Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:7

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och   pn93/94-7

Litauen

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993.

På regeringens vägnar

Cari Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsav­tal mellan Sverige och Litauen och antar en lag om detta dubbelbeskatt­ningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige pä inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Avtalet avses - såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Litauen - ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.

1 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 7


 


Förslag till                                                      Prop. 1993/94:7

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Litauen

Härigenom föreskrivs följande.

1        § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt be­
träffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Litauen
undertecknade den 27 september 1993, skall tillsammans med det protokoll
som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i
landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa med­för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före­ligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be­stämmelserna i avtalet beskattas endast i Litauen, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4§ Den angivna begränsningen i artikel 24 punkt 1 d beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållan­det mellan Sverige och Litauen, nämligen

-    lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,

-    kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,

-    kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.


 


Prop. 1993/94:7

Bilaga

(Översättning)


CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Lithu-ania, desiring to condude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:


AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN LITAUEN FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET

Konungariket Sveriges regering och Republi­ken Litauens regering, som önskar ingå ett av­tal för att undvika dubbelbeskattning och för­hindra skatteflykt beträffande skatter på in­komst och på förmögenhet, har kommit över­ens om följande:


 


Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.


Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av­talssluiande staterna.


 


Artide 2 Taxes covered

L The existing taxes to which the Convention shall apply are: a)     in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga inkomstskatten), including the sailors' tax (sjömansskatten) and the coupon tax (kupongskatten);

(ii) the real estate tax (den statliga fastighetsskatten);

(iii) the special income tax for non-residents (den särskilda inkomst­skatten för utomlands bosatta);

(iv) the special income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and


Artikd 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är: a)    i Sverige:

1)        den statliga inkomstskatten, sjö­mansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

2)        den statliga fastighetsskatten,

3)        den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

4)        den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och


 


Prop. 1993/94:7


(v)   the communal income tax (den

kommunala inkomstskatten); (hereinafter referred to as "Swedish lax"); b)    in Lithuania:

(i)    the tax on profits of legal persons

(juridiniu asmenu peino mokes-

tis); (ii)   the  tax  on  income  of natural

persons (fiziniu asmenu pajamu

mokeslis); and (iii) the tax on enterprises using state-

owned   capital   (palökanos   uz

valstybinio kapilalo naudojima); (hereinafter referred to as "Lithuan-ian tax").


5) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda "svensk skatt");

b)    i Litauen:

1)        vinstskatten för juridiska perso­ner,

2)        inkomstskatten för fysiska perso­ner, och

3)        den särskilda skatten för företag som är finansierade med statliga medel

(i det följande benämnda "litauisk skatt").


 


2.    Where a new tax on income or on capital is introduced in a Contracting State after the date of signature of the Convention, the Convention shall apply also to such tax. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether a lax which is introduced in either Contracting State is one to which the Conven­tion shall apply according to the preceding sentence.

3.    The Convention shall apply also to any taxes, being identical with or substantially similar to those mentioned or referred to in paragraphs 1 and 2, which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes to which the Convention applies by virtue of those paragraphs. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.


2.    Avtalet tillämpas även beträffande nya skatter på inkomst och på förmögenhet, som efter undertecknandet av detta avtal införs i en avtalsslutande stat. De behöriga myndighe­terna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse besluta huruvida en skatt som införs i någon av de avtalsslu­tande staterna är en sådan skatt som avtalet skall tillämpas på i enlighet med vad som anges i föregående mening.

3.    Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter under­tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punk­terna I och 2. De behöriga myndighetema i de avtalssluiande staterna skall meddela var­andra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.


 


Prop. 1993/94:7


Artide 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a)         the term "Sweden" means the King­dom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accord­ance with intemational law exercises sovereign rights or jurisdiction;

b)        the term "Lithuania" means the Republic of Lithuania and, when used in geographical sense, means the terri­tory of the Republic of Lithuania and any other area adjacent to the territo­rial waters of the Republic of Lithua­nia within which under the laws of Li­thuania and in accordance with Inter­national law, the rights of Lithuania may be exercised with respect lo the sea bed and ils sub-soil and their natu­ral resources;

c)         the term "person" includes an indivi­dual, a company and any other body of persons;

d)          the term "company" means any body
corporate or any entity which is trea­
ted as a body corporate for tax purpo­
ses;

e)          the terms "enterprise of a Contracting
State" and "enterprise of the other
Contracting State" mean respectively
an enterprise carried on by a resident
of a Contracting State and an enter­
prise carried on by a resident of the
other Contracting State;

f)    the term "national" means:

(i)    any individual possessing the na­tionality of a Contracting State;


Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a)         "Sverige" åsyftar Konungariket Sve­rige och innefattar, när uttrycket an­vänds i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

b)        "Litauen" åsyftar Republiken Litauen och innefattar, när ullrycket används i geografisk betydelse. Republiken Li­tauens territorium och varje annat an­gränsande område till Republiken Li­tauens territorialvatlen över vilket Li­tauen, i överensstämmelse med li­tauisk lag och folkrättens regler, äger utöva sina rättigheter beträffande havsbollen, dennas underlag och na­turtillgångar;

c)         "person" inbegriper fysisk person, bo­lag och annan personsammanslutning;

d)          "bolag" åsyftar juridisk person eller
annan som vid beskattningen behand­
las såsom juridisk person;

e)          "företag i en avtalsslutande stat" och
"företag i den andra avtalsslutande
staten" åsyftar företag som bedrivs av
person med hemvist i en avtalsslu­
iande stat respektive företag som be­
drivs av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten;

f)     "medborgare" åsyftar:

1)    fysisk person som har medbor­garskap i en avtalsslutande stat.


 


Prop. 1993/94:7


(ii) any legal person, partnership or association deriving ils status as such from the laws in force in a Contracting State;

g) the term "intemational traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contract­ing State; h) the term "competent authority" means:

(i) in Sweden, the Minister of Fi­nance, his authorised rep­resentative or the authority which is designaled as a compe­tent authority for the purposes of this Convention; (ii) in Lithuania, the Minister of Finance or his authorised representative.


2)    juridisk   person,   handelsbolag och annan sammanslutning som bildats   enligt   den   lagstiftning som gäller i en avtalssluiande stat; g)     "internationell trafik" åsyftar trans­port med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

h)    "behörig myndighet" åsyftar:

1)        i Sverige, finansministern, den­nes befuUmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

2)        i Litauen, finansministern eller dennes befuUmäktigade ombud.


 


2. As regards the application of the Conven­tion by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context other­wise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.


2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annal, varje uttryck som inte definierats i avta­let ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skat­ter på vilka avtalet tillämpas.


 


Artide 4

Residence

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting Stale" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domi­cile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. The term also includes a Contracting State itself, a political subdivi-


Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut­trycket "person med hemvist i en avtalsslu­tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av do­micil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bolags bildande eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper också sla­ten själv, politisk underavdelning, lokal myn-


 


Prop. 1993/94:7


sion, a local authority and a statutory body thereof. The term does not include any person who is liable to lax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of para­graph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a)         he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are doser (centre of vital interests);

b)        if the Stale in which he has his centre of vital interesls cannot be deter­mined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c)         if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d)          if he is a national of both States or of
neither of them, the competent autho­
rities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agree­
ment.


dighet och offentligrättsligt organ. Uttrycket inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endasl för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalssluiande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a)         han anses ha hemvist i den stal där han har en bostad som stadigvarande står lill hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska för­bindelser är starkast (centrum för lev­nadsintressena);

b)        om del inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsin-Iressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigva­rande står lill hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han sta­digvarande vistas;

c)         om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas sta­digvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är med­borgare;

d)          om han är medborgare i båda staterna
eller om han inte är medborgare i nå­
gon av dem, skall de behöriga myndig­
heterna i de avtalsslutande staterna
avgöra frågan genom ömsesidig över­
enskommelse.


 


3. Where by reason of the provisions of para­graph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by


3. Då på grund av beslämmeiserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalssluiande staterna, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom öm­sesidig överenskommelse och bestämma avta-


 


Prop. 1993/94:7


mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, for the purposes of the Convention, the person shall in each Contracting State be deemed not to be a resident of the other Contracting Stale.


lets tillämplighet på sådan person. I avsaknad av överenskommelse mellan de behöriga myn­digheterna skall sådan person, vid tillämpning av avtalet, inte av någon av de avtalsslutande slaterna anses ha hemvist i den andra avtals­slutande staten.


 


Artide 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the busi­ness of an enterprise is wholly or partly carried


Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detla avtal åsyftar ut­trycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.


 


2. Uttrycket skilt:

2. The    term    "permanent    establishment" includes especially:

a)         a place of management;

b)        a branch;

c)         an office;

d)    a factory;

e)    a workshop; and

f)           a mine, an oil or gas well, a quarry or
any other place of extraction of
natural resources.


'fast driftställe" innefattar sär-

a)   plats för förelagsledning,

b)        filial,

c)         kontor,

d)   fabrik,

e)   verkstad, och

f)    gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott
eller annan plats för utvinning av na­
turtillgångar.


 


3.    A building site, a construction, assembly or installation project or a supervisory or consult­ancy activity connected therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activity lasts for a period of more than six months.

4.    Notwithstanding the preceding provisions of this Artide, the term "permanent establish­ment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;


3.    Plats för byggnads-, anläggnings-, monte­rings- eller installationsverksamhet eller verk­samhet som består av övervakning eller råd­givning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tid­rymd som överstiger sex månader.

4.    Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­tande för lagring, utställning eller ut­lämnande av företagel tillhöriga va­ror,


 


Prop. 1993/94:7


b)        the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter­prise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c)         the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter­prise solely for the purpose of process­ing by another enterprise;

d)   the maintenance of a fixed place of
business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or
of collecting information, for the
enterprise;

e)   the maintenance of a fixed place of
business solely for the purpose of
carrying on, for the enterprise, any
other activity of a preparatory or
auxiliary character;

f)    the maintenance of a fixed place of
business solely for any combination of
activities mentioned in sub-para­
graphs a) to e), provided that the
overall activity of the fixed place of
business resulting from this combina­
tion is of a preparatory or auxiliary
character.


b)        innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, ut­ställning eller utlämnande,

c)        innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d)   innehavet av stadigvarande plats för
affärsverksamhet uteslutande för in­
köp av varor eller inhämtande av upp­
lysningar för företaget,

e)   innehavet av stadigvarande plats för
affärsverksamhet uteslutande för att
för företaget bedriva annan verksam­
het av förberedande eller biträdande
art,

f)    innehavet av en stadigvarande plats
för affärsverksamhet uteslutande för
att kombinera verksamheter som an­
ges i punkterna a—e, under förutsätt­
ning alt hela verksamheten som be­
drivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av
denna kombination är av förbere­
dande eller biträdande art.


 


5. Notwithstanding the provisions of para­graphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom para­graph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to condude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a perman­ent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in para­graph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed


5. Om en person - som inte är sådan obe­roende representant på vilken punkt 6 tilläm­pas - är verksam för ett företag samt i en av­talsslutande stat har och där regelmässigt an­vänder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag-utan hinder av be­stämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i denna stat beträffande varje verk­samhet som denna person bedriver för företa­get. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som - om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärs­verksamhet - inte skulle göra denna stadigva-


 


Prop. 1993/94:7


place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6.    An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commis­sion agent or any other agent of an independ­ent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7.    The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controUed by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.


rande plats för affärsverksamhet lill fast drift­ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6.    Företag anses inle ha fast driftställe i en av­talssluiande stal endast på den grund att före­laget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan re­presentant bedriver sin verksamhet uteslu­tande eller nästan uteslutande för det företa­gets räkning, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

7.    Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el­ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande slaten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.


 


Artide 6

Incorne from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contract­
ing State from immovable properly (including
income from agriculture or forestry) situated
in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. The term "immovable property" shall have
the meaning which il has under the law of the
Contracting Stale in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, any option or
similar right in respect of immovable property.


Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1.    Inkomst, som person med hemvist i en av­talssluiande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.    Uttrycket "fast egendom" har den bety­delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalssluiande stat där egendomen är be­lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­hör lill fast egendom, levande och döda inven­tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, option eller liknande rättighet atl förvärva fast egendom, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till


10


 


Prop. 1993/94:7


usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.    The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property, as well as income from the alienation of immovable property.

4.    The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable pro­perty of an enterprise and lo income from im­movable property used for the performance of independent personal services.


föränderliga eller fasta ersättningar för nytt­jandet av eller rätten att nyttja mineralföre­komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen­dom.

3.    Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in­komst som förvärvas genom omedelbart bru­kande, genom uthyrning eller annan använd­ning av fast egendom samt inkomst från för­säljning av fast egendom.

4.    Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm­pas även på inkomst av fast egendom som till­hör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.


 


Artide 7

Business profils

1. The profits of an enterprise of a Contract­ing State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting Stale through a permanent establishment situated therein. If the enter­prise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

a)         that permanent establishment; or

b)        sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

c)         other business activities carried on in that other Stale of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.


Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals­slutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rö­relse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företagel bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in­komst beskattas i den andra staten, men en­dast så stor del därav som är hänförlig till:

a) b)

det fasta driftstället; eller försäljning i denna andra stat av varor av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället; eller

c)

annan affärsverksamhet i denna andra stat av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta drift­stället.


11


 


Prop. 1993/94:7


The provisions of sub-paragraphs b) and c) shall not apply if the enterprise shows that such sales or activities could not reasonably have been undertaken by that permanent establishment.

2.    Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situ­ated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab­lishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enter­prise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enter­prise of which it is a permanent establishment.

3.    In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4.    Insofar as it has been customary in a Con­tracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall predude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Artide.

5.    No profils shall be attributed to a perman­ent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.


Bestämmelserna i b och c tillämpas inte om företaget visar alt sådan försäljning eller verk­samhet inte rimligen hade kunnat bedrivas av det fasta driftstället.

2.    Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte be­stämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett frislående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affä­rer med det företag till vilket driftstället hör.

3.    Vid bestämmandet av fast driftställes in­komst medges avdrag för utgifter som upp­kommit för det fasta driftstället, härunder in­begripna utgifter för företagets ledning och all­männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp­kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.    I den mån inkomst hänförlig till fast drift­ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm­mas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en­dast av den anledningen att varor inköps ge­nom det fasta driftställets försorg för företa­get.


