Regeringens proposition 
          1993/94:57 
          Vårdnadshavares skadeståndsansvar 
 
Prop. 
          1993/94:57 
          Regeringen föreslår riksdagen att anta 
          det  förslag  som har tagits upp  i 
          bifogade utdrag ur regeringsprotokollet 
          den 7 oktober 1993. 
 
          På regeringens vägnar 
          Carl Bildt 
 
                    Reidunn Laurén 
          Propositionens huvudsakliga innehåll 
 
          En vårdnadshavare är skyldig att betala 
          skadestånd för skador som hans eller 
          hennes barn har orsakat, om vårdnadshava- 
          ren uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
          brustit i sin plikt att utöva tillsyn 
          över barnet. Detta följer av den allmänna 
          culparegeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen 
          (1972:207), som föreskriver att var och 
          en som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
          vållar person-  eller  sakskada skall 
          ersätta skadan, såvida inte annat följer 
          av skadeståndslagen. Den tillsyn  som 
          vårdnadshavaren  skall ha över barnet 
          regleras i 6 kap. 2 § föräldrabalken. Där 
          sägs att barnets vårdnadshavare svarar 
          för att barnet får den tillsyn som behövs 
          med hänsyn till barnets ålder, utveckling 
          och övriga omständigheter. 
           I   propositionen   föreslås   att 
          tillsynsansvaret  skall  skärpas  och 
          preciseras i skadeförebyggande syfte. En 
          vårdnadshavare skall sålunda i syfte att 
          hindra att barnet orsakar skada för någon 
          annan svara för att barnet står under 
          uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder 
          vidtas. Förslaget innebär att vårdnads- 
          havaren kan bli skadeståndsskyldig enligt 
          2 kap. 1 § skadeståndslagen, om han eller 
          hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
          brustit i sin skyldighet att se till att 
          barnet står under uppsikt eller att andra 
          lämpliga  åtgärder  vidtas.Lagändringen 
          föreslås träda i kraft den 1 januari 
          1994. 
          Propositionens lagförslag 
          Förslag till 
          Lag om ändring i föräldrabalken 
 
            Härigenom föreskrivs att 6 kap. 2 § 
          föräldrabalken[1]  skall  ha  följande 
          lydelse. 
 
          Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 
                   6 kap. 
                   2 §[2] 
            Barn  står under vårdnad av båda 
          föräldrarna eller en av dem, om inte 
          rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
          eller två särskilt förordnade förmyndare. 
          Vårdnaden om ett barn består till dess 
          att  barnet fyller  arton  år  eller 
          dessförinnan ingår äktenskap. 
            Den  som  har    Den  som  har 
          vårdnaden  om ett vårdnaden  om  ett 
          barn har ett ansvar barn har ett ansvar 
          för     barnets för     barnets 
          personliga      personliga 
          förhållanden  och förhållanden   och 
          skall se till att skall se till att 
          barnets    behov barnets behov enligt 
          enligt        1    §    blir 
          1    §   blir tillgodosedda. 
          tillgodosedda.    Barnets 
          Barnets       vårdnadshavare 
          vårdnadshavare    svarar även för att 
          svarar även för att barnet  får  den 
          barnet  får  den tillsyn som behövs 
          tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
          med  hänsyn  till ålder,  utveckling 
          dess     ålder, och      övriga 
          utveckling   och omständigheter samt 
          övriga        skall  bevaka  att 
          omständigheter samt barnet      får 
          skall  bevaka att tillfredsställande 
          barnet     får försörjning   och 
          tillfredsställande  utbildning. I syfte 
          försörjning   och att  hindra  att 
          utbildning.     barnet orsakar skada 
                     för  någon  annan 
                     skall 
                     vårdnadshavaren 
                     vidare svara för att 
                     barnet  står under 
                     uppsikt eller  att 
                     andra    lämpliga 
                     åtgärder vidtas. 
           Om ansvaret i frågor som gäller barnets 
          ekonomiska    förhållanden    finns 
          bestämmelser i 9-16 kap. 
 
           Denna lag träder i kraft den 1 januari 
          1994. 
 
          **FOOTNOTES** 
 
          [1] Balken omtryckt 1990:1526 
 
          [2] Senaste lydelse 1983:47 
    2 
          Justitiedepartementet 
 
          Utdrag    ur    protokoll    vid 
          regeringssammanträde den 7 oktober 1993 
 
          Närvarande:   statsministern   Bildt, 
          ordförande, och statsråden B. Westerberg, 
          Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, 
          Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, 
          Thurdin,  Hellsvik,  Wibble,  Björck, 
          Davidson,  Könberg,  Odell,  Lundgren, 
          Unckel, P. Westerberg, Ask 
 
          Föredragande: statsrådet Laurén 
          Proposition   om    vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar 
          1 Inledning 
 
          I svensk rätt finns ingen uttrycklig 
          bestämmelse    om   vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar för  skador som har 
          orsakats av barn. Man får därför falla 
          tillbaka på den allmänna culparegeln i 2 
          kap. 1 § skadeståndslagen. Detta betyder 
          att  en  vårdnadshavare  är  skade- 
          ståndsskyldig för skador som barnet har 
          orsakat, om vårdnadshavaren uppsåtligen 
          eller av oaktsamhet har brustit i sin 
          plikt att utöva tillsyn över barnet. Den 
          tillsyn barnet skall få regleras i 6 kap. 
          2  §  föräldrabalken.  Enligt  denna 
          bestämmelse svarar vårdnadshavaren för 
          att barnet får den tillsyn som behövs med 
          hänsyn till barnets ålder, utveckling och 
          övriga omständigheter. 
           I skilda sammanhang har det rests krav 
          på  en  skärpning  av vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar för skador som orsakats 
          av barn. I riksdagen har motioner väckts 
          med sådana förslag (se bet. 1987/88:LU4, 
          1988/89:LU4, 1988/89:LU25, 1989/90:LU25 
          och  1991/92:LU8).  I motionerna  har 
          anförts   bl.a.   att   ett  ökat 
          skadeståndsansvar skulle innebära en klar 
          markering  från  samhällets  sida  av 
          föräldrarnas ansvar för sina barn. Vid 
          sin behandling av motioner under våren 
          1990 uttalade lagutskottet att det under 
          senare år har blivit allt mer vanligt att 
          underåriga  gör  sig  skyldiga  till 
          skadegörelse och andra brott, som orsakar 
          skador som drabbar både enskilda personer 
          och det allmänna. Utskottet framhöll att 
          det är angeläget att olika vägar prövas i 
          syfte att motverka denna utveckling samt 
          att  en  lösning  kan  vara  att 
          vårdnadshavare stimuleras att ta  ett 
          större ansvar för sina barns handlande 
          (se bet. 1989/90:LU25 s. 13). Utskottet 
          har vidare hösten 1991 strukit under 
          vikten  av  att  ungdomsbrottsligheten 
          motverkas genom olika åtgärder som bl.a. 
          är ägnade att hos vårdnadshavare inskärpa 
          det  ansvar  de har för sina  barns 
          handlande (se bet. 1991/92:LU8). 
           Våren     1990     överlämnade 
          Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en rapport 
          (BRÅ-PM  1990-1)  Barnens  brott  och 
          föräldrarnas ansvar till regeringen. I 
          rapporten föreslås att en bestämmelse om 
          ett    beloppsbegränsat   objektivt 
          skadeståndsansvar för föräldrar och andra 
          vårdnadshavare förs in i bestämmelsen om 
          barns skadeståndsskyldighet i 2 kap. 2 § 
          skadeståndslagen. I rapporten föreslås 
          dessutom andra åtgärder  i syfte att 
          förbättra föräldrarnas möjligheter att ta 
          ansvar för sina barn, särskilt när dessa 
          är i tonåren. 
           Våldskommissionen  biträdde  i  sitt 
          slutbetänkande (SOU 1990:92) Våld och 
          brottsoffer förslagen i  BRÅ-rapporten 
          samt föreslog att det i 6 kap. 2 § 
          föräldrabalken  skulle  föras  in  en 
          bestämmelse om att barnets vårdnadshavare 
          svarar för att barnet får det skydd och 
          stöd barnet behöver, om det riskerar att 
          utvecklas ogynnsamt. 
           BRÅ-rapporten  och  Våldskommissionens 
          betänkande   har   remissbehandlats. 
          Remissyttrandena  finns tillgängliga i 
          Justitiedepartementet (dnr 1990-1563 och 
          1990-2825).  Så  gott  som   alla 
          remissinstanser var positiva till tanken 
          att    utvidga    vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar.    De    flesta 
          remissinstanserna  motsatte  sig  dock 
          tanken   på   att   vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar skulle skärpas på det 
          sätt som föreslogs i BRÅ-rapporten. När 
          det gällde Våldskommissionens  förslag 
          hade de flesta remissinstanserna inte 
          någon erinran mot kommissionens förslag 
          om en ändring i 6 kap. 2 § föräldrabalken 
          men några remissinstanser anförde att 
          förslaget inte innebär någon ändring i 
          förhållande till gällande rätt. 
           Mot bakgrund av de nämnda förslagen om 
          föräldrars  och  andra vårdnadshavares 
          ansvar för sina barn och de synpunkter 
          som har framförts av remissinstanserna 
          har inom Justitiedepartementet upprättats 
          departementspromemorian  Vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar  (Ds  1993:11).  I 
          promemorian föreslås att vårdnadshavares 
          ansvar för skador som orsakas av barn 
          skall utvidgas genom en skärpning av 
          tillsynsansvaret  i föräldrabalken. De 
          förslag till andra åtgärder som lades 
          fram i i BRÅ-rapporten behandlas inte i 
          promemorian. Promemorian har remissbe- 
          handlats. Till protokollet i detta ärende 
          bör  fogas en sammanfattning av pro- 
          memorian som bilaga 1, det lagförslag som 
          läggs fram i promemorian som bilaga 2 och 
          en förteckning över remissinstanserna som 
          bilaga  3.  Remissyttrandena  finns 
          tillgängliga  i  lagstiftningsärendet 
          (Justitiedepartementets dnr 93-621). 
          Lagrådet 
 
          Regeringen beslutade den 9 september 1993 
          att inhämta Lagrådets yttrande över det 
          förslag som utarbetats i ärendet. Det 
          till Lagrådet remitterade förslaget bör 
          fogas till protokollet i detta ärende som 
          bilaga 4. 
            Lagrådet  har godtagit den sakliga 
          lösningen i det remitterade förslaget men 
          föreslagit en omformulering av lagtexten 
          för att markera dels att vårdnadshavaren 
          inte alltid skall behöva ha en omedelbar 
          tillsyn  över  barnet,  dels  att 
          lagförslaget åsyftar en precisering av 
          det  gällande  tillsynsansvaret.  Som 
          framgår av det följande ansluter jag mig 
          i stort till Lagrådets synpunkter men 
          förordar att lagtexten utformas på ett 
          annat  sätt  än  vad  Lagrådet  har 
          föreslagit. Jag återkommer till Lagrådets 
          synpunkter  och ändringsförslag i det 
          följande (avsnitten 2.2.4 och 2.2.5). 
            Lagrådets yttrande  bör fogas till 
          protokollet i detta ärende som bilaga 5. 
          2 Allmän motivering 
 
          2.1 Gällande rätt 
 
          2.1.1 Barns skadeståndsansvar 
 
          Barns skadeståndsansvar regleras i 2 kap. 
          2  §  skadeståndslagen. Enligt  denna 
          bestämmelse skall den som inte har fyllt 
          arton år och som vållar person- eller 
          sakskada ersätta skadan i den mån det är 
          skäligt med hänsyn till hans ålder och 
          utveckling,  handlingens  beskaffenhet, 
          föreliggande ansvarsförsäkring och andra 
          ekonomiska  förhållanden  samt  övriga 
          omständigheter. 
           Frågan om ett barn alls skall anses 
          skadeståndsskyldigt   prövas  utifrån 
          barnets beteende på liknande sätt som 
          sker vid en bedömning av om en vuxen 
          person har vållat en skada. Bedömningen 
          sker  dock  utifrån  mer  objektiva 
          kriterier, vilket torde innebära att man 
          fäster mindre vikt vid vad barnet insåg 
          eller borde inse (se Hellner, Skade- 
          ståndsrätt, fjärde upplagan, s. 220). 
          Barnets handlingssätt  skall objektivt 
          sett avvika från vad man kan kräva av en 
          vuxen normalperson. När det gäller de 
          minsta barnen kommer skadeståndsansvar 
          nästan aldrig ifråga. De anses inte ha 
          nått en sådan mognad eller ha sådana 
          insikter som måste förutsättas för att 
          deras handlande skall kunna anses som 
          vållande (jfr Lagrådet i prop. 1972:5 s. 
          630 och NJA 1977 s. 186). När det gäller 
          större barn fastställs skadeståndet efter 
          en skälighetsbedömning där hänsyn tas 
          till samtliga de omständigheter som anges 
          i lagrummet. Detta ger möjlighet att 
          avpassa  skadeståndet med hänsyn till 
          barnets intellektuella  utveckling och 
          psykiska mognad. Vidare har handlingens 
          beskaffenhet betydelse för bedömningen. 
          Man tar t.ex. hänsyn till om barnet har 
          varit inriktat på att vålla skada eller 
          inte och till barnets uppfattning om 
          risken för skada (jfr NJA 1976 s. 121 och 
          1980 s. 670). Vid bedömningen av barnets 
          ekonomiska förhållanden fästs stor vikt 
          vid om ersättning för skadan kan betalas 
          ur en ansvarsförsäkring eller inte. Om 
          ansvarsförsäkring inte finns tas hänsyn 
          till barnets egen betalningsförmåga. Om 
          skadan täcks av en ansvarsförsäkring, 
          jämkas inte skadeståndet (jfr anf. prop. 
          s. 165). Ungdomar mellan femton och arton 
          år har i princip fullt skadeståndsansvar. 
          Den  som har fyllt femton år  anses 
          nämligen normalt ha nått full intellek- 
          tuell utveckling. Bedömningen bör därför 
          i de flesta fall kunna ske på samma sätt 
          som för en vuxen person och jämkning 
          förekommer endast i undantagsfall. Vid 
          bedömning av om jämkning bör ske när 
          skada har vållats av en person i den 
          åldern är det främst omständigheterna 
          kring  skadefallet  och skadevållarens 
          ekonomiska omständigheter  som  är av 
          betydelse. 
           Av bestämmelsen i 2 kap. 4 § skade- 
          ståndslagen följer att ett barn  som 
          vållar ren förmögenhetsskada genom brott 
          kan bli skadeståndsskyldigt enligt vad 
          som föreskrivs i 2 kap. 2 §. Vad som 
          avses   med  brott  definieras  i 
          brottsbalken. Med brott menas en gärning 
          för  vilken  det  stadgas  straff  i 
          brottsbalken eller i annan lag eller 
          författning (1 kap. 1 § brottsbalken). Om 
          inte annat sägs anses som brott enligt 
          brottsbalken endast gärningar som har 
          begåtts  uppsåtligen  (1  kap.  2 § 
          brottsbalken). En gärning som den som är 
          under femton år har begått uppsåtligen är 
          brott även om påföljd är utesluten enligt 
          1 kap. 6 § brottsbalken. Motsvarande 
          gäller vid oaktsamhet om gärningen är 
          brottslig om den begås av oaktsamhet. 
           Barns  skadeståndsskyldighet  kan  i 
          princip också jämkas enligt den allmänna 
          jämkningsregeln  i  6  kap.  2  § 
          skadeståndslagen men den regeln antas 
          sakna större praktisk betydelse eftersom 
          de billighetssynpunkter som regeln ger 
          uttryck för redan tillvaratas i bestäm- 
          melsen om barns skadeståndsskyldighet (se 
          prop. 1975:12 s. 179). 
 
