Prop.
1993/94:226
Regeringens proposition
1993/94:226

Placering av medel som deponerats
hos myndighet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna för placering av medel som
deponerats hos
myndighet ändras. Deponerade medel skall inte längre behöva sättas in
på konto i
bank utan skall kunna placeras på andra räntebärande konton, i första
hand i
Riksgäldskontoret.
Förslaget medför ändringar i jordabalken, lagen (1927:56) om
nedsättning av
pengar hos myndighet och expropriationslagen (1972:719). Ändringarna
föreslås
träda i kraft den 1 juli 1994.
1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 3
2.1 Förslag till lag om ändring i
jordabalken 3
2.2 Förslag till lag om ändring i la-
gen (1927:56) om nedsättning av
pengar hos myndighet 4
2.3 Förslag till lag om ändring i ex-
propriationslagen (1972:719) 5
3 Ärendet och dess beredning 6
4 Gällande ordning 6
5 Placering av deponerade medel 7
Utdrag ur protokoll vid regeringssamman-
träde den 24 mars 1994 9
2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos
myndighet,
3. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719).

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till

Lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 22 jordabalken[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.
22
Länsstyrelsen skall ofördröjligen underrätta hyresvärden i
rekommenderat brev om deposition enligt 21 .
Visar hyresvärden ej inom tre månader från det beloppet förfallit
till
betalning och underrättelse om depositionen sänts till honom att han
träffat
överenskommelse med hyresgästen om att få lyfta beloppet eller att
han väckt
talan därom mot hyresgästen, har denne rätt att återfå beloppet. Har
hyresvärden
väckt talan inom angiven tid, får beloppet ej lyftas, förrän
hyresvärdens talan
blivit slutligt avgjord.
Deponerat belopp Deponerat belopp
skall ofördröjligen skall genast
insättas i bank mot placeras på ett
ränta. Räntan skall räntebärande konto.
betalas till den som Räntan skall betalas
får lyfta beloppet. till den som får
lyfta beloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2.2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos
myndighet

Härigenom föreskrivs att 8 och 9 lagen (1927:56) om nedsättning
av pengar
hos myndighet[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 [2]
Medel som blivit hos Medel som är
länsstyrelsen nedsatta hos läns-
nedsatta, skola så styrelsen skall
vitt ej antagas kan, genast placeras på
att medlen komma att ett räntebärande kon-
lyftas inom fjorton to. Detta behöver
dagar, göras ränte- dock inte ske, om
bärande genom det kan antas att
insättning i bankin- utbetalning kommer
rättning, som av läns-att göras inom två
styrelsen bestämmes. veckor från det att
Länsstyrelsen äge, därmedlen sattes ned.
så prövas lämpligt,
insätta medlen å sådan
bankräkning att de
icke kunna utan före-
gående uppsägning Räntan skall betalas
uttagas. till den som får
Upplupen ränta komme lyfta beloppet.
den till godo, som
finnes till medlen
berättigad.

9
Bestämmelserna i 7 Bestämmelserna i 7
och 8 tredje och 8 andra
stycket tillämpas stycket tillämpas
också i andra fall närockså i andra fall
medel enligt för- när medel enligt för-
fattning har betalts fattning har
in till en betalts in till en
myndighet för att myndighet för att
utges till den som är utges till den som
berättigad till är berättigad till
medlen. Be-loppet medlen. Be-loppet
skall dock alltid stå skall dock alltid
inne så länge rätten stå inne så länge
till det är beroende rätten till det är
av en framtida hän- beroende av en
delse. framtida händelse.
Rätten att efter den tid som anges i 7 lyfta inbetalda medel
tillkommer den som har gjort inbetalningen eller, när medel har
tagits ut genom
en exekutiv förrättning, den som förrättningen har ägt rum hos.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.3 Förslag till

Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 17 expropriationslagen (1972:719)
skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
17

Medel som har Medel som har
nedsatts eller nedsatts eller
uttagits enligt uttagits enligt
detta kapitel detta kapitel skall
skall av av länsstyrelsen
länsstyrelsen utan utan dröjsmål
dröjsmål insättas i placeras på ett
bank mot ränta. räntebärande konto.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

**Fotnot**
1 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.
[1] Lagen omtryckt 1981:135.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1981:135.
[2] Senaste lydelse 1981:804. Ändringen innebär bl.a. att
andra
stycket upphävs.
3

