Näringsutskottets betänkande
1994/95:NU12

Nya kapitaltäckningsregler m.m.


Innehåll

1994/95
NU12
Ärendet
I detta betänkande behandlas
dels proposition 1994/95:50 om nya kapitaltäckningsregler
m.m., utom såvitt avser lagförslag 17,
dels en motion som har väckts med anledning av
propositionen.
Skrivelser i ärendet har inkommit från Stadshypotek AB,
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om införlivande av
fyra EG-direktiv angående finansiella tjänster. Härigenom ändras
lagstiftningen för kreditinstitut och värdepappersbolag samt för
Svenska skeppshypotekskassan. Beträffande värdepappersbolag
införs de grundläggande principerna inom EG-rätten när det
gäller finansiella tjänster, nämligen bestämmelser om en enda
auktorisation, hemlandstillsyn och harmonisering av de
nationella lagarna. För värdepappersbolag uppställs vidare krav
bl.a. på visst minsta startkapital och på ledningens kompetens.
Det klargörs också att lämplighetsprövning av större ägare i
banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag skall ske både
i samband med granskning av ansökan om att få driva någon av
dessa verksamheter och när en ägare genom förvärv av aktier
passerar vissa gränser i fråga om innehav av aktiekapital eller
röster.
Anpassningen till direktiven innebär vidare att
kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut och
värdepappersbolag kompletteras, så att kapitalkrav -- utöver för
kreditrisker -- uppställs också för marknadsrisker. Med sådana
risker avses aktiekurs- och ränterisker, avvecklings- och
motpartsrisker samt valutakursrisker.
I syfte att begränsa den förlust som ett institut kan drabbas
av om en kund eller en grupp av kunder inte kan infria sina
åtaganden införs bestämmelser om övervakning och kontroll av
kreditinstituts stora exponeringar. Gränser sätts för hur stora
exponeringarna får vara i förhållande till olika grupper av
kunder. Särskilda regler införs om tillsyn över finansiella
företagsgrupper. En sådan grupp föreligger bl.a. när
koncernförhållande råder, men också om ett kreditinstitut eller
ett värdepappersbolag äger mer än 20 % av aktiekapitalet eller
rösterna i ett annat bolag av samma typ.
På ett par punkter föreslår utskottet ändringar i regeringens
förslag. Utskottets ställningstagande innebär att kraven på
kapitaltäckning för kreditrisker beträffande placeringar hos
Stadshypotekskassan, Hypoteksbanken och vissa värdepappersbolag
behålls på den nivå som gäller för närvarande.
De nya bestämmelserna samlas i en ny lag om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.
Till denna lag överflyttas de bestämmelser om kapitaltäckning
för kreditrisker som nu finns utspridda i flera lagar.
Föreskrifterna om stora exponeringar och tillsyn över
finansiella företagsgrupper föreslås träda i kraft den 1 januari
1995 och övriga regler ett år senare.
I en motion (s) begärs att regeringen skall lägga fram förslag
som möjliggör etablering av kooperativa banker. Utskottet
avstyrker motionen med hänvisning till att regeringen under
år 1995 väntas lägga fram ett förslag i denna fråga.

Propositionen

I proposition 1994/95:50 föreslås att riksdagen antar
regeringens förslag till
1. lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan,
4. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
5. lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),
6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
7. lag om ändring i föreningsbankslagen (1987:620),
8. lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,
9. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter,
10. lag om ändring i lagen (1990:655) om återföring av
obeskattade reserver,
11. lag om ändring i insiderlagen (1990:1342),
12. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
13. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.,
14. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,
15. lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,
16. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande,
17. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
18. lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse.
Lagförslag 17 har överlämnats till finansutskottet (bet.
1994/95:FiU1). Övriga lagförslag, av vilka 1--16 granskats av
Lagrådet, återges i bilaga 1.

Motionen

Den motion som väckts med anledning av propositionen är
1994/95:N8 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett skyndsamt förslag till lagstiftning som
tillåter etablering av kooperativa banker.

Utskottet

Inledning
I proposition 1994/95:50 föreslås ändringar i lagstiftningen
för banker, kreditmarknadsbolag och Svenska skeppshypotekskassan
(kreditinstitut) samt för värdepappersbolag. Genom ändringarna
införlivas med den svenska lagstiftningen bestämmelserna i fyra
EG-direktiv som ingår i det tillägg till EES-avtalet som
riksdagen beslutade om i juni 1994 (prop. 1993/94:203, bet.
UU23). De aktuella direktiven är följande:
direktivet om investeringstjänster inom värdepappersområdet,
direktivet om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut,
direktivet om övervakning och kontroll av kreditinstituts
stora exponeringar,
direktivet om gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut.
De föreslagna bestämmelserna om kapitaltäckning, stora
exponeringar och gruppbaserad tillsyn samlas i en ny lag om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag. Till denna lag överflyttas de bestämmelser om
kapitaltäckning för kreditrisker som nu finns utspridda i flera
lagar.
