Prop. 
   1993/94:124Regeringens proposition 
 
   1993/94:124 
 
   Ny lag om Allmänna arvsfonden 
   Regeringen överlämnar denna proposition 
 
   till riksdagen. 
 
   Stockholm den 27 januari 1994 
   Carl Bildt 
 
              Bengt Westerberg 
   (Socialdepartementet) 
   Propositionens huvudsakliga innehåll 
 
   I propositionen föreslås att en ny lag om 
   Allmänna arvsfonden ersätter den 
   nuvarande lagen från år 1928. Den nya 
   lagen innehåller, i förhållande till 
   nuvarande ordning, vissa ändringar och 
   förtydliganden huvudsakligen i fråga om 
   arvsfondens ändamål och 
   användningsområde, beslutanderätten, 
   handläggningen av arvsfondsärenden, god- 
   manskap samt avstående från arv. 
    Hittillsvarande praxis beträffande 
   utdelande av stöd ur fonden lagfästs i 
   princip. Stöd skall sålunda kunna ges 
   till verksamhet av ideell karaktär till 
   förmån för barn, ungdomar och personer 
   med funktionshinder. I första hand skall 
   nyskapande och utvecklande verksamhet 
   stödjas. Sådant stöd får också, om det 
   bedöms som särskilt angeläget lämnas till 
   ideella organisationers anläggningar, 
   lokaler och utrustning. Den övergripande 
   beslutanderätten beträffande stöd ur fon- 
   den föreslås ligga kvar hos regeringen, 
   men en ny statlig myndighet, 
   Arvsfondsdelegationen, inrättas. Dele- 
   gationen, eller i vissa fall annan 
   myndighet, skall besluta om stöd ur fon- 
   den inom de ramar och efter de riktlinjer 
   som regeringen bestämmer. Allmänna arvs- 
   fonden skall som hittills förvaltas av 
   Kammarkollegiet. Reglerna om kollegiets 
   förvaltning moderniseras och omarbetas 
   språkligt. Möjligheten att återkräva stöd 
   som inte kommer till användning eller som 
   används för annat ändamål än det avsedda 
   föreslås bli lagfäst. I samband med att 
   fonden avstår från egendom som annars 
   skulle ha tillkommit fonden genom arv bör 
   i vissa undantagsfall även ett penning- 
   belopp kunna avstås när det gäller att 
   rädda egendom som har stort kulturhisto- 
   riskt värde eller stor betydelse från 
   naturvårdssynpunkt m.m. Vidare föranleder 
   den nya lagen om Allmänna arvsfonden 
   följdändringar i föräldrabalken och lagen 
   (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. 
   Den nya lagstiftningen föreslås träda i 
   kraft den 1 juli 1994. 
                              1 
   Innehållsförteckning 
 
   1  Förslag till riksdagsbeslut.........4 
   2  Lagtext.............................4 
     2.1Förslag till lag om Allmänna 
   arvsfonden..............................4 
     2.2Förslag till lag om ändring i 
   lagen (1941:416) om 
       arvsskatt och gåvoskatt..........8 
     2.3Förslag till lag om ändring i 
   föräldrabalken (1949:381)...............9 
   3  Ärendet och dess beredning.........10 
   4  Nuvarande ordning..................11 
     4.1Allmänna arvsfondens egendom....11 
     4.2Fondens ändamål och fondmedlens 
   användningsområde......................11 
     4.3Beslut om stöd ur fonden........12 
     4.4Redovisning och utvärdering av 
   beviljat stöd..........................12 
     4.5Återbetalningsskyldighet........12 
     4.6Förvaltning.....................13 
     4.7God man.........................13 
     4.8Försäljning av fondens egendom..14 
     4.9Arvsavstående...................14 
     4.10Överklagande...................15 
   5  Allmän motivering..................15 
     5.1Utgångspunkter..................15 
     5.2Allmänna arvsfondens egendom....16 
     5.3Arvsfondens ändamålsbestämmelse 
       och arvsfonds- 
       medlens användningsområde.......17 
     5.4Vem fördelar stöd ur arvsfonden?23 
     5.5Handläggningen av ärenden om stöd 
   ur fonden m.m..........................26 
     5.6God man.........................29 
     5.7Beslut om egendom skall tas emot30 
     5.8Avstående av arv................30 
     5.9Skattefrågor....................34 
     5.10Information och uppföljning....35 
     5.11Finansiering...................36 
   6  Ikraftträdande.....................36 
   7  Författningskommentar..............36 
     7.1Förslaget till lag om Allmänna 
   arvsfonden.............................36 
     7.2Förslaget till lag om ändring i 
       lagen (1941:416) om 
       arvsskatt och gåvoskatt.........43 
     7.3Förslaget till lag om ändring i 
   föräldrabalken (1949:381)..............43 
 
   Bilaga 1Sammanfattning av 1991 års 
       arvsfondsutrednings 
       förslag Allmänna arvsfonden (SOU 
   1992:120) .............................44 
   Bilaga 2Betänkandets lagförslag........50 
   Bilaga 3Sammanställning av 
   remissyttranden över betänkande av 
       1991 års arvsfondsutredning (SOU 
   1992:120) 
       Allmänna arvsfonden.............57 
 
   Utdrag ur protokoll vid 
   regeringssammanträde den 27 januari 1994 
   66 
                              2 
   1 Förslag till riksdagsbeslut 
 
   Regeringen föreslår att riksdagen antar 
   regeringens förslag till 
    1. lag om Allmänna arvsfonden, 
    2. lag om ändring i lagen (1941:416) om 
    arvsskatt och gåvoskatt, 
    3. lag om ändring i föräldrabalken 
    (1949:381). 
   2 Lagtext 
 
   Regeringen har följande förslag till 
   lagtext. 
   2.1 Förslag till 
 
   Lag om Allmänna arvsfonden 
 
    Härigenom föreskrivs följande 
 
   Allmänna arvsfondens egendom 
 
   1 § Allmänna arvsfonden består av egendom 
   som tillfallit fonden genom arv, gåva, 
   testamente, förmånstagarförordnande i 
   försäkringsavtal eller genom 
   domstolsbeslut. 
    Vad som sägs om egendom som har 
   tillfallit fonden genom arv gäller också 
   egendom som har tillfallit fonden enligt 
   1 kap. 11 § lagen (1937:81) om 
   internationella rättsförhållanden rörande 
 
   dödsbo. 
 
   2 § Av de medel som under ett 
   räkenskapsår har tillfallit fonden skall 
   en tiondel läggas till fonden vid årets 
   utgång. Återstoden och årets avkastning 
   skall vara tillgängliga för utdelning 
   från och med närmast följande år men får 
   också läggas till fonden. 
 
   3 § Om ett testamente eller en gåva till 
   förmån för fonden har förenats med 
   villkor, beslutar Kammarkollegiet om 
   egendomen skall tas emot. 
 
   4 § Testamente till någon annan än fonden 
   får godkännas av Kammarkollegiet om det 
   inte finns någon anledning till klander. 
   Ett testamente, som kan antas vara ett 
   riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta 
   vilja, får godkännas även om det finns 
   anledning till klander. 
   Allmänna arvsfondens ändamål 
 
   5 § Allmänna arvsfonden har till ändamål 
   att främja verksamhet av ideell karaktär 
   till förmån för barn, ungdomar och 
   personer med funktionshinder. 
 
   6 § Stöd ur fonden skall i första hand 
   lämnas till verksamhet som är nyskapande 
   och utvecklande. Sådant stöd får också, 
   om det bedöms som särskilt angeläget, 
   lämnas till anläggningar, lokaler och 
   utrustning. 
 
   7 § Stöd enligt 6 § får lämnas till 
   organisationer som bedriver ideell 
   verksamhet. Stöd enligt 6 § första 
   meningen får om det finns särskilda skäl 
   lämnas även till en offentlig huvudman. 
    Stöd får inte lämnas till enskilda 
   personer. 
   Stöd ur Allmänna arvsfonden 
 
   8 § Regeringen eller, efter regeringens 
   bemyndigande, Arvsfondsdelegationen eller 
   annan myndighet beslutar om fördelning av 
   stöd ur Allmänna arvsfonden. 
 
   9 § Ansökan om stöd ur fonden skall vara 
   skriftlig, och innehålla de uppgifter som 
   behövs för att bedöma sökandens 
   förutsättningar att få stöd ur fonden. 
    Ansökan skall vara egenhändigt 
   undertecknad av sökanden eller dennes 
   ombud. 
   Skyldighet att hålla medel avskilda 
 
   10 § Den som har tagit emot stöd ur 
   Allmänna arvsfonden skall, om inte annat 
   anges i beslutet, vara skyldig att hålla 
   medlen avskilda. 
   Redovisning och återbetalningsskyldighet 
 
   11 § Den som beviljas stöd ur Allmänna 
   arvsfonden skall föreläggas att inom viss 
   tid efter mottagandet av medlen 
   skriftligen redovisa hur medlen har 
 
   använts. 
 
   12 § Stöd ur fonden skall betalas 
   tillbaka 
    1. om stödet inte har förbrukats inom 
   angiven tid eller för avsett ändamål, 
    2. om mottagaren inte inom föreskriven 
   tid har lämnat redovisning enligt 11 §, 
    3. om mottagaren genom att lämna 
   oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
   har förorsakat att stöd ur fonden har 
   lämnats felaktigt eller med för högt 
   belopp och mottagaren borde ha insett 
 
   detta. 
 
   13 § Om den myndighet till vilken 
   redovisning lämnas finner att det finns 
   skäl att överväga ett åläggande för mot- 
   tagaren att betala tillbaka stöd ur 
   fonden, skall ärendet överlämnas till 
   Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. 
   Kammarkollegiet får, om det finns 
   särskilda skäl, besluta att mottagaren 
   helt eller delvis befrias från åter- 
   betalningsskyldighet. 
   Förvaltning 
 
   14 § Allmänna arvsfondens egendom 
   förvaltas av Kammarkollegiet, som en 
   särskild fond. 
 
   15 § Fondens rätt till egendom bevakas av 
   Kammarkollegiet. Kollegiet för fondens 
   talan i mål och ärenden som rör fonden. 
 
   16 § Medel som tillfaller fonden skall 
   överlämnas till Kammarkollegiet. 
   Kammarkollegiet skall ta emot och granska 
   redovisning för förvaltning av egendom 
   som tillfaller fonden. 
   God man 
 
   17 § Om det vid ett dödsfall inte finns 
   någon annan arvinge än Allmänna 
   arvsfonden eller om fonden är testa- 
   mentstagare skall den som har boet i sin 
   vård anmäla detta till Kammarkollegiet. 
   Kammarkollegiet skall förordna en god man 
   att företräda fonden vid boutredningen. 
   18 § God man behöver inte förordnas 
    1. om fonden har uteslutits från arv 
   genom testamente och Kammarkollegiet 
   bedömer att det inte finns någon 
   anledning till klander, 
    2. om boet har större skulder än 
   tillgångar och det inte behövs en god man 
   för att ta vård om egendomen, eller 
    3. om egendom som har tillfallit fonden 
   som legat utgörs av pengar. 
 
   19 § Om egendom har tillfallit fonden 
   genom gåva som inte endast utgörs av 
   pengar skall Kammarkollegiet förordna en 
   god man att ta hand om egendomen. 
 
   20 § Kammarkollegiet skall övervaka att 
   den gode mannen fullgör sina uppgifter. 
    I fråga om god man enligt denna lag 
   gäller vad som är föreskrivet om 
   sysslomän i 18 kap. handelsbalken. 
   Försäljning av fondens egendom m.m 
 
   21 § Regeringen eller, efter regeringens 
   bemyndigande, Kammarkollegiet beslutar om 
   försäljning av fast egendom eller 
   tomträtt som har tillfallit fonden. 
 
   22 § Annan lös egendom än tomträtt skall 
   av den gode mannen säljas på offentlig 
   auktion, om Kammarkollegiet inte medger 
   annat. 
    Fordringar får säljas endast om de inte 
   kan drivas in. 
    Om särskilda föreskrifter har lämnats 
   genom ett testamente, skall de tillämpas. 
 
   23 § Om det i ett dödsbo finns egendom 
   som förvaltas av en god man enligt 11 
   kap. 3 § föräldrabalken och som har 
   tillfallit fonden, gäller ifråga om 
   egendomens försäljning 21 och 22 §§. 
   Arvsavstående 
 
   24 § Arv eller försäkringsbelopp, som har 
   tillfallit Allmänna arvsfonden, får helt 
   eller delvis avstås till någon annan, om 
   det med hänsyn till uttalanden av 
   arvlåtaren eller till andra särskilda 
   omständigheter kan anses stämma överens 
   med arvlåtarens yttersta vilja. Även i 
   annat fall får arv eller 
   försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens 
   släkting eller någon annan person som har 
   stått arvlåtaren nära, om det kan anses 
   skäligt. 
 
   25 § Arv som utgörs av egendom, vilken är 
   av väsentlig betydelse från 
   kulturhistorisk synpunkt eller från 
   natur- eller kulturvårdssynpunkt, får 
   avstås till juridisk person som har 
   särskilda förutsättningar att ta hand om 
   egendomen på lämpligt sätt. 
    Om det finns särskilda skäl får ett 
   belopp av det arv som tillfallit fonden 
   tillsammans med sådan egendom avstås till 
   mottagaren av denna att användas för 
   sådana omedelbara åtgärder som är nöd- 
   vändiga för att bevara egendomen. 
 
   26 § Regeringen eller, efter regeringens 
   bemyndigande, Kammarkollegiet beslutar om 
   avstående av arv och försäkringsbelopp. 
 
                              3 
   27 § Den som vill att ett arv eller ett 
   försäkringsbelopp som har tillfallit 
   fonden skall avstås helt eller delvis, 
   skall ansöka om detta hos Kammar- 
   kollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt 
   länsstyrelsen i det län, där den avlidne 
   senast har haft sitt hemvist, att utreda 
   frågan. 
    Om Kammarkollegiet inte får besluta i 
   ärendet skall kollegiet överlämna 
   handlingarna med eget yttrande till rege- 
   ringen. 
    En ansökan om arvsavstående skall göras 
   senast tre år efter dödsfallet eller 
   efter det att arvet genom preskription 
   har tillfallit fonden. 
    Om en ansökan har kommit in för sent 
   skall den avvisas. 
   Överklagande 
 
   28 § Kammarkollegiets beslut enligt 13 § 
   och 27 § fjärde stycket får överklagas 
   till länsrätten. I övrigt får beslut 
   enligt denna lag inte överklagas. 
   Kostnader 
 
   29 § Kostnader för fördelning av stöd ur 
   Allmänna arvsfonden skall betalas ur 
   fonden enligt de grunder som regeringen 
 
   bestämmer. 
 
   30 § Kammarkollegiets kostnader för att 
   förvalta och företräda fonden enligt 
   denna lag skall betalas ur fonden enligt 
   de grunder som regeringen bestämmer. 
   Redovisning till riksdagen 
 
   31 § Regeringen skall varje år före 
   januari månads utgång lämna redovisning 
   till riksdagen för hur medel från Allmän- 
   na arvsfonden har fördelats under 
   föregående budgetår samt ange den 
   kommande inriktningen av stödet. 
 
    Denna lag träder i kraft den 1 juli 
   1994. Genom lagen upphävs lagen 
   (1928:281) om allmänna arvsfonden. 
    Äldre föreskrifter gäller fortfarande i 
   fråga om 
    1. beslut om stöd och arvsavstående som 
   har meddelats före ikraftträdandet, 
    2. anmälan som har gjorts till en 
   tingsrätt enligt 7 § lagen (1928:281) om 
   allmänna arvsfonden före ikraftträdandet 
   samt 
    3. ansökan om arvsavstående som har 
   gjorts före ikraftträdandet. 
                              4 
   2.2 Förslag till 
 
   Lag om ändring i lagen (1941:416) om 
   arvsskatt och 
   gåvoskatt 
 
    Härigenom föreskrivs att 1 § lagen 
   (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 
   skall ha följande lydelse. 
 
   Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 
   1 §1 
    Skatt till staten utgår enligt denna 
   lag för egendom, som förvärvas genom arv 
   eller testamente (arvsskatt) eller genom 
   gåva (gåvoskatt). 
 
    För egendom, som    För egendom, som 
   förvärvas genom att  förvärvas genom att 
   arv avstås enligt 5  arv eller 
   § lagen den 8 juni  försäkringsbelopp 
   1928 (nr 281) om   avstås enligt 24 
   allmänna arvsfonden  eller 25 § lagen 
   utgår arvsskatt till (1994:000) om 
   staten som om för-  Allmänna arvsfon- 
   värvet skett genom  den, utgår arvs- 
   testamente efter den skatt till staten 
   avlidne.       som om förvärvet 
              skett genom testa- 
              mente efter den av- 
              lidne. 
 
    Denna lag träder i kraft den 1 juli 
   1994. 
   1 Senaste lydelse 1974:857 
                              5 
   2.3 Förslag till 
 
   Lag om ändring i föräldrabalken 
 
   (1949:381) 
 
    Härigenom föreskrivs att 15 kap. 22 § 
   föräldrabalken1 (1949:381) skall ha 
   följande lydelse. 
 
   Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 
   22 § 
    Har egendom i     Har egendom i 
   dödsbo, vilken har  dödsbo, vilken har 
   förvaltats av en god förvaltats av en 
   man som avses i 11  god man som avses i 
   kap. 3 §, efter pre- 11 kap. 3 §, efter 
   skription av rätt   preskription av 
   att ta arv eller   rätt att ta arv 
   testamente eller   eller testamente 
   annars tillfallit   eller annars 
   allmänna arvsfonden  tillfallit Allmänna 
   gäller i fråga om   arvsfonden gäller i 
   egendomens      fråga om egendomens 
   försäljning lagen   försäljning lagen 
   (1928:281) om     (1994:000) om 
   allmänna arvsfonden. Allmänna 
              arvsfonden. 
 
    Denna lag träder i kraft den 1 juli 
   1994. 
   1 Balken omtryckt 1990:1526. 
                              6 
   3 Ärendet och dess beredning 
 
   Allmänna arvsfonden tillkom enligt ett 
   beslut av 1928 års riksdag i samband med 
   att kusiner och avlägsnare släktingar 
   genom lagen (1928:279) om arv uteslöts 
   från arvsrätt. 
    Vid tillskapandet av Allmänna 
   arvsfonden angavs som fondens ändamål att 
   främja vård och fostran av barn och 
   ungdom. Genom en lagändring år 1969 
   utvidgades fondens bidragsändamål till 
   att avse också omsorg om handikappade. 
    I april 1987 beslutade regeringen att 
   Barn- och ungdomsdelegationen årligen 
   skulle anvisas medel ur Allmänna 
   arvsfonden för utdelning till stöd för 
   "fostran av ungdom" varmed i detta 
   sammanhang avses personer i åldrarna 7-25 
   år. 
    Frågan om Allmänna arvsfondens 
   ändamålsbestämmelse har vid flera 
   tillfällen varit föremål för 
   riksdagsbehandling (se bl.a. bet. 
   1981/82:SoU8, 1985/86:SoU3 och 11, 
   1986/87:SoU18 och 1989/90:SoU29). 
   Riksdagen har avslagit motionsförslag om 
   att fondens ändamål skulle utvidgas till 
   att avse även insatser för äldre (se bet. 
   1988/89:SoU6). Vidare har riksdagen fram- 
   hållit att stöd inte skall beviljas för 
   åtgärder som det åligger stat eller 
   kommun att bekosta och att arvsfondens 
   medel huvudsakligen skall användas för 
   stöd till frivilliga och ideella 
   insatser. 
    Under de senaste åren har riksdagen 
   vidare avslagit motionsyrkanden (bet. 
   1989/90:SoU3 och 29) om att beslut röran- 
   de understöd ur Allmänna arvsfonden, i 
   stället för av regeringen, skall fattas 
   av en styrelse eller nämnd med parla- 
   mentarisk förankring. Riksdagen har också 
   avslagit motionsyrkanden (bet. 
   1989/90:SoU29) om att medel borde åter- 
   föras till arvlåtarens kommun och att 
   handläggningen av ansökningar om och 
   beviljande av medel ur Allmänna 
   arvsfonden borde ligga på respektive 
   kommuns kommunstyrelse. 
    Med anledning av regeringens skrivelse 
   (skr. 1989/90:131) med redovisning för 
   fördelningen av medel från Allmänna 
   arvsfonden under budgetåret 1988/89 
   uttalade socialutskottet (bet. 
   1989/90:SoU29) att regeringen gett 
   ändamålsparagrafen en vid tolkning och 
   att det av det redovisade materialet inte 
   gått att helt klarlägga om utdelningen av 
   medel till stat och kommun skett i 
   överensstämmelse med 
   ändamålsbestämmelsen. Med anledning av en 
   hemställan från utskottet gav riksdagen 
   (rskr. 1989/90:318) regeringen till känna 
   att en översyn borde göras av arvsfondens 
   ändamålsbestämmelse. 
    Mot bakgrund av detta tillkallades i 
   januari 1991 en särskild utredare för att 
   göra en översyn av Allmänna arvsfondens 
   ändamålsbestämmelse m.m. Utredaren, som 
   antog namnet 1991 års arvsfondsutredning, 
   lämnade i november 1992 betänkandet 
   Allmänna arvsfonden (SOU 1992:120). Be- 
   tänkandet har remissbehandlats. 
                              7 
    Utredarens sammanfattning av 
   betänkandet finns i bilaga 1. De lagför- 
   slag som läggs fram i betänkandet finns i 
   bilaga 2. En förteckning över 
   remissinstanserna och en sammanställning 
   av remissyttrandena finns i bilaga 3. 
    Det framlagda förslaget faller utanför 
   Lagrådets granskningsområde. 
   4 Nuvarande ordning 
   4.1 Allmänna arvsfondens egendom 
 
