriades eller talan
väcktes om det.
--------------------------------------------------------------------
Ett avtal om förlängning av Ett avtal om förlängning av
preskriptionstid som avses i preskriptionstid som avses i
denna paragraf är giltigt endast första stycket 1 - 8 är giltigt
om det har ingåtts efter endast om det har ingåtts efter
fordringens tillkomst och har fordringens tillkomst och har
inte verkan för längre tid än tre årinte verkan för längre tid än tre år
åt gången, räknat från dagen för åt gången, räknat från dagen för
avtalet. Preskriptionstiden får avtalet. Preskriptionstiden får
dock inte i något fall genom dock inte i något fall genom avtal
avtal förlängas med sammanlagt mer förlängas med sammanlagt mer än tio
än tio år eller, i fall som avses år eller, i fall som avses i första
i första stycket 6 eller 7, med stycket 6 eller 7, med mer än tre
mer än tre år från det år från det ilandstigning eller
ilandstigning eller ilandföring ilandföring har ägt rum eller
har ägt rum eller skulle ha ägt skulle ha ägt rum. I 13 kap. 4 §
rum. I 13 kap. 4 § första stycket första stycket och 14 kap. 2 § an-
och 14 kap. 2 § andra stycket dra stycket finns föreskrifter om
finns föreskrifter om ogiltighet ogiltighet av avtalsvillkor som
av avtalsvillkor som avviker från avviker från bestämmelserna i första
bestämmelserna i första stycket 5 stycket 5 och fjärde stycket. I
och fjärde stycket. I 15 kap. 29 § 15 kap. 29 § andra stycket finns
andra stycket finns föreskrifter föreskrifter om ogiltighet av
om ogiltighet av avtalsvillkor avtalsvillkor som inskränker en
som inskränker en passagerares passagerares rättigheter enligt
rättigheter enligt första första stycket 6 och 7.
stycket 6 och 7.
Frågor om preskription av en fordran som avses i denna paragraf bedöms här i
landet enligt svensk lag även om utländsk lag i övrigt är tillämplig på
rättsförhållandet.

20 kap. Straffbestämmelser

--------------------------------------------------------------------
15 § En fartygsägare som upp-
såtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter vad som sägs i 10 kap.
om försäkringsplikt eller
skyldighet att ställa säkerhet för
ansvar för en oljeskada, döms till
böter eller fängelse i högst sex
månader.
Till samma straff döms en redare
som låter använda ett fartyg för
sjöfart, trots att han insett
eller bort inse att i 10 kap.
föreskriven försäkringsplikt eller
skyldighet att ställa säkerhet inte
har fullgjorts. På samma sätt som
redaren straffas den som handhar
fartygets drift i redarens ställe
samt befälhavaren.
Medförs inte ett i 10 kap. 12
eller 13 § förskrivet certifikat
ombord på ett fartyg, när det
används för sjöfart, döms befälhavaren
till böter.

--------------------------------------------------------------------
21 kap. Om laga domstol och 21 kap. Om laga domstol och
rättegång i sjörättsmål rättegång i sjörättsmål m.m.
--------------------------------------------------------------------
5 § Talan om ersättning för en
oljeskada enligt 10 kap. får väckas
i Sverige endast om oljeskadan
har uppkommit i Sverige eller
dess ekonomiska zon eller om före-
byggande åtgärder har vidtagits för
att förhindra eller begränsa en
sådan skada i Sverige eller dess
ekonomiska zon.
Är en svensk domstol behörig
enligt första stycket, får även
talan om ersättning för annan
oljeskada som orsakats av samma
olycka prövas här.
Talan enligt första eller andra
stycket väcks vid den sjörätts-
domstol som är närmast den ort där
skadan uppkom.
Har talan om ersättning för
skador som har uppkommit på grund
av samma olycka väckts vid flera
domstolar, skall regeringen
bestämma att en av dessa domstolar
skall handlägga samtliga mål.
Har en begränsningsfond upp-
rättats här i landet enligt 10 kap.
6 §, prövar den domstol vid vilken
fonden har upprättats frågor om
ansvarighetsbeloppets fördelning
mellan de ersättningsberättigade.
Denna prövning görs i begräns-
ningsmål som avses i 12 kap.

6 § Har en dom i ett mål om ersätt-
ning för oljeskada meddelats i en
annan stat som har tillträtt den i
10 kap. angivna 1992 års
ansvarighetskonvention och är
domstolarna i den staten behöriga
att pröva den tvist som domen
gäller följande. Domen skall, när
den har vunnit laga kraft och kan
verkställas i den stat där den har
meddelats, på ansökan verkställas i
Sverige utan att en ny prövning
sker av den sak som avgjorts i
domen, om inte annat följer av vad
som sägs i 10 kap. 9 § eller 5 §
femte stycket i detta kapitel.
Detta medför inte skyldighet att
verkställa en utländsk dom, om det
ansvarsbelopp som gäller för farty-
gets ägare därmed skulle över-
skridas.
Ansökan om verkställighet görs hos
Svea hovrätt. Till ansökan skall
fogas
1. domen i original eller i en
kopia som bestyrkts av en myndig-
het,
2. en förklaring av en behörig
myndighet i den stat där domen
meddelats att domen avser ersätt-
ning enligt den i 10 kap. angivna
1992 års ansvarighetskonvention
samt att den har vunnit laga
kraft och kan verkställas i den
staten.
Handlingarna skall vara försedda
med bevis om utfärdarens
behörighet. Beviset skall vara
utställt av en svensk beskickning
eller konsul eller av chefen för
justitieförvaltningen i den stat
där domen har meddelats. Är en
handling i ärendet skriven på ett
annat främmande språk än danska
eller norska, skall handlingen åt-
följas av en översättning till
svenska. Översättningen skall vara
bestyrkt av en diplomatisk eller
konsulär tjänsteman eller av svensk
notarius publicus.
En ansökan om verkställighet får
inte bifallas utan att motparten
haft tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Bifalls ansökan, verkställs domen
på samma sätt som en svensk doms-
tols laga kraft ägande dom, om
inte hovrättens beslut överklagas
och Högsta domstolen bestämmer
annat.

7 § Har i enlighet med bestämmel-
serna i den i 10 kap. angivna
1992 års ansvarighetskonvention
en begränsningsfond upprättats i
en annan stat som har tillträtt
den konventionen enligt lagen i
den staten och har en ägare eller
försäkringsgivare mot vilken talan
om ersättning enligt 10 kap. väckts
vid en svensk domstol rätt att
begränsa sitt ansvar, skall
domstolen i dom i mål om ersättning
bestämma att domen får verkställas
endast efter prövning i den främ-
mande staten av frågor om fondens
fördelning och enligt den statens
lag.

----------------

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1973:1198)
om ansvarighet för oljeskada till sjöss skall upphöra att gälla.
2. Så länge den i 10 kap. angivna 1969 års ansvarighetskonvention är i kraft
för Sverige skall dock följande gälla.
a) I fråga om ett fartyg som är registrerat i en främmande stat som är bunden
av 1969 års ansvarighetskonvention men inte av den i 10 kap. angivna 1992 års
ansvarighetskonvention skall lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss
fortsätta att tillämpas i stället för denna lag.
b) I fråga om ett fartyg som är registrerat i Sverige eller i en främmande
stat som är bunden av 1992 års ansvarighetskonvention skall lagen om ansvarighet
för oljeskada till sjöss fortsätta att tillämpas. Om oljeskadan inte till fullo
har kunnat ersättas enligt den lagen eller enligt lagen (1973:1199) om ersätt-
ning från den internationella oljeskadefonden, skall denna lag tillämpas. Därvid
skall begränsningsbeloppet i 10 kap. 5 § första stycket minskas med vad som har
kunnat betalas enligt lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss samt
ansvarsbeloppet i 10 kap. 6 § första stycket minskas med vad som har kunnat
betalas enligt 5 § första stycket lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
c) Vad som sägs i b gäller också i fråga om ett fartyg som är registrerat i en
främmande stat som inte är bunden av vare sig 1969 års ansvarighetskonvention
eller av 1992 års ansvarighetskonvention.
3. När enligt 2 lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas skall
9 kap. 3 § 2 och 12 kap. 1 § andra stycket sjölagen gälla i sina äldre lydelser.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden att 1 - 6 §§ skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1
--------------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i artiklarna 1 - Bestämmelserna i artiklarna 1 -
13 av den i Bryssel den 18 de- 13 av den i Bryssel den 18 de-
cember 1971 avslutade konven- cember 1971 avslutade konven-
tionen om upprättandet av en tionen om upprättandet av en
internationell fond för ersättning internationell fond för ersättning
av skada orsakad av förorening av skada orsakad av förorening
genom olja i dess lydelse enligt genom olja med de ändringar som
det i London den 19 november har gjorts genom det i London den
1976 antagna ändringsprotokollet 27 november 1992 avslutade
skall till den del de ej ändringsprotokollet till konven-
uteslutande reglerar de fördrags- tionen samt den i ändringsproto-
slutande staternas inbördes för- kollet genom artikel 26 införda
pliktelser och med iakttagande artikeln 36 ter till 1971 års kon-
av vad som föreskrivs i det vention skall, till den del de
följande gälla som svensk lag. inte uteslutande reglerar de för-
dragsslutande staternas inbördes
förpliktelser och med iakttagande
av vad som föreskrivs i det
följande, i originaltexternas
lydelse gälla som svensk lag.
Originaltexterna skall ha samma
giltighet.
--------------------------------------------------------------------
Konventionen har i angivna Konventionen finns i dess
delar den lydelse som härvid engelska och franska originaltex-
fogad bilaga utvisar. ter i angivna delar tillsammans
med en svensk översättning som
bilaga 1 till denna lag och änd-
ringsprotokollet finns i dess
engelska originaltext i angivna
delar tillsammans med en svensk
översättning som bilaga 2 till
denna lag.
--------------------------------------------------------------------
Med fartygets dräktighet i
artikel 1:5 i konventionen avses
dess dräktighet beräknad enligt
reglerna i kungörelsen (1954:550)
angående skeppsmätning.
2 §
--------------------------------------------------------------------
Belopp som fonden betalat i Ett belopp som 1992 års interna-
ersättning enligt artikel 4 eller tionella oljeskadefond har
som gottgörelse enligt artikel 5 betalat i ersättning enligt
får fonden återkräva av person som artikel 4 får fonden kräva åter av
avses i 4 § fjärde stycket lagen en person som anges i 10 kap. 4 §
(1973:1198) om ansvarighet för andra stycket a, b eller e - g
oljeskada till sjöss endast under sjölagen (1994:1009) endast under
de förutsättningar som anges i de förutsättningar som anges i
nämnda lagrum. I övrigt får fonden nämnda lagrum. I övrigt får fonden
återkräva sålunda utgivet belopp avåterkräva ett sålunda utbetalat be-
någon annan än fartygsägaren eller lopp av någon annan än fartygsägaren
dennes garant endast i den ut- eller dennes garant endast i den
sträckning som följer av 25 § förstautsträckning som följer av 25 §
stycket lagen (1927:77) om första stycket lagen (1927:77) om
försäkringsavtal. försäkringsavtal.

3 §
--------------------------------------------------------------------
Talan om ersättning för skada Talan om ersättning för en skada
genom förorening, som enligt genom förorening, som enligt
artikel 7 första eller tredje artikel 7 första eller tredje
stycket får upptagas i Sverige, stycket får tas upp i Sverige,
väckes vid domstol som enligt 18 § väcks vid den domstol som enligt
lagen (1973:1198) om ersättning 21 kap. 5 § sjölagen är behörig att
för ansvarighet till sjöss är be- ta upp en talan mot fartygets
hörig upptaga talan mot fartygets ägare i anledning av samma olycka.
ägare i anledning av samma
olycka.

