Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU13

Vissa fastighetsskatte- och fastighetstaxeringsfrågor, m.m.


Innehåll

1994/95
SkU13

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de i proposition 1994/95:53 framlagda
förslagen rörande ett omräkningsförfarande vid
fastighetstaxeringen (rullande fastighetstaxering), m.m., och
avstyrker två motioner som har väckts i ärendet.
Till betänkandet har fogats en reservation (m, c, fp).

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1994/95:53 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt,
3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
4. lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt
uppskattningsvärde på fastighet,
5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
6. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
7. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.
STÅENDE TEXT se prop. s. 1--2.
Lagförslagen i proposition 1994/95:53 har följande lydelse.
NY SIDA STÅENDE TEXT se prop. s. 5--51. NY SIDA

När det gäller lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
behandlar utskottet i detta sammanhang även en i proposition
1994/95:91 föreslagen ändring i 2 § första stycket rörande
europeiska ekonomiska intressegrupperingar. I sitt betänkande
1994/95:SkU11 tillstyrker utskottet detta förslag men finner att
den författningstekniska regleringen bör ske i samband med
behandlingen av den förevarande propositionen.
Lagrummet berörs även i proposition 1994/95:25 där regeringen
föreslår att skattesatserna i första stycket höjs från 1,5 till
1,7 %. Detta förslag behandlas av finansutskottet i betänkandet
1994/95:Fi1.
7 § skatteregisterlagen (1980:343) berörs av en i proposition
1994/95:93 föreslagen ändring av denna lag. Utskottet
tillstyrker detta förslag i sitt betänkande SkU15. Ändringen
skall träda i kraft den 1 januari 1995.

Motionerna

1994/95:Sk19 av Sören Lekberg och Nils T Svensson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en proportionering efter kalenderår av
skattesatser för företag med brutet räkenskapsår.
1994/95:Sk20 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen
beslutar att omräkningsförfarande vid fastighetstaxering enbart
skall gälla taxeringsenheter som är föremål för löpande
beskattning.

