Motion till riksdagen
1994/95:U609
av Tuve Skånberg m.fl. (kds)

Judarnas situation i f.d. Sovjetunionen


Det finns ett månghundraårigt arv av antisemitism i
Ryssland som systematiserades under kommunisttiden.
Visserligen bannlyste de dåtida (såväl som de nutida)
sovjetiska lagtexterna antisemitism, men det är väl belagt hur
sovjetiska ledare som t.ex. Stalin hänsynslöst förföljde judar
utifrån en antisemitisk ideologi (Arkadij Waxberg: Stalin
against the Jews). Endast några få tusen judar tilläts emigrera
årligen (se t.ex. ett flertal rapporter under 70- och 80-talen
till Europarådet som uppmärksammade den sovjetiska
antisemitismen).
Sedan kommunisttiden har emigrations- och
flyktsituationen ändrats drastiskt i och med att de f.d.
sovjetstaterna nu tillämpar en mer generös
utvandringspolitik. Över en miljon judar har lämnat de f.d.
sovjetiska republikerna sedan möjlighet att utvandra
öppnades. En halv miljon har kommit till Israel och
ytterligare en halv miljon har flyttat till andra länder. Idag
räknar man med att det finns omkring 1,5 miljoner
människor där en av föräldrarna är jude, inom det f.d. Sovjets
område, de flesta med hög ålder.
Myndigheternas ointresse och den ryska nationalismen
Problemet med den ryska antisemitismen beror varken nu,
eller tidigare under kommunisttiden, på otillräckliga lagar.
Däremot härrör inte den antisemitiska förföljelsen idag från
myndigheterna, såsom var fallet under Sovjet-tiden.
Myndigheterna har emellertid inget intresse av att se till att
dessa lagar följs. Den antisemitiska pressen tillåts trycka
vidrigheter som inte resulterar i några straff. Inte heller
ingriper myndigheterna kraftfullt mot de illegala väpnade
fascistiska grupperna.
Det är från dessa nationalistiska och fascistiska
högergrupper i t.ex. Ryssland och Ukraina som det verkliga
hotet kommer. Vladimir Zhirinovskijs s.k. ''liberala'' parti
har 64 ledamöter av de 360 i den ryska duman. Zhirinovskij
har gjort ett flertal offentliga, antisemitiska uttalanden där
han säger sig frukta en framtid då 150 miljoner ryssar
kommer att lyda 2 miljoner judar. -Vi har för många judar
bland oss. Amerikanska sionister har erbjudit mig 100
miljoner dollar för att jag ska lämna politiken. Men icke, alla
sådana försök från de lömska sionisterna är dömda att
misslyckas. En ståndaktig ryss låter fosterlandet gå före
dollarn, säger Zhirinovskij och fortsätter: -Vi måste göra som
Amerika gjorde med indianerna och Tyskland med judarna.
International Helsinki Federation for Human Rights
Om denna oroväckande situation skriver International
Helsinki Federation for Human Rights i november 1994:
Det är Helsingforskommitténs skyldighet att varna alla
ESK-stater för den växande faran när det gäller extremt
nationalistiska rörelser i Ryssland. De omfattar öppet
deklarerade nazist- och fascistorganisationer och en mycket
bred samling stalinister och ultranationalister. ... Det finns
snabbt växande illegala paramilitära grupperingar, ett
växande antal ungdomar i svarta uniformer, människor som
såväl talar om ''arier-ryssar och tyskar'' som deras ''heliga
symbol hakkorset''. I dessa provinser finns det dessutom
öppet antisemitiska publikationer. ... Vi vill uppmärksamma
alla ESK-stater på att situationen börjar bli hotande. Vi
uppmanar dem att sätta press på den ryska regeringen så att
den omedelbart tillämpar konstitutionen och redan
existerande lagar för att skydda och upprätthålla säkerheten
för alla medborgare i Ryssland och försvara deras mänskliga
rättigheter.
Opinionsundersökningar bekräftar antisemitism
I september-november 1990 utförde Soviet Center for
Public Opinion and Market Research i Moskva en mycket
omfattande opinionsundersökning för att kartlägga
sovjetiska medborgares attityder till judar, på uppdrag av
American Jewish Committee. På uppdrag av denna
organisation utförde det välrenommerade Russian Center for
Public Opinion and Market Research ytterligare en sådan
opinionsundersökning i mars-april 1992. Båda
undersökningarna var landsomfattande och bekräftade hur
utbredd och djup antisemitismen är i Ryssland (Led Gudkov,
Alex Levinson: Attitudes Toward Jews in the Soviet Union:
Public Opinion in Ten States. New York, 1992). Mellan 10
och 40 procent (variation mellan olika landsdelar) uttryckte
grovt antisemitiska åsikter.
Judiska flyktingar i Sverige
Det finns idag ca 100 judiska familjer från f.d.
Sovjetunionen, utspridda på olika flyktingförläggningar
runtom i Sverige. De väntar på besked om de får stanna i vårt
land. Trots avsaknaden av en statsunderstödd antisemitism
bedömde den tidigare svenska regeringen faran för
trakasserier och andra antisemitiska folkliga övergrepp så
allvarlig att man var beredd att låta judar från f.d. Sovjet få
stanna i Sverige. Nu håller nuvarande regering på att
upphäva det principbeslut av den 25 november 1993 som
förra regeringen fattade i syfte att låta judar från f.d. Sovjet
få asyl i Sverige.
I två aktuella fall har två yngre män fått negativt besked
från Utlänningsnämnden på sin asylansökan, vilket innebär
att de nu står inför att utvisas från Sverige. De båda männen,
Vladislav Bondarev från Moskva och Alexander Gachkov
från Kiev i Ukraina, har båda blivit misshandlade vid ett
flertal tillfällen just för sin judiska tillhörighet. Båda har vänt
sig till den lokala polisen, utan att denna gjort någon
utredning. När Vladislav Bondarev i februari 1993 blev
misshandlad i Moskvas tunnelbana och därefter gjorde
polisanmälan som inte blev mottagen, insisterade han på att
polisen skulle ta emot hans anmälan. Det resulterade i att han
själv blev häktad i ett dygn. I häktet satt 5 andra fängslade,
huliganer och alkoholister och med polisens godkännande
misshandlade även de honom.
Motiveringen för utvisningen är att antisemitismen inte är
sanktionerad av myndigheterna men man utesluter inte att
det kan förekomma fall där omständigheterna enligt ovan är
sådana att fråga kan vara om förföljelse eller eljest sådana att
grund för asyl kan föreligga. Om de nämnda trakasserierna
nämns att det inte kan uteslutas att dessa kan vara relaterade
till den asylsökandes judiska bakgrund, men de är inte att
anse som trakasserier av sådan omfattning att de grundar rätt
till asyl.
Det är inte tillfredsställande att systematiskt misshandlade
människor återsänds till samma antisemitiska omgivning där
de saknar rättsligt skydd mot övergreppen. Dessa flyktingar
måste beredas en tillflykt i Sverige, och det bristande
rättsskyddet i Ryssland och den växande antisemitismen
måste påtalas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av stöd för den judiska
folkgruppen i f.d. Sovjetunionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bevilja judiska flyktingar från
f.d. Sovjetunionen asyl i Sverige.1

Stockholm den 20 januari 1995

Tuve Skånberg (kds)

Ingrid Näslund (kds)

Rolf Åbjörnsson (kds)

Åke Carnerö (kds)

1 Yrkande 2 hänvisat till SfU