Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU12

Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m.


Innehåll

1994/95
SkU12

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet proposition
1994/95:92 om nya tidpunkter för redovisning och betalning av
skatter och avgifter, m.m. Utskottet avstyrker de motioner som
väckts med anledning av propositionen.
Vid betänkandet fogas fyra reservationer (m, c, kds).

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1994/95:92 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
2. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
3. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta,
4. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.,
5. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
6. lag om ändring i utsökningsbalken,
7. lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334),
8. lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och
utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner,
landsting och församlingar,
9. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för
skatter, tullar och avgifter.
I propositionen föreslås att tidpunkten för redovisning och
betalning av inkomstskatter och avgifter tidigareläggs från den
18 till den 10 i den uppbördsmånad då betalning skall ske. I
januari får betalning i stället ske senast den 15. Den senaste
tidpunkten för redovisning och inbetalning av punktskatterna på
tobak, alkohol, energi och lotterier flyttas från den 25 till
den 20 i månaden efter redovisningsperiodens slut.
Vidare föreslås att reglerna om skatteavdrag och betalning av
arbetsgivaravgifter förtydligas så att det av reglerna framgår
att de gäller även vid förskottsbetalning av lön.
Dessutom föreslås ändringar i reglerna om schablonberäkning av
preliminär F-skatt och särskild A-skatt. Uttaget av sådan skatt
skall normalt vara 110 % av den senast debiterade slutliga
skatten.
I propositionen föreslås slutligen några smärre justeringar
dels i uppbördslagen, dels i utsökningsbalkens bestämmelser om
förrättningskostnader m.m., dels i bestämmelserna om utbetalning
av kommunalskattemedel vid ändring i kommunindelningen.
De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 1995. De nya reglerna för betalning av inkomstskatter
och avgifter föreslås dock bli tillämpliga först fr.o.m. det
uppbördsår som börjar den 1 februari 1995 och den nya regeln om
redovisning och betalning av vissa punktskatter först fr.o.m.
den 1 juli 1995.
Lagförslagen
I proposition 1994/95:61 -- som bereds i socialutskottet --
föreslås ändringar i 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. uppbördslagen
till följd av att lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag upphävs.
Socialutskottet har överlämnat de nämnda paragraferna
(lagförslag 2.6 i proposition 1994/95:61) för att den
författningstekniska regleringen skall kunna samordnas med de
ändringar i samma paragrafer som föreslås i proposition
1994/95:92 (lagförslag 2.1). Socialutskottet har samtidigt
överlämnat ett i proposition 1994/95:61 framlagt lagförslag om
ändring i 5 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta som bör samordnas med lagförslag 2.4 i proposition
1994/95:92.
Beträffande 43 § 1 mom. uppbördslagen föreslås i proposition
1994/95:41 (lagförslag 2.9) -- som socialförsäkringsutskottet
bereder -- en följdändring med anledning av införande av en lag
om allmänna egenavgifter. För att förslaget skall kunna
samordnas med förslag till ändring i samma paragraf i
proposition 1994/95:92 har socialförsäkringsutskottet
överlämnat ändringsförslaget rörande den nämnda paragrafen till
skatteutskottet. Ytterligare en följdändring i 43 § 1 mom.
uppbördslagen föreslås i proposition 1994/95:99 med förslag till
ändringar i arbetslöshetsersättningen som
arbetsmarknadsutskottet bereder. Även
arbetsmarknadsutskottet har överlämnat den
författningstekniska regleringen i 43 § 1 mom. (del av
lagförslag 2.7 i proposition 1994/95:99) till skatteutskottet.
Med de redaktionella justeringar som följer av en samordning
av de nämnda lagförslagen får de vid proposition 1994/95:92
fogade lagförslagen följande lydelse.


NY SIDA STÅENDE TEXT se prop. s. 5-30 NY SIDA
(rättelse s. 5--6, 13, 18, 21 och 22)
TEXTEN REDAN SATT

Motionerna

1994/95:Sk30 av Holger Gustafsson (kds) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tidigareläggning av tidpunkten för
redovisning och betalning av inkomstskatter och avgifter.