Utskottet

Rullande fastighetstaxering m.m.
I propositionen föreslås bl.a. att taxeringsvärdena skall
räknas om årligen med hänsyn till prisutvecklingen.
Omräkningsförfarandet införs fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
och omfattar alla skattepliktiga taxeringsenheter utom
industrienheter. Avsikten är att man vid den allmänna
fastighetstaxeringen skall fastställa ett basvärde som räknas om
varje år med ett omräkningstal. Riksskatteverket skall beräkna
omräkningstalen med hänsyn till prisutvecklingen i olika områden
under en ettårsperiod före taxeringsåret. Även områdesindelning
fastställs i administrativ ordning. Förslaget innebär att endast
en säkerställd värdeutveckling skall kunna läggas till grund för
en omräkning och att värdeutvecklingen skall uppgå till mer än
1 % i förhållande till basvärdet för att kunna föranleda
omräkning.
I motion Sk20 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkas att
omräkningsförfarandet endast skall genomföras för
taxeringsenheter som är föremål för löpande
fastighetsbeskattning. Enligt motionärernas mening får man
annars ett merarbete som kommer att ta betydande resurser i
anspråk och medföra onödigt krångel.
Frågan om ett omräkningsförfarande har under senare år
behandlats i flera utredningar som samstämmigt kommit fram till
att taxeringsvärdena successivt bör anpassas till
prisutvecklingen. En stor majoritet av remissinstanserna har
också tillstyrkt en sådan ordning. Genom det förslag som
regeringen nu lägger fram undviker man de nackdelar med
språngvisa, kraftiga förändringar av taxeringsvärdena som
nuvarande system medför. Utskottet delar regeringens bedömning
att ett omräkningsförfarande nu bör införas.
Förslaget omfattar endast andra skattepliktiga fastigheter än
industrienheter. Under remissbehandlingen har också
framförts önskemål om att byggnadstyper och ägoslag som inte
beskattas löpande undantas från omräkningen. Regeringen förordar
emellertid inte några sådana undantag. Bakgrunden härtill är de
olägenheter som uppstår om vissa delar av taxeringsvärdet
anpassas till prisutvecklingen och andra inte. Som anförs i
propositionen är det också olämpligt att i dagsläget konstruera
ett system som enbart är anpassat till nuvarande förhållanden.
Det bör också nämnas att invändningarna mot en omräkning i fråga
om vissa ägoslag delvis grundar sig på de svårigheter som kan
visa sig med att få fram ett tillräckligt säkert underlag för
att bedöma eventuella förändringar i prisnivåerna. Med anledning
härav vill utskottet framhålla att omräkningstalen enligt
regeringens förslag skall ändras endast om prisutvecklingen kan
fastställas med tillfredsställande säkerhet.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen i denna
del och avstyrker motion Sk20.
Utskottet har inte heller i övrigt något att erinra mot
regeringens förslag rörande omräkningsförfarandet och en
registerbaserad taxering med förenklade regler.
Fastighetsskatten vid brutet räkenskapsår
I propositionen tar regeringen upp en detalj som rör
fastighetsskatten för skattskyldiga med brutet räkenskapsår.
Regeringens förslag innebär att skatten för den som har brutet
räkenskapsår skall beräknas på det taxeringsvärde som gäller för
de olika delarna av räkenskapsåret. Förslaget tillgodoser
önskemål som har framställts om regler som materiellt sett ger
en mer korrekt beskattning. Propositionen innebär också att den
s.k. tioårsregeln angående befrielse från eller nedsättning av
fastighetsskatt för nybyggda bostäder justeras så att
lättnaderna kopplas till kalenderår.
Utskottet tillstyrker propositionen i dessa delar.
I motion Sk19 av Sören Lekberg och Nils T Svensson (s) yrkas
att även lättnadsreglerna för hyreshus i 1990 års
övergångsregler ändras genom en proportionering vid brutet
räkenskapsår. Dessa regler innebär att hyreshus med värdeår som
hänför sig till olika årgångar från 1973 till 1990 helt eller
delvis befrias från fastighetsskatt under taxeringsåren
1992--2000. I motionen anförs att reglerna konstruerats på ett
sätt som innebär att fastighetsägare med brutet räkenskapsår
måste börja betala halv eller hel fastighetsskatt tidigare än
andra, även om förhållandena i övrigt är helt lika. Enligt
motionen drabbas fastighetsägarna i sådana fall av ekonomiskt
kännbara tröskeleffekter som de endast kan undvika genom att
övergå till redovisning per kalenderår. Enligt deras mening bör
reglerna ändras så att man inte framtvingar en onödig och
olämplig omläggning av räkenskapsåret.
Utskottet delar uppfattningen att reglerna kan medföra ej
avsedda effekter av det slag som anges i motionen. Det bör dock
samtidigt framhållas att de fastighetsägare som avses i motionen
vid 1992 års taxering haft den ej heller avsedda fördelen att de
fått full befrielse för fastighetsskatt för andra halvåret 1990.
Den i motionen kritiserade konstruktionen av reglerna innebär i
princip att denna fördel i början av övergångsperioden uppvägs
av en motsvarande nackdel i samband med att lättnaderna trappas
av och upphör. Även om detta i praktiken medför vissa
olägenheter finner utskottet att man inte nu kan lägga om
övergångsbestämmelserna så att man får helt likformiga regler
för skattskyldiga med olika bokföringsår. Regeringen anser att
det gällande systemet, som kommer att pågå ännu en tid, inte bör
ändras, och utskottet har inte funnit tillräckliga skäl för en
annan bedömning.
Med det anförda avstyrker utskottet motion Sk19.
Övrigt
Beträffande lagförslaget rörande fastighetstaxeringen och
fastighetsskatten föreslår utskottet ett par redaktionella
ändringar och en samordning med andra aktuella förslag från
regeringen.
Proposition 53 berör bl.a. 3 § lagen om fastighetsskatt. I
övergångsbestämmelserna finns särskilda bestämmelser rörande
3 § första stycket a. Bestämmelserna bör gälla för hela detta
stycke.
I finansutskottet (FiU1) behandlas för närvarande ett i
proposition 25 framlagt förslag om ändring av samma paragraf.
Detta lagförslag innebär att skattesatsen för fastighetsskatten
höjs från 1,5 till 1,7 %. Under förutsättning att riksdagen
godtar detta förslag bör de i proposition 53 framlagda förslagen
till ändringar i samma paragraf utformas som en lag om ändring
av den av finansutskottet föreslagna ändringen.
Övergångsbestämmelserna till denna lag bör kompletteras med vad
som nu föreslås i detta hänseende i fråga om de aktuella
ändringarna i denna paragraf.
2 § lagen om fastighetsskatt berörs såväl av proposition 53
som av ett i proposition 91 framlagt förslag rörande europeiska
ekonomiska intressegemenskaper. I sitt betänkande SkU11
tillstyrker utskottet proposition 91 i denna del men finner att
lagförslaget bör samordnas med förslaget i proposition 53.
Utskottet föreslår alltså att förslaget i proposition 91 i denna
del med tillhörande övergångsbestämmelser infogas i det i
proposition 53 framlagda lagförslaget.
Den aktuella ändringen av 7 § skatteregisterlagen avser punkt
1 § 3 i lagrummet. I övrigt bör 7 § ha den lydelse som föreslås
i utskottets betänkande SkU15.
I övrigt har utskottet inte något att erinra mot regeringens
förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer 1. beträffande införande av ett
omräkningsförfarande att riksdagen godtar proposition
1994/95:53 i denna del, 2. beträffande fastighetstyper som
omfattas av omräkningsförfarandet att riksdagen avslår
motion 1994/95:Sk20 och godtar proposition 1994/95:53 i denna
del,
res. (m, c, fp) - delvis
3. beträffande fastighetstaxeringen i övrigt att
riksdagen godtar proposition 1994/95:53 i dessa delar, 4.
beträffande skattskyldiga med brutet räkenskapsår att
riksdagen godtar proposition 1994/95:53 i denna del, 5.
beträffande 1990 års övergångsbestämmelser rörande
fastighetsskatten att riksdagen avslår motion
1994/95:Sk19,
6. beträffande lagförslagen att riksdagen till följd av
vad utskottet ovan anfört och hemställt med anledning av
proposition 1994/95:53, proposition 1994/95:91 såvitt nu är i
fråga och proposition 1994/95:93 såvitt nu är i fråga antar de
vid proposition 1994/95:53 fogade förslagen till
1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) med
den ändringen i fråga om 8 kap. 2 § att orden "av småhus sker"
byts ut mot "av småhusenhet sker",
2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt med de ändringarna
a) att 3 § utgår ur detta förslag, att 2 § andra stycket
erhåller följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse
och att punkt 1 och 2 av övergångsbestämmelserna erhåller
följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse:
Regeringens
förslag
  Utskottets förslag
                2 §
andra stycket
I fråga om handelsbolag         I fråga om handelsbolag och
åvilar skattskyldigheten        europeiska ekonomiska
dock delägarna.1            intressegrupperingar åvilar
                    skattskyldigheten dock
                    delägarna respektive
                    medlemmarna.2
Utskottets förslag
           Övergångsbestämmelserna

