Motion till riksdagen
1993/94:A4
av Robert Jousma och Arne Jansson (nyd)

med anledning av förs. 1992/93:RR7 Riksdagens revisorers förslag till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö


Revisorernas granskning har resulterat i allvarliga
erinringar beträffande den tidigare regeringen och dess
myndigheters hantering inte bara av olika statliga
stödåtgärder till förmån för Saab-Scania utan även
beträffande den bristfälliga samordningen med andra
separat utarbetade åtgärdspaket för Malmöregionen.
Som en följd av 80-talets varvskris avvecklades bl.a.
varven i Uddevalla och Malmö. För att motverka en
förväntad kraftigt ökad arbetslöshet försökte regeringen att
med hjälp av olika regionpolitiska lockbeten förmå
arbetsintensiva industrier som Saab och Volvo att etablera
sig i de nedläggningsdrabbade städerna. Dessa
eftertraktade företag kunde därför förhandla från styrka
och på så sätt kunde t.ex. Saab uppnå en för dem fördelaktig
paketlösning för etablering av en bilfabrik i Malmö.
Saab-Scania har fått hälften av den totala investeringen
i Kockumsfabriken på 1 450 miljoner SEK finansierad av
staten. Det har nu framkommit att regeringen från början
gjort allvarliga felkalkyleringar och att man inte kunnat
drömma om att det totala stödpaketet skulle bli av den
storleksordning, som nu redovisats. Till yttermera visso har
revisorerna nu kunnat konstatera att regeringen inte på ett
tillfredsställande sätt lyckats sammanjämka de mot Saab
riktade stödåtgärderna med det åtgärdspaket, som
framtagits för Malmöregionen i stort. Med facit i hand har
resultatet blivit att den dåtida regeringens okritiska
acceptans av Saabs budgetar medfört en snedbalans av de
statliga bidragen till Saabs fördel men till nackdel för
arbetslöshetspolitiken i stort inom Malmöregionen.
Revisorerna har enligt nyd:s åsikt gjort en alldeles för
vänlig skrivning i sin i och för sig eniga kritik av regeringen
och dess myndigheters sätt att hantera de olika
lokaliseringsbidrag som kommit Saab-Scanias Malmöfabrik
till del.
Detta ger anledning till följande erinringar och förslag
från Ny demokratis sida.
Konsekvensanalyser
Utöver vad revisorerna framfört om nödvändigheten av
konsekvensanalyser föreslår Ny demokrati att Regeringen
vid större regionala satsningar som Saabs Malmöfabrik
alltid kopplar in objektiv gärna internationell expertis för
att på så sätt minska riskerna för liknande
uppseendeväckande felsatsningar som den gamla
regeringen gjort vid fördelning av regionala stöd till
bilfabrikerna i Malmö, Kalmar och Uddevalla.
Lokaliseringsbidrag och regler om återbetalning
I förordningen om regionalpolitiskt företagsstöd står det
bl.a. i de allmänna bestämmelserna att stöd endast kan
lämnas till verksamhet som bedöms få tillfredsställande
lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Ny
demokrati och med stor säkerhet även revisorerna anser att
regeringen inte tagit tillräckligt stor hänsyn till denna
bestämmelse. Sanningen kan emellertid vara att regeringen
inte bemödat sig om att skaffa tillräcklig expertis för att göra
fullödiga framtidsbedömningar.
Man har kanske vidare alltför lätt fallit undan för
regionala påtryckningsgrupper. Man har definitivt tagit för
lätt på frågan att samordna de för Saab skräddarsydda
regionalpolitiska åtgärderna med de stödåtgärder, som
tidigare fastlagts för Malmöregionen.
Av det ovan sagda framgår att förordningen om
regionalpolitiskt företagsstöd bör bli föremål för ännu en
översyn för att regeringen skall få möjlighet att på ett mer
seriöst sätt handskas med de stora belopp, som i allmänhet
är förknippade med regionalpolitiska satsningar. Det räcker
inte att lita på löften och budgetar från mer eller mindre
seriösa företag.
Självfallet måste stödåtgärder villkoras med
återbetalningsskyldighet för företag, som medvetet eller
omedvetet inte uppfyllt de åtaganden i form av budgetar
och antalet anställda som de ursprungligen accepterat.
Fortsatt granskning av regionala åtgärdspaket
Ny demokrati anser, att revisorerna i sin granskning
gjort en intressant analys av hur dåligt samordningen mellan
olika former av åtgärdspaket kan fungera illustrerat av vad
som hänt i Malmöregionen. Vår rekommendation härvidlag
är dels, att Riksdagens revisorer fortsätter sin granskning av
de regionala åtgärdspaketen, dels tar initiativ till hur en mer
fortlöpande kontroll av regeringens alltmer omfattande
regionalstödspolitik kan utformas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om konsekvensanalyser,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokaliseringsbidrag och regler om
återbetalning,
3. att riksdagen som sin mening ger Riksdagens revisorer
till känna vad i motionen anförts om fortsatt granskning av
regionala åtgärdspaket.

Stockholm den 6 oktober 1993

Robert Jousma

Arne Jansson