4 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om underrättelse som I fråga om underrättelser som
avses i artikel 7 sjätte stycket avses i artikel 7 sjätte stycket
skall bestämmelserna i 14 kap. 12 skall bestämmelserna i 14 kap. 12
och 13 §§ rättegångsbalken angåendeoch 13 §§ rättegångsbalken om
kungörande av rättegång äga kungörande av rättegång tillämpas.
motsvarande tillämpning.

5 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om verkställighet enligt I fråga om verkställighet enligt
artikel 8 av dom i mål om ersätt- artikel 8 av dom i mål om ersätt-
ning för skada genom förorening ning för en skada genom förorening
äger 19 § lagen (1973:1198) om tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.
ansvarighet för oljeskada till
sjöss motsvarande tillämpning.

6 §
--------------------------------------------------------------------
I fråga om artiklarna 4, 5, 11 I fråga om artiklarna 4 och 12
och 12 skall de i beräkningsen- avses med beräkningsenheter de av
heter angivna beloppen gälla. Internationella valutafonden
använda särskilda dragningsrätterna
(SDR).

_______________________

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Så länge 1971 års fondkonvention är i kraft för Sverige skall dock lagen i
sin äldre lydelse fortsätta att tillämpas. Om oljeskadan inte till fullo har
kunnat ersättas enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till
sjöss, enligt denna lag i dess äldre lydelse eller enligt 10 kap. sjölagen
(1994:1009) skall denna lag tillämpas. Därvid skall
a) hänvisningen i artikel 2 första stycket a) till 1992 års ansvarig-
hetskonvention anses innefatta även 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och 1971 års
fondkonvention, samt
b) det belopp som enligt artikel 4 skall tas med vid beräkningen av det
ersättningsbelopp som 1992 års oljeskadefond har att betala innefatta också
ersättningsbelopp som har betalats enligt lagen om ansvarighet för oljeskada
till sjöss och som har kunnat betalas enligt denna lag i dess äldre lydelse.

Bilaga 1

Artiklarna 1 - 13 av den internationella konventionen om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 1 har samma lydelse som bilagan till SFS 1973:1199, ändrad genom SFS
1978:135, 1991:1522, 1992:151, 1993:153 och 1994:107.

Bilaga 2

Artiklarna 1 - 15 och 26 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 2 har den lydelse som framgår av bilaga 2 till denna lagrådsremiss.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande
mottagande av olja

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande
mottagande av olja skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1
--------------------------------------------------------------------
Den som under visst kalenderår Den som under ett visst kalen-
i svensk hamn eller i Sverige derår i en svensk hamn eller i en
belägen anläggning har mottagit i Sverige belägen anläggning har
sammanlagt mer än 150 000 ton tagit emot sammanlagt mer än
olja som har transporterats 150 000 ton olja som har trans-
sjöledes till hamnen eller porterats sjöledes till hamnen
anläggningen skall senast den 1 eller anläggningen skall senast
mars påföljande år lämna den 1 mars året därpå lämna Sjö-
sjöfartsverket uppgift om den fartsverket uppgifter om den
oljemängd som han har mottagit. oljemängd som han har tagit emot.
--------------------------------------------------------------------
Med olja som har trans- Med olja som har transporterats
porterats sjöledes till sjöledes till anläggningen jämställs
anläggningen jämställes olja som olja som har transporterats till
har transporterats till anläggningen från utlandet på annat
anläggningen från utlandet på annatsätt än sjöledes, om oljan
sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för
dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har
sjötransport och ej därefter har tagits emot i en hamn eller i en
mottagits i hamn eller anläggning anläggning belägen i en stat som
belägen i stat som har tillträtt har tillträtt den i Bryssel den 18
den i Bryssel den 18 december december 1971 avslutade kon-
1971 avslutade konventionen om ventionen om upprättandet av en
upprättandet av en internationell internationell fond för ersättning
fond för ersättning av skada av skada orsakad av förorening ge-
orsakad av förorening genom olja. nom olja eller som har tillträtt
1992 års ändringsprotokoll till
1971 års konvention om upprättandet
av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja.

__________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Bilaga1
____________________________________________________________
Immunitet och/eller privilegier Tillämplig internationell
gäller för följande överenskommelse
________________________________________
Internationella organ Fysiska personer
___________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------------------
18 Internationella _ _ _ Konvention den 18 de-
oljeskadefonden och cember 1971 om upp-
1992 års internatio- rättandet av en
nella oljeskadefond internationell fond
för ersättning av
skador orsakade av
förorening genom olja
samt det den 27
november 1992
avslutade ändrings-
protokollet till 1971
års konvention om upp-
rättandet av en inter-
nationell fond för
ersättning av skador
orsakade av förorening
genom olja.

_________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg att 7 kap. 6 § och 10 kap. 8 § skall ha följande
lydelse.
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. Särskilda åtgärder mot vattenförorening

6 §
--------------------------------------------------------------------
Har beträffande ett visst Har beträffande ett visst fartyg
fartyg inte fullgjorts vad som inte fullgjorts vad som föreskrivs
föreskrivs om försäkringsskyldighetom försäkringsskyldighet eller
eller skyldighet att ställa skyldighet att ställa säkerhet
säkerhet i lagen (1973:1198) om enligt 10 kap. sjölagen
ansvarighet för oljeskada till (1994:1009), får Sjöfartsverket och
sjöss, får sjöfartsverket och annanannan myndighet som regeringen
myndighet som regeringen utser utser meddela
meddela
1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en
tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,
2. i fråga om ett svenskt fartyg förbud mot fartygets vidare resa.

10 kap. Ansvar m.m.

8 §1
--------------------------------------------------------------------
Mål om ansvar för brott som Mål om ansvar för brott som avses
avses i denna lag eller om i denna lag eller om ersättning för
ersättning för åtgärder som verk- åtgärder som verkställts enligt 7
ställts enligt 7 kap. 9 § handläggskap. 9 § handläggs av tingsrätt som
av tingsrätt som är behörig domstolär behörig domstol enligt rätte-
enligt rättegångsbalken eller gångsbalken eller enligt 21 kap.
enligt 21 kap. 1, 2 och 5 §§ 1, 2 och 8 §§ sjölagen (1994:1009).
sjölagen (1994:1009).

------------------

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. När lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas
skall 7 kap. 6 § gälla i sin äldre lydelse.

6 Förslag till lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

Härigenom föreskrivs att 30 § mönstringslagen (1983:929) skall ha följande
lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §1
--------------------------------------------------------------------
I mål om ansvar för brott enligt I mål om ansvar för brott enligt
denna lag skall 21 kap. 1 och 5 §§ denna lag skall 21 kap. 1 och 8 §§
sjölagen (1994:1009) tilllämpas. sjölagen (1994:1009) tillämpas.

_________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

7 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 7 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall ha
följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. Ansvarsbestämmesler

7 §1
--------------------------------------------------------------------
Mål om ansvar och förverkande Mål om ansvar och förverkande
enligt denna lag eller enligt enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats med
med stöd av lagen handläggs av stöd av lagen handläggs av domstol
domstol som är behörig enligt be- som är behörig enligt bestämmelserna
stämmelserna i 21 kap. 1 och 5 §§ i 21 kap. 1 och 8 §§ sjölagen
sjölagen (1994:1009). (1994:1009).

________________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-03-06

Närvarande: justitierådet Torkel Gregow, justitierådet Lars Å. Beckman,
regeringsrådet Sigvard Holstad.

Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 1995 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
2. lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella
oljeskadefonden,
3. lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande
av olja,
4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från
fartyg,
6. lag om ändring i mönstringslagen (1983:929) och
7. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tomas Norström.

Föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i sjölagen

9 kap.

3 §

Enligt paragrafens punkt 2 i dess nuvarande lydelse föreligger inte rätt till
ansvarsbegränsning beträffande en fordran med anledning av oljeskada som
omfattas av 1 § och 2 § första stycket lagen om ansvarighet för oljeskada till
sjöss. I lagrådsremissen föreslås att reglerna om ansvar för oljeskada tas in i
10 kap. sjölagen och att hänvisningen i förevarande paragraf till oljeskadelagen
som en följd härav ändras till 10 kap. 1 och 2 § första stycket.
Lagrådet konstaterar att hänvisningen till 10 kap. 2 § första stycket innebär
att ansvarsbegränsning i princip inte kan göras gällande i fråga om oljeskador
som uppkommer i Sverige eller dess ekonomiska zon eller i en annan
konventionsstat eller dess ekonomiska zon. I andra stycket i samma paragraf har
tagits in en ny regel av innebörd att vad som i första stycket sägs om ekonomisk
zon skall, om en stat inte har fastställt en ekonomisk zon, gälla också ett
område utanför och angränsande till statens territorialvatten som på visst sätt
angivet sätt bestämts av staten. Även ett sådant område bör omfattas av förbudet
mot ansvarsbegränsning. Hänvisningen i förevarande paragrafs punkt 2 bör därför
kompletteras.
Mot bakgrund av det anförda föreslår Lagrådet att 3 § 2 ges följande lydelse:

"en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § 2 § första
och andra styckena."

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.

De särskilda bestämmelserna i ändringsprotokollen till ansvarighetskonventionen
och fondkonventionen

1 Inledning

I denna bilaga görs en genomgång - artikel för artikel - av bestämmelserna i
ändringsprotokollen till 1969 års ansvarighetskonvention och till 1971 års
fondkonvention. De inom parentes i förekommande fall angivna artiklarna avser de
artiklar i ansvarighetskonventionen respektive fondkonventionen som har ändrats
som en följd av bestämmelserna i ändringsprotokollen.

2 Bestämmelserna i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen

Artikel 1

Artikeln anger att den konvention som ändras genom protokollet är 1969 års an-
svarighetskonvention. För stater som är anslutna till 1976 års ändringsprotokoll
till ansvarighetskonventionen skall hänvisningen anses omfatta
ansvarighetskonventionen i den lydelse som den har enligt 1976 års
ändringsprotokoll.

Artikel 2.1 (artikel I.1); fartyg

Ansvarighetskonventionen är för närvarande endast tillämplig på skador genom
olja som kommer från fartyg som vid tillfället transporterar olja som last i
bulk. Således omfattas inte tankfartyg som inte för olja som last eller som bara
för oljerester eller bunkerolja.
Genom ändringen utvidgas nu konventionen till att omfatta oljeskador genom ut-
släpp från fartyg som är konstruerat eller anpassat för att transportera olja
som last i bulk. Tankfartyg som går i barlast kommer alltså att omfattas av
fartygsbegreppet. Vidare innefattas genom ändringen s.k. kombinationsfartyg,
dvs. fartyg som kan ta såväl olja som annan last. Sådana fartyg omfattas av kon-
ventionen både när de transporterar olja och under resorna som följer på en
oljetransport, om det inte visas att inga oljerester finns kvar ombord efter
oljetransporten. Den nya bestämmelsen kan alltså innebära att en fartygsägare
bli ansvarig enligt konventionen även för olyckor som inträffar flera resor
efter oljetransporten.

Artikel 2.2 (artikel I.5); olja

Konventionens tillämpningsområde inskränks vad gäller begreppet olja från
beständiga oljor i allmänhet, inklusive valolja, till beständiga mineraloljor
som innehåller kolväte. Genom ändringen utesluts bl.a valolja och sillolja. Som
tidigare är flyktiga oljor som t.ex. bensin och eldningsolja nr 1 fortfarande
uteslutna. Ändringen innebär att begreppet olja blir identiskt i ansvarighets-
och i fondkonventionen.