12


 


Prop. 1993/94:7


6.    For the purposes of the preceding para­graphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7.    Where profils include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provi­sions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Artide.


6.    Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran­leder annat.

7.    Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta av­tal , berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.


 


Artide 8

Shipping and air transport

1.    Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in intemational traffic shall be taxable only in that State.

2.    The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business, or an intemational operating agency.

3.    Whenever companies from different coun­tries have agreed to carry on an air transporta­tion business together in the form of a consor­tium, the provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply only to such part of the profits of the consortium as relätes to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.


Artikd 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en
avtalsslutande stal genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik, be­
skattas endast i denna stat.

2.         Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på
inkomst som förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en interna­
tionell driftsorganisation.

3. När bolag från olika länder har överens­
kommit atl bedriva internationell luftfart i elt
konsortium, tillämpas bestämmelserna i punk­
terna 1 och 2 beträffande inkomst som förvär­
vas av luftfartskonsortiet endast i fråga om den
del av inkomsten som motsvarar den andel i
konsortiet som innehas av bolag med hemvist
i en avtalsslutande stat.


 


Artide 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting Stale participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or


Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1.   I fall dä

a) ett företag i en avtalsslutande stat di­rekt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller


13


 


Prop. 1993/94:7


b) the same persons partieipate directly or indirectly in the management, con­trol or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,


b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtals­slutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas föl­jande.


 


and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profils which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be induded in the profils of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting Stale includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enter­prise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so induded are by the first-mentioned State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between inde­pendent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.


Om mellan företagen i fråga om handelsför­bindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra obe­roende företag, får all inkomst, som utan så­dana villkor skulle ha tillkommit det ena före­tagel men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstäm­melse därmed.

2. I fall då en avtalssluiande stat inräknar i in­komsten för ett företag i denna stat och i över­ensstämmelse därmed beskattar inkomst för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten enligt den först­nämnda staten är sådan som skulle ha tillkom­mit företaget i denna stal om de villkor som av­talats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra obe­roende företag, skall denna andra stat, om den anser att det är berättigat att inkomsten inräk­nats på angivet sätt, genomföra vederbörlig ju­stering av det skattebelopp som påförts för in­komsten i denna stat. Vid sådan justering iakt­tas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalssluiande staterna skall vid behov överlägga med var­andra.


14


 


Prop. 1993/94:7


Artide 10

Dividends

1.    Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.    However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and accord­ing to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

a)        5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b)        15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.


Artikel 10

Utdelning

1.    Utdelning från bolag med hemvist i en av­talsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.    Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

a)        5 procent av utdelningens bruttobe­lopp, om den som har rätt till utdel­ningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag), som direkt innehar minst 25 procent av del utbetalande bolagets kapital,

b)        15 procent av utdelningens bruttobe­lopp i övriga fall.


 


The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3.    The term "dividends" as used in this Artide means income from shares, or other rights, not being debt-daims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treat­ment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distri­bution is a resident.

4.    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the divi-


De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­tande staterna får träffa ömsesidig överens­kommelse om sättet att genomföra dessa be­gränsningar.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bo­lagets beskattning för den vinst av vilken ut­delningen betalas.

3.    Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättighe­ter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det ut­delande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av ak­tier.

4.    Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm­pas inte, om den som har rält till utdelningen


15


 


Prop. 1993/94:7


dends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the divi­dends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Artide 7 or Artide 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Stale, nor subject the company's undistributed profits to a lax on the company's undistributed profils, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.


har hemvist i en avtalssluiande stat och bedri­ver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hem­vist, från där beläget fast driftställe eller ut­övar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande an­ordning, samt den andel på grund av vilken ut­delningen betalas äger verkligt samband med del fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalssluiande stat förvärvar inkomst från den andra avtals-slutande staten, får denna andra stat inte be­skatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskalla bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utde­lade vinslen helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.


 


Artide 11

Interest

1.    Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.    However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the


Artikd 11

Ränta

1.    Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, fär beskattas i denna andra stat.

2.    Räntan får emellertid beskattas även i den avtalssluiande stat från vilken den härrör, en­ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-


16


 


Prop. 1993/94:7


recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of para­graphs 1 and 2,

a)          interest arising in Lithuania shall be
exempt from Lithuanian tax if the
interest is paid to;

(i) the State of Sweden, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof;

(ii)   the Central Bank of Sweden;

(iii) SWEDECORP; or

(iv) any other institution, similar to that mentioned in subdivision (iii), as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

b)          interest arising in Sweden shall be
exempt from Swedish lax if the inter­
est is paid to:

(i) the State of Lithuania, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof;

(ii)   the Bank of Lithuania;

(iii) any organisation established in the State of Lithuania after the date of signature of this Conven­tion and which is of a similar nature as any organisation estab­lished in Sweden and referred to in sub-paragraph a) (iii) (the competent   authorities   of   the


garen har rätt lill räntan får skatten inte över­stiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­iande staterna får träffa ömsesidig överens­kommelse om sättet att genomföra denna be­gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall,

a)          ränta som härrör från Litauen undan­
tas från htauisk skatt om räntan beta­
las till:

1)        svenska staten, en av dess poli­tiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentligrälls-liga organ;

2)        Sveriges Riksbank;

3)        SWEDECORP; eller

4)        annan institution liknande den som angetts under 3) som de av­talsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om;

b)          ränta som härrör från Sverige undan­
tas från svensk skatt om räntan betalas
till:

1)

2) 3)

litauiska staten, en av dess poli­tiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentligrätts­liga organ; Litauens Riksbank; annan organisation som efter un­dertecknandet av detta avtal bil­das i Litauen och som är Ukartad med sådan organisation som bil­dats i Sverige och som anges i a 3) (de behöriga myndigheterna i de avtalssluiande staterna skall genom  ömsesidig överenskom-


 


2 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 7


17


 


Prop. 1993/94:7


Contracting States shall by mutual agreement determine whether such organisations are of a similar nature); or (iv) any institulion similar to any of those referred to in sub-para­graph a) (iv), as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

c)   interest arising in a Contracting State
on a loan guaranteed by any of the
bodies mentioned or referred to in
sub-paragraph a) or sub-paragraph b)
and paid to a resident of the other
Contracting Stale shall be taxable
only in that other State;

d)   interest arising in a Contracting Stale
shall be taxable only in the other
Contracting State if:

(i) the recipient is a resident of that other State; and

(ii) such recipient is an enterprise of that other State and is the benefi­cial owner of the interest; and

(iii) the interest is paid with respect to indebtedness arising on the sale on credit, by that enterprise, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equip­ment to an enterprise of the first-mentiond State, except where the sale or indebtedness is between related persons.


melse avgöra om sådan organisa­tion är likartad); eller

4) annan institution liknande sådan som angetts under a 4) som de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från dd till annan kommer överens om;

c)   ränta som härrör från en avtalsslu­
iande stat och som betalas lill person
med hemvist i den andra avtalsslu­
iande staten med anledning av ett lån
som garanteras av organ som anges i a
eller b beskattas endast i denna andra
stat;

d)   ränta som härrör från en avtalsslu­
tande stat beskattas endast i den andra
avtalsslutande staten om:

1)        mottagaren har hemvist i den andra avtalsslutande staten; och

2)        mottagaren är etl företag i den andra avtalsslutande staten som har rätt till räntan; samt

3)        räntan betalas med anledning av skuld som uppkommit vid detta företags försäljning på kredit av varor eller industriell, kommer­siell eller vetenskaplig utrustning till etl företag i den förstnämnda staten utom i fall då försälj­ningen sker mellan närslående personer eller fordran uppkom­mer mellan närstående personer.


 


4. The term "interest" as used in this Artide means income from debt-daims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from govemment securities and income from bonds or debentures, includ­ing premiums and prizes attaching to such


4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna arti­kel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egen­dom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt in­komst av värdepapper, som utfärdats av sta­ten, och inkomst av obligationer eller deben-


18


 


Prop. 1993/94:7


securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Artide.

5.    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the inter­est, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting Stale in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Stale independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-daim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Artide 7 or Artide 14, as the case may be, shall apply.

6.    Interest shall be deemed lo arise in a Con­tracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Con­tracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7.    Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-daim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Artide shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess


turas, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obliga­tioner eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid till­lämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm­
pas inle, om den som har rält till räntan har

' hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk­samhet i denna andra stat från där belägen sta­digvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigva­rande anordningen. I sådant fall tillämpas be­stämmelserna i artikel 7 respektive arlikei 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-

■ talar räntan, antingen han har hemvist i en av­talssluiande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande an­ordning i samband med vilken den skuld upp­kommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigva­rande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den sta­digvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mel­
lan utbelalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppel, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin­
delser inte förelegal, tillämpas bestämmel­
serna i denna artikel endasl på sistnämnda be­
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-


19


 


Prop. 1993/94:7


part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provi­sions of this Convention.


lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu­iande staten med iakttagande av övriga be­stämmelser i detta avtal.


 


Artide 12

Royalties

1.    Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.    However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:

 

a)         5 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;

b)        10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.


Artikel 12

Royalty

1.    Royalty, som härrör från en avtalsslutande stal och som betalas lill person med hemvist i den andra avtalssluiande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.    Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalssluiande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot­tagaren har rätt lill royaltyn, får skatten inte överstiga:

 

a)         5 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nytt­jandet av industriell, kommersiell el­ler vetenskaplig utrustning;

b)        10 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.


 


The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The term "royalties" as used in this Artide means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right lo use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.


De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­tande slaterna får träffa ömsesidig överens­kommelse om sättet att genomföra dessa be­gränsningar.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna ar­tikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt lill litterärt, konstnärligt el­ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf­film och film eller band för radio- eller lelevi-sionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hem­lig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommer­siell eller vetenskaplig utrustning eller för upp­lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom­mersiell eller vetenskaplig natur.


20


 


Prop. 1993/94:7


4.    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royal­ties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Artide 7 or Artide 14, as the case may be, shall apply.

5.    Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability lo pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royal­ties shall be deemed to arise in the Stale in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6.    Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the benefi­cial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Artide shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contract­ing State, due regard being had to the other provisions of this Convention.


4.    Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm­pas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalssluiande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk­samhet i denna andra stal från där belägen sta­digvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med del fasta driftstäl­let eller den stadigvarande anordningen. I så­dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5.    Royalty anses härröra från en avtalsslu­tande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den per­son som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inle, i en avtalssluiande stal har fast driftställe eller sta­digvarande anordning i samband varmed skyl­digheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar del fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där del fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.    Då på grund av särskilda förbindelser mel­lan utbetalaren och den som har rätt till royal­tyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt­jande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt lill royaltyn om sådana förbindel­ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp en­ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta­ten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.


21


 


Prop. 1993/94:7


7. If in any convention for the avoidance of double taxation conduded by Lithuania with a third State, being a member of the Organis­ation for Economic Co-operation and Devel­opment (OECD) at the date of signature of this Convention, Lithuania after that date would agree to exclude any kind of rights or property from the definition contained in paragraph 3 of this Artide or exempt royalties arising in Lithuania from Lithuanian tax on royalties or to limit the råtes of tax provided in paragraph 2, such definition or exemption or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 3 or paragraph 2, respectively.


7. Om Litauen i ett avtal för att undvika dub­belbeskattning med tredje stal, som vid tid­punkten för undertecknandet av della avlal är medlem i Organisationen för ekonomiskt sam­arbete och utveckling (OECD), efter nämnda tidpunkt överenskommer atl undanta någon rättighet eller tillgång från definitionen i punkt 3 i denna artikel eller atl undanta royalty som härrör från Litauen från litauisk skatt eller att begränsa de skattesatser som anges i punkt 2, skall denna definition av royalty, denna skat­tebefrielse eller lägre skattesats tillämpas au­tomatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 3 eller 2.


 


Artide 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract­ing State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Artide 6 and situated in the other Contracting Stale or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2.    Gains from the alienation of movable prop­erty forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Stale has in the other Contracting State or of movable properly pertaining to a fixed base available lo a resid­ent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform­ing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3.    Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships


Artikel 13

Realisationsvinst

1.    Vinst, som person med hemvist i en avtals­slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 och som är belägen i den andra avtals­sluiande slaten eller vinst vid överlåtelse av andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakli­gen består av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

2.    Vinst på grund av överlåtelse av lös egen­dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu­tande stat har i den andra avtalssluiande sta­ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig­varande anordning för all utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals-slutande staten, får beskattas i denna andra stat. Delsamma gäller vinst på grund av över­låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3.    Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp el-


22


 


Prop. 1993/94:7


or aircraft operaled in intemational traffic or movable properly pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4.    Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Artide, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5.    With respect to gains derived by an air transport consortium formed by companies from different countries, the provisions of paragraph 3 shall apply only to such part of Ihe gains as reläte lo the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.

6.    Notwithstanding the provisions of para­graph 4, gains from the alienation of any prop­erty derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the property occurs al any lime during the ten years following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.


ler luftfartyg som används i internationell tra­fik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4.    Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i föregående punkter i denna artikel beskattas endast i den avtalssluiande stat där överlåtaren har hem­vist.

5.    Beträffande vinst som förvärvas av luflfartskonsortium bestående av bolag från olika länder tillämpas bestämmelserna i punkt 3 endasl i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel av konsortiet som inne­has av bolag med hemvist i en avtalsslutande stat.

6.    Ulan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får vinst, som fysisk person som har haft hem­vist i en avtalssluiande stal och som erhållit hemvist i den andra avtalssluiande staten för­värvar på grund av överlåtelse av egendom, beskattas i den förstnämnda slaten om överlå­telsen av egendomen sker vid något tillfälle under en tioårsperiod efter del datum då den fysiska personen upphört alt ha hemvist i den förstnämnda staten.


 


Artide 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in that other State, but only so much of the income as is attributable lo that fixed base.


Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut­öva fritt yrke eller annan självständig verk­samhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksam­heten. Om han har en sådan stadigvarande an­ordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endasl så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.


23


 


Prop. 1993/94:7


For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting Stale for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other Stale shall be attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educatlonal or teaching activities as well as the independent activities of physi­cians, lawyers, englneers, architects, dentists and accountants.


