Konstitutionsutskottets betänkande
1994/95:KU04

Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (vilande grundlagsbeslut och följdlagstiftning)


Innehåll

1994/95
KU4

Sammanfattning

I betänkandet anmäls vilande beslut om införande av en ny
paragraf, 2 kap. 17 §, i tryckfrihetsförordningen för slutligt
beslut. Utskottet tillstyrker att riksdagen slutligt antar
förslaget.
Utskottet behandlar vidare övriga lagförslag i proposition
1993/94:113 om förvaring av allmänna handlingar hos andra organ
än myndigheter. Utskottet tillstyrker propositionens förslag
dels om en lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring, dels om ändringar i
arkivlagen och sekretesslagen.
Vilande grundlagsbeslut
Riksdagen har den 16 mars 1994 (bet. 1993/94:KU20, rskr.
1993/94:161) beslutat att som vilande anta i proposition
1993/94:113 framlagt förslag till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen, se bilaga 1 till detta betänkande.

Propositionen

I proposition 1993/94:113 yrkas vidare att riksdagen antar de
i propositionen framlagda förslagen till
2. lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ
än myndigheter för förvaring,
3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
4. lag om ändring i arkivlagen (1990:782).
Lagförslagen, som lagts fram efter hörande av Lagrådet, har
intagits i bilaga 2 till detta betänkande.

