Jordbruksutskottets betänkande
1994/95:JOU21

Vissa ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU-medlemskapet


Innehåll

1994/95
JoU21

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 1994/95:181 Vissa
ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU-medlemskapet
och en följdmotion. De föreslagna ändringarna föranleds av
Sveriges anslutning till EU, och ändringarna innebär i några
fall anpassningar av de regler som infördes på grund av
EES-avtalet. I propositionen bemyndigas regeringen att meddela
föreskrifter som går utöver EG:s minimidirektiv i fråga om
gränsvärden m.m. Vidare föreslås en ändring av reglerna för
omprövning av villkor för tillstånd till miljöfarlig verksamhet
m.m.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1995.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker
motionen.
Till betänkandet har fogats två reservationer (mp).

Propositionen

Regeringen (Miljödepartementet) föreslår i proposition
1994/95:181 att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
2. lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),
3. lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter,
4. lag om ändring i renhållningslagen (1979:596),
5. lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822),
6. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa ändringar i miljölagstiftningen
till följd av Sveriges anslutning till EU.
I miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen föreslås anpassningar
av de regler som infördes på grund av EES-avtalet. I
propositionen bemyndigas således regeringen att meddela
föreskrifter som går utöver EG:s minimidirektiv i fråga om
gränsvärden m.m. Dessa föreskrifter skall inte inverka på redan
givna tillstånd enligt miljöskyddslagen. Vidare föreslås en
ändring av reglerna för omprövning av villkor för tillstånd till
miljöfarlig verksamhet. I hälsoskyddslagen bemyndigas regeringen
att meddela föreskrifter om luftkvalitet som går utöver EG:s
minimidirektiv.
I lagen om kemiska produkter och renhållningslagen föreslås
ändringar som har till syfte att säkerställa tillämpningen av
direkt gällande EG-förordningar på miljöområdet. Ändringar
föreslås när det gäller tillsynsregler, bestämmelser om
kompletterande föreskrifter och bestämmelser om straffansvar.
I naturvårdslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
föreslås några lagtekniska justeringar.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1995.
Lagrådet har avgett yttrande över lagförslagen.
Lagförslagen fogas som bilaga till detta betänkande.

Motionen

1994/95:Jo37 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen i enlighet med vad i motionen anförts
beslutar att regeringen skall meddela föreskrifter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om föreskrifternas omfattning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en lagstiftning som garanterar att
EG-direktiven på miljöområdet överförs direkt till svensk rätt,
4. att riksdagen hos regeringen begär att frågan om omprövning
av tillståndsvillkor ytterligare utreds i enlighet med vad som
föreslås i motionen.