Fysisk person som har hemvist i en avtalsslu­tande stat och som vistas i den andra avtalsslu­tande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, skall anses ha en stadigvarande anordning som regelmässigt slår till hans förfogande i denna andra stat och den inkomst som uppbärs från verksamhet be­driven i denna andra stat skall hänföras till den stadigvarande anordningen.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konst­närlig verksamhei, uppfostrings- och undervis­ningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar­kitekt, tandläkare och revisor utövar.


 


Artide 15

Dependent personal services

1.    Subject lo the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remu­neration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employ­ment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2.    Notwithstanding the provisions of para­graph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ­ment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Stale if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commen­cing or ending in the tax year concerned, and


Artikel 15

Enskild tjänst

1.    Om inte beslämmeiserna i artiklarna 16,18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och an­nan liknande ersättning som person med hem­vist i en avtalsslutande stal uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte ar­betet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får er­sättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som uiförs i den andra avtalsslutande slaten, en­dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattnings­året i fråga, och


24


 


Prop. 1993/94:7


b)        the remuneration is paid by, or on  b) behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c)         the remuneration is not borne by a    c) permanent establishment or a fixed

base which the employer has in the other State.


ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra sta­ten eller på dennes vägnar, samt ersättningen inte belastar fast drift­ställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra sta­ten.


 


3.    Notwithstanding the preceding provisions of this Artide, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in intemational traffic by a resident of a Contracting State, may be taxed in that State.

4.    Where a resident of a Contracting State derives remuneration in respect of an employ­ment exercised aboard an aircraft operated in intemational traffic by an air transport consor­tium formed by companies from different countries including a company that is a resid­ent of that State, such remuneration shall be taxable only in that State.


3.    Utan hinder av föregående bestämmelser i denna arlikei får ersättning för arbete som ut­förs ombord på skepp eller luftfartyg, som an­vänds i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

4.    Om person med hemvist i en avtalsslutande siat uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i inter­nationell trafik av ett luflfartskonsortium bil­dat av bolag från olika länder inklusive bolag med hemvist i denna stat, beskattas sådan er­sättning endasl i denna stat.


 


Artide 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.


Artikd 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse el­ler annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskatias i denna andra stat.


 


Artide 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television


Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hem­vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtals-


25


 


Prop. 1993/94:7


artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the- other Contracting State, may be taxed in that other State.

2.    Where income in respect of personal activ­ities exercised by an entertainer or a sports­man in his capacity as such accrues not lo the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwith­standing the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3.    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting Stale by an enter­tainer or a sportsman if the visit lo that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting Stale, or a political subdivision, or a local authority thereof. In such case, the income shall be taxable in accordance with the provisions of Articles 7, 14 or 15, as the case may be.


slutande slaten i egenskap av artist, såsom tea­ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi­sionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2.    1 fall då inkomst genom personlig verksam­het, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts­mannen själv ulan annan person, får denna in­komst, utan hinder av beslämmeiserna i artik­larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu­tande stal där artisten eller idrottsmannen ut­övar verksamheten.

3.    Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på inkomst som förvärvas på grund av verksamhei utövad i en avtalsslu­iande stal av en artist eller idrottsman om be­söket i denna stat uteslutande eller huvudsak­ligen finansierats genom allmänna medel av den andra avtalssluiande staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet. I så­dana fall skall inkomsten beskattas i enlighet med artiklarna 7, 14 eller 15.


 


Artide 18

Pensions, annuities and similar payments

1.    Pensions and other similar remuneration in respect of past private employment and annu­ities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Stale. However, if that Stale does not levy a substantial tax in respect of such pension, remuneration or annuities such pension, remuneration and annuity may be taxed in the Contracting State in which they arise.

2.    Notwithstanding the provisions of para­graph 1, pensions paid and other benefits, whether periodic or lump-sum compensation, granted under the social security legislation of a   Contracting  State   or  under  any  public


Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1.    Pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare privat tjänst och livränta som betalas till person med hemvist i en avtalsslu­tande stal, beskattas endasl i denna stat. Om emellertid skatteuttaget i denna stat på pensio­nen, ersättningen eller livräntan inte är bety­dande, får dock pensionen, ersättningen och livräntan beskattas i den avtalssluiande stat från vilken den härrör.

2.    Ulan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetald pension och andra förmåner, an-lingen de utbetalas periodiskt eller i form av engångsersättning, enligt socialförsäkrings­lagstiftningen eller annan i offentlig regi orga-


26


 


Prop. 1993/94:7


scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes or as compensation for services rendered in respect of public services may be taxed in that State.

3. The term "annuity" as used in this Arficle means a stated sum payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation lo make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (other than services rendered).


niserad ordning i en avtalsslutande stat för väl­färdsändamål eller på grund av tidigare offent­lig tjänst, beskattas i denna stat.

3. Med uttrycket "livränta" förstås i denna ar-' tikel ett fastställt belopp, som utbetalas perio­diskt på fastställda lider under en persons livs­lid eller under angiven eller fastställbar tidspe­riod och som utgår på grund av förpliktelse alt verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pen­ningar eller penningars värde (med undantag för utförda tjänster).


 


Artide 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political subdivision, or a local auth­ority, or a statutory body thereof, lo an individual in respect of dependent personal services rendered to that State, subdivision, authority or body shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if the services are rendered in that State and the individual: (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.


Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undanlag för pen­sion), som betalas av en avtalsslu­tande stat, en av dess politiska under­avdelningar eller lokala myndigheter eller dess offentligrätlsliga organ lill fysisk person på grund av arbete som uiförs i denna stats, politiska underav­delningars eller lokala myndigheters eller offentligrätlsliga organs tjänst, beskattas endasl i denna stat. b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat i vil­ken den fysiska personen har hemvist, om arbetet utförs i denna stat och per­sonen i fråga:

1)        är medborgare i denna stat, eller

2)        inte fick hemvist i denna stat ute­slutande för att utföra arbetet.


 


2. The provisions of Articles 15 and 16 and paragraph 1 of Artide 18 shall apply to remu­neration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried


2. Beslämmeiserna i artiklarna 15,16 och arti­kel 18 punkt 1 tillämpas på ersättning och pen­sion som betalas på grund av arbete som ut­förts i samband med rörelse som bedrivs av en


27


 


Prop. 1993/94:7


on by a Contracting State, or a political subdi­vision, or a local authority, or a statutory body thereof.


avtalssluiande stat, en av dess politiska under­avdelningar eller lokala myndigheter eller dess offentligrätlsliga organ.


 


Artide 20

Students

Payments which a student, or an apprentice or trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-menfioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.


Artikel 20

Studerande

Studerande, affärspraktikant eller lärling, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtals-slutande stat hade hemvist i den andra avtals-slutande staten och som vistas i den först­nämnda staten uteslutande för sin undervis­ning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppe­hälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.


 


Artide 21

Offshore activities

1.    The provisions of this Artide shall apply notwithstanding any other provisions of this Convention.

2.    A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

3.    The provisions of paragraph 2 shall not apply, where the activities are carried on for a period or periods not exceeding in the aggreg­ate 30 days in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragraph:


Artikd 21

Verksamhet utanför kusten

1.    Bestämmelserna i denna artikel tillämpas utan hinder av övriga bestämmelser i detta av­tal.

2.    Om inte annat framgår av punkterna 3 och 4 skall person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet utanför kusten i den andra avtalsslutande staten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havs­bottnen och dess underlag samt dessas natur­tillgångar, med avseende på sådan verksamhet anses bedriva rörelse i denna andra stat från fast driftställe eller stadigvarande anordning.

3.    Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tilläm­pas om verksamheten bedrivs under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte översti­ger 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Vid tillämpningen av denna punkt gäller dock följande.


28


 


Prop. 1993/94:7


a)         activities carried on by a person who is associated with another person shall be regarded as carried on by the other person if the activities in question are substantially the same as those carried on by the first-mentioned person;

b)        a person shall be deemed to be associ­ated with another person if one is controUed directly or indirectly by the other, or both are controUed directly or indirectly by a third person or third persons.


a)         I fall då verksamhet bedrivs av person som har intressegemenskap med an­nan person anses verksamheten bedri­vas av denna andra person om verk­samheten i fråga i allt väsentligt är densamma som den som bedrivs av den förstnämnda personen.

b)        En person skall anses ha intressege­menskap med en annan person om han direkt eller indirekt kontrolleras av denne eller om båda kontrolleras, direkt eller indirekt, av tredje person.


 


4.    Profits derived by a resident of a Contract­ing State from Ihe transportation of supplies or personnel to a location, or between localions, where activities in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or from the operation of tugboats and other vessels auxili­ary to such activities, shall be taxable only in the first-mentioned State.

5.    a)    Subject lo sub-paragraph b) of this pa-

ragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the ex­ploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural re­sources situated in the other Contrac­ting Stale may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-men­tioned State if the employment is car­ried on offshore for an employer who is not a resident of the other Stale and for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period.


4.    Vinst som förvärvas av person med hemvist i en avtalssluiande stat på grund av transport av utrustning eller personal till en plats eller mellan olika platser i en avtalssluiande stat där verksamhei bedrivs i samband med utforskan­det eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt dessas naturtillgångar, eller vinst på grund av drift av bogserbåtar eller andra hjälpfartyg i samband med sådan verk­samhet, beskallas endast i hemviststaten.

5.    a)     Om inte annal framgår av punkt b får

lön och liknande ersättning som per­son med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av anställning som har samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt dessas naturtill­gångar i den andra avtalsslutande sla­ten beskattas där, i den mån arbetet uiförs utanför kusten i denna andra stat. Sådan ersättning beskattas emel­lertid endast i den förstnämnda staten om arbetet utanför kusten uiförs för en arbetsgivare som inle har hemvist i den andra slaten och pågår under tid­rymd eller tidrymder som sammanlagt inle överstiger 30 dagar under en tolv­månadersperiod.

29


 


Prop. 1993/94:7


b) Salaries, wages and similar remunera­tion derived by a resident of a Con­tracting State in respect of an employ­ment exercised aboard a ship or air­craft engaged in the transportation of supphes or personnel lo a location, or between localions, where activities connected with the exploration or ex­ploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels ope­rated auxiliary to such activities, may be taxed in the Contracting State of which the employer is a resident.


b) Lön och liknande ersättning som för­värvas av person med hemvist i en av­talssluiande stat och som avser arbete som utförs ombord på skepp eller luft­fartyg för transport av utrustning, för­nödenhet och personal till plats eller mellan platser i en avtalssluiande stat där verksamhet bedrivs som har sam­band med utforskandet eller utnytt­jandet av havsbottnen och dess under­lag samt dessas naturfillgångar, eller arbete som utförs ombord på bogser­båtar eller andra hjälpfartyg i sam­band med sådan verksamhet, får be­skattas i den avtalssluiande stat där ar­betsgivaren har hemvist.


 


6. Gains derived by a resident of a Contract­ing State from the alienation of:


6. Vinst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av försäljning av


 


a)         exploration or exploitation rights; or

b)        property situated in the other Contracting State and used in connec­tion with the exploration or exploita­tion of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State; or

c)         shares deriving their value or the grea-ter part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together;

may be taxed in that other State.


a)         rättigheter alt utforska eller utnyttja, eller

b)        egendom som är belägen i den andra avtalssluiande staten och som an­vänds i samband med utforskandet el­ler utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt dessas naturtill­gångar i denna andra stat, eller

c)         aktier och andra andelar som erhållit sitt värde eller huvudsakliga värde från sådana rättigheter eller egen­dom, eller från sådana rättigheter och egendom tillsammans, får beskattas i denna andra stat.


 


In this paragraph the term "exploration or ex­ploitation rights" means rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural re-


1 denna punkt avses med "rälfigheter att ut­forska och utnyttja" rättigheter lill tillgångar som produceras vid utforskandet och utnytt­jandet av havsbottnen och dess underlag samt


30


 


Prop. 1993/94:7


sources in the other ContracUng Stale, inclu­ding rights to interesls in or to the benefit of such assets.


dessas naturtillgångar i den andra avtalsslu­iande staten, inklusive rättigheter till andelar i eller vinst av sådana tillgångar.


 


Artide 22 Other income

1. Items of income of a resident of a Contract­
ing State not dealt with in the foregoing
Articles of this Convention shall be taxable
only in that Stale. However, such items of
income, arising in the other Contracting Stale,
may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not
apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph 2
of Artide 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde­
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the income is paid is effect­
ively connected with such permanent estab­
lishment or fixed base. In such case the provi­
sions of Artide 7 or Artide 14, as the case may
be, shall apply.


Artikel 22

Annan inkomst

1.    Inkomst som person med hemvist i en av­talssluiande stat förvärvar och som inte be­handlas i föregående artiklar av della avtal, beskattas endast i denna stat. Inkomst som härrör från den andra avtalssluiande staten får emellertid även beskattas i denna andra sfat.

2.    Beslämmeiserna i punkt 1 tillämpas inle på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mollagaren av inkomsten har hemvist i en av­talssluiande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes­verksamhet i denna andra stat från där belä­gen stadigvarande anordning, samt den rättig­het eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord­ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.


 


Artide 23

Capital

1. Capital represented by immovable prop­erly referred to in paragraph 2 of Artide 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, or by shares in a company the assets of which consist mainly of such properly may be taxed in that other Stale.


Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat in­nehar och vilken är belägen i den andra avtals­slutande staten, eller förmögenhet bestående av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakli­gen utgörs av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.


31


 


Prop. 1993/94:7


2.    Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resid­ent of a Contracting State in the other Contracting Stale for the purpose of perform­ing independent personal services, may be taxed in that other Stale.

3.    Capital represented by ships and aircraft operated in intemational traffic by an enter­prise of a Contracting Stale, and by movable properly pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

4.    All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Stale.

5.    Notwithstanding the provisions of para­graph 4, capital consisting of shares of a company resident of a Contracting State owned by an individual who has been a resid­ent of that Stale and who has become a resid­ent of the other Contracting State, may be taxed in Ihe first-mentioned State at any time during the five years following the date on which the individual has ceased to be a resid­ent of the first-mentioned State.

6.    With respect to capital owned by an air transport consortium formed by companies from different countries, the provisions of paragraphs 3 and 4 shall apply only to such part of the capital as relätes to the participa­tion held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.