De bestämmelser som bygger på direktiven om stora exponeringar
och gruppbaserad tillsyn föreslås träda i kraft den 1 januari
1995, medan reglerna om kapitaltäckning för marknadsrisker
införs den 1 januari 1996. Det senare gäller även de nya
bestämmelserna i lagen om värdepappersrörelse som grundas på
direktivet om investeringstjänster. De angivna tidpunkterna
överensstämmer med de datum som gäller för när direktiven skall
vara införlivade.
Utskottet tillstyrker de av regeringen framlagda
lagförslagen om inte annat framgår av vad utskottet anför i det
följande.
Regler för värdepappersbolag
Genom införlivande av reglerna i direktivet om
investeringstjänster införs EG-rättens grundläggande principer
när det gäller finansiella tjänster även för värdepappersbolag.
Med sådana avses bolag som fått tillstånd att driva
värdepappersrörelse. Principerna är följande:
a) en enda auktorisation för verksamhet inom EES,
b) hemlandets myndighet svarar för tillsynen,
c) minimiharmonisering av de nationella kraven på bolagen.
Som en följd av direktivet föreslås i propositionen att det
för värdepappersbolag införs krav på visst minsta startkapital,
lämplighetsprövning av större ägare, krav på ledningens
erfarenhet och anseende, sundhetsregler och uppföranderegler
samt föreskrifter om rapporteringsskyldighet. Vidare anges under
vilka förutsättningar som en auktorisation skall kunna
återkallas.
Lämplighetsprövning av ägare
Den nyss nämnda lämplighetsprövningen av ägare till
värdepappersbolag skall ske dels i samband med prövning av
ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, dels när en
ägare genom förvärv av aktier passerar vissa gränsvärden i fråga
om innehav av aktiekapital eller röster. Den sistnämnda
prövningen gäller redan för banker och kreditmarknadsbolag.
Genom ändringar i bankaktiebolagslagen (1987:618) och lagen om
kreditmarknadsbolag (1992:1610) klargörs det att sådan
lämplighetsprövning skall ske även vid prövning av ansökan om
oktroj att driva bankrörelse resp. tillstånd att driva
finansieringsverksamhet.
Kapitaltäckningskrav
Allmänt
För närvarande gäller att kreditinstitut och värdepappersbolag
skall uppfylla ett kapitaltäckningskrav, som innebär att de
skall ha en kapitalbas som uppgår till minst 8 % av
placeringarna. Kapitalkravet är bestämt i förhållande till den
kreditrisk som är förenad med placeringarna, dvs. placeringarna
viktas efter riskgrad.
Som en följd av anpassningen till direktivet om kapitalkrav
föreslås nu att kapitaltäckningsreglerna kompletteras med
bestämmelser som innebär att även marknadsrisker skall omfattas
av kapitalkrav. Med marknadsrisker avses bl.a. dels ränte- och
aktiekursrisker samt avvecklings- och motpartsrisker som ett
institut är utsatt för i sin verksamhet i handelslagret, dels
valutakursrisker för hela verksamheten.
I den nya lagen anges de grundläggande principerna för vad som
skall ingå i handelslagret, medan Finansinspektionen kommer att
bemyndigas att precisera innehållet genom föreskrifter. Vidare
regleras i lagen hur kapitalkravet för de olika typerna av
marknadsrisker skall beräknas. Möjligheter till utvidgning av
kapitalbasen införs, bl.a. genom inkludering av vissa
förlagslån.
Kreditinstituten och värdepappersbolagen skall inrätta system
för registrering och klassificering av kreditrisker samt för
övervakning och kontroll av marknadsrisker. De skall lämna
inspektionen de uppgifter den behöver för att bedöma om
företagen uppfyller kapitaltäckningskraven.
Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken
I skrivelser till utskottet från Stadshypotek AB och Svenska
Bankföreningen har framhållits att genom den utformning som i
propositionen givits åt bestämmelserna om kapitalkrav för
kreditrisker i 3 kap. 1 § förslaget till ny lag om
kapitaltäckning -- med uppdelning av tillgångar och åtaganden i
fyra olika grupper -- skulle placeringar i värdepapper
emitterade av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och
Sveriges allmänna hypoteksbank kräva fem gånger högre
kapitaltäckning än vad som gäller för närvarande. Detta skulle
försvåra och fördyra de berörda institutens upplåning och leda
till högre räntor för deras låntagare. Denna effekt torde inte
ha varit avsedd, påpekas det.
