Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU40

Vissa ändringar i skattelagstiftningen med anledning av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt


Innehåll

1994/95
SkU40

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 1994/95:6
såvitt avser ändringar i kommunalskattelagen, uppbördslagen och
folkbokföringslagen.

Propositionen

Regeringen (Försvarsdepartementet) har i proposition 1994/95:6
föreslagit -- såvitt nu är i fråga -- att riksdagen antar vid
propositionen fogade förslag till
6. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
8. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
25. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
Riksdagen har den 15 december 1994 beslutat bifalla
propositionen såvitt avser införande av en ny lag om
totalförsvarsplikt, som har ersatt värnpliktslagen (1941:967)
m.fl. lagar. De ovan angivna lagförslagen avser följdändringar
till den nya lagen. Dessa lagförslag har av försvarsutskottet
överlämnats till skatteutskottet för behandling (bet.
1994/95:FöU1).
Lagförslagen har, sedan lagförslag 25 justerats med hänsyn
till en nyligen vidtagen ändring i den aktuella paragrafen,
följande lydelse.


NY  SIDA  STÅENDE TEXT se prop. s. 39--40, 42 --44 och 70 (med
ändringar s. 42 och s. 70) NY SIDA

Utskottet

Ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag
utan tillstyrker propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1994/95:6 -- såvitt
nu är i fråga -- antar de på s. 2--7 i detta betänkande
återgivna förslagen till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
2. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
3. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
Stockholm den 9 maj 1995
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors
I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson
(s), Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson (s), Carl
Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s), Ulla
Rudin (s), Jan-Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Michael
Stjernström (kds), Lars U Granberg (s), Ola Sundell (m) och Per
Rosengren (v).