1994/95:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår propositionen vad avser nya tidpunkter
för redovisning och betalning av inkomstskatt och avgifter,
2. att riksdagen avslår propositionen vad avser ny tidpunkt
för redovisning och betalning av vissa punktskatter,
3. att riksdagen avslår propositionen vad avser debitering av
preliminär F-skatt och särskild A-skatt.
1994/95:Sk32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar avslå proposition 1994/95:92 vad
gäller nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatt och
avgifter,
2. att riksdagen beslutar avslå proposition 1994/95:92 vad
gäller höjningen av uttaget av preliminär F-skatt och särskild
A-skatt.

Utskottet

Redovisning och betalning av skatter och avgifter
I dag finns tre olika tidpunkter för betalning av skatter och
avgifter. Enligt uppbördslagen och lagen om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare gäller den 18 i månaden som
betalningsdag, medan den 5 i månaden är huvudregel enligt
mervärdesskattelagen. Vid sidan härav gäller i allmänhet den 25
i månaden för betalning av punktskatter enligt lagen om
punktskatter och prisregleringsavgifter.
I propositionen föreslås att tidpunkten för redovisning och
betalning av inkomstskatt och avgifter flyttas från den 18
till den 10 i den uppbördsmånad som betalning skall ske. I
uppbördsmånaden januari får betalning i stället ske senast den
15.
Tidigareläggningen omfattar preliminär F-skatt, särskild
A-skatt, kvarstående och tillkommande skatt, innehållen
preliminär skatt, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. samt
socialavgifter och särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster som betalas av arbetsgivare.
Även i vissa andra fall då den 18 i månaden har
rättsverkningar i uppbördshänseende skall i stället den 10 i
månaden tillämpas. Det innebär bl.a. att sista tidpunkt för
inbetalning av preliminär skatt utan att kvarskatteavgift tas ut
flyttas från den 18 till den 10 februari.
Senaste tidpunkt för utsändande av F-skattesedlar flyttas
enligt förslaget från den 25 januari under inkomståret till den
18 samma månad. Detsamma föreslås i fråga om besked om
debitering av särskild A-skatt.
I motionerna Sk31 yrkande 1 av Bo Lundgren m.fl. (m) och Sk32
yrkande 1 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) yrkas om avslag på
förslagen i propositionen om tidigareläggning av tidpunkten för
redovisning och betalning av inkomstskatt och avgifter.
Motionärerna framhåller bl.a. att förslaget medför negativa
effekter för företagens likviditet och administration, särskilt
när det gäller de mindre företagen. Också redovisningsbyråernas
arbete försvåras enligt motionärerna.
I ytterligare en motion, Sk30 av Holger Gustafsson (kds),
yrkas att riksdagen skall besluta om ett till regeringen riktat
uttalande om de försämringar för företag och redovisnings- och
revisionsbyråer som enligt motionen blir följden av en
tidigareläggning.
Skattebetalningsutredningen arbetar f.n. med att skapa ett
samordnat system för redovisning och betalning av skatter och
avgifter med bl.a. ett gemensamt skattekontosystem. Meningen är
att uppbördssystemet skall bli så effektivt och enkelt som
möjligt. I ett sådant system har betalningstidpunkterna mycket
stor betydelse.
Att betalning sker tidigt är viktigt också från
statsfinansiell synpunkt. Tidigare har slagits fast att vid val
av nya betalningstidpunkter bör det vara en utgångspunkt att
minimera statens räntekostnader och att en senareläggning av
betalningstidpunkter inte bör ske i syfte att ge den
betalningsskyldige kompensation för administrationen av
betalningar till staten (prop. 1991/92:100 bil. 1, s. 48, bet.
FiU20, rskr. 128, jfr prop. 1993/94:150 bil. 1 s. 121 f.).
Gjorda översyner har visat att det är möjligt med en väsentlig
tidigareläggning av tidpunkterna för betalning av skatter och
avgifter. Riksgäldskontoret och Riksrevisionsverket har
beträffande preliminär F-skatt och preliminär A-skatt och
arbetsgivaravgifter ansett det möjligt att tidigarelägga med 15
dagar, dvs. från den 18 till den 3 i månaden. För
mervärdesskatten har de nämnda myndigheterna ansett att
redovisningsperioden skall förkortas en månad och att
inbetalning skall göras senast den 18 i varje månad.
