Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU14

Några folkbokföringsfrågor


Innehåll

1994/95
SkU14

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 1994/95:94 om
ändringar i folkbokföringslagen, m.m.
Utskottet tillstyrker, förutom en smärre justering,
regeringens förslag.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1994/95:94 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
2. lag om ändring i äktenskapsbalken.
I propositionen föreslås att vistelse som föranleds av bl.a.
uppdrag som riksdagsledamot eller statsråd inte skall anses leda
till ändrad bosättning om personen har anknytning till en annan
fastighet genom att disponera en bostad där.
Vidare föreslås att skattemyndigheten skall registrera ärenden
om vigsel, födelse och dödsfall i Sverige även i fråga om
personer som inte är eller har varit folkbokförda i landet.
Syftet med förslaget är att tillgodose behovet av att kunna
utfärda en officiell handling som kan ligga till grund för
registrering av händelsen i hemlandet.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari
1995.
Lagförslagen har följande lydelse.

Utskottet

Ställningstagande
Förutom en smärre justering av 10 § folkbokföringslagen har
inte utskottet funnit någon anledning till erinran mot vad som
anförs och föreslås i propositionen. Med denna modifiering
tillstyrker utskottet propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar de vid proposition 1994/95:94 fogade
förslagen till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) med den
ändringen att 10 § erhåller följande såsom utskottets förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag           Utskottets förslag
                10 §
En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den
föranleds enbart av
1. uppdrag som riksdagsledamot,
2. uppdrag som statsråd,
3. förordnande till ledamot i kommitté eller kommission,
befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att
biträda som politiskt sakkunnig i statsdepartement eller
särskilt uppdrag av riksdagen,
4. fullgörande av värnplikt eller vapenfri tjänsteplikt,
5. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga,
kriminalvård eller vård av missbrukare.
En vistelse på viss           En vistelse på viss
fastighet som föranleds av       fastighet som föranleds av
förhållande som avses i         förhållande som avses i
första stycket anses inte        första stycket 1--5 anses
heller leda till ändrad         inte heller leda till
bosättning, om personen har       ändrad bosättning, om
anknytning till en annan        personen har anknytning till
fastighet genom att disponera      en annan fastighet genom att
en bostad där. Sammanlever       disponera en bostad där.
personen med sin familj på       Sammanlever personen med sin
en fastighet där han enligt       familj på en fastighet
7 § skulle anses vara          där han enligt 7 §
bosatt, får               skulle anses vara bosatt,
skattemyndigheten dock på        får skattemyndigheten dock
yrkande besluta att han skall      på ansökan besluta att
folkbokföras på den           han skall folkbokföras
fastigheten.              på den fastigheten.

                    2. lag om ändring i
                    äktenskapsbalken.
Stockholm den 6 december 1994
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Bo Lundgren
(m), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson
(s), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Inger Lundberg
(s), Lars Bäckström (v), Ulla Rudin (s), Jan-Olof Franzén (m),
Ronny Korsberg (mp), Holger Gustafsson (kds) och Lars U Granberg
(s).