Skatteutskottets betänkande
1994/95:SKU10

Beskattning vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m.


Innehåll

1994/95
SkU10

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet med en mindre
justering proposition 1994/95:52 om beskattningen vid
gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m. och avstyrker
den motion som väckts med anledning av propositionen.
Vid betänkandet fogas en reservation (m).

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1994/95:52 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG,
2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
3. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
4. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
5. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt,
6. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.

STÅENDE TEXT se prop. s. 1

Lagförslagen har -- efter rättelser av några skrivfel --
följande lydelse.

NY SIDA STÅENDE TEXT se prop. s. 4-23 NY SIDA
rättelse s. 11 i propen

Motion

1994/95:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen
beslutar att avslå den del av propositionen som avser införandet
av skatteflyktsklausul.

Utskottet

År 1990 antog EG två direktiv på företagsskatteområdet,
fusionsdirektivet (90/434/EEG) och moder-dotterbolagsdirektivet
(90/435/EEG). De stater som redan är medlemmar i gemenskapen
skall ha infört regler i enlighet med de nämnda direktiven som
skall tillämpas i princip fr.o.m. den 1 januari 1992. I
propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att
anpassa den svenska skattelagstiftningen till de båda nämnda
direktiven.
För att genomföra fusionsdirektivet föreslås i propositionen
en särskild lag om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG.
Enligt förslaget till omstruktureringslag skall
internationella fusioner, fissioner, andelsbyten och
verksamhetsöverlåtelser kunna genomföras utan att det uppkommer
några omedelbara skattekonsekvenser. En grundläggande
förutsättning är att bolag från två medlemsländer deltar i
förfarandet. För svensk del skall ett svenskt aktiebolag,
bankaktiebolag eller ett försäkringsaktiebolag delta. I fråga om
andelsbyten tillämpas omstruktureringslagen om någon andelsägare
är hemmahörande i Sverige och om det förvärvande bolaget är
hemmahörande i annat land. Den nya lagen föreslås träda i kraft
den 1 januari 1995 och tillämpas på förfaranden som genomförts
efter ikraftträdandet.
Med anledning av propositionen har väckts motion Sk33 av Bo
Lundgren m.fl. (m). I motionen yrkas om avslag på ett förslag i
propositionen om att införa en skatteflyktsklausul i
omstruktureringslagen.
Fusionsdirektivet ger möjlighet till undantag när det finns
grund för att anta att fusionen, fissionen,
verksamhetsöverlåtelsen eller andelsbytet har
skatteundandragande eller skatteflykt som huvudändamål eller som
ett av sina huvudändamål. I direktiven sägs att den
omständigheten att förfarandet inte genomförs av giltiga
affärsmässiga skäl, t.ex. omstrukturering eller rationalisering
av verksamheterna i de bolag som deltar i förfarandet, kan
utgöra grund för ett sådant antagande.
Med hänvisning till det nämnda avsnittet i fusionsdirektivet
föreslås att omstruktureringslagen inte skall tillämpas om ett
förfarande enligt lagen, ensamt eller i förening med andra
rättshandlingar, medför en otillbörlig skatteförmån som inte är
oväsentlig och det kan antas att skatteförmånen utgjort ett
huvudskäl för förfarandet.
Enligt motionen tvingar oss inte avtalet med EU att anta en
sådan regel. Eftersom denna typ av lagstiftning enligt motionen
leder till rättsosäkerhet för den enskilde anser motionärerna
att den inte bör införas.
Det kan inte uteslutas att reglerna i sig lämnar utrymme för
förfaranden av skatteflyktskaraktär. Utskottet delar bedömningen
i propositionen att den möjlighet att hindra skatteflykt som
direktivet ger bör utnyttjas. Utskottet har inte funnit
anledning till erinran i fråga om den närmare utformningen av
den nya skatteflyktsregeln. Enligt propositionen bör frågan om
tillämpligheten av klausulen och dess utformning omprövas när
tillräcklig erfarenhet vunnits av tillämpningen av
omstruktureringslagen. Utskottet instämmer i detta.
Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet
förslaget i propositionen att införa en skatteflyktsregel i den
nya lagstiftningen om gränsöverskridande omstruktureringar.
Detta innebär att utskottet avstyrker motion Sk33.
Beträffande de i propositionen framlagda förslagen rörande
gränsöverskridande omstruktureringar i övrigt vill utskottet
ta upp en fråga om beskattningen vid internationella andelsbyten
på grund av att en viss osäkerhet uppkommit om hur
omstruktureringslagen förhåller sig till reglerna om
koncerninterna överlåtelser enligt lagen om statlig
inkomstskatt.
Med ett internationellt andelsbyte avses i
omstruktureringslagen att ett bolag förvärvar andelar i ett
annat bolag av andelsägarna i det senare bolaget. Vederlaget
skall utgöras av nyemitterade andelar i det förvärvande bolaget
och ett eventuellt kontantvederlag motsvarande högst 10 % av det
