Regeringens proposition
1993/94:108

Upphävande av vissa författningar

Regeringen överlämnar denna proposition
till riksdagen.

Stockholm den 25 november 1993

Carl Bildt

Anne Wibble
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett antal
föråldrade lagar och andra författningar
upphävs. Författningarna, som i huvudsak
gäller Finansdepartementets
verksamhetsområde, är inte längre
aktuella och tillämpas därför inte.
1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut...... 3
2 Lagtext...................... 3
3 Ärendet och dess beredning....... 6
4 Varför författningarna inte längre
behövs............................... 7
Utdrag ur protokoll vid
regeringssammanträde
den 25 november 1993................. 17
2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till
lag om upphävande av ett antal föråldrade
lagar och andra författningar.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till
lagtext.

Förslag till lag om upphävande av ett
antal föråldrade lagar
och andra författningar

Härigenom föreskrivs att följande 51
lagar och andra författningar skall
upphöra att gälla vid utgången av april
1994:
1. resolutionen den 19 januari 1757 på
städernas allmänna besvär
2. kungörelsen (1834:30 s. 3) angående
en viss preskriptionstid för uppvisande i
banken av utelöpande invisningar och
insättningsbevis, som i bankens
räkenskaper balanseras
3. kungörelsen (1861:29 s. 1) angående
försäljning till skatte av de Danviks
hospital tillhöriga, med ständig städje-
och besittningsrätt upplåtna hemman och
lägenheter
4. lagen (1928:409) angående vad med
uppskattning till allmän bevillning av
fast egendom i vissa fall skall förstås
5. lagen (1932:212) om betalning på
grund av vissa obligationer
6. förordningen (1934:328) om
stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot
aktiebrev i anledning av solidariskt
bankbolags ombildning till bankaktiebolag
7. förordningen (1940:545) om höjning av
utskiftningsskatten
8. förordningen (1940:860) om rätt att
använda försvarsobligation såsom
betalningsmedel vid erläggande av
arvsskatt, m.m.
9. förordningen (1941:164) om rätt att
använda obligationer med 4 procent ränta
tillhörande svenska statens andra för-
svarslån såsom betalningsmedel vid
erläggande av arvsskatt
10. förordningen (1942:92) om rätt att
använda obligationer med 3 procent ränta
tillhörande svenska statens tredje för-
svarslån såsom betalningsmedel vid
erläggande av arvsskatt
11. kungörelsen (1945:174) med vissa
bestämmelser till skydd mot skada från
gengasdrivet fordon eller redskap
12. förordningen (1946:78) med vissa
bestämmelser angående aktiebolags rätt
att vid taxering njuta avdrag för
överföring av medel till
pensionsstiftelse m.m.
13. kungörelsen (1949:491) om förbud att
använda bensolhaltigt ämne vid
tillverkning av läderskodon
14. kungörelsen (1951:367) om skyldighet
för näringsidkare att till Statens
handels- och industrikommission avlämna
vissa uppgifter om
produktionsförhållanden m.m.
15. kungörelsen (1952:590) angående
överlämnande till Riksskattenämnden av
vissa dubbelbeskattningsärenden avseende