          2.1.2  Vårdnadshavares skadeståndsansvar 
          för bristande tillsyn över barn 
 
          Vårdnaden om ett barn består till dess 
          barnet fyller arton år eller dessförinnan 
          ingår  äktenskap.  Vårdnadshavare  är 
          antingen barnets båda föräldrar, en av 
          föräldrarna eller en eller två särskilt 
          förordnade  förmyndare  (6  kap. 2 § 
          föräldrabalken). Den som har vårdnaden om 
          ett barn har ett ansvar för barnets 
          personliga förhållanden och skall se till 
          att barnets behov blir tillgodosedda. I 
          vårdnaden  ingår  också  ett  visst 
          tillsynsansvar och ett ansvar för att 
          barnet får tillfredsställande försörjning 
          och utbildning. 
           Vårdnadshavares  skadeståndsansvar för 
          skador som barnet orsakar regleras inte i 
          någon   särskild   bestämmelse   i 
          skadeståndslagen eller i någon annan lag. 
          Ansvaret följer i stället av den allmänna 
          culparegeln   i   2   kap.   1 § 
          skadeståndslagen. För att en vårdnads- 
          havare skall kunna förpliktas att betala 
          skadestånd   krävs   således   att 
          vårdnadshavaren uppsåtligen  eller  av 
          oaktsamhet har brustit i sin skyldighet 
          att utöva tillsyn över barnet. 
           Den tillsyn barnet skall få regleras i 6 
          kap. 2 § föräldrabalken. Enligt denna 
          bestämmelse skall barnets vårdnadshavare 
          se till att barnet får den tillsyn som 
          behövs med hänsyn till barnets ålder, 
          utveckling och övriga  omständigheter. 
          Tillsynsansvaret avser i första  hand 
          barnets bästa. Vårdnadshavaren är skyldig 
          att skydda barnet så att det inte åsamkar 
          sig själv skada eller skadas av någon 
          annan eller något annat. Tillsynsplikten 
          innebär emellertid också en skyldighet 
          att se till att barnet inte åstadkommer 
          skada  för  någon  annan  (se  prop. 
          1981/82:168 s. 23 och 61). 
           I   tillsynsplikten   ligger   att 
          vårdnadshavaren  skall  förebygga  och 
          avvärja  skadegörande  handlingar  av 
          barnet.  Vårdnadshavaren   kan  bli 
          skadeståndsskyldig  vid  en  konkret 
          försummelse av tillsynsplikten som är 
          uppsåtlig eller oaktsam. Det kan gälla 
          t.ex.  underlåtenhet  att  ge  barnet 
          erforderliga  instruktioner när barnet 
          använder ett farligt föremål, bristande 
          övervakning av barnet i samband därmed 
          eller  underlåtenhet  att avvärja  en 
          konkret  skadegörande  handling.  De 
          åtgärder som vårdnadshavaren skall vidta 
          för att uppfylla sin tillsynsplikt och 
          undgå  skadeståndsskyldighet  varierar 
          beroende på bl.a. vilket föremål barnet 
          använder, vad barnet sysselsätter sig med 
          och  vårdnadshavarens  kännedom  om 
          aktiviteten.  Även om tillsynsansvaret 
          består till dess barnet fyller arton år 
          eller  dessförinnan  ingår  äktenskap, 
          förändras den tillsyn som krävs alltefter 
          barnets ålder och mognad. Det ligger i 
          sakens natur att det ställs större krav 
          på tillsynen när det gäller små barn än 
          när det gäller ungdomar. Ett litet barn 
          kan behöva ständig övervakning, medan 
          tillsynsansvaret i fråga om ungdomar ofta 
          kan anses uppfyllt genom att vårdnads- 
          havaren   ger  instruktioner  eller 
          förmaningar (jfr NJA 1954 s. 450, NJA 
          1970  s.  463, NJA 1976 s. 458 och 
          underinstanserna i NJA 1977 s. 186). 
           Vårdnadshavarens    skadeståndsansvar 
          förutsätter inte att barnet kan åläggas 
          någon   skadeståndsskyldighet.   För 
          skadeståndsskyldighet       enligt 
          skadeståndslagen krävs att skadan har 
          orsakats  uppsåtligen  eller  genom 
          vårdslöshet. Om ett barn orsakar en skada 
          genom en ren olyckshändelse, är barnet 
          således inte skadeståndsskyldigt. Däremot 
          kan vårdnadshavaren  bli  skadestånds- 
          skyldig i ett sådant fall, om han eller 
          hon  har brustit i sin tillsyn över 
          barnet. 
           Den omedelbara tillsynen över barnet 
          behöver inte utövas av vårdnadshavaren 
          personligen utan den kan överlämnas till 
          någon annan person. Om barnet då orsakar 
          en skada, kan den person som har hand om 
          barnet bli skadeståndsskyldig på grund av 
          bristande  tillsyn  över  barnet.  Om 
          vårdnadshavaren har varit vårdslös på det 
          sättet   att  tillsynsansvaret  har 
          överlämnats till en person som inte själv 
          kan ha erforderlig tillsyn över barnet, 
          t.ex. till ett annat barn, kan vårdnads- 
          havaren bli skadeståndsskyldig. 
           Vårdnadshavare kan också ha ett särskilt 
          ansvar för att se till att barnet inte 
          begår brott. Ett exempel på detta är 
          bestämmelsen  i  34  §  körkortslagen 
          (1977:477). Enligt den bestämmelsen kan, 
          om ett barn under femton år för moped 
          eller  terrängskoter,  vårdnadshavaren 
          dömas till dagsböter, om vårdnadshavaren 
          har underlåtit att göra vad som ankommer 
          på honom eller henne för att hindra 
          förseelsen. Den som döms för brott enligt 
          denna bestämmelse kan  förpliktas att 
          betala skadestånd enligt den allmänna 
          principen att den som begår en brottslig 
          gärning som orsakar skada skall ersätta 
          skadan. 
           I detta sammanhang vill jag också erinra 
          om bestämmelserna  i  23  kap.  6 § 
          brottsbalken.  Första  stycket  i den 
          bestämmelsen stadgar en skyldighet för 
          envar att avslöja vissa grövre brott. I 
          andra stycket finns en särskild regel för 
          föräldrar, andra uppfostrare eller för- 
          myndare om skyldighet  att  förhindra 
          brott. Dessa personer kan dömas till 
          straff, om de underlåter att hindra den 
          som står under deras vård eller lydnad 
          från att begå brott. En förutsättning för 
          att underlåtenheten skall vara straffbar 
          är att brottet kan hindras utan fara för 
          dem själva eller deras närmaste och utan 
          anmälan till myndighet. Skyldigheten att 
          hindra brott gäller inte bara den som är 
          vårdnadshavare  utan  även  den andre 
          föräldern och en förmyndare eller någon 
          annan som har en roll som uppfostrare 
          t.ex. fosterföräldrar och, under vissa 
          förhållanden, lärare. Enligt 2 kap. 5 § 
          skadeståndslagen utgår inte ersättning 
          för skada som har vållats genom under- 
          låtenhet att avslöja brott enbart på 
          grund av att straff för underlåtenheten 
          kan följa enligt 23 kap. 6 § första 
          stycket  brottsbalken.  Enbart  den 
          omständigheten att straff kan följa på 
          underlåtenheten medför alltså inte utan 
          vidare  skadeståndsskyldighet  enligt 
          skadeståndslagen.   För  skadestånds- 
          skyldighet förutsätts en längre gående 
          handlingsplikt. Ett exempel på en sådan 
          handlingsplikt   är   vårdnadshavares 
          skyldighet att ge barnet tillsyn. Till- 
          synsskyldigheten  sträcker sig sålunda 
          längre   än   den   straffrättsliga 
          skyldigheten  att  hindra  brott.  I 
          tillsynsskyldigheten ligger nämligen att 
          vårdnadshavaren är skyldig att på alla 
          sätt vara verksam för att förhindra att 
          barnet begår brott. Ibland kan en anmälan 
          till myndighet eller annat avslöjande av 
          pågående brott vara den enda vägen som 
          står till buds. Om vårdnadshavaren inte 
          uppfyller krav av detta slag, kan denne 
          bli skadeståndsansvarig för skada som 
          uppkommer genom brottet (se prop. 1972:5 
          s. 592). 
           Om en vårdnadshavares eller någon annans 
          skyldighet  att  utge  skadestånd  är 
          oskäligt betungande med hänsyn till den 
          skadeståndsskyldiges      ekonomiska 
          förhållanden,  kan skadeståndet jämkas 
          efter vad som är skäligt, varvid även den 
          skadelidandes behov av skadeståndet och 
          övriga omständigheter skall beaktas, se 6 
          kap. 2 § skadeståndslagen. 
 
          2.1.3 Försäkringsförhållanden 
 
          Som jag tidigare har anfört (se avsnitt 
          2.1.1) tas hänsyn till om ansvarsför- 
          säkring finns när det belopp som ett barn 
          skall  betala  som  skadestånd  skall 
          bestämmas (2 kap. 2 § skadeståndslagen). 
          När det gäller vuxna personer tas hänsyn 
          till om ansvarsförsäkring finns på det 
          sättet  att  jämkning av skadeståndet 
          enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen då 
          inte kommer i fråga. 
           Enligt villkoren för ansvarsförsäkringar 
          utbetalas  försäkringsersättning  för 
          skador  som  har orsakats av försäk- 
          ringstagaren och personer som tillhör 
          dennes hushåll. Detta innebär att det i 
          de allra flesta fall är vårdnadshavarens 
          ansvarsförsäkring som tas i anspråk för 
          att  betala  ett  barns  skadestånd. 
          Ansvarsförsäkringen   täcker   också 
          skadestånd som vårdnadshavaren skall utge 
          på  grund av bristande tillsyn  över 
          barnet. Från försäkringsersättningen dras 
          en självrisk, normalt 1 000 kr. 
           Enligt   försäkringsbolagens  praxis 
          ersätts även  skador  som  inte  kan 
          föranleda skadeståndsansvar för barnet 
          därför att det är så litet att det inte 
          anses kunna vålla en skada uppsåtligen 
          eller av oaktsamhet. Skador som  har 
          orsakats uppsåtligen av någon som har 
          fyllt tolv år ersätts inte, jfr 32 och 33 
          §§ konsumentförsäkringslagen (1980:38). 
          Om en vårdnadshavare av oaktsamhet har 
          brustit i sin tillsyn över ett barn över 
          tolv  år,  gäller  ansvarsförsäkringen 
          däremot         vårdnadshavarens 
          skadeståndsansvar även om  barnet har 
          orsakat skadan uppsåtligen. 
           Enligt BRÅ-rapporten (s. 104)  torde 
          80-90 procent av alla medborgare ha skydd 
          av ansvarsförsäkring. Sådan försäkring 
          ingår   i   de   hemförsäkringar 
          (villahemförsäkringar)  som  vanligen 
          förekommer på marknaden. 
           Även  om  det  inte  finns  någon 
          ansvarsförsäkring   på  den  skade- 
          ståndsskyldiges   sida,   kan   den 
          skadelidande  i  åtskilliga  fall  få 
          ersättning ur sin egen försäkring. Förut- 
          seende människor brukar t.ex. ha  en 
          försäkring som täcker skador på, i vart 
          fall   värdefull,   egendom.   Ett 
          försäkringsbolag  som  har betalat ut 
          ersättning enligt en sådan försäkring kan 
          i sin tur kräva ersättning av den som är 
          skadeståndsskyldig       (regress). 
          Regressrätten är dock begränsad bl.a. på 
          det  sättet  att  regressanspråk  vid 
          skadeförsäkring får framställas endast 
          mot  den  som  har  vållat en skada 
          uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, 
          se 25 § försäkringsavtalslagen (1927:77). 
          Bestämmelsen är dispositiv och frågan om 
          regressrätt kan regleras annorlunda i 
          försäkringsvillkoren. 
           I de fall då skadebeloppet inte uppgår 
          till hälften av basbeloppet enligt lagen 
          (1962:381)   om  allmän  försäkring 
          framställs ofta inte något regressanspråk 
          mot den som har ansvarsförsäkring. Enligt 
          en   regressöverenskommelse   mellan 
          försäkringsbolag, som gäller regresskrav 
          mot  ansvarsförsäkring,  får  regress 
          nämligen utövas endast om skadebeloppet 
          är högre än ett halvt basbelopp. 
 