Enligt utskottets uppfattning är det angeläget och sakligt
väl grundat att de nuvarande kapitaltäckningskraven för
placeringar som Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken svarar
för bibehålls. Båda institutionerna befinner sig i en
omvandlingsprocess, där verksamheten överförs till nybildade
bolag, medan upplåningen under en övergångsperiod ombesörjs av
kassan och banken enligt särskilda regler i lagen (1992:701) om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa resp. lagen (1994:759)
om Sveriges allmänna hypoteksbank. Som säkerhet för denna
upplåning svarar institutens egna fonder tillsammans med en
statlig garantiförbindelse. Enligt utskottets bedömning måste
Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken ur
kreditvärdighetssynpunkt anses vara likvärdiga med de
kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i 3 kap. 1 §
första stycket B 1 i nämnda lagförslag. Placeringar för vilka
dessa bolag svarar skall vid beräkningen av kapitalkrav tas upp
med 20 % att jämföra med 100 % som skulle bli följden av
regeringens förslag beträffande Stadshypotekskassan och
Hypoteksbanken. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att den
aktuella bestämmelsen kompletteras med Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och Sveriges allmänna hypoteksbank.
Värdepappersbolag
En annan effekt av de föreslagna kapitaltäckningsreglerna har
påtalats i en skrivelse till utskottet från Svenska
Fondhandlareföreningen. För närvarande gäller att fordringar för
vilka svarar sådana värdepappersbolag som är underkastade
kapitaltäckningsregler skall tas upp till 20 % vid beräkning av
kapitalkrav för kreditrisker. I den nya lagen om kapitaltäckning
delas värdepappersbolagen in i två grupper så att placeringar
hos värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot medel på
konto och lämna kredit skall tas upp med 20 %, medan placeringar
hos övriga värdepappersbolag skall tas upp med 100 %. De i
propositionen föreslagna reglerna om tillstånd för
värdepappersbolag skall emellertid träda i kraft först den
1 januari 1996, dvs. ett år senare än
kapitaltäckningsbestämmelserna. Genom att det i lagförslaget
angående kapitalkrav tagits in en hänvisning till den nya
bestämmelsen -- 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 -- i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse om tillstånd att ta emot medel
på konto och lämna kredit ökar kapitalkravet under det
mellanliggande året, 1995, för placeringar hos samtliga
värdepappersbolag på så sätt att alla placeringar under detta år
måste tas upp till 100 %.
För att denna effekt skall undvikas föreslår utskottet att
det i övergångsbestämmelserna införs en regel av innebörd att
placeringar hos värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot
medel på konto enligt nuvarande regler, skall tas upp till 20 %
vid beräkning av kapitalkrav intill utgången av år 1995.
Vid beredningen hos utskottet har även vissa andra ändringar i
de föreslagna bestämmelserna om kapitalkrav aktualiserats.
Utskottet förordar sålunda att i 3 kap. 1 § i den nya lagen om
kapitaltäckning ordet "fordringar" -- som inte finns i
regeringens förslag -- behålls från de nuvarande
kapitaltäckningsreglerna för att därigenom klargöra att någon
ändring på denna punkt inte är avsedd.
Vidare föreslår utskottet att ett tillägg görs till
bestämmelserna i nyssnämnda lagrum om vilka undantag som skall
göras när kapitalkravet beräknas. Enligt den föreslagna
lagtexten i propositionen skall vid beräkning av ett instituts
kapitalkrav undantas bl.a. fordringar mot företag som ingår i
samma finansiella företagsgrupp som institutet och som omfattas
av bestämmelser om fullständig konsolidering. Genom tillägget
innefattas i undantagsbestämmelsen fordringar på de aktuella
företagsgrupperna även i de fall dessa omfattas av regler om
konsolidering genom en s.k. klyvningsmetod. Undantag för
fordringar skall då göras med utgångspunkt i den andel som
institutet äger.
I lagen om Sveriges allmänna hypoteksbank finns hänvisningar
till kapitaltäckningsbestämmelserna i bankrörelselagen
(1987:617). Eftersom dessa bestämmelser föreslås bli överförda
till den nya lagen om kapitaltäckning, föreslår utskottet att
hänvisningen i förstnämnda lag ändras. Vidare framlägger
utskottet förslag om ändringar i bestämmelserna i denna lag om
undantag vid beräkningen av kapitalkravet.
Stora exponeringar
I syfte att begränsa den förlust som ett institut kan drabbas
av om en kund eller en grupp av kunder inte kan infria sina
åtaganden införs bestämmelser om övervakning och kontroll av
kreditinstitutens stora exponeringar. I propositionen föreslås
att värdet av ett kreditinstituts eller värdepappersbolags
exponering gentemot en kund eller en grupp av kunder med
inbördes anknytning inte får överstiga 25 % av institutets
kapitalbas. Om kunderna ingår i samma koncern som institutet
skärps kraven så att exponeringen inte får överstiga 20 % och i
vissa fall inte överstiga 10 %. Det föreslås vidare att det
sammanlagda värdet av ett kreditinstituts eller
värdepappersbolags stora exponeringar inte får överstiga 800 %
av företagets kapitalbas. En exponering anses som stor om den
utgör 10 % eller mer av kapitalbasen.
Kreditinstitut och värdepappersföretag skall enligt
lagförslaget fortlöpande till Finansinspektionen rapportera
samtliga sina stora exponeringar. Om de överskrider angivna
värden får inspektionen ange en tidsfrist inom vilken
exponeringarna skall ha bringats ned inom tillåtna nivåer.
