Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU29

Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter


Innehåll

1994/95
SkU29

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 1994/95:213 om
vissa EU-betingade ändringar i förfarandereglerna för
punktskatter m.m. En föreslagen ändring i 2 kap. 9 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi flyttas dock över till
behandlingen av proposition 1994/95:203 (bet. 1994/95:SkU28).

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1994/95:213 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen,
5. lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,
6. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
7. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp
av kväveoxider vid energiproduktion,
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
9. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
10. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar.
Förslagen i propositionen rör de förändringar av
förfarandereglerna för beskattningen av mineraloljor samt
alkohol- och tobaksvaror som behövs för att den svenska
lagstiftningen skall överensstämma med ett nyligen antaget
EG-direktiv på området. Vidare föreslås att lågbeskattad
dieselolja övergångsvis får användas i båtar samt att andra
näringsidkare än upplagshavare skall ges möjlighet att mot
försäkran köpa obeskattad teknisk sprit för användning i
tillverkningsprocesser. Ändringar föreslås även av
förfarandereglerna för beskattningen av bekämpningsmedel och
gödselmedel samt avgiften på kväveoxider.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1995. Vissa
bestämmelser föreslås dock få tillämpas redan dessförinnan.
Lagförslagen har med en smärre korrigering av lagförslagen 1
och 3 följande lydelse.

Utskottet

Ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag
utan tillstyrker propositionen. Av samordningsskäl bör dock den
föreslagna ändringen i 2 kap. 9 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi (lagförslag 1) tas upp i samband med behandlingen av
proposition 1994/95:203, som utskottet behandlar i betänkandet
1994/95:SkU28.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1994/95:213 antar de
på s. 2--41 i detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med
den ändringen att 2 kap. 9 § utgår ur förslaget,
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som
är medlem i Europeiska unionen,
5. lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,
6. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
7. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp
av kväveoxider vid energiproduktion,
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
9. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
10. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar.
Stockholm den 25 april 1995
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson
(s), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson
(s), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof
Franzén (m), Michael Stjernström (kds), Lars U Granberg (s),
Ingibjörg Sigurdsdóttir (s), Carl Erik Hedlund (m) och Per
Rosengren (v).