Danmark, Finland och Norge
16. lagen (1954:154) om skyldighet för
kommun att avsätta medel till särskild
skatteregleringsfond i anledning av
fastighetsskattens omläggning
17. kungörelsen (1962:273) om
överflyttande å Kommerskollegium och
Överstyrelsen för ekonomisk
försvarsberedskap av de uppgifter, som
tillkomma Statens handelslicensnämnd
18. kungörelsen (1963:144) om
avskrivning av vissa tilläggslån m.m.
19. förordningen (1964:335) om
upphävande av exekutiv förrättnings- mans
rätt till andel i restavgifter
20. kungörelsen (1965:537) om beräkning
av skatteunderlag vid bestämmande av
statsbidrag i vissa fall
21. kungörelsen (1966:71) om vissa
donationsjordsmedel
22. förordningen (1967:160) om
frikallelse från skattskyldighet av fond
för avgångsbidrag
23. förordningen (1968:41) med särskilda
bestämmelser om insättning på skogskonto
24. förordningen (1968:575) om fusion
inom stadshypoteks- och
bostadskreditinstitutionerna
25. förordningen (1969:713) med
särskilda bestämmelser om insättning på
skogskonto
26. lagen (1969:740) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för förlust på aktie i
Aktiebolaget Atomenergi
27. förordningen (1972:718) om särskilt
investeringsavdrag för vissa
byggnadsarbeten
28. lagen (1975:1147) om särskilt
investeringsavdrag vid taxering till
statlig inkomstskatt
29. berberislagen (1976:451)
30. lagen (1978:950) om särskilt
investeringsavdrag för vissa bygg-
nadsarbeten
31. lagen (1978:951) om statligt
investeringsbidrag för vissa
bygg-nadsarbeten
32. lagen (1979:468) om konto för
likviditetsutjämning
33. lagen (1979:595) om tillfällig
skogsavgift
34. lagen (1979:1155) om insamling av
uppgifter för kommunal och statlig
planering
35. lagen (1980:953) om särskilt
investeringsavdrag för inven-
tarieanskaffning
36. lagen (1980:954) om särskilt
investeringsavdrag för byggnadsarbeten
m.m.
37. lagen (1981:342) om extra avdrag för
vissa skogsuttag
38. lagen (1981:1099) om särskilt
investeringsavdrag vid redovisningen av
mervärdeskatt
39. lagen (1982:221) med särskilda
bestämmelser angående det kommunala
skatteunderlaget m.m.
40. lagen (1983:447) om viss
skattefrihet för stipendier enligt 19 §
kommunalskattelagen (1928:370)
41. lagen (1984:501) om inbetalning på
likviditetskonto
42. lagen (1984:502) om
exportdepositioner för skogsprodukter
43. lagen (1984:503) om tillfälligt
förbud mot höjning av vinstutdelning i
vissa aktiebolag
44. lagen (1984:852) om lagerskatt på
viss bensin
45. lagen (1985:242) om särskild
skattereduktion för år 1985
46. lagen (1985:250) med tillfälliga
bestämmelser för beskattningen av viss
försäkringsrörelse
47. lagen (1985:293) om tidpunkten för
beslut om taxering vid 1985 års särskilda
fastighetstaxering
48. lagen (1986:853) om tidpunkt för
avlämnande av självdeklaration vid 1987
års taxering, m.m.
49. lagen (1987:392) om ändring av viss
tidpunkt vid 1988 års allmänna
fastighetstaxering
50. lagen (1988:571) med bemyndigande
att upphäva viss förordning.
51. lagen (1988:706) om inbetalning på
likviditetskonto under budgetåret 1988/89