Enligt 7 kap. 11 § förslaget till ny lag om kapitaltäckning
skall dessa bolag "genast" anmäla till Finansinspektionen om de
i lagen angivna gränsvärdena för innehav av stora exponeringar
överskrids. Som Bankföreningen i sin skrivelse till utskottet
påpekat används i den officiella svenska översättningen av det
aktuella direktivet uttrycket "utan dröjsmål" i stället för
"genast".
För att någon oklarhet inte skall uppkomma, bör det enligt
utskottets uppfattning, råda överensstämmelse mellan
lagtexten och direktivet på denna punkt. Uttrycket "utan
dröjsmål" bör därför införas i den nämnda paragrafen. Härmed
avses dock ingen ändring i sak. De berörda instituten skall
ofördröjligen anmäla överskridanden till inspektionen. Det får
ankomma på regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen att närmare föreskriva hur
rapporteringsskyldigheten skall fullgöras.
Gruppbaserad tillsyn
Som en följd av anpassningen till direktivet om gruppbaserad
tillsyn införs bestämmelser om tillsyn över finansiella
företagsgrupper. En sådan grupp föreligger bl.a. när
koncernförhållande råder, men också om ett kreditinstitut eller
värdepappersbolag äger mer än 20 % av rösterna eller
aktiekapitalet i ett annat bolag av samma typ. Vad som
föreskrivs om kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker
samt om kontroll av stora exponeringar skall tillämpas även på
den samlade ställningen för en finansiell företagsgrupp.
Krav ställs på interna kontrollrutiner och redovisning hos
företag som ingår i en grupp, så att syftet med tillsynen kan
uppnås. Vidare skall den samlade ekonomiska beräkningen göras på
alla finansiella företagsgrupper där moderföretaget eller
företaget som innehar ägarintresse är hemmahörande i Sverige.
Tillsynen fördelas enligt särskilda regler mellan
Finansinspektionen och myndigheter i andra EES-länder.
Finansiell verksamhet i ekonomisk förening
I motion 1994/95:N8 (s) hävdas att de i propositionen
föreslagna reglerna inte helt överensstämmer med EG:s direktiv
om kapitaltäckning. De regler som regeringen underlåtit att ta
in är strategiska för möjligheterna att etablera kooperativa
banker i Sverige och gäller bl.a. förlagsinsatsernas ställning,
anför motionärerna. De anser att en lagstiftning som möjliggör
etablering av kooperativa banker är nödvändig och hänvisar till
Betaltjänstutredningens förslag i betänkandet Finansiella
tjänster i förändring (SOU 1994:66). Motionärerna föreslår ett
uttalande av riksdagen om att regeringen skyndsamt skall lägga
fram förslag som möjliggör etablering av kooperativa banker och
att regeringen därvid även skall göra en översyn av hela
banklagstiftningen så att den kooperativa företagsformen inte
diskrimineras.
Våren 1994 anförde utskottet att det är angeläget att
ekonomiska föreningar så snart som möjligt ges samma legala
förutsättningar att bedriva finansiell verksamhet som aktiebolag
har. Utskottet utgick från att regeringen på grundval av det
förslag som Betaltjänstutredningen då inom kort väntades lägga
fram skulle återkomma till riksdagen med förslag i den nämnda
riktningen (bet. 1993/94:NU18 s. 18).
Betaltjänstutredningen avlämnade i maj 1994 det delbetänkande
som åberopas i motionen. Utredningen har föreslagit att det
skall skapas möjligheter att i associationsformen ekonomisk
förening driva sådan finansiell verksamhet som kräver tillstånd
enligt bankrörelselagen och lagen om kreditmarknadsbolag. Den
senare föreslås efter omarbetning få benämningen lagen om
kreditföretag. Utredningen har vidare framlagt förslag till en
lag om andelsbanker, vilken i stor utsträckning bygger på
föreningsbankslagen (1987:620).
Betänkandet har remissbehandlats, och enligt vad utskottet
erfarit är avsikten att en proposition i dessa frågor skall
läggas fram under år 1995. Enligt uppgift kommer regeringen
vidare att tillsätta en utredning som skall ges i uppgift att
allmänt undersöka i vilken mån den kooperativa företagsformen
missgynnas. Utredningsuppdraget kommer bl.a. att omfatta
bankverksamhet.
