_______________________________

Regeringens proposition
1993/94:49
Ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1007) om ändring i
upphovsrättslagen

__________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om en ändring i övergångsbestämmelserna till
den nyligen antagna lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Förslaget
innebär att vissa övergångsbestämmelser till en år 1986 beslutad ändring i
upphovsrättslagen skall gälla även fortsättningsvis.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1007) om ändring i
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs att tredje punkten i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Det som sägs i 23. Det som sägs i
tillämpas också i 2 tillämpas också i
fråga om fråga om
framföranden, framföranden, upp-
upptagningar, tagningar,
utsändningar och utsändningar och
arbeten som avses arbeten som avses
i 45, 46, 48, och i 45, 46, 48, och
49 . 49 . I fråga om
framföranden,
ljudupptagningar
och utsändningar
för vilka skydds-
tiden enligt äldre
bestämmelser löpte
ut före den 1 juli
1986, gäller dock
fjärde och femte
punkterna i
ikraftträdande-
och
övergångsbestämmelserna
till lagen
(1986:367) om
ändring i lagen
(1960:729) om
upphovsrätt till
litterära och
konstnärliga verk.

3 Ärendet och dess beredning

I prop. 1992/93:214 lade regeringen fram förslag på grundval av Upphovs-
rättsutredningens arbete. Förslagen antogs av riksdagen (se bet. 1992/93:LU44,
rskr. 1992/93:413 och SFS 1993:1007-1010).
Sedan förslagen antogs har uppmärksammats att det bör göras ett tillägg i
övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen).
Anledningen redovisas nedan.
Det lagförslag som läggs fram i denna proposition är sådant att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse.

4 Förslaget

Skälen för regeringens förslag: I 45-48 upphovsrättslagen finns regler om
s.k. närstående rättigheter, dvs. rättigheter som står upphovsrätten nära. Dessa
tillkommer bl.a. utövande konstnärer (artister, musiker, sångare m.fl.),
producenter av fonogram (grammofonskivor och andra ljudupptagningar) samt radio-
och TV-företag. De nämnda rättighetshavarna har enligt dessa bestämmelser vissa
tidsbegränsade rättigheter till sina framföranden, upptagningar respektive
utsändningar.
Före den 1 juli 1986 gällde rättigheterna till 25 år efter det år prestatio-
nerna tillkom. Genom lagstiftning som trädde i kraft den dagen förlängdes nämnda
tid till 50 år (prop. 1985/86:79, bet. 1985/86:LU32, rskr. 1985/86:293, SFS
1986:367). Enligt punkt 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
skulle den längre tiden gälla även för prestationer som hade tillkommit före
ikraftträdandet, förutsatt att motsvarande tid enligt äldre bestämmelser då inte
hade löpt ut.
Genom lagen (1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen, som träder i kraft den
1 januari 1994, har vissa hänvisningar i 45-48 anpassats till de ändringar
som samtidigt har genomförts i andra delar av upphovsrättslagen. Reglerna har
också justerats redaktionellt men har inte ändrats på något annat sätt. I
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna anges, såvitt nu är av intresse, i
andra punkten att den nya lagen skall tillämpas även på verk som har kommit till
före ikraftträdandet av lagen och i tredje punkten att det som sägs i andra
punkten också skall tillämpas i fråga om framföranden, upptagningar och ut-
sändningar som avses i 45, 46 och 48 .
Dessa övergångsbestämmelser ger intrycket att de närstående rättigheterna
gäller i 50 år efter det år prestationerna tillkom också i fråga om prestationer
för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser hade löpt ut den 1 juli 1986.
Som har framgått skulle detta innebära en avvikelse i förhållande till 1986 års
övergångsbestämmelser. Regeringen åsyftade emellertid inte att någon sådan
avvikelse skulle bli följden av förslagen i prop. 1992/93:214 och såvitt framgår
av bet. 1992/93:LU44 var det inte heller riksdagens avsikt att ändra rättsläget
i det berörda hänseendet.
För att säkerställa att 1993 års ändringar i upphovsrättslagen inte medför den
nyssnämnda avvikelsen bör tredje punkten i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna kompletteras med en regel enligt vilken fjärde och femte
punkterna i 1986 års ikraftträdande- och övergångsbestämmelser gäller i fråga om
sådana framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden
enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986.

------------------------------------------

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 september 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin,
Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P.
Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Laurén

_________________

Regeringen beslutar proposition 1993/94:49 Ändring i övergångsbestämmelserna
till lagen (1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen.