Konstitutionsutskottets betänkande
1994/95:KU45

Ändring i sametingslagen


Innehåll

1994/95
KU45

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker propositionens förslag om införande av
bestämmelser i sametingslagen om hur en ny ordinarie ledamot och
ny ersättare i Sametinget skall utses när någon ledamot eller
ersättare lämnar tinget under mandatperioden.

Propositionen

I proposition 1994/95:205 yrkas att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring i sametingslagen
(1992:1433). Lagförslaget fogas till detta betänkande som
bilaga.
Propositionen har inte föranlett några motioner.

Utskottet

Bakgrund
Sametinget är en statlig förvaltningsmyndighet vars ledamöter
väljs av och bland den samiska befolkningen. Grundläggande
bestämmelser om Sametingets uppgifter och om hur det utses och
organiseras finns i sametingslagen (1992:1433).
Enligt 2 kap. 2 § första stycket sametingslagen består
Sametinget av 31 ledamöter, utsedda genom val. För ledamöterna
skall utses ersättare. I 3 kap. finns bestämmelser om
valförfarandet.
Av propositionen framgår att Sametinget i en skrivelse till
regeringen påpekat att det saknas formell möjlighet för såväl
Sametinget som Riksskatteverket att med nuvarande lagstiftning
vidta åtgärder för att utse efterträdare till vald
sametingsledamot som begärt entledigande. Sametinget har därför
hemställt att nödvändiga åtgärder vidtas så att efterträdare kan
förordnas för de ledamöter eller ersättare som begärt
entledigande från sina uppdrag.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås bestämmelser om hur en ny ordinarie
ledamot och ny ersättare i Sametinget skall utses när någon
ledamot eller ersättare lämnar tinget under mandatperioden.
Sametingets valnämnd skall på anmälan av Sametingets ordförande
utse den nye ledamoten eller ersättaren. Valnämndens beslut i
dessa ärenden skall kunna överklagas till Valprövningsnämnden.
Den föreslagna ändringen i Sametingslagen föreslås träda i kraft
den 1 juli 1995.
Utskottets bedömning
Utskottet tillstyrker propositionens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
sametingslagen (1992:1433).
Stockholm den 25 april 1995
På konstitutionsutskottets vägnar
Birgit Friggebo
I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo (fp), Kurt Ove
Johansson (s), Ingvar Johnsson (s), Widar Andersson (s), Tone
Tingsgård (s), Birgitta Hambraeus (c), Björn von Sydow (s),
Jerry Martinger (m), Barbro Hietala Nordlund (s), Kenneth Kvist
(v), Pär-Axel Sahlberg (s), Inger René (m), Peter Eriksson (mp),
Nils-Göran Holmqvist (s) och Nils Fredrik Aurelius (m).
Propositionens lagförslag

Bilaga