nominella värdet av de andelar som lämnas som vederlag.
Vid det internationella andelsbytet fastställs en reavinst.
Ett eventuellt kontantvederlag beskattas omedelbart. Reavinsten
i övrigt beskattas först när vederlagsandelarna avyttras.
Beskattning kan också utlösas om vederlagsandelarna övergår till
ny ägare genom arv, testamente, bodelning eller gåva.
När ett bolag överlåter aktier eller andelar till ett annat
bolag inom samma koncern är bestämmelserna om koncerninterna
transaktioner i 2 § 4 mom. nionde och tionde styckena lagen om
statlig inkomstskatt under vissa förutsättningar tillämpliga. Om
bestämmelserna är tillämpliga skall någon skattepliktig reavinst
inte anses uppkomma vid överlåtelsen. Det övertagande bolaget
övertar det överlåtande bolagets anskaffningsvärde på de aktier
eller andelar som har överlåtits.
De andelar som ingår i en koncernintern överlåtelse kan ha
förvärvats genom ett internationellt andelsbyte. Reglerna i
omstruktureringslagen innebär att den reavinst som uppkom vid
andelsbytet skall beskattas när vederlagsandelarna överlåts.
Reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt hindrar
inte en sådan beskattning. Dessa regler är nämligen endast
tillämpliga på den reavinst som är hänförlig till de andelar som
överlåts vid den koncerninterna överlåtelsen, dvs. de andelar
som utgjort vederlagsandelar vid det internationella
andelsbytet. Den beskattning som skall ske enligt
omstruktureringslagen avser däremot de andelar som avyttrades
genom andelsbytet.
Regeringen har i propositionen uttalat att utgångspunkten för
förslaget är att det i den svenska skattelagstiftningen skall
införas regler som uppfyller de krav direktivet ställer. Något
skäl att föreslå regler som går utöver dessa krav har inte
ansetts föreligga eftersom det för närvarande pågår en generell
översyn av bestämmelserna för omstruktureringar. Utskottet
instämmer i denna slutsats. Det förhållandet att en
koncernintern överlåtelse utlöser beskattning enligt
omstruktureringslagen får tills vidare accepteras.
Utskottet har i övrigt inte någon kommentar till propositionen
i vad den avser gränsöverskridande omstruktureringar. Utskottet
tillstyrker propositionen i denna del.
Det andra direktiv som propositionen avser, det s.k.
moder-dotterbolagsdirektivet, syftar till att utdelning skall
kunna lämnas av ett dotterbolag i en medlemsstat till ett
moderbolag i en annan medlemsstat utan att inkomstskatt eller
källskatt utgår.
Propositionen innebär bl.a. att 7 § 8 mom. lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt -- i paragrafens lydelse enligt
förslaget till ändring i samma paragraf i den
ekonomisk-politiska propositionen 1994/95:25 -- skall tillföras
en ny bestämmelse om att ett innehav av andelar i ett bolag i en
annan medlemsstat anses vara näringsbetingat om företaget
innehar aktier eller andelar i bolaget motsvarande minst 25 % av
andelskapitalet i detta. Förslaget är avsett att innebära en
utvidgning av den definition av näringsbetingat innehav som
finns i den generella regeln i tredje stycket i samma paragraf.
För att detta på ett bättre sätt skall komma till uttryck i
lagtexten föreslår utskottet en delvis annan formulering. Med
denna ändrade formulering behövs inte bestämmelsen att detta
även gäller om det är fråga om omsättningstillgångar. I
klargörande syfte bör emellertid tilläggas att inte heller denna
frikallelse från skattskyldighet gäller utdelning på aktier och
andelar som innehas av ett investmentföretag eller ett
förvaltningsföretag.
Propositionen innebär också att det schablonmässiga
avräkningsbelopp som mottagande bolag medges avräkning för i de
fall det utdelande bolaget inte har beskattats på samma sätt som
ett svenskt bolag, höjs från 10 till 13 %.
Utskottet tillstyrker propositionen i denna del med den
justering som utskottet förordat.
I fråga om de vid propositionen fogade lagförslagen
föreligger, som utskottet nyss nämnde, i riksdagen samtidigt två
förslag som gäller ändringar i den ovan nämnda 7 § 8 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt. Det förslag om
ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen lagt fram under
hösten (prop. 1994/95:25, FiU1) innebär att den nämnda
paragrafen omarbetas i och med att det generella undantaget från
skatteplikt för mottagen utdelning skall upphävas. Detta
föranleder att bestämmelser om beskattning av utdelning som tas
emot av ett svenskt aktiebolag m.fl. föreslås återinförda i den
nämnda paragrafen.
Eftersom förslaget i förevarande proposition bygger på det
förslag till ändring i den nämnda paragrafen som föreslås i
proposition 1994/95:25, bör den ändring som föreslås i
förevarande ärende utformas som en ändring i det lagbeslut som
riksdagen kommer att fatta med anledning av proposition
1994/95:25 och finansutskottets betänkande FiU1. Detsamma gäller
i fråga om den ändring som föreslås i punkt 2 av anvisningarna
till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) som bör samordnas
med en ändring i samma anvisningspunkt i den ekonomisk-politiska
propositionen.
Beträffande det vid propositionen fogade förslaget till