Utskottet

1. Bakgrund
Utskottet behandlade under våren 1994 (bet. 1993/94:KU20)
proposition 1993/94:113 om förvaring av allmänna handlingar hos
andra organ än myndigheter. I propositionen föreslogs regler om
förvaring av allmänna handlingar i de fall offentlig verksamhet
förs över i privat regi.
När en myndighet upphör skall enligt nuvarande regler de
handlingar som finns hos myndigheten överföras till en
arkivmyndighet. Detta ansågs i propositionen vara en opraktisk
ordning i de fall verksamheten inte upphör när myndigheten läggs
ned utan övergår till att bedrivas i privaträttslig form.
Propositionens förslag till förändringar innebär i korthet
följande.
Ett organ som trätt i stället för en myndighet skall i
fortsättningen kunna förvara de allmänna handlingarna så länge
de behövs hos organet. Under tiden skall handlingarna behandlas
på samma sätt som hos den förutvarande myndigheten. Detta
innebär att allmänheten skall ha rätt att ta del av uppgifter i
dem och att de skall vårdas i enlighet med arkivlagens regler.
Bestämmelserna tas in i en särskild lag. Vidare skall
sekretesslagens regler gälla hos det enskilda organet såvitt
avser dess befattning med de ifrågavarande handlingarna.
I propositionen föreslogs en ändring i
tryckfrihetsförordningen genom införande av en ny paragraf, 2
kap. 17 §. Av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen framgår att
endast myndigheter kan förvara allmänna handlingar. Enligt 5 § i
samma kapitel jämställs med myndighet i detta hänseende
riksdagen, kyrkomötet och beslutande kommunal församling. Genom
den nya paragrafen lämnas möjlighet att i lag föreskriva att
allmänna handlingar får överlämnas till och förvaras även hos
enskilda organ utan att handlingarna förlorar sin karaktär av
att vara allmänna. Regeringen avses bestämma vilka organ som
skall ha en sådan uppgift. Såvitt avser kommunala myndigheters
verksamhet skall kommun- resp. landstingsfullmäktige besluta om
överlämnande. Om ett enskilt organ med stöd av lag sålunda
förvarar allmänna handlingar skall det vid tillämpningen av 2
kap. 12--16 §§ tryckfrihetsförordningen jämställas med myndighet
i fråga om handlingarna.
I propositionen föreslogs vidare en särskild lag om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring samt ändringar i sekretesslagen och
arkivlagen.
Utskottet delade regeringens bedömning att en ändring av
tryckfrihetsförordningen borde göras, och propositionens förslag
i denna del tillstyrktes av utskottet. Utskottet hemställde om
att riksdagen som vilande skulle anta regeringens förslag till
lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
Vad gällde propositionens lagförslag i övrigt hade utskottet
ingen erinran mot dessa. Förslagen är dock beroende av att
ändringen av tryckfrihetsförordningen genomförs, och de borde
därför enligt utskottets mening antas först i samband med att
riksdagen slutligen antar förslaget till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen.
Riksdagen beslöt att som vilande anta förslaget till lag om
ändring i tryckfrihetsförordningen.
2. Vilande beslut i grundlagsärende
2.1 Vilande beslut
Riksdagen har den 16 mars 1994 beslutat att som vilande anta
regeringens förslag till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen, bilaga 1 (prop. 1993/94:113, bet.
1993/94:KU20, rskr. 1993/94:161).
För innebörden av förslaget har i korthet redogjorts ovan
under avsnitt 1. För ytterligare information om förslagets
bakgrund och närmare innebörd hänvisar utskottet till det ovan
angivna utskottsbetänkandet 1993/94:KU20. Förslaget har också
redovisats i den inför 1994 års val utgivna sammanställningen
Vilande grundlagsförslag.
2.2 Utskottets anmälan och yttrande
Grundlag stiftas enligt 8 kap. 15 § regeringsformen genom två
likalydande riksdagsbeslut. Det andra beslutet får inte fattas,
förrän det efter det första beslutet har hållits val till
riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.
Enligt 3 kap. 16 § riksdagsordningen skall
konstitutionsutskottet till kammaren för slutligt beslut anmäla
vilande beslut i ärende angående grundlag. Till anmälan skall
utskottet foga ett yttrande i ärendet (4 kap. 8 §
riksdagsordningen).
Genom detta betänkande anmäls nu det vilande beslutet till
kammaren för slutligt beslut. Med hänvisning till vad utskottet
anförde vid detta ärendes första behandling tillstyrker
utskottet att riksdagen slutligt antar förslaget.
3. Propositionens lagförslag i övrigt
3.1 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring
3.1.1 Propositionen
Införandet i tryckfrihetsförordningen av en möjlighet att
förvara allmänna handlingar hos bolag m.m. måste enligt
propositionen åtföljas av en ny reglering på området. Uppgifter
som innebär myndighetsutövning kommer att överlämnas till
bolaget, och det måste ske med stöd av lag (se 11 kap. 6 §
regeringsformen). Vidare innebär det ett åliggande för bolagen
att förvara och vårda handlingarna, vilket också kräver lagstöd
(jfr 8 kap. 3 § regeringsformen).
Det kan enligt propositionen diskuteras om regleringen skall
ske i form av ändringar i arkivlagen och annan relevant
lagstiftning på området. Vissa ändringar i arkivlagen blir under
alla omständigheter nödvändiga, och det kan därför sägas att en
sådan lagteknisk lösning vore praktisk. Enligt propositionen kan
det å andra sidan med fog anföras att den nya situation som
bolagiseringarna innebär för de allmänna handlingarnas
offentlighet fordrar en mera överskådlig lagstiftning, och detta
tillgodoses enklast genom en ny särskild lag på området.
I propositionen föreslås att en särskild lag om förvaring av
allmänna handlingar hos enskilda organ införs. Med stöd av den
skall regeringen kunna besluta om överlämnande av en statlig
myndighets allmänna handlingar till ett enskilt organ för
förvaring under en begränsad tid. Förutsättningen för detta är
att det enskilda organet har övertagit myndighetens uppgifter
och behöver handlingarna för sitt arbete.
Det är inte fråga om en överlåtelse av handlingarna.
Förvaringen av de allmänna handlingarna hos enskilda organ bör
enligt propositionen pågå under en begränsad tid och