Utskottet

Miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen
Propositionen
Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter enligt
miljöskyddslagen i fråga om försiktighetsmått som går utöver
EG:s minimidirektiv. På motsvarande sätt bemyndigas regeringen
att meddela föreskrifter enligt hälsoskyddslagen om
luftkvalitet.
Föreskrifter som går utöver vad som följer av EG:s
minimidirektiv skall inte inverka på redan givna tillstånd
enligt miljöskyddslagen.
Bestämmelserna om tillsyn i miljöskyddslagen kompletteras så
att tillsynsåtgärder kan vidtas för att säkerställa att kraven i
de föreskrifter som grundas på EG-direktiven uppfylls.
Straffreglerna i miljöskyddslagen kompletteras så att
straffansvar gäller för överträdelser mot angivna föreskrifter.
Bestämmelserna om omprövning av villkor för tillstånd enligt
miljöskyddslagen kompletteras, så att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas meddela
föreskrifter som innebär att hänsyn tas till EG:s bestämmelser
om obligatorisk omprövning.
Motionen
I motion Jo37 (mp) anförs att det inte är tillräckligt att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om försiktighetsmått och gränsvärden
(yrkande 1). För att de EG-rättsliga kraven skall kunna
uppfyllas bör det i stället anges att angivna organ skall
meddela föreskrifter. Vidare bör tydligt framgå att dessa
föreskrifter som ett minimum måste täcka allt som enligt ett
direktiv måste bli gällande i nationell rätt (yrkande 2). Vidare
anförs att när inte annat bestäms i lag som innebär längre
gående skydd för miljön, skall de direktiv vars innehåll inte
får åsidosättas på grund av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen tillämpas som svensk lag (yrkande 3). Enligt
grundvattendirektivet skall ett tillstånd omprövas minst vart
fjärde år och skall därvid kunna upphävas. Eftersom det enligt
propositionen krävs en åtgärd av en myndighet för att en
omprövning skall ske, tas inte hänsyn till det krav på
omprövning som finns i grundvattendirektivet. I motionen
föreslås att regeringen ytterligare skall utreda frågan om
omprövning av tillståndsvillkor och återkomma till riksdagen med
ett förslag där man på ett mer genomgripande sätt tar hänsyn
till de krav på omprövning som finns i flera EG-direktiv
(yrkande 4).
Utskottets överväganden
Som föreslås i propositionen bör regeringen bemyndigas att i
fråga om miljöfarlig verksamhet samt luftkvalitet meddela
föreskrifter om sådana försiktighetsmått som inte får
åsidosättas på grund av medlemskapet i EU. Om det behövs får
regeringen meddela sådana föreskrifter som går utöver vad som
följer av medlemskapet. Såsom anförs i propositionen kan det
finnas ett behov av att i vissa fall gå längre i de svenska
föreskrifterna än vad som följer av EG-reglerna. Särskilt gäller
detta äldre EG-direktiv som innehåller bestämmelser vilka
motsvarar en skyddsnivå som sedan länge passerats i Sverige.
Utskottet delar uppfattningen att regeringens föreskrifter
inte bör gå utöver vad som behövs för att åstadkomma en av
riksdagen beslutad eller på annat sätt etablerad skyddsnivå, på
det sätt som angetts i propositionen.
I anslutning till yrkande 1 i motion Jo37 får utskottet erinra
om att de aktuella lagförslagen utgör s.k.
bemyndigandelagstiftning, som i sina grundläggande principer
regleras i 8 kap. regeringsformen. Dessa bestämmelser innebär i
korthet att riksdagen på vissa områden kan delegera sin
normgivningskompetens till regeringen eller andra organ. Att
utforma ett sådant delegationsbeslut som en absolut skyldighet
för regeringen att meddela vissa föreskrifter är enligt
utskottets mening inte förenligt med de principer som här
angetts. Det skulle för övrigt inte heller innebära någon
ändring av de åtaganden Sverige redan gjort gentemot EU i fråga
om införlivande av EG-rätten i svensk lagstiftning. Motion Jo37
yrkande 1 avstyrks.
Enligt artikel 189 i Romfördraget är ett direktiv bindande för
varje medlemsstat till vilken det är riktat i vad avser det
resultat som skall uppnås men överlåter till de nationella
myndigheterna att välja form eller sätt för genomförandet. På
nationell nivå regleras detta i lagen (1994:1500) med anledning
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. För utskottet
framstår det som oklart vilka ändringar i regeringens lagförslag
som motionärerna eftersträvar enligt yrkandena 2 och 3 i motion
Jo37. Det bör under alla förhållanden understrykas att Sveriges
åtaganden i detta hänseende redan av riksdagen reglerats på ett
uttömmande sätt, i överensstämmelse med både Romfördraget och
anslutningsfördraget. Motionen avstyrks i angivna delar.
Rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för
grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen och
direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom
utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö med i
propositionen angivna dotterdirektiv reglerar frågor om utsläpp
till vatten av det slag som enligt miljöskyddslagen utgör
miljöfarlig verksamhet. I artikel 11 i direktiv 80/68/EEG anges
att tillstånd får endast meddelas för en begränsad tidsperiod
och skall omprövas minst vart fjärde år. Tillstånden kan därvid
förnyas, ändras eller upphävas. I direktivet om skydd för
gemenskapens vattenmiljö med dotterdirektiv finns liknande
bestämmelser.
Miljöskyddslagen är uppbyggd kring en samlad prövning av
utsläppen från en miljöfarlig verksamhet. Utsläpp till vatten
från en sådan verksamhet omfattas av miljöskyddslagens
regelsystem. Omprövning av villkor som bestämts enligt