Artikel 2.3 (artikel I.6); skada genom förorening

Det nu gällande skadebegreppet innefattar förlust eller skada vilken uppkommit
utanför det fartyg som transporterar olja och vilken orsakats av förorening
genom olja som kommer från fartyget samt förebyggande åtgärder och skada på
grund av sådana åtgärder.
Den nya definitionen av oljeskada består - förutom att begreppet förebyggande
åtgärder har skilts ut och anges särskilt - i ett tillägg till den nu gällande
definitionen av innebörd att ersättning för försämring av miljön, annat än
utebliven vinst, är begränsad till kostnader för rimliga åtgärder som har
vidtagits eller planerats.
Bestämmelsen i tillägget innebär att ersättning för försämring av miljön är
inbegripet i förlust eller skada, men syftar till att förhindra spekulativa
eller teoretiska krav på ersättning för miljöskada. Hänvisningen till utebliven
vinst som görs i den nya lydelsen innebär att t.ex. en hotellägare som får
badstranden nersmutsad eller en fiskare som får vidkännas nedgång i fisket även
i fortsättningen skall kunna få ersättning för sådan skada. Ordet vinst (profit)
får anses omfatta inkomster, även om dessa inte skulle vara tillräckligt stora
för att ge en vinst. Genom tillägget slås emellertid fast att ersättning för
försämring av miljön, annat än utebliven vinst, skall begränsas till kostnader
för rimliga åtgärder i syfte att återställa miljön, vilka redan har vidtagits
eller som är planerade att vidtas. Att även framtida åtgärder är ersätt-
ningsgilla hänger samman med att ersättningen i vissa fall kan vara en
ekonomiskt avgörande förutsättning för att åtgärderna skall kunna vidtas.

Artikel 2.4 (artikel I.8); olycka

Enligt den nu gällande definitionen omfattar begreppet olycka varje händelse
eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar oljeskada.
Definitionen av olycka i ändringsprotokollet innebär såväl en viss utvidgning
som en precisering i förhållande till gällande ordning. Utöver vad som nu menas
med olycka skall i begreppet också räknas in händelser som innebär en allvarlig
och omedelbart förestående fara för att en oljeskada skall uppkomma. Tillägget
innebär att den tidpunkt då ersättningsgilla förebyggande åtgärder kan sättas in
flyttas fram till ett tidigare skede av händelsen eller tillbudet. Det krävs
således inte längre, för att förebyggande åtgärder skall ersättas, att olja
faktiskt har läckt ut från fartyget. Å andra sidan måste det ha inträffat ett
tillbud med fartyget i fråga. Åtgärder som motiveras av ett fartygs tillstånd i
största allmänhet omfattas alltså inte av begreppet förebyggande åtgärder i
konventionens mening.
Ändringen av begreppet olycka har också lett till följdändringar av artiklarna
III.1 och IV i ansvarighetskonventionen så att det inte längre krävs att olja
läckt ut eller tömts ut från fartyget.
Artikel 2.5 (artikel I.9); organisation

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) fick sitt nuvarande namn efter
ansvarighetskonventionens tillkomst. Hänvisningen i artikeln har ändrats i
överensstämmelse med detta namnbyte.

Artikel 2.6

Artikeln innebär att ett nytt stycke, som kommer att bli stycke 10, fogas till
artikel I i ansvarighetskonventionen.
Artikeln innehåller en hänvisning till den ursprungliga ansvarighets-
konventionen från 1969 samt en erinran om att denna konventionen innefattar
ändringar enligt 1976 års protokoll till konventionen såvitt gäller stater som
är bundna av detta protokoll.
Ändringarna i 1976 års protokoll innebar en övergång till särskilda
dragningsrätter (SDR) som beräkningsenhet. SDR infördes som beräkningsenhet i
den svenska oljeskadelagen år 1978 (se SFS 1978:134 och prop. 1977/78:70).

Artikel 3 (artikel II); det geografiska tillämpningsområdet

Enligt de gällande reglerna omfattar ansvarighetskonventionen bara skador genom
förorening som har uppstått på en fördragsslutande stats territorium, däri
inbegripet dess territorialhav. Vidare omfattas åtgärder för att förhindra eller
minska skador inom detta område. Det anses att konventionen också omfattar
sådana förebyggande åtgärder oavsett var de har vidtagits (jfr ingressen femte
stycket i 1971 års fondkonventionen).
Artikel 3 innebär en utvidgning av ansvarighetskonventionens geografiska
tillämpningsområde. Utvidgningen innebär att konventionen blir tillämplig också
på konventionsstaternas exklusiva ekonomiska zoner. Zonerna skall bestämmas i
enlighet med internationell rätt. Detta torde innebära att
gränsdragningsreglerna i FN:s havsrättskonvention kommer att tillämpas vid dessa
bestämningar.
Det anges slutligen uttryckligen att konventionen tillämpas på förebyggande
åtgärder var de än har vidtagits.

Artikel 4.1 (artikel III.1)

Bestämmelsen i artikeln innebär en konsekvensändring som en följd av att
begreppet olycka ändrats (se ovan under artikel 2.4).

Artikel 4.2 (artikel III.4); kanalisering

1969 års ansvarighetskonvention innebär en viss kanalisering av ansvaret till
fartygsägaren. Sålunda är ägarens anställda eller uppdragstagare helt skyddade
mot anspråk på ersättning för skada orsakad av föroreninggenom olja och detta
oavsett om anspråket görs gällande enligt konventionen eller enligt andra
skadeståndsregler.
Genom ändringen införs en mer långtgående kanalisering till fartygsägaren än
vad som gäller enligt 1969 års ansvarighetskonvention genom en uppräkning av sex
grupper av personer mot vilka krav bara kan riktas i de fall skadan har orsakats
uppsåtligen eller genom viss särskilt kvalificerad vårdslöshet från deras sida.
De sex grupperna inkluderar anställda och uppdragstagare, lotsar och andra som
utför tjänster åt fartyget, befraktare, bärgare, personer som vidtar
förebyggande åtgärder samt alla anställda hos eller uppdragstagare åt någon ur
de tre närmast föregående kategorierna.
Den grova vårdslöshet som kan medföra skadeståndsansvar för de uppräknade
grupperna av personer torde avse ett indirekt uppsåt eller en vårdslöshet som är
så grov att den ligger på gränsen till uppsåt (jfr prop. 1982/83:159 s. 110 f.)

Artikel 5 (artikel IV)

Bestämmelsen i artikeln innebär en konsekvensändring som en följd av att
begreppet olycka ändrats (se ovan under artikel 2.4).

Artikel 6.1 (artikel V.1); begränsningsbelopp

Artikeln innehåller bestämmelserna om de nya begränsningsbeloppen för far-
tygsägarens ansvarighet.
Ett lägsta begränsningsbelopp om tre miljoner SDR införs för fartyg upp till
en dräktighet av 5 000 ton. För större fartyg höjs begränsningsbeloppet till
högst 420 SDR per dräktighetstal utöver de första 5 000 tonnen dock högst till
59,7 miljoner SDR, vilket f.n. är ungefär 660 miljoner kr. Det högsta
begränsningsbeloppet motsvarar "grundbeloppet" tre miljoner SDR ökat med
beloppet per dräktighetstal (420 SDR) upp till 140 000 ton av ett fartygs
dräktighet.

Artikel 6.2 (artikel V.2); förlust av rätten till ansvarsbegränsning

I 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar regleras
bl.a. frågan om i vilka situationer en skadeståndsansvarig fartygsägare inte får
begränsa sitt ansvar. Denna konvention har tillträtts av Sverige (se prop.
1982/83:159 och SFS 1983:699). Enligt artikel 4 i den konventionen faller rätten
till ansvarsbegränsning bort om det visas att den skadeståndsansvarige har
orsakat skada uppsåtligen eller "hänsynslöst och med insikt att sådan skada
sannolikt skulle uppkomma" (jfr prop. 1982/83:159 s. 110 f.).
Denna avgränsning skiljer sig från vad som gäller enligt 1969 års ansvarig-
hetskonventionen där det i artikel V.2 föreskrivs att rätten till
ansvarsbegränsning faller bort om skadan orsakats genom fel eller försummelse av
ägaren själv.
Ändringen i ansvarighetskonventionen innebär att avgränsningen modifierats för
att stämma överens med begränsningskonventionen på denna punkt.
De ändrade reglerna om ansvarsgenombrott har föranlett konsekvensändringar av
artiklarna V.11 och VII.8 i ansvarighetskonventionen.

Artikel 6.3 (artikel V.3); redarens begränsningsfond

Enligt ansvarighetskonventionen gäller som förutsättning för att fartygsägaren
skall få åberopa ansvarsbegränsning att han låter upprätta en s.k.
begränsningsfond. Fonden får upprättas hos en domstol eller annan behörig
myndighet i den konventionsstat där talan har väckts enligt artikel IX i
ansvarighetskonventionen, dvs. i en konventionsstat där skadan har inträffat
eller där förebyggande åtgärder vidtagits.
Ändringen av artikel V.3 innebär att begränsningsfonden skall kunna upprättas
i varje land där talan kan väckas, utan att ägaren behöver avvakta att talan
verkligen väckts.

Artikel 6.4 (artikel V.9); beräkningsenhet

Konventionens ursprungliga beräkningsenhet Poincaréfranc ersätts av
Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR).

Artikel 6.5 (artikel V.10); fartygstonnage

Fartygsägarens skadeståndsansvar får begränsas till ett visst antal be-
räkningsenheter av fartygets dräktighet. Dräktigheten definieras för närvarande
i artikel V.10 som nettotonnaget beräknat på ett visst angivet sätt.
Dräktigheten skall enligt ändringsprotokollet bestämmas som bruttotonnaget
enligt mätningsreglerna i bilaga 1 till 1969 års internationella
skeppsmätningskonvention. Sverige har tillträtt 1969 års skeppsmät-
ningskonvention. Den trädde i kraft år 1982.

Artikel 6.6 (artikel V.11)

Bestämmelsen i artikeln innebär en konsekvensändring som en följd av att
reglerna om förlust av rätten till ansvarsbegränsning ändrats (se ovan under
artikel 6.2). Ändringen innebär ingen förändring i en försäkringsgivares
möjlighet att upprätta en begränsningsfond med samma verkan och på samma villkor
som om den upprättats av fartygsägaren och detta även om ägaren inte har rätt
att begränsa sin ansvarighet.

Artikel 7 (artikel VII); försäkringscertifikat

De gällande bestämmelserna om försäkringscertifikat innebär att dessa endast kan
utfärdas för fartyg från fördragsslutande stater. I praktiken har det dock visat
sig att vissa av dessa stater också utfärdar certifikat för fartyg från inte
fördragsslutande stater.
För att underlätta för fartyg från icke konventionsstater att anlöpa hamnar i
fördragsslutande stater har konventionen kompletterats med särskilda
bestämmelser om utfärdande och godkännande av försäkringscertifikat.
Ändringen innebär således att samtliga fördragsslutande stater skall genom en
behörig myndighet kunna utfärda certifikat också för fartyg från en inte
fördragsslutande stat (jfr artikel VII.2 i ansvarighetskonventionen).
En kopia av certifikatet skall deponeras i den fördragsslutande stat som har
ställt ut eller bekräftat det. Detta skall gälla också när det rör sig om fartyg
som inte är registrerat i den staten utan i en inte fördragsslutande stat (jfr
artikel VII.4 i ansvarighetskonventionen).

Artikel 8 (artikel IX); jurisdiktion

Genom denna bestämmelse har endast gjorts en följdändring som hänger samman med
konventionens geografiska tillämpningsområde (jfr ovan under artikel 3).

