Utbildningsutskottets betänkande
1994/95:UBU12

Inrättandet av professurer


Innehåll

1994/95
UbU12

Sammanfattning

I betänkandet behandlas förslag i budgetpropositionen om en
utvidgning av rätten att inrätta professurer. I dag gäller att
professorstjänster inrättas genom lokala beslut av styrelserna
för universitet och högskolor med fakultet.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att också mindre
och medelstora högskolor utan egen fakultetsorganisation skall
ges möjlighet att inrätta professurer efter särskild
kvalitetsprövning. Mot beslutet reserverar sig Moderaterna.
Utskottet tillstyrker även förslaget att regeringen på nytt
skall få rätt att inrätta professurer vid universitet och
högskolor för att kunna prioritera vissa nationellt angelägna
forskningsområden. I en gemensam reservation från m, c, fp och
kds kritiseras beslutet; det innebär en återgång till
centralisering och ökad styrning av högskolan.

Proposition 1994/95:100 bilaga 9

Regeringen har i inledande avsnitt under littera C
(s. 103--105) föreslagit
6. att riksdagen godkänner det som regeringen förordar om
rätten att inrätta professurer.

Motionerna

1994/95:Ub624 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari yrkas
22. att riksdagen avslår regeringens förslag om att
regeringen åter skall ges rätt att inrätta professurer.
1994/95:Ub626 av andre vice talman Görel Thurdin (c) vari
yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att stötta inrättandet av
en professur i distanspedagogik vid Mitthögskolan,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att stötta inrättandet av
en professur i uthålligt utnyttjande av energi vid
Mitthögskolan.
1994/95:Ub656 av Eva Goës och Roy Ottosson (mp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om professur i distanspedagogik.
1994/95:Ub676 av Margitta Edgren (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjlighet att tillsätta
professorstjänster vid vårdhögskolorna efter sedvanlig
kvalitetsprövning.
1994/95:Ub722 av Siw Persson m.fl. (fp, c, v, mp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en professur i djurskydd bör inrättas
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om professurer vid mindre och medelstora
högskolor.
1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. (c) vari yrkas
10. att riksdagen avslår regeringens begäran om att få
inrätta professurer i enlighet med vad i motionen anförts.
1994/95:Jo529 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättandet av en professur i
djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Utskottet