miljöskyddslagen kan enligt nuvarande bestämmelser ske vart
tionde år, vilket strider mot bestämmelserna i de nämnda
EG-direktiven.
I propositionen föreslås att 24 § miljöskyddslagen ändras på
det sättet att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigas att föreskriva om kortare omprövningstid på
grund av medlemskapet. Det anförs att omprövningsmöjligheten bör
avse villkoren för ett tillstånd, inte själva tillståndet,
vilket enligt propositionen bäst överensstämmer med gällande
ordning.
Utskottet delar regeringens bedömning att ändringen bör
utformas som ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att föreskriva om kortare
omprövningstid på grund av medlemskapet.
I motion Jo37 konstateras att enligt bl.a.
grundvattendirektivet skall ett tillstånd omprövas minst vart
fjärde år och tillståndet skall därvid kunna upphävas. Eftersom
det enligt propositionen krävs en åtgärd från en myndighet för
omprövning tas enligt motionärerna inte hänsyn till kravet på
omprövning som finns i direktivet.
Utskottet delar motionärernas synpunkter så långt att den
föreslagna lösningen kan synas innebära att bestämmelserna i
grundvattendirektivet inte införlivas, i vart fall inte
ordagrant, eftersom själva tillstånden till utsläpp i vatten
inte kan upphävas med stöd av den föreslagna bestämmelsen.
Enligt artikel 189 i Romfördraget överlämnas det dock till de
nationella myndigheterna att välja form och sätt för att
införliva ett direktiv. För bedömningen av den ordning som
regeringen förordar bör beaktas att tillståndet som sådant till
en viss verksamhet så att säga utgörs av summan av villkoren.
Enligt utskottets mening torde det därför i praktiken inte bli
någon skillnad från miljöskyddssynpunkt om omprövningen avser
endast villkoren för ett tillstånd. Det kan tilläggas att ett
tillstånd enligt 23 § miljöskyddslagen kan återkallas under
vissa förutsättningar; t.ex. om tillståndshavaren i betydande
mån åsidosatt ett villkor. Utskottet instämmer därför i
regeringens bedömning att omprövningsmöjligheten bör formuleras
så att den avser villkoren för ett tillstånd, inte själva
tillståndet. Motion Jo37 yrkande 4 avstyrks.
Kemikalie- och avfallslagstiftningen
Propositionen
Ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som kompletterar
EG:s förordningar om kemiska produkter och avfallstransporter
föreslås i lagen om kemiska produkter och i renhållningslagen.
Myndigheternas tillsyn föreslås även avse de krav som anges i
EG-förordningarna rörande kemikalier och avfall.
EG-förordningen om export och import av vissa kemikalier
innehåller regler om anmälningsskyldighet före export samt vissa
krav på uppgiftslämnande och märkning. När någon åsidosätter
förordningen genom att underlåta att lämna uppgifter eller att
lämna felaktiga uppgifter föreslås detta leda till straffansvar
enligt lagen om kemiska produkter.
För att säkerställa att uppgifter lämnas enligt rådets
förordning om utvärdering och kontroll av risker med existerande
ämnen införs straffansvar enligt lagen om kemiska produkter vid
underlåtenhet att lämna uppgifter liksom om felaktiga uppgifter
lämnas. När uppgifter skall lämnas är i vissa fall oklart enligt
EG-förordningen av skäl som hänför sig till tidpunkten för
Sveriges anslutning till EU. Kemikalielagstiftningen
kompletteras därför i detta avseende.
Rådets förordning nr 3093/94 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet ersätter delvis de nuvarande svenska reglerna.
EG-förordningen kompletteras därför med regler i lagen om
kemiska produkter om sanktioner vid överträdelser av
förpliktelserna i förordningen. Ytterligare bestämmelser om
tillämpningen och om tillsyn meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.
Straffbestämmelserna i lagen om kemiska produkter görs
tillämpliga på överträdelser av reglerna i EG-förordningen om
avfallstransporter, eftersom EG-förordningen till stora delar
ersätter de svenska reglerna i förordningen om export och import
av farligt avfall. Dessutom kompletteras renhållningslagen med
ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela de föreskrifter som behövs på
grund av Sveriges medlemskap i EU.
I naturvårdslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter
föreslås några lagtekniska justeringar.
Utskottets överväganden
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändringar i
lagen (1985:426) om kemiska produkter, renhållningslagen
(1979:596), naturvårdslagen (1964:822) och lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande nationella föreskrifter
att riksdagen med avslag på motion 1994/95:Jo37 yrkandena 1--3
antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
b) lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),
res. 1 (mp)
2. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen antar förslaget till
a) lag om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter,
b) lag om ändring i renhållningslagen (1979:596),
c) lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822),
d) lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter,
3. beträffande omprövning
att riksdagen avslår motion 1994/95:Jo37 yrkande 4.
res. 2 (mp)
Stockholm den 18 maj 1995
På jordbruksutskottets vägnar
Lennart Daléus
I beslutet har deltagit: Lennart Daléus (c), Sinikka
Bohlin (s), Inge Carlsson (s), Göte Jonsson (m), Leif Marklund
(s), Ingvar Eriksson (m), Alf Eriksson (s), Ingemar Josefsson
(s), Carl G Nilsson (m), Eva Eriksson (fp), Ann-Kristine
Johansson (s), Maggi Mikaelsson (v), Eva Björne (m), Lennart
Brunander (c), Michael Hagberg (s) och Roy Ottosson (mp).