   Den grundläggande bestämmelsen om 
   Allmänna arvsfondens rätt till arv finns 
   i 5 kap. ärvdabalken. Av 1 § framgår att 
   kvarlåtenskap, till vilken arvsberättigad 
   fysisk person saknas, skall tillfalla 
   Allmänna arvsfonden. 
     Närmare bestämmelser om Allmänna 
   arvsfonden finns i lagen (1928:281) om 
   allmänna arvsfonden (arvsfondslagen). 
   Enligt lagen skall den egendom som 
   tillfaller fonden i arv eller genom gåva 
   eller testamente utan sammanblandning med 
   andra medel förvaltas av Kammarkollegiet 
   som en särskild fond för främjande av 
   vård och fostran av barn och ungdom samt 
   omsorg om handikappade. Vidare tillfaller 
   egendom som utlänning efterlämnar här i 
   riket Allmänna arvsfonden, om egendomen 
   enligt lagen i det land som han var 
   medborgare i skulle tillfalla staten, 
   kommun, allmän fond eller inrättning. 
    En tiondel av de medel som under året 
   har flutit in till fonden skall läggas 
   till fonden. Återstoden skall tillsammans 
   med årets avkastning vara tillgänglig för 
   utdelning från och med nästföljande år. 
   Regeringen får, om omständigheterna 
   föranleder det, till fonden lägga medel 
   som är tillgängliga för utdelning. Medel 
   får också stå kvar för förräntning för 
   att delas ut under kommande år. 
    Om ett testamente eller en gåva till 
   förmån för fonden förenats med villkor, 
   skall regeringen besluta om egendomen 
   skall tas emot. Testamente till förmån 
   för annan än fonden får godkännas av 
   Kammarkollegiet om det inte finns någon 
   anledning till klander. Testamente, som 
   kan antas vara ett riktigt uttryck för 
   arvlåtarens yttersta vilja, får godkännas 
   även om det finns anledning till klander. 
    Arvsfondens bokförda värde uppgick den 
   30 juni 1993 till ungefär 597 miljoner 
   kronor och marknadsvärdet till ungefär 
   947 miljoner kronor. Under budgetåret 
   1992/93 kom det in drygt 154 miljoner 
   kronor netto till arvsfonden. Det finns 
   för budgetåret 1993/94 ungefär 175 
   miljoner kronor att dela ut. 
   4.2 Fondens ändamål och fondmedlens 
   användningsområde 
 
   Enligt arvfondslagens ändamålsbestämmelse 
   (1 §) skall fonden främja vård och 
   fostran av barn och ungdom samt omsorg om 
   handikappade. Understöd får inte lämnas 
   för åtgärd som det åligger stat eller 
   kommun att bekosta. 
   4.3 Beslut om stöd ur fonden 
 
   Stöd ur fonden ges dels inom ramen för 
   särskilt riktade satsningar från 
   regeringens sida - specialsatsningar - 
   dels genom en löpande prövning av de 
   ansökningar som kommer in till fonden. 
    Ansökningar som är att hänföra till 
   vård av barn och ungdom, fostran av barn 
   samt omsorg om handikappade bereds inom 
   Socialdepartementet och samtliga beslut 
   fattas av regeringen. 
    Civildepartementet ansvarar för stöd ur 
   Allmänna arvsfonden till främjande av 
   fostran av ungdomar (åldrarna 7-25 år). 
   Barn- och ungdomsdelegationen, som är ett 
   rådgivande organ åt regeringen i frågor 
   rörande unga människors uppväxtvillkor, 
   handlägger och fattar beslut i dessa 
   ärenden. Om ärendet är av principiell 
   betydelse eller annars av större vikt 
   eller om det är fråga om att lämna stöd 
   med mer än 200 000 kronor skall ärendet 
   överlämnas till regeringen. Sådana 
   ärenden bereds i Civildepartementet och 
   beslut fattas av regeringen. 
    Ansökningar om stöd ur fonden 
   remitteras mer eller mindre formbundet 
   till olika myndigheter och organisationer 
   för yttrande. 
    I regeringskansliet (inkl. Barn- och 
   ungdomsdelegationen) är uppskattningsvis 
   åtta årsarbetskrafter sysselsatta med 
   uppgifter som rör Allmänna arvsfonden. 
   Dessa bekostas av budgetmedel. 
   4.4 Redovisning och utvärdering av 
   beviljat stöd 
 
   Varje mottagare av stöd ur Allmänna 
   arvsfonden skall, enligt beslut av 
   regeringen eller den myndighet som rege- 
   ringen bestämmer, inom en bestämd tid 
   komma in med en redogörelse för eller 
   utvärdering av den verksamhet som angetts 
   i ansökan samt en ekonomisk redovisning 
   för användningen av det beviljade 
   beloppet. När det gäller privaträttsliga 
   subjekt skall redovisningen vara bestyrkt 
   av behöriga revisorer. I fråga om 
   flerårsprojekt skall i samband med 
   ansökan för det följande året ges in en 
   lägesrapport och en ekonomisk 
   redovisning. Mottagare av större 
   projektstöd skall göra mera ingående 
   utvärderingar av effekterna av beviljat 
   stöd. Särskilda satsningar blir vanligen 
   föremål för mer omfattande utvärderingar. 
   4.5 Återbetalningsskyldighet 
 
   I beslut om stöd ur arvsfonden föreskrivs 
   att belopp som inte förbrukas skall 
   betalas tillbaka till fonden. 
    Om stöd beviljas i fråga om 
   anläggningar m.m. föreskrivs i beslutet 
   att mottagaren av medlen skall förbinda 
   sig att 
   a)snarast och senast inom ett år efter 
    det att stödet beviljats fullgöra det 
    ändamål som avses med ansökan, 
   b)inom tre månader efter det att 
    ändamålet fullgjorts till regeringen 
    eller den myndighet som regeringen 
    bestämmer skicka in ett av revisorer 
    bestyrkt räkenskapssammandrag rörande 
    de totala kostnaderna för det avsedda 
    ändamålet, 
   c)upplåta lokaler som anordnats med 
    stödet också åt andra ungdoms- och 
    handikapporganisationer i den mån detta 
    kan ske utan att det väsentligt 
    inkräktar på den egna verksamheten samt 
   d)om någon av utfästelserna under a)-c) 
    inte fullgörs eller om verksamhet som 
    avses med stödet upphör, flyttas eller 
    undergår väsentlig förändring inom tio 
    år efter det att stödet beviljades 
    återbetala så stor del av stödet som 
    regeringen bestämmer. 
    Om stöd har beviljats för båtar skall 
   mottagaren förbinda sig att att se till 
   att båten och de ombordvarande vid färd 
   är försedda med betryggande 
   räddningsanordningar, att inte utan 
   regeringens medgivande lägga ned eller 
   väsentligt inskränka den verksamhet, för 
   vilken båten är avsedd att användas, samt 
   att om någon av dessa utfästelser inte 
   fullgörs att betala tillbaka stödet eller 
   del av det till fonden. 
   4.6 Förvaltning 
 
   Allmänna arvsfonden förvaltas av 
   Kammarkollegiet som en särskild fond, 
   skild från statskapitalet. Kollegiet 
   företräder vidare arvsfondens intressen, 
   för talan och svarar i mål och ärenden 
   som rör fonden. Kollegiet bevakar också 
   att dödsbo, som fonden har del i, 
   avvecklas på ett riktigt sätt. Kollegiet 
   får vidare godkänna testamenten till för- 
   mån för annan än fonden samt för 
   arvsfondens räkning under vissa 
   förhållanden besluta om avstående från 
   arv och om försäljning av fast egendom 
   eller tomträtt som har tillfallit fonden. 
    Egendom som har tillfallit fonden anses 
   närmast tillhöra staten. Fondens egendom 
   ingår dock, som nämnts tidigare, inte i 
   den statliga budgeten. 
    Allmänna arvsfonden är som särskilt 
   rättssubjekt skyldig att betala statlig 
   fastighetsskatt. Fonden har sitt säte i 
   Stockholm och betraktas i skattehänseende 
   som en stiftelse. 
    Frågan hur stöd ur fonden skall 
   betraktas skatterättsligt är inte regle- 
   rad i lag. Kontrolluppgift lämnas dock 
   inte och stödet anses inte vara 
   skattepliktig inkomst. 
    Kammarkollegiet betalar ut beviljat 
   stöd efter rekvisition från den som 
   beviljats stödet. Belopp som inte 
   rekvirerats inom viss tid återgår till 
   fonden. 
    Kammarkollegiets kostnader för 
   medelsförvaltningen av fonden och 
   avvecklingen av dödsbon m.m. betalas ur 
   fonden. Kostnaderna för detta uppgick 
   under budgetåret 1992/93 till ungefär 7 
   miljoner kronor. Kollegiets förvaltning 
   av fonden revideras av 
   Riksrevisionsverket. 
    Länsstyrelserna har viss 
   tillsynsskyldighet över stödverksamheten. 
   4.7 God man 
 
   Om det vid ett dödsfall inte finns någon 
   annan arvinge än Allmänna arvsfonden 
   eller om fonden är universell testa- 
   mentstagare skall god man utses av allmän 
   domstol att företräda fonden vid 
   boutredningen (7 § arvsfondslagen). Den 
   gode mannen står under Kammarkollegiets 
   tillsyn och sköter det praktiska arbetet 
   med dödsboet. När boutredningen är klar 
   redovisar den gode mannen sin förvaltning 
   till Kammarkollegiet och betalar 
   återstående medel till fonden. 
    Om egendom, som inte utgörs av pengar, 
   tillfallit arvsfonden som gåva eller 
   legat, skall lämplig person förordnas att 
   omhänderta och sälja egendomen. 
   4.8 Försäljning av fondens egendom 
 
   Kammarkollegiet beslutar om försäljning 
   av fast egendom som tillhör Allmänna 
   arvsfonden, om egendomens värde är högst 
   tio miljoner kronor. Är värdet högre än 
   detta belopp beslutar regeringen. Lös 
   egendom skall i princip säljas på 
   offentlig auktion (8 § arvsfondslagen). 
   4.9 Arvsavstående 
 
   I vissa fall får arv som tillfallit 
   arvsfonden avstås till någon annan (5 § 
   arvsfondslagen). Detta får ske om det med 
   hänsyn till uttalanden av arvlåtaren 
   eller andra särskilda omständigheter kan 
   anses stämma överens med arvlåtarens 
   yttersta vilja. Arv får också avstås till 
   arvlåtarens släkting eller annan person 
   som har stått arvlåtaren nära, om det kan 
   anses skäligt. Vidare får arv, som utgörs 
   av egendom av väsentlig betydelse från 
   kulturhistorisk synpunkt eller från 
   natur- eller kulturvårdssynpunkt, avstås 
   till en juridisk person som har särskilda 
   förutsättningar att ta hand om egendomen 
   på ett lämpligt sätt. Däremot kan 
   kontanta medel inte avstås för att t.ex. 
   ställa i ordning eller bevara sådan egen- 
   dom. 
    Beslut om avstående av arv fattas av 
   regeringen eller, efter regeringens 
   bemyndigande, av Kammarkollegiet. I vissa 
   fall krävs riksdagens tillstånd, nämligen 
   om det rör sig om avstående av egendom 
   till ett värde som överstiger 800 000 
   kronor. Kammarkollegiet får besluta om 
   avstående när värdet av den egendom 
   ansökan avser enligt bouppteckningen inte 
   överstiger 500 000 kronor. Om det i ett 
   ärende om avstående av arv uppkommer 
   fråga av särskild vikt från allmän 
   synpunkt, skall Kammarkollegiet med eget 
   yttrande överlämna ärendet till rege- 
   ringen för avgörande. 
    Om någon vill att arv som har 
   tillfallit fonden skall avstås helt eller 
   delvis, skall han ge in ansökan till 
   länsstyrelsen i det län där den döde 
   senast haft sitt hemvist. Länsstyrelsen 
   skall genast underrätta Kammarkollegiet 
   om ansökningen samt, sedan utredning 
   gjorts, skicka in handlingarna i ärendet 
   tillsammans med ett eget yttrande till 
   kollegiet. Om kollegiet inte får besluta 
   i ärendet skall kollegiet skicka in hand- 
   lingarna till regeringen tillsammans med 
   eget yttrande. 
    För egendom som avstås enligt 
   arvsfondslagen utgår arvsskatt till 
   staten som om förvärvet har skett genom 
   testamente efter den avlidne. 
                              8 
   4.10 Överklagande 
 
   Ett beslut om fördelning av medel ur 
   fonden får inte överklagas. Kam- 
   markollegiets beslut i frågor om 
   avstående av egendom som tillfallit 
   fonden får överklagas hos regeringen. I 
   övrigt får Kammarkollegiets beslut enligt 
   arvsfondslagen inte överklagas (13 § 
   arvsfondslagen). 
   5. Allmän motivering 
   5.1 Utgångspunkter 
 
   Allmänna arvsfonden tillkom, som nämnts 
   inledningsvis, i samband med att kusiner 
   och avlägsnare släktingar genom en lag år 
   1928 uteslöts från arvsrätt. 
   Begränsningen av arvsrätten ansågs kräva 
   en särskild ordning för att ta hand om 
   egendom efter avlidna som inte efterläm- 
   nade närmare släktingar och heller inte 
   hade förfogat över kvarlåtenskapen genom 
   testamente. 
    Den år 1928 genomförda begränsningen av 
   arvsrätten medförde en betydande 
   utvidgning av det allmännas arvsrätt. 
   Frågan om användningen av det allmännas 
   arv fick därigenom större betydelse. 
   Utgångspunkten för lagregleringen av det 
   allmännas arvsrätt blev att kvarlåtenskap 
   som inflyter till det allmänna på grund 
   av att arvsberättigad släkting saknas 
   skulle tillfalla en fond, Allmänna 
   arvsfonden, och användas för understöd av 
   åtgärder till främjande av samhällets 
   barnavård. Medlen skulle inte flyta in 
   bland statens övriga inkomster. Skälet 
   till detta var att en begränsning av 
   arvsrätten inte borde ske i syfte att 
   bereda staten inkomster för att täcka 
   löpande utgifter. 
    Syftet med Allmänna arvsfonden har 
   varit att den skall främja ändamål som 
   står de ofta förekommande testa- 
   mentsändamålen nära och att främja sådana 
   allmännyttiga ändamål, som regelmässigt 
   inte tillgodoses genom anslag av allmänna 
   medel. 
    Fondens ändamål avsåg alltså 
   ursprungligen främjande av barns och 
   ungdomars vård och fostran. År 1969 ut- 
   vidgades ändamålet till att också avse 
   omsorg om handikappade. 
    Under de år som gått sedan Allmänna 
   arvsfonden tillskapades har 
   ändamålsbestämmelsen varit föremål för 
   översyn vid flera tillfällen. I flera 
   riksdagsmotioner har föreslagits att 
   fondens ändamål skall utvidgas till att 
   omfatta också äldre personer. Riksdagen 
   har avslagit dessa motionsyrkanden bl.a. 
   med motiveringen att behovet inom de 
   stödberättigade områdena fortfarande är 
   stort och att arvsfondens främsta syfte - 
   att stimulera till utveckling och pröv- 
   ning av nya idéer - annars skulle mot- 
   verkas. 
    En av huvuduppgifterna för 1991 års 
   arvsfondsutredning har varit att pröva 
   hur arvsfondslagen och tillämpningen av 
   denna motsvarar dagens behov och framtida 
   behov av utveckling av verksamheter för 
   berörda målgrupper. Utredarens uppgift 
   har varit att utifrån rådande praxis 
   pröva om lagstiftningen kan förtydligas 
   och se över om arvsfondsmedlens 
   användningsområden kan få en tydligare 
   struktur. 
    Enligt gällande ordning har regeringen 
   delegerat vissa beslut i frågor som rör 
   stöd ur Allmänna arvsfonden. Sålunda har 
   bl.a. Barn- och ungdomsdelegationen, 
   Statens handikappråd, Statens ungdomsråd, 
   Socialstyrelsen och Handikappinstitutet 
   fått disponera arvsfondsmedel för stöd 
   till olika projekt. Utredarens uppdrag i 
   detta sammanhang var att göra en analys 
   och bedömning av effekterna av den 
   delegering som hittills förekommit och 
   överväga möjligheterna att delegera även 
   andra grupper av arvsfondsärenden från 
   regeringen till en lämplig myndighet. 
    Enligt den praxis som utvecklats kan 
   bidrag till stat eller kommun inte 
   beviljas för sådana åtgärder som det 
   åligger staten eller kommunerna att 
   bekosta enligt lag eller författning. 
   Praxis innebär också att det för att stöd 
   skall beviljas i allmänhet krävs att det 
   rör sig om verksamhet som innebär 
   förnyelse och utveckling. Stöd lämnas 
   enligt praxis inte till enskilda. Inte 
   heller ges stöd till utlandsresor eller 
   till verksamhet som bedrivs utomlands. 
    Utredarens uppgift har också varit att 
   analysera behovet av uppföljning och 
   erfarenhetsspridning samt föreslå 
   åtgärder för att tillgodose dessa behov. 
   5.2 Allmänna arvsfondens egendom 
   Regeringens förslag: Allmänna arvsfonden 
   består av egendom som tillfallit fonden 
   genom   arv,   gåva,   testamente, 
   förmånstagarförordnande         i 
   försäkringsavtal eller domstolsbeslut. 
    Utredarens förslag: Överensstämmer med 
   regeringens. 
    Remissinstanserna: Förslaget har inte 
   kommenterats särskilt. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Enligt nuvarande ordning består Allmänna 
   arvsfonden av egendom som tillfallit 
   fonden genom arv, gåva eller testamente. 
   Det framgår alltså inte av lagen att 
   egendom kan tillfalla fonden genom 
   förmånstagarförordnande i försäk- 
   ringsavtal. Fonden kan dock vara förmåns- 
   tagare t.ex. i ett 
   förmånstagarförordnande till "arvingar". 
   I förordnandet kan ha angetts att 
   förmånstagare skall vara i första hand 
   försäkringstagarens make eller en 
   namngiven person och i andra hand hans 
   arvingar. Om andra arvingar än Allmänna 
   arvsfonden saknas kan försäkringsbeloppet 
   därigenom komma att tillfalla fonden. 
   Sådana förordnanden är vanliga vid både 
   individuell försäkring och i villkors- 
   förordnande i gruppförsäkring. 
    Det är självklart att Allmänna 
   arvsfonden också bör kunna tillgodogöra 
   sig egendom i de fall då fonden ut- 
   tryckligen angetts som förmånstagare i 
   ett försäkringsavtal. Detta bör framgå av 
   lagen. 
                              9 
    Även medel som tillfallit Allmänna 
   arvsfonden vid en likvidation av ett 
   aktiebolag m.m. bör i lagen nämnas bland 
   den egendom som ingår i Allmänna 
   arvsfonden. 
   5.3 Arvsfondens ändamålsbestämmelse och 
   arvsfondsmedlens användningsområde 
   Regeringens förslag: Allmänna arvsfonden 
   skall ha till ändamål att ge stöd till 
   verksamhet av ideell karaktär till förmån 
   för barn, ungdomar och personer med 
   funktionshinder. För sådana ändamål får 
   stöd ur arvsfonden lämnas till nyskapande 
   och utvecklande verksamhet. Stöd får 
   lämnas till organisation som bedriver 
   ideell verksamhet. Om det finns särskilda 
   skäl får stöd lämnas även till offentlig 
   huvudman. Stöd får inte lämnas till 
   enskilda personer. Stöd får också, om det 
   bedöms som särskilt angeläget, lämnas som 
   bidrag till ideella organisationers 
   anläggningar, lokaler eller utrustning. 
    Utredarens förslag: Allmänna arvsfonden 
   skall ha till ändamål att utveckla och 
   stödja verksamhet till förmån för barn, 
   ungdomar och handikappade. För sådant 
   ändamål skall stöd lämnas till ideell 
   verksamhet. Om det finns särskilda skäl 
   får stöd lämnas även till offentlig verk- 
   samhet. Stöd får inte lämnas till 
   enskilda personer. I ett särskilt 
   yttrande i utredningen lämnas förslag som 
   i princip överensstämmer med regeringens. 
    Remissinstanserna: Majoriteten av de 
   remissinstanser som kommenterat förslaget 
   är positiva till utredarens förslag. 
   Några remissinstanser framhåller vikten 
   av att en viss del av arvsfondens medel 
   avsätts för stöd till organisationers 
   lokaler m.m. Barn- och 
   ungdomsdelegationen, Riksförbundet av 
   intresseföreningar för schizofreni, Rädda 
   barnen och Röda korset tillstyrker de 
   förslag som lämnas i det särskilda 
   yttrandet. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Målgrupperna 
 