Inledning
Tjänst som professor vid universitet eller vid sådan
högskola, till vilken en fakultet är knuten eller där
konstnärligt utvecklingsarbete bedrivs, inrättas genom lokalt
beslut av styrelsen för resp. universitet och högskola (2 kap.
2 § och 4 kap. 3 § högskoleförordningen, 1993:100). Även
tillsättningen av professuren sker lokalt.
Nämnda bestämmelser infördes den 1 juli 1993 i enlighet med
riksdagens beslut våren 1991 (prop. 1990/91:150 del II bil. 7,
bet. UbU21, rskr. 389). Därmed upphörde den tidigare ordningen
att regering och riksdag skulle besluta om den ämnesmässiga
inriktningen av den fasta forskningsorganisationen och
forskarutbildningen genom inrättande eller omprövning av
tjänster som professor.
Regeringen föreslår nu att också mindre och medelstora
högskolor -- efter prövning -- skall ges möjlighet att inrätta
professurer. Därutöver bör regeringen på nytt få rätt att
inrätta professurer vid universitet och högskolor för att
garantera tillgången på forskare inom särskilda områden.
Professurer vid mindre och medelstora högskolor
I propositionen framhåller regeringen att de mindre och
medelstora högskolorna under senare år har givits ökade
resurser för grundutbildning och forskning. De har fått en allt
större betydelse för den samlade forskningsinsats som utförs
vid landets universitet och högskolor. Det är angeläget, anför
regeringen, att denna positiva utveckling får fortsätta.
Regeringen har gjort bedömningen att en fortsatt gynnsam
utveckling av de mindre och medelstora högskolorna och den
forskning som där bedrivs förutsätter att högskolorna får ökad
tillgång till kvalificerad vetenskaplig ledning. Det är av
avgörande betydelse för grundutbildningens kvalitet att
forskningsanknytningen i grundutbildningen säkras även vid
dessa högskolor som i dag saknar egen fakultetsorganisation.
Kraven på kvalitet är enligt regeringen det huvudsakliga
motivet för att alla högskolor bör ha rätt att inrätta
professurer. En högskola utan fakultet eller konstnärligt
utvecklingsarbete, som anser sig ha tillräckligt omfattande
vetenskaplig verksamhet inom ett visst område och kan avsätta
resurser för en eller flera kvalificerade forskare, bör därför
få möjlighet att ansöka om rätten att inrätta professurer.
Ansökan bör göras hos Kanslersämbetet eller den nya myndighet
inom högskoleområdet som regeringen aviserat. Det bör enligt
regeringen ankomma på ämbetet/den nya myndigheten att pröva om
forskningsmiljön vid en högskola är på sådan vetenskaplig nivå,
att högskolan bör ges rätt att inrätta professurer inom ett
visst område. Fakultetsanknytningen för en professur som får
inrättas vid en mindre eller medelstor högskola skall
dessförinnan beslutas i samråd mellan högskolan och
universitet/högskola med fakultet.
I motion 1994/95:Ub901 (m) yrkande 7 kritiseras regeringens
förslag att vidga rätten att inrätta professurer till de mindre
och medelstora högskolornas styrelser. Den yttersta
konsekvensen av förslaget blir att statsmakterna säger sig vara
beredda att tillföra dessa högskolor också de övriga resurser
som krävs för att professorernas verksamhet skall kunna
bedrivas, påpekar motionärerna. De hävdar att en sådan politik
splittrar begränsade resurser på ett sätt som äventyrar
Sveriges vetenskapliga konkurrensförmåga.
Utskottet anser att det är angeläget att öka forskningen och
forskarutbildningen vid de mindre och medelstora högskolorna.
Det föreliggande förslaget, att möjlighet nu skapas att inrätta
professurer vid dessa högskolor, ser utskottet som ett
betydelsefullt led i uppbyggnaden av forskningsresurser. Genom
den föreslagna ordningen med kvalitetsprövning av högskolans
forskningsmiljö och krav på anknytning till befintlig fakultet
vid universitet/högskola för rätt att inrätta professur
garanteras enligt utskottets mening den vetenskapliga nivån.
Utskottet föreslår således att riksdagen med avslag på motion
1994/95:Ub901 yrkande 7 godkänner vad regeringen förordat om
inrättande av professurer vid mindre och medelstora högskolor.
Utskottet vill i sammanhanget fästa uppmärksamheten på att
regeringen i proposition 1994/95:165 föreslagit att en ny
myndighet, Högskoleverket, skall inrättas den 1 juli 1995 och
därvid överta bl.a. Kanslersämbetets uppgifter. Ämbetet skall
enligt förslaget läggas ned med utgången av juni 1995.
Utskottet avser att behandla propositionen jämte motioner i
sitt betänkande 1994/95:UbU17.
Riksdagen bör enligt motion 1994/95:Ub676 (fp) yrkande 1
uttala sig för att professorstjänster får tillsättas vid
vårdhögskolorna efter kvalitetsprövning. Motionären anför att
när nu regeringen föreslår att nya högskolor efter prövning av
Kanslersämbetet skall få tillsätta professorstjänster borde
förslaget innefatta även de kommunala vårdhögskolorna.
Utskottet hänvisar till bestämmelsen i 12 kap. 5 §
högskoleförordningen (1993:100) enligt vilken kommuner och
landsting inte får anställa lärare som professorer. Vidare vill
utskottet erinra om att riksdagen våren 1994 beslutade att det
skall finnas utrymme för alternativa huvudmannaskapsformer för
de vårdutbildningar som bedrivs vid vårdhögskolorna (prop.
1993/94:177, bet. UbU13, rskr. 400). Med anledning av beslutet
har regeringen tillkallat en särskild utredare (dir. 1994:76)
för att förhandla med de landsting och kommuner som önskar
överföra huvudmannaskapet för vårdutbildningen till staten. En
redovisning av de överenskommelser som träffats mellan statliga
universitet och högskolor å ena sidan samt nuvarande huvudmän å
den andra om överföring av vårdutbildning skall enligt
direktiven lämnas till regeringen senast den 30 juni 1995.
Hittills (i mars 1995) har för regeringens godkännande
överlämnats sex avtal om överflyttning till staten av
landstingsdrivna vårdhögskolor.
Enligt vad utskottet inhämtat kommer de vårdhögskolor som
övergår till statligt huvudmannaskap, dvs. förläggs inom ett
universitet eller en statlig högskola, därmed att omfattas av
antingen gällande eller föreslagna nya regler i fråga om