Artikel 9; övergångsbestämmelser m.m.

Artikeln innehåller bestämmelser om att det efter ansvarighetskonventionens
artikel XII -dvs. efter konventionens materiella bestämmelser - skall sättas in
två nya artiklar som skall benämnas artikel XII bis respektive XII ter. Den
först nämnda artikeln innehåller övergångsbestämmelser, medan artikel XII ter
innehåller föreskrifter som rör den nya konventionens formella uppbyggnad.
Artikel XII bis innehåller de särskilda övergångsregler som skall gälla när
skada har uppkommit i en stat som är ansluten till såväl 1969 års konvention i
dess ursprungliga lydelse som till 1992 års ändringsprotokoll, vilken
traktaträttsligt sett är en ny konvention.
Enligt punkten a) i artikeln gäller att 1969 års konvention i sådana
situationer skall användas för att täcka största möjliga del av ersättningen.
För stater som är anslutna till 1971 års fondkonvention skall - enligt punkten
b) - den ersättning som kan utgå enligt den konventionen också beaktas innan
ersättningsreglerna i 1992 års ansvarighetskonvention kan tillämpas. Först när
det inte är möjligt att få full ersättning genom det "äldre" systemet, betalas
ersättning enligt 1992 års ansvarighetskonvention (och eventuellt också enligt
1992 års fondkonvention).

Artikel 10; försäkringscertifikat

Artikeln hänvisar till det formulär för försäkringscertifikat som är fogat till
ansvarighetskonventionen. Artikeln innebär att den gällande utformningen av
certifikatet skall ändras.

Artikel 11

Av artikeln följer att bestämmelserna i artiklarna I - XII ter i 1969 års
ansvarighetskonvention som de har ändrats genom ändringsprotokollet utgör en ny
konvention, som skall kallas 1992 års ansvarighetskonvention.
Ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen är alltså en ny konvention som
reglerar fartygsägares ansvar för oljeskador.

Artiklarna 12 - 18; slutbestämmelser

Artiklarna innehåller - förutom de traditionella bestämmelserna om
undertecknande, ratifikation, ikraftträdande uppsägning m.m. - några särskilda
bestämmelser som har samband med övergången till det nya ansvarighetssystemet.
Dessutom finns en bestämmelse om ett förenklat ändringsförfarande av
begränsningsbeloppen enligt ändringsprotokollet.
Protokollet är öppet för tillträde av alla stater. En stat som är ansluten
till 1971 års fondkonvention får i princip ansluta sig till ändringsprotokollet
till ansvarighetskonventionen bara om den samtidigt tillträder
ändringsprotokollet till fondkonventionen (artikel 12.4). Denna bestämmelse har
till syfte att underlätta övergången till det system som upprättas genom 1992
års ändringsprotokoll till fondkonventionen.
I artikel 13.1 återfinns den reviderade ikraftträdandebestämmelsen till
ändringsprotokollet. Genom att ange att protokollet träder i kraft viss tid
efter det att tio stater - av vilka bara fyra stater var för sig skall ha ett
tanktonnage om minst en miljon bruttoton - har ratificerat protokollet är det
parternas avsikt att protokollet skall kunna träda i kraft så snart som möjligt.
Artikel 15 innehåller bestämmelserna om förenklade förfarandet för att ändra
begränsningsbeloppen. En redogörelse för detta förfarande har lämnats i avsnitt
5.2.

3 Bestämmelserna i ändringsprotokollet till fondkonventionen

Artikel 1

På motsvarande sätt som för ansvarighetskonventionen anger denna artikel att den
konvention som ändras genom protokollet är 1971 års fondkonvention. För stater
som är anslutna till 1976 års ändringsprotokoll till ansvarighetskonventionen
skall hänvisningen anses omfatta ansvarighetskonventionen i den lydelse den har
enligt 1976 års ändringsprotokoll.

Artikel 2 (artikel 1); definitioner

De ändringar av definitionerna av "fartyg", "olja", "skada genom förorening" och
"olycka" som har gjorts i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen
överförs genom denna artikel till fondkonventionen.
Eftersom definitionen av "olja" i ändringsprotokollet till ansvarighetsko-
nventionen har begränsats till att avse varje beständig mineralolja som
innehåller kolväte så har den uttryckliga begränsningen till sådana oljor i
artikel 1.2 i fondkonventionen kunnat upphävas.

Artikel 3 (artikel 2); upprättandet av en internationell fond

Genom denna artikel upprättas en helt ny internationell oljeskadefond som skall
kallas 1992 års internationella oljeskadefond.
I den del av bestämmelsen som anger den nya fondens ändamål utgick - som har
berörts i avsnitt 5.2 - skyldigheten att betala ersättning (gottgörelse) till
fartygsägarna. Denna ändring har i sin tur fört med sig en rad
konsekvensändringar i andra bestämmelser.

Artikel 4 (artikel 3); det geografiska tillämpningsområdet

Artikeln innebär en utvidgning av fondkonventionens geografiska till-
ämpningsområde på samma sätt som i fråga om ansvarighetskonventionen (jfr
artikel 3 i ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen).

Artikel 6.2 (artikel 4.3); ansvarsbefrielse

Ändringen syftar till att klargöra att den ansvarsbefrielse för fonden som
grundas på den skadelidandes eget handlande inte skall omfatta utgifter för
förebyggande åtgärder.

Artikel 6.3 (artikel 4.4); begränsningsbelopp

Genom artikeln ändras ersättningsbeloppets storlek för fonden till, i ett första
steg, 135 miljoner SDR för en och samma olycka.
Ändringen innebär också att det till den ändrade artikeln förs två nya punkter
- punkterna d) och e). Enligt punkten d) klargörs det att den ränta som
uppkommer på det belopp som utgör redarens begränsningsfond inte skall beaktas
när det gäller att beräkna fondens ersättningsskyldighet. Punkten e) innebär ett
klarläggande i frågan om hur omräkningen av SDR till nationell valuta skall
göras. Denna omräkning skall göras per den dag som fondens församling beslutar
som första dag för utbetalning av ersättning från fonden.

Artikel 6.4 (artikel 4.5); fördelning av maximibeloppet

Liksom 1971 års fondkonvention innehåller 1992 års ändringsprotokoll en regel om
proportionell fördelning av fondmedlen i det fall som ersättningskraven
överstiger maximibeloppet. Bestämmelsen i 1971 års fondkonvention innehåller en
hänvisning till ansvarighetskonventionen vilket föranlett tolkningsproblem. I
den ändrade bestämmelsen om fördelning av maximibeloppet hänvisas endast till
fondkonventionen.
Enligt bestämmelsen skall proportionen mellan fastställda krav och det belopp
som faktiskt kan erhållas enligt fondkonventionen vara detsamma för samtliga
borgenärer.

Artikel 6.5 (artikel 4.6)

Ändringen innebär att ett nytt sjätte stycke införs som gör det möjligt för
fonden att i undantagsfall betala ersättning trots att fartygsägaren inte har
upprättat någon begränsningsfond.
Bestämmelsen gör det möjligt för fonden att snabbt och på ett flexibelt sätt
kunna betala ut ersättning trots att den inte vid utbetalningstillfället känner
till den exakta gränsen för fartygsägarens begränsningsbelopp.

Artikel 7 (artikel 5); gottgörelse till fartygsägaren

Som redan tidigare framhållits under artikel 3 har fondens skyldighet att
ersätta (gottgöra) fartygsägaren för en del av hans skadeståndsansvar upphävts
genom ändringsprotokollet.

Artiklarna 8 - 11 (artiklarna 6 - 9)

Ändringarna innebär redaktionella ändringar vilka huvudsakligen beror på att
skyldigheten för fonden att ersätta fartygsägaren har upphävts.

Artiklarna 12 och 13 (artiklarna 10 och 11); grundavgifter till fonden

Ändringarna innebär att en stat inte längre skall betala en grundavgift i
samband med att den tillträder fondkonventionen.

Artikel 14 (artikel 12); fondens budget

Ändringarna innebär i huvudsak att konventionstexten anpassas till den praxis
som har utvecklats inom Internationella oljeskadefonden när det gäller att
fastställa fondens budget.

Artikel 15 (artikel 13); försenad inbetalning av avgifter

Ändringen innebär att storleken av den dröjsmålsränta som skall löpa på
förfallna belopp skall bestämmas i fondens interna föreskrifter och inte av
fondförsamlingen.

Artikel 16 (artikel 15); förteckning över avgiftsskyldiga

Ändringen innebär en ny bestämmelse i artikel 15 i fondkonventionen som
föreskriver att stater som inte uppfyller skyldigheten att ge in en förteckning
över avgiftspliktiga oljeimportörer skall vara skyldiga att ersätta fonden för
de eventuella förluster som den får vidkännas på grund av denna underlåtenhet.

Artikel 17 (artikel 16); fondens organisation

Ändringen betyder att den nya oljeskadefonden inte skall ha någon
exekutivkommitté. I stället får församlingen vid behov tillsätta särskilda
arbetsgrupper.

Artikel 18 (artikel 18); församlingens uppgifter

Genom tredje stycket kompletteras bestämmelsen i fondkonventionen om
församlingens möjlighet att tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper
med regler om sammansättningen av sådana arbetsgrupper. Ändringen hänger samman
med avskaffandet av exekutivkommittén.

Artiklarna 19 - 24 (artiklarna 19, 21 - 27, 29 och 31 - 33)

Som en följd av att exekutivkommittén avskaffas upphävs bestämmelserna i 1971
års fondkonvention (artiklarna 21 - 27) om exekutivkommittén. Av samma anledning
görs det redaktionella ändringar i artiklarna 19, 29 och 31 - 33.

Artikel 25; (artikel 35); övergångsbestämmelse

Enligt den gällande fondkonventionen var fonden inte i något avseende ansvarig
för en olycka som inträffat inom 120 dagar från det att fondkonventionen trädde
i kraft.
Den ändrade övergångsbestämmelsen innebär bara att ersättningskrav enligt 1992
års ändringsprotokoll till fondkonventionen inte kan göras gällande tidigare än
120 dagar efter ikraftträdandet av 1992 års ändringsprotokoll.

Artikel 26; övergångsbestämmelser m.m.

