Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU36

Ändring i lagen om tullfrihet


Innehåll

1994/95
SkU36

Propositionen

Regeringen (Utrikesdepartementet) föreslår i proposition
1994/95:192 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall
för oriktigt ursprungsintyg m.m.
I propositionen föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna
till lagen (1974:1547) om tullfrihet m.m. i syfte att möjliggöra
att gällande avtal om frihandel mellan Sverige och Färöarna kan
tillämpas fullt ut. Vidare föreslås en rättelse i lagen
(1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg
m.m. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 1995.
Lagförslagen har följande lydelse.

Utskottet

Ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag
och tillstyrker propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1994/95:192 antar de
vid propositionen fogade förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall
för oriktigt ursprungsintyg m.m.
Stockholm den 25 april 1995
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson
(s), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson
(s), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof
Franzén (m), Michael Stjernström (kds), Lars U Granberg (s),
Ingibjörg Sigurdsdóttir (s), Carl Erik Hedlund (m) och Per
Rosengren (v).