handlingarna således så småningom inlevereras till en
arkivmyndighet. Förvaringstidens längd måste enligt
propositionen givetvis bestämmas från fall till fall men torde i
normalfallet bli tämligen lång. Enskilda organ som förvarar
allmänna handlingar från statliga myndigheter skall svara för de
kostnader som uppstår för arkivmyndigheten när handlingarna
överlämnas till denna.
Lagen skall gälla även kommunala förhållanden.
Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får under samma
förutsättningar som avses gälla för statliga myndigheter besluta
att kommunala myndigheters allmänna handlingar skall förvaras av
enskilda organ.
Enligt en övergångsbestämmelse skall lagen kunna tillämpas
också beträffande allmänna handlingar som härrör från
myndigheter som helt lagts ned eller delvis upphört med viss
verksamhet före lagens ikraftträdande den 1 januari 1995.
3.1.2 Utskottets bedömning
Utskottet tillstyrker propositionens förslag.
3.2 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
3.2.1 Propositionen
Ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar skall
enligt propositionen bli skyldigt att i enlighet med
tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens regler pröva en
begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Ett enskilt organ
skall vara skyldigt att lämna ut eget material om detta är en
nödvändig förutsättning för att en allmän handling skall kunna
lämnas ut. Ett för en sökande negativt beslut skall kunna
överklagas i enlighet med reglerna i sekretesslagen. De enskilda
organen skall vid tillämpningen av sekretesslagen jämställas med
myndighet. Samma sekretess skall gälla för bolagen som för
arkivmyndigheter.
Genom ett tillägg till 1 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen
fastslås att de bolag som med stöd av den nya lagen förvarar
allmänna handlingar vid tillämpningen av sekretesslagen skall
jämställas med myndighet såvitt avser befattningen med
handlingarna. Av den nya bestämmelsen i 2 kap. 17 §
tryckfrihetsförordningen framgår att ett sådant bolag vid
tillämpningen av 12--16 §§ i samma kapitel skall jämställas med
myndighet. Genom tillägget i 1 kap. 8 § sekretesslagen blir
således enligt propositionen hela regelverket för myndigheters
hantering av allmänna handlingar gällande för bolaget i detta
avseende.
Genom ett nytt andra stycke i 13 kap. 4 § sekretesslagen
kommer den sekretess som gällde hos den myndighet från vilken de
allmänna handlingarna härrör automatiskt att gälla hos det bolag
som förvarar handlingarna.
3.2.2 Utskottets bedömning
Utskottet tillstyrker propositionens förslag.
3.3 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
3.3.1 Propositionen
De grundläggande principer som skall gälla för bolagens
hantering av de allmänna handlingarna framgår av den särskilda
lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring. Utöver vad som i denna särskilda lag
anges om det enskilda organets vård av de allmänna handlingarna
skall arkivlagen gälla även för det enskilda organet i
arkivvårdsfrågor. Detta innebär bl.a. att statliga och kommunala
arkivmyndigheter skall ha tillsyn även över enskilda organ som
förvarar allmänna handlingar och en rätt för arkivmyndigheten
att överta arkivet.
Genom ett nytt tredje stycke i 1 § arkivlagen fastslås att
arkivlagens regler om arkivbildning och arkivvård också skall
gälla de bolag som förvarar allmänna handlingar. Likaså fastslås
att lagens regler om gallring skall tillämpas av ett sådant
bolag. Genom att 9 § arkivlagen blir tillämplig även på bolagen
kan arkivmyndighet överta allmänna handlingar exempelvis om
dessa vanvårdas eller riskerar att förkomma.
I 2 § arkivlagen föreslås en redaktionell ändring, och genom
ändringar i 7 och 8 §§ fastslås att såväl myndigheter som bolag
som förvarar allmänna handlingar står under tillsyn av
arkivmyndigheter. I 11 och 14 §§ görs hänvisningar till den
särskilda lagen om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring, som en erinran om att
förvaring av handlingar kan ske enligt denna lag. Lagrådet ansåg
dessa hänvisningar onödiga. Enligt propositionen anser
regeringen att hänvisningarna har en informerande funktion och
därför bör finnas kvar.
3.3.2 Utskottets bedömning
Utskottet tillstyrker propositionens förslag.
Propositionens lagförslag innebär bl.a. ändringar i 8 och 14
§§ arkivlagen med ikraftträdande den 1 januari 1995. Riksdagen
har tidigare (bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46, SFS
1993:1296) beslutat om ändringar i dessa paragrafer med
ikraftträdande den 1 januari 1995. Ändring måste därför även
göras i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
såvitt avser 8 och 14 §§. Av utskottet föreslagen lydelse
framgår av bilagorna 3 och 4.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande förslag till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen
att riksdagen slutligt antar det i bilaga 1 intagna förslaget
till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen,
2. beträffande förslag till lag om ändring i arkivlagen
att riksdagen med anledning av propositionen
dels antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget
till lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
dels antar det av utskottet i bilaga 4 framlagda förslaget
till lag om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen
(1990:782),
3. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till lag
om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring samt lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100).
Stockholm den 25 oktober 1994
På konstitutionsutskottets vägnar
Birgit Friggebo
I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo (fp), Kurt Ove
Johansson (s), Catarina Rönnung (s), Anders Björck (m), Ingvar
Johnsson (s), Widar Andersson (s), Tone Tingsgård (s), Björn von
Sydow (s), Jerry Martinger (m), Barbro Hietala Nordlund (s),
Kenneth Kvist (v), Pär-Axel Sahlberg (s), Inger René (m), Peter
Eriksson (mp), Håkan Holmberg (fp), Ola Karlsson (m) och Sivert
Carlsson (c).
Förslag till
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Bilaga 1