Enligt denna artikel skall det efter fondkonventionens artikel 36 - dvs. efter
konventionens materiella bestämmelser - införas fyra nya artiklar som skall
benämnas artikel 36 bis, artikel 36 ter, artikel 36 quater och artikel 36
quinquies. Av de nya artiklarna får de tre första, tillsammans med artiklarna 35
och 36 i fondkonventionen, betecknas som övergångsbestämmelser. Artikel 36
quinquies och ändringsprotokollets artikel 27 innehåller bestämmelser om det
traktaträttsliga förhållandet mellan 1971 års fondkonvention och 1992 års fond-
konvention.
Artikel 36 bis definierar den övergångsperiod under vilken fonden skall verka
som en överbyggnad till 1969 års ansvarighetskonvention, till 1971 års
fondkonvention och till 1992 års ansvarighetskonvention. Denna övergångsperiod
börjar löpa när 1992 års fondkonvention träder i kraft och slutar 18 månader
efter det att åtta stater blivit bundna av ändringsprotokollet till 1971 års
fondkonvention och det bland dessa stater har tagits emot minst 750 miljoner ton
avgiftspliktig olja. Under denna period skall hänvisningen i artikel 2 första
stycket a) till 1992 års ansvarighetskonvention anses som en hänvisning till
alla de tre nämnda instrumenten.
I punkten b) i artikeln föreskrivs närmare hur ersättningsskyldigheten för
1992 års fond förhåller sig till ersättningsskyldigheten enligt de tre nämnda
instrumenten. Huvudregeln är att 1992 års internationella oljeskadefond bara
skall betala ersättning, om sådan inte har kunnat erhållas enligt de tre nämnda
konventionerna. För de stater som är bundna av 1992 års fondkonvention men inte
av 1971 års fondkonvention gäller att fonden skall betala ut ersättning endast i
den mån den skadelidande inte hade kunna få full ersättning ens om staten i
fråga hade varit bunden av de tre instrumenten. Vidare stadgas i punkten c) att
vid beräkningen av det totala belopp som 1992 års oljeskadefond har att betala
skall även ersättning enligt 1969 och 1971 års konventioner räknas med, dock
endast sådan ersättning som faktiskt har erlagts eller, beträffande 1971 års
konvention, skall anses ha erlagts. Följaktligen kommer 1992 års oljeskadefond
inte att täcka den brist som kan uppstå om en stat inte är med i 1971 års
fondkonvention.
Bestämmelserna i artikel 36 ter reglerar begränsningarna i avgiftsskyldigheten
till 1992 års oljeskadefond. Bestämmelserna innebär att ett lands oljeimportörer
under en övergångstid inte skall behöva svara för mer än 27, 5 % av fondens
behov av årsavgifter och att andra länders importörer till lika delar skall
svara för eventuell överskjutande del. Den tidsperiod under vilken dessa
bestämmelser kan vara i kraft sträcker sig längst till dess att fem år har gått
från det att 1992 års ändringsprotokoll trädde i kraft.
Artikel 36 quater innehåller ett antal föreskrifter som reglerar förhållandet
i administrativt avseende mellan de två oljeskadefonderna så länge som 1971 års
fondkonvention är ikraft.

Artikel 27

Av artikeln följer att bestämmelserna i artiklarna 1 - 36 quinqiues i 1971 års
fondkonvention som de har ändrats genom ändringsprotokollet utgör en ny
konvention, som skall kallas 1992 års fondkonvention. Ändringsprotokollet till
fondkonventionen är alltså en ny konvention som reglerar 1992 års oljeskadefonds
ersättningsansvar för oljeskador.

Artiklarna 28 - 39; slutbestämmelser

Dessa artiklar innehåller - förutom traditionella bestämmelser om
undertecknande, ratifikation, ikraftträdande, uppsägning m.m. - några särskilda
bestämmelser som rör övergångsperioden. Vidare återfinns bland dessa artiklar
bestämmelserna om det särskilda förfarandet för att ändra fondens
ersättningsbelopp.
Av artikel 28 följer att protokollet kan tillträdas av varje stat som har
tillträtt ändringsprotokollet till ansvarighetskonventionen. Det krävs således
inte att staten har tillträtt 1971 års fondkonvention. Anslutning till
protokollet medför inte heller att staten blir bunden av 1971 års
fondkonvention.
I artikel 29 behandlas staternas skyldighet att till IMO:s generalsekreterare
lämna rapporter om mottagen avgiftspliktig olja. Föreskriften innebär att
generalsekreteraren får en möjlighet att konstatera när förutsättningarna för
ikraftträdandet av protokollet har uppfyllts. I artikel 29 andra stycket finns
en bestämmelse om att oljeskadefondens direktör under övergångsperioden skall
till IMO:s generalsekreterare rapportera mängden avgiftspliktig olja som har
tagits emot i de fördragsslutande staterna. Detta gör det möjligt för general-
sekreteraren att fastställa tidpunkten för när övergångsperioden skall upphöra.
Enligt artikel 30 kan ändringsprotokollet till fondkonventionen inte träda i
kraft förrän protokollet till ansvarighetskonventionen har trätt i kraft. För
ikrafttträdandet krävs att protokollet har tillträtts av minst åtta stater och
att dessa stater tillsammans representerar avgiftsskyldiga personer som har
tagit emot minst 450 miljoner ton avgiftspliktig olja under ett givet år. En
stat kan vid sitt tillträde avge en förklaring om att anslutningen inte skall ha
verkan förrän övergångsperioden upphör.
Artikel 31 innehåller en viktig skyldighet för de fördragsslutande staterna,
nämligen skyldigheten att säga upp 1969 års ansvarighetskonvention och 1971 års
fondkonvention senast sex månader efter det att minst åtta stater har blivit
bundna av ändringsprotokollet och den sammanlagda mängden avgiftspliktig olja
bland dessa fördragsslutande stater har nått 750 miljoner ton. Dessa upp-
sägningar får verkan tolv månader efter det att sexmånadersperioden har gått ut.
Artikel 33 innehåller bestämmelserna om ändringsförfarandet i fråga om fondens
ersättningsbelopp.

Artiklarna 1 - 13 och 36 ter i 1971 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja i artiklarnas lydelse enligt 1992 års ändringsprotokoll
till 1971 års konvention

--------------------------------------------------------------------
General Provisions Allmänna bestämmelser

--------------------------------------------------------------------
Article 1 Artikel 1

--------------------------------------------------------------------
For the purpose of this Conven- I denna konvention förstås med
tion:
--------------------------------------------------------------------
1. "1992 Liability Convention" 1. "1992 års ansvarighetskonven-
means the International Conven- tion": 1992 års internationella
tion on Civil Liability for Oil konvention om ansvarighet för
Pollution Damage, 1992. skada orsakad av förorening genom
olja.
--------------------------------------------------------------------
1 bis. "1971 Fund Convention" 1 bis. "1971 års fondkonven-
means the International Conven- tion": 1971 års internationella
tion on the Establishment of an konvention om upprättandet av en
International Fund for Compensa- internationell fond för ersättning
tion for Oil Pollution Damage, av skada orsakad av förorening ge-
1971. For States Parties to the nom olja. För stater som är bundna
Protocol of 1976 to that Conven- av 1976 års protokoll till den
tion, the term shall be deemed konventionen skall hänvisningen
to include the 1971 Fund Conven- anses omfatta 1971 års konvention
tion as amended by that som den har ändrats genom det
Protocol. protokollet.
--------------------------------------------------------------------
2."Ship", "Person", "Owner", 2. "Fartyg", "person", "ägare",
"Oil", "Pollution Damage", "Pre- "olja", "skada genom förorening",
ventive Measures", "Incident" "förebyggande åtgärder", "olycka"
and "Organization" have the same och "organisation" har samma
meaning as in Article I of the betydelse som i artikel I i 1992
1992 Liability Convention. års ansvarighetskonvention.
--------------------------------------------------------------------
3. "Contributing oil" means 3. "avgiftspliktig olja": råolja
crude oil and fuel oil as och eldningsolja i enlighet med
defined in subparagraphs (a) and definitionerna under a) och b):
(b) below:
--------------------------------------------------------------------
(a) "Crude oil" means any li- a) "Råolja" varje flytande kolvä-
quid hydrocarbon mixture occu- teblandning som förekommer i
ring naturally in the earth naturligt tillstånd i jorden,
whether or not treated to render oberoende av om den är behandlad
it suitable for transportation. för att bli tjänlig för transport.
It also includes crude oils from Uttrycket inbegriper också råoljor
which certain distillate från vilka vissa destillationspro-
fractions have beeen removed dukter har avlägsnats (ibland
(sometimes referred to as benämnda "topped crudes") eller
"topped crudes") or to which till vilka har tillsatts vissa
certain distillate fractions destillationsprodukter (ibland
have been added (sometimes benämnda "spiked crudes" eller
referred to as "spiked" or "re- "reconstituted crudes").
constituted" crudes).
--------------------------------------------------------------------
(b) "Fuel oil" means any heavy b) "Eldningsolja" tunga destil-
distillates or residues from lat eller rester av råolja eller
crude oil or blends of such blandningar av sådana produkter,
materials intended for use as som är avsedda för användning som
fuel for the production of heat bränsle för framställning av värme
or power of a quality equivalent eller kraft och som är av en
to the "American Society for kvalitet som motsvarar den som av
Testing and Materials'''' Spe- American Society for Testing and
cification for Number Four Fuel Materials betecknas eldningsolja
Oil (Designation D 396-69)", or nr 4 (beteckning D 396-69) eller
heavier. tjockare.
--------------------------------------------------------------------
4. "Unit of account" has the 4. "Beräkningsenhet" har samma
same meaning as in Article V, betydelse som i artikel V nionde
paragraph 9, of the 1992 Lia- stycket i 1992 års ansvarighets-
bility Convention. konvention.
--------------------------------------------------------------------
5. "Ship''''s tonnage" has the same 5. "Fartygstonnage" har samma be-
meaning as in Article V, para- tydelse som i artikel V tionde
graph 10, of the 1992 Liability stycket i 1992 års ansvarighets-
Convention. konvention.
--------------------------------------------------------------------
6. "Ton", in relation to oil, 6. "Ton" när uttrycket avser olja,
means a metric ton. ton enligt metersystemet.
--------------------------------------------------------------------
7. "Guarantor" means any person 7. "Garant" avser varje person
providing insurance or other fi- som meddelar försäkring eller
nancial security to cover an ow- ställer annan ekonomisk säkerhet för
ner''''s liability in pursuance of att täcka ägarens ansvar enligt
Article VII, paragraph 1, of the artikel VII första stycket i 1992
1992 Liability Convention. års ansvarighetskonvention.

--------------------------------------------------------------------
Article 2 Artikel 2

--------------------------------------------------------------------
1. An international Fund for 1. En internationell fond för er-
compensation for pollution dama- sättning av skada genom förorening,
ge, to be named "The Interna- vilken skall kallas "1992 års
tional Oil Pollution Compen- internationella oljeskadefond"
sation Fund 1992" and herein- och som i det följande kallas
after referred to as "the Fund", "fonden" upprättas härmed för
is hereby established with the följande syften.
following aims:
--------------------------------------------------------------------
(a) to provide compensation for a) För att ge ersättning för skador
pollution damage to the extent genom förorening i den utsträckning
that the protection afforded by de inte ersätts enligt 1992 års
the 1992 Liability Convention is ansvarighetskonvention och
inadequate;
--------------------------------------------------------------------
(b) to give effect to the b) för att uppfylla de ändamål som
related purposes set out in this anges i denna konvention.
Convention.
--------------------------------------------------------------------
2. The Fund shall in each Con- 2. Fonden skall i varje för-
tracting State be recognized as dragsslutande stat erkännas som en
a legal person capable under the juridisk person med behörighet
laws of that State of assuming enligt lagen i den staten att för-
rights and obligations and of värva rättigheter och åta sig skyl-
being a party in legal procee- digheter samt att vara part i
dings before the courts of that rättegång inför domstol i denna
State. Each Contracting State stat. En fördragsslutande stat
shall recognize the Director of skall erkänna fondens direktör (i
the Fund (hereinafter referred det följande kallad "direktören")
to as "the Director") as the som ställföreträdare för fonden.
legal representative of the
Fund.

--------------------------------------------------------------------
Article 3 Artikel 3

--------------------------------------------------------------------
This Convention shall apply Denna konvention gäller endast
exclusively:
--------------------------------------------------------------------
(a) to pollution damage a) skada genom förorening som
caused: har uppkommit
--------------------------------------------------------------------
(i) in the territory, i) inom en fördragsslutande
including the territorial sea, stats område, inklusive dess
of a Contracting State, and territorialvatten och
--------------------------------------------------------------------
(ii) in the exclusive economic ii) inom en fördragsslutande stats
zone of a Contracting State, exklusiva ekonomiska zon, som
established in accordance with fastställts i enlighet med folkrät-
international law, or, if a tens regler, eller, om staten
Contracting State has not estab- inte har fastställt någon sådan zon,
lished such a zone, in an area inom ett område utanför och
beyond and adjacent to the angränsande till den statens
territorial sea of that State territorialvatten vilket har
determined by that State in bestämts av den staten i enlighet
accordance with international med folkrättens regler och vilket
law and extending not more than inte sträcker sig längre ut än 200
200 nautical miles from the nautiska mil från de baslinjer
baseline from which the breadth varifrån statens territorialvatten
of its territorial sea is mea- mäts,
sured;
--------------------------------------------------------------------
(b) to preventive measures, b) förebyggande åtgärder, var de än
wherever taken, to prevent or vidtas, för att förhindra eller
minimize such damage. begränsa sådan skada.