ändring i 4 § kupongskattelagen (1970:624) finns ett
ändringsförslag rörande samma paragraf i proposition 1994/95:91
som kommer att behandlas av skatteutskottet i betänkandet
1994/95:SkU11. Utskottet tillstyrker ändringen men förordar
att en författningsteknisk samordning av dessa lagförslag skall
göras i betänkandet SkU11. Det förslag till ändring i paragrafen
som finns i förevarande proposition 1994/95:52 utgår
följaktligen ur detta ärende.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande en skatteflyktsklausul i
omstruktureringslagen
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:52 i denna del och
avslår motion 1994/95:Sk33,
res. (m, kds) - delvis
2. beträffande gränsöverskridande omstruktureringar i
övrigt
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:52 i denna del,
3. beträffande moder-dotterbolagsdirektivet
att riksdagen bifaller proposition 1994/95:52 i denna del,
4. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av proposition 1994/95:52 i denna
del och till följd av vad utskottet ovan anfört och hemställt
antar de i propositionen fogade förslagen till
1. lag om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG,
2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) med de
ändringarna
dels att lagens ingress får följande lydelse:
Härigenom föreskrivs att punkt 2 av anvisningarna till 24 §
kommunalskattelagen (1928:370) i anvisningspunktens lydelse
enligt lagen (1994:000) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.
dels att den föreslagna övergångsbestämmelsen utgår ur
lagförslaget,
3. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
med de ändringarna
dels att den föreslagna ändringen i 7 § 8 mom. utgår ur
lagförslaget,
dels att riksdagen antar följande
Förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i lagen om
statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs att 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt i paragrafens lydelse enligt lagen
(1994:000) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
Lydelse enligt proposition       Föreslagen lydelse
1994/95:25 och
finansutskottets betänkande
1994/95:FiU1
               7 § 8 mom.
Mottagare av utdelning -- -- -- -- 2 § 8 mom. första stycket.
Svenskt aktiebolag eller svensk -- -- -- -- som avses i 2 §
10 mom.
Svenskt aktiebolag eller svensk -- -- -- -- kan anses stå det
nära.
Skattefrihet enligt tredje -- -- -- -- eller
investmentföretaget.
Förvärvar företag aktie -- -- -- -- eller inbetald insats.
Svenskt företag är -- -- -- -- -- av ett svenskt företag.
Utländsk juridisk person -- -- -- -- jämförlig beskattning.
                    Svenskt företag är med
                    undantag av
                    investmentföretag och
                    förvaltningsföretag,
                    frikallat från
                    skattskyldighet för
                    utdelning på aktie eller
                    andel i ett bolag i en
                    främmande stat som är
                    medlem i Europeiska
                    gemenskapen -- även om
                    förutsättningarna enligt
                    sjätte stycket inte är
                    för handen -- om innehavet
                    av aktier eller andelar i
                    bolaget motsvarar 25 procent
                    eller mer av andelskapitalet i
                    detta.
                    Med bolag i en främmande
                    stat som är medlem i
                    Europeiska gemenskapen avses
                    utländskt företag som
                    uppfyller villkoren i artikel
                    2 i det av Europeiska
                    gemenskapernas råd den 23
                    juli 1990 antagna direktivet
                    om en gemensam ordning för
                    beskattning avseende moder-
                    och dotterbolag i olika
                    medlemsstater i direktivets
                    lydelse den 1 januari 1995
                    (90/435/EEG). En
                    förutsättning är att
                    den inkomstbeskattning bolaget
                    är underkastad är
                    jämförlig med den
                    inkomstbeskattning som skulle
                    ha skett enligt denna lag om
                    inkomsten hade
                    förvärvats av ett
                    svenskt företag.
                    4. lag om ändring i lagen
                    (1986:468) om avräkning av
                    utländsk skatt,
                    5. lag om ändring i lagen
                    (1990:325) om
                    självdeklaration och
                    kontrolluppgifter.
res. (m, kds) - delvis
Stockholm den 8 december 1994
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson
(s), Sverre Palm (s), Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Carl Fredrik Graf (m),
Isa Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s), Ulla Rudin (s),
Jan-Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Lars U Granberg (s),
Nils Fredrik Aurelius (m), Ingibjörg Sigurdsdóttir (s), Per
Rosengren (v) och Michael Stjernström (kds).