De nämnda översynerna har beaktat främst räntekostnader och
andra kostnader för staten och utifrån dessa faktorer försökt få
fram den från kassahållningssynpunkt bästa
inbetalningstidpunkten. Vid valet av de betalningstidpunkter som
föreslås i propositionen har emellertid tagits hänsyn inte bara
till statsfinansiella skäl. Effekterna av tidigareläggningen för
såväl de betalningsskyldiga som för skatteförvaltningen har
beaktats. Vid en sammanvägning av statsfinansiella aspekter, de
finansiella påfrestningar för de skatt- och avgiftsskyldiga som
en tidigareläggning innebär och den tid som de skatt- och
avgiftsskyldiga behöver för att åstadkomma en riktig redovisning
har regeringen bedömt att de skatter och avgifter som i dag
redovisas eller betalas den 18 i månaden kan tidigareläggas till
i vart fall den 10 i samma månad.
Utskottet har inte gjort en annan bedömning.
Tidigareläggningen kan visserligen, som påpekas i propositionen,
få varierande effekter för olika skatt- och avgiftsskyldiga
beroende på lönesumma och i vilken utsträckning som
tidigareläggningen leder till antingen ett ökat
kreditutnyttjande eller minskade behållningar. Den avvägning
som regeringen har gjort innebär dock att de betalningsskyldiga
får en rimlig tid för att kunna lämna en korrekt redovisning och
att få fram nödvändiga medel. De finansiella påfrestningar som
förslaget medför har utgjort ett skäl för att avstå från att i
detta sammanhang ta upp frågan om förkortad redovisningsperiod
och tidigarelagd betalningstidpunkt för mervärdesskatt.
Utskottet tillstyrker med hänvisning till det anförda
regeringens förslag om att tidigarelägga redovisningen och
betalningen av inkomstskatter och avgifter i enlighet med
förslaget i propositionen. Detta innebär att utskottet avstyrker
motionerna Sk31 yrkande 1 och Sk32 yrkande 1. Utskottet
avstyrker även motionen Sk30 om ett tillkännagivande till
regeringen i frågan.
I fråga om en ny tidpunkt för redovisning och betalning av
vissa punktskatter föreslås i propositionen -- i avvaktan på
resultatet av Skattebetalningsutredningens arbete -- att den
senaste tidpunkten för redovisning och inbetalning av
punktskatterna på tobak, alkohol, energi och lotterier flyttas
från den 25 till den 20 i månaden efter redovisningsperiodens
slut. Den nya regeln skall enligt förslaget börja tillämpas den
1 juli 1995.
I motion Sk31 yrkande 2 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkas om
avslag på propositionen i denna del. Som motivering hänvisar
motionärerna till att redan dagens tidsförhållanden anses mycket
knappt tilltagna och att risken för fel i deklarationerna skulle
öka vid en tidigareläggning.
Det är enligt propositionen med hänsyn till det
statsfinansiella läget nödvändigt att överväga en
tidigareläggning också av tidsfristerna för redovisning och
betalning av de berörda punktskatterna. Naturligtvis är det
viktigt att tidsgränserna inte är så snäva att deklaranterna
inte ges tillräcklig tid för deklarationsförberedelser.
Utskottet delar emellertid regeringens bedömning att det finns
utrymme för en framflyttning av redovisnings- och
betalningstidpunkten också i fråga om punktskatterna.
Riksskatteverket har bedömt att gränsen för vad som är praktiskt
möjligt går vid en förkortning med 10 dagar. Förslaget i
propositionen är emellertid inte så långtgående. Utskottet anser
att de aspekter som motionärerna har tagit upp har beaktats vid
utformandet av förslaget om att tidigarelägga tidpunkten för
redovisning och betalning av punktskatterna. Utskottet
tillstyrker propositionen i denna del och avstyrker motion Sk31
yrkande 2.
Debitering av preliminär skatt
I propositionen föreslås att uttaget av preliminär F-skatt och
särskild A-skatt normalt skall vara 110 % av den slutliga
skatten året före inkomståret för såväl juridiska som fysiska
personer. Understiger denna skatt den ursprungligen debiterade
preliminära skatten skall preliminär skatt i stället tas ut med
105 %.