Med hänvisning till vad som nu anförts saknas det enligt
utskottets uppfattning anledning till något initiativ från
riksdagens sida i den här berörda frågan. Motionen avstyrks
därför.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lagförslagen
att riksdagen antar de i proposition 1994/95:50 framlagda
förslagen till
a) lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag, dock med ändring
dels att 3 kap. 1 § och ikraftträdandebestämmelserna
erhåller lydelse enligt Utskottets förslag i bilaga 2,
dels att i 7 kap. 11 § skall ordet "genast" bytas ut mot
orden "utan dröjsmål",
b) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
c) lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan,
d) lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617), dock med den
ändringen att i 4 kap. 9 § andra stycket skall orden "män och
kvinnor" bytas ut mot orden "kvinnor och män",
e) lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618), dock med
ändring
dels att i 3 kap. 4 § sista stycket skall orden "samt
skuldebrev" bytas ut mot orden "samt de skuldebrev",
dels att i 4 kap. 23 § sista stycket skall orden "stycket,
behöver" bytas ut mot orden "stycket 1 behöver",
f) lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
g) lag om ändring i föreningsbankslagen (1987:620),
h) lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,
i) lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter, dock med den ändringen att i 3 kap. 33 §
sista stycket skall ordet "skatteskyldige" bytas ut mot ordet
"uppgiftsskyldige",
j) lag om ändring i lagen (1990:655) om återföring av
obeskattade reserver,
k) lag om ändring i insiderlagen (1990:1342), dock med den
ändringen innebärande att också 18 § första stycket 1 ändras och
skall ha lydelsen "1. den som det finns anledning anta har gjort
överträdelsen,"
l) lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
dock med ändring
dels att i 1 kap. 8 §, 3 kap. 1 § första stycket, 3 kap.
2 och 5 §§ samt 5 kap. 2 § skall ordet "värdepappersbolag"
kursiveras,
dels att i 6 kap. 9 § skall ordet "värdepappersbolags"
kursiveras,
m) lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.,
n) lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,
o) lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,
dock med den ändringen att i 4 kap. 1 § sista stycket skall
orden "bundet kapital" bytas ut mot orden "bundet eget kapital",
p) lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande,
q) lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse, dock med ändring
dels att i 3 kap. 6 § skall ordet "värdepappersbolag"
kursiveras,
dels att ikraftträdandebestämmelsen utgår,
dels att 4 kap. 5 § erhåller lydelse som framgår av bet.
1994/95:NU13,
2. beträffande Hypoteksbanken
att riksdagen antar av utskottet framlagt förslag till lag om
ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
enligt bilaga 3,
3. beträffande finansiell verksamhet i ekonomisk förening
att riksdagen avslår motion 1994/95:N8.
Stockholm den 8 december 1994
På näringsutskottets vägnar
Birgitta Johansson
I beslutet har deltagit: Birgitta Johansson (s), Hadar
Cars (fp), Bo Finnkvist (s), Per Westerberg (m), Mats Lindberg
(s), Karin Falkmer (m), Bo Bernhardsson (s), Kjell Ericsson (c),
Sylvia Lindgren (s), Mikael Odenberg (m), Barbro Andersson (s),
Lennart Beijer (v), Chris Heister (m), Eva Goës (mp), Göran
Hägglund (kds), Dag Ericson (s) och Laila Bäck (s).

Regeringens lagförslag

Bilaga 1

1 Förslag till lag om kapitaltäckning och stora exponeringar
för kreditinstitut och värdepappersbolag
2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
3 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan
4 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
5 Förslag till lag om ändring i bankaktiebolagslagen
(1987:618)
6 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
7 Förslag till lag om ändring i föreningsbankslagen
(1987:620)
8 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om
försäkringsmäklare
9 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter
10 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:655) om
återföring av obeskattade reserver
11 Förslag till lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)
12 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse

13 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.
14 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om börs-
och clearingverksamhet
15 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag
16 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande
18 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring
i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse


Av utskottet föreslagen ändring i regeringens förslag till
lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag
Bilaga 2
Regeringens förslag           Utskottets förslag
               3 kap.
  Kapitalkrav för kreditrisker och för marknadsrisker enligt 2
kap. 4 §
                1 §
Kapitalkravet för            Kapitalkravet för
kreditrisker enligt 2 kap. 2      kreditrisker enligt 2 kap. 2
§ bestäms i               § bestäms i
förhållande till ett          förhållande till ett
instituts tillgångar och        instituts tillgångar och
åtaganden som inte ingår        åtaganden som inte ingår
i handelslagret. Tillgångar       i handelslagret. Tillgångar
och åtaganden delas in i        och åtaganden delas in i
följande grupper:            följande grupper:
A 1. Inneliggande kassa,        A 1. Inneliggande kassa,
checkar och               checkar och
postremissväxlar.            postremissväxlar.
2. Placeringar och fordringar      2. Placeringar och fordringar
för vilka svenska staten,        för vilka svenska staten,
en svensk kommun eller         en svensk kommun eller
därmed jämförlig            därmed jämförlig
samfällighet svarar.          samfällighet svarar.
3. Placeringar och fordringar      3. Placeringar och fordringar
för vilka en utländsk          för vilka en utländsk
stat eller centralbank eller      stat eller centralbank svarar,
Europeiska gemenskaperna        om placeringen eller fordran
svarar, om placeringen eller      gäller i den utländska
fordran gäller i den          statens valuta och är
utländska statens eller         refinansierad i samma valuta.
gemenskapens valuta och är
refinansierad i samma valuta.