2.    Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalssluiande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för all utöva självständig yrkes­verksamhet, som person med hemvist i en av­talsslutande stat har i den andra avtalssluiande slaten, får beskattas i denna andra stat.

3.    Förmögenhet bestående av skepp och luft­fartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas en­dast i denna stat.

4.    Alla andra slag av förmögenhet, som per­son med hemvist i en avtalssluiande stal inne­har, beskattas endast i denna stal.

5.    Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får förmögenhet bestående av andelar i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat som inne­has av fysisk person som haft hemvist i denna stat och erhållit hemvist i den andra avtalsslu­iande staten, beskattas i den förstnämnda sta­ten under de första fem åren som följer efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

6. Beträffande förmögenhet som innehas av ett luflfartskonsortium bestående av bolag från olika länder, tillämpas bestämmelserna i punkterna 3 och 4 endast i fråga om sådan för­mögenhet som motsvarar den andel i konsor­tiet som innehas av bolag med hemvist i en av­talssluiande stat.


32


 


Prop. 1993/94:7


Artide 24

Elimination of double taxation

1. In Sweden double taxation shall be elimin­ated as follows:

a)        Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Lithu­ania and in accordance with the provi­sions of this Convention may be taxed in Lithuania, Sweden shall allow -subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as il may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Lithuanian lax paid in respect of such income.

b)        Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of Artide 19, shall be taxablel only in Lithuania, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, lake into account the income which shall be taxable only in Lithuania.

c)        Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a), dividends paid by a company which is a resident of Lithu­ania to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the divi­dends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless:

(i) the profils out of which the divi­dends are paid have been subjected lo the normal corpor­ate tax in Lithuania or an income tax comparable thereto, or


Artikel 24

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt­ning undvikas på följande sätt:

a)        Om person med hemvist i Sverige för­värvar inkomst som enligt litauisk lag­stiftning och i enlighet med bestäm­melserna i delta avtal får beskattas i Litauen, skall Sverige - med beak­tande av bestämmelserna i svensk lag­stiftning beträffande avräkning av ut­ländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan atl den allmänna princip som an­ges här ändras) - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett be­lopp motsvarande den litauiska skatt som erlagts på inkomsten.

b)        Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestäm­melserna i artikel 19 beskattas endast i Litauen, får Sverige - vid bestäm­mandet av svensk progressiv skatt -beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt a är utdelning från bolag med hemvist i Litauen till bolag med hem­vist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning en­ligt svensk lagstiftning om båda bola­gen hade varit svenska. Sådan skatte­befrielse medges dock endast om

I) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den nor­mala bolagsskatten i Litauen el­ler en inkomstskatt jämförlig därmed, eller


 


3 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 7


33


 


Prop. 1993/94:7


(ii) the dividends paid by the company which is a resident of Lithuania consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received, in the year or previous years, in respect of shares held by it in a company which is a resident of a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden.

d)   For the purposes of sub-paragraphs a)
and c), the terms "the Lithuanian tax
paid" and "the normal corporate tax
in Lithuania or an income tax compar­
able thereto" shall be deemed to
include Lithuanian income tax which
would have been paid but for any
time-limited exemption or reduction
of tax granled under incentive provi­
sions contained in Lithuanian laws
designed to promote economic devel­
opment to the extent that such tax that
would have been paid relätes to
profits other than profils from activ­
ities in the financial sector and that no
more than 25 per cent of such profits
consist of interest and gains from the
alienation of shares and bonds or
consist of profits derived from third
States.

e)   The provisions of sub-paragraph d)
shall apply only for the first ten years
of which this Convention is applic­
able. The competent authorities shall
consult each other in order to deter­
mine whether the provisions of sub­
paragraph d) shall be applicable after
that date.


2) utdelningen som betalas av bolag med hemvist i Litauen uteslu­tande eller nästan uteslutande består av utdelning som detta bo­lag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier som bolaget innehar i bolag med hemvist i tredje stat, vilken ut­delning skulle ha varit skattebe­friad i Sverige om de aktier för vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

d)   Vid tillämpningen av punkterna a och
c anses uttrycken "den litauiska skatt
som erlagts" och "den normala bo­
lagsskatten i Litauen eller en inkomst­
skatt jämförlig därmed" innefatta li­
tauisk inkomstskall som skulle ha er­
lagls, men som på grund av tidsbe­
gränsade bestämmelser i litauisk lag­
stiftning avsedd att främja ekonomisk
utveckling inte erlagls eller erlagts
med lägre belopp. Det angivna gäller
dock endast för det fall skattebefrielse
medgivits eller lägre skatt erlagts i
fråga om andra inkomster än sådana
som härrör från den finansiella sek­
torn samt att inte mer än 25 procent av
inkomsterna härrör från ränteintäkter
eller realisationsvinster vid försäljning
av aktier, andra andelar eller obliga­
tioner eller består av inkomster er­
hållna från tredje stat.

e)   Beslämmeiserna i punkt d gäller en­
dasl i fråga om de tio första åren under
vilka detta avlal tillämpas. De behö­
riga myndigheterna skall överlägga
med varandra för att avgöra om dessa
bestämmelser skall tillämpas efter
denna lidpunkt.


34


 


Prop. 1993/94:7


f) Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Lithuania, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital lax paid in Lithu­ania. Such deduction shall not, however, exceed that part of the capital tax as computed before the deduction is given, which is attribut­able lo Ihe capital which may be taxed in Lithuania.


f) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Litauen, skall Sverige från skatten på denna persons förmögen­het avräkna elt belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Litauen. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Li­tauen.


 


2. In Lithuania double taxation shall be elim­inated as follows:

a)    Where a resident of Lithuania derives income   or  owns  capital   which   in accordance with this Convention, may be taxed in Sweden, unless a more favourable treatment is provided in ils domestic law, Lithuania shall allow: (i)    as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal lo the income lax paid thereon in Sweden; (ii)   as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid thereon in Sweden.


2. Beträffande Litauen skall dubbelbeskatt­ning undvikas på följande sätl:

a) Om person med hemvist i Litauen för­värvar inkomst eller innehar förmö­genhet som enligt della avtal får be­skattas i Sverige skall Litauen, såvida inte förmånligare behandling ges en­ligt intern lagstiftning,

1)        från den litauiska skatten på in­komsten avräkna ett belopp mot­svarande den inkomstskatt som erlagts i Sverige för inkomsten;

2)        från den litauiska skatten på för­mögenheten avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhets­skatt som erlagts i Sverige för förmögenheten.


 


Such deduction in either case shall not, how­ever, exceed that part of the income or capital tax in Lithuania as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Sweden.

b) For the purpose of sub-paragraph a), where a company that is a resident of Lithuania receives a dividend from a


Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i nå­gotdera fall överstiga den del av inkomst- eller förmögenhetsskatten i Litauen, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas i Sverige.

b) Vid tillämpningen av punkt a gäller följande. När bolag med hemvist i Li­tauen  mottar  utdelning från  bolag


35


 


Prop. 1993/94:7


c)


company that is a resident of Sweden in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights, the tax paid in Sweden shall include not only the lax paid on the dividend but also the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid. For the purposes of sub-paragraphs 1 f) and 2 a) the terms "the capital lax paid in Lithuania" and "the capital tax paid in Sweden" shall not include any capital lax paid therein that is covered by paragraph 5 of Artide 23.


c)


med hemvist i Sverige i vilket det äger minst 10 procent av de aktier som har full rösträtt, skall den skatt som er­lagts i Sverige inkludera inte endasl den skatt som erlagts på utdelningen utan också den skatt som erlagts på bolagels bakomliggande vinst av vil­ken utdelningen betalas. Vid tillämpningen av punkterna 1 f och 2 a skall uttrycken "den förmö­genhetsskatt som erlagls i Litauen" och "den förmögenhetsskatt som er­lagts i Sverige" inte innefatta förmö­genhetsskall som tas ut med slöd av bestämmelserna i artikel 23 punkt 5.


 


Artide 25

Non-discrirnination

1.    Naiionals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting Stale lo any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements lo which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Artide 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2.    Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State lo any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with respect lo residence, are or may be subjected.


Artikel 25

Förbud mot diskriminering

1.    Medborgare i en avtalssluiande stat skall inle i den andra avtalsslutande staten bli före­mål för beskattning eller därmed samman­hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sam­manhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden, särskilt med hänsyn till hemvist, är eller kan bli under­kastad. Utan hinder av bestämmelserna i arti­kel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslu­tande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2.    Statslös person med hemvist i en avtalsslu­tande stal skall inte i någondera avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medbor­gare i slaten i fråga under samma förhållan­den, särskilt med hänsyn till hemvist, är eller kan bli underkastad.


36


 


Prop. 1993/94:7


3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Stale than Ihe taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be conslrued as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allow­ances, reliefs and reductions for laxafion purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own resid­ents.

4.    Except where the provisions of paragraph 1 of Artide 9, paragraph 7 of Artide 11, or para­graph 6 of Artide 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enter­prise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debls of an enterprise of a Contracting State to a resid­ent of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted lo a resident of the first-mentioned State.

5.    Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controUed, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enter­prises of the first-mentioned State are or may be subjected.


3.    Beskattningen av fast driftställe, som före­tag i en avtalssluiande stat har i den andra av­talsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stal, som bedriver verksamhei av samma slag. Denna bestäm­melse anses inte medföra skyldighet för en av­talssluiande stat att medge person med hem­vist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mol familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

4.    Ulom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslu­tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant förelag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda slaten. På samma sält är skuld som företag i en avtals­slutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be­stämmandel av sådant företags beskattnings­bara förmögenhet på samma villkor som skuld lill person med hemvist i den förstnämnda sta­ten.

5.    Företag i en avtalsslutande stal, vars kapi­tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di­rekt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den aridra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhäng­ande krav som är av annat slag eller mer tyng­ande än den beskattning och därmed samman­hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda slaten är eller kan bli under­kastat.


37


 


Prop. 1993/94:7


6. The provisions of this Artide shall, notwithstanding the provisions of Artide 2, apply to taxes of every kind and description.


6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande arti­kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.


 


Artide 26

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accor­dance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domesfic law of those States, present his case to Ihe competent authority of Ihe Con­tracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Artide 25, lo that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the ac­tion resulting in laxafion not in accordance with the provisions of the Convention.

2.    The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able lo arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agree­ment with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accord­ance with the Convenfion. In the event the competent authorities reach an agreement, refund or credit of taxes shall be allowed by the Contracting States in accordance with such agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any lime limits in the domestic law of the Contracting States.

3.    The competent authorities of the Contract­ing States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application


Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.    Om en person anser all en avtalssluiande stal eller båda avtalssluiande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer all medföra beskattning som strider mol be­stämmelserna i detla avlal kan han, ulan alt delta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behö­riga myndigheten i den avtalssluiande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämp­ning av arlikei 25 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall fram­läggas inom tre år från den lidpunkt då perso­nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi­vit upphov fill beskattning som strider mot be­stämmelserna i avtalet.

2.    Om den behöriga myndigheten finner in­vändningen grundad men inte själv kan få fill stånd en tillfredsställande lösning, skall myn­digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndig­heten i den andra avtalsslutande slaten i syfte atl undvika beskattning som strider mot avta­let. Om överenskommelse träffas mellan de behöriga myndigheterna skall återbetalning eller kreditering av skatt medges i enlighet med denna överenskommelse. Överenskom­melse som träffals skall genomföras utan hin­der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.    De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­tande staterna skall genom ömsesidig överens­kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi­velsmål som uppkommer i fråga om tolk-


38


 


Prop. 1993/94:7


of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorifies of the Contract­ing States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agree­ment in Ihe sense of Ihe preceding paragraphs. When il seems advisable in order lo reach agreement lo have an oral exchange of opin­ions, such exchange may take place through a Commission consisfing of representatives of the competent authorifies of the Contracting States.


ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe­skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­tande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskom­melse i de fall som angivits i föregående punk­ter. Om muntliga överläggningar anses under­lätta en överenskommelse, kan sådana över­läggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myn­digheterna i de avtalssluiande staterna.


 


Artide 27

Exchange of information

1.    The competent authorities of the Contract­ing States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracfing States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary lo the Convention. The exchange of informalion is not restricted by Artide 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtalned under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by Ihe Convention. Such persons or authorities shall use the informa­lion only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2.    In no case shall the provisions of paragraph 1 be conslrued so as to impose on a Contract­ing Stale the obligation:


Artikel 27

Utbyte av upplysningar

1.    De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­iande staterna skall utbyta sådana upplys­ningar som är nödvändiga för att fillämpa be­stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­tande staternas interna lagstiftning beträf­fande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inle strider mot avtalet. Utbytet av upplys­ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­ningar som en avtalssluiande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma säll som upplysningar som erhållits enligl den in­terna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri in­begripet domstolar och administrativa myn­digheter) som fastställer, uppbär eller indriver eller handlägger åtal eller besvär i fråga om skatter som omfattas av avtalet. Dessa perso­ner eller myndigheter skall använda upplys­ningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rätte­gångar eller i domstolsavgöranden.

2.    Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med­föra skyldighet för en avtalssluiande stat alt


39


 


Prop. 1993/94:7


a)        to carry oul administrative measures al variance with the laws and adminis­trative practice of that or of the other Contracting State;

b)        to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c)        to supply information which would disclose any trade, business, indus­trial, commercial or professional secret or trade process, or informa­tion, the disdosure of which would be contrary to public policy (ordre public).


a)         vidla förvaltningsåtgärder som avvi­ker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalssluiande stat eller i den andra avtalssluiande staten,

b)        lämna upplysningar som inte är till­gängliga enligt lagstiftning eller sed­vanlig administrativ praxis i denna av­talsslutande stat eller i den andra av­talssluiande slaten,

c)         lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels-eller yrkeshemlighet eller i närings­verksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mol allmänna hänsyn (ordre public).


 


Artide 28

Assistance in collection

1.    The Contracting States underlake to lend assistance to each other in the collection of the taxes owed by a taxpayer lo the extent that the amount thereof has been finally determined according lo the laws of the Contracting State making the request for assistance.

2.    In the case of a request by a Contracting State for the collection of taxes which has been accepted for collection by the other Contract­ing State, such taxes shall be collected by that other State in accordance with the laws applic­able to the collection of ils own taxes and as if the taxes to be so collected were its own taxes.