inrättande av professurer. Med det anförda avstyrks motion
1994/95:Ub676 yrkande 1.
Rätt för regeringen att inrätta professurer
I propositionen föreslås att regeringen åter skall få rätt
att inrätta professurer vid universitet och högskolor för att
göra det möjligt att prioritera vissa nationellt angelägna
forskningsområden samt garantera tillgången på vetenskapligt
kompetenta forskare, t.ex. inom vissa områden där forskning
inte finns tillfredsställande representerad. Regeringen
framhåller i sammanhanget att huvudansvaret för forskningens
organisation vid universitet och högskolor alltjämt vilar på
resp. styrelse. Regeringens möjlighet att inrätta professurer
inom särskilda områden bör därför utnyttjas restriktivt.
Avslag på regeringens begäran att återfå rätten att inrätta
professurer yrkas i två motioner. Enligt motion 1994/95:Ub907
(c) yrkande 10 bör målet att öka antalet kvinnor på
professorstjänster kunna uppnås genom klarare direktiv om
behovet av ökad jämställdhet vid professorsutnämningar och
inrättande av professurer. I motion 1994/95:Ub624 (fp)
yrkande 22 anförs som motiv för ett avslag att regeringens
förslag går emot målet om ökad frihet för universitet och
högskolor. Det är ett steg tillbaka till större styrning och
centralisering av beslutsfattandet.
Utskottet bereder för närvarande regeringens förslag i
proposition 1994/95:164 om jämställdhet mellan kvinnor och män
inom utbildningsområdet. Bland annat föreslås av regeringen en
resursförstärkning för inrättande av nya professurer i syfte
att på kort sikt öka antalet kvinnor på sådana tjänster.
Forskningsråden skall enligt förslaget ges ansvaret att i
samråd med universitet och högskolor fastställa inriktning och
placering av de nya professurerna. Universitet och högskolor
skall svara för utlysning och tillsättning av tjänsterna. Denna
engångssatsning följs upp med förslag om mer långsiktiga
rekryteringsmål för professorer, där det åligger varje
universitet och högskola att se till att en jämnare
könsfördelning uppnås. Utskottet kommer att i betänkande
1994/95:UbU18 ta ställning till regeringens förslag.
Utskottet påminner om att sedan år 1993 vilar ansvaret för
omfattning och inriktning av grundutbildning, forskarutbildning
och forskning samt för verksamhetens organisation i allt
väsentligt på universiteten och högskolorna själva. Inom de
egna verksamhets- och befogenhetsramarna avgör varje
högskoleenhet antalet professurer och deras inriktning.
För egen del vill utskottet betona att huvudansvaret för
forskningens organisation skall åvila styrelserna för
lärosätena. Dock instämmer utskottet med regeringen i att det
kan finnas behov av att i ett nationellt perspektiv prioritera
vissa forskningsområden. Utskottet har därför inget att erinra
mot att regeringen, med en förutsatt restriktiv tillämpning, på
nytt får möjlighet att inrätta professurer vid universitet och
högskolor. Enligt utskottets mening bör riksdagen med avslag på
motionerna 1994/95:Ub624 yrkande 22 och 1994/95:Ub907 yrkande
10 godkänna regeringens förslag också i denna del.
Motionsförslag om inrättande av vissa professurer
I motionerna 1994/95:Ub626 (c) yrkande 4 och 1994/95:Ub656
(mp) begärs ett tillkännagivande av riksdagen om vikten av att
en professur i distanspedagogik får inrättas vid
Mitthögskolan. Likaså bör riksdagen enligt yrkande 5 i motion
1994/95:Ub626 uttala sig för inrättandet vid Mitthögskolan av
en professur i uthålligt utnyttjande av energi.
Utskottet hänvisar till de av regeringen föreslagna nya
reglerna för professurer vid mindre och medelstora högskolor,
vilka utskottet i det föregående tillstyrkt. Enligt dessa
regler ankommer det i första hand på Mitthögskolan att ansöka
hos Kanslersämbetet/det föreslagna Högskoleverket om prövning
av huruvida forskningsmiljön inom högskolan kvalificerar för
rätt att inrätta angivna professurer. Riksdagen bör därför inte
göra några uttalanden med anledning av motionsyrkandena utan
avslå desamma.
Förslag om inrättande av en professur i djurskydd vid
Sveriges lantbruksuniversitet förs fram i motionerna
1994/95:Ub722 (fp, c, v, mp) och 1994/95:Jo529 (mp) yrkande 1.
Motionärerna menar att en sådan professur som den beskrivs i
motionerna innebär att djurens behov och beteenden kommer i
centrum och att djurskyddsfrågornas status ökar.
Utskottet erinrar om att enligt förordningen (1993:221) för
Sveriges lantbruksuniversitet beslutar styrelsen för
Lantbruksuniversitetet om inrättande av tjänst som professor
(2 kap. 3 § p. 5). Denna ordning gäller sedan den 1 juli
1993. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet
motionsyrkandena.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande inrättande av professurer vid mindre och
medelstora högskolor
att riksdagen med avslag på motion 1994/95:Ub901 yrkande 7
godkänner vad regeringen förordat,
res. 1 (m)
2. beträffande professorstjänster vid vårdhögskolor
att riksdagen avslår motion 1994/95:Ub676 yrkande 1,
3. beträffande rätt för regeringen att inrätta
professurer
att riksdagen med avslag på motionerna 1994/95:Ub624 yrkande
22 och 1994/95:Ub907 yrkande 10 godkänner vad regeringen
förordat,
res. 2 (m, c, fp, kds)
4. beträffande inrättande av vissa professurer vid
Mitthögskolan
att riksdagen avslår motionerna 1994/95:Ub626 yrkandena 4 och
5 samt 1994/95:Ub656,
5. beträffande inrättande av viss professur vid Sveriges
lantbruksuniversitet
att riksdagen avslår motionerna 1994/95:Ub722 och
1994/95:Jo529 yrkande 1.
Stockholm den 20 april 1995
På utbildningsutskottets vägnar
Jan Björkman
I beslutet har deltagit:
Jan Björkman (s),
Beatrice Ask (m),
Bengt Silfverstrand (s),
Berit Löfstedt (s),
Eva Johansson (s),
Rune Rydén (m),
Andreas Carlgren (c),
Agneta Lundberg (s),
Ulf Melin (m),
Margitta Edgren (fp),
Torgny Danielsson (s),
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v),
Tomas Eneroth (s),
Hans Hjortzberg-Nordlund (m),
Gunnar Goude (mp),
Inger Davidson (kds) och
Majléne Westerlund Panke (s).