Förslaget innebär att schablondebiteringen höjs med 5
procentenheter mot bakgrund av den generellt gynnsamma
vinstutvecklingen i näringslivet. I propositionen har även
gjorts en avvägning mellan nivån på höjningen av
schablondebiteringen av den preliminära skatten och antalet
framställningar om jämkning som skattemyndigheterna måste
handlägga.
I motionerna Sk31 yrkande 3 av Bo Lundgren m.fl. (m) och Sk32
yrkande 2 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) yrkas om avslag på
propositionen i denna del. I Bo Lundgrens m.fl. motion framhålls
de stora skillnaderna i utvecklingen inom olika branscher.
Motionärerna anser att ett preliminärskatteuttag enligt
nuvarande ordning bättre svarar mot bransch- och
konjunkturvariationer. Regeringens förslag förmodas av
motionärerna även medföra att behovet av skattejämkning blir
stort. I Rolf Kenneryds m.fl. motion framhålls att framför allt
många småföretagare fortfarande har en mycket svag lönsamhet och
att det inte finns motiv för att höja preliminärskatten.
I propositionen har beaktats att utvecklingen av näringslivets
beskattningsbara vinster skiljer sig mellan olika branscher. Med
hänsyn till den generellt gynnsamma vinstutvecklingen i
näringslivet anser utskottet emellertid att schablondebiteringen
bör höjas i enlighet med förslaget i propositionen. En höjning i
denna storleksordning torde ha endast marginell inverkan på
skattemyndigheternas arbete. Utskottet tillstyrker följaktligen
propositionen och avstyrker motionerna Sk31 yrkande 3 och Sk32
yrkande 2.
Övriga frågor
Beträffande propositionen i övrigt föreslås en lagändring
i syfte att undvika osäkerhet om hur förskottsbetalningar skall
behandlas vid redovisning och betalning av skatter och
arbetsgivaravgifter. Enligt förslaget skall uppbördslagen
tillföras en föreskrift om att som ersättning för arbete och
utgiven lön skall avses också förskott på sådan ersättning eller
lön. En arbetsgivare skall alltså redan vid
utbetalningstillfället göra skatteavdrag på sådana förskott.
I propositionen föreslås vissa ytterligare justeringar av
olika detaljregler på bl.a. uppbördsområdet, i fråga om
utsökningsbalkens bestämmelser om ersättning för
förrättningskostnader och beträffande utbetalning av
kommunalskattemedel vid ändring i kommunindelningen.
Utskottet tillstyrker propositionen i dessa övriga delar.
Såvitt gäller lagförslagen har utskottet inledningsvis
redovisat att en författningsteknisk samordning mellan flera
propositioner görs i detta betänkande såvitt gäller vissa
paragrafer i uppbördslagen och en bestämmelse i lagen om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Utskottet har ovan
på s. 3--28 återgivit lagförslagen efter de redaktionella
justeringar av lagtexten som föranleds av denna samordning.
Utskottet har med anledning härav även justerat
övergångsbestämmelserna till de nämnda lagförslagen i enlighet
med vad som framgår av hemställan nedan.
Ett i propositionen framlagt förslag till ändring i 7 §
uppbördslagen har under ärendets beredning överlämnats till
finansutskottet för samordning med ett annat ändringsförslag
rörande samma lagrum i den ekonomisk-politiska propositionen
(prop. 1994/95:25, FiU1).
Med dessa ändringar tillstyrker utskottet de i propositionen
framlagda lagförslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande tidpunkten för redovisning och betalning av
inkomstskatt och avgifter
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:92 i denna del och
avslår motionerna 1994/95:Sk30, 1994/95:Sk31 yrkande 1 och
1994/95:Sk32 yrkande 1,
res. 1 (m, c) - delvis
res. 2 (kds)
2. beträffande ny tidpunkt för redovisning och betalning av
vissa punktskatter
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:92 i denna del och
avslår motion 1994/95:Sk31 yrkande 2,
res. 3 (m) - delvis
3. beträffande debitering av preliminär skatt
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:92 i denna del och
avslår motionerna 1994/95:Sk31 yrkande 3 och 1994/95:Sk32
yrkande 2,
res. 4 (m, c) - delvis
4. beträffande propositionen i övrigt
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:92 i denna del,
5. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av propositionerna 1994/95:41 i
denna del, 1994/95:61 i denna del, 1994/95:92 i denna del och
1994/95:99 i denna del och till följd av vad utskottet ovan
anfört och hemställt antar de vid propositionen fogade förslagen
till
1. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) med de
ändringarna
dels att förslaget till ändring i 7 § utgår ur
lagförslaget,
dels att övergångsbestämmelserna får följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
Regeringens förslag           Utskottets förslag
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
                    2. Äldre föreskrifter i
                    3 § 2 mom. tredje stycket
                    och 4 § 2 mom. första
                    stycket gäller fortfarande
                    i fråga om bidrag enligt
                    den upphävda lagen
                    (1994:553) om
                    vårdnadsbidrag som betalas
                    ut efter ikraftträdandet.