3.    Any request for collection by a Contracting State shall be accompanied by such certificate as is required by the laws of that Stale to estab­lish that the taxes owed by the taxpayer have been finally determined.

4.    Where the tax claim of a Contracting State has not been finally determined by reason of it


Artikel 28

Bistånd med indrivning

1.    De avtalssluiande staterna förbinder sig att lämna varandra bistånd med indrivning av en skattskyldigs skatteskulder i den mån beloppet har slutligen fastställts enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat som gör framställ­ningen.

2.    Efter framställning av en avtalsslutande stat om indrivning av skatter vilka godkänts för indrivning av den andra avtalsslutande sta­ten, skall sådana skatter drivas in av den andra staten i enlighet med lagstiftning som är till-lämplig på indrivning av dess egna skatter.

3.    Framställning om indrivning av en avtals-slutande stat skall åtföljas av sådant bevis som krävs enligt lagstiftningen i den staten för att styrka att den skattskyldiges skatteskuld slutli­gen har fastställts.

4.    Om etl skattekrav från en avtalsslutande stat inte slutligen har fastställts på grund av


40


 


Prop. 1993/94:7


being subject to appeal or other proceedings, that Stale may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures for conservancy on its behalf as are available lo the other Stale under the laws of that other State. If such request is accepted by the other State, such interim measures shall be taken by that other Stale as if the taxes owed to the first-mentioned Stale were Ihe own taxes of that other Stale.

5.    A request under paragraphs 3 or 4 shall only be made by a Contracting Stale to the extent that sufficient properly of the taxpayer owing the taxes is not available in that State for recovery of the taxes owed.

6.    The Contracting Stale in which tax is recov-ered in accordance with the provisions of this Artide shall forthwith remit to the Contract­ing State on behalf of which the tax was collected the amount so recovered less, where appropriate, Ihe amount of extraordinary costs referred to in sub-paragraph b) of para­graph 7.

7.    It is understood that unless otherwise agreed by the competent authorities of both Contracting States,

 

a)        ordinary costs incurred by a Contract­ing State in providing assistance shall be borne by that State,

b)        extraordinary costs incurred by a Contracting State in providing assist­ance shall be borne by the other State and shall be payable regardless of the amount collected on its behalf by that other Stale.


överklagande eller annal förfarande får den slaten för att skydda sina intressen begära atl den andra avtalsslutande staten vidtar sådana interimistiska säkringsåtgärder som är till­gängliga i den andra slaten enligt dess egen lagstiftning. Om en sådan framstäUan god­känns av den andra staten, skall sådana interi­mistiska åtgärder vidtas av den andra staten som om skatteskulden till den förstnämnda staten avsåg dess egna skatter.

5.    En framstäUan enhgt punkt 3 eller 4 skall bara göras av en avtalsslutande stat i den mån den skattskyldige som har skatteskulden inte har tillräckligt med tillgångar i den staten för indrivning av skatteskulden.

6.    Den avtalsslutande stat i vilken skatt drivs in enligt bestämmelserna i denna artikel skall skyndsamt överföra indriven skatt till den av­talsslutande stat för vars räkning indrivning skett med avräkning för, i förekommande fall, sådana extraordinära kostnader som anges i punkt 7 b.

7.    Om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande slaterna kommer överens om annat skall,

 

a)        normala kostnader som en avtalsslu­tande stat åsamkas vid lämnande av bistånd bäras av denna stat,

b)        extraordinära kostnader som en av­talsslutande stat åsamkas vid läm­nande av bistånd bäras av den andra staten oavsett indrivet belopp.


 


As soon as a Contracting Stale anticipates that extraordinary costs may be incurred, it shall so


Så snart en avtalssluiande stat har anledning anta att extraordinära kostnader kommer att


41


 


Prop. 1993/94:7


advise Ihe other Contracting State and indic­ate the estimated amount of such costs.

8. In this Artide, the term "taxes" means the taxes to which the Convention applies and includes any interest and penalties relating thereto.


uppstå skall den andra avtalsslutande staten underrättas om detta samt upplysas om den beräknade storleken av sådana kostnader.

8. I denna artikel betyder uttrycket "skatter" skatter som omfattas av detta avtal inklusive ränta och straffavgifter hänförliga till sådana skatter.


 


Artide 29

Exduded companies

Notwithstanding any other provision of this Convention, where

a)           a company that is a resident of a Con­
tracting State derives its income
primarily from other States

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co­ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b)           except for Ihe application of Ihe
method of elimination of double taxa­
tion normally applied by that State,
such income would bear a significantly
lower tax under the laws of that State
than income from similar activities
carried out within that State or from
being the headquarters, co-ordination


Artikel 29

Undantagna bolag

Utan hinder av övriga bestämmelser i delta av­lal skall, med undanlag av fall då tillämpning sker av den metod för alt undvika dubbelbe­skattning som normall tillämpas av hemvist-staten, artikel 24 punkt 1 d och övriga bestäm­melser i detla avtal som medger undanlag från eller reduktion av skatt inte tillämpas på in­komst som bolag med hemvist i en avtalsslu­iande stat förvärvar och inte heller på utdel­ning som betalas av sådant bolag när,

a)          bolaget förvärvar sina inkomster hu­
vudsakligen från andra stater

1)        från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller för­säkringsverksamhet eller

2)        genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en lik­nande enhet som tillhandahåller administrafiva eller andra tjäns­ter lill en grupp av bolag som be­driver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

b)          sådan inkomst beskattas påtagligt
lägre enligt den statens lagstiftning än
inkomst av liknande verksamhet som
bedrivs inom denna stat eller inkomst
från verksamhei som huvudkontor,
coordination centre eller en liknande
enhet som tillhandahåller administra­
tiva eller andra tjänster till en grupp


42


 


Prop. 1993/94:7


centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,


av bolag som bedriver rörelse i denna stat.


sub-paragraph 1 d) of Artide 24 and any other provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the divi­dends paid by such company.


Artide 30

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomafic missions or consular posts under the general rules of intemational law or under the provi­sions of special agreements.


Artikd 30

Medlem av diplomatisk beskickning eller av konsulat

Beslämmeiserna i detla avlal berör inte de pri­vilegier vid beskattningen som enligt folkrät­tens allmänna regler eller bestämmelser i sär­skilda överenskommelser tillkommer medlem av diplomatisk beskickning eller av konsulat.


 


Artide 31

Entry into force

1.    The Governments of the Contracting States shall nofify each other that the constitu­tional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2.    The Convention shall enter into force thirfy days after the date of the låter of the notifica­tions referred to in paragraph 1 and its provi­sions shall have effect in both Contracting States:

 

a)         in respect of taxes withheld al source, on income derived on or after 1 Janu­ary in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

b)        in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes charge-


Artikd 31

Ikraftträdande

1.    Regeringarna i de avtalssluiande staterna skall underrätta varandra när de konstitutio­nella åtgärder som krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits.

2.    Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser enligt punkt 1 tas emot och avtalets bestämmelser tillämpas i båda avtalsslutande staterna:

 

a)        beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den I januari det kalen­derår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

b)        beträffande övriga skatter på inkomst och skatter på förmögenhet, på skat-


43


 


Prop. 1993/94:7


able for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.


ler som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket avtalet träder i kraft eller se­nare.


 


Artide 32

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Conven­tion, through diplomafic channels, by giving notice of termination in writing at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effeci in both Contracting States:

a)         in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 Janu­ary in the calendar year next following the year in which the notice is given;

b)        in respect of other taxes on income, and taxes on capital, for taxes charge­able for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Conven­tion.

Done in duplicate at Washington D.C. this twentyseventh day of September 1993, in the Swedish, Lithuanian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the Eng­lish text shall prevail.


Artikel 32

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tilljdess att det sägs upp av en avtalsslutande stal. Vardera avtals-slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift­ligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av varje kalenderår. I händelse av sådan uppsäg­ning upphör avtalet alt gälla i båda avtalsslu­iande staterna

a)         beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari del kalen­derår som följer närmast efler del år under vilket underrättelsen lämnas el­ler senare;

b)        beträffande övriga skatter på in­komst, och skatter på förmögenhet, på skatter som påförs för beskatt­ningsår som börjar den I januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas ellersenare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där­till vederbörligen bemyndigade, undertecknat detla avlal.

Som skedde i Washington D.C. den 27 sep­lember 1993, i två exemplar på svenska, li­tauiska och engelska språken. Alla tre tex­terna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.


 


For the Government of the Kingdom of Sweden

Anne Wibble


For the Government of the Republic of Lithuania

Eduardas Vilkelis


För Konungariket Sveriges regering

Anne Wibble


För Republiken Litauens regering

Eduardas Vilkelis


44


 


Prop. 1993/94:7


PROTOCOL

Al Ihe signing today of the Convenfion between the Kingdom of Sweden and the Republic of Lithuania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (hereinafter referred to as "the Convention"), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

1. With reference to the provisions of the
Convention

Where the term "statutory body" appears, it is understood that this term means any legal entity of a public character created by the laws of a Contracting Stale in which no person other than Ihe State itself, a political subdivi­sion or a local authority thereof, has an inter­est.

2. With reference to Artide 7, paragraph 3

It is understood that expenses to be allowed as deductions by a Contracting State include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

3. With reference to Artide 8

It is understood that "profits of an enter­prise of a Contracting State from the operation of ships in intemational traffic" shall be inter­preted according to paragraphs 7 to 14 of the Commentary on Artide 8 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (1992) and does not, in any event, include the profits from the operation or ownership of docks, warehouses, terminal facilities, steved-oring equipment or other similar property located on land, except where these profits are directly related to the operation, by the enter­prise, of such ships.


PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet denna dag mellan Konungariket Sverige och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på in­komst och på förmögenhet (nedan benämnt "avtalet"), har undertecknade kommit över­ens om att följande bestämmelser skall utgöra en del av avtalet.

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet

När uttrycket "offentligrättsligt organ" före­kommer betyder delta varje juridisk enhet av offentlig karaktär bildad enligt lagstiftningen i en avtalssluiande stat och i vilken inte någon annan än staten själv, politisk underavdelning eller lokal myndighet har något inflytande.

2. Till artikel 7 punkt 3

Avdragsgilla utgifter innefattar endast utgif­ter som är avdragsgilla i enlighet med intern lagstiftning i en avtalsslutande stat.

3. Till artikel 8

"Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp i internationell trafik" skall tolkas i enlighet med punkterna 7-14 i kommentaren till arti­kel 8 i OECD:s modell för dubbelbeskatt­ningsavtal beträffande inkomst och förmögen­het (1992). Uttrycket innefattar inte i något fall inkomst från verksamhet som avser ägande av hamnar, lagerlokaler, terminal­anordningar, lastnings- eller lossningsutrust­ning eller annan liknande egendom på land, med undantag för de fall då inkomsten är di­rekt hänförlig lill företagets användning av så­dana skepp.


45


 


Prop. 1993/94:7


4. With reference to Artide 11. paragraph 3

d)

It is understood that a person is related to another person where one person, alone or together with one or more related persons, has, directly or indirectly, an interest of more than 50 per cent in the other person, or where one or more persons, alone or together with one or more related persons, have, directly or indirectly, an interest of more than 50 per cent in the two persons.

5.      With reference lo Artide 12, paragraph 2
Il is understood that the term "royalties"

shall be deemed not to include payments for the use of drilling rigs, or similar purpose equipment, used for the exploration for or the extraction of hydrocarbons.

6.      With reference to Artide 12, paragraph 3
Il is agreed that the income from leasing of

industrial, commercial or scientific equipment shall be induded in the term "royalties" as defined in Artide 12, paragraph 3.

7.      With reference to Artide 15, paragraph 2
The provisions of Artide 15, paragraph 2,

shall not apply lo an employee who is hired out. For the purposes of the preceding sentence, an employee who is a resident of a Contracting State shall be deemed to be hired out if he is placed at another person's disposal by a person (the hirer-out) to carry out work in the business of such other person (the prin­cipal) in the other Contracting State, provided that the principal is a resident of, or has a permanent establishment in, that other Slale, and that the hirer-out neither has any responsibility nor bears any risk in respect of the result of the work.

In determining whether an employee shall be deemed to be hired out, a comprehenslve review shall be carried out, with particular reference to whether:


4. Till artikel 11 punkt 3 d

En person anses som närslående till en an­nan person när han ensam eller tillsammans med en eller flera närslående personer direkt eller indirekt har ett inflytande överstigande 50 procent i den andra personen, eller när en eller flera personer, ensamma eller tillsam­mans med en eller flera närstående personer direkt eller indirekt har ett inflytande på mer än 50 procent i båda dessa två personer.

5. Till artikel 12 punkt 2

Uttrycket "royalty" innefattar inte betal­ningar för nyttjandet av borrplaltform eller liknande anläggning som används för utfors­kande eller utnyttjande av kolväteförekoms­ter.

6. Till arfikel 12 punkt 3

Leasing av industriell, kommersiell eller ve­tenskaplig utrustning skall innefattas i ut­trycket royalty.

7.      Till artikel 15 punkt 2
Bestämmelserna i artikel 15 punkt 2 skall

inte tillämpas på en anställd som är uthyrd. Vid tillämpningen av föregående mening an­ses en anställd med hemvist i en avtalsslutande stat som uthyrd när han av någon (uthyrare) ställs till förfogande för att utföra arbete i an­nans (uppdragsgivare) verksamhet i den andra avtalsslutande staten, förutsatt att uppdragsgi­varen har hemvist eller fast driftställe i denna andra stat och alt uthyraren inte har ansvar för och inle heller står risken för arbetsresultatet.