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas
första gången vid 1996 års taxering.
2. Äldre föreskrifter i 2 § andra stycket tillämpas för
beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
 b) att de av regeringen föreslagna ändringarna i 3 § tas
in i följande förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:0000) om ändring i lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:0000)
om ändring i nämnda lag och ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1994:0000) skall ha följande
lydelse.
3 § Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår
1 Prop. 1994/95:53 2 Prop. 1994/95:91
a) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade
tomtmarksvärdet avseende småhus på lantbruksenhet,
75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser
värderingsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder
under uppförande, värderingsenhet avseende tomtmark som hör till
dessa bostäder samt annan värderingsenhet avseende tomtmark som
är obebyggd.
Innehåller byggnaden -- -- -- (= proposition 1994/95:53) -- --
-- som hyreshuset.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och
tillämpas första gången i fråga om 3 § första stycket vid 1997
års taxering och i övrigt vid 1996 års taxering.
2. I stället för procenttalet 1,7 som föreskrivs i 3 § första
stycket skall, i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som
har påbörjats före utgången av år 1994, procenttalet utgöra 1,5.
3. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av
taxeringsvärde som bestämts vid fastighetstaxering år 1995 eller
tidigare tillämpas inte de nya bestämmelserna om underlaget för
fastighetsskatt i 3 § första stycket.
 3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
4. lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt
uppskattningsvärde på fastighet,
5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
6. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) med den
ändringen att såsom nuvarande lydelse återges den lydelse av
lagen som finns i utskottets betänkande 1994/95:SkU15,
7. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.
res. (m, c, fp) - delvis
Stockholm den 6 december 1994
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors
I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Bo Lundgren
(m), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson
(s), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Inger Lundberg
(s), Ulla Rudin (s), Jan-Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp),
Lars Granberg (s), Nils Fredrik Aurelius (m) och Per Rosengren
(v).