   De målgrupper som i dag kommer i fråga 
   för stöd ur Allmänna arvsfonden är barn 
   och ungdomar upp till 25 år samt 
   människor med funktionshinder. 
    Utgångspunkten vid inrättandet av 
   Allmänna arvsfonden var att arvs- 
   fondsmedlen skulle gå till ett på förhand 
   bestämt allmännyttigt ändamål. Att 
   ändamålet bestämdes till främjande av 
   barns och ungdomars vård och fostran 
   motiverades i första hand av sociala 
   skäl. I andra hand betonades arvets 
   viktigaste funktion, nämligen att sörja 
   för det uppväxande släktet och underlätta 
   för detta att fylla sin uppgift till sam- 
   hällets bästa. Ändamålsbestämmelsens 
   utvidgning till att omfatta också 
   omsorgen om funktionshindrade ansågs på 
   sin tid vara väl förenlig med de tanke- 
   gångar som kommit till uttryck i samband 
   med arvsfondslagens tillkomst. I övrigt 
   har fondens ändamål varit klart avgränsat 
   och inriktat på bestämda persongrupper 
   samt varit avsett för vissa angivna 
   uppgifter. 
    Barn och ungdomar, som bor i Sverige, 
   lever i dag huvudsakligen under goda 
   förhållanden. Vi har i Sverige en 
   internationellt sett låg spädbarns- och 
   barnadödlighet. De flesta barn har god 
   fysisk och psykisk hälsa. Dagens barn 
   växer upp i ett välorganiserat samhälle 
   där deras familjers grundläggande behov 
   är tillgodosedda. 
    Men det finns också en annan bild av 
   barnens situation i dagens väl- 
   färdsamhälle. Det finns t.ex. många barn 
   som är särskilt utsatta och sårbara till 
   följd av missförhållanden i hemmet, 
   funktionshinder eller invandring. En del 
   barn har hälsoproblem och det finns barn 
   med olika typer av utvecklingsavvikelser. 
   Drogmissbruk och brottslighet bland 
   ungdomar är ett i dag växande problem. 
    Huvudansvaret för vård och fostran av 
   barn och ungdomar ligger på familjen. 
   Samhällets insatser skall ses som ett 
   komplement till hemmets ansvar. FN:s 
   barnkonvention är ett grundläggande 
   dokument när det gäller barns och 
   ungdomars rättigheter. Konventionen 
   omfattar i princip alla viktiga 
   samhällsområden som berör barn och 
   ungdomar. Det ansvar som samhället har 
   för att barn och ungdomar får växa upp 
   under goda förhållanden kommer också till 
   utryck genom socialtjänstlagen 
   (1980:620). Också i övrigt har vi i 
   Sverige en lagstiftning som i hög grad 
   utgår från barns behov och rättigheter. 
   Men det räcker inte med lagstiftning för 
   att tillförsäkra barn och ungdomar goda 
   uppväxtvillkor. För att en lagstiftning 
   skall få fullt genomslag krävs ekonomiska 
   och personella resurser samt ett 
   personligt engagemang. I framför allt 
   sistnämnda hänseende spelar frivilliga 
   och ideella krafter en stor roll. 
    Dagens ungdomar växer upp i ett 
   samhälle som förändras i snabb takt. 
   Därmed förändras också ungdomars 
   livsstilar och behov snabbare än 
   tidigare. Det internationella 
   engagemanget ökar. Det är därför 
   angeläget att genom stöd ur fonden kunna 
   stimulera en utveckling inom olika 
   områden som berör ungdomar, men som inte 
   alltid kan förutses. Ungdomars 
   möjligheter till personligt ansvar och 
   delaktighet i samhällsutveckligen är 
   därvid centrala utgångspunkter. 
    Handikappfrågorna har hög prioritet i 
   regeringens politik. På förslag av rege- 
   ringen har riksdagen beslutat om flera 
   viktiga handikappolitiska förbättringar, 
   som började gälla den 1 januari 1994. Då 
   trädde bl.a. lagen (1993:387) om stöd och 
   service till vissa funktionshindrade i 
   kraft. Genom den ges svårt 
   funktionshindrade personer en lagstadgad 
   rätt till olika insatser för stöd och 
   service. Vid samma tidpunkt infördes 
   också en ny statlig stödform, s.k. 
   assistansersättning. Ersättningen är 
   avsedd att täcka kostnader för personlig 
   assistans för personer med svåra funk- 
   tionshinder. Även i andra viktiga avseen- 
   den innebär riksdagens beslut att stödet 
   till funktionshindrade personer förbätt- 
   ras. 
    Trots dessa reformer och andra 
   förbättringar som genomförts finns det 
   alltjämt hinder för funktionshindrades 
   fulla delaktighet och jämlikhet i 
   samhället. Allmänna arvsfonden har en 
   viktig funktion att fylla i ansträng- 
   ningarna med att undanröja dessa hinder. 
   Genom stöd ur fonden kan framför allt 
   handikapporganisationerna och andra 
   ideella organisationer ges möjligheter 
   att initiera och driva försöks- och ut- 
   vecklingsprojekt inom handikappområdet. 
   Dessa projekt utgör ofta viktiga komp- 
   lement till de insatser som staten, 
   kommunerna och landstingen svarar för. 
   Det finns åtskilliga exempel på 
   stödformer för funktionshindrade 
   personer, som i dag är etablerade men som 
   kommit till genom satsningar ur Allmänna 
   arvsfonden. 
    Ekonomiskt stöd från Allmänna 
   arvsfonden har de senaste åren lämnats 
   till nyskapande och utvecklande projekt 
   som har haft till syfte att pröva nya 
   verksamheter eller utveckla nya metoder i 
   redan etablerade verksamheter. Fondmedel 
   har vidare lämnats för inköp av samt ny-, 
   om- och tillbyggnad av 
   handikapporganisationernas rekreations- 
   och fritidsanläggningar. Stöd ur 
   arvsfonden har också lämnats till lokaler 
   för ungdomsverksamhet, bl.a. scoutgårdar 
   och ungdomslokaler inom trossamfund och 
   idrottsrörelser. 
   Handikapporganisationernas centrala och 
   regionala organisationer har beviljats 
   stöd för att utrusta sina kanslier. Stöd 
   har vidare lämnats till inköp och 
   upprustning av båtar och utbild- 
   ningsfartyg. Slutligen har stöd ur 
   arvsfonden lämnats till vissa utbild- 
   nings- och informationsaktiviteter, bl.a. 
   projekt med anknytning till FN:s 
   konvention om barnets rättigheter. 
    Stöd ur Allmänna arvsfonden har lämnats 
   endast till juridiska personer, t.ex. 
   föreningar, stiftelser och organisa- 
   tioner, vars verksamhet huvudsakligen är 
   av ideell karaktär. I en del fall har 
   stöd lämnats till statliga myndigheter, 
   landsting och kommuner. 
    De ändamål för vilka stöd ur Allmänna 
   arvsfonden lämnats har under årens lopp 
   begränsats betydligt genom den praxis som 
   uppkommit. Ändå har det ifrågasatts om 
   stöd ur fonden har lämnats till verksam- 
   heter som inte omfattas av det 
   fastställda ändamålet för fondens verk- 
   samhet. Bland annat har, som tidigare 
   nämnts, socialutskottet ansett att 
   regeringen har gett ändamålsbestämmelsen 
   en vid tolkning (bet. 1989/90:SoU29). 
   Utskottet har därvid anfört att det inte 
   kunnat utläsas huruvida stöd har utgått 
   till en offentlig huvudman för verksamhet 
   som det ålegat denne att utföra. 
    Däremot torde det finnas en bred 
   enighet om att Allmänna arvsfondens 
   målgrupper också i fortsättningen bör 
   vara barn, ungdomar och personer med 
   funktionshinder. Inte någon remissinstans 
   har ifrågasatt detta. Frågan är i stället 
   om det finns anledning att utvidga 
   arvsfondens ändamål till att omfatta 
   också andra målgrupper som kan anses ha 
   ett särskilt behov av bidrag, t.ex. äldre 
   personer, flyktingar, socialt utslagna 
   eller brottsoffer. 
    Det belopp i Allmänna arvsfonden, som 
   var tillgängligt för utdelning uppgick 
   budgetåret 1992/93 till cirka 166 
   miljoner kronor. Detta belopp utgör 
   mindre än en tiondels procent av 
   årsomsättningen för den sociala sektorn i 
   Sverige. Allmänna arvsfonden har hittills 
   inte varit i en sådan situation att det 
   för utdelning tillgängliga beloppet inte 
   har kunnat delas ut. Fondmedlen anses 
   tvärtom otillräckliga. Detta har lett 
   till att kraven på den sökandes 
   egeninsats undan för undan har skärpts 
   och att en allt hårdare prioritering görs 
   mellan ansökningarna. Det finns alltså i 
   dag inte något utrymme för att utvidga 
   arvsfondens ändamål till att omfatta nya 
   målgrupper utan att minska utrymmet för 
   stöd till barn, ungdomar och 
   funktionshindrade personer. 
    Det finns enligt regeringens mening 
   inte någon anledning anta att behovet av 
   stöd från Allmänna arvsfonden skulle bli 
   mindre i framtiden för de målgrupper som 
   för närvarande omfattas av ändamålet med 
   Allmänna arvsfonden. 
    Som tidigare anförts har syftet med 
   Allmänna arvsfonden alltifrån början 
   varit att främja ändamål som står testa- 
   mentsändamålen nära och som främjar 
   sådana allmännyttiga ändamål. Det har 
   varit fråga om ändamål som regelmässigt 
   inte tillgodoses genom anslag av allmänna 
   medel. Arvet har traditionellt haft ett 
   socialt syfte som gått ut på att bidra 
   till det uppväxande släktets underhåll 
   och fostran. 
    En utvidgning av arvsfondens ändamål 
   till ytterligare målgrupper skulle, med 
   oförändrad utdelningspraxis, vara ägnad 
   att splittra den stödverksamhet som 
   Allmänna arvsfonden bedriver. 
   Möjligheterna att göra effektiva insatser 
   på angelägna områden skulle därmed 
   minska. 
    Med hänvisning till det sagda anser 
   regeringen i likhet med utredaren att 
   Allmänna arvsfondens ändamål också i 
   fortsättningen bör omfatta endast 
   målgrupperna barn, ungdomar och personer 
   med funktionshinder. 
   Allmänna arvsfondens ändamål 
 
   Vid den granskning av rådande praxis, som 
   utredaren har gjort, har framkommit att 
   Allmänna arvsfondens medel huvudsakligen 
   har använts för att utveckla ideell och 
   offentlig verksamhet i fråga om barn, 
   ungdomar och personer med 
   funktionshinder. Stöd ur fonden har 
   inriktats på initiativ till ny verksamhet 
   och vidareutveckling av befintlig verk- 
   samhet. 
    Utredaren har föreslagit att den 
   huvudsakliga inriktningen även i fort- 
   sättningen blir att utveckla verksamheter 
   till förmån för fondens målgrupper. Men 
   för att bryta funktionshindrade personers 
   isolering, ge dem en aktiv och 
   meningsfull fritid samt en möjlighet till 
   delaktighet och minskat beroende föreslår 
   utredaren också att fonden även i fram- 
   tiden skall ha möjlighet att - utan 
   särskilt utvecklingskrav - lämna stöd 
   till olika investeringar som t.ex. 
   rekreations- och fritidsanläggningar för 
   funktionshindrade och till utrustning av 
   handikapporganisationernas kanslier. 
   Vidare bör fonden enligt utredaren, 
   liksom nu, kunna lämna bidrag till 
   kostnaderna för om-, till- och nybyggnad 
   av ungdomslokaler. Utredaren anser också 
   att arvsfonden även i fortsättningen 
   skall ges möjlighet att stödja olika 
   informations- och utbildningsinsatser. 
    Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning 
   har alltid varit framåtsyftande. En 
   strävan har varit att stimulera till 
   utveckling och prövande av nya idéer. 
   Från denna utgångspunkt innebär nuvarande 
   praxis - att i vissa fall ge stöd åt 
   verksamhet utan krav på förnyelse och ut- 
   veckling - ett avsteg från den 
   principiella inriktningen av ändamålet. 
                             10 
    Regeringens förslag har som 
   utgångspunkt att stöd ur arvsfonden inte 
   får ges till befintlig och kontinuerlig 
   verksamhet. Enligt regeringens 
   uppfattning kan det dock även finnas 
   investeringsbehov inom de ifrågavarande 
   målgruppernas verksamhet som är särskilt 
   angelägna att stödja och som inte 
   finansieras genom statliga bidrag. 
    Staten ger idag bidrag till allmänna 
   samlingslokaler. Samlingslokalerna är 
   till för alla målgrupper. Bl.a. kan 
   bidrag lämnas till handikappanpassning av 
   lokaler. Därutöver finns inga särskilda 
   statsbidrag till lokaler, t.ex. 
   ungdomslokaler. En särskild översyn av 
   statens bidrag till allmänna 
   samlingslokaler (dir. 1993:65) pågår för 
   närvarande. Utredningen skall bl.a. 
   belysa vilka behov som skall prioriteras 
   när det gäller det framtida stödet till 
   lokaler. 
    Mot denna bakgrund anser regeringen att 
   stöd ur Allmänna arvsfonden som 
   huvudregel endast skall lämnas till 
   förnyande och utvecklande verksamhet. 
   Dessutom kan, om det bedöms som särskilt 
   angeläget, stöd även kunna lämnas till 
   ideella organisationers anläggningar, 
   lokaler, inventarier och utrustning, om 
   dessa behövs för att en verksamhet skall 
   kunna utvecklas. Stödet skall då avse 
   kostnader som inte kan täckas genom 
   statliga bidrag. 
    Stöd ur Allmänna arvsfonden bör inte 
   heller i fortsättningen få lämnas som ett 
   allmänt drift- eller organisationsstöd. 
   Fondmedlens användningsområde 
 
   Vid Allmänna arvsfondens tillkomst var 
   inriktningen att fondmedlen i första hand 
   skulle tas i anspråk av kommuner och 
   landsting. Först om det inte fanns några 
   ansökningar om stöd från kommuner eller 
   landsting kunde disponibelt belopp 
   användas på annat sätt för samhällets 
   barnavård. Man syftade därmed på 
   föreningar och stiftelser, vilka hade 
   till uppgift att tillgodose samma syften 
   som samhällets barnavårdande verksamhet. 
   I och med den allmänna 
   välståndsutvecklingen har kommuner och 
   landsting numera genom lagstiftning 
   ålagts ett ansvar för verksamheter som 
   tidigare fick stöd ur arvsfonden. Det är 
   numera inte kommunerna som dominerar 
   bland medelsmottagarna utan de ideella 
   föreningarna. 
    Regeringen anser det angeläget att den 
   inriktning, som stödet ur Allmänna 
   arvsfonden numera har, bör gälla också i 
   fortsättningen. Fondmedlen bör alltså 
   bara kunna användas till verksamheter som 
   har en ideell inriktning. 
    Utredaren har föreslagit att 
   arvsfondsmedlen i första hand skall 
   lämnas till ideell verksamhet. Uttrycket 
   "ideell verksamhet" tar sikte på sådan 
   verksamhet som bedrivs av ett icke 
   offentligt organ utan eget vinstsyfte och 
   som är befriad från statlig inkomstskatt 
   för inkomstslaget näringsverksamhet. 
    Regeringen anser, i likhet med vad som 
   anförts i det särskilda yttrandet, att 
   det i lagtexten bör betonas att verk- 
   samhet som får stöd ur fonden skall ha en 
   ideell karaktär. Det bör alltså klart 
   framgå att varken kommersiell verksamhet 
   eller offentliga åtaganden kan bli 
   föremål för stöd ur fonden. Vidare bör, 
   som anförts i det särskilda yttrandet, 
   markeras att stöd enligt huvudregeln 
   endast får lämnas till en organisation 
   vars syfte är att organisera och bedriva 
   ideell verksamhet. 
    Vad därefter gäller stöd till 
   verksamhet som bedrivs av det allmänna 
   skiljer man för närvarande på frivillig 
   och obligatorisk offentlig verksamhet. 
   Med frivillig offentlig verksamhet avses 
   sådan verksamhet som bedrivs inom ramen 
   för det offentliga organets allmänna 
   kompetens i den omfattning som organet 
   självt bestämmer. Med obligatorisk 
   offentlig verksamhet avses sådan 
   verksamhet som det allmänna är skyldigt 
   att tillhandahålla. I dag får, som 
   tidigare nämnts, stöd ur arvsfonden inte 
   lämnas för en åtgärd, som det enligt lag 
   eller annan författning åligger stat 
   eller kommun att bekosta. 
    Utredaren har anfört att det vid 
   tolkningen av vad som åligger stat och 
   kommun att bekosta uppkommer svårigheter 
   att närmare bestämma omfattningen av det 
   allmännas ansvar. Enligt vad utredaren 
   framhåller tycks de bidragsbeviljande 
   myndigheterna tolka föreskriften så att 
   det är möjligt att ge stöd ur arvsfonden 
   för utveckling av verksamhet eller 
   försöksverksamhet inom det allmännas 
   obligatoriska ansvarsområde. 
    Utredarens förslag i denna del bygger 
   på tanken att i detta sammanhang 
   jämställa all offentlig verksamhet och 
   begränsa möjligheterna att lämna stöd ur 
   fonden genom att föreskriva att det skall 
   finnas särskilda skäl för att stöd skall 
   få lämnas till offentlig verksamhet. 
   Enligt utredarens förslag skall alltså 
   både obligatorisk och frivillig offentlig 
   verksamhet i princip kunna bli föremål 
   för stöd ur arvsfonden. Genom att införa 
   krav på särskilda skäl markeras att 
   fonden inte generellt får tas i anspråk 
   för verksamheter som det åligger det 
   allmänna att bekosta. 
    Regeringen anser att stöd ur arvsfonden 
   bör kunna lämnas till offentlig huvudman 
   om det finns särskilda skäl. 
    Utredaren har föreslagit att stöd skall 
   kunna lämnas till offentlig verksamhet. 
   Regeringen anser emellertid att det i 
   sammanhanget är bättre att använda 
   uttrycket offentlig huvudman, som i och 
   med den snabba förändring som för 
   närvarande sker inom den offentlig 
   finansierade och/eller offentligt 
   organiserade verksamheten framstår som 
   ett mer ändamålsenligt och flexibelt 
   begrepp än offentlig verksamhet. 
    Särskilda skäl kan t.ex. vara att 
   offentlig huvudman tillsammans med en 
   ideell organisation vill utveckla 
   frivilliga och ideella insatser eller då 
   en kommun i samverkan med en grupper 
   personer som inte organiserat sig 
   juridiskt vill utveckla en verksamhet. 
   Villkoret bör dock även i fråga om stöd 
   till det allmänna vara att verksamheten 
   har en ideell karaktär. Stöd bör i dessa 
   fall inte kunna lämnas till 
   investeringar. 
                             11 
   5.4 Vem fördelar stöd ur arvsfonden? 
   Regeringens förslag: En ny statlig 
   myndighet, Arvsfondsdelegationen, 
   inrättas under Socialdepartementet. Rege- 
   ringen, eller efter regeringens bemyn- 
   digande, Arvsfondsdelegationen eller 
   annan myndighet beslutar om stöd ur 
   fonden. Stöd ur fonden beslutas inom de 
   medelsramar som regeringen bestämmer och 
   enligt regeringens riktlinjer. 
    Utredarens förslag: Överensstämmer i 
   huvudsak med regeringens. 
    Remissinstanserna: Majoriteten av de 
   remissinstanser som behandlat förslaget 
   är positiv till utredarens förslag. Hov- 
   rätten över Skåne och Blekinge anser dock 
   att en nyinrättad myndighet bör vara 
   fristående från regeringskansliet. 
   Alternativt bör man enligt hovrätten 
   uppdra åt någon befintlig myndighet, 
   t.ex. Kammarkollegiet, att fördela arvs- 
   fondsmedel. Statskontoret anser också att 
   en ny myndighets kansli bör kunna knytas 
   till en befintlig myndighet t.ex. 
   Socialstyrelsen. Kammarkollegiet anser 
   att utdelningen av stöd ur fonden skall 
   vara mera fristående från regeringen än 
   vad utredningen föreslagit och att Kam- 
   markollegiet är en lämplig s.k. 
   värdmyndighet för en Arvsfondsdelegation. 
   Demensförbundet avstyrker inrättandet av 
   en Arvsfondsdelegation på grund av risk 
   för dubbelarbete eftersom vissa 
   ansökningar skall ligga kvar hos rege- 
   ringen. Även Unga synskadade är skeptiska 
   till inrättandet av en särskild myndighet 
   eftersom den nuvarande organisationen 
   enligt dess uppfattning fungerat väl. 
   Riksrevisionsverket framhåller att det 
   finns anledning att närmare pröva 
   förutsättningarna för att samla allt 
   ansvar för Allmänna arvsfonden i en och 
   samma organisation. Statens ungdomsråd 
   och Samarbetsnämnden för statsbidrag till 
   trossamfund anser att fördelningen av 
   arvsfondsmedel i vissa fall även i 
   fortsättningen bör kunna delegeras till 
   myndigheter. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Fram till år 1969 var regeringen enda 
   beslutande organ i frågor om stöd ur 
   Allmänna arvsfonden. Genom en lagändring 
   det året öppnades möjlighet för 
   regeringen att i vissa fall delegera 
   beslutanderätten till en underordnad 
   myndighet. 
    Den tillämpade ordningen - att 
   regeringen har haft att göra de 
   policybetonade och samhällspolitiska 
   ställningstagandena medan detalj- 
   regleringen i huvudsak flyttats över till 
   underlydande myndigheter - har inneburit 
   väsentliga fördelar. Regeringen har 
   snabbt och smidigt kunnat leda 
   utvecklingen, vilket har varit av stor 
   betydelse eftersom normerna för 
   bidragsgivningen är mycket knapphändigt 
   reglerade i arvsfondslagen. Genom den 
   nuvarande ordningen har anspråken på 
   enhetlighet och effektivitet kunnat 
   förenas med en betydande handlingsfrihet. 
    Fördelningen av arvsfondsmedel har 
   tillkommit i ett särskilt syfte och för 
   särskilt angivna ändamål. Regeringen 
   anger årligen den kommande inriktningen 
   för stöd ur fonden och fattar beslut om 
   särskilda satsningar. Fördelningen av 
   arvsfondsmedel sker därmed utifrån en 
   bedömning av vad som framstår som mest 
   angeläget i ett allmänt 
   samhällsperspektiv. Man kan därför säga 
   att arvsfonden har kommit att fylla en 
   funktion i barn-, ungdoms- och 
   handikappolitiken. 
    Regeringen anser sammantaget att 
   fördelarna med att ha kvar den över- 
   gripande beslutanderätten hos regeringen 
   är så stora att någon ändring av 
   nuvarande ordning i det hänseendet inte 
   bör komma i fråga. 
    Efter en ändring i arvsfondslagen år 
   1969 kan regeringen alltså delegera till 
   någon annan myndighet att besluta i 
   frågor om stöd ur Allmänna arvsfonden. 
   Under 1980-talet har möjligheten att 
   delegera tillämpats bl.a. genom att Barn- 
   och ungdomsdelegationen årligen fått 
   disponera arvsfondsmedel (numera 25 
   procent av disponibla utdelningsmedel) 
   för stöd till projekt för fostran av 
   ungdom. Statens handikappråd har fått 
   medel för att kunna stödja projekt som 
   utvecklar fritidsverksamhet för 
   funktionshindrade personer. 
   Socialstyrelsen har fått medel för att 
   stödja projekt med syfte att utveckla 
   modeller för arbete och sysselsättning 
   för funktionshindrade och för att 
   utveckla stödet i fråga om anhöriga till 
   funktionshindrade personer. Statens 
   ungdomsråd har fått regeringens uppdrag 
   att fördela medel till projekt som syftar 
   till att skapa träffpunkter för ungdomar. 
   Slutligen har medel ur arvsfonden ställts 
   till Handikappinstitutets förfogande för 
   att utveckla bl.a. datateknik som kan öka 
   funktionshindrade personers själv- 
   ständighet och oberoende. 
    Enligt regeringsformen skall i princip 
   alla regeringsärenden avgöras av 
   regeringen som kollektiv. I motiveringen 
   till denna bestämmelse anförde 
   departementschefen i 
   grundlagspropositionen (prop 1973:90 s. 
   184) dels att en sådan regel förutsätter 
   att regeringens arbete kan begränsas till 
   sådana angelägenheter som typiskt sett 
   kräver ett ställningstagande från 
   regeringsorganet, dels att det var ange- 
   läget att arbetsmängden ytterligare 
   reduceras genom decentralisering av 
   ärendegrupper. 
    Även om alltså den övergripande och 
   policybetonade beslutanderätten i fråga 
   om stöd ur fonden enligt vår mening bör 
   ligga kvar hos regeringen finns det skäl 
   att överväga en delegering av de arvs- 
   fondsärenden som typiskt sett inte kräver 
   ett ställningstagande från regeringens 
   sida. Det gäller t.ex. alla detaljärenden 
   där det bildats en fast praxis. 
    Enligt nuvarande ordning förekommer 
   alltså viss delegation av be- 
   slutanderätten till andra organ. Enligt 
   utredaren fungerar delegationen 
   tillfredsställande på ungdomssidan. Detta 
   har uppenbarligen att göra med att 
   delegationen skett till ett organ som 
   varit nära knutet till regeringskansliet, 
   Barn- och ungdomsdelegationen. Någon 
   motsvarighet till en sådan delegation 
   finns inte på handikappområdet. 
    En mera allmän decentralisering av 
   beslutanderätten är enligt regeringens 
   uppfattning ägnad att skapa oenhetlighet 
   vid prövningen av arvsfondsärenden. 
   Möjligheterna att väga olika behov mot 
   varandra skulle minska. Dessutom skulle 
   möjligheterna till uppföljning och erfar- 
   enhetsspridning kunna försvåras. Om 
   beslutandemyndigheten inte är knuten till 
   regeringen skulle man dessutom gå miste 
   om den dialog mellan regeringskansliet 
   och berörda samhällssektorer, som är så 
   viktig i sammanhanget. 
    Regeringen anser därför i likhet med 
   utredaren och de flesta remissinstanser 
   att övervägande skäl talar för att 
   arvsfondsärenden, som inte har en 
   övergripande policykaraktär, delegeras 
   till en särskild myndighet. Regeringen 
   bör dock ha möjlighet att delegera 
   beslutanderätten i arvsfondsärenden även 
   till andra myndigheter, exempelvis Sta- 
   tens ungdomsråd. Denna möjlighet kan 
   utnyttjas om det skulle anses 
   ändamålsenligt i vissa särskilda typer av 
   ärenden. 
    Regeringen föreslår att en ny myndighet 
   skapas benämnd Arvsfondsdelegationen. 
   Delegationen bör ha till huvudsaklig 
   uppgift att fördela medel ur Allmänna 
   arvsfonden, att följa upp projekt som 
   beviljats stöd samt att informera 
   allmänheten om arvsfondens ändamål och 
   fondmedlens användningsområde (se vidare 
   avsnitt 5.10). Det bör, efter samma 
   modell som gäller för Barn- och 
   ungdomsdelegationen, i en särskild 
   förordning närmare regleras vilka upp- 
   gifter delegationen skall ha. 
    Regeringens förslag innebär 
   sammanfattningsvis följande. Varje år 
   skall regeringen fatta beslut om 
   övergripande principer för fördelningen 
   av medel ur Allmänna arvsfonden. 
   Ansökningar om stöd ur Allmänna 
   arvsfonden ställs till 
   Arvsfondsdelegationen eller den myndighet 
   som handlägger ifrågavarande ärenden om 
   stöd ur arvsfonden. Beslut i ärenden av 
   principiell betydelse eller annars av 
   större vikt skall överlämnas till rege- 
   ringen. Likaså skall ärenden i fråga om 
   stöd som rör betydande belopp överlämnas 
   till regeringen. Ett riktmärke bör därvid 
   vara att om stödet väntas överstiga 
   300 000 kronor i dagens penningvärde bör 
   ärendet överlämnas till regeringen. 
    Arvsfondsdelegationen bör vara en 
   statlig myndighet inom regeringskansliet. 
   Delegationen bör bestå av tjänstemän inom 
   regeringskansliet och bör organisatoriskt 
   sortera under Socialdepartementet. 
   Ledamöterna i delegationen bör utses av 
   regeringen. Beredningen av ärendena om 
   stöd ur arvsfonden bör liksom hittills 
   ske inom resp. fackdepartement 
   (Socialdepartementet och Civildepartemen- 
   tet). 
     Frågor om stöd ur Allmänna arvsfonden 
   som Arvsfondsdelegationen har att pröva 
   bör kunna överlåtas åt ordföranden, åt 
   någon annan ledamot eller åt en grupp av 
   ledamöter. 
    Utredaren har föreslagit att beslut om 
   stöd ur fonden fattas sektorsvis genom 
   att särskilda beslutsenheter för mål- 
   grupperna barn, ungdomar och personer med 
   funktionshinder inrättas inom 
   Arvsfondsdelegationen. Grunden för 
   förslaget är att möjliggöra korta 
   handläggningstider och täta 
   beslutstillfällen. 
    Den möjlighet att delegera 
   beslutsfattande till ordförande eller 
   ledamöter som föreslås kan enligt 
   regeringens mening fylla samma funktion 
   som en sektorsvis uppdelning. Det finns 
   därför inte skäl att göra den typ av 
   ärendeindelning som utredaren föreslagit. 
                             12 
   5.5 Handläggningen av ärenden om stöd ur 
   fonden m.m. 
   Regeringens förslag: 
   Ansökningsförfarandet och skyldigheten 
   att redovisa hur arvsfondsmedlen har 
   använts lagregleras. Redovisningen av 
   användningen av medlen sker till 
   Arvsfondsdelegationen eller den myndighet 
   som annars beviljat stödet. Den som har 
   tagit emot stöd ur Allmänna arvsfonden 
   skall vara skyldig att hålla medlen 
   avskilda om inte annat föreskrivs i 
   beslutet om stöd. Arvsfondsmedel som inte 
   har förbrukats inom föreskriven tid eller 
   för avsett ändamål skall betalas 
   tillbaka. Om mottagaren har förorsakat 
   att stöd ur fonden felaktigt har lämnats 
   eller lämnats med för högt belopp och han 
   borde ha insett detta skall han betala 
   tillbaka det som betalats ut för mycket. 
    Kammarkollegiet beslutar om 
   återbetalning av stöd ur fonden och får 
   helt eller delvis efterge återbetal- 
   ningsskyldigheten om det finns särskilda 
 