          2.1.4 Norsk rätt 
 
          BRÅ-rapporten innehåller en redogörelse 
          för vad som gäller i några andra länder 
          (se s. 55 f. i rapporten). Den norska 
          lagstiftningen på området anser jag vara 
          av särskilt intresse. I Norge har man 
          nämligen infört särskilda lagbestämmelser 
          om vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. 
          I det följande  redovisar jag därför 
          förhållandena beträffande norsk rätt. 
           Enligt norsk rätt är föräldrar och andra 
          vårdnadshavare  skyldiga  att  betala 
          skadestånd för skador som orsakas av barn 
          under  arton  år, om föräldern eller 
          vårdnadshavaren har brustit i sin tillsyn 
          över barnet eller underlåtit att göra det 
          som rimligen kan krävas för att hindra 
          att  barnet orsakar en skada. Vidare 
          svarar föräldrar som har vårdnaden och 
          bor tillsammans med barnet - oavsett egen 
          skuld - för skada som har vållats av 
          barnet uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
          Ansvaret är begränsat till 1 000 kr för 
          varje skada. Ansvaret kan göras gällande 
          bara om barnet vistas hos vårdnadshav- 
          aren. När det gäller skador som har 
          orsakats av barn under sex till sju års 
          ålder, tillämpas det objektiva ansvaret 
          endast     i     undantagsfall. 
          Skadeståndsansvaret kan jämkas, t. ex. om 
          föräldrarna     har     nedsatt 
          betalningsförmåga. 
           Enligt  förarbetena  till den norska 
          bestämmelsen om ett objektivt  ansvar 
          finns det flera fördelar med en sådan 
          regel (se 1965-66 Ot. prp. nr. 48 s. 18). 
          Reparationsintresset     tillgodoses, 
          eftersom den skadelidande får  större 
          möjligheter att få ersättning för sin 
          skada. En sådan regel är processekono- 
          miskt fördelaktig, eftersom  småskador 
          regleras på ett enkelt sätt. Vidare får 
          bestämmelsen  en  preventiv  effekt, 
          eftersom  den  stimulerar  föräldrars 
          intresse för sina barns förehavanden och 
          ökar den allmänna förståelsen för att 
          skadegörande  handlingar  av barn och 
          ungdom bör motarbetas. Dessutom anses 
          regeln  stämma  med  den  allmänna 
          rättsuppfattningen. 
          2.2 Överväganden 
 
          2.2.1     Skall    vårdnadshavares 
 
          skadeståndsansvar utvidgas? 
           Promemorians förslag: Överenstämmer med 
          mitt (se promemorian s. 17). 
           Remissinstanserna:   Majoriteten  av 
          remissinstanserna är positiva till att 
          vårdnadshavares ansvar för skador som 
          orsakas av deras barn utvidgas. 
           Skälen för mitt förslag: De nuvarande 
          reglernas   utformning   och  deras 
          tillämpning  medför  i praktiken  att 
          föräldrar i relativt få fall  anses ha 
          försummat sin tillsynsplikt i samband med 
          att deras barn har orsakat en skada. Till 
          följd härav blir det skadeståndsansvar 
          som  föräldrar  har för  sina  barns 
          skadegörande handlingar  inte särskilt 
          omfattande. 
           I  BRÅ-rapporten  anförs  att  den 
          samhällsomvandling som har ägt rum i 
          Sverige under det senaste seklet har 
          inneburit  en  kraftig  förändring av 
          föräldrarnas förutsättningar att utöva 
          sitt  föräldraskap,  eftersom  deras 
          uppgifter delvis har övertagits av skola, 
          barnomsorg  och  andra  institutioner. 
          Vidare sägs att ökningen av ungdoms- 
          brottsligheten har avstannat sedan  i 
          mitten   av  1970-talet  men  att 
          ungdomsbrottsligheten  fortfarande  är 
          mycket  omfattande  och  utgör  ett 
          allvarligt problem i samhället. Enligt 
          BRÅ-rapporten bör föräldrarnas ansvar och 
          möjligheter när det gäller att förebygga 
          ett avvikande beteende bland de unga 
          förstärkas genom att en bättre juridisk 
          grund för deras agerande skapas. 
           I syfte att  markera  den vikt som 
          samhället  bör tillskriva föräldrarnas 
          brottsförebyggande  roll  föreslås  i 
          rapporten att det förs in en regel i 2 
          kap.  2  §  skadeståndslagen  om att 
          föräldrar  och  andra  vårdnadshavare 
          oavsett eget vållande skall, jämte den 
          underårige, ansvara för skada som den 
          underårige skall ersätta. Ansvaret skall 
          vara begränsat till ett visst belopp och 
          inte kunna täckas av ansvarsförsäkring. I 
          rapporten föreslås också andra åtgärder i 
          syfte  att  förbättra  föräldrarnas 
          möjligheter att ta ansvar för sina barn, 
          såsom  en  systematisk  genomgång  av 
          lagstiftningen  och  information  om 
          reglernas innehåll i en lättillgänglig 
          publikation,   en   utvidgning   av 
          föräldrarnas möjlighet att vara lediga 
          från arbetet för att delta i skolans 
          aktiviteter och lokala insatser för att 
          ge föräldrarnas engagemang en framskjuten 
          plats. 
           Enligt mitt synsätt  är  föräldrarna 
          centrala i barns och ungdomars liv och 
          betydelsefulla för deras utveckling. Inte 
          minst har de en avgörande betydelse när 
          det gäller att förmedla de normer som 
          samhället vilar på. Jag är övertygad om 
          att de flesta föräldrar är engagerade i 
          sina barn och vill deras bästa och att de 
          ser till att barnet får den tillsyn som 
          krävs enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken. 
           Som BRÅ-rapporten beskriver är det ändå 
          inte ovanligt att barn orsakar skador. 
          Det sker i olika sammanhang, t.ex. under 
          lek och i trafiken, och i ett inte 
          obetydligt antal  fall i samband med 
          brott. Det finns ingen statistik över hur 
          många skador barn orsakar som föranleder 
          skadeståndsansvar  för  barnet  eller 
          vårdnadshavaren. När det gäller skador 
          som orsakas av ungdomar har åtminstone en 
          del  av  skadorna  samband  med  att 
          skadevållaren  begår  ett  brott. För 
          ungdomar  över  femton år kan därför 
          brottsstatistiken ge ett visst mått på 
          antalet skador. I promemorian (s. 18) 
          lämnas några statistiska uppgifter. Det 
          finns dock inga säkra uppgifter om i hur 
          många fall skador har orsakats. Ofta är 
          det dessutom så att skador uppkommer i 
          samband  med brott där det inte kan 
          fastställas vem som har begått brottet. 
           Även om det inte finns några helt säkra 
          uppgifter om antalet skador i samband med 
          brott, visar likväl  statistiken  att 
          antalet  är  så stort att det måste 
          betraktas som ett  samhällsproblem. I 
          många fall har skada orsakats uppsåtligen 
          av ett barn över tolv år, vilket betyder 
          att ansvarsförsäkringen inte  ersätter 
          skadorna.  Detta leder till att både 
          enskilda personer  och  det  allmänna 
          orsakas ekonomiska förluster. Även när 
          barn orsakar skador utan samband med 
          brott medför det naturligtvis problem för 
          de skadelidande. 
           Som jag tidigare har anfört (se avsnitt 
          1) har riksdagen vid flera tillfällen 
          framhållit vikten av olika åtgärder som 
          är ägnade att hos vårdnadshavare inskärpa 
          det  ansvar  de  har för sina barns 
          handlande (se bet. 1991/92:LU8 s. 5). 
          Enligt min åsikt är det vårdnadshavaren 
          som bör ha det största ansvaret när det 
          gäller att förebygga och förhindra skade- 
          görande  handlingar  av  barnet.  Om 
          vårdnadshavaren ges ett utvidgat skade- 
          ståndsansvar för barnets handlingar, kan 
          det  också  tjäna som ett stöd  för 
          vårdnadshavaren när denne skall uppfostra 
          barnet till en ansvarskännande person. 
           Ett  utvidgat  ersättningsansvar  för 
          föräldrar torde också ha ett gott stöd i 
          den  allmänna  opinionen.  Enligt  en 
          attitydundersökning som har redovisats i 
          BRÅ-rapporten ansåg en klar majoritet av 
          de tillfrågade att föräldrar och barn 
          gemensamt  bör  ansvara  för  barnens 
          skadegörelse (78,8  %). Även i andra 
          sammanhang  har  liknande  synpunkter 
          framförts. Många föräldrar betalar redan 
          i dag frivilligt ersättning för skador 
          som deras barn orsakar. Även en majoritet 
          av remissinstanserna har ställt sig bakom 
          ett utvidgat ersättningsansvar. 
            Min  slutsats  blir  därför  att 
          vårdnadshavares  skadeståndsansvar  för 
          skador som har orsakats av deras barn bör 
          utvidgas. 
           Några remissinstanser framför att ett 
          utvidgat    skadeståndsansvar   för 
          vårdnadshavare inte ensamt kommer att få 
          den  skadeförebyggande  effekt  som 
          eftersträvas. De efterlyser ytterligare 
          insatser och hänvisar till de förslag 
          till andra åtgärder som läggs fram i 
          BRÅ-rapporten. Jag är medveten om att ett 
          utökat skadeståndsansvar för vårdnads- 
          havare endast är ett av flera medel som 
          kan användas  för  att förebygga och 
          förhindra att barn åstadkommer skador för 
          andra. De förslag till andra åtgärder som 
          framförs i BRÅ-rapporten har emellertid 
          inte utvecklats närmare utan har karaktär 
          av uppslag för vidare bearbetning. De rör 
          både frågor som kräver lagstiftning och 
          frågor som kräver andra åtgärder. Enligt 
          min mening vore det inte ändamålsenligt 
          att  behandla  frågorna  i  detta 
          lagstiftningsärende. De får tas upp på 
          nytt i andra sammanhang. 
 