Författningarna 28, 30-33, 35-38, 40-43,
45, 46 och 48 gäller fortfarande i fråga
om de taxeringsår som författningarna
avser. Författningen 24 gäller
fortfarande i fråga om garantiåtaganden
enligt 5 § förordningen. Författningen 44
gäller fortfarande i fråga om skatt
enligt lagen.
3

3 Ärendet och dess beredning

Skälen för regeringens förslag: I
budgetpropositionen 1993 (prop.
1992/93:100 bil. 8 s. 21-25) redogjordes
för regeringens arbete med att förbättra
reglernas kvalitet i våra författningar.
Ett väsentligt inslag i detta arbete är
att systematiskt registrera reglerna.
Till detta hör också att löpande rensa
registren från inaktuella regler.
Arbetet har varit framgångsrikt så till
vida att antalet gällande författningar
minskat både enligt de register som avser
Svensk författ-ningssamling (SFS) och
enligt de förteckningar över
myndigheternas författningar och allmänna
råd som skall lämnas till regeringen
varje år enligt 18 c § författningssamli-
ngsförordningen (1976:725). En
redogörel-se för utvecklingen av antalet
gällande författningar har regeringen
senast lämnat till riksdagen i redogöre-
lsen för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (skr.
1993/94:15 s. 5-9). Av redogörelsen
framgår att en mindre ökning dock kan
noteras i antalet författningar mellan
åren 1992 och 1993.
Från tid till annan behöver sålunda
särskilda insatser göras för att inte
bryta en gynnsam utveckling.
Antalet gällande författningar i SFS är
inemot 3 500. Många av dem har åtskilliga
år bakom sig. Drygt 200 författningar
från tiden före andra världskriget är
exempelvis fortfarande formellt i kraft.
Men också författningar från åren
därefter som formellt fortfarande gäller,
saknar betydelse.
Enligt principerna för regelgivningen
skall självfallet författningar som
förlorat sin betydelse upphävas, om de
inte har tidsbegränsats och av den
anledningen blivit ogiltiga. Det är
därför nödvändigt att med jämna mellanrum
gå igenom gällande författningar för att
upphäva dem, som har blivit föråldrade.
Departementen har nu gjort en sådan
genomgång. Därvid har framkommit att 109
författningar saknar aktuell betydelse
och inte längre tillämpas. 51 av dessa
författningar är lagar eller sådana andra
författinigar som enligt 1974 års
regeringsform numera kräver lagform.
Dessa författningar gås igenom närmare i
avsnitt 4 nedan.
För flera av författningarna från främst
1980-talet gäller att det är möjligt att
det i förvaltningsdomstolarna finns mål
vari någon av författningarna skall
tillämpas. För att undvika oklarheter bör
därför upphävandelagen förses med
övergångsbestämmelser om att de aktuella
författningarna fortfarande skall gälla
för den tidsperiod som de avser. Eftersom
det inte kan uteslutas att det finns mål
som rör en författning av ännu äldre
datum, bör övergångsbestämmelser ges till
skatteför- fattningar som är yngre än 20
år.
4

Lagrådet

Många av författningarna hör till
Lagrådets granskningsområde. Det skulle
emellertid sakna betydelse att höra
Lagrådet i frågan om upphävande av dessa
föråldrade författningar. Lagrådets
yttrande har därför inte inhämtats.

4 Varför författningarna inte längre
behövs

1. Resolutionen den 19 januari 1757 på
städernas allmänna besvär

I resolutionen regleras vissa av dåtidens
privilegier m.m. för olika näringars och
sysslors bedrivande i städerna i Sverige
och Finland. Bl.a. gäller reglerna rätten
att bedriva och avgifterna för olika
verksamheter som handel och hantverk.
Med den näringsfrihet och annan frihet
som kännetecknar dagens närings- och
yrkesliv och samhället i övrigt har 1759
års resolution förlorat sin betydelse och
reglerna är sålunda inte längre
tillämpbara. Resolutionen kan därför
upphävas.

2. Kungörelsen (1834:30 s. 3) angående en
viss preskriptionstid för uppvisande i
banken av utelöpande invisningar och
insättningsbevis, som i bankens
räkenskaper balanseras

I kungörelsen regleras
preskriptionstiderna i fråga om bevis om
vissa fordringar på banker utgivna dels
före år 1826, dels under tiden därefter.
För de senare bevisen skall gälla tio års
preskriptionstid.
Enligt 1862 års preskriptionsförordning
(1862:10 s. 1) skulle den allmänna
preskriptionstiden vara tio år och alltså
gälla också fordringar på medel insatta
på bankräkning. Enligt de nu aktuella
bestämmelserna i preskriptionslagen
(1981:130) är den allmänna preskrip-
tionstiden tio år. 1834 års kungörelse
tillämpas alltså inte längre och kan
upphävas.

3. Kungörelsen (1861:29 s. 1) angående
försäljning till skatte av de Danviks
hospital tillhöriga, med ständig städje-
och besittningsrätt upplåtna hemman och
lägenheter

I kungörelsen regleras villkor och
tillvägagångssätt vid försäljning av
vissa fastigheter som tillhör Danviks
hospital i Stockholm.
Regler för försäljning av statens
fastigheter m.m. finns i förordningen
(1971:727) om försäljning av staten
tillhörig fast egendom, m.m. Den gäller
också i fråga om Danviks hospitals
fastigheter. 1861 års kungörelse
tillämpas alltså inte längre och kan
upphävas.

4. Lagen (1928:409) angående vad med
uppskattning till allmän bevillning av
fast egendom i vissa fall skall förstås

I lagen regleras behovet av att i ett
antal författningar göra följdänd-
ringar till kommunalskattelagen
(1928:370).
Då lagen inte längre har någon
aktualitet, kan den upphävas.