   skäl. 
    Utredarens förslag: Överensstämmer i 
   princip med regeringens. Utredaren har 
   dock ansett att frågan om återbetalning 
   skall prövas av Arvsfondsdelegationen. 
    Remissinstanserna: De remissinstanser 
   som uttalat sig tillstyrker förslaget. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Ansökningsförfarandet 
 
   Enligt nuvarande ordning finns det inte 
   några bestämmelser om själva 
   ansökningsförfarandet. Utredaren har 
   funnit att denna ordning inte är 
   tillfredsställande. Ansökningarna är ofta 
   inte kompletta och handläggarna av 
   arvsfondsärenden måste sätta av mycket 
   tid för att hjälpa allmänheten till 
   rätta. 
    Regeringen anser i likhet med utredaren 
   att det är ändamålsenligt att i en ny 
   arvsfondslag införa allmänna bestämmelser 
   om vad en ansökan skall innehålla. 
   Detaljerade föreskrifter i detta 
   hänseende bör införas i en arvsfonds- 
   förordning. 
    Regeringen föreslår att en ansökan om 
   stöd ur arvsfonden alltid skall göras 
   skriftligen hos Arvsfondsdelegationen 
   eller den myndighet som har att handlägga 
   ifrågavarande ärenden. Om ärendet är av 
   sådan karaktär att det är regeringen som 
   skall besluta i ärendet skall det lämnas 
   över till regeringen. En ansökan skall 
   innehålla de uppgifter som behövs för att 
   bedöma sökandens rätt till stöd ur fon- 
   den. Vilka särskilda uppgifter som behövs 
   bör framgå av en arvsfondsförordning. 
   Ansökan skall vara undertecknad av 
   sökanden eller dennes ombud. 
                             13 
    Om en ansökan inte uppfyller 
   föreskrifterna bör sökanden få en möj- 
   lighet att komplettera den. Om sökanden 
   inte följer en sådan anmaning får ansökan 
   prövas i befintligt skick. 
   Skyldighet att hålla arvsfondsmedel 
   avskilda 
 
   Om utmätning görs hos den som har tagit 
   emot stöd ur Allmänna arvsfonden eller om 
   denne går i konkurs kan arvsfondsmedlen 
   komma att tas i anspråk för att täcka 
   dennes skulder. Med hänsyn till ändamålet 
   med Allmänna arvsfonden är det enligt 
   regeringens uppfattning mycket 
   otillfredställande om arvsfondsmedlen kan 
   användas för att täcka skulder som inte 
   har samband med det ändamål för vilket 
   arvsfondsmedel beviljats. 
    Enligt 3 kap. 3 § konkurslagen 
   (1987:632) ingår i ett konkursbo all 
   egendom som tillhörde gäldenären vid kon- 
   kursutbrottet eller som tillfaller denne 
   under konkursen och som är sådan att den 
   kan utmätas. Egendom som finns hos 
   gäldenären vid konkursutbrottet anses 
   tillhöra denne om det inte framgår att 
   egendomen tillhör någon annan. Den som 
   äger egendom som finns i gäldenärens 
   besittning har rätt att få ut denna. 
   Sådan s.k. separationsrätt gäller bl.a. 
   egendom till vilken äganderätten inte har 
   övergått till gäldenären samt gods som 
   innehas i kommission. I fråga om kontanta 
   medel har ägaren separationsrätt om det 
   rör sig om s.k. redovisningsmedel. Med 
   redovisningsmedel avses medel som gälde- 
   nären har tagit emot för annans räkning 
   med skyldighet att redovisa för dem (se 
   lagen [1944:181] om redovisningsmedel). 
   Enligt huvudregeln krävs för 
   separationsrätt att gäldenären har 
   avskilt medlen t.ex. genom att sätta in 
   dem på ett särskilt bankkonto. 
    Stöd ur Allmänna arvsfonden utgör 
   normalt inte redovisningsmedel hos 
   mottagaren. Att mottagaren är skyldig att 
   i förhållande till den beviljande 
   myndigheten redovisa hur medlen använts, 
   ändrar inte detta förhållande, eftersom 
   medlen tagits emot för egen räkning. 
   Någon separationsrätt på den grunden 
   finns alltså i allmänhet inte. 
    För att gäldenärens egendom skall anses 
   ingå i konkursboet krävs emellertid också 
   att den kan utmätas. Enligt 5 kap. 6 § 
   utsökningsbalken får medel som för 
   särskilt angivet ändamål har anvisats 
   gäldenären av staten, kommun eller annan 
   menighet eller av samfund, stiftelse 
   eller inrättning med allmännyttigt syfte 
   eller har samlats in bland allmänheten, 
   inte mätas ut om det skulle strida mot 
   det angivna ändamålet. Om medlen har 
   betalats ut gäller utmätningsförbudet 
   dock bara så länge medlen hålls avskilda. 
    Med hänvisning till det sagda bör det 
   införas en lagstadgad skyldighet för den 
   som har tagit emot stödet att hålla 
   medlen avskilda. Detta kan ske t.ex. 
   genom att pengarna sätts in på ett 
   separat bankkonto där det särskilda ända- 
   målet anges. Om medlen hålls avskilda kan 
   de inte utmätas och ingår därmed inte 
   heller i mottagarens konkursbo. I vissa 
   fall skulle dock en sådan skyldighet 
   kunna vara onödigt betungande för 
   mottagaren, exempelvis om det rör sig om 
   endast ett mindre belopp. I ett sådant 
   fall bör det kunna anges i beslutet om 
   stöd att medlen inte behöver hållas 
   avskilda. 
   Redovisning 
 
   När stöd lämnas ur Allmänna arvsfonden är 
   det av stor betydelse att det sker en 
   kontroll av hur medlen har använts. Denna 
   uppföljning är viktig dels för att kunna 
   få bekräftat att det projekt som en 
   ansökan avsett verkligen har genomförts, 
   dels för att kunna ta till vara de 
   erfarenheter som projektet gett i syfte 
   att förbättra situationen för barn, 
   ungdomar och funktionshindrade personer. 
    Enligt nuvarande ordning finns inga 
   lagföreskrifter om redovisnings- 
   skyldighet. I beslutet om stöd föreskrivs 
   att sökanden inom en viss tid skall lämna 
   en redogörelse för verksamheten/projektet 
   och/eller ett av revisor bestyrkt 
   räkenskapssammandrag rörande kostnaderna 
   för ändamålet. Till beslutet fogas 
   anvisningar angående redovisning av 
   stödet. 
    Skyldigheten att redovisa mottagna 
   arvsfondsmedel bör lagregleras. 
   Redovisning bör ske till 
   Arvsfondsdelegationen eller den myndighet 
   som annars beviljat stödet. Det bör 
   ankomma på respektive myndighet att med- 
   dela närmare anvisningar om vad en 
   redovisning skall innehålla. 
    Utredaren har i detta sammanhang också 
   föreslagit en regel enligt vilken 
   Arvsfondsdelegationen skulle få granska 
   hur mottagaren har använt stödet ur 
   arvsfonden. I det syftet skulle 
   delegationen få kräva in upplysningar och 
   handlingar och få tillträde till områden 
   och andra lokaler än bostäder för att 
   utföra granskningen. För att genomföra 
   åtgärderna skulle delegationen få begära 
   handräckning av kronofogdemyndigheten. 
   Förslaget har avstyrkts av Sveriges 
   advokatsamfund. Regeringen anser att de 
   föreslagna befogenheterna skulle utgöra 
   alltför ingripande åtgärder i det 
   sammanhang som det här är fråga om. Rege- 
   ringen finner därför att det får anses 
   tillfyllest att den ansvariga myndigheten 
   har möjlighet att kräva in en redovisning 
   av hur stödet har använts och, om en 
   tillfredsställande sådan inte inkommer, 
   aktualisera frågan om återkrav av stödet. 
    I enlighet med riksdagens beslut (bet. 
   1989/90:SoU3, rskr.1989/90:14) skall 
   regeringen till riksdagen regelbundet 
   lämna en samlad redovisning för hur 
   Allmänna arvsfondens medel fördelats 
   under det gångna budgetåret. En 
   redovisning bör enligt vad 
   socialutskottet uttalat (bet. 
   1991/92:SoU13) innehålla både en 
   analytisk redogörelse för medelstill- 
   delningen och en detaljerad 
   sammanställning över beviljade ansök- 
   ningar. Vidare bör den kommande 
   inriktningen av stödet också redovisas. 
    Också regeringens 
   redovisningsskyldighet till riksdagen bör 
   lagregleras. 
   Återbetalningsskyldighet 
 
   Skyldigheten att under vissa 
   omständigheter betala tillbaka arvsfonds- 
   medel är enligt nuvarande ordning inte 
   reglerad. Utredaren har påpekat att det 
   sätt på vilket återbetalningsskyldigheten 
   i dag är konstruerad har många brister. 
   Regeringen anser i likhet med utredaren 
   att återbetalningsskyldigheten bör 
   lagregleras. 
    En skyldighet att betala tillbaka 
   arvsfondsmedel helt eller delvis bör 
   kunna föreligga i följande situationer: 
   a)medlen förbrukas inte inom föreskriven 
    tid, 
   b)medlen används inte för angivet 
    ändamål, 
   c)mottagaren av stödet underlåter att 
    inom föreskriven tid och på föreskrivet 
    sätt lämna redovisning av hur arvs- 
    fondsmedlen har använts eller 
   d)mottagaren har lämnat oriktiga 
    uppgifter i sin ansökan eller har på 
    annat sätt förorsakat att medel ur 
    fonden har lämnats felaktigt eller med 
    för högt belopp och har bort inse 
    detta. 
    En återbetalningsskyldighet bör om det 
   finns särskilda skäl kunna helt eller 
   delvis efterges. 
    Frågan om återbetalning och eftergift 
   bör prövas av den myndighet som har att 
   företräda fonden, nämligen Kam- 
   markollegiet. För det fall att 
   Arvsfondsdelegationen eller den myndighet 
   som annars beviljat stödet finner att det 
   kan finnas skäl att överväga 
   återbetalningsskyldighet bör ärendet 
   överlämnas till Kammarkollegiet som 
   beslutar i frågan. Kammarkollegiets 
   beslut i fråga om 
   återbetalningsskyldighet bör få över- 
   klagas till länsrätten. Detsamma bör 
   gälla kollegiets beslut rörande eftergift 
   av återbetalningsskyldigheten. 
   5.6 God man 
   Regeringens förslag: God man för Allmänna 
   arvsfonden förordnas av Kammarkollegiet i 
   stället för av tingsrätten. 
    Utredarens förslag: Överensstämmer i 
   huvudsak med regeringens. 
    Remissinstanserna: De remissinstanser 
   som har uttalat sig har tillstyrkt 
   förslaget. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Om det då ett dödsfall inträffar inte 
   finns någon annan arvinge än Allmänna 
   arvsfonden eller om arvsfonden är 
   universell testamentstagare skall den som 
   har boet i sin vård anmäla förhållandet 
   till tingsrätten. Rätten skall utse en 
   god man med uppgift att företräda arvs- 
   fonden vid boutredningen. Kammarkollegiet 
   skall övervaka att den gode mannen 
   behörigen fullgör sina skyldigheter. 
    Utredaren har föreslagit att ärendena 
   om förordnande av god man flyttas över 
   från tingsrätterna till Kammarkollegiet. 
   Det huvudsakliga skälet för detta är att 
   en sådan överflyttning utgör ett led i 
   strävandena att befria de allmänna 
   domstolarna från uppgifter som inte har 
   med rättskipning att göra. Ett annat skäl 
   är att Kammarkollegiet därmed får 
   möjlighet att se till att de gode män som 
   förordnas är kompetenta för uppgiften. 
    Regeringen ansluter sig till utredarens 
   förslag. 
    Enligt den föreslagna ordningen blir 
   den gode mannen mer att betrakta som en 
   uppdragstagare åt Kammarkollegiet än 
   enligt nuvarande ordning. Förhållandet 
   mellan Kammarkollegiet och den gode 
   mannen blir ett rent uppdragsförhållande 
   och bygger på ett ömsesidigt förtroende. 
   Reglerna i 18 kap. handelsbalken om 
   sysslomän gäller i tillämpliga delar för 
   god man enligt arvsfondslagen. 
    Någon rätt att överklaga ett beslut om 
   förordnande eller entledigande av god man 
   behövs inte. 
   5.7 Beslut om egendom skall tas emot 
   Regeringens förslag: Uppgiften att 
   besluta om viss egendom skall tas emot 
   flyttas från regeringen till 
 
   Kammarkollegiet 
    Utredarens förslag: Överensstämmer med 
   regeringens. 
    Remissinstanserna har inte uttalat sig 
   i denna fråga. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Om ett testamente eller en gåva till 
   förmån för fonden har förenats med 
   villkor, beslutar regeringen enligt 
   nuvarande regler huruvida egendomen skall 
   tas emot. Ett sådant beslut är enligt 
   regeringens uppfattning inte typiskt sett 
   av den övergripande eller policybetonade 
   karaktär som kräver ett ställningstagande 
   av regeringen. Snarare är ett sådant 
   ärende av den arten att det lämpligen kan 
   ingå bland Kammarkollegiets förvalt- 
   ningsuppgifter att pröva. Det bör därför 
   anförtros åt Kammarkollegiet att pröva om 
   egendom i nu förevarande fall bör tas 
   emot. 
   5.8 Avstående av arv 
   Regeringens förslag: Arv eller 
   försäkringsbelopp, som har tillfallit 
   Allmänna arvsfonden, får i vissa fall 
   helt eller delvis avstås till någon 
   annan. Arv som utgörs av egendom, vilken 
   är av väsentlig betydelse från 
   kulturhistorisk synpunkt eller från 
   natur- eller kulturvårdssynpunkt, får 
   avstås till juridisk person som har 
   särskilda förutsättningar att ta hand om 
   egendomen på lämpligt sätt. Ingår även 
   pengar i ett sådant arv får, om det finns 
   särskilda skäl, ett belopp avstås till 
   mottagaren av egendomen. Beslut om 
   avstående av arv fattas av regeringen 
   eller, efter regeringens bemyndigande, 
   Kammarkollegiet, och skall inte i något 
   fall vara beroende av tillstånd från 
   riksdagen. Ansökan om arvsavstående görs 
   hos Kammarkollegiet. Ansökningstiden 
   skall vara begränsad till tre år efter 
   dödsfallet eller från det att arvet 
   tillfallit arvsfonden genom preskription. 
    Utredarens förslag: Överensstämmer med 
   regeringens. 
    Remissinstanserna: Tillstyrks 
   huvudsakligen av de remissinstanser som 
   uttalat sig. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Avstående av arv eller försäkringsbelopp 
 
   Arv som har tillfallit Allmänna 
   arvsfonden får helt eller delvis avstås 
   till annan, om det med hänsyn till 
   uttalanden av arvlåtaren eller andra sär- 
   skilda omständigheter kan anses stämma 
   överens med arvlåtarens yttersta vilja. 
   Också i andra fall får arv avstås till 
   arvlåtarens släkting eller annan person 
   som har stått arvlåtaren nära om det kan 
   anses skäligt. Det finns inte någon 
   anledning att ändra på den ordningen. 
    Enligt nuvarande ordning finns ingen 
   laglig möjlighet att avstå försäk- 
   ringsbelopp som utfaller efter 
   arvlåtarens död och som inte ingår i den- 
   nes kvarlåtenskap. Enligt vad som framgår 
   av 1 § förslaget till ny arvsfondslag 
   består Allmänna arvsfonden av bl.a. 
   egendom som har tillfallit fonden genom 
   förmånstagareförordnande i försäkrings- 
   avtal. Det är enligt regeringens 
   uppfattning konsekvent och rimligt att 
   försäkringsbelopp bör kunna avstås på 
   samma sätt som arv. Det bör därför 
   införas en möjlighet att avstå också ett 
   försäkringsbelopp som utfaller efter arv- 
   låtarens död och som inte ingår i dennes 
   kvarlåtenskap. 
   Arvsavstående för kulturhistoriska 
   ändamål m.m. 
 
   Arv som utgörs av egendom, vilken är av 
   väsentlig betydelse från kulturhistorisk 
   synpunkt eller från natur- eller 
   kulturvårdssynpunkt, får enligt nuvarande 
   ordning avstås till en juridisk person 
   som har särskilda förutsättningar att ta 
   hand om egendomen på lämpligt sätt. Någon 
   laglig möjlighet att dessutom avstå 
   pengar för att ställa i ordning egendomen 
   finns inte. 
    Möjligheten att avstå egendom, som är 
   av kulturellt intresse, infördes år 1981. 
   Sedan dess har i genomsnitt sju beslut om 
   avstående fattats varje år på denna 
   grund. I några fall har, trots bristande 
   lagstöd, också kontanta belopp avståtts. 
   Sedan regeringen i ett beslut år 1991 
   (C 90/1384/ST) förklarat att ett kontant 
   belopp inte kan avstås i nu förevarande 
   fall, har sådana utbetalningar upphört. 
    Den nuvarande ordningen bygger på 
   tanken att det är angeläget att egendom 
   som har ett kulturellt intresse eller ett 
   värde från naturvårdssynpunkt kan övertas 
   av institutioner och organisationer som 
   har särskilda förutsättningar att ta hand 
   om egendomen på ett lämpligt sätt. Om 
   egendomen måste säljas till högsta 
   möjliga pris kan detta syfte motverkas. 
    Regeringen anser att det inte finns 
   anledning att ha en annan uppfattning i 
   dag än när möjligheten infördes. Med 
   hänsyn till att avståenden på 
   ifrågavarande grund förekommit endast i 
   ringa omfattning påverkar sådana avstå- 
   enden uppenbarligen inte i någon nämnvärd 
   grad arvsfondens understödjande 
   verksamhet. Någon ändring i fråga om 
   möjligheten att avstå egendom för 
   kulturella eller naturvårdande ändamål 
   föreslås därför inte. 
    Enligt nuvarande ordning finns dock som 
   nämnts inte någon möjlighet att betala 
   kontanta medel i samband med avstående 
   för kulturella eller naturvårdande 
   ändamål. Detta har tydligen i många fall 
   bidragit till att institutioner och 
   sammanslutningar - t.ex. museer, 
   bibliotek och hembygdsgårdar - inte 
   ansett sig kunna ta emot egendom eftersom 
   man har saknat resurser för finansiering 
   av nödvändiga upprustningsåtgärder. Ett 
   förbud mot avstående av kontanta belopp i 
   dessa fall tycks alltså motverka syftet 
   med möjligheten att avstå egendom som har 
   kulturellt eller naturvårdande intresse. 
    Regeringen ansluter sig till utredarens 
   förslag att det bör införas en laglig 
   möjlighet att kunna avstå kontanta belopp 
   i förevarande fall. Möjligheten bör dock 
   vara starkt begränsad. Avståendet av 
   kontanta medel bör bara få ske när det är 
   aktuellt med omedelbara och nödvändiga 
   åtgärder för egendomens fortsatta bestånd 
   t.ex. takläggning, flyttning av 
   egendomen, konservering eller 
   restaurering av egendomen. Det bör inte 
   komma i fråga att avstå belopp för 
   normalt underhåll och drift av egendomen. 
   Kontanta medel bör därför bara få avstås 
   när det finns särskilda skäl. 
    Regeringen föreslår alltså 
   sammanfattningsvis att kontanta medel i 
   förevarande sammanhang skall kunna avstås 
   om det föreligger särskilda skäl. 
   Ansökan om arvsavstående 
 
   Den som önskar att arvsfonden skall avstå 
   från arv, skall enligt gällande regler ge 
   in en ansökan till länsstyrelsen i det 
   län där den döde senast haft sitt 
   hemvist. Länsstyrelsen skall underrätta 
   Kammarkollegiet om ansökningen och utreda 
   frågan om arvsavstående samt med eget 
   yttrande överlämna ärendet till 
   kollegiet. 
    Enligt nuvarande ordning finns inte 
   någon tidsfrist inom vilken en ansökan om 
   arvsavstående skall göras. I de fall då 
   det inte kan utrönas om den döde har 
   efterlämnat arvinge eller annan 
   arvsberättigad som före arvsfonden är 
   berättigad till arvet kan avsevärd tid 
   förflyta innan en ansökan görs. Detta har 
   att göra med att det i sådana fall skall 
   utfärdas en kungörelse i Post- och 
   Inrikes Tidningar med anmaning till 
   okända arvingar att göra sin rätt till 
   arvet gällande inom fem år från den dag, 
   då kungörelsen var införd i tidningen (16 
   kap. 2 § ärvdabalken). 
    Den nuvarande ordningen medför 
   olägenheter för bl.a. arvsfondens 
   medelshantering i och med att det för 
   lång tid kan vara svävande om medlen 
   ingår i arvsfonden eller inte. Regeringen 
   ansluter sig därför till utredarens 
   förslag att begränsa den tid inom vilken 
   en ansökan om arvsavstående skall göras 
   till tre år. Tiden skall räknas från 
   dagen för dödsfallet eller, om arv 
   tillfallit fonden genom den tidigare 
   nämnda femårspreskriptionen, från den dag 
   då arvet tillfallit fonden. 
                             14 
    Införandet av en ansökningsfrist medför 
   att en prövning måste ske om ansökan om 
   arvsavstående har gjorts i rätt tid. 
   Eftersom det är Kammarkollegiets uppgift 
   att bevaka preskription i förevarande 
   fall är det ändamålsenligt att 
   ansökningar om arvsavstående ges in till 
   kollegiet. Kollegiets uppgift blir i 
   detta sammanhang att avvisa en för sent 
   inkommen ansökan. 
    I de fall en ansökan skall prövas i sak 
   finns det i flertalet fall behov av att 
   förhållandena utreds av länsstyrelsen i 
   det län där den döde senast har haft sitt 
   hemvist. Länsstyrelsens medverkan i 
   ärenden om arvsavstående bör alltså 
   finnas kvar i sådana fall. Detta bör ske 
   på så sätt att Kammarkollegiet efter 
   prövning att ansökan kommit in i rätt 
   tid, får överlämna ärendet till 
   vederbörande länsstyrelse för utredning. 
   Länsstyrelsen får därefter i enlighet med 
   nuvarande ordning redovisa utred- 
   ningsresultatet för Kammarkollegiet. 
   Beslut om arvsavstående 
 
   Beslut om avstående fattas av regeringen 
   eller, efter regeringens bemyndigande, 
   Kammarkollegiet. Utan riksdagens 
   tillstånd får beslut inte fattas om att 
   till någon avstå egendom till ett värde 
   överstigande 800 000 kronor. 
    Beslut om avstående av arv som har 
   tillfallit arvsfonden får enligt 4 § 
   förordningen (1988:913) om instruktion 
   för Kammarkollegiet fattas av kollegiet 
   när någon har ansökt om att egendom skall 
   avstås och värdet av egendomen enligt 
   bouppteckningen inte överstiger 500 000 
   kronor. Om det i ett ärende om 
   arvsavstående uppkommer en fråga av 
   särskild vikt från allmän synpunkt, skall 
   Kammarkollegiet överlämna ärendet 
   tillsammans med eget yttrande till 
   regeringen. 
    Någon anledning att ändra på nuvarande 
   ordning i fråga om regeringens 
   beslutanderätt vid avstående av arv finns 
   inte. Liksom nu bör regeringen också 
   kunna bemyndiga Kammarkollegiet att 
   besluta i vissa ärenden om arvsavstående. 
   Med hänsyn bl.a. till penningvärdets ut- 
   veckling föreslås dock att beloppsgränsen 
   höjs från 500 000 kronor till 2 000 000 
   kronor. Beloppsgränsen bör kunna höjas i 
   framtiden om penningvärdets utveckling 
   föranleder det. 
    I sin beredning av ärenden om 
   arvsavstående bör Kammarkollegiet ta in 
   yttranden från närmast berörda 
   fackmyndigheter, t.ex. Riks- 
   antikvarieämbetet när det gäller 
   avstående för kulturhistoriska ändamål. 
    Enligt nuvarande arvsfondslag får 
   Kammarkollegiets beslut i fråga om 
   avstående av egendom som har tillfallit 
   fonden överklagas till regeringen (13 § 
   arvsfondslagen). Ett sådant beslut är 
   helt beroende av en skönsmässig be- 
   dömning. Det kan inte antas att en 
   överinstans skulle kunna göra en säkrare 
   bedömning i frågan än vad Kammarkollegiet 
   gjort. Möjligheten att överklaga Kammar- 
   kollegiets beslut i sådana frågor bör 
   därför avskaffas. 
    När det gäller riksdagens inflytande 
   över vissa beslut om arvsavstående kan 
   konstateras att det enligt nuvarande 
   ordning endast är ett fåtal ärenden som 
   kommer under riksdagens prövning. Något 
   behov av att behålla en sådan lagregel 
   finns knappast. Det föreslås därför att 
   den gällande regeln om inhämtande av 
   riksdagens tillstånd i fråga om arvs- 
   avstående inte får någon motsvarighet i 
   den nya lagen. 
   5.9 Skattefrågor 
   Regeringens förslag: För egendom som 
   förvärvas genom att Allmänna arvsfonden 
   avstår från arv skall även i 
   fortsättningen arvsskatt tas ut. Stöd ur 
   Allmänna arvsfonden skall även i 
   fortsättningen vara fritt från 
   inkomstskatt utan att det behöver anges 
 
   uttryckligen. 
   Utredarens förslag: För egendom som 
   förvärvas genom att arvsfonden avstår 
   från arv som är av väsentlig betydelse 
   från kulturhistorisk synpunkt eller från 
   natur- eller kulturvårdssynpunkt med 
   eventuellt tillhörande kontantbelopp 
   uttas inte arvsskatt medan förvärv som 
   sker på grund av avstående av annat skäl 
   liksom tidigare skall vara arvsskatte- 
   pliktigt. Stöd ur Allmänna arvsfonden 
   undants uttryckligen från in- 
   komstskatteplikt. 
    Remissinstanserna: Kammarkollegiet 
   anser att man bör avvakta den översyn av 
   arvs- och gåvoskattelagen som är aktuell 
   och att frågan om skattebefrielse tills 
   vidare, liksom för närvarande, bör lösas 
   dispensvägen. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Om någon förvärvar egendom genom att 
   Allmänna arvsfonden avstår från arv utgår 
   arvsskatt för förvärvet (1 § andra 
   stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och 
   gåvoskatt (AGL). Denna ordning bör be- 
   hållas. Bestämmelsen innebär emellertid 
   att också organisationer och föreningar 
   som tar emot egendom som är värdefull 
   från kulturhistorisk eller natur- eller 
   kulturvårdssynpunkt måste betala 
   arvsskatt. Utredningen har, med 
   hänvisning till att detta inte kan anses 
   ligga i linje med ändamålet med ett 
   sådant arvsavstående, föreslagit ett 
   undantag från skyldigheten att betala 
   arvsskatt i sådana fall. Frågan om en ny 
   arvs- och gåvoskattelag övervägs f.n. i 
   Finansdepartementet. I avvaktan på dessa 
   överväganden bör någon ändring av 
   arvsskattereglerna inte göras. I detta 
   sammanhang kan också, som Kammarkollegiet 
   påpekat, hänvisas till att regeringen 
   enligt 58 a § AGL kan medge undantag från 
   skatteplikt enligt lagen om det 
   föreligger synnerliga skäl. Denna bestäm- 
   melse kan tillämpas när det gäller 
   arvsavstående av egendom med kultur- 
   historisk betydelse m.m. 
    I praxis har stöd ur Allmänna 
   arvsfonden till följd av stödets 
   särskilda karaktär inte 
   inkomstbeskattats. Denna ordning bör 
   bestå. Detta behöver inte särskilt anges 
   i kommunalskattelagen. Normalt sett 
   kommer inte heller gåvobeskattning 
   ifråga, bl.a. med hänsyn till att 
   mottagarna i de flesta fall torde vara av 
   det slaget att de är frikallade från 
   gåvåskatteplikt enligt AGL. Endast 
   undantagsvis kan stödet ha karaktär av 
   näringsbidrag enligt bestämmelserna i 
   punkt 9 av anvisningarna till 22 § kom- 
   munalskattelagen (1928:370). Så kan vara 
   fallet om bidraget avser t.ex. 
   upprustning av en fastighet. De nämnda 
   reglerna innebär i så fall att det i 
   praktiken inte sker någon beskattning. 
   5.10 Information och uppföljning 
   Regeringens bedömning: Initiativ bör tas 
   till en tydlig och målgruppsanpassad 
   information om Allmänna arvsfonden. 
   Metoder för utvärdering och effektmätning 
   av projekten bör utvecklas. 
    Utredarens förslag: Överensstämmer i 
   huvudsak med regeringens bedömning. 
    Remissinstanserna: De remissinstanser 
   som har uttalat sig har påpekat vikten av 
   utökade informationsinsatser. 
   Skälen för regeringens bedömning: 
 
   Genom stöd ur Allmänna arvsfonden har 
   många förnyelse- och utvecklingsprojekt 
   kunnat påbörjas och genomföras. I många 
   fall har på detta sätt helt nya 
   verksamheter kommit i gång, vilket 
   inneburit väsentliga förbättringar för 
   barn, ungdomar och personer med 
   funktionshinder. 
    Det är viktigt att allmänheten har 
   kunskap om Allmänna arvsfonden, eftersom 
   det är bland allmänheten som de 
   presumtiva arvlåtarna finns. Ett 
   betydelsefullt inslag i arvsfondens 
   verksamhet bör därför vara att informera 
   om dels fondens struktur och ändamål, 
   dels inom vilka verksamhetsområden som 
   arvsfondsmedlen används och vilka 
   effekter användningen fått. Det är också 
   viktigt att de som kan komma i fråga för 
   stöd får information om arvsfondens 
   verksamhet, utdelningspraxis samt 
   ansökningsförfarandet. Det bör lämpligen 
   ankomma på Arvsfondsdelegationen att, i 
   samverkan med Kammarkollegiet, svara för 
   erforderlig information i sammanhanget. 
    Ett viktigt inslag i 
   arvsfondsverksamheten är att följa upp 
   och utvärdera projekt som har utförts med 
   stöd ur fonden. Genom att mottagarna är 
   skyldiga att redovisa hur arvsfondsmedlen 
   har använts blir det möjligt att göra en 
   sådan uppföljning. Det bör ankomma på 
   Arvsfondsdelegationen, att utveckla 
   metoder för utvärdering och effektmätning 
   utifrån övergripande mål och syften. 
                             15 
   5.11 Finansiering 
   Regeringens förslag: Kostnader för 
   fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden 
   betalas ur fonden enligt de grunder som 
   regeringen bestämmer. 
    Utredarens förslag: Medel för 
   Arvsfondsdelegationens alla kostnader 
   anvisas över statsbudgeten. 
    Remissinstanserna: Riksrevisionsverket 
   föreslår en ordning som i huvudsak över- 
   enstämmer med regeringens förslag. 
   Skälen för regeringens förslag: 
 
   Uppgifter som rör Allmänna arvsfonden 
   sysselsätter för närvarande åtta 
   årsarbetskrafter inom 
   Socialdepartementet, Civildepartementet 
   och Barn- och ungdomsdelegationen. 
   Regeringens bedömning är att personalbe- 
   hovet för fördelning av stöd ur fonden 
   kommer att vara detsamma som i dag. 
    Regeringskansliets kostnader för 
   Allmänna arvsfonden bekostas över anslag 
   på statsbudgeten. Kammarkollegiets 
   kostnader för att förvalta och företräda 
   arvsfonden, som 1992/93 uppgick till 
   ungefär 7 miljoner kronor, bekostas 
   däremot av arvsfonden. 
   Riksrevisionsverket har framhållit att 
   det inte finns några sakliga skäl till 
   att administrativa kostnader i arvsfonden 
   finansieras på olika sätt. Enligt verkets 
   uppfattning ligger det nära till hands 
   att dessa kostnader för arvsfonden 
   genomgående finansieras av fondmedel. 
    Regeringen delar i princip 
   Riksrevisionsverkets uppfattning. 
   Kostnader för fördelning av stöd ur 
   Allmänna arvsfonden bör betalas ur fonden 
   enligt de grunder som regeringen 
   bestämmer. 
   6 Ikraftträdande 
 
   Den föreslagna lagstiftningen kan 
   lämpligen träda i kraft den 1 juli 1994. 
   7 Författningskommentar 
   7.1 Förslaget till lag om Allmänna 
   arvsfonden 
 