          2.2.2    Skall   det   utvidgade 
          skadeståndsansvaret  utformas som  ett 
          objektivt ansvar? 
           Promemorians bedömning: Överensstämmer 
          med min (se promemorian s. 20). 
           Remissinstanserna:    De    flesta 
          remissinstanserna    instämmer    i 
          promemorians    bedömning.    Några 
          remissinstanser anser att vårdnadshavare 
          bör  ha ett till beloppet  begränsat 
          objektivt ansvar för skador som vållas av 
          deras barn. 
           Skälen för min bedömning: Mitt syfte med 
          att föreslå ett utvidgat skadestånds- 
          ansvar  för  vårdnadshavare är främst 
          preventivt. Avsikten är att föräldrar och 
          andra vårdnadshavare skall förmås att i 
          större mån än nu förhindra att barnet 
          orsakar skador. 
           Enligt BRÅ-rapporten uppnås detta syfte 
          bäst genom att vårdnadshavare åläggs ett 
          strikt ansvar för skador som har vållats 
          av deras barn. Ansvaret föreslås gälla 
          både uppsåtliga och vårdslösa handlingar 
          av barnet. Bedömningen av om en handling 
          är vårdslös eller inte skall ske med 
          utgångspunkt i vad som kan krävas av ett 
          barn i den aktuella åldern. Det strikta 
          ansvaret skall gälla vid sidan av det 
          tillsynsansvar som redan nu gäller för 
          vårdnadshavare. Det innebär att om föräl- 
          dern eller vårdnadshavaren åläggs skade- 
          ståndsansvar  på  grund  av bristande 
          tillsyn över barnet, det strikta ansvaret 
          inte  har  någon  betydelse. Ansvaret 
          föreslås begränsat till ett belopp som 
          motsvarar  en femtedel av basbeloppet 
          enligt  lagen  (1962:381)  om  allmän 
          försäkring. För att det preventiva syftet 
          med regeln skall uppnås föreslås att det 
          strikta ansvaret inte skall kunna täckas 
          av en ansvarsförsäkring (se BRÅ-rapporten 
          s. 110 f.). 
           Frågan om vårdnadshavare  borde vara 
          skadeståndsskyldiga oberoende av  egen 
          vårdslöshet (objektivt ansvar) för skador 
          som orsakats av barn, diskuterades vid 
          tillkomsten  av  den  nu  gällande 
          skadeståndslagen.  Skadeståndskommittén 
          ansåg att ett sådant ansvar inte borde 
          införas.   Under   remissbehandlingen 
          framförde några remissinstanser att en 
          regel  om  objektivt  ansvar  borde 
          övervägas. Departementschefen anslöt sig 
          emellertid  till  Skadeståndskommitténs 
          ståndpunkt. Han tillade för egen del att 
          ett objektivt ansvar skulle rimma illa 
          med en utveckling av skadeståndsrätten 
          mot ersättning via försäkringar och att, 
          om ansvarsförsäkring finns, en tillämp- 
          ning av reglerna om barns skadestån- 
          dansvar ofta leder till samma resultat 
          som  en regel om  objektivt  ansvar, 
          eftersom föräldrarna betalar kostnaden 
          för den försäkring som tas i anspråk för 
          att ersätta den skada som har orsakats av 
          barnet (se prop. 1972:5 s. 170 f.). 
           Frågan  om  man  nu bör införa ett 
          objektivt ansvar för vårdnadshavare är 
          enligt  min  mening huvudsakligen  av 
          rättspolitiskt  slag.  Den  allmänna 
          debatten om ett skärpt skadeståndsansvar 
          för föräldrar och andra vårdnadshavare 
          har framför allt tagit sikte på att 
          skador som uppkommer i samband med att 
          barn begår brott, främst skadegörelse- 
          brott och andra egendomsbrott i större 
          skala, bör motverkas. En regel i enlighet 
          med  BRÅ-rapportens  förslag  om  ett 
          objektivt ansvar för föräldrar och andra 
          vårdnadshavare motiveras också i första 
          hand av en önskan att förebygga denna typ 
          av skador. Några remissinstanser delar 
          detta  synsätt  och  anför  att  den 
          skadeförebyggande effekt som man vill 
          uppnå förutsätter att vårdnadshavaren är 
          ansvarig  oavsett  eget  vållande. De 
          förordnar dock att ansvaret skall vara 
          beloppsbegränsat. 
           Även om syftet med ett utökat skade- 
          ståndsansvar för vårdnadshavare främst är 
          brottspreventivt, bör ambitionen vara att 
          i möjligaste mån motverka att barn över- 
          huvudtaget orsakar skador för andra. Jag 
          tror också att detta synsätt ligger nära 
          den allmänna rättsuppfattningen. Många 
          föräldrar ersätter redan i dag skador som 
          har orsakats av deras barn oavsett hur 
          skadan har uppkommit, antingen av det 
          skälet att de tror att de är ersättnings- 
          skyldiga eller på grund av att de känner 
          sig moraliskt förpliktade att ersätta 
          skadan. Enligt min mening bör därför 
          utgångspunkten för resonemanget om hur 
          vårdnadshavares  skadeståndsansvar  bör 
          utformas vara att ansvaret skall gälla 
          oavsett om barnet har orsakat skada i 
          samband med brott eller inte. 
           Enligt min mening kan man ifrågasätta om 
          ett objektivt ansvar verkligen har så 
          stor preventiv effekt. Som jag tidigare 
          har framhållit är det min övertygelse att 
          de flesta föräldrar redan i dag tar 
          ansvar  för sina  barn  och  betalar 
          eventuella skador som barnen orsakar. I 
          socialt utsatta familjer  däremot kan 
          situationen vara sådan att det är föga 
          troligt att föräldrarna  skulle fästa 
          någon vikt vid ett ekonomiskt ansvar 
          eller  ha  förmåga  att erlägga  ett 
          eventuellt skadestånd. Dessa föräldrars 
          uppfostran av och tillsyn över sina barn 
          torde enligt min mening inte påverkas av 
          ett objektivt skadeståndsansvar. 
           Ett objektivt skadeståndsansvar skulle 
          stå i strid med huvudregeln inom svensk 
          skadeståndsrätt att  det krävs uppsåt 
          eller vårdslöshet för att någon skall 
          anses  vara  skadeståndsskyldig.  Ett 
          objektivt   skadeståndsansvar  skulle 
          innebära skadeståndsskyldighet i fall där 
          vårdnadshavaren inte har några praktiska 
          möjligheter att påverka händelseförloppet 
          och därmed det egna skadeståndsansvaret. 
          Enligt  min mening skulle  det  vara 
          stötande om en vårdnadshavare skulle bli 
          skadeståndsskyldig trots att han eller 
          hon har gjort allt som står i hans eller 
          hennes makt för att barnet inte skall 
          vålla skada och således inte har brustit 
          i sin tillsynsplikt. Ansvaret kan då 
          komma att framstå mer som en påföljd för 
          vårdnadshavaren än som en skyldighet att 
          betala ersättning till den skadelidande. 
           När det gäller skador som orsakas av 
          barn genom oaktsamhet anser jag att ett 
          objektivt   ansvar   för   barnets 
          vårdnadshavare är alltför strängt. För 
          vårdnadshavare som har barn som orsakar 
          skador  till stora belopp  tillkommer 
          aspekten att ett objektivt ansvar skulle 
          kunna leda till att vårdnadshavaren får 
          betala betungande skadestånd trots jämk- 
          ningsmöjligheten  i  6  kap.  2  § 
          skadeståndslagen. I några fall kan en 
          sådan  regel  tänkas leda  till  att 
          föräldern inte längre anser sig kunna ha 
          del i vårdnaden om ett barn som orsakar 
          vårdnadshavaren   skadeståndsskyldighet 
          till  betydande  belopp.  Bestämmelsen 
          skulle i sådana fall få vidare och helt 
          andra konsekvenser än avsett. 
           Också  med  tanke  på vad som  har 
          rapporterats från Norge anser jag att det 
          kan ifrågasättas om ett till beloppet 
          begränsat objektivt skadeståndsansvar för 
          vårdnadshavare är en lämplig lösning. 
          Erfarenheterna av motsvarande regel i 
          norsk rätt har nämligen varit blandade. 
          Regeln om objektivt ansvar är relativt 
          okänd och föräldrar tror ofta att de har 
          ett obegränsat ansvar för sina barns 
          skador. Det har visat sig att vissa 
          problem är förenade med tillämpningen av 
          regeln. De föräldrar som har barn som 
          orsakar många skador kan ofta inte betala 
          det skadestånd de åläggs. Om skadan har 
          orsakats i samband med att ett barn har 
          begått  en  brottslig  gärning,  blir 
          föräldern part i brottmålsrättegången. Om 
          skadeståndsanspråk  mot vårdnadshavaren 
          skall  handläggas  tillsammans  med 
          brottmålet, leder det till att tiden för 
          förundersökningen  utsträcks.  Om  den 
          skadelidande kräver mer än 1 000 kr i 
          skadestånd av vårdnadshavaren, måste det 
          utredas om denne har varit vårdslös eller 
          inte (se BRÅ-PM 1990-1 s. 61 f.). 
           En  remissinstans   förordar   ett 
          beloppsbegränsat objektivt ansvar med den 
          ytterligare begränsningen att ansvaret 
          bara skall gälla skador som barn mellan 
          sju och femton års ålder har orsakat 
          uppsåtligen. Det anförs att barn över 
          femton år är så vuxna att de i stor ut- 
          stäckning själva bestämmer sitt levnads- 
          sätt och att det kan vara svårt att 
          skilja mellan uppsåtliga och oaktsamma 
          handlingar när det gäller barn under sju 
          års ålder. 
           För egen del vill jag, förutom de skäl 
          som jag  redan  har  anfört mot ett 
          objektivt  ansvar, framhålla  att  en 
          fixering av ett objektivt ansvar till 
          vissa åldersgränser kan medföra olyckliga 
          konsekvenser eftersom barn mognar i olika 
          takt. Jag delar uppfattningen att det kan 
          vara svårt att skilja mellan ett barns 
          uppsåtliga och oaktsamma handlingar men 
          anser för egen del att detta kan gälla 
          även litet äldre barn. Det syfte som 
          avses med förslaget skulle i och för sig 
          kunna åstadkommas genom att man inför en 
          möjlighet att göra undantag från ett 
          objektivt skadeståndsansvar när det är 
          skäligt med hänsyn till omständigheterna 
          i det speciella fallet. Denna lösning kan 
          dock leda till vissa komplikationer i 
          förhållande till den allmänna jämknings- 
          regeln i 6 kap. 2 § skadeståndslagen. 
           Sammantaget leder det jag har anfört 
          till  slutsatsen  att  ett objektivt 
          skadeståndsansvar för vårdnadshavare i 
          många fall inte skulle få avsedd verkan 
          och i vissa fall få andra följder än vad 
          som är avsett. Liksom majoriteten av 
          remissinstanserna anser jag därför att en 
          sådan bestämmelse inte bör införas utan 
          att det i stället bör  övervägas om 
          vårdnadshavares  skadeståndsansvar  kan 
          utvidgas på något annat sätt. 
 
          2.2.3    Skall   det   utvidgade 
          skadeståndsansvaret   bygga  på  en 
          presumtion för ansvar? 
 
           Promemorians bedömning: Överensstämmer 
          med min (se promemorian s. 24 f.) 
           Remissinstanserna:   Majoriteten  av 
          remissinstanserna    instämmer    i 
          promemorians bedömning. En remissinstans 
          anför att möjligheterna att införa ett 
          presumerat culpaansvar för vårdnadshavare 
          bör övervägas ytterligare. 
           Skälen för min bedömning: Ett sätt att 
          skärpa vårdnadshavares skadeståndsansvar 
          är att införa ett presumerat ansvar. En 
          bestämmelse om presumtionsansvar skulle 
          kunna anknyta  till  tillsynsregeln i 
          6 kap. 2 § föräldrabalken på så sätt att 
          vårdnadshavaren presumeras ha brustit i 
          sin tillsynsplikt, om inte annat visas. 
          Ett sådant ansvar innebär inte att kravet 
          på den tillsyn som vårdnadshavaren skall 
          ha över barnet för att undgå skadestånds- 
          ansvar ändras. Det innebär i stället att 
          själva utgångspunkten ändras så att den 
          tillsynsansvarige anses ha varit oaktsam 
          i  sin tillsyn över barnet och  att 
          motsatsen måste visas för att han skall 
          undgå skadeståndsansvar. Oavsett hur högt 
          beviskravet ställs - styrkt, sannolikt 
          eller  antagligt  - torde en presum- 
          tionsregel  innebära att  skadestånds- 
          skyldighet inträder i fler fall än enligt 
          nuvarande regler, eftersom det kan vara 
          svårt för en vårdnadshavare att bevisa 
          att han eller hon inte har varit vårdslös 
          vid  sin  tillsyn  över  barnet.  En 
          remissinstans anför att en sådan skade- 
          ståndsregel är att föredra eftersom den 
          skulle stämma överens med hur frågan om 
          vårdnadshavares skadeståndsskyldighet är 
          reglerad i vissa andra europeiska länder. 
           När ett presumtionsansvar diskuterades i 
          förarbetena   till   skadeståndslagen 
          avvisade departementschefen denna tanke. 
          Han    hänvisade    bl.a.   till 
          Skadeståndskommitténs  uttalande  att 
          rättspraxis knappast hade givit belägg 
          för att bevissvårigheterna för den skade- 
          lidande var så stora att något behov av 
          en omkastad bevisbörda förelåg och  att 
          en regel om omvänd bevisbörda knappast 
          kan inskränkas till att gälla föräldrar 
          som har tillsyn över sina barn. Han 
          tillade för egen del att också de skäl 
          som kan anföras mot ett objektivt ansvar 
          gör sig gällande vid bedömningen av om 
          ett presumtionsansvar borde införas (se 
          prop. 1972:5 s. 132 och 171). 
           Jag anser att de synpunkter som har 
          anförts  mot ett presumtionsansvar  i 
          förarbetena  till skadeståndslagen har 
          beaktansvärd tyngd. En betydande nackdel 
          med ett presumtionsansvar ligger också i 
          att ett sådant ansvar skulle innebära att 
          frågan     om     vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar   skulle   regleras 
          annorlunda än annan skadeståndsskyldighet 
          enligt skadeståndslagen. Det finns vidare 
          anledning att ifrågasätta om en regel om 
          omkastad bevisbörda innebär någon större 
          saklig förändring. Även när utgångsläget 
          i processen är att den skadelidande har 
          bevisbördan  torde  det  nämligen  i 
          allmänhet bli vårdnadshavarens sak att 
          ange hur han  eller  hon  anser att 
          tillsynsplikten har fullgjorts. Därmed 
          får vårdnadshavaren ett så stort ansvar 
          för utredningen att bevisbördans formella 
          placering minskar i betydelse. Härtill 
          kommer att syftet med  ett  utvidgat 
          skadeståndsansvar för vårdnadshavare inte 
          i första hand är att tillförsäkra de 
          skadelidande ersättning för skada. Frågan 
          om ett utvidgat skadeståndsansvar för 
          vårdnadshavare bör därför inte lösas på 
          detta sätt. 
 