Vid avgörandet av frågan om en arbetsta­gare skall anses uthyrd, skall göras en samlad bedömning varvid särskilt beaktas om:


46


 


Prop. 1993/94:7


a)         the overall supervision of the work     a) rests with the principal;

b)        the work is carried out in a place of    b) work which is at Ihe disposal of the principal   and   for   which   he   has responsibility;

c)         the remuneration to the hirer-out is   c) computed according to the time spenl

or with reference to any other rela­tionship between the remuneration and the wages received by the employee;

d)                                                          the   main   part   of   the   tools   and     d)
materials are supplied by the prin­
cipal; and

e)                                                          the hirer-out does not decide unilater-    e)
ally on the number of employees or

their qualifications.


den    övergripande    arbetsledningen åvilar uppdragsgivaren, arbetet utförs på en arbetsplats som disponeras av  uppdragsgivaren  och för vilken han har ansvar,

ersättningen till uthyraren beräknas efter den tid som gått åt eller med led­ning av annal samband mellan ersätt­ningen och den lön arbetstagaren får.

största delen av arbetsredskap och material ställs till förfogande av upp­dragsgivaren, och

uthyraren inte ensidigt bestämmer an­talet arbetstagare och de kvalifikatio­ner dessa skall ha.


 


In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Washington D.C. this twentyseventh day of Septemberl993, in the Swedish, Lithuanian and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the Eng­lish text shall prevail.

For the Government    For the Government
of the Kingdom
      of the Republic

of Sweden             of Lithuania


Till bekräftelse härav har undertecknade, där­till vederbörligen bemyndigade, undertecknat detla protokoll.

Som skedde i Washington D.C. den 27 sep­tember 1993, i två exemplar på svenska, li­tauiska och engelska språken. Alla tre tex­terna äger lika vitsord. För den händelse alt tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

För Republiken Litauens regering

För Konungariket Sveriges regering


 


Anne Wibble


Eduardas Vilkelb


Anne Wibble


Eduardas Vilkelb


47


 


Finansdepartementet                                     Prop. 1993/94:7

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester­berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

1    Inledning

Litauen är störst av de tre baltiska republikerna, både befolkningsmässigt och till ytan. Folkmängden uppgår till cirka 3,7 miljoner. 1 mars 1990 förkla­rade sig Litauen självständigt. Till skillnad från i Estland och Lettland hand­lade det om en självständighetsförklaring utan övergångsperiod. I augusti 1991 öppnade som första västland Sverige en ambassad i Vilnius.

Gemensamt för de baltiska staterna är deras nära ekonomiska länkar till Ryssland och övriga OSS-stater. Genom ett utbyggt transportnät med vägar, järnvägar och isfria hamnar har de sedan länge haft en väsentlig betydelse för sovjetisk handel. De baltiska staterna har ett utvecklat jordbruk, livsme­delsindustri, skogs- och träindustri, textil- och konfektionsindustri, kemisk industri, verkstadsindustri samt elektronisk industri. Litauen har ingen egentlig tung industri, utan har specialiserat sig pä lättare tillverkningsindu­stri med produktion av finmekanik, precisionsinstrument, TV-apparater, kylskåp, räknemaskiner etc. Skogs- och pappersindustrin, byggnadsmate­rialindustrin och texfilindustrin har gamla tradifioner i Litauen. Landet har också en betydande livsmedelsindustri. Export sker främst till Sovjetunio­nens efterföljarstater. Viktiga exportvaror för Litauen är livsmedel, finme­kanik, elektronik och textilier. Viktiga importvaror är olja, gas, metaller, maskiner och djurfoder. Under hösten 1992 sjönk produktionen i Litauen drastiskt, bl.a. som en följd av att handeln med OSS-staterna föll kraftigt.

Liksom övriga baltiska stater besväras Litauen av en hög inflation. Tren­den är dock sjunkande och i januari månad i år stannade inflafionen på 9 %. Under 1993 finns prognoser på månadssiffror strax under 10 %. Litauen blev sist av de baltiska staterna med egen valuta. 1 juni 1993 introducerades litas i landet.

Svenska bolag har successivt börjat bli verksamma i de baltiska staterna.
ABB och Electrolux är verksamma i alla de baltiska staterna. AGA har bo­
lag i alla staterna, men har kommit längst med sin verksamhet i Estland. Ho­
tellverksamhet med svenska intressen har inletts i Lettland. Televerkets dol-
    48


 


terbolag Swedish Telecom International har tillsammans med de finska och     Prop. 1993/94:7 estniska televerken påbörjat moderniseringen av det estniska telenätet. Pripps är verksamt i Estland och Lettland.

Gemensamma förhandlingar mellan de nordiska och de baltiska staterna inleddes i juni 1992 och avslutades genom att utkast till avtal paraferades den 14 januari i år i Köpenhamn. Förhandlingarna hölls på multilateral nivå, men avtalen är bilaterala. Avtalen med de baltiska staterna är i stora delar likaly­dande. Avtalet med Litauen innehåller dock bestämmelser som avser att re­glera verksamhet utanför kusten (art. 21).

Det paraferade utkastet, som är upprättat på engelska, har översatts till svenska och remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstanserna har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser närmare förklaras i propositionen. Avtalet undertecknades den 27 septem­ber 1993. Litauen har undertecknat dubbelbeskattningsavtalen också med Finland och Norge. Förhandlingar om ingående av avtal pågår bl.a. med Ne­derländerna och Storbritannien.

Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen har upprättats inom Finansdepartementet.

2   Lagen om dubbelbeskattningsavtal

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-5, dels av en bilaga som innehål­ler avtalets engelska text och en svensk översättning.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 §).
Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan
skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på gmnd
av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattela­
gen (1928:370), KL, lagen (1947:576) om stadig inkomstskatt, SIL, etc. före­
skrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. En sådan beskatt­
ning kan endast ske om den ej strider mot gjorda åtaganden i avtalet. 13 § i
förslaget föreskrivs att då en här bosall person uppbär inkomst som enligt
avtalet beskattas endast i Litauen skall sådan inkomst inte tas med vid taxe­
ringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige har
genom progressionsregeln i art. 24 (metodartikeln) punkt 1 b i där angivet
fall rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår
emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressions­
uppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera,
bl.a. en minskning av arbetsbördan för skattemyndigheterna och en förenk­
ling av regelsystemet samt att det bortfall av skatt som blir följden av ett
avstående från progressionsuppräkning är helt försumbar från statsfinansiell
synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående frän progressionsuppräkning
även i förhållande till Litauen. I förslaget till lag föreskrivs också att begräns­
ningen i art. 24 punkt 1 d inte skall gälla beträffande inkomster erhållna frän
tredje stat. Skälet till detta är att denna bestämmelse tillsammans med art.
29 är avsedd att förhindra alt avtalsförmåner ges till s.k. offshoreverksam­
het, inte att förhindra att verksamhet som verkligen är gynnsam för såväl
svensk som litauisk industri får sådana förmåner. Exempelvis förutses att
   49

4 Riksdagen 1993194. 1 saml. Nr 7


 


portalhandel eller s.k. "gateway enlerprising" kommer att vara viktig för de Prop. 1993/94:7 baltiska staternas ekonomier i framtiden. Sådan verksamhet kan bl.a. inne­bära att svenska bolag överlåter del av produktionen till litauiska bolag vilka i sin tur - genom Litauens ekonomiska och geografiska närhet till Ryssland och övriga OSS-stater - exporterar varor till dessa stater. Inkomst från sådan verksamhet är inte avsedd att undantas från den "matching credit" eller "matching exempt" som kan komma i fråga med stöd av art. 24 punkt 1 d. Den verksamhet som denna bestämmelse och art. 29 avser att utesluta från avtalets förmäner återkommer jag till i det följande (4.5.3).

Del avtal som finns med f.d. Sovjetunionen (prop. 1981/82:108, SFS 1982:708 resp. 1982:1227) torde bl.a. med hänsyn till Regeringsrättens be­dömning i rättsfallet RÅ83 1:87 på svensk sida tillämpas i förhållande till de baltiska staterna tills nya avtal är i kraft. Lagförslaget (5 §) innehåller en be­stämmelse om att vissa författningar, bl.a. lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, inle längre skall tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen.

Enligt art. 31 träder avtalet i kraft trettio dagar efter det att de avtalsslu­tande staterna underrättat varandra att de åtgärder vidtagits som enligt re­spektive stals lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Det är således inte möjligt alt nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. 1 förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3    Översiktligt om skattesystemet i Litauen

Lagstiftningsåtgärder är en central del av omvandlingen till en modern marknadsekonomi. Sedan 1991 har ett anlal vikliga lagar antagils. Således har lagar om t.ex. privat äganderätt, monopolbegränsning, konkurs samt om samriskföretag antagits. Förfarande återstår dock myckel arbete för att åstadkomma en mer detaljerad lagstiftning.

En kraftig modernisering pågår också av Litauens och övriga baltiska sta­ters skattesystem. Skattesystemen i de tre slaterna är inte enhetliga, men de bygger alla främst pä en inkomstskatt, mervärdeskatt och på arbetsgivarav­gifter. På grund av att Litauens skattesystem är under genomgripande ut­veckling är det för närvarande endast möjligt att ge en mycket översiktlig presentation av landets skattesystem.

Juridiska personer som är hemmahörande i Litauen är skattskyldiga där
för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Skatten beräknas på nettoin­
komsten. Skattesatsen uppgär för närvarande till 35 %. I vissa sektorer, bl.a.
jordbruk och transport, uppgår skattesatsen endast till 10%. Vidare finns
särskilda regler som medger lättnader i beskattningen av smä företag. Mer­
värdeskatten uppgår till 15, 18 resp. 25 %. En lägre skattesats, 10 %, är till­
lämplig beträffande vissa importvaror. Arbetsgivaravgifterna uppgår till
30%. Även anställda har att eriägga en avgift pä 1 %. För närvarande utgär
inte källskatt på utdelning, ränta eller royalty som betalas till någon hemma­
hörande i annan stat.
                                                                        50


 


Bolag med utländskt ägande som startar verksamhet i Litauen före 31 de- Prop. 1993/94:7 cember 1993 kan få inkomstskatten reducerad med 70 % under en period av fem år. Den efterföljande treårsperioden kan en skattereduktion medges med 50%. Bolag som startar verksamhet under perioden 1 januari 1994-31 december 1995 kan medges skatteredukfion med 50 % under en sexårspe-riod. Pä lokal nivå kan beslutas om undantag och lättnader i bolagsbeskatt­ningen under fastställda perioder. Inkomstskatten för fysiska personer utgår i det lägsta skiktet med 18 % och i det högsta skiktet med 33 % (ordinarie löneinkomst) resp. 35 % (extrainkomster).

4   Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

4.1    Bakgrund

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som OECD rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Tax Convention on Income and on Capital", 1992). Utformningen har också på­verkats av alt Litauen i industriellt hänseende är mindre utvecklat än Sve­rige. Vissa bestämmelser har därför utformais i enlighet med de rekommen­dationer som Förenta Nationerna (FN) utfärdat för förhandlingar mellan ut­vecklade länder och utvecklingsländer ("United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries", 1980). Sverige har också godtagit regler i avtalet om s.k. matching credit och matching exempt (art. 24 punkt 1 d). Delta betyder att Sverige i vissa fall godtar avräkning för fiktiv skatt respektive medger skattefrihet för mottagen utdelning trots alt de normala kraven för skattefrihet i sådant fall inte har uppfyllts.

4.2    Avtalets tillämpningsområde

Art. 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Endast person som avtalet
är tillämpligt på är berättigad till de skattelättnader som föreskrivs i avtalet.
I enlighet med denna artikel, som överensstämmer med motsvarande artikel
i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas pä personer som har hemvist
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande slaterna. För alt avtalet
skall vara tillämpligt krävs dels atl fräga är om sådan person som avses i art.
3 punkt 1 c eller d, dels atl denna person i enlighet med bestämmelserna i
art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalssluiande stat, dvs. enligt den interna
lagstiftningen i en avtalsslutande stal är oinskränkt skattskyidig där på grund
av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande om­
ständighet. Uttrycket "domicil" har Sverige och Finland numera infört när
avtalen översätts för alt markera att begreppet står för en starkare form av
anknytning, jfr Storbritanniens olika begrepp för skattskyldighet "domi­
cile", "resident" resp. "ordinary resident for tax purposes". Uttrycket "hem­
vist" som tidigare har använts bör egentligen i detta sammanhang endast an­
vändas som en teknisk avtalsterm. En nyhet är också att avtalen med de bal­
tiska staterna är tillämpliga på staten själv, dess politiska underavdelning,
  51


 


lokala myndighet och offentligrättsliga organ. De tre sistnämnda uttrycken     Prop. 1993/94:7 är mindre vanliga i svenskt språkbruk, men "politisk underavdelning" och "lokal myndighet" är avsedda att inbegripa exempelvis kommuner och landsting. Betydelsen av uttrycket "offentligrättsligt organ" har angivits i punkt 1 i protokollet.

Som brukligt är avtalet inte tillämpligt på person som endast är skattskyi­dig i en avtalsslutande stat på den grund att inkomsten har källa i denna stal.

Art. 2 punkt 1 upptar de skatter pä vilka avtalet är tillämpligt. Enligl punkt

2        skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömse­
sidig överenskommelse besluta om en skatt som efter undertecknandet av
avtalet införs i någon av staterna är en sådan skatt som avtalet skall tillämpas
på. Av punkt 3 -vilken bestämmelse i princip överensstämmer med OECD:s
modellavtal - framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan
av eller i stället för de i punkterna 1 och 2 angivna skatterna. Punkt 2 tar
sikte på nya skatter som införs i de avtalsslutande staterna. Bestämmelsen
tillkom på initiativ av Litauen och övriga baltiska stater för att - med hänsyn
till den pågående genomgripande förändringen i ländernas skattesystem -
säkerställa att avtalet kommer att kunna tillämpas på nya skatter som inte
är av "samma eller i huvudsak likartat slag" som de som anges i art. 2 punkt
1, exempelvis en förmögenhetsskatt. Anledningen till att den svenska för­
mögenhetsskatten inte finns uppräknad i artikeln är att lagen om statlig för­
mögenhetsskatt har upphört alt gälla (SFS 1991:1850, 1992:1489, prop.
1992/93:50). Lagen kommer i och för sig alt tillämpas t.o.m. 1995 års taxe­
ring, men eftersom Litauen för närvarande inte har någon förmögenhets­
skatt innebär detta att någon dubbelbeskattning inte kan aktualiseras för
1994. Skulle riksdagsbeslutet om avskaffande av lagen om statlig förmögen­
hetsskatt upphävas och Litauen införa en förmögenhetsskatt kan punkt 2
åberopas för att förmögenhetsskatten skall införlivas i avtalet. För denna
eventualitet har i avtalet tagits in regler om förmögenhetsskatt i artiklarna
23 och 24 som föreskriver hur dubbelbeskattning av förmögenhet i sådant
fall skall undvikas.

