Motion till riksdagen
1993/94:Fi36
av Sinikka Bohlin och Britt Bohlin (s)

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (kompletteringsproposition)


Arbetslivsutveckling (ALU) har funnits sedan den 1
januari 1993 och har nått en mycket stor omfattning. ALU
får inte ersätta reguljär arbetskraft eller på annat sätt störa
ordinarie arbetsmarknad. Samtidigt som angelägna projekt
kommer till stånd sker trots allt en undanträngning av
ordinarie arbeten.
Arbeten inom sektorn natur-, landskaps- och fornvård
är emellertid i det närmaste helt fria från konkurrens med
ordinarie arbetsmarknad. Tillgången på arbetsobjekt är
också i det närmaste obegränsad. Som exempel kan nämnas
att det finns 2,8 miljoner ha mark som är tillsynskrävande.
Där inryms drygt 1 400 naturreservat, ett flertal
nationalparker och ca 100 naturvårdsområden. Staten har
också ansvar för ett omfattande ledsystem som kräver
underhåll. I Sverige finns ca 700 000 fasta fornlämningar
fördelade på 250 000 platser. Ett stort antal fornvårdsobjekt
saknar för närvarande erforderlig vård på grund av
bristande resurser.
Förutom natur- och fornvård finns även objekt av
landskapsvårdande karaktär som till antalet är i praktiken
obegränsat. Miljöövervakning av skogsmark och olika
kulturmiljöprojekt är ytterligare exempel på för ALU
lämpliga projekt. En gemensam nämnare för arbetena är att
nyttan i sin helhet tillfaller allmänheten. Ytterst handlar det
om att bevara höga naturvärden och vårda en del av vårt
kulturarv till gagn för kommande generationer.
För den enskilde innebär arbetena en möjlighet att
behålla kontakten med arbetslivet och att utvecklas i
arbetslivet och i ett arbetslag. Projekt inom nu nämnda
sektorer skapar också möjligheten till eget ansvar och
delaktighet i planering och genomförande.
Den här beskrivna typen av ALU-arbete, som alltså inte
är kopplade till någon produktion, lämpar sig väl att
kombinera med individuell eller gruppvis utveckling av de
ALU-verksamma. Det kan röra sig om olika slags
utbildning, gärna genomförd av komvux, eller om andra
åtgärder av typ jobbsökning eller arbetspraktik.
En bedömning som gjorts av Skogsstyrelsen visar att
skogsvårdsstyrelserna i samråd med berörda
fackmyndigheter med kort varsel kan sysselsätta ytterligare
3 000 personer inom dessa, icke konkurrensutsatta
områden.
En följd av att arbeten ligger vid sidan av ordinarie
arbetsmarknad är att finansieringen i sin helhet måste ske
med offentliga medel. Särskilda medel för detta ändamål
bör kunna anvisas direkt till skogsvårdsorganisationen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om medel för arbetslivsutveckling
inom sektorn natur-, landskaps- och fornvård.

Stockholm den 5 maj 1994

Sinikka Bohlin (s)

Britt Bohlin (s)