Reservation

Fastighetstyper som omfattas av omräkningsförfarandet (mom. 2
och mom. 6 i motsvarande del)
Bo Lundgren (m), Karl-Gösta Svenson (m), Rolf Kenneryd (c),
Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof Franzén (m)
och Nils Fredrik Aurelius (m) har
dels anfört följande:
Yrkandet i motion Sk20 av Bo Lundgren m.fl. (m) om att
begränsa omräkningsförfarandet till taxeringsenheter som är
föremål för löpande beskattning syftar till förenklingar. Att
genomföra ett omräkningsförfarande även för fastigheter eller
delar av fastigheter som inte omfattas av fastighetsskatten
innebär ett merarbete. Vid remissbehandlingen har bl.a.
Riksskatteverket framfört att detta merarbete kommer att ta
ganska betydande resurser i anspråk. Vi instämmer i
uppfattningen att detta medför ett onödigt krångel. Därtill
kommer att allvarliga invändningar av annan art kan riktas mot
en omräkning av värdena på jordbruksmark och ekonomibyggnader.
Prisstatistiken beträffande jordbruksfastigheter är inte så
omfattande att man kan bedöma prisutvecklingen tillräckligt
säkert. Den avser endast ett begränsat antal försäljningar i
olika områden. Därtill kommer att köpeskillingarna i praktiken
bestäms med hänsyn till särskilda omständigheter som inte
framgår av statistiken.
I propositionen framskymtar att det i själva verket är
regeringens planer på att utvidga fastighetsskatten till
jordbruken som har föranlett att reglerna har konstruerats på
detta speciella sätt. Vi motsätter oss att reglerna i dag
utformas på ett sätt som antyder att riksdagen redan har
godtagit att fastighetsskatten utvidgas till annat än
bostadsbyggnader. I sammanhanget vill vi också framhålla att
jordbruken enligt regeringens aviserade förslag kommer att
behandlas på ett annat sätt än industrins fastigheter i övrigt,
vilket enligt vår uppfattning också är olämpligt.
Förslaget i motionen innebär att omräkningsförfarandet endast
skall omfatta sådana bostadsbyggnader för vilka fastighetsskatt
skall utgå och mark för sådana byggnader. Vi tillstyrker detta
förslag, vilket föranleder ändring i den av regeringen
föreslagna lydelsen av 1 kap. 9 § och 16 A kap. 4 och 6 §§
fastighetstaxeringslagen.
dels vid moment 2 och moment 6 i motsvarande del hemställt
2. beträffande fastighetstyper som omfattas av
omräkningsförfarandet
6. beträffande lagförslagen i motsvarande del
att riksdagen med bifall till motion 1994/95:Sk20 och med
avslag på proposition 1994/95:53 i motsvarande del beslutar
dels att orden "utom industrienheter" i den av regeringen
föreslagna lydelsen av 1 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) skall bytas ut mot "utom industrienhet och utom
lantbruksenhet till den del lantbruksenheten inte utgör småhus
eller tomtmark för småhus", dels att 16 A kap. 4 § första
stycket andra meningen och 6 § andra meningen i regeringens
förslag angående samma lag utgår.