Konstitutionsutskottets betänkande
1994/95:KU20

Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden


Innehåll

1994/95
KU20

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 1994/95:51 om överklagande
av Datainspektionens beslut i vissa ärenden. I propositionen
föreslås att Datainspektionens beslut enligt
kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) och
lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid
taxeringsrevision m.m. inte längre skall överklagas hos
regeringen utan hos allmän förvaltningsdomstol. Som en följd
härav föreslås en ändring i 9 kap. 6 § sekretesslagen
(1980:100). Vidare föreslås en ändring i 35 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) innebärande att
Justitiekanslern skall vara undantagen krav på
prövningstillstånd i Regeringsrätten vid förande av talan enligt
nu aktuella lagar. Propositionen har inte föranlett några
motioner.
Utskottet tillstyrker propositionens förslag utom såvitt avser
den föreslagna följdändringen i sekretesslagen. Med anledning av
propositionens förslag till utformning av 35 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreslår utskottet ändring i
den i betänkandet 1994/95:KU10 föreslagna utformningen av denna
paragraf.

Propositionen

1994/95:51 vari yrkas att riksdagen antar regeringens förslag
till
1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
2. lag om ändring i inkassolagen (1974:182),
3. lag om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision, m.m.,
4. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
5. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Lagförslagen, som har lagts fram efter hörande av Lagrådet,
återfinns i bilaga 1 till detta betänkande.
Propositionen har inte föranlett några motioner.