4.3 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa ullryck som förekommer i avtalet. In­nehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med innehållet i OECD:s mo­dellavtal. Definitionen av "internationell trafik" (p. 1 g) har emellertid fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande utformning med anled­ning av att hemvistet valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se art. 8 punkt 1. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10,11 och 12, där den inkomst som behandlas i respektive artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art.

3                                                                                                   punkt 2 intagna bestämmelsen får jag hänvisa till vad som anförts i proposi­
tionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop.
1989/90:33 s.42 ff., se även Riksskatteverkets Handledning för internatio­
nell beskattning och Sveriges bidrag lill IFA-kongressen i Florens i oktober
   52


 


1993, jfr även avsnitt 4.5.3). Här skall endast framhållas att Wienkonventio- Prop. 1993/94:7 nen om traktaträtten tar sikte på att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal och inte - beträffande dubbelbeskattningsavtal - att reglera för­hållandet mellan skattskyldiga och staten. Dubbelbeskattningsavtalen, som blir tillämpliga i Sverige genom att riksdagen beslutar att den överenskomna avtalstexten skall gälla som lag här i landet, skall i princip tolkas som annan svensk skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med slöd av offent­liga förarbeten.

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvbt vid tillämpningen av avtalet. Artikeln skiljer sig från OECD:s modellavtal. Förutom bestämmelsen rörande staten själv etc. i punkt 1 (se kommentaren till bestämmelsen under avsnitt 4.2) skall, i de fall annan per­son än fysisk person har dubbel bosättning (p. 3), de behöriga myndighe­terna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse och bestämma avta­lets tillämplighet på sådan person. Syftet med bestämmelsen är att de behö­riga myndigheterna från fall till fall skall avgöra hur avtalet skall tillämpas när t.ex. ett bolag har hemvist i båda staterna. Givetvis kommer de behöriga myndigheterna att i sådana fall vidta normala åtgärder för att försöka und­vika uppkommen dubbelbeskattning.

Hemvistreglema i avtalet har inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan reglerar endast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hem­vistregler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra huruvida utdelning från svenska bolag skall beläggas med kupongskatt eller med vanlig inkomst­skatt. Utdelning frän svenskt bolag till en fysisk person som i skattehän­seende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som enligt ett dubbelbeskattningsavtal har hemvist i ett annat land, skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där per­sonen i fråga enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Litauen anses bosatt i Litauen. Vid tillämp­ningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt avtalet. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Litauen enligl respektive stats interna lagstiftning, men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Litauen skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

Art. 5 definierar "fast driftställe". Artikeln överensstämmer i princip med
OECD:s modellavlal. Det skall framhållas att punkt 2 endast innehåller en
uppräkning - på intet sätt uttömmande - av exempel, som vart och elt kan
utgöra fast driftställe. Dessa exempel skall läsas mot bakgrund av den all­
männa definitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats
för företagsledning", "filial", "kontor" osv. skall således tolkas på sådant sält
att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de
uppfyller villkoren i punkt 1. Punkt 3 föreskriver att byggnadsverksamhet
   53

5 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 7


 


etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än Prop. 1993/94:7 sex månader. Bestämmelsen är utformad med utgångspunkt från FN:s mo­dellavtal. Motsvarande bestämmelse i OBCD:s modellavtal omfattar inte explicit monteringsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning eller rådgivning och föreskriver dessutom en tidrymd överstigande tolv må­nader för att fast driftställe skall föreligga. I punkt 4 anges vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte skall anses bedrivna från fast driftställe. Punkt 6 följer FN:s mo­dellavtal. I punkt 7 återfinns den allmänt erkända principen att förekomsten av ett dotterbolag inte i sig medför att dotterbolaget utgör fast driftställe för sitt moderbolag. I det fall t.ex. att dotterbolaget inte kan anses som obe­roende representant i den mening som avses i punkt 6 och om bolaget har och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i moderbolagets namn ut­gör emellertid dotterbolaget fast driftställe för sitt moderbolag.

Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 § KL. För att ett företag i Litauen enligt art. 7 i avta­let skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i art. 5 i avtalet. En beskattning i Sverige förutsätter att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 § i den föreslagna lagen om dubbelbeskatt­ningsavtal med Litauen). När fast driftställe föreligger enligt avtalets be­stämmelser torde i de flesta fall detta också föreligga enligt bestämmelserna i KL, men avtalet och intern svensk rätt överensstämmer givetvis inte i samt­liga fall (se vidare under avsnitt 4.4).

4.4 Avtalets beskattningsregler

Art. 6-22 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten väl fördelats sker beskatt­ning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst eller förmögenhet "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-23, innebär detta inte att den andra sta­ten fråntagits rätten att beskatta inkomsten eller förmögenheten. Beskatt­ning fär i sådana fall ske även i den andra staten (normalt hemviststaten), om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbe­skattning som uppkommer mäste i sådana fall undanröjas. Hur undanrö­jande av dubbelbeskattning sker framgår av art. 24.

Inkomst av fast egendom fär enligt art. 6 beskattas i den stat där egendo­
men är belägen. Enligt kommunalskattelagen beskattas inkomst som härrör
från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning
av avtalet fördelas dock rätten att beskatta iiikomst av fast egendom med
utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belä­
gen får beskatta inkomsten. Detla hindrar dock inte Sverige från alt beskatta
inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Observera
     54


 


att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en av- Prop. 1993/94:7 talsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i art. 22. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12. På initiativ från Litauen innefattar uttrycket fast egendom också option eller liknande rättighet att förvärva fast egen­dom. Punkt 3 reglerar även inkomst från försäljning av fast egendom. Denna reglering tillkom ocksä på initiativ från Litauen och medför att situationen är dubbelreglerad i avtalet (jfr art. 13 punkt 1).

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörebeinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hem­mahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Om ett företag hemmahörande i Litauen bedriver rörelse i Sve­rige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand till-lämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmel­serna i detta avtal.

Andra meningen i punkt 1 är en s.k. "force of attraction-regel". Med "force of attraction" avses kortfattat det förhållandet att alla vinster som uppkommer i verksamhetsstaten knyts till det fasta driftstället; Regeln följer FN:s modellavtal men i förevarande avtal har en "rimlighetsspärr" införts. Spärren innebär att vinsten inte skall hänföras till det fasta driftstället om företaget kan visa att försäljningen eller verksamheten rimligen inte hade kunnat bedrivas av det fasta driftstället.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvär­vat om det - i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret - hade avslu­tat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler - som delvis utgör undantag från den i punkt 2 angivna principen - för hur utgifter som uppkommit för ett fast drift­ställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostna­der som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artik­lar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (p. 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjö- och luft­
fart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast
i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har hemvist. De
särskilda reglerna i punkt 3 är avsedda att reglera beskattningen av SAS och
andra motsvarande luftfartskonsortier. För SAS del reglerar bestämmelsen
beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske
delägaren.
                                                                                      55


 


Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig Prop. 1993/94:7 vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln överens­stämmer i princip med OECD:s modellavtal, se punkterna 1-11 i kommen­taren till art. 9 i modellavtalet. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras. Bestämmelsen i punkt 2 innehåller ett förtydligande av motsvarande bestämmelse i OECD:s modell­avtal genom att kravet på godkännande för att justering skall vidtas explicit anges.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i Litauen skall vara skattefri i Sverige för ett svenskt bolag, krävs exempelvis att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning. Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sammanhang.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skat­ten får dock enligt punkt 2 a inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobe­lopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 % av det utbetalande bolagets kapital. 1 övriga fall fär skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobe­lopp (p. 2 b). De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattnings­rätt gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 2), och royalty (art. 12 p. 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret tar sikte på fall där den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande sta­ten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självständig yr­kesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdel­ning (beträffande detta slag av beskattning se p. 33-39 i kommentaren till art. 10 p. 5 i OECD:s modellavtal).

1 art. 24 återfinns de bestämmelser som reglerar skattskyldigheten i Sve­rige för svenska bolag för mottagen utdelning från bolag i Litauen (avsnitt 4.5.2).

Art. 11 behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där
mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt 4
(jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även källstaten
får enligt punkt 2 i det i punkt 1 angivna fallet beskatta ränta, men skatten
får i sådant fall inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. Ränta som här-
   56


 


rör från en tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken Prop. 1993/94:7 den skattskyldige har hemvist beskattas enligt art. 22 punkt 1 endast i hem­viststaten. 1 vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges i punkt 3 och avser bl.a. när räntan betalas till staten eller centralbank i en avtalsslutande stat. 1 punkt 3 d återfinns en bestämmelse som undantar ränta som utgår vid kreditförsäljningar av varor eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning från källskatt. Bestämmelsen gäller inte vid försälj­ningar mellan närstående. Begreppet "närslående" har definierats i punkt 4 i protokollet.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattnings­rätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som in­komst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksam­het. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige - i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inle föreligger - endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras atl fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53 § 1 mom. a KL och 6§ Imom. SIL).

Royalty som avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en avtalssluiande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslu­tande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stal. Definitionen av utttycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art.10) omfattar till skillnad från OECD:s modellavtal leasingavgifter för rätlen att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning (se även p. 6 i protokollet). Enligt punkt 2 fär källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt fär i regel inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn (p. 2 b). Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Litauen får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. I del fall betalningar avser leasing får skatten emellertid inte överstiga 5 % (p. 2 a).

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 un­dantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn be­talas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i källstaten. 1 sådant fall fördelas be­skattningsrätten lill royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmel­serna i art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive självständig yrkesutövning.

Punkt 7 innehåller en s.k. "mest gynnad nation-bestämmelse" av innehåll bl.a. att en lägre skattesats än den nu föreskrivna kan komma att tillämpas om Litauen i elt framtida avtal, med en annan OECD-stal, avtalar en lägre skattesats än vad som angetts i punkt 2.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna i
punkterna 1-4 skiljer sig nägot frän motsvarande bestämmelser i OECD:s
   57


 


modellavtal, jfr även art. 6 punkt 3 och kommentarerna därtill. Vinst vid Prop. 1993/94:7 avyttring av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fast egen­dom får beskattas i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen (p. 1). Vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell tra­fik respektive lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg enligt punkt 3 skall endast beskattas i den stat där per­sonen i fråga har hemvist. 1 punkt 6 återfinns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person för realisationsvinster som härrör från överlåtelse av varje slag av egendom som uppbärs under tio är efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Enligt art. 14 beskattas inkomst av fritt yrke eller annan självständig verk­samhet i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning som regelmässigt står till utövarens förfo­gande i den andra staten eller om personen i fråga vistas i den andra avtals­slutande staten under tidtymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod fär dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Är vistelsen av angiven omfattning skall verksamheten från första dagen anses bedriven från en stadigvarande anordning.

Innebörden av utttycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med nägra typiska exempel. Det bör observeras att denna artikel behandlar fritt yrke samt an­nan verksamhet av självständig karaktär. Artikeln skall sålunda inte tilläm­pas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjäns­teläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Arti­keln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar, utan deras verksamhet omfattas i regel av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst. Punkt 1 inne­bär att sådan inkomst i princip beskattas i den avtalsslutande stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2.1 sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tillämpas på anställd som är uthyrd, se närmare i punkt 7 i protokollet. Bestämmelser om uthyrning av arbetskraft finns även i avtalet mellan de nordiska länderna (jfr punkt 8 i kommentaren till art. 15 i OECD:s modellavtal). 1 punkt 3 har intagils särskilda regler om beskattning av ersättning för arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sådan ersättning får beskattas i den stat där personen som bedriver verksamheten har hemvist. Punkt 4 tar för svenskt vidkommande sikte på anställda hos SAS. Beskattning av SAS-anställda med hemvist i Sverige sker enligt avtalet endasl i Sverige.

Styrebearvoden och annan Uknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget i fräga har hemvist.

Beskattning av inkomst som artbter och idrottsmän uppbär genom sin
verksamhet regleras i art. 17. Observera dock att art. 17 inte utgör nägot
undantag till art. 19. En artist som uppbär sådan inkomst som anges i art. 19
beskattas således enligt bestämmelserna i art. 19 och ej enligt bestämmel­
serna i förevarande artikel. Inkomst som behandlas i art. 17 fär beskattas i
den stat där verksamheten utövas (p. 1). Delta gäller oavsett om inkomsten
förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligl punkt 2 fär
inkomsten beskattas i den stal där artisten eller idrottsmannen utövar verk-
     58


 


samheten, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbets-    Prop. 1993/94:7

givare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller

idrottsmannen själv. Enligt punkt 3 tillämpas bestämmelserna i punkterna

1 och 2 inte på inkomst som en artist eller idrottsman förvärvar genom sin

personliga verksamhet, om verksamheten utförs inom ramen för ett besök

som uteslutande eller huvudsakligen finansierats genom allmänna medel

från den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall inkomsten i stället

beskattas i enlighet med art. 7, 14 eller 15.

Art. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande ersätt­ningar. Pension m.fl. ersättningar på grund av tidigare privat anställning be­skattas endast i hemviststaten. För det fall hemviststatens skatteuttag inte är "betydande" får dock beskattning även ske i källstaten. De avtalsslutande parterna är överens om att utgångspunkten vid bestämmande av begreppet "betydande" skall vara ett skatteuttag som motsvarar uttaget för utomlands bosatta personer enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom­lands bosatta. Ersättningar som utbetalas enligt socialförsäkringslagstift­ningen, pension på grund av tidigare offentlig tjänst m.m. i en avtalsslutande stat fär dock alltid beskattas i källstaten (p. 2).

Inkomst av offentlig tjänst - med undantag för pension - beskattas enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sädan ersätt­ning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvoden) respektive art. 18 punkt 1 (Pension m.m.).

Art. 20 innehåller regler för studerande, affärspraktikanter och lärlingar.