--------------------------------------------------------------------
Compensation Ersättning

--------------------------------------------------------------------
Article 4 Artikel 4

--------------------------------------------------------------------
1. For the purpose of 1. För att fullgöra sin uppgift
fulfilling its function under enligt artikel 2 första stycket a)
Article 2, paragraph 1(a), the skall fonden betala ersättning
Fund shall pay compensation to till var och en som har lidit
any person suffering pollution skada genom förorening, om denne
damage if such person has been inte har kunnat få full ersättning
unable to obtain full and för skadan enligt 1992 års an-
adequate compensation for the svarighetskonvention
damage under the terms of the
1992 Liability Convention,
--------------------------------------------------------------------
(a) because no liability for a) på grund av att det inte före-
the damage arises under the 1992 ligger någon ansvarighet för skadan
Liability Convention; enligt 1992 års ansvarighets-
konvention,
--------------------------------------------------------------------
(b) beacause the owner liable b) på grund av att den ägare som
for the damage under the 1992 är ansvarig för skadan enligt 1992
Liability Convention is finan- års ansvarighetskonvention inte
cially incapable of meeting his till fullo kan infria sina
obligations in full and any ekonomiska förpliktelser och att
financial security that may be ekonomisk säkerhet, som kan ha
provided under Article VII of ställts enligt artikel VII i den
that Convention does not cover konventionen inte gäller för skadan
or is insufficient to satisfy eller inte räcker till för att
the claims for compensation for tillgodose ersättningsanspråken.
the damage; an owner being Ägaren skall anses ekonomiskt ur
treated as financially incapable stånd att infria sina förpliktelser
of meeting his obligations and a och ekonomisk säkerhet skall anses
finacial security being treated otillräcklig om den skadelidande,
as insufficient if the person sedan han vidtagit alla skäliga
suffering the damage has been åtgärder för att utnyttja de
unable to obtain full satis- rättsliga medel som är tillgängliga
faction of the amount of compen- för honom, inte har kunnat få ut
sation due under the 1992 Liabi- hela det ersättningsbelopp som han
lity Convention after having har rätt till enligt 1992 års
taken all reasonable steps to ansvarighetskonvention,
pursue the legal remedies avai-
lable to him;
--------------------------------------------------------------------
(c) because the damage exceeds c) på grund av att skadan över-
the owner''''s liability under the stiger ägarens ansvarighet som den
1992 Liability Convention as har begränsats enligt artikel V
limited pursuant ot Article V, första stycket i 1992 års ansvarig-
paragraph 1, of that Convention hetskonvention eller enligt någon
or under the terms of any other annan internationell konvention
international Convention in som är i kraft eller är öppen för
force or open for signature, undertecknande, ratifikation el-
ratification or accession at the ler anslutning den dag denna kon-
date of this Convention. vention är dagtecknad.
--------------------------------------------------------------------
Expenses reasonably incurred Skäliga utgifter och förluster
or sacrifices reasonably made by som ägaren frivilligt har ådragit
the owner voluntarily to prevent sig för att förhindra eller begränsa
or minimize pollution damage en skada genom förorening skall
shall be treated as pollution vid tillämpningen av denna artikel
damage for the purpose of this anses som en skada genom förore-
Article. ning.
--------------------------------------------------------------------
2. The Fund shall incur no 2. Fonden är inte ansvarig
obligation under the preceding enligt föregående stycke om
paragraph if:
--------------------------------------------------------------------
(a) it proves that the a) den visar att skadan genom
pollution damage resulted from förorening orsakades av en krigs-
an act of war, hostilities, handling, fientligheter, inbördes-
civil war or insurrection or was krig eller uppror eller orsakades
caused by oil which has escaped av olja som har läckt ut eller
or been discharged from a tömts ut från ett krigsfartyg eller
warship or other ship owned or ett annat fartyg, som ägs eller
operated by a State and used, at brukas av en stat och vid tid-
the time of the incident, only punkten för olyckan används endast
on Government non-commercial i statlig verksamhet för annat
service; or ändamål än affärsdrift, eller
--------------------------------------------------------------------
(b) the claimant cannot prove b) den som gör anspråk på er-
that the damage resulted from an sättning inte kan visa att skadan
incident involving one or more orsakades av en olycka som berör
ships. ett eller flera fartyg.
--------------------------------------------------------------------
3. If the Fund proves that the 3. Visar fonden att skadan ge-
pollution damage resulted wholly nom förorening helt eller delvis
or partially either from an act orsakades genom uppsåtlig handling
or omission done with the intent eller uppsåtlig underlåtenhet av
to cause damage by the person den skadelidande eller vårdslöshet
who suffered the damage or from av denne, kan fonden befrias helt
the negligence of that person, eller delvis från sin skyldighet
the Fund may be exonerated att betala ersättning till denne.
wholly or partially from its I varje fall skall fonden befrias
obligations to pay compensation från sin skyldighet i den utsträck-
to such person. The Fund shall ning som fartygsägaren kan vara
in any event be exonerated under befriad enligt artikel III tredje
Article III, paragraph 3, of the stycket i 1992 års ansvarig-
1992 Liability Convention. Howe- hetskonvention. Fonden är em-
ver, there shall be no such ellertid aldrig befriad från sin
exoneration of the Fund with skyldighet vad gäller förebyggande
regard to preventive measures. åtgärder.
--------------------------------------------------------------------
4. (a) Except as otherwise 4. a) Om inte annat föreskrivs i
provided in subparagraps (b) and b) eller c) i detta stycke är det
(c) of this paragraph, the ag- sammanlagda belopp som fonden
gregate amount of compensation skall betala enligt denna artikel
payable by the Fund under this begränsat för en och samma olycka så
Article shall in respect of any att summan av det beloppet och
one incident be limited, so that det ersättningsbelopp som faktiskt
the total sum of that amount and har betalats enligt 1992 års an-
the amount of compensation svarighetskonvention för skada ge-
actually paid under the 1992 nom förorening, som faller inom
Liability Convention for pol- denna konventions tillämpnings-
lution damage within the scope område enligt artikel 3, inte får
of application of this Con- överstiga 135 miljoner beräknings-
vention so defined in Article 3 enheter.
shall not exceed 135 million
units of account
--------------------------------------------------------------------
(b) Except as otherwise pro- b) Om inte annat föreskrivs i c)
vided in subparagraph (c), the får det sammanlagda ersättnings-
aggregate amount of compensation belopp som fonden skall ge ut
payable by the Fund under this enligt denna artikel inte över-
Article for pollution damage stiga 135 miljoner beräkningsen-
resulting from a natural pheno- heter för en skada genom förorening
menon of an exceptional in- som orsakats av en naturhändelse
evitable and irresistible av osedvanlig karaktär som inte
character shall not exceed 135 kunna undvikas och vars verk-
million units of account. ningar inte kunnat förhindras.
--------------------------------------------------------------------
(c) The maximum amount of c) Det högsta ersättningsbeloppet
compensation referred to in sub- enligt a) och b) skall vara 200
paragraphs (a) and (b) shall be miljoner beräkningsenheter för
200 million units of account olyckor som inträffar under en tid
with respect to any incident då tre stater är bundna av kon-
occuring during any period when ventionen och mottagen avgifts-
there are three Parties to this pliktig olja i dessa stater sam-
Convention in respect of which manlagt uppgick till eller
the combined relevant quantity översteg 600 miljoner ton under
of contributing oil received by närmast föregående kalenderår.
persons in the territories of
such Parties, during the pre-
ceding calendar year, equalled
or exceeded 600 million tons.
--------------------------------------------------------------------
(d) Interest accrued on a fund d) Upplupen ränta på en fond som
constituted in accordance with upprättats enligt artikel V tredje
Article V, paragraph 3, of the stycket i 1992 års ansvarighets-
1992 Liability Convention, if konvention skall inte tas med vid
any, shall not be taken into ac- beräkningen av det högsta belopp
count for the computation of the som fonden har att betala enligt
maximum compensation payable by denna artikel.
the Fund under this Article.
--------------------------------------------------------------------
(e) The amounts mentioned in e) De belopp som anges i denna
this Article shall be converted artikel skall räknas om till in-
into national currency on the hemsk valuta på grundval av det
basis of the value of that cur- värde valutan hade i förhållande
rency by reference to the till den särskilda dragningsrätten
Special Drawing Right on the den dag som fondens församling
date of decision of the Assembly fastställer som första dag för
of the Fund as to the date of utbetalningen av ersättning.
payment of compensation.
--------------------------------------------------------------------
5. Where the amount of estab- 5. Om summan av styrkta ford-
lished claims against against ringar mot fonden överstiger det
the Fund exceeds the aggregate sammanlagda ersättningsbeloppet
amount of compensation payable enligt fjärde stycket, skall det
under paragraph 4, the amount tillgängliga beloppet fördelas så
available shall be distributed att förhållandet mellan en styrkt
in such a manner that the fordran och det ersättningsbelopp
proportion between any som fordringsägaren faktisk er-
established claim and the amount håller enligt denna konvention är
of compensation actually recove- det samma för alla fordringsägare.
red by the claimant under this
Convention shall be the same for
all claimants.
--------------------------------------------------------------------
6. The Assembly of the Fund 6. Fondens församling får i un-
may decide that, in exceptional dantagsfall besluta att ersättning
cases, compensation in accor- enligt konventionen får betalas
dance with this Convention can även om fartygsägaren inte har upp-
be paid even if the owner of the rättat någon fond enligt artikel V
ship has not constituted a fund tredje stycket i 1992 års an-
in accordance with Article V, svarighetskonvention. I sådana
paragraph 3, of the 1992 fall tillämpas också fjärde stycket
Liability Convention. In such e) i denna artikel.
case paragraph 4 (e) of this
Article applies accordingly.

--------------------------------------------------------------------
Article 5 Artikel 5

--------------------------------------------------------------------
(deleted) (upphävd)

--------------------------------------------------------------------
Article 6 Artikel 6

--------------------------------------------------------------------
Rights to compensation under Rätten till ersättning enligt
Article 4 shall be extinguished artikel 4 upphör om talan inte har
unless an action is brought väckts enligt bestämmelserna i den
thereunder or a notification has artikeln eller underrättelse inte
been made pursuant to Article 7, har lämnats enligt artikel 7 sjätte
paragraph 6, within three years stycket inom tre år från den dag då
from the date when the damage skadan uppkom. Talan får dock inte
occurred. However, in no case i något fall väckas sedan sex år har
shall an action be brought after förflutit från dagen för den olycka
six years from the date which som orsakade skadan.
caused the damage.