Reservation

En skatteflyktsklausul i omstruktureringslagen (mom. 1 och
mom. 4 i motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson (m), Carl Fredrik Graf (m), Jan-Olof
Franzén (m), Nils Fredrik Aurelius (m) och Michael Stjernström
(kds) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 24 börjar
med "Det kan" och slutar med "motion Sk33" bort ha följande
lydelse:
I propositionen föreslås införande av en skatteflyktsklausul i
omstruktureringslagen. Denna typ av lagstiftning leder till
rättsosäkerhet för den enskilde och kan därför inte accepteras.
Det finns heller inte något i avtalet med EU som tvingar oss att
anta en sådan regel. Utskottet hemställer att riksdagen med
bifall till motion Sk33 avslår regeringens förslag om en
skatteflyktsklausul.
dels att utskottet under moment 1 och moment 4 i
motsvarande del bort hemställa:
1. beträffande en skatteflyktsklausul i
omstruktureringslagen
att riksdagen med bifall till motion 1994/95:Sk33 avslår
proposition 1994/95:52 i denna del,
4. beträffande lagförslagen såvitt avser en
skatteflyktsklausul i omstruktureringslagen
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts avslår det i proposition 1994/95:52 framlagda
förslaget till lag om omstrukturering vid gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG såvitt avser 25 §.