Utskottet

Bakgrund
Datainspektionen handlägger ärenden med tillämpning av
datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173),
inkassolagen (1974:182) och lagen (1987:1231) om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision m.m. Datainspektionens
beslut enligt dessa lagar överklagas till regeringen.
I förarbetena till kreditupplysningslagen fördes ingen närmare
diskussion om till vilken instans Datainspektionens beslut borde
överklagas. Där hänvisades endast till att den föreslagna
ordningen var densamma som gällde enligt datalagen
(prop. 1973:155 s. 156 f.). I förarbetena till inkassolagen
hänvisades till den ordning som gällde enligt datalagen och
kreditupplysningslagen (prop. 1974:42 s. 115). Även i
förarbetena till lagen om automatisk databehandling vid
taxeringsrevision m.m. hänvisades till datalagens bestämmelser
om överklagande (prop. 1987/88:65 s. 82).
Inom regeringskansliet pågår sedan flera år ett arbete i syfte
att minska regeringens befattning med förvaltningsärenden. I
linje med detta har i prop. 1993/94:217 En reformerad datalag
föreslagits att Datainspektionens beslut enligt datalagen inte
längre skall överklagas hos regeringen utan hos allmän
förvaltningsdomstol. Kreditupplysningsutredningen har i sitt
slutbetänkande Integritet och effektivitet på
kreditupplysningsområdet (SOU 1993:110) lagt fram bl.a.
motsvarande förslag i fråga om kreditupplysningslagen. I en
promemoria upprättad i Justitiedepartementet har lagts fram
ett likartat förslag beträffande Datainspektionens beslut
enligt inkassolagen. Vidare har i Finansdepartementet
upprättats en promemoria med ett likartat förslag i fråga om
Datainspektionens beslut enligt lagen om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision m.m. Den nu aktuella
propositionen om överklagande av Datainspektionens beslut i
vissa ärenden grundas på förslagen i slutbetänkandet och de
två promemoriorna.
Propositionen 1993/94:217 om en reformerad datalag har
behandlats av konstitutionsutskottet (bet. 1994/95:KU10).
Beträffande förslaget i propositionen om att Datainspektionens
beslut enligt datalagen i fortsättningen skall överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol i stället för hos regeringen, anförde
utskottets majoritet att regeringen även fortsättningsvis bör
vara överklagningsinstans i de fall det är en statlig myndighet
som är registeransvarig. I en reservation ansåg utskottets
ledamöter från Moderata samlingspartiet och Folkpartiet
liberalerna att propositionens förslag skulle bifallas. I fråga
om övriga fall tillstyrkte utskottet regeringens förslag.
På rättsväsendets område har under senare år bedrivits ett
reformarbete där en av grundtankarna har varit att tyngdpunkten
i rättskipningen skall ligga i första instans. För de allmänna
förvaltningsdomstolarna innebär detta att den första
domstolsprövningen skall ske i länsrätt. Regeringen har i
1993 års budgetproposition ställt sig bakom denna princip
(prop. 1992/93:100 bil. 3 s. 24 f. och s. 93). Riksdagen har
godkänt de riktlinjer som angavs i propositionen
(1992/93:JuU24, rskr. 289). I enlighet härmed har fr.o.m. den
1 oktober 1994 ett antal måltyper, som tidigare har
handlagts av kammarrätt som första instans, flyttats över till
länsrätt. Vidare har fr.o.m. samma dag införts en ny bestämmelse
i förvaltningsprocesslagen (1971:291) -- 34 a § -- innebärande
att i det fall där det är särskilt föreskrivet får kammarrätten
pröva ett överklagande från länsrätten endast om kammarrätten
har meddelat prövningstillstånd (prop. 1993/94:133, JuU24, rskr.
319, SFS 1994:435--443).
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att Datainspektionens beslut
enligt kreditupplysningslagen, inkassolagen och lagen om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m. inte längre
skall överklagas hos regeringen utan i stället hos allmän
förvaltningsdomstol. Utgångspunkten bör enligt propositionen
även fortsättningsvis vara att samma ordning för överklagande
skall gälla som enligt datalagen (1973:289). Vidare konstateras
i propositionen att Kreditupplysningsutredningen ansett det
klart att sådana rättigheter och skyldigheter som omfattas av
artikel 6 i Europakonventionen kan bli aktuella i
kreditupplysningssammanhang. Utredningen anförde att detta, och
även artikel 22 i förslaget till EG-direktiv om skydd för
enskilda vid behandling av personuppgifter, talade för att en
möjlighet till domstolsprövning infördes (SOU 1993:110 s. 207).
Vad utredningen anfört om artikel 6 i Europakonventionen har
enligt propositionen giltighet även för inkassoärenden. Med
hänsyn till det och till behovet av likformighet mellan
datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen bör
kreditupplysnings- och inkassoärenden överklagas till allmän
förvaltningsdomstol så som har föreslagits för ärenden enligt
datalagen. Vidare anförs i propositionen att ärenden enligt
lagen om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m. av
samma skäl bör överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vidare föreslås i propositionen att Datainspektionens beslut
skall överklagas hos länsrätt som första instans. I
propositionen konstateras att en grundtanke i det reformarbete
som under senare år bedrivits på rättsväsendets område är att
tyngdpunkten skall ligga i första instans. På grund av
forumreglerna kommer de överklagade besluten från
Datainspektionen att handläggas av endast en domstol i första
instans. Ärendena anses i propositionen inte vara så särpräglade
eller speciella att de enbart av sådana skäl bör handläggas av
kammarrätt i första instans. Enligt propositionen talar därför
avgörande skäl för att den första domstolsprövningen bör ske i
länsrätt.
I propositionen föreslås också att mål om viten enligt
kreditupplysningslagen och inkassolagen inte skall få föras
vidare från länsrätt till kammarrätt, om inte prövningstillstånd
har meddelats. Detta står enligt propositionen i
överensstämmelse med vad som föreslås i propositionen om en
reformerad datalag vad gäller ärenden enligt datalagen.
Därutöver föreslås i propositionen att ett beslut enligt
lagen om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.
skall gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet. I
propositionen anförs att för en sådan ordning talar, förutom
snabbhets- och effektivitetsskäl, även intresset av att skydda
de registrerades integritet.
I propositionen föreslås vidare att Justitiekanslern skall
vara undantagen från kravet på prövningstillstånd i
Regeringsrätten vid förande av talan enligt
kreditupplysningslagen, inkassolagen och lagen om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision m.m. Dessutom konstateras
att ett genomförande av förslaget om överflyttande av ärenden
från regeringen till allmän förvaltningsdomstol leder till en
följdändring i 9 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100).
I propositionen om en reformerad datalag har föreslagits att
lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1995. De nu
aktuella ändringarna i kreditupplysningslagen, inkassolagen och
lagen om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.
föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet bör dock enligt propositionen
överklagas enligt nuvarande bestämmelser.
Utskottets bedömning
Vid behandlingen av proposition 1993/94:217 om en reformerad
datalag har utskottet förordat att regeringen i vissa fall
skall kvarstå som överklagningsinstans i fråga om
Datainspektionens beslut enligt datalagen (bet. 1994/95:KU10). I
enlighet härmed bör den följdändring i 9 kap. 6 § sekretesslagen
som har föreslagits i den nu aktuella propositionen inte göras.
I övrigt tillstyrker utskottet regeringens förslag.
Utskottet har vidare vid behandlingen av proposition
1993/94:217 tillstyrkt regeringens förslag om en ändring i 35 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) innebärande att
Justitiekanslern skall vara undantagen kravet på
prövningstillstånd i Regeringsrätten vid förande av talan enligt
datalagen. Ändringen har föreslagits träda i kraft den 1 januari
1995. Även i den nu aktuella propositionen har föreslagits en
ändring i 35 § förvaltningsprocesslagen beträffande undantag
för Justitiekanslern från kravet på prövningstillstånd i
Regeringsrätten vid förande av talan enligt i propositionen
aktuella lagar. Även denna ändring föreslås träda i kraft den 1
januari 1995. Mot bakgrund av detta måste en ändring göras
i det i betänkande 1994/95:KU10 framlagda förslaget till lag om
ändring i 35 § förvaltningsprocesslagen. Av utskottet föreslagen
lydelse framgår av bilaga.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande propositionens förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)
att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om
ändring i sekretesslagen (1980:100),
res. 1 (m, fp)
2. beträffande förvaltningsprocesslagen (1971:291)
att riksdagen med bifall till propositionen och med ändring av
det i bet. 1994/95:KU10 framlagda förslaget till lag om ändring
i förvaltningsprocesslagen (1971:291) såvitt avser 35 § beslutar
att nämnda paragraf erhåller i bilaga 2 som Utskottets
förslag betecknade lydelse,
3. beträffande propositionens lagförslag i övrigt
att riksdagen antar propositionens förslag till lag om ändring
i kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182)
samt lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid
taxeringsrevision m.m.
Stockholm den 17 november 1994
På konstitutionsutskottets vägnar
Birgit Friggebo
I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo (fp), Kurt Ove
Johansson (s), Catarina Rönnung (s), Anders Björck (m), Ingvar
Johnsson (s), Widar Andersson (s), Birger Hagård (m), Tone
Tingsgård (s), Birgitta Hambraeus (c), Björn von Sydow (s),
Jerry Martinger (m), Barbro Hietala Nordlund (s), Kenneth Kvist
(v), Pär-Axel Sahlberg (s), Inger René (m), Peter Eriksson (mp)
och Håkan Holmberg (fp).