--------------------------------------------------------------------
Article 7 Artikel 7

--------------------------------------------------------------------
1. Subject to the subsequent 1. Om inte annat följer av vad
provisions of this Article, any som bestäms i denna artikel får
action against the Fund for com- talan mot fonden om ersättning
pensation under Article 4 of enligt artikel 4 i denna konven-
this Convention shall be brought tion endast väckas vid en domstol
only before a court competent som enligt artikel IX i 1992 års
under Article IX of the 1992 ansvarighetskonvention är behörig
Liability Convention in respect att pröva talan mot den ägare som är
of actions against the owner who ansvarig för skadan genom
is or who would, but for the förorening, som orsakats av den
provisions of Article III, ifrågavarande olyckan, eller som
paragraph 2, of that Convention, skulle ha varit ansvarig om inte
have been liable for pollution bestämmelserna i artikel III andra
damage caused by the relevant stycket i den konventionen haft
incident. tillämpning.
--------------------------------------------------------------------
2. Each Contracting State 2. Varje fördragsslutande stat
shall ensure that its courts skall se till att dess domstolar
possess the necessary har erforderlig behörighet att
jurisdiction to entertain such pröva en sådan talan mot fonden som
actions against the Fund as are avses i första stycket.
referred to in paragraph 1.
--------------------------------------------------------------------
3. Where an action for compen- 3. Har en talan om ersättning för
sation for pollution damage has skada genom förorening väckts mot
been brought before a court com- fartygsägaren eller dennes garant
petent under Article IX of the vid en domstol som är behörig en-
1992 Liability Convention ligt artikel IX i 1992 års
against the owner of a ship or ansvarighetskonvention, är denna
his guarantor, such court shall domstol såvitt angår samma skada
have exclusive jurisdictional ensam behörig att pröva talan mot
competence over any action fonden om ersättning enligt bestäm-
against the Fund for com- melserna i artikel 4 i denna
pensation under the provisions konvention. Har emellertid talan
of Article 4 of this Convention om ersättning för skada genom
in respect of the same damage. förorening väckts enligt 1992 års
However, where an action for ansvarighetskonvention vid en
compensation for pollution dama- domstol i en stat som har
ge under the 1992 Liability Con- tillträtt 1992 års ansvarighetskon-
vention has been brought before vention men inte denna konven-
a court in a State Party to the tion, skall talan mot fonden
1992 Liability Convention but enligt artikel 4 i denna
not this Convention, any action konvention väckas, enligt kärandens
against the Fund under Article 4 val, antingen vid en domstol i
of this Convention shall at the den stat där fonden har sitt säte
option ot the claimant be eller vid en enligt artikel IX i
brought either before a court of 1992 års ansvarighetskonvention
the State where the Fund has its behörig domstol i en stat som har
headquarters or before any court tillträtt denna konvention.
of a State Party to this Conven-
tion competent under Article IX
of the 1992 Liability Con-
vention.
--------------------------------------------------------------------
4. Each Contracting State 4. Varje fördragsslutande stat
shall ensure that the Fund shall skall se till att fonden har rätt
have the right to intervene as a att inträda som part i en rättegång
party to any legal proceedings som enligt artikel IX i 1992 års
instituted in accordance with ansvarighetskonvention förs mot en
Article IX of the 1992 Liability fartygsägare eller dennes garant
Convention before a competent vid en behörig domstol i staten.
court of that State against the
owner of a ship or his
guarantor.
--------------------------------------------------------------------
5. Except as otherwise 5. Utom i de fall som anges i
provided in paragraph 6, the sjätte stycket är fonden inte bun-
Fund shall not be bound by any den av någon dom eller något beslut
judgement or decision in i rättegång, i vilken fonden inte
proceedings to which it has not har varit part eller av en
been a party or by any settle- förlikning i vilken den inte har
ment to which it is not a party. deltagit.
--------------------------------------------------------------------
6. Without prejudice to the 6. Har talan om ersättning för en
provisions of paragraph 4, where skada genom förorening väckts
an action under the 1992 enligt 1992 års ansvarighetskon-
Liability Convention for vention mot en ägare eller dennes
compensation for pollution dama- garant vid en behörig domstol i en
ge has been brought against an fördragsslutande stat, skall varje
owner or his guarantor before a part i målet vara berättigad enligt
competent court in a Contracting den nationella lagen i denna stat
State, each party to the att underrätta fonden om rättegång-
proceedings shall be entitled en, utan att detta får medföra en
under the national law of that inskränkning av vad som bestäms i
State to notify the Fund of the fjärde stycket. Om en sådan
proceedings. Where such underrättelse har getts i överens-
notification has been made in stämmelse med de föreskrifter i
accordance with the formalities formellt avseende som ställs upp i
required by the law of the court lagen i den stat där talan väckts
seized an in such time and in och inom sådan tid och på ett sådant
such a manner that the Fund has sätt att fonden har på ett
in fact been in a position verkningsfullt sätt kunnat träda in
effectively to intervene as a som part i rättegången, skall en
party to the proceedings, any dom som har meddelats av dom-
judgement rendered by the court stolen i en sådan rättegång, sedan
in such proceedings shall, after den vunnit laga kraft och kan
it has become final an verkställas i den stat där den med-
enforceable in the State where delades, vara bindande för fonden
the judgement was given, become i betydelsen att domstolens av-
binding upon the Fund in the görande i saken inte får ifrågasättas
sense that facts and findings in av fonden även om fonden faktiskt
that judgement may not be inte har inträtt i rättegången.
disputed by the Fund even if the
Fund has not actually intervened
in the proceedings.

--------------------------------------------------------------------
Article 8 Artikel 8

--------------------------------------------------------------------
Subject to any decision con- Dom som har meddelats mot
cerning the distribution fonden av en domstol som är behörig
referred to in Article 4, enligt artikel 7 första och tredje
paragraph 5, any judgement given styckena skall, om domen kan
against the Fund by a court ha- verkställas i den stat där den med-
ving jurisdiction in accordance delades och där inte längre kan
with Article 7, paragraphs 1 and överklagas med ordinära rättsmedel,
3, shall, when it has become erkännas och verkställas i alla
enforceable in the State of fördragsslutande stater under de
origin and is in that State no förutsättningar som anges i artikel
longer subject to ordinary forms X i 1992 års ansvarighetskonven-
of review, be recognized and tion samt med iakttagande av
enforceable in each Contracting beslut om fördelningen enligt
State on the same conditions as artikel 4 femte stycket i denna
are prescribed in Article X of konvention.
the 1992 Liability Convention.

--------------------------------------------------------------------
Article 9 Artikel 9

--------------------------------------------------------------------
1. The Fund, shall in respect 1. Fonden inträder, såvitt avser
of any amount of compensation belopp som fonden har betalat i
for pollution damage paid by the ersättning för skada genom föro-
Fund in accordance with Article rening enligt artikel 4 första
4, paragraph 1, of this Con- stycket i denna konvention, i den
vention, acquire by subrogation rätt som den som har fått sådan
the rights that the person so ersättning kan ha enligt 1992 års
compensated may enjoy under the ansvarighetskonvention mot ägaren
1992 Liability Convention eller dennes garant.
against the owner or his guaran-
tor.
--------------------------------------------------------------------
2. Nothing in this Convention 2. Bestämmelserna i denna kon-
shall prejudice any right of re- vention inskränker inte fondens
course or subrogation of the regress- eller subrogationsrätt
Fund against persons other than mot annan person än som avses i
those referred to in the föregående stycke. Under alla för-
preceding paragraph. In any hållanden skall fondens subroga-
event the right of the Fund to tionsrätt mot en sådan person inte
subrogation against such person vara mindre förmånlig än den rätt som
shall not be less favourable tillkommer en försäkringsgivare för
than that of an insurer of the den som har erhållit ersättning.
person to whom compensation has
been paid.
--------------------------------------------------------------------
3. Without prejudice to any 3. Har en fördragsslutande stat
other rights of subrogation or eller en myndighet i en sådan stat
recourse against the Fund which enligt bestämmelserna i nationell
may exist, a Contracting State lag betalat ersättning för skada
or agency thereof which has paid genom förorening skall staten
compensation for pollution dama- eller myndigheten inträda i den
ge in accordance with provisions rätt som den som har erhållit
of national law shall acquire by ersättningen skulle ha haft enligt
subrogation the rights which the denna konvention. Detta får dock
person so compensated would have inte hindra att andra
enjoyed under this Convention. subrogations- eller regressrätter
som kan finnas, görs gällande mot
fonden.

--------------------------------------------------------------------
Article 10 Artikel 10

--------------------------------------------------------------------
1. Annual contributions to the 1. Årsavgifter till fonden
Fund shall be made in respect of skall, ifråga om varje fördrags-
each Contracting State by any slutande stat, betalas av var och
person who, in the calendar year en som under det kalenderår som
referred to in Article 12, avses i artikel 12 andra stycket
paragraphs 2 (a) or (b), has a) eller b) tagit emot sammanlagt
received in total quantities ex- mer än 150 000 ton
ceeding 150,000 tons:
--------------------------------------------------------------------
(a) in the ports or terminal a) avgiftspliktig olja som har
installations in the territory transporterats till sjöss till en
of that State contributing oil hamn eller en terminal inom den
carried by sea to such ports or statens område och
terminal installations; and

--------------------------------------------------------------------
(b) in any installations b) avgiftspliktig olja i en an-
situated in the territory of läggning som är belägen inom den för-
that State contributing oil dragsslutande statens område, om
which has been carried by sea denna olja har transporterats
and discharged in a port or ter- till sjöss och lossats i en hamn
minal installation of a non- eller en terminal i en stat som
Contracting State, provided that inte är fördragsslutande stat. Den-
contrbuting oil shall only be na olja skall dock endast tas med
taken into account by virtue of i beräkningen enligt denna bestäm-
this sub-paragraph on first melse när den första gången tas emot
receipt in a Contracting State i en fördragsslutande stat efter
after its discharge in that non- att ha lossats i en icke-för-
Contracting State. dragsslutande stat.
--------------------------------------------------------------------
2. (a) For the purposes of para- 2. a) Om den mängd avgiftsplik-
graph 1, where the quantity of tig olja som någon under ett ka-
contributing oil received in the lenderår har tagit emot inom en
territory of a Contracting State fördragsslutande stats område sam-
by any person in a calendar year mantaget med den mängd avgifts-
when aggregated with the quan- pliktig olja som det året har
tity of contributing oil recei- tagits emot i samma fördragsslu-
ved in the same Contracting tande stat av annan med vilken
State in that year by any han är i intressegemenskap över-
associated person or persons stiger 150 000 ton, skall han
exceeds 150,000 tons, such betala avgift enligt första
person shall pay contributions stycket för den mängd som han
in respect of the actual quan- faktiskt har tagit emot även om
tity received by him notwith- denna mängd inte har överstigit 150
standing that the quantity did 000 ton.
not exceed 150,000 tons.
--------------------------------------------------------------------
(b) "Associated person" means b) Med "annan med vilken han är
any subsidiary or commonly con- i intressegemenskap" förstås varje
trolled entity. The question dotterbolag eller gemensamt kon-
whether a person comes within trollerad enhet. Frågan om någon
this definition shall be omfattas av denna definition
determined by the national law skall avgöras enligt vederbörande
of the State concerned. stats nationella lag.