4. Övriga placeringar och        4. Övriga placeringar och
fordringar för vilka svarar       fordringar för vilka svarar
någon av de utländska          Europeiska gemenskaperna eller
stater eller centralbanker som     någon av de utländska
regeringen föreskriver.         stater eller centralbanker som
                    regeringen föreskriver.
5. Placeringar och fordringar      5. Placeringar och fordringar
för vilka svarar en           för vilka svarar en
sådan utländsk kommun          sådan utländsk kommun
eller därmed              eller därmed
jämförlig                jämförlig
samfällighet, med            samfällighet, med
befogenhet att kräva in         befogenhet att kräva in
offentlig uppbörd, som         offentlig uppbörd, som
regeringen föreskriver.         regeringen föreskriver.
6. Placeringar,             6. Placeringar, fordringar,
garantiförbindelser och         garantiförbindelser och
andra åtaganden, för          andra åtaganden, för
vilka säkerheten utgörs         vilka säkerheten utgörs
av sådana placeringar eller       av sådana placeringar eller
fordringar som anges i 1--5.      fordringar som anges i 1--5.
B 1. Placeringar och          B 1. Placeringar och
fordringar för vilka          fordringar för vilka
Allmänna pensionsfonden,        Allmänna pensionsfonden,
ett kreditinstitut eller ett      Konungariket Sveriges
värdepappersbolag med          stadshypotekskassa, Sveriges
tillstånd enligt 3 kap. 4        allmänna hypoteksbank, ett
§ första stycket 4 och 5        kreditinstitut eller ett
lagen (1991:981) om           värdepappersbolag med
värdepappersrörelse           tillstånd enligt 3 kap. 4
svarar.                 § första stycket 4 och 5
                    lagen (1991:981) om
                    värdepappersrörelse
                    svarar.
Regeringens förslag           Utskottets förslag
2. Placeringar och fordringar      2. Placeringar och fordringar
för vilka svarar en kommun       för vilka svarar en kommun
eller därmed              eller därmed
jämförlig                jämförlig
samfällighet i någon av         samfällighet i någon av
de utländska stater som         de utländska stater som
regeringen föreskriver.         regeringen föreskriver.
3. Placeringar och fordringar      3. Placeringar och fordringar
med en återstående           med en återstående
löptid av högst ett           löptid av högst ett
år för vilka ett            år för vilka ett
utländskt kreditinstitut        utländskt kreditinstitut
svarar.                 svarar.
4. Placeringar och fordringar      4. Placeringar och fordringar
för vilka svarar ett          för vilka svarar ett
utländskt kreditinstitut i       utländskt kreditinstitut i
någon av de utländska          någon av de utländska
stater som regeringen          stater som regeringen
föreskriver.              föreskriver.
5. Placeringar och fordringar      5. Placeringar och fordringar
för vilka svarar någon         för vilka svarar någon
av de internationella          av de internationella
utvecklingsbanker som          utvecklingsbanker som
regeringen föreskriver.         regeringen föreskriver.
6. Placeringar,             6. Placeringar, fordringar,
garantiförbindelser och         garantiförbindelser och
andra åtaganden, för          andra åtaganden, för
vilka säkerheten utgörs         vilka säkerheten utgörs
av sådana placeringar eller       av sådana placeringar eller
fordringar som anges i 1--5.      fordringar som anges i 1--5.
C. Placeringar,             C. Placeringar, fordringar,
garantiförbindelser och         garantiförbindelser och
andra åtaganden, för          andra åtaganden, för
vilka säkerheten utgörs         vilka säkerheten utgörs
av panträtt i              av panträtt i
bostadsfastighet eller         bostadsfastighet eller
tomträtt till sådan           tomträtt till sådan
fastighet inom det uppskattade     fastighet inom det uppskattade
värde som institutet          värde som institutet
bestämt efter särskild         bestämt efter särskild
värdering.               värdering.
D. Övriga placeringar,         D. Övriga placeringar,
garantiförbindelser och         fordringar,
andra åtaganden.            garantiförbindelser och
                    andra åtaganden.
Regeringens förslag           Utskottets förslag
Vid bestämmandet av           Vid bestämmandet av
kapitalkravet undantas -        kapitalkravet undantas -
sådana tillskott som enligt       sådana tillskott som enligt
2 kap. 7 § första och          2 kap. 7 § första och
andra meningarna skall         andra meningarna skall
räknas av från             räknas av från
kapitalbasen, - sådana         kapitalbasen, - sådana
tillskott som avses i 2 kap. 7     tillskott som avses i 2 kap. 7
§ sista meningen, -           § sista meningen, -
sådana icke likvida           sådana icke likvida
tillgångar som räknats         tillgångar som räknats
av från kapitalbasen enligt       av från kapitalbasen enligt
2 kap. 8 §, - fordringar        2 kap. 8 §, - fordringar
mot företag som ingår i         mot företag som ingår i
samma finansiella            samma finansiella
företagsgrupp som            företagsgrupp som
institutet och som omfattas av     institutet och som omfattas av
bestämmelser om             bestämmelserna i 6 kap. om
fullständig konsolidering,       fullständig konsolidering
- fordringar som har          eller konsolidering genom
garanterats av ett företag       klyvningsmetod, - fordringar
som ingår i samma            som har garanterats av ett
finansiella företagsgrupp        företag som ingår i
som institutet och som         samma finansiella
omfattas av bestämmelser om       företagsgrupp som
fullständig konsolidering.       institutet och som omfattas av
                    bestämmelserna i 6 kap. om
                    fullständig konsolidering
                    eller konsolidering genom
                    klyvningsmetod.