Regeringens förslag           Utskottets förslag
2. Äldre föreskrifter i         3. Äldre föreskrifter i
26, 31 och 52 §§ samt 54        26, 31 och 52 §§ samt 54
§ 1 mom. tillämpas           § 1 mom. tillämpas
fortfarande till utgången        fortfarande till utgången
av januari 1995. De nya         av januari 1995. De nya
föreskrifterna i 26 §          föreskrifterna i 26 §
andra stycket sista meningen      andra stycket sista meningen
gäller dock fr.o.m. den 1        gäller dock fr.o.m. den 1
januari 1995.              januari 1995.
3. De nya föreskrifterna i       4. De nya föreskrifterna i
32 § tillämpas första          32 § tillämpas första
gången i fråga om            gången i fråga om
ränta på tillkommande          ränta på tillkommande
skatt avseende 1994 års         skatt avseende 1994 års
taxering.                taxering.
4. De nya föreskrifterna i       5. De nya föreskrifterna i
27 § 3 mom. och 69 § 1         27 § 3 mom. och 69 § 1
mom. tillämpas första          mom. tillämpas första
gången i fråga om            gången i fråga om
slutlig och tillkommande skatt     slutlig och tillkommande skatt
på grund av 1995 års          på grund av 1995 års
taxering.                taxering.
                    6. De nya föreskrifterna i
                    43 § 1 mom. första
                    stycket tillämpas första
                    gången i fråga om
                    preliminär skatt för
                    1995 och slutlig skatt på
                    grund av 1996 års taxering.
                    2. lag om ändring i lagen
                    (1984:668) om uppbörd av
                    socialavgifter för
                    arbetsgivare, 3. lag om
                    ändring i lagen (1991:586)
                    om särskild inkomstskatt
                    för utomlands bosatta med
                    den ändringen att
                    övergångsbestämmelserna
                    får följande som
                    utskottets förslag
                    betecknade lydelse:
Regeringens förslag           Utskottets förslag
Denna lag träder i kraft        1. Denna lag träder i kraft
den 1 januari 1995. Äldre        den 1 januari 1995.
föreskrifter i 15 och 17
§§ tillämpas dock            2. Äldre föreskrifter i
till utgången av januari        5 § första stycket 13
1995.                  gäller fortfarande i
                    fråga om bidrag enligt den
                    upphävda lagen (1994:553)
                    om vårdnadsbidrag som
                    betalas ut efter
                    ikraftträdandet.
                    3. Äldre föreskrifter i
                    15 och 17 §§
                    tillämpas till utgången
                    av januari 1995.
                    4. lag om ändring i lagen
                    (1991:591) om särskild
                    inkomstskatt för utomlands
                    bosatta artister m.fl., 5. lag
                    om ändring i lagen
                    (1984:151) om punktskatter och
                    prisregleringsavgifter, 6. lag
                    om ändring i
                    utsökningsbalken, 7. lag om
                    ändring i
                    skuldsaneringslagen
                    (1994:334), 8. lag om
                    ändring i lagen (1979:417)
                    om utdebitering och
                    utbetalning av skatt vid
                    ändring i rikets indelning
                    i kommuner, landsting och
                    församlingar, 9. lag om
                    ändring i lagen (1978:880)
                    om betalningssäkring för
                    skatter, tullar och avgifter.
res. 1 (m, c) - delvis
res. 3 (m) - delvis
res. 4 (m, c) - delvis
Stockholm den 8 december 1994
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson
(s), Sverre Palm (s), Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Carl Fredrik Graf (m),
Isa Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s), Ulla Rudin (s),
Jan-Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Lars U Granberg (s),
Nils Fredrik Aurelius (m), Ingibjörg Sigurdsdóttir (s), Per
Rosengren (v) och Michael Stjernström (kds).

