Konstitutionsutskottets betänkande
1994/95:KU34

Stöd till politiska partier


Innehåll

1994/95
KU34

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i
budgetpropositionen (1994/95:100, bilaga 3) till neddragning av
partistödet och avstyrker en motion (m) om ytterligare
besparingar. För budgetåret 1995/96 föreslås att drygt 230
miljoner kronor anvisas. En reservation (m) har fogats till
betänkandet.
ANDRA HUVUDTITELN

Propositionen

Regeringen hemställer i budgetpropositionen 1994/95:100 bilaga
3 punkt A 2
1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier,
2. att riksdagen till Stöd till politiska partier för
budgetåret 1995/96 anvisar ett förslagsanslag på 230 400 000 kr.
Lagförslaget är intaget som bilaga till betänkandet.

Motionen

1994/95:K807 av Gun Hellsvik m.fl. (m) vari yrkas att
riksdagen beslutar att under Justitiedepartementets anslag A 2,
Stöd till politiska partier, anvisa ett i förhållande till
regeringen minskat anslag med 151 miljoner kronor för budgetåret
1995/96 i enlighet med vad som anförts i motionen.

Utskottet

Propositionen
Anslaget Stöd till politiska partier för budgetåret 1994/95
uppgår till 127 200 000 kr, och regeringen föreslår att anslaget
för nästa budgetår som omfattar två utbetalningstillfällen skall
beräknas till 230 400 000 kr.
I budgetpropositionen hänvisas såvitt nu är i fråga till
proposition 1994/95:25 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder
m.m. för förstärkning av de offentliga finanserna som också
omfattar besparingar i de s.k. bidragsanslagen. Regeringen
föreslår att anslaget till stöd till politiska partier sänks med
12 miljoner kronor, räknat på en tolvmånadersperiod, och att
nivåerna på partistödet och kanslistödet sänks. Förslaget om
sänkning av stödet till politiska partier avser båda delarna av
stödet enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska
partier, nämligen dels partistödet som uppgår till 247 350 kr
per mandatbidrag, dels kanslistödet som lämnas som grundstöd om
4 320 000 kr samt tilläggsstöd om 12 100 kr resp. 18 100 kr för
varje vunnet riksdagsmandat, beroende på om partiet är företrätt
i regeringen eller inte. Regeringen föreslår också en lagändring
med innebörd att med anledning av övergången till fyraåriga
mandatperioder bestämmelserna om beräkning av antalet
mandatbidrag och av grundstödet det tredje året, enligt lagens
nuvarande lydelse, också tillämpas det fjärde året i
mandatperioden.
Motionen
I motion 1994/95:K807 av Gun Hellsvik m.fl. (m) begärs att det
statliga partistödet skall sänkas med en tredjedel av det
föreslagna för budgetåret 1995/96 till 151 000 000 kr.
Motionärerna framhåller att med anledning av det allvarliga
statsfinansiella läget bör även politiska partier bidra till att
hålla nere statens utgifter.
Utskottets bedömning
Den neddragning av partistödet som föreslås i propositionen är
enligt utskottet lämpligt avvägd. Motionen avstyrks. Utskottet
godtar också propositionens förslag till ändringar i övrigt av
partistödslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1994/95:100 bilaga 3
punkt A 2 och med avslag på motion 1994/95:K807 dels antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier, dels till Stöd till
politiska partier för budgetåret 1995/96 under andra
huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag på 230 400 000 kr.
res. (m)
Stockholm den 21 februari 1995
På konstitutionsutskottets vägnar
Birgit Friggebo
I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo (fp), Kurt Ove
Johansson (s), Catarina Rönnung (s), Anders Björck (m), Ingvar
Johnsson (s), Widar Andersson (s), Birger Hagård (m), Tone
Tingsgård (s), Birgitta Hambraeus (c), Björn von Sydow (s),
Jerry Martinger (m), Barbro Hietala Nordlund (s), Pär-Axel
Sahlberg (s), Inger René (m), Peter Eriksson (mp) och Siv Holma
(v).

Reservation

Anders Björck, Birger Hagård, Jerry Martinger och Inger René
alla (m) anser
dels att utskottets bedömning bort ha följande lydelse:
Regeringen föreslår att till Stöd till politiska partier
anvisas 230 400 000 kr. Mot bakgrund av det allvarliga
statsfinansiella läget och betydelsen av ett politiskt vitalt
och oberoende partiliv föreslår utskottet att partistödet
minskas med en tredjedel av vad regeringen föreslagit för
budgetåret 1995/96. Anslaget bör således beräknas till
151 000 000 kr. Regeringen bör återkomma till riksdagen med
förslag till de ändringar i lagen (1972:625) om statligt stöd
till politiska partier som behövs med anledning härav. Utskottet
tillstyrker motionens förslag och avstyrker propositionen.
dels att utskottets hemställan bort ha följande lydelse:
att riksdagen med bifall till motion 1994/95:K807 och med
avslag på proposition 1994/95:100 bilaga 3 punkt A 2 dels
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om
ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska
partier, dels till Stöd till politiska partier för
budgetåret 1995/96 under andra huvudtiteln anvisar ett
förslagsanslag på 151 000 000 kr.
Propositionens förslag till lagtext

Bilaga