Vid bestämmandet av           Vid bestämmandet av
kapitalkravet skall           kapitalkravet skall
tillgångarna och            tillgångarna och
åtagandena tas upp till         åtagandena tas upp till
sammanlagt - 0 % av summan av      sammanlagt - 0 % av summan av
de poster som anges i          de poster som anges i
första stycket A, - 20 % av       första stycket A, - 20 % av
summan av de poster som anges      summan av de poster som anges
i första stycket B, - 50 %       i första stycket B, - 50 %
av summan av de poster som       av summan av de poster som
anges i första stycket C,        anges i första stycket C,
samt - 100 % av summan av de      samt - 100 % av summan av de
poster som anges i första        poster som anges i första
stycket D.               stycket D.
1. Denna lag träder i kraft i fråga om 1 kap., 2 kap. 1 § i
den del paragrafen avser kreditrisker, 2 kap. 2, 6 och 7 §§, 3
kap. 1 §, 5 kap. 1--4 §§, 5 § i den del paragrafen avser
kreditrisker och 6 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 3 § i den del
paragrafen avser kreditrisker och stora exponeringar, 4 § i den
del paragrafen avser kreditinstitut, 5--8 §§, 9 § i den del
paragrafen avser kreditrisker och stora exponeringar och 10 §
samt 7 kap. 1--9 §§, 10 § i den del paragrafen avser
kreditrisker, stora exponeringar och gruppbaserad redovisning,
11 §, 12 § i den del paragrafen avser kreditrisker, stora
exponeringar och gruppbaserad redovisning, 13--16 §§, 17 § 1,
3 och 6--9, samt 18 § andra stycket den 1 januari 1995. Lagen i
övrigt träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Kapitalkravet för kreditrisker enligt 2 kap. 2 § skall
intill utgången av år 1995 beräknas i ett instituts hela
verksamhet.
3. Kumulativa preferensaktier som getts ut före den 1 januari
1995 får till och med utgången av år 1996 ingå i
bankaktiebolags, kreditmarknadsbolags och värdepappersbolags
kapitalbas som primärt kapital vid tillämpning av 2 kap. 6 §.
Regeringens förslag           Utskottets förslag
                    4. Placeringar och fordringar
                    för vilka svarar ett
                    värdepappersbolag som har
                    Finansinspektionens medgivande
                    att ta emot medel på konto
                    enligt 3 kap. 4 § andra
                    stycket lagen (1991:981) om
                    värdepappersrörelse
                    får intill utgången av
                    år 1995 föras till 3
                    kap. 1 § första stycket
                    B 1.
4. Om värdet av ett           5. Om värdet av ett
instituts eller en finansiell      instituts eller en finansiell
företagsgrupps exponeringar       företagsgrupps exponeringar
den 28 juni 1994 översteg        den 28 juni 1994 översteg
de i 5 kap. angivna           de i 5 kap. angivna
gränsvärdena får            gränsvärdena får
Finansinspektionen bevilja       Finansinspektionen bevilja
institutet eller det          institutet eller det
företag som enligt 7 kap. 6       företag som enligt 7 kap. 6
§ skall upprätta den          § skall upprätta den
gruppbaserade redovisningen       gruppbaserade redovisningen
anstånd att nedbringa          anstånd att nedbringa
exponeringarna till dessa        exponeringarna till dessa
gränsvärden dock senast         gränsvärden, dock senast
till den 31 december 2001.       till den 31 december 2001.
Exponeringar med längre         Exponeringar med längre
löptid enligt bindande         löptid enligt bindande
avtalsvillkor får dock         avtalsvillkor får dock
behållas till              behållas till
förfallodagen. Om ett          förfallodagen. Om ett
institut eller en finansiell      institut eller en finansiell
företagsgrupp inte           företagsgrupp inte
nedbringar sina exponeringar i     nedbringar sina exponeringar i
enlighet med nu angivna         enlighet med nu angivna
föreskrifter tillämpas 7        föreskrifter tillämpas 7
kap. 12 § 3 samt 15 och 16       kap. 12 § 3 samt 15 och 16
§§.                   §§.