3 Ärendet och dess beredning

Riksrevisionsverket föreslog i en promemoria år 1987 (Placering av
statligt
förvaltade medel, Dnr 1987:1454) att deponerade medel skall placeras
räntebärande inom det statliga betalningssystemet i stället för i
bank.
I 1988 års kompletteringsproposition (prop. 1987/88:150 bil. 1 s. 76
f.)
föreslog regeringen att en räntebärande placeringsmöjlighet borde
öppnas inom
ramen för statens betalningssystem. Regeringen ansåg dock att
placeringsformen
behövde utvecklas. Riksdagen godkände vad regeringen anfört om
räntebärande
placeringar av statliga medel (bet. 1987/88:FiU24, rskr.
1987/88:398). Förslaget
genomfördes dock inte.
I 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 8, bet.
1991/92:FiU12,
rskr. 1991/92:198) aviserades att frågan om räntebärande placering av
så kallade
nedsatta och deponerade medel skulle beredas samlat med frågan om
utvecklingen
av generell räntebeläggning av statliga medelsflöden.
En generell räntebeläggning av de medel som myndigheterna disponerar
i den egna
verksamheten har införts fr.o.m. budgetåret 1993/94 (prop.
1992/93:100 bil. 1,
bet. 1992/93:FiU20, rskr. 1992/93:189).
Riksgäldskontoret och Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag
bl.a.
utrett frågan om placering av deponerade medel. De föreslår i en
promemoria från
den 18 mars 1994 att deponerade medel hos en myndighet skall kunna
placeras på
myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.

Lagrådet

Lagförslagen är sådana att Lagrådets yttrande normalt bör inhämtas.
Förslagen är
dock av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande kan
underlåtas. Lagrådets
yttrande har därför inte inhämtats.

4 Gällande ordning

I 12 kap. jordabalken finns bestämmelser om deponering av hyresmedel.
Råder det
tvist om storleken av hyran eller anser hyresgästen att han har rätt
till
hyresnedsättning får han deponera hyran hos länsstyrelsen (21 ).
Deponerat
belopp skall enligt 22 ofördröjligen insättas i bank mot ränta.
Bestämmelser om deposition finns vidare i lagen (1927:56) om
nedsättning av
pengar hos myndighet. Nedsättning av pengar hos länsstyrelsen kan
ske, om
borgenären vägrat att motta erbjuden betalning av förfallen gäld, om
gäldenären
är hindrad att betala gäld på grund av borgenärens bortovaro eller
någon annan
av denne beroende omständighet (1 ). Nedsatta medel skall enligt 8
göras
räntebärande genom insättning i bankinrättning som bestäms av
länsstyrelsen,
såvitt det inte kan antas att medlen kommer att lyftas inom 14 dagar.
Slutligen finns bestämmelser om nedsättning av medel i 6 kap.
expropriationslagen (1972:719). Enligt 1 gäller som huvudregel att
expropriationsersättning skall betalas genom nedsättning hos
länsstyrelsen i det
län där fastigheten är belägen. Det åligger domstol enligt 3 att
bestämma i
vad mån löseskilling och intrångsersättning skall nedsättas. Enligt
17 skall
nedsatta medel utan dröjsmål sättas in i bank mot ränta.

5 Placering av deponerade medel

Regeringens förslag: Medel som deponerats (nedsatts) hos myndighet
skall
placeras på ett räntebärande konto. Det behöver inte längre vara
konto i bank.
Riksgäldskontorets och Riksrevisionsverkets förslag: Överensstämmer
med
regeringens.
Skälen för regeringens förslag: Sedan den 1 juli 1993 gäller för
flertalet
statliga myndigheter ett generellt system för räntebeläggning av
statliga
medelsflöden. Detta har ändrat förutsättningarna för placering av
medel som
deponerats hos myndigheter.
Riksgäldskontorets och Riksrevisionsverkets förslag att placera
deponerade
medel hos Riksgäldskontoret med ränta är numera möjligt att
genomföra.
Fördelarna för berörda myndigheter ligger i en enklare hantering av
deponerade
medel genom att dessa kan passera den normala betalningsvägen och
därmed
samordnas med myndigheternas betalnings-och redovisningssystem.
Exempel på myndigheter som hanterar deponerade medel är
kronofogdemyndigheter
(exekutiva medel) och länsstyrelser (allmänt förvar). Det har inte
varit möjligt
för Riksgäldskontoret och Riks-revisionsverket att fastställa hur
mycket medel
som deponeras hos myndigheter, men de uppskattar att totalbeloppet
för
närvarande uppgår till en miljard kronor.
Förslaget innebär således att en myndighet som mottar en deposition
av medel i
första hand bör placera dessa på ett räntekonto i Riksgäldskontoret.
I princip bör den som senare skall motta det deponerade beloppet få
en ränta
som motsvarar den ränta som skulle erhållits vid placering på
liknande villkor i
bank eller annan penninginrättning.
För att kunna särskilja de deponerade medlen och behandla dessa
individuellt
bör myndigheterna ha ett reskontrasystem. Detta bör innehålla
uppgifter om vem
som deponerat, belopp, depositionstid och räntefot samt annan
relevant
information för depositionen.
Förslaget föranleder ändringar i 12 kap. 22 jordabalken, 8 och 9
lagen
(1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet och 6 kap. 17
expropriationslagen (1972:719). Närmare föreskrifter om bl.a. var
myndigheterna
skall placera medlen bör tas in i kapitalförsörjningsförordningen
(1992:406).
Den nya hanteringen av deponerade medel bör kunna genomföras fr.o.m.
den 1 juli
1994.
4

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden
B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson,
Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck,
Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Wibble

Regeringen beslutar proposition 1993/94:226 Placering av medel som
deponerats
hos myndighet.

5