Reservationer

1. Tidpunkten för redovisning och betalning av inkomstskatt
och avgifter (mom. 1 och mom. 5 i motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson (m), Rolf Kenneryd (c), Carl Fredrik Graf
(m), Jan-Olof Franzén (m) och Nils Fredrik Aurelius (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 30
börjar med "Skattebetalningsutredningen arbetar" och på s. 31
slutar med "i frågan" bort ha följande lydelse:
Företagen är i lag ålagda att ombesörja skatteuppbörden.
Staten måste se till att företagen har praktiska möjligheter att
fullgöra denna skyldighet. För närvarande pågår ett
utredningsarbete om bl.a. införande av ett särskilt
skattekontosystem. Regeringen har -- ungefär ett år innan det
nya skattekontosystemet har utretts klart -- lagt fram förslag
som kommer att medföra avsevärda ekonomiska och administrativa
svårigheter för företag och revisionsbyråer. Det kommer
sannolikt att i många fall leda till mycket svåra konsekvenser
för företagens kostnader och likviditet, särskilt för små och
mindre företag som i dag har svårt med sin kapitalförsörjning.
Den korta tid som återstår fram till ikraftträdandet av de nya
betalningstidpunkterna vållar speciella problem.
Riksskatteverket har framhållit att det är nödvändigt med ett
riksdagsbeslut senast i november 1994 för att information skall
kunna nå ut till berörda arbetsgivare. Det gäller flera
hundratusen företag, ideella organisationer m.fl. som på mycket
kort tid måste ställa om sina rutiner, informera medarbetare och
i många fall programmera om ADB-system. Beslut kan emellertid
fattas av riksdagen först i slutet på december. Det är helt
otillfredsställande att ett så ingripande beslut fattas nära
inpå ikraftträdandet.
Till följd av förslagen i propositionen tidigareläggs också
tidpunkten för fyllnadsinbetalning av preliminär skatt från den
18 till den 10 februari. Från och med nästa år kommer betydligt
fler kontrolluppgifter att skickas ut. Det finns anledning
förmoda att antalet rättelser kommer att vara många, inte minst
det första året. För att skattebetalaren skall ha en rimlig
möjlighet att beräkna eventuellt behov av fyllnadsinbetalning är
det en försvårande omständighet att tidigarelägga tidpunkten i
förhållande till dagens regler.
Utskottet avstyrker en framflyttning av tidpunkten för
redovisning och inbetalning av inkomstskatter och avgifter.
Detta innebär att utskottet tillstyrker motionerna Sk31 yrkande
1 och Sk32 yrkande 1, i vilka hemställs att propositionen avslås
i denna del.
dels att utskottet under moment 1 och moment 5 i
motsvarande del bort hemställa:
1. beträffande tidpunkten för redovisning och betalning av
inkomstskatt och avgifter
att riksdagen med bifall till motionerna 1994/95:Sk31
yrkande 1 och 1994/95:Sk32 yrkande 1 avslår proposition
1994/95:92 i denna del och motion 1994/95:Sk30,
5. beträffande lagförslagen såvitt avser tidpunkten för
redovisning och betalning av inkomstskatt och avgifter
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts avslår de i proposition 1994/95:92 framlagda
lagförslagen såvitt avser 26--28, 31, 32, 36, 36 a §§, 43 § 1
mom., 52 §, 54 § 1 mom. och 69 § 1 mom. uppbördslagen
(1953:272), 15 och 17 §§ lagen om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och
14 § lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.
2. Tidpunkten för redovisning och betalning av inkomstskatt
och avgifter (mom. 1)
Michael Stjernström (kds) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 30
börjar med "Skattebetalningsutredningen arbetar" och på s. 31
slutar med "i frågan" bort ha följande lydelse:
Förslaget om tidigareläggning av tidpunkten för redovisning
och betalning av inkomstskatter och avgifter innebär klara
försämringar för framför allt de små och medelstora företagen.