Av utskottet framlagt förslag till
Lag om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna
hypoteksbank
Bilaga 3
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1994:759) om Sveriges
allmänna hypoteksbank skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                12 §
Kapitalkravet enligt 10 §        Kapitalkravet enligt 10 §
bestäms i förhållande          bestäms i förhållande
till bankens och            till bankens och
kreditmarknadsbolagets         kreditmarknadsbolagets
tillgångar samt sådana         tillgångar samt sådana
garantiförbindelser och         garantiförbindelser och
andra åtaganden på           andra åtaganden på
kapitalmarknaden som          kapitalmarknaden som
innebär en kreditrisk          innebär en kreditrisk
för banken och             för banken och
kreditmarknadsbolaget          kreditmarknadsbolaget
(placeringar). Placeringarna      (placeringar). Placeringarna
delas in i följande           delas in i följande
grupper:                grupper:
A. Tillgångar och            A. Tillgångar och
åtaganden som avses i 2         åtaganden som avses i 3
kap. 10 § första stycket        kap. 1 § första stycket
A bankrörelselagen           A lagen (1994:000) om
(1987:617).               kapitaltäckning och stora
                    exponeringar för
                    kreditinstitut och
                    värdepappersbolag.
B. Tillgångar och            B. Tillgångar och
åtaganden som avses i 2         åtaganden som avses i 3
kap. 10 § första stycket        kap. 1 § första stycket
B bankrörelselagen.           B lagen om kapitaltäckning
                    och stora exponeringar för
                    kreditinstitut och
                    värdepappersbolag.
C. Tillgångar och            C. Tillgångar och
åtaganden som avses i 2         åtaganden som avses i 3
kap. 10 § första stycket        kap. 1 § första stycket
C bankrörelselagen.           C lagen om kapitaltäckning
                    och stora exponeringar för
                    kreditinstitut och
                    värdepappersbolag.
D. Tillgångar och            D. Tillgångar och
åtaganden som avses i 2         åtaganden som avses i 3
kap. 10 § första stycket        kap. 1 § första stycket
D bankrörelselagen.           D lagen om kapitaltäckning
                    och stora exponeringar för
                    kreditinstitut och
                    värdepappersbolag.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Vid bestämmandet av           Vid bestämmandet av
kapitalkravet undantas -        kapitalkravet undantas -
sådana tillskott som enligt       sådana tillskott som enligt
11 § sista stycket skall        11 § sista stycket skall
räknas av från             räknas av från
kapitalbasen, - sådana         kapitalbasen, - sådana
tillskott som avses i 11 §       tillskott som avses i 11 §
sista stycket sista meningen,      sista stycket sista meningen,
- de placeringar som anges i      - de placeringar som anges i
första stycket A, -           första stycket A, -
fordringar mot företag som       fordringar mot företag som
ingår i samma koncern som        ingår i samma finansiella
kreditmarknadsbolaget och som      företagsgrupp som
omfattas av bestämmelser om       kreditmarknadsbolaget och som
konsoliderat kapitalkrav, -       omfattas av bestämmelserna
fordringar som har garanterats     i 6 kap. lagen om
av ett företag som ingår        kapitaltäckning och stora
i samma koncern som           exponeringar för
kreditmarknadsbolaget och som      kreditinstitut och
omfattas av bestämmelser om       värdepappersbolag om
konsoliderat kapitalkrav samt      fullständig konsolidering
- fordringar och garantier       eller konsolidering genom
mellan banken och            klyvningsmetod, - fordringar
kreditmarknadsbolaget.         som har garanterats av ett
                    företag som ingår i
                    samma finansiella
                    företagsgrupp som
                    kreditmarknadsbolaget och som
                    omfattas av bestämmelserna
                    i 6 kap. lagen om
                    kapitaltäckning och stora
                    exponeringar för
                    kreditinstitut och
                    värdepappersbolag om
                    fullständig konsolidering
                    eller konsolidering genom
                    klyvningsmetod samt -
                    fordringar och garantier
                    mellan banken och
                    kreditmarknadsbolaget.
I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna
tas upp till sammanlagt
tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första
stycket B,
femtio procent av summan av de placeringar som anges i första
stycket C samt
hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.
Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje
stycket skall placeringarna värderas enligt följande:
1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 11 § andra
stycket C har satts av, värderas till sitt
bruttobokföringsvärde.
2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning
värderas till sitt nominella belopp.
4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt
nominella belopp.
5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt
nominella belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre
belopp.
Regeringen får bemyndiga Finansinspektionen att meddela sådana
föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.
Innehåll
Ärendet1
Sammanfattning1
Propositionen2
Motionen3
Utskottet3
Inledning3
Regler för värdepappersbolag4
Lämplighetsprövning av ägare4
Kapitaltäckningskrav4
Allmänt4
Stadshypotekskassan och Hypoteksbanken5
Värdepappersbolag5
Stora exponeringar6
Gruppbaserad tillsyn7
Finansiell verksamhet i ekonomisk förening7
Hemställan8
Bilagor
1. Regeringens lagförslag11
2. Av utskottet föreslagen ändring i regeringens förslag till
lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag80
3. Av utskottet framlagt förslag till lag om ändring i lagen
om Sveriges allmänna hypoteksbank84