5. Lagen (1932:212) om betalning på grund
av vissa obligationer

I lagen regleras rätten att i Riksbanken
lösa in obligationer, utfärdade före den
28 september 1931.
Då några sådana obligationer inte längre
finns, kan lagen upphävas.

6. Förordningen (1934:328) om
stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot
aktiebrev i anledning av solidariskt
bankbolags ombildning till bankaktiebolag

I förordningen regleras ett undantag från
vad som föreskrivs i 8 § förordningen
(1914:383) om stämpelavgift för
aktiebrev.
Då utbyte av lottbrev mot aktiebrev inte
längre är aktuellt, kan förordningen
upphävas.

7. Förordningen (1940:545) om höjning av
utskiftningsskatten

I förordningen regleras en ändring av
utskiftningsskatt enligt lagen (1927:321)
om utskiftningsskatt.
Då ändringen saknar aktualitet och 1927
års lag har upphävts (SFS 1990:1452) kan
1940 års förordning upphävas.

8. Förordningen (1940:860) om rätt att
använda försvarsobligation såsom
betalningsmedel vid erläggande av
arvsskatt, m.m.

I förordningen regleras rätten att
använda obligation tillhörande svenska
statens försvarslån av den 1 maj 1940
(försvarsobligation) som betalningsmedel
vid betalning av arvsskatt.
Då lånet har lösts, kan förordningen
upphävas.

9. Förordningen (1941:164) om rätt att
använda obligationer med 4 procent ränta
tillhörande svenska statens andra
försvarslån såsom betalningsmedel vid
erläggande av arvsskatt

I förordningen regleras rätten att
använda obligation tillhörande svenska
statens andra försvarslån av den 15
januari 1941 som betalningsmedel vid
betalning av arvsskatt.
Då lånet har lösts, kan förordningen
upphävas.

10. Förordningen (1942:92) om rätt att
använda obligationer med 3 procent ränta
tillhörande svenska statens tredje
försvarslån som betalningsmedel vid
erläggande av arvsskatt

I förordningen regleras rätten att
använda obligation tillhörande svenska
statens tredje försvarslån av den 15
augusti 1942 som betalningsmedel vid
betalning av arvsskatt.
Då lånet har lösts, kan förordningen
upphävas.

11. Kungörelsen (1945:174) med vissa
bestämmelser till skydd mot skada från
gengasdrivet fordon eller redskap

I kungörelsen regleras vad som skall
gälla då gengasdrivet fordon eller
redskap förvaras i ett garage eller i en
annan lokal.
Då kungörelsen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

12. Förordningen (1946:78) med vissa
bestämmelser angående aktiebolags rätt
att vid taxering njuta avdrag för
överföring av medel till
pensionsstiftelse m.m.

I förordningen regleras avdragsrätten för
avsättningar till pensionsfond som gjorts
före den 31 december 1945.
Då förordningen inte tillämpas längre,
kan den upphävas.

13. Kungörelsen (1949:491) om förbud att
använda bensolhaltigt ämne vid
tillverkning av läderskodon

I kungörelsen finns regler om förbud mot
användning av bensolhaltiga ämnen i
tillverkningen av lädersko.
Arbetarskyddsstyrelsen får meddela
dispens från förbudet.
Då förbud mot användning av
ifrågavarande ämnen numera regleras bl.a.
i lagen (1985:426) om kemiska produkter,
behövs kungörelsen inte längre och kan
upphävas.

14. Kungörelsen (1951:367) om skyldighet
för näringsidkare att till Statens
handels- och industrikommission avlämna
vissa uppgifter om
produktionsförhållanden m.m.

I kungörelsen regleras en skyldighet för
näringsidkare att lämna vissa uppgifter
om produktionsförhållanden m.m.
Då uppgiftslämnandet numera regleras i
förordningen (1966:36) om vissa uppgifter
från näringsidkare, behövs kungörelsen
inte längre och kan upphävas.
15. Kungörelsen (1952:590) angående
överlämnande till Riksskattenämnden av
vissa dubbelbeskattningsärenden avseende
Danmark, Finland och Norge

I kungörelsen regleras ett uppdrag till
dåvarande Riksskattenämnden att handlägga
ifrågavarande dubbelbeskattningsärenden.
Då kungörelsen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