Propositionens lagförslag
2. Förslag till
Lag om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring
Bilaga 2

3. Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Bilaga 2
4. Förslag till
Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
Bilaga 2

Utskottets lagförslag
Förslag till
Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
Bilaga 3
Härigenom föreskrivs i fråga om arkivlagen (1990:782) att 1,
2, 7 och 11 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                1 §
I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra
organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.
Bestämmelserna i 3--6 och 10 §§ skall tillämpas också på
statliga, kommunala och kyrkokommunala beslutande församlingar.
                    Bestämmelserna i 3--6 samt
                    9 och 10 §§ skall i
                    tillämpliga delar gälla
                    också sådana enskilda
                    organ hos vilka allmänna
                    handlingar förvaras med
                    stöd av lagen (1994:000) om
                    överlämnande av
                    allmänna handlingar till
                    andra organ än myndigheter
                    för förvaring.
                2 §
Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters
arkiv skall gälla även för arkiv hos
1. kyrkokommunala myndigheter,
2. sådana organ som avses i       2. sådana organ som avses i
1 kap. 8 § andra stycket        1 kap. 8 § andra stycket
sekretesslagen (1980:100) till     första meningen
den del arkivet härrör         sekretesslagen (1980:100) till
från den verksamhet som         den del arkivet härrör
avses i bilagan till          från den verksamhet som
sekretesslagen, och           avses i bilagan till
                    sekretesslagen, och
3. allmänna försäkringskassor.
                7 §
För tillsynen av att          För tillsynen av att
myndigheterna fullgör sina       myndigheterna och sådana
skyldigheter enligt 3--6        enskilda organ som avses i 1
§§ skall det finnas           § tredje stycket fullgör
arkivmyndigheter såväl         sina skyldigheter enligt 3--6
inom den statliga som den        §§ skall det finnas
kommunala förvaltningen.        arkivmyndigheter såväl
                    inom den statliga som den
                    kommunala förvaltningen.
Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn över riksdagens
myndigheter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli
eller utrikesrepresentationen.

Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                11 §
Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte
har förts över till en annan statlig myndighet, skall
myndighetens arkiv överlämnas till en arkivmyndighet inom tre
månader, såvida inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriver något annat.
                    I lagen (1994:000) om
                    överlämnande av
                    allmänna handlingar till
                    andra organ än myndigheter
                    för förvaring finns
                    bestämmelser om
                    förvaring av statliga
                    myndigheters arkiv hos
                    enskilda organ i vissa fall.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Utskottets lagförslag
Förslag till
Lag om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen
(1990:782)
Bilaga 4
Härigenom föreskrivs att 8 och 14 §§ arkivlagen (1990:782) i
paragrafernas lydelse enligt lagen (1993:1296) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                8 §
Regeringen bestämmer vilka       Regeringen bestämmer vilka
arkivmyndigheter som skall       arkivmyndigheter som skall
finnas för tillsynen          finnas för tillsynen
över de statliga            över de statliga
myndigheterna. Tillsynen        myndigheterna. Tillsynen
över att sådana organ          över att sådana organ
som avses i 2 § fullgör         som avses i 2 § fullgör
sina skyldigheter enligt 3--6      sina skyldigheter enligt 3--6
§§ ankommer på de            §§ skall skötas av de
statliga arkivmyndigheterna.      statliga arkivmyndigheterna.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och
landstingsstyrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige
eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller
styrelse till arkivmyndighet.
Den kommunala arkivmyndigheten skall se till att sådana
juridiska personer som avses i 1 kap. 9 § sekretesslagen
(1980:100) fullgör sina skyldigheter enligt 3--6 §§ denna lag. I
de fall flera kommuner eller flera landsting bestämmer
tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av
arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna
eller landstingen kommer överens om.
                    Tillsynen över att
                    sådana enskilda organ som
                    avses i 1 § tredje stycket
                    fullgör sina skyldigheter
                    enligt 3--6 §§ skall
                    skötas av de statliga
                    arkivmyndigheterna i de fall
                    det enskilda organet
                    förvarar ett statligt arkiv
                    och av de kommunala
                    arkivmyndigheterna i de fall
                    det enskilda organet
                    förvarar ett kommunalt
                    arkiv.
                14 §
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte
har förts över till en annan kommunal myndighet, skall
myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader, såvida inte kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige har beslutat något annat.
                    I lagen (1994:000) om
                    överlämnande av
                    allmänna handlingar till
                    andra organ än myndigheter
                    för förvaring finns
                    bestämmelser om
                    förvaring av kommunala
                    myndigheters arkiv hos
                    enskilda organ i vissa fall.