          2.2.4    Skall   det   utvidgade 
          skadeståndsansvaret bygga på ett 
          skärpt och preciserat tillsynsansvar? 
           Promemorians förslag: Överensstämmer i 
          huvudsak med mitt (se promemorian s. 24). 
           Remissinstanserna:    De    flesta 
          remissinstanserna  godtar  promemorians 
          förslag. Flera remissinstanser anser dock 
          att  ett utvidgat tillsynsansvar  bör 
          kombineras   med   en   regel   i 
          skadeståndslagen  om  vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar. 
           Skälen  för  mitt förslag: Som  jag 
          tidigare har anfört (se avsnitt 2.1.2) är 
          vårdnadshavare skadeståndsansvariga för 
          skador som har orsakats av barnet, om 
          vårdnadshavaren  uppsåtligen  eller av 
          oaktsamhet har brustit i sin tillsyn över 
          barnet.  Detta följer av de allmänna 
          skadeståndsreglerna i skadeståndslagen i 
          förening  med  tillsynsreglerna   i 
          föräldrabalken  (2  kap.  1 § skade- 
          ståndslagen  jämförd  med 6 kap.  2 § 
          föräldrabalken).     Vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar  är  således  inte 
          reglerat särskilt i skadeståndslagen. 
           Syftet med ett utvidgat skadeståndsans- 
          var är främst preventivt (se avsnitt 
          2.2.1). Avsikten är att få vårdnads- 
          havarna att mer aktivt verka för att 
          deras barn inte orsakar skador. Ett sätt 
          att  uppnå  detta är att skärpa och 
          precisera kraven på den tillsyn som en 
          vårdnadshavare skall ha över sitt barn. 
          Det preventiva syftet kan då uppnås genom 
          att vårdnadshavaren ges ett ekonomiskt 
          incitament att i större utsträckning än 
          nu försöka förhindra att barnet orsakar 
          skada. Lagrådet ifrågasätter  om  det 
          preventiva syftet kan uppnås när skada 
          orsakas av barn som kommer från hem med 
          sociala och ekonomiska problem men godtar 
          förslaget och anför att den föreslagna 
          bestämmelsen när det gäller mera normala 
          föräldraförhållanden kan tänkas bli ut- 
          gångspunkt för ett mer aktivt engagemang 
          och ge föräldrarna stöd i tillsynsrollen. 
          Jag håller med Lagrådet om att man inte 
          kan  räkna  med  att  ett  utvidgat 
          skadeståndsansvar motverkar skador i alla 
          situationer. För de flesta familjer får 
          det dock säkerligen en preventiv effekt. 
          Jag vill i detta sammanhang dock peka på 
          ansvarsförsäkringarnas roll. I den mån 
          vårdnadshavarens  skadeståndsskyldighet 
          täcks av en ansvarsförsäkring begränsas 
          hans eller hennes ekonomiska ansvar till 
          självrisken. 
           Även den skadelidandes intressen tas 
          till   vara  genom   ett   skärpt 
          tillsynsansvar. Man kan anta att många av 
          de skador som orsakas av barn i samband 
          med brott inte ersätts av ansvarsför- 
          säkringen eftersom det är skador som 
          orsakas uppsåtligen av barn som är över 
          tolv   år.   Om   vårdnadshavarnas 
          tillsynsansvar skärps, kommer vårdnadsha- 
          varna att i  större utsträckning bli 
          skadeståndsskyldiga. I de allra flesta 
          fall torde vårdnadshavarnas skadestånds- 
          skyldighet  bero  på  oaktsamhet  vid 
          tillsynen över barnet. Detta innebär att 
          det skadestånd som vårdnadshavaren skall 
          utge täcks av ansvarsförsäkringen. Därmed 
          ökar den skadelidandes möjligheter att få 
          ersättning. 
           Några  remissinstanser  ifrågasätter 
          värdet av ett skärpt tillsynsansvar och 
          anför  att den skadelidande  kan  ha 
          avsevärda svårigheter att skaffa fram den 
          bevisning som behövs och att detta torde 
          leda  till  att  en  vårdnadshavares 
          påstående om att tillsynen har varit 
          tillräcklig måste godtagas. Även Lagrådet 
          pekar på risken för bevissvårigheter och 
          anför att det kan vara besvärligt för en 
          skadelidande   att  visa  att  en 
          vårdnadshavare har varit oaktsam när det 
          gäller andra typer av tillsyn än direkt 
          uppsikt samt att det torde föreligga 
          svårigheter att visa att det råder ett 
          adekvat samband mellan t.ex. en utebliven 
          förmaning och en inträffad skada. 
           För egen del anser jag att risken för 
          bevissvårigheter  inte bör överdrivas. 
          Visserligen följer av allmänna regler att 
          det åligger den skadelidande att bevisa 
          att en vårdnadshavare genom att brista i 
          sin  tillsyn  över barnet har vållat 
          skadan. Likaså torde  det  vara  den 
          skadelidandes sak att bevisa omfattningen 
          av sina skador. Vad jag nu har anfört är 
          dock endast ett par av flera faktorer som 
          måste  beaktas  vid en diskussion om 
          bevisbördan i ett mål om vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar. Redan det faktum att 
          en  skada har inträffat kan i vissa 
          situationer  vara  bevis nog för att 
          vårdnadshavaren  inte  har  haft  en 
          tillräcklig beredskap för att förebygga 
          skada. I andra situationer  kan  den 
          skadelidande behöva bevisa att vårdnads- 
          havaren borde ha  vidtagit  särskilda 
          åtgärder för att förhindra skada. Som jag 
          har varit inne på tidigare (se avsnitt 
          2.2.3) bör det dock i allmänhet åligga 
          vårdnadshavaren   att   bidra  till 
          utredningen med närmare uppgifter om vad 
          han  har gjort för att fullgöra sin 
          tillsynsplikt. Ett blankt påstående om 
          att  tillsynen  har varit tillräcklig 
          behöver inte godtas utan vidare. Och om 
          vårdnadshavaren vill åberopa ursäktande 
          omständigheter torde han ha bevisbördan 
          för dem. Det jag nu har anfört talar för 
          att frågan om vållande måste bedömas 
          nyanserat med hänsyn till många olika 
          faktorer. Min åsikt är därför att man 
          inte redan utifrån ett resonemang om 
          bevisbördans  placering  kan dra  den 
          slutsatsen  att  den  skadelidandes 
          möjligheter till ersättning skulle vara 
          otillräckliga,  om  skadeståndsreglerna 
          bygger på ett tillsynsansvar. 
           Ett skärpt tillsynsansvar har, utöver 
          vad jag tidigare har nämnt, den fördelen 
          att den rättstekniska lösningen ansluter 
          till hur vårdnadshavares skadeståndsan- 
          svar nu är reglerat i lagstiftningen. 
          Lagrådet godtar också, som jag tidigare 
          har nämnt, den rättstekniska lösningen 
          och anför att det kan vara av värde från 
          informationssynpunkt att det i lagtexten 
          uttryckligen anges att vårdnadshavaren 
          har ett ansvar för att barnet  inte 
          orsakar skada för någon annan. Jag är av 
          samma uppfattning. Det preventiva syftet 
          tillgodoses på ett bättre sätt om det 
          direkt i den lagstiftning som reglerar 
          den omsorg och tillsyn som ett barn skall 
          få  anges på ett tydligt  sätt  vad 
          samhället förväntar sig av vårdnadsha- 
          varna när det gäller vilka åtgärder de 
          skall vidta för att förhindra att deras 
          barn orsakar skador. Jag anser därför, i 
          likhet  med  flertalet  av  remissin- 
          stanserna, att den bästa lösningen är att 
          i 6 kap. 2 § föräldrabalken lägga till en 
          bestämmelse om ett skärpt tillsynsansvar, 
          som innebär att vårdnadshavaren har ett 
          ansvar för att barnet inte orsakar skada 
          för någon annan. 
           Några remissinstanser  anser att ett 
          utvidgat    tillsynsansvar   enligt 
          föräldrabalken bör kombineras med en be- 
          stämmelse  i  skadeståndslagen   om 
          vårdnadshavares  skadeståndsansvar. Man 
          menar att det preventiva syftet skulle 
          tillgodoses  bättre  eftersom  själva 
          skadeståndsfrågan får en mer uttrycklig 
          reglering. En remissinstans förordar att 
          man direkt i skadeståndslagen inför en 
          culparegel  om  vårdnadshavares skade- 
          ståndsskyldighet. 
           Mot en sådan lösning  talar att en 
          särskild culparegel i skadeståndslagen 
          inte skulle innebära någon ändring i sak 
          i förhållande till den vållandebedömning 
          som  skall göras enligt den allmänna 
          culparegeln     i     2 kap. 1 § 
          skadeståndslagen. Och att utan skillnad i 
          sakligt  hänseende  ha  en  särskild 
          culparegel  för  vissa  typer  av 
          skadevållare anser jag inte vara någon 
          lämplig ordning. Tvärtom skulle detta 
          kunna leda till oklarheter om vad som 
          gäller. Jag är därför inte beredd att 
          föreslå någon särskild culparegel för 
          vårdnadshavares skadeståndsansvar. 
           Även i Våldskommissionens slutbetänkande 
          föreslås  en  ändring  i 6 kap. 2 § 
          föräldrabalken. Kommissionen föreslår att 
          det i den paragrafen skall föras in en 
          bestämmelse om att barnets vårdnadshavare 
          skall svara för att barnet får det skydd 
          och stöd barnet behöver, om det riskerar 
          att     utvecklas     ogynnsamt. 
          Ändringsförslaget   innebär   ingen 
          utvidgning i förhållande till gällande 
          rätt, utan syftar till att lyfta fram och 
          definiera föräldrars ansvar att skydda 
          och stödja barnet (se SOU 1990:92 s. 86). 
           Våldskommissionens förslag är inriktat 
          på barnets behov och är inte avsett att 
          ålägga  vårdnadshavaren något utvidgat 
          ansvar gentemot tredje man. Att förslaget 
          inte syftar till någon ändring i sak 
          begränsar enligt min mening dess värde 
          (jfr prop. 1991/92:100 bil. 3 s. 40). Mot 
          förslagets utformning kan dessutom riktas 
          den  anmärkningen  att  bestämmelsen 
          inbjuder till olämpliga motsatsslut när 
          den inskränks till att gälla fall då 
          barnet riskerar att utvecklas ogynnsamt. 
          Jag anser därför att Våldskommissionens 
          förslag till ändring  i 6 kap. 2 § 
          föräldrabalken inte bör genomföras. 
 
          2.2.5  Innebörden  av  ett  utvidgat 
          skadeståndsansvar m.m. 
 
           Promemorians förslag: Överensstämmer i 
          sak med mitt förslag (se promemorian s. 
          24). 
           Remissinstanserna:    De    flesta 
          remissinstanserna   tillstyrker  pro- 
          memorieförslaget eller lämnar det utan 
          erinran.  Några remissinstanser lämnar 
          synpunkter  på  bestämmelsens  närmare 
          utformning. 
           Skälen för mitt förslag: Det nuvarande 
          tillsynsansvaret i 
          6 kap. 2 § föräldrabalken har tillkommit 
          i första hand för att barnets bästa skall 
          främjas.  Men tillsynsansvaret innebär 
          också en skyldighet för vårdnadshavaren 
          att se till att barnet inte åstadkommer 
          skada för tredje man. Flera remissin- 
          stanser  ifrågasätter  om promemorians 
          förslag  om ett skärpt tillsynsansvar 
          innebär någon skillnad i detta hänseende. 
          Enligt min mening är det svårt att med 
          ledning av doktrin och praxis  exakt 
          bestämma var gränsen för vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar  går enligt gällande 
          rätt. Till skillnad från den nuvarande 
          tillsynsregeln tar promemorians förslag 
          direkt sikte på skyddet för tredje man. 
          Även om man kan vara tveksam om vad detta 
          innebär i förhållande till gällande rätt, 
          är en bestämmelse med denna inriktning 
          enligt  min  mening  av  värde  från 
          brottsförebyggande synpunkt. I bestäm- 
          melsen slås nämligen fast att vårdnads- 
          havaren har ett uttryckligt ansvar för 
          att  barnet  inte skadar tredje man. 
          Bestämmelsen kan därigenom - som Göta 
          hovrätt  har  framhållit - tjäna som 
          utgångspunkt för  vidare rättsbildning 
          genom rättspraxis i riktning mot ett 
          längre gående skadeståndsansvar för vård- 
          nadshavarna. 
           När det gäller bestämmelsens närmare 
          utformning   har  promemorieförslaget 
          kritiserats av några  remissinstanser. 
          Bl. a. har det hävdats att den föreslagna 
          lagtexten inte ger ett helt träffande 
          uttryck för de krav som avses ligga i 
          tillsynsplikten. Jag finner kritiken i 
          viss  mån berättigad och vill därför 
          allmänt framhålla följande om vad som bör 
          vara tillsynspliktens innebörd. 
           I tillsynsansvaret ingår naturligtvis, 
          liksom  enligt  gällande  rätt,  att 
          vårdnadshavaren skall ha en skyldighet 
          att i en konkret situation avvärja en 
          skadegörande  handling  av  barnet. 
          Innebörden av det utvidgade ansvaret är 
          dock framför allt att vårdnadshavaren i 
          större mån än enligt gällande rätt skall 
          vara skyldig att ge barnet vägledning och 
          ha uppsikt över barnet för att förebygga 
          skadegörande handlingar. Därav följer att 
          det kan ställas mer bestämda krav på 
          aktivt handlande från vårdnadshavarens 
          sida. På vilket sätt föräldern skall vara 
          verksam för att fullgöra tillsynsansvaret 
          beror bl.a. på barnets ålder och mognad 
          samt på vad barnet sysselsätter sig med. 
          Vissa typer av skador torde inte kunna 
          förhindras på annat sätt än genom att 
          barnet står under direkt tillsyn eller 
          genom att det förhindras att företa sig 
          vissa saker. I andra situationer kan det 
          räcka med att barnet får förmaningar 
          eller förhållningsorder eller på annat 
          sätt får hjälp med att handla på lämpligt 
          sätt. 
            Naturligtvis bör ansvaret inte vara 
          obegränsat utan hänsyn bör tas till vad 
          som är möjligt för vårdnadshavaren, bl.a. 
          måste  beaktas  vilka  förutsättningar 
          vårdnadshavaren har att förutse skade- 
          görande handlingar av barnet. Givetvis 
          bör skadeståndsansvaret vara begränsat av 
          vad som följer av reglerna om adekvat 
          kasualitet. Skadeståndsansvar torde bara 
          kunna bli aktuellt när vårdnadshavaren i 
          en konkret situation har brustit i sin 
          skyldighet att ge barnet vägledning eller 
          i skyldigheten att se till att barnet 
          står under uppsikt. 
            Lagrådet kritiserar lagrådsremissens 
          lagförslag och ifrågasätter  om ordet 
          uppsikt bör ingå i lagtexten. Lagrådet 
          menar att detta kan vara missvisande 
          genom att det ger intryck av att det 
          krävs att vårdnadshavaren i första hand 
          har en omedelbar tillsyn över barnet, 
          vilket inte är avsikten när det gäller i 
          vart fall äldre barn. Lagrådet erinrar 
          också om att ordet uppsikt tidigare har 
          använts   som   beteckning   för 
          vårdnadshavares tillsynsansvar (jfr prop. 
          1981/82:168 s. 23) och anför att det nu 
          inte bör komma ifråga att åter införa den 
          termen med den betydelse som anges i 
          detta  lagförslag.  Lagrådet  förordar 
          därjämte att en bestämmelse om ett utökat 
          tillsynsansvar formuleras så att den ger 
          ett uttryck för att att det främst är 
          fråga om en precisering av en del av det 
          nuvarande tillsynsansvaret. 
           Ordet uppsikt i mitt förslag tar direkt 
          sikte på att barnet skall övervakas i 
          syfte att det inte skall orsaka skada för 
          någon annan. Enligt min mening beskriver 
          ordet uppsikt väl den grad av tillsyn som 
          i  vissa  fall  kan  krävas  av 
          vårdnadshavaren. När det gäller äldre 
          barn  innebär  tillsynsansvaret,  som 
          Lagrådet har påpekat, i de flesta fall 
          inte i första hand en skyldighet att ha 
          direkt uppsikt över barnet utan främst en 
          skyldighet  att  svara för att andra 
          lämpliga   åtgärder  vidtas.   Även 
          beträffande barn i den åldern kan det 
          dock som jag tidigare har nämnt bli fråga 
          om direkt tillsyn. Jag förordar sålunda 
          en  bestämmelse  som  innebär  att 
          vårdnadshavaren  skall  svara för att 
          barnet står under uppsikt eller att andra 
          lämpliga åtgärder vidtas. 
            Lagförslaget innebär visserligen, som 
          Lagrådet har framhållit, en precisering 
          av det tillsynsansvar som vårdnadshavare 
          har  enligt nu gällande lagstiftning. 
          Syftet med lagförslaget är dock att ge 
          vårdnadshavare ett särskilt ansvar för 
          att barnet inte skadar  någon annan. 
          Vårdnadshavaren skall därvid ha en längre 
          gående handlingsplikt än enligt nuvarande 
          lagstiftning. Jag anser att lagtexten bör 
          utformas på ett sätt som markerar detta. 
           Mot bakgrund av vad jag nu har anfört 
          bör bestämmelsen kunna utformas så att 
          vårdnadshavaren i syfte att hindra att 
          barnet orsakar skada för någon annan 
          skall svara för att barnet står under 
          uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder 
          vidtas. 
           Flera av remissinstanserna efterlyser 
          också en mer ingående redogörelse för vad 
          ett skärpt tillsynsansvar  innebär  i 
          praktiken.  Jag  har  i och för sig 
          förståelse för önskemål om en precisering 
          av vilka åtgärder som en vårdnadshavare 
          bör företa för att tillgodose kravet på 
          en utvidgad tillsyn. Barn kan emellertid 
          orsaka skador i en rad olika situationer 
          och huruvida vårdnadshavaren har uppfyllt 
          sin tillsynsplikt måste enligt min mening 
          bedömas i varje fall för sig. Sådana 
          frågor får därför i stor utsträckning 
          överlämnas till rättstilllämpningen. Jag 
          återkommer     emellertid     i 
          specialmotiveringen    till   vissa 
          tillämpningsfrågor. 
           Flera remissinstanser har synpunkter i 
          frågan   om   vem   det   skärpta 
          tillsynsansvaret skall gälla. En synpunkt 
          som  framförs  är  att det utvidgade 
          ansvaret inte bör gälla föräldrar som 
          visserligen har del i vårdnaden men som 
          inte  varaktigt  bor tillsammans  med 
          barnet. Det anförs att tillsynsansvaret i 
          dessa fall bör gälla endast den vårdnads- 
          havare som med hänsyn  till  barnets 
          faktiska vistelseort har möjlighet att 
          direkt  eller  indirekt  utöva  sin 
          tillsynsskyldighet. En annan synpunkt som 
          framförs är  att  umgängesföräldrar i 
          samband med umgänge med barnet skall 
          anses åta sig att ha tillsyn i stället 
          för vårdnadshavaren och således under 
          denna tid ha samma skadeståndsansvar som 
          vårdnadshavaren. 
           Jag anser att det skärpta ansvaret bör, 
          liksom är fallet  med  det nuvarande 
          tillsynsansvaret, gälla endast föräldrar 
          som  har del i vårdnaden om barnet. 
          Umgängesföräldrar  bör,  liksom enligt 
          nuvarande regler, inte ha någon lagstad- 
          gad tillsynsplikt. Om ett barn orsakar en 
          skada när det vistas hos en förälder som 
          inte  har  del i vårdnaden, får den 
          förälderns  skadeståndsansvar  bedömas 
          enligt  allmänna  skadeståndsrättsliga 
          regler. 
           Föräldrar som har gemensam vårdnad om 
          sitt barn har ett gemensamt ansvar för 
          allt som rör barnet, även om de bor isär. 
          Ett skärpt  tillsynsansvar bör därför 
          gälla alla vårdnadshavare oavsett om de 
          bor tillsammans med barnet eller inte. 
          Vilka närmare skyldigheter som ansvaret 
          medför för en vårdnadshavare får bedömas 
          efter förhållandena  i  det  enskilda 
          fallet. För en vårdnadshavare som normalt 
          inte  bor  tillsammans  med  barnet 
          aktualiseras  det  skärpta  tillsyns- 
          ansvaret  framför  allt  när  den 
          vårdnadshavaren har hand om barnet. Jag 
          behandlar dessa frågor mer utförligt i 
          specialmotiveringen. 
           Ett  skärpt  tillsynsansvar kommer i 
          första hand att bli aktuellt under den 
          tid som barnet inte tillbringar i skolan, 
          på daghem eller fritidshem. Anställda vid 
          skolor, fritidshem och daghem har ett 
          tillsynsansvar  under  den tid barnet 
          vistas där. Om den anställde brister i 
          tillsynen över barnet, kan arbetsgivaren 
          bli skadeståndsskyldig (jfr prop. 1972:5 
          s. 171 f. och NJA 1984 s. 764). Det 
          skärpta    tillsynsansvaret    för 
          vårdnadshavare  är  inte  avsett  att 
          innebära någon förändring i det ansvar 
          som dessa institutioner kan ha.- 
           Några   remissinstanser   uttrycker 
          osäkerhet  om   vilka  skador  en 
          vårdnadshavare  kan bli  skyldig  att 
          ersätta. Jag föreslår  inga särskilda 
          regler om detta. Av skadeståndslagens 
          allmänna regler kommer därför att framgå 
          vilka slag av skador som omfattas av det 
          utvidgade skadeståndsansvaret. Det gäller 
          i första hand person- och sakskada (se 2 
          kap. 1 § skadeståndslagen). Ersättning 
          för ren förmögenhetsskada  torde  mer 
          sällan   komma   i  fråga.  Sådan 
          ersättningsskyldighet     förutsätter 
          nämligen    normalt    att   den 
          ersättningsskyldige har orsakat skadan 
          genom  brott  (se  2  kap.  4  § 
          skadeståndslagen),  och tillsynsplikten 
          enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken är inte 
          straffsanktionerad.  Däremot torde ett 
          skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada 
          kunna grundas på brott mot bestämmelsen i 
          26 kap. 6 § andra stycket brottsbalken 
          (se avsnitt 2.1.2). 
           Det utvidgade skadeståndsansvaret kan 
          bli  ekonomiskt  betungande  för  en 
          vårdnadshavare vars barn orsakar en skada 
          till ett stort ekonomiskt värde. Liksom 
          nu kan i ett sådant fall vårdnadshavarens 
          skadeståndsskyldighet  jämkas  enligt 
          bestämmelsen i 6 kap. 2 § skadestånds- 
          lagen. Jämkning kommer dock inte i fråga 
          om  ansvaret täcks av en ansvarsför- 
          säkring. 
          2.2.6 Ansvarsförsäkring m.m. 
 