   Den nya lagen ersätter lagen (1928:281) 
   om allmänna arvsfonden. 
   1 § 
   Paragrafen ersätter 1 § första stycket i 
   den nuvarande lagen. 
    I paragrafens första stycke anges den 
   egendom som Allmänna arvsfonden består 
   av. Den ändringen har gjorts i 
   förhållande till nuvarande ordning att 
   även egendom som tillfallit arvsfonden 
   genom förmånstagarförordnande i 
   försäkringsavtal och genom domstolsbeslut 
   anges ingå i fonden. Egendom kan 
   tillfalla fonden genom domstolsbeslut i 
   samband med likvidation av aktiebolag (13 
   kap. 13 § tredje stycket aktiebolags- 
   lagen, 1975:1385), bankaktiebolag (10 
   kap. 13 § tredje stycket bankak- 
   tiebolagslagen, 1987:618), föreningsbank 
   (9 kap. 14 § fjärde stycket 
   föreningsbankslagen, 1987:620), och 
   försäkringsrörelse (14 kap. 14 § fjärde 
   stycket försäkringsrörelselagen, 
   1982:713). 
    I andra stycket, som motsvarar 14 § i 
   den nuvarande lagen, hänvisas till 1 kap. 
   11 § lagen (1937:81) om internationella 
   rättsförhållanden rörande dödsbo. 
   Bestämmelsen innebär att egendom som 
   utlänning efterlämnar här i riket skall 
   tillfalla Allmänna arvsfonden, om egen- 
   domen enligt lagen i det land där han var 
   medborgare skulle tillfalla staten, 
   kommun, allmän fond eller inrättning. 
   2 § 
   Paragrafen överensstämmer i sak med 1 § 
   andra stycket och 2 § tredje stycket i 
   den nuvarande lagen. 
   3 § 
   Bestämmelsen, som reglerar fallet att ett 
   testamente eller en gåva till fonden har 
   förenats med villkor, motsvarar 6 § i den 
   nuvarande lagen. Den ändringen har gjorts 
   att Kammarkollegiet i stället för rege- 
   ringen skall besluta om egendomen skall 
   tas emot. 
   4 § 
   Bestämmelsen, som gäller godkännande av 
   testamente till någon annan än fonden, 
   överensstämmer i sak med 4 § i den 
   nuvarande lagen. 
   5 § 
   Paragrafen innehåller den grundläggande 
   bestämmelsen om Allmänna arvsfondens 
   ändamål. Den motsvaras delvis av 1 § 
   första stycket i den nuvarande lagen. 
    Målgruppen är barn (0-11 år), ungdomar 
   (12-25 år) och personer med 
   funktionshinder. Arvsfonden skall huvud- 
   sakligen främja utveckling av 
   verksamheter till förmån för dessa 
   grupper. 
   6 § 
   Med begreppet nyskapande och utvecklande 
   verksamhet avses att markera att 
   arvsfondens ändamål är framåtsyftande och 
   att stöd ur fonden skall stimulera till 
   verksamhet som innebär utveckling och 
   prövande av nya idéer. Sådant stöd får, 
   om det bedöms som särskilt angeläget, 
   lämnas till ideella organisationers 
   anläggningar eller lokaler (inköp, ny-, 
   om- eller tillbyggnad) eller till 
   utrustning. Sådana ändamål är investe- 
   ringar inom målgruppernas områden när det 
   gäller lokaler, utrustning m.m. som 
   behövs för att en verksamhet skall kunna 
   utvecklas. Stöd får inte lämnas som ett 
   allmänt stöd till en löpande verksamhet. 
   7 § 
   Bestämmelsen är ny och anger att stöd 
   skall utgå till organisationer som 
   bedriver ideell verksamhet. Kommersiella 
   verksamheter kan inte få stöd, oavsett om 
   de i övrigt uppfyller kraven. 
    Om det finns särskilda skäl, skall stöd 
   kunna lämnas också till offentlig 
   huvudman. Detta skall dock endast gälla 
   ifråga om stöd till nyskapande och 
   utvecklande verksamhet. Offentlig 
   huvudman kan således inte få stöd till 
   investeringar. Ett särskilt skäl kan vara 
   att stödet utvecklar frivilliga och 
   ideella insatser i anslutning till 
   offentlig verksamhet eller att en kommun 
   i samverkan med ideell organisation vill 
   förnya eller utveckla sin verksamhet. Ett 
   annat särskilt skäl kan vara att en 
   kommun i samverkan med en sammanslutning 
   som inte är en juridisk person vill 
   utveckla verksamhet som bedrivs av det 
   allmänna eller initiera en ny verksamhet 
   inom det allmännas ansvarsområde. Det bör 
   under inga förhållanden komma i fråga att 
   stödet ur arvsfonden har den karaktären 
   att det medverkar till en 
   kostnadsövervältring från offentlig verk- 
   samhet till fonden. 
    I andra stycket föreskrivs att stöd 
   inte får lämnas till enskilda personer. 
   Privatpersoner får alltså inte beviljas 
   stöd ur fonden vare sig för enskilt bruk 
   eller för ideell verksamhet. 
   8 § 
   Paragrafen anger vem som beslutar om stöd 
   ur fonden och motsvarar 2 § första 
   stycket i den nuvarande lagen. En ny 
   myndighet, Arvsfondsdelegationen, får 
   enligt regeringens bemyndigande, i 
   uppdrag att i vissa fall besluta om stöd 
   ur fonden. Regeringen skall också kunna 
   bemyndiga en annan myndighet att besluta 
   om stöd ur fonden. Den möjligheten är 
   avsedd att kunna utnyttjas om det anses 
   ändamålsenligt i vissa särskilda typer av 
   ärenden. (Se vidare allmänmotiveringen 
   avsnitt 5.5). 
   9 § 
   Bestämmelsen är ny och innehåller regler 
   om ansökningsförfarandet (se allmän- 
   motiveringen, avsnitt 5.5). 
   10 § 
   Bestämmelsen är ny. Den innehåller en 
   regel om att mottagare av stöd ur All- 
   männa arvsfonden är skyldig att hålla 
   medlen avskilda. Är det endast frågan om 
   ett mindre belopp och det kan anses 
   onödigt betungande för mottagaren att 
   skaffa ett särskilt konto för medlen, bör 
   det kunna anges särskilt i beslutet om 
   stöd att medlen inte behöver hållas 
   avskilda. Avskiljande bör i första hand 
   ske genom att pengarna sätts in på ett 
   särskilt bankkonto. Om medlen hålls 
   avskilda kan de i allmänhet inte tas i 
   anspråk av mottagarens borgenärer i 
   händelse av utmätning hos denne eller 
   konkurs, se 5 kap. 6 § utsökningsbalken. 
   Vid bedömningen av om kravet på 
   avskiljande är uppfyllt får ledning sökas 
   i lagen (1944:181) om redovisningsmedel. 
   I övrigt hänvisas till allmänmotive- 
   ringen, avsnitt 5.5. 
   11 §Genom bestämmelsen, som är ny, införs 
   en skyldighet för den som har tagit emot 
   medel ur arvsfonden att redovisa hur 
   medlen har använts. Föreskrifter om detta 
   bör meddelas redan i beslutet om stöd. Av 
   beslutet bör också framgå konsekvenserna 
   av om redovisning inte lämnas inom 
   föreskriven tid, dvs. att stödet i sådant 
   fall skall betalas tillbaka till 
   arvsfonden. Av 13 § framgår att åter- 
   betalningsskyldigheten kan efterges om 
   det finns särskilda skäl. 
   12 § 
   Bestämmelsen är ny och innehåller 
   bestämmelser om återbetalningsskyldighet 
   av medel som mottagits ur arvsfonden (se 
   vidare allmänmotiveringen, avsnitt 5.5). 
   13 § 
   Bestämmelsen, som är ny, föreskriver att 
   om den myndighet till vilken redovisning 
   lämnas finner att det finns skäl att 
   överväga ett åläggande för mottagaren att 
   återbetala ett stöd ur fonden skall 
   myndigheten överlämna ärendet till 
   Kammarkollegiet som beslutar i frågan. 
   Kammarkollegiets beslut kan överklagas 
   till länsrätten enligt 28 §. 
    Om det finns särskilda skäl får 
   Kammarkollegiet besluta att mottagaren 
   helt eller delvis befrias från återbetal- 
   ningsskyldighet. Ett särskilt skäl kan 
   vara att underlåtenheten att uppfylla 
   villkoren för stöd varit ursäktlig, av 
   ringa betydelse eller att ett 
   återbetalningskrav skulle drabba orimligt 
   hårt. 
   14 § 
   I paragrafen föreskrivs att Allmänna 
   arvsfonden skall förvaltas av Kam- 
   markollegiet som en särskild fond, 
   åtskild från andra medel. 
   15 § 
   Paragrafen motsvarar 3 § i den nuvarande 
   lagen och anger att Kammarkollegiet skall 
   bevaka fondens rätt till egendom samt att 
   Kammarkollegiet för arvsfondens talan i 
   mål och ärenden som rör fonden. 
                             16 
   16 § 
   Paragrafen överensstämmer i sak med 12 § 
   i den nuvarande lagen om överlämnande 
   till Kammarkollegiet av medel som 
   tillfallit fonden och kollegiets 
   granskning av redovisning för förvaltning 
   av egendomen. 
   17 § 
   Paragrafen motsvarar delvis 7 § i den 
   nuvarande lagen och innehåller en 
   bestämmelse om förordnande av god man för 
   Allmänna arvsfonden vid dödsfall. Den 
   ändringen har gjorts att Kammarkollegiet, 
   i stället för tingsrätten, skall utse god 
   man för arvsfonden. Godmanskapet är att 
   anse som ett uppdragsförhållande mellan 
   Kammarkollegiet och den gode mannen. I 
   uppdraget ligger bl.a. att gode mannen 
   får driva in fordringar som tillfallit 
   fonden. Någon särskild bestämmelse om det 
   behövs därför inte (jfr 8 § andra stycket 
   i nuvarande lag). 
   18 §Bestämmelsen anger de fall då fonden 
   visserligen är arvinge men då det ändå 
   inte finns anledning att förordna god man 
   att företräda fonden vid boutredningen. 
   19 § 
   Bestämmelsen gäller förordnande av god 
   man då egendom tillfallit fonden genom 
   gåva och motsvarar 10 § i den nuvarande 
   lagen. Består gåvan endast av pengar 
   behöver dock god man inte förordnas. 
   20 § 
   Första stycket gäller Kammarkollegiets 
   tillsyn av den gode mannen. Den motsvarar 
   i huvudsak 7 § andra stycket i den 
   nuvarande lagen. 
    I andra stycket anges att reglerna i 18 
   kap. handelsbalken om sysslomän gäller i 
   tillämpliga delar för god man enligt 
   arvsfondslagen. Detta överensstämmer med 
   vad som gäller enligt 9 § i nuvarande 
   arvsfondslag. 
   21 och 22 §§ 
   Bestämmelserna gäller realiseringen av 
   egendom som har tillfallit fonden och 
   överenstämmer huvudsakligen med 8 § i den 
   nuvarande lagen. Den ändringen har gjorts 
   att möjligheten för gode mannen att utan 
   bemyndigande från Kammarkollegiet väcka 
   och utföra talan om indrivning av en 
   fordran har slopats. Anledningen till 
   ändringen är att god man enligt den 
   föreslagna ordningen blir mer att 
   betrakta som en uppdragstagare åt 
   Kammarkollegiet än enligt nuvarande 
   ordning eftersom det blir Kammarkollegiet 
   som utser den gode mannen. För att den 
   gode mannen skall få väcka talan krävs 
   således att denne fått ett bemyndigande 
   till det av Kammarkollegiet. 
   23 § 
   Enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken skall 
   god man i vissa fall förordnas i ett 
   dödsbo exempelvis om det krävs för att 
   tillvarata en bortavarande arvinges eller 
   testamentstagares rätt, om en arvinge 
   vistas på okänd ort eller om arvingens 
   namn är okänt eller om det är oklart om 
   det finns någon arvinge som har rätt till 
   arv före allmänna arvsfonden. Om det i 
   ett dödsbo som förvaltas av en god man 
   enligt den nämnda bestämmelsen finns 
   egendom som har tillfallit fonden skall 
   egendomen i boet realiseras enligt reg- 
   lerna i 21 och 22 §§ arvsfondslagen. 
   Enligt 15 kap. 22 § föräldrabalken skall 
   arvsfondslagens regler om försäljning 
   tillämpas också när det gäller egendom 
   som förvaltas av en god man enligt 11 
   kap. 3 § föräldrabalken. Även i ett 
   sådant fall krävs det ett bemyndigande 
   från Kammarkollegiet för att den gode 
   mannen skall få väcka talan. Paragrafen 
   överensstämmer i huvudsak med 11 § i den 
   nuvarande arvsfondslagen. 
   24 § 
   Till paragrafen, som motsvarar de två 
   första meningarna i 5 § första stycket i 
   den nuvarande lagen, har ett tillägg 
   gjorts på så sätt att även 
   försäkringsbelopp får avstås. Härmed 
   åsyftas försäkringsbelopp som tillfaller 
   fonden i egenskap av förmånstagare. 
   Frågan om avstående får avgöras efter 
   förhållandena i det enskilda fallet. Har 
   arvsfonden angetts särskilt i ett 
   förordnande, bör fonden inte avstå från 
   försäkringsbeloppet. Frågan om avstående 
   blir inte aktuell om förmånstagar- 
   förordnandet kan tolkas så att det syftar 
   på en testamentstagare i stället för på 
   fonden. Detta kan i första hand bli 
   aktuellt om förordnandet och testamentet 
   har tillkommit vid ungefär samma tidpunkt 
   (jfr NJA 1976 s. 24). I övrigt hänvisas 
   till allmänmotiveringen (avsnitt 5.8). 
   25 § 
   Första stycket överensstämmer med 5 § 
   första stycket tredje meningen i den 
   nuvarande lagen om avstående av egendom 
   av väsentlig betydelse från 
   kulturhistorisk synpunkt eller från 
   natur- eller kulturvårdssynpunkt. 
    Bestämmelsen i andra stycket är ny. 
   Genom tillägget ges möjlighet att avstå 
   inte bara viss egendom utan också medel 
   för egendomens bevarande om det finns 
   särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl 
   kan vara att det saknas ekonomiska eller 
   personella resurser hos en tänkbar 
   förvaltare av egendomen att helt med egna 
   insatser bevara egendom som har ett stort 
   kulturhistoriskt värde. Det kan röra sig 
   om åtgärder som är nödvändiga att vidta 
   omedelbart för egendomens fortsatta 
   bestånd, som t.ex. takläggning, flyttning 
   av egendomen, konservering eller 
   restaurering av egendomen. Det måste stå 
   klart att mottagaren själv saknar 
   resurser för att bekosta dessa åtgärder 
   och att syftet med att avstå egendomen 
   till denne skulle helt förfelas om denne 
   inte samtidigt fick de aktuella medlen 
   för att kunna bevara egendomen. Medel får 
   inte avstås för löpande underhåll och 
   drift och bör inte annat än i 
   undantagsfall avstås med belopp som helt 
   täcker kostnaderna för att ställa i 
   ordning den egendom som avstås. 
   26 § 
   Paragrafen reglerar vem som fattar beslut 
   i fråga om arvsavstående enligt 24 och 25 
   §§ och motsvarar 5 § andra stycket i den 
   nuvarande lagen. Den ändringen har gjorts 
   att riksdagens prövning i vissa fall har 
   slopats. Vidare har i enlighet med 24 § 
   ett tillägg gjorts i fråga om försäk- 
   ringsbelopp. Beslut om avstående av arv 
   eller försäkringsbelopp är av sådan natur 
   att en överklagandemöjlighet inte fyller 
   någon funktion. Den nuvarande möjligheten 
   härtill (13 § i den nuvarande lagen) har 
   därför tagits bort (jfr 28 §). 
   27 § 
   Paragrafen gäller ansökan om 
   arvsavstående. De två första styckena 
   motsvarar 5 § tredje stycket i den 
   nuvarande lagen. Den ändringen har gjorts 
   att ansökningar om arvsavstående skall 
   göras hos Kammarkollegiet i stället för 
   hos en länsstyrelse. Kollegiet får uppdra 
   åt länsstyrelsen att utreda frågan. 
   Länsstyrelsen skall efter företagen 
   utredning skicka tillbaka handlingarna i 
   ärendet till kollegiet tillsammans med 
   ett eget yttrande. 
    Bestämmelsen i tredje stycket är ny och 
   föreskriver att en ansökan om 
   arvsavstående inte får göras senare än 
   tre år från dödsfallet eller från det att 
   arvet genom preskription tillfallit 
   fonden. 
    I fjärde stycket har upptagits en 
   bestämmelse som medför att en ansökan om 
   arvsavstående skall avvisas om den har 
   kommit in för sent. Ett avvisningsbeslut 
   fattas av Kammarkollegiet. Av 28 § 
   framgår att ett avvisningsbeslut kan 
   överklagas till länsrätten. 
   28 § 
   Enligt paragrafen kan ett beslut av 
   Kammarkollegiet om skyldighet att betala 
   tillbaka fondmedel (13 §) och om 
   avvisning av en för sent inkommen ansökan 
   om arvsavstående (27 § fjärde stycket) 
   överklagas till länsrätten. Häri ligger 
   att även Kammarkollegiets beslut att 
   vägra eftergift helt eller delvis (13 §) 
   kan överklagas. I övrigt kan inte beslut 
   enligt lagen överklagas. 
   29 § 
   Bestämmelsen är ny. Den föreskriver att 
   kostnader för fördelningen av stöd ur 
   arvsfonden bekostas av arvsfondsmedel 
   enligt de grunder som regeringen 
   bestämmer. 
   30 § 
   Paragrafen föreskriver att 
   Kammarkollegiets kostnader för sin verk- 
   samhet enligt lagen skall betalas ur 
   fonden och överensstämmer med 1 § tredje 
   stycket i den nuvarande lagen. 
                             17 
   31 § 
   Paragrafen är ny och upptar regler om att 
   regeringen varje år skall lämna en 
   redovisning till riksdagen för hur arvs- 
   fondsmedlen har fördelats under det 
   gångna budgetåret samt ange den kommande 
   inriktningen på stödet. 
   Övergångsbestämmelser 
 
   Den föreslagna lagen om Allmänna 
   arvsfonden föreslås träda i kraft den 1 
   juli 1994. Äldre föreskrifter skall gälla 
   i fråga om beslut om stöd och 
   arvsavståenden som har meddelats före 
   ikraftträdandet. Enligt allmänna förvalt- 
   ningsrättsliga principer gäller att 
   ärenden som har upptagits men inte 
   slutförts före den nya lagens i 
   kraftträdande i fortsättningen skall 
   handläggas enligt de nya reglerna. Beslut 
   om stöd före den nya lagens 
   ikraftträdande omfattas dock inte av de 
   nya bestämmelserna om återbetalning. 
    Äldre föreskrifter gäller om anmälan 
   gjorts till rätten före ikraftträdandet 
   om att fonden är ensam arvinge eller uni- 
   versell testamentstagare. Likaså gäller, 
   på grund av den föreslagna 
   preskriptionstiden enligt 27 § tredje 
   stycket, äldre bestämmelser för ansökan 
   om arvsavstående som gjorts före 
   ikraftträdandet av den nya lagen. 
   7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen 
   (1941:416) om 
   arvsskatt och gåvoskatt 
 
   Ändringen avser en hänvisning till den 
 
   nya arvsfondslagen. 
   7.3 Förslaget till lag om ändring i 
   föräldrabalken 
   (1949:381) 
 
   Ändringen avser en hänvisning till den 
   nya arvsfondslagen. 
                             18 
   Sammanfattning av 1991 års 
   arvsfondsutrednings 
   förslag Allmänna arvsfonden (SOU 
   1992:120) 
   Bakgrund 
 
   Allmänna arvsfonden är en självständig 
   och självägande förmögenhetsmassa vars 
   ändamål är bestämt i lagen (1928:281) om 
   allmänna arvsfonden och som byggs upp med 
   medel som enligt bl.a. ärvdabalken 
   tillfaller fonden. Arvsfonden förvaltas 
   av Kammarkollegiet som en särskild fond, 
   skild från statskapitalet. Kollegiet 
   bevakar fondens rätt till den egendom som 
   tillfaller fonden bl.a. genom arv, gåva 
   eller testamente. Fondens ändamål är att 
   främja vård och fostran av barn och 
   ungdom samt omsorg om handikappade. 
   Utdelning av medel ur fonden beslutas 
   huvudsakligen av regeringen efter ansökan 
   hos Socialdepartementet. Viss 
   medelsutdelning har regeringen delegerat 
   till Barn- och ungdomsdelegationen under 
   Civildepartementet som handlägger vissa 
   ärenden som är att hänföra till fostran 
   av ungdom. Regeringen har även delegerat 
   rätten att dela ut fondmedel för pro- 
   jektverksamhet till bl.a. Social- 
   departementet, Socialstyrelsen, Statens 
   handikappråd och Statens ungdomsråd. 
    Under senare år har det årligen delats 
   ut drygt 150 miljoner kronor. Fondens 
   medel har huvudsakligen använts för stöd 
   till frivilliga och ideella insatser. 
   Stöd har lämnats till nyskapande och 
   utvecklande projekt inom verksamheter som 
   främjar vård och fostran av barn och 
   ungdom samt omsorg om handikappade. Stöd 
   har också lämnats till vissa kostnader 
   med anknytning till ungdomsverksamhet och 
   handikapporganisationernas fritids- och 
   rekreaktionsanläggningar, inventarier 
   samt vissa utbildnings- och informations- 
   aktiviteter. Mottagare av stöd är främst 
   föreningar, stiftelser och organisationer 
   som bedriver ideell verksamhet. Enligt 
   praxis beviljas inte stöd till 
   privatpersoner. Stöd beviljas kommuner 
   och andra offentliga organ, om det inte 
   åligger stat eller kommun att bekosta den 
   åtgärd som stödet är avsett för. I viss 
   utsträckning lämnas dock stöd även för 
   sådan åtgärd, förutsatt att stödet 
   utvecklar eller förnyar den offentliga 
   verksamheten eller i anslutning till 
   denna utvecklar frivilliga eller ideella 
   insatser. 
    Arvsfondslagen reglerar bevakningen av 
   att medel kommer in till fonden, 
   fondförvaltningen och utdelningen av 
   fondens medel. Sedan lagen trädde i kraft 
   den 1 januari 1929 har den varit föremål 
   för en översyn mellan åren 1964 och 1967. 
   Översynen resulterade i att fondens ända- 
   mål år 1969 utvidgades till att omfatta 
   omsorg om handikappade och att regeringen 
   fick möjlighet att delegera rätten att 
   besluta om stöd ur fonden till annan 
   myndighet. Barn- och ungdomsdelegationen 
   fördelar sedan år 1987 viss andel av 
   fondens medel för att främja fostran av 
   ungdom. 
    Under senare år har frågor om fondens 
   ändamålsbestämmelse vid flera tillfällen 
   varit föremål för riksdagsbehandling. 
   Riksdagen har bl.a. avslagit 
   motionsyrkanden om att utvidga fondens 
   ändamål till att omfatta också äldre 
   personer samt yrkanden om att fondmedel 
   borde återföras till arvlåtarens kommun. 
   Med hänvisning till bestämmelsen i lagen, 
   att medel ur fonden inte får lämnas för 
   åtgärder som det åligger stat eller 
   kommun att bekosta, har socialutskottet 
   (bet. 1989/90:SoU29) uttalat att det av 
   regeringens redovisning för utdelning av 
   fondmedel inte gått att helt klarlägga om 
   utdelningen skett i överensstämmelse med 
   ändamålsbestämmelsen. Utskottet har 
   vidare uttalat att fondens medel huvud- 
   sakligen skall användas för stöd till 
   frivilliga och ideella insatser. Vid 
   riksmötet 1989/90 biföll riksdagen en 
   hemställan av utskottet att en översyn 
   borde göras av ändamålsbestämmelsen 
   (rskr. 1989/90:318). 
   Uppdraget 
 
   Mot bakgrund av riksdagsbehandlingen har 
   utredningen enligt sina direktiv haft i 
   uppdrag att pröva om ändamålsbestämmelsen 
   och tillämpningen av denna svarar mot 
   såväl dagens situation som framtida behov 
   hos olika målgrupper. Uppdraget i den 
   delen har innefattat att utifrån rådande 
   praxis pröva om lagstiftningen kan 
   förtydligas och om medlens användnings- 
   områden kan få en tydligare struktur. 
   Utredningen har också haft i uppdrag att 
   se över beslutanderätten vid utdelning av 
   stöd ur fonden och överväga om fler 
   ärendegrupper än i dag kan delegeras från 
   regeringen till lämplig myndighet. I 
   uppdraget har även ingått att analysera 
   behovet av att följa upp och sprida 
   erfarenheter av de projekt som startas 
   med stöd av arvsfondsmedel samt att 
   överväga hur presumtiva sökanden bör 
   informeras om Allmänna arvsfonden. 
   Utredningen har i övrigt haft frihet att 
   behandla även andra frågor om fondens 
   verksamhet som föranletts av utrednings- 
   uppdraget. 
    Vårt arbete har lett fram till en helt 
   ny arvsfondslag, som samtidigt arbetats 
   om språkligt. Lagen inleds med 
   bestämmelser som beskriver Allmänna 
   arvsfondens egendom (1-4 §§) följda av 
   bestämmelser om fondens ändamål (5 och 
   6 §§) och beslutanderätten om stöd ur 
   fonden (7 §). Därefter följer 
   bestämmelser om förfarandet vid ansökan, 
   redovisning av mottagna medel och 
   återbetalning av medel som betalats ut 
   felaktigt eller på grund av oriktiga 
   uppgifter (8-12 §§). Övriga avsnitt 
   innehåller bestämmelser om fondens 
   förvaltning (13-16 §§), god man 
   (17-19 §§), försäljning av fondens 
   egendom (20 §), arvsavstående (21-24 §§), 
   överklagande (25 §) och regeringens 
   redovisning till riksdagen för hur 
   fondens medel fördelats (26 §). 
    Huvuddragen i våra förslag är följande. 
   Fondens ändamål 
 
   En översyn av Allmänna arvsfondens 
   ändamålsbestämmelse har varit 
   utredningens huvuduppgift. De målgrupper 
   som i dag kan få stöd ur fonden är barn, 
   ungdomar och handikappade. Vår genomgång 
   av situationen för dessa målgrupper visar 
   att behovet av att utveckla och stödja 
   insatser till förmån för dessa grupper 
   alltjämt är stort. Även om mycket görs 
   för dem inom den offentliga verksamheten 
   kan deras behov inte tillgodoses fullt 
   ut. Vår slutsats är att fondens ändamål 
   också i fortsättningen bör omfatta endast 
   målgrupperna barn, ungdomar och handi- 
   kappade. 
    Vi föreslår att fonden får till ändamål 
   att utveckla och stödja verksamhet till 
   förmån för barn, ungdomar och handikappa- 
   de. Fondmedlen skall användas i 
   mottagarens verksamhet. Med verksamhet 
   avses i detta sammanhang ideell och 
   offentlig verksamhet. Ändamåls- 
   bestämmelsen anpassas därmed till 
   gällande utdelningspraxis. Genom denna 
   utformning ges de myndigheter som 
   beslutar om stöd ur fonden möjlighet att 
   följa samhällsutvecklingen och lämna stöd 
   till projekt och utvecklingsområden som i 
   dag inte kan förutses. 
    I en tilläggsbestämmelse begränsas 
   fondmedlens användningsområde till i 
   första hand ideell verksamhet. Om det 
   finns särskilda skäl får dock stöd inom 
   ramen för fondens ändamål lämnas till 
   offentlig verksamhet. Bestämmelsen 
   innebär såväl en inskränkning av 
   nuvarande lagstiftning såvitt avser 
   frivillig offentlig verksamhet som en 
   jämkning av förbudet att stöd inte får 
   lämnas till åtgärder som skall bekostas 
   av stat eller kommun. Därmed jämställs 
   all offentlig verksamhet. Exempel på ett 
   särskilt skäl kan vara att ett kommunalt 
   organ i samverkan med en ideell 
   organisation vill förnya eller utveckla 
   en kommunal verksamhet till förmån för 
   någon av fondens målgrupper. I 
   tilläggsbestämmelsen anges också att stöd 
   inte får lämnas till privatpersoner, 
   vilket är en utdelningsprincip som 
   tillämpats under lång tid. 
   Beslutanderätten 
 
   Flertalet ärenden om stöd ur Allmänna 
   arvsfonden bereds i dag inom 
   Socialdepartementet och beslut fattas av 
   regeringen. Civildepartementet ansvarar 
   för ärenden rörande stöd ur fonden för 
   främjande av fostran av ungdom. 
   Regeringen har emellertid till Barn- och 
   ungdomsdelegationen inom en viss 
   ekonomisk ram delegerat rätten att 
   besluta om stöd i ärenden som är att 
   hänföra till fostran av ungdom. Är ett 
   ärende av principiell vikt eller rör det 
   stöd över 200 000 kronor, skall ärendet 
   avgöras av regeringen. För vissa projekt 
   har beslutanderätten delegerats till 
   bl.a. Socialstyrelsen, Statens handikapp- 
   råd och Statens ungdomsråd. 
    Vår analys av nuvarande ordning för 
   beslut om stöd ur fonden har lett till 
   slutsatsen att den övergripande 
   beslutanderätten bör ligga kvar hos 
   regeringen, som har god överblick över 
   hela det fält inom vilket stöd kan komma 
   i fråga. Däremot bör beslutanderätten i 
   alla arvsfondsärenden som typiskt sett 
   inte kräver regeringens medverkan 
   delegeras till en annan myndighet. Vi 
   föreslår sålunda att en arvsfonds- 
   delegation inrättas som blir en ny 
   myndighet knuten till regeringskansliet 
   med Socialdepartementet som huvudman. 
   Ansökningar om stöd ur fonden skall 
   ställas till och beredas inom 
   delegationen. Inom de medelsramar som 
   regeringen bestämmer skall delegationen 
   enligt regeringens riktlinjer besluta om 
   stöd ur fonden. Arvsfondsdelegationen bör 
   kollektivt behandla vissa gemensamma 
   frågor och principer som utveckling av 
   praxis, redovisning för och granskning av 
   hur medlen använts, informations- och 
   uppföljningsrutiner samt interna rutiner. 
   Delegationens beslut om stöd bör däremot 
   fattas sektorsvis. Därför bör särskilda 
   beslutsenheter för målgrupperna barn, 
   ungdomar och handikappade inrättas inom 
   delegationen. Den föreslagna ordningen 
   medför organisatoriska fördelar och ökar 
   förutsättningarna för enhetlig prövning 
   av arvsfondsärendena. Regeringen kommer 
   också att avlastas ett stort antal 
   detaljärenden. 
   Ansökan, redovisning och 
 
   återbetalningsskyldighet 
 
   I den nya lagen ges fasta regler för 
   ansökningsförfarandet och mottagarnas 
   redovisning av hur fondens medel använts. 
   För bl.a. de fall mottagna medel inte 
   använts för avsett ändamål eller 
   erhållits på grund av oriktiga uppgifter 
   föreslås att beslut skall kunna fattas om 
   återbetalningsskyldighet. Om det 
   föreligger särskilda skäl får dock 
   skyldigheten att betala tillbaks medlen 
   helt eller delvis efterskänkas. 
    Den myndighet som regeringen bestämmer 
   föreslås få rätt att granska hur 
   arvsfondsmedlen använts. 
   God man 
 
   När dödsfall inträffar och det inte finns 
   någon annan arvinge än Allmänna 
   arvsfonden, eller när fonden är 
   universell testamentstagare skall god man 
   i dag utses av en tingsrätt. 
   Kammarkollegiet föreslås ta över 
   uppgiften att utse god man. 
   Arvsavstående 
 