Reservation (mom. 1)

Propositionens förslag till lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100)
Under förutsättning av bifall till reservationen i betänkande
1994/95:KU10
Birgit Friggebo (fp), Anders Björck (m), Birger Hagård (m),
Jerry Martinger (m), Inger René (m) och Håkan Holmberg (fp)
anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 4 börjar
med "Vid behandlingen" och på samma sida slutar med "regeringens
förslag", bort ha följande lydelse:
Riksdagen har bifallit reservationen till betänkande
1994/95:KU10 innebärande att Datainspektionens beslut enligt
datalagen (1973:289) inte längre skall överklagas hos regeringen
utan hos allmän förvaltningsdomstol. Vidare delar utskottet
regeringens uppfattning i den nu aktuella propositionen att
Datainspektionens beslut enligt kreditupplysningslagen
(1973:1173), inkassolagen (1974:182) och lagen (1987:1231) om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.
fortsättningsvis skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
i stället för hos regeringen. Enligt utskottets mening
föreligger därför inte längre något behov av en regel om
sekretess hos regeringen för uppgifter som avses i 9 kap. 6 §
sekretesslagen (1980:100). Mot bakgrund härav tillstyrker
utskottet propositionens förslag om en följdändring i nämnda
bestämmelse.
dels att utskottets hemställan under mom. 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande propositionens förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)
att riksdagen antar propositionens förslag till lag om ändring
i sekretesslagen (1980:100).
Propositionens lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen
(1973:1173)

Bilaga 1

2. Förslag till lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1231) om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
4. Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291)
5. Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Av utskottet föreslagen ändring i bet. 1994/95:KU10 såvitt
gäller förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291)
Bilaga 2
Härigenom föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) skall ha följande lydelse.
Lydelse enligt bet.           Utskottets förslag till
1994/95:KU10              lydelse
                35 §
Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom överklagande eller underställning
prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat
prövningstillstånd.
Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut
fast. En upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens
beslut.
Vad som sägs i första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i
mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning
av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården,
tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller om
återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,
2. talan som Justitiekanslern      2. talan som Justitiekanslern
för i mål enligt            för i mål enligt
datalagen (1973:289) eller       datalagen (1973:289),
lagen (1990:484) om           kreditupplysningslagen
övervakningskameror m.m.        (1973:1173), inkassolagen
                    (1974:182), lagen (1987:1231)
                    om automatisk databehandling
                    vid taxeringsrevision, m.m.
                    eller lagen (1990:484) om
                    övervakningskameror m.m.