          Ansvarsförsäkringen  täcker,  som  jag 
          tidigare har nämnt, inte skador som har 
          orsakats uppsåtligen av den som är över 
          tolv år (se avsnitt 2.1.3).  Om  en 
          förälder  eller  vårdnadshavare  av 
          oaktsamhet har underlåtit att ha den 
          uppsikt över barnet som behövs för att 
          förhindra att barnet åstadkommer skada, 
          så gäller ansvarsförsäkringen däremot för 
          förälderns   eller   vårdnadshavarens 
          skadeståndsansvar  även om skadan har 
          orsakats uppsåtligen  av  barnet.  Om 
          ansvarsförsäkring finns, blir resultatet 
          i de flesta fall att förälderns eller 
          vårdnadshavarens   ekonomiska  insats 
          begränsas till att betala premier för 
          försäkringen och självrisk. 
           Eftersom samma ansvarsförsäkring täcker 
          både  barnets  och  förälderns  eller 
          vårdnadshavarens skadeståndsansvar, blir 
          det inte fråga om någon regressrätt från 
          ansvarsförsäkringen. Om den skadelidande 
          har utnyttjat sin försäkring för att få 
          ersättning  för  sin skada, kan hans 
          försäkringsbolag ha ett regressanspråk 
          mot en skadeståndsskyldig vårdnadshavare 
          eller mot dennes försäkringsbolag. Rätten 
          att göra gällande regresskrav är dock 
          begränsad bl.a. genom överenskommelser 
          mellan försäkringsbolagen  (se avsnitt 
          2.1.3). 
          2.3 Kostnader 
 
          Den ändring av tillsynsansvaret som jag 
          nu  föreslår  torde  innebära  att 
          försäkringsersättning  enligt  ansvars- 
          försäkring kommer att utbetalas i fler 
          fall än tidigare. Å andra sidan innebär 
          det att försäkringsersättningar som nu 
          betalas ut genom den skadelidandes egen 
          försäkring kommer att minska. Den nya 
          ordningen kan också medföra att antalet 
          svårbedömda försäkringsfall blir något 
          större. En remissinstans anför att detta 
          kan medföra vissa skade- och drifts- 
          kostnadsökningar för försäkringsbolagen 
          samt   ökade  premiekostnader   för 
          försäkringstagarna.    Enligt   min 
          uppskattning kan ökningen av  antalet 
          svårbedömda fall inte antas bli mer än 
          marginell.  Efter  hand  som  praxis 
          utvecklas kan man också förutse att de 
          svårbedömda fallen blir färre i antal. 
          Jag bedömer att förslaget inte kommer att 
          medföra någon beaktansvärd kostnadsökning 
          för  försäkringsbolagen  eller  för 
          försäkringstagarna. 
           I  den  mån  antalet  svårbedömda 
          försäkringsfall ökar, skulle det kunna 
          tänkas medföra fler tvister vid domstol. 
          Risken  för  detta  bör  dock  inte 
          överdrivas. De överväganden som skall 
          göras för att konstatera om en förälder 
          eller en annan vårdnadshavare har brustit 
          i  sina skyldigheter enligt den  nya 
          bestämmelsen skiljer sig inte nämnvärt 
          från den motsvarande bedömning som görs 
          enligt gällande regler om skadeståndsan- 
          svar på grund av bristande tillsyn över 
          barnet.  Dessa frågor  regleras  till 
          största delen av försäkringsbolagen utan 
          att tvisten dras  inför domstol. Jag 
          räknar därför inte med  några  ökade 
          kostnader för domstolsväsendet. 
          2.4 Ikraftträdande m.m. 
 
          Lagändringen bör träda i kraft så snart 
          som möjligt. Ett lämpligt datum kan vara 
          den 1 januari 1994. 
           Den nya bestämmelsen blir tillämplig i 
          fråga om skadestånd med anledning av 
          skadefall   som   inträffar   efter 
          ikraftträdandet, medan äldre lag skall 
          tillämpas på skadefall som har inträffat 
          dessförinnan. Detta följer av allmänna 
          rättsgrundsatser  och  behöver  inte 
          regleras i några övergångsbestämmelser 
          (jfr prop. 1972:5 s. 593). 
          3 Upprättat lagförslag 
 
          I enlighet med vad jag nu har anfört har 
          inom  Justitiedepartementet  upprättats 
          förslag  till  lag  om  ändring  i 
          föräldrabalken. 
           Lagrådet har granskat lagförslaget. 
          4 Specialmotivering 
 
          Förslag  till  lag  om  ändring  i 
 
          föräldrabalken 
 
          6 kap. 2 § 
 
          Barn  står  under  vårdnad  av  båda 
          föräldrarna eller en av dem, om inte 
          rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
          eller två särskilt förordnade förmyndare. 
          Vårdnaden om ett barn består till dess 
          att  barnet fyller  arton  år  eller 
          dessförinnan ingår äktenskap. 
           Den som har vårdnaden om ett barn har 
          ett  ansvar  för  barnets  personliga 
          förhållanden  och  skall se till att 
          barnets  behov  enligt  1  §  blir 
          tillgodosedda.  Barnets  vårdnadshavare 
          svarar även för att barnet får  den 
          tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
          ålder,   utveckling   och   övriga 
          omständigheter samt skall bevaka  att 
          barnet får tillfredsställande försörjning 
          och utbildning. I syfte att hindra att 
          barnet orsakar skada för någon annan 
          skall vårdnadshavaren vidare svara för 
          att barnet står under uppsikt eller att 
          andra lämpliga åtgärder vidtas. 
           Om ansvaret i frågor som gäller barnets 
          ekonomiska    förhållanden    finns 
          bestämmelser i 9-16 kap. 
 