   I samband med att fonden avstår från arv 
   som består av egendom av bl.a. 
   kulturhistorisk betydelse, föreslår vi 
   att fonden också skall kunna avstå ett 
   belopp av det arv som tillfallit fonden 
   att användas till sådana omedelbara 
   åtgärder som är nödvändiga för att bevara 
   egendomen. Det skall föreligga synnerliga 
   skäl för att beloppet skall kunna avstås. 
   Synnerliga skäl kan t.ex. vara att det 
   saknas ekonomiska eller personella 
   resurser hos en tänkbar förvaltare av 
   egendomen att helt genom egna insatser 
   bevara egendom som har stort 
   kulturhistoriskt värde och som betyder 
   mycket för den bygd där den finns. 
   Exempel på omedelbara åtgärder för egen- 
   domens bevarande kan vara takläggning, 
   flyttning av egendomen, konservering 
   eller restaurering av egendomen. 
   Kontantbelopp skall dock inte få avstås 
   för egendomens fortlöpande underhåll och 
   drift. 
    Den som vill att fonden skall avstå sin 
   rätt till arv föreslås ge in ansökan till 
   Kammarkollegiet i stället för som i dag 
   till länsstyrelsen. Kammarkollegiet får 
   uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan 
   om arvsavståendet. Ansökningstiden 
   föreslås bli begränsad till tre år efter 
   dödsfallet eller från det att arvet 
   tillfallit fonden genom preskription. 
    Beslut om avstående av arv fattas av 
   regeringen eller, efter regeringens 
   bemyndigande, av Kammarkollegiet. Utan 
   riksdagens tillstånd får i dag beslut 
   inte fattas om att till någon avstå 
   egendom till ett värde som överstiger 
   800 000 kronor. Vi föreslår att beslut om 
   arvsavstående liksom nu bör fattas av 
   regeringen eller den myndighet som 
   regeringen bestämmer. Däremot anser vi 
   att ett beslut om avstående av arv inte 
   längre skall villkoras av ett tillstånd 
   från riksdagen. 
    Det är, anser vi, inte rimligt att det 
   vid arvsavstående av kulturhistoriskt 
   värdefull egendom m.m. med eventuellt 
   tillhörande kontantbelopp skall utgå 
   arvsskatt till staten, varför vi föreslår 
   att sådana förvärv inte skall belastas 
   med arvsskatt. 
   Information, utvärdering och 
 
   erfarenhetsspridning 
 
   Vi föreslår att man tar initiativ till en 
   tydlig och målgruppsanpassad information 
   om fonden. Vi anser vidare att 
   medelsmottagarna i den mån det är 
   möjligt, utvärderar sina insatser. 
   Härigenom blir det möjligt att samordnat 
   följa vad olika projekt får för effekter 
   på kort eller lång sikt. 
    Den föreslagna arvsfondsdelegationen 
   bör utveckla metoder för utvärdering och 
   effektmätning utifrån övergripande mål 
   och syften. Däremot anser vi att 
   myndigheten inte skall ta på sig 
   uppgiften att vara den som generellt 
   följer upp och vidarebefordrar 
   projektresultat och utvecklingsarbeten. 
   Delegationen bör emellertid följa upp 
   specialsatsningarnas resultat och 
   effekter samt sprida erfarenheterna till 
   dem som berörs. 
   Övriga frågor 
 
   Om ett testamente eller en gåva till 
   förmån för fonden har förenats med 
   villkor beslutar regeringen om egendomen 
   skall tas emot. Vi föreslår att 
   Kammarkollegiet i stället för regeringen 
   bör pröva om egendomen skall tas emot. 
    Vi anser vidare att stödets 
   skatterättsliga karaktär bör lagregleras 
   och föreslår att stödet undantas från 
   skatteplikt. 
    Regeringen har sedan några år tillbaka 
   lämnat riksdagen en årlig redovisning för 
   fördelningen av arvsfondsmedel. Härigenom 
   har allmänheten fått tillgång till 
   information om hur arvsfondens medel 
   använts. Vi föreslår att regeringens 
   redovisningsskyldighet gentemot riksdagen 
   lagregleras. 
    Med hänsyn till arvsfondsärendenas 
   karaktär har vi ansett att beslut som 
   meddelas enligt lagen inte får 
   överklagas. 
   Kostnadseffekter 
 
   Förslaget om inrättandet av en 
   arvsfondsdelegation medför en minskning 
   av arbetsbelastningen hos regeringen och 
   Barn- och ungdomsdelegationen. Härigenom 
   frigörs resurser som kan tas i anspråk 
   för den föreslagna arvsfondsdelegationen. 
   En samordning av handläggningen av sådana 
   arvsfondsärenden som rör fördelning av 
   stöd ur fonden m.m. till en myndighet 
   sammantaget med ett reglerat ansöknings- 
   förfarande innebär i sig vissa effektivi- 
   tetsvinster, vilket gör det möjligt att 
   inom ramen för nuvarande resurser öka 
   informations- och uppföljningsinsatserna. 
    Vårt förslag att Kammarkollegiet och 
   inte regeringen skall pröva om egendom 
   som är förenad med villkor skall tas emot 
   samt att Kammarkollegiets beslut om 
   arvsavstående inte längre skall kunna 
   överklagas till regeringen medför att 
   arbetsmängden i regeringskansliet 
   minskar. Däremot ökar Kammarkollegiets 
   arbetsuppgifter. Förslaget om att 
   uppgiften att förordna god man för fonden 
   flyttas från tingsrätterna till Kammar- 
   kollegiet innebär också en ökad 
   arbetsbelastning för kollegiet. Förslagen 
   torde dock inte kräva ökade resurser för 
   kollegiets del. 
    Mot bakgrund av det anförda kan 
   lagförslaget finansieras inom ramen för 
   befintliga medel. 
                             44 
   Betänkandets lagförslag 
 
   1 Förslag till 
 
   Lag om Allmänna arvsfonden 
 
    Härigenom föreskrivs följande 
   Allmänna arvsfondens egendom 
 
            1 § 
   Allmänna arvsfonden består av egendom som 
   tillfallit fonden genom arv, gåva, 
   testamente, förmånstagarförordnande i 
   försäkringsavtal eller rättens 
   förordnande. 
    Vad som sägs om egendom som har 
   tillfallit fonden genom arv gäller också 
   egendom som tillfallit fonden enligt 1 
   kap 11 § lagen (1937:81) om 
   internationella rättsförhållanden rörande 
 
   dödsbo. 
 
            2 § 
   Av de medel som under ett räkenskapsår 
   har tillfallit fonden skall en tiondel 
   läggas till fonden vid årets utgång. 
   Återstoden och årets avkastning skall 
   vara tillgänglig för utdelning från och 
   med nästföljande år, men får också läggas 
   till fonden. 
 
            3 § 
   Om ett testamente eller en gåva till 
   förmån för fonden har förenats med 
   villkor, beslutar Kammarkollegiet om 
   egendomen skall tas emot. 
 
            4 § 
   Testamente till någon annan än fonden får 
   godkännas av Kammarkollegiet om det inte 
   finns någon anledning till klander. Ett 
   testamente, som kan antas vara ett 
   riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta 
   vilja, får godkännas även om det finns 
   anledning till klander. 
   Fondens ändamål 
 
            5 § 
   Allmänna arvsfonden har till ändamål att 
   utveckla och stödja verksamhet till 
   förmån för barn, ungdomar och 
 
   handikappade. 
 
            6 § 
   För ändamål som anges i 5 § skall stöd 
   lämnas till ideell verksamhet. Om det 
   finns särskilda skäl får stöd lämnas även 
   till offentlig verksamhet. 
    Stöd får inte lämnas till enskilda 
   personer. 
                             50 
   Utdelning ur fonden 
 
            7 § 
   Regeringen eller den myndighet som 
   regeringen bestämmer beslutar om stöd ur 
   fonden. 
   Ansökan, redovisning och 
 
   återbetalningsskyldighet 
 
            8 § 
   Ansökan om stöd ur fonden görs 
   skriftligen hos regeringen eller den 
   myndighet som regeringen bestämmer. 
   Ansökan skall innehålla de uppgifter som 
   behövs för att bedöma sökandens 
   förutsättningar att få stöd ur fonden. 
    Ansökan skall vara egenhändigt 
   undertecknad av sökanden eller dennes 
   ombud. 
            9 § 
   Den som tagit emot stöd ur fonden skall 
   inom föreskriven tid skriftligen redovisa 
   hur medlen använts. 
    Om redovisning inte kommer in, skall 
   mottagaren av stödet delges ett 
   föreläggande om att ge in en sådan. 
   Föreläggandet skall innehålla en 
   upplysning om att stödet skall betalas 
   tillbaka enligt 10 § tredje stycket om 
   föreläggandet inte följs. 
 
            10 § 
   Medel som inte förbrukats inom angiven 
   tid eller för det ändamål som avsetts med 
   ansökan skall betalas tillbaka. 
    Om någon lämnat oriktiga uppgifter 
   eller på annat sätt förorsakat att stöd 
   ur fonden lämnats felaktigt eller med för 
   högt belopp och om han skäligen borde ha 
   insett detta skall han betala tillbaka 
   det som betalats ut för mycket. 
    Om den som tagit emot stöd inte följer 
   ett föreläggande enligt 9 § andra stycket 
   skall medlen betalas tillbaka. 
    Om det finns särskilda skäl får 
   återbetalningsskyldigheten helt eller 
   delvis efterskänkas. 
 
            11 § 
   Regeringen eller den myndighet som 
   regeringen bestämmer prövar frågan om 
   återbetalning av stöd ur fonden. 
 
            12 § 
   Den myndighet som regeringen bestämmer 
   får granska hur stöd ur arvsfonden 
   används. 
    Myndigheten har rätt att vid 
   granskningen 
    1. på begäran få de upplysningar och 
   handlingar som behövs för granskningen, 
   och 
    2. få tillträde till områden och 
   lokaler, dock inte bostäder eller andra 
   privata utrymmen. 
    Granskningsmyndigheten får begära 
   handräckning av kronofogdemyndigheten för 
   att genomföra de åtgärder som avses i 
   andra stycket 1-2. 
   Förvaltning 
 
            13 § 
   Allmänna arvsfondens egendom skall, utan 
   sammanblandning med andra medel, 
   förvaltas av Kammarkollegiet. 
 
            14 § 
   Allmänna arvsfondens rätt till egendom 
   enligt 1 § bevakas av Kammarkollegiet. 
    Kollegiet för Allmänna arvsfondens 
   talan i mål och ärenden som rör fonden. 
 
            15 § 
   Medel som tillfaller fonden skall 
   överlämnas till Kammarkollegiet. 
    Redovisning, som efter utredning av ett 
   dödsbo eller annars skall lämnas för 
   förvaltning av egendom som tillkommer 
   fonden, tas emot och granskas av 
 
   kollegiet. 
 
            16 § 
   Kammarkollegiets kostnader för fondens 
   förvaltning och kollegiets övriga 
   uppgifter enligt denna lag skall betalas 
   ur fonden med belopp som regeringen 
   bestämmer. 
   God man 
 
            17 § 
   Om det då ett dödsfall inträffar inte 
   finns någon annan arvinge än fonden eller 
   om fonden är testamentstagare skall den 
   som har boet i sin vård anmäla detta till 
   Kammarkollegiet. 
    Kammarkollegiet skall förordna en god 
   man att företräda fonden vid 
   boutredningen. 
    Har egendom tillfallit fonden genom 
   gåva skall en god man förordnas att ta 
   hand om egendomen och sälja den. 
    God man behöver inte förordnas 
    1. om den avlidne var änka eller 
   änkling och det finns släktingar efter 
   den först avlidne maken, som har kvar 
   någon rätt till arv vid efterlevande 
   makens död, 
    2. om fonden uteslutits från arv genom 
   testamente och det inte kan antas att det 
   finns någon anledning till klander, 
    3. om boet har större skulder än 
   tillgångar och det inte behövs en god man 
   för att ta vård om egendomen, samt 
    4. om egendom som tillfallit fonden som 
   legat eller gåva utgörs av pengar. 
    Kammarkollegiet skall övervaka att den 
   gode mannen fullgör sina uppgifter. 
    Om den gode mannen inte är lämplig för 
   uppdraget, skall Kammarkollegiet 
   entlediga honom. 
 
            18 § 
   Om god man gäller vad som är föreskrivet 
   om sysslomän i 18 kap. handelsbalken. 
 
            19 § 
   Om det i ett dödsbo finns egendom som 
   förvaltas av god man enligt 11 kap. 3 § 
   föräldrabalken och som tillfallit fonden, 
   är den gode mannen skyldig att fullgöra 
   sina uppgifter enligt 20 § första 
   stycket. 
   Försäljning av fondens egendom 
 
            20 § 
   Regeringen eller den myndighet som 
   regeringen bestämmer beslutar om 
   försäljning av fast egendom eller 
   tomträtt som har tillfallit fonden. Annan 
   lös egendom än tomträtt skall den gode 
   mannen sälja på offentlig auktion, om 
   inte Kammarkollegiet medger annat. 
   Fordringar får säljas endast om de inte 
   kan drivas in. 
    För att driva in en fordran som har 
   tillfallit fonden får den gode mannen 
   väcka och föra talan utan medgivande av 
   Kammarkollegiet. 
    Om särskilda föreskrifter har lämnats 
   genom ett testamente, skall de tillämpas. 
   Arvsavstående 
 
            21 § 
   Arv eller försäkringsbelopp, som 
   tillfallit fonden, får helt eller delvis 
   avstås till någon annan, om det med 
   hänsyn till uttalanden av arvlåtaren 
   eller andra särskilda omständigheter kan 
   anses stämma överens med arvlåtarens 
   yttersta vilja. Även i annat fall får arv 
   eller försäkringsbelopp avstås till 
   arvlåtarens släkting eller annan person 
   som stått arvlåtaren nära, om det kan 
   anses skäligt. 
 
            22 § 
   Arv som utgörs av egendom, vilken är av 
   väsentlig betydelse från kulturhistorisk 
   synpunkt eller från natur- eller 
   kulturvårdssynpunkt, får avstås till 
   juridisk person som har särskilda 
   förutsättningar att ta hand om egendomen 
   på lämpligt sätt. 
    Om det finns synnerliga skäl får ett 
   belopp av det arv som tillfallit fonden 
   samtidigt avstås till den som tar emot 
   egendomen enligt första stycket för 
   sådana omedelbara åtgärder som är 
   nödvändiga för att bevara egendomen. 
 
            23 § 
   Regeringen eller den myndighet som 
   regeringen bestämmer beslutar om 
   avstående av arv eller försäkringsbelopp. 
 
            24 § 
   Om någon vill att arv eller 
   försäkringsbelopp som tillfallit fonden 
   skall avstås helt eller delvis, skall han 
   ge in sin ansökan till Kammarkollegiet. 
    Kollegiet får uppdra åt länsstyrelsen i 
   det län där den döde senast haft sitt 
   hemvist att utreda frågan. Efter 
   utredning skall länsstyrelsen skicka 
   tillbaka handlingarna i ärendet till 
   kollegiet tillsammans med eget yttrande. 
   Om kollegiet inte får besluta i ärendet 
   skall kollegiet sända in handlingarna 
   till regeringen tillsammans med eget 
   yttrande. 
    En ansökan skall göras senast tre år 
   efter dödsfallet eller efter det att 
   arvet genom preskription tillfallit 
   fonden. 
    Om en ansökan kommit in för sent skall 
   den avvisas. 
   Överklagande 
 
            25 § 
   Beslut enligt denna lag får inte 
   överklagas. 
   Redovisning till riksdagen 
 
            26 § 
   Regeringen skall varje budgetår före 
   januari månads slut lämna en redovisning 
   till riksdagen för hur medel från 
   Allmänna arvsfonden fördelats under 
   föregående räkenskapsår samt ange den 
   kommande inriktningen av stödet. 
 
    Denna lag träder i kraft den 1 juli 
   1993. Genom lagen upphävs lagen 
   (1928:281) om allmänna arvsfonden. 
    Äldre föreskrifter gäller fortfarande i 
   fråga om 
    1. beslut om stöd och arvsavstående som 
   har meddelats före ikraftträdandet, 
    2. anmälan som gjorts till rätten 
   enligt 7 § lagen (1928:281) om allmänna 
   arvsfonden före ikraftträdandet, samt 
    3. ansökan om arvsavstående som gjorts 
   före ikraftträdandet. 
                             51 
   2 Förslag till 
 
   Lag om ändring i kommunalskattelagen 
 
   (1928:370 
 
    Härigenom föreskrivs att 19 § 
   kommunalskattelagen (1928:370) skall ha 
   följande lydelse 
 
            19 § 
 
   Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
    Till skattepliktig  Till 
   inkomst enligt denna skattepliktig 
   lag räknas icke:   inkomst enligt 
    vad som vid bodel- denna lag räknas 
   ning tillfallit make icke: 
   eller sambo eller    vad som vid 
   vad som förvärvats  bodelning 
   genom arv,      tillfallit make 
   testamente fördel av eller sambo eller 
   oskift bo eller    vad som förvärvats 
   gåva;         genom arv, 
    vinst i svenskt   testamente fördel 
   lotteri eller vinst  av oskift bo eller 
   vid vinstdragning på gåva; 
   här i riket       medel som lämnats 
   utfärdade premie-   som stöd ur 
   obligationer och ej  Allmänna 
   heller sådan vinst i arvsfonden; 
   utländskt lotteri    vinst i svenskt 
   eller vid vinstdrag- lotteri eller vinst 
   ning på utländska   vid vinstdragning 
   premieobligationer,  på här i riket 
   som uppgår till    utfärdade premie- 
   högst 100       obligationer och ej 
   kronor;............  heller sådan vinst 
              i utländskt lotteri 
              eller vid 
              vinstdragning på 
              utländska 
              premieobligationer, 
              som uppgår till 
              högst 100 
              kronor;............ 
 
   Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 
                             52 
   3 Förslag till 
 
   Lag om ändring i lagen (1941:416) om 
   arvsskatt och 
   gåvoskatt 
 
    Härigenom föreskrivs att 1 § andra 
   stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och 
   gåvoskatt skall ha följande lydelse 
 
            1 § 
 
   Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
    Skatt till staten   Skatt till staten 
   utgår enligt denna  utgår enligt denna 
   lag för egendom, som lag för egendom, 
   förvärvas genom arv  som förvärvas genom 
   eller testamente   arv eller testa- 
   (arvsskatt) eller   mente (arvsskatt) 
   genom gåva (gåvo-   eller genom gåva 
   skatt).        (gåvoskatt). 
    För egendom, som   För egendom, som 
   förvärvas genom att  förvärvas genom att 
   arv avstås enligt 5  arv eller 
   § lagen den 8 juni  försäkringsbelopp 
   1928 (nr 281) om   avstås enligt 21 § 
   allmänna arvsfonden, lagen (1900:0000) 
   utgår arvsskatt till om Allmänna arvs- 
   staten som om för-  fonden, utgår 
   värvet skett genom  arvsskatt till 
   testamente efter den staten som om 
   avlidne.       förvärvet skett 
              genom testamente 
              efter den avlidne. 
 
   Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 
                             53 
   Sammanställning av remissyttranden över 
   betänkande av 1991 års arvsfondsutredning 
   (SOU 1992:120) Allmänna arvsfonden 
   Remissinstanserna 
 
   Betänkandet har tillställts totalt 66 
   remissinstanser. 
    Svar har inkommit från följande 
   myndigheter: 
    Justitiekanslern, Hovrätten över Skåne 
   och Blekinge, Stockholms tingsrätt, 
   Socialstyrelsen, Statens nämnd för 
   internationella adoptionsfrågor, 
   Barnmiljörådet, Statens handikappråd, 
   Statskontoret, Riksrevisionsverket, 
   Statens skolverk, Statens institut för 
   handikappfrågor i skolan, Samarbetsnämn- 
   den för statsbidrag till trossamfund, 
   Barn- och ungdomsdelegationen, 
   Kammarkollegiet, Statens ungdomsråd, 
   Länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus 
   och Västerbottens län. 
   Skolverket har meddelat att det utifrån 
   sitt ansvars- och kompetensområde inte 
   har några synpunkter att tillföra. 
    Landstingsförbundet och två av de tre 
   landsting som tillfrågats har yttrat sig. 
   Dessa är landstingen i Stockholms och i 
   Hallands län. 
    Svenska kommunförbundet och fem av de 
   tio kommuner som tillfrågats har avgett 
   yttranden. Det är kommunerna Göteborg, 
   Norrköping, Umeå, Sundsvall och Botkyrka. 
    Sex av tolv tillfrågade 
   handikapporganisationer har avlämnat 
   yttranden. De är Handikappförbundens 
   centralkommitté, Riksförbundet för demen- 
   tas rättigheter, Riksförbundet av 
   intresseföreningar för schizofreni, 
   Synskadades riksförbund, Unga synskadade 
   och De handikappades riksförbund. 
    Två av tre tillfrågade 
   pensionärsorganisationer har inkommit med 
   yttranden, Pensionärernas riksorgani- 
   sation och Sveriges pensionärsförbund. 
    Landsorganisationen i Sverige, Sveriges 
   advokatsamfund och Sveriges domareförbund 
   har avgett yttranden medan Svenska 
   arbetsgivareföreningen, Tjänstemännens 
   centralorganisation och Sveriges akade- 
   mikers centralorganisation har meddelat 
   att de avstår från att yttra sig. 
    Av de sju ungdomsförbund som har 
   beretts tillfälle har fem inkommit med 
   yttrande. Dessa är Landsrådet för 
   Sveriges ungdomsorganisationer, Sveriges 
   kristna ungdomsråd, Svenska scoutrådet, 
   Unga örnars riksförbund och Fritidsforum 
   (Riksförbundet Sveriges fritids- och 
   hemgårdar). 
    Övriga remissinstanser som beretts 
   tillfälle och inkommit med yttranden är 
   Riksidrottsförbundet, Rädda barnen och 
   Röda korset. 
    Därutöver har ytterligare fyra 
   yttranden inkommit från instanser som 
   själva tagit initiativ till att lämna 
   synpunkter. Dessa är Svenska scout- 
   förbundet, Riksförbundet Sveriges 4H, 
   Riksförbundet för sexuellt 
   likaberättigande och Stiftelsen för 
   internationellt ungdomsutbyte. 
    Yttrande har också lämnats av f.d. 
   departementsrådet Ossian Larnstedt. 
   1 Utredningens inriktning 
   Utredningens förslag 
 
   En ny arvsfondslag med språklig 
   bearbetning införs. Nuvarande praxis 
   lagregleras. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Remissinstanserna är positiva till att 
   den praxis som utvecklats rörande 
   utdelningen av arvsfondsmedel regleras i 
   lag och att lagtexten omarbetats 
   språkligt. 
   2 Fondens ändamål 
   2.1 Målgrupper 
   Utredningens förslag 
 