16. Lagen (1954:154) om skyldighet för
kommun att avsätta medel till särskild
skatteregleringsfond i anledning av
fastighetsskattens omläggning

I lagen regleras en skyldighet för
kommuner att under åren 1955 - 1957 göra
avsättningar till en särskild
skatteregleringsfond i anledning av en
omläggning av fastighetsskatten.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

17. Kungörelsen (1962:273) om
överflyttande å Kommerskollegium och
Överstyrelsen för ekonomisk
försvarsberedskap av de uppgifter, som
tillkomma Statens handelslicensnämnd

I kungörelsen regleras flyttningen av
uppgifter från dåvarande Statens handels-
licensnämnd.
Då kungörelsen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

18. Kungörelsen (1963:144) om avskrivning
av vissa tilläggslån m.m.

I kungörelsen regleras avskrivningen av
tilläggslån som beviljats enligt
kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och
tilläggslån för flerfamiljshus och av
räntefria egnahemslån som beviljats dels
enligt kungörelsen (1948:546) om
egnahemslån och förbättringslån, dels
enligt kungörelsen (1957:359) om
egnahemslån m.m.
Då avskrivningarna har slutförts, kan
kungörelsen upphävas.

19. Förordningen (1964:335) om upphävande
av exekutiv förrättnings-mans rätt till
andel i restavgifter

I förordningen regleras att andel i
restavgifter fr.o.m. den 1 januari 1965
skall tillfalla staten.
Då förordningen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

20. Kungörelsen (1965:537) om beräkning
av skatteunderlag vid bestämmande av
statsbidrag i vissa fall

I kungörelsen regleras vad som avses med
skatteunderlag vid beräkning av
statsbidrag till kommuner som bestäms i
förhållande till skatteunderlaget.
Då kungörelsen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.
21. Kungörelsen (1966:71) om vissa
donationsjordsmedel

I kungörelsen regleras förvaltningen av
medel som härrör från avveckling av
donationsjordsförhållandet mellan staten
och kommunerna.
Då donationsjordsförhållandena har
avvecklats, kan kungörelsen upphävas.

22. Förordningen (1967:160) om
frikallelse från skattskyldighet av fond
för avgångsbidrag

I förordningen regleras visst undantag
från skattskyldighet vid 1967 års
taxering.
Då förordningen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

23. Förordningen (1968:41) med särskilda
bestämmelser om insättning på skogskonto

I förordningen regleras visst uppskov för
beskattningsåren 1967-1969 vid taxering
av medel insatta på skogskonto.
Då förordningen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

24. Förordningen (1968:575) om fusion
inom stadshypoteks- och
bostadskreditinstitutionerna

I förordningen regleras fusioner mellan
Konungariket Sveriges stads-
hypotekskassa och Svenska
bostadskreditkassan och mellan stadshypo-
teksförening och bostadskreditkassa.
Då fusionerna har avslutats, tillämpas
förordningen inte längre och kan
upphävas.

25. Förordningen (1969:713) med särskilda
bestämmelser om insättning på skogskonto

I förordningen regleras visst uppskov för
taxeringsåren 1969-1971 vid taxering av
medel insatta på skogskonto.
Då förordningen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

26. Lagen (1969:740) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för förlust på aktie i
Aktiebolaget Atomenergi

I lagen regleras rätten till visst
förlustavdrag vid 1970 och 1971 års
taxeringar till statlig och kommunal
inkomstskatt för den som överlåter aktie
i Aktiebolaget Atomenergi till staten
utan ersättning.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

27. Förordningen (1972:718) om särskilt
investeringsavdrag för vissa
byggnadsarbeten

I förordningen regleras rätten till
avdrag vid 1974 års taxering för
kostnader för ny-, till- eller ombyggnad
av fastighet som satts igång under
perioden den 1 november 1972 - den 30
juni 1973.
Då förordningen inte längre tillämpas,
kan den upphävas.

28. Lagen (1975:1147) om särskilt
investeringsavdrag vid taxering till
statlig inkomstskatt

I lagen regleras rätten till
investeringsavdrag vid taxering till
statlig inkomstskatt för kostnader för
anskaffning eller tillverkning av
maskiner eller vissa andra inventarier
under perioden den 15 oktober 1975 - den
31 december 1976.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

29. Berberislagen (1976:451)

I lagen regleras regeringens eller, efter
regeringens bemyndigande,
Jordbruksverkets rätt att fastställa plan
för bekämpning av berberis.
Då det har visat sig att lagen inte
längre fyller sin uppgift på ett
tillfredsställande sätt och att berberis
bättre kan bekämpas med stöd av
växtskyddslagen (1972:318) m.fl.
författningar, kan den upphävas.

