Motion till riksdagen
1993/94:A3
av Olle Schmidt och Margitta Edgren (fp)

med anledning av förs. 1991/93:RR7 Riksdagens revisorers förslag till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö


I Riksdagens revisorers rapport angående statens stöd
till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö framförs en rad kritiska
synpunkter vad gäller hanteringen av frågan. I rapporten
konstateras att Saab-Scania i samband med investeringen
fått finansiella förmåner för ca 750 mkr eller ca 1 mkr per
sysselsättningstillfälle. Förmånerna har bestått av ett
lokaliseringsbidrag på 154 mkr och skatteminskningar på ca
400 mkr till följd av frisläpp av investeringsfonder resp ca
200 mkr på grund av erhållna förlustavdrag i Kockums AB.
Saab-Scania har alltså fått ungefär hälften av den totala
investeringen i Kockumsfabriken på 1 450 mkr finansierad
via staten och via en förmånlig affär med ett statligt företag.
Det saknas i regeringens propositioner angående Saab-
etableringen också beräkningar av hur stort
subventionsvärdet är av investeringsfondsfrisläppet på 12,5
miljarder kr och inte heller nämns att Saab-Scania har fått
förtursrätt till Kockums tomt i Malmö.
Revisorernas slutsats är att Saab-Scania fått ovanligt
stora subventioner för en regionalpolitiskt motiverad
investering. När Malmö förlorade sitt varv Kockums restes
stora förväntningar på nyetablering av en Saab-fabrik i
Malmö. Kommunen och olika länsorgan ställde på alla sätt
upp för att få denna ersättningsindustri till en av
arbetslöshet redan hård drabbad stad och region.
Saab ställde precisa krav för en ev. etablering. Det var
det gamla varvsområdet som var den enda tänkbara
lokaliseringsplatsen. Övriga alternativ som presenterades
uppfyllde inte Saabs villkor.
Debatten i Malmö var intensiv. De allra flesta
välkomnade Saab till Malmö, men lokaliseringsplatsen var
ifrågasatt.
Malmö -- som i decennier sitt fina läge vid Öresund till
trots inte fullt ut kunnat utnyttja sitt läge vid havet -- såg nu
en chans att göra ett bostadsområde nära havet i anslutning
till det gamla varvsområdet.
Men betydelsen av arbetstillfällen till Malmö vägde över
och i fullmäktige kunde ett brett förankrat beslut fattas om
att Saab skulle få tillgång till det gamla varvsområdet. Men
detta beslut togs således inte utan vånda.
Jobben fick gå före en attraktiv förnyelse av Malmö!
Besvikelsen bland malmöborna blev därför mycket stor, när
Saab aldrig kunde uppfylla sina löften vare sig till staten
eller till kommunen. Antalet anställda var färre den tid
fabriken var i funktion och snart kom dessutom beslutet om
total avveckling. I sammanhanget kan nämnas att
etableringen i Malmö i praktiken innebar att Saabs fabrik
i Arlöv, alldels utanför Malmö, lades ner och flyttades till
Malmö. Det blev m.a.o. inga nya jobb alls.
Från Malmö kommuns sida finns planer på att utnyttja
delar av marken för bostäder vid ett ytterst attraktivt läge
vid Öresund.
Detaljerna i uppgörelsen mellan staten och Saab-Scania
har inte offentliggjorts. Revisorernas rapport bygger därför
på granskning och analys av övriga tillgängliga handlingar,
typ regerings- och riksdagsbeslut, årsredovisningar m.m.
Den totala markytan för Saab är ca 850 000 
kvm. Kostnaden för det gamla varvsområdet vet vi
inte. Vi vet hur marken värderades vid uppgörelsen och
kostnaden för den utfyllning av hamnbassängen som
gjordes av Saab.
Det har i den efterföljande debatten t.o.m. sagts att
köpesumman på marken skulle vara av symbolisk natur.
Mot bakgrund av omfattningen av det staliga stödet till
Saab-Scania och att projektet i sin helhet mycket snabbt
avvecklades finns anledning att väcka frågan inte bara om
återbetalning av statliga stöd eller annan subvention utan
också om möjligheten för Malmö kommun att få tillgång till
Saab-området i sin helhet eller delar därutav.
Staten borde därför ta initiativ till trepartsförhandlingar
mellan Malmö stad, Saab-Scania och staten, med det
uttalade målet att till ett rimligt pris låta Malmö stad erhålla
Saab-området. Hela historien om etablering av en Saab-
fabrik i Malmö är ett enda stort misslyckande.
Saab har totalt svikit sina löften till såväl staten som
Malmö stad, varför det borde finnas goda förutsättningar
för staten att utverka bra villkor.
Det borde också ligga i Saab-Scanias intresse att något
''kompensera'' Malmö stad -- och malmöborna -- för den
uteblivna bilfabriken. Det borde likaså ligga i statens
intresse att bistå Malmö stad i försöken att få tillgång till ett
mycket attraktivt markområde.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att staten bör ta initiativ till att
uppta förhandlingar med Saab-Scania i syfte att Malmö stad
får tillgång till det gamla varvsområdet Malmö.

Stockholm den 6 oktober 1993

Olle Schmidt (fp)

Margitta Edgren (fp)