Art. 21 behandlar verksamhet utanför kusten och tillkom pä initiativ av Litauen. Bestämmelserna finns inte i avtalen med de två övriga baltiska sta­terna och återfinns inte heller i OECD:s modellavtal. I Sveriges avtal med Nederländerna och i det nordiska avtalet finns dock liknande bestämmelser. Enligt punkt 1 skall bestämmelserna i artikeln tillämpas utan hinder av öv­riga bestänimelser i avtalet. Av punkt 2 framgår att en person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet utanför kusten i den andra avtalssluiande staten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havs­bottnen och dess underlag samt dessas naturtillgångar, med avseende pä sä­dan verksamhet anses bedriva rörelse i denna andra stat från fast driftställe eller stadigvarande anordning. Detla gäller dock inte om annat framgår av punkterna 3 och 4. Punkt 3 avser verksamhet under myckel kort tid. Punkt 4 behandlar vinst som förvärvas på grund av transport av utmstning eller personal m.m. Sädan vinst beskattas endast i hemviststaten.

Enligt punkt 5 b fär lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär t.ex. för arbete ombord pä en bogserbåt som används i anslutning lill verksamhet som har samband med utforskandet av havsbottnen etc, beskattas i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har hemvist. Detta gäller oavsett i vilken av de avtalsslutande staterna verksam­heten utövas. Bestämmelsen innebär en primär beskattningsrätt för den stal där arbetsgivaren har hemvist, men en subsidiär beskattningsrätt för lönta­garens hemviststat. Bestämmelser med motsvarande innehåll finns i det nor-


59


 


diska avtalet [se art. 21 p. 7 c resp. art. 26 p. 2 i lagen (1989:933) om dubbel-     Prop. 1993/94:7 beskattningsavtal mellan de nordiska länderna.]

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6-21 beskattas enligt art. 22 (Annan inkomst). Sådan inkomst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat, utom i de fall då inkomsten härrör från källa i den andra avtals­slutande staten. I sistnämnda fall fär jämväl källstaten beskatta inkomsten. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat fill inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta inne­bär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare i kommentaren till art. 21 i OECD:s mo­dellavtal. Observera att artikelns tillämpningsområde omfattar även in­komster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör frän en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

Art. 23 behandlar förmögenhet (se även de inledande kommentarerna om vilka skatter som omfattas av avtalet under avsnitt 4.2). Säsom framgår av dessa kommer art. 23 inte att bli tillämplig förrän de avtalssluiande staterna slutit sådan överenskommelse som anges i art. 2 punkt 2. Förmögenhet som utgörs av fast egendom eller av lös egendom som utgör tillgäng hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning fär beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället eller anordningen finns (p. 1 och 2). Av punkt 1 framgår dessutom all förmögenhet beslående av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom får beskattas i den stat där egendomen är belägen. Tillgångar som utgörs av skepp eller luftfartyg m.m. som används i internationell trafik beskattas endast i hemvistslaten (p. 3). Övriga förmögenhetstiUgångar beskattas endast i innehavarens hemvist­stat (p. 4). Utan hinder av punkt 4 möjliggör punkt 5 för Sverige att beskatta förmögenhet bestående av andelar i svenska bolag som innehas av fysiska personer under de första fem åren efter att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

4.5 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 4.5.1 Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 24. Sve­rige tillämpar enligt punkt 1 a avräkning av skatt ("credit of tax") som huvud­metod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Litauen (p. 2 a).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sädan inkomst som enligt avtalet fär beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt pä in­komsten pä vanligt sätt. Skattefrihet medges för utdelning som betalas till svenskt bolag om utdelningen skulle ha varit skattefri om den betalats mellan svenska bolag och om vissa andra villkor uppfylls (se p. 1 c och under avsnitt 4.5.2).


60


 


1 likhet med de flesta avtal med utvecklingsländer innehåller detta avtal Prop. 1993/94:7 regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som fak­tiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit. Avtalet innehåller även regler om att mottagen utdelning i vissa fall är skattefri trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts, s.k. matching exempt. Bestäm­melserna återfinns i punkt 1 d och skall tillämpas de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Jag återkommer strax till detta (avsnilt 4.5.2). Efter utgängen av denna tidsperiod skall de behöriga myndigheterna över­lägga med varandra för atl bestämma om bestämmelserna skall tillämpas även efter denna tidpunkt. Förslag om sädan förlängning kommer att, om en sädan överenskommelse träffas, i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen fill känna (SkU25), föreläggas riksdagen.

4.5.2 Skattefrihet för utdelning från bolag i Litauen till svenskt bolag

Punkt 1 c innehåller bestämmelser om skattefrihet för utdelning från bolag i Litauen till svenskt bolag. Inledningsvis kan erinras om bestämmelserna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 7§8mom. sjätte stycket SIL. Skulle en tillämpning av SIL:s bestämmelser vara mer gynnsam, skall dessa tillämpas.

Skattefrihet enligt punkt 1 c förutsätter alt vissa villkor är uppfyllda. Först och främst gäller all utdelningen enligt svensk skattelagstiftning (jfr 7 § 8 mom. SIL) skulle ha varit undantagen från skatt om båda bolagen hade varit svenska. Vidare krävs att den vinst, vilken helt eller delvis kan bestå av utdelning, av vilken utdelningen betalas underkastats antingen den normala bolagsskatten i Litauen eller en inkomstskatt jämförlig därmed eller att ut­delningen betalas av inkomst som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolag med hemvist i Sverige. Enligt punkt d inne­fattar det i punkt c använda uttrycket "den normala bolagsskatten i Litauen eller en inkomstskatt jämförlig därmed", skatt som i Litauen skulle ha er­lagts om inte skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits enligt bestäm­melser i den interna lagstiftningen i Litauen avsedda att främja ekonomisk utveckling. Avsikten är givetvis att skattefrihet skall medges endast i de fall befrielsen eller nedsättningen gjorts i syfte att främja ekonomisk utveckling i Litauen. För att hindra att denna bestämmelse utnyttjas pä ett icke avsett sätt har den utformats sä att vinster från bl.a. den finansiella sektorn inte omfattas av bestämmelsen. Jag återkommer i det följande till detta (avsnitt 4.5.3).

Beträffande den närmare innebörden av de alternativa villkoren i punkt c för att utdelning skall vara undantagen frän beskattning i Sverige vill jag göra följande förtydligande. Det i punkt c 1 uppställda alternativa villkoret, att utdelning skall vara undantagen frän beskattning i Sverige om den bakomlig­gande vinsten underkastats den normala bolagsskatten i Litauen eller en in­komstskatt jämföriig därmed, kan belysas med följande exempel.

Ett bolag hemmahörande i Litauen har under ett visst är haft en samman­
lagd vinst på 1000000 litas. Av denna vinst har 500000 litas i någon stat un­
derkastats en enligt avtalet godtagbar beskattning medan resterande 500000
   61


 


lilas är obeskattade. Under angivna förhållanden kan 500000 litas tas hem Prop. 1993/94:7 till Sverige i form av skattefri utdelning, eftersom de första 500 000 som delas ut anses ha underkastats en godtagbar beskattning. Skulle hela årsvinsten tas hem till Sverige innebär detta att hälften enligt avtalet är att anse som skattefri utdelning och att andra hälften skall beskattas i Sverige. Jag vill i detta sammanhang framhålla att då det i punkt c 1 talas om den normala bolagsskatten i Litauen så skall denna jämförelse regelmässigt göras med ut­gångspunkt i det fall då Litauen tar ut full bolagsskatt och självfallet inle med de fall dä skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits enligt investe­ringsfrämjande eller andra motsvarande bestämmelser i den interna lagstift­ningen i Litauen. Villkoret att en därmed jämförlig inkomstskatt skall ha ut­tagits pä den bakomliggande vinsten, tar sikte på inkomstbeskattning som skett i såväl stater med vilka Sverige har dubbelbeskattningsavtal som stater med vilka Sverige inte har nägot sådant avtal.

Beträffande det i punkt c 2 uppställda villkoret för att utdelning skall un­dantas frän svensk inkomstbeskattning kan inledningsvis konstateras att detta villkor är elt alternativt villkor till det i punkt c 1. För att skattefrihet för mottagen utdelning skall föreligga i Sverige uppställs således vid tillämp­ning av punkt c 2 inget krav på att den bakomliggande vinsten skall ha under­kastats den normala bolagsskatten i Litauen eller en därmed jämförlig skatt. För att villkoret skall vara uppfyllt krävs däremot att den utdelning som bola­get i Litauen utbetalar, betalas av utdelning som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolag med hemvist i Sverige. Be­stämmelsen tar sikte på utdelning, som härrör från tredje stat och som skulle ha varit undantagen från svensk beskattning, exempelvis genom bestämmel­ser i ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och denna tredje stat, om den hade förvärvats direkt av det svenska bolaget. Villkor motsvarande de nu behandlade återfinns i en rad andra svenska dubbelbeskattningsavtal. Gi­vetvis finns inte något hinder mot att utdelning för att vara skattefri är "blan­dad", dvs. vid ett och samma utdelningstillfälle består av såväl utdelning en­ligt punkt c 1 som c 2.

4.5.3 Regler mot offshoreverksamhet m.m.

Bestämmelsen i art. 24 punkt 1 d och art. 29 (om undantagna bolag) är till­sammans avsedda att utgöra avtalets mekanism för alt förhindra att avtals­förmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor el­ler liknande verksamhei, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatte­skäl.

Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inle bedrivs av bolag
som bedriver näringsverksamhet i egentlig mening i en avtalssluiande stat,
utan av bolag vars inkomster uteslutande härrör frän verksamhet utanför en
avtalssluiande stat. Sådana bolag är formellt upprättade enligl en stats lag­
stiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet
begränsas av särskilda regler. Oftast fär endast personer hemmahörande i
utlandet vara delägare i sädant bolag. Bolagen fär normalt inte bedriva verk­
samhet på den interna marknaden i den stat där de är upprättade. Avsikten
är att bolagen endast skall bedriva sin verksamhet och konkurrera på mark-
     62


 


nåder utanför staten i fråga. Skatt utgär i form av en fast ärlig avgift eller Prop. 1993/94:7 med en mycket låg skattesats ofta pä en helt schablonmässig bas. Den gmnd­läggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och lagstiftning är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten i utlandet att upprätta formella bolagsetableringar i den egna staten. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå beskattning i de stater där de är hemmahörande. De typer av "verksamhet" som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjö­fart, försäkrings- och finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande. Stater­nas intresse av att fä dessa utländska verksamheter knutna fill den egna sta­ten är dels skatteintäkterna dels ocksä att bolagen för alt erhålla registrering ofta tvingas anställa ett visst antal personer bosatta i staten. Ett exempel på sådan offshorelagsliflning är den som gäller på Labuan Island i Malaysia. Enligt denna lagstiftning beskattas banker och försäkringsföretag med en skattesats pä endast 3 % om verksamheten sker i utländsk valuta eller avser att täcka utländska försäkringsfall. Den normala bolagsskatten i Malaysia uppgär annars till 35 %. Offshorelagsfiftning har införts eller håller pä att införas i flera andra länder i Asien. Delsamma gäller beträffande vissa län­der i Europa och Afrika. Ocksä Australien är pä väg att införa offshorelag­sliflning.

Etl annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att mot­verka är verksamhet i form av "operational headquarters" (finns i Singa­pore) och "coordination centres" (finns i Belgien) och liknande. Den verk­samhet som bedrivs av dessa enheter är all mot ersättning tillhandahålla fi­nansiella, administrativa eller andra tjänster till en grupp av närstående bo­lag som bedriver verksamhet utanför staten i fräga. Den ersättning för ut­förda tjänster som därvid uppbärs är avsedd att vara avdragsgill i ulbetalar-stalen och beskattas inte alls eller myckel lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som ett väsenfligt syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till läg- eller icke beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Dubbelbeskattningsavtal syftar till att eliminera eller minska de skattehin­
der som finns för etl fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler
för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög beskattning av betalningar
frän källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskrimine­
rande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investe­
ringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande län­
derna. Avtalen är däremot inte avsedda alt användas som instrument för atl
med konsfiade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket läg skat­
tebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget
och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren är hemmahörande.
Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestäm­
melser som lar udden av sådan verksamhei som redovisats i det föregående.
Majoriteten av medlemsländerna är liksom Sverige inte beredda att medge
bolag som bedriver sådan verksamhet förmäner genom dubbelbeskattnings­
avtal. Nägon särskild offshorelagsliflning finns inte i de baltiska staterna.
Det finns inte heller något som för närvarande tyder på att de baltiska sta-
      63


 


terna avser att införa en sädan lagstiftning. Vid ingåendet av nya dubbelbe-     Prop. 1993/94:7 skattningsavtal är det emellertid svensk policy att införa särskilda spärregler pä delta område som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i den andra avtalssluiande staten. Detla är särskilt angeläget ef­tersom ett dubbelbeskattningsavtal ofta är tillämpligt under mycket lång tid.

4.6 Särskilda bestämmelser

1 art. 25 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot dbkriminering vid beskattningen.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommebe regleras i art. 26 och bestäm­melserna om utbyte av upplysningar finns i art. 27.

1 art. 28 finns regler rörande bistånd med indrivning. Bestämmelserna möjliggör samarbete pä detta omräde mellan skatteadministrationerna i de avtalsslutande staterna. I art. 29 återfinns en skatteflyktsbestämmelse som tar sikte på all förhindra skatteundandragande genom offshoreverksamhet m.m. I art. 30 finns vissa föreskrifter beträffande medlem av diplomatbk be­skickning eller av konsulat.

4.7 Slutbestämmelser

Art. 31 och 32 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upp­hörande.

Enligl art. 31 träder avtalet i kraft 30 dagar efler den dag då de avtalsslu­tande staterna underrättar varandra atl de ätgärder vidtagits som enligt re­spektive stals lagstiftning krävs för alt avtalet skall kunna träda i kraft. Avta­let är i princip avsett att tillämpas på inkomst och eventuellt förmögenhet som förvärvas respektive innehas fr.o.m. den 1 januari närmast efter ikraft­trädandet.

5    Lagrådets hörande

På grund av förslagens beskaffenhet anser jag att Lagrådels hörande skulle sakna betydelse.

6   Hemställan

Jag hemställer atl regeringen föreslår riksdagen att

1.   godkänna avtalet mellan Sverige och Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på in­komst och pä förmögenhet,

2.   anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen.


64


 


7     Beslut                                                                   Prop. 1993/94:7

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

65