30. Lagen (1978:950) om särskilt
investeringsavdrag för vissa bygg-nad-
sarbeten

I lagen regleras rätten till avdrag vid
taxering till statlig inkomstskatt för
kostnader för ny-, till- eller ombyggnad
som satts igång under perioden den 1
oktober 1978 - den 30 september 1979.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

31. Lagen (1978:951) om statligt
investeringsbidrag för vissa bygg-
nadsarbeten

I lagen regleras rätten till
investeringsbidrag för ny-, till- eller
om-byggnad som satts igång under perioden
den 1 oktober 1978 - den 30 september
1979.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

32. Lagen (1979:468) om konto för
likviditetsutjämning

I lagen regleras rätten till bonusränta
under tiden den 1 juli 1979 - den 31 mars
1981 för aktiebolag och ekonomiska
föreningar som under tiden den 1 juli -
den 31 december 1979 har satt in medel i
Riksbanken på ett konto för
likviditetsutjämning.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.
33. Lagen (1979:595) om tillfällig
skogsavgift

I lagen regleras påförseln av en
tillfällig skogsavgift vid 1981 eller
1982 års taxering för dödsbo eller
familjestiftelse, som vid 1981 års
taxering skall ta upp garantibelopp för
jordbruksfastighet som inkomst.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

34. Lagen (1979:1155) om insamling av
uppgifter för kommunal och statlig
planering

I lagen regleras en skyldighet för ägare
av byggnadstyperna småhus, hyreshus och
övriga byggnadstyper som innehåller
bostäder att lämna vissa uppgifter för
kommunal och statlig energiplanering.
Uppgifterna skall lämnas senast den 18
september 1980 på blanketten för allmän
fastighetsdeklaration.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

35. Lagen (1980:953) om särskilt
investeringsavdrag för inventarieanskaf-
fning

I lagen regleras rätten till
investeringsavdrag för inventarier som
levererats eller tillverkats under
perioden den 1 november 1980 - den 31
december 1981.
Då lagen inte länge tillämpas, kan den
upphävas.

36. Lagen (1980:954) om särskilt
investeringsavdrag för byggnadsarbeten
m.m.

I lagen regleras rätten till avdrag vid
beräkning av nettointäkt av
jordbruksfastighet eller rörelse till
kommunal eller statlig inkomstskatt för
utgifter för bl.a. ny-, till- eller
ombyggnad m.m. som har satts igång under
perioden den 1 november 1980 - den 1
oktober 1981.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

37. Lagen (1981:342) om extra avdrag för
vissa skogsuttag

I lagen regleras rätten till extra avdrag
vid 1982 - 1984 års taxeringar till
kommunal och statlig inkomstskatt för
vissa skogsuttag för fysisk person,
dödsbo och familjestiftelse som i sin
självdeklaration redovisar intäkt av
skogsbruk.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

38. Lagen (1981:1099) om särskilt
investeringsavdrag vid redovisningen av
mervärdeskatt

I lagen regleras rätten att göra avdrag
för kostnader för inventarier som
levererats under år 1982 eller 1983 vid
redovisning av mervärdesskatt.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.
39. Lagen (1982:221) med särskilda
bestämmelser angående det kommunala
skatteunderlaget m.m.