--------------------------------------------------------------------
Article 11 Artikel 11

--------------------------------------------------------------------
(deleted) (upphävd)

--------------------------------------------------------------------
Article 12 Artikel 12

--------------------------------------------------------------------
1. With the view to assessing 1. För att fastställa den årsav-
the amount of annual contribu- gift som, om årsavgifter skall
tions due, if any, and taking utgå, skall betalas, skall försam-
account of the necessity to lingen med beaktande av nöd-
maintain sufficient liquid vändigheten av att tillräckliga
funds, the Assembly shall for likvida medel finns, för varje
each calendar year make an kalenderår göra en beräkning i form
estimate in the form of a budget av en budget av:
of:
--------------------------------------------------------------------
(i) Expenditure i) Utgifter
--------------------------------------------------------------------
(a) costs and expenses of the a) kostnader och utgifter för
administration of the Fund in fondens förvaltning under året samt
the relevant year and any eventuellt underskott från verk-
deficit from operations in samheten under föregående år,
preceding years;
--------------------------------------------------------------------
(b) payments to be made by the b) utbetalningar från fonden
Fund in the relevent year for under året för betalning av for-
the satisfaction of claims dringar mot fonden enligt artikel
against the Fund due under 4 däri inbegripet återbetalning av
Article 4 including repayments lån som tidigare har tagits upp av
on loans previously taken by the fonden för att betala sådana ford-
Fund for the satisfaction of ringar, i den utsträckning de
such claims, to the extent that fordringar som avser en och samma
the aggregate amount of such olycka sammanlagt inte överstiger
claims in respect of any one fyra miljoner beräkningsenheter,
incident does not exceed four
millions unit of account;
--------------------------------------------------------------------
(c) payments to be made by the c) utbetalningar från fonden under
Fund in the relevent year for året för betalning av fordringar
the satisfaction of claims mot fonden enligt artikel 4 däri
against the Fund due under Ar- inbegripet återbetalning av lån som
ticle 4 including repayments on tidigare har tagits upp av fonden
loans previously taken by the för att betala sådana fordringar, i
Fund for the satisfaction of den utsträckning de fordringar som
such claims, to the extent that avser en och samma olycka samman-
the aggregate amount of such lagt överstiger fyra miljoner
claims in respect of any one beräkningsenheter,
incident is in excess of four
millions unit of account;
--------------------------------------------------------------------
(ii) Income ii) Inkomster
--------------------------------------------------------------------
(a) surplus funds from opera- a) överskott från verksamheten
tions on preceding years, inclu- under föregående år, däri inbegripet
ding any interest; eventuell ränta,
--------------------------------------------------------------------
(b) annual contributions, if b) årsavgifter, om sådana erfor-
required to balance the budget; dras för att balansera budgeten,
--------------------------------------------------------------------
(c) any other income. c) andra inkomster.
--------------------------------------------------------------------
2. The Assembly shall decide 2. Församlingen skall fastställa
the total amount of contribu- det sammanlagda beloppet av av-
tions to be levied. On the basis gifter till fonden. På grundval av
of that decision, the Director det beslutet skall direktören för
shall, in respect of each varje fördragsslutande stat beräkna
Contracting State, calculate for den årsavgift som var och en som
each person referred to in avses i artikel 10 skall erlägga
Article 10 the amount of his
annual contribution:
--------------------------------------------------------------------
(a) in so far as the con- a) i den utsträckning avgiften är
tribution is for the sa- avsedd att användas till betalning
tisfaction of payments referred av fordringar som avses i första
to in paragraph 1(i) (a) and (b) stycket i) a) och b), på grundval
on the basis of a fixed sum for av ett bestämt belopp per ton
each ton of contributing oil avgiftspliktig olja som den av-
received in the relevant State giftsskyldige under föregående
by such persons during the pre- kalenderår har tagit emot i
ceding calendar year; and staten, och
--------------------------------------------------------------------
(b) in so far as the con- b) i den utsträckning avgiften är
tribution is for the sa- avsedd att användas till betalning
tisfaction of payments referred av fordringar som avses i första
to in paragraph 1(i) (c) of this stycket i) c) i denna artikel, på
Article on the basis of a fixed grundval av ett bestämt belopp per
sum for each ton of contributing ton avgiftspliktig olja som den
oil received by such person avgiftsskyldige under har tagit
during calendar year preceding emot i staten under det kalenderår
that in which the incident in före det år då olyckan i fråga
question occurred, provided that inträffade, om staten vid tidpunk-
the State was a party to this ten för olyckan hade tillträtt
Convention at the date of the denna konvention.
incident.
--------------------------------------------------------------------
3. The sums referred to to in 3. De belopp som avses i andra
paragraph 2 above shall be arri- stycket erhålls genom att dela det
ved att by dividing the relevant sammanlagda avgiftsbelopp som
total amount of contributions erfordras med den sammanlagda
required by the total amount of mängden avgiftspliktig olja som
contributing oil received in all har tagits emot i alla de
Contracting States in the fördragsslutande staterna under
relevant year. ifrågavarande år.
--------------------------------------------------------------------
4. The annual contribution 4. Årsavgiften förfaller till be-
shall be due on the date to be talning enligt vad som bestäms i
laid down in the Internal fondens interna reglemente. För-
Regulations of the Fund. The samlingen får besluta om annat
Assembly may decide on a datum för betalningen.
different date of payment.
--------------------------------------------------------------------
5. The Assembly may decide, 5. Församlingen får besluta,
under conditions to be laid down enligt vad som fastställts i fon-
in the Financial Regulation of dens ekonomiska reglemente, att
the Fund, to make transfers överföra medel mellan de fonder som
between funds received in upprättats enligt artikel 12.2 a)
accordance with Article 12.2 (a) och 12.2 b).
and funds received in accordance
with Article 12.2 (b).

--------------------------------------------------------------------
Article 13 Artikel 13

--------------------------------------------------------------------
1. The amount of any contribu- 1. Avgiftsbelopp som avses i
tion due under Article 12 and artikel 12 och som är förfallet
which is in arrear shall bear till betalning skall löpa med ränta
interest at a rate which shall enligt en räntesats som fastställts
be determined in accordance with i fondens interna reglemente.
the Internal Regulations of the Olika räntesatser får fastställas för
Fund, provided that different olika förhållanden.
rates may be fixed for different
circumstances.
--------------------------------------------------------------------
2. Each Contracting State 2. Varje fördragsslutande stat
shall ensure that any obligation skall se till att en förpliktelse
to contribute to the Fund ari- att betala avgift till fonden
sing under this Convention in enligt denna konvention för olja
respect of oil received within som har tagits emot inom statens
the territory of that State is område fullgörs. Staten skall vidta
fullfilled and shall take any lämpliga lagstiftningsåtgärder för
appropriate measures under its att dessa förpliktelser effektivt
law, including the imposing of skall fullgöras, däri inbegripet
such sanctions as it may deem införande av sådana påföljder som den
necessary, with a view to the anser nödvändiga. Åtgärderna får dock
effective execution of any such rikta sig bara mot dem som är
obligation; provided, however, skyldiga att betala avgifter till
that such measures shall only be fonden.
directed against persons who are
under an obligation to
contribute to the Fund.
--------------------------------------------------------------------
3. Where a person is liable in 3. Om den som är skyldig att
accordance with the provisions betala avgifter till fonden
of Article 10 and 12 to make enligt artiklarna 10 och 12 helt
contributions to the Fund does eller delvis är i dröjsmål med be-
not fulfil his obligations in talningen, skall direktören på
respect of any such contribution fondens vägnar vidta alla erfor-
or any part thereof and is in derliga åtgärder mot denne för att
arrear, the Director shall take driva in det förfallna beloppet. Är
all appropriate action against den avgiftsskyldige uppenbart på
such person on behalf of the obestånd eller föreligger annars
Fund with a view to the recovery skäl därtill, kan emellertid
of the amount due. However, församlingen på förslag av direktören
where the defaulting contributor besluta att ingen åtgärd skall
is manifestly insolvent or the vidtas mot den avgiftsskyldige
circumstances otherwise so eller att redan påbörjade åtgärder
warrant, the Assembly may, upon inte skall fullföljas.
recommendation of the Director,
decide that no action shall be
taken or continued against the
contributor.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

--------------------------------------------------------------------
Article 36 ter Artikel 36 ter

--------------------------------------------------------------------
1. Subject to paragraph 4 of 1.. Om inte annat följer av
this Article, the aggregate fjärde stycket i denna artikel,
amount of the annual contribu- skall det sammanlagda beloppet
tions payable in respect of årsavgifter för avgiftspliktig olja
contributing oil received in a som har tagits emot i en enskild
single Contracting State during fördragsslutande stat under ett
a calendar year shall not exceed kalenderår inte överstiga 27,5 % av
27.5 % of the total amount of det totala beloppet årsavgifter
annual contributions pursuant to enligt 1992 års ändringsprotokoll
the 1992 Protocol to amend the till 1971 års fondkonvention för
1971 Fund Convention, in respect det kalenderåret.
of that calendar year.
--------------------------------------------------------------------
2. If the application of the 2. Om tillämpningen av bestäm-
provisions in paragraphs 2 and 3 melserna i artikel 12 andra och
of article 12 would result in tredje styckena leder till att
the aggregate amount of the det sammanlagda beloppet av
contributions payable by avgifter som skall betalas av de
contributors in a single avgiftsskyldiga i en enskild för-
Contracting State in respect of dragsslutande stat för ett
a given calendar year exceeding kalenderår överstiger 27,5 % av
27.5 % of the total annual con- summan av årsavgifter, skall de
tributions, the contributions avgifter som skall betalas av de
payable by all contributors in avgiftsskyldiga i den staten
that State shall be reduced pro minskas proportionellt så att
rata so that their aggregate deras sammanlagda avgifter
contributions equal 27.5 % of motsvarar 27, 5 % av den totala
the total annual contributions summan av årsavgifter till fonden
to the Fund in respect of that för det året.
year.
--------------------------------------------------------------------
3. If the contributions 3. Om de avgifter som skall
payable by persons in a given betalas av de avgiftsskyldiga i
Contracting State shall be en fördragsslutande stat skall
reduced pursuant to paragraph 2 minskas enligt andra stycket i
of this Article, the denna artikel, skall de avgifter
contributions payable by persons som skall betalas av de av-
in all other Contracting States giftsskyldiga i övriga fördrags-
shall be increased pro rata so slutande stater ökas pro-
as to ensure that the total portionellt så att den totala sum-
amount of contributions payable man av avgifter som skall betalas
by all persons liable to av de som är skyldiga att betala
contribute to the Fund in avgifter till fonden för kalenderå-
respect of the calendar year in ret ifråga kommer att uppgår till
question will reach the total den summa av avgifter som har
amount of contributions decided beslutats av församlingen.
by the Assembly.
--------------------------------------------------------------------
4. The provisions in 4. Bestämmelserna i första till
paragraphs 1 to 3 of this tredje styckena i denna artikel
Article shall operate until the skall tillämpas till dess att den
total quantity of contributing totala mängden avgiftspliktig olja
oil received in all Contracting som har tagits emot i de fördrags-
States in a calendar year has slutande staterna under ett ka-
reached 750 millions tonnes or lenderår uppgår till 750 miljoner
until a period of 5 years after ton dock längst till dess att fem
the date of entry into force of år har gått från det att detta
the said Protocol has elapsed, protokoll trädde i kraft.
whichever occurs earlier.

**FOOTNOTES**

1Senaste lydelse 1982:254.

2Senaste lydelse 1978:135.

1Senaste lydelse 1982:277.

1Lagen omtryckt 1994:717.

1Lagen omtryckt 1983:463.

2Senaste lydelse 1994:1022.

1Senaste lydelse 1994:1024.

1Senaste lydelse 1994:1028.

1Senaste lydelse 1982:254.

1Senaste lydelse 1982:277.

1 Senaste lydelse 1994:717.

1Senaste lydelse 1994:1022.

1Senaste lydelse 1994:1024.

1Senaste lydelse 1994:1028.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 1995

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-
Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Persson, Tham, Schori, Blomberg,
Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh,
Johansson

Föredragande: stasrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1994/95:169 Ändrade regler om er-
sättningsansvaret för oljeskador.

Rättsdatablad

--------------------------------------------------------------------
Författningsrubrik Bestämmelser som inför, Celexnummer för
ändrar, upphäver eller bakomliggande EG-
upprepar ett regler
normgivningsbe-
myndigande

--------------------------------------------------------------------
Sjölagen (1994:1009) 10 kap. 12 och 13 §§