Reservationer

1. Nationella föreskrifter (mom. 1)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar
med "I anslutning" och på s. 4 slutar med "angivna delar." bort
ha följande lydelse:
Som anförs i motionen är det ytterst viktigt att regeringen
verkligen meddelar föreskrifter i fråga om miljöfarlig
verksamhet om sådana försiktighetsmått som inte får åsidosättas
på grund av medlemskapet i EU. Dessa föreskrifter skall som ett
minimum täcka allt som enligt ett direktiv måste bli gällande i
nationell rätt. Regeringen bör således i de svenska
föreskrifterna kunna gå utöver vad som följer av EG-reglerna.
Särskilt gäller detta äldre EG-direktiv som innehåller
bestämmelser vilka motsvarar en skyddsnivå som sedan länge
passerats i Sverige.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att regeringen bör
och kan meddela föreskrifter som är ägnade att underlätta
tillämpningen av efterlevnaden av direktiven. Regeringen bör
också meddela föreskrifter som går utöver vad som följer av
EU-medlemskapet när riksdagens målsättningar och beslut på
miljöområdet så motiverar.
Vad utskottet anfört bör med anledning av motion Jo37
yrkandena 1--3 ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande
lydelse:
1. beträffande nationella föreskrifter
att riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
b) lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),
samt med anledning av motion 1994/95:Jo37 yrkandena 1--3 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
2. Omprövning (mom. 3)
Roy Ottosson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 4 börjar
med "Utskottet delar motionärernas" och på s. 5 slutar med "4
avstyrks." bort ha följande lydelse:
I likhet med vad som anförs i motion Jo37 anser utskottet  att
förslaget i propositionen inte överensstämmer med ordalydelsen i
grundvattendirektivet, där det anges att ett tillstånd skall
omprövas minst vart fjärde år och därvid skall  kunna upphävas.
Eftersom det enligt förslaget i propositionen också krävs en
åtgärd från en myndighet för att en omprövning skall ske, tas
enligt utskottets mening inte hänsyn till det krav på omprövning
som anges i grundvattendirektivet. Enligt utskottets mening bör
regeringen återkomma till riksdagen med ett nytt förslag i
enlighet med det nu anförda. Vad utskottet anfört bör med
anledning av motion Jo37 yrkande 4 ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande
lydelse:
3. beträffande omprövning
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Jo37 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

Bilaga