I lagen regleras underlaget för beräkning
av det förskott på kommunalskatt,
landstingsskatt och församlingsskatt som
skall betalas enligt 4 och 4 a §§ lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m.m.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

40. Lagen (1983:447) om viss skattefrihet
för stipendier enligt 19 §
kommunalskattelagen (1928:370)

I lagen regleras ett undantag vid 1984 -
1987 års taxeringar från bestämmelserna i
19 § kommunalskattelagen (1928:370)
angående beskattning av stipendier som är
avsedda för mottagarens utbildning och
inte utgör ersättning för arbete som
utförs för stipendiegivaren.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

41. Lagen (1984:501) om inbetalning på
likviditetskonto

I lagen regleras en skyldighet för andra
arbetsgivare än staten att under åren
1984 - 1985 till ett räntebärande konto i
Riksbanken betala in en viss procent av
en del av lönesumman för år 1983.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

42. Lagen (1984:502) om
exportdepositioner för skogsprodukter

I lagen regleras en skyldighet att ställa
deposition hos staten för skogsprodukter
som förs ut ur landet under tiden den 1
juli 1984 - den 30 juni 1985.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

43. Lagen (1984:503) om tillfälligt
förbud mot höjning av vinstutdelning i
vissa aktiebolag

I lagen regleras en begränsning av rätten
för vissa svenska aktiebolag att höja sin
vinstutdelning för verksamhetsåret 1984.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

44. Lagen (1984:852) om lagerskatt på
viss bensin

I lagen regleras en skyldighet för den
som den 1 december 1984 inte är
registrerad som skattskyldig enligt 4 §
lagen (1961:372) om besinskatt att betala
lagerskatt för varor som är
skattepliktiga enligt 1 § lagen senast
den 15 januari 1985 och samtidigt lämna
en deklaration om sitt innehav av
skattepliktiga varor till Riks-
skatteverket.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

45. Lagen (1985:242) om särskild
skattereduktion för år 1985

I lagen regleras en särskild
skattereduktion vid beräkning av sjömans-
skatt för år 1985 och vid 1986 års
taxering
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

46. Lagen (1985:250) med tillfälliga
bestämmelser för beskattningen av viss
försäkringsrörelse

I lagen regleras en ökning med en
femtedel av de försäkringstekniska
skulderna i fråga om sjuk- och
olycksfallsförsäkring vid 1985 års
taxering till kommunal och statlig
inkomstskatt.
Då lagen inte längre tillämpas, kan den
upphävas.

47. Lagen (1985:293) om tidpunkten för
beslut om taxering vid 1985 års särskilda
fastighetstaxering

I lagen regleras en ändring av tidpunkten
den 31 maj enligt 28 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) till
den 14 juni vid 1985 års särskilda
fastighetstaxering.
Då den aktuella taxeringen har
avslutats, kan lagen upphävas.

48. Lagen (1986:853) om tidpunkt för
avlämnande av självdeklaration vid 1987
års taxering, m.m.

I lagen regleras när självdeklarationen
vid 1987 års taxering skall lämnas och
när skattsedel på statlig skatt avseende
1986 års taxering skall tillställas den
skattskyldige.
Då den aktuella taxeringen har
avslutats, kan lagen upphävas.

49. Lagen (1987:392) om ändring av viss
tidpunkt vid 1988 års allmänna
fastighetstaxering

I lagen regleras när Riksskatteverket vid
1988 års allmänna fastighetstaxering
skall lämna förslag till föreskrifter
enligt 19 kap. 1 § andra stycket
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Då den aktuella taxeringen har
avslutats, kan den upphävas.

50. Lagen (1988:571) med bemyndigande att
upphäva viss förordning

I lagen bemyndigas regeringen att upphäva
förordningen (1948:195) om ersättning och
belöning av statsmedel vid biträde åt
ordningsmakten.
Då förordningen upphävts genom
förordningen (1988:842) om ersättning och
belöning åt den som hjälper polisen, kan
lagen upphävas.

51. Lagen (1988:706) om inbetalning på
likviditetskonto under budgetåret 1988/89

I lagen regleras en skyldighet för vissa
företag att till ett räntebärande konto
(likviditetskonto) i Riksbanken senast
den 31 januari 1989 betala en viss
procent av en del av företagets likvida
tillgångar vid utgången av det
räkenskapsår som avslutats närmast före
den 1 januari 1988.
Då den sista inbetalning gjorts till
Riksbanken den 2 juli 1990, kan lagen
upphävas.
5

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssam-
manträde den 25 november 1993

Närvarande: statsministern Bildt,
ordförande, statsråden Friggebo,
Johansson, Hörnlund, Dinkelspiel,
Thurdin, Wibble, Björck, Davidson,
Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P.
Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Wibble

Regeringen beslutar proposition
1993/94:108 Upphävande av vissa
författningar.
6