Dels innebär det en betydande ränteförlust och
likviditetsförsämring för företagen och dels stora praktiska
bekymmer att klara av den förkortade redovisningsperioden. Detta
gäller inte minst för redovisnings- och revisionsbyråer och de
företag som anlitar dessa. Även om staten gör motsvarande
räntevinst kan det ifrågasättas om det är rimligt att reducera
den "ersättning" som företagen erhåller för att sköta uppbörden
av dessa skatter till staten. I dagsläget är det inte
försämringar utan snarare förbättringar som måste till för att
främja tillväxten och de nya arbetstillfällena i inte minst de
små och medelstora företagen.
Utskottet hemställer att riksdagen med bifall till motion Sk30
beslutar om ett tillkännagivande till regeringen av ovan nämnda
innebörd.
dels att utskottet under moment 1 bort hemställa:
1. beträffande tidpunkten för redovisning och betalning av
inkomstskatt och avgifter
att riksdagen med bifall till motion 1994/95:Sk30 och med
anledning av proposition 1994/95:92 i denna del och motionerna
1994/95:Sk31 yrkande 1 och 1994/95:Sk32 yrkande 1 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
3. Ny tidpunkt för redovisning och betalning av vissa
punktskatter (mom. 2 och mom. 5 i motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf, Jan-Olof Franzén och
Nils Fredrik Aurelius (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 31
börjar med "Det är" och slutar med "yrkande 2" bort ha följande
lydelse:
De skäl som talar emot denna indragning av likvida medel är i
många stycken desamma som i fråga om tidigareläggningen för
inkomstskatterna och avgifterna. Aktörerna är visserligen ofta
större företag. Av propositionen framgår emellertid att redan
dagens tidsförhållanden anses mycket knappt tilltagna, inte
minst bland kraftföretagen. Risken för fel i deklarationerna
skulle öka vid en tidigareläggning. Redovisningen i
propositionen borde leda regeringen till en annan slutsats än
den man dragit. Utskottet tillstyrker yrkande 2 i motion Sk31 om
att propositionen skall avslås på denna punkt.
dels att utskottet under moment 2 och moment 5 i
motsvarande del bort hemställa:
1. beträffande ny tidpunkt för redovisning och betalning av
vissa punktskatter
att riksdagen med bifall till motion 1994/95:Sk31 yrkande 2
avslår proposition 1994/95:92 i denna del,
5. beträffande lagförslagen såvitt avser ny tidpunkt för
redovisning och betalning av vissa punktskatter
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts avslår det i proposition 1994/95:92 framlagda
förslaget till ändring i 2 kap. 8 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.
4. Debitering av preliminär skatt (mom. 3 och mom. 5 i
motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson (m), Rolf Kenneryd (c), Carl Fredrik Graf
(m), Jan-Olof Franzén (m), Nils Fredrik Aurelius (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 32
börjar med "I propositionen har" och slutar med "yrkande 2" bort
ha följande lydelse:
Regeringens förslag att höja uttaget av preliminär F-skatt och
särskild A-skatt är inte tillräckligt underbyggt. I
propositionen bedöms att driftöverskottet i näringslivet skall
öka samtidigt som det framhålls att utvecklingen är mycket olika
inom olika branscher. Många, framför allt småföretagare, har
dock fortfarande en mycket svag lönsamhet. Nuvarande ordning med
105 % respektive 100 % uttag är de nivåer som bäst svarar mot
bransch- och konjunkturvariationer.
Utskottet tillstyrker yrkandena i motionerna Sk31 yrkande 3
och Sk32 yrkande 2 om att avslå regeringens förslag om höjda
schabloner för uttaget av F-skatt och särskild A-skatt.
dels att utskottet under moment 3 och moment 5 i
motsvarande del bort hemställa:
3. beträffande debitering av preliminär skatt
att riksdagen med bifall till motionerna 1994/95:Sk31
yrkande 3 och 1994/95:Sk32 yrkande 2 avslår proposition
1994/95:92 i denna del,
5. beträffande lagförslagen i fråga om debitering av
preliminär skatt
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts avslår de i proposition 1994/95:92 framlagda
förslagen till ändring i 13 § 1 mom. uppbördslagen
(1953:272).