   Fondens målgrupper bör även i 
   fortsättningen utgöra barn, ungdomar och 
   handikappade. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Majoriteten av remissinstanserna 
   instämmer i utredningens förslag. 
   Pensionärernas riksorganisation anser att 
   ändamålsreglerna inom Allmänna arvsfonden 
   också bör omfatta äldre personer då denna 
   grupp är i minst lika stort behov av stöd 
   som de grupper som Arvsfondsutredningen 
   föreslår. Sveriges pensionärsförbund har 
   inget att erinra mot utredningens förslag 
   men föreslår en kompletterande 
   bestämmelse om att stöd till 
   projektverksamhet för handikappade skall 
   kunna utgå utan hinder av målgruppens 
   ålder. Riksförbundet för sexuellt likabe- 
   rättigande delar utredningens förslag 
   och betonar vikten av att det vid 
   utarbetandet av riktlinjer för bidrag ur 
   Allmänna arvsfonden beaktas den särskilt 
   utsatta situationen för homosexuella unga 
   och homosexuella handikappade. 
   2.2 Ändamål 
   Utredningens förslag 
 
   Fonden får till ändamål att utveckla och 
   stödja verksamhet till förmån för barn, 
   ungdomar och handikappade. Fondmedlen 
   skall användas i mottagarens verksamhet. 
   Med verksamhet avses i detta sammanhang 
   ideell och offentlig verksamhet. I en 
   tilläggsbestämmelse begränsas fondmedlens 
   användningsområde till i första hand 
   ideell verksamhet. Om det finns särskilda 
   skäl får stöd inom ramen för fondens 
   verksamhet lämnas till offentlig 
   verksamhet. Exempel på särskilt skäl kan 
   vara att ett kommunalt organ i samverkan 
   med en ideell organisation vill förnya 
   eller utveckla en kommunal verksamhet 
   till förmån för någon av fondens 
   målgrupper. I tilläggsbestämmelse anges 
   också att stöd inte får lämnas till 
   privatpersoner. 
    I ett särskilt yttrande föreslås en 
   starkare markering av att stödet skall 
   avse utveckling av verksamhet, ej stöd 
   till vad som skulle kunna uppfattas som 
   befintlig, kontinuerlig verksamhet. 
   Stödet skall i första hand ges till en 
   organisation, främst ideell förening, 
   stiftelse och ekonomisk förening vars 
   syfte är att organisera och bedriva 
   ideell verksamhet. Om det finns särskilda 
   skäl skall dock offentlig huvudman kunna 
   stå som mottagare av stödet, t.ex. vid 
   ett samarbete mellan flera olika parter 
   eller då enskilda personers ideella 
   engagemang ej är organiserat på mer 
   traditionellt vis. Villkoret är dock 
   fortfarande att verksamheten skall vara 
   av ideell karaktär. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Majoriteten av de remissinstanser som 
   kommenterat ändamålsbestämmelsen är 
   positiva till utredningens förslag. 
   Samarbetsnämnden för statsbidrag till 
   trossamfund, Kammarkollegiet, 
   Handikappförbundens centralkommitté, 
   Synskadades riksförbund, De handikappades 
   riksförbund, Riksidrottsförbundet, 
   Sveriges kristna ungdomsråd, Svenska 
   scoutrådet, Svenska scoutförbundet, 
   Riksförbundet Sveriges 4H och 
   Riksförbundet för sexuellt 
   likaberättigande framhåller vikten av att 
   viss del av arvsfondens medel avsätts för 
   stöd till organisationers lokaler m.m. 
   Sveriges kristna ungdomsråd anser också 
   att stöd skall kunna utgå även till 
   befintlig verksamhet. Barn- och 
   ungdomsdelegationen, Riksförbundet av 
   intresseföreningar för schizofreni, Rädda 
   barnen och Röda korset tillstyrker det 
   särskilda yttrandet. 
    Utredningens förslag vad gäller 
   mottagare av stöd ur fonden tillstyrks av 
   22 av de 33 remissinstanser som särskilt 
   berör denna fråga. 11 remissinstanser 
   förordar det särskilda yttrandet. 
   Hovrätten över Skåne och Blekinge menar 
   att utredningen i lagtexten inte angett 
   vad som avses med begreppen ideell 
   verksamhet, respektive offentlig verksam- 
   het men med ideell avser sådan verksamhet 
   som drivs utan eget vinstsyfte och som 
   enligt lagen (1947:576) om statlig 
   inkomstskatt är befriad från skyldighet 
   att betala statlig inkomstskatt för 
   inkomst av näringsverksamhet. Hovrätten 
   anser det olämpligt att definiera 
   begreppet i motiven och att därvid 
   hänvisa till detaljerad 
   skattelagstiftning. Vidare antyder den 
   föreslagna lagtexten ett innebördsmässigt 
   motsatsförhållande mellan ideell 
   verksamhet och offentlig verksamhet, 
   något som förefaller missvisande. 
   Hovrätten förordar de sakkunnigas förslag 
   framför utredningens, dock att den 
   föreslagna paragrafens tredje stycke 
   torde vara överflödigt, eftersom det 
   framgår redan av de föregående styckena 
   att stöd inte får lämnas till enskilda 
   personer. 
    Barn- och ungdomsdelegationen, Statens 
   ungdomsråd, Riksförbundet av 
   intresseföreningar för schizofreni, 
   Riksidrottsförbundet, Landsrådet för 
   Sveriges ungdomsorganisationer, Sveriges 
   kristna ungdomsråd, Rädda barnen, Röda 
   korset, Scoutförbundet och Riksförbundet 
   Sveriges 4H förordar det särskilda 
   yttrandet. Remissinstanserna påpekar 
   vikten av att om stöd skall utgå till 
   offentlig verksamhet skall verksamheten 
   drivas i mycket nära samarbete med 
   brukarorganisationerna. Synskadades 
   riksförbund och Unga synskadade anser att 
   stöd ur fonden uteslutande skall kunna 
   ges till ideella organisationer. Om en 
   kommun i samverkan med en ideell 
   organisation vill förnya eller utveckla 
   en kommunal verksamhet kan den ideella 
   organisationen svara för ansökan. Detta 
   stärker brukarinflytandet över verksam- 
   heten. 
   3 Beslutanderätten 
   Utredningens förslag 
 
   Den övergripande beslutanderätten bör 
   ligga kvar hos regeringen, som har god 
   överblick över hela det fält inom vilket 
   stöd kan komma i fråga. 
    För att avlasta regeringen ett stort 
   antal detaljärenden, bör dock be- 
   slutanderätten i alla arvsfondsärenden 
   som inte kräver regeringens medverkan, 
   delegeras till en annan myndighet. 
    Utredningen föreslår därför att en 
   Arvsfondsdelegation inrättas som en ny 
   myndighet knuten till regeringskansliet 
   med Socialdepartementet som huvudman. 
   Inom de medelsramar som regeringen 
   bestämmer skall delegationen enligt 
   regeringens riktlinjer besluta om stöd ur 
   fonden. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Majoriteten av de remissinstanser som i 
   sina yttranden specifikt behandlat 
   förslaget om beslutanderätten är positiva 
   till förslaget. 
    Hovrätten över Skåne och Blekinge anser 
   dock att den föreslagna konstruktionen 
   kan medföra organisationsrättsliga 
   oklarheter t.ex. rörande 
   ansvarsförhållanden inom och kontroll av 
   verksamheten samt i fråga om allmänna 
   handlingars offentlighet vid utväxling av 
   handlingar. Hovrätten anser att sådana 
   oklarheter bör undvikas och föreslår att 
   en nyinrättad myndighet bör vara 
   fristående från regeringskansliet i 
   enlighet med vedertaget svenskt mönster 
   för självständiga myndigheter. Det 
   behöver inte betyda att kontakten med 
   regeringskansliet avbryts. Den 
   övergripande beslutanderätten kan ändå 
   finnas kvar hos regeringen i enlighet med 
   utredningens förslag. Hovrätten menar 
   vidare att alternativet till att inrätta 
   en ny myndighet är att uppdra åt någon 
   befintlig myndighet att fördela 
   arvsfondsmedel och pekar på möjligheten 
   att knyta dessa uppgifter till 
   Kammarkollegiet som ju skall förvalta 
   Allmänna arvsfondens medel. 
    Statskontoret tillstyrker en överföring 
   av regeringens beslutanderätt i alla 
   arvsfondsärenden som inte kräver dess 
   medverkan till en myndighet, en 
   arvsfondsdelegation. Statskontoret menar 
   dock att en sådan delegations kansli 
   skulle kunna knytas till en redan 
   befintlig myndighet utanför 
   regeringskansliet. Enligt Statskontoret 
   skulle detta vara mer i linje med 
   Allmänna arvsfondens ändamålsbestämning 
   och fristående juridiska ställning än 
   enbart kansliresurser inom 
   regeringskansliet. En sådan myndighet 
   skulle kunna vara t.ex. Socialstyrelsen 
   som har erforderlig kompetens och 
   överblick inom berörda 
   verksamhetsområden. 
    Kammarkollegiet anser att utdelningen 
   av stöd ur fonden skall vara mer 
   fristående från regeringen än vad 
   utredningen föreslagit och att kollegiet 
   är en lämplig s.k. värdmyndighet för en 
   arvsfondsdelegation. 
    Demensförbundet avstyrker inrättandet 
   av en Arvsfondsdelegation då det ser en 
   risk för visst dubbelarbete då vissa 
   ansökningar skall ligga kvar hos 
   regeringen. Unga synskadade ställer sig 
   skeptiska till att inrätta en särskild 
   myndighet mot bakgrund av att de upplevt 
   den nuvarande organisationen som väl 
   fungerande. 
    Riksrevisionsverket framhåller att det 
   i samband med förslaget att inrätta en 
   särskild Arvsfondsdelegation finns 
   anledning att närmare pröva 
   förutsättningarna för att samla allt 
   ansvar för Allmänna arvsfonden i en och 
   samma organisation. Ett sådant ansvar 
   behöver inte innebära att den ansvariga 
   organisationen själv fullgör alla 
   uppgifter. I stället kan det vara 
   lämpligt att uppdra vissa uppgifter till 
   andra organisationer, t.ex. 
   Kammarkollegiet. Det kan också finnas 
   anledning att på olika sätt ställa 
   villkor för, eller formulera 
   begränsningar i, den frihet att fullgöra 
   uppgiften som tilldelas den ansvariga 
   organisationen. Verket menar också att 
   det inte finns några sakliga skäl till 
   att administrativa kostnader i anslutning 
   till Allmänna arvsfonden skall 
   finansieras på olika sätt. Enligt 
   nuvarande ordning finansieras 
   Kammarkollegiets kostnader av fondmedel 
   och regeringskansliets kostnader via 
   statsbudgeten. Utredningen föreslår att 
   denna ordning skall kvarstå även i 
   fortsättningen. Verket menar att den 
   helhetsbild över administrations- 
   kostnaderna som förefaller lämplig för 
   att bevaka och förbättra effektiviteten i 
   verksamheten då riskerar att gå förlorad. 
   Enligt verkets uppfattning ligger det 
   närmast till hands att de administrativa 
   kostnaderna för fonden finansieras av 
   fondmedel. 
   4 God man 
   Utredningens förslag 
 
   Uppgiften att förordna god man för fonden 
   skall flyttas från tingsrätterna till 
   Kammarkollegiet. 
                             57 
   Remissinstanserna 
 
   Endast fem av remissinstanserna har 
   berört denna fråga specifikt. Hovrätten 
   över Skåne och Blekinge ifrågasätter om 
   det är nödvändigt att behålla institutet 
   god man då godmansförordnande inte i 
   detta sammanhang är att jämställa med 
   vanliga godmansförordnanden utan snarare 
   är att se som ett uppdragsförhållande 
   mellan Kammarkollegiet och den 
   förordnade. Det rör sig här om 
   civilrättsliga förfoganden och kollegiet 
   bör i vanlig ordning kunna utse ombud att 
   företräda fonden. Stockholms tingsrätt 
   tillstyrker utredningens förslag men gör 
   reflexionen att institutet god man för 
   Allmänna arvsfonden skulle kunna av- 
   skaffas och Kammarkollegiet skulle kunna 
   fullgöra sin förvaltningsuppgift vid 
   boutredning och omhändertagande av gåva 
   genom att anlita olika uppdragstagare 
   t.ex. advokater. 
    Kammarkollegiet tillstyrker 
   utredningens förslag att uppgiften att 
   utse och entlediga god man för Allmänna 
   arvsfonden flyttas från tingsrätterna 
   till Kammarkollegiet. Den gode mannen 
   kommer då i högre grad än i dag att bli 
   ett ombud som inom de ramar kollegiet 
   anger skall handla på Allmänna 
   arvsfondens vägnar. Härigenom kan 
   effektiviteten höjas dels genom att 
   kollegiet får kännedom om dödsfallet 
   tidigare än idag och kan påbörja 
   utredningsarbetet tidigare, dels genom 
   att kollegiet får möjligheter att lämna 
   bindande föreskrifter för den gode 
   mannen. Kollegiet ifrågasätter om det i 
   lagen behöver anges i vilka fall en god 
   man skall förordnas. Kollegiet bör självt 
   kunna bedöma i vilka fall en god man 
   behövs för att ta tillvara arvsfondens 
   rätt och på vilket sätt detta bäst kan 
   ske. 
    Länsstyrelsen i Västerbottens län 
   tillstyrker med tvekan utredningens 
   förslag. Ett alternativ är enligt 
   styrelsen att landets länsstyrelser kan 
   anförtros denna uppgift. Sveriges 
   domareförbund tillstyrker utredningens 
   förslag men framhåller att överföringen 
   från den domstol som registrerar 
   bouppteckningen efter den avlidne till 
   Kammarkollegiet, kan innebära vissa 
   komplikationer i den praktiska 
   tillämpningen. Förbundet avser det 
   förhållande att det ibland förekommer att 
   en bouppteckningsförrättare tar med sig 
   en person som företrädare för Allmänna 
   arvsfonden till 
   bouppteckningsförrättningen, utan att 
   denne varit förordnad som god man för 
   fonden. Tingsrätten har därefter, sedan 
   bouppteckningen ingetts för registrering, 
   förordnat den personen som god man. 
   Därefter har bouppteckningen 
   registrerats. Det lämpliga i ett sådant 
   förfarande kan i och för sig 
   ifrågasättas. Förfarandet har dock varit 
   praktiskt i okomplicerade fall. 
   5 Avstående av arv 
   Utredningens förslag 
 
   I samband med att fonden avstår från arv 
   som består av egendom av bl.a. 
   kulturhistorisk betydelse, skall fonden 
   kunna avstå ett belopp av det arv som 
   tillfallit fonden att användas för sådana 
   omedelbara åtgärder som är nödvändiga för 
   att bevara egendomen. Det skall föreligga 
   synnerliga skäl för att beloppet skall 
   kunna avstås. 
    Den som vill att fonden skall avstå sin 
   rätt till arv skall ge in ansökan till 
   Kammarkollegiet i stället för som idag 
   till länsstyrelsen. Ansökningstiden skall 
   begränsas till tre år efter dödsfallet 
   eller från det att arvet tillfallit 
   fonden genom preskription. 
    Beslut om avstående av arv fattas av 
   regeringen eller, efter regeringens 
   bemyndigande av Kammarkollegiet. Beslut 
   om avstående av arv skall inte längre 
   vara villkorat av ett tillstånd från 
   riksdagen. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Endast fem remissinstanser har i sina 
   remissvar berört frågan. Hovrätten över 
   Skåne och Blekinge anser att det kan 
   vara lämpligt att bestämmelsen om 
   riksdagens tillstånd om avstående av arv 
   i vissa fall tas bort. 
    Kammarkollegiet tillstyrker att det 
   införs en möjlighet att avstå ett belopp 
   under de förutsättningar som anges i 
   förslagets 22 § andra stycket. Kollegiet 
   anser emellertid att det i 
   motivuttalanden bör understrykas att, med 
   undantag av sådant belopp, det endast är 
   sådan egendom som i sig är av väsentlig 
   betydelse från kulturhistorisk synpunkt 
   eller från natur- eller 
   kulturvårdssynpunkt som kan avstås. 
   Uppfyller t.ex. endast en del av en 
   fastighet kraven på egendomens karaktär 
   skall det inte kunna komma ifråga att 
   avstå resten av fastigheten som består av 
   t.ex. skog utan sådan betydelse för att 
   tjäna som finansieringskälla. Avståendet 
   skall i dessa fall endast komma ifråga 
   som bidrag till att t.ex. lägga om ett 
   tak och avse ett kontant penningbelopp. 
   Beloppet skall vara bestämt och direkt 
   knutet till det behov av omedelbara åt- 
   gärder som är nödvändiga för att bevara 
   egendomen. Medlen skall inte få användas 
   till kommande drift och underhåll. 
   Kollegiet tillstyrker även utredningens 
   förslag vad gäller möjlighet att avstå 
   försäkringsbelopp under de 
   förutsättningar som anges i 21 § samt 
   tidsbegränsningen till tre år inom vilken 
   en ansökan om avstående skall göras. 
    Länsstyrelsen i Stockholms län anför 
   att förslaget om att ansökningar om 
   avstående skall inges direkt till 
   Kammarkollegiet medför en förkortning av 
   handläggningstiden för dessa ärenden. 
   Länsstyrelsen i Västerbottens län 
   tillstyrker varmt den förslagna 22 §. 
   Regeln bör kompletteras med instruktioner 
   för Kammarkollegiet och den gode mannen 
   att se till att byggnader som är värda 
   att bevara blir erbjudna ortens 
   scoutkårer eller andra lämpliga 
   föreningar. Kulturmiljöenheten vid 
   vederbörande länsstyrelse kan bistå med 
   råd och hjälp. Länsstyrelsen anser vidare 
   att det är mer praktiskt att ansökan om 
   arvsavstående ges in till Kammarkollegiet 
   men framhåller att det är viktigt att 
   kollegiet driver ärendena utan dröjsmål 
   och i god kontakt med de lokala och 
   regionala myndigheterna särskilt när det 
   är fråga om att ta hand om och ge ny 
   ägare åt fastigheter på ofri grund. 
    Pensionärernas riksorganisation har 
   inga erinringar mot utredningens förslag 
   i dessa avseenden. 
   6 Skattefrågor 
   Utredningens förslag 
 
   Stöd ur Allmänna arvsfonden undantas 
   uttryckligen från skatteplikt. Egendom 
   som förvärvas genom att arvsfonden avstår 
   från arv som är av väsentlig betydelse 
   från kulturhistorisk synpunkt eller från 
   natur- eller kulturvårdssynpunkt med 
   eventuellt tillhörande kontantbelopp 
   undantas från arvsskatteplikt. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Kammarkollegiet anser i likhet med 
   utredningen att arvsavståenden i enlighet 
   med 22 § skall vara fria från arvsskatt. 
   Arvs- och gåvoskattlagens nuvarande 
   konstruktion bygger på att det är 
   mottagarens status som avgör om förvärvet 
   är skattefritt. Enligt 
   utredningsförslaget är det istället 
   egendomens status som är avgörande för om 
   skattebefrielse skall föreligga. En 
   ändring enligt förslaget skulle därför 
   medföra att lagen blir assymetrisk. Med 
   hänsyn till detta och till att arvs- och 
   gåvoskattelagen är under omarbetning, 
   anser kollegiet att frågan om 
   skattebefrielse även i fortsättningen i 
   avvaktan på en ny arvs- och gåvoskattelag 
   får lösas dispensvägen. Fritidsforum 
   anser det viktigt att det lagregleras att 
   stöd ur Allmänna arvsfonden inte är 
   skattepliktigt 
   7 Information 
   Utredningens förslag 
 
   Allmänheten bör ges kontinuerlig 
   information om fondens struktur och 
   ändamål och inom vilka verksamhetsområden 
   medlen används och vilka effekter 
   användningen fått. Den föreslagna 
   Arvsfondsdelegationen bör därför svara 
   för att erforderliga, kontinuerliga 
   informationsåtgärder vidtas. Den årliga 
   redovisningen till riksdagen bör göras 
   mer tillgänglig för allmänheten. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Samtliga remissinstanser som berört denna 
   fråga har påpekat vikten av utökade 
   informationsinsatser. Ossian Larnstedt 
   påminner om att den jubileumsskrift som 
   gjordes för att dokumentera fondens 
   verksamhet under femtio år gav kunskap om 
   fonden och dess ändamål och att den borde 
   följas upp genom en årlig redogörelse för 
   fondens verksamhet. 
                             58 
   8 Utvärdering och erfarenhetsspridning 
   Utredningens förslag 
 
   Genom att mottagarna av stöd ur Allmänna 
   arvsfonden åläggs en lagstadgad 
   skyldighet att redovisa hur medlen 
   används blir det möjligt att följa upp 
   genomförda projekt och dess effekter. Det 
   är önskvärt att projekt i den mån det är 
   möjligt redovisas enhetligt och att 
   medelsmottagarna i sin redovisning också 
   utvärderar sina insatser. Kraven på 
   utvärdering bör dock stå i relation till 
   projektets storlek och stödets nivå. 
   Arvsfondsdelegationen bör utveckla 
   metoder för utvärdering och effektmätning 
   utifrån övergripande mål och syften. 
   Remissinstansernas svar 
 
   Remissinstanserna är överlag positiva 
   till utredningens förslag. Statens 
   handikappråd, Statens institut för 
   handikappfrågor i skolan, Statens 
   ungdomsråd, Riksrevisionsverket, 
   Riksidrottsförbundet, Rädda barnen, Röda 
   korset m.fl. framhåller vikten av att 
   sprida information om erfarenheterna av 
   genomförd försöksverksamhet och pekar 
   också på möjligheterna att detta arbete 
   kan ske i samråd mellan delegationen och 
   berörda myndigheter/organisationer. 
    Rädda barnen anser att delegationen 
   också skall ha ett uttalat ansvar för att 
   resultaten av försöksverksamhet sprids 
   och att särskilda medel bör avsättas för 
   att t.ex. genomföra tematiska 
   redovisningar av resultaten. 
   9 Övriga synpunkter 
 
   Riksrevisionsverket menar att det finns 
   anledning att tydligare ange vilka 
   principer som skall gälla för den 
   ekonomiska förvaltningen av Allmänna 
   arvsfonden. Verket anför vidare att det 
   inte är tillfredsställande att Allmänna 
   arvsfondens bokslut enligt nuvarande 
   ordning inte revideras av vare sig 
   Riksrevisionsverket eller av andra 
   revisorer. 
 
                             59 
   Socialdepartementet 
   Utdrag ur protokoll vid 
   regeringssammanträde den 27 januari 1994. 
 
   Närvarande: statsminister Bildt, 
   ordförande, och statsråden B. Westerberg, 
   Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, 
   Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, 
   Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, 
   Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, 
   Unckel, P. Westerberg, Ask 
 
   Föredragande: 
   Regeringen beslutar proposition 
   1993/94:124 Ny lag om Allmänna arvsfonden 
                             66 
                             67