Reservationer

1. Inrättande av professurer vid mindre och medelstora
högskolor (mom. 1)
Beatrice Ask, Rune Rydén, Ulf Melin och Hans
Hjortzberg-Nordlund (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3
börjar med "Utskottet anser" och slutar med "medelstora
högskolor" bort ha följande lydelse:
Utskottet har samma uppfattning som motionärerna att
regeringens förslag om att öppna möjlighet för mindre och
medelstora högskolor att inrätta professurer kan få vittgående
forskningspolitiska konsekvenser genom att begränsade resurser
splittras. Utskottet erinrar om att riksdagen våren 1994
beslutade om vissa riktlinjer för utvecklingen av forskning och
forskarutbildning vid mindre och medelstora högskolor i
samverkan med universitet och tekniska högskolor. Under
innevarande budgetår har dessa riktlinjer börjat få praktiskt
genomslag. Inom ramen för samarbete mellan universitet och
vissa av de mindre och medelstora högskolorna finns redan i
några fall professorer som utför huvuddelen av sitt arbete vid
en sådan högskola. Utskottet anser att sådana samverkansformer
bör utvecklas. Regeringens förslag i fråga om professurer vid
mindre och medelstora högskolor bör avslås.
Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till
motionsyrkandet och med avslag på regeringens förslag i denna
del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört om samverkan mellan universitet och högskolor med
fakultet samt mindre och medelstora högskolor.
dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha
följande lydelse:
1. beträffande inrättande av professurer vid mindre och
medelstora högskolor
att riksdagen med bifall till motion 1994/95:Ub901 yrkande 7
och med avslag på regeringens förslag som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,

2. Rätt för regeringen att inrätta professurer (mom. 3)
Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Andreas Carlgren (c), Ulf
Melin (m), Margitta Edgren (fp), Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
och Inger Davidson (kds) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 5
börjar med "För egen" och slutar med "denna del" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser liksom motionärerna att ett bifall till
regeringens begäran om att få rätt att inrätta professurer vid
universitet och högskolor skulle innebära en återgång till
centralisering och ökad styrning av högskolan. Inom de ramar
som riksdag och regering anvisar för verksamheten bör det också
i fortsättningen vara de enskilda universitetens och
högskolornas sak att själva besluta om professurer och
forskningsinriktning. Enligt utskottets mening bör riksdagen
därför med bifall till motionsyrkandena avslå regeringens
förslag.
dels att moment 3 i utskottets hemställan bort ha
följande lydelse:
3. beträffande rätt för regeringen att inrätta
professurer
att riksdagen med bifall till motionerna 1994/95:Ub624
yrkande 22 och 1994/95:Ub907 yrkande 10 avslår regeringens
förslag,

Särskilt yttrande
Inrättande av professurer vid mindre och medelstora högskolor
(mom. 1)
Andreas Carlgren (c) anför:
Centerpartiet har inget att erinra mot den av regeringen
föreslagna möjligheten att inrätta professurer vid de mindre
och medelstora högskolorna. Målsättningen bör dock vara att de
mindre och medelstora högskolorna får fasta forskningsresurser.
Vi anser att regeringen redan nu borde ha tilldelat dessa
högskolor fasta forskningsresurser med vilka följer rätt att
inrätta professurer enligt gällande regler.