           Paragrafen innehåller regler dels om vem 
          som skall ha vårdnaden om barn (första 
          stycket),  dels  om  vårdnadshavarens 
          skyldigheter (andra stycket). I tredje 
          stycket hänvisas till andra kapitel i 
          föräldrabalken som gäller ansvaret för 
          barnets ekonomiska förhållanden. 
           Bland  vårdnadshavarens  skyldigheter 
          anges i andra stycket att barnet skall få 
          tillsyn. I tillsynsskyldigheten ligger 
          att vårdnadshavaren skall skydda barnet 
          så att det inte skadas men också att 
          vårdnadshavaren skall se till att barnet 
          inte orsakar skada för någon annan. 
           I andra stycket har lagts  till en 
          bestämmelse om att vårdnadshavaren  i 
          syfte att hindra att barnet orsakar skada 
          för någon annan svarar för att barnet 
          står  under uppsikt eller att  andra 
          lämpliga åtgärder vidtas. Avsikten med 
          bestämmelsen är att vårdnadshavaren skall 
          ha ett särskilt ansvar för att se till 
          att barnet inte orsakar någon annan en 
          skada. Om vårdnadshavaren försummar detta 
          tillsynsansvar  uppsåtligen  eller  av 
          vårdslöshet,   kan   det   medföra 
          skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 1 § 
          skadeståndslagen. Vårdnadshavarens ansvar 
          är begränsat till vad som gäller enligt 
          reglerna  om  adekvat kausalitet. Det 
          innebär    att    vårdnadshavarens 
          underlåtenhet att se till att barnet står 
          under uppsikt eller  att vidta andra 
          lämpliga åtgärder skall kunna hänföras 
          till en konkret situation i vilken barnet 
          har orsakat skada och att vårdnadshavaren 
          genom sitt förhållningssätt skall kunna 
          anses ha vållat skadan. 
           Bestämmelsen   innebär   inte  att 
          vårdnadshavaren skall anses ha försummat 
          sin tillsynsplikt så snart barnet orsakar 
          en skada. I tillsynsansvaret ligger att 
          vårdnadshavaren, inom ramen för vad som 
          är möjligt för honom, skall vidta de 
          åtgärder som behövs för att barnet inte 
          skall orsaka skada. Om skada uppstår 
          trots att vårdnadshavaren har uppfyllt 
          sin tillsynsplikt, blir vårdnadshavaren 
          inte skadeståndsskyldig. Vårdnadshavarens 
          ansvar  är  alltså  inte objektivt.En 
          förutsättning  för att vårdnadshavaren 
          skall kunna övervaka  barnet för att 
          förebygga  och  förhindra att  barnet 
          orsakar skada är att  vårdnadshavaren 
          känner  till  barnets  aktiviteter. 
          Vårdnadshavaren  måste därför på  ett 
          aktivt sätt hålla sig underrättad om vad 
          barnet företar sig och vara beredd att 
          ingripa i  den  utsträckning som kan 
          behövas. 
           De åtgärder som vårdnadshavaren skall 
          vidta måste bli olika beroende på barnets 
          ålder  och  mognad  och  vad  barnet 
          sysselsätter sig med. Ett mycket litet 
          barn fordrar i princip ständig passning. 
          Äldre barn behöver stå under viss uppsikt 
          men de kan i större utsträckning tillåtas 
          att  företa sig saker på egen hand. 
          Lämpliga åtgärder kan då vara t.ex. råd, 
          anvisningar  eller  förmaningar. Dessa 
          måste anpassas till vad  barnet  har 
          möjlighet att förstå och ta intryck av. 
           Kravet på att vårdnadshavaren skall ha 
          uppsikt över barnet innebär inte att han 
          eller hon ständigt måste befinna sig i 
          närheten av barnet. När det gäller barn 
          som är så stora att de kan tillåtas att 
          på egen hand lämna hemmet kan det inte 
          rimligen krävas att föräldrarna i detalj 
          känner till  vad barnet företar sig. 
          Tillsynskravet kan  dock  inte  anses 
          uppfyllt t.ex. om vårdnadshavaren vet 
          eller har anledning att misstänka att 
          barnet företar sig någonting som kan 
          medföra en skada samt vårdnadshavaren har 
          haft möjlighet att kontrollera hur barnet 
          beter sig och därmed förebygga skada men 
          inte gör det. Om vårdnadshavaren vet 
          eller har anledning att misstänka att 
          barnet använder  ett farligt föremål, 
          måste  det  i allmänhet  krävas  att 
          vårdnadshavaren har - eller åtminstone 
          försöker skaffa sig - en kontinuerlig 
          uppsikt över barnet. Om barnet tidigare 
          har gjort sig skyldigt till skadegörande 
          handlingar, bör det ställas större krav 
          på den kontroll som vårdnadshavaren skall 
          ha över vad barnet företar sig. När det 
          gäller ungdomar i tonåren blir det i 
          allmänhet  inte  fråga  om  omedelbar 
          tillsyn. Men direkt uppsikt kan i vissa 
          situationer  vara  nödvändigt  även 
          beträffande  tonåringar,  t.ex.  när 
          tonåringen  tillåts  att använda  ett 
          farligt föremål. 
           I den mån direkt uppsikt inte behövs kan 
          det vara nödvändigt att vårdnadshavaren 
          vidtar andra lämpliga åtgärder för att 
          kravet på tillsyn skall vara uppfyllt. 
          När det gäller tonåringar måste man räkna 
          med att vårdnadshavarnas inflytande över 
          vad ungdomarna gör utanför hemmet är 
          ganska litet och det är naturligtvis en 
          avvägningsfråga  hur  stor  frihet en 
          tonåring skall medges. Likväl bör det 
          krävas att vårdnadshavaren ger barnet 
          vägledning och aktivt bestämmer gränserna 
          för barnets frihet. Det innebär att det i 
          vissa situationer  kan  föreligga  en 
          skyldighet att ge barnet förhållnings- 
          order, förmaningar och instruktioner för 
          att  vårdnadshavaren skall  anses  ha 
          uppfyllt kravet på att vidta lämpliga 
          åtgärder. I vissa fall kan det också 
          krävas  att  vårdnadshavaren  meddelar 
          restriktioner när det gäller vad barnet 
          tillåts att sysselsätta sig med. 
           Om vårdnadshavaren känner till eller har 
          anledning att misstänka att tonåringen 
          håller på med något som kan orsaka en 
          skada, bör det krävas att vårdnadshavaren 
          aktivt ingriper för att försöka förhindra 
          skada. Är situationen sådan att det inte 
          kan   begäras  att  vårdnadshavaren 
          personligen  ingriper  mot tonåringens 
          förehavanden, bör vårdnadshavaren vidta 
          andra lämpliga åtgärder som kan förebygga 
          skada, t.ex. att  söka hjälp hos de 
          sociala myndigheterna. Detta kan också 
          bli nödvändigt om ett barn eller en 
          tonåring inte rättar sig efter de gränser 
          som vårdnadshavaren sätter. De uppgifter 
          som vårdnadshavaren lämnar till sociala 
          myndigheter är sekretessbelagda i den 
          utsträckning   som   föreskrivs   i 
          sekretesslagen (1980:100). 
           Regeln om det skärpta tillsynsansvaret 
          är utformad så att vårdnadshavaren inte 
          åläggs  att alltid personligen  hålla 
          barnet under uppsikt eller vidta de andra 
          åtgärder som kan anses lämpliga. Han 
          eller hon får anförtro åt någon annan att 
          göra det. Men vårdnadshavaren ansvarar då 
          för att den som har fått denna uppgift 
          fullgör uppgiften på ett  betryggande 
          sätt. Vårdnadshavaren kan inte genom ett 
          uppdrag till någon annan befria sig från 
          sitt ansvar. Detta får särskild betydelse 
          vid bedömningen av tillsynsansvaret i 
          sådana  situationer  där  barnet  mer 
          regelmässigt vistas hos någon annan än 
          vårdnadshavaren. 
           Om  barnets föräldrar gemensamt  har 
          vårdnaden  men  bor  i sär, är båda 
          ansvariga för att barnet  står under 
          erforderlig uppsikt. Vilken av föräldrar- 
          na som i ett sådant fall kan åläggas 
          skadeståndsskyldighet får avgöras efter 
          vem av dem som hade barnet hos sig när 
          skadan inträffade och som därmed kan 
          anses ha försummat sin tillsynsplikt. En 
          förälder som på överenskommet sätt har 
          överlämnat  barnet  till  den  andra 
          vårdnadshavaren får således normalt anses 
          ha gjort vad som ankommer på honom eller 
          henne för att se till att barnet får 
          erforderlig   tillsyn.   Om   den 
          vårdnadshavare  som inte har hand om 
          barnet får kännedom  om,  eller  har 
          anledning  att  misstänka, att barnet 
          företar sig något som kan orsaka skada, 
          är han eller hon dock skyldig att vidta 
          åtgärder även om barnet vistas hos den 
          andre vårdnadshavaren. När det gäller 
          andra åtgärder, t.ex. förmaningar och 
          tillrättavisningar, är fördelningen av 
          ansvaret mellan vårdnadshavarna inte i 
          lika hög grad beroende av var barnet 
          vistas. 
           Om barnet vistas hos t.ex. en umgänges- 
          förälder och därvid orsakar skada, kan 
          det normalt sett knappast komma i fråga 
          att  vårdnadshavaren skulle kunna bli 
          ansvarig för den skadan på grund av 
          bristande  tillsyn.  Genom att barnet 
          överlämnas till umgängesföräldern för att 
          barnet skall få tillfälle till umgänge 
          med denne får det nämligen normalt anses 
          att vårdnadshavaren har uppfyllt sitt 
          ansvar. Huruvida umgängesföräldern kan 
          bli ansvarig för skadan regleras inte av 
          förevarande bestämmelse utan får avgöras 
          enligt  allmänna  skadeståndsrättsliga 
          regler. I det sammanhanget bör observeras 
          att umgängesföräldern  inte har någon 
          lagstadgad tillsynsplikt. Däremot får det 
          möjligen  anses  att umgängesföräldern 
          genom att ta emot barnet för utövande av 
          umgänget  har  åtagit  sig  att  i 
          vårdnadshavarens ställe ha en i vart fall 
          begränsad tillsyn över barnet. 
           Om  ett  barn   omhändertas  för 
          samhällsvård, påverkas inte den rättsliga 
          vårdnaden.  I  allmänhet ändras  dock 
          förhållandena i sådan  grad  att det 
          inverkar   på   bedömningen   av 
          vårdnadshavarens tillsynsansvar. Ett barn 
          kan omhändertas för kortare eller längre 
          tid. Orsakar ett barn skada när det 
          vistas i ett särskilt ungdomshem enligt 
          12 § lagen (1990:52)  med  särskilda 
          bestämmelser om vård av unga eller i ett 
          hem  för  vård  eller  boende,  kan 
          vårdnadshavaren inte ställas till svars, 
          om uppsikten över barnet har brustit. I 
          ett sådant fall kan i stället personalen 
          i  hemmet,  eller  i  första  hand 
          arbetsgivaren, bli skadeståndsskyldig, om 
          barnet inte har stått under uppsikt i den 
          utsträckning som krävs. Vårdnadshavarens 
          ansvar bör bedömas på samma sätt, om 
          barnet är placerat i familjehem. Huruvida 
          de som tar emot barnet i familjehemmet 
          kan göras ansvariga för skada som barnet 
          orsakar under sin vistelse får avgöras 
          enligt  allmänna  skadeståndsrättsliga 
          regler. 
           Vårdnadshavarens    skadeståndsansvar 
          gäller fullt ut, om barnet finns hos 
          vårdnadshavaren trots att det är omhän- 
          dertaget  för  samhällsvård.  Vidare 
          ansvarar vårdnadshavaren naturligtvis, om 
          barnet vistas i ett annat enskilt hem i 
          enlighet med vårdnadshavarens  önskan. 
          Detsamma  gäller  om  vårdnadshavaren 
          tillfälligtvis låter barnet bo på annan 
          plats, t. ex. på ett läger eller en 
          sommarkoloni. I de fall då vårdnadshava- 
          ren placerar barnet hos någon  annan 
          avgörs skadeståndsansvaret i första hand 
          efter en bedömning av om vårdnadshavaren 
          har visat tillräcklig omsorg vid valet av 
          placering. 
           Vårdnadshavarens ansvar gäller oavsett 
          om barnet är skadeståndsskyldigt.  Om 
          barnet har orsakat en skada genom en 
          olyckshändelse  och  därför  inte  är 
          skadeståndsskyldigt,    kan    dess 
          vårdnadshavare     ändå     bli 
          skadeståndsskyldig  under förutsättning 
          att han eller hon uppsåtligen eller av 
          oaktsamhet har brustit i sin plikt se 
          till att barnet får vägledning och står 
          under uppsikt. 
           Är  både  barnet och vårdnadshavaren 
          skadeståndsskyldiga,    svarar   de 
          solidariskt för skadeståndet, om inte 
          annat följer av att begränsning gäller i 
          den skadeståndsskyldighet  som  åvilar 
          någon  av  dem  (6  kap.  3  § 
          skadeståndslagen). Det kan inträffa att 
          vårdnadshavarens  och  barnets  skade- 
          ståndsskyldighet fastställs till olika 
          belopp beroende på att förutsättningarna 
          för jämkning är olika i 2 kap. 2 § och 
          6 kap. 2 § skadeståndslagen. 
           Frågan om regressrätt mellan barnet och 
          vårdnadshavaren torde i de flesta fall 
          sakna praktisk betydelse.  Frågan har 
          behandlats   i   förarbetena   till 
          skadeståndslagen (se prop. 1972:5 s. 176 
          f.). 
           Om barnet har orsakat en skada genom 
          brott, kan den skadelidandes anspråk på 
          skadestånd prövas i samband med åtal mot 
          barnet (22 kap. 1 § rättegångsbalken). 
          Hör brottet under  allmänt  åtal, är 
          åklagaren  skyldig att i samband med 
          åtalet  förbereda  och  utföra  ett 
          skadeståndsanspråk som riktas mot barnet, 
          om det kan ske utan väsentlig olägenhet 
          och den skadelidandes anspråk inte är 
          uppenbart  obefogat  (22  kap.  2  § 
          rättegångsbalken).   I   fråga   om 
          skadeståndsanspråk mot en vårdnadshavare 
          gäller  delvis  andra regler.  Skade- 
          ståndsanspråket  mot  vårdnadshavaren 
          grundas nämligen inte enbart på brottet. 
          Ett sådant anspråk har åklagaren inte 
          någon skyldighet att förbereda eller föra 
          talan om. Det kan emellertid tas upp till 
          behandling i samband med åtalet (22 kap. 
          1 och 3 §§ rättegångsbalken). 
          5 Hemställan 
 
          Med hänvisning till vad jag nu har anfört 
          hemställer jag att regeringen föreslår 
          riksdagen att anta förslaget till lag om 
          ändring i föräldrabalken. 
          6 Beslut 
 
          Regeringen   ansluter   sig   till 
          föredragandens överväganden och beslutar 
          att genom proposition föreslå riksdagen 
          att anta det förslag som föredraganden 
          har lagt fram. 
    3 
          Sammanfattning av departementspromemorian 
          1993:11  om  vårdnadshavares  skade- 
          ståndsansvar 
 
          En vårdnadshavare är skyldig att betala 
          skadestånd för skador som hans eller 
          hennes barn har orsakat, om vårdnadshava- 
          ren uppsåtligen eller av oaktsamhet har 
          brustit i sin tillsyn över barnet. Detta 
          föl- 
          jer av den allmänna culparegeln i 2 kap. 
          1 § skadeståndslagen  (1972:207), som 
          föreskriver  att  var  och  en  som 
          uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 
          person- eller sakskada  skall ersätta 
          skadan, såvida inte annat följer  av 
          skadeståndslagen.  Den  tillsyn  som 
          vårdnadshavaren skall ha över  barnet 
          regleras i 6 kap. 2 § föräldrabalken. Där 
          sägs att barnets vårdnadshavare svarar 
          för att barnet får den tillsyn som behövs 
          med hänsyn till barnets ålder, utveckling 
          och övriga omständigheter. 
             I  promemorian  föreslås   att 
          tillsynsansvaret  skall  skärpas  och 
          preciseras i skadeförebyggande syfte. En 
          vårdnadshavare skall sålunda svara för 
          att barnet står under uppsikt i den 
          utsträckning som behövs för att barnet 
          inte skall orsaka skada för någon annan. 
          Förslaget innebär att vårdnadshavaren kan 
          bli skadeståndsskyldig enligt 2 kap. 1 § 
          skadeståndslagen,  om han  eller  hon 
          uppsåtligen eller av  oaktsamhet  har 
          brustit i sin skyldighet att se till att 
          barnet står under uppsikt. 
           Lagändringen föreslås träda i kraft den 
          1 januari 1994. 
   29 
          Promemorians lagförslag 
 
          Förslag till 
          Lag om ändring i föräldrabalken 
 
           Härigenom föreskrivs att 6 kap. 2 § 
          föräldrabalken skall ha följande lydelse. 
 
          Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 
                   6 kap. 
                   2 § 
            Barn  står under vårdnad av båda 
          föräldrarna eller en av dem, om inte 
          rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
          eller två särskilt förordnade förmyndare. 
          Vårdnaden om ett barn består till dess 
          att  barnet fyller  arton  år  eller 
          dessförinnan ingår äktenskap. 
            Den  som  har    Den  som  har 
          vårdnaden  om ett vårdnaden  om  ett 
          barn har ett ansvar barn har ett ansvar 
          för     barnets för     barnets 
          personliga      personliga 
          förhållanden  och förhållanden   och 
          skall se till att skall se till att 
          barnets    behov barnets behov enligt 
          enligt        1    §    blir 
          1    §   blir tillgodosedda. 
          tillgodosedda.    Barnets 
          Barnets       vårdnadshavare 
          vårdnadshavare    svarar även för att 
          svarar även för att barnet  får  den 
          barnet  får  den tillsyn som behövs 
          tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
          med  hänsyn  till ålder,  utveckling 
          dess     ålder, och      övriga 
          utveckling   och omständigheter samt 
          övriga        skall  bevaka  att 
          omständigheter samt barnet      får 
          skall  bevaka att tillfredsställande 
          barnet     får försörjning   och 
          tillfredsställande  utbildning.  Vård- 
          försörjning   och nadshavaren  svarar 
          utbildning.     vidare  för  att 
                     barnet  står under 
                     uppsikt  i   den 
                     utsträckning   som 
                     behövs  för  att 
                     barnet  inte skall 
                     orsaka  skada  för 
                     någon annan. 
             Om ansvaret i frågor som gäller 
          barnets  ekonomiska förhållanden finns 
          bestämmelser i 9-16 kap. 
          ___________ 
           Denna lag träder i kraft den 1 januari 
          1994. 
   30 
          Förteckning över de remissinstanser som 
          har  yttrat  sig  över  promemorian 
          Vårdnadshavares  skadeståndsansvar  (Ds 
          1993:11) 
 
          Efter  remiss  har  yttranden  över 
          promemorian  avgetts av Göta hovrätt, 
          Kammarrätten  i   Stockholm,  Malmö 
          tingsrätt, Länsrätten i Stockholms län, 
          Riksåklagaren,    Rikspolisstyrelsen, 
          Brottsförebyggande   rådet   (BRÅ), 
          Brottsskadenämnden,   Socialstyrelsen, 
          Skolverket,   Statens   ungdomsråd, 
          Stockholms   universitets   juridiska 
          fakultetsnämnd,         Juridiska 
          fakultetsstyrelsen    vid   Uppsala 
          universitet, Riksdagens ombudsmän (JO), 
          Svenska  kommunförbundet,  Stockholms 
          kommun, Sveriges domareförbund, Sveriges 
          advokatsamfund,  Sveriges  Försäkrings- 
          förbund,  Folksam, Försäkringsjuridiska 
          föreningen, Riksförbundet hem och skola, 
          AB Storstockholms Lokaltrafik och Svenska 
          lokaltrafikföreningen. 
   31 
          Lagrådsremissens lagförslag 
 
          Förslag till 
          Lag om ändring i föräldrabalken 
 
           Härigenom föreskrivs att 6 kap. 2 § 
          föräldrabalken[3]  skall  ha  följande 
          lydelse. 
 
          Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 
                   6 kap. 
                   2 §[4] 
            Barn  står under vårdnad av båda 
          föräldrarna eller en av dem, om inte 
          rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
          eller två särskilt förordnade förmyndare. 
          Vårdnaden om ett barn består till dess 
          att  barnet fyller  arton  år  eller 
          dessförinnan ingår äktenskap. 
            Den  som  har    Den  som  har 
          vårdnaden  om ett vårdnaden  om  ett 
          barn har ett ansvar barn har ett ansvar 
          för     barnets för     barnets 
          personliga      personliga 
          förhållanden  och förhållanden   och 
          skall se till att skall se till att 
          barnets    behov barnets behov enligt 
          enligt        1    §    blir 
          1    §   blir tillgodosedda. 
          tillgodosedda.    Barnets 
          Barnets       vårdnadshavare 
          vårdnadshavare    svarar även för att 
          svarar även för att barnet  får  den 
          barnet  får  den tillsyn som behövs 
          tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
          med  hänsyn  till ålder,  utveckling 
          dess     ålder, och      övriga 
          utveckling   och omständigheter samt 
          övriga        skall  bevaka  att 
          omständigheter samt barnet      får 
          skall  bevaka att tillfredsställande 
          barnet     får försörjning   och 
          tillfredsställande  utbildning. I syfte 
          försörjning   och att  hindra  att 
          utbildning.     barnet orsakar skada 
                     för  någon  annan 
                     skall 
                     vårdnadshavaren 
                     vidare svara för att 
                     barnet  står under 
                     uppsikt eller  att 
                     andra    lämpliga 
                     åtgärder vidtas. 
           Om ansvaret i frågor som gäller barnets 
          ekonomiska    förhållanden    finns 
          bestämmelser i 9-16 kap. 
 
           Denna lag träder i kraft den 1 januari 
          1994. 
 
          **FOOTNOTES** 
 
          [3] Balken omtryckt 1990:1526 
 
          [4] Senaste lydelse 1983:47 
   32 
          LAGRÅDET 
 
          Utdrag ur protokoll  vid  sammanträde 
          1993-09-30 
 
          Närvarande: justitierådet Per Jermsten, 
          justitierådet   Lars   Å.  Beckman, 
          regeringsrådet Sigvard Holstad. 
 
          Enligt protokoll vid regeringssammanträde 
          den 9 september 1993, varvid statsrådet 
          Laurén varit föredragande, har regeringen 
          för lagrådets yttrande överlämnat förslag 
          till lag om ändring i föräldrabalken. 
 
          Förslaget har inför lagrådet föredragits 
          av hovrättsassessorn Gudrun Antemar. 
 
          Förslaget föranleder följande yttrande av 
          lagrådet: 
 
          En vårdnadshavare är skadeståndsskyldig 
          för skador som hans eller hennes barn 
          orsakar, om vårdnadshavaren uppsåtligen 
          eller av oaktsamhet har brustit i sin 
          plikt att utöva tillsyn över barnet. 
          Vårdnadshavarens tillsynsansvar regleras 
          närmare i 6 kap. 2 § föräldrabalken (FB). 
          Enligt paragrafens andra stycke svarar 
          vårdnadshavaren för att barnet får den 
          tillsyn  som behövs med hänsyn  till 
          barnets ålder,  utveckling och övriga 
          omständigheter. I remissen föreslås att 
          tillsynsansvaret skärps och preciseras 
          genom att det till andra stycket fogas en 
          ny mening av innehåll att vårdnadshavare 
          skall vidare i syfte att hindra att 
          barnet orsakar skada för någon annan 
          svara för att barnet står under uppsikt 
          eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 
          Avsikten med förslaget anges vara att få 
          till   stånd  en  utvidgning   av 
          vårdnadshavarens skadeståndsansvar och då 
          främst i preventivt syfte. 
 
          Tillsynsansvaret   enligt   gällande 
          bestämmelser avser i första hand barnets 
          bästa. Barnet skall sålunda skyddas från 
          att skada sig självt eller att skadas av 
          någon  annan.  Det  åvilar emellertid 
          vårdnadshavaren även en skyldighet att se 
          till att barnet inte orsakar skada för 
          annan. Vårdnadshavaren är sålunda skyldig 
          att förebygga och avvärja skadegörande 
          handlingar    av    barnet.    I 
          tillsynsskyldigheten ligger vidare - som 
          framhålls   i   remissen  -   att 
          vårdnadshavaren är skyldig att på alla 
          sätt vara verksam för att förhindra att 
          barnet  begår  brott.  Brister  i 
          vårdnadshavarens   tillsyn   har  i 
          rättspraxis föranlett skadeståndsansvar 
          framför allt när det gäller små barn. I 
          fråga  om  tonåringar är det däremot 
          ovanligt  att  skadeståndskrav  mot 
          föräldrar vinner bifall  (se Hellner, 
          Skadeståndsrätt, 4:e upplagan s. 225). En 
          orsak härtill kan vara att föräldrabalken 
          liksom  även  rättspraxis  har  som 
          utgångspunkt  att  barns  omdöme  och 
          insikter utvecklas successivt och att 
          ansvaret för barnets förhållanden därmed 
          gradvis förskjuts från vårdnadshavaren 
          till barnet självt allteftersom barnet 
          blir äldre och mognar. 
 
          Fråga är om lagförslaget  kan  antas 
          tillgodose det i remissen angivna syftet, 
          vilket flera remissinstanser betvivlat. 
          Behovet av en skärpt tillsyn över barn 
          gäller i första hand de äldre barnen. I 
          fråga om dem kan det emellertid sällan 
          bli tal om någon direkt uppsikt utan 
          tillsynen torde oftast få inskränkas till 
          förhållningsorder,   förmaningar  och 
          instruktioner.  Att  en vårdnadshavare 
          varit oaktsam i något sådant hänseende 
          kan vara besvärligt för en skadelidande 
          att  visa.  Svårigheter  torde  också 
          föreligga att visa att det råder ett 
          adekvat samband mellan exempelvis  en 
          utebliven  förmaning och en inträffad 
          skada. Det går inte heller att bortse 
          från att tonåringar som vållar omfattande 
          skador inte sällan kommer från hem med 
          betydande sociala och ekonomiska problem. 
          För dessa familjer torde det nu framlagda 
          förslaget  knappast få någon  märkbar 
          betydelse. 
 
          Det  är  följaktligen  tveksamt  om 
          remissförslaget  kommer  att  få  den 
          preventiva effekt som åsyftats. När det 
          gäller mera normala föräldraförhållanden 
          kan dock  den föreslagna bestämmelsen 
          tänkas bli utgångspunkt  för ett mer 
          aktivt engagemang och ge föräldrarna ett 
          stöd i tillsynsrollen. Det kan också vara 
          av värde från informationssynpunkt att i 
          lagtexten  uttryckligen  anges  att 
          vårdnadshavaren har ett ansvar för att 
          barnet  inte skadar annan. Som  Göta 
          hovrätt framhållit i sitt remissvar kan 
          bestämmelsen även tjäna som utgångspunkt 
          för  en  vidare  rättsbildning  genom 
          rättspraxis i riktning mot ett längre 
          gående ansvar för vårdnadshavare. 
 
          Lagrådet anser sig med hänsyn till det 
          anförda kunna godta en lagreglering av 
          det slag som lagts fram i remissen. När 
          det  gäller  bestämmelsens  närmare 
          utformning  kan konstateras att flera 
          remissinstanser        kritiserat 
          promemorieförslaget.  I lagrådsremissen 
          har bestämmelsen därför getts en något 
          annorlunda formulering. Inte heller denna 
          lagtext  är emellertid invändningsfri. 
          Ordet "uppsikt" är sålunda missvisande 
          genom att det ger intryck av att det 
          krävs att vårdnadshavaren i första hand 
          har en omedelbar tillsyn över barnet, 
          något som inte varit avsett, i vart fall 
          inte när det gäller äldre barn. Lagrådet 
          vill vidare erinra om att ordet "uppsikt" 
          tidigare  använts  som beteckning för 
          vårdnadshavarens  tillsyn.  Före  den 
          lagändring som trädde i kraft den 1 
          januari 1983 gällde att vårdnadshavaren 
          skulle utöva den uppsikt över barnet som 
          var erforderlig med hänsyn till barnets 
          ålder och övriga omständigheter (6 kap. 3 
          §  FB).  I  proposition  1981/82:168 
          underströks (s. 23) att den dåvarande 
          bestämmelsen  omfattade en plikt  att 
          tillse både att  barnet  självt inte 
          skadades och att barnet inte skadade 
          annan. Föredragande statsrådet uttalade 
          att han ansåg att bestämmelsen borde 
          behållas men att termen "uppsikt" borde 
          bytas ut mot ordet "tillsyn", som enligt 
          hans mening bättre angav vad skyldigheten 
          gällde.  Att nu åter föra in termen 
          "uppsikt" med den betydelse som angetts i 
          remissen anser lagrådet inte böra komma 
          ifråga. 
 
          Bestämmelsen kan också kritiseras från en 
          annan  utgångspunkt,  nämligen  att 
          ordalydelsen ger intryck av  att  en 
          skyldighet att hindra barnet att orsaka 
          skador är något som  inte följer av 
          vårdnadshavarens      tillsynsplikt. 
          Bestämmelsen bör där formuleras om så att 
          den ger ett klarare uttryck för att det 
          främst är fråga om en precisering av en 
          del av tillsynsansvaret. Förslagsvis bör 
          bestämmelsen kunna ges följande lydelse. 
 
          "Vid  tillsynen  skall vårdnadshavaren 
          genom lämpliga åtgärder verka för att 
          barnet inte  orsakar skada för någon 
          annan". 
   33 
          INNEHÅLL 
 
          Proposition              1 
          Propositionens huvudsakliga innehåll 1 
          Propositionens lagförslag       2 
          Utdrag ur protokoll vid regeringssam- 
          manträde den 7 oktober 1993      3 
          1 Inledning              3 
          2 Allmän motivering          5 
           2.1  Gällande rätt         5 
              2.1.1 Barns skadeståndsansvar5 
              2.1.2       Vårdnadshavares 
          skadeståndsansvar för 
                bristande tillsyn över barn6 
              2.1.3 Försäkringsförhållanden8 
              2.1.4Norsk rätt        9 
           2.2  Överväganden         10 
              2.2.1 Skall vårdnadshavares 
                skadeståndsansvar utvidgas?10 
              2.2.2Skall   det   utvidgade 
          skadeståndsansvaret 
                utformas som ett objektivt 
          ansvar?               12 
              2.2.3Skall   det   utvidgade 
          skadeståndsansvaret 
                bygga på en presumtion för 
          ansvar?               15 
              2.2.4Skall   det   utvidgade 
          skadeståndsansvaret 
                bygga på ett  skärpt  och 
          preciserat till- 
                synsansvar?       16 
              2.2.5Innebörden av ett utvidgat 
                skadeståndsansvar m.m.  19 
              2.2.6Ansvarsförsäkring m.m. 22 
           2.3  Kostnader          23 
           2.4  Ikraftträdande        23 
          3 Upprättat lagförslag        24 
          4 Specialmotivering         24 
          5 Hemställan             28 
          6 Beslut               28 
          Bilaga 1Sammanfattning av departements- 
              promemorian 1993:11 om vårdnads- 
              havares skadeståndsansvar.....29 
          Bilaga 2Promemorians lagförslag.......30 
          Bilaga 3Förteckning    över    de 
          remissinstanser som 
              har yttrat sig över promemorian 
          Vårdnads- 
              havares  skadeståndsansvar  (Ds 
          1993:11)..............................31 
          Bilaga 4Lagrådsremissens lagförslag...32 
          Bilaga 5Utdrag ur protokoll vid lagrådets 
              sammanträde den 30 september 1993 
          33 
   36